Vad är Analytics for Management?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är Analytics for Management?"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Vad är Analytics for Management? I dagens organisationer erbjuds många gånger data som är så omfattande att en beslutsfattare inte besitter förmågan att urskilja det väsentliga utan hjälp av sofistikerade verktyg. Mätningar visar på att vi adderar så mycket som 2,5 kvintiljoner (10 30 ) byte data varje dag 1. Analytics for Management är ett metodstöd för att samla in rätt sorts data, vilken sedan presenteras och visualiseras på rätt sätt för att möjliggöra rätt analys av en organisations nuvarande situation. Detta kan te sig självklart i dagens organisationer, men stort stöd finns för att beslut vanligtvis fattas på dåligt underbyggd fakta med felaktig data och många gånger på beslutsfattarens intuition 2. En undersökning genomförd av Accenture visade på att så mycket som 60 % av de beslut som fattas i verksamheter idag faktiskt baseras på input ifrån ett faktabaserat beslutsstöd, och att vikten av ett sådant som input till beslut i ledningsgrupper kommer att fortsatt öka. Analytics for Management erbjuder den transformation som organisationer behöver för att gå ifrån intuitiva beslut till att styra och hantera verksamheten utifrån fakta. Studier tyder på att ett väl fungerande faktabaserat beslutsstöd ökar organisationens prestanda inom de områden som beslutsstödet berör och ökar företagets konkurrenskraft samtidigt som det förbättrar den innovativa förmågan. Beslutsstödet blir ett sätt att differentiera sig emot andra aktörer på marknaden. Denna artikel beskriver synen på dagens, placerar det i rätt sammanhang samt presenterar några av nyheterna inom området. Inspiration till detta White Paper bygger på en presentation om Analytics for Management av P. Cronemyr och M. Elg. Bilderna har sitt ursprung från den presentationen (rättigheter har erhållits). Källa: Cronemyr, P. and Elg, M. (2014): The time is right for Fact-Based Decision Making Applying QM/QC tools to Big Data. QMOD Conference, Prague, 3-5 September 2014.

2 Sida 2 av 6 Analytics Ett analytiskt tillvägagångssätt. Vi lever onekligen i en era av Big Data som berör områden så som supply chain management, operations, marknadsföring, kundbearbetning och HRM-frågor inom branscher så som finansiella tjänster, telekommunikation, energiproduktion, konsumentvaruhandel, resor och transport. Med Analytics så menar man vanligtvis vetenskapen om logisk analys. Analytics kan både vara input för mänskligt beslutsfattande eller för att driva helautomatiserade beslutssystem. Man kan förenklat beskriva Analytics som en delmängd utav konceptet Business Intelligence (BI), som inkluderar dataaccess, rapportering och Analytics. Analytics är dock något mer än enbart specifika analytiska metoder och tekniker använda genom logisk analys. Det är snarare processen för att ta beslut och lösa problem genom att transformera och översätta data till handling baserad på analys och insikt. Det finns tre övergripande typer av Analytics 4 : Beskrivande (Descriptive) Analytics fokuserar på att rapportera det förgångna. Förutsägande (Predictive) Analytics fokuserar på att förutspå framtiden. Normativ (Prescriptive) Analytics använder modeller för att specificera optimalt beteende och handlingar. Analytics for Management inkluderar alla tre typer, men betonar Prescriptive Analytics som innehåller storskalig test och optimering. Att samla på sig data har idag blivit en trivial sak för organisationer. Det gör att storleken (Volume), spridningen (Variety) och komplexiteten på data i databaser växer i en allt högre takt (Velocity). Organisationer samlar, sparar och processar idag överväldigande mängder data, samtidigt som den organisatoriska komplexiteten ökar, kundbeteenden är i en allt snabbare takt mer ombytliga och samtidigt så ställs allt högre krav Akademiskt sett så kan Analytics definieras som omfattande användning utav data, statistik och kvantitativ analys, utforskande och förutsägande modeller och faktabaserat driv för beslutsfattning och handling (Davenport & Harris, 2007: 07) från ökad konkurrens. Vanligt är att verksamheter helt enkelt hanterar detta genom att samla på sig all tänkbar data som de kan få tag på från alla tänkbara håll. Samtidigt som insamling av företagsdata ökar så vill organisationer få ut mer ifrån sin specialistkompetens vilket driver dem mot att anamma ett datadrivet faktabaserat beslutsstöd. Målet är att få bort intuition och gissningar som angreppsätt ifrån management på toppnivå. I mångt och mycket så blir du vad du mäter och det handlar om vilka parametrar ett företag ställer upp för att mäta. Det är därmed en förutsättning att verksamhetens processer är stabila och att mätetalen på ett riktigt sätt återspeglar företagets verksamhet. Målet med Analytics är därmed inte ur ett kontrollerande syfte, utan snarare utifrån en möjlighet för organisationen att lära. Ökad kontroll leder inte till förbättrande åtgärder, utan det är genom att lära sig att prestera som verksamheten uppnår sina mål, med eller utan mätpunkter. Analytics is the key component in this transformation. We are leveraging analytics to make better decisions and to invest our resources more effectively: the right information to the right person at the right location (Kiron et al., 2014: 32) Idag så har många företag en god erfarenhet av att mäta resultatmätetal. Resultatvariabler kan ses som att titta i backspegeln och se vad som har hänt medan styrvariabler kan potentiellt leda vägen framåt. Med Analytics for Management så hjälps organisation att översätta mätetal för resultatvariabler till mätetal för styrvariabler. Analytics for Management hjälper därmed organisation att uppnå ett hållbart resultat genom att erbjuda ett beslutsstöd för att rätt beslut baseras på rätt fakta.

3 Sida 3 av 6 Att arbeta analytiskt är ingen självklarhet Statistisk information samlas i dagens samhälle in i stort sett inom alla typer av verksamheter. Att samla data för att presentera information på ett tydligt och klart sätt är nu mer en självklarhet för alla typer av organisationer så som kommuner och landsting, statliga verk men även industri och tjänsteföretag i alla tänkbara former. Utvecklingen inom Big Data innebär numer att mängden lagrad data växer exponentiellt samtidigt som kostnaden för att lagra data sjunker. Data samlas, processas och sparas samtidigt in med all större hastighet för att möta efterfrågan av information. Insamlingsmöjligheter är heller inte längre begränsad till inom organisationen, utan finns överallt och runt omkring. Den tekniska utveckling har medfört att data kan kontinuerligt och frekvent samlas in passivt vilket innebär att det numera är berättigat att spara all data snarare än att förkasta den. Trots denna enorma möjlighet till informationsinsamling så finns ett stort stöd för att beslut fortfarande tas med grund i fakta baserad på få eller begränsad data, gammal data eller rent utav felaktig data. Att kunna arbeta strukturerat med tillgänglig data och ta rätt analytiska beslut är inte längre en självklarhet. Ett mycket vanligt problem beslutsfattare står inför är att de måste fatta beslut uteslutande från data presenterade genom medelvärden utan hänsyn till spridning eller avvikelsemått. There is strong evidence that business performance can be improved substantially via data-driven decision making, big data technologies, and data-science techniques based on big data (Provost and Fawcett, 2013: 58) Att granska data är nödvändigt för att tillåta beslutsfattande som är baserat på fakta. Mätning av organisationens prestationsförmåga är därmed nödvändigt för att följa upp, koordinera, kontrollera och förbättra organisatoriska aktiviteter. Att kritiskt granska data för att göra bedömningar och utvärderingar av helheten är nästan omöjligt om det inte representeras i tvådimensionell form, exempelvis i grafisk återgivning. Visualisering av informationen spelar då en central roll vid analyser av organisatorisk prestationsförmåga. Ett stort problem med prestationsmätningar är att beslutsfattare vanligen har svårigheter att förstå vad dessa mätetal verkligen betyder, hur de ska tolkas och användas. Exempelvis så är risken påtaglig att beslutsfattare fokuserar på fel saker ifrån presentationer om hur organisationen presterar. Vanliga fel som beslutsfattare fokuserar på innefattar bl.a. Beräkningsfel. Visualiseringsproblem. Tolkningsfel och diskussion över vad mätvärdena betyder. Effekten på den organisatoriska designen. Det finns även många potentiella felkällor till insamling av data med låg kvalitet. Några av dessa innefattar bl.a. Vaga eller föråldrade definitioner över det data som ska samlas in. Otydlighet över vad som ska mätas och rapporteras. Begränsningar i mjukvara. Mänskliga fel kopplat till dataregistrering, beräkning och procedurer för presentationer. Tekniska problem relaterat till systemintegration och data konverteringsfel. Fel kopplade till visualisering och förvrängning av information. En förklaring till varför denna problematik uppstår är det potentiella gapet mellan de som är ansvarig för att samla in och säkerställa rå data och de som ska fatta viktiga organisatoriska beslut baserat på den. Ofta blir det de många kockarnas problematik när det gäller hela processen med data för beslutsfattare då många spelare är inblandade i datainsamlingen och dessa är ofta separerade ifrån varandra både när det gäller tid och rum. De har även olika motiv och mål med datainsamling och även många gånger motstridiga mål, så som att mätpunkt A kundtillfredsställelse, kommer på bekostnad av mätpunkt B förhandlat pris. Genom att individ B s mål blir uppfyllda så drabbas individ A s mål negativt. Detta behöver

4 Sida 4 av 6 i sig inte vara helt fel, då sådana mål tvingar organisationen till att verkligen förbättras, och man kan inte fuska sig fram genom att skruva på det som är på tapeten för närvarande. För att utnyttja den fulla potentialen, säkerställa kvaliteten och skapa ordning i all den information som uppstår som till en följd av Big Data så behöver organisationen verktyg för att hantera alla dessa potentiella felkällor. Olika Quality Management-verktyg, så som exempelvis grundorsaksanalys, statistisk analys och Six Sigma, har idag en central roll i att förbättra kvaliteten av tillverknings- och tjänsteprocesser. Organisationen tillåts därmed att fatta bättre beslut i de operativa och strategiska processerna. Just att fatta beslut baserat på fakta är en nyckelkomponent av Quality Management. Samma idéer kan med fördel användas för att säkerställa kvaliteten på insamlad data och tillsammans med insikt ifrån Analytics-fältet skapa bättre underlag till det faktabaserade beslutsstödet. Det handlar helt enkelt om att identifiera mönster i data på alla tänkbara vis för att kunna förutspå morgondagen. Men ska man lita på en dators beräkningar istället för på en experts visdom? Det har visat sig att datadrivet beslutstöd inte är ett antingen eller perspektiv utan kombinationen av de två är i de flesta fallen det mest effektiva. Datorns beräkningsförmåga är som mest effektiv i en stabil och strukturerad miljö medan effektiviteten av experters analytiska förmåga växer vid ökad grad av komplexitet och variation. Verktygen inom Quality Management har utvecklats så att inte enbart statistikexperter behärskar dem, utan ingenjörer, chefer och linjeroller kan alla hantera dem för att säkerställa att rätt information står till grund för det et. Det är precis det här som Analytics for Management handlar om. Organisationen måste kombinera vetenskapen om datadriven fakta med intuitionens konstform. operativa utförandet inom organisationen. Arbetsprocesser måste omdefinieras, data måste rensas och städas samtidigt som regler och rutiner måste etableras för att vägleda de anställdas arbete. Fördelen med denna resa är att om den redan har genomförts lyckosamt så återgår organisation sällan till sina gamla vanor samtidigt som konkurrenter har svårt att replikera kompetensen. Analytics for Management eller förstärkt Analytics Analytics for Management kan kortfattat beskrivas som Data för Beslutsfattande, och blir konkret resultatet av att sammanföra forskningsområdena inom Quality Management, Big Data och Analytics. Analytics for Management, eller Analytics förstärkt med verktyg och principer från Quality Management, är därmed ett bredare och mer heltäckande koncept än Business Intelligence. Beslutsprocessen förstärks av tre fristående men överlappande aktiviteter. Att välja rätt mätetal Analytics for Management Visualisera och presentera Data Grundorsaksanalys för att påvisa samband Without data you are just another person with an opinion W. Edwards Deming Att anamma ett evidensbaserat system för beslutsfattning är inte ett helt simpelt åtagande. Det handlar vanligtvis om att sätta igång ett kulturellt skifte av attityder och perspektiv i det Den första aktiviteten fokuserar på hur man väljer ut rätt mätetal, och hur man tar ut nya datapunkter för mätetal. Att välja rätt mätetal är ingen helt trivial sak. Med alla verktyg och metoder som finns idag så är begränsningarna att samla in data små. Det

5 Sida 5 av 6 leder dock tyvärr till att företag har en tendens att samla på sig oerhörda mängder mätdata inom alla tänkbara olika resultat- och styrvariabler. Med framgången inom modern teknologi, är det dock mer försvarbart att använda hela datamängden, och inte bara en delmängd. Det svåra ligger i att välja ut vilka variabler som faktiskt spelar roll för verksamheten och därmed är relevant att mäta och följa upp. Mätetalen ska därmed ha en tydlig koppling till verksamhetens strategi och långsiktiga mål. Den andra aktiviteten lägger tonvikten på hur man visualiserar och presenterar data på bästa sätt. Individer har vanligtvis svårigheter med att förstå sannolikhet. Sättet på vilket data presenteras har stor inverkan på hur sannolikhet tolkas, och grafisk representation och datasimulering kan kraftigt bidra till förståelsen. Den grafiska återgivningen är en av de viktigaste delarna av processen för att producera information och rätt metoder och modeller för visualisering av information är vitalt. Mätetal ger ofta ett så komplext budskap att det blir svårt att sortera ut rätt fakta ur det genererade data som i sig själv blir vilseledande. Med hjälp av visualisering, som att inkludera spridningsmått i grafer, så kan beslutsfattare vägledas till att ta mer korrekta och medvetna beslut. När datamängden är så komplicerad att det är svårt att beskriva i en graf så kan interaktiva datasimuleringar låta personen se Att implementera Analytics for Management i praktiken Ett faktabaserat beslutsstöd erbjuder stora fördelar och är därför lockande för många företag som strävar efter att bli världsledande i sin bransch. För att inte riskera att lägga dyra pengar på tekniska systemlösningar i framkant som inte passar verksamhetens strategi och processer så måste organisationen inse sin mognad inom Analytics for Management. När ni som organisation tar fram ert faktabaserade beslutsstöd så är det centralt att göra rätt sak i rätt ordning. För att hitta rätt nivå för just er verksamhet så rekommenderas Propias White Paper: Analytics for Management Mognadstrappa Fyra nivåer av mognad i det faktabaserade beslutsstödet. och uppleva sannolikhet, möjliga utfall och den underliggande statistiska processen vilket ger dem bättre beslutsunderlag. Oavsett hur väl fungerande datainsamlingen eller beräkningsprocedurer må ha varit så kan en dålig visuell återgivning skada tolkningen och förståelsen för informationen vilken förhindrar ett effektivt beslutsfattande. Exempelvis så beskriver Scott Berinato i Visualizing Trouble 5 hur även moderna visualiseringsverktyg kan göra information oförståelig även om de skapar färgglada och avancerade figurer på grund av att den teknik som används i sig inte uppfyller ändamålet. Detta är vanligt förekommande för onlinetjänster där tekniken inte är anpassad till det data som ska mätas. Visualiserad data blir inte av automatik informativt av att använda dessa verktyg. Det krävs en individuell tankekraft bakom verktygen trots allt. to understand is to know what cause provokes what effect, by what means, at what rate (Tufte, 1983, p. 9) Aktivitet tre består i att utföra grundorsaksanalys för att påvisa samband mellan olika styr- och resultatvariabler för att inte bli lurad av slumpmässighet. Många gånger visar det sig att beslutsfattare drar slutsatser som inte är förankrade i verkligheten. De förstår inte heller alla gånger hur de olika styrvariablerna är kopplade till varandra, och vad utfallet blir i ena änden om man skruvar i den andra. Det är nödvändigt att finna korrelationen mellan olika variabler för att ta reda på vilken variabel som påverkar andra variabler, och till vilken grad. Det är här som grundorsaksanalysen hjälper till att ta fram och förtydliga de samband om hur verksamheten verkligen fungerar. Att finna grundorsaken i datamönster är därmed mycket mer komplicerat och heltäckande än att mangla insamlad Big Data. Verksamheter som är duktiga på selektiv data-crunshing lyckas idag hitta alla möjliga typer av värdefull korrelation som kan utnyttjas på olika sätt.

6 Sida 6 av 6 I verktygslådan för Analytics for Management Det finns många konkreta verktyg tillgängliga för en organisation för att förbättra sitt. På ett övergripande plan så är ramverket för Six Sigma ett typiskt verktyg för Analytics from Management. Genom att efterleva DMAIC-metodiken för Six Sigma så genomförs exempelvis strukturerad mätning, utförlig analys efter konstens alla regler, vilket sedan presenteras i run- och control charts för att hitta potentiella förbättringsförslag. Men det finns även andra verktyg för att arbeta med data för de organisationer som saknar erfarenhet inom Six Sigma. Inom de tre aktiviteterna av Analytics for Management finns det en uppsjö olika metoder och verktyg som kan användas för att angripa problem. För att angripa problemet med att välja ut rätt mätetal och att ta fram nya datapunkter så är metodiken med att ta fram tredje generationens Balanced Scorecards med Strategy Linkage och Destination Statement ett vanligt val hos företag. För att attackera problemet med att visualisera och presentera data så kan Descriptive Statistics vara användbart. Denna disciplin syftar till att kvantitativt beskriva statistiskt säkerställda mönster. När rätt mätetal har valts ut och visualiserats så är nästa steg att utföra en grundorsaksanalys för att påvisa vilka samband som existerar. Några verktyg som är tätt sammankopplat med Att välja rätt mätetal Third generation Balanced Scorecard Analytics for Management Visualisera och presentera Data Descriptive Statistics Grundorsaksanalys för att påvisa samband Six Sigma tools and principles grundorsaksanalys är analysverktygen som korrelations- och regressionsanalys, analysis of variance (ANOVA) och Design of Experiments (DOE) inom ramverket för Six Sigma. Genom att ha koll på de metoder och verktyg som finns tillgängliga i verktygslådan för Analytics for Management tillåts verksamheten att kapitalisera på den uppsjö av information som finns tillgänglig. Verksamheten tillåts att ta bättre beslut baserade på aktuell data i realtid och beslutsfattarna tillåts att leda och styra innan det är för sent. Genom att få bort intuition och gissningar som angreppsätt ifrån management på toppnivå så tillåts verksamheten få en hållbart ökad prestanda genom att ta bättre beslut baserade på fakta. Då uppnås även bättre resultat. Analytics for Management blir det verktyg ledningsgruppen behöver för att skapa sig nödvändig konkurrensfördel på marknaden. I en värld karaktäriserad av ett behov av ständig förbättring är ett faktabaserat beslutsstöd i världsklass en nödvändighet. Hur kommer du vidare i ditt arbete med Analytics for Management? Propia hjälper dig att finna rätt nivå i arbetet med att utveckla ett modernt och effektivt beslutsstöd, baserat på rätt data vid rätt tid. Vi har kompetens och erfarenhet av att diagnostisera företag för att skapa ett faktabaserat beslutsstöd som är anpassade just utefter era förutsättningar. Det handlar helt enkelt om rätt åtgärder vid rätt tillfälle! Kontakta oss för att få veta mer! Källor: 1 Hayashi, A.M. (2014) Thriving in a Big Data World, MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 2, pp Davenport, T.H. and Harris, J.G. (2007) Competing on Analytics The New Science of Winning, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. 3 Liberatore, M.J. and Luo, W, (2010) The Analytics Movement: Implications for Operations Research, Interfaces, Vol. 40, No 4, pp Davenport, T.H. (2013) Analytics 3.0, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12, December Issue, pp Berinato, S. (2013) Visualizing Trouble, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 10, pp Kiron, D., Kirk-Prentice, P. and Boucher-Ferguson, R. (2014) Raising the Bar With Analytics, MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 2, pp Provost, F. and Fawcett, T. (2013) Data Science and its Relationship to Big Data and Data-Driven Decision Making, Big Data, Vol. 1, No. 1, pp Tufte, E.R. (1983) The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheshire, CT.

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN BÄTTRE KONKURRENSFÖRMÅGA SNABBARE SMARTARE STRUKTUR ANALYS TEKNIK TEKNIK DIGITALISERING KOMPETENS Processer Teknik Människor NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Visualisering och Dashboards

Visualisering och Dashboards Visualisering och Dashboards Compose IT Automation Dashboard per Lokation eller System Aktuell larmstatus Prioriteringsordning per KPI med trend/vecka Senaste månadens öppnade ärenden/dag Senaste månadens

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Industriell Massproduktion

Industriell Massproduktion Industriell Massproduktion Theory Of Constraints, TOC Toyota Production System = LEAN Six Sigma Page 1 Theory of Constraints, flaskhalsstyrning Theory Of Constraints, eller TOC, är en managementfilosofi

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Samordna leveranskedjan med hjälp av information

Samordna leveranskedjan med hjälp av information Samordna leveranskedjan med hjälp av information 18/4/2013 Johanna Småros, RELEX johanna.smaros@relexsolutions.com +358 40 543 1142 Efterfrågan förvrängs i leveranskedjan Försäljning till slutkund Butikernas

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

REALISTISK KREATIVITET

REALISTISK KREATIVITET REALISTISK KREATIVITET KREATIVITETSUTMANINGEN Upplägg 1. SORTERA OCH STRUKTURERA IDÉER 2. IDENTIFIERA RESURSER & HITTA RÄTT IDÉ 3. EXPERIMENT FÖR ATT TESTA RÄTT IDÉ 80 PERCENT OF SUCCESS IS JUST SHOWING

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Smartare städer i Skåne

Smartare städer i Skåne Katarina Lindholm Client Executive Energy&Utilities IBM Sweden Smartare städer i Skåne En smartare planet INSTRUMENTED INTERCONNECTED INTELLIGENT + + = En möjlighet för hela världen att tänka och agera

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

Styra IT vad är problemet?

Styra IT vad är problemet? Styra IT vad är problemet? 2014-09-25 www.olingo.se Varför är vi här idag? 2 I tider av förändring och snabb utveckling gäller det att styra IT med fingertoppskänsla. Som CIO lever du i två världar med

Läs mer

Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data.

Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data. Data Integration Data Integration är att använda och kombinera data från fler källor för analys och vetenskaplig tolkning av sammanslagen data. Det är idag vanligt att verksamhetsdata är fördelade i flera

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process

Min syn på. DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Min syn på DESIGN MANAGEMENT i en PU-process Keng Su KPP306 Essä VT 2012 Sammanfattning I en global marknad där produkter och tjänster med enkelhet kan distribueras finns det behov av allt fler sätt att

Läs mer

Entreprenöriellt beslutsfattande:

Entreprenöriellt beslutsfattande: Entreprenöriellt beslutsfattande: Individer, uppgifter och tankesätt Vad studien handlar om De enskilda entreprenörernas beslutsfattande, beroende på deras expertisnivå och uppgiftens kognitiva karaktär.

Läs mer

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö

Kartläggning av nya underhållsfilosofier. Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Kartläggning av nya underhållsfilosofier och begrepp Håkan Borgström, Systecon AB, SOLE 2008-11-19 Växjö Bakgrund Reflektion kring synen på systemlogistik (ILS, driftsäkerhet, underhåll) i relation till

Läs mer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer

Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision från leverantörer Stig-Arne Mattsson Sammanfattning Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i matematik i grundskolan 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet

Läs mer

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera

Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Omvärld & Trender - Agera istället för att Reagera Motsatsen kan också vara SANN http:// farm2.static.flickr.com/ 1140/1207651850_7b7 42c5655.jpg Vilket företag? 5,5 miljarder dollar i omsättning

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014

Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP 2013-2014 Projektguide - Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 15 hp I utbildningen ingår att genomföra ett förbättringsprojekt.

Läs mer

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL

AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL AVKODAR DIN TANKE- OCH BESLUTSSTIL Maj 29, 2015 OMDÖMES RAPPORT John Doe ID UH565474 2014 Hogan Assessment Systems Inc. SAMMANFATTNING Denna rapport utvärderar John Does omdömes- och sstil genom att analysera

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Idro%srörelsen 2.0 Kanske ingen revolu4on, men evolu4on! Utmaningar IF:s SF:s svensk idro% Nio samhällstrender/ samhällsförändringar som påverkar

Läs mer

Test kontra magkänsla? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi

Test kontra magkänsla? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Sara Henrysson Eidvall Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi ? Om mänskligt beslutsfattande vid urval Leg psykolog/specialist i arbetslivets psykologi Bedömning & beslutsfattande Bedöma människor för att fatta beslut om att anställa, utbilda eller befordra VAD bedöma

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Hur gör de egentligen?

Hur gör de egentligen? Hur gör de egentligen? bra statistik alltså! Vad är statistik? Ordet statistik kan ha olika betydelser. Vanligen menar man sifferuppgifter om förhållandena i samhället. Ursprungligen var det ordagrant

Läs mer

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader

Bakgrund. Problemidentifiering. Fleet Management. Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Fleet Management Utveckling av verktyg för estimering av underhållskostnader Isac Alenius Marcus Pettersson Produktionsekonomi, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola Den danska trafikoperatören Arriva

Läs mer

Förändringens Evangelium Kelly Odell

Förändringens Evangelium Kelly Odell Kelly Odell Email: kelly@astrakan.se Tel: 070 2602605 Hemsida: www.astrakan.se och www.thinktank.se Blog: kellyodell.blogspot.com Twitter: kellyskomments 1 Förändringens Evangelium av Kelly Odell Förändringens

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Vad är Lean? www.sandholm.se

Vad är Lean? www.sandholm.se Vad är Lean? www.sandholm.se Lean är ett nytt sätt att se på, driva och leda en verksamhet som baseras på resurssnåla, flexibla och snabba processer som drivs utifrån kundernas aktuella behov www.sandholm.se

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600

Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 Kurs: Matematik Kurskod: GRNMAT2 Verksamhetspoäng: 600 lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin lad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper

Läs mer

Richard Skogward CEO

Richard Skogward CEO Richard Skogward CEO Att berätta om Axelent Engineering skulle kunna ta en hel dag. Vi väljer den korta och snabbaste vägen: Vi har en enda uppgift Att skapa lönsamma flöden i våra kunders produktion Vi

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

GRUNDORSAKSANALYS RCA

GRUNDORSAKSANALYS RCA GRUNDORSAKSANALYS RCA RCA (Root Cause Analysis) handlar om att hitta händelsens underliggande orsaker. Metoden används för att kartlägga händelseförloppet vid en eller flera händelser. Det kan beröra både

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext

Övning. Tjänstedesign och organisationsutveckling. Era frågor. Användbarhet. Användbarhet är kvalitet. Användbarhet och Kontext Övning Tjänstedesign och Henrik Artman KTH Du jobbar på ITenheten. En avdelningschef kommer till dig och vill ha ett datorsystem som gör att kunderna kan få svar på alla sina frågor (det stör jobbet!!).

Läs mer

Datorrepresentation av vårdriktlinjer

Datorrepresentation av vårdriktlinjer Datorrepresentation av vårdriktlinjer Innehåll Introduktion/bakgrund Behov Uppdateringsproblem Metoder PROforma Asgaard/Arbru Arden Praktiska implementeringar Hypertoni-behandling Guidelines/vårdriktlinjer

Läs mer

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser.

Syfte Företaget upplevde problem i deras slutmonteringsprocesser. Analys av slutmonteringsprocesser utifrån ett kvalitetsperspektiv Oscar Werne, Marcus Bruzelius Institutionen för Produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Bakgrund Tillverkningsföretag

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB!

Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Copyright Cornema AB! Kvalitetsledningssystem! och! ISO 9001! Vad är kvalitet?! k u n d! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! organisation (kund)! behov/! krav! kundupplevd! nytta/kostnad! leverantör! ett omdöme om en

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

Från beslut till faktisk förändring

Från beslut till faktisk förändring Från beslut till faktisk förändring 2015-03-11 Magnus Staxäng Hypergene AB Om mig Bohuslänning Managementkonsult Preera Konsultchef Hypergene Beslutsstöd som det borde vara Ledning, Chefer, Ekonomer, Controllers,

Läs mer

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård

En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering. Lars Rönnegård En ny typ av statistikutbildning med komponenter från datainsamling till rapportering Lars Rönnegård Forskarutbildning Mikrodataanalys Masterprogram i Business Intelligence Nätbaserad uppdragsutbildning

Läs mer