BUDGETFÖRFARANDET FÖR : (6) *******

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 4: (6) ******* 26.9.2013"

Transkript

1 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2014 Dokument nr: 4: (6) ******* BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: ANNE E. JENSEN - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) MONIKA HOHLMEIER - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTETS STÅNDPUNKT Ändringar ingivna till budgetutskottets sammanträden den 2, 3 oktober 2013 SV SV

2 2

3 Förslag till ändring 144 === DEVE/5586 === från Utskottet för utveckling DEVE/5586 Kompromissförslag till ändring mellan DEVE/5501 Kapitel finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete Ändra anmärkningar enligt följande: Det viktigaste målet för EU:s utvecklingspolitik är fattigdomsminskning, vilket fastställs i fördraget. Den allmänna politiska ramen, riktlinjerna och fokus för genomförandet av DCI-förordningen tillhandahålls genom det europeiska samförståndet om utveckling. Anslagen i detta kapitel ska användas till insatser som syftar till fattigdomsminskning, hållbar utveckling och ett faktiskt förverkligande och utnyttjande av mänskliga rättigheter, inklusive de som återspeglas i millennieutvecklingsmålen och i den kommande internationella ramen för utvecklingssamarbete efter För att uppnå detta ska en del av anslaget gå till främjande och konsolidering av demokratin, rättsstaten och ett gott styre. Synergieffekter med EU:s andra externa instrument ska eftersträvas när det är lämpligt, utan att man tappar fokus på de ovan nämnda grundläggande målen. 100 procent av utgifterna i de geografiska programmen och minst 95 procent av utgifterna i de tematiska programmen ska uppfylla OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (ODA). En generell regel är att minst 20 procent av anslagen ska gå till grundläggande sociala tjänster. DEVE/5501 Denna anmärkning infogar budgeten för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) i EU:s utvecklingspolitik och gör en koppling till DCI-förordningen. Den fastslår också några övergripande bestämmelser. Kommissionen delar upp geografiska och tematiska budgetposter i en post för fattigdomsminskning och hållbar utveckling och en annan för styrelserelaterade frågor, medan denna anmärkning skiljer på mål och medel. Genom att man intar en rättighetsbaserad hållning när det gäller utveckling, kommer åtnjutandet av mänskliga rättigheter att ingå bland målen. Strävan efter bättre styre bör vara ett verktyg för att uppnå de grundläggande målen, inte en separat uppsättning åtgärder. Förslag till ändring 685 === GREE/7886 === från Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen Kapitel finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete Ändra anmärkningar enligt följande: Det viktigaste målet för EU:s utvecklingspolitik är fattigdomsminskning, vilket fastställs i fördraget. Den allmänna politiska ramen, riktlinjerna och fokus för genomförandet av DCI-förordningen tillhandahålls genom det europeiska samförståndet om utveckling. Anslagen i detta kapitel ska användas till insatser som syftar till fattigdomsminskning, hållbar utveckling 3

4 och ett faktiskt förverkligande och utnyttjande av mänskliga rättigheter, inklusive de som återspeglas i millennieutvecklingsmålen och i den kommande internationella ramen för utvecklingssamarbete efter För att uppnå detta ska en del av anslaget gå till främjande och konsolidering av demokratin, rättsstaten och ett gott styre. Synergieffekter med EU:s andra externa instrument ska eftersträvas när det är lämpligt, utan att man tappar fokus på de ovan nämnda grundläggande målen. 100 procent av utgifterna i de geografiska programmen och minst 95 procent av utgifterna i de tematiska programmen ska uppfylla OECD/DAC:s kriterier för offentligt utvecklingsbistånd (ODA). En generell regel är att minst 20 procent av anslagen ska gå till grundläggande sociala tjänster. Denna anmärkning infogar budgeten för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI) i EU:s utvecklingspolitik och gör en koppling till DCI-förordningen. Den fastslår också några övergripande bestämmelser. Kommissionen delar upp geografiska och tematiska budgetposter i en post för fattigdomsminskning och hållbar utveckling och en annan för styrelserelaterade frågor, medan denna anmärkning skiljer på mål och medel. Genom att man intar en rättighetsbaserad hållning när det gäller utveckling, kommer åtnjutandet av mänskliga rättigheter att ingå bland målen. Strävan efter bättre styre bör vara ett verktyg för att uppnå de grundläggande målen, inte en separat uppsättning åtgärder. Förslag till ändring 80 === DEVE/5508 === från Utskottet för utveckling Artikel Stöd till samarbetet med utvecklingsländer, territorier och regioner i Latinamerika Ändra anmärkningar enligt följande: Artikeln utgår Av tekniska orsaker, som hänger samman med att de ändringar av den tidigare kontoplanen som kommissionen gjorde i sitt budgetförslag har förkastats, måste denna budgetpost utgå och återskapas med ett nytt nummer. Förslag till ändring 66 === AFET/5152 === från Utskottet för utrikesfrågor AFET/5152 Kompromissförslag till ändring mellan AFET/5110, AFET/5015 Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt

5 Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga experter från Europeiska unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag. Figures: En ökning för att återställa vissa av nedskärningarna jämfört med 2013 års budget. Anmärkning: Tillhandahållande av expertis. Förslag till ändring 825 === ALDE/7755 === från Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av CESES (Confederation of European Senior Expert Services) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från CESES som ett bidrag till EU-projekt. Stöd till CESES. Förslag till ändring 4153 === BUDG/4153 === från Salvador Garriga Polledo, Budgetutskottet Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande:

6 Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga experter från Europeiska unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag. Europeiska unionen bör utnyttja erfarenheterna, skickligheten och kunskaperna hos de äldre frivilliga experter som ingår i Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN). Tidigare har stödet för europeiska projekt från äldre experter som kan utnyttja många år av personlig och yrkesrelaterad erfarenhet visat sig värdefullt, och detta bör fortsätta. Detta frivilliga bidrag utgör ett viktigt mervärde för EU:s yttre åtgärder till en mycket låg kostnad. Förslag till ändring 4324 === BUDG/4324 === från Ingeborg Gräßle, Budgetutskottet, Markus Ferber Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av ledande frivilliga experter från ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från ESSN som ett bidrag till EU-projekt. ESSN:s tjänster har visat sig utgöra ett värdefullt bidrag till det arbete som bedrivs inom EU:s institutioner. Förslag till ändring 4382 === BUDG/4382 === från Ingeborg Gräßle, Budgetutskottet 6

7 Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Anslagen i denna post ska utvärderas med avseende... senare åtgärder som finansieras via dessa anslag. Ändra texten enligt följande: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från finansiella bidrag från medlemsstater och tredjeländer,ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen inklusive derasomfattar offentliga organ,organ eller enheter elleroch fysiska personer, tillpersoner i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller biståndsprogram i tredjeländerprogram som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning. Dessa bidrag enligtpå deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningeninkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täckaavsatta för särskilda utgifter enligt bestämmelserna iändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas uppbeloppen under budgetrubriken för administrativt stöddenna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas av villkoren iutifrån bidragsavtalet för varje operativt program. IInom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt ska dessa belopp inte överstiga 4 procent av% av de samlade bidragen till motsvarande program i varje kapitel och kan kompletteras med bidrag från EU:s förvaltningsfonder.program. Den föreslagna ändringen förtydligar att utgifterna för administrativt stöd kan kompletteras med förvaltningsavgifter som kommissionen kan ta ut för förvaltningen av EU:s förvaltningsfonder, som är ett nytt instrument som har införts genom översynen av budgetförordningen (artikel 187). Förslag till ändring 4840 === BUDG/4840 === från Sabine Lösing Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Trots Latinamerikas imponerande ekonomiska tillväxt under de senaste åren råder det fortfarande stor ojämlikhet och fattigdom. Ytterligare insatser bör göras och mer finansiering bör tillhandahållas för att uppfylla EU:s åtaganden att uppnå millennieutvecklingsmålen, 7

8 Förslag till ändring 81 === DEVE/5510 === från Utskottet för utveckling Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett att täcka samarbete med utvecklingsländer, territorier och regioner i Latinamerika i följande syften: Bidra till fullgörandet av millennieutvecklingsmålen i regionen. Bekämpa fattigdom och social utslagning samt främja social sammanhållning. Bidra till bättre social standard med särskild inriktning på utbildning, även utbildning och yrkesutbildning för sysselsättning, hälsovård samt bättre socialt skydd. Främja förutsättningarna för ekonomisk expansion och en stärkt produktiv sektor, uppmuntra överföring av sakkunskap, främja kontakter och samarbete mellan affärsidkare i olika regioner. Främja utvecklingen av den privata sektorn och ett företagsvänligt klimat för små och medelstora företag, bland annat med avseende på äganderätt, minskad byråkrati, bättre tillgång till kreditgivning, samt bättre koppling till små och medelstora företag. Stödja insatser för livsmedelssäkerhet och mot undernäring. Stödja den regionala integrationen och främja Centralamerikas regionala utveckling genom ökade bidrag från EU:s associationsavtal med Centralamerika. Främja en hållbar användning av naturresurser, däribland vatten, samt insatser avseende klimatförändringen (planering och anpassning). När bistånd lämnas via budgetstöd ska kommissionen stödja de deltagande ländernas insatser för att utveckla den parlamentariska kontrollen, revision och insyn. Anslagen i denna post ska utvärderas med avseende på bland annat input och resultat (output, effekter, verkan). Resultaten av utvärderingen ska användas vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag. Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. Uppdelningen mellan fattigdomsminskning och hållbar utveckling och demokrati, rättstatsprincipen, god 8

9 samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter förkastas. För förklaring se motiveringen till ändringsförslaget avseende budgetpost Förslag till ändring 1013 === GUE//8213 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Trots Latinamerikas imponerande ekonomiska tillväxt under de senaste åren råder det fortfarande stor ojämlikhet och fattigdom. Ytterligare insatser bör göras och mer finansiering bör tillhandahållas för att uppfylla EU:s åtaganden att uppnå millennieutvecklingsmålen, Förslag till ändring 645 === S&D//7210 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Punkt Latinamerika Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Jämfört med 2013 års budget kommer finansieringen för detta program att minskas drastiskt I syfte att begränsa denna plötsliga resursminskning bör åtagandebemyndigandena höjas. Förslag till ändring 19 === AFET/5016 === från Utskottet för utrikesfrågor Punkt Latinamerika Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Totalt

10 En ökning för att återställa vissa av nedskärningarna jämfört med 2013 års budget. Förslag till ändring 104 === DEVE/5534 === från Utskottet för utveckling Punkt Latinamerika Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett att täcka samarbete med utvecklingsländer, territorier och regioner i Latinamerika i följande syften: Stödja insatserna för att främja goda styrelseformer och konsolidera demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen. Främja politiska reformer, i synnerhet avseende rättsliga frågor och säkerhet samt stöd till därmed sammanhängande åtgärder för att utveckla länder och regioner. När bistånd lämnas via budgetstöd ska kommissionen stödja de deltagande ländernas insatser för att utveckla den parlamentariska kontrollen, revision och insyn. Anslagen i denna post ska utvärderas med avseende på bland annat input och resultat (output, effekter, verkan). Resultaten av utvärderingen ska användas vid utarbetandet av senare åtgärder som finansieras via dessa anslag. Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. Uppdelningen mellan fattigdomsminskning och hållbar utveckling och demokrati, rättstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter förkastas. För förklaring se motiveringen till ändringsförslaget avseende budgetpost Förslag till ändring 277 === FEMM/6252 === från Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 10

11 Punkt Latinamerika Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Detta anslag är avsett att täcka samarbete med utvecklingsländer, territorier och regioner i Latinamerika i följande syften: Ändra texten enligt följande: Stödja insatserna för att främja goda styrelseformer och konsolidera demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen. Främja politiska reformer, i synnerhet avseende rättsliga frågor och säkerhet samt stöd till därmed sammanhängande åtgärder för att utveckla länder och regioner. Jämställdhet och kvinnors egenmakt. Jämställdhet och kvinnors egenmakt är några av de mål som står i centrum för EU:s utvecklingspolitik. Förslag till ändring 718 === VERT/7869 === från Gruppen De gröna/europeiska fria alliansen Punkt Latinamerika Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Detta anslag är avsett att täcka samarbete med utvecklingsländer, territorier och regioner i Latinamerika i följande syften: Ändra texten enligt följande: Stödja insatserna för att främja goda styrelseformer och konsolidera demokratin, respekten för de mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen. Främja politiska reformer, i synnerhet avseende rättsliga frågor och säkerhet samt stöd till därmed sammanhängande åtgärder för att utveckla länder och regioner. Främja jämställdhet och öka kvinnors makt. 11

12 Jämställdhet och kvinnors egenmakt är några av de mål som står i centrum för EU:s utvecklingspolitik. Förslag till ändring 103 === DEVE/5533 === från Utskottet för utveckling Artikel Stöd till samarbetet med utvecklingsländer, territorier och regioner i Asien Ändra anmärkningar enligt följande: Artikeln utgår. Av tekniska orsaker, som hänger samman med att de ändringar av den tidigare kontoplanen som kommissionen gjorde i sitt budgetförslag har förkastats, måste denna budgetpost utgå och återskapas med ett nytt nummer. Förslag till ändring 67 === AFET/5153 === från Utskottet för utrikesfrågor AFET/5153 Kompromissförslag till ändring mellan AFET/5017, AFET/5111 Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga experter från Europeiska unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag. Figures: En ökning för att återställa vissa av nedskärningarna jämfört med 2013 års budget. Anmärkning: Tillhandahållande av expertis. Förslag till ändring 826 === ALDE/7756 === från Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12

13 Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av CESES (Confederation of European Senior Expert Services) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från CESES som ett bidrag till EU-projekt. Stöd till CESES. Förslag till ändring 4154 === BUDG/4154 === från Salvador Garriga Polledo, Budgetutskottet Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga experter från Europeiska unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag. Europeiska unionen bör utnyttja erfarenheterna, skickligheten och kunskaperna hos de äldre frivilliga experter som ingår i Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN). Tidigare har stödet för europeiska projekt från äldre experter som kan utnyttja många år av personlig och yrkesrelaterad erfarenhet visat sig värdefullt, och detta bör fortsätta. Detta frivilliga bidrag utgör ett viktigt mervärde för EU:s yttre åtgärder till en mycket låg kostnad. 13

14 Förslag till ändring 4325 === BUDG/4325 === från Ingeborg Gräßle, Budgetutskottet, Markus Ferber Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av ledande frivilliga experter från ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från ESSN som ett bidrag till EU-projekt. ESSN:s tjänster har visat sig utgöra ett värdefullt bidrag till det arbete som bedrivs inom EU:s institutioner. Förslag till ändring 4642 === BUDG/4642 === från Angelika Werthmann, Budgetutskottet Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Punkt Asien Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Totalt

15 Med tanke på den svåra ekonomiska och demografiska situationen i Europa bör finansiellt stöd till tredjeländer och partnerländer ses över och fördelas med omsorg, där hjälpen först ska gå till de länder som bidrar till unionen och där det säkerställs att europeiska pengar inte används för andra skäl (t.ex. inte för att finansiera en väpnad konflikt, aktualiserat av den rådande situationen i Syrien). Stödet bör minskas för nästa period tills EU:s ekonomiska situation förbättras, dock utan att EU:s externa förbindelser och samarbete med tredjeländer äventyras. Förslag till ändring 106 === DEVE/5536 === från Utskottet för utveckling Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett för insatser för hållbar tillväxt för alla och mänsklig utveckling. Frågor som kan omfattas kan avse följande: Social trygghet, hälsa och sysselsättning. Företagsklimat, regional integration och världsmarknader. Hållbart jordbruk och energi. Klimatförändringar och miljö. Lämplig uppmärksamhet kommer att ägnas åt nedanstående frågor mot bakgrund av gemensamt antagna strategier, partnerskap, samarbets- och handelsavtal. Prioriteringarna kommer att fastställas i enlighet med meddelandet En agenda för förändring och de slutsatser som rådet antar med anledning av detta. Främja social sammanhållning, i synnerhet social inklusion, rimliga arbetsförhållanden samt rättvisa och jämställdhet. Inrätta partnerskap för alla avseende handel, investeringar, bistånd, migration, forskning, innovation och teknik. Stödja ett aktivt och organiserat civilt samhälle för att utveckla och främja offentlig-privata partnerskap. Stödja insatser för planering och anpassning till klimatförändringar, främja hållbar konsumtion och produktion samt investeringar i ren teknik, hållbar energi och transporter, hållbart jord- och vattenbruk, skydd och främjande av den biologiska mångfalden och ekosystem, däribland skogar och vattendrag, samt skapa sysselsättning till rimliga förhållanden i en grön ekonomi. Främja bättre regional integration och resultatinriktat samarbete för att stödja olika processer för regional integration och dialog. Bidra till att förebygga och hantera hälsorisker, däribland sådana som beror på kontakter mellan djur, människor och deras olika miljöer. Stöd till katastrofberedskap och återhämtning på lång sikt efter katastrofer, däribland med avseende på livsmedelssäkerheten och näring samt bistånd till fördrivna personer. 15

16 Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. Uppdelningen av Asien-artikeln i budgetförslaget för 2014 bör förkastas och ersättas med den uppdelning som görs i 2013 års budget, dvs. en budgetpost för Asien och en budgetpost för Afghanistan. Se även anmärkningarna i föredragandens förslag till ändring om kapitel om finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. En del av anmärkningarna återanvänds i de nyinrättande budgetposterna för Asien och Afghanistan. Förslag till ändring 646 === S&D//7211 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Punkt Asien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Jämfört med 2013 års budget kommer finansieringen för detta program att minskas drastiskt I syfte att begränsa denna plötsliga resursminskning bör åtagandebemyndigandena höjas. Förslag till ändring 20 === AFET/5018 === från Utskottet för utrikesfrågor Punkt Asien Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Totalt En ökning för att återställa vissa av nedskärningarna jämfört med 2013 års budget. Förslag till ändring 107 === DEVE/5537 === 16

17 från Utskottet för utveckling Punkt Asien Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett för följande syften: Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Jämställdhet och kvinnors delaktighet. Förvaltning i den offentliga sektorn. Skattepolitik och förvaltning. Korruption. Det civila samhället och lokala myndigheter. Kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetspolitik. Lämplig uppmärksamhet kommer att ägnas åt nedanstående frågor mot bakgrund av gemensamt antagna strategier, partnerskap, samarbets- och handelsavtal. Prioriteringarna kommer att fastställas i enlighet med meddelandet En agenda för förändring och de slutsatser som rådet antar med anledning av detta. Bygga och stärka legitima, effektiva och ansvarstagande offentliga institutioner och organ genom att verka för institutionella reformer (för goda styrelseformer och mot korruption, avseende förvaltning av offentliga medel, skatter och reform av den offentliga förvaltningen) samt insatser för reformer av lagstiftning, administration och regelverk i enlighet med internationella normer, i synnerhet i bräckliga stater samt länder som befinner sig i konflikt eller just kommit ur en konflikt. Med avseende på kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetspolitiken även finansiering av insatser mot korruption och organiserade brottslighet, olaglig framställning, konsumtion och handel med narkotiska preparat samt andar former av smuggling, till stöd för en effektiv gränsförvaltning och gränsöverskridande samarbete. Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. Uppdelningen av Asien-artikeln i budgetförslaget för 2014 bör förkastas och ersättas med den uppdelning som görs i 2013 års budget, dvs. en budgetpost för Asien och en budgetpost för Afghanistan. Se även anmärkningarna i föredragandens förslag till ändring om kapitel om finansieringsinstrumentet för 17

18 utvecklingssamarbete. Förslag till ändring 136 === DEVE/5573 === från Utskottet för utveckling Artikel Stöd till samarbetet med utvecklingsländer, territorier och regioner i Centralasien Ändra anmärkningar enligt följande: Artikeln utgår. Av tekniska orsaker, som hänger samman med att de ändringar av den tidigare kontoplanen som kommissionen gjorde i sitt budgetförslag har förkastats, måste denna budgetpost utgå och återskapas med ett nytt nummer. Förslag till ändring 827 === ALDE/7757 === från Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av CESES (Confederation of European Senior Expert Services) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från CESES som ett bidrag till EU-projekt. Stöd till CESES. Förslag till ändring 4155 === BUDG/4155 === från Salvador Garriga Polledo, Budgetutskottet 18

19 Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska, med beaktande av budgetförordningen, avsättas för verksamhet som genomförs av äldre frivilliga experter från Europeiska unionen som ingår i ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter), inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag. Europeiska unionen bör utnyttja erfarenheterna, skickligheten och kunskaperna hos de äldre frivilliga experter som ingår i Europeiska nätverket för ledande experter (ESSN). Tidigare har stödet för europeiska projekt från äldre experter som kan utnyttja många år av personlig och yrkesrelaterad erfarenhet visat sig värdefullt, och detta bör fortsätta. Detta frivilliga bidrag utgör ett viktigt mervärde för EU:s yttre åtgärder till en mycket låg kostnad. Förslag till ändring 4326 === BUDG/4326 === från Ingeborg Gräßle, Budgetutskottet, Markus Ferber Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter stycket: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster... % av de samlade bidragen till motsvarande program. En del av detta anslag ska avsättas för verksamhet som genomförs av ledande frivilliga experter från ESSN (Europeiskt nätverk för ledande experter) och dess medlemsorganisationer, inbegripet tekniskt bistånd, rådgivningstjänster och utbildning i utvalda offentliga eller privata företag och institut. För att uppnå detta uppmanas EU:s utanordnare att till fullo utnyttja de möjligheter som den nya budgetförordningen erbjuder, särskilt genom att beakta finansiering in natura från ESSN som ett bidrag till EU-projekt. ESSN:s tjänster har visat sig utgöra ett värdefullt bidrag till det arbete som bedrivs inom EU:s institutioner. 19

20 Förslag till ändring 4383 === BUDG/4383 === från Ingeborg Gräßle, Budgetutskottet Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra anmärkningar enligt följande: Totalt Efter strecksatserna avslutas med: Främja bilateralt och regionalt samarbete, dialog... verksamhet som får stöd via Europeiska investeringsbanken. Ändra texten enligt följande: Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som härrör från finansiella bidrag från medlemsstater och tredjeländer,ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen inklusive derasomfattar offentliga organ,organ eller enheter elleroch fysiska personer, tillpersoner i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller biståndsprogram i tredjeländerprogram som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen för deras räkning. Dessa bidrag enligtpå deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningeninkomstberäkningen, utgör inkomster som avsätts för att täckaavsatta för särskilda utgifter enligt bestämmelserna iändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. De belopp som ska tas uppbeloppen under budgetrubriken för administrativt stöddenna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas av villkoren iutifrån bidragsavtalet för varje operativt program. IInom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt ska dessa belopp inte överstiga 4 procent av% av de samlade bidragen till motsvarande program i varje kapitel och kan kompletteras med bidrag från EU:s förvaltningsfonder.program. Den föreslagna ändringen förtydligar att utgifterna för administrativt stöd kan kompletteras med förvaltningsavgifter som kommissionen kan ta ut för förvaltningen av EU:s förvaltningsfonder, som är ett nytt instrument som har införts genom översynen av budgetförordningen (artikel 187). Förslag till ändring 4841 === BUDG/4841 === från João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Alda Sousa, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt

21 I Centralasien råder fortfarande stor ojämlikhet och fattigdom. Ytterligare insatser bör göras och mer finansiering bör tillhandahållas för att uppfylla EU:s åtaganden att uppnå millennieutvecklingsmålen, Förslag till ändring 82 === DEVE/5511 === från Utskottet för utveckling Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett för insatser för hållbar tillväxt för alla och mänsklig utveckling. Frågor som kan omfattas kan avse följande: Social trygghet, hälsa, utbildning och sysselsättning. Företagsklimat, regional integration och världsmarknader. Hållbart jordbruk och energi. Klimatförändringar och miljö. Lämplig uppmärksamhet kommer att ägnas åt nedanstående frågor mot bakgrund av gemensamt antagna strategier, partnerskap, samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas enligt meddelandet En agenda för förändring och rådets därpå följande slutsatser, samt de gemensamma målsättningarna i EU:s strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien, som antogs 2007: Främja en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, hantera sociala och regionala ojämlikheter, stödja politiken i fråga om utbildning, forskning, innovation och teknik, hälsa, rimliga arbetsförhållanden, hållbar energi, jordbruk och landsbygdsutveckling, stimulera små och medelstora företag och samtidigt främja utvecklingen av en marknadsekonomi, handel och investeringar, liksom reformer av lagstiftningen samt stödja anslutningen till Världshandelsorganisationen. Stöd till effektiv gränsförvaltning och gränsöverskridande samarbete för att främja hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i gränsområdena. Med avseende på kopplingen mellan utvecklingsoch säkerhetspolitiken även finansiering av insatser mot organiserad brottslighet och alla typer av smuggling, däribland insatser mot olaglig framställning och konsumtion av narkotiska preparat samt negativa följder av detta, däribland hiv/aids. Främja bilateralt och regionalt samarbete, dialog och integration, däribland med länder som omfattas av det europeiska grannskapsinstrumentet och unionens övriga instrument till stöd för reform av politiken, uppbyggnad av offentliga institutioner, tekniskt bistånd (t.ex. via Taiex), informationsutbyte och partnersamverkan samt nyckelinvesteringar i lämpliga verktyg för att mobilisera EU:s ekonomiska resurser för utbildning, miljö och energi, vatten och avlopp, sänkning av utsläppsnivåerna, planering eller anpassning till klimatförändringarna, bättre säkerhet och trygghet i den internaitonella energiförsörjningen och transporterna, sammanlänkningskapacitet, nätverk och deras operatörer, däribland verksamhet som får stöd via Europeiska investeringsbanken. Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa 21

22 länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska dessa administrativa stödutgifter i genomsnitt inte överstiga 4 % av de samlade bidragen till motsvarande program. Den uppdelning som införts i budgetförslaget för 2014 mellan en särskild budgetpost för fattigdomsminskning och en särskild budgetpost för demokrati, rättstatsprincipen, god samhällsstyrning och respekt för mänskliga rättigheter förkastas.i hela kapitlet om instrumentet för utvecklingssamarbete. Förslag till ändring 1014 === GUE//8214 === från Gruppen Europeiska enade vänstern/nordisk grön vänster Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt I Centralasien råder fortfarande stor ojämlikhet och fattigdom. Ytterligare insatser bör göras och mer finansiering bör tillhandahållas för att uppfylla EU:s åtaganden att uppnå millennieutvecklingsmålen, Förslag till ändring 647 === S&D//7212 === från Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet Punkt Centralasien Fattigdomsminskning och hållbar utveckling Totalt Jämfört med 2013 års budget kommer finansieringen för detta program att minskas drastiskt I syfte att begränsa denna plötsliga resursminskning bör åtagandebemyndigandena höjas. Förslag till ändring 83 === DEVE/5512 === från Utskottet för utveckling 22

23 Punkt Centralasien Demokrati, rättsstatsprincipen, goda styrelseformer och respekt för de mänskliga rättigheterna Ändra beloppen och anmärkningarna enligt följande: p.m. p.m. Totalt p.m. p.m. Ändra texten enligt följande: utgårny punkt Följande text utgår: Detta anslag är avsett för bland annat följande syften: Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Jämställdhet och kvinnors delaktighet. Förvaltning i den offentliga sektorn. Skattepolitik och förvaltning. Korruption. Det civila samhället och lokala myndigheter. Kopplingen mellan utvecklings- och säkerhetspolitik. Lämplig uppmärksamhet kommer att ägnas åt nedanstående frågor mot bakgrund av gemensamt antagna strategier, partnerskap, samarbets- och handelsavtal. Prioriteringar kommer att fastställas enligt meddelandet En agenda för förändring och rådets därpåföljande slutsatser, samt de gemensamma målsättningarna i EU:s strategi för ett nytt partnerskap med Centralasien, som antogs 2007: Främja konstitutionella reformer och tillnärmning av lagstiftning, regelverk och förvaltning till unionen, däribland ytterligare insatser till stöd för demokratisering och det civila samhället, rättsstatsprincipen, god samhällsstyrning, beskattning och stärkning av nationella institutioner och organ, däribland valinstanser, parlamentet, även genom reformer av den offentliga förvaltningen och förvaltningen av offentliga medel. Stöd till effektiv gränsförvaltning och gränsöverskridande samarbete för att främja hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling i gränsområdena. Med avseende på kopplingen mellan utvecklingsoch säkerhetspolitiken även finansiering av insatser mot organiserad brottslighet och alla typer av smuggling, däribland insatser mot olaglig framställning och konsumtion av narkotiska preparat samt negativa följder av detta, däribland hiv/aids. Främja bilateralt och regionalt samarbete, dialog och integration, däribland med länder som omfattas av det europeiska grannskapsinstrumentet och unionens övriga instrument till stöd för reform av politiken, uppbyggnad av offentliga institutioner, tekniskt bistånd (t.ex. via Taiex), informationsutbyte och partnersamverkan samt nyckelinvesteringar i lämpliga verktyg för att mobilisera EU:s ekonomiska resurser för utbildning, miljö och energi, vatten och avlopp, sänkning av utsläppsnivåerna, planering eller anpassning till klimatförändringarna, bättre säkerhet och trygghet i den internaitonella energiförsörjningen och transporterna, sammanlänkningskapacitet, nätverk och deras operatörer, däribland verksamhet som får stöd via Europeiska investeringsbanken. Ytterligare anslag får beviljas på grundval av inkomster som ställs till förfogande av medlemsstaterna eller av tredjeländer vilket i båda fallen omfattar offentliga organ eller enheter och fysiska personer i dessa länder och som är avsedda för vissa biståndsprojekt eller program som finansieras av unionen och förvaltas av kommissionen på deras vägnar. Sådana bidrag, som tas upp i artikel i inkomstberäkningen, utgör inkomster avsatta för särskilda ändamål enligt artikel 21.2 b i budgetförordningen. Beloppen under denna budgetrubrik för administrativa stödutgifter kommer, utan att det påverkar tillämpningen av artikel i budgetförordningen, att fastställas utifrån bidragsavtalet för varje operativt program. Inom varje kapitel ska 23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 09.03.2001 KOM(2001) 128 slutlig 2001/0064 (ACC) VOLYM I Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet beträffande Republiken

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2011/2019(BUD) 26.5.2011. från utskottet för utveckling. till budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 26.5.2011 2011/2019(BUD) YTTRANDE från utskottet för utveckling till budgetutskottet över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012

Läs mer

BILAGA ANTAGNA TEXTER

BILAGA ANTAGNA TEXTER EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 BILAGA till ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 22 oktober 2009 Ändringar och ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 27.4.2007 Europeiska unionens officiella tidning L 110/33 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING VI I FÖRDRAGET OM

Läs mer

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET. Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.3.2016 COM(2016) 152 final FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 1 TILL 2016 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET Nytt instrument för tillhandahållande av krisstöd inom unionen SV SV Med

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2002(BUD) 3.9.2009 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Kommissionens arbetsdokument

Kommissionens arbetsdokument Kommissionens arbetsdokument En kontinuerlig och systematisk dialog med sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter i utformningen av politiken. INLEDNING Som svar på den önskan som uttrycktes

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag

SV Förenade i mångfalden SV 6.3.2013 B7-0079/177. Ändringsförslag 6.3.2013 B7-0079/177 Ändringsförslag 177 João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen Mandat för interinstitutionella

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 23.10.2001 KOM(2001) 612 slutlig 2001/0251 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska gemenskapens bidrag till den globala fonden

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 29.7.2009 2009/0038(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till fiskeriutskottet över förslaget till rådets förordning om ingående

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina

Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina P7_TA(2010)0035 Situationen i Ukraina Europaparlamentets resolution av den 25 februari 2010 om situationen i Ukraina Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina tidigare resolutioner

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 5 - budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.7.2015 COM(2015) 343 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM GARANTIFONDENS STÄLLNING OCH FÖRVALTNING 2014 SV SV Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:

Regeringens skrivelse 2013/14: Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14: Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den xx xx 2014 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström (Utrikesdepartementet)

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 13/2001 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2001 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2001. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS))

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Förslag till beslut (KOM(2003) 276 C5-0321/2003 2003/0116(CNS)) EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 16 oktober 2003 PE 324.325/20-35 ÄNDRINGSFÖRSLAG 20-35 Förslag till yttrande (PE 324.325) Jean Lambert Upprättande av ett handlingsprogram

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet BUDGETFÖRFARANDENA 2002-2003 ARBETSDOKUMENT. om Life III (2000-2004) det finansiella instrumentet för miljön EUROPAPARLAMENTET 1999 utskottet BUDGETFÖRFARANDENA -2003 2 maj ARBETSDOKUMENT om Life III (2000-) det finansiella instrumentet för miljön utskottet Föredragande: Göran Färm och Guido Podestà DT\454851.doc

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014

Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 Rapport om årsredovisningen för Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation för budgetåret 2014 med byråns svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se

Barnombudsmannen Box 22106 104 22 Stockholm Telefon: 08-692 29 50 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 2 (2002) Rollen för oberoende nationella institutioner för mänskliga rättigheter i arbetet med att främja och skydda barnets rättigheter Översättning december

Läs mer

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Sammanfattning I betänkandet behandlar finansutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor 6.8.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om val och valprocesser i AVS EU-länderna Medföredragande: Betty Amongi (Uganda) och Miguel

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001

EUROPAPARLAMENTET YTTRANDE. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor. 25 juni 2001 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 25 juni 2001 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor till utskottet för utrikesfrågor,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0023(COD) 23 mars 2001 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT

Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 25.9.2017 JOIN(2017) 36 final 2017/0236 (NLE) Gemensamt förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 07.11.2001 KOM(2001) 637 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i AVS EG-ministerrådet beträffande ett beslut om

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.5.2005 KOM(2005) 200 slutlig 2005/0095 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Kanada om behandling

Läs mer

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna

BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna 4/2003 Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2003 Härmed bifogas förslaget till anslagsöverföring C 4 - budgetåret 2003. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet

Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet P5_TA(2002)0359 Hälsa och rättigheter i fråga om sexualitet och reproduktivitet Europaparlamentets resolution om sexuella rättigheter och reproduktiv hälsa (2001/2128(INI)) Europaparlamentet utfärdar denna

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0262(COD) 10 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

10 Revision av EU-medel

10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10 Revision av EU-medel 10.1 Bakgrund Regeringen skall varje år informera riksdagen om hur regeringen agerar med anledning av Europeiska revisionsrättens rapporter (prop. 1994/95:40,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:131

Regeringens skrivelse 2013/14:131 Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström (Utrikesdepartementet)

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter.

1 Förslaget 2015/16:FPM50. förslaget som rör finansiering av kommissionens föreslagna egna kontroller utanför EU-budgeten via nationella myndigheter. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om typgodkännande för motorfordon Näringsdepartementet 2016-02-24 Dokumentbeteckning KOM (2016) 31 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 11.10.2007 KOM(2007) 600 slutlig Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 05/11/2010 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2010 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNINGARNA 01, 29 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC 55/2010 euro MEDLEN ÖVERFÖRS FRÅN KAPITEL - 2902

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utövande av delegering av befogenheter till kommissionen i enlighet med Europaparlamentets

Läs mer

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER!

RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! RAPPORTERA KRITIK AV DEN SOCIALA UTESTÄNGNINGEN AV PAPPERSLÖSA MIGRANTER! Dokumenten Självbeskrivning av organisation och Rapporteringsmall har tagits fram av PICUM med stöd av två sociologer och dess

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010

ANTAGNA TEXTER. Förenade i mångfalden. från sammanträdet. onsdagen den 10 februari 2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 EUROPAPARLAMENTET 2009-2010 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet onsdagen den 10 februari 2010 P7_TA-PROV(2010)02-10 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 439.055 Förenade i mångfalden INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 23.1.2013 2012/2136(INI) YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för utrikesfrågor över den finansiella och ekonomiska krisens följder

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för kultur och utbildning 7.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 7.3.2008 ARBETSDOKUMENT om Europaparlamentets och rådets förslag till beslut om inrättande av ett handlingsprogram för att höja kvaliteten

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242

Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 MEMO/12/184 Bryssel den 15 mars 2012 Frågor och svar om arbetsgruppen för Grekland och dess andra kvartalsrapport Se även IP/12/242 1. Vilka uppgifter har arbetsgruppen för Grekland? Kommissionens arbetsgrupp

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33

R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 R e g e r i n g s r ä t t e n RÅ 1999 ref. 33 Målnummer: 3778-98 Avdelning: 2 Avgörandedatum: 1999-06-01 Rubrik: Bidrag från Europeiska socialfonden och från Arbetsmarknadsverket som betalats ut till ett

Läs mer

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet PM Till riksdagen 2007-06-14 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Punkt 3. Kommissionens förslag för en förordning från Europaparlamentet och Rådet om inrättandet av ett Europeiskt

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer