Social- och hälsovårdsväsendets

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och hälsovårdsväsendets"

Transkript

1 KOKKOLA KARLEBY Social- och hälsovårdsväsendets ve rks a m h ets b e r ättels e 2014 Social- och hälsovårdsnämnden

2

3 lnnehållsförteckning Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt 3 1. lndikatoruppgifter om invånarnas hälsa och välfärd 5 2. Social- och hälsovårdsväsendets ekonomi Kvalitetsledning 3.1. Kvatitetssysfem io iioü",i- o,tn netsovàrdsväsendet i Kartebyr, 3.2. Ledningssyner Självutvärderingar och interna auditeringar Utveckling av processerna Klient- och patientsäkerhet Klientinflytande och responssystem Klient- och anhörigräd inom serviceboende och institutionsvàrd 5.2 Responssysfem Negativa händelser, klagomàl och anmärkningar lntern tillsyn och riskhantering Aldreomsorg Social- och handikappservice Hälsovårdstjänster 42 2

4 Social- och hälsovårdsdirektörens allmänna översikt Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsnämnden har agerat i enlighet med sina strategiska mål Centralt med tanke på stabiliseringen av ekonomin har varit förbättrad produktivitet hos tjänsterna, fungerande sätt att anordna tjänsterna på och kompetent personal. Samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården har intensifierats i ytterst hög grad under verksamhetsåret. Med tanke på strukturreformen av social- och hälsovården har det bedrivits ett gott samarbete med den specialiserade sjukvården och affärsverket Peruspaveluliikelaitos Jyta (basservice). Det här arbetet har stärkts med hjälp av en utvecklingsenhet för primärvården och till den har personalresurser anvisats från social- och hälsovårdsväsendet i Karleby, affärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta och Mellersta Österbotten centralsjukhus. Som ett resultat av det goda samarbetet godkände man den första planen för ordnandet av hälso- och sjukvården i landskapet. Arbetet med att bredda den till en plan för ordnandet av social- och hälsovården pågår I slutet av året sattes som mål att integrera social- och hälsovården helt och hållet och ett arbete med att gestalta en målorganisation för integrationen har utförts i samarbete med olika aktörsinstanser. Modellen för målorganisationen stämmer överens med den nya socialvårdslagen och hela den strukturreform som man strävar efter inom social- och hälsovården. En elektronisk välfärdsberättelse har avfattats och social- och hälsovårdsväsendet kan dra nytta av resultaten av den vid planeringsarbetet. På så vis har social- och hälsovårdsväsendet kunnat optimera satsningar på ändamålsenliga objekt och öka genomslagskraften. Till utvecklingsobjekten på grundval av uppgifterna som ingår i välfärdsberättelsen hör att etablera välfärdsledning och att stärka förebyggande åtgärder och stöd på ett tidigt stadium framför allt i fråga om barnfamiljer och ungdomar. Utvecklingsenheten för primärvården och kompetenscentret för det sociala området producerade information som det gick att dra nytta av vid utvecklingen av tjänsterna och servicestrukturen. Målet inför framtiden är att inrätta en bredbasig forsknings- och utbildningsenhet för social- och hälsovården i landskapet i anslutning till det kommande produktionsområdet för social- och hälsovården. Aren 2012 och 2013 var utgiftsutvecklingen för social- och hälsovårdsväsendet i Karleby påtagligt måttfullare än det genomsnittliga i landet. Ar 2014 har utgiftsökningen emellertid varit snabbare än i resten av landet. Med anledning av detta gjordes det en utredning om dagsläget i fråga om social- och hälsovårdstjänsterna i Karleby och behoven av att reformera dem. Utredningen gjordes av Nordic Health Care Group. Utgiftsutvecklingen och svårigheterna med att iaktta budgeten berodde på ett ökat servicebehov på grund av ett ökat invånarantal och på ändringar i ålderstrukturen och lagstiftningen. I enlighet med fullmäktiges vägval tillhandahölls de nödvändiga tjänsterna i form av upphandlade tjänster. De nödvändiga tjänsterna tillhandahölls således inte genom att rekrytera personal. Ar 2014 utfördes på Karleby hälsocentral och inom äldreomsorgen en auditering för att vidmakthålla ett kvalitetscertifikat. Auditeringen utfördes av Qualitor Oy. Auditeringen resulterade i att social- och hälsovårdsväsendet i Karleby fick ett flertal J

5 specialomnämnanden på organisationsnivå. De utvecklingsrekommendationer som har lagts fram på basis av auditeringen behandlas och utifrån dem väljer man ut utvecklingsobjekvgör man upp utvecklingsplaner. I slutet av 2014 infördes ett elektroniskt klientresponssystem inom social- och hälsovårdsväsendet. Via systemet går det att sända anmälan om riskhändelser och ge respons (2417). Klienter gav respons via systemet 150 gånger. Arbetet med att göra riskbedömningar och identifiera risker på arbetsplatserna inom socialoch hälsovårdsväsendet fortsatte i samarbete med arbetsplatserna. I samarbete med företagshälsovården har det utförts grundläggande och inriktade arbetsplatsutredningar. Ett antal förhandlingar om arbetshälsa har också förts. Social- och hälsovårdsväsendet har reagerat på de uppmaningar som regionförvaltningsverket har framställt och på de inneluftsproblem som har uppdagats i samband med arbetsplatsutredningarna och gjort totalriskbedöm ningar. Arbetarskyddschefen har använt sin arbetstid till ett projekt vars mål är att minska antalet sjukfrånvarodagar. Cheferna har också aktiverats till att på ett mera effektiviserat sätt använda modellen för stöd på ett tidigt stadium. I samband med att en beredskapsplan gjordes upp för social- och hälsovårdsväsendet uppmärksammades också brandsäkerheten. För alla enheter inom social- och hälsovårdsväsendet har det gjorts upp en räddningsplan. Det har ordnats övningar i anslutning till planen och de ordnas även framöver. Arbetarskyddspersonalen har deltagit i de utrymningsövningar som har ordnats på arbetsplatserna. Brandsläckningsövningar har ordnats efter behov. (fusf útbnnøn social- och hälsovårdsdirektör 4

6 1. lndikatoruppgifter om invånarnas hälsa och välfärd I det som följer redogörs för allmänna indikatorer som beskriver invånarnas hälsotillstånd. Det redogörs noggrannare för invånarnas välfärd och hälsa i Karleby stads välfärdsberättelse 2013 och den årliga välfärdsberättelsen för Ungdomars hälsa och välfärd Enligt enkäten Hälsa i skolan 2013 har ungdomarnas hälsa och välbefinnande till många delar uppenbart förbättrats. Det finns fortfarande rum för förbättringar men man verkar vara på väg i rätt riktning. Både hos eleverna inom den grundläggande utbildningen och studerande vid gymnasierna har alkoholintaget per vecka och regelbundet drickande i berusningssyfte minskat från början av 2000{alet. Andelen nyktra uppgår till 60 procent av eleverna i både klass åtta och nio i Kronoby och Karleby. Trots att levnadsvanorna har förbättrats bör man även i fortsättningen ta till tals grundläggande saker, såsom näring, vila, motion och sexuell hälsa. l,l.1l5(}y, rr{ir r:liv,r.lk tl o( lr t r firr ödrkolrrì K{t l..lry Irrl.rlltt ll.rlr,r r rlr Lrtr lol I 40 l" 1(, l.r 3 +Motr(,n.'r.il tor l 1.-'t *lovr' r.ìl{l r{jt rrtilr{lr(',irì q ](, It tfl {i IG I ty) t.j,t, l1 d a,t; ì ]t(lal ol I l{}l I lì o -t-l;tlprr lr,rrrrllrr lr rl ëllt.t vrrt {l.rlqrrr.a l.rri.tì,)r fll('r fit.:l un t.. r,rrtlj q - Ftrk',f rl,rl:l r',rrr lr(,r{ rrltr'l r l!rr,,t r!il l:.lrrrt r Ii,1lr.t{,lrn -Or(1.'r ll!et --- PrùÌ.rt r rrrll cl f:,ltt/- ;.1-1, l',1 r y-,r rl ur -r' H lsov nor elrve r ák I oclt 9 r rund:kolan ÍronobV Énh lt,n l-l ir i rkof n 2Gl J 60 tt),10 ì0 5] 7 t9 *ltlolrorrr:r.rr lûr l,trt +5o?úr vjrd,rg.rr mrrr<trr: ltr I I rril!ìt.1r -#Içdrn lr n for lv'o cllrr vrrl rf lorrr { lrrtntjf r-llct rìt, f YJr C? fdjg û lll -Rú.rfr tf,} lfr 1rrr t0 o 20ú7 rû! t01 I I l.l J01l I ; : - *Prrlr.' l Ordr.ltlrÊl {)Cr r!5jd ûìún!t Ltr'! ;-'rn r nrjrr;dtrr rní tl +rt 1,lrt p.l ol,t lr.r dr * ir'r 5

7 Barnskydd Antalet barnskyddsanmälningar låg på samma nivå som Antalet barnskyddsanmälningar uppgick till 1296 àr 2014, anmälningarna gällde 715 barn. Antal bärnrkvddsanmälningar och klicnter i barnskydds öppenvârd I Xarleby 2009"2014 4ûû 05, l rål tl 1.lR t0 ú t 60t 114 6ry) 6'll Gt'l rr (J 1ûtJ r 7t5 + Arl.tl b, r n rlldtlr;rrnl"rlnr n,:r * \nl l b,rrrr oèì,r l l..ì b,rr rtsll dtl rjrtnt,t l,trt orl + Ê øn o(h u!ìfi.ì torn v.tr l kf lrr lrr r l. rri',kyddcl : Or p+rtv.lrd O. I /.lrrrlrl r 0û û lfi){t lú10 2ûtt l0l t0 I t0l1 Antal barnskyddranmälnin3ar och klienter i barnskyddr öpperwård i l(ronoby t 7,] to 60 5t t5 6] -+ Årìt.} b,lr rì sk y(l{l t n rï,ì ln[ì ;!r JO l0 ll l6 37 J4 4l 2ô 5 * lnl" l b rrr r- tl vrlkj b.lt rtrl Trltf urr rtr,rl.:n 61orl --t- tùfrt otlt r*ga lcrrìl?jtrt hhcntrr r lr;t r rr>tyrldt!: ùljl.ir'l'ri rd 0 I.1, r rl :Jr û 20tû t0lo lot I oì I :or l Hälsa och välfärd hos personer i arbetsför ålder På kommunnivå finns det inte uppgifter om hela vuxenbefolkningens hälsotillstånd på samma sätt som enkäten Hälsa i skolan producerar uppgifter om ungdomar. Vuxenbefolkningens hälsa följs bl.a. via sjuklighetsindex och arbetsoförmåga samt brukade hälsovårdstjänster. Genom standardisering kan ålders- och könsstrukturens inverkan på indextalet elimineras och därmed är det möjligt att göra regionala jämförelser 6

8 oavsett de skillnader i ålders- och könsstrukturen som förekommer mellan de olika regionerna. I THL:s sjuklighetsindex har man beaktat sju olika sjukdomsgrupper och fyra olika viktningssynvinklar ur vilka sjukdomarnas betydelse uppskattas. lndexet innehåller sjukdomsgrupperna cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i muskuloskeletala systemet, psykiska problem, olycksfall och demens. I indexet viktas förekomsten av varje sjukdomsgrupp utifrån den aktuella sjukdomsgruppens betydelse med tanke på befolkningens dödlighet, arbetsoförmåga, livskvalitet och kostnader för hälso- och sjukvård. Kronobys sjuklighetsindex är väsentligt lägre än Karlebys. Sjukliehetsindex (TH L) () 50 1(l(, 150 sjuktt(ìhr- tstß I-x 108,Ð Carrcerindex 99,4 lrdex för kranskär ssjukdorn,(, I r- dex fär cerebrov sku l.i r sju kdo nla r lndex för sjukdomar i mr-rsku loçkeletal systemet lndex för mental l'älsa 102,7 7 i.l-4,8 r Karleby I Kronoby lndex för olycksf;ll x03,7 lnrler for cerrens 1,25 Av folksjukdomarna är speciellt hjärt- och kranskärlssjukdomarna vanliga. Många kroniska sjukdomar kan förebyggas med sunda levnadsvanor såsom med hälsosam kost och med motion. Möjligheterna att med kost och motion förebygga sjukdomar gäller särskilt hjärtoch blodkärlssjukdomar, diabetes, åtskilliga cancersjukdomar och sjukdomar i stöd- och rörelseorganen. Enligt WHO:s beräkning kan upp emot 90 procent av typ 2-diabetes förebyggas genom tillräcklig fysisk aktivitet och hälsosam kost. Sjukligheten framgår av antalet personer som får invalidpension. I Karleby är antalet större än i Kronoby och resten av landet. Antalet personer som får invalidpension har emellertid börjat sjunka. Den största sjukdomsgruppen som föranleder arbetsoförmåga är psykiska störningar och beteendestörningar. I Karleby går man i pension i snitt vid 58,9 års ålder. 7

9 25-O<-årtga lnvalldpenslonstegðrer 96 av befolknlngen I samma ålder 9 I a Karleby O Kronoby O Hela landet r0 11 t2 13 L4 Äldres hälsa och välfärd (tabellerna har uppdaterats) Den åldrande befolkningen medför utmaningar för social- och hälsovården. I Karleby och Kronoby har resurser anvisats för ett förebyggande arbete. Målet är att hänvisa äldre personer till förebyggande verksamhet och påverka de äldre personernas välfärd, hälsa, förmåga att klara sig på egen hand och funktionsförmåga. Enheterna för hälsovård för seniorer i Karleby och Kronoby kallar alla kommuninvånare som fyller 67 och 74 àr till ett förebyggande hälsovårdsbesök. lnom äldreomsorgen görs förebyggande hembesök hos personer som har fyllt 80 år och som bor hemma. Det förebyggande arbetets syfte är att inverka positivt på den äldres livskvalitet och självständighet samt att stödja möjligheterna att bo kvar hemma. Samarbetet mellan idrottsväsendet, hälsovårdstjänsterna och äldreomsorgen har lett till resultat vad gäller stödet för äldres funktionsförmåga och hälsa. I två servicehus för äldre finns det gymutrustning som är designad för seniorer. På gymmen finns aktiva motionsgrupper som leds av personer som genomgått utbildningen Vertaisveturi. Verksamheten är mycket populär och varje vecka deltar över 500 personer. I framtiden blir den demografiska försörjningskvoten i Karleby och Kronoby en allt större utmaning. Med tanke på ordnandet av tjänster måste man se till att tjänsterna inriktas enligt behov, att kriterierna för erhållandet av tjänster iakttas och att personalresurserna utnyttjas optimalt. Demografisk försörjningskvot (Barn och äldre per 100 personer i arbetsför ålder) 8

10 Demo gra fi s k fö rsörjnln gskvo t a Karleby O Kronoby O Hela landet L4 Befolkníngsprognos 2072 Den dernogref ske försörjningskvoten ãols A ?oLL 20L5 ZA Hela - - Karleby landet Kronoby Främjande av hälsa och välfärd Enligt hälso- och sjukvårdslagen, som trädde i kraft 2011, ska en kommun bevaka kommuninvånarnas hälsa och välfärd och de faktorer som påverkar dessa inom varje befolkningsgrupp och observera effekterna av de åtgärder inom den kommunala servicen som sätts in för att svara mot kommuninvånarnas välfärdsbehov. Karleby stads första omfattande välfärdsberättelse godkändes av stadsfullmäktige den 18 november En välfärdsberättelse för 2014 godkändes av stadsfullmäktige den 26 januari

11 lnsatsområden för välfärdsplanen för och preciseringar för 2015 Systemet för välfärdsledning etableras o Främjandet av välfärden införs som en del av planeringen, genomförandet och utvärderingen av kommunens verksamhet och ekonomi och kopplas till upprättandet av budgeten. o Användningen av förhandsbedömning av konsekvenserna etableras. Uppgifterna som framgår av välfärdsberättelsen har legat till grund för välfärdsplanerna. Att använda uppgifterna som framgår av välfärdsberättelsen som ett instrument för ledning och planering kräver dock fortfarande inlärning och handledning. Användningen av uppgifterna som ingår i välfärdsberättelserna ska relateras till anvisningarna om ekonomiplanering. Förutsättningarna för kommuninvånarnas välfärd förbättras - Riskgruppernas delaktighet, välfärd och hälsa ökar; Förebyggande arbete och tidigt stöd har effekt. o Förebyggande verksamhet och tidigt ingripande effektiviseras.. lnvånarnas eget ansvar stärks och invånarnas delaktighet i tjänsterna förbättras. Folksjukdomarna minskar. Psykiska störningar, hjärt- och blodkärlssjukdomar, typ 2 -diabetes och alkoholsjukdomar förebyggs och deras förekomst minskar. o Levnadssätt som främjar hälsan stärks. Med främjande av hälsa avses all verksamhet som syftar till att förbättra hälsan och funktionsförmågan och att minska hälsoproblemen och skillnaderna i hälsa mellan befolkningsgrupperna. Detta innebär att man systematiskt påverkar förutsättningarna för hälsa och välfärd, såsom levnadssätt, levnadsförhållanden och livsm i ljö samt ti I lgång ti ll funktionsdug liga tjänster. De åtgärder som social- och hälsovårdstjänsterna har planerat med avseende på insatsområdena framgår av välfärdsplanen för i anknytning till välfärdsberättelsen. 2. Social- och hälsovårdsväsendets ekonomi 2014 Allmänt Stadsstyrelsen godkände dispositionsplanen för budgeten för social- och hälsovårdsväsendet för 2Q14. Ar 2013 har det inletts ett omfattande anpassningsprogram för i syfte att se till att ekonomin hålls inom de strama ramarna. Verksamheten ikarleby I Karleby uppgick den totala ökningen av kostnaderna till euro, d.v.s. + 4,1 procent, och den fördelade sig på följande sätt: personalutgifter euro, upphandling av tjänster euro, understöd euro och övriga verksamhetskostnader euro. I fråga om kostnadsslaget material, förnödenheter och varor uppgick besparingarna till euro. lntäkterna ökade från året innan med sammanlagt 11752Q2 euro, d.v.s. med 7,6 procent. Karlebys nettobudget underskreds med euro. Tack vare de anpassningsåtgärder som vidtogs och återbäringarna från den specialiserade sjukvården i slutet av året var resultatet 1,6 miljoner euro bättre än prognosen. I Karleby ökade verksamhetskostnaderna med 4, I procent. l0

12 Administration - Verksamhetsintäktsutfallet motsvarade det förväntade. Anslagen för verksamhetskostnaderna överskreds med ca euro. Kostnaderna för administrationen minskade med över 10 procent fràn2013. Socialarbete - lnflödet av intäkterna överskred målen på grund av de ökade intäkterna för utlänningsverksamhet i förhållande till året innan. Verksamhetskostnaderna överskreds inom utkomststödet med ca euro. Kostnaderna för utlänningsverksamheten har påtagligt ökat på grund av att nya flyktinggrupper togs emot. För utlänningsverksamheten användes ett belopp som var euro större än året innan. Staten ersätter kostnaderna nästan helt och hållet. Det allmänna ekonomiska läget har ökat behovet av utkomststöd. Det ursprungliga anslaget för kommunandelen för arbetsmarknadsstödet var euro lägre än bokslutet för Det höjdes dock med ett tilläggsanslag på euro. Handikappse vice Målet för inkomstutvecklingen nåddes inte helt. Verksamhetskostnaderna har ökat med nästan 10 procent. Ökningen berodde på boendeservice och ökat ekonomiskt stöd. Behovet av personlig assistans och stödtjänster har alltjämt ökat. Ätdreomsorg lntäkterna har stigit från foregående àr med ca euro. Verksamhetskostnaderna steg från året innan med 3 procent. De största bristerna påträffades inom boendeservicen och stödtjänsterna. En övergång till s.k. lättare tjänster med hjälp av servicehandledning betonas ständigt och det innebär att omfattningen av s.k. tunga tjänster kan minska. Hemvård och stöd för närståendevård - Verksamhetsintäktsutfallet var gott. Okningen uppgick till över 6 procent. Verksamhetskostnaderna har hållits nästan på samma nivå som Utvecklingen följer äldreomsorgsstrategin. Servicehandledningen har vida re utvecklats och ytterl i g a re effektivise rats. Primärvård - lnkomstutvecklingen var nöjaktig. lnom framför allt öppenvården underskreds emellertid de beräknade inkomsterna till följd av att exempelvis antalet läkarbesök minskade. En del av inkomstförändringen beror på att intern fakturering för röntgen infördes under året. Verksamhetskostnaderna ökade med totalt 2,5 procent. Ökningen var störst inom de gemensamma hälsovårdstjänsterna till följd av att kedjebildade anställningsförhållanden inom personalpoolen omvandlades till ordinarie anställningsförhållanden (26 personer). Kostnaderna för öppenvården steg från fjolårets nivå med euro. På vårdavdelningarna sjönk kostnaderna. Vårens epidemier försvårade också verksamheten. lnom mun- och tandvården kan som orsaker till de ökade utgifterna nämnas att extraarbete har utförts för att förkorta köerna. Specialiserad sjukvård - Kostnadsutvecklingen för den specialiserade sjukvården var ytterst god till följd av att slutet av året var gott. Utgifterna för den specialiserade sjukvården exkl. prehospital akutsjukvård ökade endast med ca 3 procent. Kostnaderna för tjänsterna har minskat på ett flertal sektorer men framför allt inom psykiatrin har kostnaderna ökat. Ansvaret för den prehospitala akutsjukvården överfördes vid ingången av 2013 på sjukvårdsdistriktet. Kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården i Karleby ökade under 2Q14 med över hälften ijämförelse med Verksamheten i Kronoby I Kronoby minskade kostnaderna med ca i jämförelse med Utfallet fördelade sig på följande sätt: personalutgifter Q0 euro, upphandling av tjänster euro, material och förnödenheter euro, understöd euro och övriga verksamhetskostnader euro. Aven intäktsbeloppet sjönk något från året innan. 1l

13 Nettomålet för budgeten underskreds med euro. Till detta räknas kostnaderna för flyktingverksamheten ( euro) och Kronobys andel av avskrivningarna av anskaffade anordningar, program och materiel ( euro). Nettoöverskridningen för verksamheten i egentlig mening uppgick således till euro. Resultatet var bättre än det som hade prognostiserats. Förvaltning - Verksamhetskostnaderna sjönk något från året innan. Nettomålet för budjeten nåddes nästan. Socialarbete - Det inflöt knappt inga intäkter alls under året. lnkomsterna för flyktingverksamheten betalas direkt till kommunen. Verksamhetskostnaderna stannade på så gott som samma nivå som föregående år. Aven i Kronoby ökade utgifterna för utkomststöd påtagligt. Den största ökningen påträffades inom det grundläggande utkomststödet. Handikappservice - lnflödet av intäkter nådde inte budgetmålet. I fråga om kostnaderna överskreds den totala budgeten något. Beloppen för ekonomiskt stöd ökade. Kostnaderna för öppenvården och boendeservicen utvecklades nästan i enlighet med budgeten. Aldreomsorg, hemvård och stöd för närståendevård - lntäktsinflödet motsvarade inte budgeten. Verksamhetskostnaderna sjönk med nästan 11 procent, de budgeterade kostnadsposterna iakttogs på ett bra sätt och anslagen sjönk. Den sjunkande kostnadsutvecklingen förklaras med att en vårdavdelning inrättades i Terjärv. Till den överfördes en del av resurserna för äldreomsorgen. Primärvård - lntäktsutfallet överskred påtagligt budgeten. lntäktsinflödet uppgick till endast 104,3 procent. Verksamhetskostnaderna för öppenvården ökade från året innan och överskreds (utfall 106,1 procent). Okningen berodde på att kostnaderna för avtalen om upphandlade tjänster och för lokalerna ökade. Den totala ökningen av utgifterna för primärvården berodde i hög grad på den vårdavdelning som inrättades på Terjärv vårdcenter och utgifterna för den bokfördes på primärvården. Utgifterna för mun- och tandvården ökade och överskreds med 5,6 procent. Aven intäkterna ökade. Specialiserad sjukvård - Kronobys bruk av och kostnader för den specialiserade sjukvården minskade kännbart med 9,9 procent. Bruket av Malmska sjukhuset har minskat. Kostnaderna för prehospital akutsjukvård ökade i Kronoby med cirka hälften. Sammanfattning I Karleby ändrades nätverket för verksamhetsställena inom bland annat rådgivningsverksamheten genom att Halkokari rådgivningsbyrå flyttade ihop med Mariegatans rådgivningsbyrå. Man har stävjat personalutgifterna genom att t.ex. påverka vikariekostnaderna och dra nytta av personalpoolen. I Kronoby var resultat gott iförhållande till budgeten. Såväl i Karleby som i Kronoby överskred utgifterna för utkomststöd och arbetsmarknadsstöd budgetmålen. 12

14 1. Verksam hetsintäkter 8G2014 BS20l4 Tot.-% OverJunderskott BS 2013 Andring Andring To VerksamheUlGrleby F0nêltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Àdreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänárd Special iserad sjukvård Socialt arbete totalt H åls oé rd s väs en det tota lt Katleby totaft 345 r ' lo} I l ,0 % 122,5 Yo 90,3 % 115,2 o/o 103,5 o/o 113,6 Yo 105,3 % 92,3 o/" 0,0 % 108,4Yo 92,3Yo ,7 vo t õ90 sz I ', ,4 0/o 23,20/o -13,8 % 14,5% 7,9% 5,5 0/o 7,4% 4,6% 0,0 Yo 8,6 % 4,6 0/o 15 5öU CZZ ZUZ /,ö5 70 Verksamhet/Kronoby Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappsenice totalt Àdreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Special iserad sjukvård Socialt arbete totalt H äl s ovå rd s väs en d et tota lt tlronooy þarlt Social- och hälsovårds nä m nden tota lt ' ,0 % 53,4 0/o 85,1 0/o 82,7 Yo 97,2Yo 83,7 0/o 92J Yo 99,0 % 0,0 % 91,4% 99,0 % I ,0% ll I ' '#JAKo/o! 195,4 0/o -7,9Yo -4,6 to -11,1 0/o -13,01o -11,80/o 73,0 o/o 0,0 % -11,4 Yo 73,0 Yo ,09% Fönêltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt PrimäMrd Specialiserad sjukvård Socialt arbete lotalt H å I s ovå rds väs en det tota lt I ,0 % 122,3 a/o 89,9 % 114,5 Yo 102,8 0/o 105,3 % 103,3 0/o 93,1 Yo 0,0 % 106,6 % 93,1 % ', Nämnden totalt I I I ,4Yo 23,3Yo -13,3 o/o 14,1 To 5,41o 0,7 0/o 4,41o 10,5 o/o 0,0 % 6,4 0/o 10,5 0/o ,6% t,50 70 Ekonomiîötvaltni ng/soi I i Fri i s l3

15 2, Verksamhetskostnader BG20l4 BS 2014 Tot. -% Över-/underskott BS 2013 Andring Andring % VerksamheUKarleby Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänard Specialiserad sjuklard Socialt arbete totalt Hälsovå rd s väsendet totalt I 't ,3 % 104,5 % 109,8 % 107,0 o/o 103,8 % 103,2 0/o 103,6 % 100,2 0/o 98,1 % 101,4 0/o 98,9 % Karleby totalt ,0 % VerksamheUKronoby I I l I 0t l {0 926 I I ,9 % 14,0 0/o 7,6% 10,8 % 3,0% 6,8 % 4,3% 1,6 Yo 5,0 % 6,2 0/o 3.7 % ,81 % Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primänard Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hàlsovå rds väsendet totalt 't I 't I t t ,2 0/o 102,7 0/o 102,8 o/o 102,8% 96,7 % 96,4% 96,6 % 104,2 0/o 97,3 0/o 95,0 % 100,5 % Kronoby totalt s ,5 % '1 10 I l ,7 % 8,7 % 11,4 0/o 10,4 0/o -8,7 0/o -4,4 0/o -7,4 o/o 7,B% -8,7 o/o 10,3 Yo 7,9 0/o {,63 % Social- och hälsovårdsnämnden totalt Fönaltning Socialt arbete H and ika ppservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsväsendet totalt I I I l ,9 % 104,4 % 109,0 % 106,6 % 102,4 o/o 102,0 o/o 102,2% 100,7 0/o 98,0 % 100,5 % 99,1 % I l6l l Nâmnden totalt ,9 % Bokdut I t I ,4 0/o 13,7 0/o 8,0 % 10,8 % 0,5 % 4,8 0/o 1,9 0/o 2,3 0/o 3,3 0/o 3,7 0/o 4,2 o/o ,10 0/. Ek onomilötva t tni nglsoi I i F t i i s t4

16 3. Verksamhetsbidrag 8G2013 BS20'13 fot.-% OverJunderskott. BS Andring Andring % VerksamheUKarleby Fönaltning Socialt arbete Ha ndi kappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsvåsendet tota lt Karleby totalt ,3 % ,9 % ,QYo ' ,9 % -r ,9 % ' r1 3r1 ssl 102,1% ,2% ,6 % ,1 % I ,1 % ,2o/o ,6 % I ,8 To 11,9% 8,9 % 10,3 0/o 1,3% 7,0Y0 3,5% 1,1 to 5,0 % 5,8 0/o 3,7 Yo.'t ,51 % VerksamheUKronoby Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt Hälsovårdsväsendet totalt r ,2Yo 103,0 0/o 103,6 % 103,4 0/o 96,6 % 99,2% 97,4% 105,2 0/o 97,3 0/o 95,5 % 100,6 % Krcnoby totalt ,0 % t r ' I ,7 lo 8,4% 12,3 0/o 10,9 % -8,3 % -2,6% -6,6 % 0,8 % -8,7 Yo -10,21o 5,5 0/o ,27 % Social- och hälsovårdsnämnden totalt Fönaltning Socialt arbete Handikappservice Socialt arbete och handikappservice totalt Aldreomsorg Hemvård Aldreomsorg totalt Primärvård Specialiserad sjukvård Socialt arbete totalt H ä lsovårdsväs endet totalt ffiffitffiffi l ,3 % 101,0 % 110,1 Yo 105,7 % 102,2"/o 101,6 % 102,0% 102,0 % 98,0 % 99,4 Yo 99,4 Yo r Nämnden totalt ,6 % s 'l r ,8 % 11,7 0/o 9,2Yo 10,4 Yo -1,0% 5,3Y0 1,3Y0 1,1 Yo 3,3% 3,2% 3,9 % t,740/o Ek onomiförva I tni ngen/ja r i Saa r i nen t5

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013

PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 Social- och hälsovårdsnämnden 7.5.2014 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. ANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR... 3 2.1 Antalet anställda...

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Revisionsnämnden 18.4.2012 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2011 Tav 100 år Omslag Helsingfors stadsmuseum Helsingfors stad Telefon (09) 310 1613 revisionskontoret tarkastusvirasto@hel.fi Internet www.hel.fi/tav

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 2 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017

Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Fullmäktige 11.12.2014, BILAGA 4 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 Förvaltning 24.11.2014 Innehåll Sivu 1 ALLMÄN MOTIVERING 1 1.1 Utgångspunkter för budgetberedningen 1 1.2 Förändringsfaktorer i omvärlden

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde Försök med omorganisering av tjänster för äldre- hemvård som ett kärnområde 1.3 2006-31.10 2008 Hälsovårdscentralerna: Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes-Kaskö Socialnämnderna: Oravais,

Läs mer