Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag"

Transkript

1 2004:14 Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag En konsekvensanalys

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /163-5 ERT DATUM ER BETECKNING Offentlighets- och sekretesskommittén Box Malmö Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag. En konsekvensanalys Offentlighets- och sekretesskommittén har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av kommitténs överväganden när det gäller införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga företag. I föreliggande rapport Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag. En konsekvensanalys (2004:14) redovisar Statskontoret sina slutsatser. Statskontoret har funnit att för många statliga företag blir kostnaderna små. För många andra statliga företag bedöms kostnaderna bli mycket höga i förhållande till den ringa ekonomiska nytta som väntas erhållas. Nyttokostnadskvoten bedöms bli extra liten i statliga företag med utländska dotterbolag och i företag som spelar mot tunga marknadskrafter. Om en ny skyldighet införs för vissa statliga företag, så måste först noga övervägas vilka statliga företag som bör omfattas av den. Sannolikt bör därvid i första hand ingå: de flesta statliga stiftelserna, de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhällsintressen, samt de flesta statliga företag med annan associationsrättlig form (än aktiebolag eller stiftelse). Samtidigt bör dock först prövas om inte dessa företag med fördel kan göras om till statliga myndigheter istället. Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Christina von Greyerz, chef för Verkledningsstaben, och chefsjurist Hans Sundström, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Hans Sundström POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Uppdraget och dess genomförande OSEK:s uppdrag till Statskontoret Statskontorets genomförande av uppdraget 11 2 Utgångspunkt: Nuvarande regelverk Principen om att offentlighetsprincipen skall gälla hos vissa kommunal företag Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag Tidsperiod för konsekvenserna 16 3 Strukturering och avgränsning av problemet Uppdelning i diskuterbara problem Indelning i huvudproblem och sidoproblem Typer av ekonomiska konsekvenser 27 4 Uppskattad kostnad för offentlighetsprincipen i dag Statliga myndigheter Kommunala bolag Sammanställning av kostnaden för offentlighetsprincipen i dag Likheter och skillnader mellan statliga och kommunala företagskostnader 40 5 Synpunkter från de intervjuade företagen Generella synpunkter Bolag som arbetar på en marknad under konkurrens Bolag med visst samhällsintresse och visst inslag av monopol Bolag med visst samhällsintresse som verkar inom kulturområdet och som får medel från det allmänna Stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande 49 6 Uppskattad kostnad att införa offentlighetsprincipen för statliga företag Hur stora är investeringskostnaderna? Hur många behöver nyanställas? Utbildningskostnad? Hur stora blir de årliga driftkostnaderna? 56 Bilagor 1 Uppdraget 59 2 Statskontorets enkät 61 5

6 6

7 Sammanfattning OSEK har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av om rätten att ta del av allmänna handlingar samt sekretesslagen och arkivlagen kommer att tillämpas i företag där staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Statskontorets bedömningar Det är viktigt att noga välja vilka statliga företag som bör omfattas av en ny skyldighet. Statskontoret bedömer att den i rapporten identifierade målgruppen om 76 företag sannolikt behöver ses över. Dels kan det finnas några fler företag som bör ingå i diskussionen. Framför allt synes det inte lika effektivt för alla företag att omfattas av en ny skyldighet. Statskontoret har därför delat in målgruppens företag i följande fyra grupper för fortsatta diskussioner om införande av en ny skyldighet. Företagen i tre av de fyra grupperna bedöms ha olika prioritet för att genom en ny skyldighet nå rimliga insynsmål utan att dessa kostar för mycket. * Högst prioritet: Den grupp av företag med sannolikt lägst kostnad består av 44 företag med cirka 30 tusen anställda. Investeringarna bedöms bli 30 Mkr och de årliga driftkostnaderna 8 Mkr/år. Företagen i denna grupp är: 17 aktiebolag med av regeringen markerade särskilda samhällsintressen Alla (25) statliga stiftelser Alla (2) statliga företag med andra associationsformer. * Lägre prioritet: En grupp som bedöms ha högre kostnad består av 17 statliga aktiebolag, vilka alla av regeringen är markerade att ha marknadsmässiga resultatkrav. De har cirka 9 tusen anställda. Investeringarna bedöms bli 15 Mkr och de årliga driftkostnaderna 4 Mkr/år. * Oklar prioritet: En tredje grupp innehåller fyra företag med oklara förutsättningar: För tre av dem är det oklart hur man bör se på vissa konkurrensskäl mot en ny skyldighet. Och för det fjärde företaget är det oklart hur man bör se på hälsopolitiska skäl mot en ny skyldighet kontra olika argument för en sådan skyldighet. * Lägst prioritet: Den fjärde gruppen omfattar elva företag som bedöms ha de tydligast starka skälen för att vara tveksam till en ny skyldighet. Tre av dessa företag är under avveckling och det synes därför tveksamt att införa en ny skyldighet för dem. Ett företag är utlandsregistrerat och det synes bland annat därför opraktiskt att försöka införa regler för det. Och sju företag har till synes tunga marknadsskäl som leder till höga kostnader vid en ny skyldighet. 7

8 Prioritet Antal företag Typer av statliga företag Antal anställda Invest. Mkr Årskostn Mkr/år Högst 44 Stiftelser mm + Samhällsintresse AB Lägre 17 De flesta marknadsmässiga AB Oklar 4 Vissa AB med oklara skäl för och mot Lägst 11 AB med tyngst kostnads-skäl mot Sum 76 Alla majoritetsägda statliga företag Statskontoret bedömer att ovanstående kostnader är grovt uppskattade och att verklighetens konsekvenser för företagen kan ligga inom cirka plus 75 eller minus 50 procent av de ovan angivna uppskattningarna. Sysselsättningseffekten Statskontoret har bedömt att en nyskyldighet för statliga företag skulle medföra följande ökning i sysselsättningen: Prioritet Antal företag Antal anställda nu Bedömt tillkommande personalbehov Högst årsarbetskrafter Lägre årsarbetskrafter Oklar årsarbetskrafter Lägst årsarbetskrafter Summa årsarbetskrafter Dessa sysselsättningseffekter för företagen ingår i ovan redovisade årliga driftkostnader. Osäkerheten är lika stor här som där. Företagen negativa Ett samfällt intryck från kontaktade statliga företag är att de anser att insynen är tillräcklig med nuvarande regelverk, att offentlighetsprincipen inte är lämplig för dem, samt att det för de flesta statliga företag inte är lämpligt att jämföra förhållandena med kommunala företag. Statskontoret bedömer att många av argumenten är tunga när det gäller betydelsefulla skillnader mellan kommunala företag i allmänhet och flera av de statliga företagen. En ny skyldighets kostnad relativt dagens Statskontoret finner att införande av offentlighetsprincipen för alla statliga företag där staten har ett dominerande rättsligt inflytande blir dyrt jämfört med de cirka 550 Mkr per år som offentlighetsprincipen bedöms kosta idag enligt följande översikt: Statliga myndigheter Kommunala myndigheter Kommuners och landstings företag Summa 460 Mkr/år 60 Mkr/år 30 Mkr/år 550 Mkr/år 8

9 För många av de statliga företagen bedöms det dock bli fråga om mycket små investeringar och årliga driftkostnader. Det rör då främst de små företagen i gruppen Högst prioritet. För många av dessa kan det dock ifrågasättas om det inte är mer effektivt att göra om dem till statliga myndigheter istället. Sekundära kostnader till följd av en ny skyldighet För många företag, inte minst i gruppen Lägst prioritet, bedöms en betydligt dyrare konsekvens bli en minskning i företagens marknadsvärden genom att deras affärsmöjligheter minskar. Det har inte ingått i uppdraget att kvantifiera den minskningen. För samma grupp bedöms också statens kostnader för domstolväsendet öka som följd av att många frågor väntas ställas till marknadsutsatta statliga företag. När efterfrågade handlingar inte lämnas ut med hänsyn till affärssekretess, så väntas under flera år domstolsprövningar behöva ske. Ytterligare en statlig kostnad som tillkommer är administrationen av regelverkets tillämpning. Denna kostnad bedöms kunna bli störst för det hundratals dotterbolag som finns under flera av de identifierade direkt ägda statliga aktiebolagen. Det rättsliga inflytandet över många av dessa dotterbolag kan ändras med tiden. Marknadskrafterna kräver även att ändringar sker i de listor över företagsspecifika typer av handlingar som för vissa företag måste sannolikt undantas från handlingsoffentlighet. Dessa typer av ändringar torde kräva administrativa beslut av ett nytt regelverk. Volymökning till följd av en ny skyldighet För företag i gruppen Högst prioritet bedöms den efterfrågade volymen handlingar bli mycket liten. Det torde för dessa företag främst bli fråga om frågor från massmedia rörande etik: förväntade typexempel är VD:s representation och resor samt kostnader och omständigheter kring företagets konferensresor. Den typen av frågor kan tänkas (i liten omfattning) ställas även till de andra grupperna av statliga företag, men där bedöms det i betydligt högre grad bli frågor från konkurrenter och andra marknadsintressenter. De frågorna kommer då att bli många i syfte att försöka komma åt den intressanta information som av domstolarna inte anses skyddad av sekretesslagen. Företagen kommer därför att få ägna tid att tillämpa sekretesslagen och att lämna ut delar av allmänna handlingar som bedömts vara offentliga. Definition av självkostnader Om en ny skyldighet ska införas kommer en central fråga att bli hur de berörda företagen ska få ta betalt för utlämnade kopior av handlingar. Stat och kommun har olika självkostnadsbegrepp och bägge dessa typer av självkostnader kommer att täcka företagens kostnader dåligt. 9

10 Ändring av sekretesslagen Sekretesslagen kan komma att behöva ändras. Stiftelsen Ájtte, Svensk fjälloch samemuseum kan behöva sekretess för vissa handlingar som anger begravningsplatser och offerplatser. Dessa platser kan också behöva ett rättsligt skydd eftersom de inte är lämpliga som allmänna besöksmål. Statskontorets slutsatser För många statliga företag blir kostnaderna små. För många andra statliga företag bedöms kostnaderna bli mycket höga i förhållande till den ringa ekonomiska nytta som väntas erhållas. Nyttokostnadskvoten bedöms bli extra liten i statliga företag med utländska dotterbolag och i företag som spelar mot tunga marknadskrafter. Statskontorets slutsats är att utländska företag svårligen kan omfattas av en ny skyldighet. Om en ny skyldighet införs för vissa statliga företag, så måste först noga övervägas vilka statliga företag som bör omfattas av den. Sannolikt bör därvid i första hand ingå: de flesta statliga stiftelserna, de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhällsintressen, samt de flesta statliga företag med annan associationsrättlig form (än aktiebolag eller stiftelse). Samtidigt bör dock först prövas om inte dessa företag med fördel kan göras om till statliga myndigheter istället. Statskontorets uppfattning är att det kan vara mest effektivt och minst kostsamt att ombilda dessa företag och stiftelser till myndigheter. 10

11 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 OSEK:s uppdrag till Statskontoret Den parlamentariska Offentlighets- och sekretesskommittén (OSEK, dir 1998:32) har bl.a. i uppdrag att kartlägga vilka faktorer som har varit avgörande för i vilken utsträckning insyn råder i kommunala respektive statliga företag. Kommittén skall vidare överväga om det är lämpligt med en enhetlig syn på offentlighetsprincipens tillämplighet när det gäller dessa företag. OSEK har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av om rätten att ta del av allmänna handlingar samt sekretesslagen och arkivlagen kommer att tillämpas i företag där staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Konsekvensanalysen bör enligt uppdraget utgå från att begreppet rättsligt bestämmande inflyttande har samma innebörd som för kommunala företag. En annan utgångspunkt skall vara att endast bolagens huvudkontor är aktuella. Vidare skall i tillämpliga delar tidigare konsekvensanalys av en skyldighet för myndighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form (dnr 2000/318-5) och det ekonomiska utfallet av att en liknande reform genomfördes 1995 för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och handelsbolag där kommuner och/eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande i tillämpliga delar beaktas. Föreliggande rapport utgör Statskontorets redovisning och slutsatser av uppdraget. Rapporten innehåller en analys av uppskattade konsekvenser med hänsyn till OSEK:s överväganden i uppdraget till Statskontoret. Uppdraget återfinns i sin helhet i bilaga Statskontorets genomförande av uppdraget Uppdraget har genomförts av chefsjurist Hans Sundström och konsult Harald Berg. Projektledarskapet har växlat mellan dessa båda under olika perioder av uppdragets genomförande. Informationsinhämtande har skett i huvudsak genom följande aktiviteter: Enkätundersökning gentemot statliga myndigheter Enkätundersökning gentemot kommunala bolag 11

12 Intervjuer och kontakter med statliga bolag och stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande Deltagande i möte med företrädare för kommunala bolag Konsekvensanalys av skyldighet för myndighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form (OSEK 2000) Den statliga enkäten skickades år 2000 till 61 statliga myndigheter varav 58 myndigheter då inkom med svar. Enkäten till bolag i kommuner och landsting skickades i mars 2004 till 11 bolag, varav alla bolag inkom med svar. Bolag från Stockholm, Göteborg och Malmö har besvarat enkäten. Enkäten till bolagen återfinns i bilaga 2. Statskontoret har vidare genomfört ett antal separata djupintervjuer med statliga bolag och stiftelser. Djupintervjuer har gått till på ett liknande sätt och samma underlagsfrågor har används. De statliga företagen har givits möjlighet att redovisa vilka typer av kostnader och arbetsinsatser som kan tillkomma om offentlighetsprincipen införs och tillämpas av företaget. Urvalet av bolag och stiftelser har gjort efter samråd med departementsföreträdare i OSEK enligt följande: Bolag som arbetar på en marknad under konkurrens. Posten AB, SJ AB och Vattenfall AB har utgjort intervjuobjekt i denna kategori. Bolag med visst samhällsintresse och visst inslag av monopol. I denna del har Apoteket AB intervjuats. Bolag med visst samhällsintresse som verkar inom kulturområdet och som får medel från det allmänna. Här har Kungliga Dramatiska Teatern AB utgjort intervjuobjekt. Stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande. Här har stiftelsen Ájtte, Svensk fjäll- och samemuseum samt stiftelsen Skansen intervjuats. Statskontoret har också tillsammans med OSEK:s sekretariat, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet även deltagit i ett möte med kommunala bolag. Rapportens kalkyler och bedömningar är utförda enligt den stegvisa metod som sammanfattas i Tablå A. 12

13 Tablå A: Använd utredningsmetod Steg Inflöde Aktivitet Utflöde 1 Sammanställ historiska erfarenheter Statliga och kommunala myndigheters kostnader år 2000 Komplettera med enkät till kommunala företag Sysselsättningseffekt, årskostnader och investeringar historiskt (kap 4) 2 Definiera målgruppen Identifierade statliga företag Gruppera m.h.t prioritet och intervjua ett urval företag Problemlista (kap 3), företagens synpunkter (kap 5+6.5) och kostnadsuppskattningar (kap 6.1) 3 Uppskatta antal arbetsställen Verksamhetsbeskrivningar och antal anställda per företag Uppskatta antal arbetsställen per företag och dela in m.h.t dyrhetsgrad Initiala investeringar per prioritetsgrupp av företag (kap 6.1) 4 Uppskatta sysselsättningseffekter De flesta företagens antal anställda Uppskatta antal registratorer och promilletal för utlämnande Personalbehov per prioritetsgrupp av företag (kap 6.2) 5 Bedöm årskostnader Uppskattat personalbehov Uppskatta årskostnad per handläggande person Årskostnader per prioritetsgrupp av företag (kap 6.3) 6 Presentera Ovanstående delresultat Bedöm osäkerheter och formulera slutsatser Sammanfattningen 13

14 14

15 2 Utgångspunkt: Nuvarande regelverk Nuvarande regelverk beskrivs här kortfattat som en utgångspunkt för konsekvensanalysen. 2.1 Principen om att offentlighetsprincipen skall gälla hos vissa kommunal företag Sedan år 1995 skall företag där en kommun eller ett landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar samt vid tillämpningen av sekretesslagen och arkivlagen. En kommun eller ett landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans med andra kommuner eller landsting 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Vid bedömningen av om ett rättsligt bestämmande inflytande föreligger skall inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på sätt som anges ovan anses utövat av kommunen eller landstinget. 2.2 Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag innebär att reglerna i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen (TF) om handlingsoffentlighet skall tillämpas i de statliga bolag och i stiftelser (företagen) som har ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande. Därtill tillkommer att företagen och stiftelserna också med det tillkommande nya regelverket har att tillämpa sekretesslagen och arkivlagen. Beslut att inte lämna ut handlingar kan överklagas hos förvaltningsdomstol och bli föremål för granskning av JO eller JK. Handlingar som inkommer eller upprättas hos företagen skall diarieföras. De regler som företagen dagligen har att hantera kan grovt beskrivas på följande sätt: 15

16 Omfattning Varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Av TF framgår det också att utlänningar har rätt att ta del av allmänna handlingar, men denna rättighet kan inskränkas genom bestämmelser i vanlig lag. Handling I TF förklaras vad som avses med begreppet handling. Förutom framställningar i skrift eller bild av traditionellt slag räknas också tekniska upptagningar dit. Dessa upptagningar kännetecknas av att det behövs ett tekniskt hjälpmedel för att kunna läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta dem. En handling kan alltså inte bara vara ett papper med skrift eller bilder utan också t.ex. en upptagning för automatiserad behandling. Handlingsoffentligheten (offentlighetsprincipen) omfattar således både traditionella handlingar, såsom pappersdokument av olika slag, som datorbaserade uppgifter i myndigheternas informationssystem. Allmän handling En handling är allmän, om den förvaras hos myndigheten och enligt 2 kapitlet 6 eller 7 TF är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Diarieföring Regler om diarieföring finns i 15 kapitlet sekretesslagen. Myndigheterna är skyldiga att registrera handlingar som kommer in till eller upprättas vid myndigheten. Denna registrering kallas vanligen diarieföring. Sekretess Även när en handling är att anse som allmän handling kan sekretesslagen lägga hinder i vägen för utlämnandet. Sekretesslagen omfattar uppgifter i såväl traditionella handlingar som upptagningar för automatiserad behandling. Två grundläggande förutsättningar för utlämnande enligt TF är att handlingen dels är att anse som allmän handling, dels inte är föremål för sekretess. Anonymitetsskyddet En myndighet får enligt TF inte på grund av att någon begär att få ta del av allmän handling efterforska vem sökanden är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. 2.3 Tidsperiod för konsekvenserna Som en förutsättning för att bedöma ekonomiska konsekvenser diskuteras här när dessa kan falla ut på en tidsaxel. Slutsatsen är att kostnaderna hante- 16

17 ras som om reformen genomförs nu (våren 2004), trots att det rör konsekvenser många år framåt i tiden och att många osäkra faktorer tillkommer fram till ett genomförande. Scenario för reformens implementering: Under antagande av att OSEK under hösten 2004 föreslår att statliga företag ska kunna omfattas av offentlighetsprincipen, kan följande grova scenario skisseras: Processmoment före ett ikraftträdande Månader 1 Regeringen bereder ärendet och sänder på remiss Remisstid Remissammanställning och politisk beredning 6 4 Kompletterande utredningar om vilka företag som ska omfattas Propositionsskrivning 4 6 Lagrådsremiss Riksdagsbehandling 3 Summa Det skulle således kunna betyda att en reform skulle kunna börja tillämpas från tidigast säg den 1 januari Om de juridiska och marknadsekonomiska problemen är mindre än vad som förutses här, kanske ett ikraftträdande skulle kunna ske den 1 januari 2007 istället. Kort-scenario: Om staten istället skulle välja att besluta om att införa offentlighetsprincipen i bara de typer av statliga företag, där reformen bedöms bli mindre kontroversiell och mindre tekniskt-juridiskt komplicerad 1, kan följande tidsaxel skisseras: Processmoment före ett ikraftträdande Månader 1 Regeringen bereder ärendet och sänder på remiss Remisstid Remissammanställning och politisk beredning 3 4 Propositionsskrivning 4 5 Lagrådsremiss 1 6 Riksdagsbehandling 2 Summa Det skulle således kunna betyda att en reform skulle kunna börja tillämpas från tidigast säg den 1 januari Det vill säga de flesta företagen i gruppen med högst prioritet. 17

18 18

19 3 Strukturering och avgränsning av problemet Det är många problem som måste hanteras om man ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att införa en skyldighet för statliga företag att lämna ut allmänna handlingar och tillämpa sekretesslagen samt arkivlagen. När det står mycket kort tid till förfogande för att göra dessa bedömningar är det extra viktigt att strukturera problemen i hanterliga delar och att tillämpa effektiva metoder för att komma fram till trovärdiga svar. 3.1 Uppdelning i diskuterbara problem Här diskuteras ett antal metodmässiga och principiella problem som underlag för Statskontorets hantering av uppdraget och bedömningar Målgruppen: Vilka statliga företag ska omfattas? Utgångspunkten är OSEK:s PM7 Statliga företag och regeringens skrivelse 2002/03:120 Företag med statligt ägande Sannolikt finns det ytterligare ett litet antal statligt ägda företag som inte är med i dessa förteckningar, speciellt beträffande företag med andra associationsformer än aktiebolag och stiftelser. Statskontoret bedömer dock att för syftet med föreliggande rapport, så saknar det betydelse. Ett mer betydelsefullt problem är att bestämma vilka företagen är, över vilka staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Ett första problem är således: Vilka företag ingår i målgruppen med den definitionen? Ska målgruppen till exempel innehålla de bolag, som skapats just för att komma bort från offentlighetsprincipen och för att därigenom kunna verka på lika villkor som sina konkurrenter? Hur stor del av företagen ska ingå? För en del av de statligt ägda aktiebolagen finns det många dotterbolag. Dotterbolag? Antalet dotterbolag är inte inventerat men sannolikt finns det hundratals. Om dessa (eller de svenskregistrerade av dem) skulle omfattas av offentlighetsprincipen, så uppstår ett omfattande problem att identifiera vilka de är. Det är också sannolikt en mycket dynamisk mängd bolag, vars ägarandelar dessutom ofta kan ändras. * Korsäganden? Det kan mycket lätt uppkomma invecklade koncernförhållanden med sådana korsäganden att det blir otydligt när staten har ett rättsligt dominerande inflytande över vissa dotterbolag. Således omfattar till 19

20 exempel Vattenfallskoncernen ett mycket stort antal företag, varav de flesta i utlandet (främst i Tyskland, Polen och Finland). Koncernen är i snabb dynamisk omvandling och verksamheten är i mycket hög grad integrerad över nationsgränser och företagsgränser. Genom många samarbetsavtal och andra avtal (som ofta är hemliga och måste förbli hemliga enligt avtalen) kan det (för korta eller långa tidsperioder) bli otydligt om den svenska staten har ett rättsligt dominerande inflytande över ett delägt företag. * Koncernincitament? Det är inte heller lätt, om man försöker koncentrera intresset till bara moderbolagen. Posten AB har således mindre än fem anställda och har valt att lägga huvuddelen av (den politiskt och massmedialt) intressanta verksamheten i ett av sina dotterbolag (Posten Sverige AB). Men skulle offentlighetsprincipen bara gälla delar av en statlig företagskoncern kan man tänka sig att det inte dröjer länge innan statligt ägda koncerner omstruktureras för att minska befarade eller upplevda problem med offentlighetsprincipens tillämpning. * Utlandsföretag? Ska svenska företag som är registrerade utomlands enligt utländsk lagstiftning ingå i målgruppen? Således har exempelvis Posten AB cirka 72 dotterbolag, varav 25 är utländska och registrerade i 15 olika länder (i fyra världsdelar). Och Vattenfall AB har ett 60-tal koncernbolag (varav 21 utländska) plus minst 25 delägda intressebolag i många länder. Många av dessa utlandsföretag är helägda, men det finns också delägda dotterbolag. Här förutsätts att utlandsföretagen inte ingår i målgruppen. (En sådan förutsättning innebär risk för att ett syfte med offentlighetsprincipen kan missas: Det kan lätt inbjuda till att förlägga potentiellt massmedialt intressant verksamhet i utlandsdelarna av koncernen). * Utlandsägda svenska företag? Om man definierar målgruppen till att omfatta svenska företag (typfall: aktiebolag med säte i Sverige) så kan det likväl bli definitionsproblem. Som exempel kan nämnas att Posten AB har ett helägt dotterbolag med säte i Bröndby i Danmark. Det bolaget har flera dotterbolag, varav ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Det är således till 100 % ägt av ett utländskt företag (som visserligen till 100 procent är ägt av Posten AB). Gissningsvis skulle det kunna ingå i målgruppen, trots att företaget formellt sett är utlandsägt Initiala effekter som kostar Det finns flera problem som har med initiala kostnaderna av en reform att göra: Retroaktivitet? En fråga som kommit från statliga företag som tidigare varit affärsverk är: Är det tänkt att offentlighetsprincipen ska tillämpas retroaktivt, eller ska den tillämpas från och med den dag den införs kanske 20

21 med någon övergångs- eller införandeperiod? Här förutsätts att offentlighetsprincipen inte skall tillämpas retroaktivt för statliga företag. Uppdelad retroaktivitet? Statliga företag som tidigare varit affärsverk kan ha arkiv som tidigare haft handlingsoffentlighet. Om Posten skulle omfattas av offentlighetsprincipen, så uppstår frågan: Ska arkivhandlingar från tiden före år 1994 (då Posten bolagiserades) omfattas, men inte handlingar från mellan år 1994 och ikraftträdandet av en ny offentlighetsprincip? Här förutsätts för kostnadskalkyleringen att offentlighetsprincipen inte skall tillämpas retroaktivt ens för handlingar som eventuellt varit offentliga före bolagisering. Nuvarande informationssystem? Vilka system för informationshantering har de statliga företagen idag? Om ett statligt företag har ett fungerande diariesystem av samma typ som ett statligt ämbetsverk, så skulle offentlighetsprincipen bara ge en liten kostnadseffekt. Det blir då mest fråga om utbildning i offentlighetsprincipen och sekretesslagens tillämpning och möjligen att skapa lokaler för allmänhetens tillträde. Men om ett statligt företag inte har något personal eller några rutiner för diarieföring och arkivering så blir det dyrare konsekvenser: anställning av registrators- och arkivpersonal samt personalutbildning plus troligen att skapa lokaler för allmänhetens tillträde. Diariekostnad? Vad kostar system för diarieföring och arkivhantering att köpa och installera? Förväntas teknikutvecklingen medföra lägre priser inom några få år, när en reform kan bli aktuell att implementera? Här förutsätts att dagens priser kan användas för kostnadskalkyleringen (Statskontoret har i mars 2004 frågat efter och erhållit offerter från några leverantörer av diariesystem) Utvecklingen av efterfrågan på handlingar Hur kan efterfrågan på uppgifter tänkas bli i framtiden från statliga företag, om offentlighetsprincipen skulle gälla för dem? Utgångspunkten är vad som är känt om efterfrågan idag från statliga och kommunala myndigheter samt från kommunala företag. Efterfrågan via e-post och utlämnande i digitalform kan visserligen tänkas öka volymen med tiden, men samtidigt minskas volymen kraftigt genom att företagen precis som myndigheterna lär sig att på sina hemsidor snabbt lägga ut det som erfarenhetsmässigt är mest efterfrågade handlingar. Någon erfarenhet finns inte nu av hur efterfrågan kan utvecklas, om massuttag i digital form måste tillgodoses. Här förutses, att om regeringen inför 21

Bilaga 3. Statliga bolag

Bilaga 3. Statliga bolag Bilaga 3 Statliga bolag Skr. /11:101 BILAGA 3 Tabellen baseras på respektive bolags årsbokslut som inrapporterats till Regeringskansliet för framställande av årsrapport för företag med statligt ägande.

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL

Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Uttalande om sekretesskydd i förhållande till myndigheter enligt OSL Bakgrund Inför kommande kliniska prövningar skickar LIFs medlemsföretag studieprotokoll till sjukhus inom bl.a. landstingens regi för

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten.

Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (7) Utlämnande av allmänna handlingar Detta dokument innehåller anvisning gällande utlämnande av allmänna handlingar i Region Norrbotten. Syfte Syftet med

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Regeringskansliets ägarförvaltning

Regeringskansliets ägarförvaltning REGERINGSKANSLIETS ÄGARFÖRVALTNING 19 Regeringskansliets ägarförvaltning REGERINGENS FÖRVALTNINGSMANDAT Statens medel och dess övriga tillgångar står till regeringens disposition enligt 9 kap 8 regeringsformen.

Läs mer

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret

Nämndernas serviceskyldighet enligt förvaltningslagen - svar till revisionskontoret ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING STABEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2011-01-25 Handläggare: Inga-Karin Mellberg Telefon: 08-508 14 089 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Nämndernas serviceskyldighet

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 01 DOM 2017-03-13 Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 8403-16 KLAGANDE A ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens beslut den 25 november 2016 i ärende med dnr A819.177/2016, se bilaga A (ej

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar

Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Revisionsrapport Hantering av offentlighetsprincipen registrering av allmänna handlingar Orsa kommun Februari 2008 Christina Norrgård Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Sammanfattande bedömning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 26 juni 2015 KLAGANDE AA Ombud: Chefsjurist Pär Cronhult och biträdande jurist Viktor Robertson Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation.

Post- och telestyrelsen (PTS) är förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar inom postområdet och området för elektronisk kommunikation. REMISSVAR Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1730 Er referens Ju2009/1044/L6 1(5) Rättsserkretariatet Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående

Läs mer

Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104

Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/00584 2011-04-18 Ert Dnr N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation SOU 2010:104 Riksarkivet har tagit del

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar

Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar Polismyndighetens riktlinjer om utlämnande av allmänna handlingar PM 2016:2 Saknr 187 Publicerades den 16 februari 2016 Riktlinjer 2 (7) Avser område/ämne Offentlighet och sekretess Beslutad av/titel Johan

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

BESLUT 20» #r 1 2. Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 26 januari 2011, dnr , se bilaga A

BESLUT 20» #r 1 2. Meddelat i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 26 januari 2011, dnr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 20» #r 1 2 Meddelat i Göteborg Sida l (3) Mål nr 1453-11 KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Box 2039 103 11 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsstyrelsens i beslut

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A

DOM. 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den 10 februari 2009, dm 2008/92:347, se bilaga A < KAMMARRÄTTEN GÖTEBORG Avdelning 1 I DOM 2009-08- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 1372-09 KLAGANDE Uddevalla kommun 451 81 Uddevalla ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Styrelsen för NU-sjukvårdens beslut den

Läs mer

Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2004

Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2004 Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2004 RAPPORT FÖR FÖRETAG MED STATLIGT ÄGANDE JANUARI JUNI 2004 1 FÖRSTA HALVÅRET Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 16,0 (11,6) miljarder

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23)

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-22 S2013/3153/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna (SOU 2013:23) Sammanfattning

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds )

Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds ) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-09-04 Handläggare Sigrún Andersdóttir Telefon: 08-508 25 119 Anette Brännkärr Telefon: 08-508 250 70 Till Socialnämnden 2017-09-19

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-04-21 Fi2015/1581 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Sammanfattande bedömning Den särskilde utredaren

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström

BESLUT RIKS DAG ENS OMBUDSMAN. Dnr Justitieombudsmannen Lars Lindström JO Justitieombudsmannen Lars Lindström RIKS DAG ENS OMBUDSMAN BESLUT Datum 2014-03- 31 Dnr 1874-2013 Sid 1(5) Kritik mot lagmannen vid Gällivare tingsrätt för utformningen av en skrivelse om uttag av avgift

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Telia överlämnar frågan till PTS prövning.

Telia överlämnar frågan till PTS prövning. YTTRANDE HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Mikael Grape Teletillsyn 08-678 55 19 mikael.grape@pts.se DATUM VÅR REFERENS 11 april 2001 Dnr 01-0154/23 Tele2 AB Box 62 164 94 KISTA Telia AB 123

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS

1 (12) 1 Anställning som direktör och chef för Myndigheten för kulturanalys Ku2013/1677/ISS REGERINGEN Expeditions- och rättschefen Maria Eka Ärendeförteckning regeringssammanträde 2013-12-19 Underprotokoll A Nr 41 1 (12) Föredragande: statsrådet Adelsohn Liljeroth Ärende: 1 Anställning som direktör

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn

Ifrågasatt konkurrensbegränsning Norrköpings hamn KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2011-06-22 Dnr 435/2010 1 (5) Norrköpings Hamn och Stuveri Aktiebolag Europa Transport i Norrköping AB c/o Dhunér Järvengren Advokatbyrå Att: Advokat Karl Johan Dhunér

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Rapport för företag med statligt ägande januari mars 2006 Q Q2 Q Q

Rapport för företag med statligt ägande januari mars 2006 Q Q2 Q Q Rapport för företag med statligt ägande januari mars 2006 Q Q2 Q Q Staten är den största företagsägaren i Sverige. I den statliga företagssfären är cirka 190 000 personer anställda. Värdena är mycket stora

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning

7. En nationell nämndmyndighet för prövning av oredlighet i forskning YTTRANDE 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Carl Braunerhielm 08-563 085 38 carl.braunerhielm@uka.se Regeringskansliet Utbildningsdepartementet (Forskningspolitiska enheten) 103 33 Stockholm

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus

Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Bilaga 6 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för AB Alingsås Rådhus Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är AB

Läs mer

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF)

Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) REMISSYTTRANDE 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) (Socialdepartementets dnr 2017/00606/SF) Sammanfattning Försäkringskassan ser positivt

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14) KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-06-29 Dnr 241/2012 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Ekonomiskt värde och samhällsnytta förslag till en ny statlig ägarförvaltning (SOU 2012:14)

Läs mer

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS

OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS OFFENTLIGHET OCH Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam YTTRANDEFRIHET Information kan finnas lagrad på olika sätt, t.ex. skriftliga dokument upptagningar, t.ex. datalagrad information

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2006 Q Q2 Q Q

Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2006 Q Q2 Q Q Rapport för företag med statligt ägande januari juni 2006 Q Q2 Q Q Staten är den största företagsägaren i Sverige. I den statliga företagssfären är cirka 190 000 personer anställda. Värdena är mycket stora

Läs mer

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13)

Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) Sida: 1 av 6 Dnr Af-2016/191118 Datum: 2016-06-21 Avsändarens referens: Ku2016/- 00504/D Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Betänkande av utredningen för ett stärkt civilsamhälle (SOU

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar

Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar YTTRANDE 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Håkan Lövblad Justititedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Förslag till förordning om behandling av personuppgifter

Läs mer

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling

Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling BESLUT Justitieombudsmannen Lars Lindström Datum 2013-03-21 Dnr 440-2012 Sid 1 (5) Kritik mot Länsstyrelsen i Värmlands län angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmän handling Beslutet

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1898-2014 Visma Collectors AB Box 1173 251 11 Helsingborg Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Visma Collectors

Läs mer

Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.)

Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.) Per Matsson, Per Matsson Konsult AB per@permatssonkonsult.se www.permatssonkonsult.se Kommunallagen Offentlighets- och sekretesslagen Arkivlagen Speciallagar (Socialtjänstlagen, LSS, patientdatalagen m.fl.)

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm. SAKEN Utlämnande av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 TV/^A K LJUJYL 2012-07-24 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål^ 3892-12 KLAGANDE Erik Palm Sveriges Television 651 83 Karlstad ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skatteverkets beslut i ärende

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess

Dokumenthantering i EU-projekt. Lagar och regler - Offentlighet och sekretess Dokumenthantering i EU-projekt Lagar och regler - Offentlighet och sekretess OFFENTLIGHETSPRINCIPEN Forskning som bedrivs av myndigheter t.ex. statliga universitet och högskolor lyder under reglerna om

Läs mer

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling

KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå. SAKEN Rätt art ta del av allmän handling KAMMARRÄTTEN FVOA/T Mal nr 2090-14 LJ \J1V1 Avdelning l 2014-10-23 Meddelad i Jönköping l KLAGANDE Mats Berglund c/o Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation (SNOFED) Hågesta 881 41 Sollefteå ÖVERKLAGAT

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)

En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-09-29 Fö2016/01252/MFI Regeringskansliet Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) Statskontoret

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 juni 2016 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) Ombud för samtliga: Skattejurist Benny Lundin Lundin

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2009 KLAGANDE AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sveriges Riksbanks beslut den 2 juni 2009 i ärende Dnr 2009-496-STA, se bilaga SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen

Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv. Johan Bålman, E-delegationen Sociala medier ur ett rättsligt perspektiv Johan Bålman, E-delegationen I stora drag. 1. Klargöra ändamålet 2. Myndigheten Anställda 3. Identifiera rättsliga krav Åstadkomma en god offentlighetsstruktur

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-05-16 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-05-12 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 25 maj kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6)

Betänkandet SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (Dnr Ju2010/1020/L6) Yttrande Ärendenummer AD 364/2010 851 81 Sundsvall 2010-06-10 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ulrika.nydevik@justice.ministry.se

Läs mer