107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat"

Transkript

1 KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige Tid , Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 108 Svar på interpellation - Angående Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under 2011 och 2012 (BP) 109 Svar på interpellation - Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana 33 (M) 110 Avtal Folkets Hus Hallunda 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat 112 Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt centrum) Valkrets och valdistriktsindelning Svar på motion - Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik (TUP) 116 Svar på motion - En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka (S) 117 Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD)

2 BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 2[2] Kommunfullmäktige Svar på motion - Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom (M) 119 Svar på motion - Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha arbetskläder (S) 120 Svar på motion - Nyckelfri hemtjänst (SD) 121 Svar på motion - Bättre inomhusklimat med hjälp av energisparåtgärder (M) 122 Svar på motion - Energibesparande i kommunala lokaler, inomhus- och utomhusanläggningar (M) 123 Svar på medborgarförslag - Bättre möjligheter att säga tack 124 Svar på medborgarförslag - Gör det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär 125 Anmälningsärenden 126 Valärenden 127 Ny interpellation 128 Nya medborgarförslag 129 Nya motioner 130 Enkel fråga Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på webben via Välkommen! Birgitta Mörk Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Hultgren Sekreterare

3 Svar på interpellation från Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) angående ärendehanteringstider Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) har skrivit en interpellation angående kommunens bygglovverksamhet, med frågor om framförallt handläggningstider för påföljdsärenden. Kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen ska vara rättssäker, tydlig och effektiv. Samhällsbyggnadsnämnden har, bland annat genom två revisionsrapporter (våren 2010 och en uppföljning i september 2011), kunnat konstatera brister i verksamheten. Extra tydliga har dessa blivit vid införandet av den nya plan- och bygglagen. Nämnden ställde sig i november 2011 bakom en handlingsplan för att komma till rätta med dessa brister. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp, bland annat genom ärendestatistik vid varje nämnd och fördjupade rapporter i samband med delårs- och helårsbokslut. En stor del av problemet har handlat om en avsaknad av fungerande rutiner och en ryggsäck med påföljdsärenden som av olika skäl inte blivit hanterade. Nämnden kan konstatera att den antagna handlingsplanen följs och följs upp och att verksamheten, steg för steg, förbättras. Under förra året genomfördes en bygglovenkät som gett värdefull ny input. Bygglovenkäten kommer framöver att genomföras årligen. Under våren kommer nämnden även, bland annat utifrån resultaten i bygglovenkäten, att uppdatera handlingsplanen från Botkyrkas medborgare har rätt att förvänta sig en kvalitativ och effektiv service. Nedan återfinns svar på frågorna i interpellationen. Fråga 1 och 2: Varför tar det så lång tid för kommunen att hantera ett ärende när handläggaren är överens med anmälaren om att fel (av tredje part) har begåtts och måste åtgärdas? Varför fastnar många enkla ärenden i kommunens byråkrati efter att handläggaren har hanterat ärendet? Frågan handlar om tillsynsärenden, det vill säga ärenden som kommer sig av misstanke eller anmälan om olovligt byggande. Årligen hanteras ca 80 bygglovrelaterade tillsynsärenden. Först ska det avgöras om den aktuella åtgärden är olovlig, alltså inte följer bygglov eller inte har bygglov. Om detta konstateras följer ett antal handläggningsmoment och beslut som ska leda till rättelse. Även ett påföljdsärende ska hanteras. Bygglovverksamheten har under senare år haft extra resurser för att i första hand hantera de tillsynsärenden som tyvärr har blivit liggande. Antalet gamla tillsynsärenden minskar stadigt, men det är ett tidsödande arbete med alla de handläggningsmoment som krävs. Successivt byggs också kompetens inom bygglovgruppen för att hantera alla nyinkomna tillsynsärenden vartefter de kommer in. Nämnden har i sin framåtsikt pekat på att bygglovhanteringen även framöver kommer att behöva prioriteras resursmässigt. Olika tillsynsärenden tar olika lång tid att handlägga. Ett enkelt ärende kan oftast avslutas omgående, om man snabbt kan konstatera att åtgärden inte innebär en överträdelse, eller om det olovligt utförda efter dialog med ägaren snabbt och enkelt rättas av fastighetsägaren. Normala tillsynsärenden kräver nämndens beslut. Hanteringen styrs av förvaltningslagen, som säger att ett ärende inte får avgöras innan den som beslutet är riktat mot fått ta del av allt som tillförts ärendet. Före nämndens beslut ska fastighetsägaren underrättas om anmälan, få 2-3 veckor på sig att svara och dennes svar ska sedan kommuniceras med den som anmält. Ett

4 normalt tillsynsärende kan ta runt 6 månader att hantera. Därtill bör man ge fastighetsägaren möjlighet att vidta rättelse. Ofta inser de att lov krävs och söker lov i efterhand, då vilar ärendet tills en lovhandläggare bedömer om lov kan ges eller rättelse sker. Ibland kan flera veckor krävas för att kunna vidta rättelse. Ett normalt ärende kan därmed ta 6-12 månader. Om ett beslut överklagas kan processen sträckas ut flera år innan beslutet vinner laga kraft. Det gäller både beslut i själva bygglovärendet och beslut om vitesföreläggande. Fråga 3: Planerar kommunen att vidta åtgärder för att skynda på hanteringen av den här typen av ärenden? Samhällsbyggnadsnämnden kommer även framöver att behöva prioritera resurser för hantering av tillsynsärenden. Arbetet fortskrider enligt den handlingsplan nämnden har antagit. Verksamheten har förstärkts under 2012 och 2013 för snabbare handläggning av tillsynsärenden. Äldre ärenden måste betas av och för nya ärenden måste balans uppnås mellan inkomna ärenden och avgjorda ärenden. Ytterligare resurser kan behövas under kommande år, men handläggningen kan också effektiviseras ytterligare. Exempelvis kan bättre informationsinsatser förhindra att en del tillsynsärenden ens uppstår. Fråga 4: Anser du att bygglovshanteringen är effektiv utifrån ett medborgarperspektiv? Vi jobbar kontinuerligt med att öka effektiviteten i all verksamhet. Bygglovshanteringen är inte undantagen. Den årliga enkätundersökningen angående bygglovshanteringen kommer att ge väsentligt bättre möjligheter att följa upp arbetet utifrån ett medborgarperspektiv års enkät ger en bra bild av bygglovshanteringens svagheter och styrkor. Enkäten visar bland annat att informationen gällande den nya taxan får gott betyg och att den tekniska kontrollen har en hög servicegrad med korta handläggningstider. Den största utmaningen handlar om att förkorta handläggningstiden från att ansökan kommer in till beslut i ärendet. För nämnden är denna fråga högt prioriterad. Under 2013 kommer en rad förbättringsåtgärder att genomföras för en ökad kvalitet och en mer effektiv service. Bland annat arbetas det med en bygglovguide på webben, en uppdatering av praxis och rutiner, en utvärdering av den nya plan- och bygglovtaxan och olika former av kompetensutveckling av handläggare och chefer inom verksamheten. Serviceåtaganden vad gäller handläggningstidens olika faser diskuteras också. För att nämna några exempel. Peter Nyberg Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (s)

5 INTERPELLATION Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) angående ärendehanteringstider. Olovligt byggande är ofta mycket kontroversiella ärenden som inte sällan väcker stor kritik. Ibland är det ärenden som på ett negativt sätt förändrar karaktären i ett bostadsområde. Andra gånger påverkas inte helhetsmiljön, men det sker ändå på de kringliggande fastigheternas bekostnad. Många Botkyrkabor delar sannolikt uppfattningen att ärenden om olovligt byggande ska vara beslutade inom rimlig tid. Speciellt viktigt är snabb hantering av ärenden då anmälaren är drabbad. Rimlig tid kan exempelvis anses vara 3 månader efter grannens anmälan till handläggaren, men senast 6 månader. Medborgare värderar bra information, gott bemötande, skyndsam handläggningstid och hög tillgänglighet. Därför bör det vara lätt att hitta information om sitt ärende och hanteringen bör ske snabbt, korrekt och rättsäkert. En utdragen process leder i regel till frustration hos den drabbade. Många medborgare funderar antagligen över om kommunen är för stor och byråkratisk eller om man inte ständigt förbättrar sina rutiner och agerande, som man måste göra i ett konkurrensutsatt företag. Vi förstår att alla ärenden ska utredas, vridas och vändas så att man utrett alla sidor av frågan och har en god grund att fatta beslut på. Alltför utdragna ärendehanteringstider är dock långt ifrån lagom, de är oacceptabla och skapar obehag hos den drabbade. Dessutom kan konflikter mellan grannar förlängas och förvärras av den långa tiden. Kanske bör man ha en "snabbfil" för enkla ärenden precis som när det gäller att få akuten på sjukhus att bli effektivare, d.v.s. smartare sortering och olika processer för olika typer av ärenden? Med hänvisning till ovan vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande: 1, Anser du att Botkyrka har ett problem med att många ärenden fastnar i byråkratiska processer? 2, Planerar kommunen att vidta åtgärder för att skynda på hanteringen av ärenden om olovligt byggande? 3, Anser du att bygglovshanteringen är effektiv utifrån ett medborgarperspektiv? Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

6 Svar på interpellation från Nils Junker (BP) gällande Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under Nils Junker har skrivit en interpellation om kommunens externa annonsering i lokaltidningarna samt ställt frågor om kommunens kostnader och utvärdering av sponsring. Anledningen till att kommuner annonserar i t e x lokaltidningar är för att leva upp till ansvaret att ge kommuninvånarna samhällsinformation och sprida information om kommunens olika verksamheter. Kommunen använder bland annat annonsplats till kungörelse om fullmäktige- och nämndmöten och information om nya samråd samt utställningar av detaljplaner mm. Sponsring är ett ekonomiskt samarbete som innebär att en kommun stödjer t ex en idrottförening med pengar, varor eller tjänster mot någon form av motprestation och med förväntningar av någon form av effekter. Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska finnas till. Sponsring är heller inte ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. All sponsring som vi i Botkyrka kommun deltar i ska syfta till att stärka Botkyrkas varumärke. En grundförutsättning för att sponsring ska komma i fråga är att den stärker bilden av Botkyrka och kommunens modell innebär att sponsringen ska ge något tillbaka till alla inblandade och leda till ett resultat som kan mätas mot fördefinierade mål. 1. Vad kostade denna externa annonsering totalt under 2011 respektive 2012 exklusive faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra sidan? Svar: Utöver Aktuellt i Botkyrka så annonserade kommunen och under 2011 för en kostnad av ca kr och 2012 för en kostnad av ca kr. 2. Vad kostade faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra sidan under 2011 och 2012? Svar: Annonsen Aktuellt i Botkyrka kostade under 2011: kr och 2012: kr. Anledningen till ökningen är att Södra Sidan under 2012 började ge ut sin tidning till alla hushåll i hela Botkyrka och att kommunen därmed började annonsera i Södra sidan. 3. Vad kostade kommunens sponsorverksamhet under 2011 och 2012 Svar: Under 2011 betalade kommunen ut kr i sponsring och under 2012 betalade kommunen ut kr i sponsring. Under 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om ny sponsringspolicy.

7 4. Har effekterna av extern annonsering och sponsring utvärderas? Svar: Effekterna av extern annonsering har inte utvärderats, men en stor del av syftet är att sprida samhällsinformation till kommuninvånarna. När annonseringen är genomförd är därmed syftet och målet med aktiviteten uppnådd eftersom kommuninvånarna kan läsa informationen i tidningarna. Som ett led av den nya sponsringspolicyn arbetar kommunikationsavdelningen i kommunen med att utveckla utvärderingsmetoder för att utvärdera och mäta resultatet av sponsringsavtalen. Katarina Berggren Kommunstyrelsens ordförande (s)

8 bp BOTKYRKAPARTIET Interpellation Till Kommunstyrelsens ordförande Angående Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under 2011 och Kommunens huvuduppgift är att i första hand att driva skola, vård och omsorg, som finansieras via medborgarnas skatter. Vid sidan om kärnverksamheterna annonserar kommunen återkommande i t.ex. Dagens Nyheter och Mitt I Botkyrka. Intern annonsering i till exempel Pejl på Botkyrka bortser vi från i denna interpellation. 1 ) Vad kostade denna externa annonsering totalt under 2011 respektive 2012 exklusive faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra Sidan? 2) Vad kostade faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra Sidan under 2011 och 2012? 3) Vad kostade kommunens sponsorverksamhet under 2011 respektive 2012? 4) Har effekterna av extern annonsering och sponsoring utvärderats? Nils Junker Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: Org: Tel:

9 Svar på interpellation från Anna-Marie Carlsson och Mattias Franzén (m) angående Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana Anna-Marie Carlsson och Mattias Franzén (m) har skrivit en interpellation angående Riksten friluftsstad AB (RFAB) masshantering. Specifikt så handlar motionen om en oro över att massa i form av betong och asfalt lagras vid F18. Svar: 1) Är det vettigt med tanke på att detta är skyddsområde för Tullinge vattentäckt, där vi vet att en hel del föroreningar redan upptäckts så att vattenuttaget under en period har stoppats? RFAB har valt att använda sig av mellanlagringsplatser för utvecklingen av Riksten. Detta för att så långt som möjligt uppnå massbalans inom Friluftsstaden. Genom att återvinna massor istället för att förbruka jungfruligt material så sparar man på naturens resurser. Dessutom så kan man genom att använda sig av mellanlagring slippa transporter med tunga fordon igenom området. Detta minskar både utsläpp och buller och är även mer kostnadseffektivt. Betong är ett så gott som inert material, det vill säga att det inte ger ifrån sig farliga ämnen. Asfalt tillverkad innan 1970-talet kan där emot innehålla stenkolstjära, därför lagrar RFAB all asfalt på hårdgjord yta. Asfalt som har dokumenterat innehåll av stenkolstjära lagras separat under tältliknande konstruktioner. För att vara säker på vilken asfalt som innehåller stenkolstjära så har hela flygplatsområdet inventerats och provtagits med avseende på stenkolstjärhaltig asfalt. Detta gjordes innan all byggnation påbörjades. Mer om detta kan läsas i den masslagringsplan som RFAB tagit fram. 2) Kan du därför tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att se till att bråtet skyndsamt transporteras bort? I det här läget ser jag inte någon anledning att misstänka vare sig brott mot lag eller masshanteringsplan, därför ser jag inte heller någon anledning att i det här läget frakta bort massorna. Maria Gawell-Skog Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande (s)

10 Kommunfullmäktige Interpellation Till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Maria Gawell Skog Asfaltupplag på Rikstens gamla flygbana 33 I förlängningen av Friluftsvägen mot söder kan man vid promenader i skogsbrynet längs med bana 33 (gamla beteckningen på F18) se att någon använder den gamla landningsbanan som upplag. Närmast bebyggelsen är det mest jord och sand men kommer man längre bort mot halkbanan är det närmast ett berg bestående av betong och asfaltrester i stora stycken. Vi vill därför fråga miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande: 1. Är det vettigt med tanke på att detta är skyddsområde för Tullinge vattentäkt, där vi vet att en hel del föroreningar redan upptäckts så att vattenuttaget under en period har stoppats? 2. Kan du därför tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att se till att bråtet skyndsamt transporteras bort? Foto bifogas på sid 2. Anna-Marie Carlsson Mattias Franzén

11 Bilaga: Foto över bråtet längst med flygbana 33 i Tullinge

12 PROTOKOLLSUTDRAG 1[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Folkets Hus Hallunda. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig till förmån för ett gemensamt yrkande. Sammanfattning Kommunen har haft ett samarbetsavtal med Folkets Hus Hallunda som löpt under perioden till Samtal om ett nytt avtal påbörjades av den politiska ledningen under Diskussionerna har dragit ut på tiden och en överenskommelse har nyligen träffats med föreningen. Denna överenskommelse förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. Avtalsperioden är 10 år vilket är detsamma som tidigare avtal. Det nya avtalet bygger i stor utsträckning på innehållet i det föregående avtalet. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas att bolaget ges möjlighet att utöka sin upplåning med 3 miljoner kronor, vilket också påverkar den rörliga ersättningen som baseras på föreningens räntekostnader. Vidare föreslås att den fasta ersättningen ska räknas upp med två procent per år från och med I avtalet finns nu inskrivet att föreningen ska amortera minst kronor per år och att man årligen ska redovisa hur uthyrningen av lokalerna fördelas mellan föreningslivet och kommersiella hyresgäster. Kommunens årliga ersättning till föreningen kan med nu gällande räntenivåer beräknas till cirka kronor per år. Detta belopp inryms i den budgetram som finns upptagen i ettårsplanen för 2013 för detta ändamål.

13 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 Kommunfullmäktige beslutade , 76 att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Bakgrund Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period. En kort historisk beskrivning I mitten av 1980-talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kommunfullmäktige beslutade att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av kommunen. De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under 1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor. Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut Med utgångspunkt från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från kronor till kronor. Den totala ersättningen uppgick för år 2004 till kronor. Förslag till nytt avtal Det senaste samarbetsavtalet löpte ut Förhandlingar om ett nytt avtal har förts under hösten 2012 och våren Från kommunens sida har vi önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutveckl-

14 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 ingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage. Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på kronor. Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen. När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen. Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det slår tillbaka på kommunen. Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan kronor. Med det förslag till avtal som nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på mellan kronor och kronor. Riskmässigt är det egentligen ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån. Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i förhållande till föreningen.

15 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 4[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 Yrkanden Jimmy Baker (M), Karin Pilsäter (FP), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP), bilaga. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner att förslagen ställs mot varandra. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 150 Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var: Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C. Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år. Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste ställa oss negativa till avtalet som sådant. Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet. Jimmy Baker (M) Karin Pilsäter (FP) Stefan Dayne (KD) Anders Thorén (TuP)

17 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 150 Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var: Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C. Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år. Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste ställa oss negativa till avtalet som sådant. Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet. Jimmy Baker (M) Lars Johansson (FP) Stefan Dayne (KD) Anders Thorén (TuP)

18 1[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Beskrivning av bakgrunden för kommunens stöd till Folkets Hus i Hallunda Bakgrund Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period. En kort historisk beskrivning I mitten av 1980 talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kommunfullmäktige beslutade att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av kommunen. De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under 1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor. Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut Med utgångspunkt från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från kronor till kronor. Den totala ersättningen uppgick för år 2004 till kronor. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19 BOTKYRKA KOMMUN 2[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 Förslag till nytt avtal Det senaste samarbetsavtalet löpte ut Förhandlingar om ett nytt avtal har förts under hösten 2012 och våren Från kommunens sida har vi önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutvecklingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage. Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på kronor. Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen. När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen. Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det slår tillbaka på kommunen. Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till

20 BOTKYRKA KOMMUN 3[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan kronor. Med det förslag till avtal som nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på mellan kronor och kronor. Riskmässigt är det egentligen ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån. Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i förhållande till föreningen. Niclas Johansson Tf Kommundirektör Rolf Gustafsson Tf Ekonomichef

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN

UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN 1 (7) Ärendenummer 511-1911-2012 UTÖKNING AV NATURRESERVATET SKÅRTARYDS URSKOG I VÄXJÖ KOMMUN BESLUT Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken (1998:808) att naturreservatet Skårtaryds urskog

Läs mer

130 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 132 Svar på interpellation - Att röka vattenpipa - lika farligt som cigaretter (M)

130 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 132 Svar på interpellation - Att röka vattenpipa - lika farligt som cigaretter (M) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2013-10-14 Tid 2013-10-24, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 130 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 131 Svar på interpellation

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan

Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan 2013-11-19 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2010/134 Fritidsnämnden Avslut av överenskommelse med föreningen Mötesplats Järlahuset avseende verksamheten Tjejverkstan Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar

Läs mer

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun

Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun BESLUT 1 (4) Datum 2016-06-20 Diarienummer 511-4061-11 NVR ID 2021488 Utökning av naturreservatet Revelberget i Kalix kommun Beslut Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 miljöbalken att naturreservatet

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Ansökan om dispens för anläggande av vall vid bågskyttebana på fastigheten Visättra 1:5 inom

Ansökan om dispens för anläggande av vall vid bågskyttebana på fastigheten Visättra 1:5 inom NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 31 maj 2016 2016-776 SIDA 1 (4) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden Ansökan om

Läs mer

Anna Asp, kanslichef. Bo Johansson (S) och Mattias Franzén (M) 107-116, 123-124, 117-129

Anna Asp, kanslichef. Bo Johansson (S) och Mattias Franzén (M) 107-116, 123-124, 117-129 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[36] Plats och tid Hallunda Folkets hus, Bragesalen, kl. 17:30 20:35 Beslutande Se bilaga Ersättare Övriga deltagande Se bilaga Anna Asp, kanslichef Utses att justera Bo Johansson

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Mattias Franzén (M), Sven-Arne Lindblom (S), Anders Gustafzon (S), Rolf Garneij

Läs mer

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Antra Johansons-Rantins (M), Sven-Arne Lindblom

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 152 Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd 2012

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 152 Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 149 Familjeparken Hågelby - tillägg till exploateringsavtal samt detaljplan för del av familjeparken 150 Avtal Folkets Hus Hallunda 151 Bildande

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun

Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Beskrivning av plan- och bygglovsprocessen för Lidingö kommun Planprocessen Idén att bygga något nytt eller på något annat sätt förändra stadsmiljön kommer ofta från en markägare eller en exploatör. I

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande

Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org ), nedan kallad Föreningen, har träffats följande Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och IFK Stocksund (org 802429-0408), nedan kallad Föreningen, har träffats följande NYTTJANDERÄTTSAVTAL Markupplåtelse 1 Kommunen upplåter till Föreningen

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (6) Datum Vår beteckning 2009-06-02 2009-001066 Handläggare: Peter Klintberg Tel: 0226-645047 E-post: peter.klintberg@avesta.se Er beteckning Bildande av naturreservatet Bjurforsbäcken

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag

att yttra sig till förvaltningsrätten enligt bilagda förslag Sida 1 av 6 91 Diarienr: KS-2017/00588 Yttrande med anledning av överklagat beslut av fullmäktige 2017-06-19 (KS- 2017/00599) angående: Försäljning av delar av Bostadens fastighetsbestånd, mål 1471-17

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring

KF Ärende 3. Löpnummer i Politikerrummet: 20. Egendomar för avyttring KF Ärende 3 Löpnummer i Politikerrummet: 20 Egendomar för avyttring Tjänsteskrivelse 2013-09-26 SBN 2011.0160 Handläggare: Johan Ljung Samhällsbyggnadsnämnden Försäljningslista fastigheter Sammanfattning

Läs mer

SKÖTSELPLAN Dnr

SKÖTSELPLAN Dnr 1(8) Åsa Forsberg 010-2248752 asa.forsberg@lansstyrelsen.se Skötselplan för naturreservatet Alntorps storskog i Nora kommun Hällmarksskog vid Alntorps storskog. Foto: Kjell Store. Skötselplanen upprättad

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19

PROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum 2008-02-19 1(5) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset, Alafors, kl 08:30-09:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare och övriga deltagande: Elaine Björkman (s), ordf Jan Skog (m) Thor Eliasson

Läs mer

Beslut om bildande av Svartkällsskogens naturreservat

Beslut om bildande av Svartkällsskogens naturreservat 2013.08.27 Beslutsdokument för Svartkällsskogens naturreservat 1 [10] Referens Britta Ahlgren Beslut om bildande av Svartkällsskogens naturreservat (3 bilagor) Administrativa uppgifter om naturreservatet

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg

Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg 1 (3) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2014 06 10 Dnr Sbn Samhällsbyggnadsnämnden Information om fördjupad översiktsplan Ljungsbro/Berg Länk till planddokumenten: http://www.linkoping.se/bygga-bo/planer-och-projekt/oversiktlig-

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen

Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning, IP Skogen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2014-11-18 DNR FN 2014.082 INGELA JANSSON SID 1/2 ENHETSCHEF IDROTT OCH FRILUFT INGELA.JANSSON@VALLENTUNA.SE FN Tjänsteskrivelse Avtal för mobil idrottsanläggning,

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555)

10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2015-11-10 Dnr sbf/2014:555 10 Förslag till detaljplan för Tingstorget (sbf/2014:555) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att förslaget

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS

Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius. Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), ordförande Joy Benigh (S), Robert Steffens (C) Sven-Arne Lindblom (S), Mai Eriksson

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142)

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 2016-04-12 Dnr sbf/2016:142 45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) beslutar att delegera till presidiet att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälligt

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se

Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se 1 (4) 2013-02-19 Tjänsteskrivelse Kontor Kultur- och fritidskontoret Handläggare Anders Siljelöf 08-523 028 62 Anders.siljelöf@sodertalje.se Kultur- och fritidsnämnden Placering av hallen för friidrott

Läs mer

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01

Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Datum Sida 2017-09-15 1 (7) Regler för handläggning av motioner och medborgarförslag KS2017/214/01 Antagna av kommunfullmäktige 2017-11-06, 127 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010

KOMMUNKONTORET Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNKONTORET 2011-11-10 Henrik Ludvigsson DNR 249/2010 KOMMUNSTYRELSEN Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom äldrenämnden för hemtjänst från och

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.12) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-12-15,

Läs mer

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB

Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Styrdokument Ägardirektiv för Sörmland Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.20) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 142 Beslutshistorik 2 (7) Utfärdade och fastställda

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V)

Marit Strand Pettersen (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:40 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun

Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Tjänsteutlåtande 0 Österå Samhällsbyggnadsförvaltningen Linnéa Faming Datum 2015-05-20 Dnr KS 2015/0223-253 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för kommunala markanvisningar i Österåkers Kommun Beslutsförslag

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.131 MARIE WALLIN SID 1/1 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vallentuna

Läs mer