Social- och hälsovårdsväsendets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och hälsovårdsväsendets"

Transkript

1 KOKKOLA KARLEBY Social- och hälsovårdsväsendets ve rks a m h ets b e r ättels e 2014 Social- och hälsovårdsnämnden

2

3 lnnehållsförteckning Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt 3 1. lndikatoruppgifter om invånarnas hälsa och välfärd 5 2. Social- och hälsovårdsväsendets ekonomi Kvalitetsledning 3.1. Kvatitetssysfem io iioü",i- o,tn netsovàrdsväsendet i Kartebyr, 3.2. Ledningssyner Självutvärderingar och interna auditeringar Utveckling av processerna Klient- och patientsäkerhet Klientinflytande och responssystem Klient- och anhörigräd inom serviceboende och institutionsvàrd 5.2 Responssysfem Negativa händelser, klagomàl och anmärkningar lntern tillsyn och riskhantering Aldreomsorg Social- och handikappservice Hälsovårdstjänster 42 2

4 Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämnden har agerat i enlighet med sina strategiska mål Centralt med tanke på stabiliseringen av ekonomin har varit förbättrad produktivitet hos tjänsterna, fungerande sätt att anordna tjänsterna på och kompetent personal. Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården har intensifierats i ytterst hög grad under verksamhetsåret. Med tanke på strukturreformen av social- och hälsovården har det bedrivits ett gott samarbete med den specialiserade sjukvården och affärsverket Peruspaveluliikelaitos Jyta (basservice). Det här arbetet har stärkts med hjälp av en utvecklingsenhet för primärvården och till den har personalresurser anvisats från social- och hälsovårdsväsendet i Karleby, affärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta och Mellersta Österbotten centralsjukhus. Som ett resultat av det goda samarbetet godkände man den första planen för ordnandet av hälso- och sjukvården i landskapet. Arbetet med att bredda den till en plan för ordnandet av social- och hälsovården pågår I slutet av året sattes som mål att integrera social- och hälsovården helt och hållet och ett arbete med att gestalta en målorganisation för integrationen har utförts i samarbete med olika aktörsinstanser. Modellen för målorganisationen stämmer överens med den nya socialvårdslagen och hela den strukturreform som man strävar efter inom social- och hälsovården. En elektronisk välfärdsberättelse har avfattats och social- och hälsovårdsväsendet kan dra nytta av resultaten av den vid planeringsarbetet. På så vis har social- och hälsovårdsväsendet kunnat optimera satsningar på ändamålsenliga objekt och öka genomslagskraften. Till utvecklingsobjekten på grundval av uppgifterna som ingår i välfärdsberättelsen hör att etablera välfärdsledning och att stärka förebyggande åtgärder och stöd på ett tidigt stadium framför allt i fråga om barnfamiljer och ungdomar. Utvecklingsenheten för primärvården och kompetenscentret för det sociala området producerade information som det gick att dra nytta av vid utvecklingen av tjänsterna och servicestrukturen. Målet inför framtiden är att inrätta en bredbasig forsknings- och utbildningsenhet för social- och hälsovården i landskapet i anslutning till det kommande produktionsområdet för social- och hälsovården. Aren 2012 och 2013 var utgiftsutvecklingen för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby påtagligt måttfullare än det genomsnittliga i landet. Ar 2014 har utgiftsökningen emellertid varit snabbare än i resten av landet. Med anledning av detta gjordes det en utredning om dagsläget i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna i Karleby och behoven av att reformera dem. Utredningen gjordes av Nordic Health Care Group. Utgiftsutvecklingen och svårigheterna med att iaktta budgeten berodde på ett ökat servicebehov på grund av ett ökat invånarantal och på ändringar i ålderstrukturen och lagstiftningen. I enlighet med fullmäktiges vägval tillhandahölls de nödvändiga tjänsterna i form av upphandlade tjänster. De nödvändiga tjänsterna tillhandahölls således inte genom att rekrytera personal. Ar 2014 utfördes på Karleby hälsocentral och inom äldreomsorgen en auditering för att vidmakthålla ett kvalitetscertifikat. Auditeringen utfördes av Qualitor Oy. Auditeringen resulterade i att social- och hälsovårdsväsendet i Karleby fick ett flertal J

5 specialomnämnanden på organisationsnivå. De utvecklingsrekommendationer som har lagts fram på basis av auditeringen behandlas och utifrån dem väljer man ut utvecklingsobjekvgör man upp utvecklingsplaner. I slutet av 2014 infördes ett elektroniskt klientresponssystem inom social- och hälsovårdsväsendet. Via systemet går det att sända anmälan om riskhändelser och ge respons (2417). Klienter gav respons via systemet 150 gånger. Arbetet med att göra riskbedömningar och identifiera risker på arbetsplatserna inom socialoch hälsovårdsväsendet fortsatte i samarbete med arbetsplatserna. I samarbete med företagshälsovården har det utförts grundläggande och inriktade arbetsplatsutredningar. Ett antal förhandlingar om arbetshälsa har också förts. Social- och hälsovårdsväsendet har reagerat på de uppmaningar som regionförvaltningsverket har framställt och på de inneluftsproblem som har uppdagats i samband med arbetsplatsutredningarna och gjort totalriskbedöm ningar. Arbetarskyddschefen har använt sin arbetstid till ett projekt vars mål är att minska antalet sjukfrånvarodagar. Cheferna har också aktiverats till att på ett mera effektiviserat sätt använda modellen för stöd på ett tidigt stadium. I samband med att en beredskapsplan gjordes upp för social- och hälsovårdsväsendet uppmärksammades också brandsäkerheten. För alla enheter inom social- och hälsovårdsväsendet har det gjorts upp en räddningsplan. Det har ordnats övningar i anslutning till planen och de ordnas även framöver. Arbetarskyddspersonalen har deltagit i de utrymningsövningar som har ordnats på arbetsplatserna. Brandsläckningsövningar har ordnats efter behov. (fusf útbnnøn social- och hälsovårdsdirektör 4

6 1. lndikatoruppgifter om invånarnas hälsa och välfärd I det som följer redogörs för allmänna indikatorer som beskriver invånarnas hälsotillstånd. Det redogörs noggrannare för invånarnas välfärd och hälsa i Karleby stads välfärdsberättelse 2013 och den årliga välfärdsberättelsen för Ungdomars hälsa och välfärd Enligt enkäten Hälsa i skolan 2013 har ungdomarnas hälsa och välbefinnande till många delar uppenbart förbättrats. Det finns fortfarande rum för förbättringar men man verkar vara på väg i rätt riktning. Både hos eleverna inom den grundläggande utbildningen och studerande vid gymnasierna har alkoholintaget per vecka och regelbundet drickande i berusningssyfte minskat från början av 2000{alet. Andelen nyktra uppgår till 60 procent av eleverna i både klass åtta och nio i Kronoby och Karleby. Trots att levnadsvanorna har förbättrats bör man även i fortsättningen ta till tals grundläggande saker, såsom näring, vila, motion och sexuell hälsa. l,l.1l5(}y, rr{ir r:liv,r.lk tl o( lr t r firr ödrkolrrì K{t l..lry Irrl.rlltt ll.rlr,r r rlr Lrtr lol I 40 l" 1(, l.r 3 +Motr(,n.'r.il tor l 1.-'t *lovr' r.ìl{l r{jt rrtilr{lr(',irì q ](, It tfl {i IG I ty) t.j,t, l1 d a,t; ì ]t(lal ol I l{}l I lì o -t-l;tlprr lr,rrrrllrr lr rl ëllt.t vrrt {l.rlqrrr.a l.rri.tì,)r fll('r fit.:l un t.. r,rrtlj q - Ftrk',f rl,rl:l r',rrr lr(,r{ rrltr'l r l!rr,,t r!il l:.lrrrt r Ii,1lr.t{,lrn -Or(1.'r ll!et --- PrùÌ.rt r rrrll cl f:,ltt/- ;.1-1, l',1 r y-,r rl ur -r' H lsov nor elrve r ák I oclt 9 r rund:kolan ÍronobV Énh lt,n l-l ir i rkof n 2Gl J 60 tt),10 ì0 5] 7 t9 *ltlolrorrr:r.rr lûr l,trt +5o?úr vjrd,rg.rr mrrr<trr: ltr I I rril!ìt.1r -#Içdrn lr n for lv'o cllrr vrrl rf lorrr { lrrtntjf r-llct rìt, f YJr C? fdjg û lll -Rú.rfr tf,} lfr 1rrr t0 o 20ú7 rû! t01 I I l.l J01l I ; : - *Prrlr.' l Ordr.ltlrÊl {)Cr r!5jd ûìún!t Ltr'! ;-'rn r nrjrr;dtrr rní tl +rt 1,lrt p.l ol,t lr.r dr * ir'r 5

7 Barnskydd Antalet barnskyddsanmälningar låg på samma nivå som Antalet barnskyddsanmälningar uppgick till 1296 àr 2014, anmälningarna gällde 715 barn. Antal bärnrkvddsanmälningar och klicnter i barnskydds öppenvârd I Xarleby 2009"2014 4ûû 05, l rål tl 1.lR t0 ú t 60t 114 6ry) 6'll Gt'l rr (J 1ûtJ r 7t5 + Arl.tl b, r n rlldtlr;rrnl"rlnr n,:r * \nl l b,rrrr oèì,r l l..ì b,rr rtsll dtl rjrtnt,t l,trt orl + Ê øn o(h u!ìfi.ì torn v.tr l kf lrr lrr r l. rri',kyddcl : Or p+rtv.lrd O. I /.lrrrlrl r 0û û lfi){t lú10 2ûtt l0l t0 I t0l1 Antal barnskyddranmälnin3ar och klienter i barnskyddr öpperwård i l(ronoby t 7,] to 60 5t t5 6] -+ Årìt.} b,lr rì sk y(l{l t n rï,ì ln[ì ;!r JO l0 ll l6 37 J4 4l 2ô 5 * lnl" l b rrr r- tl vrlkj b.lt rtrl Trltf urr rtr,rl.:n 61orl --t- tùfrt otlt r*ga lcrrìl?jtrt hhcntrr r lr;t r rr>tyrldt!: ùljl.ir'l'ri rd 0 I.1, r rl :Jr û 20tû t0lo lot I oì I :or l Hälsa och välfärd hos personer i arbetsför ålder På kommunnivå finns det inte uppgifter om hela vuxenbefolkningens hälsotillstånd på samma sätt som enkäten Hälsa i skolan producerar uppgifter om ungdomar. Vuxenbefolkningens hälsa följs bl.a. via sjuklighetsindex och arbetsoförmåga samt brukade hälsovårdstjänster. Genom standardisering kan ålders- och könsstrukturens inverkan på indextalet elimineras och därmed är det möjligt att göra regionala jämförelser 6

8 oavsett de skillnader i ålders- och könsstrukturen som förekommer mellan de olika regionerna. I THL:s sjuklighetsindex har man beaktat sju olika sjukdomsgrupper och fyra olika viktningssynvinklar ur vilka sjukdomarnas betydelse uppskattas. lndexet innehåller sjukdomsgrupperna cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i muskuloskeletala systemet, psykiska problem, olycksfall och demens. I indexet viktas förekomsten av varje sjukdomsgrupp utifrån den aktuella sjukdomsgruppens betydelse med tanke på befolkningens dödlighet, arbetsoförmåga, livskvalitet och kostnader för hälso- och sjukvård. Kronobys sjuklighetsindex är väsentligt lägre än Karlebys. Sjukliehetsindex (TH L) () 50 1(l(, 150 sjuktt(ìhr- tstß I-x 108,Ð Carrcerindex 99,4 lrdex för kranskär ssjukdorn,(, I r- dex fär cerebrov sku l.i r sju kdo nla r lndex för sjukdomar i mr-rsku loçkeletal systemet lndex för mental l'älsa 102,7 7 i.l-4,8 r Karleby I Kronoby lndex för olycksf;ll x03,7 lnrler for cerrens 1,25 Av folksjukdomarna är speciellt hjärt- och kranskärlssjukdomarna vanliga. Många kroniska sjukdomar kan förebyggas med sunda levnadsvanor såsom med hälsosam kost och med motion. Möjligheterna att med kost och motion förebygga sjukdomar gäller särskilt hjärtoch blodkärlssjukdomar, diabetes, åtskilliga cancersjukdomar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Enligt WHO:s beräkning kan upp emot 90 procent av typ 2-diabetes förebyggas genom tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosam kost. Sjukligheten framgår av antalet personer som får invalidpension. I Karleby är antalet större än i Kronoby och resten av landet. Antalet personer som får invalidpension har emellertid börjat sjunka. Den största sjukdomsgruppen som föranleder arbetsoförmåga är psykiska störningar och beteendestörningar. I Karleby går man i pension i snitt vid 58,9 års ålder. 7

9 25-O<-årtga lnvalldpenslonstegðrer 96 av befolknlngen I samma ålder 9 I a Karleby O Kronoby O Hela landet r0 11 t2 13 L4 Äldres hälsa och välfärd (tabellerna har uppdaterats) Den åldrande befolkningen medför utmaningar för social- och hälsovården. I Karleby och Kronoby har resurser anvisats för ett förebyggande arbete. Målet är att hänvisa äldre personer till förebyggande verksamhet och påverka de äldre personernas välfärd, hälsa, förmåga att klara sig på egen hand och funktionsförmåga. Enheterna för hälsovård för seniorer i Karleby och Kronoby kallar alla kommuninvånare som fyller 67 och 74 àr till ett förebyggande hälsovårdsbesök. lnom äldreomsorgen görs förebyggande hembesök hos personer som har fyllt 80 år och som bor hemma. Det förebyggande arbetets syfte är att inverka positivt på den äldres livskvalitet och självständighet samt att stödja möjligheterna att bo kvar hemma. Samarbetet mellan idrottsväsendet, hälsovårdstjänsterna och äldreomsorgen har lett till resultat vad gäller stödet för äldres funktionsförmåga och hälsa. I två servicehus för äldre finns det gymutrustning som är designad för seniorer. På gymmen finns aktiva motionsgrupper som leds av personer som genomgått utbildningen Vertaisveturi. Verksamheten är mycket populär och varje vecka deltar över 500 personer. I framtiden blir den demografiska försörjningskvoten i Karleby och Kronoby en allt större utmaning. Med tanke på ordnandet av tjänster måste man se till att tjänsterna inriktas enligt behov, att kriterierna för erhållandet av tjänster iakttas och att personalresurserna utnyttjas optimalt. Demografisk försörjningskvot (Barn och äldre per 100 personer i arbetsför ålder) 8

10 Demo gra fi s k fö rsörjnln gskvo t a Karleby O Kronoby O Hela landet L4 Befolkníngsprognos 2072 Den dernogref ske försörjningskvoten ãols A ?oLL 20L5 ZA Hela - - Karleby landet Kronoby Främjande av hälsa och välfärd Enligt hälso- och sjukvårdslagen, som trädde i kraft 2011, ska en kommun bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp och observera effekterna av de åtgärder inom den kommunala servicen som sätts in för att svara mot kommuninvånarnas välfärdsbehov. Karleby stads första omfattande välfärdsberättelse godkändes av stadsfullmäktige den 18 november En välfärdsberättelse för 2014 godkändes av stadsfullmäktige den 26 januari

11 lnsatsområden för välfärdsplanen för och preciseringar för 2015 Systemet för välfärdsledning etableras o Främjandet av välfärden införs som en del av planeringen, genomförandet och utvärderingen av kommunens verksamhet och ekonomi och kopplas till upprättandet av budgeten. o Användningen av förhandsbedömning av konsekvenserna etableras. Uppgifterna som framgår av välfärdsberättelsen har legat till grund för välfärdsplanerna. Att använda uppgifterna som framgår av välfärdsberättelsen som ett instrument för ledning och planering kräver dock fortfarande inlärning och handledning. Användningen av uppgifterna som ingår i välfärdsberättelserna ska relateras till anvisningarna om ekonomiplanering. Förutsättningarna för kommuninvånarnas välfärd förbättras - Riskgruppernas delaktighet, välfärd och hälsa ökar; Förebyggande arbete och tidigt stöd har effekt. o Förebyggande verksamhet och tidigt ingripande effektiviseras.. lnvånarnas eget ansvar stärks och invånarnas delaktighet i tjänsterna förbättras. Folksjukdomarna minskar. Psykiska störningar, hjärt- och blodkärlssjukdomar, typ 2 -diabetes och alkoholsjukdomar förebyggs och deras förekomst minskar. o Levnadssätt som främjar hälsan stärks. Med främjande av hälsa avses all verksamhet som syftar till att förbättra hälsan och funktionsförmågan och att minska hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan befolkningsgrupperna. Detta innebär att man systematiskt påverkar förutsättningarna för hälsa och välfärd, såsom levnadssätt, levnadsförhållanden och livsm i ljö samt ti I lgång ti ll funktionsdug liga tjänster. De åtgärder som social- och hälsovårdstjänsterna har planerat med avseende på insatsområdena framgår av välfärdsplanen för i anknytning till välfärdsberättelsen. 2. Social- och hälsovårdsväsendets ekonomi 2014 Allmänt Stadsstyrelsen godkände dispositionsplanen för budgeten för social- och hälsovårdsväsendet för 2Q14. Ar 2013 har det inletts ett omfattande anpassningsprogram för i syfte att se till att ekonomin hålls inom de strama ramarna. Verksamheten ikarleby I Karleby uppgick den totala ökningen av kostnaderna till euro, d.v.s. + 4,1 procent, och den fördelade sig på följande sätt: personalutgifter euro, upphandling av tjänster euro, understöd euro och övriga verksamhetskostnader euro. I fråga om kostnadsslaget material, förnödenheter och varor uppgick besparingarna till euro. lntäkterna ökade från året innan med sammanlagt 11752Q2 euro, d.v.s. med 7,6 procent. Karlebys nettobudget underskreds med euro. Tack vare de anpassningsåtgärder som vidtogs och återbäringarna från den specialiserade sjukvården i slutet av året var resultatet 1,6 miljoner euro bättre än prognosen. I Karleby ökade verksamhetskostnaderna med 4, I procent. l0

12 Administration - Verksamhetsintäktsutfallet motsvarade det förväntade. Anslagen för verksamhetskostnaderna överskreds med ca euro. Kostnaderna för administrationen minskade med över 10 procent fràn2013. Socialarbete - lnflödet av intäkterna överskred målen på grund av de ökade intäkterna för utlänningsverksamhet i förhållande till året innan. Verksamhetskostnaderna överskreds inom utkomststödet med ca euro. Kostnaderna för utlänningsverksamheten har påtagligt ökat på grund av att nya flyktinggrupper togs emot. För utlänningsverksamheten användes ett belopp som var euro större än året innan. Staten ersätter kostnaderna nästan helt och hållet. Det allmänna ekonomiska läget har ökat behovet av utkomststöd. Det ursprungliga anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet var euro lägre än bokslutet för Det höjdes dock med ett tilläggsanslag på euro. Handikappse vice Målet för inkomstutvecklingen nåddes inte helt. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 10 procent. Ökningen berodde på boendeservice och ökat ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. Ätdreomsorg lntäkterna har stigit från foregående àr med ca euro. Verksamhetskostnaderna steg från året innan med 3 procent. De största bristerna påträffades inom boendeservicen och stödtjänsterna. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård - Verksamhetsintäktsutfallet var gott. Okningen uppgick till över 6 procent. Verksamhetskostnaderna har hållits nästan på samma nivå som Utvecklingen följer äldreomsorgsstrategin. Servicehandledningen har vida re utvecklats och ytterl i g a re effektivise rats. Primärvård - lnkomstutvecklingen var nöjaktig. lnom framför allt öppenvården underskreds emellertid de beräknade inkomsterna till följd av att exempelvis antalet läkarbesök minskade. En del av inkomstförändringen beror på att intern fakturering för röntgen infördes under året. Verksamhetskostnaderna ökade med totalt 2,5 procent. Ökningen var störst inom de gemensamma hälsovårdstjänsterna till följd av att kedjebildade anställningsförhållanden inom personalpoolen omvandlades till ordinarie anställningsförhållanden (26 personer). Kostnaderna för öppenvården steg från fjolårets nivå med euro. På vårdavdelningarna sjönk kostnaderna. Vårens epidemier försvårade också verksamheten. lnom mun- och tandvården kan som orsaker till de ökade utgifterna nämnas att extraarbete har utförts för att förkorta köerna. Specialiserad sjukvård - Kostnadsutvecklingen för den specialiserade sjukvården var ytterst god till följd av att slutet av året var gott. Utgifterna för den specialiserade sjukvården exkl. prehospital akutsjukvård ökade endast med ca 3 procent. Kostnaderna för tjänsterna har minskat på ett flertal sektorer men framför allt inom psykiatrin har kostnaderna ökat. Ansvaret för den prehospitala akutsjukvården överfördes vid ingången av 2013 på sjukvårdsdistriktet. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården i Karleby ökade under 2Q14 med över hälften ijämförelse med Verksamheten i Kronoby I Kronoby minskade kostnaderna med ca i jämförelse med Utfallet fördelade sig på följande sätt: personalutgifter Q0 euro, upphandling av tjänster euro, material och förnödenheter euro, understöd euro och övriga verksamhetskostnader euro. Aven intäktsbeloppet sjönk något från året innan. 1l

13 Nettomålet för budgeten underskreds med euro. Till detta räknas kostnaderna för flyktingverksamheten ( euro) och Kronobys andel av avskrivningarna av anskaffade anordningar, program och materiel ( euro). Nettoöverskridningen för verksamheten i egentlig mening uppgick således till euro. Resultatet var bättre än det som hade prognostiserats. Förvaltning - Verksamhetskostnaderna sjönk något från året innan. Nettomålet för budjeten nåddes nästan. Socialarbete - Det inflöt knappt inga intäkter alls under året. lnkomsterna för flyktingverksamheten betalas direkt till kommunen. Verksamhetskostnaderna stannade på så gott som samma nivå som föregående år. Aven i Kronoby ökade utgifterna för utkomststöd påtagligt. Den största ökningen påträffades inom det grundläggande utkomststödet. Handikappservice - lnflödet av intäkter nådde inte budgetmålet. I fråga om kostnaderna överskreds den totala budgeten något. Beloppen för ekonomiskt stöd ökade. Kostnaderna för öppenvården och boendeservicen utvecklades nästan i enlighet med budgeten. Aldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård - lntäktsinflödet motsvarade inte budgeten. Verksamhetskostnaderna sjönk med nästan 11 procent, de budgeterade kostnadsposterna iakttogs på ett bra sätt och anslagen sjönk. Den sjunkande kostnadsutvecklingen förklaras med att en vårdavdelning inrättades i Terjärv. Till den överfördes en del av resurserna för äldreomsorgen. Primärvård - lntäktsutfallet överskred påtagligt budgeten. lntäktsinflödet uppgick till endast 104,3 procent. Verksamhetskostnaderna för öppenvården ökade från året innan och överskreds (utfall 106,1 procent). Okningen berodde på att kostnaderna för avtalen om upphandlade tjänster och för lokalerna ökade. Den totala ökningen av utgifterna för primärvården berodde i hög grad på den vårdavdelning som inrättades på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokfördes på primärvården. Utgifterna för mun- och tandvården ökade och överskreds med 5,6 procent. Aven intäkterna ökade. Specialiserad sjukvård - Kronobys bruk av och kostnader för den specialiserade sjukvården minskade kännbart med 9,9 procent. Bruket av Malmska sjukhuset har minskat. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård ökade i Kronoby med cirka hälften. Sammanfattning I Karleby ändrades nätverket för verksamhetsställena inom bland annat rådgivningsverksamheten genom att Halkokari rådgivningsbyrå flyttade ihop med Mariegatans rådgivningsbyrå. Man har stävjat personalutgifterna genom att t.ex. påverka vikariekostnaderna och dra nytta av personalpoolen. I Kronoby var resultat gott iförhållande till budgeten. Såväl i Karleby som i Kronoby överskred utgifterna för utkomststöd och arbetsmarknadsstöd budgetmålen. 12

14 1. Verksam hetsintäkter 8G2014 BS20l4 Tot.-% OverJunderskott BS 2013 Andring Andring To VerksamheUlGrleby F0nêltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Àdreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänárd Special iserad sjukvård Socialt arbete totalt H åls oé rd s väs en det tota lt Katleby totaft 345 r ' lo} I l ,0 % 122,5 Yo 90,3 % 115,2 o/o 103,5 o/o 113,6 Yo 105,3 % 92,3 o/" 0,0 % 108,4Yo 92,3Yo ,7 vo t õ90 sz I ', ,4 0/o 23,20/o -13,8 % 14,5% 7,9% 5,5 0/o 7,4% 4,6% 0,0 Yo 8,6 % 4,6 0/o 15 5öU CZZ ZUZ /,ö5 70 Verksamhet/Kronoby Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappsenice totalt Àdreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Special iserad sjukvård Socialt arbete totalt H äl s ovå rd s väs en d et tota lt tlronooy þarlt Social- och hälsovårds nä m nden tota lt ' ,0 % 53,4 0/o 85,1 0/o 82,7 Yo 97,2Yo 83,7 0/o 92J Yo 99,0 % 0,0 % 91,4% 99,0 % I ,0% ll I ' '#JAKo/o! 195,4 0/o -7,9Yo -4,6 to -11,1 0/o -13,01o -11,80/o 73,0 o/o 0,0 % -11,4 Yo 73,0 Yo ,09% Fönêltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt PrimäMrd Specialiserad sjukvård Socialt arbete lotalt H å I s ovå rds väs en det tota lt I ,0 % 122,3 a/o 89,9 % 114,5 Yo 102,8 0/o 105,3 % 103,3 0/o 93,1 Yo 0,0 % 106,6 % 93,1 % ', Nämnden totalt I I I ,4Yo 23,3Yo -13,3 o/o 14,1 To 5,41o 0,7 0/o 4,41o 10,5 o/o 0,0 % 6,4 0/o 10,5 0/o ,6% t,50 70 Ekonomiîötvaltni ng/soi I i Fri i s l3

15 2, Verksamhetskostnader BG20l4 BS 2014 Tot. -% Över-/underskott BS 2013 Andring Andring % VerksamheUKarleby Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänard Specialiserad sjuklard Socialt arbete totalt Hälsovå rd s väsendet totalt I 't ,3 % 104,5 % 109,8 % 107,0 o/o 103,8 % 103,2 0/o 103,6 % 100,2 0/o 98,1 % 101,4 0/o 98,9 % Karleby totalt ,0 % VerksamheUKronoby I I l I 0t l {0 926 I I ,9 % 14,0 0/o 7,6% 10,8 % 3,0% 6,8 % 4,3% 1,6 Yo 5,0 % 6,2 0/o 3.7 % ,81 % Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänard Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hàlsovå rds väsendet totalt 't I 't I t t ,2 0/o 102,7 0/o 102,8 o/o 102,8% 96,7 % 96,4% 96,6 % 104,2 0/o 97,3 0/o 95,0 % 100,5 % Kronoby totalt s ,5 % '1 10 I l ,7 % 8,7 % 11,4 0/o 10,4 0/o -8,7 0/o -4,4 0/o -7,4 o/o 7,B% -8,7 o/o 10,3 Yo 7,9 0/o {,63 % Social- och hälsovårdsnämnden totalt Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsväsendet totalt I I I l ,9 % 104,4 % 109,0 % 106,6 % 102,4 o/o 102,0 o/o 102,2% 100,7 0/o 98,0 % 100,5 % 99,1 % I l6l l Nâmnden totalt ,9 % Bokdut I t I ,4 0/o 13,7 0/o 8,0 % 10,8 % 0,5 % 4,8 0/o 1,9 0/o 2,3 0/o 3,3 0/o 3,7 0/o 4,2 o/o ,10 0/. Ek onomilötva t tni nglsoi I i F t i i s t4

16 3. Verksamhetsbidrag 8G2013 BS20'13 fot.-% OverJunderskott. BS Andring Andring % VerksamheUKarleby Fönaltning Socialt arbete Ha ndi kappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsvåsendet tota lt Karleby totalt ,3 % ,9 % ,QYo ' ,9 % -r ,9 % ' r1 3r1 ssl 102,1% ,2% ,6 % ,1 % I ,1 % ,2o/o ,6 % I ,8 To 11,9% 8,9 % 10,3 0/o 1,3% 7,0Y0 3,5% 1,1 to 5,0 % 5,8 0/o 3,7 Yo.'t ,51 % VerksamheUKronoby Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsväsendet totalt r ,2Yo 103,0 0/o 103,6 % 103,4 0/o 96,6 % 99,2% 97,4% 105,2 0/o 97,3 0/o 95,5 % 100,6 % Krcnoby totalt ,0 % t r ' I ,7 lo 8,4% 12,3 0/o 10,9 % -8,3 % -2,6% -6,6 % 0,8 % -8,7 Yo -10,21o 5,5 0/o ,27 % Social- och hälsovårdsnämnden totalt Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt H ä lsovårdsväs endet totalt ffiffitffiffi l ,3 % 101,0 % 110,1 Yo 105,7 % 102,2"/o 101,6 % 102,0% 102,0 % 98,0 % 99,4 Yo 99,4 Yo r Nämnden totalt ,6 % s 'l r ,8 % 11,7 0/o 9,2Yo 10,4 Yo -1,0% 5,3Y0 1,3Y0 1,1 Yo 3,3% 3,2% 3,9 % t,740/o Ek onomiförva I tni ngen/ja r i Saa r i nen t5

17 Social- och hälsovårdsväsendewerksamhetsintäkter I I N imnden t Kadebytotalt Kronobytotalt tr BS I trbc I totalt Sociaf - och hälsovårdsväsendewerksamhetskostnader 20' Karleby totalt Krcnobytotalt Nämnden totalt tr tr BG a 8s2014 I t6

18 Sociaf- och hälsovårdsväsendewerksamhetsbidrag Kadebytotalt Krcnobvtotalt Nämnden totalt tr a Bc a 8s Socia l- och hä lsovå rdsväsen dewerksam hetsbid ragets avvikelse från budgeten totalt Nämndentotalt l7

19 3. Kvalitetsledning Enligt 8 $ i hälso- och sjukvårdslagen ska en offentlig verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården göra upp en plan för kvalitetsledningen och för hur patientsäkerheten tillgodoses. I planen ska samarbetet med serviceproducenterna inom socialvården beaktas i syfte att främja patientsäkerheten. Enligt 47 S i den nya socialvårdslagen ska en verksamhetsenhet inom socialvården eller en annan aktör som ansvarar fór den samlade verksamheten göra upp en plan för egenkontroll för att säkerställa socialvårdens kvalitet, säkerhet och ändamålsenlighet. Planen ska vara offentligt framlagd, förverkligandet av den ska följas upp regelbundet och verksamheten utvecklas utifrån respons som regelbundet samlas in från klienterna och verksamhetsenhetens personal Kvaliteússysfem för social- och hälsovârdsväsendet i Karleby Man fortsatte systematiskt med kvalitetsarbetet inom social- och hälsovårdstjänsterna. En årsplan för kvalitetsarbetet med en tidsplan för de åtgärder som är viktiga med tanke på kvalitetsledningen har varit ett stöd för cheferna. En auditering utfördes för att förnya kvalitetscertifikatet för äldreomsorgen och hälsovårdstjänsterna i Karleby Vid den upprepade auditeringen för kvalitetscertifikatet utvärderades hur villkoren för kvalitetscertifikatet har nåtts och läget i fråga om kvalitetsledningen på organisationsnivå. Auditeringen resulterade i att social- och hälsovårdsväsendet i Karleby fick ett flertal specialomnämnanden på organisationsnivå. Till dem hörde exempelvis:. Klient- och patientorientering och respekt för självbestämmanderätt har betonats i verksamheten. o Aktivt samarbete har bedrivits i området.. Servicestrukturen för äldreomsorgen har utvecklats i enlighet med de rikstäckande rekommendationerna. o Främjandet av hälsa har utvecklats.. Utvecklingsrekommendationer som har getts på basis av ledningssynerna har tagits med i utvecklingsplanerna för enheterna. Permitteringarna har planerats på ett bra sätt i samarbete med personalen. o. lntroduktionspraxisen har avancerat och ett introduktionskort för chefer och en personalguide används.. Genom JET-utbildning har man främjat en positiv inställning till utbildning och även ledarskap. o lnsatser har gjorts för att främja personalens välbefinnande i arbetet och antalet sjukfrånvarodagar har minskat. Enheterna har brukat och dragit nytta av utvecklingsplaner.. D agnoser har registrerats till rentav 80 procent. r Användningen av Haipro har effektiviserat patientsäkerheten och användningen och nyttjandet har breddats. Auditeringen resulterade i att kvalitetscertifikatet förnyades för hälsovårdstjänsterna och äldreomsorgen i Karleby till att gälla under de tre kommande åren Ledningssyner Sexton ledningssyner förrättades enligt planen for kvalitetsledningen. De förrättades på följa nde en heter/verksam hetsställen : Social- och handikappservice: Solgården, boendeenheten på Runebergsgatan, Karleby vårdhem, verksamhetscentret Kompassen, hemservice för barnfamiljer, handledning för familjer på rådgivningsbyråerna, servicecentret för arbetskraft. l8

20 Äldreomsorg: hemvårdsområde 1, hemvårdsområde 4, hemvårdsområde 7, Hopijakumpu, Kuusikumpu, Heimbo. Hälsovårdstjänster: mottagningsverksamheten, vårdavdelningarna, hälsocentralssjukhusets avdelning iterjärv, verksamhetsstället i Nedervetil. I ledningssynerna deltog social- och hälsovårdsdirektören och servicedirektören för enheten. I ledningssynerna deltog som företrädare för social- och hälsovårdsnämnden Roy Sabel, Markku Kallinen, Liane Byggmästars och Stefan Högnabba. Som företrädare för enheten/verksamhetsstället deltog de ansvariga personerna, cheferna och personalen på enheterna. Vid ledningssynerna diskuterades enhetens verksamhet, personalbehov, verksamhetsmål och problem. Under ledningssynerna bekantade man sig också med lokalerna för enheterna/verksamhetsställena och bristerna i dem samt behovet av lokaler. På basis av synerna tog man fram utvecklingsförslag och gjorde upp åtgärdsplaner. Observerade utveckli ngsobjekt: Vid ledningssynerna har man nu kunnat folja hur utvecklingsförslagen från tidigare syner har realiserats. Det har också konstaterats att enheterna har tagit itu med de utvecklingsförslag som har lagts fram. Cheferna på enheterna bär ansvar för genomförandet av de utvecklingsförslag som läggs fram i samband med ledningssynerna och de åtgärder som har vidtagits följs alltid vid de därpå följande synerna. Vid ett flertal syner kom det fram att man ytterligare bör satsa på att introducera personalen och komma ihåg att anställda som återvänder från en lång ledighet (vårdledighet, studieledighet) också bör få introduktion. En utvärdering av introduktionen bör dessutom göras i enlighet med planen och dokumenteras isystemet HRM. Vid ett flertal ledningssyner tog man också upp att utvecklingssamtal bör föras systematiskt. Aven av resultaten av en personalenkät framgick det att utvecklingssamtal inte förs i tillräcklig utsträckning. Den behållning som utvecklingssamtalen ger bör nyttjas i samband med att utbildningsplaner görs upp och det här bör effektiviseras också på enheterna. Det anses vara nödvändigt att ordna utbildning inom exempelvis följande delområden: ekonomisk kompetens och ergonomi. Aven vid de interna auditeringarna lade man märke till att personalen bör få ökade kunskaper i ekonomiförvaltning. På enheterna bör man också se till att det i budgeten för enheten har reserverats tillräckligt med pengar för fortbildning. Vid synerna uppmärksammade man att de dokument som gäller verksamheten på enheten (verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsberättelse, plan för egenkontroll, utvecklingsplan, arkivbildningsplan) bör göras upp och gås igenom tillsammans med personalen. Man bör även gå igenom den ekonomiska situationen med personalen regelbundet. Det saknas fortfarande regelbunden mötespraxis och regelbundna utvecklingsdagar på en del enheter och man bör satsa på de här. Aven genom att aktivt använda Tietopakki kan man främja en effektiv informationsgång. För att göra kontaktytorna inom vård- och servicekedjorna smidigare ansåg man att det är viktigt att enheterna håller gemensamma möten och att de under dem tar upp arbetsfördelningen och betonar ett undanröjande av överlappningar och smidiga processer. Viktiga externa samarbetskumpaner är exempelvis den specialiserade sjukvården, Beroendecentret Porten, Mannerheims Barnskyddsförbund MLL och övriga aktörer inom 19

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015

Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby. Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Genomförande av skyldigheterna i äldreomsorgslagen i Karleby och i Kronoby Maija Juola Servicedirektör för äldreomsorg 29.5.2015 Procedurbestämmelser Äldreomsorgslagen medförde inga subjektiva nya rättigheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I KARLEBY OCH KRONOBY FÖR 2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I KARLEBY OCH KRONOBY FÖR 2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR ÄLDREOMSORGEN I KARLEBY OCH KRONOBY FÖR 2015 1 Verksamhetsplanen för för 2015 baserar sig på planen för från 2014 (lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2013 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER

1 (6) 30.12.2013 777/62/2014. Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER 1 (6) Promemoria Tukes diarienr 30.12.2013 777/62/2014 Referens: Tukes Valvira samarbetsmöte 9.4.2013 1. TRYGGHETSTELEFONTJÄNSTER OCH ANDRA MOTSVARANDE TJÄNSTER Syftet med trygghetstjänster som ordnas

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

SOCIALSEKTORN Administration 323 521 226 799 550 320 377 806 252 587 630 393 114,55 % 194 595-183 211 Socialarbete och handikappvård Socialarbete Missbrukarvård 23 000 0 23 000 21 087 0 21 087 91,68 %

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén

ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén ÄLDREOMSORG Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen Gun Sirén Verksamhet Den äldrepolitiska strategin som är uppgjord för åren 2011-2015 och godkänd av stadsfullmäktige 13.4.2011,

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby

Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 80 16.06.2015 Förfarande med andrahandshyrning av fastigheter inom arrangemanget med ramupphandling av boendeservice inom äldreomsorgen i Karleby 423/02/08/00/04/2013

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Patientens rättigheter

Patientens rättigheter Patientens rättigheter 1 Patientens rättigheter Var och en som är stadigvarande bosatt i Finland har rätt till hälso- och sjukvård av god kvalitet. Patientens människovärde, övertygelse och integritet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

Anvisning 10/2013 1 (6)

Anvisning 10/2013 1 (6) Anvisning 10/2013 1 (6) Enligt sändlista Kommunerna och sjukvårdsdistrikten är skyldiga enligt lag att ordna jour dygnet runt för mun- och tandvård Valvira påminner hälsovårdscentralerna och sjukvårdsdistrikten

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression

Projektet Masto. för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Projektet Masto för att minska arbetsoförmåga som beror på depression Stöd för den arbetsföra befolkningens psykiska hälsa och arbetsförmåga För att främja välbefinnande i arbetslivet ska projektet Masto

Läs mer

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål

Upprättad: 30.7.2014. 4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter/registrets användningsändamål DATASKYDDSBESKRIVNING Personuppgiftslagen (523/1999) 10 och 24 Upprättad: 30.7.2014 1. Registrets namn Karleby hälsocentrals patientregister 2. Registeransvarig Karleby stad Social- och hälsovårdsväsendet

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014

DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 DELÅRSRAPPORT 2/2014 1.1 31.8.2014 Stadsfullmäktige 27.10.2014 Pärmbild: Elina Paavola REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-31.8.2014 budget 1.1.-31.8.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde TA 2014 REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 28 Nr 28 LANDSKAPSFÖRORDNING om rådgivning för gravida och barn, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 107 1 (5) 10.12.2013 Värdkommunsmodellens inverkan på koncernbokslutet 1 Begäran om utlåtande Värdkommunen A, avtalskommunen B och samkommunen C har tillsammans

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde

1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE. 1 Avtalets tillämpningsområde 1 (6) KOMMUNALT AVTAL OM ARBETARSKYDDSSAMARBETE 1 Avtalets tillämpningsområde Detta avtal är ett avtal om det arbetarskyddssamarbete som avses i 23 1 och 2 mom. i lagen om tillsynen över arbetarskyddet

Läs mer

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande

Ansökan om godkännande som producent av service mot servicesedel inom öppenvårdstjänster för frontveteraner i hemmet; kriterierna för godkännande 1 (5) Med denna ansökan kan en serviceproducent ansöka om att bli servicesedelproducent för Lovisa och Lappträsk frontveteraners öppenvårdsservice i hemmet. Statskontoret bevilr årligen kommunerna ett

Läs mer

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Bokslut 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018

Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018 Riksomfattande tillsynsprogram för social- och hälsovården för åren 2015-2018 TILLSYNSPROGRAM 1:2015 Dnr 507/05.00.00.03/2015 Datum 23.1.2015 ISSN-L 2242-2595 ISSN 2242-2595 (Online) ISBN 978-952-5978-40-7

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1

Uppföljning av ekonomin och verksamheten 2014 SYMI 20.02.2014 1 Sydspetsens miljöhälsonämnd 1 20.02.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 13 15.05.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 20 04.09.2014 Sydspetsens miljöhälsonämnd 31 26.11.2014 Uppföljning av ekonomin och verksamheten

Läs mer

Sibbo kommuns personalstrategi 2025

Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Sibbo kommuns personalstrategi 2025 Innehåll: 1. Syftet med personalstrategin 2025 2. Omvärldsförändringar och tillväxtrelaterade förändringar Resurs- och kompetensbehov 3. Strategin Sibbo 2025 gemensamt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring

Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 (6) Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 98 22.3.2011 Fastställande av en medlemskommuns årliga betalningsandel till en samkommun och behandling av betalningsandelen i kommunens bokföring 1 Begäran

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD

Pargas stad Tertialrapport april 2014 Social- och hälsovård HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD snämnden savdelningen Katariina Korhonen Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare samt brådskande vård till alla behövande. Barn-, mödra-, skol-, studerande- och företagshälsovård

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig?

Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? VANLIGA FRÅGOR OM SAMARBETSLAGEN Misstanke om en olaglig uppsägning av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker: Vilken myndighet är behörig? Frågan gäller tillämpning av arbetsavtalslagen och hör till

Läs mer

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1

VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 VAASAN SEUTU PALVELUSETELI 1 ANSÖKAN OM ATT FÅ PRODUCERA SERVICE SOM ANSKAFFAS MED SERVICESEDLAR Med denna ansökan kan företag inom social- och/eller hälsovårdsbranschen ansöka om att bli serviceproducent

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll

Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll Kungsvägens arbetshälsa Anvisningar för intern kontroll 24.6.2014 1 Innehåll 1. Inledning 3 2. Kungsvägens arbetshälsa och intern kontroll 4 2.1 Balansering av ekonomi som ett strategiskt mål 4 2.2 Tjänsternas

Läs mer

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER

SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER SERVICEHANDLEDNINGSCENTER OCH STÖDTJÄNSTER Äldreomsorgen i Karleby stad är indelad i tre olika organisationer. De är Stödtjänster och servicehandledning, Hemvård och Serviceboende, intensifierat serviceboende

Läs mer

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår

Serviceenkät 2015. Ja Inte tillräckligt Nej Vet inte Jag har fått information om mina rättigheter på ett sådant sätt som jag förstår Serviceenkät 2015 1. Är du kvinna eller man? Jag är kvinna. Jag är man. 2. Hur gammal är du? Jag är under 30 år Jag är 30-45 år Jag är 46-60 år Jag är över 60 år 3. Till vilken grupp hör du? Jag är DUV-medlem

Läs mer

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg

Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplan för utbildningsprogrammet sjukvård och omsorg Läroplanen är fastställd av styrelsen för Ålands gymnasium 22.10.2012 1 Innehåll Människokroppen och sjukvård 7 sv... 3 Fysiologi och smärta 2 sv...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration

Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Kvalitets - och vardegru ndsdeklaration Fogdaröd ett unikt alternativ för människor i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att garantera att kvaliteten är hög och värdegrunderna sunda och solida.

Läs mer

43 DRIFTSEKONOMIDELEN

43 DRIFTSEKONOMIDELEN 43 DRIFTSEKONOMIDELEN 44 45 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2011 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015

Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Referat från seminariet Kärlek. Omsorg. Tårar. 24.9.2015 Kaisa Kauppinen docent i socialpsykologi Helsingfors universitet Kauppinen inledde med att presentera sin aktuella forskning som behandlar de som

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal

AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal 1 AMNINGSRÅDGIVNING TILL MAMMOR OF FAMILJER UNDER GRAVIDITET OCH FÖRLOSSNING SAMT EFTER FÖRLOSSNING 31.8.2010 Vårdrekommendation för vårdpersonal Författare: Hannula Leena, (arbetsgruppens ordförande),

Läs mer

39 DRIFTSEKONOMIDELEN

39 DRIFTSEKONOMIDELEN 39 DRIFTSEKONOMIDELEN 40 41 VERKSTÄLLANDET AV BUDGETEN 2012 Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD

Budget & ekonomiplan 2016 Hälsovård. Pargas stad HÄLSOVÅRD HÄLSOVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsavdelningen, Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör Katariina Korhonen, överläkare Verksamhet Primärvård och sjukvård till alla kommuninvånare

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader

Granskning av aktiverade utvecklingskostnader Granskning av aktiverade utvecklingskostnader inom ITT Genomförd på uppdrag av revisorerna i Region Skåne Oktober 2008 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte och metod...2 2 FÖREKOMSTEN

Läs mer

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland

Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Resumé Tillståndet för förvaltningsexperimentet i Kajanaland Orsakerna till att man påbörjade det förvaltningsexperiment som genomförs i Kajanaland åren 2005-2012 var bl.a. att befolkningsmängden i Kajanaland

Läs mer

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN

SENIORRÅDGIVNINGEN RASEBORG VERKSAMHETSPLAN SENIORRÅDGIVNINGENRASEBORG VERKSAMHETSPLAN 2014 8.1.2014 KirsiAla-Jaakkola Innehåll Bakgrund... 2 Verksamhetens principer, grundläggande uppgift och värdegrund... 4 Verksamhetens innehåll... 6 Servicehandledning...6

Läs mer

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg

till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg 1 Socialombudsmannens redogörelse för år 2013 till kommunstyrelserna i Hangö, Ingå, Kyrkslätt och Raseborg Socialombudsmannens arbete grundar sig på lagen om klientens ställning och rättigheter (812/2000).

Läs mer

Över- / underskott åren 2009-2017

Över- / underskott åren 2009-2017 Pressmeddelande 5.11.2014 KOMMUNENS EKONOMI STÖRTDYKER? Ännu under år 2014 är Kimitoöns kommuns ekonomi ungefär i balans. Prognosen visar ett ganska nära noll resultat. 2014 kommer att bli året som kommunen

Läs mer

Personlig assistansservice 2014

Personlig assistansservice 2014 PROJEKTRAPPORT 27.2.15 Dnr: 2014-0569-49 Personlig assistansservice 2014 ÅMHM har under hösten 2014 begärt redogörelse från de åländska kommunerna gällande ordnandet av personlig assistansservice enligt

Läs mer

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar.

Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl 12.30 innan mötet börjar. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Måndag 20 augusti 2012, kl 13.00 14.15 Plats: Högskolan Norra, Neptunigatan 17 Inger Nygård informerar om framtiden för VIRTU-projektet kl

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen

1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS. 1. Bakgrund till rekommendationen 1 (5) CENTRALORGANISATIONERNAS REKOMMENDATION OM ARBETSRELATERAD STRESS 1. Bakgrund till rekommendationen EU:s centralorganisationer på arbetsmarknaden UNICE/UEAPME, CEEP och EFS ingick ett ramavtal om

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015

DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 DELÅRSRAPPORT 2/2015 1.1 31.8.2015 Stadsfullmäktige 5.10.2015 Pärmbild: Saara Lång BUDGET 2015 1.1-31.8.2015 budget 1.1-31.8.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde REVISIONSNÄMNDEN Revisionsväsendet Verksamhetsintäkter

Läs mer

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården

YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården YH Novia - En föregångare för mångprofessionell kompetensutveckling inom social- och hälsovården Mångprofessionell social- och hälsovård resursförstärkande arbetssätt Åbo, 30.10-1.11.2012 Eva Juslin, Pia

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem.

Landsrapport Finland. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Valuta för pengarna Om kvalitetssäkring och uppföljning av barns uppväxtvillkor i nordiska servicesystem. Stockholm 11 12.10.2011 Aila Puustinen-Korhonen sakkunnig Finlands Kommunförbund Landsrapport Finland

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen

Driftsekonomidelen. Verkställandet av budgeten 2013. Sammanställning av driftsplaner. Rapportering. Finansieringen Driftsekonomidelen Verkställandet av budgeten Den av stadsfullmäktige godkända budgeten är en verksamhetsanvisning som är bindande för stadens övriga verksamhetsorgan. De uppgifter som stadsfullmäktige

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET

CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET CENTRALA PRINCIPER GÄLLANDE SAMARBETET MELLAN HEMMET OCH LÄROANSTALTEN SAMT MÅLEN FÖR STUDERANDEVÅRDEN INOM UNDERVISNINGSVÄSENDET UTARBETANDET AV EN STUDERANDEVÅRDSPLAN Föreskrift 94, 101/011/2014 INNEHÅLL

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen

Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen . Till: Social-och hälsovårdsministeriet Utlåtande gällande slutrapporten för revidering av handikapplagstiftningen Ålands handikappförbund r.f. är en samarbetsorganisation för handikapp- och patientföreningar

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer