Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokusrapport. Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården"

Transkript

1 Medicinskt programarbete Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Stockholms läns landsting 2006

2

3 Fokusrapport Medicinska beslutsstöd och beslutsstödssystem inom primärvården Huvudansvarig för rapporten är Lars Backlund ISBN Forum för kunskap och gemensam utveckling

4 Om det medicinska programarbetet i SLL Det medicinska programarbetet (MPA) i Stockholms läns landsting är till för att vårdgivare, beställare och patienter skall mötas för att forma en god och jämlik vård för länets 1,9 miljoner invånare. Kunskapen om den goda vården skall vara gemensam, tillgänglig och genomlysbar och bilda grund för bättre beslut i vården. Arbetet drivs inom Forum, Centrum för vårdutveckling. Sakkunniga från produktion och beställare deltar i arbetet. Patientföreträdarna har också en viktig roll i arbetet och medverkar i de olika grupperna. Stockholms Medicinska Råd och 17 Programråd har skapats för att driva arbetet. Ett flertal årsrapporter, regionala vårdprogram, fokusrapporter och rapporter om förbättringsarbeten har redan publicerats och arbetet med nya rapporter fortskrider kontinuerligt. Syftet med fokusrapporterna är att lyfta fram och belysa angelägna områden, att beskriva dagsläget och diskutera och föreslå möjliga lösningar. Rapporterna från MPA skall vara en bas för dialog mellan beställare och producenter om den medicinska kvaliteten i vården och utgör en grund för beställarorganisationens styrning och uppföljning av vården. Programarbetet har samlat ett stort nätverk av sakkunniga och har lagt grunden till en gemensam arena för vårdens parter

5 Förord Medicinska beslutsstödssystem är en viktig komponent för att stödja vårdgivaren, så att skillnader i handläggning av patienter minskar och jämlikheten i vården ökar. I denna rapport, som riktar sig främst till läsare med kliniskt eller administrativt engagemang inom primärvården, ges en översikt av nuläget när det gäller datoriserade beslutsstödsystem för primärvården. Rapporten skall också ses i sammanhang med den pågående utvecklingen inom SLL av datoriserade stödsystem (GVD) för bland annat informationsöverföring, vårddokumentation och beslutsstöd. Rapporten är skriven av Lars Backlund, distriktsläkare, på uppdrag av det medicinska programarbetet. Rapporten är förankrad i Primärvårdsrådet och därefter är rapporten godkänd av Stockholms medicinska råd. Stockholm, februari 2006 Kaj Lindvall Ordförande Stockholms Medicinska Råd Ingvar Krakau Medicinskt Råd Programråd Primärvård Susanna Lagersten Enhetschef MPA, Centrum för vårdutveckling Forum för kunskap och gemensam utveckling - 3 -

6 - 4 -

7 Innehåll Om det medicinska programarbetet i SLL...2 Förord Inledning Guidelines och medicinska sammanställningar (kunskapsstöd) Datorn för presentation av kunskapsstöd Definitioner Beslutsstödssystem Input/patientdata Medicinsk kunskapsbas Patientdatabas Logiska regler, inferensverktyg Output Egenskaper hos beslutsstödssystem Datorn som ersättare för klinikern? Medicinskt tänkande som statistiska bedömningar Medicinskt tänkande som användning av regler Hur användbara är beslutsstöd? Beslutsstödssystem Skrivna guidelines Hur skall beslutsstöd utvärderas? Psykologisk forskning och beslutsstöd Kognitiva begränsningar Kognitiv utvärdering Klinisk expertis Exemplifiering: beslutsstöd om hjärtsviktsdiagnostik Exempel på datoriserat beslutsstödssystem om hjärtsvikt Hur är situationen i dagens primärvård? Framtida utveckling Vad behöver klinikern? Sammanfattning och slutsatser Handböcker och tidskrifter Referenser

8 - 6 -

9 1. Inledning Syftet med rapporten är att belysa förutsättningar och begränsningar vid användning av beslutsstöd inom primärvården. Med beslutsstöd avses något av följande: Riktlinjer för diagnostik, utredning och behandling inom ett begränsat medicinskt område (guidelines). Andra skrivna dokument med sammanställningar av medicinsk information. Beslutsstödssystem med en i regel datorbaserad bearbetning av information om enskilda patienter. Tonvikten kommer att läggas vid datoriserade beslutsstödssystem. Dessutom undersöks hur kunskaper och metoder från psykologisk forskning kan användas vid utformning och utvärdering av beslutsstöd. Rapporten riktar sig till läsare med kliniskt eller administrativt engagemang inom primärvård och närsjukvård och förutsätter ingen tidigare kunskap om informationsteknologi. Den gör inte anspråk på att ge en rättvisande bild av avancerade informationsteknologiska lösningar eller ge en aktuell översikt över existerande beslutsstöd. Organisatoriska eller ekonomiska aspekter berörs inte i nämnvärd omfattning. Referenser till vetenskapliga undersökningar och befintliga beslutsstöd är i form av översiktliga värderingar och som exemplifieringar. För den intresserade ges i slutet exempel på några aktuella tidskrifter och böcker inom medicinsk informationsteknologi. Innehållet och värderingarna i rapporten bygger på en selektiv genomgång av vetenskapliga rapporter och grundläggande böcker, egen erfarenhet som distriktsläkare samt informella samtal med kollegor. Det finns ett nära samband mellan guidelines och datoriserade beslutsstödssystem; innehållet i guidelines är en integrerad del av många beslutsstödssystem och det datoriserade systemet är då en metod för att implementera innehållet i guidelines. Inledningsvis kommer beslutsstöd i betydelsen guidelines och annan skriven medicinsk information (sammantaget kan dessa två källor kallas kunskapsstöd ) att översiktligt beröras varefter fokusering sker på beslutsstödssystem. Avslutningsvis granskas som exemplifiering beslutsstöd inom området hjärtsviktsdiagnostik

10 1.1 Guidelines och medicinska sammanställningar (kunskapsstöd) Den snabbt ökande mängden medicinsk kunskap gör att kliniskt beslutsfattande blir alltmer komplicerat och osäkert. Nya alternativ för utredning och behandling är ofta kostsamma samtidigt som fördelen i jämförelse med äldre alternativ kan vara oklar. Ökade krav från kunniga patienter och ökad fokus på ekonomin bidrar till komplexiteten. Det finns därför ett stort behov av att ny kunskap tolkas, värderas och sammanfattas i form av rekommendationer eller guidelines för utredning och behandling. Dessa kan vara nationella, regionala eller mer lokala. De är numera ofta utformade i samarbete mellan specialister som representerar olika kliniska områden och av representanter från både primärvård och specialiserad vård. Den viktigaste funktionen för guidelines är, vid sidan av att göra arbetet smidigt och lätthanterligt för klinikern, att göra vården mer i överensstämmelse med vetenskapliga rön. Detta brukar också benämnas att man följer evidensbaserad medicin eller evidensbaserad vård (definieras som en medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa möjliga vetenskapliga grund (www.sbu.se)). Klinisk praxis skiljer sig åt avsevärt mellan vårdgivare och mellan olika regioner i landet på ett sätt som inte motsvarar skillnader i ekonomiska ramar eller olikheter i patienternas sjuklighet eller önskemål. I massmedia har man t.ex. uppmärksammat skillnader i operationsresultat mellan kliniker liksom regionala skillnader i sjukskrivningspraxis och läkemedelsanvändning. Orsakerna kan vara skillnader i kunskap och kompetens hos vårdgivarna men även olikheter i värderingar, prioriteringar liksom lokala skillnader i sjukvårdsorganisation. Samma åkomma kan handläggas olika i olika kliniska miljöer (t.ex. primärvård-specialiserad vård) och kan påverkas av patientens kön, etnicitet och socioekonomiska faktorer. Skillnader mellan olika läkare eller sköterskor i beslutsstrategier eller kognitiv stil, såsom benägenhet att ta olika slags risker, spelar antagligen också roll. Om guidelines sprids och används är förhoppningen att skillnader i handläggningen av patienter med samma medicinska problem skall minska, och att betydelsen av skillnader i kunskap och erfarenhet, kognitiv stil etc. skall minska. Detta bör ge en vård med ökad säkerhet för patienterna och större kostnadseffektivitet. Guidelines kan också användas för att på olika sätt sätta standard för vårdkvalitet vilket kan användas vid utvärdering av klinisk verksamhet och vid kravspecifikation på vårdgivare från chefer och admi

11 nistratörer. I den mån som innehållet är tillgängligt för allmänheten kan guidelines också ha betydelse för vilken vård och utredning man kan förvänta sig som patient. Nationella rekommendationer kan också åberopas som riktmärke för vad man kan kräva av individer i olika yrkesroller vid ansvarsärenden, och i vissa länder även vid skadeståndskrav. Behovet av guidelines och andra former av beslutsstöd är inte minst påtagligt för primärvården där den inledande sökorsaken ofta är mångtydig och vag och där kunskap inom ett stort antal medicinska områden är relevant. Ett annat särdrag för primärvård är allt äldre patienter med ofta flera kroniska sjukdomar och komplex medicinering. Slutligen finns kravet på primärvården att upptäcka och åtgärda riskfaktorer för framtida sjukdom, dvs. det preventiva arbetet. 1.2 Datorn för presentation av kunskapsstöd Den snabba ökningen av medicinsk kunskap och en alltmer komplicerad beslutssituation har medfört att man har satt sin förhoppning till datorn som hjälpmedel för kliniskt beslutsfattande. När datorn används för journalhantering finns också möjligheter att via internet nå obegränsad mängd information, däribland svenska och internationella guidelines. Andra kunskapsstöd är systematiska sammanställningar av medicinsk information liknande uppslagsböcker eller läroböcker. Användbara och omfattande sammanställningar av medicinska och administrativa länkar som är anpassade för primärvård finns tillgängliga via SFAM:s hemsida (www.sfam.nu), liksom informationsbanken VISS - Vårdinformation i Stor-Storstockholm (www.viss.sll.se). Följande är exempel på sammanställd medicinsk information som täcker breda medicinska fält och som har relevans för primärvård och närsjukvård (läkemedelsboken) Information riktad till patienter om olika sjukdoms- och symtomgrupper finns t.ex. på (tidigare

12 Nationella vårdprogram och konsensusdokument kan nås via t.ex. (Statens beredning för medicinsk utvärdering) (Läkemedelverket) (Socialstyrelsen) Regionala vårdprogram framtagna inom SLL kan nås via Samlad information kring läkemedelsfrågor kan nås via www. En omfattande sammanställning av medicinsk information, som kontinuerligt uppdateras, ges i det brittiska Map of medicine (www.medic-to-medic.com). För full tillgång till systemet krävs dock licens. Internet ger dessutom möjligheter att använda generella sökverktyg (t.ex. för sökning på sjukdomsnamn eller symtom. Att ta fram datorpresenterade guidelines i direkt anslutning till användning av datorjournalen är numera rutin i primärvården. En utmaning för informationsteknologin är datorbearbetning av information om enskilda patienter i syfte att ge hjälp vid diagnos eller handläggning. Det finns emellertid ett mycket begränsat antal sådana beslutsstöd i kliniskt bruk, trots de stora förhoppningar som knutits till denna användning av datorn och att man sedan 60-talet utvecklat och provat ett stort antal avancerade system för t.ex. medicinsk diagnostik. En del av orsakerna till detta kan förhoppningsvis belysas i denna rapport

13 2. Definitioner Med medicinskt beslutsstöd avses här systematiskt sammanställd information som används som hjälp för att fatta beslut vid handläggning av enskilda patienter. Detta inkluderar då vårdprogram, guidelines, medicinska läroböcker, viss information av administrativ karaktär som väntetider till olika kliniker etc. Informationen kan vara pappersbaserad eller åtkomlig via datorn, t.ex. på internet. Däremot ingår inte i definitionen tillgång till kollegor per telefon eller personlig kontakt, handledning och liknande. Vi exkluderar också sammanställning av data om flera patienter som används vid t.ex. kvalitetsarbete på en mottagning eller när data sammanställs för en enskild förskrivare som feedback om det egna kliniska arbetet. När datorn används som beslutsstöd genom att sammanställa information om patienten och matcha denna information med medicinsk kunskap kallas detta i denna rapport för beslutsstödssystem (engelska termer t.ex. clinical decision support system, computerised clinical decision support system). En tidigare vanlig term med en mer begränsad betydelse är expertsystem. Det finns ett flertal exempel på datoriserade informationsbehandlingssystem som underlättar kliniska arbetet men som inte är medicinska beslutsstödssystem enligt den definition som används här. Några exempel är: Provbeställning - förslag på rekommenderade prover för vissa tillstånd. Receptförskrivning. Förslag på läkemedelsval bland en grupp kemiskt identiska preparat utifrån priset. Gemensam läkemedelslista för en viss patient utifrån genom sammankoppling av datorjournalerna från primärvård och sjukhus. Mallar för enhetlig dokumentation av vissa sjukdomar för bl.a. kvalitetsuppföljning och forskning. Ett sådant system, Julius, har nyligen tagits i drift vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sammanställning av laboratorieprover diagram över en patients provresultat vid olika tidpunkter. Dokumentation påminnelser om vad som bör dokumenteras vid vissa sjukdomar

14 3. Beslutsstödssystem Ett beslutsstödssystem består förenklat av följande komponenter (1): Input i form av patientdata. En medicinsk kunskapsbas. Patientdatabas (i vissa system). Ett logiskt system eller inferensverktyg. Output i form av råd i vid bemärkelse. 3.1 Input/patientdata Med detta avses två eller flera data som rör en enskild patient. Det kan vara symtom, diagnos, laboratorievärden, ordinerad medicin, bakgrundsdata som ålder, kön etc. Data kan levereras till datorn genom att klinikern aktivt matar in ett antal uppgifter som efterfrågas i det aktuella beslutsstödssystemet. De kan alternativt hämtas automatiskt från datorjournalens patientdatabas, t.ex. lagrad information om medicinering, diagnoser eller laboratorievärden. En tredje möjlighet exemplifieras av datorbaserad tolkning av EKG eller spirometri där inputdata sammanfaller med själva mätningen. 3.2 Medicinsk kunskapsbas Med kunskapsbas menas den medicinska kunskap som används för att matcha patientinformationen i syfte att ge ett patientspecifikt råd i vid bemärkelse. Den medicinska kunskapsbasen måste då vara formulerad i en terminologi som medger de planerade jämförelserna med patientdata, t.ex. avseende benämningar på olika diagnoser, symtom och åtgärder. Vidare måste den vara strukturerad enligt ett språk, logik, som datorn kan förstå. Grunden för den medicinska kunskapsbasen kan vara innehållet i guidelines för ett speciellt kliniskt område, innehållet i FASS, sammanställningar av mätvärden; t.ex. observerade samband mellan behandling och resultat, mellan symtom och diagnos eller mellan riskfaktorer och insjuknande. En viktig faktor för framgång med ett beslutsstödssystem är att kunskapsbasen förnyas i takt med att nya data publiceras och att ny konsensus om diagnostik och behandling tillkommer. En betydelsefull orsak till att många

15 datoriserade beslutsstöd somnar in efter en tids användning anses vara att uppdateringen av ny kunskap aldrig äger rum, vilket kan bero på att den personella kompetensen försvunnit eller att det anses för dyrt. Det finns beslutsstödssystem som inte innehåller en kunskapsbas i traditionell mening. Neuronala nätverk innebär att datorn lär sig sambandet mellan input och output genom att presenteras för ett stort antal faktiska exempel (t.ex. på sambandet mellan behandling och resultat eller sambandet mellan symtom och diagnos). Neuronala nätverk har fördelen att uppdatering med nya data är inbyggd och själva poängen med systemet. Nackdelen är att förklaringen till varför systemet gav det ena eller andra rådet inte kan levereras, dvs. det finns ingen kunskapsbas i vanlig mening som kan kommuniceras till klinikern i pedagogiskt syfte. 3.3 Patientdatabas Den i datorjournalen tillgängliga informationen om den enskilde patienten i form av diagnoser, provsvar, ordinerad medicinering etc. används i vissa beslutsstödssystem för att matchas mot det medicinska kunskapssystemet (t.ex. innehållet i guidelines). Ett exempel är att kunskapsbasens regler om mediciner som är olämpliga vid vissa sjukdomar matchas mot patientdatabasen och kan ge varningar vid medicinförskrivning eller vid diagnossättandet. 3.4 Logiska regler, inferensverktyg Denna del av beslutsstödssystemet specificerar de logiska eller matematiska operationer som tillämpas när patientdata skall jämföras med kunskapsbasen för att leverera ett beslutsunderlag. Ett exempel är när beslutsstödet räknar ut och presenterar sannolikheten för en diagnos på basis av inmatade uppgifter om patienten (t.ex. tillämpning av Bayes teorem som närmare berörs nedan). I andra system testas input mot logiska regler av typen om A så B ; om en viss diagnos är registrerad för en patient skall kanske inte en viss typ av medicin förskrivas, vilket kan levereras som en varning från systemet. Ett tredje alternativ är när inferensverktyget består av en ekvation för att beräkna risken för hjärtsjukdom i framtiden på basis av den enskilda patientens ålder, kön, blodtryck etc

16 3.5 Output Output från systemet kan gälla olika aspekter på handläggning av en patient, t.ex. förslag på val eller dosering av läkemedel, förslag på diagnos, förteckning av sannolikheter för olika diagnoser, bedömning av om en på förhand given diagnos är trolig eller inte, varning för interaktioner mellan läkemedel, påminnelser om att en viss undersökning bör utföras, uppskattning av en patients risk för framtida sjukdom etc. När beslutsstödssystemet tillämpar regler som inte är helt uppenbara och som går att översätta till kliniska termer anses det önskvärt att datorn också levererar en förklaring till varför rådet blev som det blev. Beslutsstödssystemet ökar då sin trovärdighet samtidigt som det kan användas som inlärningshjälp. Datorn/beslutsstödssystemet kan motivera rådet genom att ange vilka regler från guidelines som tillämpats. Beslutsstödssystem med en mer eller mindre komplicerad bearbetning av patientinformation kan givetvis finnas även i pappersform. Ett exempel är när man använder tabeller för att läsa av den uppskattade risken att drabbas av hjärtsjukdom utifrån uppgifter om ålder, blodtryck, kolesterolvärde m.m. Kunskapsbasen består här av resultaten från epidemiologiska studier och inferensverktyget är s.k. regressionsekvationer. Beräkningar av BMI (Body Mass Index) eller förväntade lungfunktionsvärden (PEF) är måhända ännu vanligare exempel på pappersbaserade beslutsstödssystem

17 4. Egenskaper hos beslutsstödssystem Beslutsstödssystem kan beskrivas och klassificeras efter olika principer. Följande är några viktiga distinktioner som på olika sätt påverkar möjligheten att nå framgång med systemet: Vilket slags beslut eller uppgift som skall stödjas, t.ex. diagnostik, val av behandling, val av provtagning, genomförande av screening. Hur breda eller smala de är i kliniskt avseende, t.ex. hur brett spektrum av symtom och diagnoser som systemet skall täcka. I vilken grad kliniker/beslutsfattaren själv skall identifiera behovet och efterfråga systemet eller om det presenteras automatiskt. Om patientdata hämtas automatiskt från patientjournalen/patientdatabasen, eller om klinikern matar in de data som systemet efterfrågar. Vilken output som systemet ger. Hur kunskapsbasen har framtagits (baserade på guidelines, bedömningar av enstaka experter, statistiska samband). I vilken utsträckning revideringar av beslutsstödet genomförs och redovisas som bäst före datum (vilket t.ex. tillämpas i informationsbanken VISS - Vårdinformation i Stor-Storstockholm (www.viss.sll.se). Till detta kommer också andra viktiga aspekter på beslutsstödssystemet av mer eller mindre teknisk natur, som tidsfördröjningen, layoutmässiga aspekter och möjlighet att aktivera och avaktivera systemet. 4.1 Datorn som ersättare för klinikern? En karikerad uppfattning av datorns roll i beslutsfattandet är att datorn skulle ta över eller ersätta människans beslutsfattande. Denna syn undervärderar emellertid människans förmåga att överblicka en stor mängd information och känna igen mönster och samband som är svåra att översätta till datorspråk. Läkare och annan personal har ofta en lång kännedom om patienten och en del av den kunskapen är svår att formalisera. Inte minst i primärvården blir

18 klinikern van att utnyttja osäker information i beslutssituationer där målen för besluten kan vara motsägelsefulla och oklara. Bedömningar och beslut påverkas också ofta av faktorer som inte beslutsfattaren är medveten om. Erfarna experter är dåliga på att beskriva hur de själva kommer fram till sina beslut även om deras beslutsfattande är konsekvent och uppfattas som normgivande inom det aktuella området. En rimligare utgångspunkt blir därför att datorn skall avlasta, komplettera och stödja klinikern med det som datorn är bra på, dvs. sammanställning och bearbetning av information som låter sig formaliseras i ett språk som datorn kan använda. Den beräkning som datorn gör kan vara matematiskt komplex och det finns ofta inget skäl att tro att människan hanterar informationen på ett motsvarande sätt. I andra fall finns det ett närmare samband mellan de operationer som datorn utför och hur man kan anta att människan fungerar vid medicinskt beslutsfattande. Två olika sätt att betrakta medicinska beslut och bedömningar kan förtjäna att diskuteras för att åskådliggöra vissa möjligheter och begränsningar vid utformning av beslutsstödssystem. Den första av dessa vinklingar lägger tonvikten vid kliniskt arbete som bedömningar av sannolikheter för olika händelser (sjukdomar, utfall av behandlingar etc). Den andra vinklingen tar fasta på att medicinskt beslutsfattande kan beskrivas som tillämpning av ett antal beslutsregler. Kliniskt beslutsfattande består givetvis av båda komponenterna och det finns moderna beslutsstödssystem som integrerar både regler och statistiska samband. För enkelhetens skull diskuteras de olika infallsvinklarna för sig. Exempel hämtas ofta från diagnostiska situationer, dvs. när symtom och fynd skall matchas mot tänkbara diagnoser. Även ett val mellan behandlingsalternativ innebär att gruppera eller klassificera patienten i en av alternativa kategorier vilket då liknar att ställa diagnos. Samma resonemang kan tillämpas på val av undersökning (t.ex. är kriterierna uppfyllda för att det skall vara motiverat att undersöka patienten med magnetkamera?). Beslutet kan också innebära att klassificera symtom efter allvarlighetsgrad utan att ställa diagnos (t.ex. för en larmoperatör). Det finns därför inga stora principiella skillnader mellan beslut om diagnos, behandling eller utredningsgång och resonemangen kring beslutsstödssystem blir därför ofta generella för olika kliniska beslut

19 4.2 Medicinskt tänkande som statistiska bedömningar Det finns vanligtvis ett osäkert eller statistiskt samband mellan sjukdomar och hur de yttrar sig som symtom och undersökningsresultat. Det finns t.ex. ofta men inte alltid lungröntgenförändringar vid lunginflammation. På motsvarande sätt kan ett visst symtom ge misstanke om olika underliggande tillstånd; andfåddhet kan bero på hjärtsjukdom, lungsjukdom eller stress. En viktig del av diagnostiken kan då ses som klinikerns förmåga att medvetet eller omedvetet bedöma dessa sannolikheter. Hur bra bedömningen blir påverkar utredningens omfattning och innehåll med konsekvenser för patienten och för sjukvårdskostnaderna. För att bedöma sannolikheten för en viss sjukdom utifrån att ett symtom finns bör man ta hänsyn till hur vanlig sjukdomen är i befolkningen, hur vanligt symtomet är samt hur vanligt det är att sjukdomen skall vara förenad med symtomet. Sambandet mellan dessa sannolikheter är formulerat i Bayes teorem. Att väga in förekomsten av en sjukdom i den patientgrupp man arbetar mot (prevalens, eller med statistisk term a priori-sannolikhet) är en viktig del av klinisk kompetens. Tuberkulos som orsak till hosta är inte lika sannolik i olika delar av världen, hjärtinfarkt som förklaring till bröstsmärtor är knappast en rimlig hypotes för en 20-årig patient etc. Bayes teorem visar också hur undersökningsmetoders förmåga att identifiera de som är sjuka och frikänna de som är friska skall vägas ihop med sjukdomarnas prevalens. Antag att ett test ger utslag med 90 % sannolikhet om en viss sjukdom finns. Om prevalensen i den aktuella patientgruppen är låg kan ändå sannolikheten för sjukdomen vara betydligt mindre än 50 % vid ett positivt test. Klinisk diagnostik kan utifrån ett sådant synsätt alltså ses som att revidera sannolikheter i ljuset av nya kunskaper om symtom och testresultat. Psykologisk forskning har visat att det finns karakteristiska mönster i de svårigheter människor har att bedöma sannolikheter för händelser (2). Dessa avvikelser från vad som ur en statistisk synpunkt vore korrekta bedömningar brukar kallas bias. I kliniska sammanhang verkar det som att förekomsten eller vanligheten av sjukdomar (s.k. a priori-sannolikhet eller prevalens) inte får den tyngd som den borde ha vid bedömning av en enskild patient. Sannolikheten för en sjukdom överskattas också ofta på grund av att man inte väger in osäkerheten i de diagnostiska testerna tillräckligt mycket. En annan bias tycks vara att gärna överskatta sannolikheten för sjukdomar som är

20 lätta att erinra sig, t.ex. för att de är dramatiska eller intressanta. Bekräftelsebias tycks vara djupt rotat i kliniskt tänkande. Vid sökandet efter den mest sannolika diagnosen hittar man snabbt en favoritkandidat och har en tendens att hellre beakta data som styrker denna ursprungliga hypotes än data som skulle tala för att man borde tänka om. Dessutom kanske man tar nya prover i onödan för att ytterligare stärka det preliminära beslutet. Dessa typer av bias har påvisats i medicinska och andra bedömningar i laboratorieliknande situationer (3), men hur stor betydelsen är i klinisk vardag är tämligen oklart. Eftersom sannolikhetsbedömningar är svåra skulle en slutsats kunna vara att låta datorn gör dessa uträkningar på ett objektivt sett mer korrekt sätt. Det finns enstaka exempel på beslutsstödssystem som har haft viss framgång och som enbart har byggt på uppmätta samband mellan symtom och diagnos. Ett välkänt system från 70-talet gällde diagnos av akuta buksmärtor på akutsjukhus och byggde på Bayes teorem ( Leeds abdominal pain system, beskrivet i (4)). Viktiga lärdomar kring systemet var att det inte fungerade i ett annat kliniskt sammanhang än det var utprovat för och att det var mycket komplicerat att uppdatera kunskapsbasen med ny forskning. Ett beslutsstödssystem med en bredare approach (dvs. ett vidare spektrum av symtomgrupper och sjukdomsgrupper) skulle teoretiskt sett vara attraktivt för primärvården. Man stöter emellertid på en rad svårigheter. En av dessa är att det finns mycket lite forskningsresultat som kan användas för att sätta siffror på sambanden mellan vanliga symtom och de många olika sjukdomar som kan vara relevanta. En annan svårighet är att flera symtom ofta förekommer samtidigt och att de inte är oberoende av varandra, dvs. vissa kombinationer av symtom är vanligare än andra. Flera sjukdomar kan dessutom finnas samtidigt hos samma patient. Detta leder till ett i det närmaste oändligt antal sannolikheter som skall specificeras och lösningen har ofta varit att förenkla och anta att de olika symtomen är oberoende av varandra. En annan lösning har varit att komplettera med expertbedömningar av kopplingen mellan t.ex. symtom och diagnos. Ett välkänt system med denna uppbyggnad är Quick Medical Reference inom internmedicin (5). Klinikern matar in upp till 10 upplysningar om en patient och får rangordnad lista på vilka sjukdomar eller sjukdomsgrupper som bäst kan förklara fynden. Sambandet mellan fynd och sjukdomar i den medicinska databasen för detta system har sin grund delvis i experters bedömningar utifrån systematisk genomgång av läroböcker och vetenskapliga artiklar. I likhet med andra s.k. expertsystem med mer eller mindre subjektiva bedömningar kommer man då inte att helt undgå problemet med att även experter är offer för bias och felbedömningar vid framställningen av kunskapsbasen

21 4.3 Medicinskt tänkande som användning av regler Den andra infallsvinkeln på medicinsk beslutsfattande och konstruktion av beslutsstödssystem är användning av regler. Medicinsk kunskap kan i många fall formaliseras som en uppsättning regler. Reglerna kan gälla kriterier för att ställa diagnos eller för val av behandling. För att kunna användas i ett datorbaserat beslutsstödssystem måste den löpande texten skrivas om som en uppsättning regler som kan förstås av datorn. Dessa regler är ofta av typen Om A så B, t.ex. Vid sjukdomen X skall alltid åtgärd Y utföras. Omarbetningen kan innebära att diffust formulerade regler i guidelines måste göras tydligare. Exempelvis beskrivningar som under vissa omständigheter eller skall i regel behandlas med bör preciseras antingen så att de ersätts med en specifikation av vilka undantag eller omständigheter som åsyftas eller skrivas om i förenklad form. Andra problem med enkla regler av denna typ är att graderingar av styrka i symtom och tidsaspekter kan vara komplicerade att få med. De flesta samband inom medicinen är inte antingeneller. Ett visst fynd kan tala starkt emot en sjukdom men behöver inte utesluta den. Den matematiska lösningen när sådana graderade samband byggs in kallas mjuk beslutsteori, fuzzy set theory. Reglerna är i vissa fall möjliga att strukturera som ett flödesschema eller beslutsträd. Fördelen med att strukturera kliniska problem som flödesscheman är en ofta tilltalande enkelhet och att det går snabbt att orientera sig, jämfört med att tolka en skriven text. En nackdel som ibland framförs är att alla val inte så lätt går att definiera som ja eller nej och att det får stora konsekvenser om man hamnar på fel spår tidigt i beslutsförloppet. Ett beslutsstöd av flödesschemakaraktär för sjukvårdsrådgivning per telefon har utvecklats av allmänläkaren Bertil Marklund ( Symtom Råd Åtgärd ). Systemet är datoriserat (men inte ett beslutsstödssystem i den bemärkelsen som avses i denna rapport) med en kunskapsbas av typen expertbedömningar. Man bör skilja mellan de regler som definieras av konstruktören eller tolkaren av guidelines och de regler som faktiskt används av beslutsfattaren. Det finns en mängd regler för handläggning som inte finns i guidelines eller i läroböcker men som underlättar klinikerns vardag. Dessa kallas ofta tumregler eller på engelska heuristics och kan beskrivas som genvägar i besluts

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete

Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Medicinskt Program Arbete Medicinskt Program Arbete / Kvalitetsutveckling Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Stockholms läns landsting 2004 Utveckling och användning av kvalitetsindikatorer i Rapporten är framtagen

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning

Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk humanforskning Forskningsetisk policy och organisation i Sverige F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik ISSN 1401-288X ISBN 91-85547-28-X

Läs mer

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96)

LiÖ 2012-4080. Screening. Särskilt utredningsuppdrag 2012. Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) LiÖ 2012-4080 Screening Särskilt utredningsuppdrag 2012 Henning Elvtegen Hälso och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2012 1(96) Innehåll Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 11 1.1 Uppdragsbeskrivning och

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Sex röster om uppföljning och utvärdering

Sex röster om uppföljning och utvärdering KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Sex röster om uppföljning och utvärdering Sex röster om uppföljning och utvärdering 1 Förord En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen

Läs mer

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg

Ersättningssystem för innovation. En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg Ersättningssystem för innovation En studie av åtta projekt som utvecklar nya ersättningsmodeller inom vård och omsorg 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 6 1. Bakgrund och upplägg... 10 LHC:s följeforskning...

Läs mer

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister

Satsningen på Nationella Kvalitetsregister PM 2013:1 Satsningen på Nationella Kvalitetsregister Tidiga iakttagelser av läget i satsningen 2013 Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg

System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland. FoU-rapport. Jan Olof Åberg Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete inom Vård- och omsorgscollege Värmland FoU-rapport 2010:1 Jan Olof Åberg System för kvalitetsarbete

Läs mer

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika

Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika Studie över faktorer som påverkar läkares beteende vid förskrivning av antibiotika RAPPORT TILL FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN Katarina Hedin, Malin André, Annika Brorsson, Hedvig Gröndal, Joaquim Soares, Eva Lena

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne

Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Granskning av patientsäkerheten i Region Skåne Rapport 2005-01-14 Bilagor BDO Consulting Group Stockholm AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BILAGA 1: ERFARENHETER FRÅN FORSKNING OCH LITTERATUR...

Läs mer

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd

Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv. Peter Daneryd Varför jämföra oss när vi vet att vi är bäst? Svensk hälso- och sjukvård i ett internationellt perspektiv Peter Daneryd Forum för Health Policy Forum för Health Policy (FHP) är en politiskt oberoende

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Mätningar för bättre styrning

Mätningar för bättre styrning att synliggöra och hantera variation för styrning och förbättring av offentlig verksamhet Sekretariatsrapport Innovationsrådet Stockholm 2013 INNOVATIONSRÅDET Rapporten finns att ladda ned gratis på Innovationsrådets

Läs mer