1. Förfrågningsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Förfrågningsunderlag"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling Telge Inköp AB TI Kontorsmaterial till Södertälje, Nykvarns och Salems kommuner samt Telge AB Bo Nyman TI Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Förfrågningsunderlag 1.1. INLEDNING Telge Inköp AB Telge Inköp AB är ett kommunägt upphandlingsbolag som ansvarar för alla upphandlingar inom Södertälje kommun och de kommunägda bolagen i Telge AB. Telge Inköp AB administrerar även Nykvarns och Salems kommuns upphandlingar Svensk lagstiftning och behörig myndighets föreskrift Svensk lagstiftning och behörig myndighets föreskrift och anvisning gäller vid upphandling. Upphandlingen sker enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) UPPHANDLANDE MYNDIGHETER Telge i Södertälje AB Telgekoncernen består av ett moderbolag och flera fristående dotterbolag. För mer information se Södertälje kommun Södertälje har ca invånare som har tillgång till ett varierat boende både i stadsmiljö och nära naturen Med cirka anställda är Södertälje kommun en av Södertäljes största arbetsgivare. För mer information se Nykvarns kommun Nykvarns kommun har ca 9000 invånare. Kommunen är geografiskt belägen ca 1,5 från Södertälje centrum. För mer information se Salems kommun Salems kommun har cirka invånare. Kommunen är största arbetsgivaren med ca 1000 anställda. Kommunen ligger på ett bekvämt avstånd till det mesta. Knappt 30 minuter med pendeltåget till Stockholms Central och E:4an ligger nästgårds. För mer information se Utskrivet: :49 Sida 1 av 22

2 1.3. ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN Upphandlingsform Upphandling sker genom öppet förfarande Omfattning Denna upphandling avser kontorsmaterial. Det beräknade värdet av upphandlingen, ca kr per år och för hela avtalsperioden som är 2 år + 1 år + 1 år uppgår till ca SEK exklusive moms. Telge Inköp AB garanterar dock ingen volym eftersom de upphandlande myndigheterna minskar sina inköp av produkter som inte är ett måste. Anbud ska lämnas för hela upphandlingen. En (1) leverantör kommer att antas för hela upphandlingen Kontaktperson Namn: Bo Nyman E-post: Elektronisk anbudsgivning Telge Inköp AB strävar efter att förenkla anbudsarbetet både för anbudsgivaren och för de upphandlande myndigheterna, därför accepterar vi endast elektronisk anbudsgivning genom Support för användning av systemet lämnas/ges av OPIC.com, tfn Supporten har öppet fram till kl Användning av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudsgivaren. Förfrågningsunderlag hämtas på Anbudsgivare registrerar sig och hämtar handlingar där. Om anbudsgivare inte registrerar sig på tendsign.com utan hämtar handlingarna på annat sätt, t.ex. från annan offentlig databas, kan vi inte garantera att all information kommer alla anbudsgivare tillhanda. För att underlätta utvärderingsprocessen gäller följande vid besvarande av förfrågan: Svar skall lämnas på därför avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anges. Vid fritextsvar får hänvisning till bilaga endast ske om det avser tabell eller annan grafisk illustration. OBS! Bifogade filer skall vara läsbara i Office 2007 alt. Adobe reader. I de fall anbuden behöver kompletteras med annan information, typ tabell och grafisk illustration som inte kan skickas elektroniskt, skall informationen läggas i ett neutralt kuvert/paket, förseglat och tydligt märkt "TI " samt skickas till: Telge Inköp Bo Nyman Box Södertälje Kompletterande information, paketerat enligt ovan, kan också lämnas till receptionen på Storgatan 42 öppet vardagar mellan kl och Frågor och svar på förfrågningsunderlaget Eventuella frågor angående denna upphandling (inkl. frågor med anledning av att Utskrivet: :49 Sida 2 av 22

3 anbudsgivare finner att förfrågningsunderlaget i något avseende är oklart eller motstridigt) ställs genom enligt instruktion på hemsidan. Svar lämnas enbart genom för att säkerställa att samtliga anbudsgivare får samma information. Frågor gällande förfrågningsunderlaget skall inkomma senast Avropssätt/Beställningssätt Beställning sker separat eller via successiva avrop som görs från respektive beställande enhet. Se avtalsvillkor som bifogas Avtalsperiod Avtalet löper på 2 år från det att ramavtal har tecknats ( Beräknat ) och med möjlighet till ytterligare förlängning i ett (1) + ett (1) år. Förlängning av avtal sker på initiativ av Telge Inköp AB, där prisförhandling får ske. Varje part i avtalet företräder sig själv. Part som ingår avtal har vid förlängning rätt att avstå från förlängning ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Anbudets form och innehåll Anbud skall vara skrivet på svenska. Anbudet skall innehålla de handlingar och uppgifter som efterfrågas i underlaget. - Svar på frågor ställda i förfrågningsunderlagets olika delar. - Begärd information som efterfrågas i förfrågningsunderlagets olika delar. - Begärda handlingar för kvalificering av anbudsgivare. - Begärda handlingar för utvärdering av anbudet. Svar och efterfrågad information lämnas på markerade platser i förfrågningsunderlaget. Anbudsgivaren uppmanas att begränsa svaren till att omfatta de efterfrågade uppgifterna. Vid fritextsvar får hänvisning till bilaga ske endast om det avser tabell eller annan grafisk illustration. Om anbudet inte är komplett, saknar klar och tydlig redovisning av efterfrågade uppgifter, eller om anbudet innehållsmässigt ej helt överensstämmer med förfrågningsunderlagets anvisningar kan anbudet komma att förkastas Anbudstidens utgång Anbud skall vara Telge Inköp AB tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbud skall vara bindande i 90 dagar räknat från sista anbudsdag. Vid ev. överprövning är anbudsgivaren bunden av sitt anbud till dess överprövningen är avslutad genom lagakraftvunnet avgörande, dock högst sex månader efter anbudstidens utgång Sekretess Enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats eller att samtliga anbud offentliggjorts. Därefter blir anbud och andra i upphandlingen ingående uppgifter allmän handling om inte omständigheterna föranleder annat eller att Telge Inköp AB gör en annan sekretessbedömning. Utskrivet: :49 Sida 3 av 22

4 1.5. PRISER Priser ska anges i kronor (SEK) exklusive moms. Priser skall anges i särskilt bifogat Excel dokument i enlighet med de anvisningar som framgår av dokumentet. Dessa priser kommer att ligga till grund för utvärderingen av jämförelsepris. För övrigt Katalogsortiment skall en generell rabatt lämnas med lägst 30 % på anbudsgivarens allmänt tillgängliga och officiella prislista. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) 1.6. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Registrering, skatter och avgifter Anbudsgivaren skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Telge Inköp AB har gjort en överenskommelse med Skatteverket som innebär att Telge Inköp AB med hjälp av Skatteverket har möjlighet att ta fram information om anlitade leverantörer och deras underleverantörer för att se att företagen är registrerade för moms, registrerade som arbetsgivare, arbetsgivarredovisning, godkänd för F-skatt samt om det finns skatteskulder hos Skatteverket och/eller Kronofogdemyndigheten. Telge Inköp AB förbehåller sig rätten att själva kontrollera dessa uppgifter. Om anbudsgivaren är från ett annat land än Sverige, och inte är registrerad hos Bolagsverket, skall till anbudet bifogas kopia på registerutdrag från motsvarande register som förs i det land där Anbudsgivarens verksamhet är etablerad. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Ekonomisk ställning Anbudsgivaren skall ha tillräckligt stabil ekonomisk och finansiell ställning för att kunna genomföra uppdraget. Riskklassificering skall vara minst 3(UC)/A(Soliditet)/motsvarande klassificering eller högre. Om Anbudsgivaren har lägre riskklassificering eller ovanligt låga respektive negativa nyckeltal utifrån branschgenomsnittet och/eller negativt resultat skall Anbudsgivaren ändå anses uppfylla ovanstående krav om man i anbudet lämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att Anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Telge Inköp AB förbehåller sig rätten att själva kontrollera dessa uppgifter genom att ta en kreditupplysning, ta egna referenser samt att i efterhand infordra bevis. Uppfylls ovanstående krav (/ svar) Teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet Anbudsgivaren skall ha tillräcklig teknisk förmåga och kapacitet för att kunna genomföra det uppdrag som upphandlingen avser samt erfarenheter av liknande komplexa uppdrag. Utskrivet: :49 Sida 4 av 22

5 Anbudsgivaren skall ange 3 st referensuppdrag från det senaste 3 åren, motsvarande denna upphandling, med tillhörande kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna bör innehålla årtal för utfört referensuppdrag, beskrivning av Anbudsgivarens arbete och värde i uppdraget samt referenspersoner med namn, telefonnummer och e-post. Referenserna skall kunna styrka: att Anbudsgivaren uppfyllt ställda tid- och kostnadskrav att Anbudsgivaren uppfyllt ställda miljö,- kvalitets- och säkerhetskrav att Anbudsgivaren uppfyllt sitt uppdrag i enlighet med avtal Telge Inköp AB äger rätt att tillfråga andra referenser än de som Anbudsgivaren anger i sitt anbud. Telge Inköp AB äger också rätt att nyttja egna uppgifter om leverantören som dokumenterats i samband med leverantörsuppföljning efter tidigare utförda uppdrag. Uppfylls ovanstående krav. (/ svar) Ange referenser och kontaktuppgifter. (Fritextsvar) Företagspresentation Beskriv här eller i bilaga kortfattat anbudsgivarens organisation, tjänster/verksamhet samt företagets resurser som en information till Upphandlande Myndighet. Skriv här eller i bilaga. (Fritextsvar) Försäkringsbevis Anbudsgivaren skall ha nödvändiga försäkringar för uppdraget. Kopia på gällande försäkring skall på anmodan kunna lämnas. Uppfylls ovanstående krav (/ svar) Kvalitetspolicy, Kvalitetssystem, Certifiering Anbudsgivaren skall i enlighet med nedan redovisa hur kvalitén i verksamheten dokumenteras. Anbudsgivaren skall ha ett system eller rutiner för att hålla en hög nivå av kvalité i sin verksamhet. Anbudsgivaren skall ha någon utsedd person eller funktion som kvalitetsansvarig Kvalitetspolicy Anbudsgivaren skall ha en på styrelse- eller ledningsnivå antagen kvalitetspolicy. Kvalitetssystem Anbudsgivare skall ha börjat arbeta efter något kvalitetssystem. Certifiering Är anbudsgivaren kvalitetscertifierad. Är anbudsgivaren kvalitetscertifierad enl ISO 9001 eller motsvarande. Ange kvalitetsansvarig med namn och kontaktuppgifter: (Fritextsvar) Bifoga kvalitetspolicy: (Fritextsvar) Ange om företaget är certifierade och använder sig av något kvalitetssystem: (Fritextsvar) Utskrivet: :49 Sida 5 av 22

6 Miljö Telge AB är ISO-certifierad enligt 14001, och arbetar aktivt med miljöfrågor i alla led. Anbudsgivaren ska redovisa hur man hanterar sitt miljöarbete. Lagar och andra krav Anbudsgivaren ansvarar för att alla svenska lagar och förordningar inom miljöområdet, som idag gäller eller aktualiseras under avtalsperioden efterlevs, med särskilt beaktande av miljöbalk (1998:808) kap. 2 (allmänna hänsynsregler) och kap.14 (Kemiska produkter och biotekniska organismer) och Avfallsförordningen 2011:927. Varor, metoder m.m. Förekomst av ämnen i som återfinns i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide (PRIO) och begränsningsdatabas skall begränsas i varor och material som används inom ramen för avtalet. 1. Anbudsgivaren godkänner att Beställarens miljöansvarig kan komma att utföra annonserade miljörevisioner. 2. Anbudsgivaren skall ha en utsedd miljöansvarig person eller funktion. 3. Certifiering 3.1*) Anbudsgivaren skall kunna verifiera att man driver ett systematiskt förbättringsarbetet med miljöfrågor, relaterade till produkten/tjänsten som förfrågan avser. Anbudsgivaren skall ha en miljöpolicy antagen på styrelsenivå alternativt ledningsnivå 3.2*) Om Anbudsgivaren är certifierat enligt ISO14001 eller EMAS anses kraven i punkt 3.1 uppfyllda. Kopia på certifikat bifogas om så är fallet. 4. Underleverantörer Anbudsgivaren har det fulla ansvaret för att eventuella underleverantörer följer de miljökrav som ställs i upphandlingen. Revision kan ske vid olika tidpunkter under avtalsperioden. 5. Miljökrav** för upphandling av kontorsmaterial Anbudsgivaren kan verifiera att offererade produkter uppfyller kraven i Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier, där sådana finns, för det kontorsmaterial som denna upphandling berör. 6. Anbudsgivaren redovisar hur Anbudsgivaren arbetar med transportfrågorna för att miljöbelastningen ska bli så låg som möjligt? 7. Målet för Södertälje kommunkoncern är att vara fossilfri organisation 2020 och Fossilfri kommun 2030 *Krav ställda i punkt 3.1 samt 3.2 syftar till att Företaget: Dokumenterar den miljöpåverkan som tjänsten/varan innebär har en dokumenterad målsatt handlingsplan för att minimera negativ miljöpåverkan av tjänsten/varan dokumenterar och följer upp de aktiviteter man vidtar för att minimera negativ miljöpåverkan ** Telge-koncernen följer MSRs miljökrav om varan/tjänsten omfattas av deras specifikationer. Ange miljöansvarig person inom företaget med namn och kontaktuppgifter: (Fritextsvar) Bifoga miljöpolicy och eventuell handlingsplan för miljöarbete: (Fritextsvar) Anbudsgivaren ska redovisa hur man arbetar med transportfrågor för att miljöbelastningen ska bli så låg som möjligt: (Fritextsvar) Utskrivet: :49 Sida 6 av 22

7 Uppförandekod för leverantörer Södertälje kommun och dess bolag arbetar för en hållbar utveckling och har därför infört en uppförandekod för leverantörer. Uppförandekoden för leverantörer ska accepteras av anbudsgivare. Anbudsgivaren förbinder sig därmed att sträva mot att leva upp till dessa minimistandarder. Uppföljning av uppförandekoden kommer att ske genom en årlig enkät som skickas till anbudsgivaren. Enkäten är en självutvärdering och är webbaserad. Länk till webbenkäten kommer att skickas via mail till ansvarig kontaktperson hos antagen leverantör. Uppföljning av uppförandekoden kan även komma att ske genom revision hos leverantör utförd av Beställaren eller tredjepart. Anbudsgivare kan läsa de frågor som kommer ställas i enkäten i bifogat dokument Enkätfrågor. Dessa ska inte besvaras nu utan är i informationssyfte. Bilagor: Uppförandekoden för leverantörer & Enkätfrågor Godkänner anbudsgivaren ovanstående skrivning (/ svar) Underskrift av anbud och sanningsförsäkran Vi lämnar härmed anbud i rubricerad upphandling och vårt anbud uppfyller samtliga ställda skall krav i förfrågningsunderlaget samt intygar att företaget är fri från hinder för deltagande enligt LOU 10 kap 1 och 2. Uppfylls ovanstående krav? Ange behörig person (Fritextsvar) Leverantörsuppgifter Anbudsgivaren uppger nedanstående uppgifter: Bolagetsnamn Organisationsnummer Postgironummer Bankgironummer Adress Postadress Kontaktperson Telefonnummer E-post Anbudsgivaren anger här Leverantörsuppgifter enligt ovan. (Fritextsvar) 1.7. SAMORDNAD VARUDISTRIBUTION Övergång till Samordnad varudistribution Kommunerna och Telge AB har för avsikt att övergå till Samordnad varudistribution. Samordnad varudistribution är gemensam för Södertörnskommunerna, vilket då innebär att varorna ska levereras till ett särskilt Logistikcenter som ska sättas upp där omlastning sker, för att därefter på ett samordnat och effektivt sätt distribueras ut till slutanvändarna. Enligt den plan som finns för verksamheten kommer förberedelser att påbörjas under hösten 2014 och att Logistikcentret ska påbörja sin verksamhet snarast möjligt Den exakta tidpunkten för kontorsmaterial är inte angiven. När det blir aktuellt för kontorsmaterial får det föregås av en förhandling mellan parterna. Utskrivet: :49 Sida 7 av 22

8 Med detta Förfrågningsunderlag bifogas en skrivelse som mer detaljerat beskriver "Samordnad varudistribution" Omläggningen av leveranser till en distributionscentral skall skriftligen meddelas av kommunen minst 90 dagar före införandet, förändringen ska dessförinnan ha föregåtts av en diskussion/förhandling mellan den blivande Leverantören för kontorsmaterial och Telge Inköp / Beställaren. Priserna ska då minska i samma omfattning som kostnaden kan beräknas minska för den blivande Leverantören. Som en del av av övergången till samordnad varudistribution åtar sig den blivande Leverantören att ansluta sig till det IT-stöd (programspråk SFTI) som används för samordnad varudistribution. Accepterar anbudsgivaren ovanstående? (/ svar) 1.8. ÖPPNING AV ANBUD Inkomna anbud öppnas, planerat dagen efter sista anbudsdag. Anbudsöppningen är inte offentlig. Om anbudsgivare så begär får dock även handelskammar representanter närvara, förutsatt att anbudsgivaren ansvarar för kostnaderna för sådana representanter PRÖVNING AV ANBUD Prövningen och utvärderingen av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de ställda krav i förfrågningsunderlaget och de uppgifter som anbudsgivaren redovisat i sitt anbud. Arbetet med att utvärdera de inkomna anbuden kommer att genomföras i tre steg enligt nedan: Steg 1. Kontroll av anbudsgivaren Kontroll av att anbudsgivare uppfyller de administrativa skallkraven som återfinns i avsnitt 4 samt de krav som framgår av LOU/LUF 10 kap. och val av deltagare utifrån LOU/LUF kap Steg 2. Kontroll av krav på vara/tjänst Kontroll av att de krav som ställs på vara/tjänst är uppfyllda och att anbudsgivaren har accepterat kommersiella/avtalsvillkor. I detta steg kontrolleras även att anbudsgivaren har lämnat ett komplett anbud och detta anbud inte innehåller några reservationer. De anbudsgivare som uppfyller steg 1 och 2 går vidare till steg 3, utvärdering enligt nedan Steg 3. Utvärdering Det anbud som uppfyller ställda krav och som har det lägsta jämförelsepriset efter avdrag för "miljömärkningar" kommer att antas. I denna upphandling kommer den som lämnar anbud på en större mängd miljömärkta produkter att få en fördel av detta genom att ett avdrag på det lämnade priset kommer att ske för att få fram ett jämförelsepris. De miljömärkningar vi godkänner är följande (Samma värdering för alla tre) 1. Bra miljöval 2. EU Ecolabel 3. Svanen Den anbudsgivare som har miljömärkta produkter får ett avdrag på sitt totala anbudspris med 2 % Utskrivet: :49 Sida 8 av 22

9 Den anbudsgivare som har miljömärkta produkter får ett avdrag på sitt totala anbudspris med 4 % Den anbudsgivare som har miljömärkta produkter får ett avdrag på sitt totala anbudspris med 6 % Den anbudsgivare som har 76 eller fler miljömärkta produkter får ett avdrag på sitt totala anbudspris med 8 % E-auktion Upphandlingen kan komma att avslutas med en omvänd e-auktion. De anbud som uppfyller samtliga krav enligt förfrågningsunderlag med bilagor och utvärderingen kommer att gå vidare till omvänd auktion på Internet där respektive leverantör har lika möjlighet att konkurrera och förbättra anbud. De företag som kvalificerar sig för att delta i den omvända auktionen kommer att informeras separat där det framgår var, när och hur det ska genomföras. Den leverantören med det vinnande (lägsta) budet i den omvända auktionen kommer att antas som leverantör för upphandlingen AVBRYTANDE AV UPPHANDLING/ ÖVERGÅNG Upphandlingen eller delar av denna kan komma att avbrytas eller övergå till förhandlad upphandling om sakliga skäl föreligger. Exempel på sakliga skäl är om vi upptäcker allvarliga fel eller brister i förfrågningsunderlaget, om ingen anbudsgivare uppfyller kraven eller om endast en anbudsgivare kvalificerats i upphandlingen eller om priset blir för högt i förhållande till vad som beräknats eller om förutsättningarna för upphandlingen väsentligen ändrats (t.ex. p.g.a. politiska beslut) TILLDELNINGSBESLUT Upplysning om tilldelningsbeslut kommer så snart utvärderingen är klar att skickas till samtliga anbudsgivare AVTALSTECKNING Fr o m dagen efter utskick av upplysning om tilldelningsbeslut gäller en avtalsspärr om 10 dagar. Avtal kommer, om inte domstol beslutat om annat eller att det framkommit annat skäl till att ändra tilldelningsbeslutet, att tecknas snarast efter avtalsspärrens utgång. Avtalet blir bindande först när avtalet undertecknats av parterna. Utskrivet: :49 Sida 9 av 22

10 2. Kravspecifikation 2.1. Krav på tjänsten Allmänt Syftet med denna ramavtalsupphandling är att tillförsäkra beställaren hela sitt behov av kontorsmaterial då nuvarande ramavtal upphör att gälla Beställaren har beslutat att behovet av kontorsmateriel till allra största del ska tillgodoses via ett nettoprissatt sortiment men även med ett brett rabatterat sortiment. Nettoprissortimentet ska även kunna utökas och till viss del förändras under löpande avtalstid. Målsättningen är att nettoprissatta sortimentet ska vara så eftertraktat av beställarna att det kan utgöra ca 80 % av det totala behovet för kontorsmaterial. Av denna anledning är det av stor vikt att den leverantör som blir antagen som Leverantör arbetar mot samma mål, d.v.s. att sortimentet som är nettoprissatt ska nyttjas i största möjliga omfattning. Utöver nettopriser ska även anbudsgivaren lämna rabatt på övrigt kontorsmaterial. Beträffande rabatt så är det viktigt rabatterna är attraktiva för beställarna så att köpen sker via tecknat avtal. Inför avtalsstart och löpande under avtalstiden ska leverantören på beställarens begäran kunna förändra sortimentet, lägga till produkter eller ta bort produkter som inte uppfyller de krav som beställaren rimligen har kunnat förvänta sig. För nedanstående produkter finns andra avtal. Ljuskällor Kopieringspapper Toners Ergonomiska produkter AV-produkter Möbler 2.2. Krav på vara/tjänst Beställningar För Södertälje kommun ska beställningar ske via kommunens beställningssystem Aditro IOF (Inköp och Faktura). Den Leverantör som tilldelas kontraktet skall upprätta e-handel enligt SFTI-standard scenario 6. Leverantören får inte ta emot beställningar via telefon, fax, mejl eller webbhandel. För Telge AB (inkl dotterbolag) Nykvarns och Salems kommun ska beställningar vara skriftliga, som skriftliga gäller mail, fax eller via leverantörens webbhandel. Beställare skall tilldelas kundnummer och inloggningsuppgifter för webbhandel. Leverantören får inte ta emot telefonbeställningar, om inte annat senare överenskommits. Beställaren skall göra sin beställning senast 3 dagar före avtalad leveransdag om inte annat särskilt överenskommits. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Avbeställningar Beställaren skall alltid ha möjlighet att avbeställa en order förutsatt att den ej avsänts för leverans Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :49 Sida 10 av 22

11 Felbeställningar Skulle den beställande enheten ha gjort en felbeställning t ex för stor kvantitet skall beställaren ha rätt att returnera produkten vid senast nästa leverans i obruten förpackning, samt krediteras beställaren. Vid bruten förpackning får beställaren tillsammans med leverantörens kontaktperson komma överens om ifall produkten kan returneras. Vi returer får beställaren bekosta frakt som ska ske med det billigaste transportsättet (t ex Postens företagspaket) Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Felaktig leverans Beställaren skall ha rätt att utan kostnad returnera felaktigt levererade produkter i förhållande till beställning Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Reklamationer Beställaren skall ha rätt att utan kostnad returnera felaktiga eller skadade produkter eller att produkten bytes av Leverantören. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Leveranser 1. Leveranser skall ske dagtid i enlighet med vad som överenskommits med beställaren. 2. Leverans skall ske en gång varannan vecka på en bestämd veckodag t ex Onsdagar eller Torsdagar, vilket bestäms vid avtalsteckningen. 3. Extra leveranser skall kunna ske mot fraktkostnad, Postens företagspaket bör då användas i så stor utsträckning som möjligt. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Leveransvillkor Leverans skall ske fritt levererat och inburet till den beställande enheten enligt den av beställaren angivna leveransadressen. Nödvändigt emballage skall ingå. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Transportör Anbudsgivaren skall i sitt anbud uppge vem som kommer att utföra själva leveransen om den inte sker i egen regi Utskrivet: :49 Sida 11 av 22

12 Utförs transporterna i egen regi eller av något annat företag, beskriv? Vi förutsätter att transporterna utförs på ett så optimerat, effektivt och miljövänligt sätt som möjligt, beskriv? (Fritextsvar) Kundtjänst Kundtjänst skall kunna nås via telefon, e-post och webb och vara tillgänglig arbetsdagar, måndag till torsdag mellan kl samt fredagar 08:00-15:00. Svarstiden ska vara så kort som möjligt innan man får kontakt med någon person på kundtjänst. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Varan / produkten Anbudsgivaren skall offerera produkter med god kvalitét inom de produktområden som efterfrågas. Med god kvalitét avses vad beställaren med skäl har rätt att förvänta sig av produkten. Skulle en produkt inte visa sig hålla god kvalitét skall produkten i avtalet kunna bytas ut mot en annan, denna får dock inte ha ett högre pris. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Sortiment Avtalat nettoprissatt sortiment ska löpande revideras och anpassas till beställarens faktiska behov i samråd med Leverantören. Leverantören får inte utan beställarens godkännande byta ut en produkt i avtalat nettoprissatt standardsortiment. Priset på de produkter som läggs till i sortimentet under avtalsperioden ska ligga i paritet med produkterna som initialt fanns med i upphandlingens prisbilaga. Vid förändringar ska Leverantören uppdatera avtalad prislista/prislistor skyndsamt och utan kostnad. Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Ersättning av produkter Eventuell ersättningsprodukt får inte ges ett högre pris eller ha lägre kvalitet än nettoprissatta produkter. Om levererade produkter ej motsvarar de avtalade har Köparen rätt att returnera leveransen på Leverantörens bekostnad samt rätt att anskaffa dessa från annan leverantör. Leverantören ska därmed ersätta Köparen för uppkomna merkostnader Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Katalog med produkter För Södertälje kommun Leverantören ska kunna skicka en produktkatalog till Södertälje kommun med sortimentutbud och priser som denna upphandling resulterat i. Den kan vara antingen enligt SFTI/ESAP scenario 6 eller som Svekatalog. Prislistan skall vara utformad så att den förutom prisuppgifter och artikelinformation märks med vilka varor som är nettoprissatta och även innehåller länkar till bilder och fördjupad information om produkterna. Det ska tydligt framgå vilken förpackningsstorlek som priset baseras på. Utskrivet: :49 Sida 12 av 22

13 För Telge AB, Nykvarns och Salems kommun skall leverantören skicka en prislista i cellstrukturerat format (t ex Excel). Uppfylls ovanstående krav? (/ svar) Utskrivet: :49 Sida 13 av 22

14 3. Avtalsvillkor - varor 3.1. Parter Detta avtal är upprättat mellantelge AB org. nr inklusive dess majoritetsägda dotterbolag, Södertälje kommun org. nr , Salems kommun org. nr , Nykvarns kommun org. nr nedan kallad Beställaren, och [Bolagetsnamn:]org. nr. [Nummer:] nedan kallad Leverantören. Varje part i avtalet företräder sig själv. Part som ingår avtal har vid förlängning rätt att avstå från förlängning Handlingarnas inbördes ordning Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta Avtal 2.Detta Ramavtal 3. Förfrågningsunderlag daterad Anbud, daterad [Datum:] Uppgifter i anbudet som inte efterfrågats i förfrågningsunderlaget gäller inte som avtalsinnehåll, såvida det inte finns en skriftlig överenskommelse om att de skall gälla Avtalstid Avtalet löper på 2 år från det att Avtal har tecknats och med möjlighet till förlängning i ett (1) + ett (1) år. Förlängning av avtal sker på initiativ av Beställaren, där prisförhandling får ske Kontaktpersoner Avtalsparter Beställaren Telge Inköp AB Bo Nyman Södertälje kommun [Namn:] [Telefonnummer:] [E-post:] Salems kommun [Namn:] [Telefonnummer:] [E-post:] Nykvarns kommun [Namn:] [Telefonnummer:] [E-post:] Leverantören kontaktperson för avtalet: [Bolagetsnamn:] [Namn:] [Telefonnummer:] [E-post:] Utskrivet: :49 Sida 14 av 22

15 Leverantörens Kundtjänst Telefon: Telefax: E-post: Parterna skall tillse att hålla varandra underrättade om förändringar i kontaktuppgifter samt vid utbyte av kontaktpersonerna enligt ovan. Ange leverantörens uppgifter enligt ovan. (Fritextsvar) 3.5. Omfattning / Sortiment Standardsortiment Avtalet omfattar ett ramavtal för successiva avrop av kontorsmaterial. Avtalet bygger på en bred nettoprislista med ett sortiment där de produkter beställaren köper frekvent av finns med. För övriga produkter utanför nettoprislistan gäller offererad rabatts, det är viktigt att Leverantören har ett brett sortiment av produkter så att beställarna har lätt att hitta de söker så avtalstroheten gentemot avtalet hög som möjligt. Tecknat avtal innebär inga garantier från Köparen avseende inköpsvolymer. Strävan från beställaren att så långt det är möjligt köpa sitt behov av kontorsmaterial enligt detta avtal. Samtliga offererade produkter ska ingå i Leverantörens standardsortiment vilket innebär att produkterna ska finnas i leverantörens produktkatalog. Tillfälliga produkter som inte finns i standardsortimentet accepteras inte om inte detta. Standarder Leverantören skall tillhandahålla ett brett och djupt sortiment av efterfrågade produkter, tillbehör och relaterade tjänster. Antagen utrustning skall uppfylla gällande föreskrifter enligt: Svensk standard Europeisk standard Internationell standard Uppdatering av produkter och tillhörande tjänster Inaktuella produkter och tillhörande tjänster ersätts av nya produkter och tjänster efter överenskommelse med Beställaren. Ersättningsprodukter/tjänster skall uppfylla de tekniska och andra krav som ställts i Förfrågningsunderlaget. Produkter med helt ny funktionalitet får inte tillföras Ramavtalet utan beställarens godkännande. En ersättningsprodukt som utöver den grundfunktionalitet som den ersatta produkten hade, har vissa ytterligare funktioner kan dock utgöra ersättningsprodukt. Avtalat nettoprissortiment kan löpande revideras och anpassas till Beställarens faktiska behov i samråd med Leverantören. Leverantören får inte utan beställarens godkännande byta ut produkt i avtalat nettoprissortiment. Priset på de produkter som läggs till i nettosortimentet under avtalsperioden ska ligga i paritet kostnadsmässigt med produkterna som initialt fanns med i upphandlingens prisbilaga. Vid förändringar ska Leverantören uppdatera avtalad prislista / prislistor skyndsamt utan kostnad. Uppdatering av produkter och tjänster skall efter Beställarens godkännande löpande tillhandahållas till Telge Inköp AB i elektronisk form till ansvarig handläggare: e-post: Eventuell ersättningsprodukt får inte ges ett högre pris eller ha lägre kvalitet än gällande nettoprissatta produkter. Om levererade produkter ej motsvarar de avtalade har Köparen rätt att returnera leveransen på Leverantörens bekostnad samt rätt att anskaffa dessa från annan leverantör. Leverantören ska därmed ersätta Köparen för uppkomna merkostnader. Utskrivet: :49 Sida 15 av 22

16 3.6. Katalog med produkter Leverantören ska kunna skicka en produktkatalog (Digital) till Södertälje kommun med sortimentutbud och priser som denna upphandling resulterat i. Den kan vara antingen enligt SFTI/ESAP scenario 6 eller som Svekatalog. Prislistan skall vara utformad så att den förutom prisuppgifter och artikelinformation märks med vilka varor som är nettoprissatta och även innehåller länkar till bilder och fördjupad information om produkterna. Det ska tydligt framgå vilken förpackningsstorlek som priset baseras på. För Telge AB (inkl dotterbolag) Nykvarns och Salems kommun skall leverantören skicka en prislista i cellstrukturerat format (t ex Excel) Avtalspriser Priserna är exklusive mervärdesskatt (SEK) och inkluderar samtliga kostnader för uppdraget såsom arbetskostnad, administrativa kostnader, rese- och traktamentskostnader, fordon och övrig teknisk utrustning, monteringskostnader, emballage etc. Nettopriser framgår av prisbilagan. Rabatt på övrigt Katalogsortiment skall lämnas med 30 % på anbudsgivarens officiella och vid varje tillfälle gällande prislista. Nettopriser och rabatter på övrigt sortiment är fasta under det första avtalsåret. Inför år två och vid ev. förlängning av avtalet kan prisdiskussion komma att ske. Skulle parterna ej komma överens i en sådan förhandling så kommer senast avtalade priser att gälla i tre (3) månader. Under tiden kommer en ny upphandling att ske. Därefter sägs avtalet mellan parterna upp. Vid nya priser gäller att dessa är fasta i en tolvmånadersperiod om inte parterna kommer överens om annat. Retroaktiva prishöjningar godkänns ej. Beställaren eftersträvar ett nära samarbete, med maximalt inflytande, med den eller de leverantörer som sedermera erhåller uppdraget. Målet med denna upphandling är bland annat att företagets totalkostnader för efterfrågade tjänster skall sänkas Administrativ avgift Leverantören skall till Telge Inköp AB betala en administrativ avgift motsvarande 2 procent av fakturerat belopp (SEK, exkl. moms) halvårsvis i efterskott under avtalets giltighetstid. Leverantören skall redovisa fakturerat belopp per halvår till Telge Inköp AB utan anmodan senast 10 arbetsdagar efter halvårets slut. Fakturerat belopp ligger till grund för faktura till Leverantören med 30 dagar netto. Redovisning skall ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Leverantören kan komma att debiteras den avtalade administrationsavgiften på den totala volymen leverantören fakturerat Bolag/kommun (orgnr) under den aktuella perioden. Detta gäller i de fall leverantören ej inkommit med redovisning inom avtalad tid. Fakturaadress Leverantören Administrativ avgift: [Leverantör:] Box [Box nummer:] [Postnummer:] [Ort:] Utskrivet: :49 Sida 16 av 22

17 Adress Beställaren underlag för Administrativ avgift: Telge Inköp AB, Ange Leverantörens adress (Fritextsvar) 3.9. Avrop/beställning Leverantören skall ta emot Beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna Leveranstiden. Information om beställning För Södertälje kommun ska beställningar ske via kommunens beställningssystem Aditro IOF (Inköp och Faktura). Den Leverantör som tilldelas kontraktet skall upprätta e-handel enligt SFTI-standard scenario 6. Leverantören får inte ta emot beställningar via telefon, fax, mejl eller webbhandel. För Telge AB (inkl dotterbolag) Nykvarns och Salems kommun ska beställningar vara skriftliga, som skriftliga gäller mail, fax eller via leverantörens webbhandel. Beställare skall tilldelas kundnummer och inloggningsuppgifter för webbhandel. Leverantören får inte ta emot telefonbeställningar, om inte annat senare överenskommits. Beställaren skall göra sin beställning senast 3 dagar före avtalad leveransdag om inte annat särskilt överenskommits.för Avbeställning Beställaren har alltid möjlighet att avbeställa en order förutsatt att den ej avsänts för leverans. Om avbeställning nekas p.g.a. att order redan avsänts för leverans skall detta styrkas av Leverantören Felbeställningar Skulle den beställande enheten ha gjort en felbeställning t ex för stor kvantitet skall beställaren ha rätt att returnera produkten vid senast nästa leverans i obruten förpackning. Vid bruten förpackning får beställaren tillsammans med leverantörens kontaktperson komma överens om ifall produkten kan returneras. Vid returer får beställaren bekosta frakt som ska ske med det billigaste transportsättet (ev Postens företagspaket) Leverans / Samordnad varudistribution Leveranstid Leverans skall ske en gång varannan vecka till av beställaren angiven leveransdress. För varje Beställare skall mellan Parterna överenskommas en avtalad leveransdag. Den avtalade gemensamma leveransdagen skall bestämmas inom ramen för ovan angiven Leveranstid. Exempelvis kan leverans till Beställarna ske på Onsdagar. Vill någon enhet ha leveranser utöver vad som regleras i avtalet ska detta vara möjligt och då har leverantören rätt att debitera fraktkostnad, låg fraktkostnad ska då eftersträvas t ex vad det kostar att skicka med Postens Företagspaket. Leveransvillkor Leverans skall ske fritt levererat och inburet till avropande enhet inklusive emballage och transportförsäkring. DDP enligt Incoterms Godsmärkning Gods skall vara märkt med Beställarens leveransadress och angiven godsmärkning såväl på kolli som på följesedel. Reklamationer Material eller varor som är skadade eller i något annat avseende avviker från det som Utskrivet: :49 Sida 17 av 22

18 beställts krediteras, alternativt ersätts och kan returneras kostnadsfritt för Beställaren. Detsamma gäller felaktigheter som reklameras inom skälig tid från att de upptäcks. Fel i leverans Leverantören skall ha rutiner så att felaktigt levererade varor skall kunna returneras utan kostnad för Beställaren. Med felaktigt avses leverans som ej överensstämmer med beställning/orderbekräftelsen. Leverans på Pall Levereras varor på pall skall leverantören återta denna pall omgående vid leverans, alternativt kan detta ske vid påföljande leverans om Leverantören kommer överens med Beställaren / mottagande enhet om detta Samordnade varudistribution Övergång till Samordnad varudistribution Kommunerna och Telge AB har för avsikt att övergå till Samordnad varudistribution. Samordnad varudistribution är gemensam för Södertörnskommunerna, vilket då innebär att varorna ska levereras till ett särskilt Logistikcenter som ska sättas upp där omlastning sker, för att därefter på ett samordnat och effektivt sätt distribueras ut till slutanvändarna. Enligt den plan som finns för verksamheten kommer förberedelser att påbörjas under hösten 2014 och att Logistikcentret ska påbörja sin verksamhet snarast möjligt Den exakta tidpunkten för kontorsmaterial är inte angiven. Med detta Förfrågningsunderlag bifogas en skrivelse som mer detaljerat beskriver "Samordnad varudistribution" Omläggningen av leveranser till en distributionscentral skall skriftligen meddelas av kommunen minst 90 dagar före införandet, förändringen ska dessförinnan ha föregåtts av en diskussion/förhandling mellan den blivande Leverantören för och Telge Inköp / Beställaren. Priserna ska då minska i samma omfattning som kostnaden kan beräknas minska för den blivande Leverantören. Som en del av av övergången till samordnad varudistribution åtar sig den blivande Leverantören att ansluta sig till det IT-stöd (programspråk SFTI) som används för samordnad varudistribution Leveransförseningar Upprepade leveransförseningar som påtalats och där bättring inte skett kan ytterst få till följd att Beställare skall ha rätt att säga upp avtalet Svensk bruksanvisning Leverantören svarar för att svensk bruksanvisning ska kunna erhållas (för vissa varor där så kan behövas) om beställaren så önskar Service och underhåll Leverantören skall, efter överenskommelse med beställaren, utan ytterligare ersättning, kunna svara för all service och underhåll av "större" kontorsdepåer av kontorsmaterial dit ca 100 medarbetare är knutna. Successivt fylla på och fakturera under avtalstiden. Leverantören skall tillhandahålla denna service under dagtid arbetsdagar. Kundtjänst Kundtjänst skall kunna nås via telefon, e-post och webb och vara tillgänglig arbetsdagar, måndag till torsdag mellan kl samt fredagar 08:00-15:00. Svarstiden ska vara så kort som möjligt innan man får kontakt med någon person på kundtjänst. Utskrivet: :49 Sida 18 av 22

19 3.16. Betalningsvillkor För Södertälje kommun och Salems kommun gäller följande villkor: Betalning för fakturerade och godkända leveranser sker 30 dagar efter fakturadatum. Detta gäller även räntefakturor. Expeditions-, order-, fakturerings- eller andra avgifter samt eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser godtages ej. Vid försening av betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Fakturering sker en gång per månad. För Telge AB och dess bolag samt Nykvarns kommun gäller följande villkor: Betalning för fakturerade och godkända leveranser sker 30 dagar efter datum för inkommen faktura. Detta gäller även räntefakturor. Expeditions-, order-, fakturerings eller andra avgifter samt eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser godtages ej. Vid försening av betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande skattelagstiftning. Fakturering sker en gång per månad Faktureringsvillkor Södertälje kommun Samtliga fakturor till Södertälje kommun ska innehålla beställande enhets gln-kod enligt SFTI-standard scenario 6. Telgekoncernen Fakturering sker till respektive bolag en gång per månad och fakturan ska sändas till: Bolagsnamn Box 23 beställar-id 6 positioner Södertälje Leverantörsfakturor Till Telgekoncernen ska vara elektroniska för levererade varor/tillhandahållna tjänster. Elektroniska fakturor som Telgekoncernen tar emot är EDI Svefakturor. För mer info om elektronisk fakturering se länken: För att fakturan ska komma till rätt person inom Telge är det viktigt att uppge beställarens namn (referens), beställar-id och leveransadress tydligt på fakturan. Exempel på beställar-id: Anders Persson på Telge Nät uppger referensen TNANPE. Nykvarns kommun Fakturor NYK beställar-id 6 positioner Nykvarn Salems Kommun Salems kommun Ansvar: (4-6 siffror) FE Östersund Statistik Leverantören skall kostnadsfritt, en (1) gång per år, senast två (2) månader efter statistikperiodens slut, lämna statistikuppgifter över utförda leveranser per enhet, totalt antal och kronor (samtliga avropares order sammanräknade). Statistikperioden är 12 månader och den första börjar den [Datum:]. Leverantören ska även annars efter överenskommelse Utskrivet: :49 Sida 19 av 22

20 kunna lämna statistik inom avtalsområdet. Statistiken ska skickas i elektronisk form till ansvarig handläggare enligt nedan: Kontaktperson: Bo Nyman e-post: Ansvar och försäkringar Leverantören ska tillställa Beställaren försäkringsbevis gällande ansvars- och allriskförsäkring inklusive produktansvar senast inom fyra veckor från avtalets tecknande om beställaren så begär Sekretess Leverantören förbinder sig att följa de regler om tystnadsplikt och sekretess som gäller enligt sekretesslagen (2009:400). Leverantören förbinder sig att aldrig, varken före, under eller efter avtalets giltighetstid yppa eller röja sådana uppgifter som Leverantören fått kännedom om och som rör Beställaren. Leverantören förbinder sig att tillse att egen personal och underleverantör gör motsvarande åtagande Underleverantörer Om leverantören utnyttjar underleverantör för genomförande av viss del av uppdraget, svarar leverantören för underleverantörens arbete som för eget Miljö Se Förfrågningsunderlaget Uppförandekod för leverantörer Uppförandekoden för leverantörer specificerar de minimistandarder som Södertälje kommun och dess bolag förväntar sig av sina leverantörer. Leverantören har godkänt Södertälje kommuns uppförandekod för Leverantörer. Uppföljning av uppförandekoden kommer att ske genom en årlig enkät som skickas till Leverantören. Enkäten är en självutvärdering och är webbaserad. Länk till webbenkäten kommer att skickas via mail till ansvarig kontaktperson hos Leverantören. Leverantören skall: Svara på enkäten sanningsenligt och inom två (2) veckor från mottagande av webblänk. Ansvara för att meddela Telge Inköp vid ändring av kontaktperson via mail till: Uppföljning av uppförandekoden kan även komma att ske genom revision hos Leverantören utförd av Beställaren eller tredje part. Leverantören ska vara behjälplig vid revision Kollektivavtalets bestämmelser Leverantören får inte vidta åtgärder som innebär att gällande lag eller gällande kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om Leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla för Leverantörens anställda. Det samma skall gälla för eventuella underleverantörer som Leverantören anlitat för att fullgöra avtalet Omförhandling Om förutsättningarna för avtalets ingående ändras väsentligt under avtalstiden äger parterna rätt att uppta förhandling utifrån sådan förändring. Exempel på en sådan förändring kan vara tillkomst eller bortfall av produkter eller ändringar p.g.a. politiska beslut. Anmälan om omförhandling skall ske så snart det åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse. Utskrivet: :49 Sida 20 av 22

21 3.26. Uppsägning Om Leverantören under avtalsperioden inte uppfyller de åtaganden som avtalet omfattar skall skriftligt påpekande ske av Beställaren. Om Leverantören efter två (2) skriftliga påpekanden fortfarande inte uppfyller sina åtaganden kan uppsägning ske med tre (3) månaders uppsägningstid. Under denna uppsägningstid fortsätter avtalets villkor och priser att gälla Hävning Beställaren har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om något av följande inträffar: Leverantören försätts i konkurs, likvidation eller på annat sätt befinner sig på obestånd. Leverantören gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Leverantören inte fullgör lagenliga skyldigheter Information/Samråd Parterna skall fortlöpande hålla varandra informerade om förhållanden som i något avseende kan påverka vad som här avtalats Force Majeure Endast inträffad händelse helt utanför parts kontroll och möjlighet att styra kan åberopas som Force Majeure-händelse. Om sådan händelse inträffat ska parterna dock göra allt som är möjligt för att nedbringa skadeeffekterna. Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna avtalspunkt Tillägg och ändringar Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal, om inget annat överenskommits mellan parterna Överlåtelse av avtal Avtal får ej överlåtas på annan juridisk person utan Beställarens skriftliga medgivande Tvist Tvist rörande hela detta avtal skall avgöras i svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans Undertecknande av avtal Avtalet är upprättat i två (2) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. Södertälje [Datum:] För Telge AB, Södertälje kommun, Salems kommun och Nykvarns kommun /genom Telge Inköp AB Anna-Karin Renström VD Utskrivet: :49 Sida 21 av 22

22 [Ort:] [Datum:] För [Leverantören:] [Namnförtydligande:] [Titel:] Accept Kontroll av accepterande av avtalsvillkor Accepteras ovanstående avtalsvillkor? (/ svar) Utskrivet: :49 Sida 22 av 22

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.

Hemtjänst. Info. Buyer. Description. Version 1. Publish date 3/11/2014 11:09 AM. Url http://com.mercell.com/permalink/43682749. Hemtjänst Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43682749.aspx External tender id N-3631006 Tender type Tender Document type Contract notice Procurement procedure Simplified procurement Contract

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem

2013-08-08. Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-08-08 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Upphandling Förbandsmaterial Södertälje/Nykvarn/Salem Ann-Christin Lindberg TI 2013-1012 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093

KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 KONTRAKT HEMTJÄNST LOV TI 2011-1093 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Södertälje kommun (2000-0159) nedan kallad Beställaren, och Leverantören (xxxxxx-xxxx)nedan kallad Leverantören har följande

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003

AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 1 AVTAL Sid 1 (7) Avtalsnr 460301 SLLU 9/2003 Objekt SLL 460, Röntgenfilm mm Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL och Agfa Gevaert AB, organisationsnummer

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin

MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin MA-Skåne Inköpare Jessica Hedin Datum Tel 046-755 01 98 2007-10-12 1 (6) Jessica.a.hedin@skane.se Diarienr MA/070144 AVTAL Avtalsnr: MA/070144-02 (Operationshandskar) Leverantör: Cardinal Health AB Box

Läs mer

RAMAVTAL Vårdsängar 2012

RAMAVTAL Vårdsängar 2012 AVTAL 1 (7) RAMAVTAL Vårdsängar 2012 1. Parter Beställare: 641 80 Katrineholm 643 80 Vingåker Leverantör: Invacare AB Box 66 163 91 Spång Tfn 08-761 70 90 Org nr: 556050-1313 Kontaktperson avtal: Per Sandahl

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

1 Administrativa föreskrifter

1 Administrativa föreskrifter 1 Administrativa föreskrifter 1.1 Beteckning och benämning Förfrågningsunderlag för upphandling av med diarienummer. Upphandlingen genomförs enligt LOU (2007:1091). 1.2 Upphandlingens omfattning/volym

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1

Upphandling av Specialisttjänst Boden-bolag 1 Boden-bolag 1 Ansvarig: Jörgen Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRFRÅGAN SPECIALISTTJÄNST 3 1. BAKGRUND OCH ALLMÄN INFORMATION 3 2. SYFTE OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 3 3. UPPDRAGET 4 3.1 Uppdragsspecifikation

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar

AVTAL. Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar AVTAL Ramavtal, 15-08, Dentalartiklar Parter Mellan Athena Nordic AB, Box 470, 791 16 FALUN nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten.

Den för år 2013 beräknade beläggningsytan är cirka 40 000 m2 + /- 50 % med hänsyn till tillkommande och avgående arbeten. Parter Mellan, Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, Postadress, nedan kallad leverantören och Motala kommun org.nr 212000-2817, 591 86 Motala, nedan kallad beställaren, har följande avtal träffats.

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Köksutensilier Diarie KFKS 2013/109-054 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2015-04-30 Upphandlande organisation Upphandling Telge Inköp AB TI 2015-1040 Drift vård och omsorgsboendet Oxbackshemmet Ann-Christin Lindberg 15/14 Sista anbudsdag: 2015-05-27 Symbolförklaring:

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Fotterapeut Gunnel Pettersson (530624-3220) Suderbys Hangvar Företag Organisationsnummer Adress 620

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun

Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Grästorps kommun Social verksamhet Valfrihet inom hemvård i Grästorps kommun Kapitel 4 Avtal för bedrivande av hemvård Innehållsförteckning 4. Avtal för bedrivande av hemvård... 3 4.1 Parter... 3 4.1.1

Läs mer

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå

Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen. Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå ÖVERTORNEÅ KOMMUN Övertorneå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Förfrågningsunderlag 2014-04-22 Inbjuder till anbudsgivning för upphandling av möbler till Familjecentralen i Övertorneå Upphandling

Läs mer

Service-/supportavtal

Service-/supportavtal 1(7) Förlaga till Service-/supportavtal Ref till Avtal Nyckelsystem mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens svar på förfrågningsunderlaget

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Telge Inköp AB Handledning-SK/Äk Ann-Christin Lindberg TI 2011-1062 Sista anbudsdag: 2012-01-30 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2011-12-06 Upphandlingsansvarig Upphandling Telge Inköp AB Korttidsvistelse barn Ann-Christin Lindberg TI 2011-1113 Sista anbudsdag: 2012-01-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Snabba Tryck AB, Cypressgatan 4, 621 58 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har

Läs mer

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna

Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 1(10) Ramavtal om resebyråtjänster till Högskolan Dalarna 2(10) 1 Ramavtal Detta ramavtal är upprättat efter upphandling med ärendenummer DUC 2014/506/50 Ramavtalet har träffats mellan nedanstående parter

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx

MALL Inbjudan till anbudsgivning på. Vara/Tjänst. Titel. 200x-xx-xx MALL Inbjudan till anbudsgivning på Vara/Tjänst Titel 200x-xx-xx MALL, Dnr xx-xxx/xx Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 1 Allmän orientering om upphandlingen...1 2 Administrativa bestämmelser

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Julia Hultgren Företagskläder AB, Box 1273, 621 23 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014

Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1 (6) Datum 2014-01-09 Enhetschef Zara Göransson 0410-73 38 49, 0708-81 78 49 zara.goransson@trelleborg.se Direktupphandling i svenska som andraspråk med arbetsmarknadsinriktning avseende 2014 1. ALLMÄN

Läs mer

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal.

Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag för detta avtal. stockhalm' 2014-03-03 Avtalsnr. AF1 089 Sid 1/5 ÅNGELHOLMS KOMMUN 1 Avtal webb-tv AF1089 1.1 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med Abiliteams anbud i upphandlingen bildar underlag

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m.

AVTAL. Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. AVTAL Ramavtal, 174-04, Tryckeri- och kopieringstjänster m.m. Parter Mellan Elanders AB (publ), Designvägen 2, 435 33 MÖLNLYCKE nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen

Läs mer

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande.

Ronneby Kommun inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. inbjuder till anbudsgivning: Starta eget företagsutbildning för arabisktalande. Administrativa föreskrifter sammanfattning Avtalsperiod: 2016-03-01 2016-12-31 Beräknat värde: Ca 500 000 Sek Sista anbudsdag:

Läs mer

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT

AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT AVTAL AVSEENDE FASTIGHETSANSLUTNING TILL STADSNÄT Öresundskraft AB, org nr 556089-7851 ( Öresundskraft ) och nedan angiven fastighetsägare ( Fastighetsägaren ) har ingått avtal på de villkor som framgår

Läs mer

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb

Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågningsunderlag 2012-01 Förfrågan avser: PR, Kommunikationstjänster och Webb Beställare Fiber Optic Valley AB Upphandlingsform: Förenklad upphandling Anbud tillhanda senast

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Nacka kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Läromedel Diarie KFKS 2013/75-050 Ansvarig upphandlare Madeleine Arnsten Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring:

Transporter. Förfrågningsunderlag. 1. Allmän information 2011-03-22. Bo Nilsson 10/109. Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag 2011-03-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Eslövs kommun Transporter Bo Nilsson 10/109 Sista anbudsdag: 2011-05-05 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas

Läs mer

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning

2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) 2011-10-06 UPPH2011-0098 2004-11-03. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2. Upphandlingskontrakt sida 1 (7) Innehållsförteckning...1 3.1 Avtalsform...2 3.2 Avtalspart...2 3.3 Avtalsomfattning...2 3.4 Detta avtal omfattar Speciallaboratorier...2 3.5 Kontaktpersoner...2

Läs mer

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice

T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service och underhållsservice Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS693 1(12) Sofia Viklund Distribution sofia.viklund@lvn.se T 4 MALL UPPHANDLINGSKONTRAKT Dentalteknisk service, Delområde 1 Akut service

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg

Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Koncerninköp Inköpare Torleif Stenberg Datum Tel 046-15 35 38 2009-03-09 torleif.stenberg@skane.se Diarienr 0802545 Sidan 1(8) AVTAL Avtalsnr: 0802545-4.3, Personbilar, service mm för Region Skåne Leverantör:

Läs mer

6. Kommersiella villkor

6. Kommersiella villkor Förfrågningsunderlag 2011-03-03 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Eddie Salgado Upphandling Upphandling av PC & Tjänster U-10-52 Sista anbudsdag: 2011-04-12 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas

AVTAL. Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas AVTAL Ramavtal, 112-03, Medicinsk gas Parter Mellan AGA Gas AB (Linde Gas Therapeutics), Box 8883, 402 72 GÖTEBORG, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621 84 VISBY,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förbränning av avfallsbränsle 2010-12-14 OBS! Om förfrågningsunderlag inte har rekvirerats direkt från NSR AB påpekar vi att NSR AB inte ansvarar för risken att anbudsgivare inte får

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Björcks Borås AB, Barnhemsgatan 15, 506 48 BORÅS nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT

KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT KOMMERSIELLA VILLKOR OCH UNDERLAG FÖR KONTRAKT 1. Parter Utföraren ska vid kontraktsskrivning fylla i nedanstående uppgifter: Leverantör (utförare) Företagets namn Adress Postadress Organisationsnummer

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

Kommersiella villkor/ramavtal

Kommersiella villkor/ramavtal Produktionsbyrå för text och grafisk form DNR: 8521-2011-4872 2012-02-09 Kommersiella villkor/ramavtal Parter Mellan Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Tel. 08-681 91 00 Org. nr 202100-6149 www.tillvaxtverket.se

Läs mer

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor

Kapitel 3 Förslag till kontrakt med kommersiella villkor Förfrågningsunderlag för upphandling av insatser i form av hemtjänst, boendestöd, ledsagar- och avlösarservice genom kundval för personer med funktionsnedsättning yngre än 65 år i Huddinge kommun Kapitel

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10

MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 MA-Skåne Datum 2008-04-16 1 (6) Diarienr MA/070287-10 Avtal: Konsulter inom Miljöområdet för Region Skånes verksamheter. Nr: MA/070287-10 1. Avtalsparter Leverantör: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

2011-04-11. Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial 2011-04-11 Anbudsförfrågan avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud avseende produktion av NärLjus informations- och marknadsföringsmaterial

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare:

MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Anordnare: 1 (9) MALL FÖR KONTRAKTSFÖRLAGA avseende Sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder Anordnare: 2 (9) Innehållsförteckning Sid nr 1 AVTALSPARTER 3 2 KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET 3 3 AVTALSOMFATTNING

Läs mer

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för

Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Bilaga 4 Avtalsmall Upphandling förbindelser för Linköpings universitet Sida 2(19) Mellan Linköpings universitet, organisationsnummer 202100-3096, (nedan Beställaren eller LiU) å ena

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-09-26 Upphandlande organisation Upphandling Jordbruksverket Avrop, Gemensamt Kursadministrationssystem (Ramavtal: "e-förvaltningsstödjande tjänster 2010", dnr: 93-69-09) Kjell

Läs mer

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster

E. Avtalsmall. Region Skåne. XX om. Hyrbilstjänster 1 (12) E. Avtalsmall xxxxxxx-xx mellan och XX om Hyrbilstjänster Koncerninköp inköp och upphandling i Postadress: 291 89 Kristianstad Besöksadress: Dockplatsen 26, 211 19 Malmö Telefon (växel): 040-675

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UNDERLAG 2015-03-10 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Postadress Gatuadress Telefon E-post Webbplats 351 86 VÄXJÖ Kungsgatan 8 010-223 70 00 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 2 (9) Innehåll

Läs mer

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser

Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Sid 1 (12) 2016-02-25 Dnr UPP 2016/38 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Råd och stöd kring sällsynta diagnoser Innehållsförteckning Sid ANBUDSINBJUDAN 3 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 Krav på leverantören

Läs mer

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun

Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun AVTAL Sida: 1 (8) Datum: 2010-09-12 Avtal för bedrivande av hemtjänst och kommunalt delegerad hemsjukvård enligt Lag om valfrihetssystem för Mariestads kommun 1. Parter Mellan nedanstående parter, kommunen

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Kontorsmateriel Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Omfattning - 11 produktkategorier 1. Skrivbordsartiklar 2. Pennor 3. Block 4. Arkivering,

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING

ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Märke: Anbud Ängskärs havscamping 2013 Sista dag för anbud: 2013-08-30 ANBUDSFÖRFRÅGAN AVSEENDE TJÄNSTEKONCESSION FÖR DRIFT AV ÄNGSKÄRS HAVSCAMPING Bilagor 1. Förutsättningar och krav 2. Faktablad 3. Mall

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster

AVTAL. Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster AVTAL Ramavtal, 102-02, Fotoartiklar, fotoutrustning och vissa fototjänster Parter Mellan Scandinavian Photo AB, Tallvägen 34, 564 24 BANKERYD, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY,

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende: 1. Lokalvårdsprodukter 2. Mjukpapper, Plast, Formar

Förfrågningsunderlag avseende: 1. Lokalvårdsprodukter 2. Mjukpapper, Plast, Formar ANBUDSFÖRFRÅGAN HERRLJUNGA KOMMUN Datum Referensnummer 2011-11-25 288-11 Förfrågningsunderlag avseende: 1. Lokalvårdsprodukter 2. Mjukpapper, Plast, Formar Upphandlande enheter: Herrljunga kommun och Vårgårda

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m.

AVTAL. Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. AVTAL Ramavtal, 02-24, Arbets- och skyddskläder m.m. Parter Mellan Järn AB Södertorg, Box 1174, 621 22 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal

Läs mer

Ramavtal avseende resebyråtjänster

Ramavtal avseende resebyråtjänster KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 4 - AVTALSUTKAST 2011-10-11 Dnr 565/2011 1 (11) Ramavtal avseende resebyråtjänster 1. Parter Mellan Konkurrensverket och [Leverantören] organisationsnummer xxx-xxx och

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen 651 84Karlstad Org.nr 212000-1850 Hammarö kommun 663 21 Skoghall Org.nr 212000-1793 Leverantören

Läs mer

Datum Beteckning AVTALSMALL

Datum Beteckning AVTALSMALL AVTALSMALL Mellan xxxxxxx kommun, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande avtal avseende

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT

UPPHANDLINGSKONTRAKT Sidan 1 av 5 UPPHANDLINGSKONTRAKT 116-03 Finansiella tjänster 1 Parter Mellan Nordea Bank Sverige AB, organisationsnummer 502010-5523, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, organisationsnummer

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier

AVTAL. Ramavtal, 03-23 Torrbatterier AVTAL Ramavtal, 03-23 Torrbatterier Parter Mellan Aura Light AB, Box 508, 371 23 KARLSKRONA, nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande ramavtal träffats.

Läs mer

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG

AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG 2015-04-07 Bilaga 1 AVTALSUTKAST AVTAL AVSEENDE SKOGSBRANDBEVAKNING MED FLYG Dnr: 452-2170-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad Beställaren, och [Leverantör], nedan

Läs mer

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort

Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Datum Dnr Sid 2015-06-02 KS 2015-464, 055 1 (8) Upphandlingskontrakt avseende minnesgåva i form av presentkort Avtal/Upphandlingskontrakt Efter parternas underskrift gäller detta avtal som upphandlingskontrakt

Läs mer

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp

Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden. Handling 1 Ramavtal. Koncerninköp Koncerninköp Per Löwhagen Inköpare 0704-200302 per.lowhagen@swepro.se Datum 2009-04-05 Diarienr 0900930 1 (9) Leverantör för följeforskning av Projekt Moving Media Southern Sweden Handling 1 Ramavtal Koncerninköp

Läs mer

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Utvärderingstjänster. På VISMA TendSign och på SSFs webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za13.0109 ANBUD/Utvärderingstjänster Anbudet skall ha kommit in: 2014-01-22 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-05-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 )

AVTAL. Avtalsinnehåll. Avtalstid. Uppdraget. Kostens kvalitet och näringsvärde, matvolymer m.m. 1 ( 9 ) 1 ( 9 ) Mellan Stockholms Stad genom Östermalms stadsdelsnämnd, nedan kallad Beställaren och XXXXXXXXXXXXXXXX, nedan kallad Leverantören har följande avtal träffats AVTAL Avtalsinnehåll Parternas åtaganden

Läs mer

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av

Inbjudan att delta i samordnad upphandling av Inbjudan att delta i samordnad upphandling av - HVB vuxna med missbruk 2016 - Konsulentstödd familjehemsvård 2016 Undertecknat upphandlingsuppdrag ska vara SKL Kommentus Inköpscentral AB tillhanda senast

Läs mer

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten

Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av budget & prognosverktyg för kommande ramavtal med Åklagarmyndigheten Tilldelningsbeslut & upphandlingsprotokoll Sida 1 (7) Ekonomiavdelningen Datum Dnr: Upphandlingsfunktionen 2014 01 31 ÅM-A 2013/1386 Tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll avseende upphandling av

Läs mer

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal

Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal Samarbetsavtal mellan Kinsman, org.nr (x), och (x), org.nr. x, (nedan kallat Aura Light) har träffats följande: Samarbetsavtal 1 Definition av uppdraget 1. 1.1 Aura Light och Kinsman har inlett ett icke

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer

RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Sida 1 (9) Bilaga 2 Utkast RAMAVTAL Köp av Däck, däckservice och däckreparationer Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG ( Försvarsmakten ) org nr 202100-4615

Läs mer