Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsstyrning leder till jämlik vård. Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström"

Transkript

1 Kunskapsstyrning leder till jämlik vård Bodil Klintberg Sophia Björk Lillemor Fernström Helena Brändström

2 Målbilden för kunskapsstyrning är att i mötet mellan professioner och patienter utgår man tillsammans från bästa tillgängliga kunskap. Det som sker i mötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå för att skapa en allt bättre vård och omsorg. Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med patienten är en del av vardagen. Ny praxis kan snabbt omsättas vidare, och ny kunskap genereras och systematiseras, genom välutvecklade strukturer. Den vanligaste delen av vården är standardiserad, för att skapa utrymme för individualisering. Kunskapsomsättningshastigheten är hög. Det är enkelt att jobba kunskapsbaserat.

3 genom styråtgärder skapa stukturer och processer som leder till att bästa tillgängliga kunskap används

4 Vad är kunskapsstyrning? Styr- och stödsystem för att bidra till att bästa tillgängliga kunskap används i mötet med patienten Styr- och stödsystem på tre nivåer: - Mikro vårdteamet, använda kunskap, följer upp och förbättrar - Meso landsting/region, leder, frågar efter och skapar förutsättningar - Makro samverkan och förutsättningar på nationell nivå Med tre huvudkomponenter: - Kunskapsunderlag - Mätsystem - Stöd till förbättring

5 Vilket system krävs för kunskapsstyrd utveckling av vård och omsorg? Ledarskap Nationella mätsystem A P S D Verksamhetsnära utveckling Kunskap/Måldokument/forskning

6 Samspel i en ökad kunskapsstyrning Mikro- Vårdteam Vårdteam, patienter och dess stöd system, verksamhetschefer Regelbundet analysera sina resultat Sätta mål Jobba med ständiga förbättringar Anpassa arbetet efter patienternas behov Efterfråga stöd när man har behov Sprida goda erfarenheter vidare Meso- Landsting regioner Hälso- och sjukvårdsledning Stödstrukturer Makro- Nationell nivå Landstingsgemensamma nätverk (ex HSD), NSK, SKL Redovisa alla vårdenheters resultat och stimulera jämförelser Regelbundet återkoppla resultat till vårdenheterna och använda resultaten i en kvalitetsdialog Skapa väl förankrade, lättillgängliga och tydliga riktlinjer och beslutsstöd Bygga en struktur för implementering och förbättringsarbete Ha en tydligt ägarskap för resultat Sätta fokus på prevention av följdsjukdomar Säkerställa processer över administrativa gränser Skapa förutsättningar för långsiktighet med grund i politisk prioritering Ta kostnader för samverkan Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter Skapa samverkan vid val av områden för nationella kunskapsunderlag Skapa samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag Samverkan i arbetet med indikatorer för god vård såsom ÖJ, utvärdering, lärandesystem Skapa samverkan för större nytta av kunskapsunderlag, beslutsstöd, implementering Skapa programrådsstruktur

7 Samspel i en ökad kunskapsstyrning Mikro- Vårdteam Vårdteam, patienter och dess stöd system, verksamhetschefer Regelbundet analysera sina resultat Sätta mål Jobba med ständiga förbättringar Anpassa arbetet efter patienternas behov Efterfråga stöd när man har behov Sprida goda erfarenheter vidare Meso- Landsting regioner Hälso- och sjukvårdsledning Stödstrukturer Makro- Nationell nivå Landstingsgemensamma nätverk (ex HSD), NSK, SKL Redovisa alla vårdenheters resultat och stimulera jämförelser Regelbundet återkoppla resultat till vårdenheterna och använda resultaten i en kvalitetsdialog Skapa väl förankrade, lättillgängliga och tydliga riktlinjer och beslutsstöd Bygga en struktur för implementering och förbättringsarbete Ha en tydligt ägarskap för resultat Sätta fokus på prevention av följdsjukdomar Säkerställa processer över administrativa gränser Skapa förutsättningar för långsiktighet med grund i politisk prioritering Ta kostnader för samverkan Underlätta samverkan mellan huvudmän och myndigheter Skapa samverkan vid val av områden för nationella kunskapsunderlag Skapa samverkan i arbetet med nationella kunskapsunderlag Samverkan i arbetet med indikatorer för god vård såsom ÖJ, utvärdering, lärandesystem Skapa samverkan för större nytta av kunskapsunderlag, beslutsstöd, implementering Skapa programrådsstruktur

8 Syfte och mål med programråd Etableringen av nationella programområden syftar ytterst till att fler patienter får tillgång till bästa möjliga vård (God vård jämlik vård) Genom att samarbeta kring framtagande av gemensamma kunskapsunderlag, följa kvalitetsutvecklingen och ta initiativ till att förbättra vården kan även landstingens resurser nyttjas mer effektivt (God vård kunskapsbaserad och säker vård, kostnadseffektivitet)

9 Vad ska de göra? Bättre dialog och samverkan mellan lokal, regional och nationell nivå Fortlöpande följa och analysera kunskapsutvecklingen Identifiera oönskade variationer, behov av nya/reviderade kunskapsunderlag samt behov av klinisk forskning Kartlägga goda exempel och befintliga kunskapsunderlag Utarbeta gemensamma nationella vårdprogram, beslutsunderlag och indikatorer som bygger på bästa tillgängliga kunskap Bidra till konsensusutlåtande där vetenskapligt stöd saknas Specifika uppdrag inom sitt område och dialogpartner

10 Vilka är med? Regionalt utsedda experter Professionsföreningar Patientföreningar Kvalitetsregister

11 Programråd på gång Diabetes startade 2012 Utvecklas vidare som en del av strategin för kronisk sjukdom Astma/KOL startar inom kort Hjärta/Kärl - Stroke startar nu - Hjärtsvikt? Psykisk hälsa- diskussion pågår om upplägg Cancer Ämne - Primärvård. En av utgångspunkterna är riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder

12 Nationella programråd - För en mer jämlik och kunskapsbaserad vård

13 Etablering av nationellt programråd för diabetes 2012 en pilot - Identifiering och prioritering av förbättringsområden - Benchmarkstudie för ökad kunskap om framgångsfaktorer

14 Nationellt programråd för diabetes Syftet med programrådet är att samverka nationellt för en mer kunskapsbaserad och jämlik diabetesvård över hela landet Programrådet (17 experter + processledning) Kontaktpersoner i varje landsting Nationella diabetesteamet

15 Fyra förbättringsområden och åtgärder Identifierade och prioriterade förbättringsområden utifrån Socialstyrelsens diabetesutvärdering och Öppna Jämförelser 1. Nationell behandlingsstrategi För vuxna respektive barn med typ 1-diabetes och HbA1c över 70 mmol/mol, samt för vuxna med typ 2-diabetes och HbA1c över 70 mmol/mol. 2. Nationellt grupputbildningsmaterial Rekommendationen i nationella riktlinjerna svår att implementera enligt utvärdering (2011). 3. Nationellt vårdprogram för kommunal vård och omsorg Tillgång till vårdprogram och kompetensutvecklingsbehov lyfts i utvärdering (2011). 4. Benchmark-studie för nationellt förbättringsarbete Identifiering av framgångsfaktorer i svensk diabetesvård för ett nationellt förbättringsarbete.

16 Framgångsfaktorer i diabetesvården En jämförande studie av diabetesvård i primärvård

17 Vad är syftet med studien? Identifiera framgångsfaktorer genom att kartlägga skillnader i utformningen av diabetesvård (typ 2- diabetes) i olika landsting Inspirera till förändring och ökat kunskapsutbyte mellan landstingen Bidra till en mer kunskaps-baserad och jämlik vård

18 Hur har framgångsfaktorer identifierats? 1. Åtta landsting och tio primärvårdsenheter bjöds in baserat på utfall i Nationella Diabetesregistret. Stor vikt lades vid urvalet av landsting. 2. Skillnader mellan landsting och primärvårdsenheter kartlades genom kvantitativ och kvalitativ analys. Intervjuer hölls med nyckelpersoner i landstingen. 3. Framgångsfaktorer formulerades utifrån de likheter och skillnader som identifierats i intervjuer och analyser.

19 Metod Ansats Val av fokuslandsting Analys av kvantitativa samband Identifiering och analys av förklarings- faktorer Syntes av framgångsfaktorer Identifiering av landsting som på olika sätt utmärker sig med särskilt goda respektive mindre goda kvalitetsutfall Analys av möjliga kvantitativa faktorer som kan förklara skillnader i kvalitetsutfall (t.ex. socioekonomi, BMI, resurser) Djupintervjuer med fokuslandsting för att identifiera faktorer som kan förklara skillnader i kvalitetsutfall Syntes av slutsatser i rapport och broschyr Spridning och diskussion med landsting Dessa landsting inbjuds att delta i studien 20

20 Åtta fokuslandsting valdes ut baserat på HbA1c, BT och lipidbehandling 2012, Primärvård HbA1c>73 mmol/mol Procent 0 Värmland SLL Dalarna Norrbotten Jämtland Kalmar Gävleborg Kronoberg Uppsala Blekinge VGR Skåne Halland Sörmland Jönköping Östergötland Västerbotten Örebro Västernorrland Gotland Västmanland Blodtryck >150 mm Hg* Procent Not För Jämtland, Värmland och Västerbotten föreligger sannolikt metodproblem för HbA1c. * Andel patienter med har ett blodtryck över 150/80 mm Hg Källa: Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2013, Health Navigator-analys 21

21 Intervjuer Totalt 80 intervjuer har genomförts med representanter från primärvårdsenheter, primärvårdsledning, central landstingsledning och politisk ledning Fokus för intervjuer Identifiera faktorer som kan kopplas till skillnader i kvalitetsutfall, i form av t.ex: Hur diabetesvården är strukturerad Processer för kunskapsstyrning Olika arbetssätt Kultur och ledarskap 22

22 Sju framgångsfaktorer Framgångsfaktor 1-3 berör främst vårdenhetens arbete. Det som direkt påverkar patienten är vilken faktiskt vård som ges; hur ofta och på vilket sätt personalen och patienten interagerar, innehållet i dessa kontakter och vilka effekter dessa kontakter får på patientens behandling och livsstil. Framgångsfaktor 4-6 berör främst huvudmannens arbete. Strukturer, processer och arbetssätt hos huvudmannen skapar olika förutsättningar för vårdenhetens arbete och påverkar därför indirekt patienten. Framgångsfaktor 7 berör hela organisationen. Framgångsfaktor 7 beskriver en övergripande framgångsfaktor som berör hela organisationens arbete.

23 1. Fokus på patientens målvärden Diabetesteamet har fokus på att varje patient, utan onödiga dröjsmål, ska uppnå bästa möjliga målvärden Strukturerad process för vårdkontakter, med aktiva kallelser Målinriktad läkemedelsbehandling med tydliga behandlingstrappor Vi planerar över året för att få en jämn arbetsbörda och för att säkerställa att ingen missas

24 2. Riktade insatser till patienter med sämre värden Vårdenheten har en tydlig strategi för identifiering av, och insatser till, patienter med sämre värden Tidig identifiering av patienter med sämre värden Besöksfrekvens anpassas utifrån patientens behov Tillgång till diabetessjuksköterska och arbete i team Vissa patienter behöver komma tio gånger på ett år, och då får de självklart det

25 3. Enhetens resultat ständigt på agendan Vårdenhetens resultat för diabetesindikatorer är ständigt på personalens och ledningens agenda Medarbetarna känner väl till sina resultat Ledningen för dialog med medarbetarna kring enhetens resultat Inrapportering av data till Nationella Diabetesregistret gjorde att vi började följa upp våra utfall, och det gjorde i sin tur att vi blev bättre

26 4. Tillgänglig kunskap och tydliga förväntningar Huvudmannen kommunicerar tydliga förväntningar och omsätter kunskap på ett sätt som är enkelt att ta till sig Lättillgängliga och tydliga riktlinjer Väl förankrade riktlinjer Vi var först med att bryta ned de nationella riktlinjerna till egna riktlinjer, och fick snabbt ut dem till alla enheter

27 5. Uppföljning och återkoppling av resultat Huvudmannen följer uppmärksamt resultaten och återkopplar till verksamheterna Regelbunden återkoppling till vårdenheterna Intern redovisning av vårdenheternas resultat Det är jätteviktigt med samarbete och öppenhet mellan vårdenheterna. Det kan vara lite svårt i början, men nu har vi byggt upp förtroende och strukturer för att visa utfallen öppet och skapa bra dialog

28 6. Området prioriteras med långsiktigt förbättringsarbete Huvudmannen gör en särskild satsning på diabetes i ett flerårigt förbättringsarbete Satsning på diabetes, med en politisk prioritering Förbättringsarbete som pågått under ett flertal år Det är en sak att bli bäst; att fortsätta vara bäst kräver nog andra insatser

29 7. Ägarskap för resultat och fokus på prevention Kulturen i hela organisationen innebär ägarskap för resultat och fokus på sekundärprevention Ägarskap för kvalitet och resultat Kultur av att följa riktlinjer Prevention av följdsjukdomar Vi (beställare och utförare) har ett gemensamt ansvar. Uppstår ett problem så löser vi det tillsammans

30 Vilken betydelse har framgångsfaktorerna utifrån patientens perspektiv Att diagnosen tas på allvar och tidig medicinsk behandling Stor betydelse hur personal och patienter samverkar Att patienter kallas för besök/ kontakter och dessa måste anpassas efter behovet Att patienten känner till sina målvärden för HbA1c, blodtryck och blodfetter Att läkemedelsbehandlingen följer riktlinjer (behandlingstrappor) och de följas upp för att tidigt kunna byta preparat när så är nödvändigt

31 Fortsättning. Viktigt att enheten använder och efterföljer Nationella riktlinjerna Att det finns en patientversion av Nationella Riktlinjerna (förankras hos patienten) Att man stödjer patienter med sämre värden och arbetar med målsättning - Kräver tätare kontakter - Tillgänglighet och kontinuitet - Kompetens hos personalen (diabetessjuksköterska)

32 Fortsättning. Att patienten delges resultaten som registreras Nationella Diabetesregistret Att patienten känner till att sekundär prevention är viktig för att förebygga komplikationer till sjukdomen (ögon, njurar, hjärtkärl, stroke) Att enhetens resultat öppet redovisas Att patienten delges förbättringsarbeten som pågår på enheten Att patienten har möjlighet att jämföra enhetens resultat med andra enheter

33 Rapport och inspirationsskrift Rapporten Framgångsfaktorer i diabetesvården En jämförande studie av diabetesvård i primärvård går att ladda ner från Sveriges Kommuner och Landstings webbutik, webbutik.skl.se Inspirationsskriften Framgångsfaktorer i diabetesvården Inspiration för utveckling av diabetesvården går att beställa eller ladda ner från webbutiken.

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar

Nationella riktlinjer Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och underlag för bedömningar Nationella riktlinjer Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg

Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Expertgruppen för kvalitet i välfärden Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg Innehåll 1. Expertgruppens uppdrag... 3 2. Välfärdsuppdraget... 4 3. Marknaden för vård, skola och omsorg... 5

Läs mer

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård

Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård 2015 Kvalitetsbokslut för Praktikertjänsts primärvård INNEHÅLL Lite bättre varje dag... 5 God och trygg vård... 6 Kvalitetsmått inom primärvården... 9 De största folksjukdomarna... 11 Mäta och följa upp

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Omvärldsbevakning landsting

Omvärldsbevakning landsting Omvärldsbevakning landsting Jean Odgaard Innehållsförteckning Barnkonventionen, * 1 Kortare väntetider i cancervården, Ny 1 Nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer