Beslutsstöd för samhällets kri2ska flöden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsstöd för samhällets kri2ska flöden"

Transkript

1 Beslutsstöd för samhällets kri2ska flöden Urban expansion Dela data ynergier Krisledning Flödessamhället Modellera Applicera, Analysera, Visualisera & Kommunicera

2 Beslutsstöd för samhällets kri2ska flöden Översiktligt projek2nnehåll Indikatorer Kravställare: - VG Län - Göteborg - Gryaab - Trafikverket Indikatorer: GU/CTH - Gryaab-fallet - Tjänsteindikatorer? - amverkan NK GIA GIA aab: - Tullverket - katteverket - TBD Nätverkskarta: aab - Fokus Gbg - Tjänster / Aktörer - amverkan Indik. GIA GIA

3 Teore>sk del

4 Flödessamhället (amhällets kri2ska flöden) " Jägarsamhället Del av ed ekologiskt system Givna förutsädningar ger jämvikt tar maten slut - > flyda DeDa går ad modellera och räkna på " Flödessamhället Jordbruk - > ad bli oberoende av ekologisk jämvikt BosäDningar - Flöden öppnas mellan noder Tillväxt jämviktsbegrepp saknas Flöden koncentreras i städerna och framförallt korskopplingar DeDa går inte ad räkna på PAGE 4

5 Flödessamhället (amhällets kri2ska flöden) " Flödeskopplingar Fysiskt logiska: Elsystem vadenpump telesystem Dynamiska: Ny infrastruktur ökad mobilitet 2llväxt inflydning trängsel osv Mänskliga: Trygghet Tillhörighet Inkomst Trender - jälvförverkligande " Lösning: pecialiserade aktörer - stuprör " Utmaning: Avreglering decentralisering AD få med korskopplingar AD överbrygga stuprören PAGE 5

6 AAB CITY COOPERATION CENTER PROJECT, COP " Inter-American Development Bank, wedish Energy Agency, aab AB " Linköping (E) 2014, Joao Pessoa (BR) 2014 " Energy, Traffic, Water and Environment. " Measure " Analyze " Cooperate " Communicate

7 The methodology in Trujillo Trujillo ignificant sustainability gap ustainable Environmental Land Water Energy Air quality Noise Green house gases olid waste Wastewater Natural disasters Environmental public health Fiscal and Governance Employs participating planning processes Transparency Independent auditing of public accounts Financial and administrative Maximizes its tax base Manages debt responsibly Employs management by results Evaluates quality of public expenditure Implements modern management Main opportunities per pillar based on objective diagnostic Urban development Planning Housing Land use Urban inequality Mode Mobility Pollution ecurity Public perception tation effectiveness Police management Community involvement Productivity Employment Education Innovation No landfill (waste disposal) Low quality for water supply Low treatment of waste waters Outdated plans for natural disasters risk prevention Low tax base producing limited resources for investment Low transparency in fiscal management Informal/inadequate housing uboptimal public transportation ecurity concerns (homicides)

8 The methodology in Trujillo Dashboard and beyond Trends Environmental Land Water Energy Air quality Noise Green house gases olid waste Wastewater Natural disasters Environmental public health Trujillo Fiscal and Governance Employs participating planning processes Transparency Independent auditing of public accounts Financial and administrative Maximizes its tax base Manages debt responsibly Employs management by results Evaluates quality of public expenditure Implements modern management Main opportunities per pillar based on objective diagnostic Urban development Planning Housing Land use Urban inequality Mode Mobility Pollution ecurity Public perception tation effectiveness Police management Community involvement Productivity Employment Education Innovation No landfill (waste disposal) Low quality for water supply Low treatment of waste waters Outdated plans for natural disasters risk prevention Low tax base producing limited resources for investment Low transparency in fiscal management Informal/inadequate housing uboptimal public transportation ecurity concerns (homicides)

9 Dashboard Trends Environmental Land Water Energy Air quality Noise Green house gases olid waste Wastewater Natural disasters Environmental public health Trujillo Fiscal and Governance Employs participating planning processes Transparency Independent auditing of public accounts Financial and administrative Maximizes its tax base Manages debt responsibly Employs management by results Evaluates quality of public expenditure Implements modern management Main opportunities per pillar based on objective diagnostic Urban development Planning Housing Land use Urban inequality Mode Mobility Pollution ecurity Public perception tation effectiveness Police management Community involvement Productivity Employment Education Innovation No landfill (waste disposal) Low quality for water supply Low treatment of waste waters Outdated plans for natural disasters risk prevention Low tax base producing limited resources for investment Low transparency in fiscal management Informal/inadequate housing uboptimal public transportation ecurity concerns (homicides)

10 trategic Decision Gap Governance Extended? Urban Kowledge Lindholmen, COP ituation Awareness Dashboard Environmental Land Water Energy Air quality Noise Green house gases olid waste Wastewater Natural disasters Environmental public health Trujillo Fiscal and Governance Employs participating planning processes Transparency Independent auditing of public accounts Financial and administrative Maximizes its tax base Manages debt responsibly Employs management by results Evaluates quality of public expenditure Implements modern management Urban development Planning Housing Land use Urban inequality Mode Mobility Pollution ecurity Public perception

11 Beslutsstöd för sammhällets kritiska flöden Frågeställning AIR LAND EA THE CITY INFRATRUCTURE

12 Isolera det nödvändiga trukturera Beslutsstöd Frågeställning Indikatorer& Mål Modell Inkludera aktörer, rela>oner och processer UTUAL EPENDENCIE

13 Utveckla modell för samhällsflöden Fallstudie: Hållbar dagva8enhantering i Göteborgsregionen

14 Metodik för beslutsstöd Identifiera - fasen Definiera problem ställning Kartlägg ystempåv Kartlägg rela2onerna Kartlägg processerna Integrera Kartlägg aktörerna ystembeskrivning - Aktörer - Objektspåverkan - Processer - ystempåverkan - Privata/Offentliga rela2oner Mäta/tyra - fasen

15 Defini2oner " Problemställning Definiera problem ställning Kartlägg aktörerna Hållbar dagvadenhantering i Göteborg " Vilka aktörer påverkar Vilka förvaltar Vilka nydjar

16 Kartlägg aktörerna Definiera problem ställning Kartlägg aktörerna Kartlägg ystempåv Kartlägg rela2onerna " Vilken effekt skapar varje aktör, eller kategori av aktör Volym Kvalitét " Rela2oner Kons2tuerande Opera2vt Direkt Ömsesidig Legalt dok Kan dessa rankas eller definieras tydligare?

17 ammanställning av nätverksskisserna Minut - Dygnsoperativ trategisk - långsiktig Länsst EU Region - Överenskommen - breddning Beslut - dygnsopera2vt Univ Institut Nämnder Kommunstyrelsen B nämnd Processer Kommersiell Frekvens yst påverkan Behov - Input MHI tadsledningskontoret Lokal förvalt Bost. Exploatörer bolag tyrning Nyttor - Output K-Kommun K&V P&N TrK BK Behov - Input Drift& Uhåll Utveckling Uhåll - Effekt - Frekvens Bost. Infrastrukt bolag Nyttor - Output Ryaverken Behov - Input K-Kommun Gryaab Ryaverket Park och Infrastrukt natur & Aktörer Bost. Transp&kollektivtrafik Infrastr bolag Nyttor - Output

18 Planprocessen t.o.m Bygglovet Definiera problem ställning Kartlägg aktörerna Kartlägg ystempå v Kartlägg rela2oner na Kartlägg processern a Utredningar - Dagvattenutr - Miljökonsekv. - Hydrogeologisk - m.m. Programplan Översiktsplan Domän Trafik DP DP DP DP Miljö ocial DagvaDen DP

19 Beslutsstöd för samhällets kri2ska flöden Processbild Lantmäteriet LM Fastighetskontor FK Översikts-/ programplan Exploatör Trafikkontor TK Bygglovsprocessen Operativ verksamhet Detaljplane processen Plandokument, Ramar Bygglov tadsbygnadskontoret BK Detaljplan Bygglov Operativ verksamhet Park&Natur PN Förnyelser/ Omprövning Bygglov Operativ verksamhet Kretslopp&Vatten KV Konsult Dagvattenutredning m.m. Markförvaltningen MF

20 Förvaltare och Brukare i ed expansionsskede tadsledning Lokala förvaltare Lokala Brukare Externa brukare trategisk process Markförvaltningen MF Lantmäteriet LM MF Exploatör/drift Fastigheter Väder FN FK Kommunstyrelsen TN BN PN tadsledningskontoret TK BK PN Program plan Detaljplan Bygglov Bygglov Bygglov Bygglov Exploatör/drift Lokal Infrastruktur Exploatör/drift Trafik&Transport Exploatör/drift Park&Naturomr Nationell Infrastruktur Extern Trafik&Transport KVN KV Externa förvaltare Trafikverket Ryaverket Gryaab Drift/Underhåll/reningExploatering (Försäljning av slam) DagvaDen & Recipient Belastning i forma av Volym och Kvalitet

21 Förvaltare och Brukare i ed jämnviktsskede tadsledning Lokala förvaltare Lokala Brukare Externa brukare Operativ styrning trategisk process Operativ process Markförvaltningen MF Lantmäteriet LM MF Exploatör/drift Fastigheter KV Kommunstyrelsen FN TN BN PN KVN tadsledningskontoret FK TK BK PN KV planprocess Exploatör/drift Lokal Infrastruktur Exploatör/drift Trafik&Transport Exploatör/drift Park&Naturomr Nationell Infrastruktur Extern Trafik&Transport Verktyg Avgifter Beskattning m.m. MF FK TK BK Trafikverket Externa förvaltare Trafikverket Gryaab Ryaverket PN Drift/Underhåll/reningExploatering (Försäljning av slam) Dagv. & Rec. Belastning i form av Volym och Kvalitét

22 Generaliserat beslutsstöd trategisk process Operativ process trategiska indikatorer Operativa indikatorer ystemet tads Ledning & Förvaltning tyrning Anpassade medel för trategisk styrning Anpassade medel för Operativ styrning tyrning Förvaltningar Beaktande av Urban dynamik Beaktande av Urban dynamik " Vilken effekt/effektmål bör uppnås? - Dessa skall vara mätbara för ad koppla indikatorer. " Vilka medel kan användas för ad uppnå effektmålen? - Dessa medel kan nu rankas u2från kostnad, effek2vitet m.m. MEN också u2från sidoeffekter " Vilka resurser skall förmedla effekten? - idoeffekter beaktas.

23 FortsäDning " Höga flöden i Göteborg - regionalt " Länsstyrelsen, Göteborgs stad " Integrera: Från lokalt 2ll regionalt " Integrera: Från opera2vt 2ll strategisk " Integrera: Resultat med andra MB relaterade projekt

24 Tack!

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar

Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar RAPPORT Vattenaspekter i framtida svenska certifieringssystem för stadsdelar Johanna Andersson IVL svenska Miljöinstitutet AB Anders Rydberg & Sven Celander WSP B2141 November 2013 Rapporten godkänd: 2013-11-11

Läs mer

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen

Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen www.vti.se/publikationer VTI rapport 781 Utgivningsår 2013 Ökad cykling: Professionella utmaningar och hinder i den lokala transportplaneringen Åsa Aretun Kerstin Robertson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring

Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Attraktiv, innovativ och hållbar strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring Slutbetänkande av Konkurrenskraftsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:15 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092

HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 ISSN 1103-4092 HCS Hållbarhetscertifiering av stadsdelar. Steg 1 RAPPORT U2012:06 ISSN 1103-4092 Avfall Sveriges förord Miljöcertifiering av byggnader har blivit ett efterfrågat verktyg för byggherrar och fastighetsägare

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering.

Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem. Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Bättre införande av åtgärder för ett hållbart transportsystem Sammanfattande råd från tre års tvärvetenskaplig forskning om implementering. Lund mars 2009 Document information Title: WP/Project: Bättre

Läs mer

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

VA 2013:06. Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 VINNOVA Analys VA 2013:06 Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011 Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Framtidens stad redan idag - hållbara lösningar i en globaliserad värld

Framtidens stad redan idag - hållbara lösningar i en globaliserad värld Framtidens stad redan idag - hållbara lösningar i en globaliserad värld Peder Berne, Project Manager Sustainable city, E.ON Sverige April 19th, 2013 Malmö Accelererande urbanisering i Sverige, Europa och

Läs mer

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA

Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Rapport Nr 2014 13 Beslutsstöd inför stora investeringar inom VA Hållbarhetsanalyser och samhällsekonomiska bedömningar Karin Carlsson Erik Kärrman Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund

Hållbarhetsmodeller. vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Hållbarhetsmodeller vad är hållbar utveckling? Göteborgsregionens kommunalförbund Syftet med denna rapport är att öka kunskapen kring hållbarhetsmodeller. Rapporten har godkänts av GR:s förbundsstyrelse

Läs mer

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18)

Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) V I N N OVA I N F O R M AT ION V I 2 0 0 8 : 1 1 ( e r s ä t t e r V I 2 0 0 6 : 1 7 ) Projekt inom programmet E-tjänster i offentlig verksamhet (English version VI 2006:18) ISSN: 1650-3120 Maj 2008 Den

Läs mer

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner

Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner www.vti.se/publikationer VTI rapport 786 Utgivningsår 2013 Planering och beslutsprocesser för energieffektivare väg- och gatubelysning i svenska kommuner Annika K Jägerbrand Kerstin Robertson Hans B Andersson

Läs mer

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11

Innehåll. Lars Reuterswärd har ordet 4. 2011 i korthet 6-7. Höjdpunkter 2011 8-9. RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Årsrapport 2011 Innehåll Lars Reuterswärd har ordet 4 Vision 5 2011 i korthet 6-7 Höjdpunkter 2011 8-9 RÄTTVISA, GRÖNA och TÄTA städer 10-11 Att gå samman för att möta urbana utmaningar 12-13 Göteborg

Läs mer

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006

Lokal översättning av de nationella miljömålen. En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta svenska kommuner 2006 RAPPORT 5646 NOVEMBER 2006 Lokal översättning av de nationella miljömålen En processutvärdering i åtta

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises

Humanitär Logistik - Best Practises Humanitär Logistik - Best Practises FREDRIK LIND Möjliga användningar inom militär logistik FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation

Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Rapportnummer PTS-ER-2011:26 Datum 2010-12-01 Affärsmöjligheter med bredbandskanalisation Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Nytta, modeller och förslag på främjande åtgärder Rapportnummer

Läs mer

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering

Aktivt liv i byggda miljöer. Manual för kommunal planering Aktivt liv i byggda miljöer Manual för kommunal planering Innehållet i manualen är framtaget av fil dr Johan Faskunger, Proactivity AB. Ett stort tack till Alexander Ståhle, Kth och Spacescape AB, och

Läs mer

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP)

Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Rapport, juni 2011 Etapputvärdering av centrumbildningen Virtual Prototyping and Assessment by Simulation (ViP) Peter Stern, Linda Blomkvist, Nulifer Ipek & Tomas Åström www.technopolis-group.com Etapputvärdering

Läs mer

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING

E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING ID: 12836 E KOSYSTEMTJÄNSTER INOM M ILJÖCERTIFIERING Analys av miljöcertifieringssystemen BREEAM COMMUNITIES, BREEAM-SE OCH CEEQUAL Jeanette Green, NCC, Charlotte Bejersten Nalin, NCC, Petra Brinkhoff,

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011

www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 www.pwc.com/se Offentlig medfinansiering Greentech Day 2011 Cleantech & Innovations v/anders Krantz PwC Site Location and Incentives Services State & regional Tax Credits Economic Incentives Negotiation

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Dnr 2012/010

Turismens betydelse. Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling. Dnr 2012/010 Turismens betydelse Litteraturöversikt över forskning kring destinationsutveckling Dnr 2012/010 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 010

Läs mer

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme

samhällsekonomisk analys av fjärrvärme samhällsekonomisk analys av fjärrvärme SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS AV FJÄRRVÄRME rapport 2013:5 lcertifikatsystemet så hade elanvändningen varit lägre, samtidigt som gen av värmepumpar hade varit högre. Vi

Läs mer

Handbok om VA i omvandlingsområden

Handbok om VA i omvandlingsområden Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden Krister Törneke Lena Tilly Erik Kärrman Mats Johansson Denis van Moeffaert Svenskt Vatten Utveckling Rapport Nr 2008-11 Handbok om VA i omvandlingsområden

Läs mer

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet -

Integrerad. - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - Integrerad styrning - På väg mot kommunal och regional hållbarhet - En kortfattad introduktion till en modell för ett integrerat ledningssystem, som hjälper kommuner och regioner att integrera aspekter

Läs mer