CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 5.9.2009. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) 1 (26)"

Transkript

1 1 (26) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (4 timmar) Lös följande uppgifter (1 3) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och god bokföringssed, om inte annat framgår av uppgiften. Motivera ditt svar, om inte annat framgår av uppgiften. Ta även del av de svarsanvisningar som ges i anslutning till respektive uppgift Uppgifterna kan besvaras i enlighet med verket Tilintarkastusalan standardit ja suositukset, som KHT-yhdistys Föreningen CGR ry utger. Revisorns rapporter kan i svaren upprättas i enlighet med modellerna i verket Tilintarkastusalan kertomukset ja lausunnot, som också utges av KHT-yhdistys Föreningen CGR ry. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna att de företag, personer och identifikationsuppgifter som förekommer i uppgifterna är fiktiva. De förvaltnings- och bokföringshandlingar som saknas i anslutning till uppgifterna samt de bilagor som omnämns i uppgifterna men saknas, har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna. Det har ingen betydelse för lösningen av uppgifterna att bokslutbeloppen på några ställen ges avrundade. Det saknar betydelse för lösningen av uppgifterna på vilka veckodagar datum infaller. Den i rubriken för varje uppgift angivna svarstiden anger svarets vikt vid bedömningen. Vid bedömningen av svaren kan man få såväl plus- som minuspoäng. Man kan få minuspoäng för grammatik- eller skrivfel i de rapporter som krävs i uppgifterna samt för fel gällande presentationssättet. I uppgifterna avses med bokslut enligt IFRS (International Financial Reporting Standards) ett bokslut som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder i enlighet med kapitel 7 a i bokföringslagen. Med ett bokslut enligt FAS (Finnish Accounting Standards) avses ett enligt Finlands gällande bokföringslag upprättat annat bokslut än det i lagens 7 a kapitel avsedda bokslutet som upprättats enligt internationella bokslutsstandarder. Använd de svarsbottnar som finns på datorns skrivbord (desktop) i pärmen HTM-tutkinto då du besvarar uppgifterna. Uppgifterna lagras genom att i lagringsnamnet använda rubriken på uppgiften och examinandens identifikationsnummer. Exempelvis en examinand, vars identifikationsnummer är lagrar sina svar med namnet: Del 1 Uppgift 1_ Del 1 Uppgift 2_ osv. Uppgiftsduplikaten behöver inte returneras

2 2 (26) Uppgift 1 (80 min) En europeisk kapitalplacerare letar efter ett lämpligt köpobjekt i Finland. Placeraren är intresserad av spelproduktföretaget Oy Virtuaalisepät Ab:s verksamhet. Ett problem har uppstått då kapitalplaceraren inte helt förstår den ekonomiska information som har producerats utgående från Oy Virtuaalisepät Ab:s FAS-bokslut. Därför har kapitalplaceraren tagit kontakt med din chef GRM Taito Tarkkanen. Kapitalplaceraren har bett om hjälp med det kommande IFRS-konverteringsprojektet. Du är revisionsassistent i GRM-sammanslutningen och din uppgift är att bistå vid omvandlingen (konversionen) av Oy Virtuaalisepät Ab:s FAS-bokslutsuppgifter till IFRS-bokslutsuppgifter. Du har en timme till det inledande samtalet gällande konverteringsprojektet med kapitalplacerarens representant. Du har fått tillgång till bolagets verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning och principer för upprättandet av bokslutet för den räkenskapsperiod som avslutades Uppgift a) Presentera på det sätt som visas i exemplet här nedanför de åtta mest centrala punkter som bör beaktas vid konverteringen av det bokslut för Oy Virtuaalisepät Ab som följer FAS till ett IFRS-bokslut. I ditt svar ska du också beskriva skillnaderna mellan IFRS och FAS i dessa centrala punkter. b) Ange vid varje punkt vilken IFRS-/IAS-standard som är aktuell. c) I ditt svar ska du berätta vad det är i bokslutet som antyder att den aktuella IFRS/FAS-skillnaden bör beaktas i Oy Virtuaalisepät AB:s IFRSkonverteringsprojekt. d) Beskriv vilken effekt skillnaden den ifrågavarande behandlingen har på IFRSbokslutet. Svaren behöver inte innehålla några numeriska uppskattningar av skillnaderna eller skillnaderna i presentationen av bokslutet. a) FAS/IFRS -skillnad b) IFRS/IAS -standard c) Hur framgår den fråga som ska beaktas av bokslutet d) Beskrivning av effekten Svarsexempel: Svarsexempel: Svarsexempel: Svarsexempel: Behandling av skillnad X: Den aktuella skillnaden X behandlas i ett IFRS-bokslut på sätt a. Däremot behandlas skillnaden i FASbokslutet på sätt b. Fråga X behandlas i standarden/standarderna IFRS/IAS (siffra eller siffror) Av bolagets balansräkning och verksamhetsberättelse framgår att bolaget har mycket aktuellt gällande fråga X. Frågan blir betydande genom frågorna a och b Behandlingen av frågan enligt IFRS förbättrar sannolikt resultatet i IFRS-bokslutet och försämrar soliditeten.

3 3 (26) Oy Virtuaalisepät Ab VERKSAMHETSBERÄTTELSE Allmänt Bolaget utvecklar dataspel. Bolagets mål är att tillverka ofarliga dataspel som stöder utvecklingen hos ungdomar i målgruppen. I sin verksamhet satsar bolaget på beaktande av humana och naturliga värden. Styrelsemedlemmarna i bolaget grundade bolaget den Väsentliga händelser under räkenskapsperioden Efterfrågan på bolagets produkter sjönk något jämfört med tidigare år, men låg fortfarande på bra nivå. Omsättningen år 2008 var ,00 euro ( ,00 euro år 2007). Rörelsevinsten år 2008 var ,57 euro ( ,78 euro år 2007). Liksom under tidigare räkenskapsperioder satsade bolaget kraftigt på produktutveckling år Bolagets verksamhet påverkades av den lågkonjunktur som började i slutet av år Denna ledde till samarbetsförhandlingar i bolaget och uppsägning av 4 personer i slutet av år Det beslöts att den övriga personalen var permitterade i januarifebruari Bolaget sade dessutom upp sitt hyresavtal, som man hade konstaterat vara dyrt, och i början av november 2008 flyttade bolaget till en mindre lokal. Bolaget anpassade sin hyresnivå med ett nytt, förmånligt hyresavtal på 10 år. De nämnda arrangemangen orsakade en extra kostnad på cirka euro för räkenskapsperioden Uppskattning av den ekonomiska situationen och resultatet Bolagets ekonomiska situation är stabil och bra. Nyckeltal för affärsverksamheten samt den ekonomiska ställningen och resultatet Omsättning , , ,69 Ökning/minskning av omsättning -7,1 % 11,95 % 12,3% Rörelsevinst , , ,65 Rörelsevinst/omsättning 20,8 % 26,2 % 8,3 % Avkastning på eget kapital 57,3 % 69,6 % 21,6 % Soliditet 29,5 % 36,1 % 45,8 %

4 4 (26) Nyckeltal och övriga uppgifter om personalen Oy Virtuaalisepät Ab Genomsnittligt antal anställda Löner och arvoden , , ,78 Bedömning av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt övriga faktorer som påverkar affärsverksamhetens utveckling Den allmänna ekonomiska recessionen i Europa och hela världen har påverkat affärsverksamheten under räkenskapsperioden. Fortsatt recession är en betydande riskfaktor även under följande räkenskapsperiod. Organisation och förvaltning Under räkenskapsperioden satt följande personer i bolagets styrelse Ilkka Hallinto, ordförande Kalle Ohjelmoija Jaana Asentaja Matti Tietäjä är verkställande direktör för bolaget. CGR Maria Tietäväinen är revisor för bolaget. Bedömning av den sannolika framtida utvecklingen Såsom man kunde notera redan i slutet av år 2008 har lågkonjunkturen en negativ effekt på efterfrågan på produkterna. Efterfrågan väntas sjunka något från föregående räkenskapsperiod. Omsättningen väntas dock ligga på samma nivå som under den avslutade räkenskapsperioden eftersom en spelnyhet kommer att lanseras mot slutet av året. Av samma orsak kommer kostnaderna för forskning och utveckling att stiga något jämfört med föregående räkenskapsperiod. Bolagets kontinuerliga satsning på forskning och utveckling är följden av köpet av en affärsverksamhet år Denna resulterade i att ett flertal toppspecialister flyttade över till bolaget från en konkurrent. I det skedet gjordes en bokföring av goodwill på totalt cirka euro, som avskrivs på 10 år. Bolagets aktier Bolaget har aktier och bolagets aktiekapital är euro. Varje aktie berättigar till en röst vid bolagsstämman. Styrelsens förslag till åtgärder gällande bolagets resultat för räkenskapsperioden I bokslutet uppgår de utdelningsbara medlen till ,69 euro, varav räkenskapsperiodens vinst är ,38 euro. Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapsperiodens vinst överförs till balanserade vinstmedel från tidigare räkenskapsperioder och att ingen vinstutdelning görs.

5 5 (26) Oy Virtuaalisepät Ab RESULTATRÄKNING (EUR) Omsättning , ,00 Övriga rörelseintäkter , ,66 Material och tjänster , ,80 Personalkostnader , ,24 Avskrivningar och nedskrivningar , ,76 Övriga rörelsekostnader , , , ,88 Rörelsevinst , ,78 Finansiella intäkter och kostnader , ,60 Vinst före extraordinära poster , ,18 Extraordinära poster +/- 0,00 0,00 Vinst (förlust) före bokslutsdispositioner och skatter , ,18 Bokslutsdispositioner , ,00 Inkomstskatt , ,42 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) , ,76

6 6 (26) Oy Virtuaalisepät Ab BALANSRÄKNING (EUR) AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar , ,89 Materiella tillgångar , ,78 Bestående aktiva sammanlagt , ,67 Rörliga aktiva Kortfristiga fordringar , ,80 Kassa och bank , ,40 Rörliga aktiva sammanlagt , ,20 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87 PASSIVA Eget kapital Aktiekapital , ,00 Överkursfond , ,00 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder , ,56 Räkenskapsperiodens vinst , ,76 Eget kapital sammanlagt , ,32 Ackumulerade bokslutsdispositioner , ,36 Avsättningar , ,00 Främmande kapital Kapitallån , ,00 Långfristigt främmande kapital , ,66 Kortfristigt främmande kapital , ,53 PASSIVA SAMMANLAGT , ,87

7 7 (26) Oy Virtuaalisepät Ab NOTER PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUTET Omsättning Pensioner Bolagets omsättning består av projekt som varar 6 12 månader. Bolaget följer upp sina pågående projekt enligt projekt, vilket betyder att bolaget hela tiden har en klar bild av projektets ekonomiska situation. Försäljningen upptas som omsättning då projektet är klart och kunden har godkänt projektet. De anställdas pensionsskydd har skötts via ett externt pensionsförsäkringsbolag. Pensionsutgifterna upptas som kostnad det år då de uppstår. Enligt ett avtal som har ingåtts med försäkringsbolaget har de anställda vid bolaget som börjat arbeta före år 2004 rätt att gå i pension vid 60 år. Pensionen fastställs utgående från personens inkomster och längden på anställningsförhållandet. Värderingsprinciper och värderingsmetoder Bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till sin anskaffningsutgift med avdrag för avskrivningar enligt plan och nedskrivningar. Avskrivningarna enligt plan på materiella och immateriella tillgångar räknas ut som jämna avskrivningar och de grundar sig på tillgångarnas uppskattade ekonomiska livslängd. Den uppskattade ekonomiska livslängden för olika tillgångsgrupper är: Immateriella tillgångar Goodwill Övriga utgifter med lång verkningstid Maskiner och inventarier Materiella tillgångar 5 år 10 år 10 år 3-10 år 4-10 år Penningmedel I balansräkningen upptas penningmedlen till sin anskaffningsutgift. Penningmedlen inkluderar kontanta pengar och bankdepositioner. Finansieringsskulder I bokföringen har finansieringsskulderna upptagits till sitt verkliga värde med avdrag för transaktionskostnaderna. Finansieringsskulderna klassificeras som långfristiga skulder om de har en förfallodag som ligger längre fram i tiden än 12 månader från bokslutstidpunkten och i övrigt som kortfristiga.

8 8 (26) Forsknings- och produktutvecklingsutgifter Forsknings- och produktutvecklingsutgifterna har bokförts som kostnader det år då de har uppstått. Avsikten med bolagets utvecklingsverksamhet är att åstadkomma en tillgång som är tekniskt genomförbar och klar för försäljning. En separat uppföljning av bolagets utvecklingsutgifter görs för att man på ett tillförlitligt sätt ska kunna fastställa utgifterna för utvecklingsfasen. Poster i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta bokförs till kursen vid transaktionstidpunkten. De fordringar och skulder i utländsk valuta som finns i balansräkningen vid bokslutstidpunkten värderas till kursen på bokslutsdagen. Kursdifferenserna för affärstransaktionerna bokförs i resultaträkningen. Kursdifferenser i finansieringen bokförs till nettobelopp som finansieringsintäkter eller finansieringskostnader. Eftersom posterna i utländsk valuta är små skyddar bolaget inte sina fordringar eller skulder. Reserveringar Avsättningar Kapitallån En reservering bokförs då det till följd av någon tidigare händelse har uppstått en juridisk eller reell skyldighet i koncernen och det är sannolikt att det krävs en ekonomisk prestation för att uppfylla skyldigheten och att man på ett tillförlitligt sätt kan uppskatta skyldigheten. De spelprodukter som bolaget planerar ges en 24 månaders produktfelsgaranti för betydande funktionsbrister. För de projekt som har slutförts under räkenskapsperioden har man utgående från erfarenheter från tidigare år bokfört en uppskattad avsättning som upplöses då 24 månader har förflutit från det att projektet blev klart. I bokföringen har kapitallånen behandlats i enlighet med bestämmelserna i den gällande aktiebolagslagen. Reserveringar för omorganisering Reserveringarna för omorganisering av verksamheten har bokförts som passiva resultatregleringar utgående från ledningens preliminära uppskattning eftersom de anställda inte ännu har informerats om detta.

9 9 (26) Uppgift 2 (80 min.) Du är assistent i ett revisionsteam i revisionssammanslutningen Taito Tilintarkastus Oy. Revisionsteamet granskar Pohja Prosessi Oy. CGR Janne Tilintarkastaja är huvudansvarig revisor. Din uppgift är att granska förvaltningen och intäktsföringen av bolagets projekt i bokslutet. Tammerforsbolaget Pohja Prosessi Oy:s bransch är att i Finland bistå olika typer av produktionsbolag med effektivisering av processerna så att de blir mera energivänliga. Pohja Prosessi Oy utbildar kunderna i energifrågor och planerar nya typer av processer för kunderna. Intäkterna från utbildning och projekt bokförs på skilda konton i huvudboken. Pohja Prosessi Oy:s omsättning består huvudsakligen av intäkter från planeringsarbete. Längden på projekten varierar från ett par månader till ett år. Pohja Prosessi Oy ingår skriftliga avtal med kunderna. Projektpriset, betalningsposterna samt tidpunkten för dem fastställs i avtalet. Pohja Prosessi Oy följer följande praxis gällande betalningsposterna och deras tidpunkt: - 50 % av avtalet betalas då avtalet undertecknas - 50 % betalas då projektet är klart Pohja Prosessi Oy:s organisationsschema är som följande: Verkställande direktör Projektchef Ekonomichef Processingenjör (5 st.) Projekt-samordnare Bokförare Pohja Prosessi Oy:s projektchef sköter självständigt avtalen med kunderna. Pohja Prosessi Oy har ingen praxis där projektchefen skulle gå igenom avtalen med till exempel verkställande direktören, som är utbildad jurist. Pohja Prosessi Oy bokför inkomsten som intäkt utgående från färdighetsgraden. Pohja Prosessi Oy har följt upp projekten genom att jämföra de förverkligade timmarna i projektet med antalet uppskattade timmar. Antalet projekttimmar följs upp i en tillämpning som heter Hour. Bolaget har redan i flera år tillämpat den ovannämnda principen för bokföring av intäkter. Projektsamordnaren har ansvarat för Pohja Prosessi Oy:s delintäktsföring. Samordnaren går månatligen igenom situationen för de

10 10 (26) olika projekten tillsammans med projektchefen och ansvarar för intäktsföringen av projekten. Av de erhållna förskotten upplöses den andel som ska intäktsföras. Den intäktsförda posten bokförs som aktiv resultatreglering om förskotten redan har upplösts d.v.s. över 50 % av projektet är klart. Efter det att projektet har gåtts igenom, antecknas datum för genomgången i Excel. Pohja Prosessi Oy:s långvariga projektsamordnare slutade jobba i bolaget i april Den nya projektsamordnaren är Anne Aalto, som nyligen utexaminerats från handelshögskolan. Pohja Prosessi Oy använder bokföringsprogrammet HelppoTili och bolaget följer upp projekten i Excel. Projektsamordnaren registrerar även projektbokföringarna i bokföringen. Den övriga bokföringen sköts självständigt av bokföraren (betalningar, löner, bokföring av memorialverifikationer osv.) utan att någon annan godkänner dem. Pohja Prosessi Oy:s intäkter från utbildning faktureras och intäktsförs efter utbildningstillfället. Processingenjörerna ger faktureringstillstånd. Bokföraren skriver och registrerar fakturan. Fakturorna skrivs i euro. Pohja Prosessi Oy:s räkenskapsperiod är Pohja Prosessi Oy:s omsättning har ökat med 41 % jämfört med föregående år. Vid räkenskapsperiodens slut har Pohja Prosessi Oy två stora pågående projekt samt dessutom ett flertal utbildningstillfällen. Omsättningen består av utbildningstillfällena euro, avslutade projekt euro och övriga projekt, som är öppna vid räkenskapsperiodens slut. Utbildningstillfällena och projekten är helt oberoende av varandra. Under räkenskapsperioden har man redan i början av augusti kontrollerat de avslutade projekten och avsikten är nu att granska de projekt som är öppna vid tidpunkten för bokslutet samt intäktsföringen av dem. CGR Janne Tilintarkastaja kommer att leda, övervaka och gå igenom det utförda arbetet. Uppgift a) Gör en förteckning över väsentliga, farliga arbetskombinationer i Pohja Prosessi Oy. Vad rekommenderar du för att avlägsna de farliga arbetskombinationerna? b) Granska Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning (bilaga 2) och dokumentera väsentliga fel och brister. c) Upprätta en utredning med förslag till korrigeringar av fel/brister i anknytning till delintäktsföringen i Pohja Prosessi Oy:s bokslutsutkast för Observera att samtliga bokföringar har gjorts i bokslutet, vilket betyder att frågan är huruvida uppgifterna har presenterats på rätt sätt. Du behöver inte beakta siffrorna för föregående år, bokslutsprinciperna eller om bokslutet i övrigt är fullständigt. BILAGA 1 Bokslutsutkast BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy:s projektuppföljning

11 11 (26) BILAGA 1 Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast)

12 12 (26) Pohja Prosessi Oy BOKSLUT (utkast) Sida Verksamhetsberättelse ingår inte i examensmaterialet Resultaträkning 13 Balansräkning Finansieringsanalys ingår inte i examensmaterialet Noter Bokslutets underskrifter 21 Förteckning över bokföringsböcker och verifikationsslag 22

13 13 (26) Pohja Prosessi Oy RESULTARÄKNING Not OMSÄTTNING , ,77 Övriga rörelseintäkter , ,31 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,02 Förändring av lager , ,22 Köpta tjänster , ,69 Material och förnödenheter sammanlagt , ,93 Personalkostnader Löner och arvoden , ,17 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,81 Övriga lönebikostnader , ,47 Personalkostnader sammanlagt , ,45 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , ,90 Övriga rörelsekostnader , ,33 RÖRELSEVINST , ,47 Finansiella intäkter och kostnader Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt , ,38-751,54-422, , ,35 VINST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Bokslutsdispositioner Skillnad mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen , , , ,35 Inkomstskatter , ,57 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,59

14 14 (26) Pohja Prosessi Oy Not BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier , ,58 RÖRLIGA AKTIVA Kortfristiga fordringar Kundfordringar , ,16 Övriga fordringar , ,52 Aktiva resultatregleringar , ,70 Kortfristiga fordringar sammanlagt , ,38 Kassa och bank , ,91 AKTIVA SAMMANLAGT , ,87

15 15 (26) Pohja Prosessi Oy BALANSRÄKNING Not PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,33 Överkursfond , ,62 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder ,58 69,43 Räkenskapsperiodens vinst , ,59 Eget kapital sammanlagt , ,97 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Ackumulerad avskrivningsdifferens , ,97 AVSÄTTNINGAR Övriga avsättningar , ,66 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Erhållna förskott 1 499, ,36 Leverantörsskulder , ,98 Övriga skulder , ,90 Passiva resultatregleringar , ,03 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , ,26 PASSIVA SAMMANLAGT , ,86

16 16 (26) Pohja Prosessi Oy NOTER 1. PRINCIPER FÖR UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT Anläggningstillgångar I balansräkningen har de materiella tillgångarna upptagits till anskaffningsutgiften med avdrag för avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna enligt plan har räknats ut som jämna avskrivningar utgående från den ekonomiska livslängden för de materiella tillgångarna. Maskiner och inventarier avskrivs på 3 5 år. Kundfordringar Kundfordringarna har värderats till sitt förväntade realiseringsvärde, som är det ursprungliga faktureringsvärdet med avdrag för i fordringarna ingående osäkra fordringar. Då det finns motiverade bevis för att alla fordringar inte kan indrivas till ursprungliga villkor görs en kreditförlustreservering. Likvida medel Likvida medlen består av kontanta medel och bankdepositioner. Avsättningar En avsättning upptas i balansräkningen då bolaget till följd av en tidigare händelse har en existerande juridisk eller reell skyldighet och det är sannolikt att det belopp som skyldigheten gäller kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till finsk valuta till kursen på bokslutsdagen. Intäktsföring av projekt Långfristiga projekt intäktsförs enligt sin färdighetsgrad. Färdighetsgraden har uträknats utgående från de förverkligade timmarna och det uppskattade totala antalet timmar. De timmar som har utförts som underleveransarbeten ingår i antalet timmar. Den förutsedda förlusten på sådana projekt som går med förlust och ingår i orderstocken har i sin helhet bokförts som kostnad. Bokföring av pensioner Pensionsskyddet för bolagets anställda har skötts genom externa pensionsförsäkringsbolag. Pensionsavgifterna och de kostnader som hänför sig till räkenskapsperioden grundar sig på uträkningar gjorda av aktuarier. Pensionsutgifterna bokförs som kostnad det år de uppstår. Bokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997).

17 17 (26) Pohja Prosessi Oy NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN I noterna till resultaträkningen betyder 2009 räkenskapsperioden och 2008 räkenskapsperioden ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Överlåtelsevinster från anläggningstillgångar AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN OCH FÖRÄNDRING AV AVSKRIVNINGSDIFFERENS Avskrivningar enligt plan Maskiner och inventarier Förändring av avskrivningsdifferens Maskiner och inventarier Ackumulerad avskrivningsdifferens Ackumulerad avskrivningsdifferens Förändring ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Administrativa kostnader Telefon-, datatrafik- och kontorskostnader Marknadsföringskostnader Resekostnader Representationskostnader Övriga rörelsekostnader Övriga rörelsekostnader sammanlagt Revisorsarvoden Revisionsarvoden Skatterådgivning 5 5 Övriga arvoden 3 0 Sammanlagt FÖRÄNDRING AV AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar

18 18 (26) Pohja Prosessi Oy 3. NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 3.1 MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift Ökningar 30 Minskningar -346 Anskaffningsutgift Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar Ackumulerade avskrivningar på minskningar 291 Räkenskapsperiodens avskrivning -145 Ackumulerade avskrivningar Bokföringsvärde Bokföringsvärde VÄSENTLIGA POSTER BLAND ÖVERFÖRDA POSTER Aktiva resultatregleringar Personalkostnader 7 7 Inkomstskatt 19 2 Övriga Sammanlagt Passiva resultatregleringar Marknadsföringskostnader Hyror Löner, inklusive sociala kostnader Övriga Sammanlagt

19 19 (26) Pohja Prosessi Oy 3.3 EGET KAPITAL Aktiekapital Aktiekapital Överkursfond Överkursfond Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperioder Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Ackumulerade vinstmedel Sammanlagt Uträkning av utdelningsbart eget kapital Balanserad vinst 0 0 Räkenskapsperiodens vinst AVSÄTTNINGAR Avsättning/Garantireserveringar INKOMSTSKATTER Räkenskapsperiodens skatt Skattefordran Latenta skatteskulder Ackumulerad avskrivningsdifferens Latenta skattefordringar Avsättningar 50 70

20 20 (26) Pohja Prosessi Oy 5. ANSVARSFÖRBINDELSER Belopp som ska betalas på leasningsavtal Belopp som ska betalas följande räkenskapsperiod Belopp som ska betalas senare Sammanlagt NOTER GÄLLANDE PERSONALEN Medelantal anställda i bolaget Tjänstemän Arbetare 20 10

21 21 (26) Pohja Prosessi Oy Datering och underskrift Tammerfors 2009 Pentti Johtaja Verkställande direktör Sirpa Hallinto Styrelseordförande Ville Viiksekäs Styrelsemedlem Revisionsanteckning Över utförd revision har i dag getts revisionsberättelse., 2009 TAITO TILINTARKASTUS OY CGR-sammanslutning CGR Janne Tilintarkastaja

22 22 (26) Pohja Prosessi Oy FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATIONS- SLAG SAMT FÖRVARINGSSÄTT Balansbok Dag- och huvudbok Reskontraspecifikation Lönebokföringens verifikationer Försäljningsfakturor Inköpsfakturor Memorialverifikationer Bankverifikationer Separat inbunden ADB-listor ADB-listor Verifikationsslag 1, som pappersverifikation Verifikationsslag 2, som pappersverifikation Verifikationsslag 3, som pappersverifikation Verifikationsslag 4, som pappersverifikation Verifikationsslag 5, som pappersverifikation

23 23 (26) BILAGA 2 Pohja Prosessi Oy PROJEKTUPPFÖLJNING Projektsamordnare: Anne Aalto Projektens situation: Projektnamn Inledningsdatum Uppskattat avslutningsdatum Totalpris Fakturerat Uppskattat antal timmar Förverkligade timmar Återstående timmar Pris för arbete/h Gjort % Bör vara intäktsfört Som aktiv resultatreglering Bland erhållna förskott Observationer Värme , , ,5 % ,00 0, ,00 1) Energia , , ,3 % , ,33 0,00 2) Utbildning för Energia Oy ,00 0, ,0 % 8 000, ,00 0,00 Vind , , ,0 % ,00 0,00 0,00 3) Tidvatten , , ,6 % , ,86 0,00 4) Måne , , ,0 % ,00 0,00 0,00 Observationer: 1) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att projektet följer tidtabellen och antalet timmar följer det budgeterade. 2) Av projektuppföljningsprotokollet (har inte bifogats examensmaterialet) framgår att man vid planeringen av projektet glömde att beakta kundens föråldrade verksamhetsomgivning. Därför kommer projektet att gå med förlust. Det verkliga arbetet kommer att ta timmar och priset skulle därmed vara euro, det vill säga att projektet kommer att gå euro med förlust. 3) I juni har cirka 100 timmar reklamarbete köpts som underleverans för projektet. Arbetet utfördes i juni-juli. Dessa timmar ingår i de uppskattade timmarna. 4) Detta projekt gällde kundens fabrik i Kimito och enligt det ursprungliga avtalet skulle det avslutas Kunden ville utveckla projektet så att det också omfattade fabriken i Bjärnå. Fabrikerna är olika till sin karaktär och Pohja Prosessi Oy har inte erfarenhet av en motsvarande fabrik. Inget skriftligt avtal om utvidgning av projektet har ingåtts med kunden.

24 24 (26) Uppgift 3 (80 min.) I dag är det den Du är medlem i revisionsteamet för Diagnoosi Oy, som idkar läkarverksamhet. Diagnoosi Oy förbereder sig för den ordinarie bolagsstämma som ska behandla räkenskapsperioden Bolagets huvudansvariga revisor Antti Auditori kommer till dig och ber dig upprätta ett memorandum som stöd för revisionen av Diagnoosi Oy. Bakgrundsuppgifterna till Diagnoosi Oy och orsakerna till att det beds om ett memorandum framgår av bilaga 1 till uppgiften. Av bilaga 1 framgår bl.a. att det har uppstått meningsskiljaktigheter om användningen av räkenskapsperiodens vinst mellan bolagets styrelseordförande Tiina Terä och styrelsemedlem Erkki Euromaa. Till följd av meningsskiljaktigheterna har Erkki Euromaa bett att få en reservation till styrelsens beslut om förslaget till vinstutdelning i protokollet. Uppgift Redogör i memorandumet för vad Diagnoosi Oy:s styrelse enligt aktiebolagslagen borde ha beaktat då den fattade beslut om förslaget till vinstutdelning. Kommentera i memorandumet på basen av aktiebolagslagen också Erkki Euromaas och Tiina Teräs åsikter om vinstutdelningen. BILAGA 1 Bakgrundsinformation om Diagnoosi Oy och orsakerna till att det beds om ett memorandum

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43)

CGR-EXAMEN 5.9.2009. CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) 1 (43) 1 (43) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 5.9.2009 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar) Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN ÅR 2009 Fastställt 1.12.2009 Beskrivningen i bedömningsgrunden gäller en sådan nivå på svaret som krävdes för full poäng. I bedömningsgrunden

Läs mer

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h)

GRM-EXAMEN 3.9.2011 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN. Revisionsnämnden. DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) 1 (19) CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden GRM-EXAMEN 3.9.2011 DEL 2 REVISIONSBERÄTTELSE OCH REVISORNS ÖVRIGA RAPPORTERING (4 h) Lös uppgifterna (1 2) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed

Läs mer

CGR-EXAMEN 30.8.2014

CGR-EXAMEN 30.8.2014 1 (27) Revisionsnämnden CGR-EXAMEN 30.8.2014 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED (8 timmar), 100 poäng Lös följande uppgifter (1 4) utgående från gällande stadganden samt god revisionssed och

Läs mer

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007

CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden. BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR GRM-TENTAMEN 2007 Fastställda 22.11.2007 1 GRM-TENTAMEN 2007 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 (10,02 poäng) Examinanden

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR GRM-EXAMEN 2011 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för givningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2012 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1998 Utgiven i Helsingfors den 22 december 1998 Nr 1020 1025 INNEHÅLL Nr Sidan 1020 Lag om ändring av 67 inkomstskattelagen... 2765 1021 Förordning om ändring av 12 förordningen

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2013 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN

BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN CENTRALHANDELSKAMMAREN Revisionsnämnden BEDÖMNINGSGRUNDERNA FÖR 2005 ÅRS GRM-EXAMEN Fastställda 22.11.2005 1 GRM-EXAMEN 2005 DEL 1 GOD REVISIONSSED OCH GOD BOKFÖRINGSSED Uppgift 1 För rätt svar har getts

Läs mer

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 1 REVISIONSNÄMNDEN BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR CGR-EXAMEN 2014 Bedömningsgrunden är inget modellsvar. I bedömningsgrunderna har de omständigheter beskrivits som utgör grunden för poänggivningen. Samtliga godkännbara

Läs mer

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014

Nordic Morning Abp. Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp Bokslut 1.1 31.12.2014 Nordic Morning Abp PB 110 00043 NORDIC MORNING FO-nummer 0912752-6 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Koncernens resultaträkning (IFRS) 9 Koncernens totalresultat

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2012. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2012 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt... 3 Styrelsens verksamhetsberättelse... 4 Utveckling av koncernens nyckeltal...

Läs mer

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005

DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 DEN NYA SIDENVÄGEN EKONOMISK ÖVERSIK T 2005 www.f innair.com/2005 EKONOMISK ÖVERSIK T INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Bokslut 1.1 31.12.2005...10 Aktier och aktieägare... 60 Ekonomisk utveckling

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT

RAYS BOKSLUT 2013 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL. RAYs BOKSLUT 75 ÅR AV FINLÄNDSKT SAMSPEL RAYs BOKSLUT 2013 INNEHÅLL 3 Styrelsens verksamhetsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Finansieringsanalys 15 Redovisningsprinciper för bokslutet 18 Noter till

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014

www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 www.pwc.fi Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 Hemort Helsingfors FO-nummer 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Finansieringsanalys

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-865-1 (bok) ISBN 978-952-213-866-8

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BALANSRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2011 ISBN 978-952-213-729-6 (haftad) ISBN 978-952-213-730-2

Läs mer

Verkställande direktörens översikt

Verkställande direktörens översikt Årsberättelse 2013 Innehåll Verkställande direktörens översikt 4 Strategi 6 Nyckeltal 7 År 2013 i korthet 7 Anvia ICT 8 Anvia TV 11 Anvia Securi 12 Personalen 13 Förvaltning 14 Ledningsgruppen 14 Förvaltningsrådet

Läs mer

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11

Verkställande direktörens översikt 5. Kundservicens nya era 7. Stark kompetens på elmarknaden 9. Elkvaliteten på en god nivå 11 Kymmenedalens El Årsberättelse 2009 2 Innehåll Verkställande direktörens översikt 5 Kundservicens nya era 7 Stark kompetens på elmarknaden 9 Elkvaliteten på en god nivå 11 Nätverksarbeten nära kunden 13

Läs mer

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004

Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 Emissionsprospekt 15.3.2004 Aktia Hypoteksbank Abp Debenturlån 2004 10.000.000 euro Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt... 3 1.1 Godkännande, offentliggörande, komplettering av detta

Läs mer

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012

Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 Ålands Tidnings-Tryckeri Ab Årsberättelse 2012 2 Ett starkt år 2012 var ett bra år för ÅTT. Rörelseresultatet landar på 631 000 euro och vi har en nettomarginal på 10,6 procent, vilket ur ett branschperspektiv

Läs mer