LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien"
  • Bo Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien

2 Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten och ska alltid förvaras i närheten av enheten. Bruksanvisningen måste finnas tillgänglig under hela produktens livslängd. Den ska överlämnas tillsammans med enheten om denna byter ägare. Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar arbeta på och med enheten. Fäst särskild vikt vid kapitlet om säkerhet. Alla anvisningar ska följas fullt ut. Om några av beskrivningarna i denna bruksanvisning verkar oklara eller obegripliga ska du kontakta kundtjänst eller tillverkarens ombud nära dig. Den här bruksanvisningen är avsedd för flera typer av enheter och innehåller därför inte nödvändigtvis de parametrar som gäller för just din enhet. Bruksanvisningen riktar sig endast till personer som arbetar med enheten. Alla delar ska behandlas förtroligt då de är upphovsrättsskyddade. Bruksanvisningen får (varken i sin helhet eller i utdrag) reproduceras, överföras, mångfaldigas, lagras i elektroniska system eller översättas utan skriftligt tillstånd från tillverkaren. Symboler I den här bruksanvisningen används symboler. De har följande innebörd: Information för användare. Information eller anvisningar för kvalificerad fackpersonal. FARA! Uppmärksammar på en omedelbar fara som leder till allvarliga eller livshotande skador. VARNING! Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga eller livshotande skador. SE UPP! Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till medelsvåra eller lätta personskador. OBSERVERA Uppmärksammar på en potentiellt farlig situation som kan leda till materiella skador. Viktig information. ENERGITIPS Tips som hjälper dig spara energi och råmaterial och därmed sänka dina kostnader. Hänvisning till andra avsnitt i bruksanvisningen. Hänvisning till annan dokumentation från tillverkaren.

3 Innehållsförteckning RMATION FÖR ANVÄNDARE OCH KVALIFICERAD FACKPERSONAL LÄS IGENOM FÖRE ANVÄNDNING... SYMBOLER... AVSEDD ANVÄNDNING... ANSVARSFRISKRIVNING... EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE... SÄKERHET... KUNDTJÄNST...5 Serviceadresser:...5 LAGSTADGAD GARANTI/TILLVERKARENS GARANTI...5 AVFALLSHANTERING...5 RMATION FÖR ANVÄNDARE VÄRMEPUMPENS FUNKTIONSSÄTT...6 ANVÄNDNINGSOMRÅDE...6 VÄRMEMÄNGDSMÄTARE...6 DRIFT...6 RENGÖRING AV ENHETEN...7 UNDERHÅLL AV ENHETEN...7 Rengöring och spolning av enhetens komponenter...7 FEL...7 ANVISNINGAR FÖR KVALIFICERAD FACKPERSONAL INGÅR I LEVERANSEN...8 UPPSTÄLLNING...8 Uppställningsplats...8 Transport till uppställningsplatsen...9 Uppställning...0 MONTERING AV VENTILATIONSLEDNINGEN... Ombyggnad från luftutblås höger till luftutblås vänster... Systemet Luftkanal 700 (tillbehör)... Produktfördelar:... Hopkoppling och montering av väggenomföringen(-arna)... Koppla ihop och montera luftkanalerna... Installera luftkanalerna i väggenomföringen...5 Installera luftkanalerna på värmepumpen...5 Montering av täckramen...6 Montering av skyddsnät och väder-/regnskyddsgaller...6 MONTERING/ANSLUTNING TILL VÄRMEKRETSEN...7 Manometer...8 Utlopp säkerhetsventil uppvärmningsvatten och kondensatutlopp...8 VARMVATTENTANK...9 ELINSTALLATIONER...9 SPOLNING, PÅFYLLNING OCH AVLUFTNING AV SYSTEMET... Kvalitet på värme- och påfyllningsvattnet enligt VDI ISOLERING AV HYDRAULANSLUTNINGAR...5 ÖVERSTRÖMNINGSVENTIL...5 Kontroll och inställning av överströmningsventilen...5 MONTERING AV MANÖVERENHETEN...6 MONTERING OCH DEMONTERING AV SKYDDSPLÅTEN...7 DRIFTSÄTTNING...8 Överhettningsskydd...9 DEMONTERING...9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER/INGÅR I LEVERANSEN...0 EFFEKTKURVOR Värmeeffekt/COP/Effektförbrukning/Fritt tryck värmekrets LWC LWC LWC LWC MÅTTRITNINGAR...6 UPPSTÄLLNINGSSCHEMAN Uppställningsschema version...7 Uppställningsschema version...8 Uppställningsschema version...9 Uppställningsschema version... 0 Uppställningsschema version 5... Uppställningsschema version 6... KOPPLINGSSCHEMA... KRETSSCHEMAN LWC 60 LWC LWC 00 LWC BILAGA EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE...50

4 Avsedd användning Enheten får endast användas för avsett ändamål. Detta omfattar följande: Uppvärmning Beredning av varmvatten. Enheten får endast drivas inom sina tekniska parametrar. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen». Anmäl värmepumpen eller värmepumpssystemet hos ansvarigt elbolag. Ansvarsfriskrivning Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att enheten används på ett felaktigt sätt. Tillverkaren påtar sig dessutom inget ansvar i följande fall: Om det utförs arbeten på enheten och dess komponenter på ett sätt som inte föreskrivs i den här bruksanvisningen. Om det utförs felaktiga arbeten på enheten och dess komponenter. Om det utförs arbeten på enheten som inte beskrivs i den här bruksanvisningen, såvida dessa arbeten inte uttryckligen godkänts av tillverkaren. Om enheten eller dess komponenter ändras, byggs om eller demonteras utan skriftligt tillstånd av tillverkaren. EG-försäkran om överensstämmelse Säkerhet Enheten är driftsäker om den används för avsett ändamål. Enhetens konstruktion och utförande uppfyller de senaste tekniska standarderna och alla relevanta DIN/ VDE-föreskrifter och säkerhetsbestämmelser. Alla som arbetar med enheten ska ha läst och förstått hela bruksanvisningen innan arbetena påbörjas. Detta gäller även personer som redan har arbetat med en sådan eller liknande enhet eller har utbildats i användningen av tillverkaren. Alla som arbetar med enheten ska följa de lokala bestämmelserna om säkerhet och olycksförebyggande. Detta gäller i synnerhet bestämmelser för användning av personlig skyddsutrustning. FARA! Livsfara på grund av elström! Arbeten på elektriska anslutningar får endast utföras av behörig elektriker. Se till att enheten är spänningsfri och har säkrats mot oavsiktlig återstart innan du öppnar den! VARNING! Endast kvalificerad fackpersonal (personal som arbetar på värme-, kyl-, kylmedelsoch elsystem) får genomföra arbeten på enheten och dess komponenter. VARNING! Enheten innehåller kylmedel! Läckage av kylmedel medför risk för person- och miljöskador. Beakta därför följande: Slå från systemet. Kontakta auktoriserad kundtjänst. OBSERVERA Av säkerhetsskäl gäller följande: Enheten får bara kopplas från strömnätet när den ska öppnas. Enheten är CE-märkt. EG-försäkran om överensstämmelse

5 OBSERVERA Värmepumpen får endast ställas upp inomhus och får endast drivas med uteluft som värmekälla. Luftkanalerna måste mynna ut i fria luften. De får inte täppas till eller blockeras. Kundtjänst För teknisk information, kontakta din hantverkare eller tillverkarens ombud nära dig. Måttritning och uppställningsschema för respektive typ av enhet. VARNING! Enheten får endast slås på när luftkanalerna är monterade på den. Vidta lämpliga åtgärder för att skydda personer mot skador på den roterande fläkten på den sida av enheten där fläkten är placerad (luftkanalutgång ovanför marknivå: skyddsgaller, luftkanalutgång nedanför marknivå: skyddsnät, dessa tillbehör ingår inte i leveransen). OBSERVERA Värmepumpen får inte integreras i ventilationssystem. Kalluften får inte användas för nedkylning. SERVICEADRESSER: En aktuell lista samt fler partner till tillverkaren finns på: DE: EU: Lagstadgad garanti/tillverkarens garanti Garantivillkoren finns i köphandlingarna. Kontakta din återförsäljare för alla frågor gällande garanti. OBSERVERA Omgivningsluften på värmepumpens uppställningsplats och den luft som används som värmekälla får inte innehålla korrosiva partiklar! Ämnen som ammoniak, svavel, klor, salter, rötgas eller rökgas kan orsaka skador på värmepumpen som kan leda till att den slutar fungera helt. Avfallshantering Beakta alla gällande lagar, riktlinjer och standarder för återvinning, återanvändning och avfallshantering av drivmedel och komponenter för kylaggregat när du bortskaffar den uttjänta apparaten.»demontering». SE UPP! I området kring luftutloppet är temperaturen ca 5 K lägre än omgivningstemperaturen. Under vissa omständigheter kan det därför bildas frost vid utloppet. Installera värmepumpen så att luftutblåset inte mynnar ut i gåvägar. 5

6 Värmepumpens funktionssätt Värmepumpar arbetar enligt samma princip som ett kylskåp. Tekniken är densamma, men effekten den omvända. Ett kylskåp drar värme från livsmedlen. Värmen avges till omgivningen genom lameller på baksidan. En värmepump extraherar värme från omgivningen, till exempel luften, marken och grundvattnet. Den utvunna värmen bereds i enheten och leds till vattnet som ska användas för uppvärmning. Även vid bitande kyla utomhus utvinner värmepumpen den mängd värme som behövs för att värma upp ett hus. Exempelskiss på en köldbärar/vatten-värmepump med golvvärme: Värmemängdsmätare Utöver ett intyg på systemets effektivitet föreskriver EEWärmeG (tysk lag om förnybara energier) även en värmemängdsmätare. Värmemängdsmätaren är obligatorisk för luft/vatten-värmepumpar. För köldbärar/vattenoch vatten/vatten-värmepumpar måste en värmemängdsmätare installeras först vid en framledningstemperatur på 5 C. Värmemängdsmätaren ska mäta hela den avgivna värmemängden (uppvärmning och varmvatten) till byggnaden. På värmepumpar med värmemängdsmätare sker utvärdering med hjälp av reglaget. Den visar den termiska energi i kwh, som avgetts till värmesystemet. Enheterna kan fås i utföranden både med och utan värmemängdsmätning. Drift = nyttoenergi ca = energi från omgivningen ca = tillförd elektrisk energi Användningsområde När omgivningsvillkoren, gränsvärdena för användning och gällande föreskrifter beaktas kan alla värmepumpar användas i nya eller befintliga värmesystem. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen». En värmepump eller ett värmepumpssystem innebär låga utsläpp och låg förbrukning av primärenergi, och är ett viktigt bidrag till en renare miljö. Värmepumpssystemet drivs och regleras genom manöverenheten till värme- och värmepumpsregulatorn. Se till att regulatorns inställningar är korrekta. Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvisning. För att din värmepump eller ditt värmepumpssystem ska arbeta effektivt och miljövänligt vid uppvärmning är det särskilt viktigt att följande information beaktas: ENERGITIPS Undvik onödigt höga framledningstemperaturer. Ju lägre framledningstemperatur på uppvärmningsvattensidan, desto effektivare system. ENERGITIPS Vädra kort och intensivt. Till skillnad mot om fönstren står öppna hela tiden reducerar denna typ av vädring energiförbrukningen, vilket innebär lägre kostnader för din del. 6

7 Rengöring av enheten Du kan rengöra ytorna på enhetens utsida med en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Använd inte frätande, syra- eller klorhaltiga produkter. De skadar enhetens ytor och kan orsaka tekniska fel. Underhåll av enheten Värmepumpens kylkrets behöver inget regelbundet tekniskt underhåll. Enligt förordning (EG) nr 8/006 av den 7 maj 006 är det för vissa värmepumpar obligatoriskt att genomföra täthetskontroller och föra en loggbok. Avgörande för huruvida detta krav är tillämpligt är kylkretsens hermetiska täthet och mängden köldmedel i värmepumpen. För värmepumpar med en köldmedelsmängd på < kg behövs ingen loggbok. För övriga värmepumpar ingår en loggbok i leveransen. Loggbok för värmepumpar, avsnitt»information om användning av loggboken». Värmekretsens och värmekällans komponenter (ventiler, expansionskärl, cirkulationspumpar, filter, smutsfilter) ska kontrolleras resp. rengöras vid behov, dock minst en gång om året, av kvalificerad fackpersonal (värme- eller kylinstallatörer). OBSERVERA Se till att kondensat obehindrat kan rinna ut ur enheten. Detta gör du genom att med jämna mellanrum kontrollera att kondensatbehållaren i enheten och kondensatutloppet inte är smutsiga eller tilltäppta. RENGÖRING OCH SPOLNING AV ENHETENS KOMPO- NENTER Fel SE UPP! Endast kundtjänstpersonal som auktoriserats av tillverkaren får rengöra och spola enhetens komponenter. Endast vätskor som rekommenderas av tillverkaren får användas. När kondensorn spolats med kemiskt rengöringsmedel måste den neutraliseras från rester och sköljas noggrant med vatten. Beakta de tekniska specifikationerna från tillverkaren av värmeväxlaren i fråga. Om det uppstår ett fel i enheten kan du läsa av felorsaken genom värme- och värmepumpsregulatorns diagnosprogram. Värme- och värmepumpsregulatorns bruksanvisning. SE UPP! Endast kundtjänstpersonal som auktoriserats av tillverkaren får genomföra serviceoch reparationsarbeten på enhetens komponenter. Översikt»Kundtjänst». Tänk på att det inte visas något fel när överhettningsskyddet på elelementet har löst ut (beroende på enhet).»driftsättning», avsnitt»överhettningsskydd». Vi rekommenderar att du sluter ett underhållsavtal med ett kvalificerat företag, som regelbundet kan utföra de nödvändiga underhållsarbetena. 7

8 Ingår i leveransen Illustrativ förteckning över leveransomfattningen: OBLIGATORISKA TILLBEHÖR OBSERVERA Använd endast originaltillbehör från enhetens tillverkare. Luftkanaler (och deras tillbehör) måste beställas separat. Uppställning Beakta följande anvisningar vid alla arbeten: Kompaktenhet med följande delar: Helhermetisk kompressor, alla säkerhetsrelevanta komponenter för övervakning av kylkretsen Elektriskt kopplingsskåp med kontaktorer och mjukstartare Inbyggda sensorer för registrering av varmgastemperaturen och uppvärmningsvattnets fram- och returledningstemperatur Slang för tömning av kondensat (ansluten på samma sida som värmepumpen) Slang för säkerhetsventilens utlopp (ansluten på samma sida som värmepumpen) Utetemperatursensor Omkopplingsventil för varmvatten På utförande med värmemängdsmätare: med energieffektiv cirkulationspump, värmemängdsmätare och ventilationskretskort (LWC 60 och LWC 80) eller komfortkretskort (LWC 00 och LWC 0) För leveransomfattning, se Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen». Kontrollera om den mottagna produkten har synliga skador Kontrollera om leveransen är fullständig. Reklamera omedelbart varan om du upptäcker fel i leveransen. Lokala bestämmelser för olycksförebyggande, föreskrifter, förordningar och riktlinjer ska beaktas. VARNING! Endast kvalificerad fackpersonal får ställa upp och installera värmepumpen eller värmepumpssystemet! Beakta bulleruppgifterna för respektive typ av enhet. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen», avsnitt»buller». UPPSTÄLLNINGSPLATS OBSERVERA Enheten får endast ställas upp inomhus. Uppställningsplatsen ska vara torr och frostfri och uppfylla kraven i DIN EN 78. Uppställningsplatsen måste även överensstämma med gällande lokala föreskrifter. Måttritning och uppställningsschema för respektive typ av enhet.»översikt»tekniska specifikationer/ingår i leveransen». 8

9 TRANSPORT TILL UPPSTÄLLNINGSPLATSEN Följande anvisningar gäller vid transport: VARNING! Flera personer måste hjälpas åt vid transportarbeten. Beakta enhetens vikt. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen», avsnitt»allmänna specifikationer». TRANSPORT MED SÄCKKÄRRA Före transport med säckkärra rekommenderar vi att du tar bort de nedre sidoväggarna och den nedre framväggen för att reducera enhetens vikt. Gör på följande sätt: Ta bort emballaget och lägg bruksanvisningen åt sidan (den behövs senare!) VARNING! När enheten lyfts ned från träplattan och under transport kan den välta. Det kan leda till personskador eller skador på enheten. Vidta lämpliga åtgärder för att enheten inte ska välta. OBSERVERA Komponenter och hydraulanslutningar på enheten får aldrig användas i transportsyften. Lyft enheten från pallen Ta av de nedre sidoväggarna och den nedre framväggen OBSERVERA Hydrauliska anslutningar på enheten får aldrig skadas. Detta gör du genom att lossa på snabbskruvarna, och vrida 90 åt vänster OBSERVERA Enheten får inte tippas mer än 5 (i alla riktningar). För att undvika transportskador bör värmepumpen transporteras i förpackningen (på träpall) med lyfttruck till den slutgiltiga uppställningsplatsen. Om enheten inte kan transporteras till den slutgiltiga uppställningsplatsen med lyfttruck, kan en säckkärra användas. Lyft bort sidoväggarna och ställ dem på en säker plats. Skjut in säckkärran under enheten på baksidan. Alpha InnoTec GmbH EPP-Isolationshülle

10 OBSERVERA Se till att inga anslutningar skadas under transport när säckkärran har skjutits in under enheten på baksidan. OBSERVERA Säckkärran får inte skjutas in på enhetens framsida. UPPSTÄLLNING VARNING! Flera personer måste hjälpas åt med att ställa upp enheten. OBSERVERA Enheten får inte tippas mer än 5 (i alla riktningar). Montera ståfötterna OBSERVERA Om enheten glider iväg utan ståfötterna kan golvet ta skada. Tippa enheten långsamt och försiktigt åt ena sidan Säkra den tippade enheten så att den inte kan återgå till sin ursprungsposition av misstag. SE UPP! Risk för klämskador på händer och fingrar vid följande arbeten! Montera vardera en ståfot fram- och baktill på enhetens undersida Observera uppställningsschemat för respektive typ av enhet. Beakta enhetens storlek och de nödvändiga minimiavstånden. Uppställningsschema för respektive typ av enhet. Ställ upp enheten så att sidan med kopplingsskåpet (manöversidan) alltid kan kommas åt. Gör på följande sätt: Ta bort fästvinklar samt transport- och förpackningsmaterial om detta inte redan gjorts. Lägg bruksanvisningen åt sidan och lyft enheten från träplattan.»transport med säckkärra». Bortskaffa fästvinklar, transport- och förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt. Enheten ska placeras på ett bärkraftigt, stabilt och vågrätt underlag som företrädesvis inte kan föra vidare strukturburet buller. Se till att underlaget kan bära värmepumpens vikt Ståfot Kontramutter Ställskruv Tippa tillbaka enheten till ursprungsläget långsamt och försiktigt Gör samma sak på den andra sidan av enheten. Placera enheten på den slutgiltiga positionen. Korrigera små ojämnheter med de fyra ställskruvarna och justera enheten så att den står vågrätt. Dra till slut åt kontramuttrarna. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen», avsnitt»allmänna specifikationer». 0

11 Montering av ventilationsledningen Ta ut sensorhuvudet ur hållaren på vänster sida och låt den hänga i kabeln OMBYGGNAD FRÅN LUFTUTBLÅS HÖGER TILL LUFTUT- BLÅS VÄNSTER Beakta enhetens luftutblåsriktning. Enheterna levereras som standard med luftutblåset åt höger. Demontera den övre framväggen och ställ den på golvet. Vrid framväggen 80 för att skydda kapillärröret Dra ut isoleringsväggarna till höger och vänster från de markerade greppunkterna (ryck för att lossa om nödvändigt)»manometer». OBSERVERA Beakta manometerns kapillärrör. Dra nu försiktigt sensorkabeln genom isoleringsväggen på vänster sida Demontera den övre sidoväggen till höger och vänster genom att skruva loss de två skruvarna Täpp till hålet som har uppstått med blindpluggen som medföljer leveransen Vrid de båda sidoväggarna lätt åt sidan och haka ur sidoväggen genom att skjuta bakåt

12 Vid behov kan EPP-isoleringen repareras med smältlimspistol eller lösningsfritt lim. Sensorn ska alltid monteras på den sida som är vänd mot kanalen. Stift: De båda högra delarna ska vara vända mot vänster sida och de båda vänstra delarna vända mot höger sida. Öppna det förstansade hålet på höger sida med en skruvmejsel och skjut sensorn med kabeln genom hålet Ihakningsområde upptill: Ihakningsområde nedtill: Sätt fast sensorhuvudet i hållaren på höger sida För sensorkabeln över de båda kabelhållarna och tvärskenan med fästhål till kopplingslådan SYSTEMET LUFTKANAL 700 (TILLBEHÖR) Systemet Luftkanal 700 är en komplett modullösning för luftledning från värmepumpen till byggnadens utsida. Modulsystemet består av: Väggenomföring Luftkanaler Enhetsanslutning (sats) Montera nu isolerings- och sidoväggarna upptill i omvänd ordning. Sätt alltid först fast isoleringsväggen nedtill och tryck in den eller slå den med handen i rätt position stegvis nedifrån och upp. Om du vill kan du spruta på lite såpavatten för att underlätta installation Väder- resp. regnskyddsgaller 5 Täckram Exempelskiss på ett monterat luftkanalsystem: OBSERVERA Stiften på isoleringsväggarna måste haka fast i de avsedda områdena.

13 HOPKOPPLING OCH MONTERING AV VÄGGENOM- FÖRINGEN(-ARNA). Ta ut elementen för hopkoppling och montering av väggenomföringen(-arna) ur respektive kartong Koppla först ihop de två sammanhörande elementen till väggenomföringen(-arna) så som visas på följande skiss. Använd medföljande glidmedel Luftkanalerna och väggenomföringen har tillverkats av robust material. Luftkanalerna och väggenomföringen är flerdelade och kopplingsbara. De levereras i en platt förpackning och monteras samman på uppställningsplatsen. De kan fås i en längd på 50 mm eller 000 mm, eller som vinkelböjar. Koppla samman ytterligare ett element på det sätt som visas PRODUKTFÖRDELAR: Komplett, anpassat system (inklusive väggenomföring). Mycket vibrationsdämpande. Låg vikt för enkel transport. Lätt att koppla ihop och därför enkel att montera. Vrid de sammankopplade delarna 90 och sätt fast det sista elementet nedtill Högvärdig design.

14 Vrid de sammankopplade delarna 90 igen och upprätta den sista anslutningen Färdig ytterfasad Stabilisera väggenomföringen från insidan med hjälp av de medlevererade spånskivorna Väggenomföringar används för fixera brott i väggen, undvika köldbryggor mot väggen samt för att montera väder-/regnskyddsgaller och skyddsnät. KOPPLA IHOP OCH MONTERA LUFTKANALERNA Gör på följande sätt: För in väggenomföringen i väggen. Detta kan ske antingen i byggnadsstommen (genom inmurning) Ta ut elementen för hopkoppling och montering av luftkanalerna ur respektive kartong Montera väggenomföringarna cm ovanför den färdiga ytterfasaden. Luftkanalerna kopplas ihop på det sätt som beskrivs i avsnittet»hopkoppling och montering av väggenomföringen(-arna)». Vägg på byggnadens utsida För in väggenomföringen i väggen ( cm ovanför den färdiga ytterfasaden) eller i efterhand (genom att täta med skum i väggen):

15 INSTALLERA LUFTKANALERNA I VÄGGENOMFÖRINGEN Gör på följande sätt: Dra medföljande tätningsring över den ena änden av en luftkanal Skjut in luftkanalen med denna ände i väggenomföringen. På luftinloppssidan till värmepump ska du haka fast medföljande spännfjädrar i de avsedda hålen Haka fast spännfjädrarna på monteringslisten som skruvats fast på luftkanalen Sätt fast skyddskåpor över monteringslisten Väggenomföring Luftkanal Tätring Svällband (anbringas först efter att enhetens anslutningsfäste monterats) När den andra änden på luftkanalen också har fästs på värmepumpen ska den återstående öppningen mellan väggenomföring och luftkanal stängas igen med medföljande svällband. Upprepa samma sak på luftutloppssidan. Observera: När luftkanalerna har installerats på värmepumpen ska den återstående öppningen mellan väggenomföring och luftkanal stängas igen med medföljande svällband. Fäst luftkanalerna på taket genom lämpliga åtgärder. INSTALLERA LUFTKANALERNA PÅ VÄRMEPUMPEN Kläm fast monteringslisten och fäst den på de avsedda ställena på luftkanalen för luftinloppsidan med specialskruvarna Limma fast medföljande anslutningsram på luftkanalens kant Placera luftkanalen på respektive öppning på luftinloppssidan 5

16 MONTERING AV TÄCKRAMEN Skruva fast täckramen på väggenomföringen på luftinlopps- och luftutloppssidan. Sätt i skyddsnätet i monteringsramen Placera väder-/regnskyddsgallret på monteringsramen i väggenomföringen och skruva fast Täckramen fyller ingen teknisk funktion; den används endast för att få en snygg övergång till väggytan. 8 x MONTERING AV SKYDDSNÄT OCH VÄDER-/REGN- SKYDDSGALLER Gör på följande sätt: Ta ut skyddsnätet och väder-/regnskyddsgallret samt monteringsram och monteringsmaterial ur kartongen Om väggenomföringen befinner sig ovanför markytan ska du använda väderskyddsgallret. Om väggenomföringen befinner sig i ett ljusschakt (under markytan) ska regnskyddsgallret användas. Upprepa samma sak på luftutloppssidan. För in monteringsramen i väggenomföringen på luftinloppsidan från utsidan av huset och skruva fast 8 x 6

17 Montering/anslutning till värmekretsen Värmepumpens förångare kan vid behov spolas tack vare de monterade spärranordningarna. FARA! Livsfara på grund av elström! Se till att enheten är spänningsfri och har säkrats mot oavsiktlig återstart innan du öppnar den! Anslutningarna för laddningskretsen för värme- och varmvatten (gemensam returledning) befinner sig på enhetens baksida: OBSERVERA Anslut enheten till värmekretsen i enlighet med hydraulschemat för respektive typ av enhet. Underlag»Hydraulisk anslutning». Kontrollera att diameter och längd på värmekretsens rör är tillräckligt dimensionerade. Cirkulationspumparnas fria tryck måste kunna åstadkomma minst den genomströmning som krävs för apparattypen. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen», avsnitt»värmekrets». OBSERVERA Vid anslutningsarbeten måste apparatens anslutningsstutsar alltid säkras mot förvridning, så att kopparrören i apparatens inre inte blir skadade. Anslutningar värmekrets och varmvattenkrets Måttritning för respektive typ av enhet Anslutningen till värmekretsens fasta rör ska ske med vibrationsisolatorer. De måste installeras för att förhindra överföring av stomljud till det fasta rörsystemet. För vibrationsisolatorerna i en kvartscirkel. Gör på följande sätt: Spola igenom värmekretsen grundligt innan apparaten ansluts till värmekretsen... Föroreningar och avlagringar i värmekretsen kan leda till driftstörningar. Uppvärmningsvattenutloppet (framledning), laddningskretsen för varmvatten och det gemensamma utloppet (returledning) ska utrustas med medföljande spärranordningar och flexslagar på värmepumpssidan Vibrationsisolatorer ingår i leveransen. 7

18 MANOMETER Anslutningsnippel Vid behov kan manometern kopplas från värmekretsen utan att värmekretsen töms. Vrid i så fall anslutningsnippeln ur den automatiska spärrventilen. UTLOPP SÄKERHETSVENTIL UPPVÄRMNINGSVATTEN OCH KONDENSATUTLOPP Utloppet till säkerhetsventilen uppvärmningsvatten och det kondensvatten som bildas i luften måste ledas genom de förmonterade slangarna i enheten under beaktande av gällande standarder och föreskrifter. Kondensatet och säkerhetsvenilens utlopp får endast ledas ut till avloppssystemet via en trattsifon som alltid måste vara lättåtkomlig. För placering av kondensatutloppets anslutning, se måttritningarna till respektive enhet. OBSERVERA Manometerns kapillärrör får inte krökas! När nippeln skruvas i eller ur kan det uppstå vattenstänk! Arbeta med momentnyckel när du drar åt anslutningsnippeln vridmoment: 0 Nm. Utloppslang för säkerhetsventil uppvärmningsvatten Slang för kondensatutlopp OBSERVERA För in den förmonterade slangen för kondensatutlopp i apparatens insida som sifon. 8

19 Varmvattentank Om värmepumpen ska bereda varmvatten, måste speciella tankar för varmvatten installeras i värmepumpsanläggningen. Välj tankvolymen så att den nödvändiga mängden varmvatten är tillgänglig även under elbolagets spärrtider. Värmeväxlarens yta i varmvattentanken måste vara utformad så att värmepumpens uppvärmningseffekt överförs med minsta möjliga spridning. Vi erbjuder lämpliga varmvattentankar i vårt produktsortiment. De är optimalt anpassade till din värmepump. Varmvattentankar måste byggas in i värmepumpsanläggningen i enlighet med anläggningens hydraulschema. Underlag»Hydraulisk anslutning». Elinstallationer Beakta följande anvisningar vid alla arbeten: FARA! Livsfara på grund av elström! Arbeten på elektriska anslutningar får endast utföras av behörig elektriker. Se till att enheten är spänningsfri och har säkrats mot oavsiktlig återstart innan du öppnar den! VARNING! Vid installation och övriga elektriska arbeten måste gällande EN-, VDE- och/eller lokala säkerhetsföreskrifter följas. Beakta anslutningsvillkoren från din energileverantör (om tillämpligt)! Alla spänningsförande kablar måste avisoleras innan de installeras i kopplingsskåpets kabelkanal! I kombination med multifunktionstanken krävs en extra omkopplingsventil (tillbehör) i returledningen. Underlag»Hydraulisk anslutning». ELANSLUTNING Öppna framväggen om enheten är stängd»transport med säckkärra» Öppna apparatens kopplingsskåp. Detta gör du genom att lossa krysskruvarna lätt och lyfta på täckplåten Kopplingsskåp Krysskruvar 9

20 För in el- och sensorkabeln i enheten genom gummihylsorna på enhetens baksida OBSERVERA Försäkra dig om att lastinmatningen roterar åt höger (kompressor). Om kompressorn arbetar i fel rotationsriktning kan den få allvarliga skador som inte går att reparera. OBSERVERA Värmepumpens energiförsörjning måste alltid vara utrustad med en trepolig automatsäkring med minst mm kontaktavstånd. Gummihylsor För placering av gummihylsorna för införing av kabeln, se måttritningen till respektive enhet. Ledningarna i enheten leds i en sluten kabelkanal till kopplingsskåpet E Schutzvermerk nach DIN beachten Beakta utlösningsströmstyrkan. Översikt»Tekniska specifikationer/ingår i leveransen», avsnitt»elektronik». D C OBSERVERA Sensorkabeln för värmemängdsmätningen får inte kortas av! Kabelkanal i enhet Kabelgenomföringar kopplingsskåp Anslutningar el- och styrkabel Anslutningar reglerkretskort Alla elinstallationer ska alltid utföras i enlighet med kopplingsschemat som gäller för respektive typ av enhet Se kopplingsschemat för respektive typ av enhet B Värme- och värmepumpsregulatorns manöverenhet kan anslutas via en lämplig nätverkskabel till en dator eller ett nätverk, för att man ska kunna styra värme- och värmepumpsregulatorn därifrån. Dra i så fall en skärmad nätverkskabel (kategori 6, med RJ 5-kontakt) genom enheten och Blattformat: A hoch för den parallellt Allgemein- med värme- och värmepumpsregulatorns befintliga styrkabel genom den Oberflächen toleranz DIN ISO 768 -c främre fasaden på enheten i samband med elinstallationsarbetena HS Zust. Änderungstext Datum Von Datum Name Erstellt Gepr. Norm Stenglein Alpha-InnoTec GmbH Industriestraße D Kasendorf Stäng enhetens kopplingsskåp. Maßstab : Det. Maßstab Werkstoff Gewicht Benennung ArtikelNr. Ers. f. Durchflusssensor VFS Ers. d. Blatt von 0

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN VÄRMEPUMPAR Montering utomhus LW 60 H-A/V Läs detta först Denna bruksanvisning ger dig viktig information för hantering av apparaten. Den är en beståndsdel av produkten och

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning

WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning WPL 33 Kompakt luft-vattenvärmepump Montageanvisning Technik zum Wohlfühlen Volym Sida 1 Allmänt 2 1.1 Beskrivning av aggregatet 2 1.2 Arbetssätt 2 1.3 Korrekt drift 2 1.4 Ej korrekt drift 2 1.5 Bestämmelser

Läs mer

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V

geotherm Anvisningar för installation och underhåll Anvisningar för installation och underhåll För installatörer VWL 35/4 S 230 V, VWL 3/4 SI 230 V Anvisningar för installation och underhåll För installatörer Anvisningar för installation och underhåll geotherm VW 5/4 S 0 V, VW /4 SI 0 V SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -4859

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK

Installatörshandbok NIBE F2300. Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 LEK Installatörshandbok Luft/vatten-värmepump IHB SE 1138-2 031740 Innehållsförteckning 1 Viktig information 2 Säkerhetsinformation 2 2 Leverans och hantering 7 Transport och förvaring 7 Uppställning 7 Bipackade

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual

ECOScience ENERGICENTER. Installationsoch. användarmanual Installationsoch användarmanual Integrerad systemtank Styrsystem: CS500 6300i, 6500i, 8500i, 8750i Gratulerar till ditt val av ECOScience produkt Vi är övertygade om att ditt val kommer att uppfylla alla

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo

Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo Installations- och Serviceanvisning Diplomat Comfort Diplomat Duo Atria Atria Duo 2 Innehåll Installationsanvisning...5 1 Viktig information/säkerhetsföreskrifter...5 1.1 Köldmedium...5 1.2 Elanslutning...5

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9

OBS! CTC Eco Air. Installations- och skötselanvisning. Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 Art.nr 580282001/4 April 2004 Installations- och skötselanvisning CTC Eco Air Mod. 5,9, 7,9 och 10,9 OBS! Installationsbeviset på sidan 5 måste fyllas i och skickas till Enertech AB 161 101 20 04-01 161

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC

Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Bruksanvisning för ES värmepump luft/vatten AW 24.4-IQC Artikelnummer 130045 2010-10-19 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning V1.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Garantivillkor 4 Generell information 5

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-2 2014-01-15 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump

Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir. Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump 162 101 79-3 2014-04-14 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir Modell 406 I 408 I 410 I 415 I 420 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer