Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den"

Transkript

1 Sammandrag: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med den I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tobakslag. Genom lagen genomförs Europeiska unionens nya tobaksdirektiv, som trädde i kraft den 19 maj Dessutom ska flera andra reformer genomföras för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter och blir nikotinberoende, främja avvänjning från tobaksprodukter och relaterade produkter och skydda befolkningen mot exponering för tobaksrök. Ändringar som beror på tobaksdirektivet är bland annat att vissa tillsatser förbjuds i tobaksprodukter och att karakteristiska dofter och smaker förbjuds i cigaretter och rulltobak. När det gäller populära smaker, såsom mentol, tillämpas förbudet mot karaktäristiska dofter och smaker dock först från den 20 maj Med anledning av tobaksdirektivet föreslås att anmälnings- och undersökningsskyldigheterna för tillverkare och importörer av tobaksprodukter utvidgas jämfört med nuläget. Tillverkare och importörer ska till exempel genomföra omfattande undersökningar om prioriterade tillsatser i cigaretter och rulltobak och utarbeta en rapport om resultaten av undersökningarna. Tillverkare och importörer ska också förse Valvira med marknadsundersökningar och uppgifter om sina försäljningsvolymer. På minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter ska krävas kombinerade hälsovarningar bestående av varningstext och motsvarande bild i enlighet med tobaksdirektivet. Närmare bestämmelser om varningarnas text, bilder, placering och andra detaljer utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Dessutom ska spårbarheten för minutförsäljningsförpackningar förbättras i syfte att förhindra illegal handel med tobaksprodukter. I anslutning till detta ska näringsidkare som deltar i handeln med tobaksprodukter föra bok över hur minutförsäljningsförpackningarna rör sig, och tillverkarna ska förse dem med nödvändig utrustning för detta. För försäljningen av elektroniska cigaretter och nikotinvätska för konsumtion av ånga med hjälp av dem ska i regel inte längre krävas försäljningstillstånd enligt läkemedelslagen, utan bestämmelser om produkterna tas in i tobakslagen i enlighet med tobaksdirektivet. Nikotinhalten i nikotinvätska får vara högst 20 milligram/milliliter, och ingredienserna i vätskan får inte utgöra en risk för människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form. Elektroniska cigaretter ska avge nikotin på en jämn nivå, och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller nikotinvätska ska vara barnsäkra och ha en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage. Innan elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare släpps ut på marknaden ska förhandsanmälan göras till Valvira, och deras förpackningar ska vara försedda med varningsmärkning för nikotin. I tobakslagen föreslås bestämmelser om märkningar på förpackningar med örtprodukter för rökning, såsom örtcigaretter, och om anmälningar av ingredienser i enlighet med tobaksdirektivet. Utöver de ändringar som beror på tobaksdirektivet föreslås i propositionen vissa nya begränsningar i tillgängligheten, såsom förbud mot försäljning och annan överlåtelse för alla rökfria tobaksprodukter. Distansförsäljning av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare förbjuds helt och hållet (tobaksdirektivet möjliggör förbud mot gränsöverskridande distansförsäljning). För partihandel föreskrivs anmälningsskyldighet, och för detaljhandel ombord på fartyg och luftfartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet eller utomlands ska inte längre krävas tillstånd utan en anmälan till Valvira. Även bestämmelserna om införsel föreslås bli skärpta: en privatperson får som 1

2 resandeinförsel föra in sammanlagt 500 gram per dygn och gram per månad av rökfria tobaksprodukter, såsom tobak för användning i munnen. För resandeinförsel från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet förskrivs en motsvarande tidsgräns på 20 timmar som för alkoholdrycker. Regleringen av rökförbud föreslås bli enklare och allmänt gälla lokaler där tobaksrök och spår av rök på ytorna kan vara till skada för eller äventyra utomståendes hälsa. Rökförbud som gäller utomhusområden föreslås vara oförändrade. Det föreslås att beslutsfattandet i husbolag och andra bostadssammanslutningar i frågor som gäller tobaksrökning på balkongerna och andra boenderelaterade frågor ska göras smidigare. En bostadssammanslutning kan till exempel förbjuda tobaksrökning på balkongerna, om den kommunala hälsoskyddsmyndigheten genom sitt utlåtande fastställer att tobaksrök kan sprida sig till en annan lägenhets balkong eller lokaler. För elektroniska cigaretter och nikotinvätskan i dem föreslås nationell reglering utöver de krav som föranleds av tobaksdirektivet. Smaktillsatser i nikotinvätskor ska förbjudas och detaljhandel med dem kräver tillstånd. Försäljning till minderåriga ska vara förbjuden, och minderåriga får inte heller ha nikotinvätskor i sin besittning. Distansförsäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska förbjudas och införseln av sådana begränsas på motsvarande vis som införseln av tobaksprodukter. Elektroniska cigaretter och nikotinvätskor ska inte få vara framlagda på detaljhandelsställen eller marknadsföras. Användningen av elektroniska cigaretter förbjuds i lokaler där man inte får röka. Även för tobakssurrogat, såsom örtcigaretter, energisnus och e-godis, föreslås en strängare reglering än den nuvarande. Dessa ska inte få säljas till minderåriga och inte heller hållas framlagda i detaljhandeln. Marknadsföring ska vara förbjuden på samma sätt som nu. För de kontroller som ingår i tillsynsplanen ska inte längre tas ut avgifter, utan kostnaderna för all övervakning enligt tobakslagen ska täckas med inkomsterna av de årliga övervakningsavgifterna för försäljningen. De årliga övervakningsavgifterna behöver inte motsvara kostnaderna, utan kommunen kan inom vissa gränser själv besluta om deras belopp. Vissa ändringar föreslås i straffbestämmelserna och regleringen i fråga om återkallande av försäljningstillstånd. I propositionen föreslås även ändringar i vissa andra lagar. Hänvisningar till tobakslagen på andra ställen i lagstiftningen ändras så att de motsvarar den nya tobakslagen och dess bestämmelser. Lagarna avses träda i kraft senast den 20 maj 2016, då tobaksdirektivet ska vara genomfört. Den föreslagna tobakslagen innehåller flera övergångsperioder. 2

3 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Tobakslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att användningen av tobaksprodukter och andra nikotinhaltiga produkter, som innehåller för människor giftiga ämnen och orsakar beroende, ska upphöra. I det syfte som avses i 1 mom. föreskrivs det i denna lag om åtgärder för att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter och uppkomsten av nikotinberoende, främja att människor slutar använda tobaksprodukter och relaterade produkter och skydda befolkningen mot att utsättas för tobaksrök. 2 Definitioner I denna lag avses med 1) tobaksprodukter produkter som kan förbrukas och som helt eller delvis består av tobak (nicotiana), 2) rökfri tobaksprodukt en tobaksprodukt som inte röks, bland annat tuggtobak, tobak för användning i näsan och tobak för användning i munnen, 3) tobaksprodukter för rökning andra tobaksprodukter än rökfria tobaksprodukter, vid tillämpningen av denna lag betraktas tobak för vattenpipa som tobaksprodukt för rökning, 4) cigarett en tobaksrulle som är avsedd att rökas och som definieras närmare i 4 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 4) cigarr en tobaksrulle som är avsedd att rökas och som definieras närmare i 3 1 mom. i lagen om tobaksaccis, 6) cigarill en cigarr vars vikt per styck är högst 3 gram, 7) rulltobak tobak som konsumenter eller detaljhandelsaffärer kan använda för att göra cigaretter, 8) piptobak tobak som är avsedd att rökas och uteslutande är avsedd för användning i pipa, 9) tobak för vattenpipa en tobaksprodukt som kan användas genom vattenpipor. Om en produkt kan användas både genom vattenpipor och som rulltobak, ska den anses vara rulltobak, 10) tuggtobak en rökfri tobaksprodukt uteslutande avsedd att tuggas, 11) tobak för användning i näsan en rökfri tobaksprodukt som kan konsumeras via näsan, 3

4 12) tobak för användning i munnen alla tobaksprodukter för användning i munnen, utom produkter avsedda att inhaleras eller tuggas, som helt eller delvis är framställda av tobak, i pulver- eller partikelform eller i någon kombination av dessa former, särskilt sådana som tillhandahålls i portionspåsar eller porösa påsar, 13) ny tobaksprodukt en tobaksprodukt som inte är någon av de produkter som avses i 4 12 punkten och som har tillhandahållits till konsumenter i Europeiska unionen (EU) efter den 19 maj 2014, 14) tobakssurrogat en produkt som till användningssättet motsvarar en tobaksprodukt, men som inte innehåller tobak, 15) örtprodukt för rökning ett tobakssurrogat baserat på växter som inte innehåller tobak och är avsett att rökas, 16) rökdon vid tobaksrökning eller huvudsakligen för förberedelse därav avsett tillbehör eller redskap, 17) tobaksimitation en produkt som till formen har en nära likhet med en tobaksprodukt eller ett rökdon, men som inte innehåller tobak eller dess surrogat, 18) elektronisk cigarett en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, eller beståndsdel av den produkten, oberoende av om produkten är avsedd för att användas endast en gång eller vara påfyllningsbar med hjälp av en påfyllningsbehållare och en tank, eller laddningsbar med engångspatroner, 19) nikotinvätska nikotinhaltig vätska som är avsedd för konsumtion av ånga med hjälp av en elektronisk cigarett och vars nikotinhalt inte överstiger 20 milligram per milliliter och som inte ska användas för de ändamål som avses i 3 1 mom. i läkemedelslagen (395/1987), 20) påfyllningsbehållare en behållare som innehåller nikotinvätska och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett, 21) nikotinpatron en utbytbar del som innehåller nikotinvätska i en elektronisk cigarett, 22) ingrediens tobak, en tillsats samt varje ämne eller beståndsdel som återfinns i en färdig tobaksprodukt eller relaterad produkt, inbegripet papper, filter, tryckfärg, patroner och bindemedel, 23) tillsats ett annat ämne än tobak som har tillsatts en tobaksprodukt, en minutförsäljningsförpackning eller ytterförpackning, när det gäller nikotinvätska avses med tillsats ett annat ämne än nikotin som har tillsatts en nikotinvätska, en minutförsäljningsförpackning eller ytterförpackning, 24) karakteristisk doft eller smak en doft eller smak av annat än tobak, till följd av en tillsats eller kombination av tillsatser, som är tydligt märkbar före eller under användningen av en tobaksprodukt, 25) skadliga ämnen ämnen som avges när en tobaksprodukt eller relaterad produkt används som avsett, 26) tjära det råa, icke vattenhaltiga, nikotinfria rökkondensatet, 4

5 27) nikotin nikotinhaltiga alkaloider, 28) högsta tillåtna halt det högsta tillåtna innehållet eller utsläppet av ett ämne i en tobaksprodukt uttryckt i milligram, 29) toxicitet den utsträckning i vilken ett ämne kan orsaka skadliga effekter på den mänskliga organismen, inbegripet effekter som uppkommer med tiden, vanligen genom upprepad eller fortlöpande konsumtion eller exponering, 30) CMR-egenskaper cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaper hos ingredienser i tobaksprodukter eller relaterade produkter, 31) minutförsäljningsförpackning den minsta enskilda förpackning för tobaksprodukter eller andra i denna lag avsedda produkter som släpps ut på marknaden, 32) ytterförpackning varje förpackning i vilken tobak eller andra i denna lag avsedda produkter släpps ut på marknaden och som innehåller en minutförsäljningsförpackning eller ett antal minutförsäljningsförpackningar, varvid transparenta omslag dock inte anses vara ytterförpackningar, 33) försäljningsdisk kundtjänsten på ett försäljningsställe från vilken tobaksprodukter eller nikotinvätskor överlåts eller säljs, 34) tobaksrökning användning av tobaksprodukter för rökning, 35) lokal ett slutet utrymme med tak, golv och väggar eller ett utrymme där man genom att foga till en plan yta kan konstruera ett slutet utrymme och som är avsett som bostad, vistelseutrymme, väntrum eller arbetsrum, 36) rökrum ett av byggnadstillsynsmyndigheten för tobaksrökning godkänt separat utrymme i en lokal, 37) offentlig tillställning sådana allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som avses i lagen om sammankomster (530/1999). 3 Begränsningar i tillämpningsområdet Denna lag tillämpas inte på läkemedelspreparat för vilka har beviljats försäljningstillstånd enligt 21 i läkemedelslagen eller på produkter på vilka ska tillämpas narkotikalagen (373/2008) eller lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (629/2010). 5

6 2 kap. Myndigheter 4 Social- och hälsovårdsministeriets uppgifter Den allmänna ledningen och styrningen av att denna lag och med stöd av den utfärdade bestämmelser iakttas hör till social- och hälsovårdsministeriet. 5 Uppgifter som sköts av Institutet för hälsa och välfärd Institutet för hälsa och välfärd ska följa upp och undersöka vilka effekter åtgärder enligt denna lag och ändringar i tobaksprodukternas minutförsäljningspriser har på hur allmän tobaksrökning är samt utföra och stödja forsknings-, uppföljnings- och utvecklingsarbete för minskning av de faror och men för hälsan som tobaksrökningen vållar. Institutet för hälsa och välfärd ska övervaka marknadsutvecklingen för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, inbegripet om användningen av dessa produkter fungerar som inkörsport till nikotinberoende och slutligen användning av tobaksprodukter för unga människor och icke-rökare. 6 Valviras uppgifter Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) styr regionalförvaltningsverken och kommunerna i deras skötsel av de uppgifter som med stöd av denna lag hör till dem och utövar tillsyn över att denna lag iakttas enligt vad som föreskrivs nedan. Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) bistår i den övervakning av provningslaboratoriernas och testmetodernas kompetenskrav som hör till Valvira. Ackrediteringstjänsten FINAS har i denna uppgift samma rättigheter som en övervakningsmyndighet har enligt 88 och 89. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet bistår Valvira i övervakningen av nikotinvätskor. 7 Regionförvaltningsverkets uppgifter Inom sitt verksamhetsområde styr regionförvaltningsverket kommunerna i verkställigheten av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. Regionförvaltningsverket sköter också den regionala verksamheten för rökavvänjning. 8 Kommunens uppgifter Kommunen övervakar inom sitt område att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas enligt vad som föreskrivs nedan. Kommunen sköter också den lokala verksamheten för rökavvänjning. Kommunen har inte rätt att överföra sin behörighet i fråga om godkännandet av den tillsynsplan som avses i 86 på en underlydande tjänsteinnehavare. 6

7 På verksamhet som en kommun ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992), om inte något annat bestäms genom lag. 7

8 3 kap. Krav och anmälningar som gäller tobaksprodukter 9 Allmänna skyldigheter för den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter svarar för att tobaksprodukter som är avsedda för försäljning eller annan överlåtelse i näringsverksamhet uppfyller de bestämmelser och föreskrifter som gäller dem. 10 Förbjudna tillsatser och egenskaper I näringsverksamhet får inte säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter: 1) cigaretter eller rulltobak med en karakteristisk doft eller smak, 2) tobaksprodukter med tillsatser som ger intryck av att produkterna har hälsofördelar eller mindre hälsorisker än andra tobaksprodukter, 3) tobaksprodukter med stimulerande ämnen eller andra tillsatser som ger intryck av energi och vitalitet, 4) tobaksprodukter med tillsatser som färgar utsläpp, 5) tobaksprodukter med tillsatser som har CMR-egenskaper i oförbränd form, 6) tobaksprodukter för rökning med tillsatser som underlättar inhalering eller upptag av nikotin, 7) cigaretter eller rulltobak som innehåller smaktillsatser i någon av dess delar som möjliggör ändring av tobaksprodukternas doft, smak eller rökintensitet, 8) cigaretter vars filter, papper eller patroner innehåller tobak eller nikotin, 9) tobaksprodukter som innehåller tillsatser i en sådan mängd att den toxiska eller beroendeframkallande effekten eller CMR-egenskaperna i betydande eller mätbar omfattning ökar vid konsumtion. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan i syfte att genomföra EU:s rättsakter som gäller tillsatser i tobaksprodukter fastställas högsta nivåer för de tillsatser eller kombinationer av tillsatser som resulterar i den karaktäristiska doft eller smak som avses i 1 mom. 1 punkten. 11 Högsta tillåtna nivåer och mätning av skadliga ämnen Halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarett ska mätas och mätningarna ska verifieras innan produkten överlåts till detaljhandel. Genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de högsta tillåtna halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarett och om de metoder som ska tillämpas vid mätningen och verifieringen. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan högsta tillåtna halter av skadliga ämnen i tobaksprodukter fastställas i syfte att genomföra EU:s rättsakter: 8

9 1) högsta tillåtna halter av andra skadliga ämnen än tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarett, 2) högsta tillåtna halter av skadliga ämnen som uppstår vid rökning av andra tobaksprodukter än cigaretter, 12 Brandsäkerhetskrav för cigaretter Brandegenskaperna hos cigaretter ska fylla tillräckliga brandsäkerhetskrav när det gäller självsläckande. De ska testas och påvisas innan produkten överlåts till detaljförsäljning. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de metoder som ska tillämpas vid testning och påvisande av brandegenskaper. 13 Anmälningar om ingredienser, skadliga ämnen och brandsäkerhet Innan en tobaksprodukt börjar säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter i näringsverksamhet skal tillverkaren eller importören lämna Valvira 1) en förteckning med uppgifter om halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av cigaretter som säljs i näringsverksamhet och vilket provningslaboratorium som utfört testerna och verifieringen, 2) förteckningar med uppgifter om halterna av andra skadliga ämnen som uppstår vid rökning av cigaretter än de som avses i 1 punkten och om mätningsmetoderna för dem samt om halterna av skadliga ämnen som uppstår vid rökning av andra tobaksprodukter än cigaretter, 3) en förteckning för varje märke och typ över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av tobaksprodukterna, 4) för cigaretter och rulltobak ett tekniskt dokument med en allmän beskrivning av de använda tillsatserna och deras egenskaper, 5) för cigaretter forskningsrapporter och utlåtanden från ett godkänt provningslaboratorium eller en godkänd forskningsanstalt som visar att brandsäkerhetskraven uppfylls för varje enskilt varumärke samt uppgifter om provningslaboratoriet eller forskningsanstalten. De uppgifter som avses i 1 mom. 2 punkten behöver lämnas endast om högsta tillåtna halter i enlighet med 11 2 mom. har föreskrivits för de skadliga ämnen som avses i bestämmelsen. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de i 1 mom. 1 4 punkten avsedda förteckningarnas och övriga handlingarnas struktur, den utredning om ingredienserna som ska fogas till förteckningarna samt toxikologiska och andra uppgifter. 14 Ändringsanmälningar Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter ska underrätta Valvira om sammansättningen av en produkt ändras på så sätt att det påverkar de uppgifter som lämnats i enlighet med 13. Tillverkaren eller importören ska innan en produkt börjar säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter i näringsverksamhet anmäla förändringarna till Valvira. 9

10 15 Marknadsundersökningar och försäljningsvolymer Den som tillverkar eller importerar tobaksprodukter ska när det gäller ingredienser och skadliga ämnen i tobaksprodukter till Valvira lämna 1) tillgängliga marknadsundersökningar och studier av olika konsumentgruppers preferenser, 2) sammanfattningar av alla marknadsundersökningar som tillverkare eller importörer gör i samband med lanseringen av nya tobaksprodukter. Tillverkare och importörer ska dessutom årligen rapportera sina försäljningsvolymer per märke och typ i Finland till Valvira. Försäljningsvolymerna för cigaretter, cigarrer och cigariller ska rapporteras i styck och försäljningsvolymerna för övriga tobaksprodukter i kilogram. 16 Undersökningar om prioriterade tillsatser Om cigaretter eller rulltobak innehåller en tillsats som ingår i den prioritetsförteckning över tillsatser som avses i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksprodukter och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (tobaksdirektivet), ska tillverkaren eller importören för varje tillsats undersöka huruvida den 1) bidrar till toxiciteten eller inverkar på de beroendeframkallande egenskaperna hos de berörda produkterna och huruvida detta leder till att toxiciteten eller de beroendeframkallande egenskaperna hos någon av de berörda produkterna i betydande eller mätbar utsträckning förstärks, 2) resulterar i en karakteristisk doft eller smak, 3) underlättar inhalering eller upptag av nikotin, 4) leder till att det bildas ämnen som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska, i vilken kvantitet och huruvida detta leder till att de cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska egenskaperna hos någon av de berörda produkterna i betydande eller mätbar utsträckning förstärks. I de undersökningar som avses i 1 mom. ska tas hänsyn till de berörda produkternas avsedda användning och i synnerhet undersökas de skadliga ämnen som uppstår till följd av den förbränning där den berörda tillsatsen ingår. Den aktuella tillsatsens samverkan med andra ingredienser som ingår i de berörda produkterna ska också undersökas. Tillverkare eller importörer som använder samma tillsats i sina tobaksprodukter kan genomföra en gemensam undersökning om de använder tillsatsen i fråga i en jämförbar produktsammansättning. 17 Skärpta rapporteringsskyldigheter Tillverkare eller importörer av cigaretter eller rulltobak ska utarbeta en rapport om resultaten av de undersökningar som avses i 16. Rapporten ska innehålla en sammanfattning och en övergripande översikt som sammanställer tillgänglig vetenskaplig litteratur om den berörda tillsatsen och som sammanfattar interna uppgifter om tillsatsens effekter. 10

11 Tillverkarna eller importörerna ska lämna den rapport som avses i 1 mom. till Europeiska kommissionen (kommissionen) samt en kopia av rapporten till Valvira och till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där en tobaksprodukt som innehåller denna tillsats har släppts ut på marknaden senast 18 månader efter det att den berörda tillsatsen införts på den förteckning som anges i 16 1 mom. Kommissionen och Valvira får begära kompletterande uppgifter från tillverkare eller importörer om den berörda tillsatsen. Dessa kompletterande uppgifter ska ingå i rapporten. Kommissionen och Valvira får dessutom kräva att ett oberoende vetenskapligt organ gör en sakkunnigbedömning av rapporten. 18 Undantag i fråga om små och medelstora företag Vad som i 16 och 17 bestäms om tillverkares och importörers skyldigheter ska inte tillämpas på de små och medelstora företag som avses i artikel 6.5 i tobaksdirektivet, om en annan tillverkare eller importör av tobaksprodukter utarbetar en rapport om tillsatsen i fråga. 19 Anmälan av nya tobaksprodukter Tillverkare eller importörer av tobaksprodukter ska göra en anmälan till Valvira om en ny tobaksprodukt som de avser att börja sälja eller på annat sätt överlåta till konsumenter. Anmälan ska lämnas senast sex månader innan den nya tobaksprodukten släpps ut på marknaden. Den ska åtföljas av en detaljerad beskrivning av den berörda nya tobaksprodukten liksom bruksanvisningar och uppgifter om dess ingredienser och skadliga ämnen enligt 13. Tillverkare och importörer ska också förse Valvira med 1) tillgängliga vetenskapliga undersökningar om den nya tobaksproduktens toxicitet, beroendeframkallande egenskaper och attraktionskraft, särskilt när det gäller dess ingredienser och skadliga ämnen, 2) tillgängliga undersökningar med sammanfattningar och kommentarer och marknadsundersökningar av preferenserna hos olika konsumentgrupper i fråga om den nya tobaksprodukten, 3) en analys av riskerna och fördelarna med produkten, de förväntade effekterna vad gäller avbrytande och påbörjande av konsumtionen av tobak och förväntade konsumentreaktioner samt annan tillgänglig och relevant produktinformation. Tillverkare och importörer ska till Valvira överlämna alla nya eller uppdaterade undersökningar och annan information som avses i 2 mom. Valvira får kräva att tillverkare eller importörer utför ytterligare undersökningar eller lämnar ytterligare information om produkten. 20 Metod, format och tidpunkt för lämnande av uppgifter De förteckningar, rapporter och övriga uppgifter som avses i detta kapitel ska lämnas till Valvira i elektroniskt format. Detsamma gäller uppgifter som enligt 17 ska lämnas till kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater. 11

12 Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om formatet för lämnande av de uppgifter som avses i och 17 och om tidpunkten för lämnande av de uppgifter som avses i 13 och Registrering och offentliggörande av uppgifter Valvira registrerar elektroniskt de uppgifter som erhållits med stöd av och 17 så att kommissionen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater har tillgång till dem. Valvira lämnar de uppgifter som erhållits med stöd av 19 till kommissionen. Valvira gör de uppgifter som erhållits med stöd av 13 1 mom. 1 4 punkten och 14, 15 och 17 tillgängliga för allmänheten på en webbplats med förbehåll för skyddet av affärs- och yrkeshemligheter. När tillverkare och importörer av tobaksprodukter lämnar uppgifter enligt ska de uppge vilka uppgifter som de anser utgöra affärs- eller yrkeshemligheter. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om formatet för offentliggörande av uppgifter enligt 2 mom. 22 Avgifter för övervakning av ingredienser och skadliga ämnen Valvira kan med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) hos tillverkare och importörer av tobaksprodukter ta ut en avgift för 1) undersökning av om tobaksprodukten innehåller förbjudna egenskaper eller tillsatser enligt 10, 2) att verifiera mätningar av de halter av tjära, nikotin och kolmonoxid som uppstår vid rökning av en cigarrett, 3) att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de uppgifter som lämnats till verket med stöd av 13 15, 4) sådana sakkunnigbedömningar som avses i 17 3 mom. 12

13 4 kap. Krav och anmälningar som gäller vissa andra produkter 23 Allmänna skyldigheter för tillverkare och importörer av vissa andra produkter Tillverkare och importörer svarar för att elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, nikotinvätska eller annan vätska som är avsedd för konsumtion av ånga med hjälp av en elektronisk cigarett eller örtprodukter för rökning som är avsedda att säljas eller på annat överlåtas i näringsverksamhet uppfyller de bestämmelser och föreskrifter som gäller dem. 24 Krav för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Elektroniska cigaretter får i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter endast, om nikotinet avges på en jämn nivå under normala användningsförhållanden. Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara barn- och manipulationssäkra, skyddade mot skador och läckage och ha en mekanism som säkerställer påfyllning utan läckage. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om tekniska standarder för den påfyllningsmekanism som avses i 1 mom. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan också utfärdas närmare bestämmelser om standarder, enligt vilka det bedöms om de övriga kraven i 1 mom. uppfylls. 25 Krav för nikotinvätska Nikotinvätska för användning i elektroniska cigaretter får i näringsverksamhet säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter endast 1) i ändamålsenliga påfyllningsbehållare som inte överstiger 10 milliliter, i elektroniska engångscigaretter eller i engångspatroner och att patronerna eller tankarna inte överstiger 2 milliliter, 2) om vätskan inte innehåller sådana tillsatser som enligt 10 1 mom. 2 6 mom. inte får finnas i tobaksprodukter, 3) om endast rena ingredienser används vid framställningen av vätskan, 4) om det med undantag för nikotin används endast ingredienser som inte utgör en risk för människors hälsa i uppvärmd eller ouppvärmd form i vätskan, 5) om vätskan inte innehåller smaktillsatser. I nikotinvätska får inte förekomma ingredienser som inte har rapporterats i en anmälan som avses i 27. Detta gäller dock inte spår som det tekniskt sett inte går att undvika under tillverkningen. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om standarder eller metoder som ska användas vid bedömningen av de krav som avses i 1 och 2 mom. 26 Andra krav för vätskor för elektroniska cigaretter 13

14 Vad som föreskrivs i 25 1 mom. 2 5 punkten tillämpas även på annan vätska som är avsedd för konsumtion av ånga med hjälp av en elektronisk cigarett än nikotinvätska. 27 Förhandsanmälan om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare ska göra en anmälan till Valvira om produkter som de avser att sälja eller på annat sätt överlåta till konsumenter. Anmälan ska lämnas i elektroniskt format sex månader innan produkten är avsedd att släppas ut på marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produkten. Anmälan ska innehålla 1) tillverkarens namn och kontaktuppgifter, en ansvarig juridisk eller fysisk person inom unionen och i tillämpliga fall importören till unionen, 2) en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten och de utsläpp som sker till följd av användningen av produkten, uppdelad på varumärke och sort, med uppgift om kvantiteter, 3) toxikologiska uppgifter avseende produktens ingredienser och utsläpp, även vid upphettning, särskilt beträffande deras effekter på konsumenters hälsa vid inandning och med beaktande av bland annat eventuella beroendeframkallande effekter. 4) information om nikotindoser och nikotinupptag vid konsumtion under förhållanden som är normala eller som rimligen kan förutses, 5) en beskrivning av produktens beståndsdelar som i förekommande fall inbegriper den elektroniska cigarettens eller påfyllningsbehållarens öppnings- och påfyllningsmekanism, 6) en beskrivning av tillverkningsprocessen, inklusive om den omfattar serietillverkning, och en försäkran om att tillverkningsprocessen är förenlig med kraven i denna lag, 7) en försäkran om att tillverkaren och importören tar fullt ansvar för produktens kvalitet och säkerhet när den släpps ut på marknaden och används under förhållanden som är normala eller som rimligen kan förutses. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om formatet för den anmälan som avses i denna paragraf. 28 Marknadsundersökningar och försäljningsvolymer för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska årligen till Valvira lämna 1) fullständiga uppgifter om försäljningsvolym, uppdelade på varumärke och produktsort, 2) uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, 3) uppgifter om de sätt på vilket produkterna säljs, 14

15 4) sammanfattningar av och kommentarer till eventuella marknadsundersökningar om det som avses i 1 3 punkten, med en översättning till engelska. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas med stöd av 1 mom. och om tidpunkten för när uppgifterna ska lämnas. 29 System för övervakning av skadliga effekter av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Tillverkare, importörer och distributörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare har på människors hälsa. Tillverkare, importörer och distributörer ska lämna uppgifter ur systemet till Valvira. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om uppgifter som ska registreras i det övervakningssystem som avses i 1 mom. och om presentationen av uppgifterna, om beaktansvärda skadliga effekter och om hur och när uppgifterna ska lämnas. 30 Rapportering av ingredienser i örtprodukter för rökning Tillverkare och importörer av örtprodukter för rökning ska innan en produkt börjar säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter i näringsverksamhet till Valvira lämna in en förteckning över alla ingredienser som använts vid tillverkningen av produkten, uppdelad på varumärke och sort, med uppgift om kvantiteter. Tillverkare och importörer ska underrätta Valvira när en produkts sammansättning ändras på så sätt att det påverkar de uppgifter som lämnats i enlighet med 1 mom. Tillverkare och importörer ska lämna uppgifter om förändringarna till Valvira innan produkten börjar säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter i näringsverksamhet. 31 Information om elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning Valvira gör de uppgifter som erhållits med stöd av 27 och 30 tillgängliga för allmänheten på en webbplats med förbehåll för skyddet av affärs- och yrkeshemligheter. När tillverkare och importörer lämnar dessa uppgifter ska de ange vilka uppgifter som de anser utgör affärs- och yrkeshemligheter. Med avvikelse från 16 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) ska namnet på en sådan fysisk person som avses i 27 2 mom. 1 punkten i denna lag offentliggöras som sådant när uppgifter ges ut i enlighet med 1 mom. i denna paragraf. De uppgifter som avses i 27 2 mom. ska förvaras permanent. Valvira ska på begäran lämna de uppgifter som ämbetsverket fått med stöd av till kommissionen och den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat. 32 Avgifter för övervakning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Valvira kan med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten hos tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ta ut avgifter för att ta 15

16 emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra de uppgifter som lämnats till ämbetsverket med stöd av och för åtgärder i samband med dem. 16

17 5 kap. Minutförsäljningsförpackningar 33 Allmänna bestämmelser för minutförsäljningsförpackningar Tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare, nikotinvätskor och andra vätskor för konsumtion av ånga med hjälp av en elektronisk cigarett och örtprodukter för rökning får säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter endast i minutförsäljningsförpackningar enligt denna lag. Cigarrer får dock överlåtas även separat förutsatt att de försedda med de märkningar som avses i 34 1 mom. 1 punkten. 34 Obligatoriska märkningar på minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter Minutförsäljningsförpackningar för tobaksprodukter ska vara försedda med 1) varningar på finska och svenska och figurativa varningar för de men för hälsan som tobaksprodukter vållar, 2) en unik identitetsmärkning så att minutförsäljningsförpackningen kan spåras samt en säkerhetsmärkning som inte kan manipuleras och som består av en synlig del och en osynlig del. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om 1) text, bilder, typsnitt och teckenstorlek, färg, ram, storlek, placering, alternering, fastsättning, skydd mot skador och andra specifikationer för hur de varningsmärkningar som avses i 1 mom. 1 punkten ska anges, 2) placering och fastsättning av en sådan unik identitetsmärkning som avses i 1 mom. 2 punkten, uppgifter som ska anges med hjälp av en identitetsmärkning samt om vilka uppgifter som ingår i identitetsmärkningen och vilka uppgifter som ska vara tillgängliga elektroniskt med hjälp av identitetsmärkningen, 3) placering och fastsättning av den säkerhetsmärkning som avses i 1 mom. 2 punkten och om tekniska standarder för säkerhetsmärkningen och deras eventuella alternering. 35 Förbjudna märkningar Märkningen av tobaksprodukter och deras minutförsäljningsförpackningar får inte 1) marknadsföra en tobaksprodukt eller uppmuntra till konsumtion av en sådan genom att skapa en felaktig uppfattning om produktens egenskaper, hälsoeffekter, risker eller skadliga ämnen, 2) innehålla någon information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid i tobaksprodukten, 3) antyda att produkten är mindre skadlig än andra produkter eller att syftet har varit att minska effekten av något skadligt ämne i rök i produkten, 4) antyda att produkten har vitaliserande, energigivande, läkande, föryngrande, naturliga eller organiska egenskaper eller andra hälsomässiga eller livsstilsmässiga fördelar, 17

18 5) hänvisa till smak, doft, smaktillsatser eller andra tillsatser eller avsaknaden därav, 6) likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt, 7) antyda att produkten har miljöfördelar, 8) antyda att produkten är brandsäker eller annars ge intrycket att produkten är ofarlig eller brandsäkrare än andra motsvarande produkter. 36 Minsta tillåtna förpackningsstorlek för tobaksprodukter Minutförsäljningsförpackningar med tobaksprodukter ska innehålla minst 20 cigaretter, 30 gram rull- eller piptobak eller 10 cigariller. Tobaksprodukter får inte, med undantag för cigarrer, säljas eller på annat sätt överlåtas till konsumenter i minutförsäljningsförpackningar som innehåller mindre förpackningar eller som kan delas upp i mindre förpackningar. 37 Form, material och öppningsmekanism för minutförsäljningsförpackningar för vissa tobaksprodukter Minutförsäljningsförpackningar för cigaretter ska vara rätblocksformade. Minutförsäljningsförpackningar för rulltobak ska vara rätblocksformade eller cylinderformade eller ha formen av en påse. En minutförsäljningsförpackning för cigaretter ska vara av kartong eller mjukt material. Den får inte ha en öppning som kan stängas på nytt eller återförslutas efter att den har öppnats för första gången, annat än ett vikbart lock (flip-top) och ett fällbart lock som är fastsatt på en ask. När det gäller minutförsäljningsförpackningar med vikbart lock (flip-top) och ett fällbart lock, får locket endast vara fästat baktill på minutförsäljningsförpackningen. 38 Märkningar på minutförsäljningsförpackningar med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Minutförsäljningsförpackningar med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla 1) en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten i fallande viktordning, 2) uppgift om produktens nikotinhalt och fördelningen per dos, 3) tillverkarens satsnummer, 4) en rekommendation om att förvara produkten utom räckhåll för barn, 5) hälsovarningar på finska och svenska, för vilka närmare bestämmelser om text, typsnitt och teckenstorlek, färg, storlek, placering och andra specifikationer utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. 18

19 Vad som föreskrivs i 1 mom. 1, 2 och 5 punkten tillämpas inte på elektroniska cigaretter som inte är färdigt fyllda med nikotinväska. Elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller minutförsäljningsförpackningar med dessa får inte vara försedda med sådana märkningar som avses i 35. Detta gäller dock inte information om produktens nikotinhalt och fördelningen per dos. 39 Tilläggsinformation om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Minutförsäljningsförpackningar med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska innehålla en bipacksedel med 1) bruks- och förvaringsanvisning för produkten med omnämnande om att produkten inte rekommenderas för ungdomar och icke-rökare. 2) information om sjukdomar och andra hälsorelaterade omständigheter som förhindrar användningen av produkten, 3) varningar för specifika riskgrupper, 4) information om eventuella skadliga effekter, 5) information om beroendeframkallande egenskaper och toxicitet, 6) kontaktuppgifter till tillverkaren eller importören inom unionen. 40 Märkningar på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare Märkningar på elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är färdigt fyllda regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/ Märkningar på minutförsäljningsförpackningar med tobakssurrogat för elektroniska cigaretter Vad som föreskrivs i 38 1 mom. 1 punkten tillämpas även på minutförsäljningsförpackningar med andra vätskor för konsumtion av ånga med hjälp av en elektronisk cigarett än nikotinvätskor. 42 Märkningar på minutförsäljningsförpackningar med örtprodukter för rökning Minutförsäljningsförpackningar med örtprodukter för rökning ska vara försedda med varningar på finska och svenska för de men för hälsan som produkten vållar. Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om varningarnas text, typsnitt och teckenstorlek, färg, storlek, placering och andra specifikationer. Örtprodukter för rökning eller minutförsäljningsförpackningar med dessa får inte vara försedda med de märkningar som avses i eller 6 punkten och på produkten eller dess minutförsäljningsförpackning får inte anges att produkten inte innehåller tillsatser eller smaktillsatser. 43 Undantag för varningsmärkningar i utrikestrafik 19

20 Vad som i 34 1 mom. 1 punkten, 38 1 mom. 5 punkten och 42 1 mom. föreskrivs om användningen av finska och svenska i varningsmärkningar tillämpas inte på försäljning av tobaksprodukter, elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare och örtprodukter för rökning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik eller i en butik för skattefria varor på en flygplats. 20

21 6 kap. Spårbarhet för tobaksprodukter 44 Registrering Näringsidkare som deltar i handel med tobaksprodukter, med undantag för detaljförsäljare, ska registrera när minutförsäljningsförpackningar kommer i deras besittning, alla mellanliggande led och när minutförsäljningsförpackningarna slutligen lämnar deras besittning. Registrerade uppgifter får inte ändras eller raderas. Näringsidkare som deltar i leveranskedjan för tobaksprodukter ska upprätthålla fullständiga och korrekta register över samtliga relevanta transaktioner. Tillverkarna av tobaksprodukter ska tillhandahålla de näringsidkare som avses i 1 mom. den utrustning som är nödvändig för att registrera tobaksprodukter som köps, säljs, lagras, transporteras eller hanteras på annat sätt. Den utrustningen ska kunna läsa och överföra de registrerade uppgifterna elektroniskt till en datalagringsanläggning som avses i Datalagringsanläggning Tillverkare och importörer av tobaksprodukter ska ingå avtal om datalagring med en oberoende tredje part, som ska vara värd för datalagringsanläggningen för alla relevanta uppgifter med avseende på spårbarhet. Datalagringsanläggningen ska vara fysiskt belägen på EU:s territorium. Den tredje partens lämplighet samt avtalet för datalagring ska godkännas av kommissionen. Den i 1 mom. avsedda tredje partens verksamhet ska övervakas av en extern revisor, som ska föreslås och betalas av tobakstillverkaren och godkännas av kommissionen. Den externa revisorn ska lämna in en årsrapport till kommissionen och Tullen, med en bedömning av framför allt eventuella oegentligheter i fråga om tillgång. Kommissionen, Tullen och de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater och den externa revisor som avses i 2 mom. ska ha full tillgång till datalagringsanläggningen. I välgrundade fall får kommissionen eller Tullen bevilja tillverkare eller importörer tillgång till de lagrade uppgifterna. I fråga om skydd för affärs- och yrkeshemligheter och personuppgifter gäller vad som föreskrivs särskilt. 46 Närmare bestämmelser om spårbarhet Genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet utfärdas närmare bestämmelser om 1) tekniska standarder för inrättande och drift av system för spårning, inbegripet märkningen med en unik identitetsmärkning, registreringen, överföringen, behandlingen, lagringen av uppgifter och tillgången till lagrade uppgifter, 2) tekniska standarder för att se till att de system som används för den unika identitetsmärkningen och tillhörande funktioner är fullt förenliga med varandra i hela EU, 21

22 3) centrala delar av det datalagringsavtal som avses i 45, såsom varaktighet, förnybarhet, nödvändig sakkunskap eller konfidentialitet inbegripet regelbunden övervakning och utvärdering av dessa avtal. 22

23 7 kap. Försäljning och annan överlåtelse 47 Tillståndsplikt för detaljhandel Tobaksprodukter och nikotinvätskor får säljas eller på annat sätt överlåtas i detaljhandel endast om den kommun där försäljningsstället ligger har beviljat ett detaljhandelstillstånd. Tillstånd för detaljhandel i kommunikationsmedel som trafikerar i flera kommuner beviljas dock av hemkommunen för den som ansöker om tillstånd. När det gäller anmälningsplikt för detaljhandel på fartyg och luftfartyg som trafikerar mellan Finland och utlandet eller utomlands föreskrivs i Förutsättningar och hinder för beviljande av tillstånd Kommunen beviljar på ansökan detaljhandelstillstånd för försäljning av de produkter som avses i 1 mom. i näringsverksamhet, om en myndig sökande visar upp en godtagbar plan för egenkontroll enligt 60 och det inte finns något hinder enligt 3 eller 4 mom. för att tillstånd ska beviljas. Tillstånd får dock inte beviljas, om den verksamhet som avses i ansökan uppenbarligen strider mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Detaljhandelstillstånd kan beviljas för viss tid när verksamheten är tidsbegränsad. Tillstånd för viss tid kan beviljas för högst ett år åt gången. Detaljhandelstillstånd får inte beviljas en sökande som under de senaste fem åren har dömts för förseelse vid marknadsföring av tobak eller brott vid försäljning av tobak eller vars detaljhandelstillstånd under de senaste fem åren har återkallats permanent med stöd av denna lag eller tobakslagen (693/1976). Detaljhandelstillstånd får inte beviljas ett försäljningsställe som ligger 1) i daghemslokaler, lokaler för familjedagvård eller på daghemslokalers utomhusområden, 2) i sådana lokaler och på sådana utomhusområden vid anstalter där vård meddelas med stöd av barnskyddslagen (417/2007) eller mentalvårdslagen (1116/1990) som är avsedda för personer som inte fyllt 18 år, 3) i lokalerna vid läroanstalter som ger grundläggande utbildning, yrkesutbildning och gymnasieutbildning och deras elevhem samt på utomhusområden som används av en sådan läroanstalt. 49 Tillståndsansökans form och innehåll Ansökan om detaljhandelstillstånd ska göras skriftligt. Ansökan ska innehålla 1) sökandens namn eller firma och kontaktuppgifter i Finland, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt adressen till försäljningsstället för produkterna, 2) en plan för egenkontroll, 3) en redogörelse för antalet försäljningsdiskar och deras placering på försäljningsstället, 23

24 4) en redogörelse för placeringen av tobaksprodukter, tobakssurrogat, elektroniska cigaretter och nikotinvätskor vid försäljningsdisken. Närmare bestämmelser om innehållet i tillståndsansökan kan utfärdas genom förordning av socialoch hälsovårdsministeriet. 50 Framläggande av tillstånd Detaljhandelstillståndet ska hållas framlagt för kunderna vid försäljningsdisken. Närmare bestämmelser om tillståndets storlek och annan utformning samt om framläggande av tillståndet kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 51 Anmälningar som gäller tillståndet Innehavaren av ett detaljhandelstillstånd ska underrätta kommunen om de uppgifter som angetts i tillståndsansökan ändras samt om försäljningen upphör. Kommunen ska underrätta Valvira om tillstånd som beviljas eller återkallas, om förseelser vid försäljning samt om försäljning som upphör. 52 Register över detaljhandelstillstånd Valvira och kommunerna ska för behandling, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden som avses i denna lag föra ett register över näringsidkare som har beviljats eller ansökt om tillstånd enligt 47. Valvira svarar för att tillståndsregistrets datasystem fungerar. Följande uppgifter ska registreras: 1) sökandens namn och firma och kontaktuppgifter i Finland, personbeteckning eller företags- och organisationsnummer samt adress till försäljningsstället för produkterna, 2) tillståndsnummer, uppgifter om verksamhet och egenkontroll för vilka har beviljats tillstånd enligt denna lag samt om brott mot denna lag och om överträdelse av bestämmelser, föreskrifter och förbud som har utfärdats med stöd av den och uppgifter om påföljderna för dessa samt uppgifter om tillståndsmyndigheternas inspektioner och resultaten av dessa, 3) övriga uppgifter som behövs för handläggning, övervakning och statistikföring av tillståndsärenden. Med avvikelse från vad som bestäms i 16 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet kan tillståndshavarens namn, tillståndsnummer och för allmänt bruk avsedda adress- och kontaktuppgifter i registret som sådana offentliggöras. Uppgifter om näringsidkaren förvaras i registret i fem år efter att försäljningen upphört eller detaljhandelstillståndet återkallats. 53 Anmälan om detaljhandel med nikotinvätska Den som har ett gällande detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter som beviljats med stöd av tobakslagen (693/1976) får på samma försäljningsställe även sälja nikotinvätskor sedan en skriftlig anmälan gjorts till den kommun som beviljat tillståndet och en uppdatering över de uppgifter som avses i 49 1 mom. lämnats till kommunen. 24

RP 15/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den

RP 15/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tobakslag och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en ny tobakslag.

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:82

Regeringens proposition 2015/16:82 Regeringens proposition 2015/16:82 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv Prop. 2015/16:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET 2009-2014. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2012/0366(COD) 20.6.2013 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för miljö, folkhälsa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tobakslagen (1993:581); SFS 2016:353 Utkom från trycket den 26 april 2016 utfärdad den 14 april 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om tobakslagen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516045HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I

Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I P7_TA-PROV(2013)0398 Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I Europaparlamentets ändringar antagna den 8 oktober 2013 av förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52)

Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52) Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) 1978:052 Tobakslag (1978:52) för landskapet Åland (1997/64) Tobakslag (1978:52) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syftet med denna lag är att genom begränsning

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV 4.9.2013 A7-0276/132. Ändringsförslag. Frédérique Ries för ALDE-gruppen 4.9.2013 A7-0276/132 132 Frédérique Ries Skäl 16 (16) Förbudet mot tobaksvaror med karakteristisk smak innebär inte ett generellt förbud mot användning av enskilda tillsatser, men tvingar tillverkarna

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 88516046HSLF Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Folkhälsomyndighetens

Läs mer

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 och 133 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95 och 133 i detta, L 194/26 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror

Läs mer

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter. 1. Bakgrund och utgångspunkter

Det här underlaget beskriver hur vi anser att lagstiftning och andra insatser bör utformas när det gäller e-cigaretter. 1. Bakgrund och utgångspunkter April 2016 Sida 1 E-cigaretter och andra elektroniska produkter för inhalering vilka regler och åtgärder behövs? Elektroniska cigaretter har länge sålts i vårt land utan någon särskild lagreglering. Det

Läs mer

Promemoria. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Promemoria. Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter Promemoria Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter 1 Till statsrådet Gabriel Wikström Förslag till nationellt genomförande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/20xx-20xx Datum 2016-XX-XX Till Ålands lagting remiss 29.1 25.2.2016 Tobakslagstiftning Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att tobakslagstiftningen ses över med beaktande

Läs mer

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland

L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen för landskapet Åland PARALLELLTEXTER Datum 200X-XX-XX Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag Tobakslagstiftning Landskapsregeringens lagförslag nr x/200x-200x INNEHÅLL L A N D S K A P S L A G om ändring av tobakslagen

Läs mer

Tobak. Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande

Tobak. Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande Tobak Innehåll: Tobaksproduktdirektivet och nya föreskrifter Lag om handel med e-cigaretter Tobaksutredningens slutbetänkande TPD Beslutades den 3 april 2014 Medlemsstaterna hade fram till och med den

Läs mer

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund

U 55/2010 rd. Inrikesminister Anne Holmlund U 55/2010 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (saluföring och användning av sprängämnesprekursorer) I enlighet med 96 2 mom. i grundlagen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till. Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2012 SWD(2012) 453 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Utkast kap. Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter

Utkast kap. Varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter Social- och hälsovårdsministeriets förordning om varningsmärkningar på detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter och relaterade produkter I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs

Läs mer

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016

Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Ålands lagting BESLUT LTB 17/2016 Datum Ärende 2016-05-25 LF 10/2015-2016 Ålands lagtings beslut om antagande av Landskapslag om ändring av tobakslagen för landskapet Åland I enlighet med lagtingets beslut

Läs mer

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. Skatter m.m./skatter m.m. 1 1 kap. Inledande bestämmelser [2001] I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredje land i vissa fall.

Läs mer

Cancerfonden har tagit del av ovannämnda slutbetänkande och promemoria och vill härmed lämna följande synpunkter.

Cancerfonden har tagit del av ovannämnda slutbetänkande och promemoria och vill härmed lämna följande synpunkter. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 30 juni 2016 Diarienummer S2016/01610/FS Remissyttrande över En översyn av tobakslagen Nya steg mot ett minskat tobaksbruk (SOU 2016:14) samt promemorian

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler

EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Sollentuna den 2015-05-18 EMAB:s yttrande över SOU 2015:6 Mer gemensamma tobaksregler Inledning EMAB vill redogöra för organisationens synpunkter på SOU 2015:6 utifrån handelns perspektiv. EMAB har full

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om livsmedel avsedda för idrottande EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.6.2016 COM(2016) 402 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om livsmedel avsedda för idrottande SV SV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innehållsförteckning

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting 1 (2) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0364 Landstingsstyrelsen Yttrande över Tobaksdirektivsutredningens delbetänkande, Mer gemensamma tobaksregler, ett

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 72 h 2 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, ändras den svenska språkdräkten i 18 b

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer

Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer Rökningens effekter är helt oacceptabla! Ca 6 miljoner människor i världen dör årligen av tobak Det handlar om en känd produkt som dödar 32 personer dagligen i Sverige, 12 000 varje år. Tobak är en global

Läs mer

Lag. om ändring av tobakslagen

Lag. om ändring av tobakslagen Lag om ändring av tobakslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i tobakslagen (549/2016) 2 42 punkten samt 24, 32, 51, 61, 63, 79, 83, 95, 97, 109, 121 och 124, samt fogas till 60 ett nytt 4 mom.

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll LAGFÖRSLAG nr x/2011-2012 Datum 2011-xx-xx Till Ålands lagting Privat socialvård Huvudsakligt innehåll Landskapsregeringen föreslår att landskapets blankettlagstiftning om privat socialservice ändras från

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) SFS nr: 1993:581 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1993-06-03 Omtryck: SFS 2005:369 Ändrad: t.o.m. SFS 2014:757 Övrig text: Rättelseblad 2005:369 har iakttagits.

Läs mer

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen

U 3/2015 rd. Helsingfors den 11 juni 2015. Näringsminister Olli Rehn. Handelsråd Leena Mannonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1829/2003 vad gäller medlemsstaternas möjlighet att begränsa eller förbjuda

Läs mer

Frågor och svar: nya tobaksregler

Frågor och svar: nya tobaksregler EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 26 februari 2014 Frågor och svar: nya tobaksregler I dag antog Europaparlamentet ändringar av tobaksdirektivet. Bland nyheterna finns strängare regler för hur tobaksprodukter

Läs mer

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Sidan 1 av 8 Egenkontrollprogram för folköl- och tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) och 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om detaljhandel med folköl Detaljhandel med folköl är tillåtet

Läs mer

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte

Lag. om hantering av risker orsakade av främmande arter. Lagens syfte Lag om hantering av risker orsakade av främmande arter I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 december 2014 1127/2014 Lag om ändring av narkotikalagen Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt.

14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. Bilaga 2 14 kap 6 : ordet endast i ändringsförslaget bör skrivas kursivt. 4 3 Ett kemiskt eller biologiskt bekämpningsmedel får inte föras in till Sverige från ett land utanför Europeiska unionen eller

Läs mer

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen

U 34/2011 rd. Trafikminister Merja Kyllönen U 34/2011 rd Statsrådets skrivelse till Riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om fritidsbåtar och vattenskotrar (ändring av det s.k. direktivet om fritidsbåtar)

Läs mer

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket

En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket En studie om konsumenters och handlares kännedom om CE-märket Maj 2013 Carin Blom Anna Warberg 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE. INFO@HUI.SE. 2013 HUI RESEARCH AB, 103 29 STOCKHOLM. WWW.HUI.SE.

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:121

Regeringens proposition 1999/2000:121 Regeringens proposition 1999/2000:121 Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. Prop. 1999/2000:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 204/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 12 i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse med gällande krav PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Malmö. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Malmö Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Malmö Kommunens namn: Malmö 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt tobakslagen fördelat i

Läs mer

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen,

I Finland består säkerhetsupplagen av olja av statens säkerhetsupplag av olja, som ägs av Försörjningsberedskapscentralen, Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen PROPOSITIONENS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv Promemoria Juni 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 10 december 2014 (OR. en) 16756/14 ADD 1 CONSOM 274 MI 989 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen inkom den: 21 november 2014 till: Ärende: Rådets generalsekretariat

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter Given i Helsingfors den 9 september 2004 Decree 852 Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter I enlighet med statsrådets beslut, fattat på

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009

PRESENTATIONSBLAD. J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Utgivningsdatum 6.11.2009 Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Val- och partifinansieringskommissionen Typ av

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016

Riktlinjer. om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter EBA/GL/2015/18 22/03/3016 EBA/GL/2015/18 22/03/3016 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter 1 Riktlinjer om processer för produktgodkännande i fråga om bankprodukter för konsumenter

Läs mer

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014.

RP 192/2013 rd. 93/109/EG som gäller rösträtt och valbarhet. där de inte är medborgare. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den 1 januari 2014. RP 192/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 och 18 i vallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att vallagen ändras så

Läs mer

Org. nr. / Personnr. För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället.

Org. nr. / Personnr. För att informera om åldersgränsen ska ni ha minst en tydlig och klart synbar skylt på försäljningsstället. Sida 1 (6) MÖNSTERÅS KOMMUN, Miljökontoret Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS 0499-171 51, miljo@monsteras.se EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 12 c Tobakslagen (1993:581) Du som tänker sälja tobaksvaror

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 9 november 2012 601/2012 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen Utfärdad i Helsingfors den 8 november

Läs mer

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap.

Nr 233/1993. Given i Helsingfors den 26 februari 1993. Lag. om handel med utsäde. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Page 1 of 7 Nr 233/1993 Given i Helsingfors den 26 februari 1993 Lag om handel med utsäde I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 kap. Allmänna stadganden 1 Syfte Syftet med denna lag är att upprätthålla

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:171

Regeringens proposition 2013/14:171 Regeringens proposition 2013/14:171 Märkning av textilprodukter Prop. 2013/14:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Birgitta Ohlsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); SFS 2016:430 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om revisorslagen

Läs mer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer Import och exportföreskrifter/vapen och explosiva varor 1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 98/2013 av den 15 januari 2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg

Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals. November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals November 2015 Lisa Ekstig & Elisabeth Kihlberg REACH EU-lagstiftning för kemikalier.. Lagstiftning för kemikalier inom EU EU-förordning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid. Datum för upprättande av egenkontrollen

Postnummer Postadress Telefonnummer dagtid Telefonnummer kvällstid. Datum för upprättande av egenkontrollen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN EGENKONTROLL Tobaksförsäljning 12 c tobakslagen (1993:581) SIDA 1 (6) OBS! Spara egenkontrollprogrammet i butiken. Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker

Läs mer

Anmälan om försäljning av folköl och tobak

Anmälan om försäljning av folköl och tobak Anmälan om försäljning av folköl och tobak Blankett O 1(6) Försäljningsställe Namn på butik eller restaurang Gatuadress Postnummer och postort Telefon E-postadress Vid internetförsäljning uppge adressen

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade

6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade 6 Genomförande av direktiv 2004/24/EG om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel 6.1 Definitioner och tillämpningsområde

Läs mer

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning

Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Lagsto det fo r tillsyn av tobaks- och folko lsfo rsa ljning Tobakslagen (1993:581) Tillsyn 19 a Den omedelbara tillsynen över att denna lag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen följs utövas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2015:367 Utkom från trycket den 12 juni 2015 utfärdad den 4 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobaksförsäljning Information Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja tobaksvaror till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen sker i enlighet med bestämmelserna i tobakslagen (1993:581).

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (10) meddelad i Stockholm den 17 februari 2016 KLAGANDE The Trade Team i Vintrie AB:s konkursbo, 556885-4797 Ombud: Advokat Lennart Arvidson och advokat Helena Nilsson

Läs mer

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31

ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 ÅLANDSDELEGATIONEN Diarienr D 10 12 01 31 Helsingfors/Mariehamn 29.10.2012 Nr 30/12 Hänvisning Ålands lagtings skrivelse 21.9.2012, nris 158/2012. Till Justitieministeriet Ärende Utlåtande över landskapslag

Läs mer

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen

RP 113/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 117 a och 124 i avfallslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att avfallslagen ändras. Enligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2012:677 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ;

Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006: 11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. ; beslutade den xxxx. LVFS 2012:XX Utkom från trycket den Läkemedelsverket föreskriver

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott

Information. Ni ansvarar för era kosttillskott Information Ni ansvarar för era kosttillskott BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@ skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Den här broschyren

Läs mer

Omsorgsminister Osmo Soininvaara

Omsorgsminister Osmo Soininvaara Statsrådets skrivelse till Riksdagen med förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till riksdagen

Läs mer

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009.

RP 32/2009 rd. Lagen avses träda i kraft sommaren 2009. RP 32/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kommersiell godstransport på väg PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

från sparande i form av räntebetalningar)

från sparande i form av räntebetalningar) Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (upphävande av direktiv om beskattning av inkomster från sparande i form

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5/VI/2008 K(2008) 2274 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 5/VI/2008 om begränsning av det civilrättsliga ansvaret för lagstadgade revisorer och

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer

Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge

Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge Promemoria Fi2001/3998 Taxfreeförsäljning ombord på färjelinjer mellan Sverige och Norge Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att riksdagen skall godkänna en överenskommelse mellan

Läs mer

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försäkringsförmedling. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försäkringsförmedling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 februari 2005 Sven-Erik Österberg Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens

RP 58/2010 rd. I denna proposition föreslås att varumärkeslagens RP 58/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av varumärkeslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att varumärkeslagens bestämmelser

Läs mer

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött

Eviras anvisning 16024/1/sv. Märkning och spårning av nötkött Eviras anvisning 16024/1/sv Märkning och spårning av nötkött Ansvarig person Carmela Hellsten Sida/sidor 1 / 18 INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 2 DEFINITIONER... 2 3 LAGSTIFTNING... 3 4 MÄRKNING OCH SPÅRNING

Läs mer

Inrikesminister Ville Itälä

Inrikesminister Ville Itälä Statsrådets skrivelse till Riksdagen med anledning av ett förslag till rådets direktiv (om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares rättsliga ställning) I enlighet med 96 2 mom. grundlagen översänds till

Läs mer

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

RP 141/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Det föreslås att lagen om skydd för växters sundhet ändras

Läs mer