107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat"

Transkript

1 KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige Tid , Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 107 Svar på interpellation - Ärendehanteringstider (TUP) 108 Svar på interpellation - Angående Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under 2011 och 2012 (BP) 109 Svar på interpellation - Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana 33 (M) 110 Avtal Folkets Hus Hallunda 111 Bildande av Svartkällsskogens naturreservat 112 Fråga om ansvarsfrihet - Södertörns överförmyndarnämnd Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för Stiftelsen Sveriges Invandrarinstitut och Museum (Mångkulturellt centrum) Valkrets och valdistriktsindelning Svar på motion - Inför ett skönhetsråd för att värna kommunens karaktär avseende estetik (TUP) 116 Svar på motion - En handlingsplan för bekämpning av barnfattigdom i Botkyrka (S) 117 Svar på motion - Förbjud försäljning av godis, snacks, läsk och s.k. energidrycker i kommunens skolcafeterior och fritidsgårdar (KD)

2 BOTKYRKA KOMMUN KUNGÖRELSE 2[2] Kommunfullmäktige Svar på motion - Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom (M) 119 Svar på motion - Hemtjänstpersonalen i Botkyrka bör ha arbetskläder (S) 120 Svar på motion - Nyckelfri hemtjänst (SD) 121 Svar på motion - Bättre inomhusklimat med hjälp av energisparåtgärder (M) 122 Svar på motion - Energibesparande i kommunala lokaler, inomhus- och utomhusanläggningar (M) 123 Svar på medborgarförslag - Bättre möjligheter att säga tack 124 Svar på medborgarförslag - Gör det möjligt att bifoga bilagor till webbformulär 125 Anmälningsärenden 126 Valärenden 127 Ny interpellation 128 Nya medborgarförslag 129 Nya motioner 130 Enkel fråga Kommunfullmäktiges sammanträde sänds på webben via Välkommen! Birgitta Mörk Kommunfullmäktiges ordförande Håkan Hultgren Sekreterare

3 Svar på interpellation från Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) angående ärendehanteringstider Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) har skrivit en interpellation angående kommunens bygglovverksamhet, med frågor om framförallt handläggningstider för påföljdsärenden. Kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen ska vara rättssäker, tydlig och effektiv. Samhällsbyggnadsnämnden har, bland annat genom två revisionsrapporter (våren 2010 och en uppföljning i september 2011), kunnat konstatera brister i verksamheten. Extra tydliga har dessa blivit vid införandet av den nya plan- och bygglagen. Nämnden ställde sig i november 2011 bakom en handlingsplan för att komma till rätta med dessa brister. Handlingsplanen ska regelbundet följas upp, bland annat genom ärendestatistik vid varje nämnd och fördjupade rapporter i samband med delårs- och helårsbokslut. En stor del av problemet har handlat om en avsaknad av fungerande rutiner och en ryggsäck med påföljdsärenden som av olika skäl inte blivit hanterade. Nämnden kan konstatera att den antagna handlingsplanen följs och följs upp och att verksamheten, steg för steg, förbättras. Under förra året genomfördes en bygglovenkät som gett värdefull ny input. Bygglovenkäten kommer framöver att genomföras årligen. Under våren kommer nämnden även, bland annat utifrån resultaten i bygglovenkäten, att uppdatera handlingsplanen från Botkyrkas medborgare har rätt att förvänta sig en kvalitativ och effektiv service. Nedan återfinns svar på frågorna i interpellationen. Fråga 1 och 2: Varför tar det så lång tid för kommunen att hantera ett ärende när handläggaren är överens med anmälaren om att fel (av tredje part) har begåtts och måste åtgärdas? Varför fastnar många enkla ärenden i kommunens byråkrati efter att handläggaren har hanterat ärendet? Frågan handlar om tillsynsärenden, det vill säga ärenden som kommer sig av misstanke eller anmälan om olovligt byggande. Årligen hanteras ca 80 bygglovrelaterade tillsynsärenden. Först ska det avgöras om den aktuella åtgärden är olovlig, alltså inte följer bygglov eller inte har bygglov. Om detta konstateras följer ett antal handläggningsmoment och beslut som ska leda till rättelse. Även ett påföljdsärende ska hanteras. Bygglovverksamheten har under senare år haft extra resurser för att i första hand hantera de tillsynsärenden som tyvärr har blivit liggande. Antalet gamla tillsynsärenden minskar stadigt, men det är ett tidsödande arbete med alla de handläggningsmoment som krävs. Successivt byggs också kompetens inom bygglovgruppen för att hantera alla nyinkomna tillsynsärenden vartefter de kommer in. Nämnden har i sin framåtsikt pekat på att bygglovhanteringen även framöver kommer att behöva prioriteras resursmässigt. Olika tillsynsärenden tar olika lång tid att handlägga. Ett enkelt ärende kan oftast avslutas omgående, om man snabbt kan konstatera att åtgärden inte innebär en överträdelse, eller om det olovligt utförda efter dialog med ägaren snabbt och enkelt rättas av fastighetsägaren. Normala tillsynsärenden kräver nämndens beslut. Hanteringen styrs av förvaltningslagen, som säger att ett ärende inte får avgöras innan den som beslutet är riktat mot fått ta del av allt som tillförts ärendet. Före nämndens beslut ska fastighetsägaren underrättas om anmälan, få 2-3 veckor på sig att svara och dennes svar ska sedan kommuniceras med den som anmält. Ett

4 normalt tillsynsärende kan ta runt 6 månader att hantera. Därtill bör man ge fastighetsägaren möjlighet att vidta rättelse. Ofta inser de att lov krävs och söker lov i efterhand, då vilar ärendet tills en lovhandläggare bedömer om lov kan ges eller rättelse sker. Ibland kan flera veckor krävas för att kunna vidta rättelse. Ett normalt ärende kan därmed ta 6-12 månader. Om ett beslut överklagas kan processen sträckas ut flera år innan beslutet vinner laga kraft. Det gäller både beslut i själva bygglovärendet och beslut om vitesföreläggande. Fråga 3: Planerar kommunen att vidta åtgärder för att skynda på hanteringen av den här typen av ärenden? Samhällsbyggnadsnämnden kommer även framöver att behöva prioritera resurser för hantering av tillsynsärenden. Arbetet fortskrider enligt den handlingsplan nämnden har antagit. Verksamheten har förstärkts under 2012 och 2013 för snabbare handläggning av tillsynsärenden. Äldre ärenden måste betas av och för nya ärenden måste balans uppnås mellan inkomna ärenden och avgjorda ärenden. Ytterligare resurser kan behövas under kommande år, men handläggningen kan också effektiviseras ytterligare. Exempelvis kan bättre informationsinsatser förhindra att en del tillsynsärenden ens uppstår. Fråga 4: Anser du att bygglovshanteringen är effektiv utifrån ett medborgarperspektiv? Vi jobbar kontinuerligt med att öka effektiviteten i all verksamhet. Bygglovshanteringen är inte undantagen. Den årliga enkätundersökningen angående bygglovshanteringen kommer att ge väsentligt bättre möjligheter att följa upp arbetet utifrån ett medborgarperspektiv års enkät ger en bra bild av bygglovshanteringens svagheter och styrkor. Enkäten visar bland annat att informationen gällande den nya taxan får gott betyg och att den tekniska kontrollen har en hög servicegrad med korta handläggningstider. Den största utmaningen handlar om att förkorta handläggningstiden från att ansökan kommer in till beslut i ärendet. För nämnden är denna fråga högt prioriterad. Under 2013 kommer en rad förbättringsåtgärder att genomföras för en ökad kvalitet och en mer effektiv service. Bland annat arbetas det med en bygglovguide på webben, en uppdatering av praxis och rutiner, en utvärdering av den nya plan- och bygglovtaxan och olika former av kompetensutveckling av handläggare och chefer inom verksamheten. Serviceåtaganden vad gäller handläggningstidens olika faser diskuteras också. För att nämna några exempel. Peter Nyberg Samhällsbyggnadsnämndens ordförande (s)

5 INTERPELLATION Interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Nyberg (S) angående ärendehanteringstider. Olovligt byggande är ofta mycket kontroversiella ärenden som inte sällan väcker stor kritik. Ibland är det ärenden som på ett negativt sätt förändrar karaktären i ett bostadsområde. Andra gånger påverkas inte helhetsmiljön, men det sker ändå på de kringliggande fastigheternas bekostnad. Många Botkyrkabor delar sannolikt uppfattningen att ärenden om olovligt byggande ska vara beslutade inom rimlig tid. Speciellt viktigt är snabb hantering av ärenden då anmälaren är drabbad. Rimlig tid kan exempelvis anses vara 3 månader efter grannens anmälan till handläggaren, men senast 6 månader. Medborgare värderar bra information, gott bemötande, skyndsam handläggningstid och hög tillgänglighet. Därför bör det vara lätt att hitta information om sitt ärende och hanteringen bör ske snabbt, korrekt och rättsäkert. En utdragen process leder i regel till frustration hos den drabbade. Många medborgare funderar antagligen över om kommunen är för stor och byråkratisk eller om man inte ständigt förbättrar sina rutiner och agerande, som man måste göra i ett konkurrensutsatt företag. Vi förstår att alla ärenden ska utredas, vridas och vändas så att man utrett alla sidor av frågan och har en god grund att fatta beslut på. Alltför utdragna ärendehanteringstider är dock långt ifrån lagom, de är oacceptabla och skapar obehag hos den drabbade. Dessutom kan konflikter mellan grannar förlängas och förvärras av den långa tiden. Kanske bör man ha en "snabbfil" för enkla ärenden precis som när det gäller att få akuten på sjukhus att bli effektivare, d.v.s. smartare sortering och olika processer för olika typer av ärenden? Med hänvisning till ovan vill jag fråga samhällsbyggnadsnämndens ordförande följande: 1, Anser du att Botkyrka har ett problem med att många ärenden fastnar i byråkratiska processer? 2, Planerar kommunen att vidta åtgärder för att skynda på hanteringen av ärenden om olovligt byggande? 3, Anser du att bygglovshanteringen är effektiv utifrån ett medborgarperspektiv? Nils-Bertil Carlson Estrada (TuP) Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka kommun i valet 2010.

6 Svar på interpellation från Nils Junker (BP) gällande Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under Nils Junker har skrivit en interpellation om kommunens externa annonsering i lokaltidningarna samt ställt frågor om kommunens kostnader och utvärdering av sponsring. Anledningen till att kommuner annonserar i t e x lokaltidningar är för att leva upp till ansvaret att ge kommuninvånarna samhällsinformation och sprida information om kommunens olika verksamheter. Kommunen använder bland annat annonsplats till kungörelse om fullmäktige- och nämndmöten och information om nya samråd samt utställningar av detaljplaner mm. Sponsring är ett ekonomiskt samarbete som innebär att en kommun stödjer t ex en idrottförening med pengar, varor eller tjänster mot någon form av motprestation och med förväntningar av någon form av effekter. Sponsring är inte detsamma som välgörenhet eller bidrag. Det handlar inte heller om stöd för att en verksamhet ska finnas till. Sponsring är heller inte ett långsiktigt ekonomiskt åtagande. All sponsring som vi i Botkyrka kommun deltar i ska syfta till att stärka Botkyrkas varumärke. En grundförutsättning för att sponsring ska komma i fråga är att den stärker bilden av Botkyrka och kommunens modell innebär att sponsringen ska ge något tillbaka till alla inblandade och leda till ett resultat som kan mätas mot fördefinierade mål. 1. Vad kostade denna externa annonsering totalt under 2011 respektive 2012 exklusive faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra sidan? Svar: Utöver Aktuellt i Botkyrka så annonserade kommunen och under 2011 för en kostnad av ca kr och 2012 för en kostnad av ca kr. 2. Vad kostade faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra sidan under 2011 och 2012? Svar: Annonsen Aktuellt i Botkyrka kostade under 2011: kr och 2012: kr. Anledningen till ökningen är att Södra Sidan under 2012 började ge ut sin tidning till alla hushåll i hela Botkyrka och att kommunen därmed började annonsera i Södra sidan. 3. Vad kostade kommunens sponsorverksamhet under 2011 och 2012 Svar: Under 2011 betalade kommunen ut kr i sponsring och under 2012 betalade kommunen ut kr i sponsring. Under 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om ny sponsringspolicy.

7 4. Har effekterna av extern annonsering och sponsring utvärderas? Svar: Effekterna av extern annonsering har inte utvärderats, men en stor del av syftet är att sprida samhällsinformation till kommuninvånarna. När annonseringen är genomförd är därmed syftet och målet med aktiviteten uppnådd eftersom kommuninvånarna kan läsa informationen i tidningarna. Som ett led av den nya sponsringspolicyn arbetar kommunikationsavdelningen i kommunen med att utveckla utvärderingsmetoder för att utvärdera och mäta resultatet av sponsringsavtalen. Katarina Berggren Kommunstyrelsens ordförande (s)

8 bp BOTKYRKAPARTIET Interpellation Till Kommunstyrelsens ordförande Angående Botkyrka kommuns kostnader för extern annonsering och sponsorbidrag under 2011 och Kommunens huvuduppgift är att i första hand att driva skola, vård och omsorg, som finansieras via medborgarnas skatter. Vid sidan om kärnverksamheterna annonserar kommunen återkommande i t.ex. Dagens Nyheter och Mitt I Botkyrka. Intern annonsering i till exempel Pejl på Botkyrka bortser vi från i denna interpellation. 1 ) Vad kostade denna externa annonsering totalt under 2011 respektive 2012 exklusive faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra Sidan? 2) Vad kostade faktarutan Aktuellt i Botkyrka i Mitt i Botkyrka och Södra Sidan under 2011 och 2012? 3) Vad kostade kommunens sponsorverksamhet under 2011 respektive 2012? 4) Har effekterna av extern annonsering och sponsoring utvärderats? Nils Junker Postadress: Box 239, TUMBA Hemsida: Pg: Besöksadress: Munkhättevägen 45, TUMBA E-postadress: Org: Tel:

9 Svar på interpellation från Anna-Marie Carlsson och Mattias Franzén (m) angående Asfaltsupplag på Rikstens gamla flygbana Anna-Marie Carlsson och Mattias Franzén (m) har skrivit en interpellation angående Riksten friluftsstad AB (RFAB) masshantering. Specifikt så handlar motionen om en oro över att massa i form av betong och asfalt lagras vid F18. Svar: 1) Är det vettigt med tanke på att detta är skyddsområde för Tullinge vattentäckt, där vi vet att en hel del föroreningar redan upptäckts så att vattenuttaget under en period har stoppats? RFAB har valt att använda sig av mellanlagringsplatser för utvecklingen av Riksten. Detta för att så långt som möjligt uppnå massbalans inom Friluftsstaden. Genom att återvinna massor istället för att förbruka jungfruligt material så sparar man på naturens resurser. Dessutom så kan man genom att använda sig av mellanlagring slippa transporter med tunga fordon igenom området. Detta minskar både utsläpp och buller och är även mer kostnadseffektivt. Betong är ett så gott som inert material, det vill säga att det inte ger ifrån sig farliga ämnen. Asfalt tillverkad innan 1970-talet kan där emot innehålla stenkolstjära, därför lagrar RFAB all asfalt på hårdgjord yta. Asfalt som har dokumenterat innehåll av stenkolstjära lagras separat under tältliknande konstruktioner. För att vara säker på vilken asfalt som innehåller stenkolstjära så har hela flygplatsområdet inventerats och provtagits med avseende på stenkolstjärhaltig asfalt. Detta gjordes innan all byggnation påbörjades. Mer om detta kan läsas i den masslagringsplan som RFAB tagit fram. 2) Kan du därför tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att se till att bråtet skyndsamt transporteras bort? I det här läget ser jag inte någon anledning att misstänka vare sig brott mot lag eller masshanteringsplan, därför ser jag inte heller någon anledning att i det här läget frakta bort massorna. Maria Gawell-Skog Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande (s)

10 Kommunfullmäktige Interpellation Till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Maria Gawell Skog Asfaltupplag på Rikstens gamla flygbana 33 I förlängningen av Friluftsvägen mot söder kan man vid promenader i skogsbrynet längs med bana 33 (gamla beteckningen på F18) se att någon använder den gamla landningsbanan som upplag. Närmast bebyggelsen är det mest jord och sand men kommer man längre bort mot halkbanan är det närmast ett berg bestående av betong och asfaltrester i stora stycken. Vi vill därför fråga miljö och hälsoskyddsnämndens ordförande: 1. Är det vettigt med tanke på att detta är skyddsområde för Tullinge vattentäkt, där vi vet att en hel del föroreningar redan upptäckts så att vattenuttaget under en period har stoppats? 2. Kan du därför tänka dig att ge förvaltningen i uppdrag att se till att bråtet skyndsamt transporteras bort? Foto bifogas på sid 2. Anna-Marie Carlsson Mattias Franzén

11 Bilaga: Foto över bråtet längst med flygbana 33 i Tullinge

12 PROTOKOLLSUTDRAG 1[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013: Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till avtal med Folkets Hus Hallunda. Reservationer Samtliga ledamöter för (M), (FP), (KD) och (TUP) reserverar sig till förmån för ett gemensamt yrkande. Sammanfattning Kommunen har haft ett samarbetsavtal med Folkets Hus Hallunda som löpt under perioden till Samtal om ett nytt avtal påbörjades av den politiska ledningen under Diskussionerna har dragit ut på tiden och en överenskommelse har nyligen träffats med föreningen. Denna överenskommelse förutsätter kommunfullmäktiges godkännande. Avtalsperioden är 10 år vilket är detsamma som tidigare avtal. Det nya avtalet bygger i stor utsträckning på innehållet i det föregående avtalet. Bland de viktigaste förändringarna kan nämnas att bolaget ges möjlighet att utöka sin upplåning med 3 miljoner kronor, vilket också påverkar den rörliga ersättningen som baseras på föreningens räntekostnader. Vidare föreslås att den fasta ersättningen ska räknas upp med två procent per år från och med I avtalet finns nu inskrivet att föreningen ska amortera minst kronor per år och att man årligen ska redovisa hur uthyrningen av lokalerna fördelas mellan föreningslivet och kommersiella hyresgäster. Kommunens årliga ersättning till föreningen kan med nu gällande räntenivåer beräknas till cirka kronor per år. Detta belopp inryms i den budgetram som finns upptagen i ettårsplanen för 2013 för detta ändamål.

13 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 Kommunfullmäktige beslutade , 76 att återremittera ärendet. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Bakgrund Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period. En kort historisk beskrivning I mitten av 1980-talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kommunfullmäktige beslutade att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av kommunen. De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under 1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor. Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut Med utgångspunkt från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från kronor till kronor. Den totala ersättningen uppgick för år 2004 till kronor. Förslag till nytt avtal Det senaste samarbetsavtalet löpte ut Förhandlingar om ett nytt avtal har förts under hösten 2012 och våren Från kommunens sida har vi önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutveckl-

14 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 3[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 ingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage. Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på kronor. Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen. När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen. Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det slår tillbaka på kommunen. Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan kronor. Med det förslag till avtal som nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på mellan kronor och kronor. Riskmässigt är det egentligen ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån. Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i förhållande till föreningen.

15 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 4[4] Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:305 Yrkanden Jimmy Baker (M), Karin Pilsäter (FP), Stefan Dayne (KD) och Anders Thorén (TUP), bilaga. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner att förslagen ställs mot varandra. Expedieras till: - Kommunfullmäktige

16 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 150 Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var: Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C. Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år. Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste ställa oss negativa till avtalet som sådant. Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet. Jimmy Baker (M) Karin Pilsäter (FP) Stefan Dayne (KD) Anders Thorén (TuP)

17 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige YRKANDE Ärende 150 Avtal Folkets Hus Hallunda (KS/2013:305) Vi valde att, i juni, återremittera ärendet så att avtalet kunde omarbetas. Skälen till detta var: Det är för oss tveksamt att vi, med skattemedel, ska subventionera en aktör på det här sättet. När kommunen hyr sina lokaler i Tumba C, som t.ex. konsthallen och biblioteket, så står inte kommunen för två tredjedelar av centrumbolagets räntekostnader. Detsamma gäller även när kommunen hyr lokaler i exempelvis Hallunda C. Vi menar att Folkets Hus Hallunda bör få tillåtas vara en aktör som verkar på marknadsmässiga villkor, annars så får man en konkurrensfördel gentemot andra aktörer på marknaden. Vi vill därför fortfarande att avtalstiden bör kortas ner till tre år. Vi vill även att kommunens räntebidrag gradvis trappas ner, från två tredjedelar idag, till 0 % år om tre år. Vi anser inte att majoriteten har tillgodosett våra förslag till ändringar, vilket gör att vi måste ställa oss negativa till avtalet som sådant. Vi föreslår kommunstyrelsen/kommunfullmäktige besluta att avslå ärendet. Jimmy Baker (M) Lars Johansson (FP) Stefan Dayne (KD) Anders Thorén (TuP)

18 1[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 Referens Rolf Gustafsson Mottagare Kommunstyrelsen Beskrivning av bakgrunden för kommunens stöd till Folkets Hus i Hallunda Bakgrund Den politiska ledningen har gett kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ge en kort bakgrund till ärendet kring nytt avtal med Folkets Hus i Hallunda, vilket återremitterades av kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i juni I återremissförslaget föreslås att avtalstiden ska förkortas till 3 år och att räntebidraget successivt ska avvecklas under en 3 års period. En kort historisk beskrivning I mitten av 1980 talet beslutade kommunen att stödja ett projekt för anordnande av samlingslokaler i Hallunda för föreningar och allmänhet. Kommunfullmäktige beslutade att gå i borgen för den slutliga finansieringen av projektet. Projektet byggde på att föreningen fick stöd från kommunen. I lokalerna inrymdes även lokal för bibliotek som förhyrs av kommunen. De första åren förhandlades storleken på ersättningen från kommunen varje år. Beloppet på detta bidrag låg inledningsvis runt 5 miljoner kronor. Under 1992 hamnade föreningen i ekonomiska svårigheter p.g.a den finansiella oro som då rådde. Kommunen tvingades mot den bakgrunden att stötta föreningen med bl.a. ytterligare lån för att undvika en konkurs. I det sammanhanget förhandlades ett långsiktigt samarbetsavtal fram mellan kommunen och föreningen med en löptid på 10 år. Avtalet byggde liksom det nuvarande förslaget på en fast driftersättning och en del som var kopplad till föreningens räntekostnader. Detta avtal godkändes av kommunfullmäktige Storleken på den totala ersättningen baserad på då gällande räntenivåer beräknades till cirka 4,8 miljoner kronor. Det första långsiktiga samarbetsavtalet löpte ut Med utgångspunkt från det tidigare gällande avtalet träffades då ett nytt avtal med föreningen med endast mindre justeringar. Den fasta ersättningen höjdes vid detta tillfälle från kronor till kronor. Den totala ersättningen uppgick för år 2004 till kronor. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19 BOTKYRKA KOMMUN 2[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 Förslag till nytt avtal Det senaste samarbetsavtalet löpte ut Förhandlingar om ett nytt avtal har förts under hösten 2012 och våren Från kommunens sida har vi önskat en tydligare uppföljning kring utnyttjandet av lokalerna samt att det lades fast en amorteringsnivå som ledde till att skulden minskades. Från föreningens sida har man bl.a. önskat en följsamhet med kostnadsutvecklingen för det belopp som inte varit kopplat till räntekostnaderna. Därutöver har föreningen framfört behov av att skapa utrymme för att åtgärda de problem som funnits med takläckage. Folkets Hus verksamhet förutsätter ett stöd från kommunen om det ska fungera som en mötesplats för kommuninvånare och föreningsliv. När avtalet utformades bedömdes den aktuella konstruktionen kring räntekostnaderna som en rimlig fördelning mellan kommunen och föreningen. Med nuvarande låga räntenivåer innebär detta stöd en ersättning på kronor. Alternativet till denna konstruktion var vid tillfället för avtalets upprättande att ge ett högre fast bidrag till föreningen som täckte en viss del av räntekostnaderna. Detta hade under den gångna perioden varit ett sämre ekonomiskt alternativ för kommunen. När det gäller avtalstidens längd har denna varit 10 år i de båda tidigare avtalen. På denna punkt har det redan från början varit ett starkt önskemål från föreningen att få stabila och långsikta förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Verksamheten som bedrivs har en stark koppling till den fastighet som byggts för ändamålet. De lån som finns och som är kopplade till fastigheten bygger på mycket långa löptider. Det bedömdes därför att 10 år var en rimlig löptid för avtalet mellan kommunen och föreningen. Vår bedömning är att en avveckling av räntestödet skulle ha en stor ekonomisk betydelse för föreningen inte minst om räntorna skulle höjas de närmaste åren. Vi kan därför känna en stor osäkerhet kring att föreningen skulle klara en sådan försämring av intäkterna i sin verksamhet. Då kommunen borgar för föreningens lån skulle det kunna innebära ökade risker för att kommunen skulle behöva infria sitt borgensåtagande. Vill man minska ersättningen från kommunen bör detta bygga på en diskussion med föreningen där man tillsammans kommer fram till vad som är möjligt utan att det slår tillbaka på kommunen. Ett annat sätt att minska kommunens och föreningens kostnader vore att kommunen själv tog upp de lån som föreningen har och lånade ut motsvarande summa till föreningen. För närvarande uppgår föreningens lån till

20 BOTKYRKA KOMMUN 3[3] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2013:305 cirka 29 miljoner kronor. Vår bedömning är att räntenivåerna genom detta skulle kunna sänkas med 1-2 procent, vilket skulle ge en minskad räntekostnad på mellan kronor. Med det förslag till avtal som nu föreligger skulle detta kunna ge en minskad kostnad för kommunen på mellan kronor och kronor. Riskmässigt är det egentligen ingen större skillnad för kommunen då man i dag gått i borgen för dessa lån. Samtidigt innebär detta att kommunen indirekt får en starkare koppling till föreningen som kan göra det svårare att upprätthålla en självständig roll i förhållande till föreningen. Niclas Johansson Tf Kommundirektör Rolf Gustafsson Tf Ekonomichef

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR

Policy för sponsring. Sammanfattning. Varför en sponsringspolicy? Vad är sponsring? 1 [7] Kommunledningsförvaltningen Kommunikation, medborgare och PR 1 [7] Kommunikation, medborgare och PR 2012-05-21 Referens Marica Nordwall Policy för sponsring Sammanfattning Policyn är ett stöd till medarbetare som arbetar med eller överväger att arbeta med sponsring,

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-18 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i Alby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[3] Kommunstyrelsen 2013-06-18 Plats och tid Folkets Hus

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund

FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund FÖRBUNDSORDNING för Södertörns brandförsvarsförbund 1 Benämning och säte Kommunalförbundet benämns Södertörns brandförsvarsförbund och har sitt säte i Haninge kommun, Stockholms län. 2 Medlemmar Medlemmar

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1)

PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-02-16 27 Svar på motion av Thomas Magnusson (V), Mia Fällström (V), Stephanie Gilot (V) och Gunnar Ljuslin (V) om naturreservat runt Råstasjön

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Samarbetsavtal med Kalmar City

Samarbetsavtal med Kalmar City TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-05-12 KS 2014/0334 50044 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal med Kalmar City Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner avtal om driftbidrag

Läs mer

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening

Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening 1(5) Ansökan om borgensförbindelse gällande SDE Hockeyförening Ärendet SDE Hockeyförening bildades i maj 2010 genom sammanslagning av de tre hockeysektionerna i Danderyds kommun, Stocksunds IF, Danderyds

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2012-06-05 Rev 2012-06-12 Rev 2012-06-13 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 14 juni 2012 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01

Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 Samverkansavtal för gemensam Servicenämnd i Älvdalen avseende löneadministration för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner gällande fr o m 2010-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Bakgrund och syfte 2. Ändamål

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun.

Områdesbestämmelse för Hortlax 18:90 och Öjebyn 33:68 i Piteå kommun. Samrådsprotokoll 2014-02-26 Typ av dokument ÅÅÅÅ-mm-dd MBN 2013-305 MBN 2013-306 MBNXXXX D XXXX Plats: Christinasalen, Piteå : 2014-02-26 Klockan: 18:00 Närvarande: Se bifogad närvarolista Områdesbestämmelse

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma.

Årsmöteshandlingar. Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma. Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma. Årsmöteshandlingar Mora jordägares samfällighetsförening ordinarie stämma Samt Bälter Sven Erssons jordbruksfonds ordinarie stämma Datum 2011-05-23 Plats Mora Parken kl: 19.00 Kallelse Mora jordägares

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

DOM 2014-03-04 Stockholm

DOM 2014-03-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2014-03-04 Stockholm Mål nr F 5477-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-16 i mål nr F 1038-13, se bilaga KLAGANDE Naturvårdsverket

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Botkyrka kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Botkyrka kommun, meddelade av kommunfullmäktige 2008-12-18, 257; beslutade den 12

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015

Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest i Sverige AB under 2015 KOMMUNSTYRELSEN Handläggare Malmberg Jan Datum 2015-04-23 Diarienummer KSN-2015-0390 Kommunstyrelsen Ränte- och borgensvillkor för kommunala bolag vid upplåning via internbanksfunktion respektive Kommuninvest

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/141.185 Utökad borgensram, SRV Återvinning AB Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.3 Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder Antaget av kommunfullmäktige 2007-02-26, 84 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, 34 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, 63 Nämnds ansvar och

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE

STADGAR FÖR KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE STADGAR FÖR.. KRONHJORTSKÖTSELOMRÅDE Antagna den.och gäller för de jakträttshavare som genom avtal om samgående i kronhjortskötselområde anslutit sina jaktområden till skötselområdet eller senare beviljats

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo

Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo KS 5 17 DEC 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frändén Bo Datum 2014-11-26 Diarienummer KSN-2014-0740 Kommunstyrelsen Förslag till tilläggsavtal finansiering av ny brandstation i Gimo Förslag till

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer