BOKSLUTET Innehållsförteckning... sid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTET 2009. Innehållsförteckning... sid"

Transkript

1 BOKSLUT 2009

2 BOKSLUTET 2009 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt Stadens förvaltning och personal Allmän ekonomisk översikt Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten Resultatanalys och finansieringen av verksamheten Resultaträkning Finansieringskalkyl Balansräkning Sammanställning av ekonomiska nyckeltal Sammanställning av skatteinkomster och statsandelar Koncernens verksamhet och ekonomi Schemat Koncernresultaträkning jämte nyckeltal Koncernfinansieringsanalys Koncernbalansen och nyckeltal Åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat Budgetens förverkligande på budgetens bindningsnivå Driftsbudgeten Driftsbudgetens förverkligande 2009 på budgetens bindningsnivå Investeringsbudgetens förverkligande 2009 på budgetens bindningsnivå Tablå över investeringsbudgeten på projektnivå samt utvärdering av investeringsbudgetens allmänna utfall Bokslutskalkyler Resultaträkning Finansieringsanalys Balans Koncernbalans Noterna Underskrifter och bokslutpåteckning

3 1 Stadsdirektörens översikt År 2009 var Väståbolands stads första verksamhetsår. Verksamhetsåret präglades naturligt nog av att en ny förvaltningskultur byggdes upp, nya rutiner infördes och verksamheterna från de fem tidigare kommunerna samordnades. En del av personalen arbetade med nya uppgifter i en ny organisation vilket också innebar nya sätt att arbeta i en tidskrävande förändringsprocess. Samtidigt togs nya verktyg i användning på ITsidan vilket ytterligare gav nya utmaningar. Särskilt inom ekonomiförvaltningen fungerade ekonomihanteringsprogrammen dåligt under det första halva året. Orsakerna till detta står främst att finna i brister på leverantörssidan, såväl beträffande programmen som användarstödet. Från stadens sida hade man dock också gjort en felbedömning i och med att för lite tid och resurser avsatts för att ta nya program i användning. Under den senare halvan av året hade man dock till stora delar löst problemen men korrigeringar av de fel som uppstod i början av året belastade personalen även under slutet av året. Personalen har under året jobbat under stor press men tack vare en stor extra insats och hög arbetsmoral har staden nu kommit väl igång med sitt första verksamhetsår. Den ekonomiska utvecklingen under år 2009 präglades av stor osäkerhet. I början av året fortsatte den kraftiga nedgången i världsekonomin och i landet. I likhet med de flesta kommuner vidtog staden extra åtgärder för att bromsa utgifterna som i förhållande till nya inkomstprognoser hotade försätta ekonomin i kraftig obalans. Fullmäktige beslutade 23.6 om ett anpassningsprogram som drog upp riktlinjer för sparåtgärder och slog fast avdelningsvisa inbesparingsmål. Genomförandet av anpassningsprogrammet försvårades dock i betydande grad av de tidigare nämnda bristerna i uppföljningssystemen i bokföringen. Anpassningsprogrammet kunde dock genomföras på de flesta avdelningar men särskilt inom social- och hälsovårdsavdelningen lyckades man inte nå de uppställda målen. Den prognos som gjordes i september pekade på risken för en betydande obalans i ekonomin. Jämfört med bokslutet visade prognosen då på större utgifter än vad som slutligt blev fallet inom de flesta avdelningar. Då prognosen på skatteinkomsterna dessutom visade på ett inkomstbortfall på 2,4 Me inleddes budgetprocessen för 2010 med en uppskattning om ett kumulativt underskott under planeperioden. Bokslutet visar dock att prognosen för skatteinkomsterna var för pessimistiska vilket skulle betyda en balans i ekonomin men dock inget bra resultat. För att balansera den prognostiserade obalansen i ekonomin föreslog stadsstyrelsen att ett åtgärdsprogram skulle göras inom april Fullmäktige omfattade styrelsens förslag. Trots utmaningarna som sammanslagningen av fem kommuner till Väståbolands stad medförde och trots den stora osäkerheten inom den kommunala ekonomin är årets resultat i detta läge acceptabelt. Ekonomin kräver dock fortsatt ansträngning att öka produktiviteten på alla områden och skapa balans i ekonomin även på sikt. Förändringsprocessen måste fortsätta vilket betyder att ny personal inte kan anställas om det inte är absolut nödvändigt. Genom naturlig avgång bör man inom en del funktioner däremot kunna minska på antalet anställda genom omorganiseringar. Väståbolands stad har dock en positiv bas att bygga vidare på. Staden växer behärskat och befolkning ökade med 86 personer år Vi kan erbjuda flera goda boendealternativ för nya invånare. Arbetslösheten är på en relativt sett låg nivå och servicenivån är allmänt taget på en god nivå. Framtidstron är stark i Väståboland Staden i hjärtat av Skärgårdshavet. Folke Öhman Stadsdirektör 3

4 2 Stadens förvaltning och personal Förvaltnings- och tjänstemannaorganisationen 2009 Väståbolands stad STADSFULLMÄKTIGE 43 STADSSTYRELSEN 11 Stadsdirektör Folke Öhman Bitr. stadsdir. Mikael Grannas Revisionsnämnd 9 Centralvalnämnd 5 Bildningsnämnd 11 Svensk sektion 9 Finsk sektion 9 Kulturnämnd 11 Social- och hälsovårdsnämnd 11 Individsektion Miljönämnd 11 Vägsektion Byggnämnd 11 Förvaltningsavdelning Monica Avellan Ekonomiavdelning Patrik Nygrén Utvecklingsavdelning Mikael Grannas Bildningsavdelning Ulrika Lundberg Social- och hälsovårdsavd. Otto Ilmonen Miljöavdelning Susanna Lönnberg Servicetjänster Seppo Pihl Förvaltningsenhet Monica Avellan Ekonomienhet Patrik Nygren Näringslivsenhet Mikael Grannas Svensk utbild.enhet Ulrika Lundberg Socialserviceenhet Heidi Ulriksson Teknisk enhet Kimmo Liianmaa Fastigheter Seppo Pihl Personalenhet Peter Lindroos Informationsenhet Anne-Maarit Itänen Trafikenhet o. Skärgårdsenhet Christjan Brander Turismenhet Bo Lindholm IKT-enhet Kai Kalliolevo Lantbruksförvaltning Susanne Rehnström Finsk utbildn.enhet Paula Sundqvist Dagvårdsenhet Pia Hotanen Kulturenhet Ann-Sofie Isaksson Biblioteksenhet Tiina Viik Familjeenhet Helena Smirnoff Hälsovårdsenhet Ewa Gerkman Äldreomsorgenhet Gun Sirén Planläggn.enhet Marjatta Laineenkare Mätningsenhet Susanna Lönnberg Miljövårdsenhet Carl-Sture Österman Bygglovsenhet Sanna Simonen Vattentjänstverket Kimmo Liianmaa Städtjänster Marjut Liukkonen Kosthåll Soili Svahnström Nagu närservicenämnd 7 Korpo närservicenämnd 7 Houtskärs närservicenämnd 7 Iniö närservicenämnd 7 4

5 Stadsfullmäktige Parti Parti Barbara Heinonen Sfp ordförande Broos Johan Sfp I vice ordf. Cornelius Colliander Gröna II vice ordf. Mia Peussa Centern III vice ordf. Monica Andersson Sfp Kurt Kronehag Sfp Sanna Autio Gröna Linda Lindberg Sfp Leif Berglund Sfp Torolf Lindell Sdp Ted Bergman Sfp Kurt Lundqvist Sfp Andreas von Bergmann Sfp Jean-Erik Mattsson Sfp Sandra Bergqvist Sfp Heikki Mäkinen Saml Birgitta Bröckl Sfp Tapani Niemi Vf Märta Ekholm Sdp Widar Nyberg Sdp Stig Engman Sdp Tuula Nyholm Sdp Sverker Engström Sfp Markku Orell Saml Siv Eriksson Sfp Mariella Ramstedt Sfp Anna Filatoff Saml Markku Salonen Saml Merja Fredriksson Sfp Gunilla Sandelin Sfp Ilkka Heinaro Saml Martina Sjöstrand Sfp Andreas Johansson Sfp Edgar Sjövall Sfp Bert Johansson Sfp Marianna Stolzmann Sdp Arita Jokinen Sdp Brita Söderlund Sfp Soile Kaanela Centern Nina Söderlund Vf Inger Karlsson Sfp Marica Viitala Sdp Jan-Erik Karlsson Sfp Totalt 43 medlemmar Stadsfullmäktige för Väståbolands stad har sammanträtt 8 gånger och protokollfört 130 paragrafer. Som sekreterare vid fullmäktiges sammanträden har fungerat stadssekreterare Göran Peltonen. Stadsstyrelsen Ordinarie ledamöter Parti Personliga ersättare Sandra Bergqvist, ordförande Sfp Alice Björklöf Andreas von Bergmann, I vice ordf. Sfp Carola Selin Marianna Stolzmann, II vice ordf. Sdp Aira Laiho Leif Berglund Sfp Merja Fredriksson Ted Bergman Sfp Mariella Ramstedt Denina Björklund Sfp Bertil Åkerfelt Stig Engman Sdp Widar Nyberg Inger Karlsson Sfp Bert Johansson Jean-Erik Mattsson Sfp Edgar Sjövall Heikki Mäkinen Saml Ilkka Heinaro Nina Söderlund Vf Tapani Niemi Stadsstyrelsen har sammanträtt 24 gånger och protokollfört 423 paragrafer. Som föredragande vid stadsstyrelsens sammanträden har fungerat stadsdirektör Folke Öhman och bitr. stadsdirektör Mikael Grannas samt som sekreterare stadssekreterare Göran Peltonen. 5

6 Personalen Väståbolands stad hade ordinarie, tillsvidare anställda samt 404 tidsbundet anställda (vikarier eller tillfälligt extra anställda). Den ordinarie personalen på de olika avdelningarna Förvaltningsavdelning 23 Ekonomiavdelning 7 Utvecklingsavdelning 22 Servicetjänster 86 Bildningsavdelning 371 Social och hälsovård 310 Miljöavdelning 68 Bild 1 Ordinarie personal per avdelning Förvaltningsavdelning; 23 Ekonomiavdelning; 7 Miljöavdelning; 68 Utvecklingsavdelning; 22 Servicetjänster ; 86 Social och hälsovård; 310 Bildningsavdelning; 371 Personalkostnaderna 2009 var , av dem var lönekostnaderna , och bikostnaderna Orsaker till frånvaro i arbetet (kalenderdagar): Väståbolands stads personals stads rapporteringsprogram presenterar avbrotten enligt orsak. I databasen registreras alla anställdas frånvaro i kalenderdagar. Rekommendationen är att man följer upp frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall. Sjukfrånvarodagar 2009, sammanlagt kalenderdagar Sjukfrånvaro med lön Sjukfrånvaro utan lön 2278 Sjukt barn 680 Arbetsolycka 492 6

7 3 Allmän ekonomisk översikt År 2009 präglades av en djup global realekonomisk recession. Den globala finanskrisen som fick ett ansikte hösten 2008 har fått kraftiga återverkningar på realekonomin och världsekonomin har hamnat in i en djup recession. Finlands ekonomi är starkt exportdriven och är därför mycket känslig för fluktuationer i den globala efterfrågan. Finlands BNP minskade under året med 7,8 % (uppgift ) vilket är mer än något annat enskilt år de senaste 90 åren. Samtidigt försämrades sysselsättningsläget i landet kraftigt. Bedömningarna om krisens magnitud och följder har, under det att krisen eskalerat, kontinuerligt förändrats: Från en förundran över hur kraftigt fallet är och varit har man nu övergått till bedömningar av när och hur återhämtningen börjar. Den gemensamma uppfattningen bland prognosinstitut förefaller nu vara att bottnen är nådd och att vi kommer att se en L-formad utveckling för BNP i Finland och Europa: Det enastående branta fallet i BNP förväntas således följas av en långsam tillväxt. Genom kraftiga monetära åtgärder från centralbankerna världen över har man kunnat undvika en kollaps av finansmarknaden samtidigt som detta varit ämnat att stimulera till investeringar och konsumtion. Året 2009 präglades därför även av mycket låga räntenivåer. Ekonomin visar således nu preliminära tecken på en långsam återhämtning och finansministeriet förutspår ( ) en tillväxt på 1,1 % detta år och 2 % för år Vissa kreditinstitut har dock förutspått en kraftigare tillväxt och prognosinstitutens syn på utvecklingen år 2010 varierar med hela 2,5 %. För Finlands och resten av västvärldens del förefaller dock en anpassning till en ny verklighet med långsammare tillväxt påtvungen. Arbetslösheten ökade kraftigt under år 2009 och fortsätter att öka detta år för att enligt finansministeriet nå en kulmen på dryga 10 % i slutet av detta år. Inflationen var år ,5 % och beräknas vara 1,6 % år 2010 för att sedan öka till 2,5 % år Den realekonomiska krisens verkningar syns i kommunerna bl.a. genom det försämrade sysselsättningsläget, den därmed minskande lönesumman och de därmed minskande inkomsterna från den kommunala inkomstskatten. Hur krisen påverkar sysselsättningsläget är avgörande för hur kommunerna påverkas. Skatteredovisningssystemets eftersläpning har dock inneburit att inkomsterna från beskattningen inte fallit så dramatiskt som man ännu trodde hösten Den ekonomiska krisens har dock ännu snabbare och kraftigare påverkat samfundsskatten och en ekonomisk katastrof för de större städerna kunde undvikas endast genom att staten för 2009 höjde kommunernas andel av samfundsskatten. Recessionens kumulativa inverkan på kommunernas ekonomi är betydande och långvarig, även om världsekonomin skulle återhämta sig i enlighet med de prognoser som förutspår en ökning av BNP från 2010 framåt. Den ekonomiska recessionen drabbar kommunerna samtidigt som den åldrande befolkningen behöver allt mer service. Verkningarna av recessionen börjar kännas i allt fler kommuner från och med i år, särskilt som en följd av den ökade arbetslösheten. Den ekonomiska recessionen drabbade år 2009 stora städer och exportinriktade kommuner hårdast. Inkomsterna från den kommunala inkomstskatten ökade å r 2009 med endast 0,4 % jämfört med 7,4 % år Kommunernas driftsutgifter kunde inte anpassas i samma takt utan ökade år 2009 ännu med 5,6 % varvid årsbidraget sammanlagt minskade i kommunerna. Årsbidraget minskade dock inte i kommuner med under invånare. Investeringarna var år 2009 ännu på en hög nivå och kunde egenfinansieras endast till ca 54 %. Som en följd av skatteinkomstbortfallet, de ökande driftskostnaderna och ännu rätt höga investeringskostnaderna ökade kommunernas lånebörda. Lånestocken har vuxit i kommuner av alla storlekar. Enligt förhandsuppgifterna om boksluten hade kommunerna lån på i snitt euro per invånare. Året innan var lånestorleken per invånare euro och år 2007 sammanlagt euro. Enligt enkäten som riktades till de stora städerna växer lånestocken fort: de 23 största städerna planerar skuldsätta sig med sammanlagt ytterligare cirka en miljard euro per år. I många kommuner har lånestocken redan nu vuxit sig mycket stor. Den tidsbegränsade förhöjningen av kommunernas samfundsskatteandel underlättade situationen i någon mån, men bara tillfälligt. Också de följande åren blir svåra för den kommunala ekonomin. Stadens ekonomiska utveckling Den nya stadens ekonomiska läge var vid starten januari 2009 utmanande av många orsaker. Budgeteringen hade varit särskilt svår då jämförelsesiffror för hela kommunområdet från tidigare saknades eller var mycket bristfälliga. Den nya staden har en organisation och delvis även verksamhet som skiljer sig från alla de gamla kommunerna varför jämförelser ytterligare försvårades. Under början av året blev det klart att den globala finansiella krisen får realekonomiska följder som kommer att kännas och synas i på kommunnivån. Krisen syntes först i utbetalningen av samfundsskatt och sedan i 7

8 utbetalningen av kommunal inkomstskatt. Kommunförbundet uppmanade kommunerna att göra anpassningsprogram för att så snabbt som möjligt anpassa kostnaderna till den svikande finanisringen. Sysselsättningsläget i Väståboland har försämrats under året från 4,7 % vid ingången av året till 6,8 % vid utgången av året. Arbetslösheten har ökat snabbare i Väståboland (32 %) än de övriga regionerna i Egentliga Finland men är ännu på en lägre nivå än i Egentliga Finland (10,1%) och än i landet som helhet (10,8 %). Särskilt mycket ökade arbetslösheten bland under 25-åringar. Det försämrade sysselsättningsläget påverkar inkomsterna från den kommunala inkomstskatten som under 2010 förväntas ha en mycket moderat utveckling. Året präglades av en stor osäkerhet gällande utvecklingen av skattefinansieringen och de statliga åtgärderna men också gällande av budgetanslagens realism. Dessutom försvårade i bruktagandet av nytt ekonomiförvaltningssystem uppföljningen på ett sådant sätt att tillförlitliga rapporter inte kunde fås under det första halvåret Mot denna bakgrund måste stadens resultat betraktas som positivt. BOKSLUT 2009 M / % Underskott -0,4 M Ackumulerat överskott (+) / underskott (-) 1,3 M Årsbidrag 3,4 M Driftens netto utgifter 71,2M Driftens användnings- % 99,8 % Investeringens nettoutgifter 6,7 M Investeringens användnings-% 82 % Förändring av kassamedel -1,3 M Lån per invånare (hela landet) (1 875 ) Väståbolands stads första redovisningsårs resultat är -364 t. Resultatet är avsevärt bättre än i stadens prognos per den 31 augusti där resultatet var -3,2 M men dock ändå betydligt sämre än resultatet + 0,9 M i den ändrade budgeten. Det ackumulerade överskottet från de gamla kommunerna var 1,6 M. Kommunen har därmed vid ingången av år 2010 ett ackumulerat överskott på 1,3 M. Att resultatet för år 2009 är sämre än i budgeten förklaras av att skatteintäkterna som helhet blev 1,2 M mindre än budgeterat, samt av de extra ordinära utgifterna på 0,3 M som Pargas borgensförbindelse för Region Åboland förorsakade. Driftens nettoanvändningsgrad är 99,5 % med överskridningar på enhetsnivån för specialsjukvården (624 t ), familjetjänster (46 t ), ekonomitjänster (915t uteblivna försäljningsvinster), näringsliv (26t ), turism (12 t ), avfallshantering (91 t ), vattentjänster (316 t ) och miljövård (7 t ). På avdelningsnivå visar dock endast socialavdelningen (0,4 M ) och ekonomiavdelningen (0,9M ) ett sämre utfall än det budgeterade. Väståbolands stads totala driftsutgifter var 97,8 M och driftsinkomsterna var 26,6 M varvid nettoutgiften för driften blev 71,2 M, vilket till 99,8 % motsvarar nettoutgiften den förändrade budgeten. Driftsinkomsterna finansierade driftsutgifterna till 19 % (externa). Både driftsutgifter och driftsinkomster överskred budgeten. Detta kan betraktas som ett typiskt fenomen för samgångskommuner. Den försämrade skatteutvecklingen gör sedan att årsbidraget är 3,4 M. Den kommunala inkomstskatteprocenten var under år ,25 % vilket innebar en sänkning av skatteprocenten då de gamla kommunernas vägda medelskatteprocent år 2008 var 19,45. Årsbidraget räcker till att täcka avskrivningarna till 94 %. Investeringarna förverkligades till en nettokostnad på 6,7M, eller 81 %. Det ackumulerade överskottet från de gamla kommunerna var 1,6 M. Kommunen har därmed vid ingången av år 2010 ett ackumulerat överskott på 1,3 M. Vid uppgörande av budget för 2010 beräknades det uppstå ett ackumulerade underskott för ekonomiplaneåren , utgående från prognosen för resultatet Utgående från det förverkligade resultatet 2009 uppstår det dock ett ackumulerat överskott under ekonomiplaneåren. Kommunallagens krav på att uppgöra ett åtgärdsprogram ifall det förväntas uppstå ett ackumulerat underskott under ekonomiplaneåren gäller inte mera för Väståbolands stad. Stadens åtgärdsprogram återspeglar dock en strävan till förbättringar, kostnadsminskningar och rationaliseringar som oberoende av Kommunallagens krav är behövliga. Staden kunde inte täcka driften och investeringar med finansieringen från skatter, statsandelar utan var tvungen att öka lånestocken med 3,4 M. Lånestocken är nu / invånare vilket är avsevärt mera än medeltalet i landet (1 875 /invånare). 8

9 4 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN Avdelningschef, stadsjurist Monica Avellan Val Väståbolands stads första gemensamma val förrättades , Europaparlamentsvalet Förhandsröstningen förrättades Valförrättningen genomfördes på ett bra och ytterst kostnadseffektivt sätt. Centralvalnämnden och röstningsområdenas valnämnder fungerade rutinerat. Personal i alla kommunområden talkoarbetade som valfunktionärer under sin arbetstid, och fungerade även som avlönad arbetskraft vid valförrättningen under kvällar och veckoslut. Det ekonomiska utfallet av valverksamheten överträffade det budgeterade tack vare personalens talkoinsatser. Enligt budgeten var nettot , medan det verkliga utfallet var Revision Verksamheten består av: - OFR-revision i enlighet med kommunallagen och stadens förvaltningsstadga samt - revisionsnämndens verksamhet i enlighet med kommunallagen och stadens förvaltningsstadga. Revisionsnämnden har under år 2009 utarbetat planer för utvärderingsarbetet av Väståbolands stad åren och inlett detta arbete. De gamla kommunernas revisionsnämnder skötte utvärderingen av år 2008, varför kostnader för detta belastar revisionens kostandsställe år 2009, då arbetet till stor del utfördes under kalenderåret Samma premisser gäller OFR-revisionen, d.v.s. planer för den lagstadgade revisionen av den nya stadens första fullmäktigeperiod har uppgjorts och granskningen av år 2009 inleddes. Kostnaderna för 2008 års OFR-revision av de gamla kommunerna belastar även de till stor del revisionens kostnadsställe under kalenderåret Verksamheten har handhafts i enlighet med lag och fullmäktiges beslut och den har hållits inom givna budgetramar. Centralförvaltning De största utmaningarna för centralförvaltningen 2009 har varit att skapa fungerande sammanträdesfunktioner för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, att lära många nya användare att använda ärendehanteringsprogrammet Dynasty, att utgallra och iordningställa de tidigare kommunernas arkiv så att de kan avslutas, att starta upp verksamheten i stadens egen telefonväxel och skapa en fungerande telefontrafik. Stadsstyrelsens föredragningslistor har tillställts medlemmarna elektroniskt, och stadsstyrelsens protokoll har även justerats elektroniskt. Den elektroniska justeringen av protokoll har centralförvaltningen även rekommenderat för övriga kollegiala organ, eftersom den visat sig vara välfungerande. Vissa tekniska problem med den elektroniska föredragningslistan har förekommit, men de har kunnat lösas efter hand. Den klaraste fördelen är att föredragningslistan snabbt kan distribueras till stadsstyrelsens medlemmar. Arkivsekreterare Katarina Pihl har i samarbete med Documenta Oy ordnat skolningstillfällen för dem som ska använda ärendehanteringsprogrammet Dynasty. Dessutom har hon givit personlig handledning åt många av användarna, dels skräddarsydd efter deras särskilda behov, dels allmän handledning åt dem som inte deltagit i den gemensamma utbildningen. Katarina Pihl har till sin hjälp för arbetet med uppordnandet av arkiven i kommunområdena haft arkivassistent Tanja Ekfors, som var tidsbundet anställd under tiden Det fortsatta arbetet måste utföras av informationssekreterarna i arkivsekreterarens handledning. Stadens egen telefonväxel och GSM-baserade telefoni togs i bruk Strax uppstod det problem både i tekniken och i sättet att använda de nya telefonerna. Problemen löstes an efter de uppkom av Sonera, som levererat tekniken, och av konsulten Learnpoint Oy / Jussi Kivimäki. Under hösten har tekniken börjat fungera på ett tillförlitligt sätt, och Jussi Kivimäki har på uppdrag av förvaltningsavdelningen och utvecklingsavdelningen kartlagt de problem som ännu funnits i telefontrafiken. Kivimäki och informationssekreterare Åsa Knuts har besökt avdelningarna och därutöver särskilt jobbat med hälsocentralens telefoni. Slutrapport och anvisningar om hur telefonsystemet ska användas gavs vid slutrapportering för ledningsgruppen Övergången till GSM-baserad telefoni och egen telefonväxel förbereddes med en alltför snäv tidtabell, kan vi efteråt konstatera. Men problemen har lösts efter hand, och nu fungerar telefontrafiken på ett tillfredsställande sätt. Telefonväxeln i Iniö är bemannad med två telefonister, och som vikarie för dem 9

10 fungerar informationssekreteraren vid Iniö områdeskontor. Telefonisterna fungerar även de som informationssekreterarens vikarier, och växeln har blivit en välfungerande enhet. I Väståbolands stad fanns före samgången fem stads-/ kommunkanslier, vilkas uppgifter beträffande centralförvaltnings- och personalförvaltningsfunktioner nu övertagits av förvaltningsavdelningen. Detta har skapat ett högt arbetstryck på avdelningens personal i Pargas. Till den del det är möjligt, fördelas arbetsuppgifter till områdeskontoren och till personalenhetens anställda i Houtskär. Förvaltningsavdelningen gavs i det ekonomiska anpassningsprogrammet för åren i uppgift att förverkliga inbesparing, utöver det som budgeterats för Det kan konstateras, att förvaltningsavdelningen sammanlagt inbesparat I detta belopp ingår ett anslag för löneharmonisering om som är oanvänt, så den egentliga inbesparingen är Information Informationsenheten har vidareutvecklat och uppdaterat intra- och Internetsidorna. Till personalen har getts en anvisning om att var och en borde gå in en gång på dagen på intranetsidan LOGGen, föra att hålla sig uppdaterad om för de anställda viktiga händelser. Via LOGGen kan man nå ut till hela personalen med aktuell information, men LOGGen innehåller också viktigt material, såsom blanketter, och fungerar som en faktabank t.ex. i personalärenden. Stadens Internetsidor har granskats och justerats enligt den kundrespons som informatören och informationssekreterarna mottagit. Informatören har ordnat utbildning för personalen i användningen av publikationssystemet på intra- och Internetsidorna, och har uppgjort kommunikationsanvisningar för enhetscheferna. Informationssekreterarna har även internt utbildats i användningen av Dynasty och stadens intranet- och Internetsidor. De har fyllt en viktig funktion som en kontaktlänk mellan den tidigare kommunen och Väståbolands stad. De har också aktivt och självständigt jobbat för att utveckla sina arbetsuppgifter så att de motsvarar de lokala behoven. Dessutom har de specialiserat sig på olika uppgifter såsom stadens telefontrafik, stödperson för ärendehanteringsprogrammet Dynasty och förhandsröstningen i Skärgården. Informationsenheten har utarbetat informationsbladet Nytt ( 10 nr ) och invånartidningen Vesta. Layouten och upplägget för Nytt har justerats i enlighet med den kundrespons som inkommit. Informationsbladet Nytt är en viktig informationslänk mellan de olika kommunområdena. Informatören har koordinerat stadens arbetsplatsannonser och planerat annonser och kampanjer i samarbete med turismenheten och miljöavdelningen. Informatören har även skött om införandet av stadens upphandlingsannonser på populärt kallad HILMA. Informationsenheten har planerat och deltagit i Resemässan och i Bo- och Byggamässan i samarbete med turism- och miljöavdelningen. Informatören har fungerat som kontaktperson för fritidsboende i Väståboland, och har organiserat Stugboendeforum / Mökkiläisfoorumi i samarbete med fritidsboendeföreningarna. Informatören har organiserat informationsmöten för invånare och personal i samarbete med stadsdirektören och personalchefen. Väståbolands stad vann brons i FM i kommunal marknadsföring som arrangeras av Finlands Kommunförbund, Finlands regionala utvecklingssammanslutning rf och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Staden vann brons i kategorin konkurrenskraft. Staden belönades för hela sin nya information och kommunikation, som inbegriper bl.a. den nya logon, informations-, image- och invånartidningarna, olika annonsmallar och blanketter samt stadens intranet- och Internetsidor. Åbogruppen vid Mark Suomen Markkinointiliitto Finlands Marknadsföringsförbund ry premierade de bästa bidragen i tävlingen Årets reklam i januari Väståbolands stads sommarkampanj för båtfolk blev tredje i kategorin direktreklam. Närservice Närservicenämnderna ordföranden, stadsjuristen och informationssekreteraren vid Korpo områdeskontor kom samman i Korpo för att diskutera närservicenämndernas uppgifter och sätt att arbeta. Vid mötet konstaterades att det är viktigt att närservicenämnderna tryggar lokalservicen, tar initiativ och ger utlåtanden. Det konstaterades också att närservicenämnderna själva kommer att finna sin roll och utforma sitt sätt att arbeta framöver. Under det gångna året har närservicenämnderna arbetat aktivt. Närservicenämnderna har haft olika tyngdpunkter i sin verksamhet, men arbetet har kommit väl igång. Informationssekreterarna sköter om närservicenämndernas kanslifunktion och bistår i beredningen av de ärenden som skall behandlas i nämnderna. 10

11 Förvaltningsavdelningen ordnade en dag med öppna dörrar i Iniö områdeskontor. Tillfället med glögg och kaffe var välbesökt, och gav möjlighet för anställda och kommuninvånare att träffas och diskutera direkt med varandra. På plats fanns också representanter för Iniö närservicenämnd. Personal Inom personaltjänster har verksamheten främst handlat om att utveckla gemensamma modeller för att sköta stadens personalärenden. Förslaget till en ny personalstrategi utarbetades parallellt med stadens övriga strategiarbete tillsammans med kommunförbundets och kommunala arbetsmarknadsverkets konsulter inom ramen för projektet Mobilisering Strategin godkändes i december Personaltjänster ansvarar för löneräkningsfunktioner med personalprogrammet Pegasos. Den interna rådgivningen har under år 2009 gått ut på att ge förmännen de verktyg de behöver för nyanställningar och andra personalbeslut för att garantera en enhetlig personalpolitik. En harmonisering av de löneskillnader som beror på kommunsammanslagningen har påbörjats. Personaltjänster ansvarar för gemensamma satsningar på arbetshälsa och välmående, under år 2009 har samarbetet mellan personaltjänsterna och företagshälsovården utvecklats. Arbetarskyddschefen tar del av riskkartläggningar samt den information som företagshälsovårdens sakkunniga rapporterar från arbetsplatsbesök och utredningar. EKONOMIAVDELNINGEN Avdelningschef, ekonomidirektör Patrik Nygrén Ekonomitjänster Ekonomiavdelningen bildades av de gamla kommunernas ekonomipersonal och flyttade till nyrenoverade verksamhetsutrymmen i Nagu februari Den samlade kompetensen har medgivit en förnyelse av arbetssätten och arbetsuppgifterna på ett sätt som beaktar det interna kontrollen och som medger en större specialisering. Ekonomiavdelningen har lärt sig att arbeta som ett team och lösa de utmaningar som det exceptionella första året fört med sig. Året har för de anställda inneburit exceptionellt stora förändringar då både organisation och kontoplan, arbetsredskapen, arbetsuppgifterna, arbetsrutinerna, arbetsplats och medarbetare förändrats. Ekonomiavdelningen har under 2009 gjort ett massivt utvecklingsarbete där ekonomiförvaltningsprogram, program för allmän fakturering, program för betaltrafik har förnyats. Också en stor del av arbetsprocesserna har förändrats. Programmen är av central betydelse och har haft en omfattande integrering till ett 10-tal övriga program inom kommunen. I bruktagandet har inneburit ett omfattande konfigureringsarbete och en omfattande skolning. I bruk tagandet av den nya organisationen och en ny kontoplan har också föranlett ett stort tilläggsarbete. UTVECKLINGSAVDELNINGEN Avdelningschef, biträdande stadsdirektör Mikael Grannas Näringsliv Företagsrådgivaren Carl-Bertil Tauler gick på tjänsteledighet på våren 2009 för att fungera som Nordiska Ministerrådets skärgårdskoordinator och han sade upp sig vid årsskiftet. Denna enhet administrerar även stadens projektverksamhet och ansvarar för Region Åbolands återstående verksamhet. Skatteproblematiken på Region Åboland har belastat personalen en hel del främst under första hälften av verksamhetsåret. En av enhetens två projektkoordinatorer gick på moderskapsledighet på sommaren och hon ersattes via ett utvecklingsprojekt. Turism Under verksamhetsåret har det skett en del ändringar i turisminformationspunkterna inom Väståboland, då främst Pargas turistinfo flyttades från Urlundsvägen till stadshuset och Houtskärs informationspunkt flyttade från Lyckebo till Skärgårdsboden i Näsby. Den inhemska turismen ökade kraftigt under året, vilket tydligast kan märkas i att passagerarantalet längs Ringvägen ökade med 15 %. En ny båtrutt startade mellan Pargas-Sattmark-Airisto-Nagu. Två nya hotell öppnade: Hotel Strand och Hotel Nestor. 11

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten...

BOKSLUTET 2013. 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 19 5. Risker och osäkerhetsfaktorer i verksamheten... BOKSLUT 2013 BOKSLUTET 2013 Innehållsförteckning... sid 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 8 4. Väsentliga händelser i stadens verksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt...

Innehållsförteckning... sida. 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... BOKSLUT 2014 Bokslut 2014 BOKSLUTET 2014 Innehållsförteckning... sida 1. Stadsdirektörens översikt... 3 2. Stadens förvaltning och personal... 4 3. Allmän ekonomisk översikt... 7 4. Väsentliga händelser

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2015... 15 Driftsbudget... 16 Koncerntjänster... 17 Bildning... 45 Social- och hälsovård... 58 Miljö...

Läs mer

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING

H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING H&M HENRICSON MANAGEMENT CONSULTING SAMMANSLAGNINGSUTREDNING FÖR KIMITOÖNS KOMMUN OCH PARGAS STAD MELLANRAPPORT STYRGRUPPEN 11.2.2014 Marcus Henricson H&M Henricson Management Consulting Neoviusgatan 29,

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VASA STADS BOKSLUT 2013

VASA STADS BOKSLUT 2013 VASA STADS BOKSLUT 2 BOKSLUT Vasa stads ekonomisektor Stadsstyrelsen 31.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Stadsdirektörens översikt 1 I VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 1. VASA STADS FÖRVALTNING 3 1.1 Stadens organisation

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer