Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund"

Transkript

1 Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch ombyggnad av Lilla Alby Skola som antogs i kommunfullmäktig Det innebär att Stadsbyggnads och miljöförvaltningen ska genomföra projektet efter tidplan och inom ekonomiska ramar. 2. Mål Tilloch ombyggnaden av skolan ska resultera i utökad verksamhet i enlighet med program daterat Projektet ska vara genomfört i augusti 2016 inom beslutad budget ram. 3. Omfattning och resultat 3.1 Omfattning Till och ombyggnad görs under pågående verksamhet i skolan. Tillbyggnad kommer att innehålla ett nytt tillagningskök som ersätter dagens mottagningskök. Tillfälliga paviljonger ska beredas bakom Klippans förskola så att mark inom fastigheten Sundbyberg 2:4 frigörs för platsetablering och byggnation av ny skola. Ombyggnation av befintlig skola och skolgård planeras in i samråd med verksamheten. Ledningsomläggning förbereds och utförs under våren En multiplan bereds för skolans och allmänhetens nyttjande i del av skolgård, samt att ett markområde avsätts för ny nätstation intill skolgården Avgränsningar Utöver ovanstående erfordras styrgruppsbeslut och ev. beslut i verksamhetsdrivande nämnd, se punkt 7.4. Fuktsanering av gymnastikhall ligger utanför detta investeringsprojekt. 3.2 Resultat Krav på resultat Se punkt 2. Mål.

2 3.1.1 Överlämning och godkännande av resultat Slutbesiktningar i ett fåtal delentreprenaderna kommer att följas av en slutlig besiktning. Efter godkänd slutbesiktning övergår ansvaret för fastigheten över till kommunlokaler. Ansvar för verksamhetsrelaterade investeringarna och anpassningarna övergår till hyresgästen. Före anläggningen får tas i bruk skall slutbevis ha utfärdats av Sundbybergs Stads myndighetsrepresentant. 4 Kopplingar till andra projekt Processen detaljplaneändring, som påbörjade i december 2011 är nu i granskningsskede. Laga kraft beräknas våren Därefter kan bygglov och tekniskt samråd för till och ombyggnaden sökas och fastighetsreglering slutföras. Gatuombyggnad av Humblegatan planeras och systemskede beräknas ske under Exakt avgränsning av markområdet ska tydliggöras i projektering av tillbyggnaden av skolan. 5 Tidplan 5.1 Start och sluttidpunkt Genomförandeskedet inleddes under oktober månad 2012 och tillbyggnaden ska överlämnas juni Paviljonger som ersätter de belägna vid Humblegatan planeras in för inflyttning till maj/juni 2013 för att nyttjas under byggskedet till en ännu inte fastställd tidpunkt. Ombyggnaden av befintlig skola och skolgård är inte tidplanerad, men företas om möjligt under skollov kommande år med början våren Efter färdigställt arbete slutförs administrativt arbete enligt IORprocessen. En prel tidplan, dat finns som revideras efter behov. 6 Kostnader och resurser 6.1 Kostnader För projektets genomförande avsätts 149,1mnkr inom stadsbyggnads och miljöförvaltningen, vilka fördelas under kommande budgetår. För projektet ligger 2 mnkr inom Barn och utbildningsförvaltningens budget för lös inredning. Detta medför att två fakturaattestmottagare finns och att två förvaltningar skall arbeta med budgetarbete i projektet. 3.1 O Extern o och ge R T sa E med vi be pa P M Övriga by grä nogg P pr ve

3 3.1 Resurser Organisationsplan ska tas fram. Extern organisation innefattar projektörer och produktionsledning anpassad för entreprenadformer och genomförandet med sina beståndsdelar. 4 Genomförande 4.1 Intressenter Kommunikationsplan utgår från Barn och utbildningsförvaltningen i samråd med Stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Denna omfattar information externt, till allmänheten, föräldrar, personal och övriga intressenter såsom boende och exploatörer i området. 4.2 Osäkerheter och risker Nedanstående text är delvis hämtad från underlag för beslut i Grundskole och gymnasienämnden den Riskerna kan summeras till delområden; tid, ekonomi, kvalitet och säkerhet. Tidsaspekten beror av beslut av genomförandet och av detaljplanens laga kraft, samt att bygglov erhålls och upphandlingar följer tidplanen. Ekonomi; Kostnadskalkylen är beräknad utifrån dagens kostnadsläge (juni 2012) med viss indexuppräkning. Marknadsläget är fortsatt intensivt och upphandling ska beakta detta faktum. Förberedande diskussioner har hållits med leverantörer av paviljonger och ledningsägare. Programgruppen har arbetat för att möjliggöra hög certifieringsnivå enligt Miljöbyggnad och ska arbeta vidare med denna ansats. Övriga risker kan konstateras till framkomlighet i stadsdelen som under aktuella byggår har fler parallella byggnationer. Ombyggnaden av Humblegatan medför en gränsdragning till husprojektet. Säkerhetsplanering och tidsplanering måste göras noggrant i samråd med skolans personal. 4.3 Projektuppföljning och rapportering Lägesrapporter ska tas fram av projektledaren inför styrgruppsmöten. Sänds till deltagare i styrgruppen innan mötet. 4.4 Ändrade förutsättningar Programavvikelser tas upp för diskussion i styrgrupp. Bedöms dessa ligga utanför program, ekonomi och tidsramen ska frågan om avvikelse tas upp av verksamhetsdrivande förvaltning för återkoppling till styrgruppen B A P möt P pr 3.1 Del pr A V V be Styrgruppen s Stör 3.1 P A P P styrgru P P E by 3.2 Styr

4 3 Projektorganisation 3.1 Roller Projektbeställare Björn Odin på kommunlokaler är projektets beställare. Ansvar hos projektbeställaren Projektbeställare är styrgruppens ordförande och sammankallar styrgruppen och håller i mötet. Projektbeställare fungerar som byggherrerepresentant och ska verka för och bevaka projektets målsättning, se punkt Styrgrupp Deltagare i styrgrupp är representanter från Barn och utbildningsförvaltningen, projektledare och projektbeställare. Extern projektledare kan bjudas in. Ansvar Vid första styrgruppen skall genomgång av styrgruppens arbetssätt göras avseende; Vilka frågor styrgruppens behandlar och vilka som projektgruppen arbetar med och beslutar om. Styrgruppen ska bevaka övergripande målfrågor, kvalitet, och budget och tidshållning. Större upphandlingar förankras i styrgrupp Projektledare Projektledare internt är Jenny Skagstedt på stadsbyggnads och miljöförvaltningen. Ansvar Projektledare rapporterar till projektbeställare och är föredragande på styrgruppen. Projektledaren skriver lägesrapporter inför styrgruppsmöten och protokoll från styrgruppsmöten. Projektledare informerar kommunikationsansvarig. Projektledare ansvarar för projektorganisationen. Extern projekteringsledare och projektledare driver arbetet i projektet. En byggledningsorganisation med kontrollansvarig ska utses för att styra produktion. 3.2 Arbetsforum Styrgrupp, se ovan punkt

5 Projektgrupp är den grupp av konsulter, intern och extern projektledare som proje upphandlingar i samråd med Sundbyberg Stads representanter. Projektgrupp ska arbeta inom projek Projektgrupp förbereder frågor, ex kring eventuella avvikelser i förhållande till progr och fasadbearbetning. Alla frågor förankras hos verksamheten. Beslut fattas i styrgru programförtydligande, ex färgsättning eller slutligt materialval, görs anmälan i styrgru Projektgrupp består av ramavropade, resp upphandlade konsulter. Samverkansgrupp Verksamheten ansvarar för förankring i personalgrupper. Referensgrupp och intressenter Intressenter i projektet utgörs av ex personal, föräldrar, skolbarn, gruppen som arbetar och övriga enheter på stadsbyggnads och miljöförvaltningen, såsom tekniska enhe SL, allmänhet och fastighetsägare i området. 3 Övriga förutsättningar 4 Projektavslut Överlämnande skall ske efter sista godkänd slutbesiktningen till kommunlokaler och vid g (planenheten) kan anläggningen tas i bruk. 5 Referenser Barn och utbildnings programunderlag för beslut om genomförande, dat 2012 dokument för projektet.

6 m projekterar och genomför jektgrupp ska arbeta inom projektets ramar. l program eller kring, t.ex. färgsättning i styrgrupp i fråga om avvikelser. I fallet i styrgrupp. om arbetar med konstnärlig utsmyckning ka enheten. Andra intressenter kan vara ll kommunlokaler och vid godkänt slutbevis t , vilka innefattar styrande

7 Beställning av projektkod Projektnummer Beställningsdatum 2010/11/25 Projektnamn (max 29 tecken) Klippans fsk ombyggnad Förvaltning Beställare, namn Beställare, telefon Projektansvarig BoU/Som Svante Tolf ACO/JS Beställning: Ny Giltig fr o mt o m Ändring Ändring av projektnamn Bortteg (max 29 tecken) 20XXXXXX Förstudie/ Planerad driftstart (månad/år) Oct16 Kontering Program Genomförande Avskrivningstid (antal år) 33 Ansvar PC03 Diarienummer Verksamhet (Hänvisning till beslut för projekt som beslutas Aktivitet under året och inte finns med i ordinarie investeringsbudget) Projekt Motpart Exploateringsintäkt ar Åtgärdat av: Datum

8

9 De grå fältet är löpande genom hela projektet Projektnummer som används enbart inom respektive förvaltning, t.ex. en traktor lämnas av respektive förvaltningsekonom. Projektnummer som används i ett projekt där medel används av både respektive förvaltning och stadsbyggnads och miljö lämnas av redovisningsansvarig, resursplanering och uppföljning. Här ingår förstudie, program, inventarier hos nämnd och genomförande hos SoM.

10

11 Behovsanalys Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr Klippans fsk ombyggnad Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) oktober 2016 Behovsanalys text * C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

12 Sammanställning Förstudie Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Projektnr Klippans fsk ombyggnad Projektbeskrivning Bakgrund/omfattning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) antal brukare/platser antal tjänster lokalyta kvm (BRA) annat Omfattning på tillkommande verksamhet 80 Omfattning på verksamhet efter förändring 80 Tidpunkt för verksamhetsstart (mån/år) augusti 2016 Preliminär projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning september 2016 Total projekttid (mån): Investeringens omfattning Förklara i text, gärna i jämförelse med kostnad av liknande objekt investeringskalkyl; byggnad (netto) investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass lösa inventarier övrigt Beräknad verksamhetskostnad, text ny lokalhyra; byggnad kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar personalkostnader köp av verksamhet övriga driftkostnader varav befintliga kostnader varav tillkommande kostnader Kommentering av beräknad kostnadsnivå: Alternativa lösningar Har alternativa lösningsförslag övervägts/utretts? Beskrivning av alternativa lösningar och deras konsekvenser på ekonomi, verksamhet, risknivå: Programarbete Beskrivning av programarbetets genomförande: När ska programarbetet vara klart? (månad/år) Vem ansvarar för programarbetet? Beräknad kostnad för programarbete* Beräknad intern/egen tidsinsats (tim): ar * Avser tillkommande externa kostnader såsom arkitekttjänster, övriga konsulttjänster etc. Ej intern/egen tidsinsats. C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

13 Sammanställning Program Projektnamn Projektbeskrivning Daterad 2014/09/04 Reviderad Förvaltning BoU/SoM Ansvarig handläggare ACO/JS Klippans fsk ombyggnad Projektnr Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjag till en kreativ och fantsifull gård. Program daterat Reviderat program Total projekttid (antal månader) 37 kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,426 1, % 33 nybyggnation tillbyggnation ombyggnation renovering/uh annat Typ av investering Ja Ja Ägandeförhållanden egen lokal/fastigh. Ja antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Projekttidplan: månad/år programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning Totala investeringar investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr övrigt kr 31,384,000 kr ansvarig nämnd/ projektägare Fördelning av investeringsutgifter över tiden: investeringskalkyl; byggnad (netto) 10,000,000 kr 18,000,000 kr 1,900,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr övrigt kr kr 10,000,000 kr 19,450,000 kr 1,900,000 kr Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 3,382,000 kr ,183 kr kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kr kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 224,000 kr 120 1,867 kr kr personalkostnader kr 120 kr kr köp av verksamhet kr 120 kr kr övriga driftkostnader kr 120 kr kr Total verksamhetskostnad 3,606,000 kr ,050 kr kr varav befintliga kostnader 876,800 kr varav tillkommande kostnader 2,729,200 kr Planerad/förväntad finansiering av Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, medel: 1,440 tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter kr Beräknad ny lokalhyra per kvm BRA, år 1: 2,310 utökat rambudget kr minskade kostnader kr Beräknade engångskostnader inom rambudget/omprioritering kr lokalrelaterade kostnader 1,600,000 kr annan finansiering kr verksamhetsrelaterade kostnader 350,000 kr kr 1,950,000 kr Kommentar till finansiering: ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

14 Programunderlag; verksamhet verksamhetskostnader och driftfinansiering Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad 9/4/2014 Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnytts till en kreativ och lärande gård. kvm BTA kvm BRA 1,426 1,462 Behovsbeskrivning utökad verksamhet verks.utv/kvalitet förändrade lagkrav rationalisering annat Bakgrund/syfte (markera ett/flera alternativ) Ja Ja Beskrivning av förändringsbehov Den kommunal förskolan Klippan ökar med två avdelningar. antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Tidpunkt för verksamhetsstart (månad/år) oktober 2016 Tillkommande investeringar Antaganden: Avskrivningstid Internränta IT/data och larm/säkerhet/inpass 500,000 kr % lösa inventarier 1,200,000 kr % övrigt % Beräknad verksamhetskostnad (år 1 efter inv): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal nyckeltal (ref) ny lokalhyra 3,382,000 kr ,183 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad*; övriga investeringar 224,000 kr 120 1,867 kr personalkostnader 120 kr köp av verksamhet 120 kr övriga driftkostnader 120 kr Total verksamhetskostnad 3,606,000 kr ,050 kr varav befintliga kostnader varav tillkommande kostnader 3,606,000 kr Kommentar till beräknad kostnadsnivå: Planerad/förväntad finansiering av tillkommande verksamhetskostnader (år 1): ökade externa intäkter Beräknade engångskostnader avveckling/återställande (för lämnad lokal) 1,500,000 kr 1 utökat rambudget minskade kostnader nedskrivningskostnader; inventarier etc evakuering/flyttkostnader 100,000 kr 2 inom rambudget/omprioritering verksamhetsrelaterade kostnader 250,000 kr 3 annan finansiering övrigt 100,000 kr 4 Kommentar till finansiering: kr 1,950,000 kr Bberäknade engångskostnader tillhör eventuellt även Lilla Alby skola. ar 1 Avveckling av paviljong 2 Flytt Kringlan fram o tillbaka paviljong 3 Hyra mark förvaltaren o ev lekutrustning. Mm 4 Avetablering provisiorier C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

15 Programunderlag; byggnad investeringskalkyl Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr 9/4/2014 BoU/SoM ACO/JS Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 Aktiviteter Extern kalkyl Ramböll Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Utvändiga markarbeten 2,450,000 3 underhåll år 1 Bygg 8,350,000 VVS 3,400,000 Totalt per kvm BRA El/tele/data 2,000,000 Kapitaltjänstkostnad/år 1,527,000 1,040 Hiss 750,000 Drift/år 292, Styr o övevakning 420,000 Underhåll/år 292, Storköksutrustning 420,000 Kalkylerad lokalhyra/år 2,111,000 1,440 Finplanering utrustning lektomt 3 Arvode 10 % 1 Summa entreprenadkostnader 17,790,000 Jämförelse av hyresnivå med likvärdiga objekt: Byggherrekostnader och övrigt Projektering 2,100,000 Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll byggherrekostnader 3,900,000 2 Budgetreserv 2,700,000 Totalt per kvm BRA Summa extern kalkyl 2,700,000 Kapitaltjänstkostnad, år 1 1,921,000 1,310 Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 292, Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) Underhåll/år 292, Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra 876, Konstnärlig utsmyckning Ny lokalhyra 3,382,000 2,310 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 8,700,000 Summa Entreprenad och Byggherre 26,490,000 Budgetreserv 13% 3,444,000 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 29,934,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 29,934,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 900,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Eventuellt omläggning av tak 1015 år framåt. Bilagor Nyckeltal (kommunlokaler) Kalkylsammanställning Ramböll Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) ar 1 1 Arvode ingår i ovan 2 2 Ingår även paviljong sidoentrepenad, hyra mark av Förvaltaren, Flytt Kringlan kringkostnad, sophantering ,325 33% 19,447 C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

16 Programunderlag; anläggning investeringskalkyl (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr 8/14/2014 BoU/SoM ACO/JS Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 3.2% 20 Aktiviteter Extern kalkyl Intern kalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Totalt Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Summa entreprenadkostnader Kapitaltjänstkostnad år 1 Beräknad kostnad år 1 Totalt Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Beskrivning av nivå för budgetreserv: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda/budgeterade investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

17 Projektgenomförande Uppföljning för förändring av projektbudget eller ombudgetering Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Total projekttid (mån) kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Beskrivning av eventuella förändringar i program avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Reviderad projekttidplan: programarbete påbörjas beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart projektavslut och slutredovisning månad/år Beskrivning av projektets nuläge och eventuella förändringar i tidplan: total kontrollkalkyl/ diff vs total Ekonomisk uppföljning; totalt utfall hittills projektbudget % prognos totalt projektbudget investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr kr 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr 1,200,000 kr övrigt kr kr 31,384,000 kr kr 31,384,000 kr Rev. Beräknad lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): total kostnad/år antal brukare/pl nyckeltal ny lokalhyra 1,461,000 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kr kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar kr lokalhyra/bra, medel 400 lokalhyra/bra, år 1 1,000 Kommentar till prognos, avvikelser, ev behov av tilläggsbudgetering och konsekvenser för driftskostnader: Ekonomisk uppföljning; för budgetåret årets utfall årets budget +/ ombudgetera ej ombudgetera investeringskalkyl; byggnad (netto) kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass kr lösa inventarier kr övrigt kr Kommentar till ombudgeteringar: kr kr kr kr ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0projektgenomförande [Datum]

18 Kontrollkalkyl; byggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Beräknad medelhyra över avskrivningstiden, inkl drift och Utvändiga markarbeten 2,450,000 underhåll år 1 Bygg 8,350,000 VVS 3,400,000 Totalt per kvm BRA El/tele/data 2,000,000 Kapitaltjänstkostnad/år Hiss 750,000 Drift/år 292, Styr o övevakning 420,000 Underhåll/år 292, Storköksutrustning 420,000 Finplanering utrustning lektomt Arvode 10 % Summa entreprenadkostnader 17,790,000 Byggherrekostnader och övrigt Projektering 2,100,000 Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader 3,900,000 Budgetreserv Summa extern kalkyl per kvm BRA Tomtanskaffningsutgifter Drift/år 292, Anslutningsutgifter (el, tele, IT, värme, VA, larm ) Underhåll/år 292, Övriga utgifter Ev. befintlig lokalhyra Konstnärlig utsmyckning Ny lokalhyra 1,461,000 1,000 Byggkreditivkostnader Index förändringar Summa Byggherrekostn och övrigt 6,000,000 Kalkylerad lokalhyra/år Jämförelse av hyresnivå med likvärdiga objekt: Beräknad lokalhyra år 1, inkl drift och underhåll Kapitaltjänstkostnad, år 1 584,000 Totalt 400 Summa Entreprenad och Byggherre 23,790,000 Budgetreserv 3,444,000 SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: 27,234,000 Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): 27,234,000 Beskrivning av nivå för budgetreserv: Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) 900,000 Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor ar Nyckeltal (kommunlokaler) Kapitaltjänstkostnad/BTA Projekteringskostnad/BTA Byggherrekostnad % av totalkostnad Totalkostnad/BTA (inkl budgetreserv) C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

19 Kontrollkalkyl; anläggning (gata/mark/park) Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program Beräknad tid för projektering och genomförande (antal månader): Kalkylränta Avskrivningstid, år 3.2% 20 Aktiviteter Intern kalkyl: programarbete Säkrad projektkalkyl Entreprenadkostnader Summa entreprenadkostnader Beräknad medelkostnad över avskrivningstiden Kapitaltjänstkostnad/år Jämförelse av kostnadsnivå med likvärdiga objekt: Kapitaltjänstkostnad år 1 Beräknad kostnad år 1 Totalt Totalt Byggherrekostnader och övrigt Projektering Byggledning, kalkyl, kontroll, besiktning, bygglov, kopiering och övriga byggherrekostnader Budgetreserv Summa extern kalkyl Summa Byggherrekostn och övrigt Summa Entreprenad och Byggherre Budgetreserv Beskrivning av nivå för budgetreserv: SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER: Investeringsbidrag Statliga bidrag Övriga bidrag SUMMA INVESTERINGSUTGIFTER (netto): Beskrivning av yttre osäkerheter och beroenden: Nedlagda investeringsmedel t o m program (ingår i hyresberäkning) Beskrivning av ev. framtida åtaganden av investering: Bilagor Övriga nyckeltal ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

20 ProjektavslutSlutredovisning Ekonomisk uppföljning efter avslutat projekt Projektnamn Klippans fsk ombyggnad Daterad Reviderad Förvaltning Ansvarig handläggare Projektnr Projektbeskrivning Ombyggnation av förskolan Klippan. Badankans förskola lämnar sina lokaler och Klippan blir helt en kommunal förskola. Tomten förbättras och utnyttjas till en kreativ och lärande gård. Program daterat Reviderat program kvm BTA kvm BRA Kalkylränta Avskrivningstid, år 1,586 1, % 33 antal brukare/platser antal tjänster annat Omfattning på tillkommande verksamhet Omfattning på verksamhet efter förändring Projektets genomförande (mån/år): faktiskt utfall ursprunglig plan programarbete påbörjas september 2013 beslut; nämnd/ks/kf projektering påbörjas genomförande; entreprenad påbörjas verksamhetsstart oktober 2016 projektavslut och slutredovisning aktivering av investering total projekttid (program till verks.start) 37 Väntas ytterligare projektutgifter? hur mycket? Beskrivning av förändringar inom projektet avseende omfattning, kvalitet och inriktning: Ekonomisk uppföljning; totalt utfall totalt projektbudget diff diff % investeringskalkyl; byggnad (netto) 29,934,000 kr 29,934,000 kr investeringskalkyl; anläggning (netto) kr IT/data och larm/säkerhet/inpass 250,000 kr 250,000 kr lösa inventarier 1,200,000 kr 1,200,000 kr övrigt kr total kr 31,384,000 kr 31,384,000 kr 100.0% ursprunglig kalkyl Lokalhyra/kapitaltjänst (år 1): faktiskt utfall ursprunglig kalkyl diff lokalhyra/bra år 1 ny lokalhyra 3,382,000 kr 3,382,000 kr 2,310 kr kapitaltjänstkostnad; anläggning kapitaltjänstkostnad; övriga investeringar 224,000 kr 224,000 kr faktiskt utfall lokalhyra/bra år 1 Kommentar till avvikelser mot ursprunglig investeringskalkyl och konsekvenser för driftskostnader: Utvärdering av projektets genomförande: ar C:\Program Files (x86)\neevia.com\docconverterpro\temp\nvdc\5e365f0eed e9f5cd8d \391561_1_0flik 9/25/2014

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund

Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F-6 skola i Lilla Alby. 1. Bakgrund Projektbeställning Tillbyggnad och ombyggnad F6 skola i Lilla Alby 1. Bakgrund Barn och utbildningsförvaltningen har med hjälp från Stadsbyggnads och miljöförvaltningen utarbetat ett program för tilloch

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow

Tjänsteutlåtande 2011-05-06. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Cecilia von Sydow 1(5) KS 2009/0115 Programarbete avseende investering gällande Skogsgläntans förskola, Fastigheten Djursholm 2:371 Sammanfattning Fastighetsnämnden har i beslut april 2011 föreslagit kommunstyrelsen att

Läs mer

Förstudie - Utveckling av bottenvåningen på Lötsjövägen 4-6

Förstudie - Utveckling av bottenvåningen på Lötsjövägen 4-6 ÄLDREFÖRVALTNINGEN Carl-Johan Swärd 2011-11-01 1 (4) Dnr 143/2011 Äldrenämnden Förstudie - Utveckling av bottenvåningen på Lötsjövägen 4-6 Beslutsunderlag Äldreförvaltningens skrivelse den 1 november 2011.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport.

Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Lägesrapport. Dnr Sida 1 (5) 2016-04-26 Handläggare Daniel Sahlin 08-508 269 31 daniel.sahlin@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2016-05-17 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1,3 och 4, till- och ombyggnad

Läs mer

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet

Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet 1(5) KS 2011/0097 Anvisning av medel för nybyggnation av sporthall, Danderyd 3:165, Vendevägen 94 A, intill Mörbybadet Sammanfattning I beslut 2011-03-10, 21, föreslår fastighetsnämnden kommunfullmäktige

Läs mer

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal.

Fas tre i projektet kommer att omfatta själva genomförandet av projektet och förutsätter lagakraftvunna detaljplaner och godkända avtal. Tjänsteutlåtande Projektledare 2014-03-04 Anne-Sophie Arbegard 08-590 976 29 Dnr: Anne-Sophie.Arbegard@upplandsvasby.se KS/2011:239 Kommunstyrelsen Arbetsupplägg för projektet Väsby Entré och projektbudget

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska gaser på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 11 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-09-14 LOC 1501-0295 Proj ektnr: 93102212 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av installationer för medicinska

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16. Emma Nilsson 08-508 264 68. Förslag till beslut Dnr Sida 1 (11) 2015-09-03 Handläggare Maria Jansson 08-508 265 16 Till Exploateringsnämnden 2015-09-24 Emma Nilsson 08-508 264 68 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till

Läs mer

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.

582720 Samskolan. Kostnadsbedömning. Alt IIb. Dennis Bognar Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys. Kostnadsbedömning 582720 582720 Samskolan Alt IIb 2013-03-13 Bygganalys AB Tele: 08-685 81 00 / 010-505 17 67 dennis.bognar@bygganalys.se För riktigheten av denna handling svarar Bygganalys AB endast mot

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus

BESLUT 1 (4) Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader på Sollentuna sjukhus locum. 2015-09-24 - ÄRENDE 10 BESLUT 1 (4) VÄRDEN FÖR VÄRDEN 2015-09-14 LOC 1501-0292 Projektnr: 93105426 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut avseende teknisk upprustning av tak, fönster och fasader

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23

ESLÖVS KOMMUN -04-- 23 Servicenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 2015-04-22-04-- 23 dibf 34 SOT.2015.0059 Igångsättningstillstånd Om- och tillbyggnad av Marieskolan för bibliotek, investeringsprojekt 91658 Ärendebeskrivning

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Anna Savås 08-508 265 27. Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (10) 2014-11-12 Handläggare Anna Savås 08-508 265 27 Till Exploateringsnämnden 2014-12-11 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för byggvaruhus inom del av fastigheterna Riksby 1:3 och

Läs mer

Preliminärt budgetförslag KFN 2015

Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal

Läs mer

PROJEKTPLAN NY SIMHALL

PROJEKTPLAN NY SIMHALL ENKÖPINGS KOMMUN Vilhelm Backman/20120512 PROJEKTPLAN NY SIMHALL Ort och datum Ort och datum Enköping 2012- Enköping 2012- Beställare Beställarens ombud - Ansvarig NY SIMHALL Inledning... 2 Regler för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR EXPLOATERINGSVERKSAMHET 2 Riktlinjer för exploateringsverksamhet Daterad 2016-03-14 Fastställd Kommunfullmäktige 2016-03-14 26 Reviderad Produktion Kommunledningskontoret, Ekonomienheten

Läs mer

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15

Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Allmänna utskottet 2012-05-07 1(16) Plats och tid Kommunens hus, Grästorp 2012-05-07, kl 13:00 16.15 Närvaro/Frånvaro Kent Larsson, ordförande (M) N Göran Enström (S) N Kent Hansson (M) F Tobias Leverin

Läs mer

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16

Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-08-23 107 Dnr PS 2012-0057 Investering angående uppförande av ny byggnad för PET/MR-kamera, hus B16 Förslag

Läs mer

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING

PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING PROJEKTSPECIFIKATION OCH BESTÄLLARHANDLEDNING GR:s seminarium Hans-Åke Ivarsson Byggherrens betydelse 13 mars 2001 L O K A L F Ö R S Ö R J N I N G S F Ö R V A L T N I N G E N G Ö T E B O R G LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson

Revisionsrapport. Operationslokaler. Landstinget Gävleborg. David Boman Leif Karlsson Revisionsrapport Operationslokaler Landstinget Gävleborg David Boman Leif Karlsson September 2013 Operationslokaler Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 1 1.2 Revisionsfråga...

Läs mer

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm

GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen mellan Stora Ursvik i Sundbyberg och Rinkeby i Stockholm 1 (6) Mellan Stockholms kommun, genom dess exploateringsnämnd och trafik- och renhållningsnämnd, och Sundbybergs kommun har tecknats följande GENOMFÖRANDEAVTAL beträffande broförbindelse över nya Ulvsundavägen

Läs mer

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten

Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015. Fastighetsverksamheten Verksamhetsplan Teknik- och Samhällsbyggnadsnämnden 2015 jobbar med förvaltning, drift, underhålls- och investeringsprojekt för fastigheter inom skola, vård/omsorg samt fritid. Verksamheten omfattas numera

Läs mer

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB

Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Styrelseutbildning del 2, Stockholms Stadshus AB Inger Kjaerboe (ekonomidirektör) Susanna Höglund (koncernkontroller) Andreas Jaeger (koncernkontroller) 15 september 2015 Styrelsearbete i Stockholms Stadshus

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2012-07-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 69 Renovering och byggnation av Mellbystrandsskolan och byggnation av idrottshall i Mellbystrand tidplan, kostnadsberäkning och begäran om igångsättningsbeslut

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening

Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening Välkommen till Årsstämman NR. 1 2015-03-17 18.30 21.00 Program: Information om fiberprojektet, vad har hänt sedan sist och vad händer framöver. Frågestund Paus, Fika

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1

INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 2015-04-23 1(7) INVESTERINGSBILAGA, Bilaga 1 Till tjänsteutlåtande avseende Projekt: Nya Hallsta förskola Om- och tillbyggnad av fastighet på Magistervägen i Hallstavik till en förskola med 6 avdelningar.

Läs mer

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal:

Medfinansieringsavtal objekt xxx. Följande definitioner och begrepp används i detta medfinansieringsavtal: Medfinansieringsavtal objekt xxx 1 Parter Trafikverket, region xx, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge kommun x, org.nr., Adress, Postadress/ xx AB, org.nr., Adress, Postadress Mellan parterna har följande

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov.

Inriktningsbeslut gällande AB Familjebostäders nyproduktion av bostäder i kv. Oldmästaren/ Ordenskapitlet, Nockebyhov. ÄRENDE NR 16 DATUM FÖR STYRELSEMÖTET 2015-12-01 DNR2015/1641-1.2.1 2015-11-16 HANDLÄGGARE Valentina Lind Projektledare Tfn 08-737 22 48 valentina.lind@familjebostader.com Inriktningsbeslut gällande AB

Läs mer

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad

Utredningsuppdrag badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad 1(2) Datum Diarienummer 2016-05-10 2016/115 822 Handläggare Bitr förvaltningschef Charlotte Nygren-Bonnier Kommunledningskontoret 0451-26 83 70 charlotte.nygren-bonnier@hassleholm.se Kommunfullmäktige

Läs mer

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning

Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning 1(5) KS 2011/0243 Framställan om initiering av förstudie för GIS-samordning Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade i budget 2011 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur kommunens GIS-verksamhet

Läs mer

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN

locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN locum. VÄRDEN FOR VÅRDEN 2016-09-02 Fastighetsförvaltare 12016-09-29 - ÄRENDE 07 BESLUT 1(4) 1510-0977 Styrelsen för Locum AB Genomförandebeslut för ombyggnation av Karolinska Universitetslaboratoriet,

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen

2012-12-11. Till: Kommunstyrelsen KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-12- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revl!Jlonen 2012-12-11 Till: Kommunstyrelsen Diarienr Handl.l'\;~~;~.':~ Kopia... :1\)\'2.0"13\...... För kännedom: Kommunfullmäktige

Läs mer

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler.

1 (8) Processens syfte är att. deras ansvar. Processen ska också bidra till bättre underlag inför beslut om investering i lokaler. KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Kommunchef Roland Karlsson Dokumentansvarig Förvaltningschef Annette Andersson Datum 2011-08-15 1 (8) Lösa verksamhetens behov av lokaler - process Syfte

Läs mer

Styrning och kontroll av större investeringar Ekerö kommun

Styrning och kontroll av större investeringar Ekerö kommun www.pwc.se Revisionsrapport Sofia Nylund Anders Hägg Januari 2015 Styrning och kontroll av större investeringar Ekerö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...2 2.

Läs mer

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258

Årsrapport för 2015. Februari 2016 TRV 2015/41258 Årsrapport för 2015 Beträffande avtal om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Rapport 2015:3

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV

Dokumentnamn: Projektdirektiv för utredning av ett nytt eventuellt kulturhus Skapad av: Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsen PROJEKTDIREKTIV Sida: 1 (5) PROJEKTDIREKTIV UTREDNING/FÖRSTUDIE AV ALTERNATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NYTT EVENTUELLT KULTURHUS 1 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2012 dels att godkänna rapport 2012-11-23

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik

Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Umeå kommun Samhällsbyggnadskontoret Fastighet Teknik Idag Samhällsbyggnadskontoret Byggprojekt Miljö, Kvalité, Energi Kalkyler Övning Färdiga arbetsplatser Upphandling mm Sammanfattning Fastighet Projektledare

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM

BYGGKOSTNADSFORUM BYGGKOSTNADSFORUM Bild nr 1 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter förnyas f.n. bara ca. 0,5 % varje år genom nyproduktion! Bild nr 2 Av ett totalt bostadsbestånd i Sverige på ca. 4 000 000 lägenheter

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG

* KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Uppsala * KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG SM Handläggare Datum Diarienummer Tomas Odin 2014-04-02 NHO-2014-0116.31 Nämnden för hälsa och omsorg Direktiv för utredning gällande möjligheten att

Läs mer

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö

Genomförandebeslut avseende bussdepå Ekerö Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi 2016-04-28 LS 2016-0528 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedning Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Revisionsrapport Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Rolf Hammar Augusti 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU

Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU 1(14) Dnr SLU ua 2013.2.9-1191 Exp. den: 27/3-12/JL STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Anvisning/Instruktion Beslutsfattare: Universitetsdirektör Avdelning/kansli: Avdelningen

Läs mer

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07

Åstorps kommuns revisorer. Granskning av resurser för projektledning och bevakning av. Granskningsrapport Nr 2015-07 Nr 2015-07 s revisorer Granskning av resurser för projektledning och bevakning av projekt, BFAB och KvB. Granskningsrapport Nr 2015-07 Granskningsrapporten är beställd av revisionen i genom: Bengt Sebring

Läs mer

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats

Bedömningsunderlag 2010. - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 2010-06-07. Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats 2010-06-07 Bedömningsunderlag 2010 - Östersunds kommuns övergripande kvalitetspris 2010 Uppgifter om sökande enhet/arbetsplats Enhet/arbetsplats: Bygg & Projektering Chef för enheten/kontaktperson: Bo

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden.

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Västberga 1:1 i Liseberg till Föreningen Blomsterfonden. 01278 2011-11-18 DNR E2010-513- Annika Norberg Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 26 annika.norberg@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-12-15 Markanvisning för bostäder inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby

Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser i Karby VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2015-03-16 DNR BUN 2014.318 ANDERS FORSBERG SID 1/2 ANDERS.FORSBERG@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Beställning temporär lösning förskoleplatser

Läs mer

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Genomförandebeslut avseende o m- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGE N Handläggare: Roger Svenson Telefon: 08-508 27 922 Stefan Båmstedt, tel 08 508 27 908 Till Idrottsnämnden 2009-06-09 Nr 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-27

Läs mer

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan

5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och

Läs mer

Nya simhallar i Nacka

Nya simhallar i Nacka 2015-04-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/310-299 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Nya simhallar i Nacka Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-20 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-05-04 Jenny Wiik 08-590 972 18 Dnr: Fax 08-590 890 77 TN/2010:44 Jenny.Wiik@upplandsvasby.se Tekniska nämnden Information

Läs mer

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde

Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9620 Stensö udde 2015-10-06 Susanne Skoglund/Daniel Jakobsson KFKS 2009/657-251 Sammanfattning Projektets syfte var att omvandla Stensö udde

Läs mer

Granskning av landstingets investeringsprocesser

Granskning av landstingets investeringsprocesser KPMG Bohlins AB Antal sidor: 11 2008 KPMG Bohlins AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss

Läs mer

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad

Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad Avtalsbilaga 4 dnr 454-4653/2004 Inkluderar även Dnr: 454-2688/2005 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm Stad inom niijomiijarden, Stockholm Diarienummer för ursprunglig ansökan: 454-4653/2004

Läs mer

Internbudget 2012 för förskolenämnden

Internbudget 2012 för förskolenämnden BARN- OCH UTBILDNINSFÖRVALTNINGEN 2011-12-13 Ewa Tomaszewski DNR 32/2011-041 FÖRSKOLENÄMNDEN Internbudget 2012 för förskolenämnden Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse Förskolenämndens

Läs mer

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION

LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION LANDSTINGETS KONST STYRNING OCH KONTROLL FÖR FÖRVALTNING OCH BESLUT OM INKÖP VID NYBYGGNATION SAMMANFATTNING Landstinget Sörmland kommer under ett antal år framöver att genomföra stora investeringar inom

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

JL Stockholms läns landsting

JL Stockholms läns landsting JL Stockholms läns landsting Ki) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE SLL Ekonomi och Finans 2015-01-23 LS 1412-1432 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ankom Stockholms läns landsting 2015-01-

Läs mer

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd

Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 6

Kommunstyrelsen. Ärende 6 Kommunstyrelsen Ärende 6 Samhällsbyggnad Mattias Persson 0571-28114 mattias.persson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-04-13 Sida 12) Tillbyggnad av fastigheten Deldalen 1 i Åmotfors Beredning Beredning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Skonaren på Masthugget 6 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Brf Skonaren på Masthugget

Läs mer

Revisionsrapport Kalmar kommun

Revisionsrapport Kalmar kommun Revisionsrapport Uppföljning - granskning av fastighetsunderhåll Kalmar kommun Caroline Liljebjörn Åsa Bejvall 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Metod 1 2 Iakttagelser 2 2.1 Fastigheter

Läs mer

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003)

Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Utlåtande 2003:59 RIII (Dnr 302-1165/2003) Köp av fastigheterna Sjövik 7 och 8 i Liljeholmen Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast den 1 juli 2003

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Slottskogsledet Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV FÖR BYGGANDE AV ARENA

PROJEKTDIREKTIV FÖR BYGGANDE AV ARENA 1 2010-10-05 Dnr 1362/2010 Rev 2010-12-14 enligt FU beslut PROJEKTDIREKTIV FÖR BYGGANDE AV ARENA 1 BESTÄLLNING Projektdirektivet är fastställt i kommunstyrelsen 2010-10-12, 241 2 SYFTE OCH MÅL 2.1 Bakgrund

Läs mer

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus

Befintlig byggnad. Förslag på utbyggnad mot norr. Mölndals Sjukhus Befintlig byggnad Förslag på utbyggnad mot norr Mölndals Sjukhus Om- och tillbyggnad av Hus Z, försörjningsbyggnad Projekt 30034 FAST 323-2013 Förstudie september 2013 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING 2. REGIONÖVERGRIPANDE

Läs mer

Bostadskonferens i Gävle. 15 april 2016

Bostadskonferens i Gävle. 15 april 2016 Bostadskonferens i Gävle 15 april 2016 Trygghetsboe nde mitt i stadens centrum Kanalgården Sandviken Björkgatan 15, 811 39 Sandviken www.kanalgården.se Kanalgården Sandviken Björkgatan 15, 811 39 Sandviken

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan

A. Genomförande- och anskaffiiingsbeslut för SL:s investeringar i projekt Citybanan Stockholms läns landsting Trafiknämnden Handläggare: Johan von Schantz 08-686 3788 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Identitet 1 ( 4 ) 2012-10-02 TN 1210-0206 STYRELSESAMMANTRÄDE ÄRENDE NR 201JHO- 16 A. Genomförande-

Läs mer

Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna

Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna 2016-02-08 1 (10) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/441-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Årsbokslut 2015 för fastighetsverksamheterna Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott noterar

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (8) MARKANVISNINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 83. Markanvisning Med markanvisning avses en överenskommelse mellan

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:82 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Investering i magnetröntgenkamera (MR) till Norrtälje sjukhus Föredragande landstingsråd: Dag Larsson Ärendet Norrtälje sjukhus inom TioHundra

Läs mer

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077

10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 10 Lokalresursplan (LRP) december 2015 RS150077 Ärendet Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag

Läs mer

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA FUKT KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 1a 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHOVSANALYS... 3 KRAVSPECIFIKATIONER... 3 Lokal- och funktionsprogram... 3 Lokal- Fastighets- tomtutredning och plananalys... 3 Byggnadsprogram... 4 BESLUTSUNDERLAG

Läs mer

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet

Del av Kv Granen DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING. Planområdet Planområdet HANDLINGAR Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Bilagor Fastighetsförteckning dat 07-02-22 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår DETALJPLAN- SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträde nr 6 Bryggaren, Västervik 25 augusti 2015, klockan 13.15 15.45 Beslutande Veikko Kärki, ordf. Eva Ahlström Björn Lansman Stefan Ågren Sharad Bhatt Hilma Bertilsson Jonas Jalkteg

Läs mer

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal.

Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21. Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. AVTAL Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:70-254 Mark- och exploateringsenheten 2014-11-21 1/7 EXPLOATERINGSAVTAL Mellan nedanstående parter träffas följande exploateringsavtal. Parter Strängnäs kommun,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-10-02--04 GOTLANDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Au 260 Budget 2007 och strategisk plan 2007-2009 - Kommunfullmäktige 2006-06-19, 82 - Framställningar om ramförändringar m.m. Ledningskontoret 2006-09-25 (Finsam), 2006-09-25

Läs mer

Granskning av investeringsprocessen. Kommun

Granskning av investeringsprocessen. Kommun Granskning av investeringsprocessen i Jönköpings Kommun Jönköping december 2004 Björn Lindblad (1) 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte... 4 2.3 Metod... 4 2.4 Avgränsning...

Läs mer

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29

Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun. Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 2007-04-11 1(26) Interna spelregler Avseende lokalförsörjning inom Finspångs kommun Antagna av kommunstyrelsen 2004-02-09 29 Se även Kommunstyrelsens delegationsordning avseende beslut för att hyra internt

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning

Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning 1(5) Nybyggnation av förskolan Skogsgläntan, Enebyberg, Djursholm 2:371 - Slutredovisning Ärendet Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2011 73 (KS 2009/0115) tilldelade kommunfullmäktige fastighetsnämnden

Läs mer

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset

Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset 1(5) 2013-08-29 LJ2013/425 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Nybyggnation av hus 37 (etapp 4-5) Höglandssjukhuset Bakgrund Behovet av investeringar för Höglandssjukhuset är stort. De delar

Läs mer