Kallelse med föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse med föredragningslista"

Transkript

1 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 26 maj 2016 kl Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2 Ändringar i föredragningslistan Dialoger 2016/2 3 Information från förvaltningen 4 Redovisning personalstatistik 4 5 Synpunkter på socialtjänsten april /6 6 Rapporter/anmälningar enligt lex Sarah april Information om ej verkställda, gynnande beslut - särskilt boende (SÄBO) april Redovisning korttidsboende 6 9 Sammanställning insatstimmar - omvårdnad/service 7 10 Sammanställning - månadsredovisning till Socialstyrelsen 11 Redovisning synpunkter/klagomål - kostenheten april

2 Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden 12 Ändring i riktlinjer för bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade i Tomelilla kommun Beslutsärenden 13 Delårsrapport tertial Vård och omsorgsnämnden 2013/ / Utökning av bemanning på Nybogatans LSS 2016/ Grundbemanning i hemtjänsten 2016/ Upphandling avseende trygghetslarm samt operatör 2016/ Redovisning egenkontroll kontinuitet 2016/32 18 Kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) Rapport intern kontroll - Debitering för hämtning av hjälpmedel 2016/ / Redovisning av delegeringsbeslut 2016/ Redovisning av anmälningsärenden 2016/1 99 Gunnel Andersson (M) Ordförande Pamela Lindqvist Sekreterare Meddela förhinder i god tid till Kommunledningskontoret som kallar ersättare. Telefon Pamela Lindqvist E-post: 2

3 NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden ( ) Sammanträdesdag: Antal närvarande ledamöter: 1 2 Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Gunnel Andersson M 2 Marianne Åkerblad M 3 Gunvor Olsson C 4 Ann Harrysson SPI 5 Ida Bornlykke S 6 Figge Bergquist V 7 Tommy Falk SD Ja Nej Avstår ERSÄTTARE Nr Namn Parti Närv Ja Nej Avstår 1 Jantje ten Have M 2 Elizabeth Nilsson M 3 Eva Gustavsson C 4 Carl Malmqvist KD 5 Sejdi Karaliti S 6 Lena Bottner S 7 Kent Å Olofsson SD Ja Nej Avstår 3

4 SJUKFRÅNVARO TOM MARS 2016 VÅRD OCH OMSORG 4

5 JANUARI FEBRUARI MARS APRIL PRELIMINÄR 5

6 Stöd och omsorg Korttidsboende sammanställning År: 2016 Månad: APRIL Nya Åter bostaden Flytt till särskilt boende Avliden 01-jan 10 Jan Feb Mars April summa Vistelsetid/antal dagar Jan, feb, mars April Genomsnitt Max Min 8 27 Orsaker Jan,feb,mars April Fall, frakturer 7 Fall, skada och/eller stor otrygghet 4 2 Nedsatt allmäntillstånd/svikt 3 Kognitiv svikt/demenssjuk 4 Utredning av behov 2 Anhörigvårdare sjuk/avliden 3 Anpassning/renovering bostad 2 1 Stroke 3 Palliativ vård 2 2 Bostadslös 1 Psykisk ohälsa

7 Stöd och omsorg Sammanställning - Andel service kontra omsorg av hemtjänsttimmen Fördelning hemtjänsttimme Tot SSK ,6% 18,5% 19,8% 20,6% 17,2% Rehab ,7% 3,2% 3,7% 2,5% 2,1% Städ+tvätt+inköp ,4% 9,4% 10,3% 8,9% 9,1% Omsorg ,2% 68,9% 66,1% 68,0% 71,6% Med SSK och Rehab menas delegerad hälso- och sjukvård Tabellen visar hur de fördelas procentuellt på årsbasis I nästa tabell ser du hur de ersatta timmarna är fördelade månadsvis 7

8 Stöd och omsorg Hemtjänst timmar 2016 varav tim timmar antal brukare Hsj rehab städ,tvätt,inköp januari februari mars april maj 0 0 juni 0 0 juli 0 0 augusti 0 0 september 0 0 oktober 0 0 november 0 0 december

9 Stöd och omsorg Månadsrapporteringen till Socialstyrelsen, Så här ser sammanställningen ut : Benämning Februari 2016 Mars 2016 Förändring (%) Hemtjänst i ordinärt boende, äldre Hemtjänst i ordinärt boende, yngre Enbart serviceinsatser Särskilt boende, äldre Särskilt boende, yngre Matdistribution, äldre Trygghetslarm, äldre Trygghetslarm, yngre Dagverksamhet, äldre Dagverksamhet, yngre 0 0 Boendestöd, yngre Korttidsboende, äldre Kontaktfamilj eller kontaktperson, yngre 0 0 Vi får också en liknande sammanställning av förändringar under månaden. 9

10 Avvikelser År: 2016 Enhet: Kostenheten Datum Kök Typ av händelse Anledning Åtgärd Rutin 5/4 Kastanje 11/4 Kastanje Tur 2:2 - en efterrätt stod kvar Klagomål på fläskpannkaka Hemtjänsten ej hämtat För lite fläsk i enligt boenden 12/4 Kastanje Tur 1:1 en middag kom tillbaka Var inte avbeställd 15/4 Kastanje Berikad mat ej varm Har varit mycket synpunkter på temperatur men vid senare tillfälle har det visat sig vara handhavandefel vid temperaturtagning Inte mindre fläsk i än det brukar vara Kökets rutin är att tempa all mat som går ut 10

11 15/4 Kastanje Tur 1:1- en dessert kvar En brukare fick inte ris Hemtjänsten ej hämtat Var inte beställt 16/4 Kastanje Tur 2:1A- En middag stod kvar Tur 1:1- en hel middag och tre potatistråg stod kvar Hemtjänsten ej hämtat 26/4 Kastanje Tur 2:1A- En portion inte avbokad 27/4 Kastanje Skåpet där hemtjänsten hämtar var inte varmt och det saknades värmeplattor Miss av kökspersonal med skåpet. Plattor och väskor lämnas inte alltid tillbaka i tid till köket Vara noggrannare när man sätter på värmeskåpen. Lämna tillbaka väskor och värmeplattor efter avslutad matrunda Rutin finns men har inte följts 11

12 28/4 Kastanje Telefonsamtal angående soppa som inte höll temp Två av kockarna åkte ut med termometer och ny soppa Den ursprungliga soppan mätte 64 grader när de kom dit trots att den hade stått med locket av. Det visade sig att den som tempat maten från avdelningen hade gjort fel med termometern 12

13 Delårsrapport jan-apr 2016 Ekonomisk analys Vård och omsorg Socialchef Madeleine Moberg Verksamhet Mnkr 2015 tom apr 2016 tom apr Helår 2016 prognos Intäkter 24,4 25,2 74,9 Kostnader -46,3-50,0-155,9 Nettokostnader -22,0-24,7-81,0 Budgeterad nettokostnad -24,6-23,7-78,0 Budgetavvikelse 2,6-1,0-3,0 Kostnadsfördelning i % Personalkostnader 6% 25% 69% Bidrag, köpta tjänster Övriga kostnader Omsorgspeng Mnkr 2015 tom apr 2016 tom apr Helår 2016 prognos Intäkter 1,1 2,4 7,2 Kostnader -40,4-41,7-129,2 Nettokostnader -39,3-39,3-122,0 Budgeterad nettokostnad -37,6-39,7-122,3 Budgetavvikelse -1,7 0,5 0,3 Periodens verksamhet och resultat För perioden januari-mars har verksamheterna en sjukfrånvaro med 9,3%. Av denna är 73% korttidsfrånvaro som i princip måste täckas till 100%. Personalkostnaderna avviker med 1,9 mnkr jämfört med budget. Intäkter och övriga kostnader har ett överskott vilket begränsar underskottet till 1 mnkr. 13

14 Verksamhet/Ansvar Avvikelse i tkr Analys Resultatenheter finansierade med omsorgspeng -853 Norrevång har ett överskott på 170 tkr och Brinkehem har ett underskott på 156 tkr. Hemtjänsten har ett underskott på 867 tkr Enheter finansierade med anslagsbudget -149 Administration och övergripande kostnader har ett överskott på nästan 500 tkr. Hälften av detta utgörs av stimulansbidrag för utbildningssatsningar. Fastighetskostnader har ett mindre överskott på 80 tkr. Bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel har ett underskott på 180 tkr. Lss-verksamheten i egen regi har ett underskott på 140 tkr med anledning av en period med extra bemanning som säkerhetsåtgärd för en boende i gruppbostad. Alla personalkostnader avseende sjuklön och timanställda avviker negativt jämfört med budgeten. Ks Omsorgspeng +458 Volymerna för hemtjänsten fortsätter sjunka och avviker mot budget med 1845 timmar vilket ger ett överskott, samtidigt har korttidsverksamheten 148 fler dygn än budget vilket ger en högre kostnad. Lss-verksamheten har ett överskott på 359 tkr då personlig assistans minskat med ett ärende samt lägre kostnad för extern korttidsvistelse. Helårsprognos Hemtjänstverksamheten har förslag på en handlingsplan som innebär översyn av dubbelbemanningen som ökat markant, en ändrad grundbemanning, arbete med korttidsfrånvaron samt ytterligare schemaoptimering vilket beräknas begränsa dagens underskott. Hela förvaltningen behöver aktivt arbeta med den höga sjukfrånvaron men ett underskott för lönekostnader är beräknat till 3 mnkr. I nuläget finns ett överkott på intäkter och övriga kostnader med det är bidrag som ska förbrukas och vissa kostnader kommer senare under året så dessa beräknas inte ge något överskott vid årets slut vilket gör att prognosen totalt slutar på 3 mnkr i underskott. KS Omsorgspeng Om de lägre volymerna inom hemtjänsten består samt de högre volymerna inom korttidsverksamheten, beräknas ett överskott för äldreomsorgsverksamheten med 300 tkr. Lssverksamheten beräknas i dagsläget enligt budget. Handlingsplan Vad? Hur? När? Beräknad besparing 2016 Handlingsplan för hemtjänsten ska presenteras för nämnden i maj Beräknad besparing helår Politiskt behandlad 14

15 EKONOMISK UPPFÖLJNING VÅRD OCH OMSORG 2016 VÅRD OCH OMSORG Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget tom april tom april Intäkter , ,0 347, ,0 Kostnader för arbetskraft , , , ,0 övriga kostn , ,9 581, ,0 Totaler , , , ,0 RESULTATENHETER Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget tom april tom april 7210 Byavången resurs 0,0 0,0 0,0 0, Hemtjänst 0,0 0,0 0,0 0, Särskilt boende 0,0 0,0 0,0 0, Valkyrian resurs -0,6 0,0 0,6 0, Hemtjänst -0,9 0,0 0,9 0, Särskilt boende 0,3 0,0-0,3 0, Norrevång resurs -510,7-341,2 169,5 0, Gemensam administration 352,9 328,7-24, , Korttidsbo SOL/växelvård -654,6-199,1 455,5-324, Särskilt boende -208,9-470,8-261,9-706, Brinkehem resurs -100,8-256,6-155,8 0, Gemensam administration 170,8 213,5 42,7 670, Särskilt boende -271,6-470,1-198,5-670, Hemtjänst resurs 588,1-278,9-867,0 0, Gemensam administration 411,6 375,7-35, , Hemtjänst 176,5-654,6-831, ,6-24,0-876,7-852,7 0,0 ANSLAGSFINANSIERADE ENHETER Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget tom april tom april 7010 Handläggare, assistenter 1 760, ,8 105, , Gemensam administration 1 541, ,2 50, , Hemtjänst 219,4 273,6 54,2 820, Träffpunkt/Anhörigstöd 538,8 588,4 49, , Öppen verksamhet 400,4 440,5 40, , Anhörigstöd 172,5 183,9 11,4 574, Trygghetsboende -34,0-36,0-2,0-107, VO Övergripande 1 604, ,6 242, , Gemensam administration 1 366, ,3 257, , Korttidsbo SOL/växelvård 0,0-14,2-14,2 0, Sjuksköterska MAS 237,7 267,3 29,6 833, Särskilt boende 0,0-30,8-30,8 0, Äldreomsorg egen regi , ,2 140, , Gemensam administration -188,2 264,8 453,0 795, Fortbildning personal 8,3 0,0-8,3 0, Korttidsbo SOL/växelvård 77,2 70,0-7,2 210, Hemtjänst , ,0 4, , Särskilt boende -63,2-366,0-302, ,0 15

16 Redovisat Budget Avvikelse Årsbudget tom april tom april 7211 Byavången anslag 457,0 553,9 96, , Korttidsbo SOL/växelvård -16,3 11,8 28,1 35, Särskilt boende 473,3 542,1 68, , Valkyrian anslag 187,6 55,7-131,9 169, Särskilt boende 187,6 55,7-131,9 169, Norrevång anslag 415,2 512,0 96, , Särskilt boende 415,2 512,0 96, , Brinkehem anslag 915,7 914,6-1, , Särskilt boende 915,7 914,6-1, , Hemtjänst anslag 73,0 93,2 20,2 280, Hemtjänst 73,0 93,2 20,2 280, Ros-enheten 3 524, ,6-109, , Gemensam administration 399,8 359,0-40, , Serviceboende SOL 1 439, ,2-91, , Resurspool -93,0-66,3 26,7 0, Öppen verksamhet 277,1 285,1 8,0 904, Hemtjänst 1 501, ,6-12, , HSL 9 035, ,4-556, , Bostadsanpassningsbidrag 399,5 345,6-53, , Gemensam administration 577,9 606,6 28, , Tekniska hjälpmedel 975,5 843,4-132, , Sjukvård 7 082, ,8-398, , LSS Övrigt 319,1 297,1-22, , Korttidsvistelse-LSS -13,3-13,7-0,4-40, Kontaktpersoner-LSS 156,5 105,5-51,0 335, Avlösare-LSS 0,4 11,8 11,4 42, Ledsagare-LSS 175,5 193,5 18,0 689, LSS egen regi 7 149, ,5-140, , Gemensam administration 420,7 397,0-23, , Fritidsverksamhet-LSS 25,7 113,0 87,3 359, Korttidstillsyn-LSS 299,7 369,5 69, , Gruppbostäder LSS 3 423, ,5-490, , Daglig verksamhet LSS 1 418, ,9 175, , Arbetskonsulent 132,8 236,8 104,0 741, LSS särsk anpass bostad 1 428, ,8-64, , Personlig assistans 369,9 430,8 60,9 25, Pers assistans enl LSS 358,4 422,6 64,2 0, Pers assistans enl LASS 1,0 8,2 7,2 25, , ,4-149, ,0 16

17 UPPFÖLJNING OMSORGSPENG 2016 ANSVAR 700 VOLYMER KOSTNADER A B C D E F G H I Volymbudget Volymbudget Utfall Avvikelse Budget Budget Utfall Avvikelse 2016 tom april tom april volymer A-pris 2016 tom april tom april kostnader Antal dygn särskilt boende Brinkehem Norrevång Valkyrian Byavången inkl Lintegen * Antal timmar hemtjänst Egen regi FC, centrum * FC, söder Antal dygn korttidsboende Korttidsboende inkl växelvård LSS-verksamhet Antal ärende personlig ass* sjuklön LSS Skolinternat extern korttidsvistelse extern korttidstillsyn externa placeringar momsbidrag stimulansbidrag övriga intäkter (brukare ersätter) Total summa * prel prishöjn 0,9% 17

18 150910/CA Förslag till beslut om utökad bemanning på Nybogatans LSS-boende Bakgrund Boendet har endast personal i jour nattetid Nuläge Sedan har vi utifrån en ny boendes behov, haft vaken nattbemanning på boendet. Brukaren har flera diagnoser och har ofta symtom i form av oro. Oron tar sig ofta uttryck i att hen vandrar. Går in i andra lägenheter och detta påverkar övriga boendes trygghet och integritet. Hen går ibland ut och är inte är lokaliserad. Det föreligger en stor risk för skada då hen inte beaktar trafikregler. Hen har inte förmågan att påkalla hjälp vid behov. Två brukare har utifrån ålder allt svårare att påkalla hjälp på egen hand Utifrån observationer och orosprofiler så är hen vaken stora delar av natten under mer än hälften av veckans nätter. Vi bedömer att behovet är stadigvarande. Kostnadsberäkning Kostnaden för den ökade bemanningen är :-/år (2015 års löner) Förslag till beslut Att omvandla resurserna till vaken natt på Nybogatans gruppboende Marie Ståhlbrand Enhetschef Camilla Andersson Avdelningschef VoO 18

19 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 maj 2016 Vonau 39 Dnr VON 2016/27 Grundbemanning i hemtjänsten Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Ärendet överlämnas till vård och omsorgsnämnden utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Avdelningschef Camilla Andersson har den 2 maj 2016 lämnat tjänsteskrivelse med följande lydelse: Hemtjänsten i egenregin har under flera år genererat ett stort underskott. Flera åtgärder har vidtagits sedan hösten Att arbeta med en lägre grundbemanning innebär att endast ca 85 procent av de totala personalresurserna planeras i schemat. Hemtjänsten har inte alltid 100 procent vårdtyngd. Brukare blir inlagda på sjukhus, avsäger sig insatser eller avlider. Modellen möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande. Då planerar vi vikariebehovet endast ett par dagar framåt i tiden. Behovet utöver schema tillgodoses av resurspoolen eller tillfälliga vikarier. För hemtjänsten i kommunal regi innebär det att vi minskar med ca 3,5 årsarbetare. Det finns vakanta tjänster i våra verksamheter så samtliga tillsvidareanställda kommer att erbjudas tjänster på andra enheter. Beslutet kan verkställas Att arbeta med en lägre grundbemanning kan komma att innebära en sämre kontinuitet för brukarna. Detta följs upp med kontinuitetsmätningar två gånger per år. Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår vård och omsorgsnämnden att minska hemtjänstens grundbemanning till ca 85 procent. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avdelningschef Camilla Andersson, handlingsid: VON Justerandes sign 19

20 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 maj 2016 Vonau 39 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Figge Bergquist (V) föreslår att ärendet överlämnas till vård och omsorgsnämnden utan ställningstagande. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 20

21 Tomelilla den 2 maj 2016 Dnr VON 2016/27 Stöd och omsorg Besöksadress: Gustafs torg Tomelilla Vård och omsorgsnämnden Växel Fax Postgiro Bankgiro Handläggare: Camilla Andersson Avdelningschef Direkt AnsvarigTlfn Mobil AnsvarigMobil Förslag till lägre grundbemanning i hemtjänsten Förvaltningens förslag till beslut Förvaltningen föreslår vård och omsorgsnämnden att minska hemtjänstens grundbemanning till ca 85 procent. Ärendebeskrivning Hemtjänsten i egenregin har under flera år genererat ett stort underskott. Flera åtgärder har vidtagits sedan hösten Att arbeta med en lägre grundbemanning innebär att endast ca 85 procent av de totala personalresurserna planeras i schemat. Hemtjänsten har inte alltid 100 procent vårdtyngd. Brukare blir inlagda på sjukhus, avsäger sig insatser eller avlider. Modellen möjliggör ett mer effektivt resursutnyttjande. Då planerar vi vikariebehovet endast ett par dagar framåt i tiden. Behovet utöver schema tillgodoses av resurspoolen eller tillfälliga vikarier. För hemtjänsten i kommunal regi innebär det att vi minskar med ca 3,5 årsarbetare. Det finns vakanta tjänster i våra verksamheter så samtliga tillsvidareanställda kommer att erbjudas tjänster på andra enheter. Beslutet kan verkställas Att arbeta med en lägre grundbemanning kan komma att innebära en sämre kontinuitet för brukarna. Detta följs upp med kontinuitetsmätningar två gånger per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse avdelningschef Camilla Andersson, Stöd och omsorg Camilla Andersson Avdelningschef 1 (2) 21

22 Beslutet skickas till: Ange mottagare för beslutsdokument här 2 (2) 22

23 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 maj 2016 Vonau 40 Dnr VON 2016/28 Upphandling avseende trygghetslarm samt operatör Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts beslut Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet till vård och omsorgsnämnden utan förslag till beslut. Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att till nämndens sammanträde den 26 maj 2016 sammanställa föreslagna alternativ samt deras fördelar och nackdelar. Ärendebeskrivning Avtalet med nuvarande leverantör av larmtjänster, Tunstall AB, löper ut den 31 oktober Förlängning av avtalet är inte möjligt. Enligt förvaltningens bedömning finns två möjliga alternativ. Dels kan vård och omsorgsnämnden besluta att upphandla enligt lag om offentlig upphandling (LOU), dels kan vård och omsorgsnämnden besluta att avropa från SKL Kommentuss ramavtal från 2012, vilket har två leverantörer att välja mellan, CareTech och Neat. Förvaltningen förordar upphandling enligt LOU då det medför att fler leverantörer har möjlighet att lämna anbud. Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att genomföra upphandling enligt LOU avseende trygghetslarm och larmmottagning Beslutsunderlag Avtal avseende larmtjänster, hanslingsid: VON Avtalsförlängning Avtal avseende larmtjänster, handlingsid: VON Justerandes sign 23

24 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 maj 2016 Vonau 40 forts. Förslag till beslut under sammanträdet Gunnel Andersson (M) föreslår att arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till vård och omsorgsnämnden utan ställningstagande, samt uppdrar åt förvaltningen att till nämndens sammanträde den 26 maj 2016 sammanställa föreslagna alternativ samt deras fördelar och nackdelar. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Gunnel Anderssons förslag. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 12 maj 2016 Vonau 41 Dnr VON 2016/21 Kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) 2015 Vård och omsorgsnämndens arbetsutskotts förslag till vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) 2015 och lägger densamma till handlingarna. Ärendebeskrivning Avdelningschef Christel Nilsson har den 7 april 2016 lämnat kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) Förvaltningens förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) 2015 och lägger densamma till handlingarna. Beslutsunderlag Kvalitetsberättelse enligt socialtjänstlagen (SoL) 2015, handlingsid: VON Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordföranden att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Beslutet skickas till: Vård och omsorgsnämnden Justerandes sign 31

32 KVALITETSBERÄTTELSE VÅRD OCH OMSORG Christel Nilsson Avdelningschef Myndighetsenheten 32

33 1 Inledning Sammanfattning Ansvar och uppdrag Myndighetutövning Behov och beslut Mål och måluppfyllelse för Systematiskt förbättringsarbete Egenkontroll Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Tomelilla Synpunkter och klagomål Sociala avvikelser/lex Sarah Övrig egenkontroll/ Tillgänglighet Stöd enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Samverkan med brukare och anhöriga Personalens medverkan Kalendarium Egenregi Kvalitetsredovisning verksamheter inom LSS Kvalitetsredovisning Brinkehem Kvalitetsredovisning Norrevångs äldreboende Kvalitetsredovisning Hemtjänst Egen regi Kvalitetsredovisning ROS-enheten Sida 2 av 60

34 1 Inledning Varje år bör en kvalitetsberättelse upprättas enligt Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2011:9. Syftet är att redovisa resultat och aktuell information kring kvalitetsarbetet. Här kan läsaren ta del av redovisningar och analys av vad de äldre tycker om omsorgen, synpunkter och klagomål, sociala avvikelser (fel och brister) och Lex Sarahutredningar. Egenregins enhetschefer har upprättat ett gemensamt årshjul ( kalendarium) och skrivit egna verksamhetsberättelser som bifogas i slutet av denna rapport. Medicinsk ansvarig sjuksköterska redovisar kommunens hälso-och sjukvård i Patientsäkerhetsrapporten. Entreprenörerna lämnar egna kvalitetsberättelser. 2 Sammanfattning I Socialstyrelsens rapport Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? får vi ta del av våra brukares uppfattning av äldreomsorgen. Våra äldre är särskilt nöjda med personalens bemötande. Varje enhet får sina egna resultat och får en överblick över vilka område som behöver förbättras. Synpunkter och klagomål från brukare, anhöriga och personal tas tillvara i förbättringsarbetet. Det har skett en positiv utveckling de senaste åren mycket tack vare brukaromdömen, interna uppföljningar och systematisk utredning av avvikelser och synpunkter. Både handläggare och chefer har ett kvalitetstänk med sig i vardagsarbetet vilket ger trygghet och säkerhet till de kommuninvånare som behöver stöd och omsorg. Entreprenörerna har varit ledande på flera områden och därmed bidragit till en positiv kvalitetsutveckling. Den nationella värdegrunden, kommunens värdegarantier och mätbara mål är också viktiga styrinstrument för verksamheterna att arbeta med och som leder utvecklingen framåt. Dagligen sker flera hundra möten över hela kommunen och lika många på boenden mellan personal och brukare eller boende. Till den mängden har vi för få sociala avvikelser. Det här behöver bli bättre att i högre grad kunna påverka stödet och omsorgen och att det dokumenteras att bli meddelad i förväg om förändringar att lätt kunna få tag på personalen vid behov att veta vem som är kontaktpersonen när personal i hemtjänsten lämnar sitt pass ska kontroll göras av att alla besöken är utförda och avbockade i dagskalendern på särskilda boende ska inte personer lämnas ensamma på toaletten om de inte själva kan påkalla hjälp middagsmålet från storköket Rapporten beskriver också andra områden som behöver utvecklas som ökad rättssäkerhet på särskilt boende, nationell behovsbedömningsmodell, värdigare boende på korttiden Norrevång och behov av servicebostäder inom LSS. 34 Sida 3 av 60

35 3 Ansvar och uppdrag Vård och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten avseende äldreomsorg och funktionsnedsatta enligt vad som sägs i lag inom dessa områden. Vård och omsorgsnämnden har därmed ansvar för verksamheten enligt följande lagstiftning: o Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) o Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387) o Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (1982:763) Nämnden sätter mål för verksamheten och följer, genom förvaltningen, upp hur verksamheten bedrivs och vilka resultat som uppnås. Därmed finns också ett ansvar för kommunen att ha ett ledningssystem och att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Egenregi Egenregin ansvarar för hemtjänstområde Väster/Tranås och Brösarp, de särskilda boenden Norrevång, Brinkehem, och Skogsdungen, dagverksamheter och anhörigsamordnare. Inom LSS finns 3 gruppboende; Nybogatan, Brandkårsgatan och Solgläntan samt boendestöd, daglig verksamhet och korttidstillsyn. Även kommunens hälso-och sjukvårdsenhet återfinns under egenregin. En ny avdelningschef för egenregins verksamheter tillträdde den 1 augusti. Verksamheternas enhetschefer har beskrivit de viktigaste händelserna i egna berättelser där vissa uppgifter hämtats från. Verksamhetsberättelserna och det gemensamma kalendariet bifogas. Entreprenader Äldreomsorg Tomelilla kommun upphandlade 2009 för första gången entreprenadtjänster för äldreomsorgen. Upphandlingen avsåg de särskilda boenden Byavången och Valkyrian med tillhörande hemtjänstområde. Entreprenör är Förenade Care och Vardaga. Under 2014 gjordes en ny upphandling av Byavången och hemtjänst Centrum och Förenade Care fick förnyat förtroende. Avtalet började gälla den 1 februari 2015 och är treårigt med möjlighet till förlängning. Samtidigt påbörjades en ny upphandling av det särskilda boendet Valkyrian och hemtjänstområde Söder. Avtalet med nuvarande entreprenör Vardaga sträcker sig till januari Även denna upphandling vanns av Förenade Care. Arbetet inför avslut och överlämning startade upp i november. Totalt var det 125 (125) personer vid årsskiftet som hade externa utförare av hemtjänstinsatser och 97 (53) personer i särskilt boende. Siffrorna inom parentes anger egenregins antal. Kommunen har inte något område inom vård och omsorg med valfrihetssystem (LOV). Entreprenad LSS Personlig assistans Från oktober 2013 överlät kommunen utförande av den personliga assistansen på entreprenad. Frösunda fick då förtroendet att ansvara för assistansen hos 16 brukare. Ersättningen är motsvarande belopp som den statliga assistansersättningen ger. Övriga personer i kommunen med personlig assistans (20) har valt privata assistansbolag eller är själv assistansanordnare. Då den statliga assistansersättningen endast täcker ersättning för vikarien har de privata bolagen rätt att ansöka hos kommunen om att få sina sjuklönekostnader ersatta av kommunen. Denna rättighet har förhandlats bort i avtalet med Frösunda. Sen avtalsstarten har det kommit in flera klagomål på Frösunda angående personalens försämrade avtal. Brukarna fick svara på en enkät 35 Sida 4 av 60

36 om nöjdheten och få var nöjda. I början av 2015 fick den före detta kommunanställda personalen åter bättre avtal hos entreprenören. Frösunda hade också upprepade svårigheter att täcka upp med delegerad personal för hälso-och sjukvårdsuppgifter. Trots förbättringsåtgärder har flera brukare valt att säga upp avtalet med kommunen och vid årsskiftet fanns bara nio kvar. Frösunda kommer inte att ansöka om förlängning av avtalet. Övriga insatser som verkställs i andra kommuner Vi har sen flera år avtal med Simrishamns kommun om att de verkställer LSS insatsen korttidsvistelse på Villan. Vi delar på kostnaderna utifrån hur många barn och ungdomar respektive kommun har varje månad. Korttidstillsyn enligt LSS eller fritids för barn/ungdomar 12 till 18 år köper vi i två ärenden från andra kommuner. Orsaken är att skolgång beviljats i annan kommun eller att familjenämnden gjort placeringar i familjehem i annan kommun. 4 Myndighetutövning Behov och beslut Det är den enskildes ansökan och egna uppfattning om sitt behov som ska utredas. Behovet prövas utifrån Socialtjänstlagen med hänsyn tagen till den enskildes livssituation liksom hans/hennes egna resurser, svagheter och önskemål. Besluten ska följas upp årligen. Totalt består handläggaravdelningen av 11 medarbetare med avdelningschef. Enheten ansvarar även för uppsökande verksamhet, verksamheter på entreprenad och externa boendeplatser, boendestöd på internat, korttidsvistelse-och tillsyn. Fem biståndshandläggare handlägger ärende utifrån SoL och två handläggare gör personkretsbedömningar och handlägger ansökningar enligt LSS. Tre administrativa assistenter beräknar avgiftsutrymme och beslutar om avgift enligt SoL. Under året har svårigheter att rekrytera vikarier för att ersätta vid sjukdom och föräldraledighet präglat arbetet och handläggningen har fått prioriterats. Konsekvensen har blivit att den Uppsökande verksamheten legat nere under Äbic/Ibic den äldres/individens behov i centrum Biståndshandläggarna har börjat arbeta i en nationell modell för behovsbedömning Äldres behov i Centrum (ÄBIC). Modellen utgår från den internationella dokumentationsstrukturen för vård och omsorg (ICF). Modellen kan användas oavsett ålder och förkortas då IBIC. Avdelningschefen och en handläggare har utbildats till processledare hos Socialstyrelsen vilket gav kommunen prestationsersättning från Socialstyrelsen på 294 tkr. En ny modul till verksamhetssystemet Magna Cura har köpts in och en testmodul leverades i december. Under 2015 har processledarna utbildat övriga handläggare, chefer, samordnare och egenregins hemtjänstpersonal. Modulen är även förberedd för ICF i hälso- och sjukvårdsjournalen. Socialstyrelsen lyfter fram flera syften med modellen; att få en enhetlig dokumentation och gemensamt språk inom vård och omsorg att öka rättssäkerhet för äldre som ansöker om stöd att bedömningarna ska bli mer likvärdiga i landet att genom kodning få jämförbar statistik om äldres behov 36 Sida 5 av 60

37 Ökad rättssäkerhet på särskilt boende Enligt Socialtjänstlagen har alla, oavsett boendeform, rätt till ett individuellt beslut på vilka insatser som beviljats. Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har påtalat brister i rättssäkerheten hos de kommuner som inte gör behovsbedömningar på särskilt boende. Man finner det särskilt anmärkningsvärt att kommunerna överlåter till privata utförare att själva bestämma vad de boende har rätt till. Precis som i ordinärt boende ska de som bor i särskilt boende ha laglig rätt att överklaga beslutet om insatser om de inte är nöjda. I Tomelilla har vi ca 150 platser i särskilt boende med en årlig omsättning på i genomsnitt 40 %. Det nya ansvarsområdet och det nya arbetssättet innebär ett utökat ansvar för biståndshandläggarna som därför fått förstärkning. I samverkan med Brinkehem har vi under våren testat behovsbedömningen. Responsen från både boende och personal var positiva. Genom att använda ÄBIC får vi en systematisk kartläggning av vilka behov som finns inom modellens 11 livsområden. Ökad rättssäkerhet delaktighet IVO har vid sin senaste inspektion påtalat att biståndshandläggaren har ansvar för att utföraren upprättar en godkänd genomförandeplan tillsammans med den enskilde. En ny övergripande rutin som beskriver hur detta ska gå till och hur rutinen ska följas upp med egenkontroller har upprättats och kommer att följas upp under nästa år. 5 Mål och måluppfyllelse för 2015 Vård och omsorgsnämndens mål för 2015 bedöms vara uppfyllda. Målområde Mål för 2015 Hur Måluppfyllelse Medborgare Målet bedöms och dialog uppfyllt Demokrati Brukare med demenssjukdom får stöd och omsorg av personal med god kompetens om varje enskild brukares individuella behov. Brukaren ska högst möta 12 omvårdnadspersonal, under en tvåveckorsperiod. 100 % av både nyanställd och ordinarie personal ska ha genomgått Demensförbundets webbaserade ABC utbildning. Utbildningen ska Mäts under två veckor. Resultat redovisas i Kolada Kommunens kvalitet i korthet. Uppfyllt Mätning personalkontinuitet 37 Sida 6 av 60

38 Jämförelse 2010 till och med Bästa resultaten gulmarkerade Söder Centrum Väster Tranås* Brösarp Medel Tomelilla *Under 2013 och 2014 var hemtjänst Tranås och Väster sammanslaget. Egenregins hemtjänstområde har i år för första gången klarat av att förbättra kontinuitet och har därmed uppfyllt vård-och omsorgsnämndens mål. Enligt hemtjänstchefen har de som är ansvariga för dagsplaneringen fört en öppen och nära dialog med övrig personal. Körrundor utgår från: att samma personal går till samma brukare under hela dagen att de som arbetar mycket i veckorna får samma körschema alla dagarna att all personal samverkar och bidrar med att se lösningarna Hemtjänstområde Söder gör en handlingsplan på hur de avser att förbättra kontinuiteten. Egenkontroller ska göras på alla områden under nästa år för att fortsatt hålla en hög kontinuitet. Resultatuppfyllelse för mål och internkontrollplan finns att läsa i kommunens bokslut på Värdegrund och värdegarantier All verksamhet ska vila på värdegrunden i Socialtjänstlagen 5 kap 4. Värdegarantierna är en praktisk tillämpning av värdegrunden och syftar till att öka tryggheten och delaktigheten för den enskilde. Vård-och omsorgsnämndens värdegarantier började gälla den förste januari De skickades ut till alla med insatser. Garantierna beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens vård och omsorg utöver det som gäller enligt lag och riktlinjer. Bland annat garanterar vi att överenskomna tider ska hållas och att ingen ska behöva känna sig ensam vid vård i livets slut. Kommunen har också tagit ett beslut om att kompensera den som inte får sitt besök som planerat genom att ge avdrag på hemtjänstfakturan. Uppföljning sker genom inkomna avvikelser och klagomål. Endast en person har fått avdrag under Sida 7 av 60

39 På www. tomelillakommun.se kan du se vilka garantier som nämnden beslutat om. Äldreomsorgsplan Ett förslag till en ny äldreomsorgsplan med ovanstående politiska budskap har arbetats fram av politiker i vård-och omsorgsnämnden och tjänstemän. Det vi vill satsa på de kommande åren har formulerats i sju utvecklingsområde; 1. Värdigt liv och värdegarantier 2. Äldres behov i centrum 3. Rättssäkerhet i det särskilda boendet. 4. Säker hemgång efter sjukhusvistelse/sjukvård i hemmet 5. Boendeformer 6. Personalens kompetens och rekryteringsbehov 7. e-hälsa och digitala tjänster 6 Systematiskt förbättringsarbete Egenkontroll I egenkontrollen ingår att följa upp och utvärdera verksamheten genom att analysera resultat från brukarundersökningar, andra nationella jämförelserapporter, granskning av social dokumentation, avvikelser, Lex Sarah utredningar, synpunkter och klagomål etc. 6.1 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Tomelilla Nationella brukarundersökningen Socialstyrelsen undersöker varje år vad de äldre tycker om sin hemtjänst eller särskilda boende. Mellan 60 till 80 % av alla med hemtjänst och på särskilt boende i Tomelilla kommun har svarat på enkäten under april och maj Undersökningen gör det möjligt att både göra jämförelser mellan åren och inom kommunen. Verksamheterna får sina egna resultat analyserade och kan enkelt se vilka område de behöver förbättra. Fler nöjda med sin hemtjänst Sammantaget svarar 92 procent (Skånemedel 88) att de är nöjda eller mycket nöjda med hemtjänsten. Flest nöjda har hemtjänstområde Söder (97 %). Det är ett gott betyg till företaget Vardaga som ansvarar för Söder och som nästa år lämnar över till Förenade Care. I Tomelilla kommun är man trygg med att bo hemma med hemtjänst, oavsett vilket hemtjänstområde man tillhör, jämfört med genomsnittet för Skånes kommuner. De äldre ger också precis som förra året högt betyg för personalens bemötande. 100 % av de som tillfrågats på område Centrum och Väster svarar enbart positivt, mycket eller ganska nöjd. Hemtjänstområde Brösarp är det område som har ökat sitt resultat mest jämfört med förra året från 88 till 95 % nöjda brukare. Jämförelserna har utgått från medel i riket men vissa områden har låga siffror i hela landet och kan förbättras. 39 Sida 8 av 60

40 Det här behöver bli bättre på alla område att veta var man ska vända sig med synpunkter och klagomål att i högre grad kunna påverka vilka tider personalen kommer på att bli meddelad i förväg om förändringar att lätt kunna få tag på personalen vid behov Färgerna i tabell 1 innebär att Grönt = fortsätt på samma sätt, Gult = arbeta vidare med förbättringsarbetet, Rött = gör en handlingsplan Äldres omdöme om sin hemtjänst 2015 Centrum För. Care Söder Vardaga Väster Egen regi Brösarp Egen regi Tranås Egen regi Riket Jag vet vart jag ska vända mig med klagomål/ synpunkter Personalen tar oftast hänsyn till mina önskemål om hur hjälpen ska utföras Jag kan oftast påverka vilka tider personalen kommer på Jag tycker personalen utför sina arbetsuppgifter ganska/mycket bra Personalen kommer oftast på avtalad tid Personalen har oftast tillräckligt med tid för att utföra arbetet hos mig Personalen meddelar alltid/oftast förseningar Personalen bemöter mig alltid/oftast på ett bra sätt Det känns mycket eller ganska tryggt att bo hemma med hemtjänsten Jag känner förtroende för alla/flertalet personal som kommer hem till mig Det är mycket/ ganska lätt att få kontakt med hemtjänstpersonalen Jag är sammantaget mycket/ganska nöjd med min hemtjänst Äldres omdöme om särskilda boende 95 % uppger att de fått plats på önskat äldreboende i kommunen och 83 % är nöjda med sitt boende. Det är fem procentenheter färre nöjda än förra året men samma trend syns i landets övriga kommuner. Totalt är det cirka 70 boende/anhöriga (av cirka 135) som svarat på Socialstyrelsens frågor. De flesta är nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande och den frågan hänger ihop med att personalen också tar hänsyn till den boendes egna åsikter och önskemål. Omdömen är en vägvisare på vilka område som verksamheterna behöver förbättra. Ha i åtanke att det är små enheter och att några enskilda svar får stor påverkan på resultatet. 40 Sida 9 av 60

41 Fråga. "Äldres omdöme" 2015 Andel positiva svar Bya/ ser Bya/ dem Valkyria lgh 1-20 Valkyria lgh Norrevång Servic/dem Brinkehem Serv/dem Skån e Fick plats på önskat äldreboende Trivs med sitt rum/sin lägenhet Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet Tycker att maten smakar bra Upplever måltiderna som en trevlig stund Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar Kan påverka vid vilka tider man får hjälp Får bra bemötande från personalen Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål Känner sig trygg på sitt äldreboende Känner förtroende för personalen Är nöjd med de sociala aktiviteter som erbjuds på äldreboendet Möjligheterna att komma utomhus är bra Besväras inte av ensamhet Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov Har lätt att få träffa läkare vid behov Har lätt att få kontakt med personalen vid behov Vet vart jag ska vända mig med synpunkter o klagomål Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt boende På kommunens minsta boende Brinkehem i Brösarp (22 boende) har de som besvarat enkäten svarat att de sammantaget är nöjda eller mycket nöjda. På de största boenden Byavången (57 boende) och Valkyrian (40) skiljer sig nöjdheten åt beroende på vilket våningsplan man bor på. På de enskilda frågorna är det nöjdheten med maten och måltidsmiljön som ligger under Skånesnittet och riket. Maten tillagas på plats på Norrevång och Brinkehem och där är det många som tycker maten smakar bra. På Byavången och Valkyrian kommer maten i kantiner från storköket och där får maten betydligt sämre betyg. Det är också färre som tycker måltiderna är en trevlig stund på dagen. 41 Sida 10 av 60

42 Hur nöjd är du sammantaget med ditt boende. Jämförelser mellan åren Byavången service Byavången dem.enhet 2015 Valkyrian plan Valkyrian plan Norrevång service Norrevång dem.enhet Brinkehem Behovsbedömning Biståndshandläggningen betygssätt också och i genomsnitt är det 78 % som tycker att beslutet stämmer överens med deras behov. Handläggarna i Tomelilla får något bättre betyg än riket (73%) på att bedöma behov. Tillgänglig hälso- och sjukvård I genomsnitt 72 % tycker det är lätt att få kontakt med kommunsjuksköterskor. På frågan om hur lätt eller svårt det är att träffa regionens läkare svarar 59 % att det är lätt eller ganska lätt. Jämfört med genomsnittet i hela landet är det en högre tillgänglighet i Tomelilla. Systematisk uppföljning av individuella beslut När biståndshandläggarna följer upp sina beslut vid den årliga uppföljningen intervjuar de brukaren i ordinärt boende. Svaren läggs in i kommunens enkätverktyg och redovisas på 42 Sida 11 av 60

43 kommunens hemsida. Under 2015 har drygt 40 brukare inom hemtjänsten intervjuats. Några frågor är samma som i brukarundersökningen men resultaten skiljer sig inte mycket åt. De områden som behöver förbättras är: att alla ska känna till vem som är kontaktpersonen att alla ska känna till att de har en genomförandeplanen 6.2 Öppna Jämförelser 2015 Resultatet i korthet för Hemtjänst I Socialstyrelsen senaste rapport Vård och omsorg om äldre 2015 ses kommunens resultat i förhållande till andra kommuner och rangordnas inbördes. Den som vill veta mer om vilka faktorer som påverkar resultaten hänvisas till rapporten. Tomelilla får bra resultat på hur många olika personal som kommit hem under en mätperiod och rankas nu på plats 33 av 213 kommuner. Detta har också varit ett av vård och omsorgsnämndens mål under Ett annat område som får grönt och där kommunen placerar sig på plats 60 (förra året 58) bland landets alla kommuner är bemötande, förtroende och trygghet. Dessa två faktorer påverkar varandra, för att känna förtroende och trygghet är det viktigt att planera hemtjänsten så att så få personer som möjligt kommer hem till den enskilde. För hemtjänsten som helhet har kommunen klättrat upp till plats 100 från förra årets plats 134. som är 65 år och äldre och år 2015 om inget annat anges. 65 år och äldre 1. Bemötande, förtroende och trygghet i hemtjänsten 2. Kontakt med personal i ordinärt boende 3. Inflytande och tillräckligt med tid i hemtjänsten 5. Personalkontinuitet i hemtjänst Kommunnamn Totalt Totalt Totalt Totalt Procent Rang av Procent Rang av Procent Rang Antal Rang av av Min-max (riket) Vägt medel (riket) Median (riket) Gränsvärde från gul-grön Gränsvärde från gul-röd Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Förbättringsområde Fler äldre ska uppleva att det är lätt få kontakt med personalen i hemtjänsten 43 Sida 12 av 60

44 Fler äldre ska uppleva att de har inflytande och att personalen har tillräckligt med tid Resultatet i korthet för Särskilt boende Resultatet för mat och måltidsmiljö har försämrats från plats 33 förra året till plats 174 i år. Det är en klar försämring och därmed ett viktigt förbättringsområde under nästa år. Även om vår allmänna uppfattning är att särskilt boende är en trygg plats syns inte det på resultatet under punkt 9 i tabellen där vi fått plats 134. Bästa resultatet får Tomelilla särskilda boende på Inflytande och tillräckligt med tid, och har därmed flyttats upp till plats 14. Tomelilla har en förhållandevis låg bemanning i jämförelse med många andra kommuner men personalen lyckas ändå få den boende att känna att det finns tid. Skurup är ett strå vassare och har rankats som etta när det gäller inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende. 9. Bemötande och trygghet i särskilt boende 10. Inflytande och tillräckligt med tid i särskilt boende 11. Mat och måltidsmiljö i särskilt boende Totalt Totalt Totalt Procent Rang av Procent Rang av Procent Min-max (riket) Vägt medel (riket) Median (riket) Gränsvärde från gul-grön Gränsvärde från gul-röd Simrishamn Sjöbo Skurup Tomelilla Ystad Rang av Granskning av social dokumentation Alla brukare ska vara delaktiga i att utforma den hjälpen de har fått beviljat. En välgjord genomförandeplan fungerar som ett viktigt verktyg för personalen i sitt arbete, samtidigt som den enskildes förväntningar har bemötts.. Sammantaget ger en genomförandeplan förutsättningar för bättre kvalité och rättssäkerhet i omsorgen om den enskilde. 44 Sida 13 av 60

45 För att planen ska anses vara godkänd ska den vara upprättad inom 14 dagar önskemål som framförs ska finnas med ex. NN vill ha hjälp 8:00 brukarens (eller företrädarens) delaktighet ska dokumenteras, brukaren fått planen uppläst och godkänt innehållet. planen ska följa beslutet, alla insatserna ska beskrivas Som en del i den årliga internkontrollen har varje enhetschef fått redovisa hur stor andel av brukarna som den 1 mars 2015 hade en godkänd genomförandeplan. Jämfört med 2012 har det skett ett trendbrott med både antalet planer och kvaliteten. Egenregins hemtjänstområde och särskilda boende når dock inte upp till samma kvalitet som entreprenörerna inom detta område. Ur Kommun och enhetsundersökningen Andel personer Tabell 3 Delaktighet och inflytande procent Särskilt boende Brinkehem Norrevång Skogsdungen Byavången Valkyrian Personer med aktuell genomförandeplan Personer som varit delaktiga i planeringen Hemtjänstområde Brösarp Väster/Tranås Centrum Söder Personer med aktuell genomförandeplan Personer som varit delaktiga i planeringen Efter mätningen har antalet planer ökat och förbättrats även på egenregins område. Byte av chefer, att man delegerar till personal som inte har tillräcklig kompetens och/eller att kvaliteten inte följs upp med egenkontroller har fördröjt en positiv utveckling. Entreprenörerna Förenade Care och Vardaga följer upp sina planer var tredje månad som en extra kvalitetssäkring. Inom funktionshinderområdet (LSS) har samtliga boende och brukare en aktuell genomförandeplan. LSS har gjort ett kvalitetsarbete med genomförandeplaner som lever upp till Socialstyrelsen krav och normer. Vid samtliga uppföljningar har samordnare deltagit för att stärka brukarens delaktighet och självbestämmande. 45 Sida 14 av 60

46 6.4 Synpunkter och klagomål Synpunkter och klagomål som lämnas av brukare, anhöriga, personal eller andra via brev eller på den gula blanketten registreras och diarieförs i Evolution. Myndighetschefen utreder eller utser ärendeansvarig för utredning och återkoppling samt redovisar för nämnden varje månad. Synpunkter som berör hälso-och sjukvården utreds av medicinskt ansvarig sjuksköterska. Resultatet av 2015 års synpunkter Totalt registrerades 30 synpunkter under året. Med tanke på den mängden tjänster som levereras finns det med stor sannolikhet ett mörkertal av synpunkter som inte dokumenteras utan åtgärdas direkt i vardagsarbetet. Det är också viktigt att veta till vem man ska vända sig. Även inom funktionsnedsättningsområdet finns det behov av att mer systematiskt ta tillvara på brukarnas och anhörigas synpunkter då det under en treårsperiod endast kommit ett fåtal synpunkter. Att känna till vem man vänder sig med synpunkter och klagomål är ett förbättringsområde. Synpunkterna kategoriseras efter områden. En synpunkt kan innehålla flera områden och leder ofta till en avvikelseutredning också. Synpunkter och klagomål på vård och omsorg Avgifter Bemötande Handläggning 2 3 Omsorg Service Kost Organisering 5 3 Hälso- och sjukvård Beröm Totalt Vad synpunkterna handlar om och åtgärder de lett till Synpunkterna är viktiga för verksamheterna då de visar på område som behöver förbättras. Verksamheterna har arbetat med den nationella värdegrunden och bemötande. Vi har endast en synpunkt på bemötande jämfört med förra året (5). Vi kan hoppas att detta är ett resultat av arbetet med den nationella värdegrunden. Ett par synpunkter som återkommer från förra året är 46 Sida 15 av 60

47 missnöje över att behöva dela rum och toalett på korttiden på Norrevång. Inom förvaltningen diskuteras alternativa förslag till korttidsboende. Boende på Byavången och Valkyrian är missnöjda med middagen från storköket på Kastanjeskolan. På Norrevång och Brinkehem lagas maten på plats och där tycker fler att maten smakar bra. Detta återspeglas i årets brukarundersökning. Vård och omsorgsnämnden har beslutat att Kostenheten under nästa år månadsvis ska redovisa synpunkter och åtgärder samt att ett avtal om kvalitet ska upprättas. Fråga. "Äldres omdöme" 2015 Andel positiva Byavången Byavången Valkyrian Valkyrian Norrevånhem Brinke- Tomelilla svar service demens lgh 1-20 lgh Tycker att maten smakar bra Upplever måltiderna som en trevlig stund Synpunkter på nämndens riktlinjer Handläggarna beviljar i normalfallet endast städning var tredje vecka enligt kommunens riktlinjer. Synpunkter, klagomål och överklagande berättar om hur smutsigt det hinner bli i bostaden på tre veckor. Förvaltningsrätten har dock avslagit de överklagande (4) om städning som skickats dit. Riktlinjerna anger också att när det finns behov av eller risker för isolering ska gemenskap erbjudas på de olika träffpunkterna i kommunen istället för mer tid hemma med personalen. Gynnande beslut om insatset Social stimulans som beviljats före 2013 kan endast omprövas om behovet förändrats. Tabellen visar utveckling över antal personer och antal timmar med insatsen Social stimulans. ÅR Antal personer Antal timmar per år Kostnad ( ersättning 340 kr/tim) Sida 16 av 60

48 6.5 Sociala avvikelser/lex Sarah Sociala avvikelser tidigare kallade fel och brister är interna avvikelser i samband med handläggning eller utförande som inte bedöms vara missförhållande enligt Lex Sarah. Exempel kan vara att en insats inte utförts, brister i dokumentation och information, brist i omsorg och i bemötande etc. Syftet är att hitta och förbättra systemfel och riskfyllda moment i verksamheterna. Under 2015 har vi använt en gemensam blankett för både sociala avvikelser och Lex Sarah rapportering för att underlätta för personalen. Utredaren har sen gjort en bedömning av allvarlighetsgraden på en 4-gradig skala. Avgränsning sociala avvikelser och Lex Sarah Rapporter om missförhållanden enligt lex Sarah utreds enligt förvaltningens rutin som grundar sig på Socialstyrelsens föreskrifter. Grad 1 och 2 är avvikelser som leder till inget eller litet obehag för den enskilde och som utreds på enheten. Grad 3 utreds som risk för missförhållande eller missförhållande (Lex Sarah) och grad 4 bedöms som ett allvarligt missförhållande som anmäls till IVO Inspektionen för vård och omsorg. Med missförhållanden, som ska rapporteras enligt lex Sarah, avses utförda handlingar och handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och som innebär/har inneburit ett allvarligt hot mot enskilda alternativt har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, säkerhet och hälsa. Med en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, som också ska rapporteras såväl internt som till IVO, avses att det är fråga om en uppenbar och konkret risk för ett missförhållande. Om missförhållandet/den påtagliga risken för ett missförhållande inte har inneburit ett allvarligt hot mot eller har medfört allvarliga konsekvenser för enskildas liv, personliga säkerhet eller psykiska/fysiska hälsa, bedöms händelsen som en social avvikelse som kan hanteras i verksamheten. Avgränsningen kan i en del fall vara svår att göra, viktigast är dock att en rapportering alltid utförs. Den enskildes upplevelse har stor betydelse i bedömningen. En avvikelse kan för en person medföra ett litet obehag men kan för en annan leda till varaktiga men. Flera mindre händelser på samma enhet kan också bedömas som missförhållande. Inkomna och utredda Under perioden har 53 rapporter kommit in och utretts. Ingen rapport om missförhållande har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) från kommunen eller entreprenörerna. Flest rapporter avser brister i omsorgen, ett mindre antal handlar om brister i bemötande och ej utförda insatser. Våld och hot mellan brukare eller med anhöriga rapporteras också och utreds. Byavången, hemtjänst Centrum, Norrevång, Solgläntan och Brandkårsgatan har vardera skrivit och utrett mellan 5 och 10 rapporter. Övriga område har mindre antal. 48 Sida 17 av 60

49 Vanligaste avvikelser och åtgärder Exempel på händelser som rapporterats; Glömt låsa ytterdörren efter besöket Bortglömda insatser som dagvila, eftermiddagsbesök, morgon- och kvällsbesök. Varit fostrande i bemötandet, ovänligt bemötande, bemött nonchalant. Rörelselarm har varit ur funktion. Ej besvarat larm. Genomförandeplanen har inte följts. Varit ovarsam vid liftning, blivit duschad mot sin vilja, bortglömd på toaletten. Brister i personlig hygien och ej utförd munvård. Flera hot och våldrapporter mellan boende på Solgläntan Brist på personal har rapporterats från Norrevång vid flera tillfällen när det inte gått att få in personal på extraschema. Flertalet brister i omsorgen på Brandkårsgatan har rapporterats av uppmärksam personal. Avvikelser har även skrivits av personal på Byavången när middagsmålet varit oätligt. Exempel på åtgärder som rapporterna lett till: Genomgång av gällande rutiner eller nya nerskrivna rutiner Korrigerande samtal och arbetsrättsliga åtgärder Förstärkning med personal, nya schema Handledning/utbildning både enskilt och i grupp, Upprättade av genomförandeplaner, uppföljningar Riskanalyser och handlingsplaner, Förbättrad informationsöverföring och dokumentation. Övergripande rutiner som skapats som en följd av rapporteringen: Personer som inte själva kan påkalla hjälp får inte lämnas ensamma på toaletten Larm på boende ska kvitteras inne i lägenheten och inte bara stängas av i larmtelefonen Särskilda kontroller ska göras av att rörelselarmen är rättvända och fungerar Personal i hemtjänsten ska kontrollera/ bocka av att alla besöken är utförda 49 Sida 18 av 60

50 Tabell över avvikelser/lex Sarah 2012 till Sida 19 av 60

51 Sociala avvikelser/lex Sarahrapporter 2015 Datum Enhet Händelse grad Orsak Ass.bolag Utebliven assitans 1 Ej utförd assistans ByavångenFC Våld/hot från anhörig 2 Stressituation Hemtjänst VÄ Ytterdörren lämnas olåst x flera 2 Brist i omsorg Brandkårsgatan Blåmärke efter liftning 2 Brist i omsorg Hemtjänst BR Sitter på toaletten, har ej larm 1 Brist i omsorg Hemtjänst TR Ej diskat/tömt sopor, serverat kaffe 2 Ej utförd insats/bemötande Hemtjänst TR Ej följt brukarens önskemål 2 Brist i bemötande ByavångenFC Fick ej hjälp till gudstjänsten 2 Brist i omsorg Brandkårsgatan Ovänligt bemött, ej fått hjälp 2 Brist i bemötande o omsorg ByavångenFC Rörelselarmet ur funktion 1 Brist i omsorg Nattpatrull Ej bytt inkontinensskydd 1 Brist i omsorg Brandkårsgatan Ovarsam, använder inte hjälpmedel 3 Brist i bemötande o omsorg Brandkårsgatan Larmet hängde upp sig Brandkårsgatan Smutsig, variga ögon, matrester 2 Brist i omsorg Nattpatrull Tunstall skickat sms till fel patrull 0 Brist i larmrutiner Brandkårsgatan Riskfylld liftning 2 Brist i omsorg ByavångenFC Rörelselarmet avstängt 2 Brist i omsorg Hemtjänst TR Ej fått sitt em besök 2 Ej utförd insats ByavångenFC Fick vänta på ledig lift vid fall 1 Brist i omsorg ByavångenFC Larmar frekvent 1 Brist i omsorg NV Qvarnen Brist på personal Brist i omsorg NV Lindängen Brist på 2 personal 15:30 till 21 2 Brist i omsorg Nv Stjernemosse Kommer ingen på larm, bemötande 3 Brist i bemötande o omsorg Hemtjänst CE Fick inte hjälp till dagvila 2 Ej utförd insats Byavången pl2 Potatisen var stenhård 1 Brist i utförandet Brinkehem Duschsituation, demenssjuk 3 Brist i bemötande Norrevång Brukaren blir "fostrad" 2 Brist i bemötande Hemtjänst CE En matlåda var ej packad 0 Brist i utförande Solgläntan Vådl/hot mellan boende 2 Brist i omsorg Nybogatan Ej bäddat enligt Gf plan, risk för fall 2 Brist i omsorg Frösunda Saknas personal med delegation 2 Brist i omsorg Hemtjänst CE Brandlarm, värmt i micron Brinkehem Matrester i munnen 2 Brist i omsorg Nybogatan Ej fått renbäddat 1 Brist i omsorg Norrevång Rörelselarm ej besvarat 2 Brist i omsorg Byavången Synpunkter på maten 1 Klagomål på middagen Nybogatan Flera händelser beskrivs 3 Brist i bemötande Hemtjänst VÄ Ej fått kvällsbesök 1 Ej utförd insats Norrevång Blivit orolig då pers ej följt GFP 2 Brist i bemötande Norrevång Får ej stöd och hjälp 2 Brist i omsorg Alllv 51 Sida 20 av 60

52 Solgläntan Hot/våld i parrelation 2 Hot/våld mellan boende Hemtjänst CE Ej fått nattlinnet bytt 1 Brist i omsorg Valkyrian Bortglömd på toaletten 2 Brist i omsorg Hemtjänst CE Ej fått kvällsbesök 1 Ej utförd insats Norrevång Ej fått hjälp vid larm 1 Brist i omsorg Solgläntan Natthjälp med lm uteblivet 2 Brist i omsorg Norrevång Antecknat på fel person i MC 1 Brist i informationsöverföring Norrevång Dusch mot sin vilja 3 Brist i bemötande Hemtjänst VÄ Uteblivet morgon plus kvällsbesök 2 Ej utförd insats Solgläntan Middagen ej levererad i tid 2 Brist i omsorg 7 Övrig egenkontroll/ Tillgänglighet Ej verkställda beslut Äldreomsorg Beslut som inte verkställts inom 90 dagar ska rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Om orsaken är resursbrist riskerar kommunen vite. Under 2015 har vi rapporterat att fem kvinnor och en man väntat mer än 90 dagar på att flytta till särskilt boende. De har väntat i genomsnitt 170 dagar (längst 335). Tre av dessa beslut hade fortfarande inte verkställts vid årsskiftet däremot hade de fått sitt första erbjudande i tid men tackat nej. Kön till demenslägenheter har kortats genom att vi succesivt omvandlat serviceenheter till demensenheter samtidigt har det blivit ett ökat behov av servicelägenheter. Med servicelägenheter menas lägenheter avsedda för de som i huvudsak har fysiska funktionsnedsättningar eller stor otrygghetskänsla. Totalt fanns det 14 personer som väntade vid årsskiftet på en servicelägenhet. I tidigare planering (2012) har vi bedömt att antalet lägenheter på särskilt boende totalt ska räcka till men under förutsättning att det byggs trygghetsboende. Vi hoppas att äldre som bor i otillgängliga bostäder flyttar in till det nybyggda Svärdet trots att det inte blivit ett trygghetsboende. Flyttar korttidsboendet till Välagården frigörs platserna åter till permanenta lägenheter på Norrevång. Problemet är att de äldre vill bo i centralorterna Tomelilla och Brösarp och inte i Skåne-Tranås. Om bristen på särskilt boende håller i sig behöver kommunen ta med detta i sin planering. 52 Sida 21 av 60

53 Verkställda särskilt boendebeslut Medianåldern för inflyttning är samma som i riket 86 år. Tabellen på nästa sida visar utvecklingen av antal beslut om särskilt boende, hur stor andel som har en demensdiagnos och hur många beslut som verkställts under året. Antal beslut under året (53) var det lägsta på fem år. Vi kan därför förvänta oss att fler kommer att ansöka under nästa år. Personer med demensdiagnos erbjuds lägenhet på demensenheter. En konsekvens av uppdelning i service- och demensenheter kan bli att boendebeslut inte kan verkställas samtidigt som lägenheter står tomma. Tabell som visar antal beslut om särskilt boende under en sexårsperiod i förhållande till hur många av de som har en demensdiagnos och antal beslut som verkställs. Att de ej verkställts beror på att personen dragit tillbaka ansökan, flyttat till annan kommun eller avlidit Antal beslut Varav demens Verkställda Sida 22 av 60

54 Väntetid till särskilt boende Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Mätperiod under årets första sex månader. Väntetid från ansökan till erbjudet inflyttningsdatum År Tomelilla Sedan 2012 har vi kunnat erbjuda lägenhet inom en månads tid. Under 2015 har väntetiden ökat och den väntas bli fortsatt hög under nästa år. Boendeförmedling 63 lägenheter har förmedlats av biståndshandläggarna. 63 lägenheter har fått nya hyresgäster under året. Totalt en omsättning på 43 % vilket är något lägre än föregående år. Några interna flyttningar sker också varje år. Det är framförallt personer som väntar på boende på korttiden och måsta tacka ja till första erbjudandet även om det inte är enligt önskemål. De erbjuds att flytta till önskat boende när där blir ledigt. Det är också personer som utvecklat demenssjukdom och som bor på enheter där miljön är direkt olämplig som plan 1 och 2 på Byavången där 15 boende måste samsas i samma matsal. Även på Norrevång finns olämpliga boendemiljöer för den som har en demenssjukdom. Boende Antal lgh Byavången Valkyrian Norrevång Brinkehem Totalt 141 lgh 43% 46% 46% 50% 29% 30% Tabellen visar antal lägenheter samt omsättningen i procent på boenden de senaste fem åren. 54 Sida 23 av 60

55 Samordnad vårdplanering 80 till 85 % av alla ansökningar enligt Socialtjänstlagen kommer från sjukhuset i samband med att de kallar till gemensam vårdplanering eller efter en sjukhusvistelse. Tabellen visar antalet vårdplaneringar som biståndshandläggarna genomfört för personer i ordinärt boende under en tvåårs period. Något färre än tidigare år med reservation för att några planeringar inte förts in i den gemensamma kalendern där uppgifterna hämtats ifrån. Genomförda vårdplaneringar Vårdplanering på sjukhus Per telefon Förenklad I hemmet 12 6 Totalt Uppföljning av vårdplaneringsmötet Under några månader följde vi genom en mindre studie upp hur den enskilde uppfattade vårdplaneringsmötet för att ge en trygg hemgång från sjukhuset. Här visas svaren på två av frågorna. Resultatet används i förbättringsarbetet. 8. Efter mötet, upplevde du dig trygg inför utskrivningen från sjukhuset? 1 Ja 8 (80%) 2 Nej 0 ( 0%) 3 Tveksam 2 (20%) 9. Stämde informationen och planeringen vid mötet, när du kom hem eller när du kom till korttidsboendet? 1 Ja 8 (80%) 2 Nej 0 (0%) 3 Tveksamt 2 (20%) 55 Sida 24 av 60

56 8 Stöd enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Ej verkställda beslut LSS Under första kvartalet fanns två beslut som inte kunde verkställas inom 90 dagar. Personen fick vänta på boende i 121 dagar och beslutet om kontaktperson verkställdes efter 220 dagar. I båda ärenden kunde väntetiden motiveras. Insatser enligt LSS Tabellen på nästa sida visar hur utvecklingen av antal personer med stöd sett ut under de tre senaste åren. Statistikuppgifterna tas fram varje år per den 1 oktober och redovisas till Socialstyrelsen. Det innebär att beslut om tillfällig korttidsvistelse (lägervistelse) eller insatser som avslutats före rapporteringen inte kommer med. Uppgifter till Socialstyrelsen per den 1 okt varje år Insats ( 8) enligt LSS Personlig assistans enl. 9 2 LSS Ledsagarservice enl. 9 3 LSS Kontaktperson enl. 9 4 LSS Avlösarservice enl. 9 5 LSS Korttidsvistelse utanför hemmet enl. 9 6 LSS Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 7 LSS Boende Familjehem barn/unga enl. 9 8 LSS Bostad med särskild service Boende vuxna enl. 9 9 LSS Bostad med särskild service Daglig verksamhet enl LSS Sida 25 av 60

57 LSS-insatsen daglig verksamhet står för den högsta ökningen i riket. Även vuxenboende har ökat totalt. Utvecklingen i vår kommun följer landet när det gäller daglig verksamhet och boende. Ökningen av daglig verksamhet är till största delen förväntad, våra ungdomar slutar skolan och behöver jobb. Verksamheten har bytt lokal med korttidstillsynen på annexet vid Kastanjeskolan men kommer att växa ur även dessa lokaler om inte fler kan gå till integrerade arbetsplatser. Tre externa boendeplatser och en lägenhet med två boende står för ökningen av personer med bostad med särskild service. Enligt LSS finns det två typer av boende för vuxna: 1. Bostad med särskild service, vuxna: De vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Förutom personlig omvårdad och praktisk hjälp i hemmet ingår även fritid som en viktig del i boendet. Bemanning styrs av behovet. 2. Annan särskilt anpassad bostad: En anpassad lägenhet som anvisas av kommunen. Inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp ingår i bostaden. Nybogatan och Brandkårsgatan är gruppbostäder. På Solgläntan finns journatt men ingen fast bemanning dag och kväll. Alla boende har därför beslut på boendestöd enligt SoL och ledsagare och kontaktperson enligt LSS för att tillgodose behoven. Solgläntan behöver göras om till en servicebostad då den är registrerad som en sådan men boendet uppfyller inte kraven för servicebostad. Jämförelser med andra kommuner Tabell 7. Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober Fördelat på insatstyp och kommun. Om antalet är tre eller färre finns ett x. Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice Korttidsvistelse Korttidstillsyn Klippan Simrishamn x Sjöbo x Skurup x Ystad Östra Göinge Hörby x 11 x Tomelilla x Sida 26 av 60

58 Boende barn Boende vuxna Daglig verksamhet Antal personer Andel per inv Klippan Simrishamn Sjöbo x Skurup x Ystad x Östra Göinge Hörby Tomelilla I en jämförelse med våra grannkommuner samt Klippan och Östra Göinge som ligger i samma kommungrupp (pendlingskommuner) kan vi se hur stor andel personer med insatser enligt LSS är i förhållande till per tusen invånare. Östra Göinge och Sjöbo har nästan samma andel per tiotusen invånare som Tomelilla. Statistiken visar även på könsskillnader. Män får cirka 60 procent av alla LSS-insatser, och störst är skillnaderna i åldersgruppen 5-25 år. Detta mönster återspeglas även vår kommun. Då det är förhållandevis få antal och sekretessen är hög i dessa ärenden redovisas inte färre än fyra personer. Den stora gruppen i Tomelilla är ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bor på internatskolor, eller är på väg att lämna skolan och flytta hemifrån. Flera behöver en servicebostad där de kan få stöd och hjälp både med personlig omsorg, att sköta vardagssysslor och stöd att delta i samhällslivet. Vård och omsorgsförvaltningen har under ett par års tid redovisat detta behov. Under 2016 hoppas vi få positivt besked på en servicebostad med 5 lägenheter på det nybyggda Svärdet. 9. Samverkan med brukare och anhöriga Brukare och deras anhöriga erbjuds på olika sätt möjlighet att medverka i kvalitetsarbetet både på individnivå och vid olika mötesformer. Delaktighet på individnivå -Genomförandeplaner och kontaktperson för varje brukare. Grunden för att brukarna och deras närstående ska göras delaktiga i kvalitetsarbetet är att vi planerar tillsammans med dem HUR deras stöd ska utföras. Detta görs i genomförandeplanen som alltid ska utformas med delaktighet från den enskilde eller dennes företrädare. Under 2015 har egenregin haft stort fokus på att säkerställa att varje brukare har en genomförandeplan som upprättats i samverkan. Egenregins hemtjänstområde och särskilda boende har haft svårt att mäta sig med entreprenörerna på detta område. 58 Sida 27 av 60

59 Samverkan på ett övergripande plan -Boenderåd och Anhörigträffar. På ett mer övergripande plan inbjuds även brukarna och närstående till att medverka i kvalitetsarbetet genom att delta i boenderåd och anhörigträffar både inom äldreomsorg och omsorgen om funktionsnedsatta. Inom funktionsnedsättning har brukarna själva varit med och planerat tillfällena i den utsträckning de haft möjlighet. Varje enhet ska bjuda in till minst två sammankomster varje år. Anhörigas intressen tas också tillvara genom anhörigombud som ska finnas på varje enhet. Gruppen hålls samman av anhörigsamordnaren. Delaktighetsslinga Delaktighetsmodellen är en evidensbaserad arbetsmetod för att öka delaktigheten. Denna används både inom egenregins äldreomsorg och LSS. Genom denna arbetsmetod möter brukargrupper utbildade vägledare som hjälper gruppen ta fram synpunkter och förslag inom olika tema. Här finns ett genuint fokus på individen och genomförs på ett sätt som får genomslag i delaktighet hos brukaren. Detta görs genom slingor där brukarna jobbar fram material som slutligen enhetschefen har möte med brukarna kring. I Rådet för funktionshinderfrågor deltar handledaren för LSS. Kommunala pensionärsrådet har ingen representant för Vård och omsorg. 10 Personalens medverkan Nationella kvalitetsregister Det övergripande syftet med nationella kvalitetsregister är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registrering i nationella kvalitetsregister handlar om att ta reda på hur det går för den enskilde individen, ur dennes perspektiv. Genom att all personal deltar i arbetsprocessen hjälper arbetssättet till att ge bra struktur med tydliga mål som leder till ökad livskvalitet för den enskilde. Under året har Senior alert arbetet kommit igång på samtliga enheter. I ett webbaserat program registreras riskbedömningar, vidtagna åtgärder och resultat inom områden fall, undernäring, trycksår, blåsdysfunktion och munhälsa. Läs mer om detta i Patientsäkerhetsrapporten. Gruppbostäderna är en av de första inom LSS i landet att använda Senior Alert. Delaktighet i utredningsarbetet I utredningsarbetet av avvikelser behöver all personal medverka med sin kompetens. Både för att rapportera men också för gemensamt utreda var det finns risker och brister och analysera händelserna. På arbetsplatsträffarna varje månad är avvikelser en stående punkt. 59 Sida 28 av 60

60 Övergripande och återkommande utbildningar: 16 personal är Värdegrundshandledare och träffas en gång per månad och arbetar med Socialstyrelsens vägledningsmaterial för att sen på sina enheter bryta ner materialet till ett vardagsperspektiv.. Hjärt och lungräddning HLR utbildning : 46 pers Bemötandeutbildning : 50 pers Sårvårdsutbildning : 35 Läkemedelsutbildning: 70 Hjälpmedelsutbildning: 50 Förflyttningstekning (semvik och nyanställda): 45. Diabetesutbildning: 25 ÄBIC utbildning: 25 Under hösten 2015 har medarbetare inom funktionshinderområdet LSS utbildats i lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande är pedagogiken LSS i dag stödjer sig mot och arbetar efter enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd för att förebygga och minska utmanande beteende i LSSverksamhet. Sjukfrånvaro Avdelningschefen för egenregin uppger att sjuktalet var 7.73% år 2015 jämfört med 5,98 år Långtidssjukskrivningarna 60 dagar upp till 365 dagar ökar mest. Därefter har det minskat jämfört med tidigare år. Åtgärder pågår för att minska den arbetsrelaterade sjukfrånvaron. I enhetschefernas egna berättelser finns mer om hur de arbetar med sjukfrånvaro. 11 Avslutande kommentar Den interna tillsynen görs av myndighetschef och handläggare i nära samarbete med kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Utförarnas insatser samt bakomliggande arbetssätt, processer och rutiner granskas och följs upp på olika sätt såväl på individnivå som på övergripande förvaltningsnivå. Interna och externa utförare ska följas upp på samma villkor. Uppföljning består av: - Möten och tillsynsbesök i verksamheten - Uppföljning av rutiner och organisering - Utredningar och åtgärder av avvikelser och lex Sarah rapporter - Utredning och uppföljning av synpunkter och klagomål. - Uppföljning av dokumentation och genomförandeplaner - Analys av nationella brukarundersökningar. 60 Sida 29 av 60

61 12 Kalendarium Egenregi Månad Januari Februari Mars April Verksamhetsberättelse föregående år Semesterplanering rekrytering sommar Planering HLR-utb, utb i förflyttning, brandutb, Planering av medarbetar/lönesamtal Introduktionsmaterialet- ev. revidering Genomförandeplaner Brukarråd Loggkontroll i Magna Cura Redovisning av Öppna jämförelser Egenkontroll läkemedelshantering Semesteransökan, planering för uttag av semester Riktlinjer/policy alkohol/drogmissbruk (rutin) Krisstöd och första hjälpen (rutin) Hot och våld (rutin) Uppdatering av anhöriguppgifter i Personec Sociala medier (riktlinje) Sjukdom/Rehabsamtal Rehabrutiner (rutin) Planering introduktionsdag Loggkontroll i Magna Cura Bedömningssamtal/lönesamtal Namnförtydligande listor (till läkemedelslistor) Verksamhetsmål Verksamhetsplan Egenkontroll hjälpmedel (var 3:e månad) Medicinskteknisk utrustning möte Uppdatering av SoL-pärm Brandskyddskontroll (var 3:e mån av brandskyddskontrollant) Loggkontroll i Magna Cura Egenkontroll privata medel (se riktlinjer) Öppna jämförelser enkät Mätning av nattfastan Social dokumentation Riskbedömning för arbete i hemmet Fadderskap/kontaktman(uppdragsbeskrivn ing) Lex Sarah (rutin) Sommarplanering Brukarenkät Ansvarsfördelning verksamheter (uppdrag) Genomgång av checklista för nyanställda Enligt mall Kontrollera att GP är aktuella Behörighetskontroll Checklista egenkontroll MIA-möte MIA-möte MIA-möte MIA-möte MIA-möte MIA-möte Uppdatera ADATO MIA-möte Behörighetskontroll MIA-möte Checklista Kontaktmannen Checklista Behörighetskontroll 1 stickprovskontroll/enhet Rutin MIA-möte Kontaktmannen uppdaterar MIA-möte MIA-möte MIA-möte Checklista egenkontroll 61 Sida 30 av 60

62 Maj Juni Juli Augusti September Oktober Egenkontroll läkemedelshantering Loggkontroll i Magna Cura Egen kontinuitetsmätning Jämställdhetsplan Kränkande särbehandling Delegationer uppföljning-planering Årlig revision SBA Nutritionspolicy Telme- rensa och uppdatera Loggkontroll i Magna Cura Rutiner vid dödsfall- PAVE register Omhändertagande av avlidna p.g.a. etnicitet Skärsår/sticksår/sårvård Introduktionsdag Egenkontroll privata medel (se riktlinjer) Brandskyddskontroll (var 3:e mån av brandskyddskontrollant) Loggkontroll i Magna Cura Egenkontroll hjälpmedel (var 3:e månad) Skyddsrond och handlingsplan Genomförandeplaner Brukarråd Inkontinenspolicy Friskvård Rutin vid frisk/sjukanmälan Uppdatering av SoL-pärm Loggkontroll i Magna Cura Egenkontroll läkemedelshantering Handlingsplan utifrån SAM Genomgång av reservkraftverk Revidera lokala rutiner och operativ ledningsplan Revidera säkerhetspärm Brandskyddskontroll (var 3:e mån av brandskyddskontrollant) Loggkontroll i Magna Cura Egenkontroll privata medel (se riktlinjer) Egenkontroll hjälpmedel (var 3:e månad) Ev medarbetarsamtal och körkortskontroll Rensa bland användare i Outlook Basal vårdhygien, självskattning Arbetsskador och tillbud Rapport om missförhållanden Genomgång/uppdatering av intranätet Barriärvård, Gasterenterit Behörighetskontroll Vecka 15. Mäts på samma sätt som den övergripande mätningen MIA-möte MIA-möte Möte med SSK och EC Checklista MIA-möte Behörighetskontroll MIA-möte MIA-möte MIA-möte 1 stickprovskontroll/enhet Checklista Behörighetskontroll Checklista Kontrollera att GP är aktuella MIA-möte MIA-möte MIA-möte Kontaktmannen Behörighetskontroll Checklista egenkontroll Uppföljning Checklista Behörighetskontroll 1 stickprovskontroll/enhet Checklista Checklista självskattning Uppföljning, sammanställning MIA-möte 62 Sida 31 av 60

63 November December Uppföljning av årsarbetstid Mätning av nattfastan Loggkontroll i Magna Cura Skyddsåtgärder Revidera den operativa ledningsplanen på enheten Ev uppdatering av avvikelseblanketten Lex Maria Verksamhetsuppföljning HSL och SoL Detaljbudget Kompetensutvecklingsplan för kommande år Egenkontroll läkemedelshantering Loggkontroll i Magna Cura Blodburen smitta Revision SAM Sjukfrånvarorapport-uppföljning Genomgång av rutiner kring medicinska avvikelser Egenkontroll privata medel (se riktlinjer) Loggkontroll i Magna Cura Brandskyddskontroll (var 3:e mån av brandskyddskontrollant) MIA-möte Rutin Behörighetskontroll MIA-möte Checklista egenkontroll Behörighetskontroll MIA-möte MIA-möte Samtliga brukare Behörighetskontroll Checklista 1 ggr/år: Oanmält nattbesök i samtliga verksamheter som har nattpersonal. Rapport ska skrivas och lämnas till avd.chef för VoO. 63 Sida 32 av 60

64 For Vård och omsorg Kvalitetsredovisning verksamheter inom LSS 2015 Bollerupsgruppen i arbete Verksamhetsbeskrivning LSS har verksamhet som sträcker sig från barndom till ålderdom. Verksamhetsinriktningarna rör sig från arbete till boende, boendestöd och fritidstillsyn. Inom LSS finns det ca 75 pågående beslut om insatser. Några personer har flera beslut och det är cirka 50 brukare. Övergripande skall personer inom LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Tolkningen kring goda levnadsvillkor finns att finna i förarbete och via rättspraxis. Det finns tio olika insatser inom LSS och alla tio har sina definitioner av vad som ingår och vad goda levnadsvillkor innebär för just den insatsen. 64 Sida 33 av 60

65 Nybogatan och Brandkårsgatan är båda fullvärdiga gruppbostäder med vardera fem lägenheter. Med insatsen gruppbostad skall samtliga delar och behov hos brukaren tillgodoses inom ramen för verksamheten. Omvårdnadsbehov, sociala behov och behov av kultur och fritid. I gruppbostad ska behov av kultur och fritid tillgodoses både på gruppnivå och individuella önskemål och behov inom närområdet och då det ej utarmar gruppbostaden på personal. Vi har också kvarboendeprincipen på gruppbostad som livsvarig insats för trygghet och integritet. Nybogatans gruppbostad har haft en ny inflyttning under året. Behovet på Nybogatan har förändrat och komplexitet i bemötande och handlingsplaner har ökat. Här bor idag idag merparten med dubbla diagnoser med en klar viktning mot psykiatriska diagnoser. Detta ställer specifika krav i bemötande, kompetens och handlingsplaner. Under året har Nybogatan haft en ökad vårdtyngd. Brandkårsgatans gruppbostad har varit intakt under 2015 och ingen nyinflytt har skett. Idag har samtliga på Brandkårsgatan karaktären av stora omvårdnadsbehov och basal omvårdnad och stöd till samtliga delar i sin personliga livsföring. Någon som är specifikt för detta boende och väldigt ovanligt är att tre av brukarna har tilläggsdiagnos med epileptiska anfall. Under 2015 har Brandkårsgatan haft en stor ökad vårdtyngd med i somatiken och kring EP anfall. Solgläntan är servicebostad med sex lägenheter och har boendestödsgrupp knuten till sig. Personer med boendestöd bor i eget boende i kommunen och har stöd i sitt boende. Under året har en person flyttat in på Solgäntan. Boendestödet är en insats enligt socialtjänstlagen och kan beviljas till personer som ingår i personkretsen LSS. Generellt kan det beskrivas att den psykiatriska inriktningen har ökat markant på Solgläntan och i boendestöd. Detta leder till att komplexiteten i stödet ökar. Daglig verksamhet har sin huvudverksamhet i Annexet, Västergatan. Det finns ett drygt 40-tal brukare med beslut om insatsen daglig verksamhet. Antalet variera lite upp och ned men har de senaste åren hållit sig ganska konstant mellan brukare. Syftet med daglig verksamhet är att tillgodose meningsfull sysselsättning. Satsningen i år har riktats mot att skapa fler arbetsplatsförlagda verksamheter ute på företag i samhället. Vi har uppnått goda resultat. Arbetskonsulent jobbar med personer som har sin dagliga verksamhet med praktik i olika företag i kommunen. Servicetjänsten med Fixar Malte vänder sig både till äldre och yngre med funktionsnedsättning i hela kommunen. Korttidstillsyn. Lodjuret bedriver fritidsverksamhet för ungdomar mellan år. Lodjuret och daglig verksamhet har gjort ett lokalbyte under Detta på grund av att daglig verksamhets lokaler inte var funktionsdugliga för att bedriva verksamheten i. Utifrån Annexet förutsättningar har lokalbytet blivit väldigt bra och anpassningen för båda verksamheterna har goda resultat. Fritidskonsulent arbetar till hela målgruppen med fritid inom LSS. 65 Sida 34 av 60

66 Ledningssystem Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete spänner sig över i princip samtliga verksamhetsområde. Jag vill lyfta upp en process vi arbetet med under året för att säkerställa processer och rutiner. Vi har arbetat fram en rutin som beskriver från beslut till verkställighet. Delar i verkställighetens ansvars finns nedtecknat med tidsramar och beskrivningar. Detta ger ett gott stöd till såväl ledning som medarbetare och ansvarfördelningen blir tydlig, vem som gör vad och när. Inom vård och omsorg arbetar vi efter en årsagenda där vi har nedtecknat vilka olika rutiner och uppgifter som vi har månad för månad. Årsagendan har vi uppdaterat och jobbat med att vidareutveckla under året. Jag som enhetschef har gått en två-årig nationell ledarskapsutbildning inom vård och omsorg via högskolan i Borås. Värdegrund och ledningssystemet var stommen i utbildnigen. LSS samordnare har genomgått en två årig utbildning till LSS-handledare. Många medarbetare inom LSS har gått handledarutbildning som är 100 gymnasiepoäng. Värdegrundsarbete Arbetsmetoden delaktighetsmodellen ligger oss varmt om hjärtat. Här finns ett genuint fokus på individen och genomförs på ett sätt som får genomslag i delaktighet hos brukaren. Genom denna arbetsmetod möter brukargrupper vägledarpar och tar fram synpunkter och förslag inom olika tema. Detta görs genom slingor där brukarna jobbar fram material som slutligen enhetschefen har möte med brukarna kring. Kommunförbundet Skåne driver projekt inom Evidensbaserad praktik (EvP) inom funktionshinderområdet. LSS deltar i detta projekt både på brukarnivå och ledningsnivå. För vår del i Tomelilla är det värdefullt att kunna delta och vara med att driva utveckling inom funktionshinderområet och att få vara del när vi är en liten kommun. Vi har värdegrundsledare som utbildas i värdegrunden och som fungerar som ambassadörer i verksamheten för kvalitetsbegreppen inom värdegrunden. Den nationella värdegrunden arbetar vi med dels övergripand och dels via våra värdegrundsledare. Vi har under året haft engagerade medarbetar och en värdegrundsledare i varje verksamhet. Utvecklingsarbete LSS har gjort ett kvalitetsarbete med genomförandeplaner och lever bra upp till Socialstyrelsen krav och normer. Vid samtliga uppföljningar har samordnare deltagit och genomförandeplanerna har under 2015 skrivits och skrivits om av ledningen med adekvat utbildning. Detta för att stärka delaktighet och självbestämmande. Inom LSS arbetar vi också aktivt med handlingsplaner till brukare med riskbeteende. En handlingsplan beskriver vad och hur saker ska göras eller hur en brukare ska bemötas vid specifika händelser. Handlingsplan upprättas alltid av enhetschef och arbetas med i samverkan med sjuksköterskor och rehab. Gruppbostäderna har också fått nöjet som piloter inom LSS i landet att gå in i Senior Alert. 66 Sida 35 av 60

67 LSS har representant som vårdambassadör och detta är värdefullt för att kunna förmedla vad arbete inom LSS innebär till skolungdom och arbetssökande och för att locka till oss medarbetare. Under hösten 2015 fick medarbetare i LSS i Tomelilla möjlighet att till en bra peng delta i utbildning i lågaffektivt bemötande. Lågaffektivt bemötande är pedagogiken LSS i dag stödjer sig mot och arbetar efter. Detta ligger helt rätt i den nationella utvecklingen och Socialstyrelsen har alldeles nyligen utkommit med ett kunskapsstöd att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet. Riktade insatser har skett till Brandkårsgatans arbetsgrupp. Utvecklingen där har gått mot att det är allt mer delegerade sjukvårduppgifter samt omvårdnad och kompetensen matchade inte riktigt behovet. Under året har internutbildning har hela personalgruppen gått läkemedelsutbildning, tekniska hjälpmedel och grundläggande vårdlära. Precesshandledning har funnit till gruppbostäderna i syfte att arbeta kvalitativt med arbetsrutiner och skapa strukturer. Samtliga verksamheter håller brukarråd en gång i veckan. På daglig verksamhet heter det deltagare APT och arbetets innehåll diskuteras. Många deltagare känner detta som ett viktigt forum och diskussionerna sker både i smågrupper och i helgrupp. På gruppbostäderna har det lett till projekt kring den fysiska miljön i gruppbostaden i gemensamhetsutrymmena. Till exempel har framkommit att brukarna på Nybogatan önskar att ta bort soffgrupp och ha en annan möblering med egna sittplatser. Fritiden inom LSS har arbetat med utvecklingsarbete under året. Att utveckla LSS fritiden i närområdet. Fritidskonsulent och fritidsombud har haft i uppdrag av enhetschef att starta upp pensionärsgrupp till personer inom LSS som ej förvärvsarbetar. Detta för att tillgodose behov av kultur och fritid. Detta har blivit väldigt lyckat och våra fritidsombud från verksamheterna har ett genuint engagemang och glädje som våra brukare får del av. Vanligtvis ses pensionärgruppen i Lodjurets lokaler och har olika aktiviteter. Ibland åker de på utflykt och medlemmarna är vanligtvis med och önskar och bestämmer innehållet. För att stärka LSS fritiden i närområdet har gruppbostäderna ökat sin integration med utbudet i samhället och numera deltar våra brukare tex på bingo på Byavången. Daglig verksamhet bedriver utvecklingsarbete med utflyttad verksamhet på företag som är handledarledd av våra handledare. Detta utvecklingsarbete sker i linje med den nationella utvecklingen och utvecklingen inom målgruppen. Andelen brukare som önskar att arbeta på ett riktigt företag ökar samtidigt finns ofta ett behov av handledning av personal. Idag har vi utflyttade grupper med Bollerupsgruppen, Ica-gruppen, servicegruppen och Erikshjälpen. Utvecklingsarbetet kring denna målgrupp fortsätter under Sida 36 av 60

68 Sol avvikelser/lex Sarah Under 2015 har vi haft åtta rapporter om misstanke om missförhållande. Dessa rapporter har lett till en omplacering med nya arbetsuppgifter och har lett till utvecklingsplan. Det har också lett till utveckling på brukarnivå när det handlat om våld och hot brukare emellan med andra boendeformer. Synpunkter och klagomål LSS har fått in synpunkter från företrädare till brukare som är boende på gruppbostad kring kultur och fritid. Detta har resulterat i att fritidsombuden tillsammans med brukarna upprättar sommaraktivitetsprogram som komplement till fritidsprogrammet för alla SÖSK kommunerna. Med ett sommarprogram som är planerat sedan tidigare kan både personalla resurser planeras men framförallt en tydlighetet för brukare och dess anhöriga. HSL avvikelser LSS har under 2015 haft 105 st hsl avvikelser. 22 st fallrapporter, 75 st läkemedelsavvikelser och 22 st omvårdnadshändelser. Ett exempel på förbättringsåtgärder som resultat av avvikelser är daglig verksamhet. Där har vi numera en personal som fungerar som spindeln som bland annat varje dag har ansvar för att tillse medicingivning och rehab träning utförs. Anhöriga Vanligvis håller LSS anhörigträffar två gånger om året. Ett uppskattat inslag för såväl brukare som anhöriga. I verksamheterna har vi anhörigombud som jobbar med det lite extra och faddern till bruken har ett ansvar till anhöriga i sitt uppdrag. Personal 44 personal 39 utbildade 6 personal har under 2015 bytt arbete eller gått i pension. Gruppbostäderna har varit belastade under året med framförallt långtidssjukrivningar. Merparten är ej relaterat i grunden till arbetet men avspeglar sig ju givet på arbetet ändå. En hel del stressrelaterat och sjukdom i skelett och muskeler är vanligt. På gruppnivå har vi jobbat med processutveckling med extern handledare och med att jobba fram bra arbetsrutiner. Hur du arbetat med friskvård och rehabilitering? I varje enskilt fall jobbar vi med rehabcykeln och har individuell kontakt och möte. 68 Sida 37 av 60

69 Sjukfrånvaro LSS totalt 7,6% sjukfrånvaro Solgläntan 5,1% sjukfrånvaro Daglig verksamhet 3,4% Gruppbostäderna Nybogatan och Brandkårsgatan 12,9% Lodjuret tillsyn 0,7% Så här många timmar har vi haft timanställda vikarier Brandkårsgatan 4623 Nybogatan 2774 Solgläntan 2474 Daglig verksamhet 400 Lodjuret 368 Summa (10369 / 52 veckor = 204,6 tim/37 timmar = 5,5 tjänster) Fördelat på 29 olika vikarier. Alla har inte varit inne hela året utan en del har kommit och gått. Medarbetarsamtal hålls med alla anställda och bland annat pratar vi om verksamhets och individuella mål på samtalen. Marie Ståhlbrand Enhetschef 29/ Sida 38 av 60

70 Kvalitetsredovisning Brinkehem Sida 39 av 60

71 Verksamhetsbeskrivning På Brinkehem finns det 22 lägenheter. Två av lägenheterna har två rum och kök. De erbjuds i första hand par som vill bo tillsammans. Det bor 23 personer på Brinkehem. Fem personer har avlidit och sex personer har flyttat in under året. Ledningssystem Tillsammans med fyra andra enhetschefer i ledningsgruppen har jag gått den nationella ledarskapsutbildningen i äldreomsorgen. Utbildningen har varit på kvartsfart under två år och avslutades i januari Ledningsgruppen har tillsammans gjort ett kalendarium fördelat på årets månader där lagar, föreskrifter, rutiner, politiska mål följs upp. Under året har Ensolution, ett kvalitetsledningssystem köpts in. I verksamheten har personalen olika ansvarsområde som läs- och kostombud, värdegrundsledare, inkontinensombud, vårdambassadör, anhörigombud, aktivitetsombud och interna läkemedelskontrollanter. Värdegrundsarbete Värdegrundsledarna träffar regelbundet avdelningschefen för verkställigheten. På träffarna går de igenom Socialstyrelsens vägledningsmaterial för äldreomsorgens nationella värdegrund. Värdegrundsledaren får sedan en stund på varje arbetsplatsträff där de berättar om vad de har pratat om på den senaste träffen. I det dagliga arbetet är värdegrundsledaren en förebild som också för samtal med den äldre, om dennes behov och önskemål. Broschyren med värdegarantierna lämnas till den äldre i samband med att de flyttar in på Brinkehem. När värdegarantierna uppdateras delas den nya upplagan ut. Genomgång av värdegarantierna med personalen sker på arbetsplatsträff arna. Vid upprättande av genomförandeplaner utgår personalen bl.a. från värdegarantierna. Det finns en aktivitetsgrupp som planerar två aktiviteter varje dag i veckan. En gång i halvåret delas personalgruppen in i grupper. Sedan tilldelas de årets högtider och andra tillfällens som ska firas t.ex. prins Carl-Philips bröllop. Det är de äldres önskemål som styr hur högtiderna ska firas, vilken mat ska serveras, hur det ska dukas, eventuell underhållning samt vem som ansvarar för vad. Sedan skapas en pärm där planeringen sätts in, så att även vikarier kan läsa hur högtiden ska firas. Högtiderna firas alltid på de dagar det infaller och inte som tidigare några dagar före. 71 Sida 40 av 60

72 De boendes nöjdhet med verksamheten Brinkehem ligger över snittet i Tomelilla kommun, Skåne och Sverige på samtliga frågor i nationella brukarenkäten. De som bor på Brinkehem är till 100 % nöjda med 12 av 21 frågor Här är några av dem: Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Får bra bemötande från personalen Personalen tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål Känner förtroende för personalen på äldreboendet Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet Upplever måltiderna som en trevlig stund Förbättringsområden enligt enkäten är: Besväras inte av ensamhet (42 %) Har lätt att få träffa läkare vid behov (67 %) Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål (73 %) Måluppfyllelse Brinkehem har uppfyllt målet genom att 100 % av ordinarie personal har gått Demensförbundets ABCutbildning. De har även gått Demens +. Under innevarande år kommer de att gå Musik i vården. Alla timvikarier har inte gått Demens ABC. De kommer att gå utbildningen under Utvecklingsarbete För att öka samarbetet mellan en demensenhet och en serviceenhet infördes planerat dagligt arbetsschema i februari. När personalen börjar sitt arbetspass får de ett schema med alla insatser som ska ges utifrån bl.a. genomförandeplan och rutiner enligt HSL. Insatserna kan vara på båda enheterna. Det är driftsledaren som skriver schemat. Resultatet blev att alla som bor på Brinkehem kan erbjudas utevistelse dagligen samt en timmes aktivitet i veckan tillsammans med kontaktpersonen. Den enskilde bestämmer själv aktiviteten. Verksamheten fick kr för ett mycket gott arbete under Pengarna skulle gå till boende och personal. Alla fick individuellt lämna önskemål. Pengarna användes till: Swahns matinérum med röda sammetsgardiner, projektor och filmduk. Studiebesök på Lottes hus i Danmark Ny matservis till alla enheter 72 Sida 41 av 60

73 Skånes teaterförening hade tre föreställningar under hösten som handlade om Skåne. De avslutade med en större föreställning. Anhöriga och volontärer bjöds också in. Sedan blev det avtäckning och vernissage med konst som de äldre målat i den konstpedagogiska verksamheten. Temat var Skånsk mat. Malin Jönsson, kock på Brösarps Gästis serverade skånsk Äggakaga med stekt fläsk. Underhållning Utbildning i palliativ vård och taktil massage Ljudanläggning med förstärkare, mikrofoner och headset Personalen har även fått utbildning i Systematiskt BrandskyddsArbete, bemötande vid demens samt insulin. Vid en planeringsdag bjöds inkontinensombuden från Vardaga in för att informera om deras goda arbete med rutinen kring inkontinens. I våras bjöd enhetschef och driftsledare in de äldre för att prata om var de ville åka på utflykter under vår/sommar och höst. Utifrån önskemålen planerades aktiviteterna. Det blev besök på Jesu Moder Maria kloster. Nunnorna berättade om verksamheten och bjöd på fika. Besöket avslutades med en gudtjänst. Vi tog med underhållning och besökte Norrevång. De bjöd på kaffe och tårta. Med kaffekorg åkte vi till skogen utanför Lövestad och njöt av vitsipporna. I somras blev det utflykt till Smulans café i Brösarp. En av demensenheterna åkte på semester till Löderups strandbad. De åt trerätters middag på restaurang och övernattade i stuga. I våras åkte de som önskade till Furuboda och badade. Barnen från förskolan i Brösarp har varit med i den konstpedagogiska verksamheten och målat tillsammans med de äldre. Tillsammans har de firat påsk och jul med sång, musik och dans. Det har även varit grillfest och äppelfest. Personalen har skapat ett må bra rum där dem som önskar får handmassage och manikyr. Personalen har under året haft som mål att öka dokumentationen av den enskildes delaktighet i genomförandeplanerna. En personal har i uppgift att granska genomförandeplanerna och ge feedback till kontaktpersonen som skrivit den. Kalle, vårdhund utnämndes som första fyrbenta kandidat till Årets Vardagshjälte, Sida 42 av 60

74 Verksamhetsuppföljningar Den årliga kvalitetsuppföljningen av den kommunala hälsosjukvården visade följande resultat: Etablerade rutiner som uppnår vård och omsorgsnämndens kvalitetskrav på utförd vård och omsorg = 60 % (25 % 2013) Planerad utveckling av arbetsprocesser = 40 % (30 % 2013) Ingen planerad utveckling av arbetsprocesser = 0 % (45 % 2013) Utvecklingsområden: Undernäring Inkontinensvård Loggningsrutiner Munhälsa Blodburen smitta SoL avvikelser/lex Sarah Det saknas blanketter och program för att registrera sociala avvikelser. En rapport om missförhållande enligt Lex Sarah har skrivits. Det handlade om bemötande. Synpunkter och klagomål När någon flyttar in på Brinkehem informeras den enskilde och deras anhöriga om synpunkter och klagomål. Broschyren finns i deras SoL pärm. Vid den årliga anhörigträffen informerar enhetschef om rutinen för synpunkter och klagomål. Broschyren delas ut. Den finns även att tillgå i de allmänna utrymmena. Under året har inga skriftliga synpunkter och klagomål lämnats. HSL avvikelser Totalt rapporterades 171 avvikelser enligt HSL. Grön = Kvinna Röd = Man 74 Sida 43 av 60

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 28 januari 2016 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0.5 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 26, 27 p -5 och 7, 28-29 Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Norrevång, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Byavångens Dagcentral, den, kl. 08.30-09.40 Beslutande Övriga närvarande Gunnel Andersson (M) ordförande Elizabet Nilsson (M) ersättare för Carola Lindgren (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Vård och omsorgsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 27 februari 2014 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Ulla Lundh (S) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, Dalavägen 12 (gamla apotekshuset) kl 13:00 14:20 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Ann Harrysson (SPI), 1: e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Marianne Åkerblad

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.40 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergquist

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : 1 av 16 Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.00, Ajournering 10.25-10.30 Beslutande Ida Bornlykke (S), ordförande, 17, 18 p 1-6, 19-21, 23-25 Jäv 18 p 7, 22 Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0.00-.5 Beslutande Övriga närvarande Carl Malmqvist (M) ersättare för Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti (S) Mona Nihlén (V) ersättare för Marianne Åkerblad

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.50 Ajournering 15.00 15.05 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdeshandlingar Vård- och omsorgsnämnden 2012-03-20 SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Kallelse Sidan 1 av 3 Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S)

Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie Oskarsson (S) Madeleine Jansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.45 ande Roger Eklund (S), ordförande Johan Jansson (S) för Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) Marie

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 15.20 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare)

Lars Jonehög, Fp Britta Nilsson, M Torbjörn Lewin, S, (ej tjänstgörande ersättare) 1(16) Plats och tid Nordiska Travmuseet, Biblioteket, kl 14.15-17.30 Beslutande Ledamöter Marita Arvidsson, C, vice ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17

SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-11-17 OBSERVERA DAG/DATUM! Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialkontoret Vallentuna Kallade tjänstemän Övriga kallade Inga-Lill Björklund, Socialchef Elin Rundqvist,

Läs mer

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00

Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Omsorgsnämnden 2016-05-11 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 11 maj 2016 kl. 13.15 16.50 Ajournering mellan 19 och 20 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 15, 17-27 ande Mats

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 21 augusti 2014, kl. 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 28 juni 2010 kl 10.30 15.30 lunchuppehåll 12.30-13.30 Beslutande Rolf Emanuelsson, ordf FP Annika Holmstrand C Lotta

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-05-05 1 (11) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl 13.15-15.30 Beslutande Övriga deltagare Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(11) Datum Tid 13.00 14.00 Plats Beslutande Övriga närvarande Justerare A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (L), 1:e vice ordförande Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP)

Läs mer

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan)

Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2015-01-13 SN 2015/0025.11.01 0480-453819 Socialnämnden Uppföljning bostad med särskild service Calmia (Gula gatan) Förslag till beslut

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 23 september 2014 kl. 10:00 12:30 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall

Läs mer

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

11 maj klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.50 Ajournering 16.50-17.10 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700

DELEGATIONSORDNING OMSORGSNÄMNDEN LILLA EDETS KOMMUN. Socialförvaltningen. Dnr Dpl 2011/ON060 700 Dnr Dpl 2011/ON060 700 LILLA EDETS KOMMUN Socialförvaltningen DELEGATIONSORDNING Antagen 2011-04-18 Dnr: 2011/ON060 Reviderad 2011-05-23 Reviderad 2015-10-26 82 Reviderad 2011-10-03 Reviderad 2016-01-19

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2010-02-18 13 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-17.10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Kerstin Svensson (S) Margareta Jarlstedt (M) Hans

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Socialnämnden 2014-05-22 1-24 Plats och tid Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren, kl. 13.30-15.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Inger Karlsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-11-21 1(13) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-11-21 1(13) Plats och tid Kommunhuset, kl 16.00-19.10 ande Övriga deltagande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Claes

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal:

Sammanträdesprotokoll 1/22. Socialnämnden 2015-11-19. Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10. Lokal: Socialnämnden 2015-11-19 1/22 Sammanträdestid: 2015-11-19 kl. 9.00 14.10 Lokal: Ajournering för lunch kl. 12.00 13.00 Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-03-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/18 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.10 15.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Genomlysning av hemtjänsten

Genomlysning av hemtjänsten Genomlysning av hemtjänsten Utifrån ett beredningsuppdrag från vård- och omsorgsnämnden 15 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 61 www.botkyrka.se Org.nr 21-2882 Bankgiro

Läs mer

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55

Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Omsorgsnämnden 2014-02-05 1(17) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 5 februari 2014 kl. 13.15 16.10 Ajournering mellan 5 och 6 kl. 14.35 14.55 Justerade paragrafer 1-14 Beslutande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Dagcentralen Byavången, den, kl. 08.30-09.35 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S)

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2016-02-24 1 (21) 2016-02-24 1 (21) Plats och tid Älmhults kommunhus, Broka Gyl, den 24 februari 2016 kl. 08.30 11.15 Beslutande Lars Ingvert (S), ordförande Ann Johansson (S), 1:e vice ordförande Vidar Lundbäck (C), 2:e

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande Anders Widesjö (M)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-0.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Ann Harrysson (SPI), ordförande Gunnel Andersson (M) Eva Olsson (SD) ersättare för Gunvor Olsson (C) Carola

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-02-29 2 SN 22 Dnr 25.12 700 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS, ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Grästorps kommun Sociala utskottet

Grästorps kommun Sociala utskottet Sidan 1 av 16 Plats och tid Röda rummet, Grästorp, kl 08.30 16.00 Beslutande Närvaro/Frånvaro N/F Niclas Andrén (M) N Tobias Svensson (S) N Monia Persson (M) ej 2 N Kent Hansson (M) N Eva Tengeland (M)

Läs mer

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55

Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Omsorgsnämnden 2015-06-10 1(2) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 10 juni 2015 kl. 13.15 15.45 Ajournering mellan 36 och 37 kl. 14.40 14.55 Justerade paragrafer 33-45 Beslutande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Särskilda boendet Brinkehem, Brösarp, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Mona Nihlén (V) Per-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Folkets Hus kl. 13:00 17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (22) Leif Andersson (S), Christer Bech (S), tjänstgörande ersättare Anna-Lena Carlsson (C), ej 44 Elisabeth

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi.

att ändra tidigare fattat beslut av socialnämnden 2014-04-29 och att det nya LSS-boendet ska drivas av nämndens egen regi. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-03 25 Driftsformen för planerad bostad med särskild service enligt LSS SN-2016/53 Beslut Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta att ändra

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-03-19 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 19 mars 2012 kl 08:30 12:00 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-0:30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Carl Malmqvist (M)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07

PROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-07 1 (17) Paragrafer 59-75 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset kl 18.00-21.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Hans-Bertil Sinclair(m), ordförande Janeth Nilsson-Norén

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 0-11.30 Beslutande Anders Throbäck (S), ordförande Sara Anheden (S) Carola Lindgren (M) Lars-Ove Hägerroth (M), ersättare för Daniel Persson (M) Eva Olsson

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-06-09. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45

Utskottet för omsorg 2015-06-09. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Hälsön 2015-06-09 08:30-12.45 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Eva Skoglund (S)tjänstgör. ers. Ulf Sjölinder (FP) Leif Appelgren (M) Anders Tenghede

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef

Genomgång av handlingar kl 17.30. Bo Weiåker, socialchef Dick Andersson, enhetschef Agneta Sandström, administrativ chef Socialnämnden 4 mars 2003 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 4 mars 2003 kl 18 30. Genomgång av handlingar kl 17.30. Kallade tjänstemän

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2013.06.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.20 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Thomas

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer