FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET"

Transkript

1 Offentliggjort den 31 oktober 2012 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 5 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank SEB Nordea SEK Securities Swedbank

2 Begäran om godkännande av prospektet har ingivits till Finansinspektionen och detta grundprospekt ( Grundprospekt ) har i enlighet med lag (1991:980) om handel med finansiella instrument erhållit Finansinspektionens godkännande och registrering för utgivande av MTN och förlagslån under en period om 12 månader från offentliggörandet i enlighet med artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG ( Prospektdirektivet ) och 2 kapitlet 25 och 26 i lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Det erinras om att sådant godkännande och registrering av Finansinspektionen inte innebär någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna är riktiga eller fullständiga. FÖRSÄKRAN BETRÄFFANDE GRUNDPROSPEKTET Sparbanken Öresund AB (publ) (org. nr ) ( Banken ) med säte i Malmö, Sverige, ansvarar för Grundprospektets innehåll och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt Banken vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. I den omfattning som följer av lag ansvarar även styrelsen i Banken för innehållet i detta Grundprospekt och har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna i Grundprospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Inte heller har det sedan den senaste publiceringen av reviderad finansiell information skett någon negativ väsentlig förändring som påverkat Bankens finansiella ställning eller dess ställning på marknaden. Som del av detta Grundprospekt ingår även de handlingar som refereras till genom hänvisning. Utöver detta ska övriga tillägg som Banken kan komma att göra samt Slutliga Villkor för genomförd emission läsas som en del av detta Grundprospekt. Distribution av detta Grundprospekt och försäljning av MTN eller förlagslån kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av Grundprospekt, MTN och/eller förlagslån måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. 2(47)

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 RISKFAKTORER BESKRIVNING AV BANKENS MTN PROGRAM PRODUKTBESKRIVNING ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SPARBANKEN ÖRESUND AB:S (PUBL) SVENSKA MTN-PROGRAM INFORMATION OM EMITTENTEN SPARBANKEN ÖRESUND AB (PUBL) HANDLINGAR INFÖRLIVADE GENOM HÄNVISNING HANDLINGAR TILLGÄNGLIGA FÖR INSPEKTION ADRESSER (47)

4 SAMMANFATTNING Sammanfattningen består av informationskrav vilka redogörs för i ett antal punkter. Punkterna är numrerade i avsnitt A-E (A.1-E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa punkter inte är tillämpliga för aktuell typ av värdepapper och emittent finns luckor i punkternas numrering. Även om det krävs att en punkt inkluderas i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av punkten tillsammans med angivelsen ej tillämpligt. AVSNITT A INTRODUKTION OCH VARNINGAR A.1 Sammanfattningen ska läsas som en inledning till detta Grundprospekt. Varje investeringsbeslut rörande varje Lån bör baseras på en bedömning av detta Grundprospekt i sin helhet, inklusive de handlingar som är införlivade via hänvisning. För denna sammanfattning ska definitioner i Allmänna Villkor av den 31 oktober 2012 ( Allmänna Villkor ) gälla. Den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning och som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i detta Grundprospekt kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Grundprospektet. Civilrättsligt ansvar kan åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen av Grundprospektet, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med andra delar av Grundprospektet eller om den inte, tillsammans med andra delar av Grundprospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. AVSNITT B EMITTENT OCH EVENTUELL GARANTIGIVARE B.1 Reg. firma och handelsbeteckning: Sparbanken Öresund AB (publ) (org. nr ) ( Banken eller Sparbanken Öresund ). B.2 Säte, bolagsform och lagstiftning: Banken är ett publikt aktiebolag med säte och huvudkontor i Malmö. Bankens styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Bankens verksamhet är reglerad av lagen om bank- och finansieringsrörelse samt av föreskrifter och myndighetstillsyn. B.4b Kända trender: Det finns inga kända tendenser, osäkerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, åtaganden eller händelser som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bankens affärsutsikter under innevarande räkenskapsår. Som lokal bank verkande i den starka och växande Öresundsregionen upplever banken en gynnsam utveckling. B.5 Koncernbeskrivning: Banken ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund- sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Följande bolag är dotter- och intressebolag till Banken: (1) Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB bedriver 4(47)

5 fastighetsmäkleri i sydvästra Skåne och är ett helägt dotterbolag till Banken. (2) Cerdo Bankpartner AB erbjuder bank- och finansmarknaden ett stort sortiment av administrativa tjänster inklusive IT-stöd och processutveckling och är ett samägt bolag av Banken (80 %) och Sparbanken Syd (20 %). (3) FriSpar Bolån AB erbjuder kunderna konkurrenskraftiga bolån genom att förena Bankens goda marknadskontakt med SBAB:s effektiva administration och upplåning och är ett intressebolag som ägs till 39,2 % av Banken. De övriga delägarna är SBAB Bank AB som äger 51 % samt Sparbanken Syd som äger resterande 9,8 %. (4) FriSpar Företagskredit AB är ett institut för finansiering av företagskrediter med låg risk mot goda säkerheter. FriSpar Företagskredit AB är ett helägt dotterbolag till Banken. B.9 Resultatprognos: Ej tillämpligt; Ingen beräkning av förväntat resultat har skett. B.10 Eventuella anmärkningar i revisionsberättelse: B.12 Historisk finansiell information och förklaring samt beskrivning om att inga väsentliga negativa förändringar har ägt rum sedan den senaste beskrivningen av dessa: Ej tillämpligt; Inga anmärkningar har gjorts i revisionsberättelsen. Nedan återfinns historisk finansiell information Inga väsentliga negativa förändringar i Bankens framtidsutsikter har ägt rum sedan de senaste reviderade finansiella rapporterna offentliggjordes. RESULTATRÄKNING Proforma* 1 januari - 31 december KONCERNEN BANKEN KONCERNEN BANKEN tkr Räntenetto Provisioner, netto Nettoresultat av finansiella transaktioner Andel i intresseföretag Övriga intäkter Summa intäkter Allmänna administrationskostnader Kreditförluster Summa kostnader Rörelseresultat Resultat före kreditförluster Samgåendekostnader Bokslutsdispositioner Skatter (47)

6 Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat * Eftersom alla jämförelse med föregående år blir missvisadne på grund av Sparanken Finn och Sparbaken gripen legala samgående genomfördes , har banken valt att proforma redovisa. Sammandrag och räkningar för 2010 tar sin utgångspunkt i att förklara hur redovisningen och nyckeltal hade sett ut om banken och koncernen hade varit en enhet redan från RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING - KONCERNEN BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAG Per den 31 december KONCERNEN BANKEN KONCERNEN BANKEN tkr Tillgångar Kassa Statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Aktier och andelar Immateriella anläggningstillgångar Materiella tillgångar Övriga tillgångar Summa tillgångar Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper m m Övriga skulder Efterställda skulder Avsättningar för pensioner m m Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital B.13 Händelser som påverkar solvens: Ej tillämpligt; Inga händelser har nyligen inträffat som är specifika för Banken i den utsträckningen att de har en väsentlig inverkan på bedömningen av Bankens solvens. B.14 Koncernberoende: Ej tillämpligt; Banken är inte beroende av andra företag inom koncernen. B.15 Huvudsaklig verksamhet: Bankens huvudsakliga verksamhet består i att erbjuda konkurrenskraftiga finansiella tjänster till privatpersoner, små och medelstora företag samt lantbruk. Bankens verksamhetsområde omfattar kommunerna Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, 6(47)

7 Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. B.16 Direkt eller indirekt ägande/kontroll: Från och med den 1 november 2010 innehar Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne 77,74 procent och Sparbanksstiftelsen Gripen 22,26 procent av aktierna i Banken. B.17 Kreditvärdighetsbetyg: Om Lån som emitteras under MTN-programmet ska erhålla eller har erhållit kreditvärdighetsbetyg anges detta i Slutliga Villkor. Det är dock var och ens skyldighet att inhämta aktuell information om kreditvärdighetsbetyg, då det kan vara föremål för ändring. AVSNITT C - VÄRDEPAPPER C.1 Typ av värdepapper: Lån emitteras i dematerialiserad form hos Euroclear Sweden varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. Varje lån är av serie 100 för SEK och serie 200 för EUR och omfattar en eller flera MTN (ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och som utgivits av Banken under detta MTN-program) ( MTN ) eller förlagsbevis (ensidig skuldförbindelse som registrerats enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, avsedd för allmän omsättning och som utgivits av Banken i enlighet med dessa villkor) med specificerat förfallodatum ( Förlagslån ) (gemensamt med MTN benämnda Lån ). Förlagslån är efterställda lån som i händelse av Bankens likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur låntagarens tillgångar först efter icke efterställda fordringar mot Banken. C.2 Valuta: Svenska kronor ( SEK ) eller euro ( EUR ). C.5 Inskränkningar i rätten till överlåtelse: C.8 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter: C.9 Rättigheter kopplade till värdepapperen inbegripet rangordning och begränsningar av rättigheter samt den nominella räntan, räntebetalningsdag, Ej tillämpligt. Anges i Slutliga Villkor för respektive Lån. Anges i Slutliga Villkor för respektive Lån. 7(47)

8 ränteförfallodag, förfallodag och övriga upplysningar gällande räntan och lånet: C.10 Värdepåverkan då värdepapperet baseras på ett derivat: C.11 Information om eventuell ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad: Ej tillämpligt. Lån där det anges i Slutliga Villkor att upptagande till handel skall ske, kommer listas vid NASDAQ OMX Stockholm AB eller annan reglerad marknadsplats som anges i Slutliga Villkor. AVSNITT D - RISKER D.2 Huvudsakliga risker specifika för emittenten: Bankens resultat påverkas av det allmänna ekonomiska läget och faktorer som berör affärsverksamheten. Detta innefattar föränderliga ekonomiska cykler som påverkar efterfrågan på investerings- och bankprodukter. Risker förenade med Bankens verksamhet hänför sig huvudsakligen till kredit- och marknadsrisker. Kreditrisken innebär att en motpart inte kan uppfylla sina betalningsförpliktelser. Marknadsrisken innebär att förändringar av räntekurser, växelkurser och priset på aktier kan leda till en minskning av värdet av Bankens tillgångar och skulder. Övriga risker kan t ex vara likviditetsrisker vilket innebär risken att endast kunna fullgöra likviditetsåtaganden till ökad kostnad eller i värsta fall inte alls. Operationella risker innebär risker kopplade till fel och brister i produkter och tjänster, bristfällig intern kontroll, oklara ansvarsförhållanden, bristfälliga tekniska system, olika former av brottsliga angrepp eller bristande beredskap inför störningar. Banken förväntar sig en hårdnande konkurrens mellan banker och finansiella institut som tillhandahåller liknande produkter och tjänster. Ändringar i nuvarande lagar och regler kan väsentligt påverka det sätt på vilket Banken bedriver sin verksamhet med negativ eller positiv följd för de produkter eller tjänster som Banken kan erbjuda och värdet på dess tillgångar. Banken gör sitt yttersta för att iaktta gällande regler men det kan ändå finnas risker förknippade med att tillsynsmyndigheten ändrar tidigare rekommendationer eller att rättspraxis ändras. Oro eller betalningsproblem hos en finansiell institution kan leda till betydande likviditetsproblem, förluster eller betalningsproblem hos andra institut. I händelse av bedömning gjord utifrån felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan Bankens rörelseresultat 8(47)

9 påverkas negativt. Vissa risker är hänförliga till omständigheter utanför Bankens kontroll, såsom soliditeten i systemet för clearing och avveckling, samt den ekonomiska situationen och ekonomiska utvecklingen i Sverige eller omvärlden. D.3 Huvudsakliga risker specifika för värdepapperen: Risker förenade med Lån hänför sig bland annat till komplexiteten hos de olika konstruktionerna av utgivna Lån, såsom marknadsrisk innefattande variation i underliggande tillgångs värde och volatilitet i ränta. Fordringshavare har inte någon säkerhet i Bankens tillgångar under löptiden (i händelse av Bankens konkurs kommer Fordringshavare att vara oprioriterad borgenär). Ansvaret för bedömningen och utfallet av en investering i Lån vilar på investeraren. Varje investerare måste, med beaktande av sin egen finansiella situation, bedöma lämpligheten av en investering i Lån. Risker förenade med Förlagslån hänför sig bland annat för den händelse att Banken inte har medel att reglera samtliga förpliktelser då det finns en risk att återbetalning av Förlagslån inte kan ske. Förlagslån är vidare så kallade efterställda lån vilket innebär att en investerare, i händelse av likvidation eller konkurs, erhåller betalning först efter det att fordringshavare med icke efterställda fordringar fått fullt betalt. För det fall Banken inte har medel att reglera samtliga förpliktelser finns således en stor risk att återbetalning av Förlagslånen inte kan ske. Varje investerare bör således vara medveten om att det finns en stor risk för att den som investerar i Förlagslånen kan förlora hela, eller delar av sin placering om Banken blir försatt i konkurs eller likvidation. Till följd av regeländringar föreslagna av Europeiska kommissionen kan utsedda rekonstruktionsmyndigheter ges möjlighet att skriva ned Förlagslån helt eller delvis i händelse av Bankens obestånd. Det finns en lösenmöjlighet för Banken gällande MTN och Förlagslån. Då Banken kan välja att förtidslösa MTN och Förlagslån kommer marknadsvärdet på lånen i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. Banken kan förväntas att lösa MTN och Förlagslån när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på lånen. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på lånen utan kan kanske göra detta endast till en lägre ränta. Presumtiva investerare bör 9(47)

10 överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. En presumtiv investerare bör även vara medveten om att Banken kan välja att inte förtidsinlösa lånen trots att denna möjlighet finns, samt att Finansinspektionen kan förhindra att förtida inlösen genomförs i vissa situationer. En investerare kan således inte räkna med att lånen kommer att lösas i förtid utan måste istället vara beredd på att återbetalning sker först på återbetalningsdagen. Banken äger vidare rätt att återbetala Förlagslån (till par med tillägg för upplupen ränta) i förtid, för det fall att Banken efter konsultation med Finansinspektionen bedömer att Förlagslån inte längre får inräknas till Bankens supplementära kapital till följd av regulatoriska förändringar som inte kunde förutses på lånedatumet. Det uppstår sällan en betydande handel med Förlagslån trots att Förlagslån är upptagna till handel vid en reglerad marknad. Risken för en investerare i Förlagslån kan vara att det är förknippat med svårigheter att erhålla ett pris och snabbt sälja Förlagslånen jämfört med liknande investeringar som har en väl fungerande andrahandsmarknad. Det finns risker kopplade till valutaomräkning om valutan avviker från investerarens egen valuta vari investerarens finansiella verksamhet främst sker. Ränteändringar kan ha negativ effekt på värdet av en investering i Lån med fast/rörlig ränta. AVSNITT E - ERBJUDANDE E.2b Tilltänkt användning av de förväntade medlen om det inte avser lönsamhet eller skydd mot vissa risker: MTN-programmet utgör en del av Bankens medelfristiga skuldfinansiering. E.3 Emissionens form och villkor: Priset på MTN är rörligt och beror bland annat på gällande ränta för placeringar med motsvarande löptid samt upplupen kupongränta sedan föregående ränteförfallodag. Eftersom skuldförbindelser under MTN kan komma att ges ut löpande under en längre tid är det inte möjligt att ange en enhetlig försäljningskurs eller något annat fast pris för skuldförbindelserna. Priset fastställs för varje transaktion genom överenskommelse mellan köpare och säljare. E.4 Eventuella intressen som har betydelse för emissionen, inbegripet Ej tillämpligt; varken företrädare för Banken eller dess revisorer har några intressen eller intressekonflikter som 10(47)

11 intressekonflikter: har betydelse för emissioner/erbjudanden. Såsom emissionsinstitut under programmet har emissionsinstituten inte några ekonomiska eller andra relevanta intressen, förutom eventuella avgifter. Såvitt Banken känner till finns det inga andra personer som är inblandade vid utgivande av Lån som har några ekonomiska eller andra relevanta intressen. E.7 Beräknade kostnader som åläggs investeraren: Anges i Slutliga Villkor för respektive Lån om tillämpligt. 11(47)

12 RISKFAKTORER Nedan beskrivs faktorer som kan komma att påverka Bankens förpliktelser i samband med utgivande av MTN och förlagslån (gemensamt benämnda Lån ). Risker som beskrivs är dels generella marknadsrisker dels huvudsakliga risker förenade med Lån utgivna under MTN-programmet. Utöver vad som beskrivs nedan kan dock andra faktorer utgöra risker vid betalning av ränta, kapital eller andra belopp avseende Lån och Banken garanterar inte att den beskrivning som görs nedan är uttömmande. De flesta risker är eventualiteter som kan komma att inträffa och Banken kan inte uttala sig om sannolikheten av att några sådana eventualiteter inträffar. Varje investerare bör ta del av hela Grundprospektet, Allmänna Villkor samt Slutliga Villkor och göra sin egen riskbedömning inför beslut om placering i Lån. RISKER FÖRENADE MED BANKENS VERKSAMHET Nedan beskrivs några typer av risker som är förenade med Bankens verksamhet. I den mån Bankens strategier för att hantera sina olika risker inte fungerar som avsett kan Banken komma att lida ekonomisk skada vilket kan komma att påverka Bankens förmåga att prestera gentemot investerarna. Det allmänekonomiska läget Bankens resultat påverkas av det allmänna ekonomiska läget och faktorer som berör affärsverksamheten. Detta innefattar föränderliga ekonomiska cykler som påverkar efterfrågan på investerings- och bankprodukter. Sådana cykler påverkas också av globala politiska händelser samt även terroristhandlingar och krig, liksom av marknadsspecifika händelser såsom ändringar i konsumenternas förtroende och efterfrågan, graden av arbetslöshet, industriproduktion, oro på arbetsmarknaden eller i samhället samt politisk osäkerhet. De affärer som Banken har med konsumenter och företag kommer också att påverkas av konjunkturnedgångar eftersom de kan medföra lägre efterfrågan på olika produkter eller att vissa kunder får ekonomiska problem. Räntehöjningar kan också inverka på efterfrågan på bostadskrediter och andra låneprodukter. Bankens tjänster inom värdepappershandel liksom Bankens investeringar i och försäljning av produkter som är kopplade till finansiella tillgångar påverkas av flera faktorer såsom likviditeten på de globala finansmarknaderna, aktiekursernas och räntornas nivå och volatilitet, investerarnas attityder, inflation och tillgången på och kostnaden för krediter som är relaterade till den ekonomiska cykeln. Det allmänna ekonomiska klimatets förändringar och affärsklimatets följder för låntagares och motparters kreditvärdighet kan påverka deras möjlighet att återbetala lån och andra belopp som låntagare och andra motparter är skyldiga Banken. Marknadsrisk Marknadsrisk är risken för förlust till följd av förändringar av räntor, valuta och aktiekurser. I begreppet marknadsrisk inkluderas även prisrisk i samband med avyttring av tillgångar. Fluktuationer i räntor, valuta och aktier påverkar Bankens resultat. Dessa förändringar, t.ex. prissättning på valutor, kan inte förutses och ligger därmed utanför Bankens kontroll. Ränterisk uppstår när räntebindningstiden för tillgångar och skulder är olika långa. Valutarisker är risken för en värdeförändring i en tillgång eller skuld som en följd av förändringar i valutakurser. Aktierisk är risken att marknadsvärdet på en aktieplacering, inklusive derivat, förändras på grund av förändrade börskurs. Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att Banken inte kan infria sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla betalningsmedel ökar avsevärt. Risk i finansiella instrument är att ett finansiellt instrument inte omedelbart kan omsättas i likvida medel utan att förlora i värde. Kreditrisk Kreditrisk är risken för förlust som uppstår till följd av att en motpart inte förmår fullgöra sina åtaganden mot Banken. Kreditrisk avser fordringar på företag, banker, offentliga institutioner och privatpersoner. Fordringarna består huvudsakligen av lån men också av kreditlöften och andra åtaganden som garantier och värdepapperslån. 12(47)

13 Operationell risk Banken, liksom alla finansiella institut, är exponerad mot många typer av operationella risker. Dessa definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna rutiner, mänskliga fel, felaktiga system eller en yttre händelse. Det kan vara brister i den egna organisationen och generella brister i uppbyggnaden av styr- och uppföljningsmedel. Det kan bland annat avse medarbetarnas kompetens, ansvar- och arbetsfördelning, rapporteringsrutiner, riskmätnings- och värderingsmodeller, identifiering av säkerhetsrisker samt hanterings- och kontrollrutiner. Det kan också avse olika former av brottsliga angrepp. Det sker en löpande process i Banken för att minimera dessa risker genom bl.a. utvärdering av intern kontroll. Eventuella brister åtgärdas och följs upp kontinuerligt. Konkurrens Det råder stor konkurrens mellan banker och finansiella institut som tillhandahåller liknande produkter och tjänster som Banken tillhandahåller. Banken förväntar sig en hårdnande konkurrens och i händelse av att Banken inte kan erbjuda attraktiva produkter och tjänster som är lönsamma kan Banken förlora marknadsandelar vilket kan få negativa ekonomiska konsekvenser. Regelförändringar Bankens verksamhet är reglerad av lagen om bank- och finansieringsrörelse samt av föreskrifter och myndighetstillsyn. Ändringar i nuvarande lagar och regler kan väsentligt påverka det sätt på vilket Banken bedriver sin verksamhet med negativ eller positiv följd för de produkter eller tjänster som banken kan erbjuda och värdet på dess tillgångar. Tillsynsmyndigheter har stor administrativ makt över många aspekter i finansieringsverksamhet som till exempel likviditet, kapitaltäckning, tillåtna placeringar, etiska frågor, penningtvätt, integritet, kontoföring, samt marknadsförings- och försäljningspolicy. Banken gör sitt yttersta för att iaktta gällande regler men det kan ändå finnas risker förknippade med att tillsynsmyndigheten ändrar tidigare rekommendationer eller att rättspraxis ändras. Därav kan disciplinära åtgärder få följder för Bankens verksamhet och rörelseresultat. Risker i det finansiella systemet Oro eller betalningsproblem hos ett finansiellt institut kan leda till betydande likviditetsproblem, förluster eller betalningsproblem hos andra institut, eftersom många instituts finansiella styrka kan få betydelse till följd av krediter, handel, clearing eller andra kontakter mellan instituten. Denna risk benämns ibland systemrisk. Informationsrisk Beslut om att ingå transaktioner med kunder och motparter bygger på ständiga bedömningar av tillgänglig information så som kreditprövningar, bokslut och annan ekonomisk information samt utfästelser från kund eller motpart. I händelse av bedömning gjord utifrån felaktig information eller på annat sätt vilseledande fakta kan Bankens rörelseresultat påverkas negativt. Samtliga ovan angivna risker kan, om de realiseras, negativt komma att påverka Bankens förmåga att prestera gentemot investerarna. FAKTORER SOM ÄR VÄSENTLIGA FÖR ATT BEDÖMA RISKER FÖRENADE MED LÅN UTGIVNA UNDER MTN-PROGRAMMET Lån under MTN-programmet kan variera stort gällande struktur och utformning. Ett antal av dessa Lån kan innehålla element som medför särskilda risker för presumtiva investerare. Några vanliga risker relaterade till strukturen på en viss emission av Lån Lån med förtida inlösenmöjlighet för Banken I händelse av att det i Slutliga Villkor ges möjlighet för Banken till förtida inlösen av Lån minskar sannolikt marknadsvärdet på dessa Lån. Så länge Banken kan välja att förtidsinlösa Lån kommer marknadsvärdet på dessa Lån i allmänhet inte att stiga väsentligt över den kurs till vilken de kan lösas. Detta kan också gälla före en lösenperiod. Banken kan förväntas att lösa Lån när dess upplåningskostnader är lägre än räntan på Lån. Vid dessa tidpunkter skulle en investerare i allmänhet inte kunna återinvestera lösenlikviden till en effektiv ränta som är lika hög som räntan på de Lån som löses utan kan kanske göra detta endast till en betydligt lägre ränta. 13(47)

14 Presumtiva investerare bör överväga återinvesteringsrisken mot bakgrund av andra placeringar som kan göras vid samma tillfälle. En presumtiv investerare bör även vara medveten om att Banken kan välja att inte förtidsinlösa lånen, trots att denna möjlighet finns, samt att Finansinspektionen vad gäller Förlagslån kan förhindra att förtida inlösen genomförs i vissa situationer. En investerare kan således inte räkna med att lånen kommer att lösas i förtid utan måste istället vara beredd på att återbetalning sker först på återbetalningsdagen. Banken äger vidare rätt att återbetala Förlagslån (till par med tillägg för upplupen ränta) i förtid, för det fall att Banken efter konsultation med Finansinspektionen bedömer att Förlagslån inte längre får inräknas till Bankens supplementära kapital till följd av regulatoriska förändringar som inte kunde förutses på Lånedatumet. Amorterande Lån Banken kan utge Lån där Kapitalbeloppet ska betalas genom delbetalningar. Underlåtenhet att erlägga någon delbetalning kan resultera i att en investerare förlorar delar av eller hela sin placering. Lån med variabel ränta Lån med variabel ränta kan vara en volatil placering. Om Lånet enligt Slutliga Villkor är utformat så att de innehåller variabler så som multiplikatorer eller hävstångsfaktorer, tak/golv, annan kombination av dessa element eller andra liknande element kan marknadsvärdet för Lån utgivna med sådana villkor vara än mer volatilt än marknadsvärdet på värdepapper som inte innehåller dessa element. Lån med omvänd rörlig ränta Lån med omvänt rörlig ränta har en ränta motsvarande en fast ränta med avdrag för en ränta baserad på en referensränta såsom STIBOR. Marknadsvärdet på dessa Lån är typiskt sett mer volatilt än marknadsvärdet på andra Lån med rörlig ränta som baseras på samma referensränta (och med i övrigt jämförbara villkor). Lån med omvänt rörlig ränta är mer volatila eftersom en höjning av referensräntan inte endast sänker räntan på Lån utan också kan avspegla en höjning av rådande räntesatser vilket ytterligare påverkar marknadsvärdet på dessa Lån i negativ riktning. Lån med fast/rörlig ränta Lån med fast/rörlig ränta kan löpa med ränta efter en räntesats som Banken i enlighet med Slutliga Villkor kan välja att konvertera från fast till rörlig ränta eller motsatt från rörlig till fast ränta. Bankens möjlighet att konvertera räntan kommer att påverka marknadsvärdet av Lån eftersom Banken kan förväntas konvertera räntan när det sannolikt medför en lägre totalkostnad för upplåning. Om Banken konverterar fast ränta till rörlig kan värdet för Lån med fast/rörlig ränta bli mindre gynnsam än det värde som då gäller för jämförbara Lån med rörlig ränta som är knutna till samma referensränta. Därutöver kan den nya rörliga räntesatsen när som helst bli lägre än räntesatserna för andra Lån. Om Banken konverterar från rörlig till fast ränta kan den fasta räntesatsen bli lägre än de då gällande räntesatserna för Bankens Lån. Lån som utges med väsentlig rabatt eller premie Marknadsvärdena på värdepapper som utges med en väsentlig rabatt eller premie på kapitalbeloppet tenderar att fluktuera mer i förhållande till allmänna förändringar i ränteläget. Generellt gäller att ju längre återstående löptid på värdepappren desto högre kursvolatilitet i jämförelse med andra räntebärande värdepapper med jämförbara löptider. Efterställda lån Förlagslån är så kallade efterställda lån vilket innebär att en investerare, i händelse av likvidation eller konkurs, erhåller betalning först efter det att fordringshavare med icke efterställda fordringar fått fullt betalt. För det fall Banken inte har medel att reglera samtliga förpliktelser finns en stor risk att återbetalning av Förlagslånen inte kan ske. Varje investerare bör således vara medveten om att det finns en stor risk för att den som investerar i Förlagslånen kan förlora hela, eller delar av sin placering om Banken blir försatt i konkurs eller likvidation. Det uppstår sällan en betydande handel med förlagslånen trots att förlagslån är upptagna till handel vid en reglerad marknad Detta kan gälla under hela deras löptid. För det fall det inte utvecklas en marknad kan likviditeten komma att försämras. Risken för en investerare i förlagslån kan vara att det är förknippat med svårigheter att erhålla ett pris och snabbt sälja förlagslånen jämfört med liknande investeringar som har en väl fungerande andrahandsmarknad. 14(47)

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende.

Grundprospekt. Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) avseende. Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om 3 miljarder kronor för NCC Treasury AB (publ) med borgen utfärdad av NCC AB (publ) Ledarbank SEB Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 19 december 2012 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 19 februari 2014 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S DANMARK

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Daterat 21 januari 2010 Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder kronor Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Emissionsinstitut AB SEK Securities DANSKE BANK A/S, Danmark

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro.

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 9 augusti 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 6 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB.

AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM TRE MILJARDER (3.000.000.000) I SVENSKA KRONOR ELLER MOTVÄRDE I EUR. Ledarbank SEB. Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 11 december 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den den 11 december 2013 och gäller i 12

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 27 mars 2015 och gäller i tolv månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om SEK 6 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB.

Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro. Ledarbank SEB. Daterat: 16 juli 2015 Grundprospekt avseende Medium Term Notes-program om sju miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank DNB Handelsbanken Capital

Läs mer

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 22 augusti 2011 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information om Sparbanken 1826:s ( Banken

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 25 november 2014 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken

Läs mer

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE

GRUNDPROSPEKT. SKANDIABANKEN AB:S (publ) MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM. Ledarbank. Emissionsinstitut SEB HANDELSBANKEN SWEDBANK AVSEENDE Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 31 maj 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Skandiabanken AB (publ):s hemsida den 31 maj 2012 och gäller i 12 månader från

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

TRELLEBORG TREASURY AB (publ)

TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Daterat 10 februari 2015 TRELLEBORG TREASURY AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note Program om 3 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro med borgen utfärdad av Trelleborg AB (publ)

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets. Nordea SEB Swedbank Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 23 augusti 2010. Grundprospektet är offentliggjort på Framtidens hemsida den 23 augusti 2010 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer

MTN-Program för Säkerställda Obligationer Detta Grundprospekt är godkänt av Finansinspektionen den 17 december 2013 och giltigt i 12 månader från denna dag MTN-Program för Säkerställda Obligationer Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut:

Läs mer