Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal"

Transkript

1 Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Utveckling och bevarande av kunskap inom data/itområdet för Habiliteringen Fyrbodal

2 Projekt Utveckling och bevarande av kunskap inom data-/it-området inom Habiliteringen FyrBodal Habiliteringen FyrBoDal Christina Olsson Februari 2007

3 Bakgrund Habiliteringen befinner sig idag i ett skede då utvecklingen inom IT-området snabbt går framåt. Tekniken skapar nya möjligheter för personer med funktionshinder att vara delaktiga i samhället. Gruppen riskerar trots detta att ställas utanför IT-området enligt rapporten Digitala klyftor förr nu och i framtiden. I betänkandet Hjälpmedel (SOU 2004:83) påpekas behovet av support och stöd till brukarna för att dessa skall kunna använda IT-tekniken. Man framhåller även att den snabba teknikutvecklingen ger ständiga kunskapsluckor hos personal. På Habiliteringen Mariedal har det sedan början av 1994 funnits Datatek, som har arbetat med att utnyttja datorns möjligheter för barn med funktionshinder se Bilaga 1. Inför att den enda befattningshavaren på Datateket skulle gå i pension, gjordes en översyn av övriga personalens kompetens inom IT-området. Översynen resulterade i att en modell för kompetens och kunskapsnivå hos samtlig teampersonal togs fram. Se Bilagor 2 och 3. Två tydliga behov blev synliga. Dels att säkerställa att nuvarande befattningshavares kunskap och kompetens tas tillvara samt framtagande av en plan för att säkerställa att kunskap och kompetens inom ITområdet finns. Då det visade sig att Habiliteringen FyrBoDal skulle gå miste om mycket kompetens och kunskap inom området behövdes en kunskapsöverföring göras. För att på längre sikt säkerställa kvaliteten på Habiliteringens arbete för brukarna, behövdes även en plan för att undvika att en liknande situation ska uppstå i framtiden. Syfte Projektets syfte har varit att ta fram ett förslag för hur verksamheten vid Habiliteringen FyrBoDals Datatek kan utformas så det är en enhet för samlad datakunskap och hur kompetensen hos berörd personal kan höjas och därefter hur kunskapen kontinuerligt kan uppdateras. Mål - en rapport med underlag för beslut om utformning av Hab. FyrBoDals framtida, från oktober 2006, Datatek/Habdata-enhet. Rapporten skall beskriva enhetens innehåll och drift ur både brukar- och medarbetarsynpunkt - utarbetat utbildningspaket för habiliteringspersonalen i enlighet med tidigare framtaget förslag

4 Genomförande av projektet 1 projektledare (arbetsterapeut) har arbetat ca halvtid april oktober. Projektarbetet har bestått följande delar: Överföring av kunskap från ordinarie befattningshavare Projektledaren har gått bredvid ordinarie befattningshavare ca 50 % under tiden april oktober och deltagit i befintlig mottagningsverksamhet, utbildningar som givits i Datatekets och Informationscenters regi. Den största delen av projekttiden har ägnats åt genomgång av dataprogram och tillämpningar av dessa, samt information om aktuella tekniska hjälpmedel. Analys av befintliga resurser vid Datateket Hab Mariedal Vänersborg, Habdataverksamhet Hab Rosenhäll Uddevalla och vid Informationscenter Vänersborg På Hab Rosenhäll Uddevalla har tidigare funnits Datatek. I samband med att Datatekspersonal slutade år 1999 övergick Datateksverksamheten till Hab-data. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) har, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvarat för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. Därutöver har de givit stöd till övrig personal vid ex val av program. All personal har haft möjlighet att använda datorer, olika inmatningsenheter och programvaror i habiliteringsarbetet. Utprovning av inmatningsenheter, information om dataprogram för träning och/eller lek och språkträning är några av de aktiviteter som utförts vid Hab-dataenheten. Dataprogram har lånats ut till familjerna. På Hab Mariedal Vänersborg har funnits ett Datatek sedan En arbetsterapeut, 25 % har ansvarat för Datatekets verksamhet, utrustning och programvaror. Till Datateket har barn och förälder kommit för att tillsammans prova lek och träning med hjälp av dator, olika program och enkla styrsätt. Datateket har även tagit emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Föräldrar/personal har fått stöd vid val av lämplig programvara och pedagogiskt arbetssätt utifrån barnets/den vuxnes individuella behov och förutsättningar. Familjerna har kunnat hyra program. Datateket har också arrangerat programvisningar och kurser för föräldrar och personal kring barnet samt för personalen i Habiliteringen FyrBoDal. Förutom den utrustning som finns i Datatekets lokaler har arbetsterapeuterna och specialpedagogerna haft tillgång till en dator och vissa program för behandlingsarbete. Logopederna har en dator och speciella program för tal- och språkträning, Informationscenter Vänersborg har en datasal som är utrustad med 8 datorer, skrivare, skanner mm. Där har sedan flera år arrangerats kurser för brukare, anhöriga och personal. Två timmar/vecka är datasalen öppen för personer med funktionshinder som önskar prova att använda dator och olika program. Datatekets ordinarie befattningshavare har varit en av ledarna för denna verksamhet. Datateket lånar Informationscenters lokaler och utrustning för genomförande av de kurser som anordnas i Datatekets regi.

5 Träffar och andra kontakter med övrig habiliteringspersonal och Informationscenter Projektledaren och ordinarie befattningshavaren har haft träffar med personal på Hab- Dataverksamhet, Rosenhäll i Uddevalla, personal på Habiliteringen, Mariedal i Vänersborg, samt lokala Yrkesrådet. Syftet med träffarna med övrig personal har varit att diskutera förväntningar och tänkbara förändringar, samt förankra Datatekets framtida utformning och verksamhet. Vid möte med lokala Yrkesrådet, där även verksamhetschef och habiliteringschefer deltog presenterades ett mera konkret förslag om Datatekets framtida utformning. Datatekets blivande namn Datateket Habiliteringen Fyrbodal fastställdes också vid detta möte. Telefonkontakt med Ki Cullberg, Informationscenter angående tillgång till Datasalen på Informationscenter. Deltagande på Datateksföreningens konferens, 2 dagar 2006 års konferens med ca 60 deltagare hölls i år i Karlstad. Vid konferensen presenterades nya programvaror, goda exempel på hur Datateksarbete kan se ut och tips på hur tekniken tillämpas vid ex bildhantering. En föreläsning hölls även om hur dator kan användas i skolarbetet. Utöver ovanstående gavs många tips om hur datorn kan användas av personer med funktionshinder. Besök på mässan/konferensen ID-dagar, 3 dagar ID-dagarna är en årlig mässa/konferens i Stockholm med en utställning, där utställarna presenterar ny teknik och programvaror, som kan underlätta i olika situationer för personer med olika funktionshinder. Parallellt med utställningen pågick seminarier med olika innehåll. Projektledaren tog del av seminarierna Skola - IT, lärande, hjälpmedel och språkträning, Datorlek för alla!, samt seminariet Läs- och skrivsvårigheter. Träff med annan Datatekspersonal från Västra Sverige Vid denna träff deltog personal från Datateken i Vänersborg, Göteborg, Borås, Varberg, Halmstad m.fl. Erfarenhetsutbyte av olika gruppverksamheter, tips på programvaror och framtida utvecklingsmöjligheter var några av inslagen. Denna träff var en början på ett litet nätverk som kan fungera som stöd i det vardagliga arbetet på Datateket.

6 Resultat: Förslag Datateket Habiliteringen FyrBoDal med förslag till utbildning för övrig personal Syfte - Datatek Datatekets syfte är att vara en resurs inom Habiliteringen FyrBoDal, som inhämtar och förmedlar ny kunskap inom området dator i behandling. Att genom konsultation och stöd ge brukare, anhöriga och personal en ökad insikt om datorn som en möjlighet till aktivitet och stimulans för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, Att förmedla kunskap om olika datorprogram och dess möjligheter, samt hur den enskilde brukaren bäst kan utnyttja dessa. Målgrupp - Datatek Barn och ungdomar som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen FyrBoDal Vuxna som har kontakt med Vuxenhabiliteringen FyrBoDal Verksamhetens utformning Datateksverksamheten fungerar idag mycket olika vid Habiliteringen Mariedal och Habiliteringen Rosenhäll. Målet är att det på Habiliteringen FyrBoDals båda enheter skall finnas Datatek med likvärdig verksamhet, utrustning och programvara. Datateksverksamheten kommer att organiseras i två huvuddelar: mottagning och utbildning. Därutöver finns möjlighet för övrig personal att genomföra insatser inom IT-området själva eller tillsammans med Datatekspersonal och att använda Datatekets lokaler och utrustning vid behov. Genom den interna utbildningen som planeras för personalen enligt avsnittet Intern utbildning nedan, är förhoppningen att kunskapen skall öka så att flera använder IT som en del i behandlingsarbetet.

7 Mottagning Insatsdelen utgår från den enskilde brukarens behov och sker i samverkan med övrigt teamarbete se Bilaga 4. Vid fortsatt behov av stöd från Datateket inom utlåningsverksamheten kan detta handläggas direkt av Datateket. Alla datateksinsatser journalförs i Journal III. Första besöket till Datateket initieras alltid av teamet/teammedlem via målbeskrivningsblanket i Journal III se Bilaga 5. Behandling Innehåll Stöd och råd kring datorlek/datorträning utifrån preciserad frågeställning. Beroende på frågeställning och vid behov deltar teampersonal vid besöket. Därefter finns möjlighet att låna programvara. Prova enkla styrsätt (kontakter,trackball, Flexiboard) Fritid Innehåll Att ge konsultativt stöd till medarbetare inom Habiliteringen FyrBoDal om metoder, programvaror och dator i behandling. Information och tips om lämpliga datorprogram för fritid/sysselsättning. Utlåningsverksamhet av programvara till barn/ungdomar som tidigare besökt Datateket. Ge information om inköpsställen och/eller möjlighet till bibliotekslån för de program som Datateket ej tillhandahåller. Tillverkning av exempel på tillämpning för det enskilda barnet. Avgift Föräldrar kan låna dataprogram kostnadsfritt.

8 Utbildning Extern utbildning Utbildningen vänder sig till anhöriga, personal kring brukaren och/eller habiliteringspersonal och kan då vara riktad mot enskild brukares behov och/eller mera allmän. Även personal på habiliteringen kan delta på denna utbildning. Studiebesök på Datateket Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Avgift Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om dataprogram och hur dessa kan tillämpas utifrån besökarens frågor. Genomgång av dataprogram Besök på Datateket ca 1-2 tim. 50,-/person (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på habiliteringen) Använda egna bilder och ljud i datorn Med egna bilder och ljud kan man lätt anpassa många program efter den enskilda personens behov, intresse och ålder. Bildsekvenser kan användas för begreppsträning, kommunikation och minnesstöd och för att t.ex. skapa sagor och egna fotoalbum. Målgrupp Syfte Innehåll Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen Få kännedom om hur man kan använda egna bilder och ljud i datorn Få möjlighet att prova vid dator Grunderna för bildhantering. Genomgång av begrepp som pixels, bildformat mm Spara och hämta bild- och ljudfiler på datorn Enkel bildredigering i Word, Paint och Paint Shop Pro Lägga in bilder med hjälp av digitalkamera, scanner och bildbanker Spela in ljud med Ljudinspelaren och hämta ljud från en CD Tips om andra sätt att hitta bilder och ljud

9 Genomförande Avgift 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (kostnadsfritt för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.) Skapa bildspel Bilder från den egna vardagen ger många möjligheter till kommunikation samt ökar motivation och koncentration. Bildsekvenser kan även användas för begreppsträning, minnesstöd och egen aktivitet. Med individanpassat styrsätt ges möjlighet att arbeta självständigt. Ett enkelt bildspel kan användas som fotoalbum med bilder av familjen, hemmet skolan eller för att minnas senaste utflykten. Kan också användas som förberedelse inför en ny händelse. Man kan skapa egna sagor/berättelser med egna bilder eller teckningar. Favoritboken kan göras om till bildspel med ljud så att barnet själv kan läsa boken. Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Kostnad Föräldrar, anhöriga och personal som arbetar med personer som har kontakt med habiliteringen. Rekommenderas att man har kunskaper motsvarande kursen Använd egna bilder och ljud i datorn Få kunskap om hur man skapar egna bildspel/övningar med bilder och ljud i programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Genomgång av programmen Musse, Bildvisaren och Power Point. Det ges även möjlighet till att själv prova att göra bildspel i datorn. 1 kurstillfälle á 3 tim. Utbildningen ges i Datasalen, Informationscenter, Vänersborg 250,- exkl. moms (gratis för personal på habiliteringen eller föräldrar som har barn, ungdomar som är inskrivna på hab.)

10 Intern utbildning Informations- och kunskapsöverföring till Habiliteringens personal för att säkerställa att kunskap finns hos vissa yrkesgrupper inom habiliteringen FyrBoDal. Utbildningen är upplagd enligt Handikappförvaltningens tankemodell för utbildning och innehåller tre olika nivåer: introduktion, bas och specialist och har utgått från förslaget till Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder se Bilaga 3. Introduktionsutbildning Målgrupp Syfte Innehåll All personal Ha kännedom om att det finns möjligheter inom IT för personer med funktionshinder och vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Information om datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Genomförande Föreläsning 1 tim Basnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kännedom om utvecklingen inom IT-området Programvisning Förändra/förenkla befintlig dator Datorn i skolan (känna till programvara inom läsning, skrivning, räkning och informationssökning) Ergonomi Presentation av årets nyheter Föreläsningar 5 tillfällen à 1 tim.

11 Fördjupningsnivå Målgrupp Syfte Innehåll Genomförande Arbetsterapeuter, logopeder, specialpedagoger och ev psykologer Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren Genomgång av och möjlighet att prova program inkl verktygsdel Förändra/förenkla befintlig dator Bilder och ljud Styrsätt 4 utbildningstillfällen à 3 tim. Utbildningen ges i Datasal med möjlighet att själv få prova på dator

12 Resurser Personal 0,25 % tjänst är avsatt för Datateket Habiliteringen FyrBoDal. Nuvarande befattningshavare är arbetsterapeut. Behov finns av ytterligare resurser och gärna kompletterande yrkeskategori t ex specialpedagog eller logoped. Lokaler Mariedal Rosenhäll Datatekets rum Datateket skapas i Hab-datas rum Utrustning per Datateket Dator Skrivare Inmatningsenheter Dataprogram Möbler Varje Datatek utrustas med 2 datorer med högtalare och mikrofon. I en av datorerna kommer endast datateksansvarig att kunna ändra inställningar och lägga in/ta bort programvara i. Färgskrivare med möjlighet att skriva ut A3-format Tangenbord, Flexiboard, Track-ball, Bläckfisken och Jelly Beankontakter. Dataprogram för visning Dataprogram med utlåningstillstånd Bord Höj/sänkbart Arbetsstol höj/sänkbar Stol Trip Trap Bokhylla/skåp Budget Intäkter Kursverksamhet Studiebesök Totalt Kostnader (ej lön) Utbildning ID-dagarna Stockholm 1-3 dagar, konferensavgift ca 4 000: ,- Datatekskonferens, 2 dagar ca 2 000: Årsavgift Datateksföreningen (nätverk för Datateksanställda) 200,- Ev annan utbildning/nätverksträff Inköp Programvara 5 000,- Teknisk utrustning 5 000,- Totalt

13 Utvecklingsområden Under projektets gång har diskuterats hur vi kan utveckla användningen av IT-teknik för våra brukare. Samarbete mellan Datateket och Informationscenter kan vara en möjlig väg. Då det gäller barn- och ungdomar upp till 18 år finns planer på samarbete även med Brunbo, Vänersborg. Kommunikation Internet Socialt Säker chat E-post Informationssökning Prova på LAN

14 Bilaga 1 1(4) Datateksverksamheten vid Habiliteringen FyrBoDal bakgrund och utveckling 1. Datateksverksamheten i Sverige Datateksverksamheten i Sverige startades 1992 av Handikappinstitutet, nuvarande Hjälpmedelsinstitutet, som en försöksverksamhet, med medel från Allmänna arvsfonden. Detta resulterade i 8 Datatek förlagda till Göteborg, Lund, Stockholm, Örebro, Linköping, Sundsvall, Uppsala samt Umeå. Personalen på Datateken bestod av specialpedagoger och arbetsterapeuter. Målsättningen var att initiera användning av och sprida kunskap om datorn som möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Leken är viktig för alla barn när det gäller att utveckla kognitiva och motoriska färdigheter. För barn med funktionshinder kan datorer vara ett sätt att kompensera för funktionshindret och möjliggöra lek. Datateksprojektet satte leken i centrum och verksamheten hade en tydlig pedagogisk inriktning. Till Datateken kunde barn/ungdomar, tillsammans med en vuxen, komma för att under pedagogisk handledning av datatekspersonal prova olika datorprogram och styrsätt. Det fanns även möjlighet att hyra datorprogram eller dator med program samt styrsätt. Idag finns det Datatek på över 30 orter i Sverige, oftast i anknytning till barnhabiliteringarnas verksamhet. Dessutom finns 2 Datatek i Finland och 1 i Danmark. På Datateken finns en samlad kompetens om barn med olika funktionshinder och deras behov förenat med kunskap om metodik, pedagogik, programvara, teknik. Datateksföreningen Datateken har gemensamt bildat ett nätverk, Datateksföreningen, vars syfte är att främja erfarenhetsutbyte mellan de olika Datateken, att via hemsidan sprida information till anhöriga, datatekspersonal och övriga som kommer i kontakt med barn med funktionshinder. Datateksföreningen bidrar även till kompetensutveckling för datatekspersonal genom att årligen arrangera fortbildningsdagar för anställda vid Datatek. Genom Datateksföreningen har kontakt tagits med olika programproducenter i syfte att framföra de behov som våra" barn har. Flera personer med bakgrund i datateksverksamheten arbetar numera med att utveckla

15 nya program och/eller ta fram nya tekniska lösningar som är direkt avsedda för barn/ungdomar med funktionshinder. Detta tillsammans med utvecklingen i övrigt har bidragit till att det idag finns ett långt större utbud av program som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. 2(4) En särskild grupp inom datateksföreningen, Mini Puh, granskar och bedömer ny programvara som ges ut på den öppna marknaden samt det som produceras direkt för barn och ungdomar med olika typer av funktionshinder. Utgångspunkt är speciellt framtagna kriterier för bedömning av program som bygger på att programmen skall vara tillgängliga för alla barn. 2. Datateket i Vänersborg Hösten 1993 erbjöds landets habiliteringar att, med stöd från Handikappinstitutet och de ursprungliga Datateken, starta lokala Datatek. Habiliteringen Mariedal sökte och beviljades statligt stimulansbidrag för detta ändamål. Datateket Vänersborg startade sept 1994 och drevs i projektform under 1½ år, med 25% specialpedagog och 25% arbetsterapeut. Verksamheten utformades på samma sätt som övriga datatek i landet. Dvs målgrupp var barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Det fanns möjlighet att besöka Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. En viktig del av verksamheten var också att informera föräldrar hur man på ett bra, pedagogiskt sätt kan utnyttja dator och program för lek. Datateket har även erbjudit studiebesök med programvisning, främst riktat till förskole/skolpersonal. Vid projekttidens slut, februari 96, övergick verksamheten till att drivas av Habiliteringen Mariedal. Efter projekttiden har tjänstefaktorerna för datatekspersonalen varierat. Då specialpedagogen slutade 1997 tillsattes ej den tjänsten och tjänstefaktor för arbetsterapeut minskades till 15 %. Under perioden ökades den kvarvarande arbetsterapeuttjänsten till 75%, vilket gav möjlighet att väsentligt öka öppettiderna och också att utarbeta och starta kurser för föräldrar och personal. Antalet besök ökade liksom efterfrågan på kurser, studiebesök och programvisning. Från 2001 återgick tjänsten till 25% arbetsterapeut. De barn som besökt Datateket har varierat i ålder från 2½ - 18 år. Deras funktionshinder har huvudsakligen varit rörelsehinder, utvecklingsstörning, ADHD och autism. Ett fåtal barn har haft andra funktionshinder som t.ex synnedsättning eller språkstörning och har ej haft kontakt med Habiliteringen. 3. Datateket Uddevalla Under perioden bedrevs Datateksverksamhet vid Habiliteringen i Uddevalla. Målgrupp för verksamheten var densamma som för övriga datatek i landet. Dvs barn och ungdomar med funktionshinder, 0 18 år, på en utvecklingsnivå före läs- och skrivmognad. Man erbjöd besök på Datateket för att prova olika program och styrsätt, hyra datorprogram och/eller dator med program och styrsätt. I samband med besök informerades föräldrar om hur man bäst utnyttjar dator och program för lek. Man tog även

16 3(4) emot studiebesök och arrangerade kurser som vände sig till föräldrar och förskole/skolpersonal. I samband med att dåvarande befattningshavare slutade sina tjänster 1999 förändrades verksamheten och övergick till s.k. Hab-data. Detta innebar att datorn skulle ingå som ett naturligt inslag i det ordinarie habiliteringsarbetet för utprovning, bedömning och träning. Habiliteringspersonal har haft möjlighet att låna ut program till föräldrarna, utan kostnad, i träningssyfte. Tre personer (arbetsterapeut, logoped och specialpedagog) fick till uppgift att, utöver ordinarie arbetsuppgifter, ansvara för att utrustning och programvaror funnits och uppdaterats. De har även givit visst stöd till övrig personal vid ex val av program. 4. Datatekets samarbete med Handikappförvaltningens Informationscenter (tidigare Handikappcentrum) Sedan Handikappcentrums start 1999, har det funnits ett samarbete mellan Datateket och Handikappcentrum. Datatekets personal har medverkat vid uppbyggnad av den datasal som tidigare fanns på plan 5, Vänerparken samt deltagit i att planera och utarbeta kurser som Handkappcentrum arrangerat. Datatekspersonal har även medverkat som kursledare för flera av dessa kurser. Datateket har också haft möjlighet att nyttja datasalen för egen kursverksamhet. 5. Förändringar - nya behov Datatekens målsättning var ursprungligen att initiera användning och sprida kunskap om datorns möjlighet till lek och stimulans för barn och ungdomar med funktionshinder. Det var då, i början av -90 talet, relativt ovanligt att barn använde dator för lek. Behovet som fanns var att få prova datorlek vid besök på datateket, hyra dator och/eller lämpliga program. Med den snabba förändring av datoranvändning som skett i samhället har de behov som fanns då datateken startades delvis förändrats. Idag finns ingen efterfrågan på att hyra dator, medan efterfrågan på programvisning och uthyrning av program kvarstår. Med en ökad datorkunskap och en ökad medvetenhet om datorns möjligheter för personer med funktionshinder har också behovet ökat, hos såväl föräldrar som personal, av den speciella kunskap och metodik/pedagogik som behövs för att personer med funktionshinder skall kunna tillgodogöra sig datorns möjligheter till lek, inlärning och utveckling. Under de senaste åren har även andra verksamheter inom Handikappförvaltningen börjat efterfråga Datatekets tjänster. Framför allt har önskemål framförts från personal inom vuxenhabiliteringen vilket lett till att Datateket Vänersborg nu även tar emot vuxna brukare med utvecklingsstörning. Ett ökat utbud av bra program lämpliga för personer med funktionshinder samt ITteknikens fortsatta utveckling ger ökade möjligheter för våra brukare, i olika åldrar och med olika behov. Det innebär också att det krävs mer kunskap hos vår personal, om datorn som en möjlighet till utveckling för våra brukare. Det behövs också kompetens om hur man på olika sätt kan anpassa tekniken till den enskilde brukare.

17 4(4) Liknande synpunkter framfördes i LSS- och hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel från augusti Bl.a. lyfter man fram följande som väsentligt: IT utvecklingen innebär många olika möjligheter för personer med funktionshinder Det finns ett behov av kompetens inom området IT hos personer med funktionshinder och deras anhöriga Det åligger huvudmännen och dess personal att hålla sig ajour med utvecklingen och också beakta de nya möjligheter som utvecklingen ger. Det finns en bristande kunskap om tillhörande pedagogik. Behov av fördjupad utbildning/fortbildning om IT som stöd för personer med funktionshinder för flera olika personalgrupper. Kompetensutveckling är en förutsättning för att den nya IT utvecklingen skall komma brukarna till godo.

18

19 Kan befintliga resurser inom Habiliteringen FyrBoDal användas för att utveckla datakompetensen för Hab personal, brukare, anhöriga och personal kring brukaren? Bilaga 2 Enhet för samlad datakunskap ID-dagar Datatekskonferens Hjälpmedelsmässa Kurser Datateket Habiliteringen Mariedal Vänersborg Datasal Informationscent er Vänersborg Hab-data Habiliteringen Rosenhäll Uddevalla Teknisk support Personal inom Hab Norr Intern kompetensutveckling via kurser, informa - tion och program - visningar Brukarna: barn, ungdomar och vuxna Kurser, prova-på och viss support Anhöriga och personal kring brukaren. Information och kurser om datorn som möjlighet för personer med funktionshinder Ökad kompetens hos personalen i Hab. FyrBoDal om dator som möjlighet för brukare. Ökad kompetens kring användning av dator och program samt ökad kompetens om tillhörande pedagogik i arbetet med brukare vid datorn för träning och stimulans. Bättre förutsättningar för brukarna att delta i arbetsliv och fritid samt ökad självständighet och delaktighet på lika villkor, vilket i sin tur kan bidra till ökad livskvalitet. Ökad kunskap hos anhöriga och personal för att bättre kunna stödja brukarna i vardagen vad gäller användningen av dator och program.

20 Bilaga 3 1(3) Kunskapsnivåer för personal* inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder Introduktionsnivå Basnivå Fördjupningsnivå Expertnivå Ha kännedom om/känna till Veta vad det handlar om och var man kan hitta det. Kunna/ kritiskt analysera, värdera och ompröva. Kan sätta i sammanhang, kan argumentera. Grundkunskap i datoranvändning = kunna använda datorn i dagligt arbete. Känna till datorns möjligheter för brukarna. Veta vilken yrkesgrupp man vänder sig till/hänvisar till. Veta/kan återge och förstå Kan återberätta det på ett begripligt sätt för någon annan. Kan omsätta teoretiska kunskaper i handlande/behandlande Det innebär för detta område (dator, programvara, och styrsätt) Veta och förstå datorns möjligheter för brukarna. Känna till att det finns olika styrsätt Känna till ett antal program med anknytning till resp. yrkesområde Kunna ett antal program inom resp. yrkesområde. Kunna efter bedömning välja program utifrån behov och brukare Kunna introducera/lära ut/arbeta med programmen tillsammans med brukaren. Förmåga/konstruktivt reflektera och innovera. (Väl förankrad reflekterad kunskap). Helhetsperspektiv: god överblick över kunskapsområdet, kan utveckla egen teori och praktik, såväl som bidra till andras utveckling Ha ett helhetsperspektiv med djupare och bredare kunskap om programvara, datorer och styrsätt. Kunna koppla ihop teknik och programvara med brukarnas behov. Hålla sig ajour med och följa utvecklingen inom området. * Arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, specialpedagog.

21 2(3) Kunskapsnivåer för personal inom HFV Hab FyrBoDal som arbetar med personer med funktionshinder - Allmän datakunskap - Datorns möjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder KUNSKAPSOMRÅDEN INTRODUKTIONSNIVÅ BASNIVÅ FÖRDJUPNINGSNIVÅ EXPERTNIVÅ Allmänn datakunskap Alla AT, Log, Spec.ped X Datorn/program för Alla träning/inlärning Kognitiva funktioner minne Ps, Spec.ped, AT, Log Ps, AT, Spec.ped, Log X Tal/ Språk Ps, Spec.ped, AT, Log Log, X Kommunikation Ps, Spec.ped, AT, Log Spec.ped, AT, Log Motoriskt Spec.ped, AT Sg Log AT Sg X Socialt Ps, Spec.ped, AT Log Spec.ped, AT Ps, X Tid Log, AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Pengar AT, Spec.ped AT, Spec.ped X Läsa/skriva/räkna Spec.ped, Log AT Spec.ped Log X Syn Spec.ped, Log, AT Datorn/program som Alla kompensation Tal/språk Log, AT, Spec.ped Log AT X Läsa? Log, AT, Spec.ped Log X Skriva /räkna - motorik AT, Spec.ped, Log AT X

22 3(3) Datorn/program för Alla fritidsaktiviteter Spela spel AT, Spec.ped Spec.ped AT X Lösa korsord AT, Spec.ped Spec.ped AT X Se/bläddra fotoalbum/rörliga AT, Spec.ped Spec.ped AT X bilder Lyssna på ljud o musik AT, Spec.ped Spec.ped AT X e-post AT, Spec,ped Spec.ped AT X Söka information AT, Spec,ped Spec.ped AT X Datorn/program för Alla skola och arbete Söka information AT, Spec,ped SIT, skola X Skriva AT, Spec,ped X Räkna AT, Spec,ped X Arbetsuppgifter AT, Spec,ped X Anpassning av dator Alla Styrsätt AT, Spec.ped AT X Generella inställningar AT, Spec.ped. Log, Ps AT, Spec.ped Log, Ps X Ergonomi Alla AT, Spec.ped, SG AT, SG X

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014. www.1177.se Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2014 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017

Länsteam KURSKATALOG hösten 2017 KURSKATALOG hösten 2017 et, Habiliteringen i Östergötland www.regionostergotland.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Våren 2011 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-KURS OM AUTISM 2. PÅ SPÅRET - FÖRDJUPAD BAS-KURS 3. KOMMUNIKATION I

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN. Leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning, autism,

Läs mer

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART En utredning på DART börjar alltid med en remissträff. På remissträffen bestämmer vi om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. Handledning innebär att

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa

Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa Verksamhetsbeskrivning för Synverksamheten inom Habilitering & Hälsa 2 Synverksamheten Synverksamheten riktar sig till personer i alla åldrar med en varaktig måttlig till svår synnedsättning eller blindhet,

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG. Våren LÄNSTEAM KURSKATALOG Våren 2016 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

ATT ANMÄLA EN PATIENT TILL DART

ATT ANMÄLA EN PATIENT TILL DART ATT ANMÄLA EN PATIENT TILL DART En utredning på DART börjar alltid med en remissträff. På remissträffen bestämmer vi om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. Handledning innebär

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig

Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Habilitering: Anpassa, Göra duglig, Göra skicklig Rehabilitering: Återanpassa Habilitering: Namn på organisationen Namn på innehåll /metod Namn på individens egen process/att skickliggöra sig Verksamhetsidé

Läs mer

Hur går utredningen till?

Hur går utredningen till? Hur går utredningen till? En utredning på Dart börjar med ett remissmöte där vi bestämmer om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. På remissmötet kan du ställa frågor och få förslag

Läs mer

KURSKATALOG våren 2017

KURSKATALOG våren 2017 KURSKATALOG våren 2017 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2017 Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH

Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen rev 140127 Barn- och ungdomshabiliteringen I Örebro län, BUH Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH) inom Örebro läns landsting är en specialistresurs, en plusresurs, till

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL

Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Habiliteringsprogram Transition BUH NLL Berörda enheter Barn- och ungdomshabilitering NLL Syfte Vi tydliggör vårt utbud av råd, stöd och behandling för patient, medarbetare och samverkanspartners och genom

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se

Habiliteringen barn och ungdom Region Östergötland LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015. www.1177.se LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2015 www.1177.se Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning har långvariga eller bestående

Läs mer

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped

Integrera surfplatta i språkförskola. SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola SPSM, Uppsala 150916 Lena Mattsson, leg. logoped Integrera surfplatta i språkförskola Bakgrund Skoldatatekets projekt 2012/2013 för förskola Hur, på vilket sätt och

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

KURSKATALOG våren 2018

KURSKATALOG våren 2018 KURSKATALOG våren 2018 www.1177.se Habilitering, barn och ungdom www.regionostergotland.se 1 Kurskatalog våren 2018 Kurser inom et Habiliteringens målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet

Hjälpreda. Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Hjälpreda Planering för elever med funktionsnedsättningar i skolan från förskoleklass till och med gymnasiet Innehåll: Sid Planering för elever med fysiska funktionsnedsättningar 2 Hjälpredan 3 Hjälpreda

Läs mer

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG

KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG KOMPLETTERING TILL BARNHABILITERINGENS GRUPPKATALOG VÅREN 2014 AKKtiv KomIgång - Grundkurs Föräldrautbildning om kommunikation och Kommunikationsstöd t med kursen är att: Få ökad kunskap om hur ni som

Läs mer

Hur går utredningen till?

Hur går utredningen till? Hur går utredningen till? En utredning på Dart börjar med ett remissmöte där vi bestämmer om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. På remissmötet kan du ställa frågor och få förslag

Läs mer

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska

Barn- och ungdomshabilitering. Svenska Barn- och ungdomshabilitering Svenska MÅL Målen med Barn- och ungdomshabiliteringens arbete är: att barnet klarar olika aktiviteter och har möjlighet att göra det han eller hon vill i det dagliga livet

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Gruppverksamheterna

Läs mer

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Våren 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Våren 2015 Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän

Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsutvecklingsprojekt Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän Slutrapport Vägledarprojektet 2007-10-15 Projektledare Annika Tynan O Mahony Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av projektet

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor

Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013. Tyresö kommuns förskolor och skolor Datum 2009-03-09 1 (17) IT-plan 2009-2013 Tyresö kommuns förskolor och skolor 2 (17) 3 (17) Vision Barn, elever och personal i Tyresös skolor är 2013 med i framtiden och i världens centrum med hjälp av

Läs mer

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever

få barn/ elever barn/elever med språk-, läsoch/eller barn/elever med svårigheter vid språk- läs- och skrivinlärning alla barn/elever Nivå 4 utökat EHT få barn/ elever utredning Nivå 3 EHT barn/elever med språk-, läsoch/eller skrivsvårigheter förslag fördjupad pedagogisk kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter Nivå 2 arbetslaget speciallärare

Läs mer

Uppdragsutbildningar 31

Uppdragsutbildningar 31 31 Konkret konsultation och föreläsning i er verksamhet paketlösning Målgrupp Förskolor och skolor inom grundskolan eller grundsärskolan. Utbildningsledare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris 30 000 exkl.

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

Bakgrund. Vi ville skapa ett gemensamt bedömningsteam kring de små barn som redan kommer till hab och bup på remiss från BVC och BUM.

Bakgrund. Vi ville skapa ett gemensamt bedömningsteam kring de små barn som redan kommer till hab och bup på remiss från BVC och BUM. Småbarnsteam Bakgrund 2012-08-30 samlades enhetschefer och medarbetare i HSF; BUP, BUM, HAB, LOG, BVC som regelbundet kommer i kontakt med små barn med försenad utveckling. Vi ville skapa ett gemensamt

Läs mer

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012

Satsning på psykiatrikompetens. En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 En kort summering av kompetenshöjning och samverkansutveckling i Västra Götaland 2009-2012 STIMULANSMEDEL Via socialstyrelsen 2009 2012 för; Ökad psykiatrikompetens hos personal som möter människor med

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2017 Program Utbildning Grupper 1 Föräldrautbildning i kommunikation AKKtiv grundkurs KomIgång Målgrupp: KomIgång passar föräldrar till barn i förskoleåldern (0-6 år) som

Läs mer

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum

Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum 050207 Vuxenhabiliteringens program för vuxna personer med funktionshinder inom autismspektrum VUXENHABILITERINGENS PROGRAM FÖR VUXNA PERSONER MED FUNKTIONSHINDER INOM AUTISMSPEKTRUM Bakgrund Vuxenhabiliteringen

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0

Hjälpredan. Autism. Konventionen om barnets rättigheter, artikel 23, (UNICEF) Uppdaterad 2015-09-26 0 Hjälpredan 2015 Autism Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning. Ett

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017

Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 Landstinget i Värmland Grupper, kurser och informationstillfällen HT 2016 och VT 2017 1 arrangerar grupper, kurser och informationstillfällen. Dessa vänder sig till dig som har kontakt med habiliteringen,

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN

Barn- och ungdomshabiliteringen i Östergötlands län LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN Barn- och ungdomshabiliteringen i LÄNSTEAM KURSKATALOG HÖSTEN 2013 www.lio.se/nsc/buh Kurser inom et Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år som på grund av funktionsnedsättning

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna utgår

Läs mer

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN

Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN Resursverksamheten Barn- och ungdomshabiliteringen Lundbystrand Göteborg och Södra Bohuslän LEK & AKTIVITET VID DATORN GRATIS PROGRAM ATT LADDA NER FRÅN INTERNET www.programcentrum.se www.wartoft.nu (zebran

Läs mer

sjöarps gruppbostäder

sjöarps gruppbostäder sjöarps gruppbostäder Vårdförbundet Blekinge VfB ägs av kommunerna i Blekinge men är juridiskt fristående från annan kommunal verksamhet. Vår huvuduppgift är att i första hand svara för institutionsvård

Läs mer

Hjälpredan. Utvecklingsstörning

Hjälpredan. Utvecklingsstörning Hjälpredan 2015 Utvecklingsstörning Hjälpredan är ett stöd till dig som arbetar med barn med funktionsnedsättningarna autism, dövblindhet, hörselnedsättning, rörelsehinder, synnedsättning och utvecklingsstörning.

Läs mer

Barbro Lagander verksamhetschef Handikapp & Habilitering Stockholms läns sjukvårdsområde barbro.lagander@sll.se

Barbro Lagander verksamhetschef Handikapp & Habilitering Stockholms läns sjukvårdsområde barbro.lagander@sll.se Gemensamma värderingar och strategier arbetssätt där delad kunskap och kompetens främjar barn med funktionsnedsättningars utveckling och levnadsvillkor Barbro Lagander verksamhetschef Handikapp & Habilitering

Läs mer

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning

Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Yrkesintroduktion för baspersonal inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning Guide till webbaserat stöd YRKESINTRODUKTION FÖR BASPERSONAL INOM STÖD OCH SERVICE FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

ÖKA ELEVENS KOMMUNIKATION GENOM DATORNS MÖJLIGHETER (bild/symbolspråk).

ÖKA ELEVENS KOMMUNIKATION GENOM DATORNS MÖJLIGHETER (bild/symbolspråk). Itis projekt Vt 2001 Särskolan Fröknegård BUF Kristianstad ÖKA ELEVENS KOMMUNIKATION GENOM DATORNS MÖJLIGHETER (bild/symbolspråk).. Pia Abelin Margareta Ericson Katarina Ising-Karlsson Ulla Svensson Inger

Läs mer

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA.

FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FRITID, KULTUR OCH REKREATION FÖR ALLA. FUNKTIONSHINDRADES FRITID EN YRKESROLL I HABILITERINGEN 2 TILLGÄNGLIG FRITID EN SOCIAL OCH EKONOMISK VINST Aktuell forskning visar att insatser som påverkar livsstilen

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2013 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr

Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö. Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Kommunicera Mera Om kommunikation, rättigheter och kommunikativ miljö Gunilla Thunberg Leg logoped, Fil Dr Gunilla Thunberg Leg logoped Lund 1984 Arbetat på DART sedan starten 1988 Doktor i Neurolingvistik,

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Habiliteringen Halland

Habiliteringen Halland Habiliteringen Halland 12 01 02 Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn och ungdomar som har kontakt med Habiliteringen samt till deras familjer. Aktiviteterna

Läs mer

Känner du till. FoU? Enkät från

Känner du till. FoU? Enkät från Känner du till FoU? Enkät från Enkät om FoU-kommunikationen i Primärvården Halland Forskning och Utvecklingsenheten (FoU-enheten) för Primärvården Halland har som mål att höja den vetenskapliga kompetensen

Läs mer

Barnhabilitering Kalmar

Barnhabilitering Kalmar Barnhabilitering Kalmar Gruppverksamhet och kurser hösten 2014 Välkommen till barnhabiliteringen! Telefon 0480-843 00 Besöksadress Hus 48, plan 2 Lasarettsvägen 1, Kalmar Receptionens öppettider Måndag,

Läs mer

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011

IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 IT-plan YTTRINGE FÖRSKOLA 2010-2011 2010-10-20 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Inventering av IT struktur... 3 4. Datorer...3 5. Personal PC... 4 6. Interaktiva skrivtavlor,

Läs mer

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information

Utbildning KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE. Förslag på kurser, workshops samt handledning. Kontakta oss för mer information KOOPERATIVET FREJ I SKÖVDE Utbildning Förslag på kurser, workshops samt handledning Kontakta oss för mer information 2007 H T T P : / / W W W. F R E J. I N F O TELE: 0 5 0 0-42 91 44 E - P O S T S : T

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna

Habiliteringen i Dalarna Habiliteringen i Dalarna Läs gärna mer på Habiliteringens webbsida www.ltdalarna.se/hab Där hittar du också kartor till de olika enheterna inom Habiliteringen i Dalarna. FOTO: MOSTPHOTOS. TRYCK: PRINTELIEN

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015

Kurs- och gruppkatalog. barn- och ungdomshabiliteringen. Hösten 2015 Kurs- och gruppkatalog barn- och ungdomshabiliteringen Hösten 2015 Innehållsförteckning Praktisk information... 3 Träning i Bassäng... 4 1. Träning i bassäng, Ljungby... 4 2. Träning i bassäng, Ljungby...

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll barn och ungdom är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service

Läs mer

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015

Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsberättelse Psykiatripartners barn och ungdom 2015 Verksamhetsform, uppdrag och innehåll: Mottagningen i Motala ansvarar för Motala och Vadstena kommuner. I kommunerna finns nästan 10 000 barn

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse

Projektet Liv & Rörelse Projektet Liv & Rörelse sammanfattning av slutrapport 1 Bakgrund Undersökningar av barns och ungas levnadsvanor visar att vardagsmotionen har minskat, datortid och tv-tittande har ökat och att barn äter

Läs mer

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos

Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Stöd till vuxna med en autismspektrumdiagnos Information om Habilitering & Hälsas stöd till dig som har en autismspektrumdiagnos (ASD) utan intellektuell funktionsnedsättning. Det kan vara autism, Aspergers

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Våren 2016 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012

HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (8) 2011-11-07 HANDLINGSPLAN FÖR BÄTTRE UTVECKLING OCH LÄRANDE GENOM IT I ÖSTERMALMS FÖRSKOLOR 2012 Barn kommer tidigt i kontakt med IT och det är

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola

Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola Till dig som vill remittera till Vårängens språkförskola För att söka till språkförskolan krävs logopedremiss. Bedömningen från dig är det viktigaste underlaget för att kunna ta beslut om vilka barn som

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA

BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN I DALARNA HABILITERINGSPROGRAM för barn och ungdomar med autism Information till föräldrar www.ltdalarna.se/hab Barn- och ungdomshabiliteringen i Dalarna.. ger stöd och

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland

Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet. Habiliteringen Halland Habiliteringens behandlingsgrupper och kursverksamhet Habiliteringen Halland Habiliteringens grupper och föreläsningar är habiliteringsinsatser som riktas till barn, ungdomar och vuxna som har kontakt

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Samverkan kring barnfetma. Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Emma Gotthardsson Habiliteringen Region Skåne

Samverkan kring barnfetma. Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Emma Gotthardsson Habiliteringen Region Skåne Samverkan kring barnfetma Carl-Erik Flodmark Barnöverviktsenheten Region Skåne Emma Gotthardsson Habiliteringen Region Skåne Zoltan 4 år Vid 10 dagars ålder dehydrering hypernatremi och acidos. Kortisolbrist

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. "alla ska med"

Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel. alla ska med Välkomna. Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" IKT i förskolan! Modern teknik i barns lek och lärande Västerås som exempel "alla ska med" Västerås stads förskoleverksamhet

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer