Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Beslutsstöd för prioriteringar INAKTUELLT"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer Beslutsstöd för prioriteringar

2 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Nationella riktlinjer för vård, behandling och omsorg. De baseras på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet och innehåller rekommendationer för vård och behandling och omsorg samt förslag på mätbara kvalitetsindikatorer. Kunskapsunderlaget har klassificerats och graderats för att ge information om hur väl dokumenterade de olika rekommendationerna är. Innehållet hålls aktuellt genom återkommande revideringar. Socialstyrelsen svarar för slutsatser och rekommendationer. ISBN: Artikelnr: Sättning: Per-Erik Engström Omslag: Maria Aspelin Tryck: Bergslagens Grafiska, Lindesberg, april 2007

3 Förord Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar. I riktlinjerna ingår beslutsstöd för prioriteringar, som baseras på riksdagsbeslutet om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Rekommendationerna om prioriteringar är rangordnade i en skala från 1 till 10 efter angelägenhetsgrad (rangordningslista). Riktlinjerna innehåller dessutom en icke-göra-lista för metoder som inte bör utföras alls eller rutinmässigt samt en FoU-lista för metoder där det saknas tillräcklig evidens för att kunna motivera ett införande i rutinsjukvården. Riktlinjerna innehåller förslag till kvalitetsindikatorer som speglar god vård med utgångspunkt från centrala rekommendationer i riktlinjerna. Ett kapitel beskriver även ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som riktlinjerna kan förväntas leda till i jämförelse med nuvarande praxis. Riktlinjerna ska ge nationellt kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmännens beslut om hur resurserna ska fördelas mellan olika behovsgrupper och/eller verksamheter och utgöra underlag för regionala och lokala vårdprogram. Arbetet inriktas på de stora sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdkedjan. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringar. Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka patienternas möjligheter att få god vård, dvs. vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Denna version av riktlinjerna för bröst-, kolorektal- och prostatacancersjukvård är huvuddokumentet med rekommendationer som stöd för beslut om prioriteringar. Socialstyrelsen framför ett varmt tack till alla de experter som medverkat i arbetet med att utarbeta riktlinjerna för de tre tumörformerna. Ett varmt tack framförs också till de experter som medverkade i det brett upplagda riktlinjearbete för cancervården under professor Ulrik Ringborgs ledning som föregick arbetet med de nu aktuella riktlinjerna och som lade en värdefull grund för arbetet. Kjell Asplund Christina Kärvinge 3

4 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning Inledning Information, delaktighet och medinflytande Rekommendationer Omvårdnad, bemötande och psykosocialt omhändertagande Kvalitetsindikatorer i cancersjukvården Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser Referenser Bilaga 1. Projektorganisation Bilaga 2. Principiella utgångspunkter för arbetet med prioriteringar Bilaga 3. Metod för arbetet med nationella riktlinjer Bilaga 4. Rangordningslista för bröstcancer Bilaga 5. Rangordningslista för kolorektal cancer Bilaga 6. Rangordningslista för prostatacancer Bilaga 7. Rangordningslista för palliativa insatser, ej tumörspecifika Samtliga bilagor återfinns på Socialstyrelsens webbplats Bilaga 2 3 publiceras enbart på Socialstyrelsens webbplats. Bilaga 4 7 trycks separat och åtföljer varje beställning av beslutstödsdokumentet. 4

5 Sammanfattning Uppdraget Socialstyrelsen har i uppdrag att utarbeta Nationella riktlinjer för god vård för patienter med svåra kroniska sjukdomar. Riktlinjerna ska ge kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmännens beslut om hur resurser ska fördelas mellan olika behovsgrupper och/eller verksamhetsområden och utgöra underlag för regionala och lokala vårdgrogram. Arbetet inriktas på de stora sjukdomsgrupperna och omfattar hela vårdkedjan. Målet är att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används effektivt, fördelas efter behov och styrs av systematiska och öppna prioriteringar. Därmed vill Socialstyrelsen bidra till att stärka patienternas möjligheter att få god vård, det vill säga vård som är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och förmedlad i rimlig tid. Riktlinjernas innehåll De Nationella riktlinjerna innehåller rekommendationer inom följande områden: Rekommendationer om prioriteringar rangordnade i en skala från 1 10 (rangordningslista) Rekommendation om åtgärder som inte bör utföras rutinmässigt eller utföras alls ( icke-göra-lista ) Rekommendationer om åtgärder som bara bör genomföras inom ramen för kliniska prövningar eller som forsknings- och utvecklingsprojekt ( FoU-lista ). Riktlinjerna innehåller kvalitetsindikatorer som speglar god cancersjukvård och fångar centrala rekommendationer i riktlinjerna. De innehåller också ett kapitel som beskriver ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som riktlinjerna kan förväntas leda till i jämförelse med nuvarande praxis. Cancer och cancerbehandling Cancer är en samlingsbeteckning på ett stort antal olika typer av elakartade tumörsjukdomar. I Sverige drabbas varje år drygt personer, ungefär lika många män som kvinnor, av någon form av cancer. Cancer behandlas oftast med kirurgi, strålbehandling och läkemedel, främst 5

6 cellhämmande medel (cytostatika) och hormonpåverkande preparat, eller med kombinationer av dessa behandlingar. När avsikten med behandlingen är att bota patienten talar man om kurativt syftande behandling. När avsikten är att lindra patientens smärta och andra symtom, då möjligheter till bot saknas, talar man om palliativ behandling. Målet med denna är att förbättra patientens livskvalitet och förlänga överlevnaden. För den enskilde patienten kan de olika formerna av behandling övergå i varandra. Cytostatika är en samlingsbeteckning på läkemedel som har förmåga att döda tumörceller och hämma deras tillväxt. Behandling med cytostatika kan bota flera cancertyper och lindra symtomen och förlänga livet vid ett stort antal cancerformer. När det gäller behandling med cytostatika används termerna adjuvant, preoperativ och neoadjuvant behandling samt palliativ behandling. Målet med: adjuvant behandling är att minska risken för återfall genom att döda de osynliga tumörcellshärdar som eventuellt finns kvar efter en till synes framgångsrik behandling av primärtumören och eventuella regionala lymfkörtelstationer. preoperativ och neoadjuvant behandling är att krympa tumören så att den kan opereras, alternativt opereras med än mindre ingrepp och att samtidigt döda eventuella spridda tumörceller. palliativ behandling är att lindra symtom orsakade av tumören, förbättra allmäntillståndet och patientens livskvalitet samt att förlänga tiden till symtom eller försämring av allmäntillståndet liksom överlevnaden. För palliativ vård före brytpunkt för vård i livets slutskede avser målen såväl förlängt liv som förbättrad livskvalitet. Efter brytpunkt kvarstår målet att upprätthålla bästa möjliga livskvalitet för patient och närstående. När en patient behandlas palliativt med cytostatika för första gången benämns detta första linjens behandling. Om en ny cytostatikabehandling påbörjas efter det att den först givna behandlingen inte längre har någon effekt på tumörsjukdomen, benämns detta andra linjens behandling och så vidare. Epidemiologiskt centrum vid Socialstyrelsen ger i rapporterna Canceröverlevnad i Sverige respektive Prognos av den framtida överlevnaden för patienter som diagnostiserats med cancer i början av 2000-talet följande perspektiv på utvecklingen.

7 Bröstcancer Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och svarar för 30 procent av de diagnostiserade tumörerna. 5-årsöverlevnaden har ökat från 65 procent i mitten av 1960-talet till 84 procent för kvinnor som fick sin diagnos under mitten av 1990-talet. Den förbättrade överlevnaden beror dels på att mammografiscreeningen medfört att tumörerna nu upptäcks i ett tidigare skede, dels på förbättrade behandlingsmetoder. Den 10-åriga överlevnaden i bröstcancer hos kvinnor förväntas öka från 75 procent för perioden till 79 procent för prognosperioden Kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer) Kolorektal cancer är en av de vanligaste tumörformerna i Sverige med ungefär nya fall per år. Möjligheterna till framgångsrik behandling är beroende av hur utbredd tumörsjukdomen är vid diagnos. Fram till cirka 1970 kunde tumören framgångsrikt opereras bort utan att den kom tillbaka inom cirka fem år hos cirka var tredje patient. Eftersom överlevnaden hos dem som får ett återfall är kort, innebar detta att femårsöverlevnaden var cirka procent. Överlevnaden i tjock- och ändtarmscancer började förbättras under senare delen av 1970-talet. Denna förbättring beror framför allt på bättre hälsa i allmänhet, en större medvetenhet om vikten av tidig diagnos samt förbättrad vård efter operation. För ändtarmscancer har förbättrade operationsmetoder samt ökad användning av strålbehandling före operation också haft stor inverkan på den förbättrade överlevnaden. Patienter som diagnostiserades med ändtarmscancer under mitten av 1990-talet har en femårsöverlevnad på drygt 50 procent för män och 60 procent för kvinnor. Motsvarande siffra för tjocktarmscancer är 57 procent för både män och kvinnor. Prostatacancer Som en följd av PSA-testning har antalet diagnostiserade tumörer i prostata ökat kraftigt under senare delen av 1990-talet (PSA står för prostataspecifikt antigen och provet tas i form av ett vanligt blodprov). Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen och svarar för drygt 30 procent av alla diagnostiserade tumörer hos män. I mitten av 1960-talet var femårsöverlevnaden 45 procent och för dem som fick sin diagnos under mitten av 1990-talet var femårsöverlevnaden drygt 70 procent. En del av denna förbättring beror sannolikt mer på att män diagnostiseras med sin cancer tidigare utan att det påverkar livslängden, men det kan 7

8 även vara en reell förbättring i överlevnad. Det som talar för att det finns vissa reella förbättringar i överlevnaden som en effekt av tidig diagnostik och ökad användning av kurativt syftande behandlingar är det faktum att dödligheten i prostatacancer har börjat sjunka något de senaste åren. Några centrala rekommendationer Nedan sammanfattas några av rapportens centrala rekommendationer, vilka redovisas utförligare i kapitel 3. Bröstcancer Primär prevention Riskfaktorerna bakom bröstcancer är i stor utsträckning samma som ligger bakom andra cancersjukdomar samt även hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Flera av de bäst kända riskfaktorerna för att få bröstcancer är inte åtkomliga eller lämpliga att åtgärda med primär prevention. Sekundär prevention Säkerställ mammografiscreening i åldrarna 40 till 74 år. Opportunistisk screening är ett ineffektivt sätt att bedriva tidig diagnostik. Tidig diagnostik bör bedrivas inom strukturerade screeningprogram. Det saknas vetenskapligt stöd för screening av kvinnor yngre än 40 år eller äldre än 74 år. Det finns ett mycket gott vetenskapligt underlag för att mammografi leder till reducerad mortalitet i bröstcancer när den används vid organiserade masshälsokontroller för kvinnor i åldrarna år. Någon påverkan på total dödlighet i hela den kvinnliga befolkningen kan inte ses av mammografiscreeningen, på grund av att dödligheten i bröstcancer utgör en liten del av all dödlighet hos kvinnor. Diagnostik Säkerställ tillgång till trippeldiagnostik till kvinnor med bröstsymtom och fysikaliskt eller radiologiskt fynd. Möjliggör tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning samt mutationsscreening. Använd MRT (magnetisk resonanstomografi) endast i selekterade fall. När klinisk misstanke om bröstcancer saknas är patientens oro inget starkt skäl för att göra bröstradiologi. 8

9 Trippeldiagnostik, eventuellt kompletterad med ultraljud, har hög säkerhet och är en förutsättning för korrekt fortsatt handläggning. Onkogenetisk utredning och vägledning ger god möjlighet att antingen ge lugnande besked eller fastställa en ökad risk för bröstcancer. Mutationsscreening ger viktig information om risk för bröstcancer och äggstockscancer som kan förhindras med preventiva insatser. I diagnostiken kan det i selekterade fall vara nödvändigt att utnyttja MRT för att få en säkrare bedömning men tilläggseffekten av metoden är begränsad. Åtgärder i syfte att bota primärtumören Möjliggör ett multidisciplinärt arbetssätt. Säkerställ tillgång till bröstkirurgi med sentinel node och intraoperativt fryssnitt till kvinnor med operabel bröstcancer. Använd inte axillutrymning till kvinnor när sentinel node kan utföras. Säkerställ tillgång till tamoxifen som adjuvant behandling till hormonreceptorpositiva patienter med lågriskprofil. Möjliggör behandling med trastuzumab till kvinnor med HER2-positiv bröstcancer. Använd inte aromatashämmare till lågriskgrupp annat än i selekterade fall. Svenska och internationella erfarenheter visar samstämmigt det positiva värdet av en pre- och postoperativ multidisciplinär konferens med deltagande av kirurg, onkolog, bröstradiolog, patolog/cytolog och bröstsjuksköterska. Den gemensamma konferensen ger synpunkter från fler discipliner vilket är kompetenshöjande och ger en omedelbar återkoppling på kvaliteten av den preoperativa utredningen och det kirurgiska resultatet. Retrospektiva och observationella studier av den multidisciplinära konferensen tyder på att kvalitetshöjningen av vården som konferensen medför kan leda till en förbättrad överlevnad, även om det vetenskapliga stödet är något osäkert på grund av studiernas karaktär. Korrekt sentinel node-förfarande inklusive intraoperativt fryssnitt och axillutrymning endast vid positiv lymfkörtel minskar antal axillutrymningar. Metoden minskar armbesvären jämfört med axillutrymning och är säker. Det finns god evidens för att tamoxifen reducerar risken för återfall och död i bröstcancer med god kostnadseffektivitet. Aromatashämmare är ett alternativ hos högriskpatienter, men har sämre kostnadseffektivitet och effekt på överlevnad saknas. Taxanbaserad adjuvant behandling vid hög risk har fler biverkningar och sämre kostnadseffektivitet. 9

10 Uppföljning efter avslutade terapeutiska åtgärder Möjliggör strukturerad årlig uppföljning under 5 år efter avslutad cancerbehandling. Uppföljning under pågående eller avslutad primär behandling av bröstcancer har ett värde bland annat för att tidigt fånga upp lokala botbara återfall och för att tidigt upptäcka och kunna åtgärda eventuell bröstcancer i det andra bröstet. Intensivuppföljning, det vill säga tidig upptäckt av fjärrmetastas, påverkar inte överlevnaden. Uppföljning är också av värde för kvalitetsregistrering. Uppföljningen kan organiseras på många olika sätt och skötas av läkare eller speciellt utbildade sjuksköterskor. Kolorektal cancer Primär prevention Fysisk aktivitet är en skyddande faktor för koloncancer (tjocktarmscancer) för både män och kvinnor oberoende av kroppskonstitution. Det finns anledning att rekommendera fysisk aktivitet som en förebyggande åtgärd trots att den bakomliggande mekanismen inte är klarlagd. Kunskapsläget är fortfarande osäkert beträffande kost och motsägelsefullt vad gäller tobak och alkohol. Sekundär prevention Det finns randomiserade studier som visat att mortaliteten i kolorektalcancer minskar i grupper där screening gjorts genom att undersöka avföringen på förekomst av blod, men erfarenheterna från populationsscreening är ännu begränsade. Man kan inom rimlig tid förvänta sig förbättrat vetenskapligt underlag för ställningstagande. Åtgärden är tills vidare uppsatt på FoU-lista. Säkerställ tillgång till gendiagnostik för familjär adenomatös polypos (FAP) och hereditär nonpolyposis kolorektal cancer (HNPCC) vid påvisad familjär benägenhet att få tarmcancer. Åtgärden minimerar dödligheten i kolorektal cancer och leder till tidig upptäckt av andra tumörformer. Överväg strukturerad uppföljning med koloskopi vid inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit eller Crohns kolit). Diagnostik Säkerställ att klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi görs vid tarmsymtom som inger misstanke om malignitet vid första kontakt med läkare. Dessa undersökningar har alla hög sensitivitet för upptäckt av tumörer. 10

11 Säkerställ tillgång till koloskopi vid den fortsatta utredningen. Av kvalitetsskäl är den förstahandsmetod bland annat beroende på möjligheten att ta biopsi och avlägsna polyper. Åtgärder i syfte att bota primärtumören Säkerställ preoperativ trombosprofylax under en period av 10 dagar. Säkerställ infektionsprofylax som företrädesvis ges peroralt. Möjliggör tillämpning av accelererad perioperativ vård, vilket ger kortare vårdtid och färre komplikationer än vid konventionell perioperativ vård. Tarmrengöring före kirurgi vid koloncancer har på senare tid ifrågasatts på grund av att det medför ökad komplikationsrisk (läckage, sårinfektioner) och denna åtgärd har därför satts på icke-göra-listan. Staplerteknik (stapler=instrument för att sy samman vävnadsdelar med clips) vid anastomos (=konstlad öppen förbindelse mellan exempelvis två tarmavsnitt) i kolon (tjocktarmen) är inte bättre än handsydd anastomos men väsentligt dyrare. Den har därför fått lägsta prioritet (prioritet 10). Däremot medför staplertekniken vid rektalcancer (ändtarmscancer) att betydligt fler patienter kan opereras med bevarad anus utan behov av permanent stomi. Koloncancer Vid koloncancer kan såväl öppen som laparoskopisk operation rekommenderas. Fördelen med laparoskopisk kirurgi är att den sannolikt innebär färre komplikationer från bukväggen (infektioner, ärrbråck, etc.) medan den långa inlärningstiden utgör en nackdel eftersom den förutsätter stora operationsvolymer. Det finns ingen signifikant skillnad i samhällsekonomisk kostnad mellan öppen och laparoskopisk teknik när produktionsbortfall inkluderas. Överväg kombination av preoperativ kemoterapi och strålbehandling vid primärt icke exstirpabel koloncancer när den ger möjlighet till sådan tumörreduktion att radikal operation blir möjlig. Säkerställ tillgång till adjuvant cytostatikabehandling vid radikalt exstirperad koloncancer stadium III samt stadium II med riskfaktorer med behandlingsregim anpassad efter patientens förutsättningar. Överväg motsvarande behandling vid stadium II utan riskfaktorer. Biverkan i form av neurotoxicitet av oxaliplatintillägget är inte sällan påtaglig och långvarig och kan vara handikappande, vilket måste vägas in före terapibeslut och värderas under behandlingens gång. 11

12 Kombinationen 5-FU/irinotekan bör ges endast i undantagsfall, då kostnadseffektiviteten bedömts som låg. Rektalcancer Förbättrade operationsmetoder samt en ökad användning av strålbehandling före operation av rektalcancer har bidragit till att nästan fördubbla 5- årsöverlevnaden under den senaste 20-årsperioden. Olika typoperationer har därför fått prioritet 1. Indikationerna för Hartmanns operation respektive rektumamputation, det vill säga två olika operationsmetoder, är svåra att avgränsa. Det finns dock för närvarande inget stöd för att Hartmanns operation ska utgöra en stor andel av radikaloperationerna. Hartmanns operation kan vara lämpligt vid hög ålder, inkontinensrisk eller komplicerande sjukdom. Möjliggör tillgång till kombinerad preoperativ strål- och cytostatikabehandling vid primärt icke exstirpabel rektalcancer på grund av bättre effekt än enbart strålbehandling, även om biverkningarna ökar vid primärt icke exstirpabel rektalcancer. Överväg preoperativ strålbehandling under 5 6 veckor, vilket ger resektabilitet för procent och 5-årsöverlevnad för procent. Möjliggör tillgång till neoadjuvant onkologisk behandling (preoperativ radioterapi med 5 x 5 Gy under 1 vecka) vid exstirpabel men lokalt avancerad rektal cancer, ct3-4 eller N+. Möjliggör tillgång till adjuvant radiokemoterapi för de patienter med radikalt exstirperad rektalcancer med riskfaktorer som ej fått preoperativ strålbehandling. Här bidrar behandlingen till en minskning av lokalrecidivrisken med procent och en ökning av överlevnaden med cirka 10 procent. Adjuvant cytostatika efter preoperativ strålbehandling och operation av rektalcancer bedöms ej vara rutinbehandling utan placeras på FoU-listan. Uppföljning efter avslutade terapeutiska åtgärder Effekt av uppföljning finns visad men det exakta innehållet i uppföljningsprogrammen återstår att fastställa. Uppföljning under maximalt 5 år rekommenderas på grund av att det ger reduktion av mortalitet i kolorektal cancer (prioritet 4). Tumörspecifika palliativa insatser före brytpunkt för vård i livets slutskede I första linjen ges antingen 5-FU/leucovorin enbart eller i kombination med irinotekan eller oxaliplatin (prioritet 4 resp. 5). 12

13 I andra linjen ges behandling med det preparat (irinotekan eller oxaliplatin) som inte givits i första linjen, nästan alltid i kombination med 5-FU/leucovorin eller capecitabin. Irinotekan kan dock också ges ensamt (prioritet 6). Tredje linjens behandling har samma rangordning som andra linjens behandling om första linjens behandling varit 5-FU/leucovorin och andra linjens behandling en kombination med oxaliplatin eller irinotekan Palliativ behandling i kombination med antikroppar som bevacizumab/ cetuximab (Avastin och Erbitux) ger viss förlängd överlevnad till mycket hög kostnad. Dessa har fått låg rangordning och bör användas endast i selekterade fall. Framför allt gäller detta behandling med cetuximab där ännu få randomiserade studier slutförts. Prostatacancer Primär prevention Ärftlighet, etnicitet och ålder är säkerställda riskfaktorer för att utveckla prostatacancer. Det finns gott vetenskapligt underlag för att kemoprevention med finasterid (medel vid godartad förstoring av prostatakörteln) och visst vetenskapligt underlag för att acetylsalicylsyra kan minska risken att diagnostiseras med prostatacancer. Inget är dock känt om hur finasterid påverkar sjuklighet och dödlighet i prostatacancer. Det finns visst vetenskapligt underlag för att konsumtion av tillagade tomater, tillförsel av selen och vitamin E minskar risken att få prostatacancer. Det finns inget vetenskapligt underlag för att fettreducerad kost, viktminskning och minskat alkoholintag minskar risken att få prostatacancer. Möjligen kan rökstopp och ökad fysisk aktivitet minska risken men det vetenskapliga underlaget är otillräckligt. Sekundär prevention För prostatacancer saknas ännu data som visar en reduktion av mortaliteten från populationsscreening. Internationella studier pågår och kan förväntas ge förbättrat vetenskapligt underlag för ställningstagande. Åtgärden är tills vidare uppsatt på FoU-lista. Säkra tillgång till onkogenetisk utredning och vägledning vid misstänkt ökad genetisk risk för prostatacancer då den ger ökade möjligheter att både stilla en befogad oro för cancer och att fastställa en prostatacancer i tidigt skede. Genomför inte PSA-prov som hälsokontroll utan att mannen tagit del av skriftlig information om för- och nackdelar med PSA-test och diskuterat den personliga nyttan av testet med läkare. 13

14 PSA-testning som hälsokontroll medför en risk för överdiagnostik och överbehandling som troligen är betydligt större än möjligheten att testningen leder till diagnos och botande behandling av en prostatacancer som senare hade lett till döden. Gör individuell värdering av möjlig nytta i förhållande till risk för negativa effekter hos symtomfria män som önskar PSA-testning och diskutera detta med mannen efter det att han har tagit del av skriftlig information. Män som är oroliga och önskar genomföra PSA prov bör få skriftlig och muntlig information om konsekvenserna av ett sådant test innan det genomförs. En sådan informationsskrift utarbetas inom ramen för riktlinjearbetet. Diagnostik För att uppnå ett minimum av säkerhet i diagnostiken ska vid klinisk misstanke om prostatacancer såväl PSA-test och palpation som transrektalt ultraljud (TRUL) och ultraljudsledd systematisk mellannålsbiopsi utföras. Genomför fullständig utredning enligt ovan vid klinisk misstanke om prostatacancer samt vid PSA > 4 µg/l. Vid PSA 3 4 µg/l överväg alternativet omtagning av PSA inom ½ 1 år vid palpationsfynd som vid benign hyperplasi. Vid PSA 3 10 µg/l ger kvoten mellan fritt och totalt PSA värdefull information. Behandling av lokaliserad prostatacancer Vid lokaliserad prostatacancer är risken för förtida död relaterad till tumörutbredningen, som i sin tur korrelerar till tumörstadium (T2c utgör de största tumörerna) och PSA-nivå samt till tumörens aggressivitet mätt som Gleason score (GS). Patienterna indelas därför i tre grupper: Lågriskgrupp: PSA <10 µg/l och GS 6 Intermediär riskgrupp: PSA µg/l och/eller GS 7 Högriskgrupp: PSA >20 µg/l och/eller GS Eftersom risken för förtida död i låg- och intermediärriskgrupperna är liten under de 10 första åren efter tumörens upptäckt även om patienten lämnas utan primärbehandling (10 20 procent), är det viktigt att ta hänsyn till patientens förväntade överlevnad. I flera studier har man funnit att risken för progress av sjukdomen är hög efter års observationsperiod i låg- och intermediärriskgrupperna om patienterna behandlas först när sjukdomen ger symtom. 14

15 För lågriskgruppen är aktiv monitorering och symtomstyrd behandling rimliga alternativ vid förväntad överlevnad < 10 år, det vill säga uppföljning/kontroll inför senare ställningstagande till behandling och kurativt syftande eller symtomlindrande behandling vid sjukdomsprogress. Eftersom prostatacancer kan vara en långsamt tillväxande tumörsjukdom, har operation (radikal prostatektomi) för patienter med förväntad överlevnad <10 år fått lägre prioritet än vad som är fallet vid förväntad överlevnad >10 år. Kirurgi och strålbehandling har fått samma prioritet (2 4 beroende på riskgrupp) eftersom behandlingsresultaten (innefattande doseskaleringskonceptet) för extern strålbehandling och brachyterapi är jämförbara med dem från radikal prostatektomi vid lokaliserad prostatacancer. Neoadjuvant eller adjuvant cytostatikabehandling är ej aktuella som åtgärder vid prostatacancer. Hormoner som tillägg till strålbehandling har fått prioritet 4 för högriskgruppen med förväntad överlevnad > 10 år eftersom behandlingen ger ökad lokal kontroll samt ökad metastasfri och sjukdomsfri överlevnad. Neoadjuvant hormonbehandling vid radikal prostatektomi för lågriskgruppen har satts på icke-göra-listan på grund av att åtgärden inte visats ha någon effekt på recidivfri överlevnad efter 5 7 års uppföljning. Adjuvant strålbehandling för intermediär- och högriskgrupperna med förväntad överlevnad > 10 år ger förlängd tid till recidiv och har därför fått prioritet 5. Uppföljning Uppföljning efter kurativt inriktad behandling ger nästan 100 procent sensitivitet för att upptäcka recidiv innan symtom utvecklas. Detta ger möjlighet till komplett remission av cancersjukdomen genom kompletterande strålbehandling. Hormonell behandling kan påbörjas tidigare än om patienten söker vid symtom. För patienter under hormonell behandling kan kompletterande behandling påbörjas tidigare än om patienten söker vid symtom, men effekten är inte studerad. Effekten på livskvaliteten är inte känd. Behandling av lokalt avancerad prostatacancer Aktuella behandlingsalternativ är kombination av strålbehandling och hormonbehandling (antiandrogen) antiandrogen (bikalutamid) kirurgisk kastration medicinsk kastration med GnRH-analog. 15

16 Behandlingsalternativen får olika prioritet beroende på patientnytta som följd av förväntad återstående livslängd. Vid förväntad överlevnad > 5 år: Väg samman tumörfaktorer (symtom, Gleasongradering, PSA-värde och -utvecklingstakt, etc.) och patientfaktorer (sexuell funktion, fysisk aktivitetsgrad, oro, etc.) vid val mellan de olika behandlingsmöjligheterna. För i övrigt relativt friska patienter med lång förväntad överlevnad överväg i första hand kombination av strålbehandling och hormonbehandling. Behandling med antiandrogener ger mindre risk för biverkningar (störningar i sexuell funktion och libido, blodvallningar, osteoporos) jämfört med kastration. Vid förväntad överlevnad < 5 år: Om patienten är symtomfri överväg i första hand hormonell behandling som ges först vid symtomgivande progress. Vid symtom tillämpa kirurgisk eller medicinsk kastration. Behandling av patienter med fjärrmetastaser Erbjud i första hand kastrationsbehandling (kirurgisk eller medicinsk) eller parenteral östrogenbehandling. Tumörspecifika palliativa insatser före brytpunkt för vård i livets slutskede För patienter med tumörsymtom där det är aktuellt med behandling av cytostatika, välj i första hand docetaxel på grund av bättre palliativ effekt, längre tid till progress och förlängd överlevnad. Vid smärtor från skelettmetastaser överväg alltid palliativ strålbehandling. Vid misstanke om ryggmärgskompression påbörja utredning akut och ge behandling utan dröjsmål om misstanken bekräftas. Palliativ vård i livets slutskede Generellt har palliativa insatser fått hög prioritet på grund av att man bedömt tillståndens svårighetsgrad vara mycket hög. Svårighetsgrad har alltså vägt tungt. Det finns en brist på studier och ofta brist på möjligheter att göra hälsoekonomiska analyser för dessa tillstånd och åtgärder. Randomiserade studier för att stärka evidensen för effekten av palliativa åtgärder har av etiska skäl ofta bedömts olämpliga. 16

17 Större delen av de palliativa insatser som inte är tumörspecifika är likartade för de tre tumörformerna. I de flesta fall finns det heller ingen anledning att göra några skillnader i prioritet mellan insatserna mellan de tre tumörformerna. Däremot finns det exempel på insatser (exempelvis palliativ strålbehandling mot smärta, orsaksinriktad behandling av illamående och konfusion, blodtransfusion) med tydligt lägre prioritet om de utförs efter brytpunkten, jämfört med före brytpunkten för palliativ vård i livets slutskede. På grund av mycket hög kostnad/effektkvot har erytropoetinbehandling vid anemi låg prioritet före brytpunkt och har placerats i icke-göra-listan efter brytpunkten. De åtgärder som fått hög prioritet efter brytpunkt avser i första hand smärt- och symtomlindring, insatser för att upprätthålla livskvalitet och trygghet för patient och närstående samt palliativt kompetensstöd till andra vårdgivare. Kvalitetsindikatorer Riktlinjerna föreslår dels kvalitetsindikatorer som är gemensamma för de tre tumörformerna, dels indikatorer som är specifika för bröstcancer, kolorektal cancer och prostatacancer. Gemensamma kvalitetsindikatorer Överlevnad och dödlighet Multidisciplinär bedömning i enlighet med fastställda vårdprogram Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/ nationellt vårdprogram Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning Tid från diagnostisk åtgärd till besked om diagnos Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0 10) för skattning av smärta i det palliativa skedet. Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets slutskede Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet. 17

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Nationella indikatorer för God vård. Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Nationella indikatorer för God vård Hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer Artikelnr 2009-11-5 Publicerad www.socialstyrelsen.se, november 2009

Läs mer

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11

iii En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationellcancerstrategi Stockholm 2009 iii EN--S o FF---EN---TL---I -=-ST... AT... G-A UTREDNINGAR SOU 2009:11 Sammanfattning Uppdraget

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

En nationell cancerstrategi för framtiden

En nationell cancerstrategi för framtiden En nationell cancerstrategi för framtiden Betänkande av Utredningen En nationell cancerstrategi Stockholm 2009 SOU 2009:11 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter:

Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Här finner ni aktuella vårdprogram, riktlinjer och rapporter: Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Sahlgrenska Universitetssjukhus 413 45 GÖTEBORG Tfn 031 343 90 60 Fax E-post 031 20 92 50 mail@oc.gu.se

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version

2011:4. Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård 2011:4 PRIORITERINGSCENTRUM. Reviderad version Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Nationell modell för öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvård Reviderad version Mari Broqvist Maria Branting Elgstrand Per Carlsson

Läs mer

Mitt i. prioriteringsprocessen

Mitt i. prioriteringsprocessen April 2002 Mitt i prioriteringsprocessen Sektorsrådens pågående arbete med vertikala prioriteringar Vertikala prioriteringsarbetet - - lägesrapport från medicinska sektorsrådens pågående arbete i regionen

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer

Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Lika vård för alla? En studie av vårdkedjan för prostatacancer LHC Report: Nr 2 2011 Jon Rognes Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov

Hjälpmedel. - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedel - prioriteringar och individuella behov Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2006 Författare: Greger Olsson, hjälpmedelsstrateg, Hjälpmedelsverksamheten, Umeå Ansvarig handläggare: Peter Lorentzon Ansvarig

Läs mer

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN

REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN 2013-05-24 REGIONAL NIVÅSTRUKTURERINGSPLAN FÖR CANCERVÅRDEN I NORRA REGIONEN Beslutad av Förbundsdirektionen för Norrlandstingens Regionförbund att gälla fr.o.m. 2013-05-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Omvårdnad vid bröstcancer

Omvårdnad vid bröstcancer Omvårdnad vid bröstcancer NATIONELLT VÅRDPROGRAM Giltighetstid 2013 2015 Ledningsgruppen sjuksköterskor i bröstcancervård Augusti 2013 Slutgiltig version augusti 2013 Ansvarigt Regionalt cancercentrum:

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program

Tillsammans kan vi besegra cancer. Intressepolitiskt. program Tillsammans kan vi besegra cancer Intressepolitiskt program Cancerfondens intressepolitiska program antaget av Cancerfondens styrelse den 8 april 2014. Foto sid 4 Cancerfonden, sid 5 Karl Gabor, sid 9

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening

gastrokuriren Gastrokuriren Nummer 4 År 2012 Volym 17 tidskrift för svensk gastroenterologisk förening gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening Nummer 4 År 2012 Volym 17 LICENSNUMMER 341093 LICENSNUMMER 341093 MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKERI LICENSNUMMER 341093 Gastrokuriren

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 978-91-85947-30-0 (Webbversion) Innehållsförteckning Del 1. Palliativ vård 1. Inledning 6 1.1 Palliativ vård ur ett samhällsperspektiv 6 1.2 Palliativ

Läs mer