på NASDAQ OMX Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "på NASDAQ OMX Stockholm"

Transkript

1 n o t e r i n g av c e l l av i s i o n a b ( p u b l ) på NASDAQ OMX Stockholm

2 VIKTIG INFORMATION CellaVision AB (publ) med säte i Lunds kommun Organisationsnummer: Beräknad första handelsdag på NASDAQ OMX Stockholm, 31 maj 2010 Kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm: CEVI ISIN-kod: SE Delårsrapport, april juni 2010, 16 juli 2010 Delårsrapport, juli september 2010, 27 oktober 2010 Bokslutskommuniké 2010, 15 februari 2011 detta Prospekt kan bli tvungen att bekosta en översättning av Prospektet. Svensk lag skall tillämpas på innehållet i detta Prospekt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed relaterade frågor skall avgöras av svensk domstol exklusivt. DEFINITIONER CellaVision, Bolaget eller Koncernen avser i detta Prospekt CellaVision AB (publ), organisationsnummer med dotterbolag. Notering avser upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm. Prospekt avser föreliggande Prospekt för CellaVision AB (publ). IFRS står för International Financial Reporting Standard. NASDAQ OMX Stockholm avser i detta prospekt NASDAQ OMX Stockholm AB. UPPRÄTTANDE OCH REGISTRERING AV PROSPEKT Detta Prospekt har upprättats med anledning av styrelsens för CellaVision ansökan om upptagande till handel ( notering ) av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. De siffror som redovisas i detta Prospekt har i vissa fall avrundats, varför tabeller och grafer inte alltid summerar. Prospektet innehåller historisk marknadsinformation, däribland information om storleken på marknader där CellaVision är verksamt. I de fall informationen har hämtats från externa källor ansvarar CellaVision för att sådan information har återgivits korrekt. Även om CellaVision anser dessa källor vara tillförlitliga har ingen oberoende verifiering gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten av informationen inte kan garanteras. Detta prospekt innefattar inte något erbjudande att förvärva aktier i CellaVision. Prospektet får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Japan eller annat land där sådan åtgärd förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Såvitt CellaVision kan känna till och förvissa sig om genom jämförelser med annan information som offentliggjorts av de parter varifrån informationen hämtats, har dock inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Observera att en investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i 2 (62)

3 INNEHÅLL 1 Sammanfattning Riskfaktorer Bakgrund och motiv VD har ordet Marknadsöversikt Vision, mål och strategi Historik Verksamhetsbeskrivning Finansiell information i sammandrag Kommentarer till den finansiella utvecklingen Styrelse, ledande befattningshavare och revisor Bolagsstyrning Aktiekapital och ägarförhållanden Legala frågor och kompletterande information Bolagsordning Skattefrågor Delårsrapport januari mars Definitioner Ordlista Adresser Bilaga (62)

4 1 Sammanfattning Denna sammanfattning är endast ämnad att utgöra en introduktion till och ett sammandrag av de mer detaljerade upplysningarna i föreliggande Prospekt. Varje beslut att investera i CellaVision-aktien skall därför baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. CELLAVISION I KORTHET CellaVision utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara för automatisk bildanalys av blodceller och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Bolaget marknadsför egenutvecklade system för automatisk differentialräkning av vita blodkroppar och röd morfologi samt mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning av manuell differentialräkning. Medarbetarna har spetskompetens inom avancerad bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Företagets huvudkontor finns i Lund. Dessutom finns dotterbolag i USA, Kanada och Japan. CellaVision är sedan 2007 listat på NASDAQ OMX First North (sedan 2009 på First North Premier). AFFÄRSIDÉ Utveckla och marknadsföra systemlösningar för medicinsk mikroskopering. CellaVisions digitala bildanalysteknik bidrar till ökad effektivitet och en förenkling av rutinerna på laboratorier inom sjukvården. VISION Skapa en global standard för digital mikroskoperingsanalys och därigenom bidra till förbättrad vårdkvalitet samt mer kostnadseffektiv sjukvård. MÅL CellaVisions målsättning är att bli en världsledande leverantör inom cell- och vävnadsanalyser med digital bildanalysteknik. FINANSIELLA MÅL CellaVision har som målsättning att över en konjunkturcykel öka omsättningen med i genomsnitt minst 15% per år med en rörelsemarginal överstigande 15%. STRATEGI CellaVisions tillväxtstrategi är att säkerställa Bolagets position som marknadsledande inom digital bildanalys inom analysområdet hematologi. HISTORIK CellaVision grundades 1994 för att utveckla automatiserad mikroskoperingsanalys. Idén kommer från Christer Fåhraeus, då doktorand i neurofysiologi vid Lunds Universitet. Fåhraeus var VD för CellaVision fram till 1998 då nuvarande VD, Yvonne Mårtensson, tillträdde Det första systemet för blodcellsanalys, DiffMaster, lanseras i Europa år Året efter får produkten FDA-godkännande och ett dotterbolag bildas i USA. Under åren som följer tecknas distributionsavtal i Europa och USA, andra produktgenerationen, CellaVision DM96 och CellaVision DM8, lanseras och kundbasen börjar växa visar CellaVision ett positivt resultat för första gången. Samma år listas Bolaget på Stockholmsbörsens First North och ett dotterbolag etableras i Kanada. Påföljande år etableras dotterbolaget i Japan och produktportföljen breddas med en applikation för kroppsvätskor fortsätter CellaVision sin expansion under lönsamhet och släpper tredje produktgenerationen analysinstrument, CellaVision DM1200 samt förstärker sina försäljningskanaler stärker CellaVision sin närvaro i USA genom att teckna avtal med distributören Beckman Coulter. Bolaget förlänger och utökar sitt samarbete med Sysmex genom att teckna ett icke-exklusivt distributionsavtal som ger Sysmex rätten att sälja CellaVisions produkter i flertalet länder i Europa, Mellanöstern, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika. CellaVision planerar och förbereder notering av Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. KUNDER CellaVisions kunder är sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier i framför allt Europa och Nordamerika. Laboratorierna utför rutinanalyser av celler i blod och andra kroppsvätskor. Analysresultatet är en viktig del av diagnosunderlaget för en rad sjukdomar, bland annat olika typer av infektioner, allergier och blodsjukdomar. 4 (62)

5 AFFÄRSMODELL CellaVision säljer analysinstrument som utgörs av en hårdvaruplattform med inkluderad mjukvara för analys och kommunikation. CellaVision säljer också kompletterande mjukvara för överföring av provsvar och bilder via datanät, utbildning och kunskapsmätning, tillkommande mjukvaruuppgraderingar samt en mindre del kompletterande produkter och förbrukningsartiklar. PRODUKTER CellaVisions produkter automatiserar det arbete som laboratoriepersonal traditionellt sett utför i mikroskop. Med teknik för digital bildanalys klassificeras blodceller i blod och andra kroppsvätskor automatiskt, vilket gör att laboratorierna kan reducera tidsåtgången för provbedömning och generera mer standardiserade analyser. Oavsett fysisk placering kan laboratoriepersonal och läkare bedöma prover on-line, vilket ökar kunskapsutbytet mellan enheter och gör dem mer produktiva och kostnadseffektiva. Analysinstrument: CellaVision DM8, CellaVision DM96, CellaVision DM1200 Tillvalsapplikation för analys av kroppsvätskor: CellaVision Body Fluid Application Mjukvara för överföring av provsvar och bilder via datanät: CellaVision Remote Review Software Mjukvara för fortbildning och kunskapsmätning: CellaVision Competency Software DISTRIBUTION CellaVision distribuerar huvudsakligen sina produkter via distributörer på global basis. Direktförsäljning sker i Norden och via dotterbolag i USA, Kanada och Japan. All försäljning av Bolagets produkter sker under varumärket CellaVision. KONKURRENSFÖRDELAR CellaVision har etablerat sig som ledande aktör med en stark marknadsposition inom digital bildanalys av celler i blod och andra kroppsvätskor. Produkternas fördelar, såsom tidsbesparing och kvalitetssäkring, gentemot manuella blodanalyser kombinerat med Bolagets tekniska kompetens och erfarna ledning förväntas fortsatt befästa och stärka CellaVisions marknadsposition. FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av 2009 till SEKm 22,0 (19,6) och per den 31 mars 2010 till SEKm 18,0 (14,5) års kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEKm 20,6 (1,3) och för första kvartalet 2010 till SEKm 5,2 (10,7). Bolaget använder sig av fakturabelåning. Belåningsgrad kan max uppgå till 80 % per kund. För att få en stabil bild av intjäningen 2010 säkrar Bolaget kontinuerligt 50-75% av valutaexponeringen av nettoflöden i 12 månader framåt.. Soliditeten för Koncernen uppgick 31 mars 2010 till 72% (58). KORT OM MARKNADEN Globalt utförs årligen cirka 1,3 miljarder blodcellsanalyser i cellräknare, även kallade Complete Blood Counts (CBC). Marknaden för cellräknare präglas av hög mognadsgrad, stora upphandlingar och prispress som konkurrensmedel. Det totala värdet på instrumentmarknaden för hematologi har de senaste åren vuxit med cirka 5% per år och uppgår till cirka 1,8 miljarder USD. Beckman Coulter (USA) och Sysmex (Japan) är två av fem aktörer som dominerar marknaden för cellräknare. Sedan 2001 har CellaVision ett etablerat samarbete med Sysmex på flera marknader i världen. Från och med den 1 januari 2010 distribuerar även Beckman Coulter CellaVisions produkter. Laboratoriemarknaden kännetecknas av ett ökat kostnadstryck med krav på effektivisering och tidsbesparing hos användare och leverantörer. Marknaden drivs kontinuerligt mot en konsolidering i form av ökade partnersamarbeten och samgåenden inom sjukhus, laboratorier och vårdcentraler. Marknaden för digital bildanalysteknik drivs av behovet av kostnadsbesparingar och effektivitet. En ökad automatisering frigör tid för analytikern och ökar inslaget av objektivitet, säkerhet och standardisering i analysarbetet. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA, RÅDGIVARE OCH REVISORER CellaVisions styrelse består av Lars Gatenbeck (Ordförande), Christer Fåhraeus (Ledamot), Niels Freiesleben (Ledamot), Sven-Åke Henningsson (Ledamot), Torbjörn Kronander (Ledamot) och Anna Malm Bernsten (Ledamot). CellaVisions ledande befattningshavare är Yvonne Mårtensson verkställande direktör, Johan Wennerholm finanschef, Hans-Inge Bengtsson kvalitetschef, Adam Morell utvecklingschef, Lars Juliusson försäljningschef, Jeanette Bengtsson produktionschef och Peter Wilson marknadschef. Antalet anställda i Koncernen uppgick den 31 mars 2010 till 50 st. Bolagets revisor är Deloitte AB, med Per-Arne Pettersson som huvudansvarig revisor. Finansiell rådgivare i samband med noteringen är ABG Sundal Collier AB. Legal rådgivare är Fredersen Advokatbyrå AB. 5 (62)

6 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Aktieägare CellaVision hade aktieägare per den 31 mars De två största ägarna var H&B Capital LP (17,2% av aktiekapitalet och rösterna) och Stiftelsen Industrifonden (15,0% av aktiekapitalet och rösterna). Övriga större ägare är bl a Metallica Förvaltnings AB och Christer Fåhraeus med bolag. De tio största aktieägarna svarade för 69,8% av kapitalet. Utdelningspolicy CellaVision befinner sig i en kraftig tillväxtfas och har för närvarande inte för avsikt att dela ut vinstmedel till aktieägarna utan istället återinvestera genererat kapital i Bolaget. Styrelsen kommer framgent vid ställningstagande till rekommendation om utdelning väga in flera faktorer, bland annat Bolagets långsiktiga tillväxt, resultatutveckling samt kapitalbehov för fortsatt expansion. ÖVRIGT För information om aktiekapital och större aktieägare i CellaVision, se avsnittet Aktiekapital och ägarförhållanden. För information om transaktioner med närstående och tillhandahållna dokument, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. För innehåll i bolagsordningen, se avsnittet Bolagsordning. Potentiella investerare bör uppmärksamma att styrelsen kan göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av denna endast om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra delarna av Prospektet. Aktien och motiv till notering på NASDAQ OMX Stockholm CellaVisions aktie har sedan den 28 maj 2007 handlats på First North. Sista betalkurs den 31 mars 2010 var SEK 17,7 vilket gav ett totalt börsvärde på CellaVision om cirka SEKm 422. Under perioden från och med den 1 januari 2009 till den 31 mars 2010 omsattes 4,8 miljoner aktier till ett värde av cirka SEKm 56,1. Första dag för handel med CellaVision aktien på NASDAQ OMX Stockholm är planerad till den 31 maj 2010 och sista dag för handel på First North planeras till den 28 maj Noteringen av Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm görs för att öka möjligheten till genomlysning och analys av Bolaget, ett utökat institutionellt ägande, en förbättrad likviditet i CellaVision-aktien samt en förbättrad möjlighet till kapitalanskaffning via aktiemarknaden. Noteringen väntas också medföra en ökad uppmärksamhet från samarbetspartners och kunder, aktiemarknaden, media och övriga externa intressenter, vilket ökar exponeringen för CellaVision som Bolag. RISKFAKTORER CellaVisions verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella. Den mest väsentliga risken avser omställningen till ickeexklusiv distribution från att ha varit i ett exklusivt distributionsavtal med Sysmex på flera viktiga marknader. Konkurrens samt patent och rättigheter utgör andra riskområden. För mer utförlig beskrivning av de mest väsentliga riskerna, se avsnittet Riskfaktorer. 6 (62)

7 FINANSIELL ÖVERSIKT I SAMMANDRAG Nedan presenteras CellaVisions finansiella översikt i sammandrag för perioden 1 januari mars Räkenskaperna för 2007, 2008 och 2009 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Räkenskaperna har upprättats i enlighet med IFRS. Uppgifterna för helåren är hämtade från respektive års årsredovisning. Uppgifterna från perioden 1 januari 31 mars 2010 och motsvarande period föregående år är hämtade från Bolagets delårsrapport per 31 mars Delårsrapporten 31 mars 2010 har översiktligt granskats av Bolagets revisorer enligt SÖG Samtliga rapporter finns att tillgå på Bolagets hemsida För definitioner av nyckeltal, se avsnittet Definitioner. SEKt jan-mar jan-mar Resultaträkning Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatt Periodens resultat Rapport över totalresultatet Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar Skatteeffekt på kassaflödessäkringar Valutakursdifferenser vid omräkning av Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden Balansräkning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder och kortfristiga avsättningar Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Eget kapital, SEKt Sysselsatt kapital, SEKt Skulder till kreditinstitut, SEKt Nettoinvesteringar, SEKt Periodens kassaflöde, SEKt Räntetäckningsgrad, ggr -20,5 2,4 21,4 19,8 4,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,19-0,10-0,11 0,03-0,44 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital, % neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg Antal anställda, genomsnitt Antal anställda vid periodens utgång Data per aktie Nettoresultat före och efter utspädning, SEK -0,20 0,02 1,16 1,05 0,11 Eget kapital före och efter utspädning, SEK 2,92 2,00 3,14 1,93 0,84 Genomsnittligt vägt antal aktier före och efter Antal aktier vid periodens slut före och efter (62)

8 2 Riskfaktorer Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för Bolagets verksamhet och framtida utveckling. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas utan en samlad bedömning måste baseras på såväl den övriga informationen i prospektet som en allmän omvärldsbedömning. Riskerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolagets intäkter, resultat eller finansiella ställning. Ytterligare risker som för närvarande inte är kända för Bolaget kan komma att få väsentlig betydelse för CellaVisions verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat. Sådana risker kan vidare leda till att priset på CellaVisions aktie sjunker väsentligt och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering. VERKSAMHETS- OCH BRANSCHRELATERADE RISKER Distribution CellaVisions strategi är att etablera strategiska allianser med globala aktörer inom medicinsk teknik. CellaVision verkar i huvudsak genom distributörer. Detta innebär att CellaVisions framtida expansion är beroende av framgångsrika distributörer. Bolaget distribuerar huvudsakligen sina produkter via Sysmex och sedan januari 2010 även via Beckman Coulter. Dessförinnan hade CellaVision ett exklusivt distributionsavtal med Sysmex på flera viktiga marknader. Sysmex och Beckman Coulter är världens två största hematologibolag. CellaVision är beroende av deras framgångar inom hematologiområdet där CellaVisions produkter marknadsförs. Av den totala omsättningen 2009 stod Sysmex för 62 (85)%. Trots att CellaVision har väl fungerande och omfattande avtalsrelationer med distributörerna kan dessa samarbeten sägas upp. Det finns ingen garanti för att distributören tecknar nytt avtal med CellaVision. Ett avbrutet samarbete med en större distributör som Sysmex eller Beckman Coulter skulle ha en negativ inverkan på CellaVisions omsättning och resultat. Det faktum att CellaVision öppnat upp sin distribution från att en längre tid ha varit i ett exklusivt distributionsavtal med Sysmex innebär en omställning förknippad med risk. Konkurrens Det finns en risk att nya konkurrenter med en större resursbas avseende kompetens och kapital etablerar sig på CellaVisions marknad och erbjuder bättre metoder och effektivare produkter än CellaVision. Begränsad kommersiell konkurrens finns idag på marknaden i form av HEG-L, som Sysmex marknadsför i Japan. Det finns tre potentiellt konkurrerande produkter från Tyskland, Österrike och USA. Dessa tre produkter saknar i nuläget myndighetsgodkännande. Patent och rättigheter CellaVisions framgång beror delvis på om patentskydd kan erhållas och behållas för Bolagets produkter och lösningar och om verksamheten kan bedrivas utan att inkräkta på ett teknologiskt område som patenterats av annan. Patent- och varumärkesskydd söks kontinuerligt för de produkter och lösningar som Bolaget utvecklar. Bolaget hade per den 31 mars 2010 en patentportfölj innehållande totalt 18 patenterade uppfinningar, vilka hittills genererat 30 patent. Det tidigaste patentet går ut 2016 och det senaste Det kan dock inte garanteras att nuvarande eller framtida patentansökningar leder till patent, att godkända patent erbjuder tillräckligt skydd mot konkurrenter eller att beviljade patent inte kringgås eller upphävs. Det finns dessutom alltid en risk att tvister avseende intrång i patent och övriga immateriella rättigheter inleds såväl mot som av CellaVision. Om CellaVision inte lyckas erhålla och försvara patentskydd för sina uppfinningar kan konkurrenter ges möjlighet att fritt använda CellaVisions lösningar, vilket kan påverka Bolagets förmåga att kommersialisera sin verksamhet mycket negativt. Det kan inte heller uteslutas att framtida patent som beviljas för andra än CellaVision kan komma att begränsa CellaVisions möjligheter att kommersialisera sina egna immateriella tillgångar, vilket kan påverka CellaVisions resultat och finansiella ställning negativt. Leverantörer och produktion Bolagets strategi är att ingå strategiska partnerskap, där partners skall hantera tillverkningen av produkterna. Detta innebär att CellaVision kommer att vara beroende av ett antal underleverantörer av nyckelkomponenter som till exempel kamera, mikroskop och styrutrustning samt bolag som hanterar sammansättning och slutkontroll av systemen. För vissa komponenter har CellaVision endast en leverantör. CellaVisions framtida försörjning av produkter är beroende av underleverantörer som kan tillverka Bolagets produkter. Bolaget har långvariga samarbeten och avtal med sina viktigaste underleverantörer. Detta till trots, kan avtal sägas upp. Det finns ingen garanti för att leverantörerna därefter väljer att teckna nytt avtal med Bolaget. Avbrott i leveranserna på grund av uppsagda avtal eller på grund av avbrutet samarbete med en underleverantör kan inverka negativt på CellaVisions omsättning och resultat. 8 (62)

9 Produktutveckling Fortsatt utveckling av befintliga och nya produkter och lösningar är av stor betydelse för CellaVision. Om Bolagets förmåga att utveckla produkter upphör eller om produkter inte kan lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner eller om mottagandet på marknaden blir sämre än förväntat kan detta medföra negativa effekter på CellaVisions försäljnings- och resultatutveckling. Kostnadsbesparingar inom sjukvården Av ekonomiska och politiska skäl vidtas åtgärder för att reducera kostnaderna inom sjukvårdssektorn i bland annat Västeuropa och USA. Pågående förändringar och rationaliseringar kan, trots att CellaVision strävar efter att utveckla kostnadseffektiva lösningar, komma att påverka Bolagets framtida försäljnings- och resultatutveckling negativt. Produktansvar Tester, marknadsföring och försäljning av medicinteknisk utrustning och lösningar medför en risk för skadeståndsanspråk och det finns ingen garanti för att krav på ersättning kopplat till produktansvar inte kommer att riktas mot CellaVision. Lagstiftning och regelverk Tillverkning, marknadsföring och distribution av medicintekniska produkter och utrustning sker på en reglerad marknad där bland andra FDA (US Food and Drug Administration) och EU har regler för klinisk utvärdering, godkännande och kvalitetsprövning. CellaVision uppfyller idag gällande krav i Europa och har FDA-godkännande avseende produkterna DM1200 och DM96. Om CellaVisions verksamhet skulle omfattas av restriktioner från myndigheter eller om Bolaget inte erhåller nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden kan detta komma att negativt påverka CellaVision kommersiellt och finansiellt. Beroende av nyckelpersoner CellaVision har en utpräglad högteknologisk inriktning och är därför beroende av att kunna rekrytera och behålla medarbetare med hög kompetens. FINANSIELLA RISKER Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. marknadsräntor. Koncernens finansiella tillgångar består av lämnade depositioner. Tillgången är till så ringa värde att det bedöms föreligga en mycket låg risk. Koncernens räntebärande finansiella skulder avser skuld till kreditinstitut. Större delen av denna skuld hänför sig till den fakturabelåning som Koncernen använder sig av. Alla skulder löper med rörlig ränta. Valutarisker Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker från olika valutaexponeringar, framförallt avseende dollar och euro. Bolagets inköp sker i SEK. Försäljningen sker till övervägande del i USD och euro. Valutariskerna uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. Av Koncernens totala valutakursdifferens under 2009 har SEKt 75 redovisats som övrig rörelseintäkt. Kreditrisk Kreditrisken är risken att en part i en transaktion med ett finansiellt instrument (i det här avseendet en kundfordran) inte kan fullgöra sitt åtagande. Kundfordringarna uppgick till den 31 mars 2010 till SEKt (17 399). Andelen förfallna fordringar över 120 dagar utgjorde 0% av de totala kundfordringarna per balansdagen. Det finns inga övriga finansiella tillgångar som är förfallna till betalning. Finansiering Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att CellaVision enligt gällande affärsplan och utveckling har tillräckligt med finansiella resurser för Bolagets befintliga verksamhet de närmaste 12 månaderna. Likviditetsrisken bedöms i nuläget vara rimligt låg, främst beroende på Koncernens nuvarande finansiering. Om Bolagets utveckling avviker från den planerade kan det inte uteslutas att det i framtiden uppstår en situation där Bolaget måste anskaffa nytt kapital. CellaVisions verksamhet kan dock framöver komma att behöva finansiella resurser för att Bolaget ska kunna skapa förutsättningar för expansion i nya tillväxtområden såväl organiskt som via förvärv. Detta kan komma att medföra ett framtida kapitalbehov och därav kräva ytterligare finansiering via kapitalmarknaden med åtföljande utspädningseffekt för befintliga aktieägare. Sådan ytterligare finansiering kan komma att ske i en omfattning och till kursnivåer som inte är fördelaktiga för befintliga aktieägare. Ränterisk Ränterisken är risken för att värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i 9 (62)

10 AKTIERELATERADE RISKER Begränsad handel i CellaVisions aktie Det är inte möjligt att förutse investerarnas intresse för CellaVision som bolag, aktiv handel i aktien och/eller hur handeln i aktien kommer att fortlöpa framgent. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas, eller inte är varaktig, kan det innebära svårigheter för aktieägare att avyttra sina aktier i CellaVision vid ett givet tillfälle. Volatil aktiekurs Aktiemarknaden i allmänhet och marknaden för mindre aktier i synnerhet, har upplevt betydande kurs- och volymsvängningar som ofta har saknat samband med, eller varit oproportionerliga mot, företagens redovisade resultat. Sådana kursvariationer kan påverka CellaVisions aktiekurs negativt, oavsett faktiskt redovisat resultat. 10 (62)

11 3 Bakgrund och motiv CellaVision utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Bolaget grundades i Sverige 1994 och har varit listat på NASDAQ OMX First North sedan De huvudsakliga motiven till att Bolaget flyttar handeln av CellaVision-aktien från NASDAQ OMX First North till NASDAQ OMX Stockholm är att styrelsen bedömer att flytten skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare. Notering vid NASDAQ OMX Stockholm ökar möjligheten till genomlysning och analys av Bolaget, ett utökat institutionellt ägande, en förbättrad likviditet i CellaVision-aktien samt en förbättrad möjlighet till kapitalanskaffning via aktiemarknaden. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm är vidare ett steg på vägen att bli och upplevas som en ännu mer attraktiv affärspartner med tilltalande, seriös och stabil verksamhet med hög kompetensnivå och attraktiv strategi. Noteringen väntas också medföra en ökad uppmärksamhet från kunder, aktiemarknaden, media och övriga externa intressenter, vilket ökar exponeringen för CellaVision som bolag. CellaVisions styrelse bedömer nu att Bolaget är moget för notering och väl rustat med tillräckligt stor och driven organisation för att möta de ökade krav som en notering vid NASDAQ OMX Stockholm innebär. Handel är beräknad att påbörjas den 31 maj Aktieägare i CellaVision behöver inte vidta några åtgärder med anledning av notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. För ytterligare information hänvisas till detta prospekt vilket har upprättats av styrelsen för CellaVision med anledning av förestående ansökan om notering av Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Styrelsen för CellaVision är ansvarig för innehållet i detta Prospekt och försäkrar härmed att alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting utelämnats som kan komma att påverka dess innebörd. Lund den 24 maj 2010 CellaVision AB (publ) Styrelsen 11 (62)

12 4 VD har ordet Med en bred produktportfölj och väletablerade distributörer tillsammans med våra egna försäljningsorganisationer accelererar vi marknadspenetrationen och lägger grunden för ökad tillväxt. Vårt fokus 2010 kommer att vara att öka försäljningen på våra huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Japan. Behovet av kostnadsbesparingar och ökad effektivitet inom sjukvården, liksom bristen på personal, gör att automatisering blir den självklara framtidslösningen. CellaVision lade 2009 ett tredje vinstår bakom sig och kan se tillbaka på ytterligare ett år av expansion. Det gäller både geografiskt och våra försäljningskanaler, men också produktportföljen. Det var oerhört glädjande att kunna leverera ett positivt resultat och samtidigt fortsätta växa, vilket var vårt mål för Fortsatt internationell marknadspenetration Under 2009 gjorde vi investeringar i våra dotterbolag i USA, Kanada och Japan genom utökad personal och marknadsaktiviteter, vilket resulterade i att vi nu har tagit cirka 10 % av de potentiella laboratoriekunderna i Europa och Nordamerika. Våra satsningar i USA och Kanada, där vår försäljningsorganisation i USA arbetar parallellt med distributören Sysmex, börjar ge avkastning. Vi har nu tio personer på plats i Nordamerika och kan för första gången redovisa större omsättning i Nordamerika än i Europa. Under 2009 kunde vi även leverera våra första instrument till laboratorier i Japan, vilket bekräftar att vi möter de japanska kundernas höga krav på analyskvalitet och effektivisering. I Europa fortsätter vi att växa och de första kunderna har redan hunnit byta sina instrument till nyare produktgenerationer. Genom åren har CellaVision levererat mer än sammanlagt 700 instrument, varav merparten i Europa. Tredje generationens analysinstrument Under senare delen av 2009 levererade vi vårt nya instrument CellaVision DM1200 till kunder i Europa och Kanada och nyligen såldes de första instrumenten i USA. Med DM1200 kan vi erbjuda medelstora laboratorier ett helautomatiskt instrument med egenskaper som leder till ett effektivare laboratoriearbete. Förstärkta distributionskanaler 2010 inleddes med vår nya distributionsstrategi en avgörande förändring i hur vi säljer och distribuerar Bolagets produkter. Vi har genom åren etablerat ett fruktbart samarbete med vår distributör Sysmex. Som litet bolag i tillväxtfas har det varit betydelsefullt att få tillgång till det stora bolagets kanaler och resurser. Från och med den 1 april förlänger och utökar vi vårt samarbete med Sysmex genom att teckna ett globalt distributionsavtal som omfattar fler marknader, däribland Sysmexs hemmamarknad Japan, där de blir ett viktigt komplement till CellaVisions eget säljbolag. Japan är världens näst största marknad med stort behov av automatisering på de större sjukhusoch kommersiella laboratorierna. Den 1 januari 2010 förstärkte vi vårt distributörsnät med ytterligare ett globalt företag, Beckman Coulter, som framför allt ger oss ett viktigt komplement till Sysmex på den amerikanska marknaden. Med världens två största hematologibolag knutna till Bolaget och med våra egna försäljningsorganisationer når vi ut på bred front och står mycket väl rustade för en ny tillväxtfas och framåt Det första kvartalets resultat speglar den satsning CellaVision har gjort för att öka Bolagets synlighet på marknaden. Vi lyckades hålla en bibehållen omkostnadsnivå och har god bruttomarginal, men försäljningsutvecklingen var något svagare i jämförelse med första kvartalet 2009, som en följd av ändringen av distributionsstrategi. Vi har som ambition att fortsätta att vara världsledande inom bildanalys för hematologilaboratorier, vilket kräver att vi finns och 12 (62)

13 verkar på de marknader där vi snabbast kan nå tillväxt. Vårt mål är att även fortsättningsvis ligga först i utvecklingen och bli en standard för digital mikroskoperingsanalys. Behovet av kostnadsbesparingar och ökad effektivitet inom sjukvården, liksom bristen på personal, gör att automatisering blir den självklara framtidslösningen. Vårt fokus 2010 kommer att vara att öka försäljningen på våra huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Japan. De två största hematologibolagen har båda bestämt sig för att sälja CellaVisions produkter. Vi skall utbilda, ge support och entusiasmera våra partners så att de ser våra produkter som en självklar del av deras eget produktsortiment i sig en stor utmaning som kräver stora initiala resurser men också lägger grunden till en ny tillväxtfas. Listbytet till NASDAQ OMX Stockholm är ett led i CellaVisions tillväxtstrategi och görs bland annat för att öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i CellaVisions aktie och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien, vilket ger Bolaget större handlingsfrihet i sin fortsatta expansion. Noteringen väntas också medföra en ökad uppmärksamhet från kunder, aktiemarknaden, media och övriga externa intressenter, vilket ökar exponeringen för CellaVision som bolag. Jag ser fram emot att få leda CellaVision in i en ny tillväxtfas och ett utmanande Lund i maj 2010 VD, Yvonne Mårtensson 13 (62)

14 5 Marknadsöversikt CellaVision är verksamt inom analysområdet hematologi, som tillhör laboratorier för klinisk kemi. Här utförs analyser av blod och ofta även andra kroppsvätskor, exempelvis spinalvätska, lungvätska och ledvätska. CellaVisions produkter automatiserar det arbete som laboratoriepersonal traditionellt sett utför i mikroskop. Med teknik för digital bildanalys klassificeras celler automatiskt, vilket gör att laboratorierna kan reducera tidsåtgången för provbedömning och generera mer standardiserade analyser. Försäljning sker världen över via distributörer och direkt av CellaVision. MARKNADEN FÖR HEMATOLOGI Det första steget i analyskedjan är analys i cellräknare Globalt utförs årligen cirka 1,3 miljarder blodcellsanalyser i cellräknare, även kallade Complete Blood Counts (CBC). Marknaden för cellräknare präglas av hög mognadsgrad, stora upphandlingar och prispress som konkurrensmedel. Det totala värdet på instrumentmarknaden för hematologi har de senaste åren vuxit med cirka 5% och uppgår till cirka USD 1,8 miljarder 1. Beckman Coulter (USA) och Sysmex (Japan) är de två största (tillsammans överstiger deras marknadsandel 50%) av de fem aktörer som dominerar marknaden för cellräknare. De övriga tre globala aktörerna utgörs av Abbott Laboratories, Siemens AG/Bayer AG samt HoribaABX. Sedan 2001 har CellaVision ett etablerat samarbete med Sysmex på flera marknader i världen. Från och med den 1 januari 2010 distribuerar även Beckman Coulter CellaVisions produkter. CellaVisions produkter används i steget efter cellräknarna De prover som uppvisat någon typ av avvikelse i cellräknaren går vidare för ytterligare granskning. Utan den automatiska process som CellaVision erbjuder måste provet placeras i ett mikroskop för manuell analys av en biomedicinsk analytiker. I den här analysen undersöker man röda och vita blodcellers fördelning och utseende, det vill säga storlek, form och färg, och kan upptäcka tecken på infektioner, allergier, anemier och allvarliga cancersjukdomar som leukemi och lymfom. På laboratoriet kallas denna analys "manuell differentialräkning" eller "morfologisk cellklassificering". Dessa prover utgör 5 40% av antalet utförda CBC i cellräknare, i snitt cirka 15%, vilket motsvarar närmare 200 miljoner prover per år. Andelen är beroende av sjukhusets typ av patienter 1 Sysmex uppskattning (Sysmex årsredovisning 2009) och den typ av cellräknare som används i laboratoriet. Kostnaden för det manuella mikroskoperingsarbetet uppskattas av Bolaget till cirka USD 1 miljard. Genom mer effektiva cellräknare förväntas andelen avvikande prover minska ytterligare något under kommande år. Marknadens provvolym bedöms dock vara oförändrad genom att antalet CBC i genomsnitt ökar med drygt 1% per år. Totalt utförs årligen cirka 20 miljoner analyser i företagets system, vilket enligt Bolagets bedömning motsvarar cirka 10% av den totala marknaden i västvärlden. Detta gör CellaVision till världens ledande leverantörer av digitala system för hantering av så kallade morfologisk cellklassificering inom hematologi. Genom att introducera digital bildanalys som en standardlösning för den mikroskopiska bedömningen av celler kan laboratorier bli mer produktiva och kostnadseffektiva. UTSIKTER FÖR CELLAVISIONS PRODUKTER Bolaget uppskattar världsmarknaden för sina nuvarande produkter till cirka laboratorier det är laboratorier på sjukhus med mer än 200 bäddar samt kommersiella laboratorier. Ytterligare cirka laboratorier utför manuella differentialräkningar men i så litet antal att det inte kan motivera köp av CellaVisions nuvarande produkter. 21 Det totala värdet av den potentiella marknaden för Bolagets nuvarande produkter uppskattas av Bolaget till minst SEK 5 miljarder. Upphandlingen av cellräknare sker i cykler med ett tidsintervall på cirka fem år och CellaVisions produkter följer till stor del samma cykel. Bolaget ser stora möjligheter att öka sin marknadspenetration i de länder där distributionsnätverk och egna försäljningsorganisationer har etablerats. Bolagets distributörer ökar attraktiviteten i sitt erbjudande eftersom CellaVisions digitala bildanalysteknik kompletterar befintliga instrument i laboratoriets analyskedja samtidigt som den automatiserar delar av det manuella arbetet. Genom att sälja parallellt med distributör, når CellaVision ut till en större del av marknaden och kan öka medvetenheten om sina produkter. Källa till huvuddelen av data i avsnittet Marknadsöversikt: Bolagets egna observationer baserade på kännedom om den globala marknaden för hematologi samt kommunikation med aktörer på marknaden; Cell-Based Diagnostics. Technologies, Applications, and Markets. 2005; Hematology and Flow Cytometry Markets. A Business and Technology Assessment. Venture Planning Group Walnut Medical Hospital Registers, Sharp Insight Ltd (2009). Interviews, Survey of medical institutions (2004, MHLW). Swedish Trade Council, Canada, Report. (2007). 14 (62)

15 FLER ANVÄNDNINGSOMRÅDEN De flesta mikroskopiska analyser utförs inom ramen för vad som brukar betecknas som laboratoriemedicin, vilket omfattar bland annat delområdena patologi, cytologi, hematologi, immunologi och mikrobiologi. Inom dessa delområden används manuell mikroskopering i olika omfattning som hjälpmedel för att ställa rätt diagnos. CellaVisions digitala bildanalysteknik som nu har fått fäste inom hematologin skulle på samma sätt kunna automatisera och underlätta arbetet i andra laboratoriemedicinska delområden. TRENDER Laboratoriemarknaden kännetecknas av ett ökat kostnadstryck med krav på effektivisering och tidsbesparing hos användare och leverantörer. Marknaden drivs kontinuerligt mot en konsolidering i form av ökade partnersamarbeten och samgåenden inom sjukhus, laboratorier och vårdcentraler. Utvecklingen inom laboratoriemedicin, framförallt beträffande metoder, instrument och utrustning, är snabb. I USA och Europa sker sammanslagningar både bland mindre, fristående laboratorier och mellan större aktörer. Behovet av teknik som ökar effektiviteten och sänker kostnaderna är stort. Laboratorierna lägger stor vikt vid att organisera verksamheten efter de arbetsflöden som uppstår. Tidskrävande moment rationaliseras genom automatisering och robotisering. Laboratorierna vill undvika att hantera proverna manuellt såväl under själva analyserna som i flyttningarna mellan desamma. Modern informationsteknik utnyttjas därmed för effektiva styr- och informationssystem och skapar möjlighet till nya arbetsrutiner uppbyggda kring till exempel telemedicinsk överföring och kommunikation. Intresset för digitala bilder och inskanning av provglas ökar snabbt. Marknaden för digital bildanalys förväntas bli en betydande del inom celldiagnostik. Arbetet med att skanna stora områden eller stora antal celler förenklas och celler av intresse kan studeras närmare. DRIVKRAFTER Marknaden för digital bildanalysteknik drivs av behovet av kostnadsbesparingar och effektivitet. En ökad automatisering frigör tid för analytikern och ökar inslaget av objektivitet, säkerhet och standardisering i analysarbetet. På längre sikt bedöms det bli svårt för laboratorierna att behålla sin kompetens. Experterna har en relativt hög medelålder och ersätts inte av yngre personal i den takt de pensioneras. Digital bildanalys minskar det monotona, manuella arbetet, vilket skulle kunna gör det lättare att rekrytera nya, yngre medarbetare. Med hjälp av digital bildanalys kan laboratorierna säkerställa hanteringen av stora provvolymer. I Sverige och Nordamerika är mer än 50% av de biomedicinska analytikerna i dag 50 år eller äldre, vilket innebär att stora pensionsavgångar är att vänta inom den närmaste femtonårsperioden. Både svenska och nordamerikanska laboratorier rapporterar att de har svårt att rekrytera kvalificerad personal och flera undersökningar visar att bristen på biomedicinska analytiker kommer att öka ytterligare framöver på grund av det stora antalet pensioneringar under de kommande femton åren kommer tillgången på biomedicinska analytiker nästan att halveras. 1 TEKNIKEN INNOVATIONSGRAD OCH KONKURRENS Användning av digitala bilder och bildanalys inom sjukvården har det senaste decenniet ökat kraftigt. De flesta laboratorier har minst en uppställning av ett mikroskop med tillkopplad kamera för att ta bilder av prover i utbildning och konsultationssyfte. Det finns många projekt runt om i världen, bland annat på universitet och högskolor, med syfte att digitalisera prover och utifrån dessa bilder klassificera och/eller diagnostisera celler och vävnadsprov. Bolagets bedömning är att de flesta av dem har liten sannolikhet att kommersialiseras. Att utveckla ett tillförlitligt bildanalyssystem med hög analyshastighet och bildkvalitet, klassning av celler och funktioner för integrering av IT-lösningar är en stor utmaning. En lyckad innovation bygger inte bara på vetenskap och teknik, utan också på utveckling tillsammans med kunderna. Än så länge är det bara CellaVision som bolag som nått upp till respektive myndighets krav på säkerhet och kvalitet och lyckats kommersialisera sina produkter globalt. CellaVision har en utpräglad högteknologisk inriktning där ett innovativt företagsklimat är viktigt för Bolagets produktutveckling. Patentskydd söks kontinuerligt för de produkter och lösningar som utvecklas. Idag har CellaVision 18 patentfamiljer. KONKURRENS CellaVisions största konkurrent är fortfarande manuell mikroskopering. Begränsad kommersiell konkurrens finns på marknaden i form av HEG-L, som Sysmex marknadsför i Japan. Potentiella konkurrerande produkter som ännu inte kommersialiserats kommer från EasyCell (Medica Corp., USA), HemaCam (Frauenhofen Institut, Tyskland) samt från HemoFAXS (TissueGnostics, Österrike). Dessa aktörer saknar kommersiellt färdiga produkter, distributionskanaler och även i nuläget 1 Högskoleverket, Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden. Ett planeringsunderlag inför läsåret 2010/11, 2010: 1 R; American Society for Clinical Pathology s, ASCP Works to Fight Lab Staff Shortage (2010); The Wall Street Journal, Staff Shortages in Labs May Put Patients at Risk (2009); Clinical Laboratory News, The Worsening Shortage of Lab Staff (2008); The National Union of Public and General Employees Canada, Escalating shortage of lab professionals threatens patient care (2008) 15 (62)

16 myndighetsgodkännande. Dock är det inte osannolikt att en eller flera av dem under 2010 får de nödvändiga myndighetsgodkännande som krävs för att göra dem kommersiellt tillgängliga. Det finns ett konkurrerande instrument, HEG-L, som ägs och säljs i Japan av Sysmex. CellaVisions bedömning är att Bolaget fortfarande har ett betydande försprång, dels i produkten, dels i den marknadsbearbetning som har byggts upp sedan försäljningsstarten CellaVisions cirka 700 sålda analysinstrument har idag tusentals användare i framför allt Europa och Nordamerika. 16 (62)

17 6 Vision, mål och strategi AFFÄRSIDÉ Utveckla och marknadsföra systemlösningar för medicinsk mikroskopering. CellaVisions digitala bildanalysteknik bidrar till ökad effektivitet och en förenkling av rutinerna på laboratorier inom sjukvården. VISION Skapa en global standard för digital mikroskoperingsanalys och därigenom bidra till förbättrad vårdkvalitet samt mer kostnadseffektiv sjukvård. MÅL CellaVisions målsättning är att bli en världsledande leverantör inom cell- och vävnadsanalyser med digital bildanalysteknik. FINANSIELLA MÅL CellaVision har som målsättning att över en konjunkturcykel öka omsättningen med i genomsnitt minst 15% per år med en rörelsemarginal överstigande 15%. STRATEGI CellaVisions tillväxtstrategi är att säkerställa Bolagets position som marknadsledande inom digital bildanalys inom analysområdet hematologi (blod och andra kroppsvätskor) genom att: Samarbeta med starka, strategiska och kompletterande partners för att nå en bred geografisk marknad Utveckla fler applikationer och analysinstrument till existerande kundgrupp Arbeta nära kunderna för att säkerställa att produkterna uppfyller marknadens krav på kvalitet och användarvänlighet Undersöka möjligheten att kommersialisera nya analysområden, exempelvis cytologi (cellprover) och patologi (vävnadsprover) Rekrytera och utveckla motiverade och kvalificerade medarbetare 17 (62)

18 7 Historik CellaVision grundades år 1994 för att utveckla automatiserad mikroskoperingsanalys. Idén kommer från Christer Fåhraeus, då doktorand i neurofysiologi vid Lunds Universitet. Fåhraeus var VD för Bolaget fram till 1998 då nuvarande VD, Yvonne Mårtensson, tillträdde. 1994: CellaVision grundas i Lund av Christer Fåhraeus. 1997: Hematologiexperter från svenska universitetssjukhus knyts till CellaVision och Bolaget börjar anställa medarbetare. 1998: VD Yvonne Mårtensson tillträder. De första patentansökningarna lämnas in. 2009: CellaVision fortsätter att utvecklas positivt. 700 sålda instrument. Lansering av tredje generationens analysinstrument, CellaVision DM1200. Patentportföljen omfattar 30 patent. Vinner SwedenBIO Award. 2010: CellaVision stärker sin närvaro i USA genom att teckna avtal med distributören Beckman Coulter. Samarbetet med Sysmex utökas samtidigt genom att ett globalt icke-exklusivt distributionsavtal sluts mellan CellaVision och Sysmex. Avtalet omfattar fler marknader än tidigare, däribland Sysmex hemmamarknad Japan. CellaVision planerar och förbereder notering av Bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. 2000: Det första systemet för blodcellsanalys, DiffMaster, lanseras i Europa. 2001: DiffMaster säljs till Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Bolagets första kund. Distributionsavtal tecknas i Europa. Diffmaster blir godkänt av FDA. CellaVision Inc. etableras genom förvärv av Triangle Imaging Inc. där produkten MICRO21 (utgick 2007) var inkluderad. 2003: CellaVision DM96 lanseras i Europa. Första installationen sker på Allgemeines Krankenhaus (AKH) i Wien, Österrike. 2004: CellaVision DM96 blir godkänd av FDA. Exklusivt distributionsavtal tecknas med Sysmex för USA. 2005: Antalet sålda instrument till Europa och USA överstiger 100. CellaVision DM8 lanseras i Europa och USA. 2006: De exklusiva distributionsavtalen med Sysmex förlängs och omfattar ytterligare länder. ISO certifiering erhålls. 2007: Listning på First North. CellaVision visar vinst för första gången. Ett dotterbolag i Kanada, CellaVision Canada Inc., etableras. Tidiga kunder börjar ersätta sina första analysinstrument med nästa produktgeneration. 2008: SEKm 100 i omsättning. Dotterbolaget i Japan etableras. Egen försäljningsorganisation i USA, parallellt med distributör. CellaVision Body Fluid Application lanseras. 18 (62)

19 8 Verksamhetsbeskrivning CellaVision utvecklar, marknadsför och säljer marknadens ledande bildanalysbaserade system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor. Företagets kärnkompetens är utveckling av mjukvara och hårdvara för automatisk bildanalys av celler och cellförändringar med applikationer inom sjukvården. Spetskompetensen finns inom digital bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering inom området hematologi. laboratorium. Tekniken ger dessutom vårdande läkare tillgång till patienters hela sjukdomshistoria eftersom provsvar och cellbilder arkiveras i sjukhusets informationssystem tillsammans med patientjournalen. KUNDER CellaVision har idag sålt cirka 700 instrument till sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier i framför allt Europa och Nordamerika. Laboratorierna utför rutinanalyser inom hematologi. En och samma kund köper ibland fler än ett instrument, framför allt sjukhusgrupper och kommersiella laboratoriekedjor. PRODUKTER CellaVision strävar efter att utveckla produkter med fokus på kvalitet, funktionalitet och användarvänlighet. Smart utnyttjande av vetenskap och teknik i kombination med ett nära samarbetet med kund har gett produkterna framgångar på marknaden. Verksamheten är idag fokuserad på analysinstrument för blod och kroppsvätskor, där laboratoriets provvolym, analystyp och behov av automatiseringsgrad styr valet av instrumentmodell. Applikationen för blod följer med vid köp av instrument medan applikationen för kroppsvätskor är en tillvalsapplikation som beställs separat. Programvaror finns för överföring av provsvar och bilder via datanät samt för fortbildning och mätning av laboratoriepersonalens kunskaper i cellmorfologi. Kundnyttan CellaVisions produkter automatiserar det arbete som laboratoriepersonal traditionellt sett utför i mikroskop och medför en förenkling av rutiner på laboratoriet och ofta även en förändring av arbetsflödet. Med teknik för digital bildanalys klassificeras celler i blod och andra kroppsvätskor automatiskt, vilket gör laboratorierna mer effektiva och provsvaren mer standardiserade. Genom att kombinera CellaVisions instrument och programvaror är det möjligt att stärka samarbetet mellan avdelningar och sjukhus. Exempelvis kan ett prov som analyserats på ett sjukhus granskas på ett annat sjukhus via datanätet. Detta är intressant för landsting och sjukhusgrupper som vill centralisera sitt analysarbete till ett sjukhus eller när laboratoriepersonal vill konsultera kollegor placerade på en annan avdelning eller annat CellaVision DM96 CellaVision DM96 riktar sig till laboratorier med höga volymer provglas. Förutom blod, analyserar instrumentet andra kroppsvätskor, däribland spinalvätska, ledvätska och lungvätska. En funktion gör det möjligt att skapa digitala bilder av hela eller utvalda områden av proverna, inte bara den yta som cellklassificeringen utförs på. Funktionen kallas Digital Slides och ger en bra översikt av provet och medger diskussioner mellan läkare. CellaVision DM1200 Med CellaVision DM1200 når CellaVision ut till laboratorier med både större och lite lägre provvolymer. DM1200 är helautomatisk som DM96 men är som DM8 anpassat efter laboratorier med något lägre kapacitetsbehov. Instrumentet analyserar blod där funktionen Digital Slides ingår. Funktioner för att kunna köra fler applikationer än blod finns förberedda. CellaVision DM8 CellaVision DM8 riktar sig till laboratorier med lägre antal provglas per dag vanligen färre än 50 och lägre krav på automatik. Instrumentet analyserar blod. 19 (62)

20 Mjukvaran möjliggör kompetensförstärkning, kvalificerad granskning och snabbare svarstider för komplicerade patientfall. CellaVision Competency Software Programmet CellaVision Competency Software är en mjukvara för utbildning och kvalitetssäkring. Programmet testar den biomedicinska analytikerns kunskaper i cellklassificering. Den används både under utbildningen och på laboratorier som vill testa personalens morfologiska kunskaper. Övriga produkter Övriga produkter som marknadsförs av CellaVision är streckkodsskrivare och HemaPrep, en produkt för beredning av blodutstryk på objektglas. Utöver detta erbjuder CellaVision sina slutkunder och distributörer reservdelar, teknisk service och support samt säljer mjukvaruuppgraderingar. Förbrukningsartiklarna är immersionsolja, streckkodsetiketter och provglasmagasin. Service och avtal till slutkunder tillhandahålls av CellaVision vid direktförsäljning. Detta motsvarar en mycket liten del av total försäljning. På övriga marknader står distributörerna för dessa produkter och tjänster. Tillvalsapplikation CellaVision Body Fluid Application Applikationen för kroppsvätskeanalys är tillgänglig för Bolagets analysinstrument CellaVision DM96 och finns förberedd i CellaVision DM1200, vilket innebär att samtliga installerade instrument utgör en potentiell bas för produkten. De flesta laboratorier som analyserar blod, analyserar även andra kroppsvätskor, till exempel spinalvätska, ledvätska och lungvätska. CellaVision Remote Review Software CellaVision Remote Review Software är en kompletterande mjukvara för distansarbete som gör det möjligt att föra över digitala bilder och resultat inom och mellan laboratorier. Med mjukvaran kan externa enheter komma åt provresultat och cellbilder. Specialister placerade utanför laboratoriet kan koppla upp sig och titta på exakt samma information. KONKURRENSFÖRDELAR CellaVision har etablerat sig som ledande aktör inom cellanalyser med digital bildanalysteknik för området hematologi. Efter tio år har CellaVision en stark marknadsposition som utvecklare av system med hög tillgänglighet och som lätt kan anpassas och 20 (62)

21 integreras med andra system i sjukhusmiljö. Produkternas och den digitala bildanalysens fördelar är tidsbesparing och kvalitetssäkring. Möjligheten att överföra provsvar och bilder via datanät skapar ett effektivare flöde av cellbilder och analysinformation. Detta är fördelar som inte går att få med manuell mikroskopering. Produkternas kundnytta kombinerat med Bolagets tekniska innovationsgrad, kunskap om marknaden och erfarna ledning förväntas fortsatt befästa och stärka CellaVisions marknadsposition. GEOGRAFISK NÄRVARO Europa 41% Övriga världen 4% Nordamerika 55% Största andelen sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier som använder CellaVisions produkter återfinns i Europa och Nordamerika. Under 2009 stod Europa för 41% av antalet sålda instrument och Nordamerika för 55%. Resterande antal instrument såldes till kunder i Asien (4%). Det globala konjunkturläget under året har delvis dämpat sjukvårdens efterfrågan på CellaVisions instrument men generellt sett har produkterna, som sparar tid och därigenom pengar, stått sig bra i konkurrensen om investeringar på laboratoriet. I takt med att installationerna blir fler, ökar intäkterna från serviceavtal och merförsäljning i form av kompletterande mjukvaror, programuppgraderingar och förbrukningsartiklar, vilket bidragit till årets försäljningsökning och förbättrade marginal. Norden I Norden finns flera tecken på att övergången från en manuell metod till digital bildanalys är i full gång. Kundbasen växer i framför allt Sverige och Danmark och tidiga kunder, till exempel Universitetssjukhuset i Lund, fortsatte under året att ersätta sina första analysinstrument med nästa produktgeneration. En viktig affär var Västra Götalandsregionens satsning att introducera digital bildanalys som standard i hela regionen. Tre CellaVision DM96-instrument installerades på Universitetssjukhusen Sahlgrenska och Östra i Göteborg och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. I början av 2010 installerades ett fjärde instrument på Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan. Regionens mål är att involvera totalt nio sjukhus i projektet och knyta samman hela regionen via CellaVisions mjukvara för nätverks- och distansarbete. Europa CellaVisions distributör Sysmex Europa är den ledande leverantören av instrumentförsäljning inom hematologi i Europa med över 50% av marknaden. De driver automatiseringskonceptet starkare än någon annan aktör, och även mindre laboratorier investerar sedan en tid i automatiserade lösningar en trend som ytterligare förstärker intresset för CellaVisions produkter i allmänhet och Bolagets nya instrument för de lite mindre sjukhusen i synnerhet. De länder utanför Norden som hittills visat störst intresse för CellaVisions teknik är Tyskland, Belgien, Nederländerna och Frankrike. Det nya instrumentet CellaVision DM1200 blev kommersiellt tillgängligt i Europa under andra kvartalet, och den första större ordern kom från Sysmex det följande kvartalet. Ordern bestod av närmare tjugo instrument, vilket bekräftar marknadens intresse och behov av ett instrument anpassat efter kapacitetsbehovet hos lite mindre sjukhus. CellaVision DM1200 har ett lägre försäljningsvärde jämfört med den dyrare CellaVision DM96, vilket är en förklaring till den lägre omsättningen i Europa under Nordamerika Den strategiska satsningen för att successivt öka försäljningen i Nordamerika som inleddes 2008 fortsatte under Den amerikanska medicintekniska marknaden var under året avvaktande på grund av dels den allmänna recessionen, dels en generell väntan på beslut om hur den nya hälsoreformen kommer att påverka amerikanska vårdgivare. Företagets egna försäljningsorganisationer i USA och Kanada i kombination med samarbetet med Sysmex America i USA gjorde dock att den nordamerikanska marknaden utvecklades väl under året. Försäljningen i Nordamerika ökade med 38% jämfört med 2008, vilket kan hänföras till såväl nyförsäljning av instrument som merförsäljning till installerad bas. Viktiga steg i satsningen på tillväxt på hela den nordamerikanska marknaden var godkännandet av CellaVision DM1200 som erhölls i Kanada under tredje kvartalet och USA i slutet av året. För att accelerera Bolagets marknadspenetration i USA tecknade CellaVision i januari 2010 ett distributionsavtal med Beckman Coulter. Avtalet ger Beckman Coulter möjlighet att sälja CellaVisions produkter icke-exklusivt i USA parallellt med distributören Sysmex America och CellaVisions egen försäljningsorganisation. CellaVision har nu knutit två av världens största hematologibolag till sig och kan nå ut på bred front på den amerikanska marknaden. Tillsammans täcker Sysmex America och Beckman Coulter 75 80% av marknaden i USA. Med starka försäljningskanaler och FDA:s godkännande av nya CellaVision DM1200 har CellaVision goda möjligheter att växa i USA. 21 (62)

22 I Kanada visar kunderna speciellt stort intresse för CellaVisions lösning för onlinearbete eftersom behovet att överbrygga geografiska avstånd mellan samarbetande laboratorier är stort. Med CellaVisions mjukvara CellaVision Remote Review Software kan kunderna granska provglas på distans i realtid, vilket gör att svarstiderna för konsultation av svårbedömda prover kan dras ner från timmar till minuter. CellaVision sålde bland annat tre instrument till universitetssjukhuset i Montreal (CHUM) och fem instrument, däribland tre DM1200-instrument, till en sjukhusgrupp som installerade instrumentet på både små och medelstora sjukhus. Sedan starten 2007 har dotterbolaget i Kanada sålt fler än 30 instrument till laboratoriekunder framför allt i och omkring Ontario provinsen samt längs Kanadas kuster. Japan Intresset från den japanska marknaden har varit stort sedan det japanska dotterbolaget blev säljoperativt i början av Under året etablerade sig Bolaget på marknaden genom att leverera de tre första instrumenten till viktiga referenskunder: Mediencelaboratoriet på Tokyo Medical Center, som är en av Japans största laboratoriekedjor, Juntendo University Medical School i Tokyo, som inledningsvis introducerar CellaVision DM96 i sin biomedicinska undervisning, och Röda Korsets sjukhus i Kyoto, som använder instrumentet i sin rutinanalys. Referenserna är viktiga inför den fortsatta bearbetningen av den japanska marknaden tillsammans är de bevis på att CellaVisions instrument lever upp till den japanska marknadens höga krav på analyskvalitet och effektivitet. I och med det nya distributionsavtalet som slöts med Sysmex under första kvartalet 2010, säljer även Sysmex CellaVisions produkter på marknaden. Kina För att få större synlighet i Asien slöt CellaVision under slutet av 2009 ett distributionsavtal med Sysmex i Kina och Hong Kong, samt i början av 2010 med Beckman Coulter. Avtalen ger dem rätt att sälja CellaVisions produkter parallellt med Vastec Medical, som varit CellaVisions distributör i området sedan produkt-introduktionen Kina är en tillväxtmarknad med stor långsiktig potential och med parallella distributionskanaler når Bolaget ut till en större del av marknaden och kan öka medvetenheten om sina produkter. Under året sålde Vastec Medical ytterligare ett antal CellaVision DM96-instrument, bland annat till ett sjukhus i Beijing, och i slutet av året tog Sysmex sin första order från ett sjukhus i Hong Kong. DISTRIBUTION Samarbetet med distributören Sysmex inleddes 2001 och har fördjupats genom åren. Idag samarbetar parterna på flertalet geografiska marknader. Sedan den 1 januari 2010 distribuerar även Beckman Coulter CellaVisions produkter. Sysmex och Beckman Coulter är världens två största hematologibolag. De genererar affärer åt CellaVision i sin egen kundbas och som en del av större upphandlingar. Med CellaVisions produkter i sitt sortiment kan de erbjuda sina kunder en komplett lina av laboratorieinstrument, det vill säga instrument som tar hand om alla steg i analysprocessen, från provberedning till cellräknare och slutgiltig bedömning i CellaVisions instrument. PRODUKTION Under 2009 producerades CellaVision DM96 av kontraktstillverkaren Kitron i Karlskoga. Under industrialiseringsfasen av CellaVision DM1200 producerades instrumenten av Scalae AB, en geografiskt närliggande producent till CellaVisions huvudkontor i Lund, för att på ett enklare sätt hantera frågor och överföra tekniskt kunnande. Under 2010 kommer CellaVision DM1200 tillverkas av Kitron i Karlskoga. Tillverkningen av CellaVision DM8 kommer att upphöra under första halvåret PRODUKTUTVECKLING Under året stärkte Bolaget sitt produktsortiment genom lanseringen av tredje generationens analysinstrument, CellaVision DM1200. Syftet var att möta medelstora laboratoriers krav på ett helautomatiserat, snabbare analysflöde. CellaVision DM1200 är helautomatisk som CellaVision DM96 men liksom CellaVision DM8 anpassad efter laboratorier med lägre kapacitetsbehov. Det nya instrumentet bygger på en ny hårdvaruplattform, förberedd för att kunna köra fler applikationer än blod. Med DM1200 når Bolaget på allvar ut till laboratorier med både större och lite lägre provvolymer, och har därmed en bredare produktportfölj som ger konkurrenskraft. Vidareutveckling av mjukvara CellaVisions mjukvaror utvecklas kontinuerligt för att möta kunders önskemål. Bland annat arbetar Bolaget med ökat stöd för nätverksfunktionalitet och integration med andra system i sjukhusmiljön, exempelvis tillgång till uppgifter från cellräknarna. REGULATORISKA GODKÄNNANDEN Det nya analysinstrumentet CellaVision DM1200 blev under tredje kvartalet 2009 kommersiellt tillgänglig i Europa och Kanada. I slutet av året gav den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) tillstånd att marknadsföra och sälja instrumentet i USA. PATENT Under 2009 fick CellaVision tre nya patent i Europa (Storbritannien, Tyskland och Frankrike). Patenten 22 (62)

23 beskriver hur man med hjälp av överlappande bilder kan positionera ett provpreparat mycket exakt under analys. Bolaget hade per den 31 mars 2010 en patentportfölj innehållande totalt 18 patenterade uppfinningar, vilka hittills genererat 30 patent. Det tidigaste patentet går ut 2016 och det senaste LEGAL STRUKTUR CellaVision är en koncern bestående av Moderföretaget CellaVision AB och de helägda dotterbolagen CellaVision Inc. baserat i Florida, USA, CellaVision Canada Inc. i Toronto, Ontario, Kanada, CellaVision Japan K.K., Yokohama, Japan och CellaVision International AB. Dotterbolagens funktion är försäljning, marknadsföring samt support till slutkunderna. CellaVision AB (publ) Japan 2 personer. Personalomsättningen var under % och sjukfrånvaron 1,4%. Den genomsnittliga åldern på huvudkontoret i Sverige är 42 år. CellaVision erbjuder inga aktie- eller optionsprogram till sina medarbetare. FINANSIERING Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av 2009 till SEKm 22,0 (19,6) och per den 31 mars 2010 till SEKm 18,0 (14,5) års kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till SEKm 20,6 (1,3) och för första kvartalet 2010 till SEKm 5,2 (10,7). Bolaget använder sig av fakturabelåning. Belåningsgrad kan max uppgå till 80 % per kund. För att få en stabil bild av intjäningen 2010 säkrar Bolaget kontinuerligt 50-75% av valutaexponeringen av nettoflöden i 12 månader framåt. Soliditeten för Koncernen uppgick 31 mars 2010 till 72% (58). CellaVision Inc. CellaVision Canada Inc. CellaVision Japan K.K. CellaVision International AB MEDARBETARE CellaVision utvecklar och säljer världsledande system inom medicinteknik varje medarbetares arbetsinsats gör stor skillnad. CellaVision ställer höga krav på engagemang, kvalitet och ansvarstagande men erbjuder i gengäld ett företagsklimat präglat av laganda, nytänkande och medbestämmande. CellaVision har en organisationsform som ger medarbetarna möjlighet att utvecklas inom sina specialistområden såväl som inom nya områden. På så vis säkerställs kärnkompetensen samtidigt som man skapar en utvecklande och innovativ arbetsmiljö. Bolaget strävar efter en anda där egna initiativ uppmuntras, där medarbetare upplever att de kan medverka till att driva verksamheten mot kommunicerade mål och där en öppen dialog är möjlig inom hela företaget. Att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är viktiga uppgifter för ledare och områdesansvariga. Det strukturerade personalarbetet omfattar tydliga mål och måldiskussioner med utvecklingsplaner för att uppnå både verksamhetens mål och de individuella målen. Koncernen hade per den 31 mars anställda varav 16 var kvinnor. Antalet anställda som arbetar inom produktutveckling uppgick till 19 personer, marknad och försäljning 21, produktion 3, kvalitet 4 och ekonomi & administration 3 personer. Antalet anställda i Sverige uppgick vid utgången av perioden till 38 personer, i USA 8, i Kanada 2 och i 23 (62)

24 9 Finansiell information i sammandrag Nedan presenteras CellaVisions finansiella utveckling i sammandrag för perioden 1 januari mars Samtliga nedanstående siffror är upprättade enligt regelverket IFRS. Helårssiffrorna är hämtade från respektive års årsredovisning och har reviderats av Bolagets revisorer. Informationen som avser delårsrapporten januari-mars 2010, har översiktligt granskats av Bolagets revisorer enligt SÖG Den finansiella information som återges i tabellerna nedan bör läsas i anslutning till avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen. Räkenskaperna för 2007, 2008 och 2009 är införlivade i Prospektet genom hänvisning. Historisk finansiell rapportering i sin helhet går att ladda ner på Bolagets hemsida, RESULTATRÄKNING SEKt jan - mar 2010 jan - mar Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Periodens resultat Koncernens rapport över totalresultatet Periodens resultat Övrigt totalresultat: Kassaflödessäkringar Skatteeffekt på kassaflödessäkringar Valutakursdifferenser vid omräkning av dotterföretag Summa övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden (62)

25 BALANSRÄKNING SEKt Tillgångar 31 Mar Mar Dec Dec Dec 2007 Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Finansiella tillgångar Lager Kundfordringar Övriga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder, ej räntebärande Kortfristiga skulder, räntebärande Leverantörsskulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder KASSAFLÖDESANALYS SEKt jan- mar 2010 jan- mar Resultat före skatt Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från den löpande verksamheten före justeringar i rörelsekapital Förändingar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Aktivering av utvecklingsutgifter Förvärv /Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Förvärv /Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Nya lån och återbetalningar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Summa periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens ingång Likvida medel vid periodens utgång (62)

26 NYCKELTAL OCH DATA PER AKTIE SEKt jan-mar jan-mar Nyckeltal Eget kapital Sysselsatt kapital Skulder till kreditinstitut Nettoinvesteringar Periodens kassaflöde Räntetäckningsgrad, ggr -20,5 2,4 21,4 19,8 4,4 Nettoskuldsättningsgrad, ggr -0,19-0,10-0,11 0,03-0,44 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital, % neg Räntabilitet på sysselsatt kapital, % neg Antal anställda, genomsnitt Antal anställda vid periodens utgång Data per aktie Nettoresultat före och efter utspädning, SEK -0,20 0,02 1,16 1,05 0,11 Eget kapital före och efter utspädning, SEK 2,92 2,00 3,14 1,93 0,84 Genomsnittligt vägt antal aktier före och efter utspädning Antal aktier vid periodens slut före och efter utspädning (62)

27 10 Kommentarer till den finansiella utvecklingen JÄMFÖRELSE MELLAN PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2010 OCH MOTSVARANDE PERIOD 2009 Intäkter Nettoomsättningen för tremånadersperioden minskade till SEKm 21,1 jämfört med SEKm 22,0 för samma period år Redovisad nettoomsättning för perioden utgörs av försäljning av analyssystem. Ett analyssystem består av ett instrument (hårdvara), mjukvara samt förbrukningsvaror och tillbehör. Nettomsättningen innehåller en negativ valutaeffekt på SEKm 2,9. Under perioden stod Nordamerika för 54% (78) av omsättningen, Europa för 42% (22), och resten av världen för 4% (0). En väsentlig del av försäljningen i Nordamerika har under kvartalet kommit genom Bolagets egna försäljningsorganisationer i USA och Kanada. Nettoomsättningen utgörs främst av försäljning av analyssystem. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 66% (64). Den högre marginalen beror på att dotterbolagen under kvartalet stått för en större andel av försäljningen. Kostnader Rörelsens kostnader för tremånadersperioden ökade med SEKm -5,2 till SEKm -18,5 (-13,3). Bolaget inledde inga nya utvecklingsprojekt under kvartalet. Kostnaderna för forskning och utveckling ökade med SEKm -2,3 och uppgick till SEKm -4,3 (-2,0) vid utgången av tremånadersperioden. Även försäljningskostnader och administrationskostnader ökade och uppgick till SEKm -8,0 (-7,2) respektive SEKm -6,2 (-4,0). Resultat Rörelseresultatet för tremånadersperioden försämrades med SEKm -5,3 till SEKm -4,4 (0,9). Främst har resultatet påverkats av att utvecklingsarbetet på CellaVision har fortsatt utan att någon aktivering har skett under kvartalet, vilket ger en skillnad på SEKm 4,8 jämfört med motsvarande period föregående år, samt av engångskostnader för den pågående listningsprocessen på cirka SEKm 1,6. Anledningen till att periodens utvecklingsarbete har kostnadsförts är att Bolaget inte inledde några nya utvecklingsprojekt. Korrigerat för valutaeffekter skulle rörelseresultatet för perioden ha uppgått till SEKm -2,2. Finansiellt netto för tremånadersperioden uppgick till SEKm -0,2 (-0,3). Det redovisade resultatet för tremånadersperioden försämrades med SEKm -5,2 till SEKm -4,7 (0,5). Investeringar Aktiverade utgifter avseende utvecklingsprojekt uppgick under kvartalet till SEKm 0,0 (4,8). Investeringar i materiella anläggningstillgångar under kvartalet uppgick till SEKt 5,0 (185,0). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till SEKm 5,2 (10,7) för tremånadersperioden. Förändringar i rörelsekapital hänger ihop med återbetalningar under finansieringsverksamheten i och med att CellaVision belånar 80% av fakturabeloppet på av moderbolaget utställda fakturor. Kundfordringarna tas upp på balansräkningen samtidigt som 80% av dessa bokförs som en skuld. När kunden betalar fakturan (via Nordea) minskar kundfordringarna (och därmed rörelsekapitalet), medan skulden återbetalas. Likvida medel uppgick till SEKm 18,0 (14,5) vid periodens slut. Eget kapital och aktiedata Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till SEKt Totalt antal aktier uppgick till aktier med ett kvotvärde på SEK 0,15. Totalt eget kapital för Koncernen uppgick till SEKm 69,7 (47,6) efter beaktande av periodens resultat. Resultat per aktie för tremånadersperioden, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, uppgick till SEK -0,20 (0,02). Koncernens soliditet vid periodens slut var 72% (58) och eget kapital per aktie var SEK 2,92 (2,00), baserat på antal utestående aktier vid periodens slut. Medarbetare Vid periodens utgång hade CellaVision, omräknat till heltidstjänster, 50 (49) anställda. Av de anställda var 34 (31) män och 16 (18) kvinnor. Antalet anställda i Sverige uppgick till 38 (38) personer, i USA 8 (7), i Kanada 2 (2) och i Japan 2 (2) personer. JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2009 OCH 2008 Intäkter Nettoomsättningen för 2009 ökade till SEKm 109,0 jämfört med SEKm 100,4 för Redovisad nettoomsättning för 2009 utgörs av försäljning av analyssystem. Under året stod Nordamerika för 55% (45) av omsättningen, Europa för 41% (54), och resten av världen för 4% (1). Bruttomarginalen uppgick under året till 70% (63). Den högre marginalen beror på den ökade försäljningen från dotterbolagen, på försäljning av förbrukningsvaror, tillbehör och kompletterande mjukvaror, samt på valutaeffekter. 27 (62)

28 Kostnader Rörelsens kostnader för 2009 ökade med SEKm -11,6 till SEKm -61,7 (-50,1). Ökningen beror främst på att försäljningskostnaderna ökade med SEKm -8,7 jämfört med föregående år. Även forsknings- och utvecklingskostnaderna samt administrationskostnaderna ökade. Utgifter för forskning och utveckling uppgick till SEKm 22,7 (20,7) vilket motsvarar 21% (21) av nettoomsättningen. Av dessa utgifter har SEKm 10,6 (8,8) balanserats, resterande SEKm 12,1 (11,9) har belastat periodens resultat. Årets utvecklingsarbete hänför sig till dels hårdvaruutveckling, dels utveckling av ny mjukvaruapplikation för kroppsvätskor som lanserades under våren. Övriga rörelseintäkter och kostnader om SEKm 0,1 utgörs i huvudsak av realiserade och orealiserade kursdifferenser. Resultat Rörelseresultatet för 2009 uppgick till SEKm 14,8 (13,4), varav SEKm 7,5 (7,1) under det fjärde kvartalet. Korrigerat för valutaeffekter skulle rörelseresultatet för helåret ha uppgått till SEKm 7,8. Finansnetto för 2009 uppgick till SEKm -0,6 (-0,3). Det redovisade resultatet för 2009, som innehöll en uppskjuten skatteintäkt på SEKm 13,0 (12,0), förbättrades med SEKm 2,6 till SEKm 27,7 (25,1). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar för 2009 uppgick till SEKm -0,5 (-2,5). Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2009 uppgick till SEKm 20,6 (1,3). Förändringar i rörelsekapital hänger ihop med återbetalningar under finansieringsverksamheten i och med att CellaVision belånar 80% av fakturabeloppet på av moderbolaget utställda fakturor. Kundfordringarna tas upp på balansräkningen samtidigt som 80% av dessa bokförs som en skuld. När kunden betalar fakturan (via Nordea) minskar kundfordringarna (och därmed rörelsekapitalet), medan skulden återbetalas. Likvida medel uppgick till SEKm 22,0 (19,6) vid utgången av Eget kapital och aktiedata Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 2009 till SEKt Totalt antal aktier uppgick till aktier med ett kvotvärde på SEK 0,15. Totalt eget kapital för Koncernen uppgick till SEKm 74,8 (46,0) efter beaktande av periodens resultat. Resultat per aktie för året, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, uppgick till SEK 1,16 (1,05). Koncernens soliditet vid periodens slut var 66% (48) och eget kapital per aktie var SEK 3,14 (1,93), baserat på antal utestående aktier vid periodens slut. Medarbetare Vid utgången av 2009 hade CellaVision, omräknat till heltidstjänster, 50 (47) anställda. Av de anställda var 32 (29) män och 18 (18) kvinnor. Antalet anställda i Sverige uppgick till 38 (37) personer, i USA 8 (7), i Kanada 2 (2) och i Japan 2 (1) personer. JÄMFÖRELSE MELLAN RÄKENSKAPSÅREN 2008 OCH 2007 Intäkter Nettoomsättningen för 2008 ökade till SEKm 100,4 jämfört med SEKm 74,6 för Redovisad nettoomsättning för 2008 utgörs av försäljning av analyssystem. Antal sålda analysinstrument till laboratorier översteg 500. Ökningen i nettoomsättning är ett resultat av CellaVisions internationella expansion. Under året stod Nordamerika för 45% (36) av omsättningen, Europa för 54% (63), och resten av världen för 1% (1). Bruttomarginalen uppgick under året till 63% (61). Kostnader Rörelsens kostnader för 2008 ökade med SEKm -8,0 till SEKm -50,1 (-42,1). Ökningen berodde främst på att försäljningskostnaderna ökade med SEKm 6,6 jämfört med föregående år. Även forsknings- och utvecklingskostnaderna ökade. Aktiverade utvecklingsutgifter för 2008 uppgick till SEKm 8,8 (6,4). Resultat Rörelseresultatet för 2008 uppgick till SEKm 13,4 (3,1), varav 7,1 under det fjärde kvartalet (3,0). Finansnetto för 2008 uppgick till SEKm -0,3 (-0,5). Det redovisade resultatet för 2008, som innehöll en uppskjuten skatteintäkt på SEKm 12,0 (0,0), förbättrades med SEKm 22,5 till SEKm 25,1 (2,6). Investeringar Investeringar i materiella anläggningstillgångar för 2008 uppgick till SEKm -2,5 (-0,9). Merparten utgjordes av upptagande av en finansiell lease av affärssystem. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2008 uppgick till SEKm 1,3 (6,7). Förändringar i rörelsekapital hänger ihop med återbetalningar under finansieringsverksamheten i och med att CellaVision belånar 80% av fakturabeloppet på av moderbolaget utställda fakturor. Kundfordringarna tas upp på balansräkningen samtidigt som 80% av dessa bokförs som en skuld. När kunden betalar fakturan (via Nordea) minskar kundfordringarna (och därmed rörelsekapitalet), medan skulden återbetalas. Likvida medel uppgick till SEKm 19,6 (16,3) vid utgången av (62)

29 Eget kapital och aktiedata Aktiekapitalet uppgick vid utgången av 2008 till SEKt Totalt antal aktier uppgick till aktier med ett kvotvärde på SEK 0,15. Totalt eget kapital för Koncernen uppgick till SEKm 46,0 (20,1) efter beaktande av periodens resultat. Resultat per aktie för året, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, uppgick till SEK 1,05 (0,11). Koncernens soliditet vid periodens slut var 48% (45) och eget kapital per aktie var SEK 1,93 (0,84), baserat på antal utestående aktier vid periodens slut. Medarbetare Vid utgången av 2008 hade CellaVision, omräknat till heltidstjänster, 47 (40) anställda. Av de anställda var 29 (26) män och 18 (14) kvinnor. Antalet anställda i Sverige uppgick till 37 (35) personer, i USA 7 (4), i Kanada 2 (1) och i Japan 1 (0) personer. NETTOSKULDSÄTTNING Nedan redovisas CellaVisions nettoskuldsättning per 31 mars SEKt 31 mars 2010 (A) Kassa (B) Andra likvida medel - (C) Kortfristiga finansiella placeringar - (D) Likviditet (A)+(B)+(C) (E) Kortfristiga finansiella fordringar - (F) Kortfristiga banklån (G) Kortfristig del av långfristiga skulder - (H) Andra kortfristiga finansiella skulder - (I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) (J) Korfristig finansiell nettoskuldsättning (I)-(E)-(D) (K) Långfristiga finansiella fordringar - (L) Långfristiga banklån - (M) Utestående obligationslån - (N) Andra långfristiga skulder - (O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N) - (P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K) - (Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P) Bolaget har en skuld till Nordea Bank AB (publ) som avser leasing samt ett banklån. Bolaget belånar 80% av värdet på externa kundfakturor i samband med faktureringstillfället. Limiten för fakturabelåningen var SEKm 31 per den 31 mars Företagsinteckningen är lämnad för fakturabelåning samt checkkredit och omfattar hela CellaVision ABs egendom. Checkkrediten uppgår till totalt SEKm 15 och var outnyttjade per den 31 mars EGET KAPITAL OCH SKULDER Nedan redovisas CellaVisions kapitalisering per 31 mars Som säkerhet för Bolagets kortfristiga lån hos Nordea Bank AB har CellaVision pantbrev från inteckning i rörelsen om totalt SEKm 7,5. SEKt 31 mars 2010 Totala kortfristiga räntebärande skulder Mot garanti eller borgen - Mot säkerhet Utan garanti/borgen eller säkerhet - Totala långfristiga räntebärande skulder - Mot garanti eller borgen - Mot säkerhet - Utan garanti/borgen eller säkerhet - Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Minoritetsintressen - INVESTERINGAR Det pågår för närvarande inga större investeringsprojekt i Koncernen, och inga väsentliga inköp av materiella anläggningstillgångar är för närvarande planerade. Av de mindre investeringar som görs (exempelvis i persondatorer) sker en mycket liten andel utanför Sverige (mindre än 1% 2009). UTGIFTER FÖR FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer. Utgifter för utveckling av kommande produkter kostnadsförs till och med prototypstadiet. Utgifter därefter och fram till kommersialisering balanseras, i den mån det är sannolikt att produkten är kommersiellt gångbar. Utgifter för utveckling av redan existerande applikationer och hårdvaruplattformar kostnadsförs när de uppkommer. För att hantera detta på ett effektivt sätt tillämpar Bolaget projektredovisning vilket innebär att alla forsknings- och utvecklingsutgifter allokeras till projekt. Exempel på sådana utgifter är: Varor och material Konsultarvoden för konstruktion och design Löner och lönebikostnader Avskrivningar på inventarier och datorutrustning aktiveras ej. Från och med räkenskapsåret 2009 aktiveras även låneutgifter för kvalificerade tillgångar för nystartade projekt, dock har inga nya projekt inletts under 2009 varför några låneutgifter ännu ej har aktiverats. REDOGÖRELSE FÖR RÖRELSEKAPITAL CellaVisions uppfattning att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven inom Bolaget under minst den kommande tolvmånadersperioden. CellaVision belånar 80% av värdet på externa kundfakturor i samband med faktureringstillfället. Limiten för fakturabelåningen var SEKm 31 per den 31 mars Bolaget hade 29 (62)

30 per den 31 mars 2010 outnyttjade checkkrediter uppgående till SEKm 15 samt likvida medel om SEKm 18,0 (14,5). ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR CellaVisions totala anläggningstillgångar uppgick per den 31 mars 2010 till SEKm 49,3. Av detta belopp utgörs SEKm 2,0 av materiella anläggningstillgångar, SEKm 21,7 av immateriella anläggningstillgångar och SEKm 25,6 av finansiella anläggningstillgångar. Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utgifter för utvecklingsprojekt som redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. En avskrivningsplan för aktiverade utvecklingsutgifter, som baseras på en nyttjandeperiod om fem år, påbörjas vid marknadsintroduktionen av utvecklade produkter. Återvinningsvärdet för aktiverade utvecklingsutgifter fastställs baserat på beräknad ekonomisk livslängd samt volym. Denna beräkning utgår från uppskattade framtida kassaflöden baserade på finansiella prognoser som godkänts av ledningen och som täcker produktlivscyklerna. Materiella anläggningstillgångar, bestående av instrument, inventarier och datorutrustning, redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Finansiella anläggningstillgångar består i huvudsak av en uppskjuten skattefordran. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas endast till den del av värdet som sannolikt kan komma att utnyttjas (en mer ingående beskrivning avseende uppskjuten skattefordran följer under SKATTE- SITUATION nedan) LEASING CellaVision har ingått hyres- och leasingavtal i den löpande verksamheten med tredje parter. Dessa avtal avser kontorslokal (merparten) samt affärssystem. Leasingkontrakten är klassificerade som antingen finansiella eller operationella avtal beroende på villkoren i avtalet. I ett finansiellt leasingavtal överförs i allt väsentligt de ekonomiska riskerna och fördelarna som följer med ägandet av det leasade föremålet till CellaVision. Alla andra leasingavtal anses vara operationella. Vid utgången av 2009 uppgick CellaVisions avtalade framtida hyres- och leasingavgifter till SEKt (10 158). Hyres- och leasingavgifter för samtliga hyres- och leasingavtal uppgick under 2009 till SEKt (2 995). FINANSIELLA INSTRUMENT Koncernens finansiella instrument omfattar främst kundfordringar, likvida medel, leverantörsskulder samt finansiella derivatinstrument i form av valutaterminer. Koncernen använder valutaterminer för att säkra prognostiserade inflöden i utländsk valuta. Dessa inflöden har för 2009 säkrats till 50 75%. Terminssäkringarna avser framförallt EUR och USD. Utestående kassaflödessäkringar per 31 mars 2010 värderas till verkligt värde i Övrigt totalresultat. VALUTAKURSEFFEKTER Försäljningen på internationella marknader sker främst i USD och EUR, vilket innebär att Bolagets omsättning och resultat påverkas av förändringarna i dessa valutor. Under 2009 säkrade Bolaget 50-75% av planerade valutaströmmar för att kompensera för eventuella valutafluktuationer. Bolaget fortsätter att säkra 50-75% av sina förväntade valutaexponeringar under SKATTESITUATION I samtliga bolag i Koncernen finns ackumulerade underskottsavdrag. I Sverige har dessa ingen tidsbegränsning och kan därför reducera skatter på framtida vinster. I USA är tidsbegränsningen 20 år. I Kanada och Japan är dessa 7 år. Koncernen hade vid utgången av första kvartalet 2010 outnyttjade skattemässiga förlustavdrag på SEKm 244,0 där skatteeffekten av dessa uppgår till cirka SEKm 68,3 varav SEKm 25,0 har upptagits som finansiell anläggningstillgång. En uppskjuten skatteintäkt på motsvarande belopp har redovisats; SEKm 12,0 under 2008 och SEKm 13,0 under Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt inom överskådlig framtid att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Bolagets ledning och styrelse har med hänsyn tagen till den insikt man har om den överskådliga framtiden, aktiverat den uppskjutna skattefordran motsvarande den tidslängden. FINANSIELL RISKHANTERING Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker så som marknadsrisk (inkl. valutarisk, ränterisk och prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy är att eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiellt resultat och ställning. Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga Koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta till andra intressenter samt att kapitalstrukturen är optimal med hänsyn till kostnaden för kapitalet. Utdelning till aktieägarna, inlösen av aktier, utfärdande av nya aktier eller försäljning av tillgångar är exempel på åtgärder som Koncernen kan använda sig av för att justera kapitalstrukturen. Koncernens sysselsatta kapital per 30 (62)

31 den 31 mars 2010 uppgick till SEKm (57 470). KÄNSLIGHETSANALYS I nedanstående tabell redovisas de uppskattade isolerade effekterna av förändringar i vissa centrala parametrar. Analysen utgör ett hypotetiskt räkneexempel i syfte att belysa potentiella effekter av Bolagets viktigaste resultatpåverkande faktorer och ska inte tolkas som att dessa faktorer eller förändringar i faktorerna är mer eller mindre troliga. Analysen tar ej heller hänsyn till eventuella korrelationer mellan faktorerna samt att dessa kan påverka även andra poster. Parameter PENSIONER 12 Förändring Uppskattad effekt på 2009 års resultat före skatt Nettoomsättning +/- 10% +/- SEKm 7,6 Bruttomarginal +/- 5% +/- SEKm 5,4 Personalkostnader +/- 10% +/- SEKm 4,2 Räntenivå +/- 1% +/- SEKm 0,1 Valutakurs USD/EUR +/- 10% +/- SEKm 7,0 2) Samtliga anställda i moderföretaget omfattas av ITP planen som administreras av Alecta förutom den personal som anställdes före den 1 maj Dessa medarbetare omfattas av s k alternativ ITP där medarbetarna själva får välja försäkringsgivare. Dessa har samma utrymme till sitt förfogande som om de varit anslutna till ITP-planen. De medarbetare som har en inkomst överstigande 10 prisbasbelopp erbjuds s k 10-taggar -lösning. Detta innebär att de får välja försäkringsgivare för en viss del av ITPutrymmet. Båda dessa lösningar klassificeras och redovisas såsom avgiftsbestämda pensionsplaner. ITP-planen genom Alecta är en förmånsbaserad pensionsplan, i enlighet med UFR 3 redovisas dock denna plan såsom avgiftsbestämd då Alecta ej kan prestera tillräcklig information för redovisning såsom förmånsbestämd plan. Koncernens amerikanska medarbetare omfattas av en 401(k)-plan, vilket är en avgiftsbestämd plan. Alla pensionsutfästelser har övertagits av försäkringsbolag och således har samtliga pensionsplaner redovisats såsom avgiftsbestämda och pensionspremier kostnadsförs i den period de anställda utfört de tjänster avgiften avser. 1) 1) 1) utgör de primära drivkrafterna för CellaVisions tillväxt. Intresset för digitala bilder och inskanning av provglas ökar snabbt. Marknaden för digital bildanalys förväntas bli en betydande del inom celldiagnostik. Arbetet med att skanna stora områden eller stora antal celler förenklas och celler av intresse kan studeras närmare. Upphandlingen av cellräknare sker i cykler med ett tidsintervall på cirka fem år och CellaVisions produkter följer till stor del samma cykel. Bolaget ser stora möjligheter att öka sin marknadspenetration i de länder där distributions-nätverk och egna försäljningsorganisationer har etablerats. CellaVision känner inte till några andra tendenser, osäkerhetsfaktorer eller eventuella händelser som kan komma att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter utöver vad som anges i avsnittet Riskfaktorer i föreliggande Prospekt. HÄNDELSER EFTER 31 MARS 2010 Inga väsentliga förändringar har inträffat sedan den 31 mars 2010 vad gäller Bolagets finansiella ställning eller ställning på marknaden. FRAMTIDSUTSIKTER CellaVision planerar för fortsatt internationell marknadsexpansion och fortsatt produktutveckling under För att fortsätta växa och öka sin marknadsposition har Bolaget sedan 1 januari 2010 förstärkt sitt distributörsnät med ytterligare ett globalt företag, Beckman Coulter, som vid sidan av Sysmex är världens största bolag inom instrumentmarknaden för hematologi och klinisk diagnostik. Sedan den 1 april 2010 har CellaVision dessutom ett förlängt och utökat samarbete med Sysmex genom att man tecknat ett globalt distributionsavtal. Avtalet är icke-exklusivt och innebär att Sysmex har rätt att sälja CellaVisions produkter över hela världen med undantag av Kanada. Att Sysmex fortsätter att marknadsföra och sälja CellaVisions analysinstrument till sina kunder ger CellaVision en mycket stark försäljningskanal och en möjlighet att penetrera marknaden ytterligare. Med väletablerade globala distributörer tillsammans med Bolagets egna försäljningsorganisationer i Norden, Nordamerika och Japan har Bolaget goda chanser att accelerera sin marknadspenetration. TENDENSER Laboratoriemarknaden kännetecknas av ett ökat kostnadstryck med krav på effektivisering och tidsbesparing hos användare och leverantörer. Behovet av kostnadsbesparingar och effektivitet 1 Procentenheter 2 Oaktat valutaterminer 31 (62)

32 11 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor STYRELSE Nedan redovisas styrelseledamöterna, deras födelseår samt när de valdes in, befattning, erfarenhet, pågående uppdrag samt uppdrag som avslutats under de senaste fem åren, eventuella företag där ägarandelen överstiger fem procent samt innehav av värdepapper utgivna av Bolaget. Uppdrag i företag som ingår i Bolagets koncern är inte inkluderade. Samtliga innehav av värdepapper i Bolaget avser innehav per den 31 mars 2010 och inkluderar makes, sambos och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller inflytande. Samtliga styrelseledamöters förordnanden löper till utgången av årsstämman Lars Gatenbeck Styrelseordförande sedan Styrelseledamot sedan Född Tidigare erfarenhet: Har bland annat varit chef för Karolinska Sjukhuset och haft ledande befattningar i svensk och internationell läkemedelsindustri. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Life Equity Group Holding AB, Swecare AB, Stiftelsen Swecare och Life Medical Sweden AB. VD och styrelseordförande i H&B Capital Advisors AB, H&B Sweden AB och Life Equity Advisors AB. Styrelseledamot i Aerocrine AB, Aleris Holding AB, Cancerföreningen, Rektorsakademien och BRF Olympiabacken i Åre. Bolagsman i Life Equity and Venture Nordic HB. Äger mer än fem procent av andelarna i Life Equity Group Holding AB, Life Equity Advisors AB, Life Medical Sweden AB och Life Equity and Ventures Nordic HB. Styrelsesuppleant i Index Pharmaceuticals AB och Swedish Care Institute AB. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot i Profdoc ASA, Hormos Medical OY, Perbio Science AB, Movement Sales Group Nordic AB, Exdex Förvaltning AB och InDex Diagnostics AB. Utbildning: Leg. Läkare Med Dr Karolinska Insitutet Aktieinnehav per : 0 Fonderna H&B Capital LP och Life Equity Sweden KB, som förvaltas av Life Equity Group Holding AB, äger tillsammans aktier i CellaVision. Christer Fåhraeus Grundare och Styrelseledamot sedan Född Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Agellis Group AB, Respiratorius AB och Flatfrog Laboratories AB. VD och styrelseledamot i EQL Pharma AB. Styrelseledamot i Lunds Universitets Utvecklings AB, Monkfish Laboratories AB, Phase Holographic Imaging PHI AB, Benehus Fastigheter AB, Magistratsvägen 10 Holding AB, Fårö Capital Securities AB samt Fårö Capital AB. Äger mer än fem procent av andelarna i Agellis Group AB, Fårö Capital AB, Phase Holographic Imaging PHI AB, EQL Pharma AB, Respiratorius AB, Monkfish Instruments AB samt Wranne Fåhraeus Design AB. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Anoto AB, Anoto Group AB, Älvsbyhus AB, Bergdalsten Kemi AB och Agellis Process AB. Styrelseledamot i Precise Biometrics AB, Invisio Headsets AB, Agellis Surface AB och Balder Magistratsvägen AB. Prokurist i Stångbönan KB. Ägt mer än fem procent av andelarna i Benehus Fastigheter AB och Stångbönan KB. Utbildning: M. Sc. Bioengineering, fil. kand., tekn. dr h.c. Lunds universitet. Aktieinnehav per : aktier (med bolag) Niels P. Freiesleben Styrelseledamot sedan Född Övriga uppdrag: VD och styrelseordförande i Freiesleben Management ApS samt styrelseledamot i Energi Branchen, Danmark. Äger mer än fem procent av andelarna i Freiesleben Management ApS. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: VD i SolarCAP A/S, Styrelseledamot i Scandinavian Import Export GmbH, styrelseuppdrag i dotterbolagen till Freiesleben Management ApS. Har 32 (62)

33 ägt mer än fem procent av andelarna i Scandinavian Import Export GmbH. Anna Malm Bernsten Styrelseledamot sedan Född Utbildning: Officer Tidigare erfarenhet: 25 års Aktieinnehav per : 0 erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning inom främst Healthcare och Life sciences, bland annat från Pharmacia & Upjohn och GE Healthcare Life Sciences Torbjörn Kronander Styrelseledamot sedan Född Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sectra Sverige AB, Sectra Mamea AB och Paxlink AB, styrelseledamot och VD i Sectra Imtec AB och Ancylus OÜ, vice VD och styrelseledamot i Sectra AB, styrelseledamot i CMIV (Center for Medical Image Science and Visualization) vid Linköpings Universitet, Sectra-Secure Transmission AB, Sectra Wireless Technologies AB och Shannon AB. Äger mer än fem procent av andelarna i Milly Medical AB, Sectra AB (publ), Shannon AB och Ancylus Oü. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AB Fagerhult, Medivir AB, Artimplant AB, Nolato AB och Bernsten Konsult AB. Äger mer än fem procent av andelarna i Bernsten Konsult AB. Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseledamot och VD i Carmeda AB, styrelseledamot i Bioeffect AB, Fagerhults Belysning AB och Carema Vård och Omsorg AB, VD i Ademrac AB Utbildning: Civilingenjör kemi Utbildning: Tekn. dr., MBA Aktieinnehav per : 0 Aktieinnehav per : LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sven-Åke Henningsson Nedan redovisas ledande befattningshavare, deras födelseår samt när de valdes in, befattning, erfarenhet, pågående uppdrag samt uppdrag som avslutats under de senaste fem åren, eventuella företag där ägarandelen överstiger fem procent samt innehav av värdepapper utgivna av Bolaget. Uppdrag i företag som ingår i Bolagets koncern är inte inkluderade. Samtliga innehav av värdepapper i Bolaget avser innehav per den 31 mars 2010 och inkluderar makes, sambos och omyndiga barns innehav samt innehav via bolag där vederbörande har ett betydande ägande och/eller inflytande. Styrelseledamot sedan Född Tidigare erfarenhet: Har varit koncernchef i Kanthal-Höganäs, AB Wilh. Becker och Lindéngruppen AB. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i ACAP Invest AB och Rittal Scandinavian AB. Styrelseledamot i Gant Company AB, Gant Home AB och DIAB Group AB. Yvonne Mårtensson Verkställande Direktör, anställd Född Uppdrag avslutade under de senaste fem åren: Styrelseordförande i Hörviks Förvaltnings AB och Hörviks Rökeri AB. Styrelseledamot i DIAB International AB och Arcam AB Tidigare erfarenhet: Har mer än 25 års erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning i snabbväxande bolag i olika faser och mer än 20 års erfarenhet från medicinteknisk bransch. Utbildning: Civilekonom Aktieinnehav per : Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Aerocrine AB, Biolin Scientific AB och Lunds Universitets Utvecklings AB. Äger mer än fem procent av andelarna i YCM Consulting AB. 33 (62)

CellaVisions årsstämma 2011. Yvonne Mårtensson, VD

CellaVisions årsstämma 2011. Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions årsstämma 2011 Yvonne Mårtensson, VD Introduktion CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor Marknaden för

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

CellaVision årsstämma 2015

CellaVision årsstämma 2015 CellaVision årsstämma 2015 1 5/21/2015 CellaVision skapar värde för sjukvården CellaVision skapar värde genom att förbättra processerna för blodanalys vilket resulterar i att fler patienter kan få bättre

Läs mer

CellaVision, 29 April Yvonne Mårtensson, VD

CellaVision, 29 April Yvonne Mårtensson, VD CellaVision, 29 April 2010 Yvonne Mårtensson, VD Introduktion CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor Marknaden för

Läs mer

CellaVision AB. CellaVisions årsstämma 2016

CellaVision AB. CellaVisions årsstämma 2016 CellaVision AB CellaVisions årsstämma 2016 5/4/2016 Agenda CellaVision i korthet CellaVision tillväxtstrategi: Långt och kort perspektiv Finansiell översikt: 2015 och kvartal 1 2016 Aktieägare, Styrelse

Läs mer

Årsstämma i CellaVision AB Lund den 24 april 2007. Yvonne Mårtensson, CEO

Årsstämma i CellaVision AB Lund den 24 april 2007. Yvonne Mårtensson, CEO Årsstämma i CellaVision AB Lund den 24 april 2007 Yvonne Mårtensson, CEO Marknaden för hematologi omfattar årligen mer än 1 miljard CBC-tester motsvarande ca 1 miljard USD i manuellt mikroskoperingsarbete

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD

CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006. Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions Bolagsstämma den 25 april 2006 Yvonne Mårtensson, VD CellaVisions kunder 200 CellaVision kunder runtom i Europa och USA Sjukhus och kommersiella laboratorier Alla kunder har automatiska cellräknare

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 för 2016

Kvartalsrapport Q1 för 2016 Kvartalsrapport Q1 för 2016 Invent Medic Sweden AB (publ) 556682-1046 Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för Q1 2016. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) Delårsrapport Q1 januari - mars 2010 för New Nordic Healthbrands AB (publ) 1 1 januari 31 mars 2010 1 januari 31 mars 2009 Nettoomsättning 46,1 msek Nettoomsättning 58,5 m S EK Rörelseresultat före avskrivningar

Läs mer

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr)

876 kkr) 2 231 kkr) 0,06. kr) % (68,4 %) och skuldsättningsgraden. 657 kkr) 1 604 kkr) Januari Juni 2013 Faktureringen uppgick till 10 409 kkr (8( 876 kkr) Nettoresultatet uppgick till 1 563 kkr (-( 2 231 kkr) Resultat per aktie, -0, 0,06 06 kr (-( 0,12 kr) Soliditeten är 38,4 % (68,4 %)

Läs mer

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a

Nettoomsättning, MSEK 8,9 8,4 + 7% 18,2 19,3-6% Rörelseresultat, MSEK (EBIT) -0,7-1,3 n/a -0,7-1,9 n/a Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Koncernrapport 15 augusti 2014 Ökad omsättning och förbättrat resultat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 7% till 8,9 (8,4)

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer.

Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Förstärkt försäljningsorganisation. Positiv studie om prostatacancer. Finansiell utveckling Första kvartalet Nettoomsättning: 1 837 (2 557) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -1 728 (-46) TSEK Resultatet

Läs mer

CellaVisions årsstämma /24/2013

CellaVisions årsstämma /24/2013 CellaVisions årsstämma 2013 1 Blodets väg i en automatiserad analyskedja 2 Marknadens ledande leverantör av digital mikroskopering för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor Marknaden för hematologi:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Första kvartalet - 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Orderingång 976,1 (983,3) Mkr, en minskning med 6 % justerat för valutaeffekter och förvärvade enheter Nettoomsättning 905,5 (885,5) Mkr, en minskning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015

DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture Industries AB DELÅRSRAPPORT KVARTAL 1 2015 Oboya Horticulture har som långsiktigt mål att vara ett världsledande tillverknings- och säljbolag av förbruknings och logistikprodukter till

Läs mer

CISL Gruppen AB (publ)

CISL Gruppen AB (publ) CISL Gruppen AB (publ) Delårsrapport, 1 januari 31 augusti 2005 Intäkter uppgick till 7,186 (1,733 )Mkr Resultatet för perioden uppgick till -0,971(-3,085)Mkr Positivt rörelseresultat under andra tertialet

Läs mer

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015

HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 HÖVDING DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3, MARS MAJ 2014/2015 ÖKANDE FÖRSÄLJNING PÅ NYCKELMARKNADER HÖVDING UTSEDD TILL BRA VAL AV FOLKSAM FINANSIELLT RESULTAT Nettoomsättningen ökade till 4 668 (2 425) TSEK EBITDA

Läs mer

JANUARI SEPTEMBER 2007

JANUARI SEPTEMBER 2007 DELÅRSRAPPORT Pressmeddelande 2007-10-23 JANUARI SEPTEMBER 2007 Glycorex Transplantation AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning inom framförallt området

Läs mer

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI

KABE AB > 756,0 (737,3 > 41,7 (45,9). > 4:63 (5:11). > 55,0 (60,7). > 7,3 % (8,2). HALVÅRSRAPPORT JANUARI JUNI KABE AB (publ.) > en uppgick till 756,0 Mkr (737,3 Mkr). > Resultat efter skatt uppgick tilll 41,7 Mkr (45,9). > Resultat per aktie var 4:63 (5:11). > Rörelseresultatet uppgick till 55,0 Mkr (60,7). >

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014. Ernst Westman, CEO Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 5 mars 2014 Ernst Westman, CEO 2014-03-05 BOULE DIAGNOSTICS BOLAGSPRESENTATION (1) Copyright 2014 by Boule Diagnostics AB Blodcellräkning Blodcellräkning det vanligaste

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport januari - juni 2015 SEX MÅNADER 2015 SEX MÅNADER 2014 Q2 2015 Q2 2014 Nettoomsättning, ksek 149 433 136 007 76 486 74 935 Bruttoresultat, ksek 99 545

Läs mer

Fragus Group AB (publ) 556673-4835

Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Delårsrapport 2006-01-01 2006-03-31 AB (publ) 556673-4835 Koncernens omsättning för kvartal 1 uppgick till 4.149 Tkr Rörelseresultat uppgick till -399 Tkr Resultat efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg. Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2016 för VA Automotive i Hässleholm AB (publ) (Org.Nr. 556767-9625) Ett positivt resultat för Q1 bekräftar att koncernen är på rätt väg www.va-automotive.com (ORGANISATIONSNUMMER

Läs mer

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002

Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 PRESSMEDDELANDE 1 (12) Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari juni 2002 Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet per aktie uppgick för första kvartalet till -0,38 (-1,0) SEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Tillägg 1 till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) 4 december 2014 TILLÄGG 1 TILL PROSPEKT Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av Oasmia

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005

Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Fragus Group AB (publ) 556673-4835 Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 31 december 2005 Koncernens omsättning uppgick under åttamånadersperioden till 10,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr)

Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till 32 tkr (15 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 138 tkr (-4 721 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2011 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Stabil inledning på året

Stabil inledning på året Q12016 Stabil inledning på året Nettoomsättningen ökade med 6,6 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året och uppgick till 1 967 mkr (1 846). Ökningen beror till största delen på föregående års

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek

CoolGuard. Delårsrapport, andra tertialet 2005. Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek CoolGuard Delårsrapport, andra tertialet 2005 Omsättningen för perioden uppgick till 4 867 (998) ksek Omsättningen under årets åtta första månader var 9 676 (2 415) ksek Rörelseresultatet för perioden

Läs mer

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807

Ballingslöv International AB (publ) DELÅRSRAPPORT. Andra kvartalet 2007. Januari-juni 2007. Organisationsnummer 556556-2807 2007-08-21 1/10 Ballingslöv International AB (publ) Organisationsnummer 556556-2807 DELÅRSRAPPORT Andra kvartalet 2007 Nettoomsättningen ökade med 31 procent *) till 753,1 Mkr (577,0). Den organiska tillväxten

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB Pressmeddelande Solna, 25 augusti 2015 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS TILL ELLER INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2015-01-01 2015-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké -01-01 -12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 26 FEBRUARI Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips av

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2011 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Orderingång 3 064 (2 507) Mkr, justerat för förvärvade verksamheter samt valutaeffekter har orderingången ökat med 8,7 % Nettoomsättning 3 023 (2 506) Mkr, justerat

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2008

Delårsrapport januari-mars 2008 Uppsala 29 april 2008 Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens intäkter från varuförsäljning och royalty uppgick till 289 (300) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 10 (56) MSEK. Intäkterna inom produktområde

Läs mer

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier

Catena Media publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq First North Premier EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG JAPAN, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION ELLER

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011

New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 New Nordic Healthbrands AB (publ) Kvartalsrapport Q1 januari - mars 2011 Årets första kvartal New Nordic koncernens omsättning uppgick under årets första kvartal till 47,3 MSEK (46,1) en ökning med 2,7

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) Omsättningen ökade till 4,4 MSEK (3,0) Periodens resultat efter finansnetto, -4,1 MSEK (-2,8) ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN) Omsättningen ökade med 67

Läs mer

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån)

Lagercrantz Group. Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Lagercrantz Group Delårsrapport 1 april 30 juni 2005 (3 mån) Nettoomsättningen för perioden 1 april 30 juni 2005 (3 mån) uppgick till 387 MSEK (387) Rörelseresultatet för första kvartalet ökade till 15

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april 3 september (6 månader)! Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 25% till 69 (55).! Nettoomsättningen ökade med 4% till 1 89 (1

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014

Delårsrapport, period 2014-01-01 2014-09-30. Första nio månaderna Januari September 2014 Framåtblick Finansiell utveckling Tredje kvartalet Juli September 2014 Nettoomsättning: 2 227 (1 879) TSEK Resultatet efter finansiella poster: -2 493 (-1 734) TSEK Resultatet per aktie*: -0,52 (-0,66)

Läs mer

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst

Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Fortsatt tillväxt och dubblad vinst Mkr Q1 Q1 Omsättning 57,2 44,1 Bruttovinst 32,3 18,9 Bruttomarginal (%) 56,4 42,9 EBITDA 15,0 7,8 Rörelseresultat 14,2 6,5 Periodens resultat 13,9 5,1 Periodens resultat

Läs mer

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM

LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM LESSSEAMLESSSEAMLESSSEAMLESSSEAM Delårsrapport jan-mar 2010. SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm, Sverige 1 2 SEAMLESS distribution AB (publ), Dalagatan 100, 113 43 Stockholm,

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland.

Golden Heights. 29 maj 2015. Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. 29 maj BOKSLUTSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET Bolaget bedriver detaljhandelsförsäljning av smycken och guldsmedsvaror i Sverige och Finland. Förändring Omsättning, TSEK 305 477 285 539 19 938 Bruttomarginal

Läs mer

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB

Sexmånadersrapport. G & L Beijer AB Sexmånadersrapport 2007 G & L Beijer AB Rekordresultat för det första halvåret efter fortsatt mycket stark utveckling under det andra kvartalet Omsättningen steg med 27 procent till 1562 (1230) Rörelseresultatet

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat

Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Ökad omsättning och fortsatt förbättrat resultat Marknad och försäljning Under året steg New Waves omsättning med 43 % till 352 (246) Mkr. Affärsområde Profils omsättning ökade med 43 % till 207 (102)

Läs mer

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Ekonomisk utveckling under rapportperioden HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2009 Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgår till 20 643 (19 701) kkr motsvarande en tillväxt om 5% Tillväxten exklusive avyttrat

Läs mer

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet

Doros försäljning ökade med 25 procent och EBIT ökade till 4,7 Mkr (0,9 Mkr) under tredje kvartalet Omsättningsökningen på ca 25 procent under tredje kvartalet drevs framförallt på av den fortsatt starka tillväxten inom Care Electronics. Jérôme Arnaud, VD Doro Rapport för tredje kvartalet 2008 (1/1 30/9)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT

HÄNDELSER INTRÄFFADE EFTER PERIODENS SLUT Delårsrapport januari - september 2003 Optoventkoncernen Optovent AB (publ) är ett medicintekniskt företag, vars affärsidé är att utveckla och marknadsföra innovativa system och teknikplattformar för säker

Läs mer

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment.

Verksamhetsområden Forshem är indelat i tre verksamhetsområden Projekt, Styckehus och Övrigt, vilka redovisas enligt IFRS 8, Rörelsesegment. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Styrelsen har beslutat att avyttra den verksamhet som koncernen bedriver i Tyskland. Den tyska verksamheten redovisas därför som verksamhet under avyttring. Nettoomsättningen

Läs mer

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport

Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stockholm 2011-11-29 Stureguld offentliggör prospekt och uppgifter om eget kapital, skuldsättning, redogörelse för rörelsekapitalet samt reviderad delårsrapport Stureguld AB (publ) lämnade den 27 oktober

Läs mer

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet

VD-ord. Fortsatt förbättrad lönsamhet Sida 1 av 9 VD-ord Fortsatt förbättrad lönsamhet Omsättningen under det fjärde kvartalet 2015 ökade med 6 procent jämfört med föregående år och uppgick till 319 miljoner kronor. Rörelsemarginalen i det

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3)

Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-juni 2008 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 6,8 (7,3) MSEK och för andra kvartalet till 2,8 (4,3) Resultatet för perioden uppgick till

Läs mer

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50).

Utdelningen föreslås bli 8,00 kronor (6,50). G & L Beijer AB Bokslutskommuniké januari december 2010 Nettoomsättningen steg med sex procent till 5044,3 (4757,7). Rörelseresultatet ökade till 484,0 (280,1) inklusive realisationsvinst på 140 genom

Läs mer

Strålande tillväxt och nya marknader

Strålande tillväxt och nya marknader 1 av 9 Strålande tillväxt och nya marknader Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 371 miljoner kronor, en ökning med 80 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året.

Nolato redovisar ett väsentligt förbättrat resultat jämfört med samma period förra året. N O L ATO D E L Å R S R A P P O R T N I O M Å N A D E R 1 J A N U A R I 3 S E P T E M B E R 2 2, S I D 1 AV 7 NOLATO AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT NIO MÅNADER JANUARI SEPTEMBER Nolato redovisar ett väsentligt

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 20 tkr (25 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 540 tkr (-3 563tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org. nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari september 2012 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Kraftig tillväxt för Nolato Medical

Kraftig tillväxt för Nolato Medical Nolato delårsrapport tre månader 2007, sid 1 av 11 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 2007 Kraftig tillväxt för Nolato Medical Första kvartalet 2007 i sammandrag Omsättningen uppgick till 560 (594)

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002

Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Pressmeddelande 2002-08-27 Meda AB (publ) Delårsrapport 2, januari juni 2002 Rörelseresultatet ökade till 34,8 (17,0) MSEK. Affärsområde Pharma fördubblade omsättningen. Resultatet per aktie ökade till

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

Bokslutskommuniké 2004

Bokslutskommuniké 2004 Bokslutskommuniké 2004 Nettoomsättningen ökade med 29% till 953,2 Mkr (738,7) Resultatet efter skatt ökade med 45% till 33,6 Mkr (23,2) Vinst per aktie efter full skatt uppgick till 5,02 kr (3,46) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Antalet utestående aktier 31 december 2007 var 5.057. AGELLIS Group AB (publ.) Bokslutskommuniké januari-december 2007 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 14,8 (15,3) MSEK och för fjärde kvartalet till 3,1 (7,1) Resultatet för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR TAGMASTER AB januari september 2014 Fortsatt lönsam tillväxt Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 17% till 13,0 Mkr (11,2) Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning. Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Presentation nyemission och marknadslistning Marcus Gullberg, VD och grundare April, 2012 1 Innehållsförteckning 1. Erbjudandet 2. Motiv till Erbjudandet 3. Gullberg & Jansson

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016

DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 DELÅRSRAPPORT januari mars 2016 Perioden januari mars 2016 Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 027 MSEK (1 004) Koncernens rörelseresultat uppgick till -24 MSEK (-32). Koncernens resultat

Läs mer

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007

Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Sky Communication in Sweden AB (publ) Delårsrapport, 1 januari - 30 juni 2007 Koncernens verksamhet i sammandrag Nyckeltal för perioden: Faktiskt utfall Proforma * ** Omsättning: 46,8 Mkr (39,0 Mkr) 46,8

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2007 Fördubblad omsättning fokus på klinikförvärv. Första förvärvet presenteras inom kort Helåret 2007 i sammandrag för OraSolv AB, moderbolag Nettoomsättningen

Läs mer

Fokusering gav positivt resultat

Fokusering gav positivt resultat Fokusering gav positivt resultat Enlight har under kvartalet avyttrat sin verksamhet Knowledge and Performance Solution (KPS) till tyska datango AG. Proforma efter avyttring av KPS nåddes positivt rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2014

Delårsrapport Januari - juni 2014 Delårsrapport Januari - juni 2014 EQL Pharma AB EQL Pharma AB är ett läkemedelsbolag, specialiserat på nisch-generika, dvs generiska läkemedel med ingen eller begränsad konkurrens. EQL Pharma grundades

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2010 Fjärde kvartalet - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Nettoomsättning 2 506 (2 436) Mkr, justerat för förvärvad verksamhet samt valutaeffekter har omsättningen ökat med 3 % Rörelseresultat 152,9 (104,2) Mkr Rörelseresultat

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 1 Kvartalsrapport -01-01 -03-31 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av delårsrapport Första kvartalet (-01-01 -03-31) Rörelsens

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 22 augusti, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2003 Finansiell utveckling under första halvåret 2003 - Omsättningen uppgick till 24,3 miljoner kronor vilket är en

Läs mer

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE

Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Pressmeddelande FIREFLY AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 First North: FIRE Orderingången ökade med 29 % till 134,3 mkr (104,0 mkr) Orderstocken ökade med 61 % till 40,7 mkr (25,3 mkr) Omsättningen ökade

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Din Bostad Sverige

Läs mer

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF)

Biolight AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2008 (NGM: BIOL MTF) REDOVISNING AV VERKSAMHETEN FÖR BIOLIGHT AB. INOM PARANTES GES JÄMFÖRELSETALEN FÖR MOTSVARANDE PERIOD FÖREGÅENDE ÅR I DET TIDIGARE BOLAGET BIOLIGHT

Läs mer

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010

AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars 2010 AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari - mars Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 4,7 (2,2) MSEK. Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 0,9 (-1,5)

Läs mer

Delårsrapport Januari - Juni 2008

Delårsrapport Januari - Juni 2008 Delårsrapport Januari - Juni 2008 Ökad omsättning och fortsatt stark tillväxt i abonnentportföljen Antal nya abonnenter ökar med 121% jämfört med 1 januari - 30 juni 2007 Omsättningen ökar med 45% Återbetalningstiden

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 20 % tillväxt och på god väg mot lönsamhet Sammanfattning helåret 2012 Tillväxt på 20% i Hedbergs Guld & Silver under 2012. Tillväxten kommer huvudsakligen från e-handeln. Kostnadsbesparingar

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014

Bokslutskommuniké. 1 januari- 31 december 2014 Bokslutskommuniké 1 januari- 31 december 2014 Styrelsen och verkställande direktören för avger härmed bokslutskommuniké för helåret 2014. Sammanfattning perioden januari december 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Softronic lägger bud på Modul 1

Softronic lägger bud på Modul 1 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se

Peter Rothschild, VD, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Jan Annwall, vvd, BioGaia AB, tel: 08-555 293 00 Website: www.biogaia.se Pressmeddelande 24 oktober, 2003 (7 sidor) BioGaia AB Delårsrapport 1 januari 30 september, 2003 Finansiell utveckling under perioden 1 januari 30 september 2003 - Omsättningen uppgick till 29,9 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Nettoomsättningen minskade med 35 procent till 640 mkr (989). I det fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 183 mkr (216), en minskning med 15 procent.

Läs mer