Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar"

Transkript

1 Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) Onsdagen den 21 september, 2011 kl Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Val av protokollsjusterare 1 TEAM UTREDA (muntlig föredragning 45 minuter) 2 Dnr SOCIALNÄMNDENS ARBETSFORMER a) Minnesanteckningar presidiemöte ON, SN och ÄN den 7 september 3 Dnr SOCIALNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING 4 Dnr SOCIALNÄMNDENS GRANSKNING a) Granskningsrapport juni 2011 b) Granskningsrapport 30 augusti Dnr INFORMATION FRÅN SOCIALKONTORET 6 Dnr MÅNADSUPPFÖLJNING a) Socialnämndens tertialbokslut per den 31 augusti 2011 b) Tertialbokslut IFO och ÄoF (ON:s beställning) per den 31 augusti Dnr BARN SOM RISKERAR FARA ILLA REVISIONSRAPPORT 8 Dnr AKUTBOENDEPLATSER FÖR TILLFÄLLIGT BOENDE GLYTTINGE CAMPING 9 YTTRANDEN ENLIGT 13 KAP. 2 SOL a) Dnr Enskilt ärende 10 Dnr RAPPORT ENLIGT 16 KAP 6 H SOL

2 11 YTTRANDE ADOPTION a) Enskilt ärende AS 12 Dnr ANMÄLAN ENLIGT 6 KAP 36 KOMMUNALLAGEN a) Enskilt ärende 13 Dnr ANMÄLAN DELEGATIONSBESLUT 14 Dnr KURSER OCH KONFERENSER a) UngDialog11 28 september b) Linköpings Stadsmission 20 oktober och 24 november c) Healty Cities nationella nätverk 11 november 15 FÖRRÄTTNINGAR 16 Dnr HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM 17 ÖVRIGA FRÅGOR

3 MINNESANTECKNINGAR 1 (2) Presidierna i Omsorgsnämnden, Äldrenämnden och Socialnämnden Minnesanteckningar från gemensamma presidiets sammanträde den 7 september 2011, kl 08:15 09:50 i Krouthén, Stadshuset. Närvarande: Övriga deltagare: Jan-Willy Andersson (KD), ordförande Linnéa Darell (FP) Niklas Borg (M) Ali Hajar (S) Elisabeth Gustafsson (S) Lotta Bäckman (S), för Eva Lindh (S) Peder Ellison, Omsorgsdirektör Per Granath, Socialchef Ingalill Thor, Omsorgskontoret Elisabeth Ulvenäs, Omsorgskontoret Elisabeth Viman, Omsorgskontoret Anders Petersson, Omsorgskontoret Ärenden 1. Information/diskussion kring socialstyrelsens beslut att all socialtjänstverksamhet ska ske genom biståndsbeslut och hur vi som kommun ska hantera detta Niklas Borg (M) uppmärksammar socialstyrelsens beslut. Elisabeth Ulvenäs redogör för ärendet. I den samlade tillsynsrapporten där fler än det nu aktuella beslutet vägts samman medger Socialstyrelsen att lagstiftningen är otydlig och Linköping kommuns handläggning inte nödvändigtvis behöver vara felaktig. Ingalill Thor upplyser också om att Länsstyrelsen som tidigare hade tillsynsansvaret, har uppmuntrat kommunens utvecklingsarbete till förmån för fler insatser av servicekaraktär genom att bland annat bevilja medel för genomförandet av utvecklingsarbetet. Ett möte med chefen för tillsynsenheten i Stockholm är planerat till den 11 november Vid denna träff deltar Linnéa Darell (FP), Elisabeth Ulvenäs och Ingalill Thor. En representant från Socialkontoret kommer också att erbjudas delta. Gemensamma presidiet uttalar sitt stöd för att Linköpingsmodellen bibehålls. I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Socialnämndens arbetsformer\gp minnesant 7 september 2011.doc

4 2. Missbruksutredningen Ingalill Thor föredrar ärendet och delar ut följande skriftliga skriftligt material; - sammanfattning av utredningen - utkast till sammanfattning av Omsorg- och socialförvaltningen förslag - kommunens yttrande över promemorian som föregick utredningen Ingalill beskriver att det finns en grupp inom förvaltningen som arbetar med att ta fram ett förslag till yttrande. Arbetsgruppen överväger att föreslå att som ett alternativ till utredningens förslag att behandling övergår från kommunens ansvar till landstinget föreslå att man stimulerar eller lagstiftar om integrerade mottagningar av typen Beroendekliniken/S:t Larsmottagningen. Förslag till yttrande bekommer att behandlas av Omsorgsnämnd och Socialnämnd i oktober och Kommunstyrelsen i november. Informationen noteras 3. Barn som riskerar att fara illa, yttrande till PriceWaterhouseCoopers Ingalill Thor föredrar rapporten och delar ut skriftligt material. Hon redogör också för huvuddragen i förslaget till ett gemensamt yttrande som kommer att behandlas av Barn- och ungdomsnämnd, Omsorgsnämnd och Socialnämnd. Gemensamma presidiet förordar på Peders initiativ att det sker en gemensam föredragning på nämndernas sammanträden. 4. Rehabilitering och återhämtning inom äldreuppdraget Peder Ellison berättar att han blivit uppvaktad av centrala fackliga representanter med anledning av den neddragning av paramedicinska insatser som blev följden av att landstinget sade upp rehabiliteringsavtalet. Ett internat förra veckan med representanter från landstingen visar på behov av att fördjupa kontakterna med landstingets beställarstab. Informationen noteras. Vid anteckningarna Anders Petersson

5 1 (3) Socialkontoret Nämndadministration Dnr SN Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden fastställer revideringen av socialnämndens delegationsordning i enlighet med tjänsteutlåtande daterat SAMMANFATTNING Socialkontoret har i föreliggande tjänsteutlåtande redogjort för behovet av en smärre revidering av socialnämndens delegationsordning. Beslutanderätten avseende avslag på ansökan om serveringstillstånd med hänvisning till att kunskapsprov ej klarats ges till alkoholhandläggare Beslutanderätten avseende tillfällig placering av barn i familjehem (ej jourhemsplacering) ges till den grupp av förtroendevalda som tilldelats kompletterande beslutanderätt i ärenden om LVU och LVM. Beslutanderätten när det gäller socialnämndens skyldighet enligt 14 kap. 6 SoL och 24 e LSS dokumentera, utreda och avhjälpa missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållanden ges till avdelningschef. Beslutanderätten när det gäller socialnämndens skyldighet att enligt 14 kap. 7 SoL och enligt 24 f LSS anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till Socialstyrelsen ges till socialchef. De föreslagna förändringarna har sin grund i behovet av förtydliganden och i önskemålet om en effektiv handläggning.

6 2 BAKGRUND Socialnämnden har senast , 7, beslutat om utformning av sin delegationsordning avseende myndighetsutövning m.m. i enlighet med, av kommunfullmäktige, fastställt reglemente. I anslutning till att kontoret fortlöpande genomlyser sin organisation och handläggningsrutiner, samt vid lagändringar uppkommer önskemål om och behov av förändringar eller tillägg i beslutanderätten. Önskade förändringar I och med att en ny alkohollag (AL) (SFS 2010:1622) började gälla den 1 januari 2011 infördes också ett absolut krav på att enligt 8 kap. 12 samma lag en sökande av serveringstillstånd ska, genom att avlägga ett prov, visa att han eller hon har de kunskaper som krävs för att utöva serveringsverksamheten. Provet är standardiserat och utformat av Statens folkhälsoinstitut och administreras i huvudsak digitalt. Sökanden avlägger provet vid Socialkontoret under överinseende av kontorets handläggare. Enligt föreskrifter från folkhälsoinstitutet har den sökande rätten till tre försök. Att sökanden klarar provet är en förutsättning för att serveringstillstånd skall meddelas. Denna typ av beslut innehåller inte något krav på bedömning och bör ses som rutinartade. Med hänvisning till detta bör beslutanderätten såvitt gäller avslag på ansökan om serveringstillstånd, då icke klarat kunskapsprov är den enda orsaken, ges till tjänsteman (alkoholhandläggare). Genom förändrig i 6 kap. 6 SoL som började gälla den 1 april 2008 ska garanteras att ett barn inte placeras i ett enskilt hem för tillfällig vård och fostran (jourhem) om inte förhållandena i det enskilda hemmet och förutsättningarna för vård i det är utredda av socialnämnd. Socialnämnden har därefter kontinuerligt, efter utredning, godkänt enskilda hem att vid upprepade tillfällen tillfälligt kunna ta emot barn. Tillgången på sådana jourhem är inte heltäckande och vissa fall uppfyller de inte heller de krav som måste ställas beträffande det enskilda barnet. Vidare kan det ibland vara mer rätt att även vid tillfälliga behov placera ett barn hos anhöriga eller närstående. Om ett akut behov uppstår kan man således inte alltid använda sig av redan utredda hem. Socialnämnden anger i sin delegationsordning att beslutanderätten så vitt gäller jourhem innehas av arbetsledare. Övriga akuta tillfälliga placeringar i enskilt hem (akuthem) har sedan lagändringen beslutats av nämndens ordförande, utan att det särskilt anges i nämndens delegationsordning. Ordföranden använder sig vid dessa tillfällen av sin generella beslutanderätt enligt 6 kap. 36 kommunallagen. För att undvika missförstånd och skapa tydlighet i hanteringen bör nämnden låta den aktuella beslutandesituationen ingå i gällande delegationsordning. Denna typ av beslut är inte av rutinart och beslutanderätten skall därför förbehållas en mindre krets, varför den lämpligen kan ges till den grupp av förtroendevalda (fyra personer) som idag har beslutanderätt vad gäller kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM. Från och med 1 juli i år gäller nya regler vad gäller Lex Sarah, som i fortsättningen kommer att omfatta alla verksamheter inom socialtjänsten (SoL) och inom stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bestämmelserna innehåller skyldighet för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. att rapportera missförhållande eller påtagliga risker för missförhållande i den egna verksamheten till den som bedriver verksamheten. Exempel på missförhållanden kan vara hot mot den enskildes personliga säkerhet, hot mot fysisk eller psykisk hälsa eller eko-

7 nomiska övergrepp. På rapporteringsskyldigheten följer skyldighet att dokumentera, utreda och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållande. Bestämmelserna innehåller även krav på att den som bedriver verksamheten inom SoL och LSS skall anmäla allvarliga missförhållanden och påtaglig risk för allvarliga missförhållanden till Socialstyrelsen. I föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 förslås att det i varje verksamhet skall finnas klart angivet vem som ska ta ansvar för att rapporter och anmälningar hanteras i enlighet med ovanstående. I Socialnämndens verksamhet bör detta ansvar läggas på Socialkontorets ledningsfunktion. När det gäller rapporter på avdelningschef och när det gäller anmälningar på socialchef. BEDÖMNING. Det redovisade förslagen till ändring delegationsordning bedöms vara rimligt i förhållande till kravet på effektiv handläggning. Socialnämnden skall genom sin granskning följa hur beslutanderätten utnyttjas. SOCIALKONTORET 3 Arne Linder Kanslisekreterare

8 Granskningsrapport till Socialnämnden Granskning av delegationsbeslut i maj månad 2011, genomförd i juni 2011 För granskningen valdes ur förteckning över delegationsbeslut i maj månad, ut fem ärenden. 1. Kvinna, född 1991 Ekonomiskt bistånd, kompletterande framställan till ny säng åt son född Erhåller i övrigt försörjningsstöd enligt norm. Ingen anmärkning på beslutet. 2. Kvinna, född 1970 Löpande försörjningsstöd för maj. Kvinnan gör sedan 18 april praktik på Orangeriet via jobbtorget. Ingen anmärkning på beslutet. 3. Flicka, född 2006 Beslut på IFO Familjerätt om att modern, kvinna född 1984, får vårdnaden om dottern, enligt ansökan från föräldrarna. Ingen anmärkning på beslutet. 4. Kvinna, född 1970 Ensamstående med tre barn, läser SFI, beviljat bistånd till försörjning och livsföring för maj, men avslag på bistånd till medicinkostnad som inte omfattas av högkostnadsskydd. Ingen anmärkning på beslutet. 5. Pojke, född 1996 Utredningsplan med anledning av anmälan från skola på grund av hög frånvaro. Brev till modern skickat 27 april. Samtal med mamma, rektor och skolsköterska 12 maj. Ingen anmärkning på beslutet. Linköping i juni 2011 Anna Roth Per Larsson

9 Socialnämndens granskning 2011 Granskningsuppdrag: Huruvida barn som placerats utom det egna hemmet känner till orsaken (uppföljning). Detta skall ske genom samtal (genomgång av tidigare granskningsresultat) med personal vid kontorets uppföljningsgrupp vid Barn- och familjeavdelningen. Med utgångspunkt från föregående års granskning, med samma frågeställning, har ett antal slumpmässigt utvalda ärenden gåtts igenom för att få en bild över hur svaret på huruvida barnet känner till orsaken till sin placering eller inte finns med i övervägandena i enlighet vad som påtalades i granskningen I den genomgången kunde vi konstatera att det fortfarande såg väldigt olika ut. I många överväganden fanns den informationen med, men i flera fall fanns inte informationen med alls. Medan det ibland endast fanns beskrivet barnets ofta uppenbart ofullständiga eller snedvridna uppfattning om orsaken till den egna placeringen. Samtal kring detta har förts med placerings- och uppföljningsgruppen vid Barn- och familjeavdelningen. Gruppchefen med medarbetare menade då att det inte går att upprepa i varje övervägande huruvida barnet känner till orsaken till placering eller inte, att det skulle vara stressande för barnen att tjata om det gång på gång. De menade att det räcker med att veta att de känner till orsaken sedan tidigare. Dessutom påpekades det från kontoret att de får kritik från tillsynsmyndigheten om det skrivs samma sak gång på gång i övervägandena. Det konstateras ändå från kontoret att det nog går att vara tydligare i skrivningarna kring om barnet känner till orsaken till placering, utan att för den skull ta upp frågan varje gång med barnet. Under samtalet framkom det att man börjar tala om orsaken till placeringen ungefär vid 5 års ålder på barnen, naturligtvis beroende på barnets utveckling. Hur pass detaljerad man är beror också på barnets ålder, ibland tar man informationen i omgångar. Vår slutsats är att det ibland finns brister i övervägandena när det gäller att skriva om huruvida barnen känner till orsaken till placeringen eller inte. Säkerligen finns den informationen i tidigare överväganden och hos den ansvariga socialsekreteraren, men för tydlighetens skull bör det framgå i varje övervägande även om det inte innebär att barnet får frågan vid varje tillfälle. I enlighet med föregående års granskningsresultat anser vi att den informationen bör vara samlad under rubriken Barnets/den unges uppfattning om placeringen Josefin Leone Gunilla Axelsson

10 1 (2) Socialkontoret Åsa Haraldsson Dnr SN Ekonom Socialnämnden Tertialrapport per den 31 augusti och prognos för 2011 FÖRSLAG TILL NÄMNDENS BESLUT 1. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti med prognos för 2011 godkänns och överlämnas till Kommunstyrelsen, 2. Socialnämnden ansöker hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för åren 2011 och 2012 med högst tkr år 2011 (varav tkr till ekonomiskt bistånd och till familjehem) och högst tkr år 2012 (varav till ekonomiskt bistånd och tkr till familjehem). Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av Kommunstyrelsens reserv för pris, lön och demografi, då kostnadsökningen är demografiskt betingad. För 2013 och framåt överlämnas ärendet till budgetberedningen för ställningstagande. SAMMANFATTNING Socialnämndens internbudget för 2011 är tkr. Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti 2011 (bilaga) visar på ett underskott med tkr, vilket motsvarar 2 % av nämndens budget. I prognosen för hela år 2011 prognostiseras ett underskott om tkr. Detta motsvarar 6,7 % av nämndens budget. Sammanfattningsvis kan det prognostiserade resultatet för år 2011 förklaras av följande; Kostnaden för ekonomiskt bistånd beräknas i år uppgå till preliminärt tkr. Detta är en negativ avvikelse mot budget med tkr. Viss reservation görs för att ytterligare ett belopp kan tillkomma rörande ekonomiskt bistånd flyktingar som ökar underskottet. Just nu ligger denna kostnad bokförd hos bildningsnämnden. En överläggning har sedan maj månad pågått med bildningskontoret om vilken nämnd som ska bära kostnadsansvaret utan lösning. Ärendet tas nu upp centralt och kommer även att behandlas vid gemensamt presidium mellan socialnämnd och bildningsnämnd, för att komma fram till ett gemensamt ställningstagande. En viss uppåtgående trend kan märkas vad gäller familjehemsplaceringar och det finns i sak inget som tyder på att den trenden skulle förändras. Nettokostnaden för året bedöms bli cirka 55,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget med tkr. I:\Nämndadm\Socialnämnd\Socialnämnd\Sammanträden\Sn 2011\SN \Dnr Ekonomiska uppföljningar\tertialrapport per den 31 aug. missiv.doc

11 2 För ensamkommande flyktingbarn redovisas per den 31 augusti ett överskott om tkr. En större del av detta överskott beräknas kvarstå vid årsskiftet och en positiv avvikelse redovisas i prognosen med tkr. Om detta överskott används för att täcka underskottet inom familjehem saknas ytterligare tkr i årets budget för att balansera underskottet. År 2012 kan socialnämnden inte räkna med ett motsvarande överskott för ensamkommande flyktingbarn, varför ett tilläggsanslag motsvarande tkr behöver tillskjutas i budgeten till familjehem. Eftersom socialnämndens övriga verksamheter bedöms rymmas inom befintlig budget är det totala underskottet prognostiserat till tkr år Åtgärdsplan Av kommunens ekonomistyrningsregler, Kf , 106, framgår att Nämnd som redovisar eller befarar ett underskott som överstiger 1 % av tilldelad budgetram/omsättning ska, om underskottet då uppgår till mer än -1 mnkr, snarast redovisa åtgärdsplanen till kommunstyrelsen. Nämnden konstaterar att ett underskott med tkr för år Detta motsvarar 6,7 % av nämndens budget som är tkr. Beträffande underskottet inom det ekonomiska biståndet verkställs i oktober en organisationsförändring med omfattande förändringar av arbetssätt, införandet av en ny utredningsenhet samt en uppstramning av befintliga riktlinjer för att bromsa kostnadsutvecklingen. Dock ser nämnden med oro på den sedan länge kontinuerliga ökning av invandrarhushåll från andra delar av Sverige samt de begränsningar som under lång tid funnits inom introduktionsarbetet. Detta i kombination med det befintliga arbetsmarknadsläget i Linköping försvårar arbetet. Det råder helt skilda uppfattningar hos socialkontoret å ena sidan och bildningskontoret å andra sidan avseende tidsgränsen för hur länge ersättning genom schablonbidraget från Migrationsverket är tänkt att räcka (3,5 år eller 2 år). Ett klarläggande måste ske av kostnadsansvaret för de personer som Socialkontoret klassificerat som flyktingar, där ersättning i år nekats från bildningskontoret. I tertialbokslutet har kontoren kommit överens om att periodisera en kostnadstäckning fullt ut från bildningsnämnden till socialnämnden i väntan på klargörande av kostnadsansvaret. Skulle en bedömning av kostnadsansvaret ske till socialnämndens nackdel kan dock kostnader på bortåt 14 mnkr påföras ytterligare, vilket skulle försämra socialämndens resultat i bokslutet avsevärt. Förutsättningarna att reducera prognostiserat underskott för familjehemskostnaderna bedöms inte vara möjligt då prognosen varit tydlig redan under budgetarbetet samt att volymerna ökar successiv i hela riket samt att professionalitet i arbetet inom området redan idag säkerställer att inga onödiga placeringar vidtas. MBL MBL-information lämnas inför nämndens sammanträde. SOCIALKONTORET Per Granath Socialchef Åsa Haraldsson Ekonom

12 1 SOCIALNÄMNDEN Förvaltningschefens/Nämndansvarig tjänstemans kommentar Socialnämndens verksamhetsområden visar på ett samlat underskott på tkr per den 31 augusti 2011, där övervägande delen av underskottet är knutet till försörjningsstöd. Prognosen för helåret visar på ett underskott med tkr jämfört med budget. Kostnadsläget för biståndet i år bedöms öka med drygt en procent jämfört med utfallet år Det råder fortfarande en oklarhet beträffande kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd till flyktingar. Socialkontoret och bildningskontoret är inte överens om hur kostnadsansvaret ska fördelas och hur tolkningen bör ske beträffande vad ersättningen från Migrationsverket till kommunen skall täcka. Till detta tertialbokslut har en preliminär överenskommelse gjorts med bildningskontoret som ger socialnämnden full täckning för faktiska kostnader för ekonomiskt bistånd flyktingar och därmed inte redovisar något underskott för detta just nu. Socialkontoret har precis som tidigare tillämpat den riktlinje från Migrationsverket som säger att utbetald schablonersättning under två år ska täcka ökade kostnader (däribland ekonomiskt bistånd) för flyktingar under tre och ett halvt år. Detta är den praxis som rått i samarbetet mellan bildningskontoret och socialkontoret under överskådlig tid bakåt. Bildningskontoret/nämnden har ensidigt, under pågående budgetår, ändrat denna praxis beträffande ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd från att gälla tre och ett halvt år till endast två år. Om denna tolkning skulle tillämpas har bildningskontoret utan centrala politiska beslut valt att låta en annan nämnd bära kostnadsansvar motsvarande cirka tkr fram till och med augusti månad På årsbasis rör det sig om en ytterligare kostnad för socialnämnden med cirka tkr utöver vad som nu redovisas i prognosen. Socialkontoret förutsätter att detta kostnadsansvar klargörs senast i samband med bokslutet genom reglering på central politisk nivå. Trots en förnyad lågkonjunktur har vi åtminstone tillfälligt kunnat se en något förbättrad arbetsmarknad för Linköpings del. Dock minskar inte kostnaderna för försörjningsstödet. Orsakerna härtill är att trots att ärendevolymer för grupper med relativt goda förutsättningar på arbetsmarknaden minskar något. Dock ökar grupperna med invandrarbakgrund med språkhinder ansenligt. Dessa gruppers familjesammansättning ökar snittkostnader/hushåll. Nämnden ser en fortsatt ökning av invandrarhushåll till följd av inflyttning från andra delar av Sverige. Detta tillsammans med flera års begränsade framgångar i arbetet med kommunens introduktionsarbete ger en osäkerhet i vilken takt kostnaderna kan minskas. Ett angeläget utvecklingsområde för Linköping är att offensivt fokusera på och stimulera till ökat företagande som kan komma ickehögskoleutbildade grupper tillgodo. Nämnden genomför ytterligare förändringar i arbetet med försörjningsstödet för att söka dämpa kostnadsutvecklingen. Andelen klienter som kontinuerligt kommer träffa sina handläggare kommer att öka markant för att snabbare och med ökad kvalitet stötta klienterna ut till arbetsmarknaden och/eller till olika rehabiliterande insatser, samt för att säkerställa bättre kontroller för rätten till bistånd. Särskilt viktigt är att samtliga invandrare och flyktingar erhåller heldagsstudier/sysselsättning genom bildningsnämndens försorg för att snabbare nå tillräcklig språkkompetens för att närma sig arbetsmarknaden. Den nystartade utredningsenheten, Team Utreda, som skall genomföra kvalificerade utredningar på diffus psykosocial problematik kommer att möjliggöra att ge klienter rätt stöd/insats alternativt annan försörjning via övriga socialförsäkringssystem. Detta tillsammans med ett genomgripande arbete med att tydliggöra kontroller och riktlinjer beträffande rätten till bistånd bedöms kunna bromsa kostnadsutvecklingen och i bästa fall minska den från och med nästa år givetvis är detta avhängigt en fortsatt god utveckling på arbetsmarknadsområdet. Familjehemskostnaderna beräknas visa ett prognostiserat underskott på tkr jämfört med budget. I samband med budgetarbetet var nämnden tydlig med hur behovsutvecklingen bland placerade barn skulle utvecklas varvid nämnden begärde ekonomiska medel motsvarande det nu aktuella prognostiserade underskottet. Statistiken för landet som helhet visar på en uppåtgående trend för antalet placeringar i familjehem, vilket innebär att någon minskning av denna kostnad de närmaste åren inte är sannolik. Flera viktiga utvecklingsområden rörande utsatta barn och ungdomar pågår för närvarande mellan barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden för att intensifiera samarbetet i olika utsatta stadsdelar. Bland annat verkställs en modell för samverkan för riskzonsungdomar under våren. Detta arbete i kombination med kommunens åttapunktsprogram kan i hög grad utgöra en plattform för kommunens arbete som försökskommun avseende Sociala insatsgrupper. Det är viktigt att understryka betydelsen av att arbetet med sociala insatsgrupper som i hög grad har ett individuellt förebyggande perspektiv omfattar alla berörda organisationer som har ansvar för kommunens socialtjänst för att nå en maximal och långsiktigt hållbar framgång. Under hösten 2011 kommer socialkontoret införa LEAN konceptet ett verksamhetsstyrningssystem med syfte att öka effektiviteten i samtliga kärnprocesser inom myndigheten för att därigenom uppnå bättre måluppfyllelse inom områdena tillgänglighet, effektivitet samt brukar- och personalnöjdhet. Per Granath, Socialchef - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

13 2 Resultat 31 augusti 2011 Driftsammandrag, tkr Redovisning Redovisning Förändring Avvik. mot periodiserad budget* Verksamhet 31/ / / Soc nämnd & gem funkt Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bist (flykting)** Bogruppen Familjehem Ensamkommande flykt barn Utredningsplaceringar Barnahus Individ & fam omsorg*** Äldre & funkt hindrade*** Summa * Periodiserad budget innebär att årets budget är fördelad per månad efter beräknad förbrukning. ** Kostnadsfördelningen mellan socialnämnd och bildningsnämnd är ej utredd ännu. *** Redovisas hos Omsorgsnämnden. Prognos resultat 2011 Driftsammandrag, netto tkr Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Socialnämnd & gem funktioner Ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd (flyktingar) Bogruppen Familjehem Ensamkommande flyktingbarn Utredningsplaceringar Barnahus Individ & familjeomsorg Äldre & funktionshindrade Summa Kommentarer Resultat 31 augusti 2011 Socialnämndens ekonomiska uppföljning per den 31 augusti 2011 visar på ett underskott med tkr jämfört med periodens budget (kommunbidraget). Nämndens totala underskott motsvarar 2 % av nämndens budget som för perioden januari-augusti 2011 är tkr. För samma period år 2010 redovisades ett positivt resultat motsvarande tkr. Budgetramen är i år reducerad jämfört med år 2010, vilket delvis förklarar den negativa avvikelsen i resultatet. Nämndens verksamheter är fortfarande högt belastade och någon kostnadsminskning för de stora verksamhetsområdena ekonomiskt bistånd och familjehem har ej varit möjlig att åstadkomma. För till- - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

14 3 fället vägs emellertid dessa verksamheters underskott upp en del av överskott inom Bogruppen, utredningsplaceringar, samt ensamkommande flyktingbarn. Prognos resultat 2011 Socialnämndens prognos för år 2011 visar på ett underskott med tkr jämfört med årets budget. Detta är en negativ avvikelse med 6,7 %. Prognosen för det ekonomiska biståndet visar just nu på en kostnad år 2011 marginellt högre än utfallet år 2010, en total nettokostnad på tkr. Detta är en försämrad prognos med tkr jämfört med den bedömning som gjordes i samband med delårsbokslutet i april. En viss reservation måste också göras för ekonomiskt bistånd flyktingar, där kostnadsansvaret mellan bildningsnämnd och socialnämnd ännu inte är klarlagt. I detta tertialbokslut redovisas emellertid kostnaderna i sin helhet hos bildningsnämnden i väntan på ett klargörande. Detta gäller även prognosen för året. Om socialnämnden inte får täckning för sina utbetalningar 2011 kommer årets resultat att försämras ytterligare. Bakgrunden till detta är att bildningsnämnden i våras stoppade sin betalning av fakturor till Socialnämnden, vilket medför en omfattande ekonomisk konsekvens för det ekonomiska biståndet inom socialnämndens budget dit kostnaden då överförs. Av denna anledning redovisas denna osäkra post på en separat rad i ekonomitabellerna i rapporten och benämns ekonomiskt bistånd (flykting). Denna kostnad har Socialnämnden under åren fakturerat bildningsnämnden löpande efter varje månadsskifte som erhållit täckning ur schablonersättningen från Migrationsverket för utlagt belopp. Bildningsnämndens motiv till betalningsstoppet är en tolkning av hur länge det utbetalade schablonersättningen från Migrationsverket är tänkt att räcka. Ersättningen betalas ut under 2 år, men är enligt anvisningar från verket tänkt att räcka under en period av 3,5 år. Socialkontoret har följt denna senare tolkning och redovisat personer i sina system som flyktingar under 3,5 år, medan bildningsnämnden hävdar att pengarna endast ska räcka i två år, vilket ger ett ersättningsglapp om 1,5 år som nu måste redas ut av politiken centralt. För verksamheten familjehem redovisas i prognosen en negativ avvikelse mot budget med tkr, vilket är en försämring med tkr jämfört med delårsbokslutet i april. Avvikelsen kostnadsmässigt jämfört med i bokslutet föregående år är marginell och placeringarna är inte påtagligt fler, men eftersom budgetramen är sänkt blir konsekvensen en negativ prognos för år Statstiken för landet som helhet visar på en uppåtgående trend för antalet placeringar i familjehem, vilket innebär att någon minskning av denna kostnad de närmaste åren inte är sannolik. För ensamkommande flyktingbarn är läget fortfarande sådant att utbetalningar görs retroaktivt från tidigare år som varit osäkra och kontorets bedömning är att överskottet i detta delårsbokslut i stort sett kommer att bestå året ut, vilket bör ge ett överskott på cirka tkr. Socialnämndens övriga verksamheter bedöms vid årsskiftet visa ett resultat i nivå med budget. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

15 4 SOCIALNÄMNDEN OCH DESS GEMENSAMMA FUNKTIONER Effektmål och måluppfyllelse Följande fyra effektmål är gemensamma för samtliga verksamheter inom socialnämnden. Effektmål Professionellt bemötande. God tillgänglighet. Rättsäker och effektiv handläggning. Val av stöd och insatser utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Optimera verksamhetens resultat inom ramen för budget. Måluppfyllelse Målet uppfyllt. Socialkontoret mäter bemötande frågor regelbundet i brukarenkäter. När det gäller tillgänglighet så finns det vissa begränsningar som bl.a. styrs av resurser, t.ex. öppettider i receptionen, sociala jourens beredskap m.m. Nya enkätundersökningar ska göras under hösten Målet delvis uppfyllt. Socialkontoret arbetar ständigt med förbättringar inom området. Stora framsteg har gjorts men det finns fler åtgärder att vidta. En organisationsförändring görs inom flera avdelningar samtidigt som införandet av Lean sker och detta förväntas ges positiva effekter. Alla verksamheter strävar efter att uppfylla målet fullt ut genom att i första hand använda evidensbaserade insatser och behandlingsmetoder. Målet vid upphandling av insatser är också upphandla sådana insatser/ metoder. Målet till stor del uppfyllt. Socialkontoret har som mål att bli ännu bättre inom detta område. Bl.a. kommer ett arbete med Lean att påbörjas inom hela kontoret. Prioriterade aktiviteter Beskrivning Det ska finnas ett fortsatt starkt fokus på tillsynsverksamheten i samverkan med andra myndigheter Förstärkt tobakstillsyn Utarbeta nya konkreta riktlinjer för serveringstillstånd Upprätta tillsynsplan Uppföljning Politiker och tjänstemän har under året aktivt arbetat med att ta fram riktlinjer för serveringstillstånd. Innan riktlinjerna redovisas till och beslutas av socialnämnden ska de stämmas av med de riktlinjer som Statens folkhälsoinstitut har fått i uppdrag att ta fram Socialkontoret har intensifierat samarbetet med polisen och tullverket under året. De flesta tillsynsbesöken har gjorts tillsammans med andra myndigheter. Nästan samtliga serveringsställen med permanenta tillstånd har fått ett besök. Socialkontoret har tillsammans med polisen förstärkt tobakstillsynen under året. Tillsynen har inriktats på att kontrollera om egentillsynsprogram finns, att information om åldersgränsen lämnas på lämpligt sätt till kunderna och att personalen har god kännedom om hur reglerna skall tillämpas. Kontroller har också gjorts om det förekommer smuggelcigaretter. Socialkontoret har utarbetat en plan för hur tillsynen över serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel kommer att bedrivas under Tillsynsplanen har redovisats till Länsstyrelsen. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

16 5 SOCIALNÄMNDEN, VERKSAMHET EKONOMISKT BISTÅND Prioriterade aktiviteter Beskrivning Översyn av organisationen A. Arbetssätt - struktur A1. Beräkning av verksamhetens behov (ärendegenomgång/inventering) A2. Rollförtydligande - uppgiftsorienterat. Öka träffsäkerheten i valet av rätt insats för individen genom användning av A. Fördjupad kartläggning B. Utredningsresursen B1.utredningar B2. konsultationer Uppföljning A1. Förslag till ny organisation presenterades för samtliga medarbetare inom avdelningen Samtidigt presenterades kommande tjänstebeskrivningar from då ny organisation träder i kraft. Presentationen föregicks av en s k ärendeinventering under februari. Genom denna inventering erhölls en överblick över antal ärenden utifrån olika, på förhand, givna huvudområden. Under juni månad genomfördes ytterligare en inventering, denna gång med syftet att få en bild över kommande ärendeöverflyttning. Inventeringsarbetet fortsätter och avslutas under september månad. Översynen färdig i månadsskiftet maj/juni. A2. Under perioden april/maj inkom samtliga medarbetare inom avdelningen med intresseanmälan avseende de kommande tjänsterna. Under maj månad fick medarbetarna besked om sin kommande arbetsgrupp/placering. A. Arbetet med fördjupade kartläggningar har pågått i mindre omfattning under Arbetet med fördjupade kartläggningar har nedprioriterats till viss del till förmån för fokus på genomförande av översynsarbete. Detta arbete har förtydligats i tjänstebeskrivning inför ny organisation. B. Utredningsresursen - Team Utreda - prioriterar under 2011 att arbeta fram en grundstruktur för verksamhetens träffsäkerhet; ärendegång/ ärendeflöden/ dokumentation samt omvärldsorientering för ökat samarbete internt och externt. Detta sker i enlighet med Evidensbaserat arbetssätt (FoU projekt). B1. Team Utreda har färdigställt de första utredningarna sedan starten våren 2011 och genom referensgrupper inom och utom organisationen samt deltagaruppföljning (FoUprojekt) undersöks om utredningarna ger önskad effekt och om föreslagna handlingsplaner är hållbara inom och utom organisationen. Team Utreda deltar också i ett ESF-projekt- PIECES för att öka anställningsbarheten hos en grupp deltagare med särskilda behov. B2. Team Utreda utökar sin beredskap att kunna ta ytterligare korta konsultationer samt fördjupade konsultationer vartefter grundverksamheten får struktur och tid frigörs. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

17 6 A. Uppdatera bedömningen av rätten till bistånd i syfte att nyttja resurserna effektivt. B. Utkristallisera mätmetoder: %/hushåll, antal avslutade ärenden, antal långtidsberoende. A. Avdelningen har under 2011 en verksamhetsutvecklare anställd. Arbetet med riktlinjer sker bl a genom särskild referensgrupp som leds av verksamhetsutvecklaren. Att medarbetare arbetar efter uppdrag och mandat säkerställs genom information från referensgrupp, gruppchef, verksamhetsutvecklare, särskilda ärendegenomgångar med varje medarbetare samt genom internkontroll. B. I arbetet med verksamhetsöversyn ska särskild plan upprättas för uppföljning av översynen. Att se över mätmetoder angående långtidsberoende ingår som en del i det arbetet. Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd Redovisning 31/ Redovisning 31/ Förändring Totalt antal hushåll/månad Varav med utbetalning Utbetalning kr/hushåll/månad Antal avslagsbeslut/månad Verksamhetsmått/nyckeltal Ekonomiskt bistånd Prognos helår Budget 2011 Avvikelse Bokslut 2010 Totalt antal hushåll/månad Varav med utbetalning Utbetalning kr/hushåll/månad Antal avslagsbeslut/månad Prognos för 2011 Socialnämndens prognos från april behöver revideras från ett befarat underskott på tkr till ett underskott på totalt tkr för det ekonomiska biståndet. Med denna reviderade prognos kommer avvikelsen jämfört med bokslut 2010 att vara 1,2 %. Revideringen av prognosen beror dels på att målgruppen med språkhinder växer och tenderar att öka snittkostnaden överlag och dels att minskning av arbetslösheten har än inte gett så stora effekter för försörjning för socialkontorets målgrupper. Avvikelser i måluppfyllelse och prioriterade aktiviteter Kommentar Arbetsmarknadsläget Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Östergötlands län har utvecklingen varit positiv under 2011 och man tror på stark utveckling för resterande del av året. De innebär enligt prognosen att arbetslösheten minskar, men samtidigt kommer det att vara svårt för lågutbildade att få jobb. Under juli månad var 6,5 % av Linköpingsborna i åldern år öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, vilket var 0,4 % lägre jämfört med juli Förändringarna på arbetsmarknaden har dock inte nått de grupper än som är aktuella på socialkontoret i någon större omfattning. Svårast är det för utrikesfödda, lågutbildade och ungdomar att få arbete. Andelen arbetslösa ungdomar år inklusive ungdomar i program med aktivitetsstöd var 9,5 % i juli 2011, vilket innebär en minskning med 0,7 % jämfört med samma period under I alla de olika arbetslöshetskategorierna som Arbetsförmedlingen redovisar för Linköpings del i juli 2011 är det en klar och tydlig ökning av antalet utrikesfödda med cirka 200 personer jämfört med samma tid En speciellt svår kategori är - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

18 7 utrikesfödda ungdomar där arbetslösheten har ökat från 14 % i juli 2010 till 14,6 % jämfört med ungdomsgruppen i övrigt som har minskad arbetslöshet från 10,4 % i juli 2010 till 9,8 % i juli I antalet personer handlar det om ökning med 204 fler utrikesfödda ungdomar som är öppet arbetslösa, i program med aktivitetsstöd eller i arbete med stöd. Ärendeutveckling på socialkontoret Det registrerades nya ärenden under januari till och med augusti 2011 jämfört med samma period 2010 där antalet nya ärenden var ärenden avslutas under samma period 2011 jämfört med ärenden Trenden för både inflödet och utflödet är positivt för verksamheten och har säkerligen redan haft en kostnadsdämpande effekt. Socialsekreterare och handläggare börjar närma sig de balanstal som bedömts vara förutsättningen för att fullt ut ha ett aktivt arbetssätt med försörjningsproblematiken. Det är signifikant för både nya ärenden och de ärenden som blir kvar i bidragsberoende att de är av komplicerad karaktär med mångfacetterade problem. Den vanligaste avslutsorsaken för perioden är att klienten har erhållit egen försörjning (703 hushåll) alternativt avbruten kontakt (552 hushåll), ofta innebär även det att klienten har erhållit anställning. För 2010 var motsvarande siffror för egen försörjning 358 hushåll och för avbruten kontakt 419 hushåll. Även här finns positiva tendenser till att fler har fått egen försörjning jämfört med samma period år Den samlade bedömningen är att jämfört med 2010 kunna minska antalet aktuella ärenden och ärenden med utbetalning och även kunna åstadkomma en liten sänkning på snittkostnaden för utbetalning per månad under resterande del av året (se tabellen för verksamhetsmått). Under 2011 och 2012 finns det parallella system för mottagande och introduktion av nyanlända där Jobbtorget ansvarar för avslutning av alla nyanlända flyktingars introduktion som kom före 1 december 2010 och Arbetsförmedlingen för mottagande av alla nyanlända flyktingar som kom efter 1 december Under 2011 kommer Jobbtorget att avsluta ca 300 personer i introduktionen och det är oklart hur många av dessa som kommer vara i behov av försörjningsstöd. Det är dock känt att en stor andel kommer att ha fortsatt behov av att bedriva studier i svenska på grundläggande nivå. SKL har gjort en uppföljning i ett PM av ekonomiskt bistånd till nyanlända i glappet december 2010 till maj Hur stort glappet blir beror på en rad olika faktorer som till exempel hur snabbt Arbetsförmedlingen upprättar etableringsplan och beroende på Försäkringskassans sammantagna handläggningstider innan bland annat barnbidrag och bostadsbidrag betalas ut. Den generella slutsatsen som PM:et redovisar är att statsbidraget inte täcker alla kommunens kostnader. Förutom kostnadsaspekten får glappet även oönskade konsekvenser i form av att socialtjänsten verkar få kontakt med merparten av de nyanlända, vilket inte var avsikten med etableringsreformen. Det blir merarbete och dubbelarbete inom de berörda organisationerna, vilket också försvårar den nyanländes möjlighet att planera sin ekonomi och det finns en uppenbar risk att fokus flyttas från att planera för arbete till att klara ekonomin för personen/familjen. Pågående och nya processer Ett samarbete med bildningsnämnden pågår vad gäller arbetssättet med studier i svenska, framförallt med de klienter som studerar svenska på lägre nivåer. Socialnämnden har önskemål om att få till stånd en heltidsverksamhet för målgruppen med önskemål om inslag i utbildningen som ska främja språkinlärningen och motivationen till att lära sig och ta till sig inriktningen med arbetslinjen. I och med att denna målgrupp är växande på socialkontoret är frågan angelägen. Satsningen på dem som har försörjningshinder på grund av ohälsa pågår genom Team Utreda som påbörjade sin klientverksamhet med utredningar av ospecificerade hälsohinder i mars Teamet har hittills hunnit starta tre klientgrupper med cirka 12 deltagare i varje grupp. Alla deltagare kommer att få en väl förankrad handlingsplan, vilket hittills har resulterat i att tre personer har gått vidare till arbetsträning via Jobbtorget, en person har fått ansökan om sjukersättning beviljad, två personer har remitterats till psykiatrin (psykosenheten och NPU), två personer har startat rehabilitering på Valla folkhögskola och två personer har fått utvecklingsanställning. Förutom aktivt arbete med klientgrupper erbjuder teamet psykolog- och sjukgymnastkonsultationer av olika slag för socialsekreterare i aktuella ärenden. Hittills under året har teamet hjälpt till med 72 konsultationer. De prioriterade målgrupperna för teamet är personer med frågeställningar kring hälsa, arbetsutbud och livssituation samt personer med minst 50 %-ig arbetsförmåga och där ett intresse och möjlighet finns för arbete inom vård och omsorg. Vad gäller den sistnämnda kategorin så medverkar teamet i ett nystartat ESF- projekt, Pieces, i en pilotgrupp i syfte att förbereda och rusta klienter tillhörande målgruppen för arbete inom vård och omsorg. Genom Samordningsförbundet kommer socialkontoret att få tillgång till platser i projektet Snacka sig ur. I grunden handlar detta om ett metodutvecklingsprojekt som syftar till att arbeta fram en ny typ av språkbefrämjande insats för grupper som inte kan tillgodogöra sig ordinarie utbildningsinsatser eller som inte gör framsteg i - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

19 8 språkinlärningen. Projektet syftar att till att göra deltagarna mer anställningsbara och att de därefter skall kunna tillgodogöra sig andra arbetsmarknadspolitiska verktyg som Arbetsförmedling och Jobbtorget förfogar över. En uppskattning över antalet personer som tillhör målgruppen i nuläget är från socialkontorets sida mellan personer. Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde i augusti att ge möjligheter till att starta vräkningsförebyggande arbete på kontoret. Planen är att starta med arbetet under oktober månad tillsammans med bogruppen. Förändringar i arbetssätt Översyn av basverksamheten är klar och beslut på strategier om hur socialkontoret ska uppnå en mer förändringsinriktat klientarbete med helhetssyn har tagits. Framförallt kommer personlig kontakt med klienter att prioriteras. Detta skall ge effekter dels genom ökad möjlighet till utredning och motiverande insatser, dels genom ökad möjlighet till uppföljning och kontroll. Aktivt arbete med att förändra riktlinjer och förhållningssätt i olika frågeställningar har påbörjats. Styrning av hur handläggning med tillhörande utredning om ansökningar om ekonomiskt bistånd fördelas över månaden kommer att genomföras strax efter att nya organisationen har startat. Detta bör ge positiva effekter längre fram både för ekonomiskt resultat och effektivare användning av personalresurser för handläggnings- och utredningsprocesser. De positiva effekterna bör bli synliga under år Den nya organisationen startar den 17 oktober. Team Utreda har knutits till avdelningens verksamhet med tydlig koppling och målsättning att bidra aktivt till helhetsresultat för avdelningen. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

20 9 Jämförelse med andra kommuner EKONOMISKT BISTÅND, UTBETALT BISTÅND 2010 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Summa Borås Helsingborg Linköping Norrköping Västerås Örebro Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

21 10 EKONOMISKT BISTÅND, ANTAL BIDRAGSHUSHÅLL MED UTBETALNING 2010 (INKL FLYKTINGAR) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Snitt/mån Borås Helsingborg* Linköping Norrköping Västerås Örebro * Uppgift saknas för Helsingborgs kommun avseende antal bidragshushåll. Kommentar Kostnadsutveckling: Linköping och Västerås har följt varandras kostnadsutveckling ända fram till och med juni månad. Därefter redovisar Västerås både sänkt antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd. För perioden har snittsumman för utbetalning per månad varit tkr för Linköping och för Västerås. För Norrköping har snittsumman för utbetalning per månad varit tkr. Både Norrköpings och Örebros siffror visar stora fluktuationer över tid från januari t o m augusti. Skillnader i kostnads- och ärendeutveckling mellan Västerås och Linköping kan delvis förklaras med olika befolkningsstrukturella faktorer som påverkar Linköping. Större inflyttning, större ungdomsgrupp med åringar och fler aktuella flyktinghushåll i snitt per månad som är aktuella för ekonomiskt bistånd. Antalet hushåll: För Västerås del är snittantalet per månad för perioden hushåll, för Linköping hushåll och för Norrköping hushåll. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

22 11 BOGRUPPEN Prioriterade aktiviteter Beskrivning Arbeta för att antalet 2:a handskontrakt ska vara högst 225 st. Arbeta för att boende i akutboende inte skall pågå längre än 6 månader. Uppföljning För närvarande har vi 193 st pågående andrahandskontrakt. Vi har haft svårare under första halvåret 2011 att få nya andrahandskontrakt av hyresvärdarna, så akutboendetiden har blivit längre. Målgruppen har uppvisat mer omfattande problematik. Flera personer har omfattande psykiska problem och medverkar inte frivilligt till läkarkontakter. Även för familjer har boendet i akutboende tagit längre tid. Speciellt svårt är det att få nya kontrakt till romska familjer med problem. Arbeta för att minska antalet barnfamiljer som blir avhysta med 50 %. Boendegruppen prioriterar hela tiden barnfamiljerna. Ibland har det inte gått att rädda kontraktet p.g.a. långvarig ekonomisk misskötsamhet. Med det nya vräkningsförebyggande arbetet kommer vi att få bättre möjligheter att infria det här målet. Några siffror på det här har vi inte hunnit räkna fram Verksamhetsmått/Jämförelser med andra organisationer Verksamhetsmått/nyckeltal Bogruppen Redovisning 31/ Redovisning 31/ Förändring Antal andrahandskontrakt Antal personer i kö Kommentar Utvecklingen av framförallt andrahandskontrakten har minskat radikalt. För fyra år sedan hade socialkontoret över 400 st andrahandskontrakt. Nu är den siffran 193 st. Dock har antalet akutlägenheter både för ungdomar och även barnfamiljer ökat. Den planerade avvecklingen av blockförhyrningar är avslutad. Bogruppen har fortsatt sitt framgångsrika arbete med att minska kundförluster och kostnader för tomhyror. Idag ligger betalningsgraden på över 90 % i våra andrahandskontrakt. I oktober startar ett vräkningsförebyggande arbete tillsammans med avdelningen för ekonomiskt bistånd. Syftet är att minska antalet avhysningar främst avseende barnfamiljer. När det gäller Glyttinge camping så kommer ett nytt avtal att tecknas under hösten med ägaren NSC. Fem nya stugor för akutboende och tillfälligt korttidsboende kommer att uppföras. Omsorgsnämnden är med och delfinansierar tre stugor eftersom målgruppen som idag bor på campingen även innefattar omsorgsnämndens ansvarsområde. Ombygganden och flytt av vissa delar av Stallgården pågår och förväntas bli klar under oktober. Trots många oklara faktorer som kan påverka utfallet visar prognosen för hela året ett resultat för bogruppens verksamhet som kommer att ligga i nivå med budgetramen. - Socialnämnden - Uppföljning augusti 2011

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) 2014-01-29 4-13 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (9) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00 17.15 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) ej närvarande vid efterföljande diskussion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby

Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 8 september 2015 kl. 10:00 15:00 Stora sammanträdesrummet Björkarna, Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Birgit Dahlgren

Läs mer

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse

KALLELSE 2015-12-10. Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10. Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott VFNU 2015-12-10 Kallelse KALLELSE 2015-12-10 Välfärdsnämndens utskott Plats och tid: Stadshuset, Lärande och familj, rum 346, 2015-12-10, klockan 09:00 Ärenden:

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Socialnämnden 2011-08-18. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00

Socialnämnden 2011-08-18. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00 Socialnämnden 2011-08-18 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 9:00: - 12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Christina Warman (M), Stefan Hansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-27 1 (20) Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 09.00 12.10 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Lars Sandberg (S) Désirèe Mattsson (S) Mhesun Tekleab (S) Ingeborg Sevastik

Läs mer

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45

Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid Tisdagen den 31 maj 2016 kl.18.30 20.45 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Conny Bäck

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Protokoll. Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30. Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Tid: Torsdagen den 16 september 2010, kl 9.00 12.30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Sundström (M) ordförande Birgitta Lindahl (FP) 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2015-10-12 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:55 11:35 Ledamöter Margareta Johansson (C) ordförande Jerry Sellin (Op) vice ordförande Gunnel Jonsson (S) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6

Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4. Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5. Information om LOV Lag om valfrihet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Anhörigstöd 3 Motion angående socialt ansvarig sjuksköterska 4 Information angående hörselslingor på särskilda boenden 5 Information om LOV Lag om valfrihet

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind

Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Christine Andersson (S) Ingela Lind Socialnämnden 2013-10-29 1(15) Tid och plats Tisdagen den 29 oktober 2013, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Christina

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-11-24 1. 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-11-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 138 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 139

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för arbets- och DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för arbets- och företagsnämnden Dokumentets syfte En delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätt att besluta på delegation av nämnden

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 SOCIALNÄMNDEN 2007-04-10 1(13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 10 april 2007, kl. 13.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Agneta Janson (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande

Läs mer

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg

Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s. Anette Lundberg PROTOKOLL 1(24) Tid: Kl 08:00-12:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Lokal: Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-19 147 (167) Plats och tid Socialkontoret, Nämndrummet, kl 14.15-16.20 Beslutande Niklas Borg (M) ordförande Elisabeth Gustafsson (S) Josefin Leone (M) Birgitta Ranada (M) Owe Lundén

Läs mer

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet.

1. Socialförvaltningens förslag till projektet bifalls. 2. Socialförvaltningen begär tilläggsanslag med 480 tkr till projektet. 1 (5) Socialkontoret Helena Paulsson Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Ansökan om medel till utbildningssatsning inom Samtalsmetodik Motiverande Intervjuer (MI), riktad till

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning.

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning. Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende servicekontorets städavdelning Veronica Blank Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET...

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll s Socialnämndens arbetsutskott Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 12 september 2012 kl. 18.00 21.10 i Debatten, kommunhuset Staffan Strömbäck (M), ordförande Uma Ormont (M) Christina Blom

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf 1 (16) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 14.00-16:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S),

Läs mer

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare

Martin Alfborger (FP), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2010-03-04 kl. 17.00 Paragrafer 11-20. Carina Svantesson, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.15 16.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Lena Brolin (M) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2013-03-13 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Prostgatan 7, Mora, kl 08.30 10.00 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00

Plats och tid 2011-05-30, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 1 (12) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-12:00 ande Åsa Johansson (S) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Hanna Isaksson (C) Kristoffer Ejnermark (V) tj ers

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd

Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Asylsökande personer som fyllt 18 år och som inte beviljas 3 uppehållstillstånd Förslag angående nya riktlinjer och vägledning vid 4 bedömning av ekonomiskt

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2012-01-24 1 Socialnämnden 2012-01-24 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Ekonomisk rapport socialnämndens verksamheter 2 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 3 Gruppbostad

Läs mer

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr.

- Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 130 Aktuell information - Förvaltningen har tilldelats en prestationsersättning för Bättre liv för sjuka äldre, 1 491 016 kr. - Socialstyrelsen har publicerat resultaten

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 1(20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-14.00 Beslutande: Ingalill Jonsson (m), ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Lena Norgren (fp), tj g ersättare Eva-Lena Wrethén

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned

2015-10-12 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:45 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Carin Palm (S) för Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Socialnämndens delegationsordning 2011

Socialnämndens delegationsordning 2011 Socialkontoret Tjänsteutlåtande Administrativa avdelningen Jenny Sparring Sidan 1 av 5 Socialnämnden Socialnämndens delegationsordning 2011 Förslag till beslut Socialkontoret föreslår att socialnämnden

Läs mer

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson.

Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Se bifogad närvarolist sidan 2. Elving Claesson. Plats och tid Kvarnberget, "Samlingssalen", Kungshamn, kl 13.00-17.00. Öppet sammanträde Beslutande Leif T Johanson (FP), ordförande Kristina Frigert (M) Elving Claesson (S) Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers 1( 12) Plats och tid, Socialkontoret, Hagfors, kl 09:00-10.15 ande Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) tj ers

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/20 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-20:50 Paragrafer 124-140 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande

Läs mer

2015: Ett förlorat år för Stockholm?

2015: Ett förlorat år för Stockholm? 2015: Ett förlorat år för Stockholm? Tertialrapport 2 grundar sig i målen i den styrande majoritetens budget för Stockholms stad. Den utgör en viktig del i den årliga uppföljningen av hur väl stadens verksamheter

Läs mer

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned

2015-11-24 Datum då anslaget tas ned SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 12:00 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M) Peder Griph, (S) Marianne Sandberg, (M) Astrid-Marie

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00-17.10 Peter Krööse (C), Ordförande Inger Sundin (S) Lars-Erik Ståhl (S) Marianne Kjellström (S) Rosette

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande

Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande 2011-03-22 1 (22) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, 22 mars 2011 kl. 9.00 12.05, 13.15-14.40 (sammanträdet ajournerat mellan 10.05 10.10) Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-03-04 1 Innehållsförteckning Ärende 19 Godkännande av dagordning... 3 20 Redovisning av delegationsbeslut... 4 21 Information om hemteam... 5 22 Sammanställning av inkomna synpunkter 2014... 6 23

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-01-23 2 Socialnämnden 2007-12-19 11 Socialnämndens arbetsutskott 2007-12-05 12 SN 1 SN 129 SNAU 148 Dnr 112.07 700 Granskning av budgetprocessen och den ekonomiska styrningen i socialnämnderna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.00 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) D ick Pettersson (C) B engt Löfling (V) Ej

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-06-17 1 (20) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13. 00 15.00 Paragrafer 70, 73-85 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-10-24 2 Socialnämndens arbetsutskott 2007-10-10 4 Socialnämnden 2007-09-26 10 Socialnämndens arbetsutskott 2007-09-12 6 Socialnämnden 2007-08-27 9 Socialnämndens arbetsutskott 2007-08-15

Läs mer

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag

Finspångs kommun Revisorerna. Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Finspångs kommun Revisorerna Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder och kommunala företag Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.2 Metod...5

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Ajournering mellan 99 och 100 kl. 14.30 15.10

Ajournering mellan 99 och 100 kl. 14.30 15.10 Nämnden för individ- och familjeomsorg 2015-12-14 1(20) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Alvesta 14 december 2015 kl. 13.15 17.30 Ajournering mellan 99 och 100 kl. 14.30 15.10 Justerade paragrafer

Läs mer