PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA"

Transkript

1 PRESSMEDDELANDE 11 juni 2001 ARTIMPLANTS KORSBANDSIMPLANTAT GODKÄNT I EUROPA Medicinteknikföretaget Artimplant i Göteborg har fått sin första produkt ett främre korsbandsimplantat godkänd för försäljning i Europa genom en CEmärkning (LRQA notified body number 0088). Godkännandet är resultatet av ett omfattande polymertekniskt forsknings- och utvecklingsarbete i egen regi som startade 1986 av en grupp forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet. Under senare år har implantatet testats i ett flertal kliniska prövningar. Förstärkningsbandet är framställt av en unik och patentskyddad polyuretanurea (PUUR) som spinns och vävs till ett band för att sedan opereras in i knät som förstärkning på patienter med främre korsbandsskada. Materialet ersätter det skadade korsbandet men bryts ned samtidigt som kroppen bildar ny egen vävnad. Kliniska prövningar visar att materialet i det inopererade implantatet har ersatts av naturligt uppbyggd bindväv, samma vävnad som bildar kroppens egna ligament. CE-märkningen är en viktig milstolpe för Artimplant och innebär att vi nu blir ett marknadsorienterat och forskande tillväxtbolag inom det medicintekniska området. Nu kan vi aktivt visa ortopeder i Norden och övriga Europa vår metod, vilket innebär att de får bättre möjligheter att hjälpa hundratusentals patienter att undvika instabilitet i knät till följd av skada på främre korsbandet, säger Artimplants VD Anders Cedronius i en kommentar till godkännandet. Korsbandsimplantatet (ACL Augmentation Device) kommer att lanseras i Norden under tredje kvartalet i år. Lansering i Europa beräknas ske under första halvåret USAlanseringen kan ske tidigast under andra hälften av 2003 och är beroende av dels den tid det tar att få ett godkännande av den amerikanska myndigheten (FDA), dels den strategi Artimplant väljer för själva ansökningsförfarandet. 1

2 Korsbandsskada Varje år drabbas cirka en miljon människor i världen av främre korsbandsskada. I Sverige svarar avslitet främre korsband för 85 procent av alla invaliditetsgrundande knäskador som drabbar idrottsutövare inom lagsporter och skidåkning. Hälften av de skadade korsbanden opereras inte utan behandlas med sjukgymnastik för att kompensera för den förlorade stabiliteten i leden. Långtidsresultaten har ofta varit dåliga på grund av tilltagande nötningsskador på brosk och andra strukturer i leden. ARTIMPLANT Artimplant fokuserar på problemlösningar inom rekonstruktiv kirurgi. Artimplant bedriver forskning och utveckling, tillverkning och marknadsföring av nedbrytbara implantat i syfte att återskapa ett aktivt liv. Företagets egenutvecklade material bygger på en ny teknologi som öppnar nya marknader inom ortopedisk kirurgi och en rad andra specialistområden där de medicinska behoven är stora. Efter många års utvecklingsarbete går Artimplant nu in i en marknadsfas. Artimplant har bland annat utvecklat och patenterat ett antal olika nedbrytbara ledbandsimplantat, som genomgår kliniska prövningar. Företaget fokuserar nu på tre prioriterade områden med det nedbrytbara materialet: förstärkningsband för främre korsbandsrekonstruktioner, handkirurgi och förstärkningssuturer. Artimplant är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista (Attract 40). För ytterligare information, vänligen kontakta: Ulf Åkerblom Director Corporate Communications Anders Cedronius VD Tel: Tel: Mobil: Mobil: Hemsida: 2

3 Företagspresentation Artimplant Bakgrund - Företaget Artimplant fokuserar på problemlösningar inom rekonstruktiv kirurgi. Företagets innovativa och nedbrytbara material stödjer kroppens unika förmåga till läkning och återuppbyggnad. De specifikt utformade produkterna ger patienterna nya förutsättningar för att återgå till ett friskt och aktivt liv. En prioriterad produkt nära marknadslansering är ett förstärkningsband för rekonstruktion av främre korsband, ACL (Anterior Cruciate Ligament). Det är denna produkt som nu fått CE-märkning. Under de närmaste åren räknar Artimplant med att kunna certifiera ytterligare ett antal produkter för ortopedi och handkirurgi. Inom handkirurgi pågår studier med Artimplants material för tumbasartros och skadade tumledband. Under hösten avser företaget inleda kliniska prövningar med suturer för thoraxkirurgi. Främre korsbandsskada Knäts betydelse och funktion Funktionen i knät är av största betydelse för det dagliga livet hos alla människor. Knät är den led som kombinerar styrka och rörelse som ingen annan av kroppens leder. Oavsett om det gäller promenad, jogging, löpning eller hopp så är knät den stabila och starka basen för rörelse. Det främre korsbandet är den mest betydelsefulla stabiliserande strukturen i knäleden. Brustet främre korsband i knät är den vanligaste förkommande ledbandsskadan. De som drabbas är främst idrottsutövare och i synnerhet inom idrotterna fotboll, handboll, utförsåkning och basket. Ett skadat främre korsband begränsar möjligheterna till ett fysiskt aktivt liv. På sikt leder ett avslitet främre korsband ofta till invalidiserande 3

4 nötningsskador på andra strukturer i knät. Vidare innebär främre korsbandskada i knät betydande kostnader för samhället. LEDBANDSSTRUKTUR Främre korsbandet är av kollagen struktur (trådig, sammanhållande struktur) som är orienterat intra-artikulärt, dvs. inne i knäleden. Dimensionen av det främre korsbandet är cirka 10 mm bred och 40 mm lång. KORSBANDETS FUNKTION Det främre korsbandet är det ledband som stabiliserar alla de specifika rörelser som sker i knät. Ledbandet hindrar tibia skenbenet att glida framåt i förhållande till femur lårbenet. Huvudsakligen stabiliserar det främre korsbandet rörelsen så att vi inte kan rotera, vrida eller översträcka knäleden. Det främre korsbandet skyddar även knäledens förmåga till inåt- respektive utåtböjning då de andra ledbanden saknas. FÖLJDEN AV EN SKADA När det främre korsbandet skadats och inte kan utföra sina skyddande funktioner blir rörelserna i knät instabila och okontrollerade. Det leder till oduglighet i alla de dagliga aktiviteter där rörelse i knäleden är nödvändig. Det är också välkänt att främre korsbandsskada även påskyndar nedslitningsprocessen av ledbrosk som ytterligare leder till minskad rörelseförmåga och uttalad smärtproblematik för de drabbade. Den bästa prognosen för de som drabbats av främre korsbandsskada ger kirurgisk rekonstruktion. 4

5 Konkurrerande metoder KONSERVATIV BEHANDLING Konservativ behandling innebär att man avstår från kirurgisk åtgärd och försöker kompensera den förlorade ledstabiliteten med hjälp av kontinuerlig sjukgymnastik och anpassad muskelträning. Långtidsresultat efter denna behandlingsmetod är ofta otillfredsställande på grund av successivt tilltagande nötningsskador på andra strukturer i knät. Rekonstruktion med transplantat KNÄSKÅLSSENA Den för närvarande mest använda operationstekniken vid rekonstruktion av främre korsband är att ersätta det skadade ledbandet med en del av patientens egen knäskålssena. Nackdelen med denna metod är bland annat att elasticiteten och hållfastheten i senvävnaden avtar redan efter några veckor, vilket ökar risken för brott eller tänjning och därmed en otillräcklig ledstabilitet under rehabiliteringen och i efterloppet. Mätningar talar för att den inopererade senvävnaden aldrig når den styrka som ett friskt främre korsband har. Inte sällan uppstår även komplikationer vid själva tagstället. HAMSTRING Vid uppskattningsvis 25 procent av de främre korsbandsoperationer som sker idag används sena från insidan av bakre delen av låret- så kallad hamstring- i stället för en del av knäskålssenan. Fördelen med denna metod är att den ger mindre problem vid tagstället. Nackdelen är att dessa senor är svårare att fästa till ben än knäskålssenan. Kliniskt utfall De långtidsuppföljningar som gjorts efter korsbandsrekonstruktion med kroppsegen vävnad har påvisat betydande komplikationsfrekvens. En studie som utförts vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och som presenterades vid Svenska 5

6 Läkaresällskapets Riksstämma 1999 utvärderade funktionella och objektiva observationer fyra till sju år efter operation och jämförde dessa med de kliniska resultaten efter två års uppföljning. Slutsatsen var bland annat att resultaten fyra till sju år efter rekonstruktion var sämre än de som uppmätts efter två år. Var fjärde patient hade genomgått ytterligare en operation före den kontroll som genomfördes fyra-sju år efter den första operationen. Andra större sammanställningar som gjorts över långtidsresultat har visat att det förekommer komplikationer i form av smärta, begränsad rörlighet eller avslitning av det kroppsegna materialet i nästan 40 procent av fallen i genomsnitt 4,5 år efter operation. Icke nedbrytbara implantat De icke nedbrytbara implantat som tidigare använts som proteser vid främre korsbandsrekonstruktion har inte kunnat uppfylla de krav som ställs och har därför till stor del dragits tillbaka från marknaden. Ingen av dessa proteser har tillverkats av material som utvecklats för det primära ändamålet att användas för korsbandsrekonstruktion. Artimplants förstärkningsband för främre korsbandsskador Om ett ledband eller en sena slits av uppstår en biologisk defekt. Ledbandscellerna har inte förmågan att överbrygga defekter. Däremot kan en biologiskt nedbrytbar klätterställning (scaffold), med samma mekaniska egenskaper som ett friskt ledband, tillsammans med egen kroppsvävnad (s k autograft) skapa en förutsättning för att ett nytt ledband bildas. Scaffolden, eller implantatet, ersätter det skadade ledbandet så att ledens funktion och stabilitet upprätthålls för att successivt brytas ner genom påverkan av kroppsvätska och ersättas av kroppsegen ligamentsvävnad. Samtidigt som implantatet upprätthåller korsbandets funktion har kroppens egna celler möjlighet att växa in i implantatet och bilda en funktionell biologisk enhet. Detta är möjligt då implantatet är vävnadsvänligt och besitter mekaniska egenskaper som motsvarar ett naturligt korsband. 6

7 På lång sikt förlorar implantatet sin styrka genom att det bryts ned under inverkan av kroppens vatten (s.k. hydrolys) till små molekyler som kan passera kroppens membraner. Det är viktigt att implantatet bryts ned i så långsam takt att kroppens celler hinner bilda ny stödjevävnad. Genom att implantatet utsätts för mekaniska påkänningar stimuleras cellerna till att bilda ett nytt ledband. Ett naturligt ledband består till stor del av bindväv (s k kollagen) som kan liknas vid fibrer i ett rep. Kollagenet står för de mekaniska egenskaperna som styrka och viss töjbarhet. I och med att fibermaterialet i Artimplants ledbandsimplantat spinns och vävs med utprovad teknologi, skapas likvärdiga egenskaper som hos ett naturligt korsband vad avser styrka och elasticitet. Kroppens celler infiltrerar ledbandsimplantatet för att bygga upp ett naturligt ledband i takt med att implantatet bryts ned. Laboratoriestudier av Artimplants korsbandsimplantat har visat att nedbrytningen sker i tillräckligt långsam takt för att möjliggöra inväxt av kroppsegen bindväv. Djurstudier har visat att ledbandsimplantatet är vävnadsvänligt (biokompatibelt) och återskapar tillfredställande ledstabilitet. Studierna har också konfirmerat att implantatet klarar de mekaniska påfrestningar som normalt uppstår i ett knä samt att minimigränsen vad avser nedbrytningshastighet (>12 månader) inte underskrids. Artimplants förstärkningsband för främre korsband 7

8 Marknadspotential Det uppstår årligen cirka en miljon främre korsbandsskador i världen. Cirka hälften av alla skador behandlas konservativt. För implantat för brustet främre korsband är marknadspotentialen beräknad till mellan miljarder SEK globalt. Gothenburg Medical Center Artimplant förvärvade 1998 Gothenburg Medical Center, GMC. GMC är ett forum för klinisk forskning, tillämpning och utbildning inom ortopedisk kirurgi. GMC startades av Professor Lars Peterson. GMC är en ledande idrottsklinik i Europa. Artimplant Clinical Academy, som ligger under GMC, är en forsknings- och marknadsstrategisk satsning för Artimplant att kunna utveckla nya applikationer och ha en nära kontakt med sina primära målgrupper inom ortopedisk kirurgi. Kliniken samarbetar med utvalda ortopediska kliniker runt om i världen för att tillsammans utveckla och sprida kunskap om nya behandlingsmetoder. 8

9 FAKTA ARTIMPLANT Grundades 1990 Styrelse Akbar Seddigh, Styrelseordförande Anders Cedronius Ledning Anders Cedronius, VD Lars-Erik Nygren, CFO Hans Bertilsson, Forskningschef Per Flodin Helge Ramseng Svante Rasmuson Lennart Ribohn Ulf Åkerblom, Informationschef Mikael Nordh, Marknads- och Försäljningschef Ingrid Ekenman, Medicinsk Chef Antal sysselsatta 77 varav 33 vid dotterbolaget Gothenburg Medical Center Kristina Lindberg, Personalchef Anders Östin, Produktionschef Artimplant är noterat på OM Stockholms Börsen. 9

Naturlig bindväv har ersatt inopererat implantat

Naturlig bindväv har ersatt inopererat implantat PRESSMEDDELANDE Göteborg 17 maj, 2001 Naturlig bindväv har ersatt inopererat implantat Studie visar på fortsatt god ledstabilitet efter tre år Under den pågående ISAKOS-kongressen i Montreux presenterar

Läs mer

Artimplant ÅRSREDOVISNING 1998

Artimplant ÅRSREDOVISNING 1998 Artimplant ÅRSREDOVISNING 1998 INNEHÅLL ARTIMPLANT I KORTHET INNEHÅLL Affärsidé och marknadsstrategi 1 VD har ordet 2 Artimplants teknologiska plattform 4 Verksamhetsbeskrivning 7 Aktier, aktiekapital

Läs mer

Handkirurgi Benbrott Gothenburg Medical Center (GMC) Artimplant och Mölnlycke Health Care

Handkirurgi Benbrott Gothenburg Medical Center (GMC) Artimplant och Mölnlycke Health Care 1(5) Tremånadersrapport 1999 Artimplant och Mölnlycke Health Care (MHC) undertecknade i april ett avtal om ett långsiktigt samarbete inom forskning och utveckling. Syftet är att skapa ytterligare en teknologisk

Läs mer

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet

Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet Information till dig som ska genomgå rekonstruktion av främre korsbandet (Information till patienter som skall opereras för en främre korsbandsskada i knäleden.) Januari 2014 Knäleden är kroppens största

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2008 Nettoomsättningen för första kvartalet var 2,1 MSEK (3,9)* Resultat efter skatt för första kvartalet var till -6,2 MSEK (-2,9) Resultat per aktie för första kvartalet

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2001

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2001 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 juni 2001 Artimplants första produkt Artelon Augmentation Device ACL (ACL) godkändes i juni för försäljning i Europa genom CE-märkning. Lansering sker i Norden under

Läs mer

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING

Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Hälsa och Livsstil: STYRKETRÄNING och IDROTTSSKADOR STYRKETRÄNING Vad menas med styrketräning? Med styrketräning menar man att man belastar kroppen med en given belastning. Genom att styrketräna förstärker

Läs mer

Knäledsartros. Vad händer i kroppen?

Knäledsartros. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Ledbrosk minskar och försvinner Kroppens leder är till för att öka rörligheten. I alla leder möts minst två ben. De delar av benen som möts i en led är klädda med brosk, som är ett

Läs mer

$UWLPSODQW. Sexmånadersrapport 1998

$UWLPSODQW. Sexmånadersrapport 1998 $UWLPSODQW Sexmånadersrapport 1998 Artimplant förvärvade under andra kvartalet Gothenburg Medical Center AB (GMC), en av Sveriges ledande kliniker inom ortopedisk kirurgi. Förvärvet, vars syfte bland annat

Läs mer

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia.

OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. OM DIN HUND FÅR ARTROS. Goda Råd från Evidensia. Är din hund stel när den vaknar på morgonen? Har den en hälta som kommer och går? Är den mindre intresserad av långpromenaden? Eller har den svårt att komma

Läs mer

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros?

Vad är knäledsartros? Hur uppkommer knäledsartros? Ont i knäna? Får du ont i knäna när du går i trappor eller när du reser dig upp? Eller har du svårt för att sitta på huk och måste lägga något mjukt under knäna när du till exempel rensar i rabatten? Då

Läs mer

Främre korsbandsskador (ACL) Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Djurgården.

Främre korsbandsskador (ACL) Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Djurgården. Kan vi förutsäga vilka som behöver operera sitt främre korsband? Björn Engström, Docent, Överläkare Capio Artro Clinic Centrum för Idrottsskadeforskning och Utbildning 4500 operative procedures Mostly

Läs mer

Osäker väg tillbaka efter korsbandsskada

Osäker väg tillbaka efter korsbandsskada Osäker väg tillbaka efter korsbandsskada De flesta vill återgå till idrotten efter en främre korsbandsskada. Långt ifrån alla gör det. Medicinska och personliga spelar in och även vilken typ av idrott

Läs mer

J A N F E B M A R A P R M A J J U N J U L A U G S E P O K T N O V D E C

J A N F E B M A R A P R M A J J U N J U L A U G S E P O K T N O V D E C FÖRSTA HALVÅRET Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 1,3 MSEK (1,0 MSEK) Resultat efter skatt uppgick till 19,4 MSEK (-13,3 MSEK) Resultat per aktie uppgick till 0,39 SEK (-0,35 SEK) Övertecknad

Läs mer

Bolagspresentation. 16-17 april 2009. Disclaimer

Bolagspresentation. 16-17 april 2009. Disclaimer Bolagspresentation 16-17 april 2009 Disclaimer The information in this presentation has been obtained from, and any opinions herein are based upon, sources believed reliable, but Artimplant makes no representation

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2010 Nettoomsättningen uppgick fjärde kvartalet till 3,5 MSEK (5,8) och januari-december till 18,5 MSEK (24,0).* Resultat efter skatt uppgick fjärde kvartalet till -7,4

Läs mer

Ledbandskador i fotleden

Ledbandskador i fotleden Hej jag heter Göran Ohlén och arbetar på Ortopediska kliniken, Karolinska sjukhuset.. och jag tänkte börja snart Ledbandskador i fotleden En av dom vanligaste skadorna på nedre extremiteten, i synnerhet

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna

TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna TITEL Bakom kulisserna på tv-programmet Veterinärerna INGRESS I november börjar TV4 sända 16 nyproducerade avsnitt av Veterinärerna. Succéserien som nu är inne på sin åttonde säsong har ofta uppemot en

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2011 Nettoomsättningen uppgick till 5,4 MSEK (4,8).* Resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-4,7). Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,08). Egenförsäljningens

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2007. Svenska korsbandsregistret X-Base. www.aclregister.nu. Innehållsförteckning

ÅRSRAPPORT 2007. Svenska korsbandsregistret X-Base. www.aclregister.nu. Innehållsförteckning ÅRSRAPPORT 2007 Svenska korsbandsregistret X-Base 2737 Primäroperationer 143 Revisioner 102 Reoperationer www.aclregister.nu Innehållsförteckning Förord Inrapportering Återrapportering Täckning Organisation

Läs mer

Forskningsbokslut 2014

Forskningsbokslut 2014 HAND- & PLASTIKKIRURGISK KLINIK Forskningsbokslut 2014 Enhetschef/FoU-ansvarig: Mikael Wiberg Mail: mikael.pj.wiberg@umu.se Tfn: 070-576 06 52 Verksamhetschef: Per Wahlström Mail: per.wahlstrom@vll.se

Läs mer

Svenska korsbandsregistret Årsrapport 2005-06. Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006

Svenska korsbandsregistret Årsrapport 2005-06. Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006 Svenska Korsbandsregistret Årsrapport 2005, 2006 Introduktion Främre korsbandsskada är en allvarlig knäskada som ofta bidrar till att unga människor inte kan fortsätta med tungt arbete eller motionsidrott

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-09-30 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av delårsrapport Första nio månaderna (2012-01-01 2012-09-30) Nettoomsättning/bidrag uppgick

Läs mer

Styrketräning. Hälsa och Livsstil ÅRSTASKOLAN. Idrott och Hälsa

Styrketräning. Hälsa och Livsstil ÅRSTASKOLAN. Idrott och Hälsa Styrketräning Hälsa och Livsstil Mål Öka förståelsen för begreppet: styrketräning Känna till olika former av styrketräning Öka förståelsen för hur kroppen fungerar och reagerar när man tränar styrka Öka

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n

flexorsenskada vanligen kombinerad med skada på nerv eller andra senor. Samtliga senor, inklusive handledens flexorsenor, skall därför testas och n Böjsenskador av Peter Axelsson, Sahlgrenska, Göteborg saxat ur Läkartidningen Flexorsenskadorna, särskilt inom senskideregionen, har alltid tillhört handkirurgins största utmaningar. Mekanisk skada inom

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11

Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 Tentamen i ortopedi för sjukgymnaster 2008-12-11 NAMN:..... 1. Vad menas med sluten respektive öppen fraktur (2p)? 2. Ge tre exempel på faktorer som avgör prognosen av en fraktur (3p)? 3. Vad kallar man

Läs mer

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat)

Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Operation vid instabil knäskål (Elmslie-Trillat) Knäskålen Då man böjer och sträcker på knäet löper knäskålen (patella) i en fåra i lårbenet. Knäskålens funktion är att förbättra kraften vid sträckning

Läs mer

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är näsplastik? Vad händer hos oss? Operationen NÄSPLASTIK Vad är näsplastik? Näsplastik är ett av de vanligaste ingreppen inom den estetiska kirurgin. En näsoperation görs av estetiska eller funktionella skäl eller en kombination av dessa. Vanliga

Läs mer

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen

Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Verksamhetsområde Kirurgi Till dig som ska genomgå galloperation Vanliga frågor och svar inför operationen Vad är en gallblåsa? Gallblåsan är en liten blåsa, reservoar, som sitter fast på gallgången. Den

Läs mer

Vad händer i hästens leder?

Vad händer i hästens leder? Vad händer i hästens leder? De flesta som sysslar med sporthästar har någon gång stött på problemet att hästen blivit halt. Vad beror det på? Ja, i de flesta fall så har hästen blivit överansträngd och/eller

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Behandlingsriktlinjer höftartros

Behandlingsriktlinjer höftartros Ortopediska kliniken Version: 1.0 Skapad: 20120915 Reviderad: 20120915 Gäller tv, längst tom: 20141015 Ansvarig: Magnus Eneroth Författare: Lennart Sanzén Dokumentinnehåll: Behandlingsriktlinjer höftartros

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) 2014-02-27 Dignitana AB publicerar bokslutskommuniké för 2013 Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal koncernen Q4 2013 Q4 2012 Helår 2013 Helår 2012 Nettoomsättning, tkr 4 179-960 10 098 8 969 Totala intäkter,

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

Information från Ortopedkliniken

Information från Ortopedkliniken Knäprotes Information från Ortopedkliniken Mars 2010 Information inför planerad knäprotesoperation. Informationen vänder sig främst till dig som står på väntelista för att en läkare skall bedöma om du

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Underbensproteser - för rörlighet i vardagen

Underbensproteser - för rörlighet i vardagen Underbensproteser - för rörlighet i vardagen Information till underbensamputerade Partner of Clinical Services Network Välkommen till Aktiv Ortopedteknik Att leva utan en förlorad kroppsdel kan ha stor

Läs mer

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en

kan en böjsena slitas av om man fastnar med fingret eller använder fingret för att dra hårt i något. Skadan kan också uppstå på grund av en Böjsenskada Information till dig som har skadat en böjsena Den här informationen riktar sig till dig som har en böjsenskada, vilket innebär att innebär att en böjsena helt eller delvis har gått av och

Läs mer

Årsberättelse 2014. "Högsta kvalitet och bästa service

Årsberättelse 2014. Högsta kvalitet och bästa service Årsberättelse 214 "Högsta kvalitet och bästa service Beskrivning av SportsMed Carlanderska SportsMed är ett nischföretag som uteslutande bedriver sjukvård inom sektorn Privat sjukvårdsförsäkring inom ortopedi

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-15 PVN16-0009-2 Ä R E N D E G Å N G M Ö T E S D A T U M Yttrande

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E

Kortsvar Onkologi 10 poäng. Fråga E Kortsvar Onkologi 10 poäng Fråga E 1 Kod:. Fråga E. Kortsvar Onkologi, 10 poäng 1. Strålbehandling utgör en av onkologins terapeutiska hörnstenar. Patienterna får träffa onkolog i samband med att behandling

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios

Yttrande över motion - Vården av kvinnor med endometrios TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Mikael Törmä Staben för regionala frågor +46155245000 2015-12-14 LS-LED14-619-3 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Liberty Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se Introduktion

Läs mer

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet

Häloperation på grund av besvär från hälsenefästet 1 av 5 Häloperation på grund av Bakgrund Hälsenan, även kallad för akillessenan, är människokroppens tjockaste och starkaste sena och kallas i vardagligt tal för hälsenan. Hälsenan utgörs av senan från

Läs mer

HJÄ RNSKÄKNING INOM WÄKEBOÄRDSPORTEN

HJÄ RNSKÄKNING INOM WÄKEBOÄRDSPORTEN HJÄ RNSKÄKNING INOM WÄKEBOÄRDSPORTEN Förbundsläkaren K-G Gravander har sammansatt riktlinjer för hur aktiva bör bedömas och hanteras vid uppkommen huvudskada/hjärnskakning. SVWF ställer sig bakom riktlinjerna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2005. Artelon - Ett biomaterial med obegränsade möjligheter

ÅRSREDOVISNING 2005. Artelon - Ett biomaterial med obegränsade möjligheter ÅRSREDOVISNING 25 Artelon - Ett biomaterial med obegränsade möjligheter inledning Årsstämma Årstämma hålls den 3 maj 26, klockan 16. på Bolagets kontor. Lokalen öppnas för registrering klockan 15.3. Aktieägare

Läs mer

Fakta om talassemi sjukdom och behandling

Fakta om talassemi sjukdom och behandling Fakta om talassemi sjukdom och behandling Talassemi Talassemi är en ärftlig kronisk form av blodbrist (anemi). Sjukdomen är ovanlig i Sverige, mellan 40 och 50 personer beräknas ha en svår symtomgivande

Läs mer

kärlröntgenundersökning

kärlröntgenundersökning Till dig som skall genomgå en kärlröntgenundersökning Information till patient & närstående Denna information avser kärlröntgenundersökning vid Kärlkirurgisk vårdavdelning 18, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet.

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet. Bakgrund - för vårdgivare Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt

Läs mer

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer Behandling av prostatacancer Sammanfattning Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Norden. Hög ålder, ärftlighet, viss geografisk och etnisk tillhörighet är riskfaktorer för att drabbas

Läs mer

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004

ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 ARTIMPLANT DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september, 2004 VIKTIGT USA-GODKÄNNANDE OCH FÖRSÄLJNING I NORDEN PÅBÖRJAD Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1,1 MSEK (1,2 MSEK) Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Del 7_6 sidor_14 poäng

Del 7_6 sidor_14 poäng Del 7_6 sidor_14 poäng 62-årig kvinna med viss höftledsartros i övrigt väsentligen frisk. Hon kommer nu på mottagningsbesök pga att hon senaste halvåret haft tilltagande besvär av andfåddhet vid ansträngning.

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903

Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30. Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Clinical Laserthermia Systems AB 556705-8903 Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2014-01-01 2014-06-30) ü Nettoomsättning uppgick till 0 SEK (0).

Läs mer

Delårsrapport. 2012-01-01 till 2012-03-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Delårsrapport. 2012-01-01 till 2012-03-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Delårsrapport 2012-01-01 till 2012-03-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet 2012 Kliniska studien MF02 med Strokefinder R10 pågår på SU enligt plan.

Läs mer

Positionering 24h. Positioneringslösningar för hela dygnet. Partner of Clinical Services Network

Positionering 24h. Positioneringslösningar för hela dygnet. Partner of Clinical Services Network Positionering 24h Positioneringslösningar för hela dygnet Partner of Clinical Services Network Positionering 24h Barn och vuxna som har svårigheter att självständigt bibehålla en stabil postural position

Läs mer

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Fysisk aktivitet Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv. Regelbunden fysisk aktivitet förbättrar hälsan och minskar risken för att drabbas av olika välfärdssjukdomar som bland annat hjärtinfarkt,

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines?

Kissing Spines FAQ. Vad är kissing spines? Kissing Spines FAQ Vad är kissing spines? De dorsala tornutskotten längs med ryggen från manken till höften är vanligtvis regelbundet placerade med utrymme mellan ( grön cirkel ). Vid kissing spines ligger

Läs mer

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad

Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Den dagkirurgiska patientens vårdkedja vid Bottenhavets sjukhus, Kristinestad Respondenter: Marita / Operativa avdelningen Inger / Operationsavdelningen Katja / Operationsavdelningen INNEHÅLL Inledning

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

Stamceller För att få mer kött på benen

Stamceller För att få mer kött på benen Stamceller För att få mer kött på benen Av Nicole Loginger Populärvetenskaplig sammanfattning av självständigt arbete i biologi 2013, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala. Hunger, miljöproblem

Läs mer

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Handledning av ST-läkare. Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Handledning av ST-läkare Michael Ullman Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Målbeskrivning för läkares specialiseringstjänstgöring Ny modell Kompetensbaserad Målbaserad ...enligt Regeringsbeslut

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Registerbaserade PROM-studier

Registerbaserade PROM-studier Registerbaserade PROM-studier MATS LUNDSTRÖM RC SYD KARLSKRONA NATIONELLA KATARAKTREGISTRET Vad kan ett sjukdomsspecifikt PROM tillföra som vi inte vet från kliniska data? Vi är benägna att behandla organ,

Läs mer

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal.

FÄRGSTARKA ÅR TEXT BENGT CARLSSON BILD UR BECKERS ARKIV HOS CENTRUM FÖR NÄRINGSLIVSHISTORIA. Vänster. Kontroll av färgblandning, 1970-tal. FÄRGSTARKA ÅR BECKERS. Det finns inga färgbutiker i Sverige. Det konstaterar Carl Wilhelm Becker när han kommer hit som resande försäljare för tyska färgfabriker och handelshus. TEXT BENGT CARLSSON BILD

Läs mer

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016

TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 10 mars 2016 TUMBASARTROS - operation (diagnoskod M18.1 eller M18.9, operationskod NDG12) - 1 mars 16 Artros är en ledsjukdom där ledbrosket successivt förstörs, vilket leder till värk och belastningssmärta samt ibland

Läs mer

Nationella Kataraktregistret och PROM

Nationella Kataraktregistret och PROM Nationella Kataraktregistret och PROM Mats Lundström Registerhållare, Nationella Kataraktregistret EyeNet Sweden Nationella Kataraktregistret (NCR) Startår: 1992 Täckningsgrad: 100% av alla kliniker, 98.5%

Läs mer

Information inför operation höftprotes

Information inför operation höftprotes Information inför operation höftprotes Allmän information Du skall genomgå en operation på grund av artros (ledsvikt/ledbroskssjukdom) i din höftled. Du kommer att få en protes där ledskålen i bäckenet

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp.

2010-12-02. AUP (SEK) Konakion Novum Injektionsvätska, 10 mg/ml Glasampull, 404939 45,21 85,50. Namn Form Styrka Förp. 1 (5) 2010-12-02 Vår beteckning SÖKANDE Roche AB Box 47327 100 74 Stockholm SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV beslutar att nedanstående läkemedel

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0

GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0 SV GRAVITY SUTURANKARSYSTEM AV TITAN 152019-0 Följande språk ingår i detta paket: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português (pt) 中 文 - Chinese (sch) Türkçe

Läs mer

ortopedisk behandling

ortopedisk behandling Medicinska indikationer för ortopedisk behandling Lars Lidgren NKO, Lund Nationell konferens om Vårdgarantin 16-17 mars 2006, Stockholm Indikationer för ortopedisk behandling Uppdrag från SKL - Beskrivning

Läs mer

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod

Ljumskbråck. Ljumskbråck. Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Ljumskbråck Ljumskbråck Information inför operation av ljumskbråck med öppen metod Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta Montgomery

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson

Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Endometrioscentra behövs dom? Matts Olovsson Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, och Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Kristianstad, SFOG-veckan, 27/8, 2012 Fakta om fienden: Hur vanligt

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes.

Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: Information till dig som ska få en knäledsprotes. Länskliniken Ortopedi Ansvarig: Jan Viklund överläkare Godkänd:Anders Sundelin Datum: 2016-08-22 Information till dig som ska få en knäledsprotes. Den nya knäleden 2 Operation: Vid en knäledsplastik ersätts

Läs mer

Instuderingsfrågor Skelettet, med svar

Instuderingsfrågor Skelettet, med svar Skelettet gör så att vi kan stå upp och röra på oss. Förutom emaljen så är ben det hårdaste material vi har i vår kropp. 1. Vad är det skelettet gör? Svar: Skelettet gör så att vi kan stå upp och röra

Läs mer

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30

Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Delårsrapport för tiden 2015-01-01 till 2015-09-30 Perioden i sammandrag: Nettoomsättning uppgick till 174 tsek. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 404 tkr. Resultaten per aktie uppgick

Läs mer

Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador

Artimplant tillverkar implantat för behandling av artros i händer och fötter, för axelskador och andra mjukvävnadsskador Årsredovisning 2008 Artimplants affärsidé Artimplants affärsidé är att återställa patienters hälsa genom att erbjuda sjukvården nedbrytbara implantat som skapar förutsättning för kroppen att självläka.

Läs mer

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013

PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 PledPharma AB (publ) Delårsrapport andra kvartalet 2013 Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Fyra av de sex patienter som behövs för att påbörja den andra delen av fas IIb studien PLIANT är

Läs mer

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården

Framgångsfaktorer i diabetesvården. Inspiration för utveckling av diabetesvården Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården Inledning Analys av data från registret visar skillnader i resultat något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten. Diabetes

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31

Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31 Kvartalsrapport 2014-01-01 till 2014-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet 2014-01-01 till 2014-03-31 Nettoomsättningen uppgick till 1 609 979 SEK (1 422 064). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport. Första kvartalet 2013. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Delårsrapport. Första kvartalet 2013. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Delårsrapport Första kvartalet 2013 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Sammanfattning av första kvartalet 2013 Den tredje kliniska studien (MF03) fortskrider som planerat på både Sahlgrenska i

Läs mer