CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)"

Transkript

1 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inte annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inte annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift Uppgifterna kan besvaras i enlighet med verket Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, som KHT-yhdistys Föreningen CGR ry utger. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i verket Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som också utges av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgifterna är fiktiva. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Den i rubriken för varje uppgift angivna svarstiden anger svarets vikt vid bedömningen. Vid bedömningen av svaren kan man få såväl plus- som minuspoäng. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. Med ett bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt Finlands gällande bokföringslag upprättat annat bokslut än det i lagens 7 a kapitel avsedda bokslutet som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto då du besvarar uppgifterna. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Exempelvis en examinand, vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnet: Del 1 Uppgift 1_ Del 1 Uppgift 2_ osv. Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras

2 2 (26) Uppgift 1 (80 min) En europeisk kapitalplacerare letar efter ett lämpligt köpobjekt i Finland. Placeraren är intresserad av spelproduktföretaget Oy Virtuaalisepät Ab:s verksamhet. Ett problem har uppstått då kapitalplaceraren inte helt förstår den ekonomiska information som har producerats utgående från Oy Virtuaalisepät Ab:s FAS-bokslut. Därför har kapitalplaceraren tagit kontakt med din chef GRM Taito Tarkkanen. Kapitalplaceraren har bett om hjälp med det kommande IFRS-konverteringsprojektet. Du är revisionsassistent i GRM-sammanslutningen och din uppgift är att bistå vid omvandlingen (konversionen) av Oy Virtuaalisepät Ab:s FAS-bokslutsuppgifter till IFRS-bokslutsuppgifter. Du har en timme till det inledande samtalet gällande konverteringsprojektet med kapitalplacerarens representant. Du har fått tillgång till bolagets verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och principer för upprättandet av bokslutet för den räkenskapsperiod som avslutades Uppgift a) Presentera på det sätt som visas i exemplet här nedanför de åtta mest centrala punkter som bör beaktas vid konverteringen av det bokslut för Oy Virtuaalisepät Ab som följer FAS till ett IFRS-bokslut. I ditt svar ska du också beskriva skillnaderna mellan IFRS och FAS i dessa centrala punkter. b) Ange vid varje punkt vilken IFRS-/IAS-standard som är aktuell. c) I ditt svar ska du berätta vad det är i bokslutet som antyder att den aktuella IFRS/FAS-skillnaden bör beaktas i Oy Virtuaalisepät AB:s IFRSkonverteringsprojekt. d) Beskriv vilken effekt skillnaden den ifrågavarande behandlingen har på IFRSbokslutet. Svaren behöver inte innehålla några numeriska uppskattningar av skillnaderna eller skillnaderna i presentationen av bokslutet. a) FAS/IFRS -skillnad b) IFRS/IAS -standard c) Hur framgår den fråga som ska beaktas av bokslutet d) Beskrivning av effekten Svarsexempel: Svarsexempel: Svarsexempel: Svarsexempel: Behandling av skillnad X: Den aktuella skillnaden X behandlas i ett IFRS-bokslut på sätt a. Däremot behandlas skillnaden i FASbokslutet på sätt b. Fråga X behandlas i standarden/standarderna IFRS/IAS (siffra eller siffror) Av bolagets balansräkning och verksamhetsberättelse framgår att bolaget har mycket aktuellt gällande fråga X. Frågan blir betydande genom frågorna a och b Behandlingen av frågan enligt IFRS förbättrar sannolikt resultatet i IFRS-bokslutet och försämrar soliditeten.

3 3 (26) Oy Virtuaalisepät Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE Allmänt Bolaget utvecklar dataspel. Bolagets mål är att tillverka ofarliga dataspel som stöder utvecklingen hos ungdomar i målgruppen. I sin verksamhet satsar bolaget på beaktande av humana och naturliga värden. Styrelsemedlemmarna i bolaget grundade bolaget den Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Efterfrågan på bolagets produkter sjönk något jämfört med tidigare år, men låg fortfarande på bra nivå. Omsättningen år 2008 var ,00 euro ( ,00 euro år 2007). Rörelsevinsten år 2008 var ,57 euro ( ,78 euro år 2007). Liksom under tidigare räkenskapsperioder satsade bolaget kraftigt på produktutveckling år Bolagets verksamhet påverkades av den lågkonjunktur som började i slutet av år Denna ledde till samarbetsförhandlingar i bolaget och uppsägning av 4 personer i slutet av år Det beslöts att den övriga personalen var permitterade i januarifebruari Bolaget sade dessutom upp sitt hyresavtal, som man hade konstaterat vara dyrt, och i början av november 2008 flyttade bolaget till en mindre lokal. Bolaget anpassade sin hyresnivå med ett nytt, förmånligt hyresavtal på 10 år. De nämnda arrangemangen orsakade en extra kostnad på cirka euro för räkenskapsperioden Uppskattning av den ekonomiska situationen och resultatet Bolagets ekonomiska situation är stabil och bra. Nyckeltal för affärsverksamheten samt den ekonomiska ställningen och resultatet Omsättning , , ,69 Ökning/minskning av omsättning -7,1 % 11,95 % 12,3% Rörelsevinst , , ,65 Rörelsevinst/omsättning 20,8 % 26,2 % 8,3 % Avkastning på eget kapital 57,3 % 69,6 % 21,6 % Soliditet 29,5 % 36,1 % 45,8 %

4 4 (26) Nyckeltal och övriga uppgifter om personalen Oy Virtuaalisepät Ab Genomsnittligt antal anställda Löner och arvoden , , ,78 Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt övriga faktorer som påverkar affärsverksamhetens utveckling Den allmänna ekonomiska recessionen i Europa och hela världen har påverkat affärsverksamheten under räkenskapsperioden. Fortsatt recession är en betydande riskfaktor även under följande räkenskapsperiod. Organisation och förvaltning Under räkenskapsperioden satt följande personer i bolagets styrelse Ilkka Hallinto, ordförande Kalle Ohjelmoija Jaana Asentaja Matti Tietäjä är verkställande direktör för bolaget. CGR Maria Tietäväinen är revisor för bolaget. Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen Såsom man kunde notera redan i slutet av år 2008 har lågkonjunkturen en negativ effekt på efterfrågan på produkterna. Efterfrågan väntas sjunka något från föregående räkenskapsperiod. Omsättningen väntas dock ligga på samma nivå som under den avslutade räkenskapsperioden eftersom en spelnyhet kommer att lanseras mot slutet av året. Av samma orsak kommer kostnaderna för forskning och utveckling att stiga något jämfört med föregående räkenskapsperiod. Bolagets kontinuerliga satsning på forskning och utveckling är följden av köpet av en affärsverksamhet år Denna resulterade i att ett flertal toppspecialister flyttade över till bolaget från en konkurrent. I det skedet gjordes en bokföring av goodwill på totalt cirka euro, som avskrivs på 10 år. Bolagets aktier Bolaget har aktier och bolagets aktiekapital är euro. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Styrelsens förslag till åtgärder gällande bolagets resultat för räkenskapsperioden I bokslutet uppgår de utdelningsbara medlen till ,69 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är ,38 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till balanserade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder och att ingen vinstutdelning görs.

5 5 (26) Oy Virtuaalisepät Ab RESULTATRÄKNING (EUR) Omsättning , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,66 Material och tjänster , ,80 Personalkostnader , ,24 Avskrivningar och nedskrivningar , ,76 Övriga rörelsekostnader , , , ,88 Rörelsevinst , ,78 Finansiella intäkter och kostnader , ,60 Vinst före extraordinära poster , ,18 Extraordinära poster +/- 0,00 0,00 Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter , ,18 Bokslutsdispositioner , ,00 Inkomstskatt , ,42 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,76

6 6 (26) Oy Virtuaalisepät Ab BALANSRÄKNING (EUR) AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar , ,89 Materiella tillgångar , ,78 Bestående aktiva sammanlagt , ,67 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar , ,80 Kassa och bank , ,40 Rörliga aktiva sammanlagt , ,20 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87 PASSIVA Eget kapital Aktiekapital , ,00 Överkursfond , ,00 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,56 Räkenskapsperiodens vinst , ,76 Eget kapital sammanlagt , ,32 Ackumulerade bokslutsdispositioner , ,36 Avsättningar , ,00 Främmande kapital Kapitallån , ,00 Långfristigt främmande kapital , ,66 Kortfristigt främmande kapital , ,53 PASSIVA SAMMANLAGT , ,87

7 7 (26) Oy Virtuaalisepät Ab NOTER PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Omsättning Pensioner Bolagets omsättning består av projekt som varar 6 12 månader. Bolaget följer upp sina pågående projekt enligt projekt, vilket betyder att bolaget hela tiden har en klar bild av projektets ekonomiska situation. Försäljningen upptas som omsättning då projektet är klart och kunden har godkänt projektet. De anställdas pensionsskydd har skötts via ett externt pensionsförsäkringsbolag. Pensionsutgifterna upptas som kostnad det år då de uppstår. Enligt ett avtal som har ingåtts med försäkringsbolaget har de anställda vid bolaget som börjat arbeta före år 2004 rätt att gå i pension vid 60 år. Pensionen fastställs utgående från personens inkomster och längden på anställningsförhållandet. Värderingsprinciper och värderingsmetoder Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till sin anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. Avskrivningarna enligt plan på materiella och immateriella tillgångar räknas ut som jämna avskrivningar och de grundar sig på tillgångarnas uppskattade ekonomiska livslängd. Den uppskattade ekonomiska livslängden för olika tillgångsgrupper är: Immateriella tillgångar Goodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Maskiner och inventarier Materiella tillgångar 5 år 10 år 10 år 3-10 år 4-10 år Penningmedel I balansräkningen upptas penningmedlen till sin anskaffningsutgift. Penningmedlen inkluderar kontanta pengar och bankdepositioner. Finansieringsskulder I bokföringen har finansieringsskulderna upptagits till sitt verkliga värde med avdrag för transaktionskostnaderna. Finansieringsskulderna klassificeras som långfristiga skulder om de har en förfallodag som ligger längre fram i tiden än 12 månader från bokslutstidpunkten och i övrigt som kortfristiga.

8 8 (26) Forsknings- och produktutvecklingsutgifter Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har bokförts som kostnader det år då de har uppstått. Avsikten med bolagets utvecklingsverksamhet är att åstadkomma en tillgång som är tekniskt genomförbar och klar för försäljning. En separat uppföljning av bolagets utvecklingsutgifter görs för att man på ett tillförlitligt sätt ska kunna fastställa utgifterna för utvecklingsfasen. Poster i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta bokförs till kursen vid transaktionstidpunkten. De fordringar och skulder i utländsk valuta som finns i balansräkningen vid bokslutstidpunkten värderas till kursen på bokslutsdagen. Kursdifferenserna för affärstransaktionerna bokförs i resultaträkningen. Kursdifferenser i finansieringen bokförs till nettobelopp som finansieringsintäkter eller finansieringskostnader. Eftersom posterna i utländsk valuta är små skyddar bolaget inte sina fordringar eller skulder. Reserveringar Avsättningar Kapitallån En reservering bokförs då det till följd av någon tidigare händelse har uppstått en juridisk eller reell skyldighet i koncernen och det är sannolikt att det krävs en ekonomisk prestation för att uppfylla skyldigheten och att man på ett tillförlitligt sätt kan uppskatta skyldigheten. De spelprodukter som bolaget planerar ges en 24 månaders produktfelsgaranti för betydande funktionsbrister. För de projekt som har slutförts under räkenskapsperioden har man utgående från erfarenheter från tidigare år bokfört en uppskattad avsättning som upplöses då 24 månader har förflutit från det att projektet blev klart. I bokföringen har kapitallånen behandlats i enlighet med bestämmelserna i den gällande aktiebolagslagen. Reserveringar för omorganisering Reserveringarna för omorganisering av verksamheten har bokförts som passiva resultatregleringar utgående från ledningens preliminära uppskattning eftersom de anställda inte ännu har informerats om detta.

9 9 (26) Uppgift 2 (80 min.) Du är assistent i ett revisionsteam i revisionssammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy. Revisionsteamet granskar Pohja Prosessi Oy. CGR Janne Tilintarkastaja är huvudansvarig revisor. Din uppgift är att granska förvaltningen och intäktsföringen av bolagets projekt i bokslutet. Tammerforsbolaget Pohja Prosessi Oy:s bransch är att i Finland bistå olika typer av produktionsbolag med effektivisering av processerna så att de blir mera energivänliga. Pohja Prosessi Oy utbildar kunderna i energifrågor och planerar nya typer av processer för kunderna. Intäkterna från utbildning och projekt bokförs på skilda konton i huvudboken. Pohja Prosessi Oy:s omsättning består huvudsakligen av intäkter från planeringsarbete. Längden på projekten varierar från ett par månader till ett år. Pohja Prosessi Oy ingår skriftliga avtal med kunderna. Projektpriset, betalningsposterna samt tidpunkten för dem fastställs i avtalet. Pohja Prosessi Oy följer följande praxis gällande betalningsposterna och deras tidpunkt: - 50 % av avtalet betalas då avtalet undertecknas - 50 % betalas då projektet är klart Pohja Prosessi Oy:s organisationsschema är som följande: Verkställande direktör Projektchef Ekonomichef Processingenjör (5 st.) Projekt-samordnare Bokförare Pohja Prosessi Oy:s projektchef sköter självständigt avtalen med kunderna. Pohja Prosessi Oy har ingen praxis där projektchefen skulle gå igenom avtalen med till exempel verkställande direktören, som är utbildad jurist. Pohja Prosessi Oy bokför inkomsten som intäkt utgående från färdighetsgraden. Pohja Prosessi Oy har följt upp projekten genom att jämföra de förverkligade timmarna i projektet med antalet uppskattade timmar. Antalet projekttimmar följs upp i en tillämpning som heter Hour. Bolaget har redan i flera år tillämpat den ovannämnda principen för bokföring av intäkter. Projektsamordnaren har ansvarat för Pohja Prosessi Oy:s delintäktsföring. Samordnaren går månatligen igenom situationen för de

10 10 (26) olika projekten tillsammans med projektchefen och ansvarar för intäktsföringen av projekten. Av de erhållna förskotten upplöses den andel som ska intäktsföras. Den intäktsförda posten bokförs som aktiv resultatreglering om förskotten redan har upplösts d.v.s. över 50 % av projektet är klart. Efter det att projektet har gåtts igenom, antecknas datum för genomgången i Excel. Pohja Prosessi Oy:s långvariga projektsamordnare slutade jobba i bolaget i april Den nya projektsamordnaren är Anne Aalto, som nyligen utexaminerats från handelshögskolan. Pohja Prosessi Oy använder bokföringsprogrammet HelppoTili och bolaget följer upp projekten i Excel. Projektsamordnaren registrerar även projektbokföringarna i bokföringen. Den övriga bokföringen sköts självständigt av bokföraren (betalningar, löner, bokföring av memorialverifikationer osv.) utan att någon annan godkänner dem. Pohja Prosessi Oy:s intäkter från utbildning faktureras och intäktsförs efter utbildningstillfället. Processingenjörerna ger faktureringstillstånd. Bokföraren skriver och registrerar fakturan. Fakturorna skrivs i euro. Pohja Prosessi Oy:s räkenskapsperiod är Pohja Prosessi Oy:s omsättning har ökat med 41 % jämfört med föregående år. Vid räkenskapsperiodens slut har Pohja Prosessi Oy två stora pågående projekt samt dessutom ett flertal utbildningstillfällen. Omsättningen består av utbildningstillfällena euro, avslutade projekt euro och övriga projekt, som är öppna vid räkenskapsperiodens slut. Utbildningstillfällena och projekten är helt oberoende av varandra. Under räkenskapsperioden har man redan i början av augusti kontrollerat de avslutade projekten och avsikten är nu att granska de projekt som är öppna vid tidpunkten för bokslutet samt intäktsföringen av dem. CGR Janne Tilintarkastaja kommer att leda, övervaka och gå igenom det utförda arbetet. Uppgift a) Gör en förteckning över väsentliga, farliga arbetskombinationer i Pohja Prosessi Oy. Vad rekommenderar du för att avlägsna de farliga arbetskombinationerna? b) Granska Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning (bilaga 2) och dokumentera väsentliga fel och brister. c) Upprätta en utredning med förslag till korrigeringar av fel/brister i anknytning till delintäktsföringen i Pohja Prosessi Oy:s bokslutsutkast för Observera att samtliga bokföringar har gjorts i bokslutet, vilket betyder att frågan är huruvida uppgifterna har presenterats på rätt sätt. Du behöver inte beakta siffrorna för föregående år, bokslutsprinciperna eller om bokslutet i övrigt är fullständigt. BILAGA 1 Bokslutsutkast BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning

11 11 (26) BILAGA 1 Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast)

12 12 (26) Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast) Sida Verksamhetsberättelse ingår inte i examensmaterialet Resultaträkning 13 Balansräkning Finansieringsanalys ingår inte i examensmaterialet Noter Bokslutets underskrifter 21 Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag 22

13 13 (26) Pohja Prosessi Oy RESULTARÄKNING Not OMSÄTTNING , ,77 Övriga rörelseintäkter , ,31 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,02 Förändring av lager , ,22 Köpta tjänster , ,69 Material och förnödenheter sammanlagt , ,93 Personalkostnader Löner och arvoden , ,17 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,81 Övriga lönebikostnader , ,47 Personalkostnader sammanlagt , ,45 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,90 Övriga rörelsekostnader , ,33 RÖRELSEVINST , ,47 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,38-751,54-422, , ,35 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen , , , ,35 Inkomstskatter , ,57 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,59

14 14 (26) Pohja Prosessi Oy Not BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,58 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,16 Övriga fordringar , ,52 Aktiva resultatregleringar , ,70 Kortfristiga fordringar sammanlagt , ,38 Kassa och bank , ,91 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87

15 15 (26) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,33 Överkursfond , ,62 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder ,58 69,43 Räkenskapsperiodens vinst , ,59 Eget kapital sammanlagt , ,97 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,97 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,66 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott 1 499, ,36 Leverantörsskulder , ,98 Övriga skulder , ,90 Passiva resultatregleringar , ,03 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , ,26 PASSIVA SAMMANLAGT , ,86

16 16 (26) Pohja Prosessi Oy NOTER 1. PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT Anläggningstillgångar I balansräkningen har de materiella tillgångarna upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har räknats ut som jämna avskrivningar utgående från den ekonomiska livslängden för de materiella tillgångarna. Maskiner och inventarier avskrivs på 3 5 år. Kundfordringar Kundfordringarna har värderats till sitt förväntade realiseringsvärde, som är det ursprungliga faktureringsvärdet med avdrag för i fordringarna ingående osäkra fordringar. Då det finns motiverade bevis för att alla fordringar inte kan indrivas till ursprungliga villkor görs en kreditförlustreservering. Likvida medel Likvida medlen består av kontanta medel och bankdepositioner. Avsättningar En avsättning upptas i balansräkningen då bolaget till följd av en tidigare händelse har en existerande juridisk eller reell skyldighet och det är sannolikt att det belopp som skyldigheten gäller kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till finsk valuta till kursen på bokslutsdagen. Intäktsföring av projekt Långfristiga projekt intäktsförs enligt sin färdighetsgrad. Färdighetsgraden har uträknats utgående från de förverkligade timmarna och det uppskattade totala antalet timmar. De timmar som har utförts som underleveransarbeten ingår i antalet timmar. Den förutsedda förlusten på sådana projekt som går med förlust och ingår i orderstocken har i sin helhet bokförts som kostnad. Bokföring av pensioner Pensionsskyddet för bolagets anställda har skötts genom externa pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden grundar sig på uträkningar gjorda av aktuarier. Pensionsutgifterna bokförs som kostnad det år de uppstår. Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997).

17 17 (26) Pohja Prosessi Oy NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I noterna till resultaträkningen betyder 2009 räkenskapsperioden och 2008 räkenskapsperioden ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Överlåtelsevinster från anläggningstillgångar AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Förändring av avskrivningsdifferens Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivningsdifferens Ackumulerad avskrivningsdifferens Förändring ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader Telefon-, datatrafik- och kontorskostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader sammanlagt Revisorsarvoden Revisionsarvoden Skatterådgivning 5 5 Övriga arvoden 3 0 Sammanlagt FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar

18 18 (26) Pohja Prosessi Oy 3. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 3.1 MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar 30 Minskningar -346 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar på minskningar 291 Räkenskapsperiodens avskrivning -145 Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde VÄSENTLIGA POSTER BLAND ÖVERFÖRDA POSTER Aktiva resultatregleringar Personalkostnader 7 7 Inkomstskatt 19 2 Övriga Sammanlagt Passiva resultatregleringar Marknadsföringskostnader Hyror Löner, inklusive sociala kostnader Övriga Sammanlagt

19 19 (26) Pohja Prosessi Oy 3.3 EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital Överkursfond Överkursfond Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Ackumulerade vinstmedel Sammanlagt Uträkning av utdelningsbart eget kapital Balanserad vinst 0 0 Räkenskapsperiodens vinst AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar INKOMSTSKATTER Räkenskapsperiodens skatt Skattefordran Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Latenta skattefordringar Avsättningar 50 70

20 20 (26) Pohja Prosessi Oy 5. ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp som ska betalas på leasningsavtal Belopp som ska betalas följande räkenskapsperiod Belopp som ska betalas senare Sammanlagt NOTER GÄLLANDE PERSONALEN Medelantal anställda i bolaget Tjänstemän Arbetare 20 10

21 21 (26) Pohja Prosessi Oy Datering och underskrift Tammerfors 2009 Pentti Johtaja Verkställande direktör Sirpa Hallinto Styrelseordförande Ville Viiksekäs Styrelsemedlem Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag getts revisionsberättelse., 2009 TAITO TILINTARKASTUS OY CGR-sammanslutning CGR Janne Tilintarkastaja

22 22 (26) Pohja Prosessi Oy FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONS- SLAG SAMT FÖRVARINGSSÄTT Balansbok Dag- och huvudbok Reskontraspecifikation Lönebokföringens verifikationer Försäljningsfakturor Inköpsfakturor Memorialverifikationer Bankverifikationer Separat inbunden ADB-listor ADB-listor Verifikationsslag 1, som pappersverifikation Verifikationsslag 2, som pappersverifikation Verifikationsslag 3, som pappersverifikation Verifikationsslag 4, som pappersverifikation Verifikationsslag 5, som pappersverifikation

23 23 (26) BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy PROJEKTUPPFÖLJNING Projektsamordnare: Anne Aalto Projektens situation: Projektnamn Inledningsdatum Uppskattat avslutningsdatum Totalpris Fakturerat Uppskattat antal timmar Förverkligade timmar Återstående timmar Pris för arbete/h Gjort % Bör vara intäktsfört Som aktiv resultatreglering Bland erhållna förskott Observationer Värme , , ,5 % ,00 0, ,00 1) Energia , , ,3 % , ,33 0,00 2) Utbildning för Energia Oy ,00 0, ,0 % 8 000, ,00 0,00 Vind , , ,0 % ,00 0,00 0,00 3) Tidvatten , , ,6 % , ,86 0,00 4) Måne , , ,0 % ,00 0,00 0,00 Observationer: 1) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att projektet följer tidtabellen och antalet timmar följer det budgeterade. 2) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att man vid planeringen av projektet glömde att beakta kundens föråldrade verksamhetsomgivning. Därför kommer projektet att gå med förlust. Det verkliga arbetet kommer att ta timmar och priset skulle därmed vara euro, det vill säga att projektet kommer att gå euro med förlust. 3) I juni har cirka 100 timmar reklamarbete köpts som underleverans för projektet. Arbetet utfördes i juni-juli. Dessa timmar ingår i de uppskattade timmarna. 4) Detta projekt gällde kundens fabrik i Kimito och enligt det ursprungliga avtalet skulle det avslutas Kunden ville utveckla projektet så att det också omfattade fabriken i Bjärnå. Fabrikerna är olika till sin karaktär och Pohja Prosessi Oy har inte erfarenhet av en motsvarande fabrik. Inget skriftligt avtal om utvidgning av projektet har ingåtts med kunden.

24 24 (26) Uppgift 3 (80 min.) I dag är det den Du är medlem i revisionsteamet för Diagnoosi Oy, som idkar läkarverksamhet. Diagnoosi Oy förbereder sig för den ordinarie bolagsstämma som ska behandla räkenskapsperioden Bolagets huvudansvariga revisor Antti Auditori kommer till dig och ber dig upprätta ett memorandum som stöd för revisionen av Diagnoosi Oy. Bakgrundsuppgifterna till Diagnoosi Oy och orsakerna till att det beds om ett memorandum framgår av bilaga 1 till uppgiften. Av bilaga 1 framgår bl.a. att det har uppstått meningsskiljaktigheter om användningen av räkenskapsperiodens vinst mellan bolagets styrelseordförande Tiina Terä och styrelsemedlem Erkki Euromaa. Till följd av meningsskiljaktigheterna har Erkki Euromaa bett att få en reservation till styrelsens beslut om förslaget till vinstutdelning i protokollet. Uppgift Redogör i memorandumet för vad Diagnoosi Oy:s styrelse enligt aktiebolagslagen borde ha beaktat då den fattade beslut om förslaget till vinstutdelning. Kommentera i memorandumet på basen av aktiebolagslagen också Erkki Euromaas och Tiina Teräs åsikter om vinstutdelningen. BILAGA 1 Bakgrundsinformation om Diagnoosi Oy och orsakerna till att det beds om ett memorandum

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Enersize OY BALANSBOK

Enersize OY BALANSBOK Enersize OY BALANSBOK 31.12.2016 Bokslut för räkenskapsperioden 1.1.2016 31.12.2016 Innehållsförteckning: Sida Balansräkning 1 2 Resultaträkning 3 Bilagor 4 9 Förteckning över bokslutsböcker 10 Bokslutets

Läs mer

Magnasense Technologies Oy

Magnasense Technologies Oy Bokslut 1.5.2013 30.4.2014 Balansboken skall bevaras till den 2024 30.4. Adress Hermiankatu 6-8 H FO-nummer: 2336219-4 33720 Tammerfors Säte Tammerfors 1 /11 Bokslut för perioden 1.5.2013-30.4.2014 Innehåll

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

REDOVISNINGENS GRUNDER

REDOVISNINGENS GRUNDER REDOVISNINGENS GRUNDER Tid: 3 h Bokföring Texten får medtas 28.08.2006 Hjälpmedel: Kalkylator ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 % 1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Aktiebolag Ab - Asteri kirjanpidon tulostusmalli BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga Kundfordringar Beräknade skattefordringar Övriga

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

GRM-EXAMEN 30.8. 2008

GRM-EXAMEN 30.8. 2008 1(19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 30.8. 2008 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet

Verkställande direktörens kommentarer till kvartalet Första kvartalet 2017 Omsättning var 23 552 T (23 447 T ) Rörelseresultat uppgick till 447 T (299 T ) Resultat blev 540 T (212 T ) Resultat per aktie 0,036 Eget kapital per aktie 0,428 Verkställande direktörens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Tredje kvartalet 2016

Tredje kvartalet 2016 Tredje kvartalet 2016 Periodens omsättning uppgick till 23 010 T (23 464 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 309 T (488 T ) Periodens resultat uppgick till 183 T ( 336T ) Resultat per aktie 0,012

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida.

Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. Inlämningsuppgift 1 Grundkurs i redovisning våren 2008 Jobba i arbetsgrupper. Listan med gruppindelning finns på kursens hemsida. 1. Läs igenom frågorna nedan och diskutera tillsammans utgående från föreläsningarna

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Statrådets förordning

Statrådets förordning Statrådets förordning om uppgifter som ska tas upp i små- och mikroföretags bokslut I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 kap. 6 i bokföringslagen (1336/1997), sådan den lyder i lag

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer