Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

2 Projekt Utveckling och bevarande av kunskap inom data-/it-området inom Habiliteringen FyrBodal Habiliteringen FyrBoDal Christina Olsson Februari 2007

3 Bakgrund Habiliteringen befinner sig idag i ett skede då utvecklingen inom IT-området snabbt går framåt. Tekniken skapar nya möjligheter för personer med funktionshinder att vara delaktiga i samhället. Gruppen riskerar trots detta att ställas utanför IT-området enligt rapporten Digitala klyftor förr nu och i framtiden. I betänkandet Hjälpmedel (SOU 2004:83) påpekas behovet av support och stöd till brukarna för att dessa skall kunna använda IT-tekniken. Man framhåller även att den snabba teknikutvecklingen ger ständiga kunskapsluckor hos personal. På Habiliteringen Mariedal har det sedan början av 1994 funnits Datatek, som har arbetat med att utnyttja datorns möjligheter för barn med funktionshinder se Bilaga 1. Inför att den enda befattningshavaren på Datateket skulle gå i pension, gjordes en översyn av övriga personalens kompetens inom IT-området. Översynen resulterade i att en modell för kompetens och kunskapsnivå hos samtlig teampersonal togs fram. Se Bilagor 2 och 3. Två tydliga behov blev synliga. Dels att säkerställa att nuvarande befattningshavares kunskap och kompetens tas tillvara samt framtagande av en plan för att säkerställa att kunskap och kompetens inom ITområdet finns. Då det visade sig att Habiliteringen FyrBoDal skulle gå miste om mycket kompetens och kunskap inom området behövdes en kunskapsöverföring göras. För att på längre sikt säkerställa kvaliteten på Habiliteringens arbete för brukarna, behövdes även en plan för att undvika att en liknande situation ska uppstå i framtiden. Syfte Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag för hur verksamheten vid Habiliteringen FyrBoDals Datatek kan utformas så det är en enhet för samlad datakunskap och hur kompetensen hos berörd personal kan höjas och därefter hur kunskapen kontinuerligt kan uppdateras. Mål - en rapport med underlag för beslut om utformning av Hab. FyrBoDals framtida, från oktober 2006, Datatek/Habdata-enhet. Rapporten skall beskriva enhetens innehåll och drift ur både brukar- och medarbetarsynpunkt - utarbetat utbildningspaket för habiliteringspersonalen i enlighet med tidigare framtaget förslag

4 Genomförande av projektet 1 projektledare (arbetsterapeut) har arbetat ca halvtid april oktober. Projektarbetet har bestått följande delar: Överföring av kunskap från ordinarie befattningshavare Projektledaren har gått bredvid ordinarie befattningshavare ca 50 % under tiden april oktober och deltagit i befintlig mottagningsverksamhet, utbildningar som givits i Datatekets och Informationscenters regi. Den största delen av projekttiden har ägnats åt genomgång av dataprogram och tillämpningar av dessa, samt information om aktuella tekniska hjälpmedel. Analys av befintliga resurser vid Datateket Hab Mariedal Vänersborg, Habdataverksamhet Hab Rosenhäll Uddevalla och vid Informationscenter Vänersborg På Hab Rosenhäll Uddevalla har tidigare funnits Datatek. I samband med att Datatekspersonal slutade år 1999 övergick Datateksverksamheten till Hab-data. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) har, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvarat för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. Därutöver har de givit stöd till övrig personal vid ex val av program. All personal har haft möjlighet att använda datorer, olika inmatningsenheter och programvaror i habiliteringsarbetet. Utprovning av inmatningsenheter, information om dataprogram för träning och/eller lek och språkträning är några av de aktiviteter som utförts vid Hab-dataenheten. Dataprogram har lånats ut till familjerna. På Hab Mariedal Vänersborg har funnits ett Datatek sedan En arbetsterapeut, 25 % har ansvarat för Datatekets verksamhet, utrustning och programvaror. Till Datateket har barn och förälder kommit för att tillsammans prova lek och träning med hjälp av dator, olika program och enkla styrsätt. Datateket har även tagit emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Föräldrar/personal har fått stöd vid val av lämplig programvara och pedagogiskt arbetssätt utifrån barnets/den vuxnes individuella behov och förutsättningar. Familjerna har kunnat hyra program. Datateket har också arrangerat programvisningar och kurser för föräldrar och personal kring barnet samt för personalen i Habiliteringen FyrBoDal. Förutom den utrustning som finns i Datatekets lokaler har arbetsterapeuterna och specialpedagogerna haft tillgång till en dator och vissa program för behandlingsarbete. Logopederna har en dator och speciella program för tal- och språkträning, Informationscenter Vänersborg har en datasal som är utrustad med 8 datorer, skrivare, skanner mm. Där har sedan flera år arrangerats kurser för brukare, anhöriga och personal. Två timmar/vecka är datasalen öppen för personer med funktionshinder som önskar prova att använda dator och olika program. Datatekets ordinarie befattningshavare har varit en av ledarna för denna verksamhet. Datateket lånar Informationscenters lokaler och utrustning för genomförande av de kurser som anordnas i Datatekets regi.

5 Träffar och andra kontakter med övrig habiliteringspersonal och Informationscenter Projektledaren och ordinarie befattningshavaren har haft träffar med personal på Hab- Dataverksamhet, Rosenhäll i Uddevalla, personal på Habiliteringen, Mariedal i Vänersborg, samt lokala Yrkesrådet. Syftet med träffarna med övrig personal har varit att diskutera förväntningar och tänkbara förändringar, samt förankra Datatekets framtida utformning och verksamhet. Vid möte med lokala Yrkesrådet, där även verksamhetschef och habiliteringschefer deltog presenterades ett mera konkret förslag om Datatekets framtida utformning. Datatekets blivande namn Datateket Habiliteringen Fyrbodal fastställdes också vid detta möte. Telefonkontakt med Ki Cullberg, Informationscenter angående tillgång till Datasalen på Informationscenter. Deltagande på Datateksföreningens konferens, 2 dagar 2006 års konferens med ca 60 deltagare hölls i år i Karlstad. Vid konferensen presenterades nya programvaror, goda exempel på hur Datateksarbete kan se ut och tips på hur tekniken tillämpas vid ex bildhantering. En föreläsning hölls även om hur dator kan användas i skolarbetet. Utöver ovanstående gavs många tips om hur datorn kan användas av personer med funktionshinder. Besök på mässan/konferensen ID-dagar, 3 dagar ID-dagarna är en årlig mässa/konferens i Stockholm med en utställning, där utställarna presenterar ny teknik och programvaror, som kan underlätta i olika situationer för personer med olika funktionshinder. Parallellt med utställningen pågick seminarier med olika innehåll. Projektledaren tog del av seminarierna Skola - IT, lärande, hjälpmedel och språkträning, Datorlek för alla!, samt seminariet Läs- och skrivsvårigheter. Träff med annan Datatekspersonal från Västra Sverige Vid denna träff deltog personal från Datateken i Vänersborg, Göteborg, Borås, Varberg, Halmstad m.fl. Erfarenhetsutbyte av olika gruppverksamheter, tips på programvaror och framtida utvecklingsmöjligheter var några av inslagen. Denna träff var en början på ett litet nätverk som kan fungera som stöd i det vardagliga arbetet på Datateket.

6 Resultat: Förslag Datateket Habiliteringen FyrBoDal med förslag till utbildning för övrig personal Syfte - Datatek Datatekets syfte är att vara en resurs inom Habiliteringen FyrBoDal, som inhämtar och förmedlar ny kunskap inom området dator i behandling. Att genom konsultation och stöd ge brukare, anhöriga och personal en ökad insikt om datorn som en möjlighet till aktivitet och stimulans för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, Att förmedla kunskap om olika datorprogram och dess möjligheter, samt hur den enskilde brukaren bäst kan utnyttja dessa. Målgrupp - Datatek Barn och ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen FyrBoDal Vuxna som har kontakt med Vuxenhabiliteringen FyrBoDal Verksamhetens utformning Datateksverksamheten fungerar idag mycket olika vid Habiliteringen Mariedal och Habiliteringen Rosenhäll. Målet är att det på Habiliteringen FyrBoDals båda enheter skall finnas Datatek med likvärdig verksamhet, utrustning och programvara. Datateksverksamheten kommer att organiseras i två huvuddelar: mottagning och utbildning. Därutöver finns möjlighet för övrig personal att genomföra insatser inom IT-området själva eller tillsammans med Datatekspersonal och att använda Datatekets lokaler och utrustning vid behov. Genom den interna utbildningen som planeras för personalen enligt avsnittet Intern utbildning nedan, är förhoppningen att kunskapen skall öka så att flera använder IT som en del i behandlingsarbetet.

7 Mottagning Insatsdelen utgår från den enskilde brukarens behov och sker i samverkan med övrigt teamarbete se Bilaga 4. Vid fortsatt behov av stöd från Datateket inom utlåningsverksamheten kan detta handläggas direkt av Datateket. Alla datateksinsatser journalförs i Journal III. Första besöket till Datateket initieras alltid av teamet/teammedlem via målbeskrivningsblanket i Journal III se Bilaga 5. Behandling Innehåll Stöd och råd kring datorlek/datorträning utifrån preciserad frågeställning. Beroende på frågeställning och vid behov deltar teampersonal vid besöket. Därefter finns möjlighet att låna programvara. Prova enkla styrsätt (kontakter,trackball, Flexiboard) Fritid Innehåll Att ge konsultativt stöd till medarbetare inom Habiliteringen FyrBoDal om metoder, programvaror och dator i behandling. Information och tips om lämpliga datorprogram för fritid/sysselsättning. Utlåningsverksamhet av programvara till barn/ungdomar som tidigare besökt Datateket. Ge information om inköpsställen och/eller möjlighet till bibliotekslån för de program som Datateket ej tillhandahåller. Tillverkning av exempel på tillämpning för det enskilda barnet. Avgift Föräldrar kan låna dataprogram kostnadsfritt.

8 Utbildning Extern utbildning Utbildningen vänder sig till anhöriga, personal kring brukaren och/eller habiliteringspersonal och kan då vara riktad mot enskild brukares behov och/eller mera allmän. Även personal på habiliteringen kan delta på denna utbildning. Studiebesök på Datateket Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Avgift Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om dataprogram och hur dessa kan tillämpas utifrån besökarens frågor. Genomgång av dataprogram Besök på Datateket ca 1-2 tim. 50,-/person (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på habiliteringen) Använda egna bilder och ljud i datorn Med egna bilder och ljud kan man lätt anpassa många program efter den enskilda personens behov, intresse och ålder. Bildsekvenser kan användas för begreppsträning, kommunikation och minnesstöd och för att t.ex. skapa sagor och egna fotoalbum. Målgrupp Syfte Innehåll Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om hur man kan använda egna bilder och ljud i datorn Få möjlighet att prova vid dator Grunderna för bildhantering. Genomgång av begrepp som pixels, bildformat mm Spara och hämta bild- och ljudfiler på datorn Enkel bildredigering i Word, Paint och Paint Shop Pro Lägga in bilder med hjälp av digitalkamera, scanner och bildbanker Spela in ljud med Ljudinspelaren och hämta ljud från en CD Tips om andra sätt att hitta bilder och ljud

9 Genomförande Avgift 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.) Skapa bildspel Bilder från den egna vardagen ger många möjligheter till kommunikation samt ökar motivation och koncentration. Bildsekvenser kan även användas för begreppsträning, minnesstöd och egen aktivitet. Med individanpassat styrsätt ges möjlighet att arbeta självständigt. Ett enkelt bildspel kan användas som fotoalbum med bilder av familjen, hemmet skolan eller för att minnas senaste utflykten. Kan också användas som förberedelse inför en ny händelse. Man kan skapa egna sagor/berättelser med egna bilder eller teckningar. Favoritboken kan göras om till bildspel med ljud så att barnet själv kan läsa boken. Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Kostnad Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen. Rekommenderas att man har kunskaper motsvarande kursen Använd egna bilder och ljud i datorn Få kunskap om hur man skapar egna bildspel/övningar med bilder och ljud i programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Genomgång av programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Det ges även möjlighet till att själv prova att göra bildspel i datorn. 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (gratis för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.)

10 Intern utbildning Informations- och kunskapsöverföring till Habiliteringens personal för att säkerställa att kunskap finns hos vissa yrkesgrupper inom habiliteringen FyrBoDal. Utbildningen är upplagd enligt Handikappförvaltningens tankemodell för utbildning och innehåller tre olika nivåer: introduktion, bas och specialist och har utgått från förslaget till Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder se Bilaga 3. Introduktionsutbildning Målgrupp Syfte Innehåll All personal Ha kännedom om att det finns möjligheter inom IT för personer med funktionshinder och vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Information om datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Genomförande Föreläsning 1 tim Basnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kännedom om utvecklingen inom IT-området Programvisning Förändra/förenkla befintlig dator Datorn i skolan (känna till programvara inom läsning, skrivning, räkning och informationssökning) Ergonomi Presentation av årets nyheter Föreläsningar 5 tillfällen à 1 tim.

11 Fördjupningsnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren Genomgång av och möjlighet att prova program inkl verktygsdel Förändra/förenkla befintlig dator Bilder och ljud Styrsätt 4 utbildningstillfällen à 3 tim. Utbildningen ges i Datasal med möjlighet att själv få prova på dator

12 Resurser Personal 0,25 % tjänst är avsatt för Datateket Habiliteringen FyrBoDal. Nuvarande befattningshavare är arbetsterapeut. Behov finns av ytterligare resurser och gärna kompletterande yrkeskategori t ex specialpedagog eller logoped. Lokaler Mariedal Rosenhäll Datatekets rum Datateket skapas i Hab-datas rum Utrustning per Datateket Dator Skrivare Inmatningsenheter Dataprogram Möbler Varje Datatek utrustas med 2 datorer med högtalare och mikrofon. I en av datorerna kommer endast datateksansvarig att kunna ändra inställningar och lägga in/ta bort programvara i. Färgskrivare med möjlighet att skriva ut A3-format Tangenbord, Flexiboard, Track-ball, Bläckfisken och Jelly Beankontakter. Dataprogram för visning Dataprogram med utlåningstillstånd Bord Höj/sänkbart Arbetsstol höj/sänkbar Stol Trip Trap Bokhylla/skåp Budget Intäkter Kursverksamhet Studiebesök Totalt Kostnader (ej lön) Utbildning ID-dagarna Stockholm 1-3 dagar, konferensavgift ca 4 000: ,- Datatekskonferens, 2 dagar ca 2 000: Årsavgift Datateksföreningen (nätverk för Datateksanställda) 200,- Ev annan utbildning/nätverksträff Inköp Programvara 5 000,- Teknisk utrustning 5 000,- Totalt

13 Utvecklingsområden Under projektets gång har diskuterats hur vi kan utveckla användningen av IT-teknik för våra brukare. Samarbete mellan Datateket och Informationscenter kan vara en möjlig väg. Då det gäller barn- och ungdomar upp till 18 år finns planer på samarbete även med Brunbo, Vänersborg. Kommunikation Internet Socialt Säker chat E-post Informationssökning Prova på LAN

14 Bilaga 1 1(4) Datateksverksamheten vid Habiliteringen FyrBoDal bakgrund och utveckling 1. Datateksverksamheten i Sverige Datateksverksamheten i Sverige startades 1992 av Handikappinstitutet, nuvarande Hjälpmedelsinstitutet, som en försöksverksamhet, med medel från Allmänna arvsfonden. Detta resulterade i 8 Datatek förlagda till Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro, Linköping, Sundsvall, Uppsala samt Umeå. Personalen på Datateken bestod av specialpedagoger och arbetsterapeuter. Målsättningen var att initiera användning av och sprida kunskap om datorn som möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Leken är viktig för alla barn när det gäller att utveckla kognitiva och motoriska färdigheter. För barn med funktionshinder kan datorer vara ett sätt att kompensera för funktionshindret och möjliggöra lek. Datateksprojektet satte leken i centrum och verksamheten hade en tydlig pedagogisk inriktning. Till Datateken kunde barn/ungdomar, tillsammans med en vuxen, komma för att under pedagogisk handledning av datatekspersonal prova olika datorprogram och styrsätt. Det fanns även möjlighet att hyra datorprogram eller dator med program samt styrsätt. Idag finns det Datatek på över 30 orter i Sverige, oftast i anknytning till barnhabiliteringarnas verksamhet. Dessutom finns 2 Datatek i Finland och 1 i Danmark. På Datateken finns en samlad kompetens om barn med olika funktionshinder och deras behov förenat med kunskap om metodik, pedagogik, programvara, teknik. Datateksföreningen Datateken har gemensamt bildat ett nätverk, Datateksföreningen, vars syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan de olika Datateken, att via hemsidan sprida information till anhöriga, datatekspersonal och övriga som kommer i kontakt med barn med funktionshinder. Datateksföreningen bidrar även till kompetensutveckling för datatekspersonal genom att årligen arrangera fortbildningsdagar för anställda vid Datatek. Genom Datateksföreningen har kontakt tagits med olika programproducenter i syfte att framföra de behov som våra" barn har. Flera personer med bakgrund i datateksverksamheten arbetar numera med att utveckla

15 nya program och/eller ta fram nya tekniska lösningar som är direkt avsedda för barn/ungdomar med funktionshinder. Detta tillsammans med utvecklingen i övrigt har bidragit till att det idag finns ett långt större utbud av program som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. 2(4) En särskild grupp inom datateksföreningen, Mini Puh, granskar och bedömer ny programvara som ges ut på den öppna marknaden samt det som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Utgångspunkt är speciellt framtagna kriterier för bedömning av program som bygger på att programmen skall vara tillgängliga för alla barn. 2. Datateket i Vänersborg Hösten 1993 erbjöds landets habiliteringar att, med stöd från Handikappinstitutet och de ursprungliga Datateken, starta lokala Datatek. Habiliteringen Mariedal sökte och beviljades statligt stimulansbidrag för detta ändamål. Datateket Vänersborg startade sept 1994 och drevs i projektform under 1½ år, med 25% specialpedagog och 25% arbetsterapeut. Verksamheten utformades på samma sätt som övriga datatek i landet. Dvs målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Det fanns möjlighet att besöka Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. En viktig del av verksamheten var också att informera föräldrar hur man på ett bra, pedagogiskt sätt kan utnyttja dator och program för lek. Datateket har även erbjudit studiebesök med programvisning, främst riktat till förskole/skolpersonal. Vid projekttidens slut, februari 96, övergick verksamheten till att drivas av Habiliteringen Mariedal. Efter projekttiden har tjänstefaktorerna för datatekspersonalen varierat. Då specialpedagogen slutade 1997 tillsattes ej den tjänsten och tjänstefaktor för arbetsterapeut minskades till 15 %. Under perioden ökades den kvarvarande arbetsterapeuttjänsten till 75%, vilket gav möjlighet att väsentligt öka öppettiderna och också att utarbeta och starta kurser för föräldrar och personal. Antalet besök ökade liksom efterfrågan på kurser, studiebesök och programvisning. Från 2001 återgick tjänsten till 25% arbetsterapeut. De barn som besökt Datateket har varierat i ålder från 2½ - 18 år. Deras funktionshinder har huvudsakligen varit rörelsehinder, utvecklingsstörning, ADHD och autism. Ett fåtal barn har haft andra funktionshinder som t.ex synnedsättning eller språkstörning och har ej haft kontakt med Habiliteringen. 3. Datateket Uddevalla Under perioden bedrevs Datateksverksamhet vid Habiliteringen i Uddevalla. Målgrupp för verksamheten var densamma som för övriga datatek i landet. Dvs barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Man erbjöd besök på Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. I samband med besök informerades föräldrar om hur man bäst utnyttjar dator och program för lek. Man tog även

16 3(4) emot studiebesök och arrangerade kurser som vände sig till föräldrar och förskole/skolpersonal. I samband med att dåvarande befattningshavare slutade sina tjänster 1999 förändrades verksamheten och övergick till s.k. Hab-data. Detta innebar att datorn skulle ingå som ett naturligt inslag i det ordinarie habiliteringsarbetet för utprovning, bedömning och träning. Habiliteringspersonal har haft möjlighet att låna ut program till föräldrarna, utan kostnad, i träningssyfte. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) fick till uppgift att, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvara för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. De har även givit visst stöd till övrig personal vid ex val av program. 4. Datatekets samarbete med Handikappförvaltningens Informationscenter (tidigare Handikappcentrum) Sedan Handikappcentrums start 1999, har det funnits ett samarbete mellan Datateket och Handikappcentrum. Datatekets personal har medverkat vid uppbyggnad av den datasal som tidigare fanns på plan 5, Vänerparken samt deltagit i att planera och utarbeta kurser som Handkappcentrum arrangerat. Datatekspersonal har även medverkat som kursledare för flera av dessa kurser. Datateket har också haft möjlighet att nyttja datasalen för egen kursverksamhet. 5. Förändringar - nya behov Datatekens målsättning var ursprungligen att initiera användning och sprida kunskap om datorns möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Det var då, i början av -90 talet, relativt ovanligt att barn använde dator för lek. Behovet som fanns var att få prova datorlek vid besök på datateket, hyra dator och/eller lämpliga program. Med den snabba förändring av datoranvändning som skett i samhället har de behov som fanns då datateken startades delvis förändrats. Idag finns ingen efterfrågan på att hyra dator, medan efterfrågan på programvisning och uthyrning av program kvarstår. Med en ökad datorkunskap och en ökad medvetenhet om datorns möjligheter för personer med funktionshinder har också behovet ökat, hos såväl föräldrar som personal, av den speciella kunskap och metodik/pedagogik som behövs för att personer med funktionshinder skall kunna tillgodogöra sig datorns möjligheter till lek, inlärning och utveckling. Under de senaste åren har även andra verksamheter inom Handikappförvaltningen börjat efterfråga Datatekets tjänster. Framför allt har önskemål framförts från personal inom vuxenhabiliteringen vilket lett till att Datateket Vänersborg nu även tar emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Ett ökat utbud av bra program lämpliga för personer med funktionshinder samt ITteknikens fortsatta utveckling ger ökade möjligheter för våra brukare, i olika åldrar och med olika behov. Det innebär också att det krävs mer kunskap hos vår personal, om datorn som en möjlighet till utveckling för våra brukare. Det behövs också kompetens om hur man på olika sätt kan anpassa tekniken till den enskilde brukare.

17 4(4) Liknande synpunkter framfördes i LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel från augusti Bl.a. lyfter man fram följande som väsentligt: IT utvecklingen innebär många olika möjligheter för personer med funktionshinder Det finns ett behov av kompetens inom området IT hos personer med funktionshinder och deras anhöriga Det åligger huvudmännen och dess personal att hålla sig ajour med utvecklingen och också beakta de nya möjligheter som utvecklingen ger. Det finns en bristande kunskap om tillhörande pedagogik. Behov av fördjupad utbildning/fortbildning om IT som stöd för personer med funktionshinder för flera olika personalgrupper. Kompetensutveckling är en förutsättning för att den nya IT utvecklingen skall komma brukarna till godo.

18

19 Kan befintliga resurser inom Habiliteringen FyrBoDal användas för att utveckla datakompetensen för Hab personal, brukare, anhöriga och personal kring brukaren? Bilaga 2 Enhet för samlad datakunskap ID-dagar Datatekskonferens Hjälpmedelsmässa Kurser Datateket Habiliteringen Mariedal Vänersborg Datasal Informationscent er Vänersborg Hab-data Habiliteringen Rosenhäll Uddevalla Teknisk support Personal inom Hab Norr Intern kompetensutveckling via kurser, informa - tion och program - visningar Brukarna: barn, ungdomar och vuxna Kurser, prova-på och viss support Anhöriga och personal kring brukaren. Information och kurser om datorn som möjlighet för personer med funktionshinder Ökad kompetens hos personalen i Hab. FyrBoDal om dator som möjlighet för brukare. Ökad kompetens kring användning av dator och program samt ökad kompetens om tillhörande pedagogik i arbetet med brukare vid datorn för träning och stimulans. Bättre förutsättningar för brukarna att delta i arbetsliv och fritid samt ökad självständighet och delaktighet på lika villkor, vilket i sin tur kan bidra till ökad livskvalitet. Ökad kunskap hos anhöriga och personal för att bättre kunna stödja brukarna i vardagen vad gäller användningen av dator och program.

20 Bilaga 3 1(3) Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Introduktionsnivå Basnivå Fördjupningsnivå Expertnivå Ha kännedom om/känna till Veta vad det handlar om och var man kan hitta det. Kunna/ kritiskt analysera, värdera och ompröva. Kan sätta i sammanhang, kan argumentera. Grundkunskap i datoranvändning = kunna använda datorn i dagligt arbete. Känna till datorns möjligheter för brukarna. Veta vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Veta/kan återge och förstå Kan återberätta det på ett begripligt sätt för någon annan. Kan omsätta teoretiska kunskaper i handlande/behandlande Det innebär för detta område (dator, programvara, och styrsätt) Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna. Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde. Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren. Förmåga/konstruktivt reflektera och innovera. (Väl förankrad reflekterad kunskap). Helhetsperspektiv: god överblick över kunskapsområdet, kan utveckla egen teori och praktik, såväl som bidra till andras utveckling Ha ett helhetsperspektiv med djupare och bredare kunskap om programvara, datorer och styrsätt. Kunna koppla ihop teknik och programvara med brukarnas behov. Hålla sig ajour med och följa utvecklingen inom området. * Arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog.

21 2(3) Kunskapsnivåer för personal inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder KUNSKAPSOMRÅDEN INTRODUKTIONSNIVÅ BASNIVÅ FÖRDJUPNINGSNIVÅ EXPERTNIVÅ Allmänn datakunskap Alla AT, Log, Spec.ped X Datorn/program för Alla träning/inlärning Kognitiva funktioner minne Ps, Spec.ped, AT, Log Ps, AT, Spec.ped, Log X Tal/ Språk Ps, Spec.ped, AT, Log Log, X Kommunikation Ps, Spec.ped, AT, Log Spec.ped, AT, Log Motoriskt Spec.ped, AT Sg Log AT Sg X Socialt Ps, Spec.ped, AT Log Spec.ped, AT Ps, X Tid Log, AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Pengar AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Läsa/skriva/räkna Spec.ped, Log AT Spec.ped Log X Syn Spec.ped, Log, AT Datorn/program som Alla kompensation Tal/språk Log, AT, Spec.ped Log AT X Läsa? Log, AT, Spec.ped Log X Skriva /räkna - motorik AT, Spec.ped, Log AT X

22 3(3) Datorn/program för Alla fritidsaktiviteter Spela spel AT, Spec.ped Spec.ped AT X Lösa korsord AT, Spec.ped Spec.ped AT X Se/bläddra fotoalbum/rörliga AT, Spec.ped Spec.ped AT X bilder Lyssna på ljud o musik AT, Spec.ped Spec.ped AT X e-post AT, Spec,ped Spec.ped AT X Söka information AT, Spec,ped Spec.ped AT X Datorn/program för Alla skola och arbete Söka information AT, Spec,ped SIT, skola X Skriva AT, Spec,ped X Räkna AT, Spec,ped X Arbetsuppgifter AT, Spec,ped X Anpassning av dator Alla Styrsätt AT, Spec.ped AT X Generella inställningar AT, Spec.ped. Log, Ps AT, Spec.ped Log, Ps X Ergonomi Alla AT, Spec.ped, SG AT, SG X

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa. Synprojektet. För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Synprojektet För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän SYNPROJEKTET För barn och ungdomar med synnedsättning i Habiliteringen

Läs mer

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport

IT i Praktiken. 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder. Slutrapport IT i Praktiken 75 projekt om IT-frågor för olika typer av funktionshinder Slutrapport IT i Praktiken Slutrapport November 2005 Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Författare: Folke Eliasson

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar

till mångas nytta om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar fub_rapport_2008_042_cmyk.pdf 1 2010-01-22 till mångas nytta 14.43 om behovet av ett nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar C M Y CM MY CY CMY K Projekt nr

Läs mer

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK

Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 6/2014 Hur surfplattan används i vardagen av en grupp barn i behov av grafisk AKK Verksamhet: Enhetschef: Projektansvariga: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008 Landstingens arbete med personer med dövblindhet Sammanställning av de svar som kommit på begäran om uppdatering, komplettering och korrigering av 2006 års redovisningar så att läget avspeglar förhållandena

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag

Alternativ telefoni. Slutrapport för regeringsuppdrag Alternativ telefoni Slutrapport för regeringsuppdrag Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Andreas Richter URN:NBN:se:hi-2010-103133-pdf Artikelnummer: 103133-pdf Publikationen kan beställas på

Läs mer

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson, Leif Jahlenius Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2007 Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson,

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten

Barnets rättigheter i vårdnadstvister. mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten Barnets rättigheter i vårdnadstvister mot en helhetssyn och gemensamma processer inom socialtjänsten FoU i Väst/GR Maj 2013 FoU i Väst Göteborgsregionens kommunalförbund Box 5073, 402 22 Göteborg e-post:

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre

IT-support en förstudie. Till personer med funktionsnedsättning och äldre IT-support en förstudie Till personer med funktionsnedsättning och äldre Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2009 Ansvarig utredare: Anita Boman Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi-2009-09309-pdf

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson

Aktiv med dator. möjligheter för personer med rörelsehinder. Helene Lidström och Gerd Zachrisson Aktiv med dator möjligheter för personer med rörelsehinder Helene Lidström och Gerd Zachrisson Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2005 Författare: Maria Borgestig, Margret Buchholz, Ulla Ekeberg, Ulla Furendal,

Läs mer

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder

Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med flerfunktionsnedsättning

Läs mer