Visualisering som stöd för beslutsfattandet:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visualisering som stöd för beslutsfattandet:"

Transkript

1 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering av antibiotikaanvändning på brännskadeintensiven Författare: Johanna Forsman Handledare: Sabine Koch, LIME, Karolinska Institutet Bihandledare: Magnus Falkenhav, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset Examinator: Ingvar Krakau, MedS, Karolinska Institutet

2 Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Programmet för Medicinsk Informatik Examensarbete D-nivå, 30 hp Vårterminen 2009 Visualisering som stöd för beslutsfattandet: Optimering av antibiotikaanvändning på brännskadeintensiven Sammanfattning Antibiotikaanvändning inom intensivvården kräver tidskritiskt beslutsfattande baserad på komplexa informationsmängder. Idag är relevant information vid infektion och antibiotikaanvändning utspridd bland flera informationssystem med olika inloggningar, funktionalitet och användargränssnitt. Att försöka förstå patientens tillstånd över en längre tidsperiod för att ge adekvat antibiotikabehandling blir därmed en tidskrävande arbetsmöda och kognitiv utmaning som kan utgöra en säkerhetsrisk för patienten och hela sjukvården. Den föreliggande studien undersöker visualisering som metod för att underlätta beslutsfattandet vid antibiotikaanvändning på en brännskadeintensivvårdsavdelning. Syftet med studien är att kartlägga verksamhetens informationsbehov och presentera relevanta data i en utarbetad informationsstruktur. Målet med det resulterande visualiseringsstödet är att åstadkomma ett bättre beslutsunderlag för att förbättra behandlingsmöjligheterna och förebygga vårdrelaterade infektioner. Utöver visualiseringsstödet diskuteras även andra former av beslutsstöd i uppsatsen från ett användarperspektiv. Studien baseras på en kvalitativ ansats och för datainsamlingen trianguleras data från observationer, intervjuer och fokusgrupp. Informationsinnehåll och informationsstruktur valideras med hjälp av gränssnittsskisser. Tillsammans med utarbetade användningsfall utgör dessa en grund för utvecklingen av en grafisk prototyp. Prototypen utvärderas tillsammans med studiens målgrupper som är intensivvårdsläkare och infektionsläkare. Resultaten beskriver vilka patientdata som är relevanta för att stödja kartlagda arbetsprocesser vid antibiotikaförskrivning samt undersöker läkarnas inställning till IT-stöd. Läkarna som ingick i studien är positiva till det förslagna visualiseringsstödet som anses ge ett bättre underlag för beslutsfattandet än nuvarande systemmiljö. Läkarnas inställning till mera avancerade former av beslutsstöd är inte lika överensstämmande och studien pekar därför på ett behov av fördjupade studier inom området. ii

3 Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) Programme in Medical Informatics Master thesis D-level, 30 hp Spring semester 2009 Visualization to support decision-making: Optimizing use of antibiotics at a burn intensive care unit Abstract Antibiotic use in intensive care requires time critical decision-making based on complex information from different sources. Today relevant information for infection and antibiotic use is spread among several information systems with different logins, functionalities and user interfaces. To understand a patient s state of health over a period of time to give adequate antibiotic treatment is therefore a time consuming workload and cognitive challenge that could constitute a risk for patient safety and quality of care. This study investigates visualization as a method to enhance decision-making for use of antibiotics at a burn intensive care unit. The purpose of this study is to survey the organizations information requirements and to present relevant data in a prepared information structure. The objective of the resulting visualization support is to constitute a better basis for decision-making and thereby improve treatment options and prevent health care related infections. Besides the visualization support, the thesis further discusses other forms of decision support from a user perspective. The study is based on a qualitative approach and for data collection data is triangulated from observations, interviews and focus group. Information content and information structure are validated with paper prototypes of the user interface. Together with prepared use cases they constitute the basis for development of a graphical prototype. This prototype was evaluated with the target group of the study consisting of intensive care physicians and infection diseases physicians. Results describe patient data relevant to support observed work processes for antibiotic prescribing and investigate the physicians attitudes towards information technology support. The physicians included in the study are positive to the proposed visualization support that is considered to provide a better basis for decision-making compared to the existing information system environment. The physicians attitudes towards more advanced decisionsupport are not as conclusive and the study therefore points at the need for continuing research in the area. iii

4 ERKÄNNANDEN Stort tack riktas till alla som bidragit till att denna uppsats kunde genomföras. Jag vill särskilt tacka mina handledare; Sabine Koch och Magnus Falkenhav. Jag vill tacka Sabine Koch som rekommenderade detta intressanta forskningsområde, för värdefull vägledning och hjälp kring studiens utformning. Ett stort tack till Magnus Falkenhav för visat stort engagemang, värdefulla kontakter och validering av materialet. Jag vill tacka alla som medverkat i studien genom att delta i datainsamlingen. Det har varit lärorikt och roligt att genomföra denna studie med ert positiva bemötande. Ett stort tack går även till min sambo Daniel för visat stöd och kloka råd. Johanna Forsman iv

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ERKÄNNANDEN... IV INNEHÅLLSFÖRTECKNING... V 1 INLEDNING UPPSATSDISPOSITION BAKGRUND Informationsförsörjning i vården Brister och möjligheter Informationsintensiv patientvård Datoriserade beslutsstödssystem Utmaningar Användargränssnitt i vården Behov av verksamhetsanpassning Kognitiv vetenskap Antibiotikaanvändning Tidigare studier ANVÄNDARCENTRERAD DESIGN Användbarhet Människa-dator interaktion Heuristiska riktlinjer Designprinciper Mänskliga faktorer Syn, minne och tanke PROBLEMOMRÅDE Nulägesbeskrivning Framtidsvisioner Problemformulering Syfte och mål Avgränsningar METOD Studieupplägg Studiefält Förstudie Material Förståelse Metodval Kvalitativ metod Reliabilitet och validitet Induktiv ansats Datainsamling Analys av informationsbehov Observationer Intervjuer Gränssnittsskisser och fokusgrupper Kravspecifikation och användningsfall Visualisering Prototyp Utvärdering Planering Databearbetning och analys Subjekt Urval Etiska överväganden Källkritik RESULTAT v

6 7.1 Analys av informationsbehov Målgrupper Roller och arbetsuppgifter Komplexa fall och hög infektionsrisk Teknologi och informationsflöden Nuvarande IT-system Informationsförmedling och risker Behandlingsflöde Övergripande beslutsunderlag Kategorisering av beslutsunderlag Informationsutbyte ur ett samverkande perspektiv Faktorer Underlag vid antibiotikaförskrivning IT och beslutsfattande Beslutsstödssystem Krav Visualisering Principiell design Funktionell design Samlade data och beslutsstöd Gröna lakanet Trender Mikrobiologiska resultat och analys Behandlingsplan Detaljdesign Utvärdering Validering av innehåll och grafisk form Demonstration med fokusgrupper DISKUSSION Metod Datainsamling, urval och studiefält Resultat Analys av informationsbehov Visualisering Utvärdering Förslag till framtida studier SLUTSATS REFERENSER ORDFÖRKLARINGAR... I BILAGA A. SYSTEMÖVERSIKT PÅ BRIVA: INTEGRERAT MED VISUALISERINGSSTÖD... III BILAGA B. OBSERVATIONSUNDERLAG... IV BILAGA C. INTERVJUGUIDE 1... V BILAGA D. INTERVJUGUIDE 2... VI BILAGA E. FOKUSGRUPPINTERVJU... VII BILAGA F. AKTIVITETSDIAGRAM: UNDERLAG VID ANTIBIOTIKAFÖRSKRIVNING... VIII BILAGA G. BESLUTSSTÖD... IX vi

7 We are drowning in information, but starving for knowledge [John Naisbett, 12]. * The problem is to design a system so that, first, it follows a consistent, coherent conceptualization a design model and, second, so that the user can develop a mental model of that system a user model consistent with the design model [Donald Norman, 17].

8 1 INLEDNING I sjukvården finns flera olika informationssystem för att stödja kliniskt beslutsfattande. Att samla in relevant information om ett patientfall blir därför både komplext och tidskrävande. Skillnader i individuell inställning, erfarenhet och värderingar vid beslutsfattandet kan även påverka innehållet i beslutsunderlagen [1,2]. Det finns ett behov av att underlätta kliniskt beslutsfattande för att minska variationer i praktik, förhindra felmedicinering och stödja användningen av evidensbaserad medicin [3,4]. Beslutsstöd kan användas för att stödja olika vårdprofessioner genom att presentera relevant information om patienten och ge patientspecifika rekommendationer. Det har forskats mycket inom utveckling av datorbaserade verktyg för att stödja kliniskt beslutsfattande [5,6]. Trots att användningen av beslutsstöd har ökat de senaste åren har få framsteg gjorts för att utveckla en generellt accepterad modell [1]. Flera studier menar att det är nödvändigt med mer forskning inom området [1,7]. Enligt en studie som utförts av Gustavsson et al på Karolinska Institutet behövs forskningen kring beslutsstöd:... dels för att hitta avgränsade områden då medicinska beslutsstödssystem kan göra en väsentlig skillnad och dels för att anpassa systemen efter verksamhetens och användarnas krav [7]. Denna uppsats beskriver ämnesområdet för ett examensarbete i Medicinsk Informatik under vårterminen Arbetet genomfördes på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på Karolinska Institutet. Uppsatsen baserades på en befintlig projektbeskrivning och var ett kliniknära arbete på BrIVA-Brännskadeavdelning vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Studien har undersökt behovet av beslutsstöd från ett användarperspektiv. Patientdata från olika datakällor har kartlagts för att sammanställas och visualiseras i ett och samma användargränssnitt. Den visuella presentationen utgör ett beslutsunderlag där det tillkommer datoriserade beslutsstöd för patientspecifika rekommendationer och övervakning med återkoppling till verksamheten. I studien utvärderas även hur väl beslutsunderlaget kan förmedla relevant information och datorstöd. 1

9 2 UPPSATSDISPOSITION Kapitlet Bakgrund delas in i två avsnitt. Det första avsnittet utgår från vetenskapliga tidskrifter, tidningsartiklar och litteratur. Bakgrunden inleds med att beskriva brister och möjligheter med informationsförsörjning inom vården som kan relateras till nuvarande problem på brännskadeintensivvårdsavdelningen. Det följs av information om kliniskt beslutsfattande, datoriserade beslutstöd och användargränssnitt i vården. I avsnittet beskrivs även behovet av verksamhetsanpassade hälsoinformationssystem samt metoder för att designa system utifrån en verksamhetsanalys. Här anges även tidigare studier som anses vara relevanta inom forskningsområdet. Andra avsnittet innehåller teorier inom användarcentrerad design och beskriver mer utförligt om användbarhet, människa-dator interaktion, designprinciper och mänskliga faktorer i förhållande till interaktionsdesign. Kapitlet Problemområde ger en nulägesbeskrivning av verksamheten som har studerats samt beskriver framtidsvisionen av ett visualiseringsstöd. Uppsatsens problemställning har formulerats utifrån möjligheten att utveckla ett sådant system. Kapitlet innehåller även studiens syfte och avgränsningar. Kapitlet Metod beskriver först hur studien är upplagd utefter tre faser som är Analys av informationsbehov, Visualisering och Utvärdering. Här beskrivs studiefältet och hur en förstudie har genomförts samt vilka material som använts under studiens gång. I kapitlet anges metodval med en kvalitativ ansats. Kapitlet beskriver datainsamlingen och vilka metoder som används i respektive fas samt hur de genomförts. Här anges även hur data har bearbetats och analyserats. Slutligen anges urvalets relevans samt etiska regler som tillämpats i denna studie. Kapitlet Resultat beskriver resultaten från faserna som anges i metodkapitlet. Första fasen beskriver målgrupperna som studerades samt nuvarande informationskällor, verksamhetsrutiner och verksamhetsbehov. Andra fasen beskriver hur en prototyp har skapats av visualiseringsstödet. Tredje fasen beskriver hur prototypen har utvärderats med användarrepresentanter. Kapitlet Diskussion innehåller resonemang om metodval och resultaten samt ger förslag på framtida studier. Kapitlet Slutsats belyser viktig kunskap från studien. 2

10 3 BAKGRUND 3.1 Informationsförsörjning i vården En viktig förutsättning för att kunna förbättra patientsäkerhet och vårdkvalitet inom vård och omsorg är en välfungerande informationsförsörjning [8]. Informationsförsörjningen bör stödjas av strukturerad, väldefinierad och överblickbar information. Enligt den nationella IT-strategin måste IT-användningen förbättras i vården och när nya IT-stöd införs eller förändras behöver även beslutsunderlagen och beslutsgången förbättras. Den nationella IT-strategin har som vision att vårdpersonalen kan ägna mer tid till patienterna och att vården anpassas till varje patients behov med hjälp av ändamålsenliga IT-stöd. Vårdpersonalen ska kunna nå de IT-system de behöver genom en enda inloggning i sin ordinarie systemmiljö och få tillgång till information om patientens sjukdomshistorik, pågående behandlingar och aktuella läkemedelsordinationer Brister och möjligheter Flera hälsoinformationssystem misslyckas med att stödja sjukvårdens personal i deras dagliga arbete. IT-stöden har olika tekniska uppbyggnader vilket försvårar elektroniskt utbyte av information [8]. De innehåller även en mängd information om patienten och hanteringen av detta bidrar till ett arbetsmiljöproblem. När inte IT-stöden kan kommunicera med varandra innebär det merarbete för personalen eftersom de måste hantera ett antal informationssystem med olika funktionalitet, användargränssnitt och inloggningsuppgifter [8]. IT-systemen är inte utformade för att kompletteras med nya funktioner på ett enkelt sätt (som beslutsstöd i olika behandlingssituationer). Ur vårdansvarigas perspektiv kan IT-stöd vara till nytta för att tillgängliggöra information där den behövs, oberoende när och var den registrerades. IT-stöd som används för dokumentation och administration skulle kunna kompletteras med olika kunskaps- och beslutsstöd [8]. Beslutsstöd kan användas för att följa upp förändringar i ohälsa, vårdkonsumtion och läkemedelsanvändning. Det gör det även möjligt att förbättra beredskapen inför att upptäcka och förebygga epidemier och andra globala hälsohot. Information som registreras för vård och behandling bör även kunna utnyttjas för styrning och uppföljning samt för forskning och kvalitetssäkring. Samverkande IT-stöd skulle kunna minska vårdpersonalens tid till administrativt arbete och även antalet felaktiga eller olämpliga behandlingar. 3.2 Informationsintensiv patientvård För medicinsk diagnostik och terapi krävs en omfattande datainsamling från flera decentraliserade enheter inom sjukhuset [9]. Det kan vara vårdavdelningar, röntgenavdelningar och laboratorier men även andra vårdinrättningar där patienten behandlas. En viktig del i analysarbetet är strukturering och prioritering av data för att urskilja information som är av diagnostiskt värde. Särskilt intensivvården är en miljö som hanterar mycket avancerad information som samlas in manuellt från flera olika källor, avdelningar och datorsystem. Patientvård är idag en informationsintensiv aktivitet. Läkarna måste sortera ut viktiga data från en mängd tillgänglig information om patienten. Att behöva integrera och analysera ett stort antal dataelement ses som ett säkerhetsproblem och en belastning för vårdpersonalen [10]. Vårdpersonal är vana vid att hantera stora volymer data och kan föredra att granska mycket information samtidigt framför att leta i djupa och komplicerade strukturer. Att översätta data till viktig information är inte bara en önskvärd utan även en nödvändig uppgift. Med nuvarande 3

11 informationssystem måste läkaren förlita sig på sitt eget minne som också är ett ineffektivt sätt att lagra och överföra information på. 3.3 Datoriserade beslutsstödssystem Datorsystem har länge framstått som en möjlighet till att förbättra vårdkvalitet. Beslutsstödssystem ska förse vårdpersonal med kliniska kunskaper och patientrelaterad information som stöd i beslutsfattandet [11]. De kan antingen vara fristående program eller integreras med elektroniska journaler och andra kliniska databaser. Patientspecifika uppgifter integreras med bästa möjliga underlag för att ge beslutsstöd i form av riktlinjer, patientspecifik rådgivning, tolkade laboratoriesvar och alarm eller påminnelser [1]. Beslutsstödssystem ska förena kunskap med handling genom att organisera och presentera relevant information så att användarna kan ta beslut med ökad noggrannhet [12]. Sedan flera år tillbaka har beslutsstödssystem utvecklats med inriktning mot vård och medicin [7]. Från att beslutsstödssystem utvecklades för ett större diagnostiskt område kan de numera vara ett stöd vid uppgifts- och tillståndsspecifika beslut [1]. De senaste åren har användningen av beslutsstödssystem inom sjukvårdsorganisationer ökat [5] och det finns ett växande intresse av att använda beslutsstöd vid medicinska beslut [7]. Tillväxten ökar i takt med ett ökat behov av att fatta beslut med bättre underlag [13]. Beslutsstöd som används vid läkemedelsförskrivning har visat sig kunna bidra till besparingar genom minskat antal felaktiga medicineringar, ökad effektivitet inom patientvård och minskad administration [1]. Större undersökningar visar att beslutsstödssystem är ett kraftfullt verktyg som på olika sätt kan stödja klinisk vård [14,15]. En undersökning visar även att det finns begränsat med information om möjliga hinder beträffande elektroniska beslutsstödssystem och att det därmed är viktigt att tänka på användarnas behov, inställning och kunskapsbrist [15] Utmaningar Utvecklingen av nya beslutsstöd står inför flera utmaningar som måste hanteras för att beslutsstödets fullstädiga kapacitet ska komma till användning. Enligt en studie av Sitting et al består de tre största utmaningarna av [16]: 1. Människa-dator interaktion. Genom att förbättra människa-dator interaktion går det att få tydligare informationsunderlag som ska underlätta för användaren att ta ställning till informationen som förmedlas via bildskärmen. 2. Sammanställa relevant patientinformation. Genom att det finns en stor mängd elektronisk, klinisk och patientspecifik information blir det svårt att förstå patientens kliniska bakgrund som kräver snabb och precis tolkning. Då det inte går att hantera all information om patienten är det viktigt att filtrera ut viktiga data för den specifika vårdsituationen. Beslutsstödets utmaning består av att automatiskt samla in elektroniskt tillgängliga patientdata och sammanställa ett underlag som kan hjälpa kliniker förstå patientens nuvarande tillstånd så som den förmedlas mellan patientens hälsovårdsansvariga. Prioriterade data som behövs för optimalt beslutsfattande görs tillgängliga för alla men det kan även finnas behov av olika sammanställningar för att stödja olika vårdprofessioner och arbetsflöden. 3. Prioritera och filtrera rekommendationer utifrån olika egenskaper och kombinerade faktorer. Genom att ge automatiska och prioriterade rekommendationer baserat på olika faktorer stödja beslutsfattandet. 4

12 3.4 Användargränssnitt i vården Trots den tydliga fördelen med datoriserade informationsstöd inom sjukvården uppstår användbarhetsproblem när de inte stödjer arbetsflödet. En brist på tillräckligt bra användargränssnitt har länge varit ett stort hinder för att systemen ska accepteras av vårdpersonalen [17]. Ett systems funktionalitet görs tillgängligt via användargränssnittet vilket gör att designen har en stor påverkan på systemets användbarhet. Från användarnas perspektiv blir användargränssnittet det enda synliga och den viktigaste delen av ett system [18]. Trots detta är det först på senare år som design av användargränssnitt i sjukvården uppmärksammats inom forskning. Det blir allt viktigare att studera olika metoder för att visualisera information via användargränssnittet [10]. Inom fältet medicinsk informatik ökar betydelsen av att designa datorsystem och deras användargränssnitt efter behov, begränsningar och arbetsprocesser [18]. Att utveckla användargränssnitt för sjukvården och forska inom visualisering av data ska leda till nya perspektiv på hur kunskap kan representeras och tillgängliggöras [19]. Genom att presentera data grafiskt går det att underlätta mänsklig kognition och perception. Förutom att använda olika former av multimedia för att presentera relevant information är det viktigt att kartlägga och analysera informationsbehovet. 3.5 Behov av verksamhetsanpassning Beslutsstödssystem utvecklas oftast för att stödja enskilda medicinska beslut trots att det i praktiken inte är en isolerad handling eller oberoende process utan ingår i en pågående vårdplan och påverkas av sin omgivning [20,21]. I en studie av Shebl et al har olika vetenskapliga studier om beslutsstödssystem för antibiotikaanvändning sammanställts och enligt resultatet anses inte användbarhet vara ett primärt mål inom de flesta studier [15]. Samordnad sjukvård har olika professioner från olika organisationer som arbetar tillsammans i team för att förse patienten med bästa möjliga vård [22]. Om informationsflödet och kommunikationsverktygen inte stödjer deras arbete försvåras även samarbetet. Innan påbörjad utveckling av användbara och integrerade informations- och kommunikationssystem måste utvecklare tillsammans med vårdprofessionen känna till arbetsrutiner, informationsbehov och andra kliniska förutsättningar. I utvecklingen av hälsoinformationssystem bör vårdprofessionen inom alla discipliner som involveras i utvecklingen förses med den information som de behöver [23]. Nyare metoder belyser behovet av att skriva kravspecifikationer för integrerad vård för att kunna utveckla flexibla hälsoinformationssystem. Fokus bör vara på den initierande delen av utvecklingsarbetet som omfattar en förstudie, iterativt utförande och ett holistiskt och detaljerat perspektiv. Det holistiska perspektivet används för att överblicka och ge förståelse för samtligas arbetsprocesser och ett detaljerat perspektiv resulterar i en djupare analys inom varje profession. När nya system ska implementeras i sjukvården för att stödja beslutsfattandet är det förutom att kartlägga informationsbehov och arbetsuppgifter viktigt att förstå hur användarna tänker och resonerar [19]. Informationssystemet bör sammanställa data på ett sätt som stödjer den övergripande förståelsen av patientens tillstånd för att minska den kognitiva arbetsbelastningen [10]. 5

13 3.5.1 Kognitiv vetenskap Inom forskning och litteratur förespråkas kognitiv vetenskap, användarcentrerad design och människa-dator interaktion för att uppnå användbara system [16-19,24]. Den kognitiva vetenskapen analyserar användarnas behov och egenskaper inom ett specifikt problemområde och människa-dator interaktion har generella regler och förutsättningar som stödjer interaktionen mellan människa och dator [18]. Några teorier inom området är perception, språkförståelse, minne och problemlösning [17]. Patel et al har studerat olika aspekter av användargränssnitt relaterat till studier om människa-dator interaktion från ett kognitivt perspektiv [19]. Enligt studien bör användargränssnittet designas utifrån informationsbehov, kompetens och begränsningar hos användaren. Användargränssnitt som utvecklas enligt kognitiv vetenskap har visat sig vara överlägsna i att stödja prestationsförmåga och arbetsbelastning jämfört med andra användargränssnitt [18]. Användarcentrerad design anses vara en förbättring av traditionella teknikinriktade metoder genom att dessa metoder modellerar arbetsflöden för att fånga in användarnas behov och kognitiva tankemodeller [17]. Att använda metoder för att designa användargränssnitt som inte bara är anpassade till användarnas specifika informationsbehov utan även till deras kunskap och förståelse ses av Tang et al som en lovande strategi för att identifiera informationsbehov och informationsbearbetning hos användaren. I studien anges följande barriärer inom människadator interaktion [17]: Dokumentation Tidigare användning av penna och papper ansågs alltid finns till hands, vara billigt, flyttbart och använde både text och grafik. I kontrast till detta framstår presentationen via nuvarande datoriserade informationssystem som grötigt, mindre flexibelt och kräver intellektuell ansträngning. Hur data dokumenteras, med vilka verktyg och på vilket sätt, samt hur data återfås via systemen borde kunna effektiviseras med nyare metoder som påminner om fördelarna med att använda papper och penna. Ett system som kan integreras med befintliga beroendesystem och presentera information automatiskt hanterar problemet med omfattande inmatningar men inte problemet med att representera data effektivt. Presentation av information Olika faktorer kan påverka användarnas tolkning av informationen som presenteras. Presentationen till vårdprofessionen borde vara beroende av sin omgivning och presenteras med hänsyn till patienten, vårdgivaren och uppgiften. Presentationen borde även reflektera vilken betydelse datat har. Användaranpassning Användarna är olika varandra och därför måste arbetsstationerna anpassas till informationsbehovet och individuella egenskaper. Användaren måste kunna anpassa den grafiska presentationen, interaktionsformen och interaktionssättet. Det är lika viktigt att systemets grundinställning är tillräckligt bra från början och förses med lättanvända verktyg. 6

14 Oberoende användargränssnittsprinciper Det finns några generella krav som ställs på alla användargränssnitt som ska göra dem lätta att lära och använda (se rubriken Användbarhet). Utvärdering av användargränssnitt Utvärdering bör tillämpas kontinuerligt under utvecklingsprocessen för att ständigt leda till förbättringar. Flera utvärderingsmetoder, både tidigare uppgiftsspecifika och nyare kognitiva studier, bör kombineras. Utvärderingen bör även tillämpas i realistiska kliniska miljöer. Genom att kraven ökar på att bevisa nyttan med nya informationssystem krävs även bättre utvärderingsmetoder [24]. Kognitiv vetenskap och användarcentrerade metoder kan tillämpas för utvärdering och förbättra design och användning av system inom vården. Utvärderingsmetoderna, som är inriktade mot människa-dator interaktion och systemets användbarhet, kan komplettera traditionella metoder för att utvärdera färdigutvecklade system eller tillämpas i en iterativ utvecklingsprocess. 3.6 Antibiotikaanvändning Antibiotikaanvändning är ett område som är särskilt komplext inom medicinskt beslutsfattande genom deras långsiktiga effekt på resistensutveckling, vårdresultat och kostnader. Flera tidskrifter och tidningsartiklar beskriver problemet med resistensutveckling och behovet av att optimera antibiotikaanvändning [25-32]. Felaktig användning av antibiotika kan leda till att patienten utsätts för onödig medicinering, bieffekter, ihärdig eller progressiv infektion samt att samhället får ökade sjukvårdskostnader och ökad antibiotikaresistensutveckling [1]. Problemet med antibiotikaresistensutvecklingen ökar i takt med att antimikrobiella medel används oftare och vid infektioner när sådan behandling inte är nödvändig eller verksam. Ett annat problem med den ökade antibiotikaresistensutvecklingen är den minskade utvecklingen av nya antibiotika [31,32]. Av den anledningen är det viktigt att både nuvarande och nya antibiotika används enligt angivna restriktioner. Olämplig användning av antibiotika sker till stor del i samband med förskrivning av antibiotika som ett resultat av brister i systemen [1]. Intensivvårdsmiljön kan i övrigt bidra till att basala hygienföreskrifter stundom åsidosätts vilket ökar risken för spridning av resistenta bakterier [25]. Förskrivning av antibiotika inom intensivvården är oftast empirisk med begränsad tillgång på evidensbaserad kunskap [3]. Sintchenko et al har studerat och jämfört attityder och inställning till antibiotikaanvändning och evidensbaserat informationsstöd bland intensivvårdsläkare och infektionsläkare inom intensivvården. Studien påvisar skillnader i medicinsk praktik och att det saknas en samstämmighet vid antibiotikaanvändning samt att valet av antibiotika baseras på ofullständig information och osäkra prognoser. Komplexiteten vid förskrivning påverkas dessutom av tidspress, patienternas kritiska hälsotillstånd, den empiriska grundkunskapen och en begränsad tillgång på laboratoriesvar. Flera studier konstaterar att det finns ett behov av övervakningssystem och andra IT-stöd för att förbättra antibiotikaanvändning [1,12,15,33]. Som det är nu utarbetas ytterligare övervakningssystem utifrån lokal kompetens, upplevda behov och tillgängliga resurser på respektive enhet [33]. För att lokala och nationella antibiotikaresistensdata ska vara till nytta för 7

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen

MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210. Examensarbete Systemarkitekturutbildningen MOBILAPPLIKATIONS- UTVECKLING MED EN ANVÄNDARCENTRERAD DESIGNFILOSOFI ENLIGT ISO 9241-210 Examensarbete Systemarkitekturutbildningen Jim Aho Hans Höijer VT 2012:KSAI05 Systemarkitekturutbildningen är en

Läs mer

Användarcentrerad förbättring av HR-system

Användarcentrerad förbättring av HR-system Teknik och samhälle Datavetenskap Examensarbete 5 högskolepoäng, grundnivå Användarcentrerad förbättring av HR-system User-centered improvement of HR-system Ali Rama Examen: Kandidatexamen 80 hp Huvudområde:

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE. Webbaserade system KAJSA LINDMARK INGRID THOR. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:174 SHU EXAMENSARBETE Webbaserade system Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet KAJSA LINDMARK INGRID THOR Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar

CPlanner. Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum. Tobias Eklund & Joakim Spehar Uppsala Universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap CPlanner Kursplaneringsprototyp med Design Science och Scrum Tobias Eklund & Joakim Spehar Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin:

Läs mer

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv

Melior journalsystem ur användarnas och förvaltarnas perspektiv Institutionen för Informatik Melior journalsystem Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Handledare: Examinatorer: Nils Bylander Gustaf Öqvist Lars Fernebro

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem

EXAMENSARBETE. Elektroniskt patientjournalsystem EXAMENSARBETE 2005:060 SHU Elektroniskt patientjournalsystem Hur påverkar det vårdpersonalens arbetssituation? Peter Lundkvist Malin Stenvall Luleå tekniska universitet Informatik och systemvetenskap D-nivå

Läs mer

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie

Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Hållbar webbdesign: en litteraturstudie Examensarbete Mediakultur 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Identifikationsnummer: Författare: Arbetets namn: Handledare (Arcada): Mediakultur - multimedia

Läs mer

SUPER-USERS SOM SUPPORTKÄLLA

SUPER-USERS SOM SUPPORTKÄLLA Publiceringsdatum: 2005-05-30 Institutionen för informatik SUPER-USERS SOM SUPPORTKÄLLA EN STUDIE AV ETT KONCEPT FÖR ATT MINSKA BEHOVET AV INFORMELL SUPPORT Abstrakt: Fenomenet att etablera en supportfunktion

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

C-UPPSATS. Företagsportaler

C-UPPSATS. Företagsportaler C-UPPSATS 2006:216 Företagsportaler En jämförelse mellan en standardlösning och egenutveckling Daniel Barsk Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården

Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården Examinator: Kerstin Grundén HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Medicinskt datalager - ett stöd för informationsbearbetning och kunskapsutvinning inom sjukvården Medical Data Warehouse - a support in processing

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI

Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch kundrelationssystem för bilköp SAID EL SHOBAKI Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Ett förslag till en kombinerad lösning för ett informationsoch

Läs mer

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development

Agil Systemutveckling. En studie av kravhantering och beställarroll i agila angreppsätt. Agile System Development Institutionen för ekonomi & IT Avd. för informatik Agil Systemutveckling Agile System Development A study of requirements management and client role in agile approaches Examensarbete i informatik, 15 hp

Läs mer

Nästa våg av Business Intelligence. The next wave of Business Intelligence

Nästa våg av Business Intelligence. The next wave of Business Intelligence Kandidatuppsats i informatik Bachelor thesis in informatics REPORT NO. 2008:037 ISSN: 1651-4769 Department of Applied Information Technology at IT-university Nästa våg av Business Intelligence Corporate

Läs mer

Designerrollen i en webbdesignprocess

Designerrollen i en webbdesignprocess Designerrollen i en webbdesignprocess Erik Hjelm Minica Kraft Andreas Nilsson Institutionen för informatik Digital medieproduktion Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp SPB 2014.22 Abstract This study investigates

Läs mer

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson

Magisteruppsats i Interaktionsdesign. Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv. Anna Johansson Magisteruppsats i Interaktionsdesign Evaluering av Handelsbankens Internetlösning ur ett användarperspektiv Anna Johansson Göteborg, Sweden 2004 Institutionen för datavetenskap REPORT NO. xxxx/xxxx Evaluering

Läs mer

Argument bakom valet av affärssystem

Argument bakom valet av affärssystem Institutionen för Informatik Kandidatuppsats April 2005 Argument bakom valet av affärssystem Handledare Erdogan Ucan Författare Erik Nilsson Annika Sundqvist Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att

Läs mer

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag MAGISTERUPPSATS (61-80 P) I INFORMATIK VID INSTITUTIONEN FÖR DATA OCH AFFÄRSVETENSKAP 2007:MI01 Affärssystemet, varför ska jag använda det? En studie om affärssystemanvändning i ett svenskt tillverkningsföretag

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Crew Resource Management (CRM) och dess betydelse för patientsäkerheten

Crew Resource Management (CRM) och dess betydelse för patientsäkerheten Crew Resource Management (CRM) och dess betydelse för patientsäkerheten Meri Bodbacka Meri Bodbacka Examensarbete Akutvård 2010 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Akutvård Identifikationsnummer:

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin

Babels torn återuppstår. Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Babels torn återuppstår Den interna kommunikationens påverkan i agila projektteam. Elin Gustafsson Rattana Prasith Robin Erikson Selin Institutionen för informatik Systemvetenskapliga programmet med inriktning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap

EXAMENSARBETE. Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning. Sweida SouarIssa Paula Stenlund. Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap EXAMENSARBETE Agila systemutvecklingsmetoder vid systemförvaltning Sweida SouarIssa Paula Stenlund Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

HANTERING AV PROBLEM I

HANTERING AV PROBLEM I HANTERING AV PROBLEM I AGIL SYSTEMUTVECKLING EN FALLSTUDIE AV CGI Kandidatuppsats i Informatik Mike Pihel Christian Bartelius 2013KANI:02 Svensk titel: Hantering av problem i agil systemutveckling en fallstudie

Läs mer

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården

Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården UPTEC STS 11 021 Examensarbete 30 hp Juli 2011 Metoder för utvärdering av nyttan av IT i sjukvården Johan Augustsson Gustaf Nolinder Abstract Evaluating the benefits of IT in healthcare Johan Augustsson

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer