Bättre liv för sjuka äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre"

Transkript

1 Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015

2 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister BPSD Undvikbar slutenvård Ett gott exempel - Kramfors kommun Webbkollen Verktyg för chefer Slutord - Mäta för att veta - veta för att leda Utvecklingsledare och läkare som arbetat i Västernorrland med satsningen Bättre liv för sjuka äldre Anders Engelholm, Utvecklingsledare, Kommunförbundet Västernorrland E-post: Eva Sjöström, Utvecklingsledare, Landstinget Västernorrland E-post: Susanne Forsberg, Utvecklingsledare, Kommunförbundet Västernorrland Ann-Marie Westerlund, Utvecklingsledare & fältarbetare, Svenska Demensregistret och Kommunförbundet Västernorrland Anders Högström, Utvecklingsledare Senior Alert och Webbkollen, Landstinget Västernorrland Maria Nyh, Utvecklingsledare, Svenska Palliativregistret, Landstinget Västernorrland Britt-Louise Forsberg, Utvecklingsledare Senior alert och Webbkollen, Landstinget Västernorrland Annika Lönnroth, Länsutbildare BPSD-registret, Sollefteå kommun Katarina Sångberg, Länsutbildare BPSD-registret, Sollefteå kommun Christina Garneij, Länsutbildare BPSD-registret, Kramfors kommun Eva Oskarsson, Medicinskt ledningsansvarig läkare för Vårdval Medicinsk rådgivare i äldresjukvårdsfrågor, Landstinget Västernorrland Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare, Landstinget Västernorrland Slutrapporten för satsningen Bättre liv för sjuka äldre är producerad på uppdrag av Styrgruppen för Ledningskraft januari Texter: Producerade av projektets utvecklingsledare om inte annat anges. Sättning: Fredrik Kjellman Ölmerud tillsammans med utvecklingsledare. Bilder: Fria bilder och bilder tagna av utvecklingsledare i satsningen om inte annat anges. Tryck: Hemströms Tryckeri Härnösand januari

3 Inledning från styrgruppsordförande i Ledningskraft Äldresatsningen Bättre liv för sjuka äldre i Västernorrlands län fortsätter Efter tre år med Ledningskraft i Västernorrland har utbildningsinsatser, lokala projekt och ett idogt arbete med kvalitetsregistren visat att det går att göra skillnad för de mest sjuka äldre. I vårt län har vi lyckats bra men det finns fortfarande gott om förbättringsområden. Onödig sjukhusvistelse, brist på särskilt boende och kontinuitet i läkarinsatser är några exempel. Vårt gemensamma arbete har satt de goda exemplen men även bristerna i ett sammanhang och än tydligare visat på nödvändigheten av samordnade insatser till målgruppen. Vad som fungerar visste vi nog redan. Samordning förutsätter samverkan som i sin tur förutsätter samsyn men även tillräckliga resurser. En gemensam bild av verkligheten underlättar. Vi behöver exempelvis bli bättre på att tidigt identifiera äldre personer som har särskilt stora behov av multidisciplinära vård- och omsorgsinsatser och vi behöver stimulera till att fler individuella, samordnade planer upprättas i samråd med den det berör den äldre personen med sammansatta vårdbehov. Ska vård och omsorg bota, lindra och skapa trygghet måste den äldre få hjälp av personal med rätt kompetens och vara väl informerad om vilket stöd och vilken hjälp det finns att få. Kontinuitet i läkar- och omvårdnadsinsatser är en framgångsfaktor. Ledning och styrning med brukar-/patientfokus är absolut nödvändigt. I detta ligger för oss att ständigt efterfråga resultat och fundera över effekten av våra insatser, inte minst den äldres rätt till ett värdigt liv trots skröplighet och sjukdom. Ledningen har också ett ansvar för att främja engagemang och samarbetsanda hos medarbetare i hela vårdkedjan. Insatser till de mest sjuka äldre är inget projekt utan ett prioriterat, långsiktigt och resurskrävande åtagande för oss alla. I detta arbete bör även fortsättningsvis en gemensam planering och gemensamma aktiviteter vara ett framgångskoncept. Anders Nelvig Vårdområdesdirektör Landstinget Västernorrland Anna-Stina Fors Sjödin Förvaltningschef Kramfors Kommun 3

4 Sammanfattning av satsningen Starten av satsningen Hösten 2010 lanserades kvalitetsregistren Senior Alert och Svenska Palliativregistret som nationella kvalitetsregister som skulle användas av samtliga vårdgivare i Sverige. I samma veva introducerades dessutom prestationsmedel inom den kommunala vården, vilket inte skett tidigare. De vårdgivare som registrerade flest patienter i registren fick mest pengar. I Västernorrland fanns hösten 2010 bara spår av registeranvändning, länet låg trea från slutet i Palliativregistret. Med små trevande steg genomförde länet den 1 oktober den första utbildningen (Palliativregisterkonferens 2010). Innan året var slut hade länet klättrat 11 platser till plats 17 av 31 län/regiondelar och klarade prestationsmedelsnivån på 40 procent. Senior Alert började användas och till länets hjälp ordnade Senior alert coach-stöd som var med och startade upp teamutbildningar. Fortsättningen 2011 Under 2011 fortsatte arbetet med spridning av Senior Alert och Palliativregistret. Utvecklingsledarna anordnade med hjälp av Senior Alert-coacher och Palliativregistrets Fältarbetare flera teamutbildningar för att komma igång med registeranvändningen. Antalet registreringar i Palliativregistret ökade och vid utgången av 2011 hade länet klättrat till en andra plats i landet av de som använde registret mest. Antalet riskbedömningar i kvalitetsregistret Senior alert steg från 707 stycken 2010 till 4331 stycken 2011 i Landstinget och kommunerna tillsammans. Nya utmaningar 2012 I överenskommelsen mellan staten och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) 2012 lades nya områden till inom demensområdet med BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Problem vid Demens), se sidan 22. Överenskommelsen innehöll även nya indikatorer kring olämpliga läkemedel till äldre, se sidan 21, och mål kring hur äldre kan få vård på rätt vårdnivå genom att minska återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård, se sidan 24. I Västernorrland finns sedan lång tid tillbaka en tradition att minska olämpliga läkemedel till äldre. Redan 2006 började Landstinget och kommunerna samarbeta kring området och detta arbete fortsatte och förstärktes under Äldresatsningen. Mellan 2011 och 2014 har mer än 8000 personer över 75 år fått olämpliga läkemedel bortplockade i sina läkemedelslistor i Västernorrland. Detta märks tydligt genom att exempelvis antalet fallskador som krävt sjukhusvård har minskat i länet. Västernorrland är unikt vad gäller detta i landet enligt MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) som har Regeringens uppdrag att följa frågan. 4

5 Sammanfattning av satsningen 2010 när satsningen inleddes låg Västernorrlands län (kommuner och landsting tillsammans) bland de sista regionerna i landet i Svenska Palliativregistret. Hösten 2011 hade Västernorrlands län tagit ett steg upp till andra plats i landet med över 70 procent i täckningsgrad i Svenska Palliativregistret. Det mest lyckade resultatet i hela landet och i Västernorrlands län är minskningen av olämpliga läkemedel. 5

6 Sammanfattning av satsningen Kraven ökade 2013 till 2014 Under de två sista åren av Äldresatsningen har inga nya områden lagts till men kraven på länets vårdgivare har ökat för att utveckla vården om de mest sjuka äldre. Vårdgivarna har haft krav på sig att utveckla ett fungerande ledningssystem och utveckla samverkan på ledningsnivå mellan kommun och Landsting. Grunden är att med tydliga ledningssystem och samverkan mellan vårdgivarna skapas förutsättningar för ett långsiktigt arbete även efter satsningen har avslutats. Antalet utbildningar har ökat under 2013 och Under mätperioden oktober 2012 och september 2013 utbildades cirka 2300 personal och mellan oktober 2013 och september 2014 deltog cirka 3200 personal i utbildningar som arrangerats av utvecklingsledarna. Bara inom BPSD-området har över 400 medarbetare fått en tvådagarsutbildning i kommunerna och länet har gått från två länsutbildare till sju stycken certifierade utbildare som kan fortsätta genomföra utbildningar från 2015 och framåt. Länets kommuner är alltså självförsörjande vad gäller denna typ av utbildning. Länet har även under satsningen varit framgångsrik vad gäller basal utbildning inom demensområdet i Svenskt Demenscentrums webbutbildning Demens ABC. Länet har haft den högsta utbildningsökningen i landet vilket resulterade i att länets demensnätverk fick ta emot pris från Drottning Silvia Resultaten har inte låtit vänta på sig. Antalet demensutredningar som registrerats i Svenska Demensregistret (SveDem) har ökat från 105 stycken (mätperioden ) till 230 stycken (mätperioden ) och antalet vård- och hälsocentraler som arbetar med SveDem som verktyg har ökat. Nästan alla 31 vård- och hälsocentraler i länet är anslutna till registret och 19 av 31 registrerar Bild från överlämningen med drottning Silvia. regelbundet i SveDem. Även antalet bedömningar av demenssjuka med BPSD-problematik har ökat från 92 stycken (mätperioden ) till 821 stycken (mätperioden ). Det handlar om en ökning med närmare 800 procent. Vad blev inte klart under satsningen? Mycket arbete har utförts under satsningen. Det preventiva arbetssättet är väl spritt med hjälp av Senior Alert i länet i både särskilda boenden i kommunen och på vårdavdelningar inom sjukhusvården. Det är dock fortfarande stor skillnad vad gäller täckningsgrad i kommunerna, från 59 till 99 procent av alla äldre i särskilda boenden i olika kommuner som har en aktuell riskbedömning. I hemsjukvården återstår en hel del arbete vad gäller användning av Senior Alert och identifiering av äldre med risker för vårdskador. Det är även viktigt att fortsätta utveckla det teambaserade arbetet och följa att förebyggande åtgärder som ordinerats verkligen utförs. I Palliativregistret ses också stora skillnader inom länet. Kommunerna och landstingets medarbetare måste bli bättre på att ta del av de resultat som registerarbetet genererar. Där har chefer i första linjen i både kommun och landsting ett viktigt uppdrag. 6

7 Sammanfattning av satsningen Tre kommuner i länet klarade alla kraven i Senior Alert (grön). Härnösand, Ånge och Örnsköldsviks kommuner var nära 90 procent i täckningsgrad medan Sollefteå kommun hade en bit kvar till målet (gul). Alla länets kommuner är aktiva i BPSD-registret och antalet äldre med demenssjukdom som fått stöd via registret har ökat varje år sedan det infördes. Spridningsarbetet i demensregistret SveDem måste fortsätta - eftersom det ger stöd åt strukturen i den basala demensutredningen - så att alla äldre med en misstänkt demenssjukdom får sin ohälsa utredd. Detta är grunden för att rätt behandlingar och omvårdnadsåtgärder kan sättas in. Målet måste vara att alla vård- och hälsocentraler är aktiva i SveDem i länet. För att lyckas med detta kan mer utbildning behövas. I slutet av Äldresatsningen genomförde geriatriker Torgny Jarl en utbildningsturné tillsamman med utvecklingsledaren Ann-Marie Westerlund för att ge familjeläkarna kunskap om de olika demenssjukdomarna och dess behandling. Spridningsarbetet med BPSD-registret måste fortsätta och de särskilda boenden som arbetar med registret måste bli bättre på att följa sina resultat. 7

8 Sammanfattning av satsningen Målet måste vara alla äldre med en demenssjukdom får sina BPSD-symptom värderade minst en gång per år och att uppföljningar görs för att verksamheten ska kunna se att insatta åtgärder verkligen ger effekt. Inom området sammanhållen vård och omsorg där indikatorerna Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar inom 30 dagar ingår återstår mycket arbete. Något trendbrott har inte gått att se trots att några direkta åtgärder har genomförts. Verktyget Webbkollen Ring upp, se sidan 27, har använts för att ringa upp äldre inom 72 timmar som skrivits ut från sjukhusen. Drygt 1800 äldre har ringts upp under satsningens sista två år. Det är viktigt att analysera på avdelningsnivå de svar som de äldre lämnat så att stödet inför utskrivning kan anpassas på ett bättre sätt. Mottagandet i kommunen är viktigt och även samarbetet med primärvården. Inom satsningen har det genomförts ett delprojekt som hette Så mycket bättre i Kramfors och Sollefteå kommuner i samverkan med Sollefteå sjukhus och närliggande primärvård. Styrgruppen för satsningen har beslutat att en modell ViSam - som utvecklats i Örebro län bör införas i Västernorrland. ViSam är en samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring och innehåller bland annat ett beslutsstöd i hemsjukvården. Målet är att testa modellen i Sollefteå- och Kramforsområdet under Landstinget Västernorrland kr kr kr kr Örnsköldsviks kommun kr kr kr kr Kramfors kommun kr kr kr kr Sollefteå kommun kr kr kr kr Härnösands kommun kr kr kr kr Timrå kommun kr kr kr kr Sundsvalls kommun kr kr kr kr Ånge kommun kr kr kr kr Summa kr kr kr kr Totalt har Västernorrlands län fått kr, alltså nästan 60 miljoner i prestationsersättning under äldresatsningen. 8

9 Sammanfattning Analys De mest sjuka äldre i Västernorrland - utdrag ur analysrapport Gruppen de mest sjuka äldre (MSÄ) är ingen homogen grupp utan flera. Gruppen MSÄ har ett stort sjukvårdsbehov och andelen äldre, äldre ökar i länet. Konsumtionsmönstret skiljer sig också åt mellan olika kommunområden och mellan sjukhusen i Västernorrland. Fler svårt sjuka äldre vårdas i ordinärt boende och har behov av både specialistvårdens, primärvårdens och kommunernas samlade kompetens. Bakgrund Andelen äldre ökar i Sverige och prognoser visar att år 2025 kommer en stor del av befolkningen vara mellan 50 och 90 år. 22 procent av befolkningen i Västernorrland är äldre än 65 år, motsvarande andel i resten av landet är 19 procent. Andelen i Västernorrland beräknas år 2020 öka till 25 procent. Antalet vårdplatser på länets sjukhus har minskat, likaså antalet särskilda boendeplatser i kommunerna. Det betyder att fler äldre med sammansatt sjuklighet och omvårdnadsbehov vårdas i ordinärt boende vilket ställer stora krav på kompetens i äldrevård och samverkan mellan vårdgivare för att göra livet bättre för våra mest sjuka äldre. Gruppen mest sjuka äldre I studien Bättre liv för sjuka äldre en kvalitativ uppföljning från SKL visar det sig att multisjuka äldre svarar för en stor del av slutenvårdskontakterna och kostnaderna. I Västernorrlands analys har vårdkonsumtionsmönstret försökt att kartläggas för de med stort behov av slutenvård. Avgränsning av gruppen mest sjuka äldre Någon eller flera av nedanstående kriterier ska vara uppfyllda: Fler än 19 dagar i slutenvården per år. Fler än 3 inskrivningar i slutenvård per år. Fler än 7 besök till specialistläkare i öppenvård per år. I Västernorrland innebär det 7000 personer tillhörande gruppen mest sjuka äldre (MSÄ). Diagnoserna i SKL:s kvalitativa uppföljning är valda utifrån vad som visats stå för en stor andel av undvikbar slutenvård. Aktuell data Antal personer 65 år och äldre samt antal vårdkontakter i Västernorrland under Alla personer Antal vårdkontakter personer Högsta medelåldern har kommunerna Kramfors, Sollefteå och Ånge. Lägsta medelåldern finns i Sundsvall och Timrå kommun. Samtliga av länets kommuner ligger över rikssnittet i medelålder. Gruppen Mest sjuka äldre är inte en homogen grupp, utan flera. 9

10 Analys Troligen är det så att många i gruppen MSÄ, som sviktar i någon av sina grundsjukdomar, felaktigt får urinvägsinfektion/cystit som diagnos vid inskrivning på sjukhus - på grund av ABU (bakterier i urinen utan symtom) - då det i många fall kan vara små variationer i grundsjukdomen som leder till att den sköra äldre patienten sviktar. Det kan konstateras att i ett antal vanligt förekommande diagnoser för gruppen MSÄ är antalet vårdtillfällen mer vanligt förekommande som vårdtyp jämfört med primärvårdsbesök och specialistbesök. Att notera är att i Västernorrland kan hemsjukvårdsbesök vara registrerat som hembesök och vice versa. Till besök räknas besök oavsett personalkategori. Kartläggning och analys av vårdkonsumtionsmönster för gruppen mest sjuka äldre (MSÄ) Procent MSÄ av total mängd 65+ i respektive kommun. Var söker gruppen MSÄ vård? Journalgranskning i primärvården På Hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik har två av hälsocentralens läkare, en geriatriker och en familjeläkare genomfört tre journalstudier under våren Syfte var att förbättra omhändertagandet av de mest sjuka äldre. A. Studie med utgångspunkt från SKL:s kriterier av mest sjuka äldre Antal: 78 personer (38 män och 40 kvinnor). B. Studie av personer, 75 år och äldre, som under någon del av 2012 varit permanent boende på SÄBO (särskilt boende). I gruppen ingår personer listade på HC Ankaret och studien innefattar även avlidna. Antal: 230 personer (64 män och 166 kvinnor). C. Studie av patienter som distriktssköterskorna har aktuellt hemsjukvårdsuppdrag för + bedömer har stora vårdbehov + behov av läkarkontakt regelbundet + är 75 år eller äldre + är listade för Ankaret vid observationstillfället. Antal: 99 personer (25 män och 74 kvinnor). Vilken diagnos belastar vilken vårdinstitution? Ovan kan vi se att av de som fått diagnosen diabetes har 30 % besökt primärvården och ca 85 % varit inskriven på sjukhus. Avgränsning av gruppen mest sjuka äldre. Multisjuka äldre (239 st) 1.3 eller fler kroniska diagnoser 2.Inlagd sjukhus 3 gånger eller fler senaste 12 mån (episoder) 3.75 år eller äldre 4.Haft hemsjukvårdsbesök Mest sjuka äldre 65+ (6761 st) Minst 1 av följande; 1.> 19 vårddagar 2.> 3 inskrivningar slutenvård 3.> 7 besök specialistvård Kriterier för avgränsning av gruppen multisjuka äldre (Multi) och gruppen Mest sjuka äldre (MSÄ). Inom parenteserna anges antalet i respektive grupp för Västernorrlands län. 10

11 Analys Det viktigaste fyndet är att patientgrupp B och C liknar varandra mycket, här finns primärvårdens mest sjuka äldre. Patientgrupp A har framförallt behov av fortsatt kontakt med sjukhusvården. Primärvårdens allra mest sjuka äldre gick inte att hitta i landstingets datorsystem. Endast nio av de 78 patienterna i grupp A fanns även i grupp C. Den viktigaste slutsatsen från dessa delstudier är att de personer som har ett behov av omfattande omsorg (> 25 tim hemtjänst/mån, alt. andra omfattande stödinsatser) är de som i första hand bör få ett särskilt omhändertagande. Demenssjukdom är den diagnos som tydligast signalerar att det finns behov av strukturerad uppföljning. Gruppen mest sjuka äldre (MSÄ) i primärvården liknar gruppen som bor i särskilt boende. MSÄ i primärvården bör i första hand få särskilt omhändertagande. 11

12 Kvalitetsregister Preventivt arbetssätt - Att förebygga vårdskador Redan vid den första äldreöverenskommelsen mellan regeringen och SKL 2010 lyftes det fram behovet av att minska antalet vårdskador genom ett preventivt arbetssätt där man riskbedömer alla äldre samt vidtar adekvata omvårdnadsåtgärder. Vårdskador kostar samhället stora pengar. Beräkningar av SKL i augusti 2014 visar på kostnader på över 8,4 milliarder kronor. Fallskador hos äldre är en betydande del av dessa kostnader och då är inte personens lidande medräknat. I Sverige beräknar vi att cirka människor dör varje år av vårdskador. Senior Alert Senior Alert är ett register som togs fram av Jönköpings läns landsting och som byggde på omvårdnad. I registret utförs en bedömning för risken för att falla, trycksårsrisk samt risken för undernäring. Från och med 2012 tillkom även riskbedömning gällande munhälsa och 2013 infördes en riskbedömning för blåsdysfunktion/inkontinens - men endast i primärkommunernas verksamhet. När riskbedömningen är gjord vidtar man adekvata omvårdnadsåtgärder för att förhindra att patienten drabbas av vårdskador på de olika riskområdena. Syftet hos SKL med att arbeta med Senior Alert var att kommuner och landsting skulle utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg. Utveckling Under åren har antalet riskbedömningar hos länets kommuner och landstinget ökat och fler äldre har fått omvårdnadsåtgärder vidtagna för att minska risken för vårdskador. Genom att fler riskområden har tillkommit har kunskapen ökat då det gäller att vidta adekvata åtgärder för att förhindra vårdskador hos personalen som bedriver omvårdnad. I kommunerna är det främst inom särskilda boendeformer som man har riskbedömt. Inom landstinget har det funnits ett visst motstånd att införa registret trots att det redan 2009 togs ett beslut av dåvarande sjukhusdirektörer att alla enheter skulle använda det. Trots detta så har antalet riskbedömningar på sjukhusens vårdavdelningar ökat: 2010 gjordes 278 st riskbedömningar gjordes 695 st riskbedömningar gjordes 970 st riskbedömningar gjordes 2327 st riskbedömningar. Under 2014 fram till har det gjorts 2853 st riskbedömningar på länets sjukhus. Då hemsjukvården tidigare var ett ansvar för landstinget så påbörjades ett implementeringsarbete även inom primärvården men det var endast enstaka vårdcentraler som utförde riskbedömningar på personer i ordinärt boende. Efter kommunernas övertagande av hemsjukvården så är det ingen kommun som startat upp något arbete med att arbeta preventivt i ordinärt boende men många kommuner planerar att införa det. Resultat I primärkommunerna har det preventiva arbetssättet slagit igenom stort i de flesta kommuner då det gäller särskilda boendeformer. I nuläget är det tre av länets sju kommuner som klarar målvärdet att 90 procent av de boende är riskbedömda samt omvårdnadsåtgärder är vidtagna (se diagram på sidan 13). 12

13 Kvalitetsregister Andel personer som bor på särskild boende som är riskbedömda för att undvika vårdskador i länets kommuner Grön stapel betyder att man klarat målvärdet på 90 %. Antal gjorda riskbedömningar då det gäller fallrisk, risk för undernäring samt risken att får trycksår på länets sjukhus under perioden En utveckling som skett är att man via Senior Alert haft punktprevalensmätningar (PPM) gällande fall och trycksår på kommunala särskilda boenden. Under 2014 deltog alla kommuner i länet på minst en PPM-mätning. Inom landstinget har det som tidigare nämnts varit stora svårigheter och en del motstånd att införa tankesättet med ett preventivt arbetssätt och resultatet av detta kan vara att Landstinget Västernorrland hade flest trycksår av alla landsting i landet vid senaste trycksårsmätningen våren Ser man till nationella resultat i Senior Alert så finns det en fallrisk hos 65 procent av de äldre som riskbedöms. 45 procent har risk för ohälsa i munnen och 59 procent har risk för undernäring. Då det gäller trycksår så har ungefär var femte person (23 procent) risk för att utveckla detta. 13

14 Kvalitetsregister På grund av personalbrist (främst sjuksköterskor) samt många överbeläggningar och genom detta en ökad stress hos vårdpersonalen så har antalet riskbedömningar minskat inom den specialiserade vården inom landstinget (se diagram på föregående sida). Riskbedömningar munhälsa Då det gäller riskbedömningar gällande munhälsa som infördes under 2012 och antalet munhälsobedömningar har dessa ständigt ökat både i kommuner och på landstingens vårdenheter. Under våren 2014 genomfördes också utbildningar i munhälsobedömningar i samverkan mellan kommun och landsting på tre orter i länet. Riskbedömningar inkontinens Blåsdysfunktion/inkontinens är den senaste modulen i Senior Alert som endast finns inom kommunal verksamhet. Syftet är att hitta personer som har besvär med urinoch tarminkontinens samt göra utredningar som kan förbättra personens livskvalitet och hitta adekvata inkontinenshjälpmedel. Modulen har börjat användas av en del kommuner och här kan man lyfta fram Kramfors kommun som har genomfört cirka 100 riskbedömningar och har också utrett personers inkontinens samt vidtagit omvårdnadsåtgärder. Systematiskt arbetssätt - ledarskapet Huvudorsaken till att använda kvalitetsregister är att kunna ta ut statistik som man kan använda för att genomföra förbättringsarbeten. Utan dessa register finns det inte kunskap om vad vi gör och vi vet ej vilken kvalitet vi har på vården som ges till våra brukare/ patienter. Vid två mätningar under 2014 som utvecklingsledarna genomfört kan man finna att kommunerna kommit olika långt i att arbeta systematiskt. Furubackens äldreboende i Ånge använder resultat ur Senior Alert för att förbättra vården och det gör man genom att titta på sin statistik varje månad och har på så sätt kontroll på antal fall, trycksår och om någon riskerar att bli undernärd. Här kan personalen veta om till exempel fallen ökar och vidta åtgärder för att förhindra detta och på så sätt kan vården förbättras. Inom landstingets enheter är det väldigt få som har börjat arbeta systematiskt och använda all fakta som finns i registret. Här finns helt klart ett förbättringsområde och chefer på olika nivåer har ett mycket stort ansvar för att vidareutveckla detta. Ska vi förbättra vården och minska vårdskador som ger stort lidande och är resurskrävande måste högsta chefen ned till enhetschefsnivå efterfråga samt ta fram statistik från registren. Även politiker bör fråga efter resultat och det måste genomsyra en hel organisation så att antalet vårdskador kan minska på sikt. 14

15 Kvalitetsregister SveDem - förbättrad kvalitet genom datainsamling SveDem är ett nationellt kvalitetsregister för demenssjukdomar som följer patienten genom hela vårdkedjan. Deltagandet är kostnadsfritt. Syftet är att förbättra kvaliteten av Sveriges demensvård genom datainsamling. Målet är en likvärdig och optimerad behandling av patienter med demenssjukdom. SveDemresultat i primärvården Målet för Västernorrland var att alla vårdcentraler skulle vara med i SveDem och att minst 80 procent aktivt skulle registrera. 27 av 31 vårdcentraler (87 procent) är nu anslutna. 23 vårdcentraler (74 procent) har gjort någon eller flera grundregistreringar. 19 vårdcentraler (61 procent) har varit aktiva under grundregistreringar i SveDem efter ställd demensdiagnos skedde under perioden oktober september Uppföljningarna har tredubblats under samma tid jämfört med föregående mätperiod. Närmare 600 grundregistreringar är nu (årsskiftet 14/15) genomförda i SveDem. Negativ trend Tyvärr syns en negativt trend i minskat antal registreringar i okt - dec 2014 jämfört med motsvarande tid Andelen personer som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom och erhållit behandling med kolinestrashämmande läkemedel - och som har registrerats i SveDem - har ökat från 2013 till 2014 med 2 procent. SveDems mål på minst 80 procent som får behandling har därmed uppnåtts precis. En fullvärdig basal utredning har utförts 2014 på 56 procent av de som registrerats i SveDem, en ökning med fyra procent sedan Bild på graf av antalet grundregistreringar 2012 samt Visste du att det finns ett länsnätverk för de som arbetar med stöd för personer med demenssjukdom i Västernorrland? Vi sprider kunskap, utbyter erfarenheter samt verkar för en bättre demensvård i länet. För mer information, kontakta: Eva Oskarsson, Ann-Marie Westerlund, Bild på graf av antalet uppföljningar 2012 och (Bilderna visar inte den faktiska aktiviteten då man hela tiden kunnat efterregistrera både grundregistreringar och uppföljningar. Data utplockat ) 15

16 Kvalitetsregister Nyttan med registret Ann-Marie Westerlund började arbeta som utvecklingsledare för SveDem våren Under åren har arbetet både utvecklats och utökats. Men hur började det? Jag började med att vara med vid chefsträffar för att sprida information om registret och få kontaktpersoner på enheterna. Jag har också besökt många av våra hälsocentraler för information och utbildningar gavs möjlighet att arbeta nationellt för SveDem med ansvar för de fyra nordligaste länen. Jag fick då mera tid för att hålla utbildningar samt att monitorera på de hälsocentraler som kommit en bit på väg. Monitorering innebär en granskning av uppgifterna som finns dokumenterade i journalen mot det som angivits i registret, en kvalitetssäkring helt enkelt. Data som registrerats i SveDem ligger bland annat till grund för en hel del forskning och därför är det viktigt med kvalitetssäkringen. Pilotprojekt med SveDem i särskilt boende (SÄBO) har startat på ett boende i Örnsköldsviks kommun. SÄBOmodulen i registret ger en möjlighet att bl.a kunna mäta enhetens vårdtyngd, ev. tvångs- och begränsningsåtgärder samt kvaliteten på omvårdnaden. Hur har registreringen mottagits? Jag tycker att vi kommit igång nu mot slutet. Nu pratar jag mera om nyttan av registreringen och hur man kan arbeta med sina resultat på enheten när jag är ute bland personalen. Men det är klart att det finns ett visst motstånd för ordet register. Vilka svårigheter ser du med registreringen? Att både läkare och kontaktperson skall fylla i sin del av formuläret gör att det finns risk att den ene avstår. För den som sköter Här syns Elisabeth Hansson Näsman i full färd med att fylla i registrets frågor tillsammans med utvecklingsledaren Ann-Marie Westerlund. själva registreringen blir det ett betydligt svårare och mera tidskrävande arbete att fylla i registret på nätet om uppgifter saknas eller skall sökas i journalen. Vad är den största nyttan som du ser det? Följer man registrets frågor har man strukturen klar för en basal demensutredning. Samt att systemet skapar en uppföljningslista (aktuell tid för årlig uppföljning) vilket bidrar till en minskad risk att patienten glöms bort. Men som med alla andra register gäller det att man använder sig av statistiken som registret skapar för att utföra förbättringsarbeten annars mister själva registreringen sin betydelse och risken finns att personalen inte finner någon mening med att registrera. Hur har du arbetat i övrigt med att sprida demenskunskap? Tillsammans med Torgny Jarl (geriatriker) har jag genomfört en utbildningsturné där 30-talet läkare och ca 20 distriktssköterskor 16

17 Kvalitetsregister Utan SveDems uppföljningslistor skulle det finnas risk att vi skulle missa uppföljningar. Listorna ger en bra struktur i arbetet. - Elisabeth Hansson Näsman, distriktssköterska och kontaktperson för SveDem vid hälsocentralen Ankaret. har utbildats i demensdiagnostik, medicinskoch omvårdnadsmässig behandling och bemötande. Utbildningstillfällen anordnade av läkemedelskommittén, kommunerna med flera har medfört att över 1000 vårdare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, anhörigkonsulenter, chefer etc inom både kommuner och landsting har fått ta del av nyheter och kunskap inom området. Länsnätverksdagar för personal har genomförts 2 gånger/år. Länsnätverket grundades 2010 med Eva Oskarsson (geriatriker) som ordförande och har sedan dess haft träffar kontinuerligt. På dessa träffar möts personal med olika yrkesprofessioner, som på ett eller annat sätt arbetar med stöd, över de olika huvudmannagränserna. Deltagarna erbjuds ett unikt tillfälle att själva få stöd samt ta del av varandras verksamheter och utvecklingsidéer. Utvärdering av träffarna visar att personalen går därifrån fyllda med energi och lust att utveckla sin egen verksamhet. Fler än en gång har vi kunnat konstatera att broar byggts mellan landstinget och kommunerna för trots att man verkar i samma kommun känner man inte alltid till varandras verksamheter. En eller två gånger/månad har deltagarna i länsnätverket också fått nyhetsbrev innehållande omvärldsbevakningar, nyheter, information om utbildningar, ny forskning samt annan viktig information. Tillsammans med Eva Oskarsson har jag även arbetat med spridning och hjälp till framtagande av patientflöden (med start utredning/diagnos till att stafettpinnen blir överlämnad från primärvården till kommunen för stöd) samt uppgradering och spridning av vårdprogram för demens. Spridning av webbaserad utbildning - Demens ABC. Vilket gav länet pris av drottningen 2013 (läs mer på sid 6). Tack vare hårt arbete av flera aktörer ligger länet för närvarande på en hedrande andra plats över antalet utbildade i förhållande till antalet personer med demenssjukdom. Totalt har fyra inspirationsdagar hållits perioden samt en välbesökt utbildningsinsats för kommun/landstingspolitiker. Hur ser du på framtiden? Viktigast av allt är såklart ett botemedel för demenssjukdomarna men det kommer troligen att dröja många år innan det är ett faktum. Till dess är kunskap om omhändertagandet såväl medicinskt som omvårdnadsmässigt vårt allra viktigaste redskap. När det gäller SveDem hoppas jag att en övertankning av uppgifterna från journal till register kommer att kunna ske inom kort (spar personalresurser) samt att registret skall införas på SÄBO så att det kan fungera i hela vårdkedjan. Behovet av fortsatt handledning/utbildning av primärvårdens enheter är stort och nu när projektet upphör finns det inte resurser hos registret att åka ut på enskilda enheter eller att utbilda nya användare. Får jag önska helt fritt så vill jag se en bättre samverkan mellan huvudmännen för vård och omsorg. Vi behöver ha ett tydligare vårdflöde så att man inom professionerna kan hänvisa den sjuke och dennes närstående rätt på en gång. Det ska vara lätt att göra rätt. Och med rätt menar jag det som är till gagn för den enskilde med demenssjukdom och dennes närstående. 17

18 Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret - för att vården i livets slutskede ska förbättras 2010 anställde Palliativregistret sju fältarbetare (sjuksköterskor) som tillsammans med länens utvecklingsledare runt om i landet skulle se till att göra skillnad för den döende äldre patienten. Västernorrland som delade jumboplatsen med Skåne fick en representant från registret för att hjälpa till med implementeringen. Beslut fattades i landsting- och kommunledningar i Västernorrland om att införa registrering i Svenska palliativregistret, mäta för att veta och därmed följa kvalitetsutvecklingen av omvårdnaden i livets slutskede. Implemetering av Svenska palliativregistret i Västernorrland Fältarbetare och utvecklingsledare gjorde informationsbesök på länets alla sjukhus, hälsocentraler och kommunala boenden för att starta igång mätningarna oavsett huvudman. Implementeringen blev en succé, mätningen av vården i livets slut ökade dramatiskt under 2011 och länet var näst bäst i riket på att mäta palliativ vård. Värdet av att analysera och utvärdera sina resultat Nästa utmaning tog vid, att få enheterna att följa upp sina resultat och att identifiera brister i den palliativa vården på den egna arbetsplatsen. Syftet med att registrera är att sedan titta på sina resultat för att möjliggöra förbättringar och nya rutiner i omvårdnadsarbetet där brister finns. Det är betydelsefullt att basera förbättringsarbete på mätning och för det behövs data från kvalitetsregister och kvalitetsindikatorer. När äldresatsningen startade 2010 var det få verksamheter i Västernorrland som mätte kvalitén i vårdens slutskede i relation till riket men redan 2011 såg det helt annorlunda ut. Vår främsta uppdragsgivare, patienten har rätt att få den bästa palliativa vården i livets slutskede. Patienten har också rätt att bli vårdad av personal som vet vilka omvårdnadsinsatser som är viktigast i palliativ vård. Med respekt för personens värdighet, integritet, självbestämmande och det sårbara hos personen i vårdsituationen är det betydelsefullt att ha kompetens i palliativa förhållningssättet och att känna till hur de fyra hörnstenarna i palliativ vård påverkar både patient och närstående på ett konkret sätt. 18

19 Kvalitetsregister Det fanns i början och finns fortfarande brister i den palliativa vården när det gäller smärtskattning sista veckan i livet. Smärta är ofta ett mycket laddat symtom för svårt sjuka, döende patienter, det symtom man ofta nämner och känner rädsla för. För att ge en god palliativ vård skall den döende kontinuerligt smärtskattas och på ett för individen anpassat sätt. Smärtskattning och smärtanalys i livets slut ska alltid ses utifrån ett helhetsperspektiv där patientens livskvalitet är i fokus. Diagrammen visar andelen registrerade dödsfall för respektive landsting alternativt regiondel för året 2009 samt sista kvartalet året Pilarna visar Västernorrlands plats i listan över landet. Aldrig är jag så sårbar som när jag är nyfödd och när jag är döende, någon annan måste vara lyhörd för mina unika individuella behov när jag inte kan eller orkar göra min röst hörd. Resultat av palliativ vård i Västernorrland Resultaten visade stora brister i länet när det gällde läkarinformation till patienten, samtalet mellan läkare och patient och närstående om vårdens inriktning och vilka behandlingsmöjligheter som erbjuds i det individuella fallet i livets slutskede. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är detta en rättighet för varje patient oavsett tillstånd. Enligt registrering fick endast drygt hälften av de förväntat döende ett informerande samtal om inriktning på vården av sin läkare. Det finns brister i att ta reda på och planera vården i livets slut för den enskilde patienten. Att ta reda på var den sjuke själv önskar bli vårdad sin sista tid i livet och individuellt planera för att göra det möjligt att ge god palliativ vård på rätt nivå i livets slutskede. Bedömning av munhälsan utförs på procent av våra döende personer i länet men skall göras på alla. Munhälsan är starkt kopplad till livskvalitet i livets slut och det uppstår inte sällan besvär med rodnader, blåsor och svamp som behöver lindras för att det skall kännas bekvämt. Aktiviteter för utveckling av innehållet i den palliativa vården i Västernorrland Utvecklingsledare och fältarbetare gjorde tillsammans utbildningssatsningar i ämnet Brytpunktssamtal för både kommun- och landstingsenheter i södra och norra delen av länet. Specialkompetens i palliativ vård från det egna länet ansvarade för innehållet. Därefter följde utbildning i förbättringskunskap, vårdteam från kommunboenden och landstingsenheter utbildades gemensamt och SKL stöttade processerna. Deltagarna skrev planer på plats och gick hem och följde upp dem. De kallades senare till telefonmöten med fokus på förbättringar på den egna enheten. Många bra förslag på förbättrad palliativ vård kom upp men det visade sig dock att för lite tid avsattes för arbetet. Det är ett ledningsansvar att efterfråga utveckling och säkerställa vården för patienterna. Därmed tog vår nästa utmaning vid, att få chefer och ledare med på detta stora kvalitetsutvecklingsarbete. 19

20 Kvalitetsregister Palliativ vård har förbättrats i Västernorrland Under projektets gång har kvaliteten av den palliativa vården i livets slutskede förbättrats successivt i Västernorrland i både landsting och kommuner. Andelen mätningar, det vill säga registreringar av dödsfall, har minskat i Västernorrland det senaste året och ger därmed sämre förutsättningar att bevaka kvaliteten och dra slutsatser av statistiken. Den vårdtyp som i början av satsningen mätte vården i livets slut som allra minst var sjukhusavdelningarna i länet. De har dock den senaste tiden ökat andelen registreringar av dödsfall, det vill säga mäter vården i livets slut alltmer, och på flera håll har en omvårdnadsexpert/sjuksköterska fått i uppdrag att bevaka omvårdnadsutvecklingen av den palliativa vården jämte sitt ordinarie arbete på avdelningen. Att som chef delegera uppgiften att ta fram resultaten och titta på dem tillsammans vid arbetsplatsträffar eller liknande har varit mycket lyckat på flera ställen. Man får tillsammans reflektera över den vård som givits till de döende. Samtidigt kan man lyfta fram omvårdnadsfrågor för flera personalkategorier tillsammans och skapa en samsyn av den palliativa vården. RCC-Norr (Regionalt cancercentrum) har på uppdrag av Norrlandstingens regionförbund tagit fram en utbildning i allmän palliativ vård där man i fem kapitel försöker ge deltagaren mer kunskap om palliativ vård och etik, symtomlindring, omvårdnad, strukturerat arbetssätt och hur man bemöter närståendes behov. Allt sker via internet, inloggningsuppgifter får man av sin närmsta chef. Efter genomgången utbildning får deltagaren göra ett kunskapstest. Resultatdiagrammen visar åren 2011 och 2014, det röda fältet är målet för respektive kvalitetsområde, det gröna fältet är uppnådd palliativ vårdkvalitet för den aktuella enheten/enheterna. Fortsatt utveckling av vården i livets slutskede för den döende äldre människan För att bevaka och utveckla kvaliteten av vården i livets slutskede krävs att ledare och chefer efterfrågar omvårdnadskvalitet. För att vi på bästa möjliga sätt skall tillgodose de unika individuella behov hos dem vi möter i vården som befinner sig i sent palliativt skede måste vi ständigt mäta och göra förbättringar för att säkerställa en god och värdig död, det angår oss alla, vi skall alla dö! Alla som någon gång vårdar döende patienter skall genomföra utbildningen. 20

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13

Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Baslinjemätning och förslag till kvalitetsindikatorer i samband med huvudmannaskifte för hemsjukvården i Jönköpings län 2012/-13 Rapport från KomHem Arbetsgrupp Kvalitetsindikatorer. Författare: Marie

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA

Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Capio Årsöversikt 2013 BOTA LINDRA TRÖSTA Innehåll Detta är Capio 1 Inriktning och omvärld 1 Mission och vision 2 Koncernchefens kommentar 4 Capio-modellen 6 Basen 7 Metoden 8 Praktiken 10 Kvalitetsarbete

Läs mer

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 201345 Vilken betydelse har svenska palliativregistret för sjuksköterskor i mötet med patienter i behov av palliativ vård

Läs mer

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt

Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Kompetensutveckling för hemvårdspersonal i rehabiliterande arbetssätt Redovisning av ett projektarbete i Eskilstuna kommun Sassa Kusserow, Anna Vörde Sirviö FoU i Sörmland Projektredovisning 2008:2 1 Förord

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014

Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Utvärdering av Hemsjukvården i Dalarna 2014 Slutrapport Åsa Bergman Bruhn och Lena Olai, mars 2015. Reviderad maj 2015. Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Organisation... 3 Resurser...

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Beslut och rutiner för palliativ vård

Beslut och rutiner för palliativ vård Malmö stad Malmö FoU-enhet för äldre Beslut och rutiner för palliativ vård Fallstudier på särskilda boenden i Malmö Dubravka Gladoic Kostevski VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE ISSN 1650-9765 ISBN 91-974307-4-9

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport

Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga. Slutrapport Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga Slutrapport Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer