215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014"

Transkript

1 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april Skuldförvaltarrapport april Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset Tertialuppföljning 1:a tertialen Beslut rörande Region Östergötland 223 Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 224 Svar på utredningsuppdrag motion avgiftsfria bygglovsansökningar för solceller (el och värme) 225 Svar på medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken för att undvika tomgångskörning 226 Ramjustering efter volymavstämning 227 Ramjustering sektor samhällsbyggnad 228 Strategisk plan med budgetramar och budget Övriga ärenden Informationsärenden 230 Informationsärenden 231 Reviderade riktlinjer ekonomiskt bistånd 232 Investeringsmedgivande medfinansiering förbättrad trafiksäkerhet på Slottsvägen

2 Svar på medborgarförslag bättre efterlevande av lokala ordningsföreskrifter för Finspångs kommun avseende alkoholförtäring i Finspångs kommun 234 Svar på medborgarförslag insatser för att göra Finspångs centrum tryggt och trevligt för näringsidkare och kunder 235 Omsorgsberedningen översyn aktiverande verksamhet, motivationsarbete och rustande av individer vid missbruk 236 Demokratiberedningens förslag på ändring av förtroendemannareglemente, arvoden och ersättningar från och med januari Handbok för fullmäktiges beredningar Delegationsbeslut och delgivningar 238 Anmälan av delegationsbeslut 239 Delgivningar

3 (41) Plats och tid Sammanträdesrummet Glan, kl Beslutande Ersättare Anders Härnbro (S) ordförande Ralph Kronholm (M) Per-Åke Andersson (V) t.om 220 Tommy Jacobson (FP) Inge Jacobsson (M) Rune Haagel (S) t.om. 221 Ulrika Jeansson (S) Marie Johansson (KD) Kristina Ström (S) ersätter Britt-Marie Jahrl (S) Riitta Leiviskä-Widlund (S) t.om Stefan Carlsson (V) ersätter Per-Åke 221 Andersson (V) fr.o.m. 221 Patrik Karlsson (S) Bengt Nordström (MP) ersätter Riitta Leiviskä-Widlund (S) f.r.om. 222 Herman Vinterhjärta (MP) Carl-Gustaf Mörner (M) Hugo Andersson (C) Christer Lundström (FP) Övriga deltagande Se bilaga 1 Utses att justera Herman Vinterhjärta (MP) Justeringens plats Kommunstyrelsekontoret, kommunhuset, Underskrifter Sekreterare Nemrud Simonsson Ordförande Anders Härnbro Justerande... Paragrafer: Herman Vinterhjärta ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet KOMMUNSTYRELSEKONTORET Underskrift. Nemrud Simonsson

4 Övriga deltagande Anette Asklöf, ekonomichef Anders Axelsson, kommundirektör Mikael Hultberg, sektorschef Åsa Karlsson, Utvecklingsstrateg Helen Wallman, HR-chef Berit Martinsson, ordförande kommunfullmäktige Karin Olanders, sektorschef Kerstin Sjöberg Axelsson, sektorschef Åsa Rundgren, informationschef Jan-Erik Heintze, sektorschef Mikaela Maglica Carlberg, ekonom Åke Liljedahl, utredare Yvonne Larsen, utvecklingsstrateg Hans Sandberg, utvecklingsstrateg Peter Kindblom, Räddningstjänsten Kristina Tran, Byrån mot diskriminering Bilaga l

5 Ks 215 Kommunstyrelsens ärendelista Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ärende 14 Skattesats 2015utgår 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas Analysområden utifrån årsredovisningen 2014 upp som 23a och Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond som 23b. Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår 1. Att ärende 14 Skattesats 2015 utgår. 2. Att under ärende 23 Information i aktuella ärenden tas Analysområden utifrån årsredovisningen 2014 upp som 23a och Stiftelsen Familjen Bloms Minnesfond som 23b.

6 Ks 216 Dnr Rapportering enligt internkontrollplan 1. Kommunstyrelsen informeras om och fastställer det i ärendelistan upptagna ärendet avseende rapportering enligt internkontrollplan. Följande förtroendevalda och tjänstemän biträder vid rapporteringen: Ärende 3a: Rapportering enligt internkontrollplan redovisning av LUPP, Åke Liljedahl informerar och svarar på frågor. Ärende 3b: Rapportering enligt internkontrollplan redovisning Qualisenkät förskolan och grundskolan, Yvonne Larsen och Hans Sandberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3c: Rapportering enligt internkontrollplan beläggning förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3d: Rapportering enligt internkontrollplan kösituation förskola, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3e: Rapportering enligt internkontrollplan bristande eller felaktiga myndighetsbeslut, Mikael Hultberg informerar och svarar på frågor. Ärende 3f: Rapportering enligt internkontrollplan - personalförsörjning bristyrken, Helen Wallman informerar och svarar på frågor. Ärende 3g: Rapportering enligt internkontrollplan - tillgång på likvida medel, Anette Asklöf informerar och svarar på frågor.

7 Ks 217 Ajournering Kommunstyrelsen beslutar 1. Att ajournera sammanträdet klockan Att sammanträdet återupptas klockan Ordförande Anders Härnbro (S) föreslår att mötet ajourneras 20 minuter.

8 Ks 218 Dnr Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Enligt kommunens policy för placering av pensionsmedel ska kommunstyrelsen löpande följa upp utvecklingen av pensionsportföljen. Det övergripande förvaltningsmålet för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100 %. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 95 % av avsedda pensionsutbetalningar alltid skall kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig skall äventyras. Aktuell konsolidering , det vill säga tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden, var 111,7 %. Vid avstämningsdatumet hade tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på cirka 57,2 miljoner kronor. Den ursprungliga avsättningen till pensionsportföljen i april 2005 omfattade 40 miljoner kronor. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att anteckna informationen till protokollet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

9 Ks 219 Dnr Skuldförvaltarrapporten april 2014 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anteckna informationen till protokollet. Kommunstyrelsekontoret redovisar i skrivelse skuldförvaltarrapporten för april månad år Ränterisk Andel ränteförfall inom 1 år är 37,3 % varav 20,6 % mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,52 år. Genomsnittlig ränta är 3,49 %. Finansieringsrisk Andel kapitalförfall inom 1 år är 34,8 %. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 1,87 år. Avvikelser från finanspolicy Inga avvikelser. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse

10 Ks 220 Dnr Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset 1 Kommunstyrelsen beslutar 1. Att återemittera ärendet för att ytterligare belysa vilka förändringar i den yttre miljön, ur ett översiktsplanperspektiv och ett parkmiljöperspektiv, som etableringen kommer att innebära. Dessutom ska tidshorisonter för förändringar i detaljplaner belysas och även den senaste detaljplanen bifogas. Vallonbygden har inkommit med skrivelse om förvärv av fastigheten Värdshuset 1. FFIA:s styrelse har behandlat frågan och bedömt att den bör föras till kommunen för beredning och beslut. Anledningen till detta är den diskussion som tidigare förts om områdets allmänna utveckling och vilken typ av verksamhet som kan och bör tillåtas i fastigheten. Själva köpet som sådant utifrån köpeskilling eller Vallonbygdens behov, så som de beskrivs i bifogade skrivelser, har däremot inte närmare diskuterats av FFIA:s styrelse, som inte heller tagit ställning i sakfrågan. Värdshuset har under en längre tid inte använts som restaurang. Däremot har viss kontorsverksamhet bedrivits i lokalerna de senaste åren. Under denna period har dessutom fastigheten varit ute till försäljning, vilket föranlett Vallonbygden till en kontakt. Parterna är nu också överens om villkoren för affären, men den är inte slutförd. Som nämnts ovan är det inte själva affärens storlek som kan anses vara av principiell natur. Ur ett ägarperspektiv kan det naturligtvis ändå vara så att ägaren önskar styra dotterbolagens val av kontorslokaler utifrån en önskan om samordning. Den frågan har dock inte diskuterats i detta läge. Detaljplanen runt fastigheten behöver dock revideras, vilket för övrigt gäller hela området runt Bruksgatan. Däremot tillåter dagens detaljplan Vallonbygden att bedriva kontorsverksamhet i själva huset. Behovet av ny detaljplan har mer att göra med hur fastighetsgränser i dag går, men också av att generellt reglera området kring samtliga fastigheter på Bruksgatan, inte minst rör detta parkeringsfrågan, en fråga som behöver hanteras vid ett eventuellt köp. Forts

11 Forts Ks 220 (Vallonbygdens förvärv av...) Detaljplanen behöver således framgent hanteras i en särskild process. Samhällsplaneringsenheten har så här långt gett Vallonbygden beskedet att det är tillåtet att driva kontorsverksamhet i huset, men att detaljplanen samtidigt behöver förändras för att möta behoven utomhus. I dagsläget är det svårt att bedöma hur lång tid en sådan process kan ta. Området kring slottet och industrierna är också utpekat som kulturhistoriskt riksintresse i översiktsplan, vilket innebär att särskilda hänsyn måste tas i en fortsatt detaljplaneprocess. Det andra perspektivet är vad som kan och bör tillåtas i fastigheten. Som beskrivs ovan är det inte något problem att kunna driva kontorsverksamhet i Värdshuset. Det har också funnits tidigare intressen om att bedriva annan verksamhet i lokalerna, men dessa har inte bedömts vara förenliga med gällande detaljplan eller önskan om områdets utveckling. Dessa frågor har dock inte varit uppe till politisk behandling. Ett annat perspektiv som kommit fram under processen är om det inte skulle vara möjligt att för Vallonbygden (eller annan aktör), att bygga bostäder i fastigheten. Efter kontakt med VD i bolaget bedöms inte detta vara varken kostnadseffektivt eller lämpligt i förhållande till fastighetens status eller konstruktion. Däremot står det naturligtvis ägaren fritt att ge särskilda direktiv till Vallonbygden att fördjupat utreda möjligheten att omvandla Värdshuset till bostäder. Att förändra huset i den riktningen kräver också en ändrad detaljplan. Några andra användningsområden, exempelvis fortsatt restaurangverksamhet via privata aktörer, tycks för närvarande inte heller vara aktuellt. I övrigt prioriterar kommunen utvecklingen av Bruksgatan primärt på området kring Bruksparken med café/restaurang, lekplats etc., i enlighet med utvecklingsplanen för centrum, som dessutom håller på att revideras. Området kring värdshuset är i detta sammanhang inte prioriterat. Slutligen kan det konstateras att fastigheten under en längre tid stått mer eller mindre oanvänd, vilket ju generellt är det sämsta alternativet för fastigheter, men även för området som helhet. De alternativ som då kvarstår i nuläget är att invänta ev. andra aktörer eller ställa sig bakom Vallonbygdens begäran att få förvärva fastigheten. Som så ofta finns naturligtvis inget objektivt svar på denna fråga, utan det handlar ytterst om att göra en bedömning av alternativen. Med anledning av att fastigheten i framtiden riskerar att stå tom förordar dock förvaltningen att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ställer sig bakom Vallonbygdens begäran om förvärv och att detta på sikt utgör den mest hållbara lösningen. Forts

12 Forts Ks 220 (Vallonbygdens förvärv av...) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 1. Att godkänna Vallonbygdens förvärv av fastigheten Värdshuset 1. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar på återremiss av ärendet för att ytterligare belysa vilka förändringar i den yttre miljön, ur ett översiktsplanperspektiv och ett parkmiljöperspektiv, som etableringen kommer att innebära. Dessutom ska tidshorisonter för förändringar i detaljplaner belysas och även den senaste detaljplanen bifogas. Propositionsordning När förhandlingarna förklarats avslutade konstaterar ordföranden att endast ett förslag föreligger och att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.

13 Dnr Tertialuppföljning 1:a tertialen 2014 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Tertialrapport Kommunens helårsprognos pekar på ett underskott på närmare 21 miljoner kronor. Enligt den strategiska planen budgeterades ett överskott med 25,3 miljoner kronor för Ombudgeteringarna från 2013 minskar årets resultat med 1 miljon kronor vilket ger ett budgeterat resultat på 24, 3 miljoner kronor. Prognosen är därmed en avvikelse mot budget knappa 45 miljoner kronor. I nuläget rapporterar samtliga sektorer bortsett från utveckling- och service underskott. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Tertialrapport Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

14 Ks 222 Dnr Beslut rörande Region Östergötland Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland 2. Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator 4. Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam Inom projektet Utveckling i Östergötland har landstinget tillsammans med länets 13 kommuner och Regionförbundet Östsam utarbetat ett förslag till Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland. Samverkansavtalet innehåller ansvarsfördelning mellan regionen och länets kommuner, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en ekonomisk reglering till följd av ansvarsfördelningen. Samverkansavtalet förutsätter att riksdagen beslutar enligt regeringens proposition 2013/14:122 om Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län. Den politiska styrgruppen föreslår landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige i Östergötland att senast den 30 juni 2014 besluta: Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator. Forts

15 Forts Ks 222 (Beslut rörande Region Östergötland) Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna Samverkansavtal rörande regionalt utvecklingsarbete i Östergötland 2. Att Regionförbundet Östsam ska avvecklas från och med Att utse landstingsstyrelsen/regionstyrelsen till likvidator 4. Att godkänna förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Östsam Beredande organ Kommunstyrelsens protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse

16 Ks 223 Dnr Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Kommunstyrelsen beslutar 1. Att överlämna miljö- och samhällsplaneringsberedningens förslag till kommunfullmäktige för beslut. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 2. Att beakta beskrivna ekonomiska och juridiska konsekvenser. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och ska enligt lag anta ett bostadsförsörjningsprogram minst en gång per mandatperiod. Under våren 2013 fick miljö- och samhällsberedningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till bostadsförsörjningsprogram. Under processens gång har programmet bytt namn från bostadsförsörjningsprogram till strategiskt program för boendeplanering då beredningen anser att det bättre beskriver kommunens roll i frågan kring boendeplaneringen. Ett förslag till nytt strategiskt program för boendeplanering, bestående av själva programmet samt bilagor har arbetats fram av miljö och samhällsplaneringsberedningen. Under tidsperioden har förslaget varit ute på remiss. Beredningen har efter remissomgången hanterat inkomna synpunkter och i vissa delar reviderat förslaget till program. Efter gjorda ändringar beslutade miljöoch samhällsplaneringsberedningen att enhälligt ställa sig bakom förslaget till nytt program för Strategisk boendeplanering. Ekonomiska och juridiska konsekvenser Boendeplaneringsprogrammet är jämte Översiktsplanen en del av kommunens strategiska planering. Det ska peka ut riktningen för ett antal processer som ska sättas igång för att påverka byggande i den takt som kommunen önskar och för de grupper som kommunen ser ett behov av bostäder för. Programmet pekar inte på konkreta förslag till åtgärder utan föreslår ett antal fortsatta utredningar och processer inom områden som beredningen i sitt arbete har sett som särskilt prioriterade. Forts

17 Forts Ks 223 (Strategiskt program för boendeplanering ) Vad gäller ekonomi är det därför svårt att kunna ge exakta uppgifter vad olika förslag kan komma kosta då vi i dagsläget inte vet vad de föreslagna utredningarna kan komma fram till. Det som i första skedet kostar är lön och tidsåtgång för de tjänstemän som ska jobba med att utreda dessa frågor. I några fall kan det bli fråga om kostnader för att ta in konsulter som ska utreda en viss specifik uppgift eller genomföra en viss typ av utredning där vi inte har kompetensen inom kommunen. När det gäller juridik så följer vi lagen genom att anta ett aktuellt boendeplaneringsprogram. Andra juridiska aspekter kan uppkomma i läge två då de utredningar som föreslås i programmet ger förslag och ska genomföras. Främst handlar det om juridiska aspekter kopplade till detaljplaner och bygglov. Det som ska utredas redan nu innan det genomförs är om det finns juridiska hänsyn att ta när man upprättar ett register med alla tillgänglighetsanpassade bostäder. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att överlämna miljö- och samhällsplaneringsberedningens förslag till kommunfullmäktige för beslut. 2. Att beakta ovan beskrivna ekonomiska och juridiska konsekvenser. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

18 Ks 224 Dnr Svar på utredningsuppdrag motion avgiftsfria bygglovsansökningar för solceller (el och värme) Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna utredningen. 2. Att i nuläget ej genomföra ytterligare differentiering av Plan- och bygglovtaxan. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra åt förvaltningen att utreda hur differentierade taxor vid myndighetsutövning inom ytterligare områden kan bidra till ökning av miljöbefrämjande och energibesparande åtgärder. De flesta bygglov som idag handläggs är förenade med åtgärder som medför förbättrad energiprestanda och/eller miljöanpassningar. Det är mycket komplicerat att med generaliserade förutsättningar, sinsemellan värdera olika avgiftsbelagda åtgärder ur ett miljöfrämjande och energibesparande perspektiv. Det är därmed också svårt att på sakliga och rättvisa grunder försvara en differentierad taxa. Då bygglovsavgifter generellt sett vanligtvis är små i förhållande till totala investeringskostnaden så kan incitamentets effekt för att påverka investeringsbeslut ifrågasättas. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att godkänna utredningen. 2. Att i nuläget ej genomföra ytterligare differentiering av Plan- och bygglovtaxan. Beredande organ Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

19 Ks 225 Dnr Medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken för att undvika tomgångskörning med lastbilar Kommunstyrelsen beslutar 1. Att avslå medborgarförslaget 2. Att delge Bo Svensson beslutet. Medborgarförslag har inkommit från Bo Svensson. Han skriver bl.a. följande: Låt installera elektriska uttag vid Vibjörnsparken, där förare kan ansluta och betala för strömmen de använder för att värma hytterna. Och se sedan till att de används och att inte motorerna tillåts gå i timmar och dygn. Förvaltningens utredning Parkeringen vid Vibjörnsparken har blivit den P-plats som används till största delen av besökare till industrierna. De flesta av bilarna är registrerade i annat land. Det är riktigt att många av dem står med motorn på för att ladda batterierna, det går inte att köra en värmare en hel natt utan att ladda batteriet. Det har aldrig varit avsikten att detta skulle bli en P-plats för långtradare. Finspångs kommun lät i samarbete med Trafikverket anlägga rastplatsen utmed RV 51 (vid KL industrier) för bland annat lastbilar. Förutsättningarna för att sätta upp eluttag till någon form av kortläsare i Vibjörnsparken har undersökts. För närvarande finns inte något bra system med kortläsare till eluttag. I de flesta fall är fordonen utrustade med dieseldrivna värmare som används istället för anslutning till eluttag. Möjligheten finns att reglera P-platsen, man kan till exempel begränsa möjligheten att parkera helt eller under viss tid med ett förbud. Ett sådant förbud innebär med all sannolikhet att parkering kommer att ske på andra platser. Forts

20 Forts Ks 225 (Medborgarförslag eluttag vid Vibjörnsparken ) När det gäller efterlevande av regler för tomgångskörning är det en polisiär uppgift att bevaka och tillse att de följs. Förvaltningen har tagit kontakt med företagen till vilka den övervägande delen av lastbilarna har som destination för leverans eller hämtning av gods. Företagen ser i dag inte någon möjlighet för lastbilarna att komma in och lasta och lossa sina varor under hela dygnets tider. Företagen har heller inte möjlighet att anordna/erbjuda parkeringsmöjligheter/ uppställningsplats inne på respektive industriområde. Det handlar i det fallet både om utrymme och om säkerhet. Därför kommer det även i fortsättningen att förekomma parkering/uppställning i väntan på lossning/lastning. Förvaltningen har också kontaktat förslagsställaren och diskuterat frågan. Efter att ha redovisat problematiken har förslagsställaren förståelse för det förslag till beslut i frågan som förvaltningen avser lämna. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 3. Att avslå medborgarförslaget 4. Att delge Bo Svensson beslutet. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

21 Ks 226 Dnr Ramjustering efter volymavstämning Kommunstyrelsen beslutar 1. Att justera budgetramen för sektor social omsorg med kronor, barn och ungdom med kronor och bildning och kultur med kronor. 2. Att justeringen finansieras med anslaget för volymförändringar på kronor inom kommungemensamma medel. Från och med budget 2014 använder Finspångs kommun en resursfördelningsmodell som bygger på á-priser och befolkningsprognos för kommande år. Resurstilldelning för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg är kopplad till befolkningsutvecklingen i olika åldersgrupper. En avstämning av verkliga volymer och nya befolkningsprognos visar på ett behov att justera budgetramarna för dessa verksamheter. Under arbetat med utveckling av resursfördelningsmodellen har diskussioner förts i ekonomiberedningen om hur volymförändringar ska regleras. Utifrån kontakter med andra kommuner, tidigare erfarenheter och diskussionerna i beredningen har vi bland annat uteslutit möjligheten att reglera för volymförändringar i samband med bokslutet. Det finns ett önskemål om att verksamheten ska ha kännedom om vilken ram man har att tillgå. De ramar som tilldelats för 2014 bygger på befolkningsprognosen för Under höstens beredning föreslogs att ramarna istället skulle bygga på ingångsvärdet för budgetåret, dvs befolkningen När det alternativet utvärderades framkom att minskande verksamheter, som gymnasieskolan, skulle få en överkompensation medan ökande verksamheter som förskola, grundskola och äldreomsorg skulle underkompenseras för volymförändringar under året. Det förslag som nu tagits fram bygger på ett medelvärde för året mellan verklig befolkning och prognosen för (Medelvärden används nu även i budgetkalkylerna.) Forts

22 Forts Ks 226 (Ramjustering efter volymavstämning) I budget för 2014 finns 3 miljoner kronor avsatt för volymförändringar under Medlen räcker inte för att kompensera fullt ut. Enligt beräkningarna skulle kompensationen ge sektor barn och ungdom 5,816 mkr och sektor bildning och kultur 1,626 mkr medan sektor social omsorg får en minskad ram med 2,708 mkr. Förslaget innebär att sektor social omsorg för en minskad ram med 2,708 mkr vilket ger 3 mkr + 2,708 mkr att fördela till sektor barn och ungdom och bildning och kultur. Dessa föreslås fördelas proportionellt med 4,461 mkr till barn och ungdom och 1,247 mkr till bildning och kultur. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att justera budgetramen för sektor social omsorg med kronor, barn och ungdom med kronor och bildning och kultur med kronor. 2. Att justeringen finansieras med anslaget för volymförändringar på kronor inom kommungemensamma medel. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

23 Ks 227 Dnr Ramjustering sektor samhällsbyggnad Kommunstyrelsen beslutar 1. Att justera budgetramen för sektor samhällsbyggnad med kronor. 2. Att justeringen finansieras med utveckling- och omställningpotten inom kommungemensamma medel. Från och med budget 2014 använder Finspångs kommun en resursfördelningsmodell som bygger på á-priser och befolkningsprognos för volymberoende verksamheter medan övriga verksamheter har traditionella anslag. Grunden för beräkningen av kommande års ramar för de anslagsfinansierade verksamheterna var 2013 års budgetram. Denna beräkning gjordes innan löneöversynen för 2013 var klar vilket gav en felaktig beräkning för lokalvårdsenheten som då hade ett budgeterat överskott på kronor. Detta berodde på att kostnadsökningen för de nya lönerna inte var med i budget. Lokalvårdsenheten ska ha en nollbudget. I resursfördelningsmodellen har dock överskottet legat kvar och räknats upp för 2014 till , vilket bör rättas till. Den felaktiga beräkningen har rättats till i resursfördelningen och budgetkalkylen för Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta 1. Att justera budgetramen för sektor samhällsbyggnad med kronor 2. Att justeringen finansieras med utveckling- och omställningpotten inom kommungemensamma medel. Beredande organ Förvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens protokoll

24 Ks 228 Dnr Strategisk plan med budgetramar och budget 2015 Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. 7. Att omfördela kr från kommungemensamma medel till Utveckling och service 8. Att tillföra kommungemensamma medel en pott för personalförbättrande åtgärder på kr från budgeterat resultat 9. Att ändra indikatorer och styrtal till målet Hållbar ekologisk utveckling enligt förslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Att förklara paragrafen omedelbar justerad. Den politiska majoriteten Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lagt fram sitt förslag till strategisk plan och budget för Planen innehåller, utöver ramarna, politiska prioriteringar för de kommande åren. Forts

25 Forts Ks 228 (Strategisk plan med budgetramar ) Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Att anta förslaget till budget år 2015 och strategisk plan Att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Att fastställa investeringsbudgeten för år 2015 till 60 miljoner kronor. 4. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om enskilda investeringsprojekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar. 5. Att kommunkoncernens låneram uppgår till kronor. 6. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram. Yrkande Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Han yrkar även på följande att-satser: Att omfördela kr från kommungemensamma medel till Utveckling och service. Att tillföra kommungemensamma medel en pott för personalförbättrande åtgärder på kr från budgeterat resultat. Att ändra indikatorer och styrtal till målet Hållbar ekologisk utveckling enligt förslag. Att förklara paragrafen omedelbar justerad. Forts

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer