ORKANER. Lärarlyftet II, delkurs 3; PM om Naturkatastrofer. Ericson Åsa, Klaesson Magdalena, Wärend Susanne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORKANER. Lärarlyftet II, delkurs 3; PM om Naturkatastrofer. Ericson Åsa, Klaesson Magdalena, Wärend Susanne"

Transkript

1 ORKANER Lärarlyftet II, delkurs 3; PM om Naturkatastrofer Ericson Åsa, Klaesson Magdalena, Wärend Susanne Åsa Ericson, Magdalena Klaesson, Susanne Wärend

2 1 Orkaner Tropiska orkaner är ett fenomen som uppstår på jorden mellan vändkretsarna, men inte precis vid ekvatorn (mellan 5 och 20 breddgrader). Man talar om ITCZ, intertropiska konvergenszonen 1. Här, mellan vändkretsarna, är solens strålar som kraftigast och här värms mark och hav upp. För att en tropisk orkan ska uppstå krävs det hög värme och hög luftfuktighet, det vi benämner som tropiskt klimat. En orkan kan bara uppstå om havsytans temperatur är 27 C eller högre. Det här betyder att det uppstår många orkaner i Indiska Oceanen, Stilla Havet och Mexikanska Golfen där det finns stora mängder vatten som kan värmas upp. ITCZ flyttar sig under året pga. jordaxelns lutning. Då vi har vårdagjämning på norra halvklotet och ett halvår framåt är det större risk för att tropiska orkaner ska uppstå norr om ekvatorn. Efter höstdagjämningen är alltså riskerna större söder om ekvatorn och mot den södra vändkretsen. Kartan ovan 2 visar var orkaner förekommer. Man använder olika begrep på samma fenomen, beroende på var i världen de uppkommer: orkaner heter det i Nord- och Mellanamerika, tyfoner i Asien och Australien och vid Indiska Oceanen talar man om cykloner. Vi har valt att använda begreppet orkan i vårt arbete. 1 Anders Törnqvist 4/ Bilden hämtad från Anders Törnqvist,

3 2 Att orkaner uppstår av naturliga orsaker är väl dokumenterat i forskningen. De varma vindarna som förs ut över haven värmer upp ytan. Värmen och fukten stiger och möter riktigt kall luft. När den varma luften kyls ner snabbt och mycket kan det bildas en orkan. Orkanen Katrina var en orkan av kategori 4 när den mötte staden New Orleans, kategori 3 när den först kom in över land i Mississippiflodens delta, 80 km sydost om staden 3. Enligt Saffir-Simpsons skala med kategorier över olika stormar, definieras en storm av kategori 3 som: vindar mellan 178 och 209 km/h (49-58 m/s), vissa skador uppkommer på mindre byggnader, mindre mängd skadade väggar och murar, skador på buskage, stora träd blåser ner, mobila hem och illa konstruerade skyltar förstörs. Samma skala definierar en storm av kategori 4 ungefär så här: vindar med en hastighet på km/h (58-69 m/s), mer omfattande skador på väggar och murar, skadade tak på hus, omfattande skador på fönster och dörrar, buskar, träd och skyltar blåser omkull, stor skada på källare i byggnader nära strandkanten. 4 Saffir-Simpsons totalt fem kategorier sorterar alla under orkan på Beaufortskalan, som vi i Sverige kanske är mer vana vid att höra tals om, med vindar över 33 m/s. I ljuset av detta är det inte svårt att förstå att orkaner orsakar störningar för det lokala näringslivet, vilket vi också återkommer till lite senare i denna PM. 3 Keller/DeVecchio, sid Fritt efter Saffir-Simpsons orkanskala, Keller/DeVecchio sid 327

4 3 Frågan är nu om mänsklig aktivitet påverkar antal orkaner och dess styrka? Den globala uppvärmningen ökar havstemperaturen och gör att den oftare når över 27 C. Många drar slutsatsen att detta gör att antalet orkaner kommer att öka 5. Man ser också kopplingen mellan orkaner och andra naturfenomen som översvämning och jorderosion. Det finns dock forskare som menar att man ännu inte kan dra några slutsatser kring tropiska orkaner uppkomst och global uppvärmning 6. De tre invändningarna forskarna har är följande: För det första: Det finns för lite forskning på området. Man ska akta sig att dra slutsatser som inte är vetenskapligt grundade. För det andra: Det finns en konsensus bland många forskare att det finns ett samband mellan växthusgaser/global uppvärmning och förekomsten av tropiska orkaner. Detta är mycket olyckligt enligt författarna eftersom det inte möjliggör en objektiv forskning. För det tredje: Forskare med en politisk agenda använder orkaner som argument för att den globala uppvärmningen måste stoppas. Pielkes artikel är från 2005 och dess slutsatser ifrågasätts indirekt av Keller m fl. som ju hävdar att orkaner kommer att öka i takt med den globala uppvärmningen. Ett år efter orkanen Katrina, dvs. år 2006 skriver forskarna E Mc Callum och J Heming att den komposita påverkan på orkaner kan härledas till den globala uppvärmningen. Ökat utsläpp av växthusgaser leder till höjd vattentemperatur och högre havsnivåer. Bägge dessa konsekvenser påverkar styrkan på kommande orkaner 7. Författarna tar också upp att 2005 hade rekordmånga orkaner och att flera av orkanerna i Nordatlanten låg på nivå 5. Genom att hävda människans direkta påverkan på orkaner hamnar vi i en etisk diskussion kring vilka som bär ansvar för en ökning av den naturkatastrof som ger störst skada av alla, både vad gäller människoliv och materiella, ekonomiska förluster 8. Inom ITCZ finns både rika och fattiga länder (se karta sid 1). Utanför ITCZ finns Europa och delar av Nordamerika och Asien. Mycket av växthusgaserna släpps ut i länder som inte själva drabbas av de tropiska orkanerna. Politiska beslut för att stoppa den globala uppvärmningen måste därför ske genom internationellt samarbete. Orkanernas effekter skiljer sig åt för I-och U-länder. I en rapport, EvacuAid: A Probabilistic Model to Determine the Expected Loss of Life for Different Mass Evacuation Strategies During Flood Threats visar författarna, Bas Kolen m.fl., vikten av att kunna evakuera människor inför en förestående tropisk orkan. För att klara evakuering av 1000-tals människor krävs bra varningssystem, god infrastruktur, utbildade invånare som tar varningen på allvar och ekonomiska förutsättningar för att klara en evakuering. Det är många olika förutsättningar som ska förverkligas. Förutsättningarna i ett land som USA är givetvis större för en lyckad evakuering än 5 Keller mfl s R.A. Pielke mfl McCallum, Heming, Keller s 325

5 4 för ett fattigt land med svag ekonomi och infrastruktur. Rapporten ger olika beräkningsmodeller för att få fram kostnader och möjligheten att rädda liv. Sammanfattningsvis kan man konstatera att ett utvecklingslands förutsättningar att klara en större evakuering är små och att ett industrialiserat land klarar sig bättre. Ser man till personliga öden inom ett land så följer det samma mönster. Ta återigen Katrina år 2005 som exempel: 1,2 miljoner människor evakuerades människor omkom, de flesta av dem levde i fattigdom. Det kostar att lämna sitt hem, man saknar eget transportmedel och möjlighet att använda kollektivtrafiken är för många människor alltför dyrbar 9. I artikeln Children s adjustment following hurricane Katrina The role of primary caregivers skriven av Virginia Gil-Rivas och Ryan P. Kilmer undersöker man hur barn upplever och känner det efter en naturkatastrof, i detta fall orkanen Katrina. Metoden som användes är intervjuer med barn och deras vårdnadshavare, som befunnit sig i området där Katrina gick fram. Intervjuerna gjordes vid två tillfällen. Orkanen Katrina förändrade livet för ett flertal barn i USA, dels genom omfattande förstörelse, tvångsförflyttningar dels genom att människor dog. Konsekvenserna av orkanen kom i flera fall efteråt. För många familjer kom det att innebära svårigheter att få de grundläggande behoven tillgodosedda. Enligt artikeln kan de här svårigheterna i sin tur bland annat posttraumatisk stress (PTSS), ångest, depression samt beteendesvårigheter. Katastrofer och andra stressrelaterade situationer kan enligt artikeln leda till långvariga sociala och beteendemässiga problem hos barn. Effekten av dessa beror exempelvis på hur mycket ett barn blivit utsatt, ålder och bakgrund. Enligt artikeln visar forskning på att barn som utsatts för en stressartad situation har behov av en varm och god hemmiljö samt stödjande föräldrar/vårdnadshavare. Då kan det komma att innebära att sociala störningar kan begränsa föräldrars/vårdnadshavares förmåga att efter en naturkatastrof som Katrina, kunna skapa detta. Vidare kan fattigdom och liknade också bidra till svårigheter att upprätthålla denna typ av hemmiljö för barnen. Detta kan då bland annat innebära att barnen får svårigheter i bearbetningsprocessen. En del av resultatet i artikeln visar att det fanns möjligheter för att föräldrar med utbildning hade bättre förutsättningar att återskapa detta, på grund av att de finansiella möjligheterna i många fall var större. Resultatet ger även delvis stöd för betydelsen av omvårdnad och främjandet av barns anpassning efter en katastrof. Med tanke på Katrinas styrka och kraftfulla vindar och inbäddade tornados var förstörelsen som tidigare nämnts enorm både i människoliv och materiellt. Den materiella förstörelsen kom bland annat att visa sig i strömavbrott, vattenbrist, kollapsade hus. Staden New Orleans som blev hårt drabbad av orkanen hade ett utsatt läge genom att ligga under både havsnivån och Mississippiflodens nivå. Kusterna i sydöstra USA har blivit drabbade av flertalet orkaner och översvämningar 10. Området har därför kommit att bli skyddat med bland annat vallar mot översvämningar, när Katrina drog fram förstördes detta till stor del. Ur en 9 Gil-Rivas & Kilmer, Keller sid Keller mfl

6 5 människopsykosocial situation kan man tänka sig att de som var mest socialt utsatta innan Katrina och andra svåra naturkatastrofer, även kom/kommer att bli detta efter. Flertalet problematiska samhällsfrågor uppstod med orkanen Katrina. En del personer saknade möjligheter att delta i en evakuering, en del var rädda för att lämna området, ytterligare andra ville inte lämna sin familj, vänner, släkt. Dessutom fanns för många en rädsla för plundring av sina hem. Katrina kom i mångt och mycket att fungera som en väckarklocka runt om i världen, speciellt för områden som riskerar att drabbas av liknande katastrofer. Myndigheter och liknande blev varse vilka brister som finns i samhället vid en naturkatastrof. Frågor om hur människor uppfattade situationen och om det borde gått ut mer varningar ställdes. Det finns idag relativt goda möjligheter till att förutsäga en orkan i så god tid att människor hinner evakueras. En politisk debatt väcktes även om bland annat översvämningsskydd och hur det globala samhället bör agera för att samordna och hjälpa vid en katastrof. En företagskedja som lyckats stå emot de negativa verkningarna av orkaner på det egna företaget är Waffle House Restaurants, vilken står i fokus för en artikel skriven av Ergun, Heier Stamm, Keskinocak och Swann. Waffle House Restaurants är en restaurangkedja som är privatägd och som har serveringar i 26 av USAs delstater. Restaurangerna är öppna 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Företaget har lyckats mycket bra med att ta fram en kedja av leverantörer och funnit ett system för ledning av logistiken som gör att man snabbt kan stå på fötter igen i ett område som drabbats hårt av orkaner. Företaget har en tydlig policy kring hur man ska svara på ett samhälle som störts av en orkans framfart: Nothing good can come from a closed Waffle House after a hurricane not for us, not for the community, not for the associates 11 [ung: Inget gott kan komma ut av ett stängt Waffle House efter en orkan inte för oss, inte för samhället, inte för våra medarbetare ]. Denna policy gör att företaget gjort till sin ambition att vara först på plats att åter öppna sina serveringar och erbjuda mat till människor i ett samhälle som drabbats hårt av orkaner, ett samhälle där det mesta går på sparlåga och mat kan vara mycket svårt att få tag på. Man anser från företagsledningens sida helt enkelt att man har ett moraliskt ansvar gentemot kunder i goda tider att även finnas där för dem när tiderna är sämre. För att kunna erbjuda detta har man utarbetat en krisplan för hela kedjan från elproduktion och leverantörer till öppna restauranger som visat sig fungera mycket väl. Fallet med Waffle House Restaurang visar att en så viktig näring som livsmedelsbranschen varken får eller måste slås ut helt, ens efter 11 Ergun, Heier Stamm, Keskinocak, Swann, sid 114

7 6 att samhällets infrastruktur vacklar. Självklart är restaurangernas snabba respons efter en samhällsomvälvande katastrof något som gynnar även det egna företagets ekonomi. I ett katastrofläge kan privata företag såsom Waffle House Restaurants 12 vara av stor betydelse. Organisationer och andra samhällsfunktioner med effektiva metoder att förebygga och lindra samt hjälpa vid nödsituationer som naturkatastrofer kan skapa. Waffle House Restaurants visar på hur ett privat företag kan bidra med hjälp. Detta är något som det samhälle vi lever i behöver för att hantera katastrofer på ett så bra vis som möjligt. Det behövs utveckling av effektiva metoder samt läran om att förebygga och lindra och svara på nödsituationer som en naturkatastrof kan komma att orsaka. Waffle House Restaurants har utvecklats under flera års tid. Varje del av denna organisation har tydliga ansvarsområden, som är av betydelse för återhämtning efter exempelvis en katastrof som Katrina. Var gör orkaners framfart mest skada? Kuststräckor är vanligtvis värst drabbade av tropiska cykloner då energitillskottet av värme försvinner, som orkanerna har när de rör sig över varma tropiska vatten. I kustområden bor även en stor del av befolkningen. På flera håll är dessa områden flacka på grund av människans verkningar, då exempelvis naturliga ekosystem som agerat skydd försvunnit. Ett exempel är avskogningen vid stora turistområden. Så en naturkatastrof kan komma att bli extra förödande på grund av detta. Katastrofer på sådana här platser drabbar både infrastruktur och människor. Med klimatförändringar och höjda havsnivåer kommer orkaner att utgöra en stor fara för kuststräckor, där många människor idag bor. Trots dessa fakta fortsätter områden som dessa att exponeras. Med ett allt varmare klimat kommer det att bli ökade energier i lufthavet, som alstrar stora vindar som i sin tur kan komma att leda till ytterligare katastrofer av olika slag 13. Orkaner får ofta omfattande konsekvenser för det lokala näringslivet på drabbade orter. Parallellt med att en stor del av kundunderlaget, det vill säga invånarna, evakueras, förstörs ofta även byggnader, helt eller delvis, i vilka serveringar, butiker, lager och industrier kan vara inrymda. Dessutom orsakar orkaner även förstörelse av vägar och övrig infrastruktur, nödvändig för in- och utförsel av varor och för möjlighet till kommunikation med omvärlden. Keller och DeVecchio har i sin bok flera illustrationer 14 som visar vilka konsekvenser som orkanen Katrina hade på staden New Orleans efter att den gått in över det amerikanska fastlandet i augusti Vallar, avsedda att hindra flodvågen från att orsaka översvämningar i staden, revs helt enkelt ner av den enorma kraften i det vatten de varit avsedda hålla borta från vägar och byggnader. På minst sex platser revs vallarna ned av vattenmassorna 15, 12 Özem Ergon s Keller/DeVecchio 14 Keller/DeVecchio sid 328, 329, 330, Keller/DeVecchio, sid 329

8 7 och orsakade därmed skador motsvarande mångmiljonbelopp på såväl byggnader som vägar i staden. Staden New Orleans är unik i sitt slag. Här har en alldeles egen blandkultur vuxit fram, som är en mix av europeisk, afrikansk, karibisk och sydamerikansk kultur, den så kallade kreolkulturen. Inte minst den fattiga befolkningen i staden New Orleans har slagit ur ett underläge, kan man säga, när man i stället för att låta sig förlamas av de ekonomiska svårigheterna, har stärkt sin identitet genom den lokala kulturen. Författarna till Hurricane Katrina: A Cultural Chernobyl, anför att denna unika kultur hotades att förintas helt av orkanen. När små serveringar och butiker förstörs av vind och vatten är det ofta svårt för ägaren att åter starta upp sitt företag, pga. bristande tidigare investeringar i exempelvis byggnader och försäkringar. I kulturella traditioner ligger också en stor del av den lokala ekonomin. I New Orleans finns små familjeföretag som till exempel ordnar de mycket speciella begravningar som den kreolska kulturen är ensam om, där jazzmusik blandas med urgamla afrikanska ritualer 16. Om kulturen utplånas genom att befolkningen skingras efter en av orkanen framtvingad evakuering, så upphör förstås även denna mycket unika företagsamhet, och flera människor mister sin inkomst. En storm av en lägre dignitet som fått stora konsekvenser på det lokala samhällslivet var stormen Gudrun som drabbade stora delar av södra Sverige i januari Bilden till vänster visar vindbymaximum mätt i m/s per timme, den 8-9 januari Diagrammet visar exempelvis att stormen rasade som värst i Växjö på kvällen det första stormdygnet, efter 19. I byarna hade stormen en vindstyrka på uppemot 42 m/s, vilket motsvarar orkanstyrka (se ovan sid 3 en sammanfattning av orkaner enligt Saffir-Simpson och Beaufort). I orkanens spår förlorade hushåll sin elförsörjning och enorma arealer skog blåste ner och förstördes. Samhället drabbades hårt, framför allt genom att svensk infrastruktur inte är särskilt van vid att svara mot ett hot av detta slag. Efter en vecka var de flesta vägar, som blivit blockerade av nedfallna träd, röjda, medan mer än hushåll fortfarande 16 Hurricane Katrina: A Cultural Chernobyl, sid

9 8 saknade strömförsörjning! 18 En diskussion utbröt i Sverige efter Gudruns framfart, om vem som egentligen bar ansvaret för att så många hushåll drabbades så hårt. Två år senare upprepades problemet, då stormen Per drog in över landet. Dessa båda stormar fick till följd att politiska beslut fattades om att en större andel av elledningar skulle dras under marken och det blev en stor uppgift för elbolagen att gräva ned ledningar för att ersätta tidigare luftledningar. I Sverige har elmarknaden avreglerats och det är inte staten som äger och driver ledningarna, men trots detta bär staten förstås det yttersta ansvaret för att elförsörjningen fungerar i samhället. Gapet mellan de båda ansvarsägarna, staten å ena sidan och elbolagen å andra sidan, belyses av Jenny Palm i hennes uppsats 19. Palm kommer fram till att i en situation där kommunen inte äger elnätet, måste man samarbeta betydligt närmare än tidigare med de privata elbolagen för att försäkra sig om en godtagbar elförsörjning till lokalbefolkningen. 18 faktauppgifter kring följderna av stormen Gudrun är hämtade från smhi.se 19 Palm, Jenny. Emergency management in the Swedish Electricity market: The need to challenge the responsibility gap.

10 9 KÄLLFÖRTECKNING Litteraturlista Ergun, Özlem, Heier Stamm, Jessica L, Keskinocak, Pinar, Swann, Julie L Waffle House Restaurnags hurricane response: A case study. Int. J. Production Economics, nr 126(2010), sid Gil-Rivas, Virginia, och Kilmer, Ryan P. Children s Adjustment Following Hurricane Katrina The role of Primary Caregivers. Keller, Edward A, och DeVecchio, Duane Natural Hazards. 3 uppl. New Jersey, USA: Pearson Education. Kolen, Bas, Kok, Matthijs, Helsloot, Ira & Maaskant, Bob EvacuAid: A Probabilistic Model to Determine the Expected Loss of Life for Different Mass Evacuation Strategies During Flood Threats. Society for Risk Analysis. McKernan, Jerry, & Mulcahy, Kevin V Hurricane Katrina: A Cultural Chernobyl. The Journal of Arts Management, Law and Society, 38:3, sid Palm, Jenny Emergency management in the Swedish electricity market: The need to challenge the responsibility gap. Energy Policy, nr 36 (2008), sid Pielke, R. A., C. LANDSEA, M. MAYFIELD, J. LAVER, AND R. PASCH Hurricanes and Global Warming. American Meteorological Society. November Singelmann, Joachim, och Schafer, Mark Dislocation and Depression: Social Consequences of Hurricanes Katrina and Rita. Society and Natural Resources: An international Journal. 23:10, sid Elektroniska källor du.se : Föreläsning Högskolan Dalarna, Anders Törnqvists föreläsning, 3 sept 2013.

11 10 Bildförteckning sid 1 och 2: bilder hämtade från Högskolan Dalarna, Anders Törnqvists föreläsning, 3 sept sid 5: sid 7: ?print=yes

Lektion 1 Hållbar utveckling

Lektion 1 Hållbar utveckling Lektion 1 Hållbar utveckling Plötsligt talar alla om miljöfrågor, och i synnerhet om klimatfrågan. Det beror på att forskarna idag är i stort sett överens om att människors sätt att leva bidrar till klimatförändringarna.

Läs mer

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast

Klimat och miljö BARNENS#3 FRAMTID. barnen drabbas hårdast BARNENS#3 EN TIDNING FRÅN PLAN SVERIGE NUMMER 3 : 2008 FRAMTID Klimat och miljö barnen drabbas hårdast Plan startar klimatforskning Filippinerna: ungdomar förebygger naturkatastrofer Sierra Leone: kunskap

Läs mer

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig

studiehandledning Världsbiten Globala utmaningar gör en annan värld möjlig globala studiehandledning utmaningar Globala utmaningar gör en annan värld möjlig 1 ett studie- och metodmaterial att använda i arbetet med internationella frågor Av Anna-Lena Lodenius för ABF är ett studiematerial

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

Ett bra klimat för utveckling

Ett bra klimat för utveckling SEPTEMBER 2008 Sidas syn på klimat och utveckling Ett bra klimat för utveckling Omslagsbilden: Trädplantering i Turkana, Kenya. FOTO: TRYGVE BØLSTAD/Bildbyrå PHOENIX Globalt miljöarbete gynnar de fattigaste

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Den ekonomiska tillväxten -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet Natalie Edberg Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Självständigt

Läs mer

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa

Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att stjälpa NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Helena Piehl Handledare: Karin Edmark VT 2008 Västvärldens hantering av utvecklingsländernas skulder att hjälpa eller att

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle

EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle albaeco. Nr 1, 2006 EcoSensus www.albaeco.com/ecosensus Nyhetsbrevet för aktuell vetenskap om samspelet mellan ekologi, ekonomi, teknik och samhälle Redaktionellt Nu läser och hör vi om Kina överallt i

Läs mer

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14.

obs. I denna webbversion av boken existerar inte kapitlen 10, 11, 12, 13 och 14. Innehåll 1. Inledning sid 4 2. Några basfakta om vår värld - sid 8 och ett dystert faktum 3. Vårt globala ekonomiska system, sid 10 kapitalmarknaden 4. Tillväxt sid 18 5. Inflation sid 29 6. Kapitalet

Läs mer

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom?

Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? 14 Kapitel 1 Vad innebär fattigdom? Vad är fattigdom? Att lida brist på mat, kläder, vatten, skydd mot kyla och regn. Men också att inte ha möjlighet att påverka sitt eget

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt

Översvämningar och riskhantering. En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering En forskningsöversikt Översvämningar och riskhantering - en forskningsöversikt December 2008 Lars Nyberg (Doc.) Centrum för klimat och säkerhet Karlstads universitet Innehållsförteckning

Läs mer

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras?

Utländska studenter. - Vilka samhällsekonomiska effekter kan motivera att deras utbildning i Sverige subventioneras? NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Examensarbete C Författare: Johan Wikström Handledare: Bengt Assarsson Vårterminen 2008 Utländska studenter - Vilka samhällsekonomiska effekter kan

Läs mer

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007

Med blicken på etiken. pensionsrapport 2007 Med blicken på etiken pensionsrapport 2007 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Pensionspengar med makt att påverka 7 Etiskt pensionssparande allt viktigare 15 KPA Pensions placeringskriterier 18 Förord

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Bredbandsforums arbetsgrupp för Byanät

Bredbandsforums arbetsgrupp för Byanät Byanätsprocessen Bredbandsforums arbetsgrupp för Byanät Denna forskningsrapport är framtagen som underlag inom ramen för Byanätsgruppen inom Bredbandsforum. Byanätsgruppens uppgift är att stödja alla de

Läs mer

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010

Hygien berör. SCA Hygienrapport 2010 Hygien berör SCA Hygienrapport 2010 1 Hygien spelar roll SCA Hygienrapport 2010 3 Bättre hygien- och hälsostandard för alla! 4 Fyra nedslag fyra exempel SCA Hygienrapport 2010 7 Influensan som förändrade

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap?

Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? Tänk-efter-frågor till kapitlet Vad är samhällskunskap? 1. Redogör för hur människan började använda naturen för sina egna behov och varför människan inte kan klara sig utan naturen. 2. Tänk dig att du

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein När resurser sinar Magnus Redin Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein Bokens hemsida är www.sinar.nu Denna PDF utgåva tillägnas

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh

Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån via Grameen Bank i Indien och Bangladesh SANK01 Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Ulf Johansson-Dahre AVDELNINGEN FÖR SOCIALANTROPOLGI SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN Mikrolån; skuldfälla eller framgångsaga? - En antropologisk utredning av mikrolån

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer