REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE GILTLIGT FRÅN OCH MED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01"

Transkript

1 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE GILTLIGT FRÅN OCH MED

2 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och har uppkommit av flera anledningar. Det ska ge information och riktlinjer om hur Samhällsvetarkåren är uppbyggd och vad man i de enskilda delarna har för olika ansvarsområden och uppgifter. Vi finns till för att bedriva utbildningsbevakning, och detta görs genom att tillsätta kursombud och studentrepresentanter. För att kunna göra detta på ett bra sätt behövs en mängd olika delar, allt ifrån utbildning och engagemang till intresse. Organisationen är uppbyggd av: Fullmäktige Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som fastställer Samhällsvetarkårens olika styrdokument (stadga, reglemente, åsiktsprogram, policys), utser fokusfrågor och fattar alla de officiella beslut och riktningar som ska föra organisationen framåt. Fullmäktige väljer Samhällsvetarkårens interna och externa poster. Styrelsen Styrelsen träffas oftare än fullmäktige och det är styrelsen som ser till att Samhällsvetarkårens löpande verksamhet fungerar. Här fattas de beslut som rör Samhällsvetarkårens nära och direkta verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att verksamheten fungerar på ett bra sätt. Styrelsen vägleder fullmäktige och är en länk till utbildningsutskottet. Styrelsen arbetar utifrån de riktlinjer, policys, budget samt verksamhetsplan som fullmäktige beslutar om. Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) är nära kopplad till styrelsen (ledningen är adjungerad eller rentav ledamöter). Utskottet leds av dess ordförande och stöttas av vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar. Eventutkottet Eventutkottet (EU) finns för att skapa ett socialt sammanhang på Samhällsvetarkåren. Utskottet leds av eventskoordinatorn. Här arrangeras Samhällsvetarkårens alla olika event och aktiviteter. Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet (AMU) finns till för att skapa en närmare koppling till arbetsmarknaden för Samhällsvetarkåren. Utskottet arbetar med förmedling av kontakter, arrangerar arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter för att stärka arbetsmarknadskopplingen för studenterna. Sektioner Samhällsvetarkårens medlemmar kan vara indelade i sektioner. 2

3 Projektgrupper Projektgrupper kan tillsättas av utbildningsutskottet, styrelsen, eventutskottet, arbetsmarknadsutskottet eller fullmäktige. Dessa grupper arbetar med ett klart fokus och med ett tydligt mål. För att dessa grupper ska fungera ska det ske en kontinuerlig återrapportering till det organ där gruppen har utsetts. En projektgrupp kan startas och upplösas när som helst och bygger på de aktivas egna intresse och engagemang. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Instruktion för fullmäktige Instruktion för styrelsen Instruktion för presidiet och funktionärerna Instruktion för ordförande med kommunikationsansvar Instruktion för vice ordförande med utbildningsansvar Instruktion för vice ordförande med studiesocialt ansvar Instruktion för eventkoordinator Instruktion för arbetsmarknadskoordinator Inspektorer och proinspektorer Instruktion för valberedningen Instruktion för valnämnden Instruktion för högsta nämnden Instruktioner för verksamhetsrevisorer Instruktion för fullmäktigeordförande Instruktion för vice fullmäktigeordförande Instruktion för fullmäktiges sekreterare Instruktion för fullmäktiges vice sekreterare Instruktion för utbildningsutskottet Instruktion för program- och institutionsråden Instruktion för kursombud Instruktion för studentrepresentanter i samtliga organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Instruktion för Samhällsvetarkårens ledamöter och suppleanter i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige Instruktion för eventutskottet Instruktion för arbetsmarknadsutskottet

5 1. Inledning Samhällsvetarkårens reglemente innehåller instruktioner för de organ och grupper som Samhällsvetarkåren är uppbyggd av. Reglementet är antaget av fullmäktige, och finns till för: De egna ledamöterna Organ fastställda i Samhällsvetarkårens stadga Organ inrättade av fullmäktige Förtroendeposter som fullmäktige utser eller nominerar till Reglementet är ett komplement till Samhällsvetarkårens stadga, vilken äger företräde framför reglementet. Ändring eller tillägg till instruktionerna i reglementet beslutas av fullmäktige med enkel majoritet efter hörande av berörda organ eller förtroendevalda. Vidare ska vikten av ett mångfaldigt deltagande i samtliga instanser inom Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet understrykas. Det ska inte vara ett hinder att delta om du som medlem till exempel inte talar det svenska språket. Därför hålls samtliga möten på Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, där inte alla närvarande är svensk talande, på engelska. Av samma anledning är alla mötesdokument till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets beslutande organ alltid på engelska. Som ytterligare ett steg i detta arbete ska Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet sträva efter att alla information som ges ut ska finnas tillgänglig både på svenska och engelska. 2. Instruktion för fullmäktige Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ och har till uppgift att föra organisationen framåt. Här fattas officiella beslut och man fastställer Samhällsvetarkårens alla styrdokument, stadga, reglemente, åsiktsprogram, policys och fokusfrågor. 1. Det åligger varje fullmäktigeledamot att väl förberedd närvara vid fullmäktiges sammanträden att vid förhinder i god tid meddela fullmäktiges ordförande att känna till Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och åsiktsprogram att vara bekant med aktuell verksamhetsplan och budget för Samhällsvetarkåren att lämna aktuella kontaktuppgifter till Samhällsvetarkårens presidium att aktivt medverka i val till fullmäktige att kontinuerligt arbeta med att revidera Samhällsvetarkårens policys, stadgar, reglemente och åsiktsprogram att vid aktivt medverka i arbetsgrupper som startas av fullmäktige 2. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom fullmäktige 5

6 att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till fullmäktige att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för fullmäktige att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av fullmäktige att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till fullmäktiges ordförande 3. Instruktion för styrelsen Styrelsen har en god överblick över Samhällsvetarkårens verksamhet och ser till att det som ska göras verkligen görs. De beslut som styrelsen fattar, rör Samhällsvetarkårens direkta verksamhet. Styrelsen fungerar som en vägledning åt fullmäktige. 1. Det åligger styrelsen att fatta de beslut som får Samhällsvetarkårens verksamhet att löpa friktionsfritt att inneha en överblick över verksamheten och se till att det som ska/bör hända och arrangeras sker att vara de olika organ som är instiftat av fullmäktige, behjälpliga med information om budget, verksamhetsplan etc. att tillse att en god relation och öppenhet inom organisationen finns att vara vägledande för fullmäktige att fungera som en länk till Samhällsvetarkårens utskott att ansvara för Samhällsvetarkårens internutbildningar och se till att dessa genomförs att handha Samhällsvetarkårens kontakter med programföreningar att vara bekant med programföreningarnas verksamhet att utveckla och upprätthålla en god relation mellan Samhällsvetarkåren och programföreningar att informera programföreningar om Samhällsvetarkåren och dess verksamhet, exempelvis genom deltagande på föreningsmöten att initiera och stimulera samarbeten mellan Samhällsvetarkåren och programföreningar att vara arbetsgivare för och ta arbetsgivaransvar för presidiets och andra anställda att ansvara för uppföljning av bokförning, ekonomisk uppföljning och ekonomiska rapporter att aktivt arbeta med rekrytering att vara presidiet behjälpliga att vid skapandet av sektion utse en koordinator för processen 2. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom styrelsen att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till styrelsen att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för styrelsen att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av styrelsen 6

7 att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till styrelsens ordförande. 4. Instruktion för presidiet och funktionärerna Presidiet och funktionärerna är de som sköter den löpande verksamheten på Samhällsvetarkåren och som representerar Samhällsvetarkåren och dess medlemmar gentemot institutioner, fakulteten och andra externa organisationer. Presidiet består av ordförande med kommunikationsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar. Funktionärerna består av eventkoordinator samt arbetsmarknadskoordinator. Mandatperioden för presidiet och funktionärerna är samma som verksamhetsåret. Arvodering för presidiet och funktionärerna ska ges för 13 månader, detta ska innefatta två veckors överlämning till det tillträdande presidiet och funktionärerna innan mandatperioden är över samt två veckor efter mandatperioden för att skriva verksamhetsberättelse. 1. Det åligger presidiet och samtliga funktionärer att vara studenter behjälpliga i vanliga frågor att vara aktiva och andra heltidare behjälpliga att hantera kontakten med sektioner och programföreningar vid fakulteten inom sina respektive ansvarsområden att tillse god verksamhet i både Helsingborg och Lund. att se till att sektionerna är väl representerad inom Samhällsvetarkårens övriga organisation att se till att information om generella utbildningsfrågor, kårverksamhet, och sektionernas verksamhet förmedlas i både Helsingborg och Lund. att vara medlemmarna behjälpliga med svar på frågor angående Samhällsvetarkårens verksamhet att där inte annat beslutas eller följer av stadga, reglemente eller verksamhetsplan verkställa styrelsens beslut att vara insatt i arbetet vid Samhällsvetarkårens olika organ att tillsammans med fullmäktigeordförande och fullmäktigesekreterare förbereda fullmäktiges sammanträden att informera styrelsen om sin verksamhet, och då även rapportera sina sjuk- och semesterdagar, samt presidiebeslut i handlingarna till varje styrelsesammanträde att ansvara för att föra information vidare till efterträdande heltidare att kontinuerligt medverka vid konferenser som höjer den personliga färdigheten att verka för effektivisering och förbättring av Samhällsvetarkårens verksamhet att uppmuntra internationella studenter att i större utsträckning delta i Samhällsvetarkårens verksamhet. 7

8 2. Det åligger särskilt presidiet att samverka med funktionärer och styrelse att driva opinion i för Samhällsvetarkåren relevanta frågor att informera studentpopulationen och fakulteten om missförhållanden som bör åtgärdas att rapportera till kommun, universitet och medlemsorganisationer som Samhällsvetarkåren är medlem i när behov uppstår att ansvara för och genomföra utbildning av Samhällsvetarkårens aktiva, exempelvis i mötesformalia, aktuella utbildningspolitiska frågor, mediehantering, Samhällsvetarkårens organisation, regelverk och utrustning att ansvara för och genomföra utbildning av Samhällsvetarkårens sektionersstyrelser i Samhällsvetarkårens och Lunds universitetets arbete och struktur. att hålla god kontakt med Lund kommun, Lunds universitet samt kommunala studentrådet. att hålla god kontakt med Helsingborg stad, Campus Helsingborgs studentkommittée (CHSK) och Campus Helsingborgs studentforum (HSF) att kontinuerligt bevaka media, riksdag och regering samt relevanta myndigheter och organisationer efter information som kan vara relevant för Samhällsvetarkårens verksamhet och strävanden att kontinuerligt vara uppdaterad på vad som finns skrivet i högskoleförordningen samt annan lagtext som berör studentens situation 3. Det åligger särskilt funktionärerna att samarbeta med sektioner och programföreningar för att uppfylla sitt uppdrag att samarbeta med relevanta externa motparter för att uppfylla sitt uppdrag att samverka med presidium och styrelse 5. Instruktion för ordförande med kommunikationsansvar Är ansvarig för kommunikation inom organisationen, administration, marknadsföring, huvudsaklig kontakt med media och representation vid ceremoniella tillfällen. 1. Det åligger ordförande med kommunikationsansvar att tillse god kommunikation inom organisationen att överse kommunikationen med externa organisationer och myndigheter vilkas verksamhet berör Samhällsvetarkåren och dess medlemmar. att kontinuerligt sköta Samhällsvetarkårens kontakter med Studentlund, nationer, Akademiska Föreningen och andra studentorganisationer att ansvara för terminsräknings- och studentkortshanteringen inom Samhällsvetarkåren att ansvara för Samhällsvetarkårens webbplats och sociala medier samt alla andra möjliga informationskanaler att ansvara för framtagning och distribution av Samhällsvetarkårens nyhetsbrev 8

9 att ansvara för Samhällsvetarkårens marknadsföring och profilprodukter att föra ut information och uppmärksamma styrelse och andra berörda organ inom Samhällsvetarkåren på frågor, beslut och annan information som har relevans för Samhällsvetarkårens verksamhet och strävanden att handha Samhällsvetarkårens kontakter med sponsorer att tillse att koordineringen mellan de olika ansvarsområdena fungerar att samordna heltidsarvoderades dagliga verksamhet och planering att ansvara för arkiv och arkivering inom Samhällsvetarkåren att aktivt rekrytera aktiva att hålla uppdaterat register över nu och tidigare aktiva medlemmar. att protokollföra och arkivera alla fattade presidiebeslut att skriva handlingar till fullmäktige och styrelsen. att arkivera protokoll från fullmäktig och styrelsen att vara kontaktperson med revisor och ekonomiassistent att inom styrelsen ha ansvar för bokföring, ekonomisk uppföljning och ekonomiska rapporter att representera Samhällsvetarkåren i ceremoniella sammanhang 6. Instruktion för vice ordförande med utbildningsansvar Är ansvarig för frågor gällande utbildningspolitik, utbildningsbevakning och utbildningsförbättring för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger vice ordförande med utbildningsansvar att tillsammans med utbildningsutskottet ansvara för Samhällsvetarkårens utbildningsbevakning att vara ansvarig för utbildningsfrågor och utbildningsbevakning i utbildningsutskottet att rapportera in Samhällsvetarkårens representanter till berörda organ och organisationer att hålla uppdaterat register över Samhällsvetarkårens förtroendevalda medlemmar att tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet sammankalla samtliga studentrepresentanter minst en gång i månaden att hantera enskilda fall som uppkommer att ansvara för kontakten med dekan och prefekt inom Samhällsvetenskapliga fakulteten att rekrytera aktiva till utbildningsutskottet och vakanta poster att tillsammans med utbildningsutskottet kontinuerligt utföra undersökningar om studenternas utbildningssituation att aktivt skriva artiklar och belysa frågor som berör utbildning att ha god kommunikation med alla delar av Samhällsvetarkårens studiebevakande verksamhet att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt uppmuntra samtliga internationella studenter att delta i utvärderingarna av sin utbildning. att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt arbeta för att skapa ett större engagemang för utbildningspolitiska frågor hos de internationella studenterna 9

10 att kontinuerligt sköta Samhällsvetarkårens kontakter med externa organisationer vilkas verksamhet berör Samhällsvetarkåren och dess medlemmar samt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) att ansvara för kontakter med de andra studentkårerna i Lund och övriga landet. att representera Samhällsvetarkåren i LUS (Lunds universitets studentkårer), SFS (Sveriges förenade studentkårer) och i LUA (Lunds universitets allians). att ansvara för representation vid SFS Fullmäktige. att samarbeta med och koordinera sektionernas utbildningsansvariga, kursombud och studentrepresentanter. 7. Instruktion för vice ordförande med studiesocialt ansvar Är ansvarig för frågor gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, studiesocial miljö samt jämställdhet och likabehandling för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger vice ordförande med studiesocialt ansvar att tillsammans med utbildningsutskottet ansvara för Samhällsvetarkårens arbetsmiljö- och studiesociala bevakning. att vara särskilt ansvarig för arbetsmiljö- och studiesociala frågor i utbildningsutskottet att vara ansvarig för arbetsmiljön inom Samhällsvetarkåren att hantera enskilda fall som uppkommer att rekrytera aktiva till styrgruppen för utbildningsbevakning samt vakanta poster att kontinuerligt utföra undersökningar om studenternas situation gällande deras arbetsmiljö och studiesociala miljö. att ha god kommunikation med alla delar av Samhällsvetarkårens studiebevakande verksamhet att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt uppmuntra samtliga internationella studenter att delta i utvärderingarna av sin utbildning att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt arbeta för att skapa ett större engagemang för utbildningspolitiska frågor hos de internationella studenterna att löpande se över jämställdhetssituationen inom Samhällsvetarkåren och vid behov lämna förslag på förbättringar till kårstyrelsen att vara Samhällsvetarkårens huvudskyddsombud samt samarbeta med externa parter gällande skyddsombudsverksamhet att hjälpa medlemmar som upplever sig orättfärdigt behandlade eller kränkta av universitetet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller annan för Samhällsvetarkåren relevant part att utreda och avhjälpa alla förekomster av trakasserier inom Samhällsvetarkåren eller för studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten att tillsammans med presidiet ansvara för Samhällsvetarkårens försäkringar att ansvar för påverkansarbetet samt information gällande pedagogiska stödåtgärder 10

11 8. Instruktion för eventkoordinator Är ansvarig för incitament för engagemang samt att samordna, planera och genomföra event för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger eventkoordinatorn att vara ordförande för eventutskottet att arbeta med incitament för att rekrytera aktiva och höja engagemang att ha ansvara för och driva Samhällsvetarkårens pubverksamhet att aktivt rekrytera nya medlemmar och aktiva till Samhällsvetarkårens eventutskottet att tillsammans med Samhällsvetarkårens eventeventutskott planera för välkomstverksamheten, till exempel öppet hus, hälsningsgille och uppropsinformation att tillsammans med eventutskottet ansvara för planering och genomförande av till exempel kick-offs, retreats, resor, fester, och sammanstrålningar som syftar till att få medlemmar och aktiva att lära känna varandra bättre att ansvara för och handha underhåll och utveckling av Samhällsvetarkårens lokaler och inventarier i samråd med vice ordförande med studiesocialt ansvar att få medlemmar att ansöka om att starta samt initiera projekt att vara sektionerna behjälpliga med att koordinera event att ansvara för och arrangera och genomföra Samhällsvetarkårens återkommande sociala aktiviteter: Kräftkrocket, Slaget om Samvetet, Carpe Conscientiam, Julfesten, Tandem att tillsammans med eventutskottet planera och genomföra en kick-off för nästkommande fullmäktige 9. Instruktion för arbetsmarknadskoordinator Är ansvarig för att planera och genomföra Samhällsvetarkårens arbetslivsförberedande verksamhet. 1. Det åligger arbetsmarknadskoordinatorn att stärka anknytningarna till arbetslivet genom till exempel seminarier, studiebesök, mentorskap, caseverksamhet och bjuda in arbetsgivare till redovisning av studentarbeten Att aktivt informera medlemmar om rådande arbetsförberedande möjligheter och skapa forum för informationsspridningen Att ara en stöttande och behjälplig part i sektionernas och programföreningarnas arbete med arbetslivskoordinering att arbeta med samt vidareutveckla arbetsmarknadsdagen tillsammans med representanter från de olika inriktningarna på fakulteten. Arrangera seminarier och workshops samt öka kvantitet och kvalitet utställare på att skapa ett internt samarbetsforum med programföreningarna och sektionerna med fokus på arbetsmarknadskoordinering att skapa en Alumniförening för studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten att genomföra regelbundna undersökningar för att skapa en förståelse för vad medlemmarna vill ha för typ av arbetsmarknadsanknytning 11

12 10. Inspektorer och proinspektorer 1 Instruktioner till inspektorer och proinspektorer Inspektorns och proinspektorernas funktion är att vara rådgivande och stöttande i förvaltandet samt vidareutvecklandet av Samhällsvetarkårens arbete. Inspektorn och proinspektorerna ska genom sina nätverk, såväl inom som utom Samhällsvetenskapliga fakulteten, vara starkt bidragande faktorer till att Samhällsvetarkårens arbete ständigt utvecklas för att kunna fullgöra ändamålet med organisationen. Som inspektor och proinspektor är det viktigt att närvara vid Samhällsvetarkåren återkommande sociala aktiviteter som nämns i reglementets 24 kapitel. Inspektorn förväntas vid dessa aktiviteter hålla ett tal, om inspektorn inte kan närvara åligger detta proinspektor. För att kunna fullgöra sin roll som inspektor och proinspektor ska individen arbeta för att lära känna såväl Samhällsvetarkårens aktiva som den studentgrupp som Samhällsvetarkåren företräder. Det är av yttersta vikt att inspektorn och proinspektorn aktivt arbetar för att upprätthålla en god kontakt med Samhällsvetarkårens heltidsarvoderade och styrelse. 2 Installation av inspektor och proinspektorer Inspektorn och proinspektorerna installeras ärofyllt av Samhällsvetarkårens ordförande. Installerad inspektor och proinspektorer ska inte ominstalleras i de fall de bli omvalda för ytterligare mandatperioder. 11. Instruktion för valberedningen 1. Det åligger valberedningen att bereda de val som förrättas av fullmäktige att informera medlemmarna om Samhällsvetarkårens förtroendeposter och hur medlem går till väga för att kandidera eller nominera att inhämta nödvändig kunskap om kandidaterna, deras kvalifikationer och erfarenheter som kan vara relevanta för de uppdrag som vederbörande kandiderar till. att till fullmäktige kunna lämna en muntlig föredragning av de skäl som legat till grund för valberedningens nominering av enskild kandidat att föra beslutsprotokoll vid valberedningens sammanträden att till fullmäktigemöteshandlingar bifoga den motivering valberedningen har för förordandet av kandidaterna 2. Det åligger ordförande och ledamot i valberedningen att inhämta nödvändig kunskap om Samhällsvetarkårens förtroendeposter 12. Instruktion för valnämnden 1. Det åligger valnämnden, förutom vad som regleras i stadgan att i god tid uppmana till nominering av kandidater samt att verka för ett mångfaldigt deltagande att 12

13 fullmäktige blir så representativt för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets studentpopulation som möjligt. att presentera kandidaterna i valet. Detta kan innebära att kandidaterna ges möjlighet att presentera sina egna åsikter inom ett begränsat utrymme eller att svara på av valnämnden fastställda frågor eller en kombination av de bägge alternativen. Presentationen skall tillställas Samhällsvetarkårens samtliga medlemmar minst en vecka före valet att väl informera medlemmarna om valet att besluta om vallokaler och tider då dessa skall vara öppna. Vallokaler kan vara institutioner och andra platser där Samhällsvetarkårens medlemmar uppehåller sig att tillse att vallokalerna bemannas under öppettiderna. Kandidater i valet bör endast i undantagsfall vara valförrättare att finnas behjälpliga under valet för administrativa göromål som påfyllning av valsedlar och valkuvert att leda och genomföra rösträkningen att föra beslutsprotokoll vid valnämndens sammanträden att eftersträva att studenter från samtliga institutioner där Samhällsvetarkåren har medlemmar finns representerade som kandidater i valet att för kandidaterna betona betydelsen av att även kandidera till andra poster inom Samhällsvetarkåren 2. Det åligger ordförande och ledamot i valnämnden att vara väl insatt i vad som är stadgat om allmänna val inom Samhällsvetarkåren 13. Instruktion för högsta nämnden 1. Det åligger högsta nämnden att sammanträda så snart som möjligt efter att så begärts att bedöma de hänskjutna ärendena i överensstämmelse med stadgans anda och Samhällsvetarkårens praxis samt i sin handläggning iakttaga god sed att föra beslutsprotokoll vid högsta nämndens sammanträden 2. Det åligger ordförande och ledamot i högsta nämnden att vara väl insatt i Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och praxis 14. Instruktioner för verksamhetsrevisorer 1. Det åligger revisorerna att fortlöpande granska Samhällsvetarkårens förvaltning och verksamhet att inlämna revisionsberättelse som skall innehålla revision av Samhällsvetarkårens myndigheters 13

14 beslut och verksamhet samt av verksamhetsberättelse att lämna förslag till beslut om ansvarsfrihet för kårstyrelsen och de för året övriga förtroendevalda, att till fullmäktige och styrelse löpande inlämna förslag till erforderliga ändringar av gällande stadgar, reglemente och avtal, att vara väl insatt i Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och praxis 15. Instruktion för fullmäktigeordförande 1. Det åligger fullmäktigeordförande, förutom att leda fullmäktiges förhandlingar: att tillsammans med presidiet och fullmäktiges sekreterare förbereda fullmäktiges sammanträden att tillse att fullmäktiges ledamöter är väl informerade om de sammanträdesregler som gäller för fullmäktige att väl känna till innehållet i Samhällsvetarkårens stadga och reglemente att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet och kalla vice fullmäktigeordförande 16. Instruktion för vice fullmäktigeordförande 1. Det åligger vice fullmäktigeordföranden att väl känna till innehållet i Samhällsvetarkårens stadga och reglemente att vid förhinder för fullmäktigeordföranden fullgöra dennes åligganden att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet 17. Instruktion för fullmäktiges sekreterare 1. Det åligger fullmäktiges sekreterare att tillsammans med presidiet och fullmäktige ordföranden förbereda fullmäktigessammanträden att vid fullmäktiges sammanträden föra protokoll att tillse att protokoll föreligger för justering inom två veckor efter det att fullmäktigesammanträde avslutats att tillse att fullmäktiges röstlängd hålles aktuell att tillsammans med kårordförande tillse att ärenden som bordlagts, återremitterats eller liknande kommer upp till behandling att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet och kalla fullmäktiges vice sekreterare 14

15 18. Instruktion för fullmäktiges vice sekreterare 1. Det åligger vice sekreterare att vid förhinder för fullmäktiges sekreterare fullgöra dennes åligganden att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet 19. Instruktion för utbildningsutskottet 1. Utbildningsutskottet ansvarar för och handhar utbildningsfrågor och studiesociala frågor inom Samhällsvetarkår samt svarar för Samhällsvetarkårens utbildningsbevakning. 2. Utbildningsutskottet består av ordförande, vice ordförande, aktiva studenter som styrgruppen knyter till sig samt vice ordförande med utbildningsansvar och vice ordförande med studiesocialt ansvar. Ordförande och vice ordförande för utskottet väljes av fullmäktige. 3. Det åligger utbildningsutskottet att vara väl förtrogna med Samhällsvetarkårens verksamhetsplan att tillvarata och aktivt arbeta för studenternas intressen i utbildnings- och studiesociala frågor som studenterna väcker att behandla förslag till fullmäktige som rör utbildnings- och studiesociala frågor att utreda utbildningsfrågor samt göra erforderliga framställningar till kårstyrelsen att föra beslutsprotokoll vid utskottets sammanträden, samt rapportera skriftligt till styrelsen en gång per kvartal att bilda arbetsgrupper med ett tydligt uppdrag och/eller fokus efter behov och efterfrågan bland de aktiva studenterna inom ramen får Samhällsvetarkårens resurser att följa viktiga diskussioner inom berörda institutioner, fakulteten, universitetet samt på nationell nivå, och att i samarbete med Samhällsvetarkårens representanter driva Samhällsvetarkårens åsikter att följa viktiga diskussioner inom LUS och SFS som rör utbildnings- och studiesociala frågor att årligen granska fakulteternas och institutionernas jämställdhets- och likabehandlingsplaner att sprida information om arbetsmiljöarbetet på Samhällsvetenskapliga fakulteten till Samhällsvetarkårens medlemmar att förankra och driva arbetsmiljöfrågor genom kursombud och studentrepresentanter att se till att varje kurs ges möjlighet att välja kursombud att se till att det finns kursombud och/eller studentrepresentanter på utbildningarna att inhämta och behandla information om utbildningarna från studentrepresentanter och kursombud att föra ut väsentlig information till studentrepresentanter, kursombud och andra medlemmar att uppmärksamma och aktivt verka emot de problem som särskilt drabbar internationella studenter 15

16 att främja engagemang hos internationella studenter att skriva inlägg och uppdateringar till Samhällsvetarkårens hemsida 4. Det åligger ordföranden och vice ordföranden i utbildningsutskottet att leda utskottets arbete att kalla utskottet till sammanträden att vara ordförande vid styrgruppens sammanträden att avge styrgruppens verksamhetsberättelse i samverkan med vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar för verksamhetsåret före första oktober att vara styrelsen behjälplig i de ärenden som berör utbildningsbevakning 5. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom utbildningsutskottet att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för utskottet att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av utskottet att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till utskottet ordförande att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till utskottet 20. Instruktion för program- och institutionsråden 1. Varje program eller institution kan om studenterna så önskar tillsammans med utbildningsutskottet bilda ett program- eller institutionsråd. Detta råd ska ses som utbildningsutskottets förlängda arm och fokusera speciellt på frågor som rör just det programmet/utbildningen. 2. Det åligger varje program- eller institutionsråd att välja en representant med suppleant till Samhällsvetarkårens styrgrupp för utbildningsbevakning att behandla program- eller institutionsspecifika utbildningsfrågor som studenterna väcker att föra ut väsentlig information till kursombuden att förbereda viktiga ärenden som skall behandlas i programledningens/ institutionens styrelse att förbereda viktiga ärenden som skall behandlas i fakultetens beslutande organ om de särskilt berör studenter på programmet/ institutionen att tillse att minst två kursombud utses på samtliga kurser inom program eller institution att föra minnesanteckningar vid rådets sammanträden och rapportera till ordförande för styrgruppen för utbildningsbevakning 21. Instruktion för kursombud 16

17 1. Det åligger varje kursombud att se till att studenterna på kursen vet vilka som är kursombud att tillse att studenternas synpunkter på kurserna kontinuerligt insamlas och framförs att rapportera till studentrepresentanten på sin institution och närvara vid möten som denne kallar till att närvara vid kursombudsmöten med utbildningsutskottet två gånger per termin att vid avsägelse skriftligen meddela utbildningsutskottets ordförande att närvara vid Samhällsvetarkårens utbildning för kursombud 22. Instruktion för studentrepresentanter i samtliga organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten 1. Samhällsvetarkårens studentrepresentanter i organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (fakultetsstyrelsen, fakultetsövergripande organ, institutionsorgan) väljs av Samhällsvetarkårens fullmäktige. 2. Det åligger Samhällsvetarkårens samtliga studentrepresentanter att väl förberedd närvara vid sammanträde i respektive organ att tillvarata studenternas intressen i organet i fråga att hålla kontakt med Samhällsvetarkårens presidium och utbildningsutskottet att vid förhinder att närvara vid organets sammanträden underrätta suppleant att känna till Samhällsvetarkårens åsiktsprogram och verksamhetsplan 3. Studentrepresentanter i Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse samt dess arbetsutskott har dessutom skyldighet att inom sig utse studentrepresentant till fakultetsstyrelsens arbetsutskott att följa viktiga diskussioner inom Samhällsvetarkåren som rör relevanta frågor att närvara vid förmöten inför organets sammanträden att inom fem dagar efter sammanträde inlämna rapport från sammanträdet till Samhällsvetarkårens presidium och utbildningsutskottet 4. Studentrepresentanter i fakultetsövergripande organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har dessutom skyldighet att följa viktiga diskussioner inom Samhällsvetarkåren som rör relevanta frågor att närvara vid förmöten inför organets sammanträden 5. Studentrepresentanter i institutionsstyrelser, programledningar och under dessa lydande organ har dessutom skyldighet att rapportera kontinuerligt till institutionsrådet och/eller till styrgruppen för utbildningsbevakning 17

18 att inom sig välja ett studentskyddsombud för institutionen 6. Det åligger varje studentskyddsombud att väl förberedd medverka vid de skyddsronder som genomförs vid institutionen att delta i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet vid institutionen att närvara vid de möten med studentskyddsombud som anordnas av Samhällsvetarkårens huvudskyddsombud 23. Instruktion för Samhällsvetarkårens ledamöter och suppleanter i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige 1. Det åligger Samhällsvetarkårens ledamöter och suppleanter i SFS Fullmäktige att väl förberedda närvara vid förmötena inför SFS Fullmäktige att väl förberedda närvara vid SFS Fullmäktigesammanträde att aktivt hålla sig informerade om SFS verksamhet att vara väl förtrogen med Samhällsvetarkårens åsiktsprogram och verksamhetsplan att bistå övriga kåraktiva i frågor som rör SFS, samt informera om detsamma att bland sig utse en gruppledare att tillvarata Samhällsvetarkårens intressen i SFS Fullmäktige att skriftligen rapportera till Samhällsvetarkårens fullmäktige om vad som hänt på SFS fullmäktige 24. Instruktion för Samhällsvetarkårens ledamöter i Lunds Universitets Studentkårers ting 1. Det åligger Samhällsvetarkårens ledamöter i LUS ting att väl förberedda närvara vid förmötena inför LUS ting, att väl förberedda närvara vid LUS tingssammanträden, att aktivt hålla sig informerade om LUS verksamhet, att vara väl förtrogen med Samhällsvetarkårens åsiktsprogram och verksamhetsplan, att vara väl förtrogna med motsvarande dokument för LUS, att bistå övriga kåraktiva i frågor som rör LUS, samt informera om detsamma, att tillvarata Samhällsvetarkårens intressen i LUS ting, 25. Instruktion för eventutskottet 1. Eventutskottet ansvarar för och handhar Samhällsvetarkårens event för såväl aktiva som för 18

19 Samhällsvetarkårens medlemmar. 2. Eventutskottet ansvarar för driften av Sambar i enlighet med Samhällsvetarkårens alkoholpolicy. 3. Ordförande för eventutskottet är eventkoordinatorn. Samhällsvetarkårens fullmäktige väljer en vice ordförande för eventutskottet. 4. Det åligger eventutskottet att stödja övriga organisationsdelar i skapandet av och vid event att varje år anordna seminarier eller andra event att ansvara för Samhällsvetarkårens närvaro på Hälsningsgillena att ansvara för och arrangera och genomföra Samhällsvetarkårens återkommande sociala aktiviteter: Kräftkrocket, Slaget om Samvetet, Carpe Conscientiam, Julfesten, Tandem att genom investeringar och underhåll hålla Samhällsvetarkårens inventarier i fullgott skick att driva Sambar att ansvara för inhämtande av de tillstånd som verksamheten kräver att vårda Samhällsvetarkårens stadigvarande serveringstillstånd 5. Det åligger ordförande och vice ordförande för eventutskottet att sammankalla eventutskottet att leda eventutskottets sammanträden att ansvara för eventutskottets verksamhetsberättelse att underhålla huset, föreslå och genomföra förbättringar i den mån det faller på Samhällsvetarkårens ansvar i samråd med vice ordförande med studiesocialt ansvar att sköta driften av Samhällsvetarkårens larm, inpasseringssystem och datorsystem att upprätta och underhålla Samhällsvetarkårens inventarieförteckning att ansvara för städningen på Samhällsvetarkåren att säkerställa att alla kommitténs ledamöter känner till Samhällsvetarkårens alkoholpolicy och tillämpliga nationella och lokala regler för servering av alkohol 6. Det åligger särskilt vice ordförande för eventutskottet att vara Samhällsvetarkårens festmästare och ansvara för Samhällsvetarkårens festmästeri att fungera som arbetsledare vid fest- och pubarrangemang 7. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom eventutskottet att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till eventutskottet att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för eventutskottet att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av 19

20 eventutskottet att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till eventutskottets ordföranden 26. Instruktion för arbetsmarknadsutskottet 1. Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för kopplingen till arbetsmarknaden för Samhällsvetarkåren. Vice ordförande för arbetsmarknadsutskottet väljs av fullmäktige. 2. Arbetsmarknadsutskottet ansvarar för förmedlingen av kontakter och arrangerar event för att stärka arbetsmarknadskopplingen för studenterna. 3. Det åligger arbetsmarknadsutskottet att arrangera en arbetsmarknadsdag att utveckla samt vidmakthålla event skapade av Samhällsvetarkåren för att stärka samhällsvetarnas ställning på arbetsmarknaden att vara sektionernas och programföreningarnas motsvarigheter behjälpliga i deras arbete att utveckla samt vidmakthålla event skapade av Samhällsvetarkåren för att öka kopplingen mellan Samhällsvetarkårens medlemmar och arbetsmarkanden 4. Det åligger ordförande och vice ordförande för arbetsmarknadsutskottet att sammankalla arbetsmarknadsutskottet att leda arbetsmarknadsutskottet sammanträden att ansvara för arbetsmarknadsutskottet verksamhetsberättelse 4. Det åligger särskilt vice ordförande för arbetsmarknadsutskottets att ansvara för samt vidareutveckla Samhällsvetarkårens alumni nätverk att ansvara för samt vidareutveckla Samhällsvetarkårens case-verksamhet 20

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädan efter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till

Läs mer

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2012-09-27 GILTLIGT TILL OCH MED 2015-03-29

REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2012-09-27 GILTLIGT TILL OCH MED 2015-03-29 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2012-09-27 GILTLIGT TILL OCH MED 2015-03-29 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädan efter Samhällsvetaråren) reglemente finns till och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Arbetsordningar Utgåva 1:2007

Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Arbetsordningar Utgåva 1:2007 Innehållsförteckning Kapitel 1 Arbetsgruppen...3 1.1 Verksamhet...3 1.2 Arbetsgruppens ledamöter...3 1.3 Beslut...4 1.4 Protokoll...4 1.5 Rättigheter...4 1.6 Ekonomisk verksamhet...4

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning

Vårterminsmöte: Under vårterminsmötet skall följande poster tillsättas: Valberedning Reglemente D-Chip 1. Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl Anu Uus Erik Iveroth (Chip N Dale 2009 samt 2010) Olov Petrén (Chip N Dale 2011) Lars Gustafsson (Chip N Dale 2012) Chip N Dale Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007

Stadga för Skvaderns elevorganisation. Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 Stadga för Skvaderns elevorganisation Antagen av årsstämman den 27 mars 2007, godkänd av rektor den 27 mars 2007 1 Ändamål Syftet med denna stadga, samt organisationen som stadgan gäller för, är att kontakten

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS

Reglemente för Sjukgymnastsektionen, SGS för Sjukgymnastsektionen, SGS Antaget: 2010-05-27 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Sjukgymnastsektionen är en sektion inom. Sektionen sammansluter de studerande vid Sjukgymnastprogrammet vid

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX

Lunds universitets studentkårers karneval STADGA. Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Lunds universitets studentkårers karneval STADGA Senast beslutad av Karnevalsorganet XXXX-XX-XX Gällande från 2015-0X-XX Innehåll 1. Ändamål och organisation... 2 2. Karnevalsorganet... 2 3. Karnevalskommittén...

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm

!!! STADGAR. Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS. Stockholm. Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm STADGAR Konglig Samhällsbyggnadssektion, THS Stockholm Org. nr. 802412-5737 Drottning Kristinas väg 19, 100 44 Stockholm Sid 2(14) Stadgan fastställd 2002-10-30. Sammanställd av Malin Svenningsson L99.

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet

Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS) vid Lunds universitet Styrelsen DAGORDNING Amanda Bjernestedt Kårordförande Praktisk information Datum: 2016-10-11 Tid: 9.00 11.00 Plats: HTS bibliotek Mat:

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11

Handelshögskolan i Umeå. Studentförening. Stadga. Senast uppdaterade: 2015-09- 11 Handelshögskolan i Umeå. Studentförening Stadga Senast uppdaterade: 2015-09- 11 2 KAPITEL 1 FÖRENINGENS GRUND KAPITEL 2 MEDLEMSKAP KAPITEL 3 FÖRENINGENS ÅRSMÖTE KAPITEL 4 EXTRAINSATT ÅRSMÖTE KAPITEL 5

Läs mer

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning

att verka för Karlstad universitets ekonomiutbildnings kvalitet att väcka intresse och debatt kring ekonomisk utbildning och forskning KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Reglemente för folkhälsorådet

Reglemente för folkhälsorådet Reglemente för folkhälsorådet Upprättat: 2014-05-14 Antaget av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-06-02, 69 Giltig från: 2015-01-01 Kontaktperson: André Enarsson Utöver vad som framkommer i reglemente

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet.

Stadgar. Allmänna möten. Styrelsen. Apollonia. Idrottsutskottet. Internationella utskottet. Kulturutskottet. Sexmästeriet. 1 2 Stadgar Kap. 1 Allmänna bestämmelser Kap. 2 Medlemskap Kap. 3 Allmänna mötet Kap. 4 Odontologiska studentkårens styrelse (OSS) Kap. 5 Styrelsemedlemmarna Kap. 6 Inspektorn Kap. 7 Utskotten Kap. 8 Grupper

Läs mer

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet.

5 Sektionens medlemmar kan sända in förslag (motioner) till årsmötet. Reglemente för Psykologsektionen PsyKI (Tidigare Reglemente för Psykologsektionen ) Antaget: 2008-02-06 Ändrat: 2009-10-26, 2014-02-20. 2015-01-08 Syfte, organisation och verksamhetsområde 1 Psykologsektionen

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22

Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 Stadgar för Konstkåren (Org. 857203-6724) Reviderade 2014-10-22 1. VERKSAMHETSOMRÅDE OCH ÄNDAMÅL 1.1. Verksamhetsområde Konstkåren verkar vid konstnärliga fakulteten på Göteborgs universitet. Konstkåren

Läs mer

Stadgar för SYLF Blekinge

Stadgar för SYLF Blekinge Stadgar för SYLF Blekinge Erkänd som lokalavdelning av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF). Senast ändrade vid SYLF Blekinges årsmöte 20:e januari 2016 och ändringen godkänd av SYLF:s styrelse XX månad

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06

Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Reglemente för Sektioner Antaget av Fullmäktige 2014-11-06 Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Sektionsstyrelsen... 4 Kapitel 3: Styrelsemöten... 6 Kapitel 4: Årsmöte... 7 Kapitel

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer