215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014"

Transkript

1 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april Skuldförvaltarrapport april Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset Tertialuppföljning 1:a tertialen Beslut rörande Region Östergötland 223 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 224 Svar på utredningsuppdrag motion avgiftsfria bygglovsansökningar för solceller (el och värme) 225 Svar på medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken för att undvika tomgångskörning 226 Ramjustering efter volymavstämning 227 Ramjustering sektor samhällsbyggnad 228 Strategisk plan med budgetramar och budget Övriga ärenden Informationsärenden 230 Informationsärenden 231 Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 232 Investeringsmedgivande medfinansiering förbättrad trafiksäkerhet på Slottsvägen

2 Svar på medborgarförslag bättre efterlevande av lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun avseende alkoholförtäring i Finspångs kommun 234 Svar på medborgarförslag insatser för att göra Finspångs centrum tryggt och trevligt för näringsidkare och kunder 235 Omsorgsberedningen översyn aktiverande verksamhet, motivationsarbete och rustande av individer vid missbruk 236 Demokratiberedningens förslag på ändring av förtroendemannareglemente, arvoden och ersättningar från och med januari Handbok för fullmäktiges beredningar Delegationsbeslut och delgivningar 238 Anmälan av delegationsbeslut 239 Delgivningar

3 (41) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Ralph Kronholm (M) Per-Åke Andersson (V) t.om 220 Tommy Jacobson (FP) Inge Jacobsson (M) Rune Haagel (S) t.om. 221 Ulrika Jeansson (S) Marie Johansson (KD) Kristina Ström (S) ersätter Britt-Marie Jahrl (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) t.om Stefan Carlsson (V) ersätter Per-Åke 221 Andersson (V) fr.o.m. 221 Patrik Karlsson (S) Bengt Nordström (MP) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) f.r.om. 222 Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Herman Vinterhjärta (MP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Nemrud Simonsson Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Herman Vinterhjärta ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Nemrud Simonsson

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Mikael Hultberg, sektorschef Åsa Karlsson, Utvecklingsstrateg Helen Wallman, HR-chef Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Karin Olanders, sektorschef Kerstin Sjöberg Axelsson, sektorschef Åsa Rundgren, informationschef Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Åke Liljedahl, utredare Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Hans Sandberg, utvecklingsstrateg Peter Kindblom, Räddningstjänsten Kristina Tran, Byrån mot diskriminering Bilaga l

5 Ks 215 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärende 14 Skattesats 2015utgår 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas Analysområden utifrån årsredovisningen 2014 upp som 23a och Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond som 23b. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att ärende 14 Skattesats 2015 utgår. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas Analysområden utifrån årsredovisningen 2014 upp som 23a och Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond som 23b.

6 Ks 216 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan 1. Kommunstyrelsen informeras om och fastställer det i ärendelistan upptagna ärendet avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan redovisning av LUPP, Åke Liljedahl informerar och svarar på frågor. Ärende 3b: Rapportering enligt internkontrollplan redovisning Qualisenkät förskolan och grundskolan, Yvonne Larsen och Hans Sandberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3c: Rapportering enligt internkontrollplan beläggning förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3d: Rapportering enligt internkontrollplan kösituation förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3e: Rapportering enligt internkontrollplan bristande eller felaktiga myndighetsbeslut, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3f: Rapportering enligt internkontrollplan - personalförsörjning bristyrken, Helen Wallman informerar och svarar på frågor. Ärende 3g: Rapportering enligt internkontrollplan - tillgång på likvida medel, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

7 Ks 217 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

8 Ks 218 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 111,7 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 57,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 219 Dnr Skuldförvaltarrapporten april 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för april månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 37,3 % varav 20,6 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,52 år. Genomsnittlig ränta är 3,49 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 34,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,87 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

10 Ks 220 Dnr Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset 1 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att återemittera ärendet för att ytterligare belysa vilka förändringar i den yttre miljön, ur ett översiktsplanperspektiv och ett parkmiljöperspektiv, som etableringen kommer att innebära. Dessutom ska tidshorisonter för förändringar i detaljplaner belysas och även den senaste detaljplanen bifogas. Vallonbygden har inkommit med skrivelse om förvärv av fastigheten Värdshuset 1. FFIA:s styrelse har behandlat frågan och bedömt att den bör föras till kommunen för beredning och beslut. Anledningen till detta är den diskussion som tidigare förts om områdets allmänna utveckling och vilken typ av verksamhet som kan och bör tillåtas i fastigheten. Själva köpet som sådant utifrån köpeskilling eller Vallonbygdens behov, så som de beskrivs i bifogade skrivelser, har däremot inte närmare diskuterats av FFIA:s styrelse, som inte heller tagit ställning i sakfrågan. Värdshuset har under en längre tid inte använts som restaurang. Däremot har viss kontorsverksamhet bedrivits i lokalerna de senaste åren. Under denna period har dessutom fastigheten varit ute till försäljning, vilket föranlett Vallonbygden till en kontakt. Parterna är nu också överens om villkoren för affären, men den är inte slutförd. Som nämnts ovan är det inte själva affärens storlek som kan anses vara av principiell natur. Ur ett ägarperspektiv kan det naturligtvis ändå vara så att ägaren önskar styra dotterbolagens val av kontorslokaler utifrån en önskan om samordning. Den frågan har dock inte diskuterats i detta läge. Detaljplanen runt fastigheten behöver dock revideras, vilket för övrigt gäller hela området runt Bruksgatan. Däremot tillåter dagens detaljplan Vallonbygden att bedriva kontorsverksamhet i själva huset. Behovet av ny detaljplan har mer att göra med hur fastighetsgränser i dag går, men också av att generellt reglera området kring samtliga fastigheter på Bruksgatan, inte minst rör detta parkeringsfrågan, en fråga som behöver hanteras vid ett eventuellt köp. Forts

11 Forts Ks 220 (Vallonbygdens förvärv av...) Detaljplanen behöver således framgent hanteras i en särskild process. Samhällsplaneringsenheten har så här långt gett Vallonbygden beskedet att det är tillåtet att driva kontorsverksamhet i huset, men att detaljplanen samtidigt behöver förändras för att möta behoven utomhus. I dagsläget är det svårt att bedöma hur lång tid en sådan process kan ta. Området kring slottet och industrierna är också utpekat som kulturhistoriskt riksintresse i översiktsplan, vilket innebär att särskilda hänsyn måste tas i en fortsatt detaljplaneprocess. Det andra perspektivet är vad som kan och bör tillåtas i fastigheten. Som beskrivs ovan är det inte något problem att kunna driva kontorsverksamhet i Värdshuset. Det har också funnits tidigare intressen om att bedriva annan verksamhet i lokalerna, men dessa har inte bedömts vara förenliga med gällande detaljplan eller önskan om områdets utveckling. Dessa frågor har dock inte varit uppe till politisk behandling. Ett annat perspektiv som kommit fram under processen är om det inte skulle vara möjligt att för Vallonbygden (eller annan aktör), att bygga bostäder i fastigheten. Efter kontakt med VD i bolaget bedöms inte detta vara varken kostnadseffektivt eller lämpligt i förhållande till fastighetens status eller konstruktion. Däremot står det naturligtvis ägaren fritt att ge särskilda direktiv till Vallonbygden att fördjupat utreda möjligheten att omvandla Värdshuset till bostäder. Att förändra huset i den riktningen kräver också en ändrad detaljplan. Några andra användningsområden, exempelvis fortsatt restaurangverksamhet via privata aktörer, tycks för närvarande inte heller vara aktuellt. I övrigt prioriterar kommunen utvecklingen av Bruksgatan primärt på området kring Bruksparken med café/restaurang, lekplats etc., i enlighet med utvecklingsplanen för centrum, som dessutom håller på att revideras. Området kring värdshuset är i detta sammanhang inte prioriterat. Slutligen kan det konstateras att fastigheten under en längre tid stått mer eller mindre oanvänd, vilket ju generellt är det sämsta alternativet för fastigheter, men även för området som helhet. De alternativ som då kvarstår i nuläget är att invänta ev. andra aktörer eller ställa sig bakom Vallonbygdens begäran att få förvärva fastigheten. Som så ofta finns naturligtvis inget objektivt svar på denna fråga, utan det handlar ytterst om att göra en bedömning av alternativen. Med anledning av att fastigheten i framtiden riskerar att stå tom förordar dock förvaltningen att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom Vallonbygdens begäran om förvärv och att detta på sikt utgör den mest hållbara lösningen. Forts

12 Forts Ks 220 (Vallonbygdens förvärv av...) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 1. Att godkänna Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset 1. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar på återremiss av ärendet för att ytterligare belysa vilka förändringar i den yttre miljön, ur ett översiktsplanperspektiv och ett parkmiljöperspektiv, som etableringen kommer att innebära. Dessutom ska tidshorisonter för förändringar i detaljplaner belysas och även den senaste detaljplanen bifogas. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

13 Dnr Tertialuppföljning 1:a tertialen 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Tertialrapport Kommunens helårsprognos pekar på ett underskott på närmare 21 miljoner kronor. Enligt den strategiska planen budgeterades ett överskott med 25,3 miljoner kronor för Ombudgeteringarna från 2013 minskar årets resultat med 1 miljon kronor vilket ger ett budgeterat resultat på 24, 3 miljoner kronor. Prognosen är därmed en avvikelse mot budget knappa 45 miljoner kronor. I nuläget rapporterar samtliga sektorer bortsett från utveckling- och service underskott. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Tertialrapport Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

14 Ks 222 Dnr Beslut rörande Region Östergötland Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland 2. Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator 4. Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam Inom projektet Utveckling i Östergötland har landstinget tillsammans med länets 13 kommuner och Regionförbundet Östsam utarbetat ett förslag till Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. Samverkansavtalet innehåller ansvarsfördelning mellan regionen och länets kommuner, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en ekonomisk reglering till följd av ansvarsfördelningen. Samverkansavtalet förutsätter att riksdagen beslutar enligt regeringens proposition 2013/14:122 om Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län. Den politiska styrgruppen föreslår landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige i Östergötland att senast den 30 juni 2014 besluta: Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator. Forts

15 Forts Ks 222 (Beslut rörande Region Östergötland) Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland 2. Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator 4. Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

16 Ks 223 Dnr Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att överlämna miljö- och samhällsplaneringsberedningens förslag till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 2. Att beakta beskrivna ekonomiska och juridiska konsekvenser. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och ska enligt lag anta ett bostadsförsörjningsprogram minst en gång per mandatperiod. Under våren 2013 fick miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram. Under processens gång har programmet bytt namn från bostadsförsörjningsprogram till strategiskt program för boendeplanering då beredningen anser att det bättre beskriver kommunens roll i frågan kring boendeplaneringen. Ett förslag till nytt strategiskt program för boendeplanering, bestående av själva programmet samt bilagor har arbetats fram av miljö och samhällsplaneringsberedningen. Under tidsperioden har förslaget varit ute på remiss. Beredningen har efter remissomgången hanterat inkomna synpunkter och i vissa delar reviderat förslaget till program. Efter gjorda ändringar beslutade miljöoch samhällsplaneringsberedningen att enhälligt ställa sig bakom förslaget till nytt program för Strategisk boendeplanering. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Boendeplaneringsprogrammet är jämte Översiktsplanen en del av kommunens strategiska planering. Det ska peka ut riktningen för ett antal processer som ska sättas igång för att påverka byggande i den takt som kommunen önskar och för de grupper som kommunen ser ett behov av bostäder för. Programmet pekar inte på konkreta förslag till åtgärder utan föreslår ett antal fortsatta utredningar och processer inom områden som beredningen i sitt arbete har sett som särskilt prioriterade. Forts

17 Forts Ks 223 (Strategiskt program för boendeplanering ) Vad gäller ekonomi är det därför svårt att kunna ge exakta uppgifter vad olika förslag kan komma kosta då vi i dagsläget inte vet vad de föreslagna utredningarna kan komma fram till. Det som i första skedet kostar är lön och tidsåtgång för de tjänstemän som ska jobba med att utreda dessa frågor. I några fall kan det bli fråga om kostnader för att ta in konsulter som ska utreda en viss specifik uppgift eller genomföra en viss typ av utredning där vi inte har kompetensen inom kommunen. När det gäller juridik så följer vi lagen genom att anta ett aktuellt boendeplaneringsprogram. Andra juridiska aspekter kan uppkomma i läge två då de utredningar som föreslås i programmet ger förslag och ska genomföras. Främst handlar det om juridiska aspekter kopplade till detaljplaner och bygglov. Det som ska utredas redan nu innan det genomförs är om det finns juridiska hänsyn att ta när man upprättar ett register med alla tillgänglighetsanpassade bostäder. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att överlämna miljö- och samhällsplaneringsberedningens förslag till kommunfullmäktige för beslut. 2. Att beakta ovan beskrivna ekonomiska och juridiska konsekvenser. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

18 Ks 224 Dnr Svar på utredningsuppdrag motion avgiftsfria bygglovsansökningar för solceller (el och värme) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna utredningen. 2. Att i nuläget ej genomföra ytterligare differentiering av Plan- och bygglovtaxan. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda hur differentierade taxor vid myndighetsutövning inom ytterligare områden kan bidra till ökning av miljöbefrämjande och energibesparande åtgärder. De flesta bygglov som idag handläggs är förenade med åtgärder som medför förbättrad energiprestanda och/eller miljöanpassningar. Det är mycket komplicerat att med generaliserade förutsättningar, sinsemellan värdera olika avgiftsbelagda åtgärder ur ett miljöfrämjande och energibesparande perspektiv. Det är därmed också svårt att på sakliga och rättvisa grunder försvara en differentierad taxa. Då bygglovsavgifter generellt sett vanligtvis är små i förhållande till totala investeringskostnaden så kan incitamentets effekt för att påverka investeringsbeslut ifrågasättas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna utredningen. 2. Att i nuläget ej genomföra ytterligare differentiering av Plan- och bygglovtaxan. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 225 Dnr Medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken för att undvika tomgångskörning med lastbilar Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget 2. Att delge Bo Svensson beslutet. Medborgarförslag har inkommit från Bo Svensson. Han skriver bl.a. följande: Låt installera elektriska uttag vid Vibjörnsparken, där förare kan ansluta och betala för strömmen de använder för att värma hytterna. Och se sedan till att de används och att inte motorerna tillåts gå i timmar och dygn. Förvaltningens utredning Parkeringen vid Vibjörnsparken har blivit den P-plats som används till största delen av besökare till industrierna. De flesta av bilarna är registrerade i annat land. Det är riktigt att många av dem står med motorn på för att ladda batterierna, det går inte att köra en värmare en hel natt utan att ladda batteriet. Det har aldrig varit avsikten att detta skulle bli en P-plats för långtradare. Finspångs kommun lät i samarbete med Trafikverket anlägga rastplatsen utmed RV 51 (vid KL industrier) för bland annat lastbilar. Förutsättningarna för att sätta upp eluttag till någon form av kortläsare i Vibjörnsparken har undersökts. För närvarande finns inte något bra system med kortläsare till eluttag. I de flesta fall är fordonen utrustade med dieseldrivna värmare som används istället för anslutning till eluttag. Möjligheten finns att reglera P-platsen, man kan till exempel begränsa möjligheten att parkera helt eller under viss tid med ett förbud. Ett sådant förbud innebär med all sannolikhet att parkering kommer att ske på andra platser. Forts

20 Forts Ks 225 (Medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken ) När det gäller efterlevande av regler för tomgångskörning är det en polisiär uppgift att bevaka och tillse att de följs. Förvaltningen har tagit kontakt med företagen till vilka den övervägande delen av lastbilarna har som destination för leverans eller hämtning av gods. Företagen ser i dag inte någon möjlighet för lastbilarna att komma in och lasta och lossa sina varor under hela dygnets tider. Företagen har heller inte möjlighet att anordna/erbjuda parkeringsmöjligheter/ uppställningsplats inne på respektive industriområde. Det handlar i det fallet både om utrymme och om säkerhet. Därför kommer det även i fortsättningen att förekomma parkering/uppställning i väntan på lossning/lastning. Förvaltningen har också kontaktat förslagsställaren och diskuterat frågan. Efter att ha redovisat problematiken har förslagsställaren förståelse för det förslag till beslut i frågan som förvaltningen avser lämna. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 3. Att avslå medborgarförslaget 4. Att delge Bo Svensson beslutet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 226 Dnr Ramjustering efter volymavstämning Kommunstyrelsen beslutar 1. Att justera budgetramen för sektor social omsorg med kronor, barn och ungdom med kronor och bildning och kultur med kronor. 2. Att justeringen finansieras med anslaget för volymförändringar på kronor inom kommungemensamma medel. Från och med budget 2014 använder Finspångs kommun en resursfördelningsmodell som bygger på á-priser och befolkningsprognos för kommande år. Resurstilldelning för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg är kopplad till befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. En avstämning av verkliga volymer och nya befolkningsprognos visar på ett behov att justera budgetramarna för dessa verksamheter. Under arbetat med utveckling av resursfördelningsmodellen har diskussioner förts i ekonomiberedningen om hur volymförändringar ska regleras. Utifrån kontakter med andra kommuner, tidigare erfarenheter och diskussionerna i beredningen har vi bland annat uteslutit möjligheten att reglera för volymförändringar i samband med bokslutet. Det finns ett önskemål om att verksamheten ska ha kännedom om vilken ram man har att tillgå. De ramar som tilldelats för 2014 bygger på befolkningsprognosen för Under höstens beredning föreslogs att ramarna istället skulle bygga på ingångsvärdet för budgetåret, dvs befolkningen När det alternativet utvärderades framkom att minskande verksamheter, som gymnasieskolan, skulle få en överkompensation medan ökande verksamheter som förskola, grundskola och äldreomsorg skulle underkompenseras för volymförändringar under året. Det förslag som nu tagits fram bygger på ett medelvärde för året mellan verklig befolkning och prognosen för (Medelvärden används nu även i budgetkalkylerna.) Forts

22 Forts Ks 226 (Ramjustering efter volymavstämning) I budget för 2014 finns 3 miljoner kronor avsatt för volymförändringar under Medlen räcker inte för att kompensera fullt ut. Enligt beräkningarna skulle kompensationen ge sektor barn och ungdom 5,816 mkr och sektor bildning och kultur 1,626 mkr medan sektor social omsorg får en minskad ram med 2,708 mkr. Förslaget innebär att sektor social omsorg för en minskad ram med 2,708 mkr vilket ger 3 mkr + 2,708 mkr att fördela till sektor barn och ungdom och bildning och kultur. Dessa föreslås fördelas proportionellt med 4,461 mkr till barn och ungdom och 1,247 mkr till bildning och kultur. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att justera budgetramen för sektor social omsorg med kronor, barn och ungdom med kronor och bildning och kultur med kronor. 2. Att justeringen finansieras med anslaget för volymförändringar på kronor inom kommungemensamma medel. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

23 Ks 227 Dnr Ramjustering sektor samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar 1. Att justera budgetramen för sektor samhällsbyggnad med kronor. 2. Att justeringen finansieras med utveckling- och omställningpotten inom kommungemensamma medel. Från och med budget 2014 använder Finspångs kommun en resursfördelningsmodell som bygger på á-priser och befolkningsprognos för volymberoende verksamheter medan övriga verksamheter har traditionella anslag. Grunden för beräkningen av kommande års ramar för de anslagsfinansierade verksamheterna var 2013 års budgetram. Denna beräkning gjordes innan löneöversynen för 2013 var klar vilket gav en felaktig beräkning för lokalvårdsenheten som då hade ett budgeterat överskott på kronor. Detta berodde på att kostnadsökningen för de nya lönerna inte var med i budget. Lokalvårdsenheten ska ha en nollbudget. I resursfördelningsmodellen har dock överskottet legat kvar och räknats upp för 2014 till , vilket bör rättas till. Den felaktiga beräkningen har rättats till i resursfördelningen och budgetkalkylen för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att justera budgetramen för sektor samhällsbyggnad med kronor 2. Att justeringen finansieras med utveckling- och omställningpotten inom kommungemensamma medel. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 Ks 228 Dnr Strategisk plan med budgetramar och budget 2015 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 7. Att omfördela kr från kommungemensamma medel till Utveckling och service 8. Att tillföra kommungemensamma medel en pott för personalförbättrande åtgärder på kr från budgeterat resultat 9. Att ändra indikatorer och styrtal till målet Hållbar ekologisk utveckling enligt förslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Att förklara paragrafen omedelbar justerad. Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Forts

25 Forts Ks 228 (Strategisk plan med budgetramar ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även på följande att-satser: Att omfördela kr från kommungemensamma medel till Utveckling och service. Att tillföra kommungemensamma medel en pott för personalförbättrande åtgärder på kr från budgeterat resultat. Att ändra indikatorer och styrtal till målet Hållbar ekologisk utveckling enligt förslag. Att förklara paragrafen omedelbar justerad. Forts

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s)

Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande. Rune Haagel (s) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 13.00 13.30 2008-04-15 1 (6) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v), vice ordförande Denny Lawrot (c), 2:e vice ordförande Birgit Svärd (s) Rune Haagel

Läs mer

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag

133 Kommunstyrelsens ärendelista. 134 Rapportering enligt internkontrollplan. 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 2014-03-24 Paragrafer 133 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 134 Rapportering enligt internkontrollplan 135 GC-väg Finspång Kolstad, tilläggsanslag 136 Överföring av investeringsmedel till 2014

Läs mer

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation

367 Kommunstyrelsens ärendelista. 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan. 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 Paragrafer 367 Kommunstyrelsens ärendelista 368 Kv Dalen avtal med Siemens och Missionskyrkan 369 Uppföljning av ny politisk organisation 2010-06-14 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Skuten-Dovern,

Läs mer

240 Kommunstyrelsens ärendelista. 241 Rapportering enligt internkontrollplan. 242 Skuldförvaltarrapport april 2014

240 Kommunstyrelsens ärendelista. 241 Rapportering enligt internkontrollplan. 242 Skuldförvaltarrapport april 2014 2014-06-16 Paragrafer 240 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 241 Rapportering enligt internkontrollplan 242 Skuldförvaltarrapport april 2014 243 Ansökan om utökat bidrag för LP-verksamheten i

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.45 1 (12) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund

154 Kommunfullmäktiges öppnande. 157 Kommunfullmäktiges dagordning. 158 Information om verksamheten i regionen. 159 Ledamöternas frågestund 2014-08-27 Paragrafer 154 Kommunfullmäktiges öppnande 155 Upprop 156 Protokolljustering 157 Kommunfullmäktiges dagordning 158 Information om verksamheten i regionen 159 Ledamöternas frågestund 160 Information

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) GIFs friluftsgård Prästängen Västra Skedvi kl. 15.03 16.05 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-13:30 ande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2016-09-21 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.55 med ajournering klockan 08.45 08.50 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (17) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-11.40 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman

Vård- och Omsorgsnämnden (13) Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson Hans Nilsson Klas-Gunnar Appel Lars-Åke Lindman Vård- och Omsorgsnämnden 2004-06-24 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 08.15 10.15 Beslutande Sören Carlsson (s) Ingrid Karlsson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lars-Åke Lindman (s)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2005-11-22 1 Organ Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Biblioteket, Gnosjö tisdagen den 22 november 2005 kl. 18.00-19.00 Beslutande Stig Axelsson (s) ordförande Rita Bergström (m) Gunlög Lindén (kd)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer