Vad är Analytics for Management?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är Analytics for Management?"

Transkript

1 Sida 1 av 6 Vad är Analytics for Management? I dagens organisationer erbjuds många gånger data som är så omfattande att en beslutsfattare inte besitter förmågan att urskilja det väsentliga utan hjälp av sofistikerade verktyg. Mätningar visar på att vi adderar så mycket som 2,5 kvintiljoner (10 30 ) byte data varje dag 1. Analytics for Management är ett metodstöd för att samla in rätt sorts data, vilken sedan presenteras och visualiseras på rätt sätt för att möjliggöra rätt analys av en organisations nuvarande situation. Detta kan te sig självklart i dagens organisationer, men stort stöd finns för att beslut vanligtvis fattas på dåligt underbyggd fakta med felaktig data och många gånger på beslutsfattarens intuition 2. En undersökning genomförd av Accenture visade på att så mycket som 60 % av de beslut som fattas i verksamheter idag faktiskt baseras på input ifrån ett faktabaserat beslutsstöd, och att vikten av ett sådant som input till beslut i ledningsgrupper kommer att fortsatt öka. Analytics for Management erbjuder den transformation som organisationer behöver för att gå ifrån intuitiva beslut till att styra och hantera verksamheten utifrån fakta. Studier tyder på att ett väl fungerande faktabaserat beslutsstöd ökar organisationens prestanda inom de områden som beslutsstödet berör och ökar företagets konkurrenskraft samtidigt som det förbättrar den innovativa förmågan. Beslutsstödet blir ett sätt att differentiera sig emot andra aktörer på marknaden. Denna artikel beskriver synen på dagens, placerar det i rätt sammanhang samt presenterar några av nyheterna inom området. Inspiration till detta White Paper bygger på en presentation om Analytics for Management av P. Cronemyr och M. Elg. Bilderna har sitt ursprung från den presentationen (rättigheter har erhållits). Källa: Cronemyr, P. and Elg, M. (2014): The time is right for Fact-Based Decision Making Applying QM/QC tools to Big Data. QMOD Conference, Prague, 3-5 September 2014.

2 Sida 2 av 6 Analytics Ett analytiskt tillvägagångssätt. Vi lever onekligen i en era av Big Data som berör områden så som supply chain management, operations, marknadsföring, kundbearbetning och HRM-frågor inom branscher så som finansiella tjänster, telekommunikation, energiproduktion, konsumentvaruhandel, resor och transport. Med Analytics så menar man vanligtvis vetenskapen om logisk analys. Analytics kan både vara input för mänskligt beslutsfattande eller för att driva helautomatiserade beslutssystem. Man kan förenklat beskriva Analytics som en delmängd utav konceptet Business Intelligence (BI), som inkluderar dataaccess, rapportering och Analytics. Analytics är dock något mer än enbart specifika analytiska metoder och tekniker använda genom logisk analys. Det är snarare processen för att ta beslut och lösa problem genom att transformera och översätta data till handling baserad på analys och insikt. Det finns tre övergripande typer av Analytics 4 : Beskrivande (Descriptive) Analytics fokuserar på att rapportera det förgångna. Förutsägande (Predictive) Analytics fokuserar på att förutspå framtiden. Normativ (Prescriptive) Analytics använder modeller för att specificera optimalt beteende och handlingar. Analytics for Management inkluderar alla tre typer, men betonar Prescriptive Analytics som innehåller storskalig test och optimering. Att samla på sig data har idag blivit en trivial sak för organisationer. Det gör att storleken (Volume), spridningen (Variety) och komplexiteten på data i databaser växer i en allt högre takt (Velocity). Organisationer samlar, sparar och processar idag överväldigande mängder data, samtidigt som den organisatoriska komplexiteten ökar, kundbeteenden är i en allt snabbare takt mer ombytliga och samtidigt så ställs allt högre krav Akademiskt sett så kan Analytics definieras som omfattande användning utav data, statistik och kvantitativ analys, utforskande och förutsägande modeller och faktabaserat driv för beslutsfattning och handling (Davenport & Harris, 2007: 07) från ökad konkurrens. Vanligt är att verksamheter helt enkelt hanterar detta genom att samla på sig all tänkbar data som de kan få tag på från alla tänkbara håll. Samtidigt som insamling av företagsdata ökar så vill organisationer få ut mer ifrån sin specialistkompetens vilket driver dem mot att anamma ett datadrivet faktabaserat beslutsstöd. Målet är att få bort intuition och gissningar som angreppsätt ifrån management på toppnivå. I mångt och mycket så blir du vad du mäter och det handlar om vilka parametrar ett företag ställer upp för att mäta. Det är därmed en förutsättning att verksamhetens processer är stabila och att mätetalen på ett riktigt sätt återspeglar företagets verksamhet. Målet med Analytics är därmed inte ur ett kontrollerande syfte, utan snarare utifrån en möjlighet för organisationen att lära. Ökad kontroll leder inte till förbättrande åtgärder, utan det är genom att lära sig att prestera som verksamheten uppnår sina mål, med eller utan mätpunkter. Analytics is the key component in this transformation. We are leveraging analytics to make better decisions and to invest our resources more effectively: the right information to the right person at the right location (Kiron et al., 2014: 32) Idag så har många företag en god erfarenhet av att mäta resultatmätetal. Resultatvariabler kan ses som att titta i backspegeln och se vad som har hänt medan styrvariabler kan potentiellt leda vägen framåt. Med Analytics for Management så hjälps organisation att översätta mätetal för resultatvariabler till mätetal för styrvariabler. Analytics for Management hjälper därmed organisation att uppnå ett hållbart resultat genom att erbjuda ett beslutsstöd för att rätt beslut baseras på rätt fakta.

3 Sida 3 av 6 Att arbeta analytiskt är ingen självklarhet Statistisk information samlas i dagens samhälle in i stort sett inom alla typer av verksamheter. Att samla data för att presentera information på ett tydligt och klart sätt är nu mer en självklarhet för alla typer av organisationer så som kommuner och landsting, statliga verk men även industri och tjänsteföretag i alla tänkbara former. Utvecklingen inom Big Data innebär numer att mängden lagrad data växer exponentiellt samtidigt som kostnaden för att lagra data sjunker. Data samlas, processas och sparas samtidigt in med all större hastighet för att möta efterfrågan av information. Insamlingsmöjligheter är heller inte längre begränsad till inom organisationen, utan finns överallt och runt omkring. Den tekniska utveckling har medfört att data kan kontinuerligt och frekvent samlas in passivt vilket innebär att det numera är berättigat att spara all data snarare än att förkasta den. Trots denna enorma möjlighet till informationsinsamling så finns ett stort stöd för att beslut fortfarande tas med grund i fakta baserad på få eller begränsad data, gammal data eller rent utav felaktig data. Att kunna arbeta strukturerat med tillgänglig data och ta rätt analytiska beslut är inte längre en självklarhet. Ett mycket vanligt problem beslutsfattare står inför är att de måste fatta beslut uteslutande från data presenterade genom medelvärden utan hänsyn till spridning eller avvikelsemått. There is strong evidence that business performance can be improved substantially via data-driven decision making, big data technologies, and data-science techniques based on big data (Provost and Fawcett, 2013: 58) Att granska data är nödvändigt för att tillåta beslutsfattande som är baserat på fakta. Mätning av organisationens prestationsförmåga är därmed nödvändigt för att följa upp, koordinera, kontrollera och förbättra organisatoriska aktiviteter. Att kritiskt granska data för att göra bedömningar och utvärderingar av helheten är nästan omöjligt om det inte representeras i tvådimensionell form, exempelvis i grafisk återgivning. Visualisering av informationen spelar då en central roll vid analyser av organisatorisk prestationsförmåga. Ett stort problem med prestationsmätningar är att beslutsfattare vanligen har svårigheter att förstå vad dessa mätetal verkligen betyder, hur de ska tolkas och användas. Exempelvis så är risken påtaglig att beslutsfattare fokuserar på fel saker ifrån presentationer om hur organisationen presterar. Vanliga fel som beslutsfattare fokuserar på innefattar bl.a. Beräkningsfel. Visualiseringsproblem. Tolkningsfel och diskussion över vad mätvärdena betyder. Effekten på den organisatoriska designen. Det finns även många potentiella felkällor till insamling av data med låg kvalitet. Några av dessa innefattar bl.a. Vaga eller föråldrade definitioner över det data som ska samlas in. Otydlighet över vad som ska mätas och rapporteras. Begränsningar i mjukvara. Mänskliga fel kopplat till dataregistrering, beräkning och procedurer för presentationer. Tekniska problem relaterat till systemintegration och data konverteringsfel. Fel kopplade till visualisering och förvrängning av information. En förklaring till varför denna problematik uppstår är det potentiella gapet mellan de som är ansvarig för att samla in och säkerställa rå data och de som ska fatta viktiga organisatoriska beslut baserat på den. Ofta blir det de många kockarnas problematik när det gäller hela processen med data för beslutsfattare då många spelare är inblandade i datainsamlingen och dessa är ofta separerade ifrån varandra både när det gäller tid och rum. De har även olika motiv och mål med datainsamling och även många gånger motstridiga mål, så som att mätpunkt A kundtillfredsställelse, kommer på bekostnad av mätpunkt B förhandlat pris. Genom att individ B s mål blir uppfyllda så drabbas individ A s mål negativt. Detta behöver

4 Sida 4 av 6 i sig inte vara helt fel, då sådana mål tvingar organisationen till att verkligen förbättras, och man kan inte fuska sig fram genom att skruva på det som är på tapeten för närvarande. För att utnyttja den fulla potentialen, säkerställa kvaliteten och skapa ordning i all den information som uppstår som till en följd av Big Data så behöver organisationen verktyg för att hantera alla dessa potentiella felkällor. Olika Quality Management-verktyg, så som exempelvis grundorsaksanalys, statistisk analys och Six Sigma, har idag en central roll i att förbättra kvaliteten av tillverknings- och tjänsteprocesser. Organisationen tillåts därmed att fatta bättre beslut i de operativa och strategiska processerna. Just att fatta beslut baserat på fakta är en nyckelkomponent av Quality Management. Samma idéer kan med fördel användas för att säkerställa kvaliteten på insamlad data och tillsammans med insikt ifrån Analytics-fältet skapa bättre underlag till det faktabaserade beslutsstödet. Det handlar helt enkelt om att identifiera mönster i data på alla tänkbara vis för att kunna förutspå morgondagen. Men ska man lita på en dators beräkningar istället för på en experts visdom? Det har visat sig att datadrivet beslutstöd inte är ett antingen eller perspektiv utan kombinationen av de två är i de flesta fallen det mest effektiva. Datorns beräkningsförmåga är som mest effektiv i en stabil och strukturerad miljö medan effektiviteten av experters analytiska förmåga växer vid ökad grad av komplexitet och variation. Verktygen inom Quality Management har utvecklats så att inte enbart statistikexperter behärskar dem, utan ingenjörer, chefer och linjeroller kan alla hantera dem för att säkerställa att rätt information står till grund för det et. Det är precis det här som Analytics for Management handlar om. Organisationen måste kombinera vetenskapen om datadriven fakta med intuitionens konstform. operativa utförandet inom organisationen. Arbetsprocesser måste omdefinieras, data måste rensas och städas samtidigt som regler och rutiner måste etableras för att vägleda de anställdas arbete. Fördelen med denna resa är att om den redan har genomförts lyckosamt så återgår organisation sällan till sina gamla vanor samtidigt som konkurrenter har svårt att replikera kompetensen. Analytics for Management eller förstärkt Analytics Analytics for Management kan kortfattat beskrivas som Data för Beslutsfattande, och blir konkret resultatet av att sammanföra forskningsområdena inom Quality Management, Big Data och Analytics. Analytics for Management, eller Analytics förstärkt med verktyg och principer från Quality Management, är därmed ett bredare och mer heltäckande koncept än Business Intelligence. Beslutsprocessen förstärks av tre fristående men överlappande aktiviteter. Att välja rätt mätetal Analytics for Management Visualisera och presentera Data Grundorsaksanalys för att påvisa samband Without data you are just another person with an opinion W. Edwards Deming Att anamma ett evidensbaserat system för beslutsfattning är inte ett helt simpelt åtagande. Det handlar vanligtvis om att sätta igång ett kulturellt skifte av attityder och perspektiv i det Den första aktiviteten fokuserar på hur man väljer ut rätt mätetal, och hur man tar ut nya datapunkter för mätetal. Att välja rätt mätetal är ingen helt trivial sak. Med alla verktyg och metoder som finns idag så är begränsningarna att samla in data små. Det

5 Sida 5 av 6 leder dock tyvärr till att företag har en tendens att samla på sig oerhörda mängder mätdata inom alla tänkbara olika resultat- och styrvariabler. Med framgången inom modern teknologi, är det dock mer försvarbart att använda hela datamängden, och inte bara en delmängd. Det svåra ligger i att välja ut vilka variabler som faktiskt spelar roll för verksamheten och därmed är relevant att mäta och följa upp. Mätetalen ska därmed ha en tydlig koppling till verksamhetens strategi och långsiktiga mål. Den andra aktiviteten lägger tonvikten på hur man visualiserar och presenterar data på bästa sätt. Individer har vanligtvis svårigheter med att förstå sannolikhet. Sättet på vilket data presenteras har stor inverkan på hur sannolikhet tolkas, och grafisk representation och datasimulering kan kraftigt bidra till förståelsen. Den grafiska återgivningen är en av de viktigaste delarna av processen för att producera information och rätt metoder och modeller för visualisering av information är vitalt. Mätetal ger ofta ett så komplext budskap att det blir svårt att sortera ut rätt fakta ur det genererade data som i sig själv blir vilseledande. Med hjälp av visualisering, som att inkludera spridningsmått i grafer, så kan beslutsfattare vägledas till att ta mer korrekta och medvetna beslut. När datamängden är så komplicerad att det är svårt att beskriva i en graf så kan interaktiva datasimuleringar låta personen se Att implementera Analytics for Management i praktiken Ett faktabaserat beslutsstöd erbjuder stora fördelar och är därför lockande för många företag som strävar efter att bli världsledande i sin bransch. För att inte riskera att lägga dyra pengar på tekniska systemlösningar i framkant som inte passar verksamhetens strategi och processer så måste organisationen inse sin mognad inom Analytics for Management. När ni som organisation tar fram ert faktabaserade beslutsstöd så är det centralt att göra rätt sak i rätt ordning. För att hitta rätt nivå för just er verksamhet så rekommenderas Propias White Paper: Analytics for Management Mognadstrappa Fyra nivåer av mognad i det faktabaserade beslutsstödet. och uppleva sannolikhet, möjliga utfall och den underliggande statistiska processen vilket ger dem bättre beslutsunderlag. Oavsett hur väl fungerande datainsamlingen eller beräkningsprocedurer må ha varit så kan en dålig visuell återgivning skada tolkningen och förståelsen för informationen vilken förhindrar ett effektivt beslutsfattande. Exempelvis så beskriver Scott Berinato i Visualizing Trouble 5 hur även moderna visualiseringsverktyg kan göra information oförståelig även om de skapar färgglada och avancerade figurer på grund av att den teknik som används i sig inte uppfyller ändamålet. Detta är vanligt förekommande för onlinetjänster där tekniken inte är anpassad till det data som ska mätas. Visualiserad data blir inte av automatik informativt av att använda dessa verktyg. Det krävs en individuell tankekraft bakom verktygen trots allt. to understand is to know what cause provokes what effect, by what means, at what rate (Tufte, 1983, p. 9) Aktivitet tre består i att utföra grundorsaksanalys för att påvisa samband mellan olika styr- och resultatvariabler för att inte bli lurad av slumpmässighet. Många gånger visar det sig att beslutsfattare drar slutsatser som inte är förankrade i verkligheten. De förstår inte heller alla gånger hur de olika styrvariablerna är kopplade till varandra, och vad utfallet blir i ena änden om man skruvar i den andra. Det är nödvändigt att finna korrelationen mellan olika variabler för att ta reda på vilken variabel som påverkar andra variabler, och till vilken grad. Det är här som grundorsaksanalysen hjälper till att ta fram och förtydliga de samband om hur verksamheten verkligen fungerar. Att finna grundorsaken i datamönster är därmed mycket mer komplicerat och heltäckande än att mangla insamlad Big Data. Verksamheter som är duktiga på selektiv data-crunshing lyckas idag hitta alla möjliga typer av värdefull korrelation som kan utnyttjas på olika sätt.

6 Sida 6 av 6 I verktygslådan för Analytics for Management Det finns många konkreta verktyg tillgängliga för en organisation för att förbättra sitt. På ett övergripande plan så är ramverket för Six Sigma ett typiskt verktyg för Analytics from Management. Genom att efterleva DMAIC-metodiken för Six Sigma så genomförs exempelvis strukturerad mätning, utförlig analys efter konstens alla regler, vilket sedan presenteras i run- och control charts för att hitta potentiella förbättringsförslag. Men det finns även andra verktyg för att arbeta med data för de organisationer som saknar erfarenhet inom Six Sigma. Inom de tre aktiviteterna av Analytics for Management finns det en uppsjö olika metoder och verktyg som kan användas för att angripa problem. För att angripa problemet med att välja ut rätt mätetal och att ta fram nya datapunkter så är metodiken med att ta fram tredje generationens Balanced Scorecards med Strategy Linkage och Destination Statement ett vanligt val hos företag. För att attackera problemet med att visualisera och presentera data så kan Descriptive Statistics vara användbart. Denna disciplin syftar till att kvantitativt beskriva statistiskt säkerställda mönster. När rätt mätetal har valts ut och visualiserats så är nästa steg att utföra en grundorsaksanalys för att påvisa vilka samband som existerar. Några verktyg som är tätt sammankopplat med Att välja rätt mätetal Third generation Balanced Scorecard Analytics for Management Visualisera och presentera Data Descriptive Statistics Grundorsaksanalys för att påvisa samband Six Sigma tools and principles grundorsaksanalys är analysverktygen som korrelations- och regressionsanalys, analysis of variance (ANOVA) och Design of Experiments (DOE) inom ramverket för Six Sigma. Genom att ha koll på de metoder och verktyg som finns tillgängliga i verktygslådan för Analytics for Management tillåts verksamheten att kapitalisera på den uppsjö av information som finns tillgänglig. Verksamheten tillåts att ta bättre beslut baserade på aktuell data i realtid och beslutsfattarna tillåts att leda och styra innan det är för sent. Genom att få bort intuition och gissningar som angreppsätt ifrån management på toppnivå så tillåts verksamheten få en hållbart ökad prestanda genom att ta bättre beslut baserade på fakta. Då uppnås även bättre resultat. Analytics for Management blir det verktyg ledningsgruppen behöver för att skapa sig nödvändig konkurrensfördel på marknaden. I en värld karaktäriserad av ett behov av ständig förbättring är ett faktabaserat beslutsstöd i världsklass en nödvändighet. Hur kommer du vidare i ditt arbete med Analytics for Management? Propia hjälper dig att finna rätt nivå i arbetet med att utveckla ett modernt och effektivt beslutsstöd, baserat på rätt data vid rätt tid. Vi har kompetens och erfarenhet av att diagnostisera företag för att skapa ett faktabaserat beslutsstöd som är anpassade just utefter era förutsättningar. Det handlar helt enkelt om rätt åtgärder vid rätt tillfälle! Kontakta oss för att få veta mer! Källor: 1 Hayashi, A.M. (2014) Thriving in a Big Data World, MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 2, pp Davenport, T.H. and Harris, J.G. (2007) Competing on Analytics The New Science of Winning, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. 3 Liberatore, M.J. and Luo, W, (2010) The Analytics Movement: Implications for Operations Research, Interfaces, Vol. 40, No 4, pp Davenport, T.H. (2013) Analytics 3.0, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 12, December Issue, pp Berinato, S. (2013) Visualizing Trouble, Harvard Business Review, Vol. 91, Issue 10, pp Kiron, D., Kirk-Prentice, P. and Boucher-Ferguson, R. (2014) Raising the Bar With Analytics, MIT Sloan Management Review, Vol. 55, No. 2, pp Provost, F. and Fawcett, T. (2013) Data Science and its Relationship to Big Data and Data-Driven Decision Making, Big Data, Vol. 1, No. 1, pp Tufte, E.R. (1983) The Visual Display of Quantitative Information, Graphics Press, Cheshire, CT.

Analytics for Management Mognadstrappa Fyra nivåer av mognad i det faktabaserade beslutsstödet

Analytics for Management Mognadstrappa Fyra nivåer av mognad i det faktabaserade beslutsstödet Sida 1 av 7 Analytics for Management Mognadstrappa I dagens organisationer erbjuds många gånger data som är så omfattande att en beslutsfattare inte besitter förmågan att urskilja det väsentliga utan hjälp

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN

TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN TRENDER BI & ANALYS JOHAN ELFMAN OCH ERIK STRÖMGREN BÄTTRE KONKURRENSFÖRMÅGA SNABBARE SMARTARE STRUKTUR ANALYS TEKNIK TEKNIK DIGITALISERING KOMPETENS Processer Teknik Människor NYA ARBETSSÄTT BI & ANALYS

Läs mer

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK

OPERATIV ANALYS & LOGISTIK OPERATIV ANALYS & LOGISTIK Operationsanalys och Systemteknik (på engelska Operations Research) är begrepp som ibland används för att beskriva en verktygslåda av matematiska och analytiska metoder, med

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Sju sätt att visa data. Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete

Sju sätt att visa data. Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete Sju sätt att visa data Sju vanliga och praktiskt användbara presentationsformat vid förbättrings- och kvalitetsarbete Introduktion I förbättringsarbete förekommer alltid någon form av data, om inte annat

Läs mer

Kursplan för Matematik

Kursplan för Matematik Sida 1 av 5 Kursplan för Matematik Inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:135 Ämnets syfte och roll i utbildningen Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för

Läs mer

Är din plattform redo för High Performance?

Är din plattform redo för High Performance? Är din plattform redo för High Performance? Få optimal utdelning av din investering i Dynamics eller nu och i framtiden. Delta på Dynamics-dagen och se branschmoduler, tilläggslösningar och tjänster som

Läs mer

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding.

The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Kunskapsprov i KUSK The sexy job in the next 10 years will be statisticians, said Hal Varian, chief economist at Google. And I m not kidding. Yet data is merely the raw material of knowledge. We re rapidly

Läs mer

Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010

Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010 Business Analytics för affärsutveckling och konkurrenskraft Oktober 2010 Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks of Accenture. Bakomliggande forskning År 2000 studie av 20 företag

Läs mer

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute

Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Trender inom BI och analys Johan Elfman & Erik Strömgren, SAS Institute Att utveckla BI-MODAL IT TRADITIONELL BI AGIL BI Vattenfallsmodell Förvaltningsfokus Liten risk hög kontroll Korrekthet Agil utveckling

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Visualisering och Dashboards

Visualisering och Dashboards Visualisering och Dashboards Compose IT Automation Dashboard per Lokation eller System Aktuell larmstatus Prioriteringsordning per KPI med trend/vecka Senaste månadens öppnade ärenden/dag Senaste månadens

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Affärsutveckling i frontlinjen. Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren Affärsutveckling i frontlinjen Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren 2 Till dig som arbetar med affärsutveckling Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert

Läs mer

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling.

Business Design. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Creosa är ett företag specialiserat på kreativ intelligens ihopkopplat med entreprenörskap och affärsutveckling. Våra lösningar lär dig hur du kan använda din kreativa intelligens som motor i ditt företag,

Läs mer

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen

Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen Repetition L1-L4 Övergripande designprocessen 1. Definiera behov/kundnytta 2. Planera hur problemet skall lösas 3. Förstå problemet genom att ta fram kravspec 4. Generera många lösningsförslag (koncept)

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Simulering av brand i Virtual Reality

Simulering av brand i Virtual Reality Simulering av brand i Virtual Reality Bakgrund Användningen av virtual reality (VR, virtuell verklighet) som ett forskningsverktyg inom brandteknik och utrymning har på senare tid visat sig vara mycket

Läs mer

Att designa en vetenskaplig studie

Att designa en vetenskaplig studie Att designa en vetenskaplig studie B-uppsats i hållbar utveckling Jakob Grandin våren 2015 @ CEMUS www.cemusstudent.se Vetenskap (lågtyska wetenskap, egentligen kännedom, kunskap ), organiserad kunskap;

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Big Data för Fordon och Transport! Vår Digitala Framtid, Trafikverket!! Björn Bjurling, SICS Swedish ICT, 20150421!

Big Data för Fordon och Transport! Vår Digitala Framtid, Trafikverket!! Björn Bjurling, SICS Swedish ICT, 20150421! Big Data för Fordon och Transport! Vår Digitala Framtid, Trafikverket!! Björn Bjurling, SICS Swedish ICT, 20150421! Sammanfattning! Big Data är överallt! Big Data Analytics används för att utvinna information

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Silf Competence.ppt 1 K229 Supply Chain och Lean Six Sigma+LEAN Silf Competence.ppt 2 K229 Vad är Supply Chain? Innehåll Vad är Lean, Six Sigma och Six Sigma+Lean

Läs mer

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.

Nilson Group AB. Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel. CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup. Nilson Group AB Från informationsförädling till affärsnytta och aktivt styrmedel CIO Torsten Balslev torsten.balslev@nilsongroup.com 2012-04-18 v. 1.2 sidan 1 Totalt Nilson Group 313 butiker, ca 1300 heltidsanställda

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1.3

Centralt innehåll. I årskurs 1.3 3.5 Matematik Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan.

Läs mer

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009

Decision Dynamics Beslutsstilsmodell. StyleView Utvecklingsrapport 15 oktober 2009 Decision Dynamics Beslutsstilsmodell StyleView Utvecklingsrapport 1983-2009 Decision Dynamics. Alla rättigheter förbehålles. www.decisiondynamics.se Decision Dynamics är ledande inom metoder och verktyg

Läs mer

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur

Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Kulturell effektivitet är när vi presterar enastående resultat utan att tänka på hur Varför Inflecto? Ett unikt koncept för mål och verksamhetsstyrning som grundar sig i 35 års forskning och ständig förfining.

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna

Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna Välkomna till Värdecafé 3 Viktoria Loo & Maria Trygg Famna Vad händer idag? 9.00 Omvärldskoll Teampresentationer Kreativt tänkande 12:00 Lunch PGSA Kultur av ständiga förbättringar 16:00 Avslutning Lärandemål

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet matematik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0

Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Underhåll en förutsättning för Industrie 4.0 Anders Skoogh Assistant Professor Director of Chalmers Master s Programme in Production Engineering anders.skoogh@chalmers.se, 0733-668072 Industrie 4.0 - möjliggörare

Läs mer

Ny verktygslåda för Lean

Ny verktygslåda för Lean Ny verktygslåda för Lean FÖR SNABBT OCH FLEXIBELT FLÖDE John Bicheno Utgiven av Revere AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING LEAN HISTORIK...1 Några milstolpar...1 1. FILOSOFI...5 Lean...5 Snabbt, flexibelt flöde...9

Läs mer

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården

utveckling av en analysstrategi för hälso- och sjukvården utveckling av en analysstrategi för IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik juli 2015 IDC InfoBrief, sponsrad av Qlik Vårdgivarnas investeringar i dataanalys ökar stadigt Vårdgivarna satsar fortfarande mer på

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK

MATEMATIK 5.5 MATEMATIK 5.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Faktabaserade beslutsunderlag

Faktabaserade beslutsunderlag VÄLKOMMMEN TILL SEMINARIUM, TISDAG 14 SEPTEMBER 2004, HOS SAS INSTITUTE, STORA FRÖSUNDA, STOCKHOLM Faktabaserade beslutsunderlag inom offentlig sektor Välkommen till ett seminarium om faktabaserat beslutsfattande

Läs mer

Agneta Lantz 2014-01-23

Agneta Lantz 2014-01-23 Hur skapar vi optimala förutsättningar för ett lärandestyrt förbättringsarbete och en kvalitetsdriven verksamhetsutveckling i en värld full av utmaningar? Agneta Lantz 2014-01-23 Bakgrunden Det finns idag

Läs mer

Vad är. Domändriven design?

Vad är. Domändriven design? Vad är Domändriven design? 1 Domändriven design är utvecklare och domänexperter som arbetar tillsammans för att skapa mjukvara som är både begriplig och möjlig att underhålla. ett sätt att fånga och sprida

Läs mer

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling

Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Spetskompetens inom systemintegration, SOA och systemutveckling Mjukvarukraft är ett företag som inriktar sig på konsultation och systemutveckling baserad på och omkring Microsofts plattformar och produkter.

Läs mer

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide 3.0 och framåt Daniel.Ringquist@swe.sas.com Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Enterprise Guide Ett Windowsbaserat rapporterings och analysverktyg. Enterprise

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Forskning + Entreprenörskap = Innovation

Forskning + Entreprenörskap = Innovation Forskning + Entreprenörskap = Innovation Professor Mikael Jern Visualiserare Från berg av siffror till interaktiva bilder NCVA forskar och NComVA hjälper kunder att analysera och visa upp sin statistik

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Styra IT vad är problemet?

Styra IT vad är problemet? Styra IT vad är problemet? 2014-09-25 www.olingo.se Varför är vi här idag? 2 I tider av förändring och snabb utveckling gäller det att styra IT med fingertoppskänsla. Som CIO lever du i två världar med

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn T0008N Operations management Datum LP3 10-11 Material Kursexaminator Tentamen Diana Chronéer Betygsgränser 3 = 30-39,5 ; 4 = 40-49,5 ; 50 = 50-60

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

2.1 Minitab-introduktion

2.1 Minitab-introduktion 2.1 Minitab-introduktion Betrakta följande mätvärden (observationer): 9.07 11.83 9.56 7.85 10.44 12.69 9.39 10.36 11.90 10.15 9.35 10.11 11.31 8.88 10.94 10.37 11.52 8.26 11.91 11.61 10.72 9.84 11.89 7.46

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se

Kvalitetsbristkostnader. www.sandholm.se Kvalitetsbristkostnader www.sandholm.se Dagens Industri, 980523 Exempel på kvalitetsbristkostnader Saker som man tvingas göra om Saker som man tvingas kassera Förseningar Tid man tvingas vänta på andra

Läs mer

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat

Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Frigör kraften i er organisation! Engagerande ledarskap och utveckling som ger resultat Affärslösningar som skapar engagemang Familj av verktyg Decision Dynamics familj av forskningsbaserade verktyg har

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor?

Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Vad kan lean och systemsyn innebära för effektivitet och kundnöjdhet i offentlig sektor? Föreläsning vid Innovationskonferensen - den 18 september 2012 - Kontaktuppgifter: Jakob Brandt 072-714 03 98 jakob.brandt@social.ministry.se

Läs mer

Välkommen till Creosa.

Välkommen till Creosa. Välkommen till Creosa. Vi hjälper företag och organisationer att tänka kreativt, hitta nya lösningar på olika typer av problem och utmaningar och skapa förutsättningar för att förverkliga kreativa idéer.

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

2012-01-12 FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Matematik, 600 verksamhetspoäng Ämnet handlar bland annat om mängder, tal och geometriska figurer. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören

KUNDANALYS. Koncept 2. Varför byter man leverantör? Inget intresse från leverantören KUNDANALYS Koncept 2 Varför byter man leverantör? 68% 14% 4% 5% 9% Inget intresse från leverantören Fick inte vad vi önskade Bättre pris/service hos annan leverantör Personlig bekant Leverantören upphörde

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012

Kanban är inte din process. (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Kanban är inte din process (låt mig berätta varför) #DevLin2012 15 Mars 2012 Torbjörn Tobbe Gyllebring @drunkcod tobbe@cint.com Är du eller känner du en Kanban hipster? Förut körde vi X nu kör vi Kanban

Läs mer

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan

Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan Kursplanen i matematik 2011 - grundskolan MATEMATIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust

Läs mer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer

Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer Hur blir vi ett framgångsrikt företag? Hur skapar vi helhet i verksamheten? Hur kan vi utveckla våra affärsflöden? Vilka verktyg och strukturer behövs? 1 Vinnande Flöden Verksamhetens affärsflöde är ditt

Läs mer

Resiliens att kunna utnyttja möjligheter och hantera kriser och förändringar. Coachens dag

Resiliens att kunna utnyttja möjligheter och hantera kriser och förändringar. Coachens dag Resiliens att kunna utnyttja möjligheter och hantera kriser och förändringar. 1 Resiliens Ett system agerar resilient om det bibehåller sin funktion (gör det det ska) i både väntade och oväntade förhållanden

Läs mer

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB

I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB I samma stund man slutar försöka bli bättre slutar man vara bra. Om drivkrafter för ett forskningsinformerat arbetssätt på KIB Lotta Åstrand Karolinska Institutets Universitetsbibliotek Innehåll 1. Varför

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1

Bakgrund och motivation. Definition av algoritmer Beskrivningssätt Algoritmanalys. Algoritmer. Lars Larsson VT 2007. Lars Larsson Algoritmer 1 Algoritmer Lars Larsson VT 2007 Lars Larsson Algoritmer 1 1 2 3 4 5 Lars Larsson Algoritmer 2 Ni som går denna kurs är framtidens projektledare inom mjukvaruutveckling. Som ledare måste ni göra svåra beslut

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation?

a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? a White Paper by Idea2Innovation Vad är innovation? Ordet innovation börjar för vissa kännas så uttjatat att det inte bara är luddigt utan rent av rinner genom fingrarna när man försöker greppa det. Alla

Läs mer

Rapport om avancerad analys och stordata

Rapport om avancerad analys och stordata Rapport om avancerad analys och stordata Av: INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ANALYTICSTM Sammanfattning [ ] Det senaste årtiondet har fört med sig enorma förändringar och utmaningar för företagen. Cheferna

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT)

Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten. European School of Management and Technology (ESMT) Handelshögskola välkomnar integrerad undervisning, externa lärare driver på resultaten ESMT (European School of Management and Technology) strävar efter att ge sina studenter den optimala inlärningsupplevelsen.

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng

Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Sida 1(6) Utbildningsplan Business Intelligence: Magisterprogram 60 högskolepoäng Business Intelligence: Master Programme 60 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap.

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK

MATEMATIK 3.5 MATEMATIK 3.5 TETIK Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk

Läs mer

Konsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat och mätningar. Marie Lindkvist Epidemiologi och global hälsa

Konsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat och mätningar. Marie Lindkvist Epidemiologi och global hälsa Konsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat och mätningar Marie Lindkvist Epidemiologi och global hälsa Vetenskap Vad är vetenskap? Systematisk kunskap Vad är skillnaden mellan vardaglig kunskap

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Processinriktning i ISO 9001:2015

Processinriktning i ISO 9001:2015 Processinriktning i ISO 9001:2015 Syftet med detta dokument Syftet med detta dokument är att förklara processinriktning i ISO 9001:2015. Processinriktning kan tillämpas på alla organisationer och alla

Läs mer

Maximal webbnärvaro. Från målformulering till ständiga förbättringar

Maximal webbnärvaro. Från målformulering till ständiga förbättringar Maximal webbnärvaro Från målformulering till ständiga förbättringar Inledning Mål behövs för att mäta Syfte behövs för att utvärdera Insikter kan leda till nya idéer Förbättringar kan genomföras och så

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar!

BIF NEWS. November 2011. 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! BIF NEWS November 2011 70% av företagen har misslyckats med sina effektiviseringar! En marknadsundersökning under våren och hösten 2011 är genomförd och resultatet är häpnadsväckande enligt Johan Koskenniemi

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

Smart Services med Cisco och våra partners

Smart Services med Cisco och våra partners Smart Services med Cisco och våra partners Pär Holgersson, Chef Cisco Services Sverige Dag Brunnander, Affärsutvecklare 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2011 Cisco Connect 1 Smart

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer