REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE GILTLIGT FRÅN OCH MED

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE 2013-05-30 GILTLIGT FRÅN OCH MED 2013-07-01"

Transkript

1 REGLEMENTE ANTAGEN AV FULLMÄKTIGE GILTLIGT FRÅN OCH MED

2 Reglementets utgångspunkt Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (hädanefter Samhällsvetarkåren) reglemente finns till och har uppkommit av flera anledningar. Det ska ge information och riktlinjer om hur Samhällsvetarkåren är uppbyggd och vad man i de enskilda delarna har för olika ansvarsområden och uppgifter. Vi finns till för att bedriva utbildningsbevakning, och detta görs genom att tillsätta kursombud och studentrepresentanter. För att kunna göra detta på ett bra sätt behövs en mängd olika delar, allt ifrån utbildning och engagemang till intresse. Organisationen är uppbyggd av: Fullmäktige Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ. Det är fullmäktige som fastställer Samhällsvetarkårens olika styrdokument (stadga, reglemente, åsiktsprogram, policys), utser fokusfrågor och fattar alla de officiella beslut och riktningar som ska föra organisationen framåt. Fullmäktige väljer Samhällsvetarkårens interna och externa poster. Styrelsen Styrelsen träffas oftare än fullmäktige och det är styrelsen som ser till att Samhällsvetarkårens löpande verksamhet fungerar. Här fattas de beslut som rör Samhällsvetarkårens nära och direkta verksamhet. Styrelsen är ansvarig för att verksamheten fungerar på ett bra sätt. Styrelsen vägleder fullmäktige och är en länk till utbildningsutskottet. Styrelsen arbetar utifrån de riktlinjer, policys, budget samt verksamhetsplan som fullmäktige beslutar om. Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) är nära kopplad till styrelsen (ledningen är adjungerad eller rentav ledamöter). Utskottet leds av dess ordförande och stöttas av vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar. Eventutkottet Eventutkottet (EU) finns för att skapa ett socialt sammanhang på Samhällsvetarkåren. Utskottet leds av eventskoordinatorn. Här arrangeras Samhällsvetarkårens alla olika event och aktiviteter. Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet (AMU) finns till för att skapa en närmare koppling till arbetsmarknaden för Samhällsvetarkåren. Utskottet arbetar med förmedling av kontakter, arrangerar arbetsmarknadsdagar och andra aktiviteter för att stärka arbetsmarknadskopplingen för studenterna. Sektioner Samhällsvetarkårens medlemmar kan vara indelade i sektioner. 2

3 Projektgrupper Projektgrupper kan tillsättas av utbildningsutskottet, styrelsen, eventutskottet, arbetsmarknadsutskottet eller fullmäktige. Dessa grupper arbetar med ett klart fokus och med ett tydligt mål. För att dessa grupper ska fungera ska det ske en kontinuerlig återrapportering till det organ där gruppen har utsetts. En projektgrupp kan startas och upplösas när som helst och bygger på de aktivas egna intresse och engagemang. 3

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Instruktion för fullmäktige Instruktion för styrelsen Instruktion för presidiet och funktionärerna Instruktion för ordförande med kommunikationsansvar Instruktion för vice ordförande med utbildningsansvar Instruktion för vice ordförande med studiesocialt ansvar Instruktion för eventkoordinator Instruktion för arbetsmarknadskoordinator Inspektorer och proinspektorer Instruktion för valberedningen Instruktion för valnämnden Instruktion för högsta nämnden Instruktioner för verksamhetsrevisorer Instruktion för fullmäktigeordförande Instruktion för vice fullmäktigeordförande Instruktion för fullmäktiges sekreterare Instruktion för fullmäktiges vice sekreterare Instruktion för utbildningsutskottet Instruktion för program- och institutionsråden Instruktion för kursombud Instruktion för studentrepresentanter i samtliga organ vid Samhällsvetenskapliga fakulteten Instruktion för Samhällsvetarkårens ledamöter och suppleanter i Sveriges Förenade Studentkårers (SFS) fullmäktige Instruktion för eventutskottet Instruktion för arbetsmarknadsutskottet

5 1. Inledning Samhällsvetarkårens reglemente innehåller instruktioner för de organ och grupper som Samhällsvetarkåren är uppbyggd av. Reglementet är antaget av fullmäktige, och finns till för: De egna ledamöterna Organ fastställda i Samhällsvetarkårens stadga Organ inrättade av fullmäktige Förtroendeposter som fullmäktige utser eller nominerar till Reglementet är ett komplement till Samhällsvetarkårens stadga, vilken äger företräde framför reglementet. Ändring eller tillägg till instruktionerna i reglementet beslutas av fullmäktige med enkel majoritet efter hörande av berörda organ eller förtroendevalda. Vidare ska vikten av ett mångfaldigt deltagande i samtliga instanser inom Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet understrykas. Det ska inte vara ett hinder att delta om du som medlem till exempel inte talar det svenska språket. Därför hålls samtliga möten på Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, där inte alla närvarande är svensk talande, på engelska. Av samma anledning är alla mötesdokument till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets beslutande organ alltid på engelska. Som ytterligare ett steg i detta arbete ska Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet sträva efter att alla information som ges ut ska finnas tillgänglig både på svenska och engelska. 2. Instruktion för fullmäktige Fullmäktige är Samhällsvetarkårens högsta beslutande organ och har till uppgift att föra organisationen framåt. Här fattas officiella beslut och man fastställer Samhällsvetarkårens alla styrdokument, stadga, reglemente, åsiktsprogram, policys och fokusfrågor. 1. Det åligger varje fullmäktigeledamot att väl förberedd närvara vid fullmäktiges sammanträden att vid förhinder i god tid meddela fullmäktiges ordförande att känna till Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och åsiktsprogram att vara bekant med aktuell verksamhetsplan och budget för Samhällsvetarkåren att lämna aktuella kontaktuppgifter till Samhällsvetarkårens presidium att aktivt medverka i val till fullmäktige att kontinuerligt arbeta med att revidera Samhällsvetarkårens policys, stadgar, reglemente och åsiktsprogram att vid aktivt medverka i arbetsgrupper som startas av fullmäktige 2. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom fullmäktige 5

6 att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till fullmäktige att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för fullmäktige att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av fullmäktige att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till fullmäktiges ordförande 3. Instruktion för styrelsen Styrelsen har en god överblick över Samhällsvetarkårens verksamhet och ser till att det som ska göras verkligen görs. De beslut som styrelsen fattar, rör Samhällsvetarkårens direkta verksamhet. Styrelsen fungerar som en vägledning åt fullmäktige. 1. Det åligger styrelsen att fatta de beslut som får Samhällsvetarkårens verksamhet att löpa friktionsfritt att inneha en överblick över verksamheten och se till att det som ska/bör hända och arrangeras sker att vara de olika organ som är instiftat av fullmäktige, behjälpliga med information om budget, verksamhetsplan etc. att tillse att en god relation och öppenhet inom organisationen finns att vara vägledande för fullmäktige att fungera som en länk till Samhällsvetarkårens utskott att ansvara för Samhällsvetarkårens internutbildningar och se till att dessa genomförs att handha Samhällsvetarkårens kontakter med programföreningar att vara bekant med programföreningarnas verksamhet att utveckla och upprätthålla en god relation mellan Samhällsvetarkåren och programföreningar att informera programföreningar om Samhällsvetarkåren och dess verksamhet, exempelvis genom deltagande på föreningsmöten att initiera och stimulera samarbeten mellan Samhällsvetarkåren och programföreningar att vara arbetsgivare för och ta arbetsgivaransvar för presidiets och andra anställda att ansvara för uppföljning av bokförning, ekonomisk uppföljning och ekonomiska rapporter att aktivt arbeta med rekrytering att vara presidiet behjälpliga att vid skapandet av sektion utse en koordinator för processen 2. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom styrelsen att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till styrelsen att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för styrelsen att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av styrelsen 6

7 att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till styrelsens ordförande. 4. Instruktion för presidiet och funktionärerna Presidiet och funktionärerna är de som sköter den löpande verksamheten på Samhällsvetarkåren och som representerar Samhällsvetarkåren och dess medlemmar gentemot institutioner, fakulteten och andra externa organisationer. Presidiet består av ordförande med kommunikationsansvar, vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar. Funktionärerna består av eventkoordinator samt arbetsmarknadskoordinator. Mandatperioden för presidiet och funktionärerna är samma som verksamhetsåret. Arvodering för presidiet och funktionärerna ska ges för 13 månader, detta ska innefatta två veckors överlämning till det tillträdande presidiet och funktionärerna innan mandatperioden är över samt två veckor efter mandatperioden för att skriva verksamhetsberättelse. 1. Det åligger presidiet och samtliga funktionärer att vara studenter behjälpliga i vanliga frågor att vara aktiva och andra heltidare behjälpliga att hantera kontakten med sektioner och programföreningar vid fakulteten inom sina respektive ansvarsområden att tillse god verksamhet i både Helsingborg och Lund. att se till att sektionerna är väl representerad inom Samhällsvetarkårens övriga organisation att se till att information om generella utbildningsfrågor, kårverksamhet, och sektionernas verksamhet förmedlas i både Helsingborg och Lund. att vara medlemmarna behjälpliga med svar på frågor angående Samhällsvetarkårens verksamhet att där inte annat beslutas eller följer av stadga, reglemente eller verksamhetsplan verkställa styrelsens beslut att vara insatt i arbetet vid Samhällsvetarkårens olika organ att tillsammans med fullmäktigeordförande och fullmäktigesekreterare förbereda fullmäktiges sammanträden att informera styrelsen om sin verksamhet, och då även rapportera sina sjuk- och semesterdagar, samt presidiebeslut i handlingarna till varje styrelsesammanträde att ansvara för att föra information vidare till efterträdande heltidare att kontinuerligt medverka vid konferenser som höjer den personliga färdigheten att verka för effektivisering och förbättring av Samhällsvetarkårens verksamhet att uppmuntra internationella studenter att i större utsträckning delta i Samhällsvetarkårens verksamhet. 7

8 2. Det åligger särskilt presidiet att samverka med funktionärer och styrelse att driva opinion i för Samhällsvetarkåren relevanta frågor att informera studentpopulationen och fakulteten om missförhållanden som bör åtgärdas att rapportera till kommun, universitet och medlemsorganisationer som Samhällsvetarkåren är medlem i när behov uppstår att ansvara för och genomföra utbildning av Samhällsvetarkårens aktiva, exempelvis i mötesformalia, aktuella utbildningspolitiska frågor, mediehantering, Samhällsvetarkårens organisation, regelverk och utrustning att ansvara för och genomföra utbildning av Samhällsvetarkårens sektionersstyrelser i Samhällsvetarkårens och Lunds universitetets arbete och struktur. att hålla god kontakt med Lund kommun, Lunds universitet samt kommunala studentrådet. att hålla god kontakt med Helsingborg stad, Campus Helsingborgs studentkommittée (CHSK) och Campus Helsingborgs studentforum (HSF) att kontinuerligt bevaka media, riksdag och regering samt relevanta myndigheter och organisationer efter information som kan vara relevant för Samhällsvetarkårens verksamhet och strävanden att kontinuerligt vara uppdaterad på vad som finns skrivet i högskoleförordningen samt annan lagtext som berör studentens situation 3. Det åligger särskilt funktionärerna att samarbeta med sektioner och programföreningar för att uppfylla sitt uppdrag att samarbeta med relevanta externa motparter för att uppfylla sitt uppdrag att samverka med presidium och styrelse 5. Instruktion för ordförande med kommunikationsansvar Är ansvarig för kommunikation inom organisationen, administration, marknadsföring, huvudsaklig kontakt med media och representation vid ceremoniella tillfällen. 1. Det åligger ordförande med kommunikationsansvar att tillse god kommunikation inom organisationen att överse kommunikationen med externa organisationer och myndigheter vilkas verksamhet berör Samhällsvetarkåren och dess medlemmar. att kontinuerligt sköta Samhällsvetarkårens kontakter med Studentlund, nationer, Akademiska Föreningen och andra studentorganisationer att ansvara för terminsräknings- och studentkortshanteringen inom Samhällsvetarkåren att ansvara för Samhällsvetarkårens webbplats och sociala medier samt alla andra möjliga informationskanaler att ansvara för framtagning och distribution av Samhällsvetarkårens nyhetsbrev 8

9 att ansvara för Samhällsvetarkårens marknadsföring och profilprodukter att föra ut information och uppmärksamma styrelse och andra berörda organ inom Samhällsvetarkåren på frågor, beslut och annan information som har relevans för Samhällsvetarkårens verksamhet och strävanden att handha Samhällsvetarkårens kontakter med sponsorer att tillse att koordineringen mellan de olika ansvarsområdena fungerar att samordna heltidsarvoderades dagliga verksamhet och planering att ansvara för arkiv och arkivering inom Samhällsvetarkåren att aktivt rekrytera aktiva att hålla uppdaterat register över nu och tidigare aktiva medlemmar. att protokollföra och arkivera alla fattade presidiebeslut att skriva handlingar till fullmäktige och styrelsen. att arkivera protokoll från fullmäktig och styrelsen att vara kontaktperson med revisor och ekonomiassistent att inom styrelsen ha ansvar för bokföring, ekonomisk uppföljning och ekonomiska rapporter att representera Samhällsvetarkåren i ceremoniella sammanhang 6. Instruktion för vice ordförande med utbildningsansvar Är ansvarig för frågor gällande utbildningspolitik, utbildningsbevakning och utbildningsförbättring för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger vice ordförande med utbildningsansvar att tillsammans med utbildningsutskottet ansvara för Samhällsvetarkårens utbildningsbevakning att vara ansvarig för utbildningsfrågor och utbildningsbevakning i utbildningsutskottet att rapportera in Samhällsvetarkårens representanter till berörda organ och organisationer att hålla uppdaterat register över Samhällsvetarkårens förtroendevalda medlemmar att tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet sammankalla samtliga studentrepresentanter minst en gång i månaden att hantera enskilda fall som uppkommer att ansvara för kontakten med dekan och prefekt inom Samhällsvetenskapliga fakulteten att rekrytera aktiva till utbildningsutskottet och vakanta poster att tillsammans med utbildningsutskottet kontinuerligt utföra undersökningar om studenternas utbildningssituation att aktivt skriva artiklar och belysa frågor som berör utbildning att ha god kommunikation med alla delar av Samhällsvetarkårens studiebevakande verksamhet att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt uppmuntra samtliga internationella studenter att delta i utvärderingarna av sin utbildning. att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt arbeta för att skapa ett större engagemang för utbildningspolitiska frågor hos de internationella studenterna 9

10 att kontinuerligt sköta Samhällsvetarkårens kontakter med externa organisationer vilkas verksamhet berör Samhällsvetarkåren och dess medlemmar samt Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskolerådet (UHR) att ansvara för kontakter med de andra studentkårerna i Lund och övriga landet. att representera Samhällsvetarkåren i LUS (Lunds universitets studentkårer), SFS (Sveriges förenade studentkårer) och i LUA (Lunds universitets allians). att ansvara för representation vid SFS Fullmäktige. att samarbeta med och koordinera sektionernas utbildningsansvariga, kursombud och studentrepresentanter. 7. Instruktion för vice ordförande med studiesocialt ansvar Är ansvarig för frågor gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, studiesocial miljö samt jämställdhet och likabehandling för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger vice ordförande med studiesocialt ansvar att tillsammans med utbildningsutskottet ansvara för Samhällsvetarkårens arbetsmiljö- och studiesociala bevakning. att vara särskilt ansvarig för arbetsmiljö- och studiesociala frågor i utbildningsutskottet att vara ansvarig för arbetsmiljön inom Samhällsvetarkåren att hantera enskilda fall som uppkommer att rekrytera aktiva till styrgruppen för utbildningsbevakning samt vakanta poster att kontinuerligt utföra undersökningar om studenternas situation gällande deras arbetsmiljö och studiesociala miljö. att ha god kommunikation med alla delar av Samhällsvetarkårens studiebevakande verksamhet att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt uppmuntra samtliga internationella studenter att delta i utvärderingarna av sin utbildning att tillsammans med utbildningsutskottet aktivt arbeta för att skapa ett större engagemang för utbildningspolitiska frågor hos de internationella studenterna att löpande se över jämställdhetssituationen inom Samhällsvetarkåren och vid behov lämna förslag på förbättringar till kårstyrelsen att vara Samhällsvetarkårens huvudskyddsombud samt samarbeta med externa parter gällande skyddsombudsverksamhet att hjälpa medlemmar som upplever sig orättfärdigt behandlade eller kränkta av universitetet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) eller annan för Samhällsvetarkåren relevant part att utreda och avhjälpa alla förekomster av trakasserier inom Samhällsvetarkåren eller för studenter vid Samhällsvetenskapliga fakulteten att tillsammans med presidiet ansvara för Samhällsvetarkårens försäkringar att ansvar för påverkansarbetet samt information gällande pedagogiska stödåtgärder 10

11 8. Instruktion för eventkoordinator Är ansvarig för incitament för engagemang samt att samordna, planera och genomföra event för Samhällsvetarkåren. 1. Det åligger eventkoordinatorn att vara ordförande för eventutskottet att arbeta med incitament för att rekrytera aktiva och höja engagemang att ha ansvara för och driva Samhällsvetarkårens pubverksamhet att aktivt rekrytera nya medlemmar och aktiva till Samhällsvetarkårens eventutskottet att tillsammans med Samhällsvetarkårens eventeventutskott planera för välkomstverksamheten, till exempel öppet hus, hälsningsgille och uppropsinformation att tillsammans med eventutskottet ansvara för planering och genomförande av till exempel kick-offs, retreats, resor, fester, och sammanstrålningar som syftar till att få medlemmar och aktiva att lära känna varandra bättre att ansvara för och handha underhåll och utveckling av Samhällsvetarkårens lokaler och inventarier i samråd med vice ordförande med studiesocialt ansvar att få medlemmar att ansöka om att starta samt initiera projekt att vara sektionerna behjälpliga med att koordinera event att ansvara för och arrangera och genomföra Samhällsvetarkårens återkommande sociala aktiviteter: Kräftkrocket, Slaget om Samvetet, Carpe Conscientiam, Julfesten, Tandem att tillsammans med eventutskottet planera och genomföra en kick-off för nästkommande fullmäktige 9. Instruktion för arbetsmarknadskoordinator Är ansvarig för att planera och genomföra Samhällsvetarkårens arbetslivsförberedande verksamhet. 1. Det åligger arbetsmarknadskoordinatorn att stärka anknytningarna till arbetslivet genom till exempel seminarier, studiebesök, mentorskap, caseverksamhet och bjuda in arbetsgivare till redovisning av studentarbeten Att aktivt informera medlemmar om rådande arbetsförberedande möjligheter och skapa forum för informationsspridningen Att ara en stöttande och behjälplig part i sektionernas och programföreningarnas arbete med arbetslivskoordinering att arbeta med samt vidareutveckla arbetsmarknadsdagen tillsammans med representanter från de olika inriktningarna på fakulteten. Arrangera seminarier och workshops samt öka kvantitet och kvalitet utställare på att skapa ett internt samarbetsforum med programföreningarna och sektionerna med fokus på arbetsmarknadskoordinering att skapa en Alumniförening för studenter vid samhällsvetenskapliga fakulteten att genomföra regelbundna undersökningar för att skapa en förståelse för vad medlemmarna vill ha för typ av arbetsmarknadsanknytning 11

12 10. Inspektorer och proinspektorer 1 Instruktioner till inspektorer och proinspektorer Inspektorns och proinspektorernas funktion är att vara rådgivande och stöttande i förvaltandet samt vidareutvecklandet av Samhällsvetarkårens arbete. Inspektorn och proinspektorerna ska genom sina nätverk, såväl inom som utom Samhällsvetenskapliga fakulteten, vara starkt bidragande faktorer till att Samhällsvetarkårens arbete ständigt utvecklas för att kunna fullgöra ändamålet med organisationen. Som inspektor och proinspektor är det viktigt att närvara vid Samhällsvetarkåren återkommande sociala aktiviteter som nämns i reglementets 24 kapitel. Inspektorn förväntas vid dessa aktiviteter hålla ett tal, om inspektorn inte kan närvara åligger detta proinspektor. För att kunna fullgöra sin roll som inspektor och proinspektor ska individen arbeta för att lära känna såväl Samhällsvetarkårens aktiva som den studentgrupp som Samhällsvetarkåren företräder. Det är av yttersta vikt att inspektorn och proinspektorn aktivt arbetar för att upprätthålla en god kontakt med Samhällsvetarkårens heltidsarvoderade och styrelse. 2 Installation av inspektor och proinspektorer Inspektorn och proinspektorerna installeras ärofyllt av Samhällsvetarkårens ordförande. Installerad inspektor och proinspektorer ska inte ominstalleras i de fall de bli omvalda för ytterligare mandatperioder. 11. Instruktion för valberedningen 1. Det åligger valberedningen att bereda de val som förrättas av fullmäktige att informera medlemmarna om Samhällsvetarkårens förtroendeposter och hur medlem går till väga för att kandidera eller nominera att inhämta nödvändig kunskap om kandidaterna, deras kvalifikationer och erfarenheter som kan vara relevanta för de uppdrag som vederbörande kandiderar till. att till fullmäktige kunna lämna en muntlig föredragning av de skäl som legat till grund för valberedningens nominering av enskild kandidat att föra beslutsprotokoll vid valberedningens sammanträden att till fullmäktigemöteshandlingar bifoga den motivering valberedningen har för förordandet av kandidaterna 2. Det åligger ordförande och ledamot i valberedningen att inhämta nödvändig kunskap om Samhällsvetarkårens förtroendeposter 12. Instruktion för valnämnden 1. Det åligger valnämnden, förutom vad som regleras i stadgan att i god tid uppmana till nominering av kandidater samt att verka för ett mångfaldigt deltagande att 12

13 fullmäktige blir så representativt för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets studentpopulation som möjligt. att presentera kandidaterna i valet. Detta kan innebära att kandidaterna ges möjlighet att presentera sina egna åsikter inom ett begränsat utrymme eller att svara på av valnämnden fastställda frågor eller en kombination av de bägge alternativen. Presentationen skall tillställas Samhällsvetarkårens samtliga medlemmar minst en vecka före valet att väl informera medlemmarna om valet att besluta om vallokaler och tider då dessa skall vara öppna. Vallokaler kan vara institutioner och andra platser där Samhällsvetarkårens medlemmar uppehåller sig att tillse att vallokalerna bemannas under öppettiderna. Kandidater i valet bör endast i undantagsfall vara valförrättare att finnas behjälpliga under valet för administrativa göromål som påfyllning av valsedlar och valkuvert att leda och genomföra rösträkningen att föra beslutsprotokoll vid valnämndens sammanträden att eftersträva att studenter från samtliga institutioner där Samhällsvetarkåren har medlemmar finns representerade som kandidater i valet att för kandidaterna betona betydelsen av att även kandidera till andra poster inom Samhällsvetarkåren 2. Det åligger ordförande och ledamot i valnämnden att vara väl insatt i vad som är stadgat om allmänna val inom Samhällsvetarkåren 13. Instruktion för högsta nämnden 1. Det åligger högsta nämnden att sammanträda så snart som möjligt efter att så begärts att bedöma de hänskjutna ärendena i överensstämmelse med stadgans anda och Samhällsvetarkårens praxis samt i sin handläggning iakttaga god sed att föra beslutsprotokoll vid högsta nämndens sammanträden 2. Det åligger ordförande och ledamot i högsta nämnden att vara väl insatt i Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och praxis 14. Instruktioner för verksamhetsrevisorer 1. Det åligger revisorerna att fortlöpande granska Samhällsvetarkårens förvaltning och verksamhet att inlämna revisionsberättelse som skall innehålla revision av Samhällsvetarkårens myndigheters 13

14 beslut och verksamhet samt av verksamhetsberättelse att lämna förslag till beslut om ansvarsfrihet för kårstyrelsen och de för året övriga förtroendevalda, att till fullmäktige och styrelse löpande inlämna förslag till erforderliga ändringar av gällande stadgar, reglemente och avtal, att vara väl insatt i Samhällsvetarkårens stadga, reglemente och praxis 15. Instruktion för fullmäktigeordförande 1. Det åligger fullmäktigeordförande, förutom att leda fullmäktiges förhandlingar: att tillsammans med presidiet och fullmäktiges sekreterare förbereda fullmäktiges sammanträden att tillse att fullmäktiges ledamöter är väl informerade om de sammanträdesregler som gäller för fullmäktige att väl känna till innehållet i Samhällsvetarkårens stadga och reglemente att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet och kalla vice fullmäktigeordförande 16. Instruktion för vice fullmäktigeordförande 1. Det åligger vice fullmäktigeordföranden att väl känna till innehållet i Samhällsvetarkårens stadga och reglemente att vid förhinder för fullmäktigeordföranden fullgöra dennes åligganden att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet 17. Instruktion för fullmäktiges sekreterare 1. Det åligger fullmäktiges sekreterare att tillsammans med presidiet och fullmäktige ordföranden förbereda fullmäktigessammanträden att vid fullmäktiges sammanträden föra protokoll att tillse att protokoll föreligger för justering inom två veckor efter det att fullmäktigesammanträde avslutats att tillse att fullmäktiges röstlängd hålles aktuell att tillsammans med kårordförande tillse att ärenden som bordlagts, återremitterats eller liknande kommer upp till behandling att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet och kalla fullmäktiges vice sekreterare 14

15 18. Instruktion för fullmäktiges vice sekreterare 1. Det åligger vice sekreterare att vid förhinder för fullmäktiges sekreterare fullgöra dennes åligganden att vid förhinder att närvara vid fullmäktigesammanträde meddela presidiet 19. Instruktion för utbildningsutskottet 1. Utbildningsutskottet ansvarar för och handhar utbildningsfrågor och studiesociala frågor inom Samhällsvetarkår samt svarar för Samhällsvetarkårens utbildningsbevakning. 2. Utbildningsutskottet består av ordförande, vice ordförande, aktiva studenter som styrgruppen knyter till sig samt vice ordförande med utbildningsansvar och vice ordförande med studiesocialt ansvar. Ordförande och vice ordförande för utskottet väljes av fullmäktige. 3. Det åligger utbildningsutskottet att vara väl förtrogna med Samhällsvetarkårens verksamhetsplan att tillvarata och aktivt arbeta för studenternas intressen i utbildnings- och studiesociala frågor som studenterna väcker att behandla förslag till fullmäktige som rör utbildnings- och studiesociala frågor att utreda utbildningsfrågor samt göra erforderliga framställningar till kårstyrelsen att föra beslutsprotokoll vid utskottets sammanträden, samt rapportera skriftligt till styrelsen en gång per kvartal att bilda arbetsgrupper med ett tydligt uppdrag och/eller fokus efter behov och efterfrågan bland de aktiva studenterna inom ramen får Samhällsvetarkårens resurser att följa viktiga diskussioner inom berörda institutioner, fakulteten, universitetet samt på nationell nivå, och att i samarbete med Samhällsvetarkårens representanter driva Samhällsvetarkårens åsikter att följa viktiga diskussioner inom LUS och SFS som rör utbildnings- och studiesociala frågor att årligen granska fakulteternas och institutionernas jämställdhets- och likabehandlingsplaner att sprida information om arbetsmiljöarbetet på Samhällsvetenskapliga fakulteten till Samhällsvetarkårens medlemmar att förankra och driva arbetsmiljöfrågor genom kursombud och studentrepresentanter att se till att varje kurs ges möjlighet att välja kursombud att se till att det finns kursombud och/eller studentrepresentanter på utbildningarna att inhämta och behandla information om utbildningarna från studentrepresentanter och kursombud att föra ut väsentlig information till studentrepresentanter, kursombud och andra medlemmar att uppmärksamma och aktivt verka emot de problem som särskilt drabbar internationella studenter 15

16 att främja engagemang hos internationella studenter att skriva inlägg och uppdateringar till Samhällsvetarkårens hemsida 4. Det åligger ordföranden och vice ordföranden i utbildningsutskottet att leda utskottets arbete att kalla utskottet till sammanträden att vara ordförande vid styrgruppens sammanträden att avge styrgruppens verksamhetsberättelse i samverkan med vice ordförande med utbildningsansvar samt vice ordförande med studiesocialt ansvar för verksamhetsåret före första oktober att vara styrelsen behjälplig i de ärenden som berör utbildningsbevakning 5. Det åligger arbetsgrupper tillsatta inom utbildningsutskottet att vid möten föra minnesanteckningar och inrapportera dessa till ordföranden för utskottet att bedriva arbetet med sitt uppdrag eller inom sitt fokus utifrån de instruktioner man fått av utskottet att vid upplösande av gruppen (på grund av brist på aktiva studenter eller vid avslutat uppdrag) avlämna en verksamhetsrapport till utskottet ordförande att inom sig utse en sammankallande med uppgift att kalla till möten samt återrapportera till utskottet 20. Instruktion för program- och institutionsråden 1. Varje program eller institution kan om studenterna så önskar tillsammans med utbildningsutskottet bilda ett program- eller institutionsråd. Detta råd ska ses som utbildningsutskottets förlängda arm och fokusera speciellt på frågor som rör just det programmet/utbildningen. 2. Det åligger varje program- eller institutionsråd att välja en representant med suppleant till Samhällsvetarkårens styrgrupp för utbildningsbevakning att behandla program- eller institutionsspecifika utbildningsfrågor som studenterna väcker att föra ut väsentlig information till kursombuden att förbereda viktiga ärenden som skall behandlas i programledningens/ institutionens styrelse att förbereda viktiga ärenden som skall behandlas i fakultetens beslutande organ om de särskilt berör studenter på programmet/ institutionen att tillse att minst två kursombud utses på samtliga kurser inom program eller institution att föra minnesanteckningar vid rådets sammanträden och rapportera till ordförande för styrgruppen för utbildningsbevakning 21. Instruktion för kursombud 16

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala

Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Ämbetsbeskrivningar, Juridiska Föreningen i Uppsala Gäller för samtliga ämbetsmän: Tjänstgöra vid caféet 2 gånger per termin Vid avslutat ämbete lämna över arbete till sin efterträdare, både muntligen

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala

Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsplan 2015 Juridiska Föreningen i Uppsala 1. Övergripande mål 1.1 En förening för alla Juridiska Föreningen i Uppsala ska verka för att göra föreningen mer öppen och tillgänglig för alla juriststudenter

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Lärosätenas klagomålsrutiner

Lärosätenas klagomålsrutiner , www.uk-ambetet.se Rapport 2014:1 Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Lärosätenas klagomålsrutiner en kartläggning Rapport 2014:1 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Författarens namn:

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet

Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Stadgar för Östgöta Nation vid Lunds Universitet Senast reviderade: 2014-04-09 1. Allmänna stadganden 1.1 Östgöta nation i Lund är en politiskt och religiöst oberoende sammanslutning av studerande vid

Läs mer

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra.

Alla heltidare ska vara tillgängliga för att svara på frågor från den ekonomiska assistenten i sitt arbete att bokföra. Ekonomisk policy 1. Inledning Denna policy är skapad för att användas som ett stöd i den dagliga verksamheten och hanteringen av Samhällsvetarkåren vid Lunds universitets (Samhällsvetarkåren) ekonomi.

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer