Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS)"

Transkript

1 Riskbaserat beslutsstöd för säkrare dricksvatten (RiBS) Lars Rosén Chalmers tekniska högskola DRICKS centrum för dricksvattenforskning

2 Projektets övergripande syfte Utveckla metoder för beslutsstöd som kan leda till en kostnadseffektiv och hållbar minskning av hälsorisker från mikrobiologisk förorening av dricksvatten Fokus: Hela systemet - Från källa till tappkran Projektperiod: Finansiär: Svenskt Vatten Utveckling Samarbete: Forskare, VA-bransch och myndigheter Forskare från olika ämnesområden

3 Deltagare Lars Rosén (Chalmers) Andreas Lindhe (Chalmers) Ekaterina Sokolova (Chalmers) Mia Bondelind (Chalmers) Annika Malm (Göteborgs Stad & Chalmers) Thomas Pettersson (Chalmers) Viktor Johansson (Chalmers) Nashita Moona (Chalmers) Masoumeh Heibati (Chalmers) Kathleen Murphy (Chalmers) Olof Bergstedt (Göteborgs Stad & Chalmers) Kaisa Sörén (SVA) Jonas Toljander (SLV) Åsa Sjöling (GU/KI) Lars-Ove Lång (SGU & Chalmers)

4 Vilka risker har vi att hantera? Mikrobiologiska föroreningar innebär hälsorisker för konsumenter Vad är bästa sättet att minska risker och hur långt ska vi gå? Råvatten? Beredning? Distribution? Vi måste hantera hälsorisker men också risker att vi tar felaktiga beslut: Risken att vi genomför åtgärder som inte behövs Risken att vi inte genomför åtgärder som behövs

5 Projektets huvuddelar WP2. Råvatten Påverkan av fekala källor på råvattenkvaliteten WP3. Beredning Utvärdera och optimera mikrobiologiska barriärer WP4. Distribution Mikrobiologiska risker i ledningsnätet WP1. Riskbedömning och riskhantering Beslutsstöd genom integrerad riskbedömning och kostnads-nyttoanalys

6 WP1: Riskbedömning och kostnads-nyttoanalys Syftet är att utarbeta ett ramverk och metodik för att kombinera riskbedömning och kostnads-nyttoanalys Mikrobiella risker Kostnads-nyttoanalys Samhällsekonomisk analys Negativa konsekvenser (kostnader) och positiva konsekvenser (nyttor) Identifiera handlingsalternativ och utvärdera dem Utökad provtagning/övervakning Åtgärder i systemet Utnyttjar information från övriga delar av projektet samt flera andra projekt (SVA, Livsmedelsverket, SGU, mm)

7 B1. Nyttor för producenten till följd av åtgärden C1. Kostnader för producenten till följd av åtgärden Tack till Tore Söderqvist, Enveco

8 B1. Nyttor för producenten till följd av åtgärden C1. Kostnader för Åtgärdskostnader producenten till följd av åtgärden Producentekonomisk analys Tack till Tore Söderqvist, Enveco

9 B1. Nyttor Ökat markvärde för på producenten fastigheten till där följd EBH av åtgärden sker B2. Positiv extern effekt: Positiva effekter på hälsa B3. Positiv extern effekt: Positiva effekter på miljön (ekosystemtjänster) B4. Andra positiva externa effekter C1. Kostnader för Åtgärdskostnader producenten till följd av åtgärden C2. Negativ extern effekt: Negativa effekter på hälsa C3. Negativ extern effekt: Negativa effekter på miljön (ekosystemtjänster) C4. Andra negativa externa effekter Tack till Tore Söderqvist, Enveco

10 Samhällsekonomisk analys Nationella Dricksvattenkonferensen, Uppsala april 2015 B1. Nyttor Ökat markvärde för på producenten fastigheten till där följd EBH av åtgärden sker C1. Åtgärdskostnader B2. Positiv extern effekt: Positiva effekter på hälsa B3. Positiv extern effekt: Positiva effekter på miljön (ekosystemtjänster) B4. Andra positiva externa effekter C2. Negativ extern effekt: Negativa effekter på hälsa C3. Negativ extern effekt: Negativa effekter på miljön (ekosystemtjänster) C4. Andra negativa externa effekter Tack till Tore Söderqvist, Enveco

11 WP1: Genomfört och pågående arbete Identifiering och beskrivning av viktiga beslutsproblem inom svensk dricksvattenförsörjning Koppla samman befintliga ramverk Ge struktur Visa länken mellan riskbedömning och kostnads-nyttoanalys. Litteraturgenomgång Sammanställa tillgänglig data Värderingsstudier Identifiera viktiga kunskapsluckor Effektkategorisering för att beskriva kedjan: riskhändelser effekter åtgärder nyttor Val av fallstudier Mälaren (ytvatten) Vombsjön (konstgjord infiltration) Arbetet genomförs bl.a. inom ett doktorandprojekt Koppling till projekt tillsammans med SGU och den pågående statliga dricksvattenutredningen

12 WP 2 Råvatten Syftet är att bedöma påverkan av olika fekala föroreningskällor på mikrobiell råvattenkvalitet Metoder: Övervakning av fekala indikatorer och patogener Spridningsmodellering inom avrinningsområdet inom råvattentäkten Fallstudieområden: Mälaren ( konsumenter) Vombsjön ( konsumenter) Vombsjön

13 WP 2 Råvatten: Resultat SWAT modellering av Stäket (Mälarens delavrinningsområde) Simulerat spridning från avloppsreningsverk, enskilda avlopp, betesmark och gödsling inom avrinningsområdet till råvattentäkten Se presentation Johan Åström och Viktor Johansson MIKE 3 modellering av Vombsjön Simulerat spridning av fekala föroreningar inom råvattentäkten, t.ex. från en betesmark till råvattenintaget

14 WP 2 Råvatten: Resultat Modelleringsresultat spridning inom avrinningsområdet Stäket (Mälaren): Reduktion av Cryptosporidium belastning till följd av tre scenarier 0,6 0,57 0,5 Log-reduktion Cryptosporidium 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0-0,1-0,2 0,27 0,00 0,00 0,00-0,3-0,4-0,31 Delavrinningsområde A Delavrinningsområde B Årsdosen gödsel sprids vid bara ett tillfälle på våren Vegetationsremsor anläggs i anslutning till vattendrag Åtgärder vid avloppsreningsverken

15 WP 2 Råvatten: Resultat Modelleringsresultat spridning inom råvattentäkten Vombsjön: Utsläpp från en betesmark föroreningstransport beroende på vindriktning N Ö S V Färger visar föroreningshalter

16 WP 2 Råvatten: Fortsatt arbete Provtagning Vombsjön och dess tillflöden betessäsongen 2015 patogena E. coli, Campylobacter, Salmonella betessäsongen 2016 Cryptosporidium Fortsatt modellering i fallstudieområden Förväntade resultat: metoder för att bättre förstå påverkan av potentiella fekala föroreningskällor på råvatten underlag för riskbedömning och kostnads-nyttoanalys Besök också poster RiBS Råvatten Sokolova et al.!

17 WP3: Beredning Syftet är att utvärdera och optimera effektiviteten av mikrobiologiska barriärer på ett vattenverk under ansträngda förhållanden. Ansträngda förhållanden, tex: Lukt och smak Höga flöden Kallt vatten Höga halter NOM Genom: Fluorescence EEM (excitation emission matrices) Enklare modellering Ge underlag för kostnads-nyttoanalys

18 WP3: Påbörjad studie Syfte: Processoptimering vid lukt och smak-problematik. Studien är i planeringsstadiet Bygger vidare på en tidigare studie besök gärna postern: Naturligt organiskt material och lukt samband och åtgärder K. Holm, Göteborgs stad, R. Hansson, Västvatten, M. Mafinejadasl, Tjörn, N. Moona, DRICKS Chalmers

19 WP4: Distribution Syftet är att identifiera och kvantifiera mikrobiologiska risker i distributionssystemet Delmoment: 1. Identifiera och bedöma risker på ledningsnätet utifrån befintlig data 2. Utvärdera användbarheten hos flourescense för att bedöma risker 3. Utveckla den i tidigare projekt framtagna konceptuella modellen för QMRA för ledningsnätet (med data från punkt 1). 4. Underlag för kostnads-nyttoanalys (WP1)

20 WP4: Genomfört arbete Förstudie med kostnads-nyttoberäkningar för läckage, som kan ta hänsyn till risker för inträngning vid trycklöst nät. Samverkan i riskbedömning av SLV. Underlag för bedömning av användbarhet för flourescence riskbedömning, se poster av Masoumeh Heibati et al. Rekrytering av ytterligare doktorand pågår.

21 Förväntade nyckelresultat i RiBS Metoder för att förutsäga inverkan från fekala föroreningskällor på mikrobiell förekomst och sammansättning i råvatten Snabbare och mera korrekta metoder för bedömning av effektiviteten hos mikrobiologiska barriärer i vattenreningsverk Kvantifiering av mikrobiologiska risker i distributionsnätet för att möjliggöra prioritering av riskreducerande åtgärder Metoderna samordnas för att ge vattenproducenter möjlighet till snabbare och samordnad övervakning av hela försörjningssystemet Ramverk för beslutsstöd: riskbedömning integreras med kostnads-nyttoanalys utvärdera den samhällsekonomiska nyttan av åtgärder och övervakning välmotiverad och hållbar hantering av hälsorisker

22 Tack!

Verksamhetsberättelse DRICKS

Verksamhetsberättelse DRICKS Verksamhetsberättelse DRICKS 2012 1 Verksamhetsberättelse för DRICKS 2012 Omslagsbild: Rörbrott i Göteborg vintertid (Foto: Thomas Pettersson) 2 Sammanfattning Denna rapport beskriver utfallet av Svensk

Läs mer

Riskanalys från råvatten till tappkran

Riskanalys från råvatten till tappkran Rapport Nr 2010-08 Riskanalys från råvatten till tappkran Andreas Lindhe Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SV-Utveckling) är kommunernas eget FoU-program om

Läs mer

Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt

Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt Rapport Nr 2011 18 Värdering av risker för en relativt opåverkad ytvattentäkt Modellering av Rådasjön med stöd av inaktiveringsstudier och mikrobiell källspårning Johan Åström Olof Bergstedt Ekaterina

Läs mer

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv

Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv Rapport nr 6-2012 Mikrobiologiska dricksvattenrisker ur ett kretsloppsperspektiv - behov och åtgärder av Rikard Dryselius LIVSMEDELS VERKET NATIONAL FOOD AGENCY, Sweden Innehåll Innehåll... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018

Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan 2015-2018 Del 3 Samarbete och ständiga förbättringar Planen har utarbetats av Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Länsstyrelsen,

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder

Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education The Agency s projekt om bedömningar påbörjades under 2005 med 23 deltagande länder.

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer

Säkra Svenska Livsmedel

Säkra Svenska Livsmedel Säkra Svenska Livsmedel En forsknings- och innovationsagenda Säkra Svenska Livsmedel Projektinformation Diarienr: 2014-01773 Projekttitel: Säkra svenska livsmedel! Koordinerande projektpart (koordinator):

Läs mer

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB

Strategiplan. för Ronneby Miljö & Teknik AB Strategiplan för Ronneby Miljö & Teknik AB 1 0 2 2 2 0 2 0 Ronneby Miljö & Teknik AB Bolaget bildades 1999 och är helägt av AB Ronneby Helsobrunn, som i sin tur ägs till 100 % av Ronneby kommun. Vi hanterar

Läs mer

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08

Råvattenkontroll. Krav på råvattenkvalitet 2008-12-08 Råvattenkontroll Krav på råvattenkvalitet ii Förord Det är viktigt att råvaran till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten, håller en hög kvalitet. Svenskt Vatten har goda erfarenheter av vattenskydd

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS

Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Seminarieprogram VA-mässan 2014 SAMARBETSPARTNERS Välkommmen till VA-mässans seminarier! Under VA-mässans alla dagar kommer vi liksom tidigare år att genomföra ett antal seminarier riktade till dig som

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int).

En stor mängd övrig information om Europeiska unionen är tillgänglig på Internet via Europa-servern (http://europa.eu.int). Denna publikation kan fås gratis, så länge upplagan räcker, från: Informationscenter (BU-9 0/11) Generaldirektoratet för miljö Europeiska kommissionen BE-1049 Bryssel Fax: +32 2 299 61 98 E-post: ENV-PUBS@cec.eu.int

Läs mer

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18

Affärsplan 2015 2018. Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 2018 Antagen 2014-10-22 Reviderad: 2014-12-18 Affärsplan 2015 Innehåll Ägardirektiv 13 Långsiktiga mål 14 Måluppföljning 15 Produktion och drift 16 Förvaltning 18 Utveckling och framtid

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Riskanalys för legionella

Riskanalys för legionella Riskanalys för legionella Ett kapitel i kunskapssammanställningen Legionella i miljön hantering av smittrisker Juli 2015 Innehåll Riskanalys för legionella... 3 Behov av riskbedömningar för legionella...

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt

Finn de områden som göder havet mest. i Södra Östersjöns vattendistrikt r e g e r i n g s u p p d r a g: Finn de områden som göder havet mest i Södra Östersjöns vattendistrikt Innehåll Sammanfattning 5 Uppdraget Finn de områden 7 Övergödning i Östersjön 8 Närsaltstillförsel

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Västerås 2013-05-24 Vattenmyndigheten Länsstyrelsen i Västmanlands län Västra Ringvägen 1 Västerås e-post: vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se Naturskyddsföreningens remissvar till samrådshandling

Läs mer