Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Värmepumpstumlare"

Transkript

1 Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr

2 Bidra till att skona miljön Transportförpackning Förpackningen skyddar torktumlaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara. Förpackning/emballage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall. Hantering av uttjänad torktumlare Uttjänade elektriska och elektroniska produkter innehåller i många fall material som kan återanvändas. Men de innehåller även skadliga ämnen som har nödvändiga beståndsdelar för dess funktion och säkerhet. Om sådana ämnen hamnar i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det medföra skador på människors hälsa och på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade torktumlaren i hushållsavfallet. Spara energi Så här undviker du onödigt lång torktid och ökad energiförbrukning: Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Du sparar cirka 20 % energi och också tid om tvätten centrifugeras med 1600 v/min istället för med 1000 v/min. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Se till att rummet där torktumlaren står uppställd inte är för varmt. Lufta rummet om det finns andra värmealstrande apparater i samma rum och/eller stäng av sådana apparater. Rengör luddfiltren efter varje torkomgång. Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska maskiner till en återvinningsstation. Se till att den uttjänade torktumlaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande. 2

3 Innehåll Bidra till att skona miljön... 2 Säkerhetsanvisningar och varningar... 6 Använda torktumlaren Manöverpanel Display Första gången torktumlaren används Tvätta rätt Tänk på detta när du tvättar Förbereda tvätten för torktumlaren Skötselsymboler Torktumling Lägg i tvätt i torktumlaren Välj program och starta Välj program Välja tillval eller senare start Starta program Ta ut tvätten efter programslut Programslut/Skrynkelskydd Ta ur tvätten Tillval Låg temperatur plus Skrynkelskydd Summer Senare start Programöversikt Ändra programförlopp Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Luddfilter Avlägsna synligt ludd Rengör luddfilter och ventilationsområdet Filter i sockeln Ta ut finfiltret Rengöring

4 Innehåll Lucka för filter i sockeln Kontrollera värmeväxlaren Återmontering Doftinsats Sätt in doftinsats Byt ut doftinsatsen Hur man klarar av mindre fel själv Hjälp vid störningar Kontrollampor och anvisningar Otillfredsställande torkresultat Andra problem Galler/luftkanaler nere till höger Miele service Reparationer Extra tillbehör Garantivillkor och garantitid Uppställning och anslutning Översiktsbild framsida Översiktsbild baksida Transportera torktumlaren Uppställning Rikta torktumlaren Ventilation Före transport Ytterligare uppställningsförutsättningar Avleda kondensvatten externt Särskilda anslutningsvillkor som kräver en backventil Dra avloppsslangen Exempel Elanslutning Förbrukningsdata Tekniska data Programmeringsfunktioner Programmering Exempel Program Bomull torrare eller fuktigare Program Strykfri tvätt torrare eller fuktigare

5 Innehåll Förlänga avkylningstid Summerns ljudstyrka Knappljud Pinkod Ledningsförmåga ytterligare torrhetsgrader Standby automatisk avstängning Memoryfunktion Skrynkelskydd

6 Säkerhetsanvisningar och varningar Denna bruksanvisning ska ovillkorligen läsas. Denna torktumlare uppfyller gällande säkerhetskrav. Ett felaktigt bruk av den kan medföra person- och sakskador. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder torktumlaren för första gången. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och skötsel. Därmed undviker du olyckor och skador på torktumlaren. Spara bruksanvisningen och överlämna den vid eventuellt ägarbyte. Användningsområde Denna torktumlare är avsedd att användas i hushåll eller i hushållsliknande miljöer. Torktumlaren är inte avsedd att användas utomhus. Använd torktumlaren uteslutande under hushållsmässiga förhållanden och endast för att torktumla kläder tvättade i vatten vilka enligt skötseletiketten tål att torkas i torktumlare. All annan användning är otillåten. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att torktumlaren har använts på annat sätt än den är avsedd för eller att den har använts på ett felaktigt sätt. 6

7 Säkerhetsanvisningar och varningar Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda torktumlaren på ett säkert sätt, får endast använda den under uppsikt eller anvisning av en ansvarig person. Om det finns barn i hemmet Barn under åtta år ska hållas borta från torktumlaren, om de inte hålls under ständig uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda torktumlaren utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder den på ett säkert sätt. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på torktumlaren utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av torktumlaren. Låt inga barn leka med torktumlaren. 7

8 Säkerhetsanvisningar och varningar Teknisk säkerhet Kontrollera att torktumlaren inte har några synliga yttre skador innan du installerar den. En skadad torktumlare får inte installeras eller tas i drift. Jämför uppgifterna om anslutning på torktumlarens typskylt (säkring, spänning och frekvens) med dem som gäller för elnätet på uppställningsplatsen innan du ansluter den. Fråga i tveksamma fall en elektriker. Torktumlarens elektriska säkerhet garanteras endast om den ansluts till jordad säkerhetsbrytare som är installerad enligt gällande föreskrifter. Det är mycket viktigt att denna grundläggande säkerhetsförutsättning kontrolleras. Låt en fackman kontrollera installationen vid tveksamhet. Miele ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att jordad kabel saknas eller att det uppstått ett brott på kabeln. Använd av säkerhetsskäl inte förlängningskabel (den kan orsaka överhettning och därmed brandfara). Om nätanslutningskabeln är skadad måste den bytas ut av Miele service eller en av Miele auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara för användaren. Reparationer får endast utföras av Miele eller av Miele auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på torktumlaren vid senare tillfälle. Endast om originalreservdelar används garanterar Miele att alla säkerhetskrav uppfylls. 8

9 Säkerhetsanvisningar och varningar Vid eventuellt fel på torktumlaren eller vid rengöring och skötsel är den spänningsfri endast i något av följande fall: När stickproppen är utdragen. När huvudströmmen är avstängd. När säkringen är urskruvad eller frånslagen. Torktumlaren får inte användas på uppställningsplatser som inte är fasta (till exempel på båtar). Gör inga ändringar på torktumlaren som inte uttryckligen har godkänts av Miele. Information om värmepumpen och kylmedlet: Komprimeringen gör att kylmedlet övergår till flytande form och att det samtidigt får en högre temperatur. Kylmedlet leds genom ett slutet kretslopp genom värmeväxlarenheten, där ett värmeutbyte med förbiströmmande torkningsluft äger rum. Brummande ljud under torkning är normala och beror på värmepumpstekniken. Torktumlaren fungarar som vanligt ändå. Kylmedlet är inte brännbart och inte explosivt. Att torktumlaren står still efter korrekt transport innan den installeras är i allmänhet inte nödvändigt (se avsnittet "Uppställning och anslutning"). Om den inte har transporterats korrekt måste den dock stå stilla efter transporten eftersom värmepumpen kan ta skada annars. 9

10 Säkerhetsanvisningar och varningar Se avsnitten "Uppställning och anslutning" och "Tekniska data". Stickproppen måste alltid vara lättåtkomlig för att kunna bryta strömmen till torktumlaren. Luftspalten mellan torktumlarens undersida och golvet får inte göras mindre genom till exempel socklar, lister eller tjocka heltäckningsmattor. Annars garanteras inte tillräcklig lufttillförsel. I torktumlarluckans öppningsutrymme får ingen låsbar dörr, skjutdörr eller upphängd dörr monteras. Användning Den maximala tvättmängden är 8,0 kg (torr tvätt). Mindre mängder tvätt för enstaka program hittar du i avsnittet "Programöversikt". Brandfara! Torktumlaren får inte anslutas till ett uttag som regleras till exempel via ett tidur eller en elanläggning med effekttoppsbrytare. Om torkprogrammet skulle avbrytas innan avkylningsfasen är avslutad, finns risk att tvätten självantänder. 10

11 Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier som inte har tvättats. inte är tillräckligt rena och har kvar rester av olja, fett eller annan smuts (till exempel kökstextilier, textilier som används för kosmetik med rester av oljor, fett och krämer).textilier som inte är tillräckligt rena riskerar att självantända. Det kan till och med ske efter avslutad torktumling och utanför torktumlaren. innehåller brandfarliga rengöringsmedel eller rester av aceton, alkohol, bensin, petroleum, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax, vaxborttagningsmedel eller kemikalier (kan till exempel förekomma i moppar, kärl och skurtrasor). innehåller rester av läggningsvätska, hårspray, nagellacksborttagningsmedel eller liknande. Sådana typer av starkt nedsmutsade textilier måste därför tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Ta ut alla föremål ur fickor (som exempelvis tändare och tändstickor). Varning: Stäng aldrig av torktumlaren innan ett program gått färdigt. Du får endast göra detta om du tar ut alla textilier direkt och placerar dem så att värmen kan avges. Sköljmedel och liknande produkter ska användas enligt anvisningen på förpackningen. 11

12 Säkerhetsanvisningar och varningar På grund av brandrisken är det inte tillåtet att torka textilier eller produkter som har tvättats med industriella kemikalier (till exempel i kemtvätt) exempelvis produkter av latexskumgummi, duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder samt kuddar med skumgummifyllning. innehåller fyllning och är trasiga (till exempel kuddar och jackor). Fyllning som kommer ut kan förorsaka brand. Efter uppvärmningen följer i många program en avkylning för att säkerställa att textilierna håller en temperatur som inte skadar dem (till exempel för att förhindra att de självantänder). Först efter avkylningen är programmet slut. Ta alltid ut all tvätt direkt efter programslut. Stå, sitt eller luta dig inte mot luckan. Torktumlaren kan välta. Stäng luckan efter varje torkomgång. På så vis undviker du att barn försöker klättra in i torktumlaren eller gömma föremål i den smådjur tar sig in i torktumlaren. 12

13 Torktumlaren får inte användas utan eller med skadade luddfilter med skadat filter i sockeln Säkerhetsanvisningar och varningar Torktumlaren sätts då igen av ludd vilket skulle förorsaka fel. Luddfiltren måste göras rent efter varje torkomgång. Filtren måste torka ordentligt efter att de har rengjorts med vatten eftersom blöta filter kan leda till funktionsstörningar. Använd inte torktumlaren i rum där temperaturen kan sjunka till 0 C. Redan temperaturer kring fryspunkten påverkar torktumlarens funktion. Fryst kondensvatten i pumpen och i avloppsslangen kan leda till skador. Om kondensvattnet leds ut externt, se till att avloppsslangen sitter fast och inte glider iväg om den hängs upp i ett handfat eller i en tvättho. Annars kan slangen glida iväg och kondensvattnet som rinner ut kan orsaka skador. Kondensvatten är inget dricksvatten. Att dricka kondensvatten kan innebära hälsofara för såväl människor som djur. Håll alltid rummet där torktumlaren står fritt från damm och ludd. Smutspartiklar som hamnar i kalluften och sugs in kan med tiden blockera värmeväxlaren. Spola inte av torktumlaren med vatten. 13

14 Säkerhetsanvisningar och varningar Använda doftinsatser (extra tillbehör) Använd bara Mieles doftinsatser När doftinsatsen inte används, förvara den alltid i förpackningen - spara därför denna. Obs, doftämne kan läcka ut! Håll doftinsatsen eller luddfiltret med den fastmonterade doftinsatsen rakt och vänd den inte upp och ner eller luta den. Torka direkt upp doftämne som spillts ut med en trasa. Om doftämnet kommer i kontakt med huden: Hud skölj ordentligt med vatten och tvätta med tvål. Ögon skölj i minst 15 minuter med vatten.. Om du skulle råka svälja det sköljer du munnen ordentligt med vatten. Uppsök alltid läkare om du råkar få doftämne i ögonen eller munnen! Byt kläder direkt om det kommer doftämne på dem och tvätta dem. Om följande instruktioner inte följs råder brandfara eller fara för skada på torktumlaren: Fyll aldrig på doftämne i doftinsatsen. Använd aldrig en defekt doftinsats Släng tom doftinsats med hushållssoporna och använd den aldrig på annat sätt. Beakta annan information som bifogas doftinsatsen. 14

15 Tillbehör Säkerhetsanvisningar och varningar Endast av Miele godkända tillbehör och reservdelar får monteras. I annat fall gäller inte längre garanti eller produktansvar. Mieles torktumlare och tvättmaskiner kan monteras som en tvätttorkpelare. Till detta krävs en monteringssats som finns att köpa som extra tillbehör från Miele. Se då till att du köper en monteringssats som passar just din torktumlare och tvättmaskin. Tänk på att köpa en passande sockel till torktumlaren. Miele tar inget ansvar för skador som har uppstått på grund av att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts. 15

16 Använda torktumlaren Manöverpanel a Display med knapparna och Närmare förklaringar finns på följande sida. b Knappen Start/Stopp Startar det valda programmet och avbryter ett startat program. c Knapp för tillval Programmen kan kompletteras med olika tillval. d Programväljare För att välja program. e Optiskt gränssnitt (endast för Miele service) f Knappen Används för till- och frånkoppling av torktumlaren.torktumlaren kopplar automatiskt från för att spara energi. Det gör den efter 15 minuter om du inte aktiverar några knappar eller funktioner, efter Programslut/Skrynkelskydd eller efter inkoppling av torktumlaren. 16

17 Använda torktumlaren Display g Tidsvisning Kvarvarande tid visas i timmar och minuter. Tiden för programmen Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Express, Jeans, Skrynkelreduceringkan variera eller "hoppa" i tid. Tider beror på bland annat typ av material eller mängd och restfukt. Elektroniken anpassar sig hela tiden. h Kontrollampor Visas vid behov Töm kondensvattenbehållaren eller kontrollera avloppsslangen rengör filter i sockeln/luftvägar..... Tekniskt fel, kontakta Miele service i Visning av torrhetsgrad Med denna knapp väljer du torrhetsgrad för programmen. Se Touchknapp. j Touchknapp Touchknappen har en dubbelfunktion Genom att trycka på symbolen blir en senare programstart (Senare start). Vid val av detta blinkar, när tiden räknas ner lyser.... programtid Varmluft vald. Då blinkar. k Kontrollampa PerfectDry PerfectDry-systemet mäter i torrhetsgradsprogrammen restfuktigheten i tvätten och bidrar på så sätt till en exakt torkresultat. Perfect Dry blinkar efter programstart och slocknar när programtiden visas.... lyser med uppnådd torrhetsgrad mot slutet av programmet.... fortsätter vara mörk på dessa program: Finish ylle, Finish siden, Varmluft. l Touchknapp : Genom att trycka på symbolen väljs den önskade torrhetsgraden som sedan tänds. 17

18 Första gången torktumlaren används Ta bort skyddsfilm och klistermärken Ta bort skyddsfilmen från luckan alla klistermärken (om sådana finns) från framsidan och topplocket. Klistermärken som du ser när luckan är öppen (till exempel typskylten) får du inte ta bort. Uppställning Om torktumlaren transporterades på annat sätt än beskrivet i avsnittet "Uppställning och installation", måste den stå upprätt i ungefär 1 timme innan den ansluts till elnätet. Genomför den första idrifttagningen enligt bruksanvisningen. Läs avsnitt "1 Tvätta rätt" och 2 Fylla torktumlaren". Efter det kan du fylla på torktumlaren och välja ett program. 18

19 1. Tvätta rätt Tänk på detta när du tvättar Starkt nedsmutsade textilier måste tvättas särskilt noggrant. Använd en större mängd tvättmedel och välj en hög tvättemperatur. Tvätta textilierna flera gånger om de inte blir riktigt rena. Torka inte textilier som droppar vatten. Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen med maximalt centrifugeringsvarvtal. Ju högre varvtal du centrifugerar tvätten på desto mer energi och tid kan du spara på torktumlingen. Nya färgade textilier ska tvättas separat innan de torkas första gången. De får heller inte torkas tillsammans med ljusa textilier. Dessa textilier kan färga av sig (även på plastdetaljer i torktumlaren). Dessutom kan färgat ludd fastna på textilierna. Du kan torka stärkt tvätt. Du ska dock tillsätta dubbel mängd stärkmedel för att få rätt appretureffekt. Förbereda tvätten för torktumlaren Sortera dem i samma textilsort, storlek, skötselsymboler och efter samma torrhetsgrad. Kontrollera att textilierna/tvätten har hela fållar och sömmar. På så sätt kan du undvika att textilfyllningar läcker ut vilket kan vara en brandrisk. Luckra upp textilierna. Knyt ihop textilskärp och förklädesband. Knäpp ihop exempelvis påslakan och örngott så att inte mindre plagg hamnar i dessa... knäpp också ihop hakar och spännen. Avlägsna eller sy fast behåbyglar som har lossnat. Öppna jackor och långa blixtlås så att textilierna torkar jämnt. Risken för att den strykfria tvätten ska bli skrynklig ökar ju mer tvätt som är i torktumlaren. Det gäller särskilt känsliga material som för till exempel skjortor och blusar. Minska eventuellt mängden tvätt. Ta ur föremål som till exempel tvättbollar ur tvätten. Sådana kan smälta vid torkning och skada maskinen samt tvätten. Läs avsnittet "Säkerhetsanvisningar och varningar". Annars finns det risk för brand vid felaktig användning. 19

20 1. Tvätta rätt Skötselsymboler Torkning normal/högre temperatur reducerad temperatur: Låg temperatur plus (för ömtåliga textilier) Inte lämplig att torka i torktumlare Strykning och mangling mycket varmt varmt varmt ej strykning/mangling Torktumling Läs avsnittet "Programöversikt". Där finns alla program och mängdangivelser. Rena linnetextilier får endast torkas i torktumlare om det anges på skötseletiketten att det är möjligt. Linne kan ruggas upp annars. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Skrynkelreducering. Ylle och ylleblandningar tenderar att ludda ihop sig och krympa. Sådana textilier bör endast torkas i programmet Finish Ylle. Trikåplagg (till exempel T-shirts och underkläder) krymper, beroende på kvalitet, ofta i första tvätten. Torka därför inte sådana material för länge för att undvika att de krymper ytterligare. Eventuellt kan du köpa någon storlek större på sådana kläder. Vid särskilt känsliga textilier så kan du minska tvättmängden och välja Skongång plus. Använd maximal tvättmängd för respektive torkprogram. Energiförbrukningen blir då gynnsammast beräknat på den totala tvättmängden. Välj torrhetsgrad efter uppmaning, till exempel Skåptorrt, om du vill vika ihop tvätten och lägga iväg den direkt efter torktumling.... Mangeltorrt, om du till exempel vill mangla tvätten efteråt. Innermaterialet i dunfyllda textilier tenderar att krympa beroende på kvalitet. Dessa textilier bör endast torkas i programmet Skrynkelreducering. 20

21 2. Lägg i tvätt i torktumlaren Läs först igenom avsnittet "1. Tvätta rätt". Tryck på knappen för att koppla in torktumlaren. Man kan även koppla in torktumlaren när plaggen har lagts in. Lampan i trumman lyser inte då (vilket sparar energi). Öppna luckan Om du inte använder doftinsats när du torkar: flärpen måste vara helt nertryckt (pilen). Stäng luckan Ta tag i handtaget och dra upp luckan. Lägg plaggen löst i trumman. Överbelasta inte trumman! Om trumman är överfylld sliter det på kläderna, torkresultatet försämras och tvätten blir skrynklig. Stäng luckan med lätt svängrörelse. Se till att inga textilier kläms fast i luckan. Textilierna kan gå sönder. 21

22 3. Välj program och starta Välj program För Bomull Expresskan du välja mellan alla torrhetsgrader. För övriga program är urvalet begränsat. Ytterligare torrhetsgrader Med hjälp av programmeringsfunktionerna kan du aktivera ytterligare torrhetsgrader. Vrid programväljaren. Dessutom kan en torrhetsgrad eller knappar för tillvalen visas och tider visas i tidsangivelsen. Torrhetsgradsprogram Bomull, Strykfri tvätt, Fintvätt, Express, Jeans, Skrynkelreducering om 2 torrhetsgrader lyser Extratorrt Skåptorrt Skåptorrt Mangeltorrt Stryktorrt Stryktorrtorrt är denna ytterligare torrhetsgrad vald Skåptorrt+ = torrare än Skåptorrt Lätt fuktigt = fuktigare än Skåptorrt Mangeltorrt = fuktigare än Mangeltorrt Ytterligare information om detta hittar du i avsnittet "Programmeringsfunktioner" under " Ytterligare torrhetsgrader". Efter att du valt ett av dessa program kan också torrhetsgraden ändras. Tryck på touchknappen för att välja önskad torrhetsgrad. 22

23 3. Välj program och starta Andra och tidsstyrda program Bomull, Finish Ylle, Finish siden, Skrynkelreducering Programtiden anges av torktumlaren och kan inte ändras. Varmluft Du kan ställa in en tid i tio-minuterssteg. Tryck på touchknappen tills önskad programtid visas i tidsangivelsen. - blinkar Val av tid sker stegvis från minuter upp till timmar. 23

24 3. Välj program och starta Välja tillval eller senare start Tillval Ytterligare information hittar du i avsnittet "Senare start". Starta program Tryck på Start/Stopp. Start/Stopp lyser. Perfect Dry blinkar/lyser endast på torrhetsgradsprogrammen (se också avsnittet "Använda torktumlaren"). Kort innan programslut kyls tvätten av. Tryck på valfri knapp. Knappen lyser då. Yttterligare information hittar du i avsnittet "Tillval". Senare start Du kan välja Senare start. Men: Senare start i kombination med Varmluft är inte möjligt. Tryck på. blinkar 24

25 4. Ta ut tvätten efter programslut. Programslut/Skrynkelskydd Programslut: lyser och Start/Stopp lyser inte längre. Om du har ställt in skynkelskydd så kommer det aktiveras efter programslut, 10 minuter efter programslut börjar Start/Stopp långsamt att blinka och tidsangivelsen blir mörk: standby används för att spara energi. 15 minuter efter att skrynkelskyddet gått färdigt stängs torktumlaren automatiskt av (på program utan skrynkelskydd 15 minuter efter programslut). Ta ur tvätten När torktumlaren är inkopplad och luckan öppen släcks belysningen i trumman automatiskt efter några minuter (för att spara energi). Tryck på knappen för att stänga av torktumlaren om den fortfarande är inkopplad. En signal ljuder. Ta bort allt ludd från luddfiltren. Se avsnittet "Rengöring och skötsel" under "Luddfilter". Stäng luckan med lätt svängrörelse. Töm kondensvattenbehållaren. Öppna aldrig luckan innan torktumlaren gått färdigt. Ta tag i handtaget och dra upp luckan. Ta ut tvätten. Glöm ingen tvätt i tumlaren. Det kan medföra skador. 25

26 Tillval Valbara tillval Genom att trycka på önskad knapp aktiveras eller avaktiveras ett tillval. Knappen lyser då. Låg temperatur plus Ömtåliga textilier (med tvättsymbolen, exempelvis av akryl) torkas med lägre temperatur och under längre tid. Skrynkelskydd Efter avslutat program roterar trumman, beroende på valt program, med speciella intervaller under 2 timmar. Dessa intervaller hjälper till att minska skrynklor om textilierna inte plockas ut direkt efter avslutat program Låg temperatur plus Bomull X X Bomull X X X Strykfri tvätt X X X Finish ylle X Finish siden X X Fintvätt O X X Express X X Jeans X X X Skrynkelskydd Summer Skrynkelreducering O X X Varmluft X X X X = valbar O = ej valbar/alltid aktiv = ej valbar Summer När programmet är avslutat avger torktumlaren en ljudsignal (under maximalt 1 timme i intervaller). Varningssignalen som avges vid felmeddelanden är oberoende av denna inställning. 26

27 Senare start Välja Med Senare start kan du välja en senare tidpunkt inom 24 timmar för programstarten. Men: Senare start i kombination med Varmluft är inte möjligt Efter programval trycker du på. blinkar Valet sker i steg om minuter till i steg om halvtimmar och sedan i timmar. Trycker du länge ökar tiden. Om du trycker på och touchknappen kommer den valda tiden att raderas. Efter varje timme kommer trumman rotera kort fram till programstart (skrynkelreducering). Ändra senare start Tryck på knappen Start/Stopp. blinkar Genom att ändra trycker du på. Tryck på knappen Start/Stopp Lägg i eller plocka ur tvätt i efterhand Du kan öppna luckan och lägga i eller plocka ur tvätt i efterhand. Alla programmeringsinställningar bibehålls. blinkar Om du vill ändra torrhetsgrader kan du göra det igen. Tryck på knappen Start/Stopp, så att senare start fortsätter. Avbryta program Stäng av torktumlaren och koppla in den igen. Starta senare start Tryck på knappen Start/Stopp. lyser Över räknas fördröjningen av starten ner i steg om en timme, därefter räknas den ner i steg om en minut. 27

28 Programöversikt Bomull ** Textilier Anvisning Bomull Extratorrt, Skåptorrt Textilier max 8,0 kg* Normalt blöta bomullstextilier som beskrivs under Bomull skåptorrt. Uteslutande Skåptorrt kommer användas. Programmet Bomull Skåptorrt är som mest effektivt om tvätten har centrifugerats innan. max 8,0 kg* En- och flerlagriga textilier av bomull som till exempel T-shirts, underkläder, babykläder, arbetskläder, jackor, täcken, frottéhanddukar, badlakan och morgonrockar. Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Anvisning Strykfri tvätt Bomulls- och linnetextilier, till exempel bordslinne, sängkläder och stärktvätt Tvätt som ska manglas bör rullas ihop tills den ska manglas så att den bevarar sin fuktighet. Skåptorrt och Stryktorrt Textilier * vikt, torr tvätt max 4,0 kg* Strykfria textilier av syntet, bomull eller blandmaterial, till exempel arbetskläder, tröjor, klänningar, byxor, blusar, strumpor och bordsdukar. ** Anvisningar för testinstitut: Testprogram enligt förordning 392/2012/EU för energimärkning enligt EN

29 Finish ylle Textilier Anvisning Finish siden Textilier Anvisning Fintvätt Programöversikt max 2,0 kg* Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och sockor Ylletextilier luckras och fluffas kort upp men blir inte helt torra. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Textilier som tål torktumling: blusar och skjortor max 1,0 kg* Program för att reducera skrynklor, textilierna torkas dock inte färdigt. Ta ut textilierna direkt efter programslut. Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Anvisning Express max 2,5 kg* Ömtåliga textilier med märkningen av syntetiska material, blandmaterial, konstsiden eller strykfri bomull, till exempel skjortor, blusar, behåar, trosor och plagg med applikationer. För extra skrynkelfri torkning så kan du minska tvättmängden. Extratorrt, Skåptorrt, Stryktorrt och Varmmangeltorrt Textilier Anvisning Jeans Mindre känsliga textilier för programmet Bomull Förkortad programtid. Skåptorrt och Stryktorrt Textilier * vikt, torr tvätt Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor max 4,0 kg* max 3,0 kg* 29

30 Programöversikt Skrynkelreducering Skåptorrt och Stryktorrt Textilier Anvisning Varmluft Textilier Anvisning Tips * vikt, torr tvätt Bomulls- eller linnetextilier. max 1,0 kg* Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor, anoraks, skjortor. Lämpligt för torr och fuktig tvätt. Välj Stryktorrt om textilierna ska strykas. Program för reducering av skrynklor efter centrifugering i tvättmaskin. Ta ut textilierna direkt efter programslut. max 8,0 kg* Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet, som exempelvis jackor, kuddar, sovsäckar. Torkning av exempelvis enstaka badlakan, badkläder och disktrasor. Välj inte den längsta torktiden till en början. Testa dig fram för att se vilken tid som lämpar sig bäst. Använd programmet Varmluft för att få bort eller reducera dålig lukt från rena bomullskläder (torktid 1/2-1 timme). Uppfräschningstiden förstärks om du fuktar textilierna innan luftningen och använder doftinsatsen. 30

31 Ändra programförlopp Det är inte möjligt att ändra ett pågående program (skydd mot oavsiktliga ändringar). Om programväljaren ställs om lyser, tills det ursprungliga programmet har ställts in. För att välja ett annat program måste du först avbryta det redan startade programmet. Avbryta pågående program och välja nytt program Tryck på knappen Start. Textilierna kyls av när en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om du trycker på knappen Start/ Stoppigen lyser. Tryck på knappen. Tryck på knappen för att koppla in torktumlaren. Välj och starta ett nytt program direkt. Lägga i tvätt i efterhand eller plocka ur tvätt Tryck på knappen Start/Stopp. Textilierna kyls av när en viss torktid och torktemperatur har uppnåtts. Om d utrycker på knappen Start/Stopp igen, lyser. Risk för brännskador! Ta inte på trummans baksida när textilierna läggs i/tas ut! Det uppstår höga temperaturer i trumman. Lägg i tvätt eller ta ut en del av tvätten. Stäng luckan. Fortsätta program: (välj eventuellt torrhetsgrad innan) Tryck på knappen Start/Stopp. Programtid Ändringar i programförloppet kan leda till att tiden i displayen ändras. 31

32 Rengöring och skötsel Tömma kondensvattenbehållaren Kondensvattnet som bildas vid torkningen samlas upp i kondensvattenbehållaren. Töm kondensvattenbehållaren efter varje torkning. När kondensvattenbehållaren är full, lyser kontrollampan. : om torktumlaren är inkopplad öppnar och stänger du luckan. Annars kan luckan och handtaget skadas när kondensvattenbehållaren dras ut. Stäng luckan ordentligt. Töm behållaren. Skjut in behållaren i torktumlaren. Drick inte vattnet i kondensvattenbehållaren. Det kan medföra hälsofara för både människor och djur. Du kan använda kondensvattnet (till exempel till ångstrykjärn eller luftfuktare). Innan du använder det bör du dock sila det genom en fin sil eller låta det rinna genom ett kaffefilter. Småludd, som skulle kunna orsaka skada, filtreras på så vis bort från vattnet. Dra ut kondensvattenbehållaren. Bär kondensvattenbehållaren vågrätt så att vattnet inte rinner ut. Håll i behållarens handtag och baksida. 32

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111. sv - NDS. Läs ovillkorligen bruksanvisningen Bruksanvisning Tvättmaskin W 5877 WPS Edition 111 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv - NDS innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen.

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240

Bruksanvisning. Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Bruksanvisning Diskmaskin G 4201 G 4210 / G 4215 XXL G 4230 / G 4240 Läs ovillkorligen bruksanvisningen sv-se innan du installerar och tar diskmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK23 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK3 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för att

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30

ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 P1 P2 P3 P4 Start Stop Menu Enter ANVÄNDARHANDBOK Torktumlare Cylinda 3. 30 BÄSTE CYLINDA-KUND! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren

Läs mer

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11

Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bruksanvisning Torktumlare Cylinda TK11 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya torktumlare. Torktumlaren har många finesser, för

Läs mer

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS AVSEDD ANVÄNDNING Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för att tvätta och centrifugera maskintvättbara persedlar i mängder som är normala för privata hushåll. Följ instruktionerna som ges i denna bruksanvisning,

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

Cylinda DM 570 Svanen

Cylinda DM 570 Svanen Cylinda DM 570 Svanen Bäste Cylindakund! Tack för att du valt en Cylinda Svanemärkt diskmaskin. Cylinda är en svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20

Bruksanvisning Tvättmaskin. Cylinda FT 20 Bruksanvisning Tvättmaskin Cylinda FT 20 Bäste Cylinda-kund! Välkommen till familjen av Cylinda-kunder. Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin. Tvättmaskinen har många finesser, för

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Cylinda DM 18 Avh Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR

BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR BRUKSANVISNING KOBOLD VR200 ROBOTDAMMSUGARE OCH TILLBEHÖR SNABBSTART 1 3 5 ON 2 4 II. 0,30 m START 0,50 m 0,50 m I. 90 min. 6 7 I. II. CLEAN III. IV. III. V. PRODUKTÖVERSIKT 9c 9d 9e 2a 2b 2c 2d 2e 9b

Läs mer

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 31 Brilliant Cylinda DM 32 Brilliant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många

Läs mer

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Cylinda DM 17 Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande ren

Läs mer

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund!

Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Cylinda DM 15 Charmant Bäste Cylindakund! Tack för att du valt Cylinda. En svensktillverkad diskmaskin med många finesser som gör den mycket lätt att hantera och som under många år kommer att ge dig skinande

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN:

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDAREN: Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 103 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 103 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 104 3.1 Val av installationsplats... 104 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

Bruksanvisnin Cylinda 1-23

Bruksanvisnin Cylinda 1-23 Grytdisk Starkdisk Normaldisk Snabbdisk Avspolning C Torkvärme Start Stop Bruksanvisnin Cylinda 1-23 SERVICE & GARANTI I Sverige gäller Konsumentköp EHL 91 samt EHL Trygghetsförsäkring. Innan du beställer

Läs mer

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B

DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING ANVÄNDARHANDBOK MODELLER FVXG25K2V1B FVXG35K2V1B FVXG50K2V1B Möjligheter och fördelar Ger komfort och sparar energi RADIATOR UPPVÄRMNING-driften, som utökats med

Läs mer

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69

Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 Innehåll 1. SÄKERHETSANVISNINGAR... 68 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET... 68 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 69 3.1 Val av installationsplats... 69 3.2 Placering och plan uppställning av apparaten...

Läs mer