Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

2 Projekt Utveckling och bevarande av kunskap inom data-/it-området inom Habiliteringen FyrBodal Habiliteringen FyrBoDal Christina Olsson Februari 2007

3 Bakgrund Habiliteringen befinner sig idag i ett skede då utvecklingen inom IT-området snabbt går framåt. Tekniken skapar nya möjligheter för personer med funktionshinder att vara delaktiga i samhället. Gruppen riskerar trots detta att ställas utanför IT-området enligt rapporten Digitala klyftor förr nu och i framtiden. I betänkandet Hjälpmedel (SOU 2004:83) påpekas behovet av support och stöd till brukarna för att dessa skall kunna använda IT-tekniken. Man framhåller även att den snabba teknikutvecklingen ger ständiga kunskapsluckor hos personal. På Habiliteringen Mariedal har det sedan början av 1994 funnits Datatek, som har arbetat med att utnyttja datorns möjligheter för barn med funktionshinder se Bilaga 1. Inför att den enda befattningshavaren på Datateket skulle gå i pension, gjordes en översyn av övriga personalens kompetens inom IT-området. Översynen resulterade i att en modell för kompetens och kunskapsnivå hos samtlig teampersonal togs fram. Se Bilagor 2 och 3. Två tydliga behov blev synliga. Dels att säkerställa att nuvarande befattningshavares kunskap och kompetens tas tillvara samt framtagande av en plan för att säkerställa att kunskap och kompetens inom ITområdet finns. Då det visade sig att Habiliteringen FyrBoDal skulle gå miste om mycket kompetens och kunskap inom området behövdes en kunskapsöverföring göras. För att på längre sikt säkerställa kvaliteten på Habiliteringens arbete för brukarna, behövdes även en plan för att undvika att en liknande situation ska uppstå i framtiden. Syfte Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag för hur verksamheten vid Habiliteringen FyrBoDals Datatek kan utformas så det är en enhet för samlad datakunskap och hur kompetensen hos berörd personal kan höjas och därefter hur kunskapen kontinuerligt kan uppdateras. Mål - en rapport med underlag för beslut om utformning av Hab. FyrBoDals framtida, från oktober 2006, Datatek/Habdata-enhet. Rapporten skall beskriva enhetens innehåll och drift ur både brukar- och medarbetarsynpunkt - utarbetat utbildningspaket för habiliteringspersonalen i enlighet med tidigare framtaget förslag

4 Genomförande av projektet 1 projektledare (arbetsterapeut) har arbetat ca halvtid april oktober. Projektarbetet har bestått följande delar: Överföring av kunskap från ordinarie befattningshavare Projektledaren har gått bredvid ordinarie befattningshavare ca 50 % under tiden april oktober och deltagit i befintlig mottagningsverksamhet, utbildningar som givits i Datatekets och Informationscenters regi. Den största delen av projekttiden har ägnats åt genomgång av dataprogram och tillämpningar av dessa, samt information om aktuella tekniska hjälpmedel. Analys av befintliga resurser vid Datateket Hab Mariedal Vänersborg, Habdataverksamhet Hab Rosenhäll Uddevalla och vid Informationscenter Vänersborg På Hab Rosenhäll Uddevalla har tidigare funnits Datatek. I samband med att Datatekspersonal slutade år 1999 övergick Datateksverksamheten till Hab-data. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) har, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvarat för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. Därutöver har de givit stöd till övrig personal vid ex val av program. All personal har haft möjlighet att använda datorer, olika inmatningsenheter och programvaror i habiliteringsarbetet. Utprovning av inmatningsenheter, information om dataprogram för träning och/eller lek och språkträning är några av de aktiviteter som utförts vid Hab-dataenheten. Dataprogram har lånats ut till familjerna. På Hab Mariedal Vänersborg har funnits ett Datatek sedan En arbetsterapeut, 25 % har ansvarat för Datatekets verksamhet, utrustning och programvaror. Till Datateket har barn och förälder kommit för att tillsammans prova lek och träning med hjälp av dator, olika program och enkla styrsätt. Datateket har även tagit emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Föräldrar/personal har fått stöd vid val av lämplig programvara och pedagogiskt arbetssätt utifrån barnets/den vuxnes individuella behov och förutsättningar. Familjerna har kunnat hyra program. Datateket har också arrangerat programvisningar och kurser för föräldrar och personal kring barnet samt för personalen i Habiliteringen FyrBoDal. Förutom den utrustning som finns i Datatekets lokaler har arbetsterapeuterna och specialpedagogerna haft tillgång till en dator och vissa program för behandlingsarbete. Logopederna har en dator och speciella program för tal- och språkträning, Informationscenter Vänersborg har en datasal som är utrustad med 8 datorer, skrivare, skanner mm. Där har sedan flera år arrangerats kurser för brukare, anhöriga och personal. Två timmar/vecka är datasalen öppen för personer med funktionshinder som önskar prova att använda dator och olika program. Datatekets ordinarie befattningshavare har varit en av ledarna för denna verksamhet. Datateket lånar Informationscenters lokaler och utrustning för genomförande av de kurser som anordnas i Datatekets regi.

5 Träffar och andra kontakter med övrig habiliteringspersonal och Informationscenter Projektledaren och ordinarie befattningshavaren har haft träffar med personal på Hab- Dataverksamhet, Rosenhäll i Uddevalla, personal på Habiliteringen, Mariedal i Vänersborg, samt lokala Yrkesrådet. Syftet med träffarna med övrig personal har varit att diskutera förväntningar och tänkbara förändringar, samt förankra Datatekets framtida utformning och verksamhet. Vid möte med lokala Yrkesrådet, där även verksamhetschef och habiliteringschefer deltog presenterades ett mera konkret förslag om Datatekets framtida utformning. Datatekets blivande namn Datateket Habiliteringen Fyrbodal fastställdes också vid detta möte. Telefonkontakt med Ki Cullberg, Informationscenter angående tillgång till Datasalen på Informationscenter. Deltagande på Datateksföreningens konferens, 2 dagar 2006 års konferens med ca 60 deltagare hölls i år i Karlstad. Vid konferensen presenterades nya programvaror, goda exempel på hur Datateksarbete kan se ut och tips på hur tekniken tillämpas vid ex bildhantering. En föreläsning hölls även om hur dator kan användas i skolarbetet. Utöver ovanstående gavs många tips om hur datorn kan användas av personer med funktionshinder. Besök på mässan/konferensen ID-dagar, 3 dagar ID-dagarna är en årlig mässa/konferens i Stockholm med en utställning, där utställarna presenterar ny teknik och programvaror, som kan underlätta i olika situationer för personer med olika funktionshinder. Parallellt med utställningen pågick seminarier med olika innehåll. Projektledaren tog del av seminarierna Skola - IT, lärande, hjälpmedel och språkträning, Datorlek för alla!, samt seminariet Läs- och skrivsvårigheter. Träff med annan Datatekspersonal från Västra Sverige Vid denna träff deltog personal från Datateken i Vänersborg, Göteborg, Borås, Varberg, Halmstad m.fl. Erfarenhetsutbyte av olika gruppverksamheter, tips på programvaror och framtida utvecklingsmöjligheter var några av inslagen. Denna träff var en början på ett litet nätverk som kan fungera som stöd i det vardagliga arbetet på Datateket.

6 Resultat: Förslag Datateket Habiliteringen FyrBoDal med förslag till utbildning för övrig personal Syfte - Datatek Datatekets syfte är att vara en resurs inom Habiliteringen FyrBoDal, som inhämtar och förmedlar ny kunskap inom området dator i behandling. Att genom konsultation och stöd ge brukare, anhöriga och personal en ökad insikt om datorn som en möjlighet till aktivitet och stimulans för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, Att förmedla kunskap om olika datorprogram och dess möjligheter, samt hur den enskilde brukaren bäst kan utnyttja dessa. Målgrupp - Datatek Barn och ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen FyrBoDal Vuxna som har kontakt med Vuxenhabiliteringen FyrBoDal Verksamhetens utformning Datateksverksamheten fungerar idag mycket olika vid Habiliteringen Mariedal och Habiliteringen Rosenhäll. Målet är att det på Habiliteringen FyrBoDals båda enheter skall finnas Datatek med likvärdig verksamhet, utrustning och programvara. Datateksverksamheten kommer att organiseras i två huvuddelar: mottagning och utbildning. Därutöver finns möjlighet för övrig personal att genomföra insatser inom IT-området själva eller tillsammans med Datatekspersonal och att använda Datatekets lokaler och utrustning vid behov. Genom den interna utbildningen som planeras för personalen enligt avsnittet Intern utbildning nedan, är förhoppningen att kunskapen skall öka så att flera använder IT som en del i behandlingsarbetet.

7 Mottagning Insatsdelen utgår från den enskilde brukarens behov och sker i samverkan med övrigt teamarbete se Bilaga 4. Vid fortsatt behov av stöd från Datateket inom utlåningsverksamheten kan detta handläggas direkt av Datateket. Alla datateksinsatser journalförs i Journal III. Första besöket till Datateket initieras alltid av teamet/teammedlem via målbeskrivningsblanket i Journal III se Bilaga 5. Behandling Innehåll Stöd och råd kring datorlek/datorträning utifrån preciserad frågeställning. Beroende på frågeställning och vid behov deltar teampersonal vid besöket. Därefter finns möjlighet att låna programvara. Prova enkla styrsätt (kontakter,trackball, Flexiboard) Fritid Innehåll Att ge konsultativt stöd till medarbetare inom Habiliteringen FyrBoDal om metoder, programvaror och dator i behandling. Information och tips om lämpliga datorprogram för fritid/sysselsättning. Utlåningsverksamhet av programvara till barn/ungdomar som tidigare besökt Datateket. Ge information om inköpsställen och/eller möjlighet till bibliotekslån för de program som Datateket ej tillhandahåller. Tillverkning av exempel på tillämpning för det enskilda barnet. Avgift Föräldrar kan låna dataprogram kostnadsfritt.

8 Utbildning Extern utbildning Utbildningen vänder sig till anhöriga, personal kring brukaren och/eller habiliteringspersonal och kan då vara riktad mot enskild brukares behov och/eller mera allmän. Även personal på habiliteringen kan delta på denna utbildning. Studiebesök på Datateket Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Avgift Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om dataprogram och hur dessa kan tillämpas utifrån besökarens frågor. Genomgång av dataprogram Besök på Datateket ca 1-2 tim. 50,-/person (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på habiliteringen) Använda egna bilder och ljud i datorn Med egna bilder och ljud kan man lätt anpassa många program efter den enskilda personens behov, intresse och ålder. Bildsekvenser kan användas för begreppsträning, kommunikation och minnesstöd och för att t.ex. skapa sagor och egna fotoalbum. Målgrupp Syfte Innehåll Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om hur man kan använda egna bilder och ljud i datorn Få möjlighet att prova vid dator Grunderna för bildhantering. Genomgång av begrepp som pixels, bildformat mm Spara och hämta bild- och ljudfiler på datorn Enkel bildredigering i Word, Paint och Paint Shop Pro Lägga in bilder med hjälp av digitalkamera, scanner och bildbanker Spela in ljud med Ljudinspelaren och hämta ljud från en CD Tips om andra sätt att hitta bilder och ljud

9 Genomförande Avgift 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.) Skapa bildspel Bilder från den egna vardagen ger många möjligheter till kommunikation samt ökar motivation och koncentration. Bildsekvenser kan även användas för begreppsträning, minnesstöd och egen aktivitet. Med individanpassat styrsätt ges möjlighet att arbeta självständigt. Ett enkelt bildspel kan användas som fotoalbum med bilder av familjen, hemmet skolan eller för att minnas senaste utflykten. Kan också användas som förberedelse inför en ny händelse. Man kan skapa egna sagor/berättelser med egna bilder eller teckningar. Favoritboken kan göras om till bildspel med ljud så att barnet själv kan läsa boken. Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Kostnad Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen. Rekommenderas att man har kunskaper motsvarande kursen Använd egna bilder och ljud i datorn Få kunskap om hur man skapar egna bildspel/övningar med bilder och ljud i programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Genomgång av programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Det ges även möjlighet till att själv prova att göra bildspel i datorn. 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (gratis för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.)

10 Intern utbildning Informations- och kunskapsöverföring till Habiliteringens personal för att säkerställa att kunskap finns hos vissa yrkesgrupper inom habiliteringen FyrBoDal. Utbildningen är upplagd enligt Handikappförvaltningens tankemodell för utbildning och innehåller tre olika nivåer: introduktion, bas och specialist och har utgått från förslaget till Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder se Bilaga 3. Introduktionsutbildning Målgrupp Syfte Innehåll All personal Ha kännedom om att det finns möjligheter inom IT för personer med funktionshinder och vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Information om datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Genomförande Föreläsning 1 tim Basnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kännedom om utvecklingen inom IT-området Programvisning Förändra/förenkla befintlig dator Datorn i skolan (känna till programvara inom läsning, skrivning, räkning och informationssökning) Ergonomi Presentation av årets nyheter Föreläsningar 5 tillfällen à 1 tim.

11 Fördjupningsnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren Genomgång av och möjlighet att prova program inkl verktygsdel Förändra/förenkla befintlig dator Bilder och ljud Styrsätt 4 utbildningstillfällen à 3 tim. Utbildningen ges i Datasal med möjlighet att själv få prova på dator

12 Resurser Personal 0,25 % tjänst är avsatt för Datateket Habiliteringen FyrBoDal. Nuvarande befattningshavare är arbetsterapeut. Behov finns av ytterligare resurser och gärna kompletterande yrkeskategori t ex specialpedagog eller logoped. Lokaler Mariedal Rosenhäll Datatekets rum Datateket skapas i Hab-datas rum Utrustning per Datateket Dator Skrivare Inmatningsenheter Dataprogram Möbler Varje Datatek utrustas med 2 datorer med högtalare och mikrofon. I en av datorerna kommer endast datateksansvarig att kunna ändra inställningar och lägga in/ta bort programvara i. Färgskrivare med möjlighet att skriva ut A3-format Tangenbord, Flexiboard, Track-ball, Bläckfisken och Jelly Beankontakter. Dataprogram för visning Dataprogram med utlåningstillstånd Bord Höj/sänkbart Arbetsstol höj/sänkbar Stol Trip Trap Bokhylla/skåp Budget Intäkter Kursverksamhet Studiebesök Totalt Kostnader (ej lön) Utbildning ID-dagarna Stockholm 1-3 dagar, konferensavgift ca 4 000: ,- Datatekskonferens, 2 dagar ca 2 000: Årsavgift Datateksföreningen (nätverk för Datateksanställda) 200,- Ev annan utbildning/nätverksträff Inköp Programvara 5 000,- Teknisk utrustning 5 000,- Totalt

13 Utvecklingsområden Under projektets gång har diskuterats hur vi kan utveckla användningen av IT-teknik för våra brukare. Samarbete mellan Datateket och Informationscenter kan vara en möjlig väg. Då det gäller barn- och ungdomar upp till 18 år finns planer på samarbete även med Brunbo, Vänersborg. Kommunikation Internet Socialt Säker chat E-post Informationssökning Prova på LAN

14 Bilaga 1 1(4) Datateksverksamheten vid Habiliteringen FyrBoDal bakgrund och utveckling 1. Datateksverksamheten i Sverige Datateksverksamheten i Sverige startades 1992 av Handikappinstitutet, nuvarande Hjälpmedelsinstitutet, som en försöksverksamhet, med medel från Allmänna arvsfonden. Detta resulterade i 8 Datatek förlagda till Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro, Linköping, Sundsvall, Uppsala samt Umeå. Personalen på Datateken bestod av specialpedagoger och arbetsterapeuter. Målsättningen var att initiera användning av och sprida kunskap om datorn som möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Leken är viktig för alla barn när det gäller att utveckla kognitiva och motoriska färdigheter. För barn med funktionshinder kan datorer vara ett sätt att kompensera för funktionshindret och möjliggöra lek. Datateksprojektet satte leken i centrum och verksamheten hade en tydlig pedagogisk inriktning. Till Datateken kunde barn/ungdomar, tillsammans med en vuxen, komma för att under pedagogisk handledning av datatekspersonal prova olika datorprogram och styrsätt. Det fanns även möjlighet att hyra datorprogram eller dator med program samt styrsätt. Idag finns det Datatek på över 30 orter i Sverige, oftast i anknytning till barnhabiliteringarnas verksamhet. Dessutom finns 2 Datatek i Finland och 1 i Danmark. På Datateken finns en samlad kompetens om barn med olika funktionshinder och deras behov förenat med kunskap om metodik, pedagogik, programvara, teknik. Datateksföreningen Datateken har gemensamt bildat ett nätverk, Datateksföreningen, vars syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan de olika Datateken, att via hemsidan sprida information till anhöriga, datatekspersonal och övriga som kommer i kontakt med barn med funktionshinder. Datateksföreningen bidrar även till kompetensutveckling för datatekspersonal genom att årligen arrangera fortbildningsdagar för anställda vid Datatek. Genom Datateksföreningen har kontakt tagits med olika programproducenter i syfte att framföra de behov som våra" barn har. Flera personer med bakgrund i datateksverksamheten arbetar numera med att utveckla

15 nya program och/eller ta fram nya tekniska lösningar som är direkt avsedda för barn/ungdomar med funktionshinder. Detta tillsammans med utvecklingen i övrigt har bidragit till att det idag finns ett långt större utbud av program som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. 2(4) En särskild grupp inom datateksföreningen, Mini Puh, granskar och bedömer ny programvara som ges ut på den öppna marknaden samt det som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Utgångspunkt är speciellt framtagna kriterier för bedömning av program som bygger på att programmen skall vara tillgängliga för alla barn. 2. Datateket i Vänersborg Hösten 1993 erbjöds landets habiliteringar att, med stöd från Handikappinstitutet och de ursprungliga Datateken, starta lokala Datatek. Habiliteringen Mariedal sökte och beviljades statligt stimulansbidrag för detta ändamål. Datateket Vänersborg startade sept 1994 och drevs i projektform under 1½ år, med 25% specialpedagog och 25% arbetsterapeut. Verksamheten utformades på samma sätt som övriga datatek i landet. Dvs målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Det fanns möjlighet att besöka Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. En viktig del av verksamheten var också att informera föräldrar hur man på ett bra, pedagogiskt sätt kan utnyttja dator och program för lek. Datateket har även erbjudit studiebesök med programvisning, främst riktat till förskole/skolpersonal. Vid projekttidens slut, februari 96, övergick verksamheten till att drivas av Habiliteringen Mariedal. Efter projekttiden har tjänstefaktorerna för datatekspersonalen varierat. Då specialpedagogen slutade 1997 tillsattes ej den tjänsten och tjänstefaktor för arbetsterapeut minskades till 15 %. Under perioden ökades den kvarvarande arbetsterapeuttjänsten till 75%, vilket gav möjlighet att väsentligt öka öppettiderna och också att utarbeta och starta kurser för föräldrar och personal. Antalet besök ökade liksom efterfrågan på kurser, studiebesök och programvisning. Från 2001 återgick tjänsten till 25% arbetsterapeut. De barn som besökt Datateket har varierat i ålder från 2½ - 18 år. Deras funktionshinder har huvudsakligen varit rörelsehinder, utvecklingsstörning, ADHD och autism. Ett fåtal barn har haft andra funktionshinder som t.ex synnedsättning eller språkstörning och har ej haft kontakt med Habiliteringen. 3. Datateket Uddevalla Under perioden bedrevs Datateksverksamhet vid Habiliteringen i Uddevalla. Målgrupp för verksamheten var densamma som för övriga datatek i landet. Dvs barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Man erbjöd besök på Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. I samband med besök informerades föräldrar om hur man bäst utnyttjar dator och program för lek. Man tog även

16 3(4) emot studiebesök och arrangerade kurser som vände sig till föräldrar och förskole/skolpersonal. I samband med att dåvarande befattningshavare slutade sina tjänster 1999 förändrades verksamheten och övergick till s.k. Hab-data. Detta innebar att datorn skulle ingå som ett naturligt inslag i det ordinarie habiliteringsarbetet för utprovning, bedömning och träning. Habiliteringspersonal har haft möjlighet att låna ut program till föräldrarna, utan kostnad, i träningssyfte. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) fick till uppgift att, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvara för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. De har även givit visst stöd till övrig personal vid ex val av program. 4. Datatekets samarbete med Handikappförvaltningens Informationscenter (tidigare Handikappcentrum) Sedan Handikappcentrums start 1999, har det funnits ett samarbete mellan Datateket och Handikappcentrum. Datatekets personal har medverkat vid uppbyggnad av den datasal som tidigare fanns på plan 5, Vänerparken samt deltagit i att planera och utarbeta kurser som Handkappcentrum arrangerat. Datatekspersonal har även medverkat som kursledare för flera av dessa kurser. Datateket har också haft möjlighet att nyttja datasalen för egen kursverksamhet. 5. Förändringar - nya behov Datatekens målsättning var ursprungligen att initiera användning och sprida kunskap om datorns möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Det var då, i början av -90 talet, relativt ovanligt att barn använde dator för lek. Behovet som fanns var att få prova datorlek vid besök på datateket, hyra dator och/eller lämpliga program. Med den snabba förändring av datoranvändning som skett i samhället har de behov som fanns då datateken startades delvis förändrats. Idag finns ingen efterfrågan på att hyra dator, medan efterfrågan på programvisning och uthyrning av program kvarstår. Med en ökad datorkunskap och en ökad medvetenhet om datorns möjligheter för personer med funktionshinder har också behovet ökat, hos såväl föräldrar som personal, av den speciella kunskap och metodik/pedagogik som behövs för att personer med funktionshinder skall kunna tillgodogöra sig datorns möjligheter till lek, inlärning och utveckling. Under de senaste åren har även andra verksamheter inom Handikappförvaltningen börjat efterfråga Datatekets tjänster. Framför allt har önskemål framförts från personal inom vuxenhabiliteringen vilket lett till att Datateket Vänersborg nu även tar emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Ett ökat utbud av bra program lämpliga för personer med funktionshinder samt ITteknikens fortsatta utveckling ger ökade möjligheter för våra brukare, i olika åldrar och med olika behov. Det innebär också att det krävs mer kunskap hos vår personal, om datorn som en möjlighet till utveckling för våra brukare. Det behövs också kompetens om hur man på olika sätt kan anpassa tekniken till den enskilde brukare.

17 4(4) Liknande synpunkter framfördes i LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel från augusti Bl.a. lyfter man fram följande som väsentligt: IT utvecklingen innebär många olika möjligheter för personer med funktionshinder Det finns ett behov av kompetens inom området IT hos personer med funktionshinder och deras anhöriga Det åligger huvudmännen och dess personal att hålla sig ajour med utvecklingen och också beakta de nya möjligheter som utvecklingen ger. Det finns en bristande kunskap om tillhörande pedagogik. Behov av fördjupad utbildning/fortbildning om IT som stöd för personer med funktionshinder för flera olika personalgrupper. Kompetensutveckling är en förutsättning för att den nya IT utvecklingen skall komma brukarna till godo.

18

19 Kan befintliga resurser inom Habiliteringen FyrBoDal användas för att utveckla datakompetensen för Hab personal, brukare, anhöriga och personal kring brukaren? Bilaga 2 Enhet för samlad datakunskap ID-dagar Datatekskonferens Hjälpmedelsmässa Kurser Datateket Habiliteringen Mariedal Vänersborg Datasal Informationscent er Vänersborg Hab-data Habiliteringen Rosenhäll Uddevalla Teknisk support Personal inom Hab Norr Intern kompetensutveckling via kurser, informa - tion och program - visningar Brukarna: barn, ungdomar och vuxna Kurser, prova-på och viss support Anhöriga och personal kring brukaren. Information och kurser om datorn som möjlighet för personer med funktionshinder Ökad kompetens hos personalen i Hab. FyrBoDal om dator som möjlighet för brukare. Ökad kompetens kring användning av dator och program samt ökad kompetens om tillhörande pedagogik i arbetet med brukare vid datorn för träning och stimulans. Bättre förutsättningar för brukarna att delta i arbetsliv och fritid samt ökad självständighet och delaktighet på lika villkor, vilket i sin tur kan bidra till ökad livskvalitet. Ökad kunskap hos anhöriga och personal för att bättre kunna stödja brukarna i vardagen vad gäller användningen av dator och program.

20 Bilaga 3 1(3) Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Introduktionsnivå Basnivå Fördjupningsnivå Expertnivå Ha kännedom om/känna till Veta vad det handlar om och var man kan hitta det. Kunna/ kritiskt analysera, värdera och ompröva. Kan sätta i sammanhang, kan argumentera. Grundkunskap i datoranvändning = kunna använda datorn i dagligt arbete. Känna till datorns möjligheter för brukarna. Veta vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Veta/kan återge och förstå Kan återberätta det på ett begripligt sätt för någon annan. Kan omsätta teoretiska kunskaper i handlande/behandlande Det innebär för detta område (dator, programvara, och styrsätt) Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna. Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde. Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren. Förmåga/konstruktivt reflektera och innovera. (Väl förankrad reflekterad kunskap). Helhetsperspektiv: god överblick över kunskapsområdet, kan utveckla egen teori och praktik, såväl som bidra till andras utveckling Ha ett helhetsperspektiv med djupare och bredare kunskap om programvara, datorer och styrsätt. Kunna koppla ihop teknik och programvara med brukarnas behov. Hålla sig ajour med och följa utvecklingen inom området. * Arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog.

21 2(3) Kunskapsnivåer för personal inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder KUNSKAPSOMRÅDEN INTRODUKTIONSNIVÅ BASNIVÅ FÖRDJUPNINGSNIVÅ EXPERTNIVÅ Allmänn datakunskap Alla AT, Log, Spec.ped X Datorn/program för Alla träning/inlärning Kognitiva funktioner minne Ps, Spec.ped, AT, Log Ps, AT, Spec.ped, Log X Tal/ Språk Ps, Spec.ped, AT, Log Log, X Kommunikation Ps, Spec.ped, AT, Log Spec.ped, AT, Log Motoriskt Spec.ped, AT Sg Log AT Sg X Socialt Ps, Spec.ped, AT Log Spec.ped, AT Ps, X Tid Log, AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Pengar AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Läsa/skriva/räkna Spec.ped, Log AT Spec.ped Log X Syn Spec.ped, Log, AT Datorn/program som Alla kompensation Tal/språk Log, AT, Spec.ped Log AT X Läsa? Log, AT, Spec.ped Log X Skriva /räkna - motorik AT, Spec.ped, Log AT X

22 3(3) Datorn/program för Alla fritidsaktiviteter Spela spel AT, Spec.ped Spec.ped AT X Lösa korsord AT, Spec.ped Spec.ped AT X Se/bläddra fotoalbum/rörliga AT, Spec.ped Spec.ped AT X bilder Lyssna på ljud o musik AT, Spec.ped Spec.ped AT X e-post AT, Spec,ped Spec.ped AT X Söka information AT, Spec,ped Spec.ped AT X Datorn/program för Alla skola och arbete Söka information AT, Spec,ped SIT, skola X Skriva AT, Spec,ped X Räkna AT, Spec,ped X Arbetsuppgifter AT, Spec,ped X Anpassning av dator Alla Styrsätt AT, Spec.ped AT X Generella inställningar AT, Spec.ped. Log, Ps AT, Spec.ped Log, Ps X Ergonomi Alla AT, Spec.ped, SG AT, SG X

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART En utredning på DART börjar alltid med en remissträff. På remissträffen bestämmer vi om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. Handledning innebär att

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Slutrapport Vägledarprojektet 2007-10-15 Projektledare Annika Tynan O Mahony Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av projektet

Läs mer

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN GRATIS PROGRAM ATT LADDA NER FRÅN INTERNET www.programcentrum.se www.wartoft.nu (zebran

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I HABILITERINGEN 2 TILLGÄNGLIG FRITID EN SOCIAL OCH EKONOMISK VINST Aktuell forskning visar att insatser som påverkar livsstilen

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

sjöarps gruppbostäder

sjöarps gruppbostäder sjöarps gruppbostäder Vårdförbundet Blekinge VfB ägs av kommunerna i Blekinge men är juridiskt fristående från annan kommunal verksamhet. Vår huvuduppgift är att i första hand svara för institutionsvård

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting

Vi ger råd, stöd och behandling. Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi ger råd, stöd och behandling Det här är en lättläst broschyr från habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting Vi gör det lättare Habiliterings-verksamheten i Stockholms läns landsting ger

Läs mer

Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD

Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD Korttidslån av hjälpmedel och programvara till barn/ungdomar med neurologiskt betingade funktionshinder som t.ex. DAMP och ADHD - ett projekt som stöds av Ungaifocus Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2005 Författare:

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition

Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv. Hanna Gullskog LD Hjälpmedel, KLOK Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition Omgivningskontroll ur ett barns perspektiv Definition av omgivningskontroll Med omgivningskontroll menas att med annat styrsätt än en vanlig fjärrkontroll eller vanlig trycknapp styra saker i omgivningen

Läs mer

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst.

HÄLSOBROBLADET. Special. Innehåll. Nr 1 årg 1. Fyra gånger per år är det gruppstart. Vill man bara träna i gymmet kan man börja när som helst. TRÄNING SAMVARO INSPIRATION HÄLSOBROBLADET Special Nr 1 årg 1 Hälsobro Hälsobro är ett lite gym med stor känsla, du hittar oss i centrala Örebro alldeles bredvid Oskarsparken. Hit är alla välkomna att

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16

Team TJÖRN. Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Team TJÖRN Presentation för projekt Pinocchio II, MIR-Seminarium Göteborg 09 04 16 Deltagare Katja Nikula fritidsassistent Kultur & Fritid Cecilia Forsberg familjepedagog IFO Helena Broberg socialsekreterare

Läs mer

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande

Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Vägga Vuxenutbildning ITiS-projekt Väggaskolan Vårterminen 2002 Karlshamn Smärta, en introduktion En presentation för datorstött lärande Författare Lotta Holmgren Karin Svensson Ove Svensson Handledare

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola För att söka till språkförskolan krävs logopedremiss. Bedömningen från dig är det viktigaste underlaget för att kunna ta beslut om vilka barn som

Läs mer

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning

Hjälpreda. Före förskolan. Förskoletiden. Skoltiden Gymnasietiden. Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Hjälpreda Före förskolan Ansvarsfördelning för personal kring barn och ungdomar med synnedsättning Förskoletiden Före förskolan Förskoletiden Skoltiden Gymnasietiden Skoltiden 2010-05-06 (rev 2011-11-01)

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped

PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08. Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Det blir bäst om man gör rätt från början PIL - Patientforum i Lund 2009 10 08 Cecilia Sjöbeck, specialpedagog Gunvor Damsby, leg logoped Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi Rådgivning och stöd

Läs mer

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010

Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledning till Utvecklingsstörning och andra funktionshinder av Lars-Erik Gotthard, Bonnier Utbildning Andra upplagan, andra tryckningen 2010 Studiehandledningen omfattar åtta studieenheter. Dessa

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014

Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Sammanställning av enkät gällande LSS i Jönköpings län 2013-2014 Bakgrund Enkätutskicket är ett resultat av en satsning på LSS-frågor som Autism- och Aspergerförbundet gör nationellt. Samtliga 13 kommuner

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Geriatriska kliniken. Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Geriatriska kliniken Kurser vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö Höstterminen 2014 Höstterminen 2015 Hej! I din hand har du ett nytt och utökat kursprogram från Geriatriska kliniken,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS

BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS BNK Enheten för f r barnneuropsykiatri vid DSBUS Björn Kadesjö, ö.. l. Målgrupper Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och deras familjer, dvs med Autismspektrumtillstånd ADHD, DAMP

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist

Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration. Receptionist/telefonist Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration Receptionist/telefonist Ska-kompetenskrav för receptionist enligt nedan: - erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem.

Läs mer

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom

Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Vuxna med kognitiv funktionsnedsättning och psykisk sjukdom Lund 2013-06-03 Lena Nylander, överläkare, med dr Psykiatri Skåne lena.nylander@skane.se Lena Nylander 2013 1 Sårbarhet för psykisk sjukdom Vuxna

Läs mer

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Delregional överenskommelse Barn och ungdomar vid misstanke om eller med specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Antagen av Temagrupp Barn och Unga 22 maj 2014 Inledning LGS Temagrupp Barn och Unga

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan

Vallhovskolan. IT-handlingsplan för Vallhovskolan Vallhovskolan IT-handlingsplan för Vallhovskolan Övergripande information Under läsåret 12-13 sker flera förändringar i skolans IT-arbete. First Class systemet Källan som alla elever och lärare använt

Läs mer

Sex och samlevnad i en modern skola

Sex och samlevnad i en modern skola Processbeskrivning Sex och samlevnad i en modern skola Januari 2004 Per Blanck och Eva Annerås Sex och samlevnad i en modern skola processbeskrivning Inledning Detta är en kortfattad redogörelse för arbetsprocessen

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001

PROJEKTMATERIAL. Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete. Lunnevads folkhögskola. Juni 2001 PROJEKTMATERIAL Lunnevads folkhögskola Juni 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning Utvecklingsprojekt för vuxenlärare:

Läs mer

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation

Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Erfarenhet av att möta föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning i en föräldrautbildning om kommunikation Logoped Anna Rensfeldt Flink, Habilitering & Hälsa, Göteborg AKKtiv AKK tidig intervention

Läs mer