PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN"

Transkript

1 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet som är en del av Scharinsområdet. Saneringsarbetet ska möjliggöra en framtida användning av området likvärdig fritid, sport eller rekreationsverksamhet. Arbetena innefattar provtagning, grävsanering och skyddstäckning med 0,5 m ren jord på ett betongkrosskikt som används som separation mot den gamla markytan. Projektet är avslutat när entreprenader avsynats och resultaten följts upp och projektet sammanställt i en rapport. Skellefteå kommun är huvudman för projektet. 1

2 Innehållsförteckning Kapitel Sid 1. REVISIONSHISTORIK 5 2. DOKUMENTHANTERING I PROJEKTET 5 3. OM DOKUMENTET OCH KVALITETSRELATERADE DOKUMENT Relaterade underlag Bilagor Adresser, listor och distribution Revision 7 4. BAKGRUND Tidigare undersökningar 7 5. ARBETSMETOD ANDRA FÖRHÅLLANDEN SOM KAN PÅVERKA DETTA PROJEKT PROJEKTETS MÅL Projektets övergripande åtgärdsmål Projektets detaljerade åtgärdsmål (miljömål) Projektets kvalitetsmål PROJEKTETS OMFATTNING Metod Bedömd riskreduktion Restriktioner i markanvändningen Behov av kontroll, underhåll och skötsel efter projektets slut 15 2

3 8.5. Övriga projektpåverkande aspekter Åtgärdsskrav DETTA INGÅR INTE PROJEKTETS TIDPLAN Tidplan Milstolpar PROJEKTETS BUDGET OCH FINANSIERING Insatstid VILLKOR OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Myndighetskontakter Delegationer PROJEKTETS ORGANISATION Organisationsschema Roller och ansvar Möten i projektet Kommunikation Egenkontroll HANTERING AV RISK HANTERING AV ARBETSMILJÖ Byggherrens förhandsanmälan Arbetsmiljöplan 23 3

4 16. ÄNDRINGAR PROJEKTETS AVSLUTNING 23 4

5 1. Revisionshistorik Namn/version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Projektplan Scharins fas 3 /version Christer Svensson Plan distribuerad till styrgruppen Efter synpunkter är kapitel 11, 12 och 17 ändrade. Gällande plan efter granskning av styrgruppen. 2. Dokumenthantering i projektet Alla aktiva och styrande dokument i projektet hålls aktuella digitalt och ändringar bokförs i första kapitlet, som alltid är revisionshistorik, och den nya versionen sparas digitalt med namnet + versionsnummer. Versionsnummer ändras i dokumentets sidhuvud också. Sista gällande version av styrande dokument skrivs ut och arkiveras när projektet avslutats. Gällande dokument ska vara skrivskyddade och ändringar görs i den nya versionen. Övriga handlingar förvaras i projektledarens rum. Tabell för bokförning av ändringar. Namn/Version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Exempel/ version Christer Svensson Första versionen 3. Om dokumentet och kvalitetsrelaterade dokument Projektplanen beskriver projektets genomförande och är även det dokumentet som styr projektets kvalitetsaspekter. Planen beskriver system för planering, styrning och genomförande. I planen anges projekteringskrav, kvalitetsmål och miljömål. 5

6 Projektplanen kompletteras och förbättras om så behövs, med ledning av erfarenheter som framkommer under projektets genomförande. Kvalitetsrelaterade dokument är de som uppkommer efter krav i projektplanen eller presenterade i denna lista. Dessa dokument ska efter projektets avslutning arkiveras. Protokoll från alla möten Kontraktshandlingar (Underlag, antaget anbud, kontrakt, ändrings- och tilläggsanmälningar) Ekonomiuppföljning Slutbesiktningsprotokoll Uppföljningsrapport 3.1. Relaterade underlag Inför varje deluppdrag ska vid behov en kontraktsspecifik kvalitetsplan upprättas av leverantören. Planen ska godkännas av projektledaren. Inför varje omgång fördjupad provtagning, inklusive miljökontroll vid sanering, ska en plan för genomförandet se till att tillräcklig datakvalitet erhålls. Rubrikerna i planen ska minst vara genomförandebeskrivning, datakvalitetsmål, provtagningsprogram och kvalitetsstyrning, Underlag för projektet är; Länsstyrelsens beslut Ansökan Huvudstudie med underlag Preliminär plan för markanvändning Andra myndighetsbeslut 3.2. Bilagor Rubrik Doc.namn Version Arbetsmiljöplan Intressentplan Informationsplan Riskhanteringsplan Kvalitetsplan Arbetsmiljöplan Scharins Fas 3 Version 1 Ingår i som kapitel projektplanen Ingår i som kapitel projektplanen Ingår i projektplanen. Riskanalys finns som eget levande dokument. Ingår i projektplanen 6

7 Dokumenthantering Övergripande i projektplanen 3.3. Adresser, listor och distribution Projektplanen distribueras till styrgruppen. Övriga intressenter och åtgärder för att tillmötesgå deras krav finns i kapitel Revision Projektet ingår i den löpande kontroll och revision som tillämpas för kommunens verksamheter. Löpande revisioner för att ajourhålla dokument och genomföra förbättringar hålls regelbundet. Åtgärder dokumenteras och ändringar görs i berörda dokument. 4. Bakgrund Projektet är initierat av att kommunen som genom undersökningar konstaterat att området är förorenat. När åtgärdspengar tilldelades övriga Scharinsområdet valdes, i samråd med länsstyrelsen och naturvårdsverket, att låta Härvelträskdelen ligga kvar i undersökningsram. De kompletterande undersökningar som genomfördes för Härvelträsket resulterade i en ny huvudstudie Med den som underlag har nu naturvårdsverket beslutat att tilldela Härvelträskområdet 84 Mkr för åtgärder Tidigare undersökningar Ett flertal undersökningar har tidigare utförts på Scharins industriområde. Undersökningarna har utförts både av konsulter och av Skellefteå kommun. Utförda utredningar och undersökningar som innefattar Härvelträskområdet på något sätt beskrivs kortfattat nedan. AB Scharins & söners Industriområde - Utredning av potentiellt förorenade markområden och redovisning av miljörättsligt ansvar för föroreningar inom industriområdet. Skellefteå kommun, rapport 2001/01 En utredning av föroreningssituationen inom Scharins industriområde genomfördes i avsikt att översiktligt inringa områden som är intressanta för fortsatta undersökningar. I samband med detta genomfördes en utredning som klargör undersöknings- och åtgärdsansvaret. 7

8 Markundersökning Scharins Industriområde, Ursviken 2:1 och 3:22. Sycon Teknikkonsult AB, Översiktliga markundersökningar genomfördes i avsikt att översiktligt utreda föroreningssituationen och spridningsrisken inom industriområdet. Det konstaterades att halterna av metaller och PAH är förhöjda inom stora delar av området, men att det endast är inom begränsade delar som föroreningshalterna är så höga att en åtgärd är befogad. Bland annat togs jordprover i närheten av tre stycken transformatorer. Två av dessa prover uppvisade PCB-halter över riktvärdet för känslig markanvändning. Resultaten indikerade att PCB-haltig olja har använts i transformatorerna tidigare och att marken under är förorenad. Fördjupad markundersökning Scharins industriområde. Tyréns Infrakonsult AB, uppdragsnr , Fördjupade miljötekniska undersökningar av mark, grundvatten och byggnader genomfördes. Syftet med utredningen var att i detalj avgränsa föroreningarnas utbredning i jord och grundvatten. Arbetet omfattade också att ta fram åtgärdsmål och åtgärdskrav samt förslag till möjliga åtgärdsmetoder. I undersökningen ingick även en inventering av förekommande materialrester i byggnaderna för sliperi- och boardfabrik, samt miljöförstörande material inom hela fastigheten 3:22. Utredningen konstaterar att föroreningshalterna överstiger Naturvårdsverkets riktvärden för allvarligt tillstånd inom stora delar av området. Arsenik anses styrande för utbredningen av metallförorening, och föreslås användas för att avgränsa förorenade massor. Däremot kunde ingen avgränsning av utbredning av klorfenol och dioxin göras. Som åtgärdsmål föreslogs Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Det föreslogs att massor inom Sågverk, flisupplag och hamnmagasin med halter överstigande MKM grävs upp och förbränns alternativt jordtvättas. Oljeföroreningar vid oljecisterner föreslogs behandlas in situ. Provtagning och analys av sediment längs Norrlandskusten under 2003 i regi av SGU. Som en del av den ordinarie miljöövervakningen genomfördes ett omfattande program med provtagning och analys av sediment längs Norrlandskusten under 2003 av SGUs maringeologiska avdelning. Provtagning skedde bl.a. i en ackumulationsbotten i en djupfåra nedströms Scharins i Skellefteå. Analys av metaller utfördes. Höga eller mycket höga halter av arsenik, krom koppar och nickel påträffades. 8

9 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun. Kemakta Konsult AB. Kemakta AR Slutversion reviderad Inom ramen för huvudstudien utfördes kompletterande undersökningar av Kemakta (i samarbete med Tyréns) under perioden juni september Undersökningarna omfattade provtagning av jord, provtagning av grundvatten samt provtagning av vatten och sediment sedimenteringsbassängen (även kallat reningsverket). Huvudstudien fokuserade på området runt det f d sågverket. Platsspecifika riktvärden togs fram för fyra typer av planerade markanvändningar för olika delområden inom Scharins. Volymen arsenikförorenad jord med halter över det platsspecifika riktvärdet uppskattas till ca m 3 och volymen dioxinförorenad jord med halter över det platsspecifika riktvärdet uppskattas till m 3. Riskbedömningen visade på ett stort behov av saneringsåtgärder inom området. Spridning från området bedöms vara måttlig. Olika åtgärdsalternativ utreddes. Det lämpligaste alternativet bedömdes vara urschaktning av de förorenade jordmassorna för behandling genom förbränning eller annan termisk metod samt jordtvätt. Kostnaden för sanering genom urschaktning av jord enligt föreslagna åtgärdsmål uppskattades till miljoner kronor, med antagande om att alla massor måste förbrännas. Vidare konstaterades att marken vid Härvelträsket och boardfabriken bör undersökas ytterligare. Skellefteå kommun. Kompletterande miljögeotekniska undersökningar (opublicerade data), Skellefteå kommun har under utfört ytterligare undersökningar av jord, grundvatten och ytvatten i syfte att utöka dataunderlaget avseende föroreningssituationen. Undersökningarna har omfattat ytlig jordprovtagning över hela industriområdet, uppföljning av höga arsenik- och dioxinhalter i ytjordsundersökningen, fördjupade undersökningar av PCB i anslutning till elinstallationer, undersökning av grundvatten, undersökning av ytvatten (Skellefteälven) genom passiva provtagare samt provtagning och analys av bakgrundshalter. Resultaten från undersökningarna ligger till grund för den förnyade Huvudstudien, GeoInnova, Förnyad huvudstudie Scharins industriområde, Maj 2008, GeoInnova. Uppdragsnr I huvudstudien presenteras de nya undersökningar som kommunen genomfört tillsammans med tidigare undersökningar. Två nya områden konstateras vara förorenade det ena med dioxin och arsenik och det andra av tungmetaller. Mängden dioxin fördubblades och mängden As när tiodubblades. Trots att volymen jord som behöver tas om hand från de ursprunglig områden halverats är nu volymer som behöver tas om hand med föreslagen åtgärd nära ton jord. Den föreslagna åtgärden innebär urgrävning med efterföljande förbränning eller deponering. 9

10 Skellefteå kommun. Kompletterande miljögeotekniska undersökningar (opublicerade data), Skellefteå kommun har under utfört ytterligare undersökningar av jord, grundvatten och ytvatten i syfte att utöka dataunderlaget avseende föroreningssituationen. Undersökningarna har omfattat jord- och recipientprovtagning. Resultaten från undersökningarna är inarbetade i och ligger till grund för den förnyade Huvudstudien, WSP, Huvudstudie Härvelträsket, Scharinsområdet. WSP Samhällsbyggnad, I huvudstudien presenteras de nya undersökningar som kommunen genomfört tillsammans med tidigare undersökningar. Undersökningarna visar att de huvudsakliga föroreningarna As (3,5 ton), dioxin (35 g) och Hg (400 kg). Ett flertal åtgärdsalternativ tas fram samtidigt som underlaget gör möjligt att göra egna kombinationer. Rapporten föreslår ett alternativ som lämnar kvar en del föroreningar (ca 45 %) men där exponeringsrisker tas bort genom täckning av rent material. 5. Arbetsmetod Projektering genomförs genom internt arbete och inköp av extern kompetens så långt som behövs för att kunna göra ekonomiskt säkra upphandlingar av entreprenader. Efter upphandling kommer handlingar att lämnas över till entreprenör för slutlig projektering. Det innebär att den genomförandeform som företrädesvis kommer att användas är totalentreprenad. Valet styrs huvudsakligen av att tydligare ansvarsfördelning nås samt en rakare styrning av genomförandet. Då det finns delarbeten som kan avgränsas och fler olikheter än samordningsfördelar finns delas arbetena upp enligt Tabell 5.1. Ett annat motiv till uppdelning är också att få en konkurrenssituation som kan pressa priset. Tabell 5.1. Entreprenader som genomförs i separata delar. Arbete Tid Pengar (Mkr) Planerad genomförandeform Tillgänglighetsåtgärder av markytan ,7 Utförande entreprenad Marksanering Totalentreprenad Markmodulering och skyddstäckning Totalentreprenad 10

11 6. Andra förhållanden som kan påverka detta projekt För området finns bara preliminära planer för markens kommande brukande. Allt eftersom det fastläggs hur markens ska användas ska dessa indata inarbetas i återställningsarbetet. 7. Projektets mål 7.1. Projektets övergripande åtgärdsmål Sammanfattningsvis innebär dessa att marken efter sanering skall kunna användas av vuxna och barn i enlighet med planerad markanvändning, Figur 7.1, utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker vid fiske, mm. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna. Risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge. Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen och gäller hela Scharinsområdet där Härvelträsket är en del: 1. Både barn och vuxna skall kunna delta i äventyrsverksamheten och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter. 2. Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus (café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker. 3. Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker. 4. Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske. 5. På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar. 6. Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras inom området är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar. 7. Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka några miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 8. Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. Följande restriktioner för markanvändningen finns: 11

12 Inget uttag av grundvatten skall ske från området. Figur 7.1. Karta som visar förslaget till ny markanvändning för Scharins industriområde. Förslaget innefattar en kombinerad användning för sport-, fritid och äventyrsverksamhet, bostäder och viss industrietablering Projektets detaljerade åtgärdsmål (miljömål) De mätbara åtgärdsmålen preciserar vad som måste göras för att uppnå de övergripande åtgärdsmålen. 1. Arsenik tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 40 mg/kg TS. 2. Dioxin tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 200 ng WHO-TEQ/kg TS. 3. Kvicksilver tas bort ner till 0,5 m under befintlig markyta vid detekterade halter över 2,5 mg/kg TS. 4. Arsenik i skiktet 0,5-1 m under befintlig markyta tas bort vid detekterade halter över 100 mg/kg TS. 12

13 5. Dioxin i skiktet 0,5-1 m under befintlig markyta tas bort vid detekterade halter över 1200 ng WHO-TEQ/kg TS. 6. Kvicksilver saneras ner till 4 mg/kg i skiktet 0, Övriga ämnen saneras vid överstigande av dubbla värdet för MKM eller platsspecifikt riktvärde >1m om det finns beräknat. 8. Saneringar under skiktet 0-0,5 m avseende arsenik och metaller drivs maximalt ner till normal grundvattenyta. 9. Maximal klassificeringsvolym ska vara 100 m Analysvärden kontrollerade som samlingsprover representerande högst 100 m 2 schaktbotten och får inte överstiga 100 mg/kg TS för As, ng WHO-TEQ/kg TS för dioxin och 290 mg/kg TS för Hg (genomförande begränsas av mål 8). 11. Markytan ska slutformas så att så lite justeringar och ingrepp som möjligt krävs för kommande markanvändning. Inga släntlutningar större än 1:5 får förekomma och minsta täckdjup med ren jord får vara 0,5 m. 12. Minst 75 % av dioxinet som grävs upp skall destrueras. 13. Ett år efter grävsanering skall det vid tre på varandra följande mätningar med PUF-filter inte gå att detektera platsspecifika kongener i relaterade skillnader större än uppströms Projektets kvalitetsmål Tydliga handlingar av rätt kvalitet ska produceras. Granskning av framtagna dokument utanför projektgruppen ska eftersträvas. Tillräcklig datakvalitet för att säkra projektets mål till balanserade kostnader ska eftersträvas. 8. Projektets omfattning 8.1. Metod Jord schaktas bort 0-0,5 m under befintlig markyta, med sanering med åtgärdsmål 40 mg/kg för As, 200 ng TEQ/kg TEQ för dioxin och 2,5 mg/kg för Hg. För nivån 0,5-1 m genomförs schakt med åtgärdsmål 1200 ng/kg TEQ för dioxin, 100 mg/kg för As och 4 mg/kg för Hg. Området täcks därefter med minst 0,5 m rena massor. I delområden med högre risk för halter över riktvärden används betongkross som gränsskiljande skikt och för att öka täckningens tjocklek och därigenom förstärka det långsiktiga skyddet, se även Figur

14 Åtgärden beräknas reducera mängden dioxin med ca 56% (20g), mängden As med ca 49% (1700 kg) och Hg med drygt 50% (200 kg). Totalt beräknas ca m 3 massor kräva behandling. Av dessa är ca hälften organiska, en fjärdedel minerogena och resten blandat material. Figur 8.1. Genomförandeskiss. Markyta MY + 1,0 m Genomförandeskiss MY + 0,5 m Ny markyta 0,5 m rena massor påförs Bef markyta (my) över hela ytan BETONGKROSS As 40 Dioxin 200 My - 0,5 m (PSRV >1 m) As 100 Dioxin 1200 MY - 1,0 m MY - 1,5 m Hotspot avlägsnas Dioxin>1200 ng/kg As>100 bara över GV MY - 2,0 m 14

15 8.2. Bedömd riskreduktion Åtgärden innebär att risken för negativa hälsoeffekter reduceras till acceptabla nivåer och föreslagen markanvändning kan tillämpas. Källtermer reduceras påtagligt och föroreningar som lämnas kvar är avskärmade och risken för exponering av jord över beräknade riktvärden är mycket låg. Halter med akut toxiska effekter åtgärdas i stort sett helt. Skyddstäckningen, saneringsdjup och kontroll av schaktbotten innebär att den generella exponeringssituationen vid framtida okända grävningar på området kan hållas på en tolerabel nivå. Genom borttagande av huvuddelen av dioxinföroreningen är även miljöeffekter från en oförutsedd situation med bortspoling av hela eller delposter av jord innehållande kvarlämnad dioxin på tolerabel nivå. Med givna förutsättningar kommer också strandnära dioxinhållande jord att lämnas i ytterst liten omfattning Restriktioner i markanvändningen Bedömningen är att övergripande mål kan nås med föreslagen åtgärd men att restriktionen för grundvattenuttag gäller även fortsättningsvis Behov av kontroll, underhåll och skötsel efter projektets slut Genom att stor del av de förorenade massorna tas bort krävs inte annan skötsel och underhåll än vad som är normalt för andra områden. Planer och andra instrument bör dock användas för att framhålla att området varit industrialiserat och förorenat så att beredskap finns för att nya föroreningar kan dyka upp vid exploatering 8.5. Övriga projektpåverkande aspekter Anmälan av saneringsarbetet är anmälningspliktigt till bygg- och miljönämnden och sannolikt också anmälningspliktigt till arbetsmiljöverket som byggarbetsplats Åtgärdsskrav Acceptabel resthalt ( mätbart åtgärdsmål-0,5*mätosäkerheten) som analysresultaten jämförs mot ska reduceras med halva mätosäkerheten för analysmetoden. Massor som inte håller acceptabel resthalt ska åtgärdas genom bortschaktning, Tabell

16 Tabell 8.1. Acceptabla resthalter som analysresultat jämförs mot. Omhändertagande beroende på markdjup Dioxin (mg/kg TS) As (mg/kg TS) 0-0,5 m lämnas kvar <170 <35 <2,2 0-0,5 m tas bort >170 >35 >2,2 >0,5 lämnas kvar <1020 <87 <3,5 >0,5 tas bort >1020 >87 >3,5 Jordens klassificering, jämförelse mot acceptabel resthalt, ska så långt möjligt genomföras före att schaktningen inleds. Klassificering av jord görs med stöd av rekommendationerna i Naturvårdsverkets rapport Vid klassificeringen analyseras även Cu, Pb och Zn. Eventuella saneringsåtgärder för dessa metaller utvärderas och jämförs mot huvudstudiens beräknade riktvärden för dessa ämnen. Övriga övergripande åtgärdskrav för projektets genomförande: Anmärkning Nya föroreningar som lokaliseras under arbetets gång ska anmälas till miljönämnden. Arbetstider ska planeras så att bullerstörningen blir så liten som möjligt för de närboende. Damning ska begränsas så långt det är möjligt. Tillkommande arbeten ska godkännas av huvudmannens ombud. Ackrediterade laboratorier väljs där det är möjligt och att föredra. Naturvårdsverkets rapport 4667, Rätt datakvalitet, ska tillämpas där det är lämpligt. 9. Detta ingår inte I projektet ingår inte; Analysresultat jämförs mot dessa värden Ingen sanering under GV-ytan Hg (mg/kg TS) Ingen sanering under GV-ytan och under 1 m bara om halten ligger under 254 mg/kg TS 16

17 Att formalisera planeringen för den kommande markanvändningen. Att anlägga och bygga för slutanvändare. 10. Projektets tidplan Tidplan Under 2012 kommer bara övergripande planering att hinnas med. Under 2013 tillgängliggörs markytan och klassificering av jorden genomförs så långt det är möjligt med befintliga prover och genomförande av ny provtagning. Samtidigt inventeras tillgång av jordmassor som återfyll och skyddstäckning. Tidigt under 2014 ska upphandlingsunderlag för genomförande av saneringsåtgärder finnas färdiga så att saneringsarbetet kan inledas under Tidigt under 2015 ska upphandlingsunderlag för utförande av skyddstäckning finnas klart så att arbetet kan utföras under året. Under 2016 kommer uppföljning och avslutning av projektet att genomföras, Tabell Tabell Genomförandeperiod och kostnader. Moment Provtagning/Projektering/projektledning/ Uppföljning 0,1 4, ,8 Genomförande Skyddstäckning 14 Oförutsedda kostnader Bidragsbehov/år (Mkr) 0,1 5, , Milstolpar Klassificeringen av jorden ska vara klar före årsskiftet 2013/2014. Jordmassor för skyddstäckning ska vara tillgänglighetssäkrade före årsskiftet 2014/ Projektets budget och finansiering Projektets totala kalkyl ligger på 85 Mkr. Kommunens del beräknas till ca 1 Mkr. Övrig del ska täckas med statliga bidrag som fördelas och administreras av länsstyrelsen efter tilldelning av pengar från naturvårdsverket. Naturvårdsverket har fattat ett beslut, NV- 17

18 , om 38,5 Mkr och en fördelning Mkr, Mkr och ,5 Mkr. För återstående del, 45,5 Mkr är beslut utlovat till början av Länsstyrelsens beslut som reglerar genomförande och utbetalningsförfarande gentemot huvudmannen, kommunen, kommer att fattas under början av Lönekostnader för de förberedelser som genomförs under 2012 får rekvireras under kvartal Insatstid Insatstid för projektets drift som ska täckas med bidrag beräknas totalt motsvara 3,5 årsarbeten under genomförandetiden, Tabell Den totala lönekostnaden inklusive overheadkostnader beräknas till ca 2,7 miljoner kr. Styrning och administration till följd av huvudmannaskapet får inte täckas av bidrag. Det innebär att bl.a. att ekonomisk administration, styrgrupp, arbete med upphandlingar m.m. är kostnader som ligger helt på kommunen. Tabell Sysselsättningsgrad i % för befattningar i projektet Vem År 2012 % År 2013 % År 2014 % År 2015 % År 2016 % Årsarbeten Projektledare ,25 Projektassistent Projektledarens backup ,35 GIS-stöd ,27 Kvalitet- och miljökontrollsansvarig Extra resurs för provtagning , ,25 Summa ,5 12. Villkor och förutsättningar Myndighetskontakter Efterbehandlingsarbetet kräver saneringsanmälan enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och markhöjningen kräver sannolikt även marklov enligt 18

19 plan- och bygglagen. Båda ärendena hanteras av Skellefteå kommuns bygg och miljönämnd Delegationer Huvudmannen har delegerat beslutande rätt för projektrelaterade arbeten enligt följande, KS Befattning Anskaffningssumma Inköpssumma Projektledaren kr kr Planeringschefen kr kr Ekonomichefen kr kr 13. Projektets organisation Projektet styrs av styrgruppens beslut och relaterade beslut från myndigheter. Projektet leds av projektledaren som till sin hjälp har en, backup och en projektassistent Organisationsschema STYRGRUPP Lars Hedqvist, planeringschef - Göran Åström, bygg- och miljökontorets chef Jan Sundbom, fastighetschef Christer Norberg, fastighetskontoret - Hans Andersson, teknisk chef - Susanne Aidanpää, ekonomichef Karin Söderström, länsstyrelsen - Rolf Edlund, kommunjurist Christer Svensson, projektledare PROJEKTGRUPP Christer Svensson, projektledare Projektassistent, (rekryteras) Projektledarens bakup (rekryteras internt) - konsultstöd Teknisk chef, Hans Andersson Upphandling, Stig Bergström Kvalitets- och miljökontroll Christer Svensson GIS stöd, Lars Nyström Entreprenader Administration ekonomi, Elvy Lindgren? Blå färg innebär att ingående funktioner är bidragsberättigade 19

20 13.2. Roller och ansvar Styrgrupp: Fattar övergripande och styrande beslut. Projektledare: Projektledaren rapporterar till styrgruppen och ska; Vara huvudmannens representant i projektrelaterade frågor. Eftersträva att uppsatta mål och villkor följs. Stämmer av och redovisar kostnader och utfört arbete på varje styrgruppsmöte. Genomföra projektet enligt beslutade planer, detta omfattar insamlandet av data, analyser, genomföra möten mm. Sammanställa, utvärdera och dra slutsatser av genomförda undersökningar. Detaljplanera och skriva eller se till att handlingar som behövs för genomförandet tas fram. Ansvarar för att informera om projektets framåtskridande och föra förslag till ändringar till beslut. Leveransgodkänna och kontera fakturor. Avsluta projektet och återföra erfarenheter. I mån av tid ska projektledaren Delta i och genomföra undersökningar och utredningar. Genomföra provtagning och provhantering. Projektassistent: Rapporterar till projektledare och skall; Ansvarar för att provtagning(fältarbete) genomförs enligt plan och med tillräcklig kvalitét. Ansvarar för efterföljand provhantering så att en effektiv förvaring av prover skapas och att rätt prov skickas för analys. Ansvarar för att provtagningsprotokoll och analysresultat förs in i databaser. Vara med och producera nödvändiga handlingar. Delta i och genomföra undersökningar och utredningar. Projektledarens backup: Är resursperson för projektet och skall; För anteckningar vid styrgruppsmöten. Vara insatt i vad som händer i projektet. Ersätta projektledaren och överta driftansvarig vid dennes frånvaro. Teknisk chef: Tillsätter och avsätter deltagare i projektet. Attesterar fakturor eller alternativt dennes ersättare enligt delegationsordning. GIS-stöd: Skapar och hanterar nödvändiga GIS-applikationer. 20

21 Kvalitets- och miljökontroll: Tar fram kontrollprogram och kontrollplaner. Följer upp att kontroller genomförs både internt och av entreprenörer. Administratör ek: Administratör skall; Ta fram rutiner för ekonomisk administration. Ansvarar för konteringsplaner. Leda den ekonomiska administrationen av projektet. Ansvara för att löpande rekvirera pengar efter fakturaunderlag. Entreprenader: Entreprenörer rapporterar till projektledaren. Byggmöten hålls under genomförandeskeden av entreprenader och är första forum för att lösa problem, samordna genomförande och begränsa stillestånd av entreprenaden Möten i projektet Tabell Planering för möten i projektet. Mötesnamn Syfte Frekvens Sammankallande Styrgruppsmöte Byggmöten Informationsmöten Rapportera status (tid, kostnader, risker, m m.) Besluta om inriktning För att åstadkomma projektresultat Informera om projektet Start jan 13. Därefter ca var fjärde månad. Projektledare 4 Vid behov Projektledare 1 Vid behov Projektledare Tid (h) Kommunikation Kommunikation sker muntligt eller via mail inom uppdragsorganisationen. Projektledaren ansvarar för att information skickas till berörda. Alla möten dokumenteras och sparas digitalt och skickas till deltagare och andra berörda via mail. Se vidare Tabell 13.2 nedan om hur definierade intressenter ska informeras eller ges möjlighet att informera sig. 21

22 Tabell Informationsplan Intressent Närboende Allmänhet och press Politiker Entreprenörer Interna chefer Åtgärd Infobrev, infomöten och infotavla. Hemsida, pressreleaser och presskonferenser Hemsida, rapporter och via planeringschefens regelbundna möte med kommunalrådet Tydliga upphandlingar, tydliga regler för ätor och regelbundna möten Via styrgruppsdeltagare och hemsida Bygg- och miljönämnden Arbetsmiljöverket Yttre miljö Tydliga anmälningshandlingar och informella kontakter. Tydliga underlag för lov mm. och informella kontakter. Anmälan och arbetsmiljöplan Referensundersökningar och miljökontroll Länsstyrelsen Experter och utbildningar Kommande brukare Styrgrupp Styrgrupp, regelbundna rapporter, ny ansökan och informella kontakter Studiebesök, möten och underlätta genomförande av t ex examensarbeten Ta in fastställd markanvändning i återställningsarbetet och ha hög ambition på miljökontrollen Regelbundna möten, hemsida, styrande dokument och protokoll Egenkontroll Egenkontrollen omfattar checklistor och miljökontrollprogram som ska utarbetas. Den egenkontroll som ska utföras av andra kontraktsansvariga dokumenteras enligt den platsspecifika kvalitetsplanen som utarbetas för varje uppdrag. 14. Hantering av risk Riskmoment som kan hindra uppdraget avseende tid, kostnad och kvalitet tas fram i en riskanalys. Riskanalysen anger definierad risk, sannolikhet, konsekvens, omfattning och åtgärd. Riskanalysen tas fram i projektets inledningsskede. Risker som får stor 22

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Trafikkontorets krav

Trafikkontorets krav Trafikkontorets krav avseende kvalitetsledningssystem vid leverans av varor, tjänster och entreprenader 2(2) Innehållsförteckning sida Inledning 3 1. på leverantör 4 2. Kvalitetsledningssystem 5 3. Resurser

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan.

PROJEKTPLAN. Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. PROJEKTPLAN Projektnamn Användning Detta dokument är avsett att användas som stöd vid framtagning av dokumentet Projektplan. Kursiv röd text är råd, anvisningar och ev. exempel inom respektive avsnitt

Läs mer

Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö

Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö För kännedom Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Anders Rubin (S) Rose-Marie Carlsson (S) Stefan Lindhe (M) Södra innerstadens stadsdelsförvaltning Milan Obradovic (S)

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre

Projektplan. Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Projektplan Behovsstyrt IKT (Inter Kommunikativ Teknik ) för äldre Info ÄO Projektplan-ITK-stöd för äldre.docm Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5, 4 tr Vård och omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson

Projektstyrning - kortversionen. 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning - kortversionen 2013-09-04 Jan-Åke Olofsson Projektstyrning är en hjälp att nå dit du vill Om det inte spelar någon roll vart du kommer, ja då kan du klara dig utan projektstyrning eller

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

Kvalitetsplanering 8.1

Kvalitetsplanering 8.1 8.1 - Planering av kvalité, miljö och arbetsmiljö Mål: Att identifiera kvalitémiljö-, och arbetsmiljökraven för projektet och bestämma hur de skall uppfyllas. Indata: Angivna mål, policy ritningar, beskrivning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(7) Projekt Minireningsverk : 2013-11-12 Tid: 9.00-15.00 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Marie Karlsson, Kungsbacka Frans Karlsson, Falkenberg Johan Cederbrink,

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind

Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Marksaneringscentrum Norr (MCN) Stark ställning i Norr erfarenheter från Marksaneringscenter Norr (MCN) Mats Tysklind Projektledare för MCN Miljökemi, Umeå Universitet Mats.tysklind@chem.umu.se Risk och

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 36-43 Plats och tid Gillbergarummet, Städet, kl 14.00 16.25 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare,

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp

BT Kemi Efterbehandling, Teckomatorp miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för slutsanering samt sluttäckning av BT Kemi området, norra delen i Teckomatorp., Teckomatorp 2 (16) ANMÄLAN ENLIGT 28 FÖRORDNINGEN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Kompetensprojekt På det mänskliga planet

Kompetensprojekt På det mänskliga planet LÅT SLÅ LÅT SLÅ Kompetensprojekt På det mänskliga planet Projektledning: Jan Linné Ornella Nettelhed Nils Joelsson Administration: Susanne Kruuse Praktisk Projektledning Seminarium HLF Låt Hjärtat Slå

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer