Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag"

Transkript

1 2004:14 Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag En konsekvensanalys

2

3 MISSIV DATUM DIARIENR /163-5 ERT DATUM ER BETECKNING Offentlighets- och sekretesskommittén Box Malmö Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag. En konsekvensanalys Offentlighets- och sekretesskommittén har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av kommitténs överväganden när det gäller införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga företag. I föreliggande rapport Införandet av rätt att ta del av allmänna handlingar i statliga företag. En konsekvensanalys (2004:14) redovisar Statskontoret sina slutsatser. Statskontoret har funnit att för många statliga företag blir kostnaderna små. För många andra statliga företag bedöms kostnaderna bli mycket höga i förhållande till den ringa ekonomiska nytta som väntas erhållas. Nyttokostnadskvoten bedöms bli extra liten i statliga företag med utländska dotterbolag och i företag som spelar mot tunga marknadskrafter. Om en ny skyldighet införs för vissa statliga företag, så måste först noga övervägas vilka statliga företag som bör omfattas av den. Sannolikt bör därvid i första hand ingå: de flesta statliga stiftelserna, de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhällsintressen, samt de flesta statliga företag med annan associationsrättlig form (än aktiebolag eller stiftelse). Samtidigt bör dock först prövas om inte dessa företag med fördel kan göras om till statliga myndigheter istället. Generaldirektör Knut Rexed har beslutat i detta ärende. Direktör Christina von Greyerz, chef för Verkledningsstaben, och chefsjurist Hans Sundström, föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen. Enligt Statskontorets beslut Hans Sundström POSTADRESS: Box 2280, Stockholm. BESÖKSADRESS: Norra Riddarholmshamnen 1. TELEFON VXL: FAX:

4

5 Innehåll Sammanfattning 7 1 Uppdraget och dess genomförande OSEK:s uppdrag till Statskontoret Statskontorets genomförande av uppdraget 11 2 Utgångspunkt: Nuvarande regelverk Principen om att offentlighetsprincipen skall gälla hos vissa kommunal företag Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag Tidsperiod för konsekvenserna 16 3 Strukturering och avgränsning av problemet Uppdelning i diskuterbara problem Indelning i huvudproblem och sidoproblem Typer av ekonomiska konsekvenser 27 4 Uppskattad kostnad för offentlighetsprincipen i dag Statliga myndigheter Kommunala bolag Sammanställning av kostnaden för offentlighetsprincipen i dag Likheter och skillnader mellan statliga och kommunala företagskostnader 40 5 Synpunkter från de intervjuade företagen Generella synpunkter Bolag som arbetar på en marknad under konkurrens Bolag med visst samhällsintresse och visst inslag av monopol Bolag med visst samhällsintresse som verkar inom kulturområdet och som får medel från det allmänna Stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande 49 6 Uppskattad kostnad att införa offentlighetsprincipen för statliga företag Hur stora är investeringskostnaderna? Hur många behöver nyanställas? Utbildningskostnad? Hur stora blir de årliga driftkostnaderna? 56 Bilagor 1 Uppdraget 59 2 Statskontorets enkät 61 5

6 6

7 Sammanfattning OSEK har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av om rätten att ta del av allmänna handlingar samt sekretesslagen och arkivlagen kommer att tillämpas i företag där staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Statskontorets bedömningar Det är viktigt att noga välja vilka statliga företag som bör omfattas av en ny skyldighet. Statskontoret bedömer att den i rapporten identifierade målgruppen om 76 företag sannolikt behöver ses över. Dels kan det finnas några fler företag som bör ingå i diskussionen. Framför allt synes det inte lika effektivt för alla företag att omfattas av en ny skyldighet. Statskontoret har därför delat in målgruppens företag i följande fyra grupper för fortsatta diskussioner om införande av en ny skyldighet. Företagen i tre av de fyra grupperna bedöms ha olika prioritet för att genom en ny skyldighet nå rimliga insynsmål utan att dessa kostar för mycket. * Högst prioritet: Den grupp av företag med sannolikt lägst kostnad består av 44 företag med cirka 30 tusen anställda. Investeringarna bedöms bli 30 Mkr och de årliga driftkostnaderna 8 Mkr/år. Företagen i denna grupp är: 17 aktiebolag med av regeringen markerade särskilda samhällsintressen Alla (25) statliga stiftelser Alla (2) statliga företag med andra associationsformer. * Lägre prioritet: En grupp som bedöms ha högre kostnad består av 17 statliga aktiebolag, vilka alla av regeringen är markerade att ha marknadsmässiga resultatkrav. De har cirka 9 tusen anställda. Investeringarna bedöms bli 15 Mkr och de årliga driftkostnaderna 4 Mkr/år. * Oklar prioritet: En tredje grupp innehåller fyra företag med oklara förutsättningar: För tre av dem är det oklart hur man bör se på vissa konkurrensskäl mot en ny skyldighet. Och för det fjärde företaget är det oklart hur man bör se på hälsopolitiska skäl mot en ny skyldighet kontra olika argument för en sådan skyldighet. * Lägst prioritet: Den fjärde gruppen omfattar elva företag som bedöms ha de tydligast starka skälen för att vara tveksam till en ny skyldighet. Tre av dessa företag är under avveckling och det synes därför tveksamt att införa en ny skyldighet för dem. Ett företag är utlandsregistrerat och det synes bland annat därför opraktiskt att försöka införa regler för det. Och sju företag har till synes tunga marknadsskäl som leder till höga kostnader vid en ny skyldighet. 7

8 Prioritet Antal företag Typer av statliga företag Antal anställda Invest. Mkr Årskostn Mkr/år Högst 44 Stiftelser mm + Samhällsintresse AB Lägre 17 De flesta marknadsmässiga AB Oklar 4 Vissa AB med oklara skäl för och mot Lägst 11 AB med tyngst kostnads-skäl mot Sum 76 Alla majoritetsägda statliga företag Statskontoret bedömer att ovanstående kostnader är grovt uppskattade och att verklighetens konsekvenser för företagen kan ligga inom cirka plus 75 eller minus 50 procent av de ovan angivna uppskattningarna. Sysselsättningseffekten Statskontoret har bedömt att en nyskyldighet för statliga företag skulle medföra följande ökning i sysselsättningen: Prioritet Antal företag Antal anställda nu Bedömt tillkommande personalbehov Högst årsarbetskrafter Lägre årsarbetskrafter Oklar årsarbetskrafter Lägst årsarbetskrafter Summa årsarbetskrafter Dessa sysselsättningseffekter för företagen ingår i ovan redovisade årliga driftkostnader. Osäkerheten är lika stor här som där. Företagen negativa Ett samfällt intryck från kontaktade statliga företag är att de anser att insynen är tillräcklig med nuvarande regelverk, att offentlighetsprincipen inte är lämplig för dem, samt att det för de flesta statliga företag inte är lämpligt att jämföra förhållandena med kommunala företag. Statskontoret bedömer att många av argumenten är tunga när det gäller betydelsefulla skillnader mellan kommunala företag i allmänhet och flera av de statliga företagen. En ny skyldighets kostnad relativt dagens Statskontoret finner att införande av offentlighetsprincipen för alla statliga företag där staten har ett dominerande rättsligt inflytande blir dyrt jämfört med de cirka 550 Mkr per år som offentlighetsprincipen bedöms kosta idag enligt följande översikt: Statliga myndigheter Kommunala myndigheter Kommuners och landstings företag Summa 460 Mkr/år 60 Mkr/år 30 Mkr/år 550 Mkr/år 8

9 För många av de statliga företagen bedöms det dock bli fråga om mycket små investeringar och årliga driftkostnader. Det rör då främst de små företagen i gruppen Högst prioritet. För många av dessa kan det dock ifrågasättas om det inte är mer effektivt att göra om dem till statliga myndigheter istället. Sekundära kostnader till följd av en ny skyldighet För många företag, inte minst i gruppen Lägst prioritet, bedöms en betydligt dyrare konsekvens bli en minskning i företagens marknadsvärden genom att deras affärsmöjligheter minskar. Det har inte ingått i uppdraget att kvantifiera den minskningen. För samma grupp bedöms också statens kostnader för domstolväsendet öka som följd av att många frågor väntas ställas till marknadsutsatta statliga företag. När efterfrågade handlingar inte lämnas ut med hänsyn till affärssekretess, så väntas under flera år domstolsprövningar behöva ske. Ytterligare en statlig kostnad som tillkommer är administrationen av regelverkets tillämpning. Denna kostnad bedöms kunna bli störst för det hundratals dotterbolag som finns under flera av de identifierade direkt ägda statliga aktiebolagen. Det rättsliga inflytandet över många av dessa dotterbolag kan ändras med tiden. Marknadskrafterna kräver även att ändringar sker i de listor över företagsspecifika typer av handlingar som för vissa företag måste sannolikt undantas från handlingsoffentlighet. Dessa typer av ändringar torde kräva administrativa beslut av ett nytt regelverk. Volymökning till följd av en ny skyldighet För företag i gruppen Högst prioritet bedöms den efterfrågade volymen handlingar bli mycket liten. Det torde för dessa företag främst bli fråga om frågor från massmedia rörande etik: förväntade typexempel är VD:s representation och resor samt kostnader och omständigheter kring företagets konferensresor. Den typen av frågor kan tänkas (i liten omfattning) ställas även till de andra grupperna av statliga företag, men där bedöms det i betydligt högre grad bli frågor från konkurrenter och andra marknadsintressenter. De frågorna kommer då att bli många i syfte att försöka komma åt den intressanta information som av domstolarna inte anses skyddad av sekretesslagen. Företagen kommer därför att få ägna tid att tillämpa sekretesslagen och att lämna ut delar av allmänna handlingar som bedömts vara offentliga. Definition av självkostnader Om en ny skyldighet ska införas kommer en central fråga att bli hur de berörda företagen ska få ta betalt för utlämnade kopior av handlingar. Stat och kommun har olika självkostnadsbegrepp och bägge dessa typer av självkostnader kommer att täcka företagens kostnader dåligt. 9

10 Ändring av sekretesslagen Sekretesslagen kan komma att behöva ändras. Stiftelsen Ájtte, Svensk fjälloch samemuseum kan behöva sekretess för vissa handlingar som anger begravningsplatser och offerplatser. Dessa platser kan också behöva ett rättsligt skydd eftersom de inte är lämpliga som allmänna besöksmål. Statskontorets slutsatser För många statliga företag blir kostnaderna små. För många andra statliga företag bedöms kostnaderna bli mycket höga i förhållande till den ringa ekonomiska nytta som väntas erhållas. Nyttokostnadskvoten bedöms bli extra liten i statliga företag med utländska dotterbolag och i företag som spelar mot tunga marknadskrafter. Statskontorets slutsats är att utländska företag svårligen kan omfattas av en ny skyldighet. Om en ny skyldighet införs för vissa statliga företag, så måste först noga övervägas vilka statliga företag som bör omfattas av den. Sannolikt bör därvid i första hand ingå: de flesta statliga stiftelserna, de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhällsintressen, samt de flesta statliga företag med annan associationsrättlig form (än aktiebolag eller stiftelse). Samtidigt bör dock först prövas om inte dessa företag med fördel kan göras om till statliga myndigheter istället. Statskontorets uppfattning är att det kan vara mest effektivt och minst kostsamt att ombilda dessa företag och stiftelser till myndigheter. 10

11 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 OSEK:s uppdrag till Statskontoret Den parlamentariska Offentlighets- och sekretesskommittén (OSEK, dir 1998:32) har bl.a. i uppdrag att kartlägga vilka faktorer som har varit avgörande för i vilken utsträckning insyn råder i kommunala respektive statliga företag. Kommittén skall vidare överväga om det är lämpligt med en enhetlig syn på offentlighetsprincipens tillämplighet när det gäller dessa företag. OSEK har uppdragit åt Statskontoret att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av om rätten att ta del av allmänna handlingar samt sekretesslagen och arkivlagen kommer att tillämpas i företag där staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Konsekvensanalysen bör enligt uppdraget utgå från att begreppet rättsligt bestämmande inflyttande har samma innebörd som för kommunala företag. En annan utgångspunkt skall vara att endast bolagens huvudkontor är aktuella. Vidare skall i tillämpliga delar tidigare konsekvensanalys av en skyldighet för myndighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form (dnr 2000/318-5) och det ekonomiska utfallet av att en liknande reform genomfördes 1995 för aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och handelsbolag där kommuner och/eller landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande i tillämpliga delar beaktas. Föreliggande rapport utgör Statskontorets redovisning och slutsatser av uppdraget. Rapporten innehåller en analys av uppskattade konsekvenser med hänsyn till OSEK:s överväganden i uppdraget till Statskontoret. Uppdraget återfinns i sin helhet i bilaga Statskontorets genomförande av uppdraget Uppdraget har genomförts av chefsjurist Hans Sundström och konsult Harald Berg. Projektledarskapet har växlat mellan dessa båda under olika perioder av uppdragets genomförande. Informationsinhämtande har skett i huvudsak genom följande aktiviteter: Enkätundersökning gentemot statliga myndigheter Enkätundersökning gentemot kommunala bolag 11

12 Intervjuer och kontakter med statliga bolag och stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande Deltagande i möte med företrädare för kommunala bolag Konsekvensanalys av skyldighet för myndighet att lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form (OSEK 2000) Den statliga enkäten skickades år 2000 till 61 statliga myndigheter varav 58 myndigheter då inkom med svar. Enkäten till bolag i kommuner och landsting skickades i mars 2004 till 11 bolag, varav alla bolag inkom med svar. Bolag från Stockholm, Göteborg och Malmö har besvarat enkäten. Enkäten till bolagen återfinns i bilaga 2. Statskontoret har vidare genomfört ett antal separata djupintervjuer med statliga bolag och stiftelser. Djupintervjuer har gått till på ett liknande sätt och samma underlagsfrågor har används. De statliga företagen har givits möjlighet att redovisa vilka typer av kostnader och arbetsinsatser som kan tillkomma om offentlighetsprincipen införs och tillämpas av företaget. Urvalet av bolag och stiftelser har gjort efter samråd med departementsföreträdare i OSEK enligt följande: Bolag som arbetar på en marknad under konkurrens. Posten AB, SJ AB och Vattenfall AB har utgjort intervjuobjekt i denna kategori. Bolag med visst samhällsintresse och visst inslag av monopol. I denna del har Apoteket AB intervjuats. Bolag med visst samhällsintresse som verkar inom kulturområdet och som får medel från det allmänna. Här har Kungliga Dramatiska Teatern AB utgjort intervjuobjekt. Stiftelser med ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande. Här har stiftelsen Ájtte, Svensk fjäll- och samemuseum samt stiftelsen Skansen intervjuats. Statskontoret har också tillsammans med OSEK:s sekretariat, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet även deltagit i ett möte med kommunala bolag. Rapportens kalkyler och bedömningar är utförda enligt den stegvisa metod som sammanfattas i Tablå A. 12

13 Tablå A: Använd utredningsmetod Steg Inflöde Aktivitet Utflöde 1 Sammanställ historiska erfarenheter Statliga och kommunala myndigheters kostnader år 2000 Komplettera med enkät till kommunala företag Sysselsättningseffekt, årskostnader och investeringar historiskt (kap 4) 2 Definiera målgruppen Identifierade statliga företag Gruppera m.h.t prioritet och intervjua ett urval företag Problemlista (kap 3), företagens synpunkter (kap 5+6.5) och kostnadsuppskattningar (kap 6.1) 3 Uppskatta antal arbetsställen Verksamhetsbeskrivningar och antal anställda per företag Uppskatta antal arbetsställen per företag och dela in m.h.t dyrhetsgrad Initiala investeringar per prioritetsgrupp av företag (kap 6.1) 4 Uppskatta sysselsättningseffekter De flesta företagens antal anställda Uppskatta antal registratorer och promilletal för utlämnande Personalbehov per prioritetsgrupp av företag (kap 6.2) 5 Bedöm årskostnader Uppskattat personalbehov Uppskatta årskostnad per handläggande person Årskostnader per prioritetsgrupp av företag (kap 6.3) 6 Presentera Ovanstående delresultat Bedöm osäkerheter och formulera slutsatser Sammanfattningen 13

14 14

15 2 Utgångspunkt: Nuvarande regelverk Nuvarande regelverk beskrivs här kortfattat som en utgångspunkt för konsekvensanalysen. 2.1 Principen om att offentlighetsprincipen skall gälla hos vissa kommunal företag Sedan år 1995 skall företag där en kommun eller ett landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter när det gäller rätten att ta del av allmänna handlingar samt vid tillämpningen av sekretesslagen och arkivlagen. En kommun eller ett landsting har ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans med andra kommuner eller landsting 1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen, 2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller 3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag. Vid bedömningen av om ett rättsligt bestämmande inflytande föreligger skall inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på sätt som anges ovan anses utövat av kommunen eller landstinget. 2.2 Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag innebär att reglerna i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen (TF) om handlingsoffentlighet skall tillämpas i de statliga bolag och i stiftelser (företagen) som har ett rättsligt statligt bestämmande inflyttande. Därtill tillkommer att företagen och stiftelserna också med det tillkommande nya regelverket har att tillämpa sekretesslagen och arkivlagen. Beslut att inte lämna ut handlingar kan överklagas hos förvaltningsdomstol och bli föremål för granskning av JO eller JK. Handlingar som inkommer eller upprättas hos företagen skall diarieföras. De regler som företagen dagligen har att hantera kan grovt beskrivas på följande sätt: 15

16 Omfattning Varje svensk medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar. Av TF framgår det också att utlänningar har rätt att ta del av allmänna handlingar, men denna rättighet kan inskränkas genom bestämmelser i vanlig lag. Handling I TF förklaras vad som avses med begreppet handling. Förutom framställningar i skrift eller bild av traditionellt slag räknas också tekniska upptagningar dit. Dessa upptagningar kännetecknas av att det behövs ett tekniskt hjälpmedel för att kunna läsa, avlyssna eller på annat sätt uppfatta dem. En handling kan alltså inte bara vara ett papper med skrift eller bilder utan också t.ex. en upptagning för automatiserad behandling. Handlingsoffentligheten (offentlighetsprincipen) omfattar således både traditionella handlingar, såsom pappersdokument av olika slag, som datorbaserade uppgifter i myndigheternas informationssystem. Allmän handling En handling är allmän, om den förvaras hos myndigheten och enligt 2 kapitlet 6 eller 7 TF är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. Diarieföring Regler om diarieföring finns i 15 kapitlet sekretesslagen. Myndigheterna är skyldiga att registrera handlingar som kommer in till eller upprättas vid myndigheten. Denna registrering kallas vanligen diarieföring. Sekretess Även när en handling är att anse som allmän handling kan sekretesslagen lägga hinder i vägen för utlämnandet. Sekretesslagen omfattar uppgifter i såväl traditionella handlingar som upptagningar för automatiserad behandling. Två grundläggande förutsättningar för utlämnande enligt TF är att handlingen dels är att anse som allmän handling, dels inte är föremål för sekretess. Anonymitetsskyddet En myndighet får enligt TF inte på grund av att någon begär att få ta del av allmän handling efterforska vem sökanden är eller vilket syfte han har med sin begäran i större utsträckning än som behövs för att kunna pröva om hinder föreligger mot att handlingen lämnas ut. 2.3 Tidsperiod för konsekvenserna Som en förutsättning för att bedöma ekonomiska konsekvenser diskuteras här när dessa kan falla ut på en tidsaxel. Slutsatsen är att kostnaderna hante- 16

17 ras som om reformen genomförs nu (våren 2004), trots att det rör konsekvenser många år framåt i tiden och att många osäkra faktorer tillkommer fram till ett genomförande. Scenario för reformens implementering: Under antagande av att OSEK under hösten 2004 föreslår att statliga företag ska kunna omfattas av offentlighetsprincipen, kan följande grova scenario skisseras: Processmoment före ett ikraftträdande Månader 1 Regeringen bereder ärendet och sänder på remiss Remisstid Remissammanställning och politisk beredning 6 4 Kompletterande utredningar om vilka företag som ska omfattas Propositionsskrivning 4 6 Lagrådsremiss Riksdagsbehandling 3 Summa Det skulle således kunna betyda att en reform skulle kunna börja tillämpas från tidigast säg den 1 januari Om de juridiska och marknadsekonomiska problemen är mindre än vad som förutses här, kanske ett ikraftträdande skulle kunna ske den 1 januari 2007 istället. Kort-scenario: Om staten istället skulle välja att besluta om att införa offentlighetsprincipen i bara de typer av statliga företag, där reformen bedöms bli mindre kontroversiell och mindre tekniskt-juridiskt komplicerad 1, kan följande tidsaxel skisseras: Processmoment före ett ikraftträdande Månader 1 Regeringen bereder ärendet och sänder på remiss Remisstid Remissammanställning och politisk beredning 3 4 Propositionsskrivning 4 5 Lagrådsremiss 1 6 Riksdagsbehandling 2 Summa Det skulle således kunna betyda att en reform skulle kunna börja tillämpas från tidigast säg den 1 januari Det vill säga de flesta företagen i gruppen med högst prioritet. 17

18 18

19 3 Strukturering och avgränsning av problemet Det är många problem som måste hanteras om man ska bedöma de ekonomiska konsekvenserna av att införa en skyldighet för statliga företag att lämna ut allmänna handlingar och tillämpa sekretesslagen samt arkivlagen. När det står mycket kort tid till förfogande för att göra dessa bedömningar är det extra viktigt att strukturera problemen i hanterliga delar och att tillämpa effektiva metoder för att komma fram till trovärdiga svar. 3.1 Uppdelning i diskuterbara problem Här diskuteras ett antal metodmässiga och principiella problem som underlag för Statskontorets hantering av uppdraget och bedömningar Målgruppen: Vilka statliga företag ska omfattas? Utgångspunkten är OSEK:s PM7 Statliga företag och regeringens skrivelse 2002/03:120 Företag med statligt ägande Sannolikt finns det ytterligare ett litet antal statligt ägda företag som inte är med i dessa förteckningar, speciellt beträffande företag med andra associationsformer än aktiebolag och stiftelser. Statskontoret bedömer dock att för syftet med föreliggande rapport, så saknar det betydelse. Ett mer betydelsefullt problem är att bestämma vilka företagen är, över vilka staten har ett rättsligt bestämmande inflytande. Ett första problem är således: Vilka företag ingår i målgruppen med den definitionen? Ska målgruppen till exempel innehålla de bolag, som skapats just för att komma bort från offentlighetsprincipen och för att därigenom kunna verka på lika villkor som sina konkurrenter? Hur stor del av företagen ska ingå? För en del av de statligt ägda aktiebolagen finns det många dotterbolag. Dotterbolag? Antalet dotterbolag är inte inventerat men sannolikt finns det hundratals. Om dessa (eller de svenskregistrerade av dem) skulle omfattas av offentlighetsprincipen, så uppstår ett omfattande problem att identifiera vilka de är. Det är också sannolikt en mycket dynamisk mängd bolag, vars ägarandelar dessutom ofta kan ändras. * Korsäganden? Det kan mycket lätt uppkomma invecklade koncernförhållanden med sådana korsäganden att det blir otydligt när staten har ett rättsligt dominerande inflytande över vissa dotterbolag. Således omfattar till 19

20 exempel Vattenfallskoncernen ett mycket stort antal företag, varav de flesta i utlandet (främst i Tyskland, Polen och Finland). Koncernen är i snabb dynamisk omvandling och verksamheten är i mycket hög grad integrerad över nationsgränser och företagsgränser. Genom många samarbetsavtal och andra avtal (som ofta är hemliga och måste förbli hemliga enligt avtalen) kan det (för korta eller långa tidsperioder) bli otydligt om den svenska staten har ett rättsligt dominerande inflytande över ett delägt företag. * Koncernincitament? Det är inte heller lätt, om man försöker koncentrera intresset till bara moderbolagen. Posten AB har således mindre än fem anställda och har valt att lägga huvuddelen av (den politiskt och massmedialt) intressanta verksamheten i ett av sina dotterbolag (Posten Sverige AB). Men skulle offentlighetsprincipen bara gälla delar av en statlig företagskoncern kan man tänka sig att det inte dröjer länge innan statligt ägda koncerner omstruktureras för att minska befarade eller upplevda problem med offentlighetsprincipens tillämpning. * Utlandsföretag? Ska svenska företag som är registrerade utomlands enligt utländsk lagstiftning ingå i målgruppen? Således har exempelvis Posten AB cirka 72 dotterbolag, varav 25 är utländska och registrerade i 15 olika länder (i fyra världsdelar). Och Vattenfall AB har ett 60-tal koncernbolag (varav 21 utländska) plus minst 25 delägda intressebolag i många länder. Många av dessa utlandsföretag är helägda, men det finns också delägda dotterbolag. Här förutsätts att utlandsföretagen inte ingår i målgruppen. (En sådan förutsättning innebär risk för att ett syfte med offentlighetsprincipen kan missas: Det kan lätt inbjuda till att förlägga potentiellt massmedialt intressant verksamhet i utlandsdelarna av koncernen). * Utlandsägda svenska företag? Om man definierar målgruppen till att omfatta svenska företag (typfall: aktiebolag med säte i Sverige) så kan det likväl bli definitionsproblem. Som exempel kan nämnas att Posten AB har ett helägt dotterbolag med säte i Bröndby i Danmark. Det bolaget har flera dotterbolag, varav ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Det är således till 100 % ägt av ett utländskt företag (som visserligen till 100 procent är ägt av Posten AB). Gissningsvis skulle det kunna ingå i målgruppen, trots att företaget formellt sett är utlandsägt Initiala effekter som kostar Det finns flera problem som har med initiala kostnaderna av en reform att göra: Retroaktivitet? En fråga som kommit från statliga företag som tidigare varit affärsverk är: Är det tänkt att offentlighetsprincipen ska tillämpas retroaktivt, eller ska den tillämpas från och med den dag den införs kanske 20

21 med någon övergångs- eller införandeperiod? Här förutsätts att offentlighetsprincipen inte skall tillämpas retroaktivt för statliga företag. Uppdelad retroaktivitet? Statliga företag som tidigare varit affärsverk kan ha arkiv som tidigare haft handlingsoffentlighet. Om Posten skulle omfattas av offentlighetsprincipen, så uppstår frågan: Ska arkivhandlingar från tiden före år 1994 (då Posten bolagiserades) omfattas, men inte handlingar från mellan år 1994 och ikraftträdandet av en ny offentlighetsprincip? Här förutsätts för kostnadskalkyleringen att offentlighetsprincipen inte skall tillämpas retroaktivt ens för handlingar som eventuellt varit offentliga före bolagisering. Nuvarande informationssystem? Vilka system för informationshantering har de statliga företagen idag? Om ett statligt företag har ett fungerande diariesystem av samma typ som ett statligt ämbetsverk, så skulle offentlighetsprincipen bara ge en liten kostnadseffekt. Det blir då mest fråga om utbildning i offentlighetsprincipen och sekretesslagens tillämpning och möjligen att skapa lokaler för allmänhetens tillträde. Men om ett statligt företag inte har något personal eller några rutiner för diarieföring och arkivering så blir det dyrare konsekvenser: anställning av registrators- och arkivpersonal samt personalutbildning plus troligen att skapa lokaler för allmänhetens tillträde. Diariekostnad? Vad kostar system för diarieföring och arkivhantering att köpa och installera? Förväntas teknikutvecklingen medföra lägre priser inom några få år, när en reform kan bli aktuell att implementera? Här förutsätts att dagens priser kan användas för kostnadskalkyleringen (Statskontoret har i mars 2004 frågat efter och erhållit offerter från några leverantörer av diariesystem) Utvecklingen av efterfrågan på handlingar Hur kan efterfrågan på uppgifter tänkas bli i framtiden från statliga företag, om offentlighetsprincipen skulle gälla för dem? Utgångspunkten är vad som är känt om efterfrågan idag från statliga och kommunala myndigheter samt från kommunala företag. Efterfrågan via e-post och utlämnande i digitalform kan visserligen tänkas öka volymen med tiden, men samtidigt minskas volymen kraftigt genom att företagen precis som myndigheterna lär sig att på sina hemsidor snabbt lägga ut det som erfarenhetsmässigt är mest efterfrågade handlingar. Någon erfarenhet finns inte nu av hur efterfrågan kan utvecklas, om massuttag i digital form måste tillgodoses. Här förutses, att om regeringen inför 21

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB

Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB GranskningsPM Hantering av handlingar i Sandvikenhus AB och Sandviken Energi AB Sandvikens kommun Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod 1 2 Offentlighetsreglerna

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

10 Offentligt ägda företag

10 Offentligt ägda företag Offentlig ekonomi 2009 10 I detta kapitel beskrivs de offentligt ägda företagen. Kapitlet inleds med en genomgång av företagens resultat- och balansräkningar samt några utvalda nyckeltal. Därefter beskrivs

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving

Allmänna handlingar. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Staffan Löfving Allmänna handlingar Vänersborgs kommun Revisionsrapport Februari 2011 Staffan Löfving Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vänersborgs kommun har Komrev, inom PwC, granskat ärendehantering,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar

Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 18 augusti 2014 AN-2014/271.184 1 (3) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 Lars.Axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Avgift

Läs mer

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag

Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag 1 (5) Avgifter för kopior av allmänna handlingar för Hofors kommun och dess helägda bolag Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Fastställt av kommunfullmäktige 143/2013-12-16 2 (5) 1. Sammanfattning Hofors kommun

Läs mer

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm DOM 2014-08-15 Meddelad i Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Anneli Hyökki Gundas gata 9 431 51 Mölndal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Transitios beslut den 18 juni 2014 dnr 2353, se bilaga A SAKEN Rätt att ta del

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 DOM 2013-11-28 Meddelad i Stockholm Sida l (4) Mål nr 6510-13 KLAGANDE Kenneth Samuelsson Ombud: Advokaterna Ulf Isaksson och Jenny Nilsson Box 16097 103 22 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS FÖRELÄGGANDE DATUM VÅR REFERENS 12 juli 2006 05-13745/79 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST ERT DATUM ER REFERENS Adrienne Adilz Administrativa avdelningen 08-678 58 90 Vattenfall AB 162

Läs mer

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2015 ref 13. Lagrum: 56 kap. 2 och 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2015 ref 13 Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag har indirekt ägande genom ett företag som inte är ett fåmansföretag beaktats. Även fråga om utomståenderegeln varit tillämplig. Förhandsbesked

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region)

(I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Dagar om lagar 4 5 november 2014 Bo Thalén Vem äger patientjournalerna? (I texten nedan används ordet landsting genomgående i stället för landsting/region) Kan patientjournaler överlämnas från en vårdgivare

Läs mer

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4)

Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Yttrande Diarienr 2010-06-21 552-2010 Ert diarienr Ju2010/1020/L6 Regeringskansliet Justitiedepartementet Betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form offentlighet och integritet (SOU 2010:4) Datainspektionen

Läs mer

Redogörelse 2000/01:JO1

Redogörelse 2000/01:JO1 mnr: pnr: Redogörelse Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2000/01 JO1 Kritik mot en skattemyndighet för handläggningen av en begäran om utlämnande av allmän handling och uppgifter ur sådan handling

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning

Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Remissvar Datum Vår referens Sida 2013-07-02 Dnr: 13-4788 1(8) Remissvar angående anmälningspliktig verksamhet och anmälningspliktig omsättning Den 25 april 2013 gick PTS ut med en remiss till marknaden

Läs mer

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar

Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Har kön någon betydelse? - om kvinnor och män i statliga bolagsledningar Fackförbundet ST 2010-05-12. Referens: Karin Morild, Utredare: 08-790 52 34 karin.morild@st.org Förord Nu när årets bolagsstämmor

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

~ Ekobrottsmyndigheten

~ Ekobrottsmyndigheten ~ Ekobrottsmyndigheten YTTRANDE Datum 2012-11-19 l (5) Verksjurist Liselotte Westerlind Rättsenheten Ert dn r Ju2012/54311 DOM D nr EBM A-2012-0385 Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping

DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping DOM 2013-12-17 Meddelad i Jönköping Sida l (3) KLAGANDE Carolina Häggkvist Östgöta Correspondenten Östgöta Media AB 581 89 Linköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE AB Stångåstadens beslut den l november 2013, se

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping

BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping KAMMARRÄTTEN [JÖNKÖPING * >s - '' Avdelning l BESLUT 2013-02-22 Meddelat i Jönköping Skin l (4) Mål nr 3943-12 KLAGANDE Manju Andersson, 851111-6512 Anstalten Tillberga Box 1133 721 28 Västerås ÖVERKLAGAT

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10)

Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Datum Vår referens Sida 2009-05-13 Dnr: 09-1210-2 1(10) Ert datum Er referens Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall 08-678 55 00 Peder.cristvall@pts.se Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En mer rättssäker

Läs mer

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB

Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB BESLUTSUNDERLAG 1 (1) Marie Nordström 2012-01-03 LiÖ 2012-69 Landstingsstyrelsen Fastställande av ägardirektiv 2012 för HjälpmedelsCentrum AB Landstinget äger samtliga aktier i bolaget HjälpmedelsCentrum

Läs mer

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen. Fastställd av KS 120 Den 11 september 2001 Sida 1:1 Dessa riktlinjer utgör en del av kommunens Informations- och kommunikationsstrategi samt kommunens e-poststrategi och fastställs av Kommunstyrelsen.

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datum Diarienr 2010-05-21 1319-2009 Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torggatan 1 431 35 Mölndal Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar

Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar Förslag till taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Taxa för utlämnande av allmänna handlingar 1 Allmänt om allmänna handlingar Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m. JO UJLU RIKSDAGENS OMBUDSMÄN Datum St f justitieombudsmannen 2013 "05 - O 6 Hans Ragnemalm Dnr 2265-2012 Sid l ^ Kritik mot Vagnparken i Skåne AB för brister avseende gallring av allmänna handlingar m.m.

Läs mer

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås

Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post vid Högskolan i Borås HÖGSKOLAN I BORÅS Enheten Verksamhetsstöd, stab Åsa Dryselius, jurist 2014-07-01 Dnr 516-07-10 Information om hantering av allmänna handlingar och rekommendationer avseende hantering av post och e-post

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet 1 (8) Till Socialdepartementet Yttrande på Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara västra kyrkogata 11 08-786 90 00 E-post Internetadress

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29

2 kap. 3, 6 och 7 tryckfrihetsförordningen. RÅ 1989 ref. 29 Regeringsrätten RÅ 1996 ref. 25 Målnummer: 240 95 Avdelning: pl Avgörandedatum: 1996 04 02 Rubrik: Lagrum: Intresseanmälningar i kommunalt tjänstetillsättningsärende har ansetts som inkomna till kommunen

Läs mer

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar

Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-12 75 Avgift för utlämnande av allmänna handlingar Innehållsförteckning Offentlighetsprincipen...1 Tillämpliga lagar och

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST

ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST FÖRELÄGGANDE 1 ÄRENDEANSVARIG, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Sofie Berg Cormier Tillsyn konkurrensfrågor 08-678 55 85 sofie.berg-cormier@pts.se DATUM VÅR REFERENS 29 september 2005 05-8713 TeliaSonera

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida

Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida 2004-09-07 = Verkställande direktören FI Dnr 04-435-313 Enligt sändlista Publicering av fonders innehav på Finansinspektionens hemsida Sammanfattning Finansinspektionen återgår i samband med kvartalsrapporteringen

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut

Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård. Konkurrensverkets beslut KKV1024, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-11-24 Dnr 27/2010 1 (6) Räddningshälsan i Stockholm AB Idrottsvägen 4 134 40 Gustavsberg Påstått konkurrensproblem offentlig försäljning av företagshälsovård Konkurrensverkets

Läs mer

Stockholm den 12 februari 2015

Stockholm den 12 februari 2015 R-2014/2272 Stockholm den 12 februari 2015 Till Finansdepartementet Fi2014/4440 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 12 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Ändring

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar

BESLUT. Datum 2013-09- 25. Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna handlingar JO wu.: RIKSDAGENS W OMBUDSMAN BESLUT Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2013-09- 25 Dnr 2214-2013 Sid l (3) Kritik mot Bildningsnämnden i Linköpings kommun för dröjsmål med registrering av allmänna

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering

Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Post & Telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm Samråd nr 2, PTS förslag till beslut dnr: 08-11308 - Förslag till beslut Fast tillträde, Fast samtalsoriginering och Fast samtalsterminering Nummerupplysningsföretagen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF

PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF INSTRUKTION 1 (9) Datum Sven-Åke Lagerkvist, 0221-670010 sven-ake.lagerkvist@vmkfb.se PM rutinbeskrivning ärendehanteringen inom VMKF Inledning Västra Mälardalens Kommunalförbund har med sin nuvarande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-07-22 GSN-2014/313.184 1 (4) HANDLÄGGARE Steinmo, Conny Conny.Steinmo@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss - Avgift för elektroniskt utlämnande av allmän handling

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:...

Anställd Befattning:. Tjänsteställe:.. Personnummer: Namn:... SEKRETESSFÖRBINDELSE I och med att man är verksam inom Gymnasie- och Vuxenutbildnings verksamhetsområde måste man följa sekretessbestämmelserna. De bestämmelser som gäller finns i informationsskriften

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 2. Lagrum: 57 kap. 5 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 2 Fråga om tillämpning av den s.k. utomståenderegeln när en utomstående är andelsägare i ett fåmansföretag i vilket en annan delägares andelar är kvalificerade till följd av att denne är verksam

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 1:29 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer för posthantering och diarieföring antagna av kommunstyrelsen 2011-12-19, 404 Gäller från 2012-01-01 För kommunens myndigheter, (kommunfullmäktige, nämnder och styrelser)

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 10 9 APRIL 2014. Öppna data i Uppsala kommun. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 10 9 APRIL 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Duvner Sara Landström Huss Maria Datum 2014-04-01 Diarienummer KSN-2014-0323 Kommunstyrelsen Öppna data i Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet

R 6634/2000 2000-09-14. Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet R 6634/2000 2000-09-14 Till Statsrådet och chefen för Utrikesdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 19 juni 2000 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Uppehållstillstånd

Läs mer

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser:

Redogörelse för tillsynsärendet Datainspektionen har uppmärksammat att kreditupplysningar publiceras på bl.a. följande webbplatser: Beslut Dnr 2008-05-16 1644-2006 Advokatfirman Lindahl KB Att: Lars B Melin Box 11911 404 39 GÖTEBORG Ombud för: Business Check i Sverige AB Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) Datainspektionens

Läs mer