Överlämningspärm Presidiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlämningspärm Presidiet"

Transkript

1 Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni har till föregående presidium! /Karl Tillström, sektordf 05/06 s.1/15

2 Grattis, det är ni fyra som har den absolut största makten på Dtek. Detta bör förstås inte stiga er alltför mycket åt huvudet, men det är mycket viktigt att ni ändå tar det ansvar som krävs. Presidiet är postuppdelat, så alla har sina speciella uppgifter att sköta, men detta är inget man bör stirra sig blind på, ni har ett större gemensamt ansvar att sektionen fungerar. Det krävs alltså mer av er än bara er specifika post vilket kan låta lite tungt, men om man vänder på det så har ni de absolut största möjligheterna att genomföra alla förbättringar och idéer ni har! Resten av styret då, ska inte de göra någonting? Givetvis ska de det, men de har till skillnad från er en hel del annat att stå i (i och med att de är ordförande för sina respektive föreningar) och därmed mindre tid och energi att lägga på styrelsefrågor. Detta leder ofta till att det är svårt att få dem till att engagera sig i styrelserelaterade frågor, men i grund och botten handlar det givetvis mycket om vilken förmåga man har att motivera och inspirera. Att stå med allt ansvar och befogenhet är till en början mycket förvirrande det är lätt att inte ha en aning om vad man får, kan och bör göra. Grundstenen i att göra ett bra jobb som presidium är att läsa på, läsa på och läsa på! Den här pärmen är en bra start, stadgarna och reglementena bör ni kunna utan och innan samt lite andra böcker och dokument som nämns senare. Andra hjälpmedel är att gå igenom de senaste årens protokoll och se hur frågor har lösts tidigare, samt givetvis fråga gamla presidium Som presidie- och styrelsemedlemmar har ni lite högre krav på er hur ni uppträder det är ni som sätter standarden för resten av föreningarna och därigenom resten av sektionen. T.ex. har sektionen tidigare haft problem med dåligt rykte (vilket fortfarande lever kvar) vilket aldrig skulle gå att jobba bort så länge inte presidiet och styrelsen sätter ett extra gott exempel. Detta måste dock avvägas mot att engagera sig i föreningarnas aktiviteter och fester som presidium bör man givetvis delta i sektionens aktiviteter. För lite festande likväl för mycket festande leder båda till rätt mycket fall i informell makt. Festa snyggt helt enkelt. Organisationen Datateknologsektionen är en ideell förening med ungefär 800 medlemmar. Dess yttersta beslutsorgan är sektionsmötet det är så att säga styrelsens chefer. Styrelsen är sektionens verkställande organ, det innebär att styrelsen måste verkställa det sektionsmötet beslutar. Beslutas det något riktigt dumpuckat som styrelsen verkligen inte kan med att genomföra då har styrelsen enbart ett annat alternativ vilket är att avgå. På så vis är styrelsen i en rätt utsatt position. Mellan sektionsmötena är styrelsen sektionsmötets ställföreträdare men styrelsen måste givetvis svara mot sektionsmötet för alla beslut den tar. Styrelsen kan givetvis inte besluta saker som går emot sektionsmötesbeslut eftersom sektionsmötet är högre i verksamhetsutövningsordningen. Datateknologsektionen har inga föreningar, bara kommittéer (en del står som föreningar i reglementet, men de är egentligen i praktiken kommittéer sektionen har bara ett organisationsnummer). En kommitté är en grupp under sektionen som utför en uppgift åt sektionens vägnar, dessa uppgifter står nedtecknade i reglementet. I praktiken innebär detta att styrelsen är ansvarig för allt kommittéerna gör, även ekonomiskt. Att varje kommitté har firmatecknare betyder i praktiken bara att föreningens ordförande och kassören har rätt att plocka ut pengar från kommitténs konton. Varje person i en kommitté är ansvarig för kommitténs förehavanden och ekonomi inte bara ordförande och kassör men man kan givetvis förvänta sig mer i form av koll och ansvar utav ordföranden och kassören. I sin tur är hela styrelsen (inte bara ordförande och kassör) ansvarig för sektionens verksamhet och ekonomi som sagt även för kommittéerna. Dock hålls givetvis en kommitté ansvarig om styrelsen har gjort det helt klart vad som gäller och kommittén ändå brutit mot det. Hur bör man hantera detta ansvar i praktiken? Att gå in och peta och övervaka för mycket leder ofelbart till att kommittéerna känner sig övervakade och misstrodda, de har fått ett ansvar från sektionen och med detta måste det följa befogenhet och förtroende. Föregå problemen genom att ha en s.2/15

3 diskussion med alla kommittéer om vad som gäller och varför det är så, och om det börjar slarvas och gå dåligt ta en ny diskussion. Vad har ni för riktlinjer? Jo, de som står i stadgarna och reglementena givetvis men utöver det får ni rent juridiskt enbart syssla med två saker utbildningsbevakning och sociala verksamheter som har samband med dessa. Detta eftersom ni tar ut en sektionsavgift (eller i praktiken har ni inte rätt att ta ut sektionsavgift, det har bara studentkåren men studentkåren köper de två tjänsterna av teknologsektionen). Kort och gott får ni ha sektionspubar men ni får inte öppna skoaffär nere på avenyn. Utbildningsbevakningen har sektionen delegerat till SND, vilket innebär att det ligger på styrelsens ansvar att ta över SNDs roll om det inte finns något SND. I och med att alla medlemmar är tvångsanslutna till sektionen ligger det ett extra stort ansvar på styrelsen att se till att sektionens aktiviteter (och även utbildningsbevakningen) riktas till sektionens samtliga medlemmar (även masterstudenter). Tydligare riktlinjer för detta kommer komma från studentkåren i form av ett verksamhetsavtal som både sektionen och kåren skriver under. Möten Styrelsemöten Styrelsemöten hålls med fördel en gång i veckan på en lämplig lunch. Det kan lätt bli lite stressigt, så emellanåt får man lägga något lite längre möte kvällstid, och ibland har man så lite att diskutera och besluta så man kan skippa någon vecka. Ordförande är ansvarig att kalla till möte (för noggrannare former se stadgar & reglemente) och detta bör göras åtminstone två dagar i förväg så att alla hinner läsa på och sätta sig in i punkterna som skall diskuteras. Sektionsmöten Sektionsmöte skall hållas åtminstone en gång per läsperiod och kräver desto mer förberedelser; Några veckor innan sektionsmötet; besluta vem som lagar maten till mötet Senast 5 läsdagar innan mötet måste motioner som skall tas upp på föredragningslistan lämnas till styret Senast 5 läsdagar innan mötet men helst mycket tidigare måste ett styrelsemöte hållas där styrelsen skall spika sina propositioner och yttra sig om inkomna motioner. Senast 5 läsdagar innan måste kallelse (enligt reglemente) anslås på sektionens officiella anslagstavla Senast 3 läsdagar innan måste motioner och propositioner anslås på sektionens officiella anslagstavla. Det är bara styrelsen som kan anslå motioner och propositioner för att de skall vara giltiga. Motioner och propositioner som inte är anslagna då kan med en enda röst bordläggas på sektionsmötet. (Om en motion inkommit 5 läsdagar innan sektionsmötet, men efter styrelsemötet är styrelsen skyldig att yttra sig om den ändå. Om det inte finns möjlighet till ett extra styrelsemöte kan man t.ex. ta ett så kallat per capsulam-beslut) Senast samma dag men helst tidigare bör kallelse, alla meddelanden, rapporter, motioner, yttranden och propositioner kort och gått allt som ämnas tas upp kopieras upp på overhead. Senast 10 dagar efter sektionsmötet skall protokollet anslås. Kallelsen med alla bilagor bör även läggas upp på styrets hemsida och länkas från dteks förstasida, dteks forum samt news. Inbjudan till sektionsmötet bör skickas till KS representant för datateknologsektionen. Med kallelsen anslås endast ett förslag på dagordning, denna kan givetvis ändras i och med att mötet godkänner dagordningen i början av själva mötet. (Dock måste alltid motioner som kommit in i tid lyftas) Det är även bra att sätta upp reklamlappar lite här och där så folk lättare blir informerade om att det är ett sektionsmöte på g. I allmänhet är det rätt svårt att få folk att komma på sektionsmöten, så det är bra att spåna lite på hur man ska förändra detta. s.3/15

4 Protokoll Både styrelsemöten och sektionsmöten skall protokollföras noggrant. Protokollen skall anslås på sektionens officiella anslagstavla senast 5 dagar efter styrelsemöte samt 10 dagar efter sektionsmöte, samt bör även läggas upp på styrets hemsida. Protokoll skall sedan arkiveras i åtminstone 10 år och är tillsammans med bokförningen underlag för revisorernas granskning. Protokoll är inte giltiga (och får därför inte anslås) förrän de är justerade och underskrivna. Beslut på möten är inte giltiga förrän de är justerade (antingen i protokollet eller omedelbart på mötet) Per Capsulam-beslut Ibland finns det inte möjlighet att vänta till ett möte för att ta vissa beslut (oftast på lov etc.) så då har man en möjlighet att ta beslut via mail, s.k. per capsulam-beslut. Det går kort och gott ut på att ordförande mailar ut frågan och yrkandena och sätter en deadline för när kommentarer och fler yrkanden i frågan får komma in. När deadlinen är nådd röstar helt enkelt alla ledamöter på de olika yrkandena tills ett har vunnit. Vid nästa ordinarie styrelsemöte skall beslutet protokollföras. Praktiska tips Tid är en stor bristvara i presidiet, så se till att skaffa rutiner för det mesta (annars kommer småsakerna ta all tid från de stora sakerna som man egentligen vill pyssla med). Se även till att umgås så mycket som möjligt inom presidiet (och inom styret!), allt går enormt mycket bättre ju mer teamkänsla man lyckats bygga upp. Samtidigt som alla möten planeras in, planera även in aktiviteter för styret som är helt styrelseorelaterade då ni bara umgås. Teambuilding Styrelsen har lite pengar avsatta för att åka på en teambuilding någon gång under sommaren, traditionsenligt en stughelg i en skog någonstans. Försök få in lite riktiga teambuildingaktiviteter, men underskatta inte vikten av att bara supa ihop sig lite. Saker att ha koll på (läsa på) Stadgar & Reglementen!! CF:s Sammanträdestekniksbok SFS:s Avtalshandbok Vid tid, föregående års protokoll s.4/15

5 Kassör I början: Då du nu, tillsammans med din ordförande är firmatecknare för sektionen kan det vara bra att komma åt alla pengar du har tillgång till, och det enda sättet att bevisa att DU verkligen är firmatecknare är med en vidimerad kopia av sektionsmötet på vilket du blev invald och en vidimerad kopia av det konstituerande mötet där det bestäms att du och din ordförande är firmatecknare. Då dessa papper kan behövas när man minst anar det är det smidigt att direkt ordna ett par sådana kopior så att man har dem liggande när de behövs. Då papperna ändå måste vara vidimerade kan det ju ses smidigast att skriva ut några originalprotokoll och be justeringsmännen skriva på. Att ha några färdiga protokoll kan spara mycket möda och arbete. Engångssaker: Vi har ett avtal med Cityautomater som säger att de betalar oss för att låta deras maskiner stå i basen. Reglerna om hur länge avtalet gäller o.s.v. finns i pärmen i kassaskåpet, men för att få pengar från dem måste man fakturera dem, de skickar inga pengar frivilligt, så glöm inte bort att fakturera dem i mars. Linjeledningen är som bekant snälla och ger oss lite pengar varje år. Den summan är ca kr och de påstår sig efter årsskiftet besluta om hur mycket vi ska få för gällande år (deras år är kalenderår), så det är lämpligt att någon gång i februari-mars höra med Peter Lundin om pengarna. Det rullande arbetet: Som kassör för sektionen har du ett extra ansvar för att ekonomin på sektionen sköts, inte bara din egen bokföring utan även de andra föreningarnas. Då jag själv upplevt att inställningen hos dessa kassörer ibland kanske inte är den mest seriösa är det inte helt fel att ibland höra efter med dem hur de ligger till med sin ekonomi och sin bokföring. Det har även hänt att en förening försökt köra över sin griniga kassör och försökt få honom att gå med på att köpa saker föreningen egentligen inte har råd med. Så kolla läget med jämna mellanrum. När du får en räkning skickad till dig är det viktigt att kolla giltigheten på den. För det första att den verkligen är till oss, det har hänt att andras fakturor trillat ner i vår brevlåda, adresserade till oss. För det andra så är det viktigt att kolla att fakturan verkligen gäller. Exempelvis om du får en faktura som gäller Dfotos snickarbyxor, kolla med Dfoto att de verkligen köpt byxorna och med datumet när de köptes så att det inte är en gammal faktura som av någon anledning anlänt. På varje sektionsmöte ska ekonomin redovisas och för att få rättvisa siffror är det lämpligt att ca en vecka före varje sektionsmöte (utom det sista) skicka ut drickafakturor och fakturor s.5/15

6 för alkohollagret, då bokförs de fakturorna som fordringar och även om du inte fått pengarna så syns det att drickan är såld. Inför det sista sektionsmötet är det mindre idé att göra det, då du ändå måste skicka ut drickafakturor som täcker t.o.m. sista april då du och de andra föreningarna går av. Så dessa fakturor skickas enklast i början av maj till de numera gamla kassörerna. Glöm sedan inte att uppdatera ingående saldo för nästa kassör så att han får med de fakturorna som ingående fordringar. För att kunna redovisa bokföringen behöver den skrivas ut och kopieras till OH-papper, då det brukar vara slagsmål om både kopieringskort, kopieringsapparater och OH-papper de sista timmarna innan mötet och om bokföringsprogrammet de sista dagarna, förenklas ditt arbete avsevärt om du bokför klart ett par dagar innan mötet. Om det sedan skulle dyka upp ett par nya verifikat då du skrivit ut bokföringen så behöver du givetvis inte skriva ut bokföringen igen. Bokföringen görs med hjälp av verifikatslappar. Den osmidiga varianten är att skriva ut verifikaten själv varje gång man behöver dem, det är både tidskrävande och tar på din pquota. Kopiera istället upp 1000 stycken (ja, det är ju fler än du som är i behov av dem..) hos vaktmästaren vid ingången vid ED-foajen. Be att få betala per faktura, det har hittills slutat i att han aldrig skickat någon och vi fått kopieringen gratis. Vid varje försäljning du ska bokföra, exempelvis när ni sålt mat vid en afterschool, behövs för revisorernas skull ett intyg, det räcker med att någon intygar på verifikatet, på att ni verkligen sålt för den summa som du påstår. För både dig och föreningarna gäller att man alltid ska vara två när man räknar inkomsterna från ett arrangemang och att båda ska intyga att inkomsten är korrekt. Varje gång du stöter på någonting du tycker är viktigt och som du tänker att du ska komma ihåg att berätta för nästa kassör, skriv ner det direkt och komplettera den här överlämningspärmen, annars kommer du garanterat ha glömt bort det och nästa kassör lär med stor sannolikhet att råka på samma sak. Modifiera även gärna om du anser någonting här vara felaktigt eller kan lösas på ett bättre sätt. Och glöm inte att det alltid går att fråga gamla kassörer eller en revisor om det är någonting som du är tveksam över eller är oklart. Lycka till! s.6/15

7 Sekreterare Som sekreterare har du enligt reglementet följande ansvarsområden: -föra protokoll vid styrelsens möten och senast tre läsdagar efter mötet anslå renskrivet protokoll* -tillse att protokoll från såväl styrelsens som sektionsmöten anslås -tillse att material som inkommer till sektionen anslås eller på annat sätt förmedlas till berörda parter. *(detta strider lustigt nog mot stadgarna som säger 5 läsdagar. vill du dock göra det på tre, är det ingen som stoppar dig.) Protokollförning vid möte: Innan mötet. -Att ha skrivit ut kallelsen och läst igenom den. Du ska även ha satt in dig i frågorna som kommer tas upp om du redan inte är insatt i dem. Under mötet. -Vid styrelsemöte notera närvarande. Vid sektionsmöte skicka ut närvarolista. -Skriv upp information som berör punkterna på dagordningen, slutsatser/åsikter i diskussioner, beslut som tas. Skriv utförligt så du har möjlighet att använda dig av anteckningarna en längre tid framöver om det skulle vara nödvändigt. -När beslut tas ska det noteras vilket beslut det gällde om det fick bifall eller avslag, om beslutet var enhälligt eller ej samt om det var det var omedelbart justerat eller ej. -Se till att få alla bilagor som används under mötet. Dessa ska märkas och hänvisas till i protokollen. Alla papper som tas upp på möten är bilagor, ex. motioner, propositioner, yrkanden eller bara trams. Efter mötet. -Renskriv protokollet så snart som möjligt. Gärna samma dag eller dagen efter, då man fortfarande har mötet färskt i minnet. -Är du tveksam på vad som är ett korrekt språk när du skriver protokoll, se gamla protokoll eller prata med någon av dina föregångare. -När det är renskrivet ska det justeras av ordförande, dig själv och två justeringsmän. Hittar någon ett fel ska det korrigeras sen ska protokollet justeras igen. -Efter att alla justerat protokollet ska det publiceras på sektionens anslagstavlor. Det ska även läggas upp på styrelsens hemsida. Detta ska vara gjort inom fem läsdagar för styrelsemöte och inom tio läsdagar för sektionsmöte. Bilagor behöver inte vara med vid publikationen utan finnas att läsa i protokollpärmen för den nyfikne. Information som kommer in till sektionen: s.7/15

8 -Du kommer få en hel del mail från kåren, från företag och andra grupper som vill förmedla information till sektionen. Viss information av stor vikt för medlemmarna bör skrivas ut och sättas upp på sektionens anslagstavla, annars kan det räcka med att publicera informationen på sektionshemsidan. Övrigt: -Sedan sekreteraren inte är den mest belastade rollen inom presidiet kommer kommer du troligtvis även att göra reklam för sektionsmöten, eller andra tillställningar presidiet har. -Som sekreterare kommer du även troligtvis sitta med i det Sociala Utskottet. Frågor som tas upp på SU-möten rör ofta studenternas miljö. Detta är ett utmärkt forum för att ta reda på vad andra sektioner håller på med. Har man en fråga eller ett problem kan man ta upp det och fråga om hur de andra sektionerna har agerat om de suttit i samma situation. Mötena brukar börja med "Runda bordet", där varje sektion berättar vad de jobbar med för tillfället och vad de gjort sen sist. Annars diskuteras olika frågor som annonserats i förväg. Saker att göra direkt när du går på: -Läsa igenom reglementet och stadgarna, du måste ha mycket god insikt i hur möten går till och dess regler. Gör detta grundligt, det kommer spara dig väldigt mycket tid. -Se över din föregångares mall. Är den bra som den är? Ta den befintliga eller skapa en ny är upp till dig. -Ta över alias och få tillgång till styrelsens filer. Sekreteraren ska ha mail-aliaset sedan bland annat webredax ofta vidarebefordrar mail dit. -Få information av din föregångare om hemsidan, så du kan ladda upp protokoll på styrelsens hemsida. -Ska du sitta med i SU ska med med på deras mailinglista för att komma med på dem mailar du ordförande i Sociala Enheten i kårledningen, s.8/15

9 Vice ordförande Som vice ordförande har du enligt reglementet följande ansvarsområden: -biträda ordföranden i dennes värv -i ordförandens frånvaro överta dennes åligganden -kontrollera så att arbetet sker i enighet med sektionens bestämmelser För att avlasta ordförande så mycket som möjligt är det viktigt att ni att ni har bra kontakt med varandra och att du kollar av med ordförande om denne vill ha hjälp även om han/hon inte bett om det. Prata med orförande om vad som gäller och läs på om du får hoppa in för denne på något möte eller liknande. Kontrollera att arbetet sker enligt sektionens bestämmelser innebär helt enkelt att se till så att allt sker enligt stadgar och reglementen. Så det är väldigt bra att vara påläst på dessa så man vet när något inte är som det skall. Vidare tillkommer några ansvarområden som vice Som vice ordförande blir det oftast du som får gå på alla möten som någon annan i styret inte kan gå på. Du får också ofta se till att fixa de beslut som tas på styrelse- eller sektionsmöten som inte faller naturligt på någon annan. Så man kan säga att vice ordförande är nånslags vikare för alla andra i styret och något av en fixare för styret. Det är vice som ansvarar för att få ihop en valberedningen med allt vad det innebär. Eftersom du är såpass påläst på stadgar och reglemente vet du precis hur det skall göras, om du mot förmodan inte har koll står det i dessa. Du kommer även vara den som ser till så att datas veckobrev mailas ut. Det finns en fil med alla som anmält sig till veckobrevet på /users/pub/groups/dtek/styret/ s.dat. Texten i denna fil kopieras lämpligen till ett annat ställe och redigeras då allt inte står riktigt rätt till i den (eller möjligen ändra i orginalet om du har rättigheter till det). Om en uppdaterad lite bättre fil med adresser används bör denna uppdateras mot orignalet innan varje nytt veckobrev mailas ut. För att få info till brevet mailas lämpligen en påminnelse om att du vill ha in info till då alla föreingar enkelt nås på det viset. Detta görs förslagsvis på onsdagar med en deadline för info på lördagen, så att brevet kan sättas ihop och mails ut på söndagen. Sedan är det bara att sammmanställa infon på ett trevligt sätt. För att sedan skicka ditt oehört fina veckobrev maila det till dig själv och bcc:a (viktigt så att allas adresser inte syns) prenummeranterna. Se dock till att inte maila mer än 50 personer i taget då mailservern skall ha problem med det. Tillsist Det är inte jätte många och tunga ansvarsområden som ligger rakt upp och ner på vice men det finns alltid att göra i styret och ordförande behöver all hjälp denne kan få. Så som vice skall du inte behöva stå utan arbete. Känner du att du kan göra mer är det bara att hjälpa ordförande eller engagera dig i någon fråga du brinner för. s.9/15

10 Ordförandepärm Att vara ordf Grattis, du har alldeles nyss blivit utsedd till Datateknologsektionens viktigaste representant. Din första uppgift blir naturligtvis att fira din jordskredsseger i valet. Sen ska du, under den baksmällefyllda dagen traggla igenom denna pärm samt påbörja inläsandet av allt du behöver läsa på. Efter några dagar ska du bjuda din företrädare på mat och tillsammans ägna en kväll åt att gå igenom den här pärmen samt diskutera dataordförandens uppgifter och privilegier. På grund av bristande kontinuitet har denna pärmen helt skrivits om våren 2006, och är därför långt ifrån komplett. Det hemliga ninjatipset är därför att kontinuerligt under året uppdatera den efter du ringt din föregångare och fått svar på dina svåra frågor. (lite som att du nästa period kommer börja läsa i tid och hänga med på föreläsningarna från start;) För att kunna åstadkomma något större bör du tillsammans med presidiet i början av verksamhetsåret (sommaren) fundera igenom vilken eran huvudfråga för året kommer vara. Formulera ett mål och ägna mycket tid åt att förankra er hållning i resten av styrelsen och alla föreningar. Se till att alltid kunna utforma och motivera alla aktiviteter, beslut och idéer i relation till målet och förhoppningsvis kommer saker så småningom börja förändras i rätt riktning. Se även till att ha en plan för hur ni ska nå ut och vad ni ska nå ut med under nollningen då det är den tid då sektionen har absolut störst möjlighet att påverka sina medlemmar. Möten att gå på Kårledningsutskottet (KU) Möte med alla sektionsordförandena samt KO + VO. Är i teorin ett utskott för beredning av frågor för kårens presidieenhet, men i praktiken är det ett möte där kåren informerar om vad som händer och man diskuterar gemensamma frågor och bekymmer. Försök komma ihåg att anteckna lite på mötet så du kan delge resten av styret vad som diskuterades på nästa styrelsemöte. FUM Som sektionsordförande har du inte bara närvorrätt utan även yttranderätt i kårens fullmäktige. I och med att det är kårens högst beslutande organ är det rätt nyttigt att i alla fall vara med och lyssna på dessa möten, men det blir lätt att tiden inte räcker till till det. FUM har en utbildning för sina ledamöter där även du som sektionsordf. är inbjuden. På denna får man en bra inblick i hur kåren med dess bolag fungerar och den rekommenderas att gå på. Du kommer vara med på FUMs mailinglista där kallelse skickas ut automagiskt. Institutionsråd (tidigare kallat sektionsstyrelsen) Data sitter traditionsenligt med i D&ITs institutionsråd. Institutionerna är den del i Chalmers organisation som producerar alla kurser, det är således D&IT som står för de flesta kurser som ges på D. Vanligtvis brukar ordföranden sitta med där, men det är minst lika lämpligt att SNDs ordförande gör det istället. Mötena är arvoderade. Kallelse kommer automagiskt. s.10/15

11 Programråd Programrådet diskuterar programmets utformning, det är alltså programmet som beställer kurser utav institutionerna. Programrådet leds av programansvarig och är långt mycket mer relevant för teknologsektionen än vad institutionsrådet är. I programrådet sitter ordföranden samt SNDs ordförande. Kallelse kommer automagiskt. Linjeledningen Presidiet och till viss mån styrelsen har regelbundna möten med linjeledningen. Dessa är mycket viktiga och ni har stor möjlighet att påverka programmet via dessa. Att ha mötena regelbundet är dessutom väldigt viktigt för att få så bra sammarbete som möjligt. Kontakta programansvarig i början av verksamhetsåret för att bestämma tider för dessa möten. Det är även bra att ha vartannat eller vart tredje möte hos er på styrelserummet (och då bjuda på mat). Verksamhetsplanen Styrelsen har en verksamhetsplan att följa. Den ligger preliminär från början så ni får gå igenom den på ett styrelsemöte och eventuellt göra de förändringar ni tycker är lämpliga för att sedan lägga den tillsammans med en definitiv budget som proposition på sektionsmötet i augusti. Sedan väljer ni då och då en eller flera punkter att beta av och tar upp det på styrelsemötena, men se till att börja i tid det går långsammare än man kan tro att beta av punkterna. Alkoholtillstånd Som ordförande sitter du tillsammans med din kassör med i datas ledningsgrupp för alkoholtillstånd (D-Lat). För att få ett alkoholtillstånd krävs att minst hälften av ledamöterna har gått en gedigen tillståndsutbildning på Göteborgs Bartenderskola (kostar mycket), samt att sektionens firmatecknare är med i gruppen (Det är dessa personligen som är tillståndshavare i praktiken). På grund av detta är det bara sektionens firmatecknare som är med i D-Lat och därmed behöver endast en (lämpligen du som ordförande) gå den dyra utbildningen. (gå den snarast så du kan skicka in en förnyad tillståndsansökan innan det gamla tillståndet går ut) Sektionen har ett lager till vilket endast D-Lat samt lageransvarig (ölchefen i Delta) har nyckel. Det är sektionens kassör som bokför lagret och fakturerar föreningarna. Lageransvarig ser till att det inte köps in för mycket till lagret samt att dryckerna går åt innan utgångsdatum. All alkohol som säljs i basen måste köpas in genom sektionen, bokföras av sektionskassören och får inte lämna basen. Enda undantagsfallet är när dryckerna passerat utgångsdatum då de måste förstöras. På tillståndsutbildningen kommer du få handbok alkohollagen att plugga in, den finns även som PDF i överlämningsmappen. Alla serveringsansvariga i basen utses utav tillståndshavarna (du) och tillståndsmyndigheten har som krav att de skall ha genomgått kårens serveringsansvarigutbildning. Det är en bra idé att själv ha en genomgång av vad som gäller med alla föreningar som skall arra i basen, ditt arsle rykter trots allt med om tillståndsmyndigheten kommer och grinar. Att vi har ett så frikostigt tillstånd gällandes slutet sällskap (alla Göteborgs studenter+en vän var) beror på kårens goda relation med tillståndsmyndigheten, så denna är viktig att bevara. Dock så är det du som tillståndshavare som är ansvarig för allt som sker i basen, oavsett vad kåren säger. När du har några funderingar över alkohollagens tolkningar är det bara att ringa tillståndsmyndigheten och fråga. s.11/15

12 Att leda möten Om detta står det mycket i CF:s sammanträdestekniksbok, läs på denna noga! Det mesta som står däri är bara nödvändigt vid sektionsmöten, men några knep och trick är mycket användbara även vid styrelsemöten när engagerande frågor tas upp. Viktigt att tänka på är att det är du som mötesordförande som sätter mötesordningen (reglerna för mötet). För sektionsmöten finns några regler nedtecknade i reglementet men i övrigt är det upp till mötesordförande. Riktlinjerna att gå efter är givetvis att allt skall bli så rättvist som möjligt. Ett tips när diskussionerna börjar sväva ut för mycket eller tiden börjar ta slut är att försöka få ihop några konkreta förslag ni kan ställa mot varandra och sedan rösta om konsensusbeslut är ofta bra, men sällan nödvändiga. Se till att någon sätts som ansvarig med en deadline för verkställandet av alla beslut och att detta skrivs upp synligt på whiteboarden. Rutiner och checklistor Styrelsemöten Försök få till att styrelsemötena alltid är på samma dag. Begär in punkter 4 dagar innan, och skicka ut kallelsen 2 dagar innan. Exempelvis, ha styrelsemöten tisdagar, begär in punkter varje fredag och skicka kallelsen varje söndag. Använd förra mötets kallelse som mall så får du även påminnelse över bordlagda ärenden och saker som skulle ha fixats. Ha en utskriven möteskallelse till mötet som du kan anteckna på. Vem som lagar mat till mötena och städar styrelserummet mellan mötena bestäms av ett rullande schema som med fördel skrivs upp på whiteboarden. Gör klart för alla vikten av att vara i tid till mötena, de som kommer för sent blir mattanter och städerskor till nästa möte. (Se till att börja mötena i tid genom att vänta på de som är sena belönar du dem samt bestraffar de som inte är det). En bra idé är att kolla vad som togs upp tidigare år för att kolla av så man inte missar något. Sektionsmöten: Förbered alla kallelser långt i förväg, det är fascinerande hur lång tid det kan ta att förbereda ett sektionsmöte och det hjälper inte att ha ont om tid. Diskutera punkter till sektionsmötet 2 veckor innan på ett styrelsemöte så ni hinner lägga propositioner. Det är lämpligt att hålla ett styrelsemöte 4 läsdagar innan sektionsmötet där ni yttrar er om alla inkomna motioner och finslipar alla propositioner. Anslå kallelsen på anslagstavlan senast 5 läsdagar (var extra noga när lov kommer emellan, lov och omtentaveckor är inte läsdagar) innan mötet och se till att få upp alla motioner och propositioner senast 3 dagar innan. Styrelsens yttranden behöver inte anslås. Bygg ett sektionsmöteskitt där du har alla papper du behöver samt OH-kopior av dem. Bygg även ett eget manus så du har koll på vad du skall säga och göra på alla punkter (det blir lätt stressigt och rörigt under själva mötet) En Checklista på saker i sektionsmöteskittet samt saker att ha med till mötet finns som bilaga. Whiteboarden På whiteboarden är det praktiskt att skriva upp: Tagna beslut och vem som är ansvarig (=Social tryck samt påminnelse) Den rullande listan över mat- och städansvariga till styrelsemötena Viktiga datum att komma ihåg Föreningarnas after schoolveckor s.12/15

13 Vilka som ligger efter med att justera protokoll Årsschema En bra idé är att ha en stor kalender på väggen där ni skriver in alla händelser som rör styrelsen och andra föreningar. Planera in alla styrelsemöten, sektionsmöten samt skriv in alla andra möten samt vilka dagar förberedelserna måste vara klara. Här kan även föreningarna samordna så att inte deras arr krockar eller ligger för nära varandra. Kort och gott en översikt över allt som händer på sektionen och för styrelsens medlemmar. Det första man gör när man gått på Alkoholtillstånd Anmäl dig till Bartenderskolans serveringstillståndsutbildning ( Kontakta tillståndsmyndigheten och ta reda på vilka ansökningshandlingar du behöver för att förnya tillståndet (sök periodiskt 15 Augusti till 15 juni, det är dumt att ha basen insynad över sommaren) Konstituerande möte Ha ett konstituerande styrelsemöte, justerat protokoll från detta tillsammans med ett justerat protokoll från invalsmötet är beviset på att ni är styrelsen och du med din kassör är firmatecknare. Punkter ni ska ta upp på detta mötet är: o Konstituering av styrelsen verksamhetsåret xx/xx o Firmatecknare för sektionen o Festansvarig på sektionen (GFK-representant) o Val till diverse utskott: KU (ordf) UU (SND-ordf) SU (Sekreteraren) ARMU (Dag-mamma) MOS (Nollk-ordf) Lokalsamverkansgrupp (Rustmästaren) Anställningskommittén Institutionsrådet (ordf eller SNDordf) Programrådet (ordf och SNDordf) Skuddsombud (Rustmästaren) Studiesocialt ansvarig (Samma som till SU) Masterstudentsansvarig Det är även lämpligt att ta upp frågan om teambuilding, styrets hemsida, logga och tröjor. Försök gärna sätta en deadline för när föreningarnas nya hemsidor skall vara klara (de brukar annars bli någon form av fulhack precis innan nollningen) s.13/15

14 DLG Ta över ansvaret för och uppdatera uppgifterna för styret i kårens Den lilla gröna Mailinglista + styretgruppen + dtek-gruppen Uppdatera medlemmarna i styrets mailinglista, styrets grupp på systemet (graal) samt styrets grupp på dteks hemsida. Samla alla invalsprotokoll, justera samt kopiera upp dem. Du kommer vid flertalet tillfällen behöva bevisa att det är du som är firmatecknare för sektionen se därför till att direkt få protokollen justerade och klara samt kopiera upp dem i flera exemplar så du har att ta av. INNAN SOMMAREN! Kontaktinformationslappar Gör en kontaktinformationslapp med foton och kontaktuppgifter till alla i styret. Skicka denna sedan till alla de andra sektionsstyrelserna, kårstyrelsen samt linjeledningen. Gör en kontaktlista med foton och kontaktuppgifter till sektionens samtliga föreningsmedlemmar och sätt upp på anslagstavlan i basen. Försök få till sökande till eventuella vakanta platser på sektionen och ha fyllnadsval. Ha en sjuhelvetes kickoff med alla nyvalda föreningar :) s.14/15

15 Checklista för sektionsmöteskitt Fanbäraröhl D99Pling Din pärm Stadgar & Reglmenten Ordförandeklubba Sektionsmöteskitt Dokument: Kallelse Verksamhetsberättelse Meddelanden Motioner Propositioner Utdrag ur berörda delar utav reglementet Yrkandelappar Närvarolappar Reservationslappar Ansvarsfriheter s.15/15

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-08-31 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 5-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sida 1 av 18 för Chalmers, Göteborg Sida 2 av 18 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 1.1 Kallelse...................................... 3 1.2 Mötesplats.................................... 3 1.3 Mötesordning...................................

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för Datateknologsektionen

Reglemente för Datateknologsektionen Sidan 1 av 14 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 14 Innehåll 1 Sektionsmötet 3 2 Sektionsstyrelsen 5 3 Studienämnden 7 4 Sektionsföreningar 8 5 Intresseföreningar 11 6 Valberedning

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-09-12 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 7-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Sekreterare Caroline Strandberg carstra Kassör Sebastian Weddmark

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Sekreterare Sekreterarens uppgift är att skriva protokoll vid styrelsemöten. Ett protokoll är anteckningar från ett möte och visar vilka beslut som tagits. Protokollet påminner

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut.

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut. Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 8-2011/2012 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd Kassör

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR

CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K STADGAR CHALMERS STUDENTKÅR CHALMERS KEMITEKNOLOGSEKTION K CHALMERS STUDENTKÅR INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄNDAMÅL... 5 1.1 Ändamål... 5 MEDLEMSKAP... 6 2.1 Medlemskap... 6 2.2 Skyldigheter... 6 2.3 Rättigheter... 6 ORGANISATION... 7 3.1

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut

1. Preliminärer. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 3-2011/2012 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Amanda Ohlson aohlson Vice Alvean Ekman alvean Sekreterare Alexandra Angerd angerd Kassör

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Propositioner Vårmöte.

Propositioner Vårmöte. Propositioner 2013-03-08 Vårmöte. Dessa ändringar som önskas göras är för att förtydliga samt åtgärda en del fel som är skrivna i KogVets stadgar. Samtliga ändringar, förutom tillägget av 7.3.2 har blivit

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Arbetsordning. Version

Arbetsordning. Version Version 1.1 2011-11-19 ALLMÄNT Denna arbetsordning har antagits av Bohusläns klätterklubbs (BKK) styrelse den 2011-11- 19. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen K

Stadga för Teknologsektionen K Stadga för Teknologsektionen K Innehållsförteckning Kapitel 1. Ändamål...2 Kapitel 2. Medlemskap... 3 Kapitel 3. Organisation...4 Kapitel 4. Funktionärer... 5 Kapitel 5. Sektionsmötet... 6 Kapitel 6. Valberedning...8

Läs mer

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut.

1. Preliminärer. 2. Hänt i veckan. Godkännande av föredragningslistan. Val av justeringsmän. Adjungeringar. Uppföljning av beslut. Sidan 1 av 5 Kl: 12:00 Mötesnummer: 9-2010/2011 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Martin Hardselius hardseli Vice Kristofer Hansson krihan Sekreterare Daniel Axman axman

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Uppdaterat

Uppdaterat 1 Uppdaterat 2017-06-07 Hjälp till styrelser i Equmenia 11 Ordförande Ordföranderollen är en viktig post i styrelsen. I de flesta föreningar är det årsmötet som väljer ordförande. Här kan du se en bild

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Nästan lika lätt som att räkna till tre.

Nästan lika lätt som att räkna till tre. Nästan lika lätt som att räkna till tre. 1 Håll ett första årsmöte. Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte där ni bildar förening, ett så kallat konstituerande möte. UNGiKÖR kan

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Medlemsföreningens styrelse

Medlemsföreningens styrelse Medlemsföreningens styrelse På ett medlemsföreningsårsmöte (läs dokumentet Medlemsföreningsårsmöte ) beslutar medlemmarna vilka som ska sitta i medlemsföreningens styrelse under ett år framåt. Det måste

Läs mer

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05

Datateknologsektionen Chalmers studentkår Protokoll styrelsemöte 2012-12-05 Sidan 1 av 6 Kl: 12:00 Mötesnummer: 17-2012/2013 Plats: Styrelserummet Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande Johan Sjöblom sjoblomj Vice Oscar Carlsson coscar Sekreterare Caroline Strandberg carstra

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Medlemsföreningsårsmöte

Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmöte Medlemsföreningsårsmötet är medlemsföreningens högsta beslutande organ, på samma vis som förbundsårsmötet är Svenska Celiakiungdomsförbundets (SCUF). De beslut som tas på medlemsföreningsårsmötet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016 Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april 2016 fastställt att detta dokument ska gälla som arbetsordning

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Swarmsweep. Så startar du förening

Swarmsweep. Så startar du förening Så startar du förening Varför starta en förening? För att samla aktivister under ett och samma varumärke kan det ibland vara en stor fördel att bilda en förening. En del aktivister tillhör naturligtvis

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt

Stadgar - BRINN. Kapitel 1 Föreningen/Allmänt Stadgar - BRINN Kapitel 1 Föreningen/Allmänt 1 Föreningsnamn BRINN Brandingenjörsstuderande i norra Norrland 2 Föreningens form BRINN är en ideell intresseförening. 3 Ändamål Föreningen ska värna om medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik

Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Stadga för Teknologsektionen för Bioteknik samt Kemiteknik med Fysik Innehållsförteckning Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemmar... 4 Kapitel 3. Organisation och ansvar... 5 Kapitel 4. Funktionärer...

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg.

Nätverket Trädplan Göteborg STADGAR. Antagna Reviderade Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. STADGAR Antagna 2012-11-08 Reviderade 2013-11-04 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Nätverket Trädplan Göteborg, med säte i Göteborg. 2 Föreningsform Föreningen är en ideell förening som är

Läs mer