Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009"

Transkript

1 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

2 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign 300/150 g, (uppfyller miljökraven för svanenmärkning) 2

3 Innehåll Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4 Det här är HSB 6 HSB Centrala Värmland 7 Miljö- och kvalitetsredovisning 8-11 Medlemsverksamheten Teknisk förvaltning Bygg- och fastighetskonsult 16 Ekonomisk förvaltning 17 Medarbetare i HSB Centrala Värmland Styrelsen Stab och affärsområdeschefer 22 Föreningsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse Resultatutveckling och förändring av den finansiella ställningen 28 Resultaträkning koncern 29 Balansräkning koncern Resultaträkning moderföreningen Balansräknning moderföreningen Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar och noter Revisionsberättelse 51 3 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

4 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 VD har ordet Om vi själva är med och skapar förändringen är den alltid mer tilltalande Under de sista månaderna av 2009, blev samtal om vad som hade kännetecknat årtusendets första decennium allt vanligare. Vad hade varit typiskt för de första tio åren av 2000-talet, vilka trender kan man se, vilka förändringar pågår och vad innebär det för framtiden? Att vilja förutspå framtiden och rusta sig för det som finns runt hörnet, ligger i människans natur. För att klara av det behöver vi vara öppna för förändringar. För oavsett om vi vill det eller inte, så förändras allt kontinuerligt. Att drabbas av förändringar är inte alltid en positiv upplevelse, men om vi själva är med och skapar förändringen så är den alltid mer tilltalande. För det innebär också att vi är med och skapar vår egen framtid. Just denna tanke har varit rådande i mycket av det vi gjort under Historiska beslut Under året har flera historiska beslut tagits som kommer att påverka oss en lång tid framöver. Vid föreningsstämman 2009 fattades beslut om att förändra vårt namn till HSB Värmland. Beslutet fastställdes sedan vid en extra stämma och nu kan vi börja använda vårt nya namn. Under året har vi dessutom förvärvat en fastighet som gör det möjligt att samlokalisera all vår verksamhet i Karlstad. Just nu pågår renovering av huset och planering för flytt hösten Byggstart på Bärstad Efter många år av planerande och väntan blev detaljplanen för Östra Bärstad äntligen slutligt fastställd och den utsträckta planprocessen avslutad. Det innebär att vi under året kunnat inleda byggnation av infrastruktur och konkretisera planerna på nyproduktion inom området. Förhoppningsvis kan försäljning av bostäder påbörjas under Förvaltning med helhetssyn Eftersom vi vill vara med och skapa vår egen framtid, har vi ägnat mycket tanke och engagemang åt att utveckla framtidens tjänster för våra kunder och medlemmar. Det handlar om att ha en helhetssyn på fastigheten och vad som behövs för att värdet och nyttan av byggnaderna skall bestå över tiden. Genom att ha en underhållsplanering som tar hänsyn till både tekniska lösningar och den ekonomi som hör till, skapas förutsättningar till långsiktigt hållbara investeringar och underhåll. Detta till synes självklara, har visat sig inte vara så enkelt för alla och vi ser att vi har en viktig roll att fylla här. Möjligheter i tiden Förändringar skapar möjligheter och under devisen Hela HSB till halva Priset har vi genomfört många renoveringar och ombyggnationer där kunderna kunnat utnyttja ROT-avdragen. Under året har vi också passerat kulmen på Energideklarationerna som inneburit nya utmaningar för oss och våra kunder. I förlängningen av detta öppnar sig också nya möjligheter för den som väljer att också genomföra investeringar som verkligen leder till energieffektiviseringar. Med den gångna vinterns energipriser blir nyttan med detta än mer påtagligt. Konferenser i Bohuslän I år förändrade vi styrelsekonferensen och reste till Strömstad Spa som många uppskattade. Det var trevliga och intressanta dagar som erbjöd både nya kunskaper och gemenskap. Även Personalens dag förlades till samma plats och vi hade en blandning av inspiration, diskussion, eftertanke och trevligt umgänge. 4

5 VD har ordet Duktiga medarbetare Med allt vi gjort under 2009 ser jag med tillförsikt fram emot att få kika runt hörnet och möta framtiden. Jag vet att alla medarbetare anstränger sig för att vi ska ha goda resultat och nöjda kunder och det gläder mig att vi nu kan börja se att vårt arbete bär frukt. Jag vill därför rikta ett särkilt tack till alla medarbetare som varje dag bidrar med sin kunskap och erfarenhet. Tack alla Från ledningen och styrelsen vill jag också framföra ett varmt tack till förtroendevalda, medlemmar och andra samarbetspartners för engagemang och gott samarbete. Annette Björkman Vd, HSB Centrala Värmland 5 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

6 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Det här är HSB En kooperation för det goda boendet HSB är en kooperativ organisation som ägs Organisationen av sina medlemmar. En kooperation är en Vi har vår styrka i att kombinera lokalt självbestämmande med en demokratisk samverkan i tre fristående sammanslutning av människor som frivilligt samverkar för att tillgodose sina gemensamma led. De tre leden är bostadsrättsföreningen, HSBkemål. ekonomiska, sociala, kulturella behov och önsföreningen och HSBs Riksförbund. HSB har totalt ca * medlemmar och HSB Centrala Värmland ca Den som är bostadsrättshavare är medlem i någon Gemensamt ägande av landets ca bostadsrättsföreningar. Bosparare, Gemensamt ägande och demokratiskt styre är grundstenarna. bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar är Ekonomisk vinst är inte ett mål i sig utan ett medlemmar i någon av landets 33 regionala medel för att skapa medlemsnytta, vinsten återinvesteras HSB-föreningar varav HSB Centrala Värmland är i verksamheten för att göra den ännu bättre. en. HSB-föreningarna är i sin tur medlemmar i HSBs Riksförbund. I bostadsrättsföreningen har varje Det goda boendet medlem en andel. Vid föreningsstämman väljer HSB skapar tillsammans med sina medlemmar det goda medlemmarna en styrelse som ska svara för den boendet. Idén är att människor äger sitt boende tillsammans ekonomiska och tekniska förvaltningen. För att påverka med andra. HSB bygger nya bostäder med bostads- verksamheten kan medlemmarna skicka motioner till rätten som boendeform. Bosparare sparar på ett sparkonto föreningsstämman och sedan vara med och besluta. till ett framtida boende i en bostadsrättslägenhet Medlemmarna väljer även representanter till HSB- och samlar samtidigt poäng till en nyproducerad HSB-lägenhet föreningens stämma. HSB-föreningen kallar dessa i hela landet. Tillsammans med våra intressenter representanter till sin stämma för att bl.a välja den utvecklar vi det goda boendet. Det innebär att vi försöker styrelse som skall svara för verksamheten. Även hitta mark för nya bostäder, skapa vackra och funktionella här kan medlemmarna påverka verksamheten hus samt utveckla vårt tjänsteutbud. För att garan- genom att skicka in motioner. Slutligen kallas de tera den ekonomiska säkerheten när en bostadsrättsförening representanter som HSB-föreningen utsett till är färdigbyggd, finns HSB HSBs Riksförbunds årsmöte kvar genom trygghetsgarantin, eller stämma. som innebär att vi tar ansvar för medlemmar osålda bostadsrättslägenheter. Påverkan HSB påverkar aktivt beslutsfattare för att uppnå rättvisa ekonomiska villkor för bostadsrätten och för att villkoren för boendet skall vara lika oavsett upplåtelseform. 32 HSB Föreningar HSB Riksförbund *)Uppgift från HSB Riksförbund 6

7 HSB Centrala Värmland Vi erbjuder inte bara boende utan även social och ekonomisk trygghet HSB bostadsrättsföreningar, privata bostadsrättsföreningar, kommunala fastighetsbolag Våra Medlemmar Våra viktigaste intressenter är: och privata fastighetsägare anlitar oss för Våra Medarbetare många olika fastighetstjänster av ekonomisk, administrativ och teknisk karaktär. Det innebär att vi sköter avisering av månadsavgifter, löpande bokföring, upprättar Våra Kunder Leverantörer och samarbetspartners Samhället lokalt och globalt förslag till budget och årsredovisning, sköter fastigheternas tekniska funktioner samt håller rent och snyggt. Vi utbildar bostadsrättsföreningarnas styrelser i bl.a juridik, ekonomi, miljö och tekniska Kompassen och gemensam kod HSB Riksförbunds årsstämma har antagit det gemensamma styrdokumentet Kompassen som är ett förvaltningsfrågor. Vi lämnar juridisk gemensamt policydokument inom och ekonomisk rådgivning samt hela HSB och som beskriver våra biträder med byggledare vid värderingar och synsätt. Vi har Våra mål om-, till- och nybyggnationer. också antagit en gemensam kod Vi strävar också efter att vara en aktiv part i samhället genom miljöhänsyn i förvaltning och vid nyproduktion för att skapa hållbarhet. HSB erbjuder inte bara ett boende utan även en fysisk, ekonomisk och social trygghet - Att vi har nöjda kunder - Att ha en lönsamhet som skapar möjlighet till fortsatt utveckling av verksamheten och kompetensen hos våra medarbetare. - Att stärka vårt varumärke och närvaron på markanden. för föreningsstyrning som utgår från svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSB:s värderingar. Kooperativa principer Vi arbetar även efter de internationella som vi skapar tillsammans med våra medlemmar. kooperativa principerna, som tydliggör vad HSB måste leva upp till för att vara en kooperation: HSBs Kärnvärderingar Vår verksamhet genomsyras av HSBs kärnvärderingar ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan - Frivilligt och öppet medlemskap - Demokratisk medlemskontroll - Medlemmarnas ekonomiska deltagande - Självständighet och oberoende Vår vision Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boende. - Utbildning, praktik och information - Samarbete mellan kooperativa föreningar - Samhällssyn Vårt uppdrag Att i samverkan med våra medlemmar och kunder skapa det goda boendet. 7 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

8 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Miljö- och kvalitetsredovisning HSBs klimatmål kan spela en betydande roll för de nationella målen Under 2009 har vi börjat jobba aktivt med klimatavtalet. Alla HSB-föreningar som är anslutna förbinder sig att sänka sina utsläpp av koldioxidekvivalenter* med 50 procent mellan 2008 och Längs vägen finns delmål som också ska uppnås. Arbetet med klimatavtalet drivs som ett gemensamt projekt inom HSB under de kommande åren och är uppdelat i tre delar: Ny- och ombyggnation, alternativa energikällor samt förvaltning. Klimatavtalets syfte är att HSB ska hitta vägar för att den framtida energiförbrukningen ska vara så låg som möjligt samtidigt som de energikällor man använder skall vara de renaste. I målet och delmålen ingår utsläpp från alla våra transporter samt utsläpp som genereras från energiförbrukningen i våra egna fastigheter och kontor. Indirekt påverkan som leverantörers utsläpp är exkluderat. Likaså är el och värme i de lokaler vi hyr för att inhysa delar av vår verksamhet inte med i beräkningen. Det är mycket möjligt att HSB tar beslutet att även beräkna detta framöver vilket kommer leda till att siffrorna kan komma att ändras. Under 2009 fick samtliga bostadsrättsföreningar inom HSB chansen att skriva på ett liknande avtal. Sjutton föreningar skrev på under det första året, vilket vi ser som mycket positivt resultat. Tillsammans kan våra ansträngningar i HSB vara en betydande faktor för Sveriges möjligheter att nå sitt övergripande klimatmål. Våra kunskaper kommer också att vara en stor resurs när bostadsrättsföreningarna strävar efter att nå sina klimatmål. Utsläppsnivå 2009 Under basåret 2008 uppgick våra utsläpp av koldioxidekvivalenter till cirka 309 ton ökade utsläppen till 317 ton. Anledningen till det är att omvandlingsfaktorn för diesel kraftigt ökat under året. Anledningen till de nya värdena är att ny forskning påvisat större skadliga effekter vid dieselproduktionens olika led än tidigare. Den nya omvandlingsfaktorn slår hårt mot vår verksamhet då en större del av våra fordon fortfarande använder diesel. I förlängningen innebär det att vi behöver öka våra ansträngningar för att minska våra utsläpp. Vidtagna och kommande åtgärder Den långsiktiga fordonsplanen som ska leda till att alla våra fordon på sikt byts ut till miljöfordon, har följts under året. Det innebär att två nya biogasfordon köpts in. Ett hinder för en snabbare övergång till biogas istället för etanol, är bristen på tankställen. Idag finns ett enda tankställe med biogas i Karlstad. Det medför att vi ibland får ta oss en längre sträcka än nödvändigt för att fylla på bränsle. I de flesta fall planerar våra förare dock sin körning så att detta kan undvikas. Under 2010 kommer vi att gå över till grön el för elförbrukning och uppvärmning i våra egna fastigheter. All nyproduktion kommer också i och med klimatavtalet att ytterligare skärpas upp gällande kraven på energiförbrukning. TRIPP certifiering av företagsresor Under hösten 2008 ingick vi ett avtal med TRIPP, ett samarbetsprojekt på initiativ av ett antal aktörer i Karlstad, däribland Karlstad Kommun och Vägverket. Projektets syfte är att få ned utsläppen från trafiken i Karlstad. För vår del innebär avtalet att vi analyserar våra resor och transporter mycket noggrant för att därefter göra de åtgärder som krävs för att nå vårt åtagande. Under 2009 fick vi vårt certifikat som första företag i Värmland. *Koldioxidekvivalent = mängd av en växthusgas uttryckt som den mängd koldioxid vilken ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan motsvarar till exempel 21 kg koldioxid. 8

9 Miljö- och kvalitetsredovisning Vår ambition är ständig förbättring Vårt kvalitetsarbete pågår kontinuerligt. Ledord i det dagliga arbetet är ständig förbättring. Det innebär att vårt verksamhetssystem ska bidra till förbättring i alla aktiviteter vi utför. För att klara det jobbar vi systematiskt med att hitta våra brister och rätta till dem. Men också med att lyfta upp det vi är bra på. Våra medarbetare rapporterar kontinuerligt förbättringsförslag och avvikelser på webben. De bästa förslagen som leder till störst nytta för verksamheten och i förlängningen våra kunder, premieras årligen. 9 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

10 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Miljö- och kvalitetsredovisning 10

11 Miljö- och kvalitetsredovisning Vi vill förbättra vår tillgänglighet och återkopplingen till våra kunder Processer för bättre kvalitet Den viktigaste grundstenen i kvalitetsarbetet är våra processer. De har ett eller flera mål som är kopplade till verksamhetens övergripande mål. Processerna med sina mål är viktiga verktyg för att systematiskt analysera och utveckla vårt dagliga arbete. Våra kunder är nöjda Ett av våra viktigaste mål är att ha 100 procent nöjda kunder. För att mäta kundnöjdheten genomförs årligen en kundenkät där nöjdheten mäts. Dels för respektive verksamhetsområde samt totalt. Resultatet av den kundenkät som genomfördes för visar en kundnöjdhet på 90 procent, vilket är en försämring med fyra procentenheter sedan förra mätningen. Kundnöjdheten räknas fram genom att sammanställa svaren på frågan: Hur upplever ni att helhetsintrycket av HSB som samarbetspartner är? Svarsalternativen utmärkt och nöjd räknas sedan samman och ställs i förhållande till antalet svar. Av de 90 procent som svarade att de var nöjda utgjorde 40 procent de som svarade utmärkt. Resultatet är en sänkning med 3 procentenheter jämfört med den förra mätningen. Vi arbetar hårt med en lång rad åtgärder för att förbättra det resultatet. Intern utbildning Formell miljö- och kvalitetsutbildning har genomförts planenligt med alla nyanställda. Alla processägare i organisationen genomgick under våren en tvådagarsutbildning i processledning. Krav vid inköp Vid alla våra större inköp genomförs en leverantörsbedömning. Det innebär att alla leverantörer får svara på ett visst antal frågor kring sitt miljö och kvalitetsarbete. Dessutom bedöms de utifrån exempelvis social kontakt och lokal förankring. Revisioner En gång per år genomför Intertek Semko Certification en tredjepartsrevision av vårt verksamhets-system. Under en treårsperiod går vi igenom hela systemet med syfte att kontrollera om vi i faktiskt gör som vi har bestämt att vi ska göra. Granskningen omfattar också hur vi följer de lagar och regler som finns gällande miljö. Revisionen är nyttig eftersom den ställer raka och tydliga krav på det fortsatta arbetet med att utveckla verksamhetens alla delar. Utöver tredjepartsrevisionerna genomförs en intern revision per år. I organisationen har vi ett antal utbildade internrevisorer som arbetar enligt en upprättad revisionsplan. Planen är gjord så att den kompletterar tredjepartsrevisionerna och går djupare in på de områden där vi vet att det finns förbättringspotential. Fokus på teknisk förvaltning Vid årets interna revisioner låg fokus på återkoppling till kund, kundbemötande och klagomålshantering i den tekniska förvaltningen. Resultatet visar att vi har flera viktiga punkter där vi kan förbättra oss. Bland annat gällande tillgänglighet och förmågan att snabbt återkoppla till våra kunder. Planer för hur detta ska gå till har därför tagits fram. Revisionerna tillsammans med avvikelse- och förbättringshantering är ett bra sätt att skapa ett lärande i organisationen. Det hjälper oss också i vår ambition om ständig förbättring. 11 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

12 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Medlemsverksamheten Utbildning och information hjälper våra medlemmar att se sina möjligheter Information och utbildning är en viktig del av verksamheten i en organisation som HSB. Av det skälet väljer vi att fokusera på att stödja och underlätta för bostadsrättsföreningarnas styrelser i deras arbete med att förse sina medlemmar med information. Vi stödjer och hjälper bostadsrättsföreningarna med kunskap och material så att de ska kunna ge sina boende den information de efterfrågar. Vid kurs och konferens tillfällen diskuterar vi också hur vi på bästa sätt kan attrahera yngre personer att engagera sig i HSB och sitt boende.. HSB-ledamöter Genom medlemskapet i HSB erbjuds bostadsrättsföreningarna stöd och hjälp i styrelsearbetet av en HSB ledamot som ingår i styrelsen och har samma ansvar som övriga ledamöter. HSB-ledamoten får sin utbildning av oss och det är viktigt för oss att se till att denna grupp om, cirka 30 personer, även fortsättningsvis kommer att vara både välinformerade och välutbildade. Under året har ledamöterna samlats för utbildning vid två tillfällen. HSB-Webb HSB Webb är ett verktyg som gör det lätt att lägga ut information på en egen hemsida. Allt fler bostadsrättsföreningar syns med en egen hemsida på Internet. Hittills har 17 bostadsrättsföreningar tecknat avtal om HSB Webb. Hemma i HSB Hemma i HSB är namnet på den riksomfattande medlemstidning som under 2009 kommit ut med åtta nummer. Fyra av dessa har innehållit en särskild värmlandsedition med artiklar skrivna för medlemmarna i HSB Centrala Värmland, HSB Karlskoga och HSB Kristinehamn. Medelemsfoldern Svalan En annan tjänst som syftar till att stödja bostadsrättsföreningarna i informationsarbetet är medlemsfoldern Svalan som vi presenterade första gången Medlemsfoldern innehåller information som är unik för bostadsrättsföreningen. Här finns allt från en presentation av styrelsen, kontaktuppgifter till vicevärden och öppettider i tvättstugan till information om vad det innebär att bo i bostadsrätt och vad man har för gemensamma aktiviteter under året m.m. Vi menar att information till medlemmarna om hur bostadsrättsföreningen fungerar och vad en styrelse gör, vilka rättigheter och skyldigheter man har m.m, bidrar till att den enskilde medlemmen ser sin möjlighet till inflytande. Utbildningar Kursverksamheten har en central betydelse i vår verksamhet. Under 2009 erbjöd vi ett stort antal kurser av varierande slag. Allt från Nyvald i styrelsen till mer funktionsinriktade utbildningar för t.ex ordförande, sekreterare, valberedning och revisorer. Förvaltningskursen som sammanlagt pågår under sex dagar vid tre kurstillfällen genomfördes under hösten. De s.k KLIMP utbildningarna som påbörjades 2006 och som tar upp alla typer energifrågor som hör till en fastighet, fortsatte under verksamhetsåret och har nu genomförts i sammanlagt 27 bostadsrättsföreningsstyrelser med 99 deltagare. Utbildningarna kommer att fortgå. Vårt utbildningssamarbete som under 2004 inleddes med grannföreningen HSB Karlskoga också att fortsätta. Sammanlagt lockade årets 22 genomförda kurser drygt 287 deltagare från hela Värmland. När vi blickar framåt kan vi utläsa ett allt större kunskapsbehov från bostadsrättsföreningarna. Kraven från på bostadsrättsföreningens styrelse 12

13 Medlemsverksamheten stiger i takt med tid och utveckling. Vårt mål är därför att vidareutveckla våra utbildningar så att de anpassas till den utveckling som sker i vår omvärld och att det motsvarar föreningarnas krav och förväntningar. Vi har även för avsikt utveckla vårt kurssamarbete med övriga HSB föreningar i länet. Konferenser Under året genomförde vi en tvådagars styrelsekonferens, en försäkringskonferens och en budget- och förvaltningskonferens. Den årliga styrelsekonferensen genomfördes på Strömstad Spa. Ett nittiotal deltagare utbytte tankar och erfarenheter, lyssnade till intressanta föreläsningar av bl.a författaren, föreläsaren och komikern Lasse Eriksson, förbundsjuristen Anders Gustavsson och HSB Riksförbunds ordförande Kent-Olof Stigh. Konferensen fick ett mycket gott betyg att döma av deltagarnas kommentarer och inlämnade utvärderingar. Totalt samlade alla våra konferenser 337 deltagare. Föreningsstämman och extra stämma 2009 Vid årets stämma, som hölls på Värmlands Museum i Karlstad, var ca 51 % av bostadsrättsföreningarna representerade med sammanlagt 62 valda ombud. Den 19:e september samlades fullmäktige för att konfirmera den första stämmans beslut den 14 maj att anta nya stadgar. Orsaken till stadgeändringen var föreningens namnbyte till HSB Värmland. 13 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

14 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Teknisk förvaltning Ett brett tjänsteutbud för ett komplett förvaltningserbjudande Vårt mål är att i nära samverkan med våra kunder och medlemmar erbjuda en prisvärd och helteckande teknisk förvaltning. Tillsammans är vi 74 tillsvidareanställda medarbetare. Vi har avtal med 185 olika kunder. I huvudsak utgörs de av HSB bostadsrättföreningar, privata bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, Landstinget, myndigheter och privata fastighetsägare. Fastighetsskötsel med omtanke Fastighetsskötselns huvudsakliga uppgifter är att utföra inre och yttre skötsel i enlighet med de avtal vi tecknat i samråd med våra kunder. Den inre skötseln består bl.a av städning i trapphus, källare och på vindar. Den yttre skötseln innebär bland annat klippning av gräs, ogräsrensning och städning av gemensamma ytor. Andra tjänster som kan ingå i avtal är reparation av gemensam belysning eller sophantering - allt i enlighet med våra kunders unika behov. Reparationer och skötsel Reparationsgruppens verksamhet handlar till största delen om att utföra arbeten och reparationer som Teknisk förvaltning 2009 Yttre och inre fastighetsskötsel Reparationer Jour/beredskap Byggservice Energiservice Energideklarationer Skötsel av fjärrvärmeanläggningar Vitvaruförsäljning beställs via arbetsorder. Vanligtvis rör det sig om reparationer av vitvaror, blandare och, enklare elarbeten. Flera kommunala bolag köper också våra tjänster och vår kompetens för skötsel av egna värmeanläggningar. Snickare för företag och privatpersoner Byggservice utför tjänster bestående av mindre beställningar på snickeriuppdrag från privatpersoner. Vi utför även större uppdrag som ombyggnationer och större renoveringar för företag och fastighetsägare i relativt stor omfattning. Reparationer efter vattenskador är också ett vanligt uppdrag för våra snickare. Energiservice hjälper många spara energi Energiservice utför tjänster i syfte att skapa energibesparingar för våra kunder. Det kan röra sig om åtgärder för att minska förbrukning av värme, vatten och el. Tack vare våra medarbetares breda kompetens kan vi också utföra andra kvalificerade tjänster som t.ex injusteringar av ventilationsanläggningar och värmesystem. Under det gångna året har energigruppen också utfört en mängd energideklarationer bland annat för bostadsrättsföreningar i Karlstad, Arvika och i Karlskoga. Trögt första kvartal Efter ett första kvartal med mycket låg orderingång för Byggservice och Energiservice, har mängden beställningar ökat. Våra marknadsinsatser under året har resulterat i att vi behövt rekrytera fler snickare, elektriker och energitekniker. Enbart vår satsning på ROT-projekt för Byggservice genererade beställningar för flera tusen timmar. 14

15 Teknisk förvaltning Omorganisation med bättre kontakt Under hela 2009 har Bo Johansson varit chef för teknisk förvaltning. Bo slutade sin anställning under mars Affärsområdet har därefter delats upp i två nya affärsområden, Fastighetsförvaltning och Fastighetsutveckling. Fastighetsförvaltning är en sammanslagning av fastighetsskötseln inom Teknisk förvaltning och Ekonomisk förvaltning. Syftet med att slå samman Ekonomisk förvaltning och fastighetsskötseln till Fastighetsförvaltning är i första hand för att få ett bättre resursutnyttjande. Omorganisationen medför även en att det blir lättare för våra kunder att ta och hålla kontakten med oss. Fler energitjänster Nya affärsområdet fastighetsutveckling innehåller Byggkonsult, Energikonsult, Byggservice, Energiservice, Reparatörer och Jour. Vårt fokus under 2010 är att få igång ett tätare samarbete mellan de olika delarna så att vi ur alla perspektiv kan leverera helhetslösningar med största möjliga nytta för kunden. En avgörande faktor för att få till stånd dessa helhetslösningar är kompetent personal. För att öka kompetensen måste vi utbilda och dessutom komplettera med ny personal. Nyrekryteringen har redan inletts och flera aktiviteter som syftar till att öka kompetensen hos befintlig personal är inplanerade. 15 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

16 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Bygg- och fastighetskonsult Stort intresse för byggstart på Östra Bärstad Rivstart på Bärstad - detaljplanen för Bärstad vann laga kraft i september. Infrastrukturen med gator vatten och avlopp påbörjades i oktober och beräknas vara klart i april/maj Elva tomter lämnas till Hammarö Kommuns egen tomtkö och vi planerar för 28 st villor eller kedjehus med äganderätt. Byggstarten är planerad till augusti/september I uppdragsbeskrivningen till arkitekterna har stor vikt lagts vid låg energiförbrukning, varierande bostadsstorlekar, tillgänglighet samt miljövänligt och hållbart. Vi upplever att intresset för projektet från allmänheten är stort. Markanvisningsavtal Vi har dragit tillbaka vårt markanvisningsavtal med Karlstad Kommun för Rudsberget. Anledningen är att ett flertal exploateringar inom närmaste tiden kommer att ligga i mer attraktiva vattennära lägen och att projektet dessutom har för höga exploateringskostnader. Stambyten På Rud har sista etappen med stambyten avslutats. När projektet är färdigställt har stammar till 872 lägenheter bytts ut. Vi har dessutom pågående uppdrag om stambyten för HSB bostadsrättsföreningar i Kristinehamn och Säffle. Projektledning Under året har vi haft projektledningsuppdrag för fönster- och balkongbyten för bostadsrättsföreningar i Säffle, Grums, Hammarö, Arvika, Forshaga och Hagfors. Fastighetsförvärv/försäljning Vi har förvärvat fastigheten Sågen 7 (f.d. Håwebageriet) av fastighetsbolaget Klövern. Här kommer vi samlokalisera den verksamhet som idag är utspridd på 5 olika ställen. Inflyttning sker den 1 oktober Fastigheten har en yta på m 2 varav en del ytor kommer att uthyras externt. Redan idag finns dessutom befintliga hyresgäster på ca 1000 m 2. Som en följd av samlokaliseringen kommer vi att avyttra vår fastighet på Våxnäs i Karlstad. Fastigheten Nors-Åstorp i Vålberg där Karlstad kommun bedriver gruppboende har sålts till Karlstad kommun. Framtida planer i Haga Karlstad kommun har beslutat om planändring inom kv Sköldpaddan i Haga. Vi har lämnat förslag om att bygga bostäder utmed Åttkantsgatan, Hagagatan och Götgatan. Vårt förslag är att bygga ett flerbostadshus med 5-6 våningar och sammanlagt ca 74 lägenheter. Vi räknar med att kunna börja bygga om ca 2-3 år. Bygg- och fastighetskonsult 2009 Nyproduktion Egna fastigheter och markreserv Byggledning, upphandlingar och kontroll Besiktningar av byggen och installationer Ekonomiska planer vid ombildningar Exploatering i Grundviken Tillsammans med sex andrabyggherrar ingår vi i en s.k. exploatörsamverkan för området Grundviken. I området som ligger mellan Bergvik köpcenter och Zakrisdal planeras för ca 1600 bostäder, fördelade i flerfamiljshus och småhus. Exploateringsgruppen medverkar med sin kompetens som skall ligga till grund för en väl utformad detaljplan. 16

17 Ekonomisk förvaltning Kompletta tjänster som förenklar våra kunders vardag Affärsområdet ekonomisk förvaltning sysselsätter idag tio personer. Vi sköter den löpande ekonomin, skapar balans mellan intäkter och kostnader och hjälper våra kunder att planera för framtida behov och investeringar. I huvudsak har vi uppdrag åt HSB bostadsrättsföreningar men också privata föreningar är våra kunder. Totalt har vi uppdrag för 115 bostadsrättsföreningar. Dessutom förvaltar vi tre kommunala bolag samt två egna bolag. Nya avtal Under verksamhetsåret har Munkforsbostäder genomfört en offentlig upphandling av förvaltningsuppdragen. Efter avslutad förhandling har vi fått förnyat förtroende vilket medför fortsatt administrativ/ekonomisk förvaltning under de kommande två åren. Enklare fakturahantering Det pilotprojekt med att scanna leveratörsfakturor som genomfördes 2008 var lyckat. Projektet har resulterat i att vi idag har flera föreningar som sett fördelarna och enkelheten med att få samtliga fakturor levererade digitalt. För tillfället använder 45 av våra kunder denna funktion. Ny avtalstjänst Under årets senare del har en ny avtalstjänst lanserats. Den nya tjänsten Underhållplanering består huvudsakligen av planering av underhållsbehov samt vissa besiktningar. Tjänsten skiljer sig från tidigare liknande tjänster. Med årliga besiktningar får fastighetsägaren en större överblick över fastighetens investeringsbehov både på kort och lång sikt. För att kunna leverera tjänsten har vi investerat i ett nytt verktyg för underhållsplanering vilket även medfört en allmänt rationellare hantering. Med ett hjälp av ett aktivt säljarbete, under framförallt hösten, har vi tecknat ett tiotal nya avtal med en löptid på 3-5 år. Ekonomisk förvaltning 2009 Budget Boklslut Bokförning Hyresredovisning Avgiftsredovisning Skatter och deklarationer Kapitalplacering Lånehantering Juridiska tjänster Personaladministration Vicevärdsuppdrag Ombildningar Tydligare vicevärdsavtal Under året har ett antal vicevärdsavtal omförhandlats. Det nya avtalet innehåller en tydligare gränsdragning av vad som ingår i överenskommelsen. Att det nya avtalet ger en bättre leverans för våra kunder råder det ingen tvekan om. Planerade förändringar Under 2010 kommer vi sträva efter att erbjuda fler bostadsrättsföreningar scanning av leverantörsfakturor. Dessutom fortstätter vi vårt arbete med att teckna flera avtal gällande underhållsplanering samt omförhandla ytterligare ett antal vicevärdsavtal. Vi kommer även att visa våra kunder fördelarna med att ha HSB som leverantör av samtliga förvaltningstjänster. 17 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

18 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Medarbetare i HSB Centrala Värmland Våra medarbetare är stolta över att jobba på HSB Personalen är vår mest värdefulla resurs. Deras kunskap och engagemang är av avgörande betydelsefull i våra strävanden att uppfylla vår vision om att ha det bästa anseendet i när det gäller boende. Vårt köp den 1 oktober av fastigheten Sågen 7 på Lamberget, är ett steg i att ytterligare höja vår effektivitet. Den 1:a oktober 2010 flyttar all personal i Karlstad in under samma tak i en nyrenoverad fastighet. Det innebär att övriga personalutrymmen i Karlstad avvecklas. Under hösten bjöds all personal i Karlstad på en uppskattad guidad rundtur i vår nya fastighet. Besöket avslutades med lunch ute i det fria. Kompetensutvecklig Utbildning är nyckeln till vår vidareutvecklig. Individuella utbildningsplaner tas fram och följs upp i samband med det årliga medarbetarsamtalet. Planen utgör grunden för varje medarbetares utveckling och Översikt män/kvinnor HSB Centrala Värmland (%) Män Kvinnor Styrelse: Ledning: Anställda: Översikt ålder HSB Centrala Värmland (%) - 29 år år 50 år - Styrelse: Ledning: Anställda: Antal anställda: 93 (ej styrelsen) Personalomsättning: 13,27% Sjukfrånvaro: 3,3 % ger en uppfattning om hur vi ska gå vidare med den individuella utvecklingen inom organisationen. Flera av våra medarbetare tillhör olika nätverk, som specialiserar sig inom områden som t ex miljö, personal och marknadsföring. Nätverken skapar en kunskapsbredd som är värdefull för organisationen. Information Vid våra månatliga områdesmöten, diskuteras löpande ärenden och frågor som är specifika för området. All övrig interninformation sker via vår webb Insidan. Medarbetarundersökning Vartannat år görs en medarbetarundersökning som utgör grunden för vårt framtida personalarbete. Årets enkät besvarades av hela 91 procent av medarbetarna. Vi gläds åt att majoriteten av medarbetarna anser att HSB Centrala Värmland är en bra arbetsgivare och att de är stolta över att arbeta för företaget. Medarbetarna uppger i enkäten att man trivs på sin arbetsplats. Man har goda relationer till sina arbetskamrater, chefer och att man har den rätta kompetensen för att klara sina arbetsuppgifter. Personalen instämmer också helt med våra kärnvärderingar och arbetar för att vi ska leva upp till dem. Man anser också att ledningen blivit mer lyhörd för individens behov och att det upprättats tydligare ansvarsområden. Informationen från högsta ledningen har blivit tydligare, snabbare och effektivare. Medarbetarundersökningen utförs av IC Potential som också anlitas av andra HSB-föreningar vilket gör att vi kan jämföra våra resultat. IC-Potentials HSB-index visar att vi har ett bättre resultat än genomsnittet på totalnivå. 18

19 Medarbetare i HSB Centrala Värmland Personal på spaning Personalensdag Strömstad 2009 Personalaktiviteter En gång om året samlas all personal till en medarbetarkonferens som vi kallar Personalens dag. Avsikten med konferensen är att ge tillfälle för personalen, som till vardags är utspridd i över så gott som hela landskapet, att vara tillsammans under trevliga former och lära känna varandra bättre. Temat för konferensen har de senaste åren utgått från våra kärnvärderingar. All personal har utbildats i HSB för våra kunder. Kursen avslutades på Personalens dag med en utbildning/föredrag av Lars Olsson. Med en blandning av sunt förnuft och fakta delgav han oss på ett underhållande och tänkvärt sätt, vikten av samtliga medarbetare ser sin roll och sitt ansvar i hur vi levererar våra tjänster till våra kunder. Vår trivselkommitté samordnar aktiviteter för personalen bl.a bowling, curling, teater m m. Aktiviteter som är relativt välbesökta och uppskattade. Arbetsmiljö och hälsa Under 2009 bytte vi företagshälsovård till Amidas Företagshälsovård. Personalens hälsotillstånd mäts vartannat eller vart tredje år. Det görs också mätningar på hur stressig vardag våra medarbetare upplever att de har. Resultatet behandlas och följs upp på avdelningsnivå. För att främja en bättre hälsa har personalen har möjlighet till friskvårdbidrag som ges i syfte att uppmuntra till regelbunden träning. En förmån som ca. tjugotal personer nyttjat det senaste året. Vi kan stoltsera med en låg sjukfrånvaro, 3,3 %, vilken skall jämföras med riksgenomsnittet på ca. 4,5%. I företagets skyddskommitté medverkar representanter från facket och arbetsgivare. Lika möjligheter och mänskliga rättigheter Vår policy är att vår arbetsplats ska vara fri från olaglig diskriminering på grund av kön, nationalitet, etnicitet eller ursprung, sexuell läggning, ålder, civilstånd, religion, handikapp eller typ av anställning. För att följa vår policy har våra personalansvariga utbildning i mångfaldsfrågor. Målet är att skapa förståelse för varför och hur man framgångsrikt kombinerar mångfald, ledarskap och värdegrund. Mångfald blir också vårt tema för Personalens dag 2010 då våra medarbetare får en introduktion och en interaktiv utbildning i ämnet. 19 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

20 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 HSB Centrala Värmlands styrelse 2009 Hela HSB Centrala Värmlands samlade styrelse Svante Linderberg Ordförande Bred juridisk kompetens med inriktning på fastighetsrätt och affärsjuridik. Svante har bred erfarenhet från olika bolagsstyrelser och företagsamheter. De frågor som intresserar honom mest är fastighetsförvaltning, byggnation och HSBs affärsverksamhet i stort. Svante vill vara med och förbättra den kommersiella verksamhet i HSB. Stefan Rein Vice Ordförande Stefan bor i HSB brf Jägaren, där han varit aktiv i styrelsen under många år. Han arbetar inom Ung Företagsamhet bl.a. med att introducera företagsamma utbildningskoncept på grundskolan. Han är engagerad och värderingsdriven och vill vara en god samhällsmedborgare. Stefans intresse är bostadspolitik och tillgänglighetsfrågor. Göran Engström Har bott i HSB bostadsrättsförening i 50 år. Han är engagerad i i miljö- och klimatfrågor samt utbildningsfrågor och har ett brett kontaktnät inom HSB. Göran har arbetat inom samhällsplanering och infrastrukturfrågor på Karlstads kommun. Göran anser att det viktigaste för HSB är att driva frågor som är till nytta för medlemmarna och bostadsrättsföreningarna. 20

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN. HSB där möjligheterna bor ÅRSREDOVISNING 2014 HSB SÖDERTÖRN HSB där möjligheterna bor Värdefulla relationer skapar resultat 4 Mål, synsätt, vision, verksamhetsidé och spelregler 6 En medlemsägd och idédriven organisation 8 Vi bygger

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER

ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA HSB KONVENTET 2011 I BILDER ÅRSREDOVISNING 2011 HSB NORR DRÖMMER DU OM EN NY BOSTAD? HÄR BYGGER HSB NORR! SID 12-14 KUNDANSVARIGA - MED UPPDRAG ATT KOMMUNICERA SID 20-21 HSB KONVENTET 2011 I BILDER SID 22-23 HSB - där möjligheterna

Läs mer

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar.

Innehåll. Samtal med VD 2. Marknad. Ekonomisk förvaltning. Nya SBC rustat för lönsam tillväxt 2010. 26 400 bostadsrättsföreningar. Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Samtal med VD 2 SBC i korthet 4 Affärsidé, mål, strategier och vision 6 Marknad 7 Bostadsrätten 10 SBC Förvaltning 12 Ekonomisk förvaltning 16 Teknisk förvaltning

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77

Innehåll. Definitioner och ordlista 74 Information till aktieägarna 76 Adresser 77 Årsredovisning 2011 Innehåll Det senaste året 1 VD har ordet 2 SBC i korthet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 SBC Förvaltning 7 Marknad 10 Bostadsrätten och styrelsearbete 12 Vår Brf 16 Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

En hållbar berättelse 2011

En hållbar berättelse 2011 Riksbyggen Huvudkontor: Kungsbron 21 106 18 Stockholm Tel 0771-860 860 Dag&Natt www.riksbyggen.se info@riksbyggen.se En hållbar berättelse 2011 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Riksbyggen

Läs mer

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1

En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning för HSB Uppsala 2009 HSB 2009 1 En lite enklare årsredovisning Ska årsredovisningar verkligen behöva vara så krångligt skrivna? Det tycker inte vi på HSB Uppsala. Att göra

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2013

Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Års- och hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Det här är Orio 1 2013 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Kommentar av styrelseordförande 9 Omvärld och marknad 12 Strategi och övergripande

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM

FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGS- RAPPORT 2011 HSB NORRA STOR- STOCKHOLM FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 2011 HSBs kod för föreningsstyrning Inledning... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 2 FÖRENINGSSTÄMMA 2011... 2 VALBEREDNING... 2

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Heimstaden årsredovisning

Heimstaden årsredovisning Heimstaden årsredovisning 2 INNEHÅLL HEIMSTADEN 2013 2013 för den late Innehållsförteckning Hyresintäkterna uppgick till 647 mkr, varav bostäders andel svarade för 90 %. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning

En hållbar berättelse 2012. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning En hållbar berättelse 2012 Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning Mari Broman, vice vd på Riksbyggen, tar ett symboliskt spadtag tillsammans med Jonas Nygren, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne

nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne nya perspektiv Årsredovisning 2014 HSB Skåne 1 NYA PERSPEKTIV 2014 var året då vi på HSB Skåne verkligen försökte betrakta vår tillvaro och verksamhet ur nya perspektiv. På en rad områden utmanade vi normer

Läs mer

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering

Innehåll. Verksamheten. Marknad. Förvaltning. Fastighetsutveckling. Fastigheter. Finansiering och risker. Finansiell rapportering Årsredovisning 2010 2 UPPSALAHEM ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Uppsalahem i korthet... 4 Uppsalahem 2010... 5 Vd har ordet... 6 Verksamheten Ägardirektiv och mål... 9 Vision, affärsidé och strategier...

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006

Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Skelleftebostäder AB årsredovisning 2006 Innehåll 3 Sammanfattning och nyckeltal 4-5 VD har ordet 6-7 Särskilda projekt 8-13 Det här är Skelleftebostäder 14-17 Våra hyresgäster 18-20 Våra medarbetare

Läs mer