Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap. Sex års erfarenheter av studien Trettio brukare om sin rehabilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap. Sex års erfarenheter av studien Trettio brukare om sin rehabilitering"

Transkript

1 Att ta tillvara den enskildes tysta kunskap Sex års erfarenheter av studien Trettio brukare om sin rehabilitering

2 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet. Kunskapsöversikter ska bland annat kunna ge stöd för en kunskapsbaserad vård och behandling, metodutveckling och annat förbättringsarbete, stimulera och underlätta kvalitetsuppföljning och/eller stimulera till effektivt resursutnyttjande. Socialstyrelsen svarar för innehåll och slutsatser. ISBN Artikelnr: Omslag: Omslagsfoto: Tryck: Fhebe Hjälm Sem Larsen/Pix Gallery KopieCenter AB, Stockholm, maj

3 Förord I samband med 1994 års handikappreform fick sjukvårdshuvudmännen en lagstadgad skyldighet att erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Socialstyrelsen har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera olika delar av reformen. Som ett led i denna uppföljning påbörjades en brukarstudie år Resultaten från studien, i form av två rapporter, Trettio brukare om sin rehabilitering och Samhällets mål eller brukarens verklighet?, utgjorde ett av underlagen till Socialstyrelsens slutrapport om stimulansbidraget för habilitering och rehabilitering, som lämnades till regeringen Brukarstudien har därefter fortsatt och resulterade år 2000 i en tredje rapport, Dehabiliteringsprocessen. Brukarperspektivet har genomgående styrt hela studien och fokus har varit den enskildes upplevelse av sin rehabiliteringssituation, förmedlad genom hans/hennes egna ord. I denna rapport redovisas de samlade erfarenheterna från de sex år som studien pågått. I rapporten ingår alla de tre tidigare rapporterna i oavkortat skick, kompletterade med en mer djupgående bearbetning av de tidigare resultaten, samt en del nya rön. Här beskrivs bl.a. de förändringar över tid som den enskilde upplever liksom dennes sätt att bearbeta krisens olika faser. Vidare presenteras Förenta Nationernas standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning, avspeglade i den enskildes upplevelser, och en kort presentation av Världshälsoorganisationens klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF. Ett humanistiskt tänkesätt lyfts in i diskussionen genom konstaterandet att ett gott rehabiliteringsarbete kan ses som en del av innehållet i det gamla begreppet läkekonst. Hela rapporten mynnar ut i betydelsen av att, i det viktiga rehabiliteringsarbetet, lyssna på och ta tillvara den enskildes tysta kunskap. Studien har utgjort ett samarbete mellan Socialstyrelsens Enhet för Medicinsk Kvalitetsutveckling och Allmänmedicinska enheten, Institutionen för medicin, Karolinska sjukhuset, Stockholm. Christina Rörby har genomfört studien och sammanställt rapporten. Maj 2002 Mats Ribacke Medicinalråd, enhetschef Enheten för medicinsk kvalitetsutveckling Socialstyrelsen Ingvar Krakau Verksamhetschef Allmänmedicinska enheten Karolinska sjukhuset

4 4

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Inledning... 9 Bakgrund 9 Undersökningsområde 9 Tillvägagångssätt 9 Rapportens uppläggning 10 Framtida betydelse 14 Tre berättelser Malin 16 Åke 18 Anna 20 Senaste nytt En positiv grundton 24 Problem i vardagen 24 Slutvinjett 27 Om krisbearbetning Chockfasen 28 Reaktionsfasen 30 Bearbetningsfasen 31 Nyorienteringsfasen 34 Avslutning 35 FNs standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning samt WHOs klassifikationsarbete Bakgrund 36 WHOs internationella klassifikationsarbete 36 Standardreglerna i ljuset av brukarstudiens erfarenheter 38 Avslutning 44 Avslutande diskussion Fragmentering och kronologi 45 Livets föränderlighet 46 Bemötandefrågorna fortfarande angelägna 46 Mötet 48 Läkekonst 49 Rötterna till dagens rehabiliteringsdiskussion 49 Krishantering 51 Funktionshinder i ett världsperspektiv 52 Ett humanistiskt tänkesätt 53 5

6 Humanistisk hälsoforskning 54 Beredskap att låta sig överraskas och förundras 55 Nya möjligheter öppnas 56 Sammanfattande tankar 56 Slutord Referenser Bilagor Bilaga 1 Trettio brukare om sin rehabilitering (1997) Bilaga 2 Samhällets mål eller brukarens verklighet? En fördjupningsstudie av Trettio brukare om sin rehabilitering (1998) Bilaga 3 Dehabiliteringsprocessen En avslutande studie av Trettio brukare om sin rehabilitering (2000) Bilaga 4 Referenslista Bilaga 5 FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning (förenklad version) 6

7 Sammanfattning Mot bakgrund av 1994 års handikappreform påbörjades för sex år sedan en brukarstudie vars syfte var att studera hur enskilda brukare med behov av rehabilitering upplever sin egen rehabiliteringssituation. Avsikten var att belysa rehabiliteringens problem och möjligheter och peka på en modell för fördjupad förståelse för rehabiliteringsprocessens förutsättningar. Särskild tonvikt lades vid sjukvårdshuvudmännens skyldighet att erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel, vilken lagfästes genom två nya paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen i samband med handikappreformen. Studien omfattade trettio brukare från de tre funktionshindergrupperna/ problemområdena hörselskada, multipel skleros och reumatoid artrit. Brukarna var mellan tjugofem och sjuttiofem år gamla och hade minst fem års erfarenhet av sitt funktionshinder. Angreppssättet var kvalitativt i form av samtal, dagböcker, skrivna eller intalade på band, samt brev från brukarna. Studien har presenterats i tre rapporter, Trettio brukare om sin rehabilitering, Samhällets mål eller brukarens verklighet? och Dehabiliteringsprocessen. Frågeställningarna har utvidgats och fördjupats efterhand. Den första rapporten betonar vikten av att ta till vara den enskildes tysta kunskap i arbetet med att undanröja hinder och förbättra möjligheter för en framgångsrik rehabiliteringsprocess. I den andra rapporten betonas skillnaden mellan samhällets intentioner uttryckta i ett antal måldokument som lagar, utrednings- och propositionstexter å ena sidan och den enskildes upplevelse å den andra. Den tredje rapporten fokuserar på hur förändringar över tid påverkar den enskildes situation vid ett långvarigt och progredierande funktionshinder. Särskild tonvikt läggs på den enskildes personliga upplevelse av tid, vilket kan ha stor betydelse när det gäller prioriteringar i rehabiliteringsarbetet, samt på bemötandefrågor. Denna sammanfattande ram summerar erfarenheterna från den sexåriga studien. Slutsatserna från studiens tidigare etapper har vägts in i slutanalysen men har också utnyttjats för att belysa nya frågeställningar. Brukarnas egna ord har tidigare illustrerat olika copingstrategier men har här använts för att tydliggöra krisbearbetningens olika faser. En slutsats är att personer med kroniska och livslånga funktionshinder i många fall genomgår krisbearbetningens olika faser i samma följd som personer som drabbats av en akut kris men samtidigt innebär funktionshindrets kroniska karaktär att krisens olika faser kan vara aktuella vid samma tillfälle, vilket kan behöva beaktas i rehabiliteringsarbetet. Det finns också ett motsatsförhållande mellan målsättningen i Förenta Nationernas standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet och brukarnas upplevelser av sin situation. Brukarnas egna ord återspeglar de brister som finns och som behöver motverkas med olika styrsignaler. Studien visar att det ännu är långt kvar tills intentionerna i standardreglerna har genomsyrat vård- och rehabiliteringsarbetet och därmed lett fram till en förändring mot större jämlikhet och delaktighet för personer med funktionshinder. Världshälsoorganisationens 7

8 aktuella arbete med att klassificera funktionsnedsättningar innebär en förändrad syn på begreppet handikapp, som nu beskrivs som olika grader av delaktighet eller brist på delaktighet. Studien visar också hur den enskildes liv kan förändras över tid. Vissa frågor är lika aktuella under hela studien, t.ex. bemötandefrågorna, medan andra problem har funnit sin lösning. Studien visar också att det viktiga mötet mellan den enskilde och vård-/rehabiliteringspersonal kan vara en väsentlig beståndsdel i läkekonsten, då den omfattar all vårdpersonals yrkesmässiga verksamhet i hälsans tjänst. Ett resultat att beakta är också insikten om att läkekonst, sådan som den beskrivs i litteratur och i praktiskt handlande med dess tre komponenter bota, lindra och trösta, kan ha stora likheter med ett gott rehabiliteringsarbete. Eftersom detta är ett uttryck för ett humanistiskt tänkesätt blir nödvändigheten av en fördjupad kännedom om det mänskliga livets förutsättningar mer tydlig. Det är viktigt att ha beredskap för överraskningar i rehabiliteringsarbetet och att ständigt se nya möjligheter till positiva insatser. Sammanfattningsvis har resultaten av studien pekat på ett antal viktiga områden att beakta i rehabiliteringsarbetet, som bemötande, lyhördhet och respekt för den enskildes värdighet och värde, attityder samt den enskildes möjlighet att påverka sin situation genom goda beslutsunderlag. Okunnigheten är stor om viktiga styrsignaler, som t.ex. FNs standardregler varför dessa på ett effektivare sätt behöver kommuniceras ut till vård- och rehabiliteringsverksamheterna. Osäkerhet om innebörden av begreppet livskvalitet får inte avhålla den som arbetar med rehabilitering från att behålla siktet på den enskildes livskvalitet som det yttersta målet för sitt arbete. Den enskildes totala livssituation och livshistoria behöver vägas in i denna målsättning. Erfarenheterna från studien bekräftar därför slutligen att den enda framkomliga vägen i rehabiliteringsarbetet är att ta tillvara den enskildes tysta kunskap. 8

9 Inledning Bakgrund Föreliggande rapport utgör en fjärde redovisning av en brukarstudie som genomförts under sammanlagt sex år, från hösten 1995, inom ramen för Socialstyrelsens uppföljning av den del av handikappreformen som innebar att habilitering, rehabilitering och hjälpmedel skrevs in i hälso- och sjukvårdslagen som en skyldighet för sjukvårdshuvudmännen genom två paragrafer, 3 b och 18 b. Denna, den fjärde rapporten, utgör såväl en sammanfattande ram kring de tidigare tre som en redovisning av nya rön och en fördjupning av de slutsatser som vi tidigare dragit och som redovisas i de tre tidigare rapporterna, vilka ingår som delavsnitt i denna rapport. Undersökningsområde Studien har inriktats på tre funktionshindergrupper/problemområden, hörselskada, multipel skleros, MS, och reumatoid artrit, RA, i två landsting, Stockholms läns landsting och Landstinget Västmanland. De trettio personer som ingått i studien var vid starten mellan 18 och 75 år och hade haft sitt funktionshinder under en tid av minst fem år. Vi hade begränsat studien till att inte omfatta funktionshinder som kunde hänföras till normalt åldrande. Fokus har varit den enskildes upplevelse av sin rehabiliteringssituation. I rapporterna återfinns en närmast kontinuerlig diskussion om rehabiliteringsbegreppet och dess innehåll och vi framhåller genomgående bl.a. att det som karaktäriserar rehabilitering är det tvärvetenskapliga arbetssättet, dvs. att hela teamet, all vårdpersonal, kan vara engagerat i arbetet. Vi har också framhållit att en gemensam målsättning, som delas av alla som arbetar med rehabiliteringen, inklusive den enskilde själv, är en förutsättning för ett optimalt rehabiliteringsresultat och att rehabiliteringens yttersta mål är en så god livskvalitet som möjligt för den enskilde. Tillvägagångssätt Själva grunden för hela brukarstudien är den enskildes upplevelse av sin rehabilitering, förmedlad genom enskildas egna ord i form av samtal, dagböcker eller brev. Dessa handlar till mycket stor del om den enskildes möte med olika representanter för vård och rehabilitering, men har också utvecklats till ett möte mellan den enskilde och undersökningsledaren, ett möte som till stor del har kommit att byggas på tillit och förtroende. De enskildas egna ord placerar in funktionshindret på sin plats i det samlade privatlivet, som ju också innehåller så mycket annat. Det går inte att särskilja funktionshindret ur bruset av upplevelser, omsorger, bekymmer och glädjeämnen i en människas totala livssituation, något som blivit allt mer tydligt i 9

10 takt med att studien kommit att omfatta en längre tidrymd av den enskilda människans liv. Vad som också blivit tydligt är att det kan finnas ett större eller mindre glapp mellan den enskildes upplevelse av sin rehabiliteringssituation och de medicinska eller omvårdnadsmässiga fakta som skulle kunna utläsas ur journaler eller daganteckningar. Vi har dock medvetet valt bort att ta del av dessa dokument, då denna studie så uttalat handlar om just den enskildes upplevelse. Att eventuellt komplettera med journalutdrag eller intervjuer med rehabiliteringspersonal skulle kunna kännas som en sorts misstroende mot de utsagor som de enskilda har gjort. Den enskildes upplevelse är alltid en sanning för den som har haft upplevelsen och det är den enskildes sanning som är utgångspunkten för våra slutsatser. En av de slutsatser vi dragit är ju just att den enskilde många gånger fått för lite stöd när det gäller att tolka rätt och förstå vad det är som har lett fram till funktionshindret och varför man fått det bemötande som man beskrivit. Denna studies syfte är därmed inte att bidra till ett klarläggande eller att vederlägga eventuella missförstånd, dvs. det är inte ett försvar för samhällets eller vårdens agerande, men däremot att lyfta fram vikten av ett mer lyssnande och empatiskt synsätt i rehabiliteringsarbetet, inklusive i det viktiga arbetet med att ge den enskilde den information som han eller hon behöver. Studien kan sägas tillämpa ett humanistiskt, tolkande angreppssätt, som ger andra infallsvinklar än de renodlat biomedicinska. I slutdiskussionen har därför resonemanget förstärkts genom hänvisningar och ett urval av citat från en del litteratur inom forskningsfältet medicin och hälsa med humanistisk inriktning. Detta fält kan sägas tidigare ha saknat ett självklart hemvist, vilket många som satsat arbete inom området har upplevt. Rapportens uppläggning (inklusive läsanvisningar) Tyngdpunkten i denna skrift ligger i de tre ursprungliga rapporterna, som avlutar ramrapporten, återgivna i oavkortat skick, inklusive referenshänvisningar. I var och en av dessa rapporter finns en omfattande diskussionsdel, vars innehåll inte har upprepats i ramrapporten. Erfarenheter och resultat i dessa rapporter ligger dock till grund för en stor del av det utvidgade och fördjupade analysarbete, som redovisas i denna sammanfattande ramrapport. Den har också kompletterats med visst nytt material. Två av avsnitten kan ses som en inledande respektive avslutande parentes kring de tre bilagda rapporterna, men har i dispositionen placerats i den föregående löptexten. Den läsare som önskar ta del av hela rapportens innehåll i kronologisk ordning, i förhållande till ursprungsrapporterna, finner dessa i bilagorna 1 3. Den som eventuellt har ursprungsrapporterna i aktuellt minne kan också helt välja bort dem. För det nya materialet finns, liksom för de tidigare delrapporterna, referenshänvisningar. Dessutom finns en gemensam referenslista för alla delarna av ramrapporten i bilaga 4. För tydlighetens skull återges de enskildas utsagor med kursiv stil medan andra citat utmärks av anföringstecken. 10

11 Nedan följer en kort presentation av de ingående avsnitten i den ordning de förekommer i ramrapporten. Tre berättelser Vi har genomgående i alla rapporterna använt oss av den enskildes egna ord men vi har ryckt dem ur sitt sammanhang och citerat dem i förhållande till det tema eller problemområde vi har velat belysa. Detta har tjänat sitt syfte men i denna samlingsrapport känns det ändå motiverat att också kort återge den enskildes berättelse, så som han eller hon själv upplevt den delen av sin livshistoria som hänger samman med konstaterandet av ett livslångt funktionshinder. Det kunde ha varit trettio berättelser men vi har valt att återge en ur varje funktionshindergrupp. Denna kronologiska tillbakablick på ett avsnitt av den enskildes livshistoria är en bakgrundskunskap som vi haft med oss genom studien sedan den första intervjun med deltagarna och som förstärkt vår upplevelse av de enskildas egna ord. På samma sätt kan den troligen också för läsaren bidra ytterligare till upplevelsen av hur genomgripande denna händelse är i den enskildes liv. Även i vård- och rehabiliteringssammanhang har man som personal, även om man tillämpar ett mycket inlevelsefullt arbetssätt, endast kännedom om en del av historien. Situationen tillåter inte alltid att man frågar om hela avsnittet och många av de enskilda brukarna känner ett motstånd mot att för varje ny representant för vården/samhället repetera sin historia. Ett led i det empatiska förhållningssättet kan då vara att själv, i sitt eget tänkande, outtalat fylla ut den fragmentariska informationen, så att man kan ana ett mer sammanhängande avsnitt av en persons livshistoria. Mot denna bakgrund har vi valt att låta ett avsnitt av den föreliggande rapporten bestå av tre öden, så som de berättats för oss vid studiens början för sex år sedan. Senaste nytt Eftersom studien nu har pågått i sex år kändes det angeläget att inte sätta punkt vid den tredje delrapporten utan att, så länge vårt arbete med studien pågår, också ha kanalerna öppna för kontakt med de brukare som fortfarande ville dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter. Sålunda har vi fått ytterligare ett antal brev om vad som hänt och vad man upplevt sedan vår senaste kontakt. Rapporten har därför utvidgats med ett avsnitt vinklat mot den senaste tiden, hur gick det sen? I slutdiskussionen fokuseras den dynamik som finns i varje människas liv och som blir så tydlig i detta avsnitt och som därmed bevisar att förändringar ständigt sker, inte alltid enbart till det sämre, även om man har ett progredierande och livslångt funktionshinder. Om krisbearbetning I flera av de tidigare rapporterna har vi lyft fram och med de enskildas egna ord illustrerat de strategier som enskilda brukare kan använda sig av för att hantera sin situation som långvarigt funktionshindrad och den sorg som vetskapen om detta har medfört. I denna rapport har vi valt att utifrån ett annat betraktelsesätt beskriva samma sak. Vi har därför, mot bakgrund av Johan Cullbergs teorier om krisbearbetning, låtit de enskildas egna ord spegla kri- 11

12 sens olika faser. Vi har också fört ett resonemang om huruvida det kan vara relevant att betrakta den sorg och det lidande, som det innebär att ha ett livslångt och progredierande funktonshinder, som en kris och därmed tilllämpa krisbearbetningsteorierna. FNs standardregler samt WHOs klassifikationsarbete Mot bakgrund av de lagar, det regelverk och de måldokument som har beskrivits och diskuterats i tidigare rapporter har tanken på att komplettera genomgången genom att presentera FNs standardregler om delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning känts alltmer angelägen. Här finns ett regelverk, som visserligen inte är juridiskt bindande, men som dock bör vara vägledande i alla verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Även om Sveriges riksdag och regering har ställt sig bakom reglerna är okunnigheten om dessa tyvärr ännu stor. Vår förhoppning är därför att det avsnitt, där ett urval av dessa regler presenteras i ljuset av den enskildes egen upplevelse, kan väcka intresset och påverka verksamheter och beslutsfattare till att väga in reglerna i det dagliga arbetet och i planeringen för kommande arbete. Som en viktig del av bakgrundsförutsättningarna för framtagandet av standardreglerna beskrivs också WHOs utvecklingsarbete beträffande klassificeringen av funktionshinder, där man i den fastslagna versionen år 2001 helt har frångått begreppet handikapp och i stället talar om olika grader av delaktighet för den enskilde. Avslutande diskussion och slutord Hela ramrapporten avslutas med en diskussion, följd av ett slutord. Diskussionen ägnas åt de områden som har avhandlats i de nya avsnitten, den kronologiska berättelsen och de senaste händelserna i den enskildes liv samt hur dessa kan tolkas. Vidare diskuteras det viktiga mötet mellan den enskilde och rehabiliteringsgivare, som ett uttryck för läkekonsten och en jämförelse görs mellan läkekonst och god rehabiliteringsverksamhet. Den enskildes sätt att bearbeta sin kris samt FNs standardregler och det relativa handikappbegreppet behandlas också i diskussionen. Utrymme ges för funderingar omkring studiens vetenskapliga hemmahörighet, genom att en del vetenskapliga angreppssätt prövas i relation till inriktningen av denna studie. Även det samlade slutintrycket från hela arbetet med studien kommenteras i slutdiskussionen. De röda trådar som gått genom hela studien; rehabiliteringsbegreppet, den enskildes livskvalitet, livshistorien, livets föränderlighet, det empatiska förhållningssättet, den enskildes värde, värdighet och okränkbarhet och inte minst vikten av att ta tillvara den enskildes tysta kunskap, lyfts därför fram och poängteras i denna avslutande diskussion. Tre rapporter De tre rapporter som tidigare publicerats som resultat av brukarstudien och som i bilagorna 1-3 återges i oförändrat skick har på var sitt sätt presenterat tankar och slutsatser av den enskildes upplevelse av sin rehabilitering. Nedan görs en mycket kort översikt över de områden som de tre rapporterna särskilt fokuserats på, detta som introduktion och bakgrundsteckning till ett 12

13 fördjupat resonemang om några av de tongivande områden som tidigare behandlats. Rapport nr 1: Trettio brukare om sin rehabilitering I den första rapporten, som sammanställdes när studien hade pågått drygt ett år, fokuserades den enskildes upplevelse av sin rehabiliteringssituation i förhållande till de förändringar inom hälso- och sjukvården som skett eller pågick då, med särskild uppmärksamhet riktad på två då nya paragrafer, 3 a och 18 a (nu 3 b och 18 b) i hälso- och sjukvårdslagen, där sjukvårdshuvudmännens lagliga skyldighet att erbjuda habilitering och rehabilitering samt hjälpmedel regleras. Avsikten var att belysa problem och möjligheter i rehabiliteringsarbetet för att peka på en väg till fördjupad förståelse av rehabiliteringsprocessen ur såväl individens som hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv. Här framhålls bl.a., mot bakgrund av Lisbeth Sachs bok Medicinsk antropologi, hur förvrängd eller missvisande den medicinske läkemannens bild av patienten kan bli, då samtalet mellan dem båda ofta äger rum i en för patienten främmande miljö, där läkaren/vårdpersonalen ofta framträder och uppfattas som en imponerande auktoritet och där den enskildes personlighet och vardagsliv tonas ned till oviktig kringinformation. En slutsats av brukarstudien var därför att det är viktigt att väga in den enskildes totala livssituation och egen upplevelse av denna för att kunna samverka med den enskilde och därigenom förbättra förutsättningarna för ett gott behandlings-/rehabiliteringsresultat. Metoden för detta är lyssnande, lyhördhet och empati och en stor respekt för den enskildes uttryck för och tolkning av sin totala livssituation inklusive den omgivande vardagens miljö. Andra viktiga erfarenheter som särskilt lyftes fram i rapporten är behovet av psykosociala insatser samt vikten av att medverka till realistiska förväntningar i rehabiliteringsarbetet. I denna rapport fördes också en ingående diskussion om vad begreppet rehabilitering egentligen kan stå för och vilket innehåll det kan ges. Den erfarenhet vi särskilt ville framhålla från denna första del av studien var vikten av att ta tillvara den enskildes tysta kunskap i arbetet med att undanröja hinder och förbättra möjligheter för en framgångsrik rehabiliteringsprocess, en slutsats som blivit tongivande för hela den fortsatta studien (se vidare bilaga 2). Rapport nr 2: Samhällets mål eller brukarens verklighet I den andra rapporten, som presenterades när ytterligare tre år hade gått, fördjupades erfarenheterna mot bakgrund av ett antal måldokument, bl.a. regeringens proposition Stöd och service till vissa funktionshindrade (1), prioriteringsutredningens slutbetänkande, Vårdens svåra val (2), och proposition, Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (3), samt bemötandeutredningens slutbetänkande, Lindqvists nia (4). Lagreglerade krav, som styrmedel för rehabiliteringsarbetet, lyftes också fram. Även här ägnades ett avsnitt åt innebörden och betydelsen av rehabilitering, sedd från samhällets synpunkt respektive ur den enskildes perspektiv. Här konstaterades att det finns en brist på samstämmighet, vilken leder till att den enskilde ofta ser mycket negativt på sina rehabiliteringsmöjligheter. Ett avsnitt ägnas åt människovärdesprincipen speglad i samhällsdokument respektive i den enskildes 13

14 upplevelse. Prioriteringsutredningens definition av behov kontras mot den enskildes upplevelse av hur han eller hon får sina behov tillgodosedda. Slutligen ägnas en diskussion åt begreppet livskvalitet, som ju är det yttersta målet för all rehabilitering. I rapporten framhålls att den enskildes totala livssituation och livshistoria behöver vägas in när rehabiliteringsarbetets målsättning ytterst definieras som livskvalitet (se vidare bilaga 2.) Rapport nr 3: Dehabiliteringsprocessen Den tredje rapporten slutligen, sammanställdes när studien pågått i sammanlagt fem år och tog fasta på hur förändringar över tid påverkar den enskildes situation, när han eller hon har ett långvarigt och progredierande funktionshinder och hur vård- och rehabiliteringspersonal på bästa sätt ska kunna bistå den enskilde i denna process. Vi har där fokuserat på den enskildes upplevelse och strategier samt hur dennes yttre miljö och praktiska omgivning kan vara utformad i relation till de behov som funktionshindret medför. Särskild tonvikt läggs på bemötandefrågor liksom på hur viktigt det är att respektera den enskildes upplevelse av tid. En brist på samstämmighet i upplevelsen av tid kan medföra en brist på samstämmighet när det gäller prioriteringar i rehabiliteringsarbetet. Även denna sista rapport mynnar ut i en diskussion om begreppet rehabilitering och vi konstaterar att när rehabiliteringsprocessen fungerar som bäst kan den beteckna även den verksamhet som innebär att följa en funktionshindrad person hela den långa och knaggliga vägen, även när ingen förbättring rimligen kan förväntas, det som vi i rapporten kallat för dehabiliteringsprocessen. I den avslutande delen av diskussionen konstaterades att cirkeln sluts. Det innehåll som vi lade in i det konstruerade begreppet dehabilitering kan och bör finnas överallt där rehabilitering i dess rikaste och mest inlevelsefulla form bedrivs. Anledningen till att vi uppfann begreppet var att vi hade sett exempel på så stora brister i den rehabilitering som den enskilde hade upplevt. Som en följd av detta konstaterande har vi i denna ramrapport så gott som uteslutande åter använt oss av begreppet rehabilitering, i tanke att det bär med sig även dehabiliteringstanken (se vidare bilaga 3). Framtida betydelse Artbetet med genomförandet av brukarstudien har under de sex år den pågått hela tiden vidgat vårt eget perspektiv. Det har därför känts meningsfullt att inte släppa den utan att fortsätta att vinkla de enskilda personernas utsagor mot olika teorier och påståenden för att därigenom förstärka, bekräfta eller eventuellt i någon form vederlägga sanningar som kan tyckas självklara. Man kan å ena sidan säga att det kvalitativa angreppssätt som använts i studien inte kan rättfärdiga att slutsatserna generaliseras. Å andra sidan är det viktiga generella budskapet, som det känns angeläget att förmedla, att samtidigt som varje människa är helt unik så finns det stora gemensamma kontinenter som man kan behöva en handledning för att upptäcka. För att kunna komma en enskild människa nära, och på bästa sätt kunna medverka i en optimal rehabiliteringsprocess, måste man se det unika i denna människa och i hennes upplevelse av sin situation och det unika i hennes livshistoria. 14

15 Den generella slutsatsen här är att förutsättningen för att se det unika är att förhållningssättet blir empatiskt, lyssnande och inlevelsefullt. Det kan möjligen upplevas som hotfullt och skrämmande att som rehabiliteringsgivare komma så nära så mycket sorg och lidande. Det finns en tendens hos vårdoch rehabiliteringspersonal att se sitt arbete som misslyckat om det inte leder fram till bot eller åtminstone förbättring. I rapporten Dehabiliteringsprocessen har detta synsätt fokuserats. Det vi vill förmedla med denna studie och de olika avsnitten i redovisningen är att varje människas upplevelse är så sammansatt, att livet inte är statiskt, att livskvalitet och glädje finns invävt även i svåra, till synes hopplösa situationer och att vi, som deltagare i rehabiliteringsarbetet, alltid har en möjlighet att medverka till att de ljusa komponenterna får ett större genomslag. Den del av läkekonsten som inte leder till bot eller lindring men som alltid innebär tröst finns som en ständigt aktuell möjlighet. Det viktiga mötet mellan människor kan visserligen i viss mån vara beroende av mötesparternas personligheter. Det finns dock en möjlighet att utveckla och förfina den empatiska förmågan genom att tillägna sig mer kunskap och genom att lyssna och tolka på rätt sätt. En viktig väg till detta är att ta del av den enskildes tysta kunskap. Vi hoppas och vill gärna tro att erfarenheterna från brukarstudien kan bidra till att människor som arbetar i vård och rehabilitering, liksom beslutsfattare på olika nivåer, finner intresse, trygghet och glädje i att lyfta fram och tillämpa det inlevelsefulla lyssnandets arbetssätt. 15

16 Tre berättelser Malin Det finns perioder i livet när man kan tycka att allt händer på en gång. Malin suckar när hon tänker tillbaka på den period i hennes liv när hon blev mamma, byggde hus och blev medveten om att hon drabbats av en obotlig och progredierande hörselskada. Malin var 29 år och födde sitt första, och enda, barn. Förlossningen var mycket svår och pojken som föddes var väldigt stor. När han var tre månader gammal kom Malin in i ett rum där en radio stod på. Den stod på hennes högra sida, men ljudet kom från vänster. Förvirrad letade hon efter någon extra högtalare men det fanns ingen. Malin kom då ihåg att det slog lock för det högra örat under förlossningen. Det blev upptakten till en serie av sjukhusbesök för att bli av med locket. Malin försökte med att svälja intensivt, hon fick näsdroppar och örondroppar och till slut hamnade hon på öronkliniken där man undersökte hörseln. Den ansvarige läkaren sa att Malin var hörselskadad, en tanke som hon aldrig hade tänkt. Hon uppfattade det som en fråga. Nej! sa jag, eftersom jag inte hörde så bra, nej, det är jag inte! Ja, men jag säger ju att du är det! sa han irriterat och det var på det sättet som Malin fick besked om sin hörselskada. Hon fick också veta att hon kunde komma tillbaka efter ett år. Men ska ni inte röntga mig och se hur jag ser ut inuti huvudet? undrade Malin olyckligt, men hon fick till svar att det var onödigt och inte aktuellt. Så Malin gick hem men hon hade det hemskt jobbigt, säger hon. Jag ville inte gå bort och jag ville inte ha främmande. Efter ett halvår stod hon inte ut längre och gick tillbaka till öronkliniken. Vid den förnyade undersökningen upptäcktes att Malins hörsel hade försämrats mycket kraftigt under de månader som gått. Då röntgades hon och man såg att det fanns ett ledningshinder. Dom förklarade för mig att det är som en förbening eller någonting. Dom såg att det var något speciellt och att dom bara visste tio stycken som hade det så där. Men det var ju i början av sjuttiotalet. Jag tror inte att det är så speciellt idag. Malin fick då sin första hörapparat, vilket innebar att hon fick lära sig känna igen alla ljud på ett nytt sätt. Allting lät metalliskt men pojkens gråt kände hon igen i alla fall. Just då skulle familjen bygga nytt och fick för tidigt lov att lämna tillbaka den gamla lägenheten till bostadsförmedlingen. Man fick då låna en lägenhet att bo i medan man själv byggde sitt nya hem. Just då gick Malins mammaledighet ut och hon började jobba heltid, av ekonomiska skäl. På kvällarna och helgerna byggde man huset av lösvirke. Många vänner hjälpte till, vilket innebar att det ständigt var kaffefrämmande. Malin bakade massor av kaffebröd. Dagmamman, som Malin upplevde som knepig, tittade irriterat på klockan när Malin var sen att hämta sin lille son och ibland hade hon lämnat in babyn till en grannfru, där Malin skamsen fick hämta honom. Jag höll på att jobba ihjäl mig! Det var hemskt! Jag vart stressad något alldeles våldsamt. När huset var färdigt då var min karl, som är smalare än allt i vanliga fall, ännu smalare och jag hade magsår. 16

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer

Att få vara den jag är trots allt

Att få vara den jag är trots allt Att få vara den jag är trots allt Om hälso- och sjukvård på ett äldreboende Anette Hansson Klevner Maria Karlsson Rapport 4:2004 Se hur jag sitter som en uppdragen eka. Här är jag lycklig. Tomas Tranströmer

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18

Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 Sju ungdomar om sin rättegång RAPPORT 2002:18 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial

Det goda mötet. Samtalscirklar runt bemötande. Studiematerial Det goda mötet Samtalscirklar runt bemötande Studiematerial Samtalscirklar runt bemötande En studieplan Detta är en studieplan för dig som ska deltaga i samtalscirklar runt bemötandefrågor. Vi kommer att

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping

Margareta Ågren. en dag i taget. En rapport om livet vid 92 års ålder. Institutet för gerontologi Jönköping Margareta Ågren en dag i taget En rapport om livet vid 92 års ålder Institutet för gerontologi Jönköping 2 FÖRORD Denna rapport beskriver vad livet i mycket hög ålder, och vägen dit, kan innebära. De som

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar

Nr 2/05. Tema: Etik och värdegrund. Verktyg vid beteendestörningar Nr 2/05 Tema: Etik och värdegrund Verktyg vid beteendestörningar Innehåll sid 2 Livet - en gång till 3-5 När etiken blir vardag 6-7 Tro på individens inneboende möjligheter 8-10 Se osynliga funktionshinder!

Läs mer

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv

Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt. Att vara delaktig. Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att vara delaktig Men det är inte Usher som bestämmer över mitt liv Erfarenheter från människor med dövblindhet ett nordiskt projekt Att

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att berätta om sin sorg

Att berätta om sin sorg Att berätta om sin sorg Äldres hantering av förlust Annika Jonsson, Karlstad universitet Innehållsförteckning: Inledning... 3 Syfte och forskningsfrågor... 3 Sorg och berättande... 4 Det empiriska materialet...

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder

Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Waldorfpedagogiken och elever med inlärningssvårigheter och funktionshinder Synsätt bemötande arbetssätt Ingrid Liljeroth Monica Naeser Bo Dahlin Projektet Waldorfskolor i Sverige Delrapport 6 Karlstads

Läs mer

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden

Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden FoU-Södertörn skriftserie nr 42/05 Att utreda i vardagsmiljö eller När man skär upp kanellängden En studie av metodfrågor i en utredningslägenhet Ingrid Johansson ISSN 1403-8358 1 Sammanfattning Då det

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN

TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN TA ANSVAR FÖR SAMVERKAN Helhetsperspektiv på samhällsstöd till barn och unga med funktionshinder En idéskrift Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer