PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN"

Transkript

1 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet som är en del av Scharinsområdet. Saneringsarbetet ska möjliggöra en framtida användning av området likvärdig fritid, sport eller rekreationsverksamhet. Arbetena innefattar provtagning, grävsanering och skyddstäckning med 0,5 m ren jord på ett betongkrosskikt som används som separation mot den gamla markytan. Projektet är avslutat när entreprenader avsynats och resultaten följts upp och projektet sammanställt i en rapport. Skellefteå kommun är huvudman för projektet. 1

2 Innehållsförteckning Kapitel Sid 1. REVISIONSHISTORIK 5 2. DOKUMENTHANTERING I PROJEKTET 5 3. OM DOKUMENTET OCH KVALITETSRELATERADE DOKUMENT Relaterade underlag Bilagor Adresser, listor och distribution Revision 7 4. BAKGRUND Tidigare undersökningar 7 5. ARBETSMETOD ANDRA FÖRHÅLLANDEN SOM KAN PÅVERKA DETTA PROJEKT PROJEKTETS MÅL Projektets övergripande åtgärdsmål Projektets detaljerade åtgärdsmål (miljömål) Projektets kvalitetsmål PROJEKTETS OMFATTNING Metod Bedömd riskreduktion Restriktioner i markanvändningen Behov av kontroll, underhåll och skötsel efter projektets slut 15 2

3 8.5. Övriga projektpåverkande aspekter Åtgärdsskrav DETTA INGÅR INTE PROJEKTETS TIDPLAN Tidplan Milstolpar PROJEKTETS BUDGET OCH FINANSIERING Insatstid VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Myndighetskontakter Delegationer PROJEKTETS ORGANISATION Organisationsschema Roller och ansvar Möten i projektet Kommunikation Egenkontroll HANTERING AV RISK HANTERING AV ARBETSMILJÖ Byggherrens förhandsanmälan Arbetsmiljöplan 23 3

4 16. ÄNDRINGAR PROJEKTETS AVSLUTNING 23 4

5 1. Revisionshistorik Namn/version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Plan distribuerad till styrgruppen Efter synpunkter är kapitel 11, 12 och 17 ändrade. Gällande plan efter granskning av styrgruppen. 2. Dokumenthantering i projektet Alla aktiva och styrande dokument i projektet hålls aktuella digitalt och ändringar bokförs i första kapitlet, som alltid är revisionshistorik, och den nya versionen sparas digitalt med namnet + versionsnummer. Versionsnummer ändras i dokumentets sidhuvud också. Sista gällande version av styrande dokument skrivs ut och arkiveras när projektet avslutats. Gällande dokument ska vara skrivskyddade och ändringar görs i den nya versionen. Övriga handlingar förvaras i projektledarens rum. Tabell för bokförning av ändringar. Namn/Version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Exempel/ version Christer Svensson Första versionen 3. Om dokumentet och kvalitetsrelaterade dokument Projektplanen beskriver projektets genomförande och är även det dokumentet som styr projektets kvalitetsaspekter. Planen beskriver system för planering, styrning och genomförande. I planen anges projekteringskrav, kvalitetsmål och miljömål. 5

6 Projektplanen kompletteras och förbättras om så behövs, med ledning av erfarenheter som framkommer under projektets genomförande. Kvalitetsrelaterade dokument är de som uppkommer efter krav i projektplanen eller presenterade i denna lista. Dessa dokument ska efter projektets avslutning arkiveras. Protokoll från alla möten Kontraktshandlingar (Underlag, antaget anbud, kontrakt, ändrings- och tilläggsanmälningar) Ekonomiuppföljning Slutbesiktningsprotokoll Uppföljningsrapport 3.1. Relaterade underlag Inför varje deluppdrag ska vid behov en kontraktsspecifik kvalitetsplan upprättas av leverantören. Planen ska godkännas av projektledaren. Inför varje omgång fördjupad provtagning, inklusive miljökontroll vid sanering, ska en plan för genomförandet se till att tillräcklig datakvalitet erhålls. Rubrikerna i planen ska minst vara genomförandebeskrivning, datakvalitetsmål, provtagningsprogram och kvalitetsstyrning, Underlag för projektet är; Länsstyrelsens beslut Ansökan Huvudstudie med underlag Preliminär plan för markanvändning Andra myndighetsbeslut 3.2. Bilagor Rubrik Doc.namn Version Arbetsmiljöplan Intressentplan Informationsplan Riskhanteringsplan Kvalitetsplan Arbetsmiljöplan Scharins Fas 3 Version 1 Ingår i som kapitel projektplanen Ingår i som kapitel projektplanen Ingår i projektplanen. Riskanalys finns som eget levande dokument. Ingår i projektplanen 6

7 Dokumenthantering Övergripande i projektplanen 3.3. Adresser, listor och distribution Projektplanen distribueras till styrgruppen. Övriga intressenter och åtgärder för att tillmötesgå deras krav finns i kapitel Revision Projektet ingår i den löpande kontroll och revision som tillämpas för kommunens verksamheter. Löpande revisioner för att ajourhålla dokument och genomföra förbättringar hålls regelbundet. Åtgärder dokumenteras och ändringar görs i berörda dokument. 4. Bakgrund Projektet är initierat av att kommunen som genom undersökningar konstaterat att området är förorenat. När åtgärdspengar tilldelades övriga Scharinsområdet valdes, i samråd med länsstyrelsen och naturvårdsverket, att låta Härvelträskdelen ligga kvar i undersökningsram. De kompletterande undersökningar som genomfördes för Härvelträsket resulterade i en ny huvudstudie Med den som underlag har nu naturvårdsverket beslutat att tilldela Härvelträskområdet 84 Mkr för åtgärder Tidigare undersökningar Ett flertal undersökningar har tidigare utförts på Scharins industriområde. Undersökningarna har utförts både av konsulter och av Skellefteå kommun. Utförda utredningar och undersökningar som innefattar Härvelträskområdet på något sätt beskrivs kortfattat nedan. AB Scharins & söners Industriområde - Utredning av potentiellt förorenade markområden och redovisning av miljörättsligt ansvar för föroreningar inom industriområdet. Skellefteå kommun, rapport 2001/01 En utredning av föroreningssituationen inom Scharins industriområde genomfördes i avsikt att översiktligt inringa områden som är intressanta för fortsatta undersökningar. I samband med detta genomfördes en utredning som klargör undersöknings- och åtgärdsansvaret. 7

8 Markundersökning Scharins Industriområde, Ursviken 2:1 och 3:22. Sycon Teknikkonsult AB, Översiktliga markundersökningar genomfördes i avsikt att översiktligt utreda föroreningssituationen och spridningsrisken inom industriområdet. Det konstaterades att halterna av metaller och PAH är förhöjda inom stora delar av området, men att det endast är inom begränsade delar som föroreningshalterna är så höga att en åtgärd är befogad. Bland annat togs jordprover i närheten av tre stycken transformatorer. Två av dessa prover uppvisade PCB-halter över riktvärdet för känslig markanvändning. Resultaten indikerade att PCB-haltig olja har använts i transformatorerna tidigare och att marken under är förorenad. Fördjupad markundersökning Scharins industriområde. Tyréns Infrakonsult AB, uppdragsnr , Fördjupade miljötekniska undersökningar av mark, grundvatten och byggnader genomfördes. Syftet med utredningen var att i detalj avgränsa föroreningarnas utbredning i jord och grundvatten. Arbetet omfattade också att ta fram åtgärdsmål och åtgärdskrav samt förslag till möjliga åtgärdsmetoder. I undersökningen ingick även en inventering av förekommande materialrester i byggnaderna för sliperi- och boardfabrik, samt miljöförstörande material inom hela fastigheten 3:22. Utredningen konstaterar att föroreningshalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för allvarligt tillstånd inom stora delar av området. Arsenik anses styrande för utbredningen av metallförorening, och föreslås användas för att avgränsa förorenade massor. Däremot kunde ingen avgränsning av utbredning av klorfenol och dioxin göras. Som åtgärdsmål föreslogs Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Det föreslogs att massor inom Sågverk, flisupplag och hamnmagasin med halter överstigande MKM grävs upp och förbränns alternativt jordtvättas. Oljeföroreningar vid oljecisterner föreslogs behandlas in situ. Provtagning och analys av sediment längs Norrlandskusten under 2003 i regi av SGU. Som en del av den ordinarie miljöövervakningen genomfördes ett omfattande program med provtagning och analys av sediment längs Norrlandskusten under 2003 av SGUs maringeologiska avdelning. Provtagning skedde bl.a. i en ackumulationsbotten i en djupfåra nedströms Scharins i Skellefteå. Analys av metaller utfördes. Höga eller mycket höga halter av arsenik, krom koppar och nickel påträffades. 8

9 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun. Kemakta Konsult AB. Kemakta AR Slutversion reviderad Inom ramen för huvudstudien utfördes kompletterande undersökningar av Kemakta (i samarbete med Tyréns) under perioden juni september Undersökningarna omfattade provtagning av jord, provtagning av grundvatten samt provtagning av vatten och sediment sedimenteringsbassängen (även kallat reningsverket). Huvudstudien fokuserade på området runt det f d sågverket. Platsspecifika riktvärden togs fram för fyra typer av planerade markanvändningar för olika delområden inom Scharins. Volymen arsenikförorenad jord med halter över det platsspecifika riktvärdet uppskattas till ca m 3 och volymen dioxinförorenad jord med halter över det platsspecifika riktvärdet uppskattas till m 3. Riskbedömningen visade på ett stort behov av saneringsåtgärder inom området. Spridning från området bedöms vara måttlig. Olika åtgärdsalternativ utreddes. Det lämpligaste alternativet bedömdes vara urschaktning av de förorenade jordmassorna för behandling genom förbränning eller annan termisk metod samt jordtvätt. Kostnaden för sanering genom urschaktning av jord enligt föreslagna åtgärdsmål uppskattades till miljoner kronor, med antagande om att alla massor måste förbrännas. Vidare konstaterades att marken vid Härvelträsket och boardfabriken bör undersökas ytterligare. Skellefteå kommun. Kompletterande miljögeotekniska undersökningar (opublicerade data), Skellefteå kommun har under utfört ytterligare undersökningar av jord, grundvatten och ytvatten i syfte att utöka dataunderlaget avseende föroreningssituationen. Undersökningarna har omfattat ytlig jordprovtagning över hela industriområdet, uppföljning av höga arsenik- och dioxinhalter i ytjordsundersökningen, fördjupade undersökningar av PCB i anslutning till elinstallationer, undersökning av grundvatten, undersökning av ytvatten (Skellefteälven) genom passiva provtagare samt provtagning och analys av bakgrundshalter. Resultaten från undersökningarna ligger till grund för den förnyade Huvudstudien, GeoInnova, Förnyad huvudstudie Scharins industriområde, Maj 2008, GeoInnova. Uppdragsnr I huvudstudien presenteras de nya undersökningar som kommunen genomfört tillsammans med tidigare undersökningar. Två nya områden konstateras vara förorenade det ena med dioxin och arsenik och det andra av tungmetaller. Mängden dioxin fördubblades och mängden As när tiodubblades. Trots att volymen jord som behöver tas om hand från de ursprunglig områden halverats är nu volymer som behöver tas om hand med föreslagen åtgärd nära ton jord. Den föreslagna åtgärden innebär urgrävning med efterföljande förbränning eller deponering. 9

10 Skellefteå kommun. Kompletterande miljögeotekniska undersökningar (opublicerade data), Skellefteå kommun har under utfört ytterligare undersökningar av jord, grundvatten och ytvatten i syfte att utöka dataunderlaget avseende föroreningssituationen. Undersökningarna har omfattat jord- och recipientprovtagning. Resultaten från undersökningarna är inarbetade i och ligger till grund för den förnyade Huvudstudien, WSP, Huvudstudie Härvelträsket, Scharinsområdet. WSP Samhällsbyggnad, I huvudstudien presenteras de nya undersökningar som kommunen genomfört tillsammans med tidigare undersökningar. Undersökningarna visar att de huvudsakliga föroreningarna As (3,5 ton), dioxin (35 g) och Hg (400 kg). Ett flertal åtgärdsalternativ tas fram samtidigt som underlaget gör möjligt att göra egna kombinationer. Rapporten föreslår ett alternativ som lämnar kvar en del föroreningar (ca 45 %) men där exponeringsrisker tas bort genom täckning av rent material. 5. Arbetsmetod Projektering genomförs genom internt arbete och inköp av extern kompetens så långt som behövs för att kunna göra ekonomiskt säkra upphandlingar av entreprenader. Efter upphandling kommer handlingar att lämnas över till entreprenör för slutlig projektering. Det innebär att den genomförandeform som företrädesvis kommer att användas är totalentreprenad. Valet styrs huvudsakligen av att tydligare ansvarsfördelning nås samt en rakare styrning av genomförandet. Då det finns delarbeten som kan avgränsas och fler olikheter än samordningsfördelar finns delas arbetena upp enligt Tabell 5.1. Ett annat motiv till uppdelning är också att få en konkurrenssituation som kan pressa priset. Tabell 5.1. Entreprenader som genomförs i separata delar. Arbete Tid Pengar (Mkr) Planerad genomförandeform Tillgänglighetsåtgärder av markytan ,7 Utförande entreprenad Marksanering Totalentreprenad Markmodulering och skyddstäckning Totalentreprenad 10

11 6. Andra förhållanden som kan påverka detta projekt För området finns bara preliminära planer för markens kommande brukande. Allt eftersom det fastläggs hur markens ska användas ska dessa indata inarbetas i återställningsarbetet. 7. Projektets mål 7.1. Projektets övergripande åtgärdsmål Sammanfattningsvis innebär dessa att marken efter sanering skall kunna användas av vuxna och barn i enlighet med planerad markanvändning, Figur 7.1, utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker vid fiske, mm. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna. Risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge. Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen och gäller hela Scharinsområdet där Härvelträsket är en del: 1. Både barn och vuxna skall kunna delta i äventyrsverksamheten och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter. 2. Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus (café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker. 3. Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker. 4. Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske. 5. På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar. 6. Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras inom området är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar. 7. Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 8. Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. Följande restriktioner för markanvändningen finns: 11

12 Inget uttag av grundvatten skall ske från området. Figur 7.1. Karta som visar förslaget till ny markanvändning för Scharins industriområde. Förslaget innefattar en kombinerad användning för sport-, fritid och äventyrsverksamhet, bostäder och viss industrietablering Projektets detaljerade åtgärdsmål (miljömål) De mätbara åtgärdsmålen preciserar vad som måste göras för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen. 1. Arsenik tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 40 mg/kg TS. 2. Dioxin tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 200 ng WHO-TEQ/kg TS. 3. Kvicksilver tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 2,5 mg/kg TS. 4. Arsenik i skiktet 0,5-1 m under befintlig markyta tas bort vid detekterade halter över 100 mg/kg TS. 12

13 5. Dioxin i skiktet 0,5-1 m under befintlig markyta tas bort vid detekterade halter över 1200 ng WHO-TEQ/kg TS. 6. Kvicksilver saneras ner till 4 mg/kg i skiktet 0, Övriga ämnen saneras vid överstigande av dubbla värdet för MKM eller platsspecifikt riktvärde >1m om det finns beräknat. 8. Saneringar under skiktet 0-0,5 m avseende arsenik och metaller drivs maximalt ner till normal grundvattenyta. 9. Maximal klassificeringsvolym ska vara 100 m Analysvärden kontrollerade som samlingsprover representerande högst 100 m 2 schaktbotten och får inte överstiga 100 mg/kg TS för As, ng WHO-TEQ/kg TS för dioxin och 290 mg/kg TS för Hg (genomförande begränsas av mål 8). 11. Markytan ska slutformas så att så lite justeringar och ingrepp som möjligt krävs för kommande markanvändning. Inga släntlutningar större än 1:5 får förekomma och minsta täckdjup med ren jord får vara 0,5 m. 12. Minst 75 % av dioxinet som grävs upp skall destrueras. 13. Ett år efter grävsanering skall det vid tre på varandra följande mätningar med PUF-filter inte gå att detektera platsspecifika kongener i relaterade skillnader större än uppströms Projektets kvalitetsmål Tydliga handlingar av rätt kvalitet ska produceras. Granskning av framtagna dokument utanför projektgruppen ska eftersträvas. Tillräcklig datakvalitet för att säkra projektets mål till balanserade kostnader ska eftersträvas. 8. Projektets omfattning 8.1. Metod Jord schaktas bort 0-0,5 m under befintlig markyta, med sanering med åtgärdsmål 40 mg/kg för As, 200 ng TEQ/kg TEQ för dioxin och 2,5 mg/kg för Hg. För nivån 0,5-1 m genomförs schakt med åtgärdsmål 1200 ng/kg TEQ för dioxin, 100 mg/kg för As och 4 mg/kg för Hg. Området täcks därefter med minst 0,5 m rena massor. I delområden med högre risk för halter över riktvärden används betongkross som gränsskiljande skikt och för att öka täckningens tjocklek och därigenom förstärka det långsiktiga skyddet, se även Figur

14 Åtgärden beräknas reducera mängden dioxin med ca 56% (20g), mängden As med ca 49% (1700 kg) och Hg med drygt 50% (200 kg). Totalt beräknas ca m 3 massor kräva behandling. Av dessa är ca hälften organiska, en fjärdedel minerogena och resten blandat material. Figur 8.1. Genomförandeskiss. Markyta MY + 1,0 m Genomförandeskiss MY + 0,5 m Ny markyta 0,5 m rena massor påförs Bef markyta (my) över hela ytan BETONGKROSS As 40 Dioxin 200 My - 0,5 m (PSRV >1 m) As 100 Dioxin 1200 MY - 1,0 m MY - 1,5 m Hotspot avlägsnas Dioxin>1200 ng/kg As>100 bara över GV MY - 2,0 m 14

15 8.2. Bedömd riskreduktion Åtgärden innebär att risken för negativa hälsoeffekter reduceras till acceptabla nivåer och föreslagen markanvändning kan tillämpas. Källtermer reduceras påtagligt och föroreningar som lämnas kvar är avskärmade och risken för exponering av jord över beräknade riktvärden är mycket låg. Halter med akut toxiska effekter åtgärdas i stort sett helt. Skyddstäckningen, saneringsdjup och kontroll av schaktbotten innebär att den generella exponeringssituationen vid framtida okända grävningar på området kan hållas på en tolerabel nivå. Genom borttagande av huvuddelen av dioxinföroreningen är även miljöeffekter från en oförutsedd situation med bortspoling av hela eller delposter av jord innehållande kvarlämnad dioxin på tolerabel nivå. Med givna förutsättningar kommer också strandnära dioxinhållande jord att lämnas i ytterst liten omfattning Restriktioner i markanvändningen Bedömningen är att övergripande mål kan nås med föreslagen åtgärd men att restriktionen för grundvattenuttag gäller även fortsättningsvis Behov av kontroll, underhåll och skötsel efter projektets slut Genom att stor del av de förorenade massorna tas bort krävs inte annan skötsel och underhåll än vad som är normalt för andra områden. Planer och andra instrument bör dock användas för att framhålla att området varit industrialiserat och förorenat så att beredskap finns för att nya föroreningar kan dyka upp vid exploatering 8.5. Övriga projektpåverkande aspekter Anmälan av saneringsarbetet är anmälningspliktigt till bygg- och miljönämnden och sannolikt också anmälningspliktigt till arbetsmiljöverket som byggarbetsplats Åtgärdsskrav Acceptabel resthalt ( mätbart åtgärdsmål-0,5*mätosäkerheten) som analysresultaten jämförs mot ska reduceras med halva mätosäkerheten för analysmetoden. Massor som inte håller acceptabel resthalt ska åtgärdas genom bortschaktning, Tabell

16 Tabell 8.1. Acceptabla resthalter som analysresultat jämförs mot. Omhändertagande beroende på markdjup Dioxin (mg/kg TS) As (mg/kg TS) 0-0,5 m lämnas kvar <170 <35 <2,2 0-0,5 m tas bort >170 >35 >2,2 >0,5 lämnas kvar <1020 <87 <3,5 >0,5 tas bort >1020 >87 >3,5 Jordens klassificering, jämförelse mot acceptabel resthalt, ska så långt möjligt genomföras före att schaktningen inleds. Klassificering av jord görs med stöd av rekommendationerna i Naturvårdsverkets rapport Vid klassificeringen analyseras även Cu, Pb och Zn. Eventuella saneringsåtgärder för dessa metaller utvärderas och jämförs mot huvudstudiens beräknade riktvärden för dessa ämnen. Övriga övergripande åtgärdskrav för projektets genomförande: Anmärkning Nya föroreningar som lokaliseras under arbetets gång ska anmälas till miljönämnden. Arbetstider ska planeras så att bullerstörningen blir så liten som möjligt för de närboende. Damning ska begränsas så långt det är möjligt. Tillkommande arbeten ska godkännas av huvudmannens ombud. Ackrediterade laboratorier väljs där det är möjligt och att föredra. Naturvårdsverkets rapport 4667, Rätt datakvalitet, ska tillämpas där det är lämpligt. 9. Detta ingår inte I projektet ingår inte; Analysresultat jämförs mot dessa värden Ingen sanering under GV-ytan Hg (mg/kg TS) Ingen sanering under GV-ytan och under 1 m bara om halten ligger under 254 mg/kg TS 16

17 Att formalisera planeringen för den kommande markanvändningen. Att anlägga och bygga för slutanvändare. 10. Projektets tidplan Tidplan Under 2012 kommer bara övergripande planering att hinnas med. Under 2013 tillgängliggörs markytan och klassificering av jorden genomförs så långt det är möjligt med befintliga prover och genomförande av ny provtagning. Samtidigt inventeras tillgång av jordmassor som återfyll och skyddstäckning. Tidigt under 2014 ska upphandlingsunderlag för genomförande av saneringsåtgärder finnas färdiga så att saneringsarbetet kan inledas under Tidigt under 2015 ska upphandlingsunderlag för utförande av skyddstäckning finnas klart så att arbetet kan utföras under året. Under 2016 kommer uppföljning och avslutning av projektet att genomföras, Tabell Tabell Genomförandeperiod och kostnader. Moment Provtagning/Projektering/projektledning/ Uppföljning 0,1 4, ,8 Genomförande Skyddstäckning 14 Oförutsedda kostnader Bidragsbehov/år (Mkr) 0,1 5, , Milstolpar Klassificeringen av jorden ska vara klar före årsskiftet 2013/2014. Jordmassor för skyddstäckning ska vara tillgänglighetssäkrade före årsskiftet 2014/ Projektets budget och finansiering Projektets totala kalkyl ligger på 85 Mkr. Kommunens del beräknas till ca 1 Mkr. Övrig del ska täckas med statliga bidrag som fördelas och administreras av länsstyrelsen efter tilldelning av pengar från naturvårdsverket. Naturvårdsverket har fattat ett beslut, NV- 17

18 , om 38,5 Mkr och en fördelning Mkr, Mkr och ,5 Mkr. För återstående del, 45,5 Mkr är beslut utlovat till början av Länsstyrelsens beslut som reglerar genomförande och utbetalningsförfarande gentemot huvudmannen, kommunen, kommer att fattas under början av Lönekostnader för de förberedelser som genomförs under 2012 får rekvireras under kvartal Insatstid Insatstid för projektets drift som ska täckas med bidrag beräknas totalt motsvara 3,5 årsarbeten under genomförandetiden, Tabell Den totala lönekostnaden inklusive overheadkostnader beräknas till ca 2,7 miljoner kr. Styrning och administration till följd av huvudmannaskapet får inte täckas av bidrag. Det innebär att bl.a. att ekonomisk administration, styrgrupp, arbete med upphandlingar m.m. är kostnader som ligger helt på kommunen. Tabell Sysselsättningsgrad i % för befattningar i projektet Vem År 2012 % År 2013 % År 2014 % År 2015 % År 2016 % Årsarbeten Projektledare ,25 Projektassistent Projektledarens backup ,35 GIS-stöd ,27 Kvalitet- och miljökontrollsansvarig Extra resurs för provtagning , ,25 Summa ,5 12. Villkor och förutsättningar Myndighetskontakter Efterbehandlingsarbetet kräver saneringsanmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och markhöjningen kräver sannolikt även marklov enligt 18

19 plan- och bygglagen. Båda ärendena hanteras av Skellefteå kommuns bygg och miljönämnd Delegationer Huvudmannen har delegerat beslutande rätt för projektrelaterade arbeten enligt följande, KS Befattning Anskaffningssumma Inköpssumma Projektledaren kr kr Planeringschefen kr kr Ekonomichefen kr kr 13. Projektets organisation Projektet styrs av styrgruppens beslut och relaterade beslut från myndigheter. Projektet leds av projektledaren som till sin hjälp har en, backup och en projektassistent Organisationsschema STYRGRUPP Lars Hedqvist, planeringschef - Göran Åström, bygg- och miljökontorets chef Jan Sundbom, fastighetschef Christer Norberg, fastighetskontoret - Hans Andersson, teknisk chef - Susanne Aidanpää, ekonomichef Karin Söderström, länsstyrelsen - Rolf Edlund, kommunjurist Christer Svensson, projektledare PROJEKTGRUPP Christer Svensson, projektledare Projektassistent, (rekryteras) Projektledarens bakup (rekryteras internt) - konsultstöd Teknisk chef, Hans Andersson Upphandling, Stig Bergström Kvalitets- och miljökontroll Christer Svensson GIS stöd, Lars Nyström Entreprenader Administration ekonomi, Elvy Lindgren? Blå färg innebär att ingående funktioner är bidragsberättigade 19

20 13.2. Roller och ansvar Styrgrupp: Fattar övergripande och styrande beslut. Projektledare: Projektledaren rapporterar till styrgruppen och ska; Vara huvudmannens representant i projektrelaterade frågor. Eftersträva att uppsatta mål och villkor följs. Stämmer av och redovisar kostnader och utfört arbete på varje styrgruppsmöte. Genomföra projektet enligt beslutade planer, detta omfattar insamlandet av data, analyser, genomföra möten mm. Sammanställa, utvärdera och dra slutsatser av genomförda undersökningar. Detaljplanera och skriva eller se till att handlingar som behövs för genomförandet tas fram. Ansvarar för att informera om projektets framåtskridande och föra förslag till ändringar till beslut. Leveransgodkänna och kontera fakturor. Avsluta projektet och återföra erfarenheter. I mån av tid ska projektledaren Delta i och genomföra undersökningar och utredningar. Genomföra provtagning och provhantering. Projektassistent: Rapporterar till projektledare och skall; Ansvarar för att provtagning(fältarbete) genomförs enligt plan och med tillräcklig kvalitét. Ansvarar för efterföljand provhantering så att en effektiv förvaring av prover skapas och att rätt prov skickas för analys. Ansvarar för att provtagningsprotokoll och analysresultat förs in i databaser. Vara med och producera nödvändiga handlingar. Delta i och genomföra undersökningar och utredningar. Projektledarens backup: Är resursperson för projektet och skall; För anteckningar vid styrgruppsmöten. Vara insatt i vad som händer i projektet. Ersätta projektledaren och överta driftansvarig vid dennes frånvaro. Teknisk chef: Tillsätter och avsätter deltagare i projektet. Attesterar fakturor eller alternativt dennes ersättare enligt delegationsordning. GIS-stöd: Skapar och hanterar nödvändiga GIS-applikationer. 20

21 Kvalitets- och miljökontroll: Tar fram kontrollprogram och kontrollplaner. Följer upp att kontroller genomförs både internt och av entreprenörer. Administratör ek: Administratör skall; Ta fram rutiner för ekonomisk administration. Ansvarar för konteringsplaner. Leda den ekonomiska administrationen av projektet. Ansvara för att löpande rekvirera pengar efter fakturaunderlag. Entreprenader: Entreprenörer rapporterar till projektledaren. Byggmöten hålls under genomförandeskeden av entreprenader och är första forum för att lösa problem, samordna genomförande och begränsa stillestånd av entreprenaden Möten i projektet Tabell Planering för möten i projektet. Mötesnamn Syfte Frekvens Sammankallande Styrgruppsmöte Byggmöten Informationsmöten Rapportera status (tid, kostnader, risker, m m.) Besluta om inriktning För att åstadkomma projektresultat Informera om projektet Start jan 13. Därefter ca var fjärde månad. Projektledare 4 Vid behov Projektledare 1 Vid behov Projektledare Tid (h) Kommunikation Kommunikation sker muntligt eller via mail inom uppdragsorganisationen. Projektledaren ansvarar för att information skickas till berörda. Alla möten dokumenteras och sparas digitalt och skickas till deltagare och andra berörda via mail. Se vidare Tabell 13.2 nedan om hur definierade intressenter ska informeras eller ges möjlighet att informera sig. 21

22 Tabell Informationsplan Intressent Närboende Allmänhet och press Politiker Entreprenörer Interna chefer Åtgärd Infobrev, infomöten och infotavla. Hemsida, pressreleaser och presskonferenser Hemsida, rapporter och via planeringschefens regelbundna möte med kommunalrådet Tydliga upphandlingar, tydliga regler för ätor och regelbundna möten Via styrgruppsdeltagare och hemsida Bygg- och miljönämnden Arbetsmiljöverket Yttre miljö Tydliga anmälningshandlingar och informella kontakter. Tydliga underlag för lov mm. och informella kontakter. Anmälan och arbetsmiljöplan Referensundersökningar och miljökontroll Länsstyrelsen Experter och utbildningar Kommande brukare Styrgrupp Styrgrupp, regelbundna rapporter, ny ansökan och informella kontakter Studiebesök, möten och underlätta genomförande av t ex examensarbeten Ta in fastställd markanvändning i återställningsarbetet och ha hög ambition på miljökontrollen Regelbundna möten, hemsida, styrande dokument och protokoll Egenkontroll Egenkontrollen omfattar checklistor och miljökontrollprogram som ska utarbetas. Den egenkontroll som ska utföras av andra kontraktsansvariga dokumenteras enligt den platsspecifika kvalitetsplanen som utarbetas för varje uppdrag. 14. Hantering av risk Riskmoment som kan hindra uppdraget avseende tid, kostnad och kvalitet tas fram i en riskanalys. Riskanalysen anger definierad risk, sannolikhet, konsekvens, omfattning och åtgärd. Riskanalysen tas fram i projektets inledningsskede. Risker som får stor 22

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2009-05-04 Version 1 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 2 Sanering av mark Projektbeskrivning I projektet ingår följande uppräknade delarbeten; åtgärder för stora delar av strandkanten, ny

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum SLUTRAPPORT Henrik Eriksson och Pär Elander Hifab AB/Envipro Miljöteknik Göteborg och Linköping 2008-01-03 SAMMANFATTNING Envipro Miljöteknik

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Inledning För att erhålla bästa utbyte av steg 2 rekommenderas att du har gått igenom utbildningspaketets Steg 1 först. Steg 1 består av två bildspel med en

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM EFTERBEHANDLING AV ETT FÖRORENAT OMRÅDE (enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Skövde kommun, Miljöförvaltningen Östra Skaraborg,

Läs mer

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun BESLUT 1(6) Kontaktperson Miljöavdelningen Mats Andersson 010-224 13 09 mats.andersson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket Samhällsavdelningen Kemikalieenheten Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 2 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering

Läs mer

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19 Slutrapport Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB Upprättad av: Granskad av: Krister Domander Ulrika Wievegg Sammanfattning Sanering av förorenad mark och rivning av ett antal bostadsbyggnader samt

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Efterbehandling vid Åvikenområdet

Efterbehandling vid Åvikenområdet Efterbehandling vid Åvikenområdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hälso- och miljömål 4 Projektering 5 Upphandling 6 Invändig sanering 7 Marksanering 8 Sanering av vatten 9 Resultat och uppföljning

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd Sanering av Klippans Läderfabrik Studiebesök Renare Mark Syd 2009-11-03 Översiktskarta Föroreningshalter i fyllnadsmassor Täckmassor på deponierna Utanför området Längst söderut Grundvatten Nedströms

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Tid Ämne Aktör :05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30. Film BT Kemi saneringen

Tid Ämne Aktör :05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30. Film BT Kemi saneringen Dagens program Tid Ämne Aktör 15-15:05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:45 16:45 16:55 16:55 17:05 17:05 17:15

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun

Yttrande över Förslag till tillämpade riktvärden för Silverdal, Sollentuna kommun NATURVÅRDSVERKET 1(6) 2003-03-14 Dnr: 642-1880-03-Rf Enheten för förorenade områden Fredrika Östlund Sollentuna kommun Miljö och hälsoskyddskontoret Att: Ann-Christin Granfors 191 86 Sollentuna Yttrande

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-29 260 Ansökan om bidrag till huvudstudie av förorenade sediment i Falkenbergs hamnbassäng. KS 2015-295

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Riskvärderingskurs, Malmö 2012-12-06 Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 1 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering och riskbedömning Förstå

Läs mer

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet 2008-01-28 Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet Rapporten är sammanställd av Christer Svensson, Skellefteå kommun 1 Inledning För ett område som i huvudstudien kallas för A-området gick

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Gamla bruksområdet Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Material framtaget till informationsträff den 24 februari 2009 i Gusums Folkets hus Inledning Kommunen

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer