Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp"

Transkript

1 Årgång 44, nr 1, vecka , Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök Ur innehållet Foto: Eva Nilsson sid 13 Ledare av Torbjörn Rosdahl 2 Vårens sammanträdestider 2 Kommunfullmäktige 11 febr 3 Skolmässan 6 Extramormor.se 7 Ny idrottshall i Silverdal 7 Vill du bli polisvolontär? 7 Tidningar får ny form 7 Ensamkommande flyktingbarn 8 Miljöinspektion på förskolor 9 Vad lånade vi på biblioteket? 14 Lättare att välja hemtjänst 14 Sollentunarevyn 14 Kulturkalendern 16 Roligast att spela match Sid 15 Foto: Per Eklöf Tidiga insatser i skolan hjälper många barn Sid 10 11

2 ännu ett år med möjligheter! Jag börjar med att önska alla Sollentunabor ett gott Det går nog inte en dag utan att vi nås av rapporter som påminner om att vi som land, tillsammans med hela världen, befinner oss i en finansiellt mycket påfrestande situation. Sollentuna har en välskött ekonomi vilket ger oss ett bättre utgångsläge än många andra kommuner i Sverige. Trots detta finns inga garantier att Sollentuna inte kommer att märka av lågkonjunkturen. Vi kommer under året fortsätta vårt arbete med att se över den kommunala organisationen och göra den så effektiv som möjligt. Vi vill kunna få ut så mycket det går av varje skattekrona för att också i svåra tider kunna erbjuda en fullgod service till dem som är i behov av den. Vi måste fortsätta att erbjuda en bra skola, en trygg och säker äldrevård och ett tryggt och snyggt Sollentuna. I början av mars kommer vi i den politiska majoriteten att presentera våra budgetdirektiv inför 2010, någon vecka senare gör den politiska oppositionen detsamma. Budgetdirektiven ger en fingervisning om vilka prioriteringar vi politiker vill göra detta och nästkommande år. Jag får säkert anledning Kommunfullmäktige Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i Turebergshuset. Onsdagen den 25 mars 2009 kl Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats, 8 dagar före sammanträdet. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund Välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda inför mötet. Frågestunden startar kl För att få ett utförligt svar på en fråga ska den vara inlämnad (brev, fax eller e-post) till kommunledningskontoret senast måndagen i veckan före sammanträdet. En fråga kan även lämnas senare men detta innebär att svaret inte kan bli lika utförligt. En sådan fråga ska vara ställd senast på sammanträdesdagen. Webb-TV och lokal-tv Om du inte har möjlighet att närvara kan du se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-tv. Du kan även se sammanträdet när det sänds dagen efter i lokal-tv. Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet. Information om ärendena, tfn (kommunsekreteraren). Postadress: Kommunledningskontoret, Sollentuna Faxnummer: E-postadress: Douglas Lithborn ordförande att återkomma i nästa nummer av Sollentunajournalen med mer information om detta. För alla partier i fullmäktige är detta en process man lägger ner mycket tid på och jag tror mig kunna göra mig till tolk för alla åtta partier när jag påminner dig som läsare om möjligheten att höra av dig till oss. Utöver att ringa eller skriva brev finns det också möjlighet att ställa frågor direkt på nätet till både majoritetens och oppositionens företrädare. Gå in på så kan du under rubriken fråga dina förtroendevalda komma i kontakt med oss. Redan nu vill jag flagga för söndagen den sjunde juni i år. Då är det dags att gå till valurnorna och rösta i valet till Europaparlamentet. Sverige behöver en stark röst i Europa och därför är detta ett oerhört viktigt val inte minst ur demokratisk synvinkel. Oavsett vilket parti som blir ditt val är det viktigaste av allt, att vi alla sollentunabor som är röstberättigade också röstar. Jag hoppas och tror att europafrågorna kommer att få ett större genomslag i mediedebatten under våren och att du som läsare får mycket information som underlättar ditt val. Vi är en av de kommuner som historiskt haft högst valdeltagande i detta val och från kommunledningen kommer vi att arbeta för att öka valdeltagandet ytterligare. Som förtroendevalda politiker står vi till tjänst att svara på frågor och ge information i frågan. Nu tar vi nya tag för att möta framtiden och vi skall inte tillåta oss att nedslås av den globala finansoron. Du är som vanligt välkommen att kontakta mig direkt via telefon, brev eller e-post. Torbjörn Rosdahl (M) Kommunstyrelsens ordförande sollentuna.se Kvalitetsbarometern 2008 Brukare av äldreomsorg (i vissa fall deras anhöriga) inom hemtjänst och särskilda boenden har svarat på frågor om hur de upplever kvaliteten i verksamheten. De sammanlagda kvalitetsindexvärdena för olika verksamheter är Hemtjänst 1,08 1,04 Särskilt boende 1,10 1,03 Demensboende 0,85 1,03 Kvalitetsindexvärden mellan 1.00 och 1.50 är god kvalitet, över 1,50 är mycket god kvalitet. Värden mellan 0,00 1,00 är tveksam kvalitet och värden under 0 är dålig kvalitet. Undersökningen finns att läsa på under rubriken Äldreomsorg. Kultur- och fritidsvanor Kultur- och fritidskontoret ha undersökt sollentunabornas kultur- och fritidsvanor. Totalt skickades enkäter ut och godkända svar kom in. Av svaren drar kontoret slutsatsen att sollentunaborna generellt sett är nöjda med utbudet i kommunen. Endast 5 respektive 7 procent intämmer inte i påståendet att det finns ett bra utbud av fritidsrespektive kulturaktiviteter i Sollentuna. De vanligaste aktiviteterna invånarna gör minst en gång i veckan på sin fritid är 73 % dataspel och Internet 66 % läst böcker eller tidsskrifter 54 % motionerat 42 % aktivt lyssnat på musik 27 % sett på film hemma 25 % skött, tränat eller tävlat med husdjur Till nedanstående nämnder och kommunfullmäktige i Sollentuna kommun är allmänheten välkommen som åhörare. Vid kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten dessutom rätt att ställa frågor under allmänhetens frågestund. För detta krävs att man föranmäler frågorna. Se kommunfullmäktiges annons här intill. För ytterligare information om till exempel tider och platser se mars april maj Kommunfullmäktige Barn- och ungdomsnämnden Gymnasie- och vuxenutb.nämnden Integrations- och demokratinämn Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden 5, Vård- och omsorgsnämnden 24 5 Sänkta taxor för fritidsverksamhet år 4 6 Vid fullmäktigemötet den 11 februari redovisade Socialnämnden samt vårdoch omsorgsnämnden statistik över beslutade men ej verkställda tilldelningsbeslut när det gäller exempelvis kontaktfamiljer/personer och särskilda boenden. Oppositionsrådet Freddie Lundqvist (S) tog upp denna statistik och frågade majoriteten hur de tänker agera för att enskilda personer ska slippa vänta månader och år på att få en kontaktfamilj eller komma till ett särskilt boende. Socialkontorets personal arbetar mycket med att försöka lösa dessa frågor men det är svårt att hitta kontaktfamiljer om det finns speciella önskemål, sa socialnämndens ordförande Maria Bergström (FP). Byggandet av särskilda boenden är en prioriterad fråga för majoriteten, sa vård- och omsorgsnämndens ordförande Sonia Lunnergård (KD). Beslut om barnomsorgstaxor Fullmäktige beslutade om en revidering av taxorna för förskola och fritidsverksamhet. Avgifterna till förskolan och skolbarnsomsorgen blir oförändrade 2009 förutom för barn i fritidshem i år 4 6 vars föräldrar får en sänkning från 840 kronor till 420 kronor per månad. Beslutet gäller från den 1 augusti i år. ges ut av Sollentuna kommun till hushåll och företag i Sollentuna kommun. Nr 1/2009, tryckdag 19 februari Upplaga: ex. För insänt icke beställt material ansvaras ej. Sollentuna kommun Se även Ansvarig utgivare: Maria Sterner, tfn: Redaktion: Peter Holstad, tfn: Eva Nilsson, tfn: tfn: Annonser: Eva Sandesjö, tfn: Postadress: Sollentuna kommun Sollentuna Tryck: V Tab Norrtälje Distribution: Posten (ODR) Nästa nummer utkommer den 2 april Manusstopp 19 mars. Att förebygga missbruk Fullmäktige antog en policy för att förebygga, tidigt upptäcka och behandla missbruk och beroende, gemensam med kommunförbundet i Stockholms län och Stockholms läns landsting. Policyn utgår från socialstyrelsens riktlinjer men fokuserar på de speciella förutsättningarna som finns i Stockholms län och innebär en omfattande samordning mellan många olika aktörer som till exempel länets kommuner, landstinget, kriminalvården med flera. Detta är ett angeläget beslut för många barn men det ställer stora krav på alla inblandade. Vi har ett stort arbete att genomföra, sa Maria Bergström. Utvärdering av Sollentuna ungdomsråd Sollentuna Ungdomsråd, SUR, har blivit utvärderade och fått några ändringar i sitt reglemente. Ändringarna är bland annat att rådets ordförande och vice ordförande utses på ett år i taget istället för sex månader. Barn- och ungdomsnämnden fick i uppdrag att se över stödet till rådet. Vi yrkar bifall till förslagen, sa Freddie Lundqvist. Men utredningen hade behövt tala med fler ungdomar än bara ordföranden och tydliga frågeställningar saknades. Dialogen mellan ungdomar och politiker behöver bli bättre, vi politiker kanske kan ge SUR lite extra stöd, sa Oscar Jansson (M). Ingen dans på Stallbacken Fyra motioner från oppositionen behandlades under mötet. Motionerna föreslog att akademiskt utvärdera konkurrensutsättningar, privatiseringar och avknoppningar i kommunen att bygga en inomhushall för bandy att bygga ett utomhusbad med bassäng och att bygga en scen med vidhängande dansbana på Stallbacken. Motionen att bygga ett utomhusbad med bassäng överlämnades till kulturoch fritidsnämnden för beredning. De andra förslagen avslogs. Vi måste vara försiktiga och ta ansvar för kommunens ekonomi. De kommande åren ska vi dessutom prioritera äldreomsorgen, sa Lennart Gabrielsson (FP). Nästa möte i fullmäktige är den 25 mars. Då ska bland annat budgetdirektiven inför nästa års budget behandlas. Peter Holstad Delar av Sollentuna ungdomsråd besökte fullmäktigemötet den 11 februari. Från vänster: Robin Eriksson, Jonas Widengren, Siri Saeed, Cecilia Runhagen, Björn Grundström. Foto: Peter Holstad n ä m n t i n ä m n d e r n a Bidrag till kulturföreningar Kultur- och fritidsnämnden har delat ut bidrag till ideella kulturföreningar. Sammanlagt kronor har fördelats på de 25 föreningar som skickat in en ansökan för De sökande föreningarna har verksamhet kring bland annat musik, hembygd, konst och litteratur, dans och teater. Exempelvis får Edsbacka spelmän ett bidrag på kronor, Sollentuna Hembygdsförening får kronor, Sollentuna Författarsällskap får 7 000, Sollentuna Teatersällskap får kronor och Föreningen Sollentuna Släktforskare får kronor. Anhörigstödet bör fortsätta De senaste åren har Sollentuna kommun satsat mycket på anhörigstödet och har nu kartlagt hur stödet fungerar. Slutsatsen är att vård- och omsorgskontoret måste fortsätta arbeta med information om sjukdom, vård och behandling, öka möjligheterna till stödsamtal, utöka samverkan med primärvården och erbjuda stöd för att motverka ensamhet. Enligt kartläggningen ska vård- och omsorgskontoret fortsätta att utveckla anhörigstödet i samma rikning som tidigare. Kommunen har fått kronor av Socialstyrelsen för att utföra kartläggningen, som gjorts av fou äldre norr. Fortbildning i familjedaghemmen Personalen i Sollentunas familjedaghem ska få fortbildning i bland annat barns lärprocesser och kunskapsutveckling. Dessutom ska regelbundna tillsynsbesök göras i familjedaghemmen, har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Resultatet av tillsynsbesöken kommer att presenteras varje år i kommunens kvalitetsredovisning. Barn- och utbildningskontoret har tagit fram en plan för hur kvaliteten i familjedaghemmen ska säkras och för fortbildningen, som beräknas kosta max kronor. De dagbarnvårdare som önskar ska få delta i fortbildningen. Nya riktlinjer för plank och murar Vissa plank och murar kräver bygglov, andra inte. Ibland passar en mur väl in i miljön, i andra fall inte. Nu har miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram riktlinjer för uppsättande av plank och murar i Sollentuna kommun. Syftet med de nya riktlinjerna är att skapa en tydlig och enhetlig grund vid bedömning av bygglovärenden och information till fastighetsägare. Kommunanställda kan jobba kvar Kommunens anställda ska stimuleras att arbeta kvar längre i sin tjänst. Kostnaden för detta under 2009 beräknas bli två miljoner kronor som kommunstyrelsen kommer att betala ur sitt anslag för oförutsedda utgifter. I höstas beslutade kommunfullmäktige att ta fram åtgärder för att få äldre anställda att stanna kvar i sin tjänst. Exempel på sådana åtgärder är bland annat att de anställda från och med 63 års ålder ska kunna minska sin arbetstid utan att lönen minskar lika mycket.

3 Ungdomsrådet under luppen När Sollentuna Ungdomsråd (SUR) inrättades bestämde man att det skulle utvärderas efter två år, det vill säga under Utredningen konstaterar att rådet fyller sin funktion som remissinstans och drivkraft bakom Ungdomens dag, men att arbetet i rådet skulle behöva effektiviseras och styras upp bättre. Han är doldis. Hans jobb var hemligt. Några skulle kalla honom spion. Det är något helt annat, säger Lars Erik Hermansson, underrättelseofficer i Sollentuna. Idag är han pensionerad från MUST, före detta OP5 där han arbetade i 23 år. I hans majestäts hemliga tjänst Den förre ordföranden i ungdomsrådet Björn Grundström, som går andra året på Sollentuna Fria Gymnasium, menar att utredningen pekar på en del väsentliga brister i rådets sätt att fungera. Det har verkligen varit svårt att finna bra arbetsformer och det är ibland svårt för ungdomar att ta ställning till de remisser man får eftersom sättet texten i remissen är skriven på uppfattas som komplicerat. Jag tror att det hade varit bättre om någon hade kommit till oss och muntligt berättat vad remissen går ut på, vad det är vi ska ta ställning till, säger han. Då hade det varit lättare att förstå. Vi har inte mäktat med att svara på en enda remiss på ett och ett halvt år. Han är kritisk till att den som gjorde utredningen bara använde honom som källa och inte fler i ungdomsrådet. För honom hade det känts bättre om fler hade fått lämna sina synpunkter. Han håller med om att det varit svårt för rådets ledamöter att hålla kontakt med andra ungdomar, som påpekats i utredningen. Kontakten ska helst ske på dagtid, menar han, men då är alla ungdomar upptagna av skolarbete. Vuxendagen Björn Grundström tycker att rådet nu, med den nye ordföranden Jonas Widengren, är på väg att finna bättre arbetsformer än man hade förut. Vi har delat in oss i grupper som har ansvar för olika områden och det känns jättebra, säger han. Det innebär att det inte läggs så mycket ansvar på ordföranden utan att fler delar på ansvaret. Exempel på nya arbetsgrupper i Ungdomsrådet är PR-gruppen, webbgruppen, ungdomensdag-gruppen och vuxendag-gruppen. Vuxendagen ska Allt inom IT för företag och privatpersoner. Prata med personal som kan datorer! Köp rätt utrustning direkt, till bra pris! Få snabb hjälp vid datakrångel! Testa oss. Och bli en av våra nöjda kunder. IT-Butik Egen tillverkning av PC och Servrar Servicetekniker IT-konsulter PC-serviceverkstad Nätverksinstallationer Förmånliga underhållsavtal för ditt företags datasystem rikta sig till politiker, tjänstemän, polisen och socialtjänsten. När det gäller att få lov att vara med och tycka till om det Ungdomens hus som håller på att byggas i Sollentuna centrum, är det vice ordförande Cecilia Runnhagen som varit SUR:s representant i samverkansgruppen. Hon har hittills varit på två möten men kommer att kallas till fler när bygget kommit lite längre. Jag hade nog önskat lite fler möten, säger hon. Men framförallt hade jag önskat att det över huvud taget var fler ungdomar på mötena som kunnat ge synpunkter. Men det är klart att det kan vara svårt att få ungdomar att engagera sig i sådana här frågor. Sollentunavägen 225, Sollentuna mitt emot Edsbacka Krog Tfn Jonas Widengren, ordförande i Sollentuna Ungdomsråd, vill att fler unga ska delta i rådets arbete. Alla ungdomar kan vara med Även den nuvarande ordföranden Jonas Widengren, som går sista året på Rudbeck, håller med om att en del av kritiken i utredningen är befogad. Svårigheten att få fler ungdomar engagerade i ungdomsrådet är något han funderar mycket på. Många ungdomar tror att man måste tillhöra ett politiskt parti för att få vara med i ungdomsrådet, men så är det inte, säger han. Det är det som gör rådet så unikt. Man kan påverka politikerna direkt och säga vad man tycker. Jag hoppas mycket på att det ska bli lättare att vara synliga för andra ungdomar när Ungdomens hus är klart. I utredningen framkom att ungdomsrådet har regelbunden kontakt med vissa politiker, en fråga som kan vara känslig i ett partipolitiskt system. Vi är så glada när politikerna kommer till oss så att vi kan fråga om olika saker, säger han. Men när vi ska fatta beslut om en fråga gör vi alltid det helt självständigt. Jag uppmanar alla politiker att hålla bra kontakt med oss. Av alla de uppgifter som ungdomsrådet har tycker Jonas Widengren att Ungdomens dag är viktigast. Allra viktigast är att få till en kontaktyta mellan kommunpolitiker och ungdomar, säger han. Och så fungerar verkligen Ungdomens dag. Det är bra om ungdomar känner att det finns en möjlighet att påverka samhället. Text och foto: Om Sollentuna Ungdomsråd Sollentuna Ungdomsråd (SUR) inrättades Vem som helst som är mellan 13 och 23 år som bor, går i skolan eller arbetar i Sollentuna får vara med. Det genomsnittliga antalet deltagare i rådet har varit cirka 12 personer. Rådets webbplats är Sollentuna Ungdomsråd är ett av kommunens samrådsorgan. De övriga är brottsförebyggande rådet (BRÅ), handikapprådet (KHR) och pensionärsrådet (KPR) VÄLKOMMEN TILL - reduktion av rynkor med Restylane - borttagning av ådernät och mindre åderbråck med injektion - medicinsk och estetisk konsultation RING BIRGITTA COKORILO LEG LÄK, TEL Klinik i Sollentuna och på Södermalm Pappa Karl Filip var fanjunkare och farfar Karl Victor styckjunkare. Det fanns aldrig några krav på att jag också skulle bli officer, det var snarare en pojkdröm som förverkligades, jag gillade glittret, organisationen och vapnen. Det här var i en tid när många i Lars Erik Hermanssons generation vapenvägrade och militären fick dåligt rykte genom USA:s utrotningskrig i Vietnam, men Lasse beslutade sig för att gå sin egen väg. Uppvuxen ett stenkast från Per Albin Hanssons födelsehem i Malmö började han som 14-åring i proletära boxningsklubben Enighet i Malmö. Hans första match var mot en betydligt äldre och mer rutinerad boxare. Jag var både bra förberedd och tränad. Jag vann och tidningarna skrev: Ny stjärna tänd i Enigheten. Boxningen har följt mig hela vägen i livet. Lars Erik Hermansson är idag ordförande i Sollentuna Boxningsklubb. Jag tyckte all annan idrott var ointressant, svarar han på frågan varför det blev boxning. Träffade en sollentunatjej Det militära fångade honom på allvar när han gjorde lumpen och det blev en medveten karriär som nästan inte ville ta slut. Jag valde infanteriet i Linköping för att det gav mig en framtida valfrihet. Infanterier fanns då över hela Sverige så jag kunde flytta dit jag ville. Bara 22 år gammal var han löjtnant och skytteplutonchef på I 4 efter Krigshögskolan Karlberg. Jag var ung i allt och träffade en sollentunatjej under Karlbergstiden. Vi blev tillsammans och det var väldigt lyckligt. Vi fick en son, Johan. Han var både min stora lycka och blev min stora livskatastrof. Johan dog i plötslig spädbarnsdöd bara sex veckor gammal, berättar Lasse och smärtan tar fortfarande tag i honom. Tiden läker inte alla sår. Toktränade i två år Att förlora ett barn präglar en hela livet och en så stark sorg går knappast att vända till något positivt, något att hämta kraft ur. Lars Erik och Johans unga mamma gick skilda vägar. Vi hade till slut bara sorgen gemensamt, berättar Lasse och han blir fortfarande, 38 år efteråt starkt berörd när han berättar och det är gripande och det är som att allt ställer sig stilla för ett ögonblick. Det fanns ingen terapi att få till Lars Erik Hermansson har haft en karriär inom den Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Riktigt vad han sysslat med kan han inte avslöja. Det är hemligstämplat i 70 år till. Han är ersättare i Barn- och ungdomsnämnden. hjälp då, eller snarare jag ville inte ha någon att tala med om det fruktansvärda. Jag gick ner i boxningslokalen istället och toktränade i två år. Jag slog ur mig all ilska och all ångest, berättar han. Träningen gav honom två SM-brons, det första som junior och det andra som senior. Tio år senare var Lasse klar med sin kaptensutbildning och expert på minering och sprängning och hade börjat på militärhögskolan för att bli major. Förr eller senare kommer man att hamna bakom ett skrivbord och då gäller det att ha så mycket utbildning som möjligt. Vi blev kränkta Något senare var han tillbaka till militärhögskolan för den högre stabskursen och där slutade han sin högskoleutbildning som varat i sju år. Han fick omedelbart jobb på försvarsstabens underrättelseavdelning OP 5, idag MUST, och han blev chef för analysdetaljen. Det var mitt uppe i ett kallt krig med öst och Lasse satt som vakthavande befäl under u-båtskränkningarna. Blev vi kränkta? Vi har ännu inte fått något entydigt svar. Jo, vi blev kränkta och av miniubåtar precis som misstänkt, detta är belagt. Vi fick en tydlig hydrofonbild på en 28 meter lång ubåt, alltså av samma längd som den ryska Piranyaubåten, som var en känd rysk miniubåt. Många vet inte, eller vill inte veta att Sverige bedriver underrättelseverksamhet men det ingår som en självklarhet i vårt försvar. Lasse vet, han var på OP 5 i tre år innan han blev huvudlärare i underrättelsetjänst, på militärhögskolan. Jag hade bildat familj och vi fick en dotter. I början av 80-talet skilde vi oss och jag blev ensamstående med en Ann som då bara var fyra år precis när jag var mitt uppe i värsta militärkarriären. Det var tuffa år, men det fungerade. På OP 5 fanns en ung sekreterare, bara 19 år gammal, som fångade Lars Erik Hermanssons intresse. Hon hette Annelie och blev hans nya fru. Vi fick Charlotte 1990 och vi var gifta i 23 år och bodde i Kärrdal hade jag kommit tillbaka till OP5 som då bytt namn till Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Handlar om rikets säkerhet Lasse gillar inte ordet spion, det är negativt laddat och har inte med underrättelseverksamhet att göra. Det är inte alltid som i Jan Guillous böcker, å andra sidan skriver han inte heller den sanna historien. Helt utan grund är dock inte böckerna om Carl Hamilton och de många underrättelsetjänsterna som beskrivs som Firman, KCI, MUST och IB. Ingenting av var Lasse jobbat, i vilken avdelning eller vad han gjort vill han säga något om. Under många år höll jag på med sådant jag adrig kan gå in på i detalj. Det är hemligstämplat i 70 år framöver. Det är klart att man blir nyfiken, men Lasse bara ruskar på huvudet. Jag har sagt var jag jobbade, det får räcka. Han är bestämd, det handlar om rikets säkerhet, hans egen säkerhet är en del av hans jobb helt enkelt. Det var inte helt riskfritt, men heller inte så våldsamt som det beskrivs hos Jan Guillou, kommenterar han och ler. När man kommer upp i min ålder, jag är född 1951, inser man att man inte ska syssla med sådant här, så för två år sedan tog jag avsked med pension och jag saknar det inte ett dugg. Han bor uppe vid Fyndet i Töjnan i ett radhus och efter avskedet från underrättelsetjänsten kunde han engagera sig politiskt och är idag ersättare i barn och ungdomsnämnden för Moderaterna. Jag tyckte inte jag kunde vara aktiv inom politiken och samtidigt yrkesofficer. Idag kan jag det, förklarar han. Text och bild Göran Lager

4 Vill du bli extramormor? Nicolas, Ebba och Gustav från Edsbergsskolan. Edsbergsskolan hade bästa sexan Den årliga skolmässan gick av stapeln igen lördagen den 24 januari på Stinsens köpcentrum i Häggvik. Sollentunas skolor fick möjlighet att visa upp sina verksamheter och berätta mer om sin skola för föräldrar och barn. Förutom de fina uppträdandena på scen arrangerades också bästa sexan, där alla kommunens sjätteklasser fick tävla mot varandra. Tävlingen bestod bland annat av frågesport, rulla kula, och spikslagning. Årets vinnare var Edsbergsskolans idrottsklass. Representanterna var Ebba, Nicolas och Gustav. De sista avgörande frågorna var svårast med tanke på att vi fick reda på att vi skulle vara med i tävlingen igår, vi hade inte förberett oss så mycket, förklarade Nicolas. Klassen kammade Foto: Peter Holstad ändå hem vinnarpriset på kronor som de tänker åka på skidresa för. Förutom skolor deltog även Sollentunas kommunarkiv och skolmuseet Klasro som med utställning, bildspel och gamla föremål visade glimtar ur Sollentunas skolhistoria. Jag är väldigt positiv till skolmässan. Människor är ofta mycket intresserade av skolfrågor och här har man möjlighet att diskutera detta och få svar från de ansvariga direkt, säger barn- och ungdomsnämndens 2: e vice ordförande Anna Vikström (S). Det var barn- och ungdomsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som arrangerade årets skolmässa. Erica Lunderbye Nu är extramormor.se en del av Tryggt och Snyggt i Sollentuna. Föreningen extramormor.se har funnits sedan 2003 och arbetar för att sammanföra barnfamiljer och äldre personer så att de kan umgås över generationsgränserna. Konceptet passar väl in under Tryggt och Snyggt, bland annat eftersom det handlar om att människor skapar ett större nätverk, säger brottsförebyggare Anna-Karin Sundén. Extramormor.se har idag nästan medlemmar. Två tredjedelar är barnfamiljer som söker en äldre person att umgås med och en tredjedel är äldre som söker en barnfamilj. Fler sätt att få kontakt Föreningens ordförande Pernilla Grip Acharius hoppas att sammanslagningen med Tryggt och Snyggt ska göra det lättare att hitta äldre personer som vill vara extramormor. Idag kan barnfamiljer och mormödrar hitta varandra via Internet, men det nya samarbetet med Tryggt och Snyggt ger möjlighet att komplettera den kontaktvägen med bland annat informationsträffar. Vi kommer att anordna träffar för personer som är intresserade av att bli extramormor ett par gånger om året. energirutan Dags att energideklarera ditt hus! Foto: Anders Rolfsson Pernilla Grip Acharius, här med dottern Freja, har startat föreningen extramormor.se. Då kommer vi till exempel att bjuda in personer som redan är extramormödrar så att de kan berätta om sina erfarenheter och den relation de har med sitt eller sina extrabarnbarn, säger Pernilla Grip Acharius. Extramormor.se är en förening som har medlemmar i stora delar av landet. På flera orter finns kontaktpersoner som har ett särskilt ansvar för att sprida information om föreningen. Nu får de kanske även sprida information om Tryggt och Snyggt. Det känns bra! Goda idéer är till för att spridas, säger Anna-Karin Sundén. Vill du veta mer om extramormor. se? Gå in på föreningens sajt med samma namn eller på tryggtochsnyggt.se Eva Nilsson Ny sporthall i Silverdal Den nya sporthallen i Silverdal är efterlängtad. Planeringen av den nya anläggningen tog sin början redan i maj 2007, men bygget har dragit ut på tiden på grund av diskussioner om placeringen. Nu har utredningar visat att den först tänkta platsen vid Johannesbergsvägen är bäst lämpad. Arbetet inleds i månadsskiftet februari mars, och före årets slut ska hallen kunna slå upp portarna för sina första besökare. Det är glädjande att arbetet med den nya hallen nu kan komma igång, säger kommunalrådet Lennart Gabrielsson (FP). Vi har undersökt alternativa placeringar, och nu vet vi att platsen vid Johannesbergsvägen är bäst lämpad. Processen har medfört flera förbättringar grundade på de synpunkter som grannar och närliggande företag haft, främst av hallens yttre utformning, så att den nu kommer att smälta in i miljön bättre. Hallen får en träfasad målad med en matt svart färg som gör att hallen smälter väl in i miljön. Totalt blir hallen cirka 1500 kvadratmeter och kommer att rymma en plan på 22 x 42 meter, vilket krävs för många bollsporter. Illustration: Aperto arkitektbyggkonsulter ab Fasaden på idrottshallen består av stående lockläkt som målas i en svartgrå kulör. När solen slår mot fasaden skapas ett skuggspel som förändras när man rör sig mot hallen. Vid fönsterna ligger en fjällpanel som ger en helt annan skuggbild och varierar fasaden ytterligare. I första hand ska skolorna i närområdet använda hallen, men efter klockan 16 är lokala idrottsföreningar välkomna. Brist på träningstider Efterfrågan på fullstora hallar, med planer där man kan spela basket, handboll, innebandy och volleyboll är stor, säger Kjell Lauri, chef för kultur- och fritidskontoret i Sollentuna. Det råder stor brist på träningstider i kommunen, så Silverdalshallen kommer snabbt att fyllas av skolbarn och idrottsföreningar. Belysta gångvägar i parken runt hallen ska göra det lätt att cykla eller gå till hallen. Text: Maria Hinas Bra på förnybar el För andra året i rad hamnar Sollentuna Energi i topp i Greenpeace miljörankning, som ett av 22 elbolag i Sverige som bara levererar förnybar el. Avgörande för placeringen är hur stor andel förnybar el som ingår i den totala energimixen. Syftet med Greenpeace rankning är att ge konsumenterna en möjlighet att jämföra elbolags miljövänlighet. Förnybar el kommer varken från kärnkraft eller fossila bränslen. Lions Club i Sollentuna firar 50 år med jazzkonsert I år fyller Lions Club Sollentuna 50 år och firar detta den 22 mars med en jazzkonsert av 16-mannaorkestern Sonora Big Band på Star Hotel i Sollentuna. Biljetter kostar 150 kr och säljs på Ekströms foto och på Ica i Sollentuna centrum, även i Star Hotels reception. En festlig välgörenhetskonsert Lördagen den 28 mars arrangerar FAS, Föreningen Artister i Sollentuna, en välgörenhetskonsert i Rotebrokyrkan till förmån för barn i Malawi. Inträdet går oavkortat till projekt i Malawi. Medverkar gör Anette Stridh sopran, Johanna Bäckström mezzosopran, Mikael Fagerholm tenor, Torbjörn Pettersson-baryton samt Elisabet Brander piano. Flera av de medverkande arbetar på Kungliga Operan, men repertoaren blir mycket blandad med örhängen från filmmusikens värld, schlagers, musikal, operett och lite opera. Enligt arrangören passar konserten alla som gillar vackra röster och sånger. Föreningen Artister i Sollentuna hoppas att kunna distribuera cirka 3000 näringsberikade matpaket till skolor i Malawi. På så vis så får barnen den näring de behöver. En positiv effekt av att dela ut maten i skolor är att då kommer också flickor i långt större utsträckning än vad de annars brukar göra. Energidelklarationen kan hjälpa dig att spara pengar. Vad är en energideklaration? En energideklaration beskriver hur effektivt ett hus är ur energisynpunkt. Den ger även möjlighet till jämförelse med liknande byggnader. I samband med att den görs får du också veta om byggnaden kan förbättras, hur energianvändningen kan minskas och driftskostnaderna sänkas. Även byggnadens värde kan öka. Sveriges energimål för bostäder och lokaler är att energianvändningen år 2020 ska vara 20 % lägre än Vilka hus gäller det? Till årsskiftet 2008/09 ska flerbostadshus, (både hyres- och bostadsrätter), lokaler som hyrs ut och specialbyggnader som är större än 1000 m² ha en energideklaration. En energideklaration ska upprättas för varje byggnad. Vid försäljning av villor ska en energideklaration kunna visas efter den 1 januari Det gäller även nya byggnader. Boverket har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om energideklarationer. Se Hur går det till? 1. Samla ihop de uppgifter om byggnaden som har betydelse för energianvändningen. 2. Kontakta ett konsultföre tag som är ackrediterat för att utföra energideklarationer. De finns förtecknade på 3. Sätt upp energideklarationens sammanfattning väl synlig i fastighetens entré eller reception (gäller inte villor). Resultatet är giltigt i 10 år. Du kan göra en energideklaration när och hur ofta du vill. Kommunen har ett tillsynsansvar, vad innebär det? Det är fastighetsägaren som har ansvar för att byggnaden är energideklarerad. Om deklaration inte upprättas har kommunen, som tillsynsmyndighet, rätt att förelägga fastighetsägaren om de åtgärder som be- hövs och vite (böter) kan kopplas till ett sådant beslut. Sedan hösten 2006 gäller lagen om energideklaration i Sverige. Enligt ett EG-direktiv ska alla verka för att både befintliga och nyproducerade byggnader ska bli mer energieffektiva. Läs mer på Sollentunajournalen får ny kostym Tempora mutantor et nos in illis.* I april får flera av Sollentuna kommuns informationskanaler nytt utseende. Det gäller kommunens webbplats, www. sollentuna.se, personaltidningen Sollentunasvepet och Sollentunajournalen som du läser just nu. Förändringarna genomförs av flera skäl. Sollentunajournalens form behöver bli tydligare för att ge läsarna en bättre överblick över innehållet. Vi vill dessutom ge den en modernare kostym och förbättra produktionen. Sin nuvarande form fick tidningen 1990 och den har fungerat relativt bra. Sollentunajournalen var förebild för andra kommunala informationstidningar under 1990-talet (Spånga-Tensta tidning och Rinkeby tidning) men behoven av förändring har med tiden växt mer och mer. Samma behov av förändring gäller för personaltidningen Sollentunasvepet som kommer ut sju gånger per år till alla Sollentuna kommuns arbetsplatser. Även kommunens webbplats www. sollentuna.se kommer att få nytt utseende och innehåll under april. Den gamla webben kom till 1997 och har idag stora begränsningar. Den nya webbplatsen får större möjligheter till e-tjänster och ett nyhetsflöde som ger alla besökare en bättre inblick i Sollentuna. Peter Holstad *Tiderna förändras och vi med dem. Polisen söker volontärer Sedan tre år tillbaka har polisen i Stockholms län provat att anlita volontärer i vissa kommuner med gott resultat. Sedan ett år tillbaka arbetar man för ett samarbete med volontärer i hela Stockholms län, och nu även i Sollentuna. Volontärerna arbetar med att förebygga brott och skapa trygghet. De hjälper bland annat polisen att få en bättre kontakt med dem som bor i närområdet. De arbetar nära polisen och står, till exempel vid nattvandringar, alltid i kontakt med en polisman i tjänst, säger polisens volontärsamordnare David Eriksson. Polisens volontärer kan till exempel delta i nattvandringar, föräldravand- ringar och i informationsarbete som exempelvis kan handla om att upplysa folk om att det är bättre att tömma bilen själv än att låta tjuven göra det, eller om att delta i kampanjer mot langning. Volontärerna kan själv välja vilken typ av uppdrag de vill ha eller när de ska ställa upp. I Sollentuna anordnades en träff för intresserade volontärer i februari. Intresserade kan kontakta polisen för mer information. Regelbundna informationsmöten hålls bland annat på Kronobergshäktet i Stockholm. Blivande volontärer får utbildning av polisen, där man bland annat tar upp frågor om hur man ska uppträda som volontär och vilka juridiska regler som gäller. Vill du veta mer kan du maila Eva Nilsson

5 Kommunen tar emot fler ensamma ungdomar Sollentuna kommun har i dagsläget ansvar för totalt 14 ensamkommande flyktingbarn, de flesta från Irak, som bor antingen hos släktingar, i familjehem eller på Vårljus Ungdomsboende i Upplands Väsby. På Vårljus bor man under den tid man får sin asylansökan prövad. Det handlar främst om ungdomar som är mellan 15 och 18 år. Den inom kommunen som arbetar mest med de ungdomar som kommer hit utan familj är socialsekreterare Hanna Hirasawa. Hon träffar regelbundet var och en, är den som bedömer vilken boendeform som är lämplig och om det behövs någon annan form av insats. Ofta kommer ungdomarna från en situation präglad av krig och konflikter, säger hon. De har lämnat sin familj och sina vänner och ska försöka anpassa sig till ett helt nytt sammanhang. Sedan blir det nya livet inte alltid som man har tänkt sig. Styrkor och förmågor Samtidigt, påpekar hon, är det viktigt att komma ihåg att de flesta, trots svårigheter, bär på styrkor och förmågor som gör att de klarar sig bra här. Socialsekreterare Hanna Hirasawa håller regelbunden kontakt med de ungdomar som kommer till kommunen utan sina familjer. Det jag ofta får tampas med är att många av ungdomarna kommer från samhällen med en helt annan förhandlingskultur än vi har här, säger hon. Det innebär att det kan bli en hel del konflikter när jag till exempel säger nej till något de vill ha och tycker sig ha rätt till. Ses som barn Mötet med den svenska ungdomskulturen där nya kläder, mobiltelefon och dator är en självklarhet kan bli jobbig. Sedan kan det vara svårt att acceptera Hela eleven - hela läraren att man plötsligt ses som ett barn, att jag säger till dem var de ska bo och vad de måste göra. Den som kommer hit är oftast äldste sonen som är van att ta stort eget ansvar. Skolbakgrunden kan variera beroende på vilka förhållanden man kommer ifrån, men de första åren i Sverige behöver man extra hjälp med språket och att komma ifatt kunskapsmässigt. På Rudbecksskolan deltar man i SFI för ungdomar, som kallas för IVIK. Komma ut i arbetslivet Enligt Hanna Hirasawa kan det för vissa ungdomar innebära nästan oöverstigliga svårigheter att anpassa sig till det svenska skolsystemet. De behöver komma ut i arbetslivet och göra praktik med målet att få ett jobb. Därför har hon tagit initiativ till ett samarbete med kommunens Arbetscenter i syfte att få till stånd ett samarbete. Formerna för det hela får vi försöka finna men helt klart är att detta behövs, säger hon. Jag misstänker att många killar känner stor press att bidra till försörjningen av familjen i hemlandet. För ungdomar under 18 år är målet att man ska få besked om permanent uppehållstillstånd inom tre till fyra månader. I enstaka fall kan processen dra ut i över ett år. De ungdomar som går i skolan har rätt till studiestöd på dryga tusenlappen. Om man inte har någon släkting som kan bidra med lite pengar så har man dessutom rätt till ett extra studiestöd så att man kommer upp i ungefär 2000 kronor i månaden. Utgifter för mat och bostad täcks. Under sommarmånaderna när man inte studerar har man rätt till försörjningsstöd. Vårljus Ungdomsboende har avtal med de kommuner i Stockholmsområdet som är så kallade anvisningskommuner och erbjuder ett boende där man kan få hjälp med skolgång och fritidssysselsättningar. Vårljus Ungdomsboende ägs av de 25 kranskommunerna i Stockholms län. Den ungdom som är mogen för det har sedan möjlighet att gå vidare till träningslägenhet eller stödboende. Åtta ungdomar till 2008 var första året Sollentuna kommun hade ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. I år har kommunen tecknat kontrakt om att ta emot ytterligare åtta ungdomar. Text och foto Miljöinspektion av förskolor pågår i vår Har förskolan bra rutiner för handtvätt? Hur anmäler man fuktskador eller problem med ventilationen? Just nu håller miljö- och byggnadskontoret på att undersöka hur Sollentunas förskolor sköter sin egenkontroll. I juni förra året startade miljö- och byggnadskontoret Förskoleprojektet, som går ut på att inspektera samtliga förskolor i kommunen, kommunala som fristående. Hittills har ungefär en tredjedel av förskolorna inspekterats. Syftet är att kontrollera att förskolorna sköter sin egenkontroll. Vi vill se om förskolorna har bra rutiner och en bra dokumentation kring innemiljö, utemiljö och hygien. Generellt sett har förskolorna kommit igång bra med egenkontrollen, men de behöver ofta förbättra dokumentationen av rutinerna, något som är väldigt betydelsefullt, säger projektledaren Berit Ekman. Om förskolan har en bra dokumentation blir det lättare att visa hur man säkerställer att lokalerna är bra, hur förskolan tar hänsyn till hälsa och miljö och hur man kan upptäcka bristfälliga Välkommen till rutiner som annars kan orsaka besvär eller hälsoproblem. Det är till exempel viktigt att ha bra rutiner för städning och hygien samt för hur man ska anmäla problem med lokalerna, till exempel fuktskador eller dålig ventilation. Pia Carlsson, skyddsombud på förskolan Sjörövaren är positiv till inspektionen. Den här ger tyngd åt arbetsmiljöarbetet och visar att det är viktigt att hålla det aktuellt hela tiden, säger hon. Förskoleprojektet avslutas till våren, då en rapport kommer att presenteras. Meningen är sedan att förskolorna kommer att få någon form av tillsyn varje år. Text och foto: Eva Nilsson Förskolan Sjörövaren har fått besök av miljö- och byggnadskontorets förskoleprojekt. Pia Carlsson är skyddsombud på förskolan. På Rudbeck, Sollentunas kommunala gymnasium hamnar de ungdomar som kommer till kommunen utan sina familjer för att lära sig svenska, slussas in i den svenska gymnasieskolan och det svenska samhället. IVIK, det vill säga SFI för ungdomar, består av tre årskurser där målsättningen är att få grundskolekompetens i svenska, engelska och matematik. När de språkliga färdigheterna ökar har de studerande möjlighet att delta i vanliga gymnasiekurser tillsammans med svenska elever. Stor hänsyn tas till den enskildes önskemål och förmåga. Att undervisa på IVIK ställer helt andra krav på läraren än den vanliga skolan. På IVIK handlar det på ett annat sätt om socialt omhändertagande. Syn på sig själv Här arbetar vi med hela eleven och hela läraren, säger läraren Kerstin Hjalmarsson. Det är väldigt roligt och stimulerande, men också krävande. I processen får både lärare och elev syn på sig själv, vem man är som person. Alla olika slags religioner, uppfattningar och värderingar finns representerade hos oss. Inget är rätt eller fel, det handlar bara om olika sätt att förhålla sig. Eva Ogden, som också arbetar som lärare på IVIK, menar att en viktig uppgift för läraren är att hjälpa ungdomarna att få grepp om den svenska skolmodellen som mycket handlar om att lyssna på varandra och argumentera för sin sak. Vi har en speciell IVIK- gemenskap här, säger hon. Vi får umgås med hela världen. Alla lär sig lite spanska, lite arabiska och en hel del om varandras traditioner. Ibland blir det en kulturkrock för våra elever när de sedan ska in i en helsvensk skolklass. Drömmarna krockar Läraren Elham Olfat, som ursprungligen kommer från Iran, säger att eleverna som kommer hit utan sina familjer för det mesta är väldigt motiverade och har stor drivkraft. De måste visa att de klarar sig helt enkelt, säger hon. Inget mindre än att bli tandläkare, läkare eller advokat gäller. Så krockar drömmarna med den svenska verkligheten. Det tar lång tid att anpassa sig till det svenska samhället. Många av våra elever är deprimerade, men vi har extra kuratorsresurser för att klara av det. Det är viktigt att man inte lämnas ensam när man inte mår bra. Sam Osman från Somalia har varit i Sverige i två år. Han minns sin första tid här som svår, han kände sig ensam och hade svårt att sova. Efter en månad kom han till Rudbeck. Han har haft två fosterfamiljer men bor nu själv i en ungdomslägenhet i Täby. När jag flyttade till lägenheten kunde jag ingenting, varken tvätta eller laga mat, säger han. Men kompisarna hjälpte mig och deras mammor lärde upp mig. Sam Osman har fått permanent uppehållstillstånd, tränar fotboll flera gånger i veckan och deltar i vanliga gymnasiekurser på Rudbeck. Varje fredag ringer han till sin mamma i Somalia, som han är orolig för. Trots skolan och kompisarna känner han sig fortfarande rätt ensam. Jag är glad över min lägenhet men det var bättre att bo i familj, säger han. Där fanns det alltid någon att prata med. Att lära sig leva i Sverige är som att bygga ett stort, nytt hus. För varje dag förstår man mer varför folk gör som de gör. Man måste försöka på alla sätt, vara sparsam och aldrig sluta kämpa. Javad Jafari har varit i Sverige i ett år och kommer ursprungligen från Kabul i Afghanistan. Han bor i en fosterfamilj i Sollentuna och har fått permanent uppehållstillstånd. Även han minns den första tiden som svår. Efter två månader började jag förstå lite svenska, då gick det lättare, säger han. Javad Jafari har regelbunden kontakt med sin mamma och sina syskon i Kabul. Att se nyhetssändningar från Afghanistan kan vara rätt plågsamt för honom. Det är hemskt när jag får reda på att det hänt något i Kabul, säger han. Då tror jag alltid att det hänt min familj något. SMÅFÖRETAGARMÄSSA på Stinsen Lördagen den 28 mars inbjuder Sollentuna kommun till Småföretagarmässa på Stinsens shoppingcenter. 50 av kommunens småföretagare har möjlighet att visa upp sin verksamhet. Besökare och utställare får en unik möjlighet att stifta bekantskap med idéer och verksamheter som finns i vår kommun. Från kommunstyrelsens samt plan- och fastighetsutskott deltar bland andra Lennart Gabrielsson (FP) Torbjörn Rosdahl (M) Freddie Lundqvist (S) Kjell Ekdahl (S) Sollentuna kommun visar också upp aktuella byggprojekt och planer, och tjänstemän och politiker finns på plats för att svara på frågor. För mer information, se eller kontakta projektledare Thomas Ardenfors, tel Missa inte Småföretagarmässan på Stinsen lördagen den 28 mars klockan Sista anmälningsdag för utställare är 8 mars!

6 10 11 För att hjälpa Sollentunas skolelever att uppnå goda skolresultat, arbetar kommunen målmedvetet och på bred front för att tidigt hjälpa elever som halkat efter i läsning och matematik och för att höja lärarnas pedagogiska kompetens. Skoldatateket är ett kompetenscenter för elever i behov av särskilt stöd. Två av lärarna på Sollentuna International School har utarbetat ett särskilt språkutvecklande arbetssätt för att hjälpa elever med annat modersmål än svenska. För att stimulera varje lärares egen kreativitet finns årligen en stor summa pengar att söka för lokala projekt på den egna skolan. Kommunen investerar i barnen I kommunens nya Utbildningsstrategi står det att: alla elever ska nå målen i alla ämnen Sollentuna ska ha landets högsta meritvärde alla elever ska känna sig trygga i skolan alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan Specialpedagogen Pia Hed Andersson arbetar en dag i veckan med läs- och skrivutveckling i de yngre åldrarna. Annars finns hon på Rösjöskolan. Under de senaste åren har Sollentuna kommun genom sin barn- och ungdomsnämnd gjort stora satsningar för att förbättra barns förutsättningar att uppnå bra resultat i skolan. De övergripande målen i kommunens nya utbildningsstrategi är att alla elever ska uppnå målen i alla ämnen, att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärde, alla elever ska känna sig trygga i skolan, samt att alla gymnasieelever ska nå behörighet till högskolan. En handlingsplan för trygghet och studiero som framför allt fokuserar på att förebygga mobbning via det så kalllade Olwéusprogrammet, antogs Samtliga kommunala skolor och alla friskolor utom tre stycken har anslutit sig till programmet. Startade som ett projekt För att tidigt fånga upp barn som har svårigheter med att lära sig läsa och räkna arbetar man dels med läs- och skrivutveckling, dels med matematikutveckling. Pia Hed Andersson som är specialpedagog på Rösjöskolan, arbetar en dag i veckan med läs- och skrivutveckling på barn- och utbildningskontoret. Arbetet med läs- och skrivutveckling riktat mot de yngre åldrarna, startade som ett projekt kallat Läsa för livet, men har nu blivit en del av den ordinarie verksamheten. Ansvarig för det projektet, som pågick i tre terminer 2006 och 2007, var läraren Monika Dahlin från Upplands Väsby, som hämtat idén från Australien där programmet kallas för Reading Recovery. I projektet deltog 21 av kommunens 26 skolor som alla skrev på ett kontrakt om att fullfölja programmet. Av 984 testade elever deltog 209 stycken i träningsprogrammet, det vill säga cirka 20 procent eller 4 till 5 barn i varje klass. Målet är att tidigt fånga upp elever som inte kommit igång med läsningen, säger Pia Hed Andersson. De elever som deltar i programmet erbjuds 12 veckors intensiv lästräning under år 1, som genomförs både i hemmet och i skolan. De som behöver mer kan få 8 till 10 veckor till i år 2. Man tecknar ett kontrakt med föräldrarna som går ut på att de ska delta aktivt och stötta sina barn. Men det är bara positiv feedback som gäller, säger hon. Det är meningen att självkänslan ska höjas. Ingen ska behöva gå igenom skolan och känna att alla andra kan något som man själv inte kan. Oftast är det enda som behövs helt enkelt mer träning. Ta tillvara kompetensen Eftersom själva projektet nu är avslutat har det blivit Pia Hed Anderssons uppgift att hålla kontakt med alla de pedagoger som arbetar vidare med metoden. Nu praktiseras den på de flesta av kommunens 26 skolor. Särskilt viktigt tycker hon att det är att ta tillvara den kompetens lärarna skaffat sig under resans gång. Det gör man bland annat genom att ordna nätverksträffar och studiecirklar. Alla som praktiserat metoden är överens om att det är en bra metod som gett bra resultat, säger hon. Numera inser alla betydelsen av att satsa i de tidiga åldrarna. Det finns en höjd medvetenhet kring själva problematiken. Men sedan är det klart att det är viktigt att modifiera metoden efter de lokala förutsättningarna. En slutsats Pia Hed Andersson dragit är att man nog egentligen borde satsa på ett språkutvecklande arbetssätt ännu tidigare, det vill säga redan i förskolan. Vad barnen får med sig hemifrån kan se väldigt olika ut, men hon är noga med att påpeka att det inte är någon större skillnad mellan barn till utrikesfödda eller svenskfödda föräldrar. I så fall handlar det mera om föräldrarnas utbildningsbakgrund. Klassläraren Maria Nyström planerar just nu för ett projekt som handlar om matematikutveckling. Projektet kallas Räkna för livet. När politikerna tagit del av de positiva resultaten från projektet Läsa för livet började de fundera på om det skulle vara möjligt att genomföra något liknande på matematikens område. Pia Hed Andersson hittade ett lämpligt diagnostiskt material för att testa mattekunskaper, som Skolverket producerat och som kallas för Diamant. Matematikutveckling Under hösten 2008 har Maria Nyström, som är klasslärare på Tegelhagskolan, arbetat en dag i veckan på barn- och utbildningskontoret med att planera för projektet Räkna för livet, som startar med två pilotskolor under vårterminen Hösten 2009 är det tänkt att alla kommunens skolor ska erbjudas att delta. Med Diamant vill vi ge pedagogerna ett analysinstrument så att de kan sätta in åtgärder tidigt, säger Maria Nyström. Ett av målen med projektet Räkna för livet är att fortbilda lärare som arbetar med matematik för de lägre åldrarna. Den som vill har möjlighet att delta i särskilda nätverksträffar där man diskuterar provresultat och lämpliga insatser. Genom nätverket vill man även få ut kunskap om den forskning som bedrivs på området och samtidigt ta tillvara den kunskap som redan finns bland lärarna på kommunens skolor. Både Pia Hed Andersson och Maria Nyström skulle gärna se att man på alla kommunens skolor har både en matematiksamordnare och en lässamordnare, som kan fungera som bollplank för övriga lärare. Text och foto Ett språkutvecklande arbetssätt För att hjälpa flerspråkiga elever med annat modersmål än svenska att nå skolans mål, driver de båda lärarna på Sollentuna International School, Meta Hylén och Ida Söderman, ett språkutvecklingsprojekt riktat till lärare. Målet är att ge lärarna verktyg så att de kan hjälpa sina elever att nå bättre resultat i skolan. Bästa formen för fortbildning bestämmer varje skola utifrån sina behov. Just nu deltar hela arbetslag med lärare från fyra olika skolor, Töjnanskolan, Rösjöskolan, Sollentuna International School och Norrvikens skola. Till hösten 2009 ansluter troligen tre nya skolor. Egentligen gynnas alla elever av ett språkutvecklande arbetssätt, inte bara de flerspråkiga, säger Meta Hylén. Metoden, som kallas för genreundervisning, bygger på forskning från Australien och Kanada där den är allmänt praktiserad. Metoden finns redan inskriven som ett rekommenderat arbetssätt i målen för år 3 i den svenska skolan, så man skulle kunna säga att vi i Sollentuna ligger lite före. Läsa textens kod Genreundervisning handlar om att i alla skolämnen analysera texter både när man läser och skriver, för att lära För att ta tillvara den kreativitet som finns hos kommunens egna lärare finns det varje år möjlighet att söka projektpengar för ett projekt på den egna skolan. Ett sådant projekt var det som populärt kallades för moppematte, eller mer korrekt Särskild satsning på ökad måluppfyllelse i matematik. Projektet ägde rum i skolår 9 på Vibyskolans moppeverkstad, där elever fick kombinera ett intresse för mopeder med att lära sig räkna på till exempel hastighet, tid, sträcka, bensinförbrukning och budget. Slutmålet var att eleverna skulle uppnå målen i matematik, samt väcka intresse för matematik som ämne. Ett delmål var en gemensam dagsutfärd på moped. Cirka 2 miljoner att söka Grundskoleexperten Kattis Brundell Lärarna Meta Hylén och Ida Söderman har arbetat fram en metod som hjälper elever att förstå texters koder. Det gagnar all undervisning, inte bara svenskundervisningen. sig att läsa av textens kod. Hur skriver man en instruktion?0 Vilken typ av ord använder man i ett brev eller när man ska skriva en berättelse? Enligt detta synsätt är alla lärare språklärare och kan hjälpa sina elever att uppnå bättre resultat i skolan, genom att använda sig av ett språkutvecklande arbetssätt. Pengar att söka till lokala projekt är den på barn- och utbildningskontoret som har till uppgift att handlägga projektansökningarna, men det är förvaltningschefen som beslutar fanns det knappt 1,4 miljoner kronor att söka drygt 2 miljoner och inför 2009 också ungefär 2 miljoner kronor. Hälften beviljas Fokus för projekten är ökad måluppfyllelse för alla elever, vilket vi redan kan se att det har lett till, säger hon. Hittills har ungefär hälften av de ansökningar som kommit in beviljats pengar. Framför allt projekt som handlar om matte prioriteras, men även projekt som vill öka elevernas läsförståelse. Enligt Skolverkets beräkningar var det 78 procent av eleverna i Sollentunas skolor som nådde målen i alla ämnen förra året. Riksgenomsnittet 2008 ligger på 77 procent. Foto: Eget kompetenscenter Skoldatateket på Djupdalsskolan i Edsberg är ett kompetenscenter för kommunens skolor när det gäller metoder och hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. För till exempel elever med dyslexi finns olika hjälpmedel att tillgå för att underlätta inlärning. Hos Anette Hellström som är chef för elevstöd på Barn- och utbildningskontoret, söker förskolornas och skolornas verksamhetschefer extra pengar för att hjälpa enskilda elever när skolans egna resurser inte räcker till. Pengarna kan till exempel användas till specialpedagogstimmar eller ge möjlighet att anställa en elevassistent. I potten finns varje år cirka 20 miljoner att söka. Alla ska nå målen Målet är att hjälpa varje elev att nå målen, säger Anette Hellström. Enligt läroplanen ska skolorna arbeta för att alla elever når målen. Elevstöd kommer in som ett stöd när skolornas egna resurser är uttömda. Det man på elevstödsenheten jobbar med just nu är att finna former för att kvalitetssäkra sina insatser. För oss handlar det om att se till att de pengar vi har faller ut på bästa sätt, säger hon. Med hjälp av ett kvalitetssäkringssystem kan även föräldrarna få reda på vilken skola som har bäst förutsättningar att ge deras barn stöd. Belöna duktiga lärare Maria Stockhaus (M) som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, menar att hennes uppgift som politiker är att hjälpa till att utveckla verksamheten, inte bara förvalta den. I det ligger att stötta skolorna men också att ställa krav. Vi politiker brukar vara bra på att strö mål omkring oss, säger hon. Men i vår nya utbildningsstrategi finns skolans huvuduppdrag summerat på några rader. Alla elever ska känna sig trygga i skolan och få hjälp att uppnå goda resultat. Sveriges framtid Maria Stockhaus (M) har varit engagerad i skolfrågor sedan hon gick med i Moderat skolungdom som fjortonåring. I våra förskolor och skolor går Sveriges framtid, säger hon, jag ser ingen anledning att inte engagera sig i den. Hon uppskattar att de två första målen i utbildningsstrategin, att alla elever ska nå målen i alla ämnen och att Sollentuna ska ha landets högsta meritvärde, kommer att vara uppnådda inom fem år. Högre krav på lärarna För att eleverna ska nå målen behöver man ställa större krav på varje lärares pedagogiska skicklighet. Ett led i detta är förslaget om prestationsbaserade löner. De riktigt duktiga lärarna ska ha den bästa löneutvecklingen, säger hon. Det som ska betala sig är lärarens förmåga att hjälpa en grupp elever att utvecklas. Här kan man inte bara se på betygen utan måste ta hänsyn till varje elevs utgångsläge. För att lättare kunna bedöma en lärares skicklighet i klassrummet är Maria Stockhaus (M) inte främmande för att eleverna i enkätform ska kunna få svara på frågor om lärarens kompetens. Varför skulle man som lärare inte vilja ha elevernas respons på hur man sköter sitt jobb, det förstår inte jag, säger hon. Det kan bli en hjälp i lärarens egen kompetensutveckling. På två områden ser Maria Stockhaus (M) att det fortfarande finns behov av utveckling av kommunens ansvar gentemot eleverna: dels när det gäller stöd till elever med en funktionsnedsättning, dels hjälp till dem som har annat modersmål än svenska.

7 12 13 Baklava har flersusenåriga traditioner. Smakerna från Tusen och en Natt bakas i Edsberg Smaken av Persiens historia. Hazar Afzana, de tusen berättelserna. Rosenvatten, smördeg, jochén. Mandlar, pistage, smörolja, sockersirap. Välkommen till de antika smakerna, till orientens historiska smak. Välkommen till Ali Anjomipours bageri i Edsberg. Bageriet i Edsberg ligger i skymundan. Här bakas kakor efter recept så gamla att de skulle kunna platsa i Tusen och Natt. Ali Anjomipour är bagare och hans far, farfar och farfars far före honom var också baklava- och kakbagare i det gamla Persien. Efter samma recept tid ut och tid in, välsmakande möra, frasiga, syrligt söta bakverk som finner vägen ut från Edsberg till butiker runt Stockholm och ända upp till Sundsvall. Taha Konditori och bageri ligger granne med gamla Nisses konditoris, och i Epokens, lokaler på Drevkarlsstigen 4. Det är som en grindstuga till hela Solhjulet. Hit in har Tusen och en Natt flyttat eller som sagoberättelsen heter på persiska Hazar Afsana. Det där hör nämligen ihop. Bakverken har ett traditionsband långt tillbaka i tiden. Taha Konditori förvaltar ett smakarv och ett minne som europeisk bakkonst inte kommer i närheten av. Jag har sett gamla perser som smakat mina småbröd, mina persiska kakor och börjat att gråta av rörelse över det som de minns från hemlandet. Smak och minne är så intimt sammanbundet. Ali Anjomipour fick asyl i Sverige 1990 och han var bagare redan då. Svårt skadad från kriget mellan Ayatolla Ruhollah Khomeyni och Saddam Hussein kom han hit och började arbeta direkt. Han har haft svensk restaurang i Umeå och han startade ett baklava- och kakbageri vid Norrtull i Stockholm. Jag fick skador på lungorna av giftgas under kriget, men jag överlevde och här i Sverige har jag blivit helt frisk, berättar han. Jobbet som bagare ville jag inte överge. Det är fjärde året nu som hans bageri sprider väldoft över Edsberg. Man känner dofterna på långt håll av gräddad smördeg, söt mördeg, sirap och smörolja. Smaker från antiken Det här är smaker från det gamla bibliska Mesopotamien, landet mellan Eufrat och Tigris, Zarathustras land det stora landet som omfattade halva Turkiet, Afganistan och Persien. Visst är det skillnad i smak. Baklava är inte samma i Persien som i arabländerna. I Persien, Turkiet och Grekland är baklavan inte så där söt som i arabländerna, berättar Ali och förklarar också att många perser, det finns bara i storstockholm, föredrar de mer smakfulla och mindre söta bakverken. Smaken styrs till stor del av kvaliteten på den smörolja som filodegen, jochén, bestryks med före bakning. Jag har lärt mig koka smörolja av svensk grädde. Det är viktigt att den får stå och syra ordentligt innan man vispar den till smör som sedan tvättas noga och sakta får smälta så att den rena smöroljan frigörs. Jag har lärt mig av pappa, säger Ali, själv pappa till tre barn. Baklavakrig med kvalitet Om barnen vill bli baklavabagare? Ali Anjomipour upprätthåller en del av det persiska kulturarvet. Han kommer från en familj som varit bagare i många generationer. Knappast, de äldsta flickorna går på KTH, den yngsta grabben har sagt att han vill baka, men jag viftar bort hans önskan. När Ali började baka fanns det två baklavabagerier i stockholmstrakten idag finns det 30. Det är ett baklavakrig där det bästa konkurrensmedlet stavas kvalitet, säger han. Ali Anjomipour har två anställda i sitt bageri, sedan tar han in personal om det kommer stora beställningar för det gör det ibland. Perser i förskingringen som ställer till kalas. Då går det åt hundratals småkakor och gigantiska tårtor. Jag bakar 30 olika sorters kakor, bland andra paderazi som är gjord enbart på kikärtsmjöl och som är efter ett antikt recept. Det går åt ett halvt ton smör i månaden till bakningen och åtskilliga kilo utvalt specialmjöl som siktas många gånger för att bli perfekt. En av de viktigaste smaksättarna i persiska bakverk är rosenvatten och även det ska vara av bästa märke. Det enda som duger är rosenvatten från Kashan i Iran. Jag har varit där och tittat på rosenodlingarna rosor som bara går till rosenvatten, berättar han. En annan av ingredienserna är pistagenötter, valnötter ibland men det är inte tradition, och så mängder av russin och då måste det vara iranska russin för de bränns aldrig. Ett stycke orienten ligger alltså närmare oss än vi tror och Alis landsman Reza Maleki har den lilla affären ut mot gatan. Reza är också bagare, men nu säljer han bakverken åt Ali. Men det mesta exporteras från Sollentuna, förklarar Ali Anjomipour på Taha Konditori och bageri i Edsberg. Text och foto: Göran Lager Biskopen Caroline Krook (till vänster) gjorde bland annat ett besök i Klasro skolmuseum och hälsades välkommen av skolmästarfrun Christina Frohm. Biskopen visiterade Sollentuna Caroline Krook, biskop i Stockholms stift, genomförde visitation i Sollentuna under några dagar i februari. Sollentuna är en välskött församling som har en uthållig verksamhet för att nå barn, unga och behövande. Man vet vad man gör och varför. Det stärker mig i uppfattningen att det är bra med stora församlingar med lokal verksamhet, sade Caroline Krook. Visitation är ett besök som biskopen gör för att inspirera församlingarna och för att kontrollera att verksamheten fungerar. Under sitt besök har biskopen bland annat träffat personal, förtroendevalda och frivilliga i församlingen. Hon avslutade sitt besök med en mässa och höll ett visitationstal. Under sitt besök i Sollentuna fick Caroline Krook också tillfälle att göra en rundresa i kommunen. Bland annat fick hon tillfälle att besöka Klasroskolan och där höra Christina Frohm och Bengt Pernholm berätta om skolan och dess historia. Med på resan var bland andra kyrkoherde Anders Roos och kyrkorådets ordförande Pär Åkerström. Biskopen fick också besöka kyrkor i Sollentuna under sitt besök. Jag har föresatt mig att besöka alla kyrkor i Stockholms stift innan jag går i pension. I Sollentuna fick jag tillfälle att besöka Edsbergskyrkan och St Lars kyrka, där jag inte varit tidigare, sade Caroline Krook. Visitationen i Sollentuna är den sista större visitation som Caroline Krook hinner med innan hon pensioneras till hösten. Den 21 april kommer en ny biskop att väljas i stiftet som kommer att biskopsvigas den 8 november i Uppsala domkyrka. Text och foto: Eva Nilsson Avgifter för vård och omsorg 2009 Högsta taxa för avgifter inom högkostnadsskyddet är 1712 kr per månad. Matkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet. Avgifterna är inkomstprövade. För mer information, kontakta faktureringsservice, tfn (vx). Hemtjänst Avgiften för hemtjänst är i tio avgiftsnivåer som bestäms utifrån hur mycket hemtjänst man beviljas per månad. Här intill kan du se kostnaden för samtliga avgiftsnivåer. Placering i nivå sker per påbörjad timme. Hemtjänst för enstaka insats kostar 339 kronor per påbörjad timme. Avgifts- Beviljad/ Avgift/ nivå månad månad kr kr kr kr kr kr kr kr kr eller mer 1712 kr Övriga avgifter som inkluderas i högkostnadsskyddet Trygghetslarm 185 kr/månad Leverans av matlåda 339 kr/månad Biståndsbedömd dagverksamhet 41 kr/dag Korttidsvistelse 56 kr/dygn Kostnad för mat Matkostnad vid korttidsviselse 82 kr/dygn Matkostnad vid dagverksamhet 40 kr/dag Matlåda (exklusive leverans) 40 kr Särskilt boende för äldre Avgift för vård och omsorg 1712 kr/månad Kostnad för mat 2485 kr/månad

8 14 15 Levande orkester på årets lokalrevy Stens bandyskola Öppen för flickor och pojkar i åldern sex till åtta år. Träning tisdag och fredag Denna säsong började höstterminen 18 november och vårterminen slutade 27 februari. Avgift 500 kronor per termin och då ingår bland annat boll, klubba och tröja. Mer information finns på: Sollentuna lokalrevys föreställning hette i år Spex in the city, efter en känd tv-serie. Här ses delar av ensemblen ta emot ovationer för sitt framträdande. För fjärde året i rad satte Sollentunas lokalrevy upp en föreställning med alla de klassiska ingredienserna. I årets upplaga, kallad Spex in the city, på Galaxen i Edsberg skojades det friskt med politiker och köttfärsskandaler med hjälp av dans och nyskrivna texter till kända schlagers. Nytt för i år var en levande orkester. Strax över 700 personer såg de åtta föreställningarna vilket är en minskning från tidigare år. Det är mycket som konkurrerar om publiken säger Kjell Yngerskog, producent för revyn. Intresset för att delta har däremot ökat och i år var vi över tjugo personer på scenen. Den som är intresserad av att vara med nästa år måste skynda sig. Redan under våren börjar planeringen inför nästa års revy med skrivarstugor och efter audition i september börjar repetitionerna. Hitta lämplig lokal En av utmaningarna inför 2010 är att hitta en lämplig lokal för föreställningarna eftersom Galaxen läggs ner. Takhöjd, ljud och ljus samt bra utrymmen bakom scenen är viktiga förutsättningar. Vi får se om Ungdomens Hus kan vara ett alternativ men det beror naturligtvis på kostnaden säger Kjell Yngerskog. Vår ambition är att fortsätta traditionen med en lokal revy i Sollentuna. Maria Sterner Glödande orm syntes på Norrviken Foto: C G Gredenborg Torsdagen den 5 februari var det facklornas kväll vid Norrvikens sjöisbana. Sollentuna Skridskosällskap hade ställt ut marschaller längs sjöisbanans korta varv på 3.5 km och under kvällen åkte ett hundratal personer med facklor, likt en glödande orm längs banan. Ingemar Fahlén, Svea Fahlén, Karin Kimby och Erica Thunfors var några av deltagarna på ett dialogmöte om Lagen om valfrihet som hölls på Malmgården i januari. På mötet fick de bland annat ge sin syn på valmöjligheter i hemtjänsten och hur den nuvarande valfriheten kan förbättras. Lättare att välja hemtjänstutförare I höst ska det bli lättare att välja utförare av hemtjänst och det ska finnas flera företag att välja mellan. Vid nyår trädde lagen om valfrihet, LOV, i kraft och Sollentuna kommun har startat ett projekt för att utreda hur lagen ska tilllämpas i Sollentuna. Inför det nya valfrihetssystemet har Sollentuna kommun hållit möten med olika utförare av hemtjänst samt möten med pensionärer, representanter från pensionärsorganisationer, handikapprådet och pensionärsrådet för att få deras synpunkter. Det nya valfrihetssystemet innebär att personer som beviljats en insats, Mest utlånade böcker 2008 Böcker för vuxna 1. Kicki & Lasse av Peter Kihlgård lån 2. Män som hatar kvinnor av Stieg Larsson lån 3. Tusen strålande solar av Khaled Hosseini lån 4. Hon älskade av Helena Henschen - 97 lån 5. Luftslottet som sprängdes av Stieg Larsson - 90 lån 6. Stundande natten av Carl-Henning Wijkmark - 88 lån 7. Snabba cash av Jens Lapidus - 84 lån 8. Flickan som lekte med elden av Stieg Larsson - 83 lån 9. Norrlands akvavit av Torgny Lindgren - 83 lån 10. Flyga drake av Khaled Hosseini - 79 lån 11. Värmebölja av Viveca Lärn - 79 lån Böcker för barn 9-12 år 1. Harry Potter och dödsrelikerna av Joanne K. Rowling - 96 lån 2. Släkten är värst, Sune av Sören Olsson - 76 lån 3. Sune och tant Tonåring av Sören Olsson - 76 lån 4. På farligt vatten av Douglas Foley - 69 lån 5. Habib meningen med livet av Douglas Foley - 69 lån Foto: Pär Westring till exempel hemtjänst, ska kunna välja mellan ett antal godkända företag. Sollentuna kommun behöver inte upphandla dessa företag, men de måste uppfylla kraven i det förfrågningsunderlag som kommunen tar fram. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett sådant underlag. Kommunen har fått två miljoner kronor från Socialstyrelsen för att förbereda och utveckla sitt valfrihetssystem, som ska omfatta både hemtjänst och särskilt boende. Man börjar dock med hemtjänsten, där det nya systemet ska träda i kraft i september i år. Eva Nilsson 2008 hade biblioteket i Sollentuna besök och lånade ut ungefär lika många böcker och andra media. Närmare var barn- och ungdomsböcker. Totalt tog biblioteken i Sollentuna emot 211 inbokade grupper som besökte för specialvisningar och läsinspiration, varav 177 var barngrupper. Biblioteket tog också emot 591 oorganiserade barngrupper och vi hade 72 sagostunder och rimstunder. Bibliotekets webbplats, hade cirka besök. Bilderböcker 1. Mamma Mu bygger koja av Jujja Wieslander lån 2. Tuppens minut av Sven Nordqvist lån 3. När Findus var liten och försvann av Sven Nordqvist lån 4. Mamma Mu åker rutschkana av Jujja Wieslander lån 5. Osynligt med Alfons av Gunilla Bergström lån Kull i alla former för de yngsta skridskoåkarna. Åkteknik och spel mot två mål för de lite äldre. Så går det till på Stens bandyskola. Kul på isen med Stens bandyskola Tisdag 10 februari. Klockan är Ett par minusgrader och klar luft. Isen på Sollentunavallens utomhusplan blänker nyspolad. Det är perfekt väder för bandy. Efter en gemensam uppvärmning i form av Följa John delas de cirka 25 barnen födda åren 2000 till 2002 upp i två grupper. De allra yngsta följer med tre ledare till den norra planhalvan. Två av de tolv barnen är flickor. Alla har bandyskolans tröjor och hjälm med galler. Klubborna läggs i en hög på isen och får ligga kvar där under hela den timslånga träningen som mest består av olika lekar med suggestiva namn som Hav, skepp och land och Under hökens alla vingar. Alla som börjar i bandyskolan får både boll, klubba och tröja, säger tränaren Felix Dahlberg. Men de allra minsta vill ofta, som idag, åka skridskor utan klubba och boll. Känd profil Felix Dahlberg är nitton år och huvudansvarig för Helenelund IK:s bandyskola, döpt till Stens bandyskola. Bandyskolan har fått sitt namn efter Sten Karlsson, bandyvän och känd profil som i 42 år drivit Stens ICA i Sollentuna centrum. Tillsamman med tre andra tränar Felix de lite äldre som håller till på den södra planhalvan. Tretton pojkar födda 2000 och 2001 börjar med att leka Svarte man. Två som vill vara han ställer upp sig mitt emellan två linjer. Från den ena linjen till den andra ska de andra elva ta sig utan att bli kullade. Vem är rädd för Svarte man, ropar de två pojkarna i mitten. Inte jag, svarar de andra i kör och kastar sig iväg så snabbt de kan mot den andra linjen. Köttbullen och fågeln Efter Svarte man-leken är det dags för olika övningar i skridskoteknik och balans. Pojkarna får åka rakt fram och göra köttbullen och fågeln, det vill säga kura ihop sig och sedan åka på en skridsko samtidigt som de sträcker ut kroppen och har ett ben rakt fram. Träningen fortsätter med passningsoch skjutövningar och match mot två mål. Avslutningsvis får alla åka så fort de orkar, ställa sig på knä eller kasta sig på magen och sedan ta sig upp igen. På Stens bandyskola får alla boll, klubba och tröja. Sedan är det bara att köra. Bandy som gäller Efter en halvtimmes träning börjar mörkret falla, molnen blir mörkblå och träningen fortsätter i strålkastarsken. Jag går fram till en förälder som står och tittar på. Tord Norberg kommer från Foppaland, Örnsköldsvik, och där spelar man ishockey. Men för hans två pojkar, Daniel och Viktor, är det bandy som gäller. Viktor tränar med de äldre och Daniel tränar med de yngre. Daniel började träna nu efter årsskiftet. Viktor har hållit på i två år och har precis börjat spela matcher. I söndags spelade han tre matcher i en turnering på Zinkensdamm på Södermalm, säger Tord Norberg. Roligast att spela match Efter träningens slut skyndar alla hem. Men jag hinner fråga sjuårige Vincent Sommerfelt vad han tycker är svårast i bandy. När man ska bromsa med vänster fot, säger Vincent. Vad är roligast? frågar jag. Att spela match, svarar Vincent Sommerfelt. Text och foto: Per Eklöf

9 Kulturkalendern 26 februari - 4 april Mer info finns på i evenemangskalendern. KULTURPROGRAM BARNPROGRAM Författarbesök Onsdagar kl i Författarrummet, Paddy s pub, Sollentuna C. 25 feb. Kaa Eneberg: Knuts ask och kejsaren av Karelen. 4 mars. Allan Klynne: Kleopatra. 11 mars. Anders Olsson: Gunnar Ekelöf. 18 mars. Olof Wärneryd: Geografi i litteratur. 25 mars. Gunilla Bergström: Alfons Åberg. 1 april. Gun-Britt Sundström: Bitar av mig själv. 7 april. Obs! veckodagen. Elisabet Hermodsson: Känd för att vara okänd. Arr: Skönlitterära sällskapet Stockholm Nord Öppet Hus Vävstugan Sön. 1 mars kl Sollentunavägen, mitt emot Hersby hembygdsgård. Visning och försäljning. Arr: Sollentuna Slöjdgille Indelningsverket och den indelte soldaten Tors. 12 mars kl. 19 i Tintomararummet, bibliotekshuset, Sollentuna C. Per Clason berättar. Arr: Sollentuna släktforskare MUSIK Poetry Slam Lokala uttagningstävlingar i Estradpoesi. Ons. 11 mars kl 19 på Sollentuna Bibliotek. Ons. 1 april kl 19 på Edsvik Konsthall. Tag med 3-4 egna dikter. Fri entré. SM i Norrköping maj. Regler och anmälan Arr: Sollentuna Författarsällskap och Sollentuna bibliotek Klasro skolmuseum Sön. 29 mars kl , Klasrovägen 61. Tema: Seder och bruk i påsk och vårfrutid. Presentation av dagens tema kl Barnen får låna utklädningskläder. Fri entré. Arr: Kultur- och fritidsnämnden Strandhugg i skärgården Sön. 29 mars kl. 19 i Tintomarasalen. Margit Tiberg visar bilder från ensamfärder med katamaran. Anders Hörding tar oss med till Stockholms skärgård och Bohusläns kust. Kostnad: 20 kr. för fika. Arr: STF Södra Upplandskretsen Clownen & cirkusprinsessan Lör. 14 mars kl och i Tintomararummet. Med Clown Raimondo. Clownen råkar öppna Trollkarlens låda. Från 3 år. Pris: 40 kr. Biljetter säljs från 28 feb, tfn Hej Amigo! Lör. 18 april kl. 14 i Tintomararummet. Med Marco Rios. Lekfull show med sång, språk, dans och glada tropiska rytmer. Publiken deltar i sång och dans. För barn 3-6 år. Entré: 40 kr. Biljetter säljs från 4 april, tfn Arr: Kultur- och fritidskontoret KONST Galleri Aniara Sollentuna Bibliotek Eva Marmbrandt & Eva Danielsson, Read me, textilkonst. T.o.m. 29 mars. Kevin Conrad, måleri. Vernissage 4 april. T.o.m. 10 maj Öppet: Lör Sön Clownen och cirkusprinsessan. Ronnie Gardiner s All Stars Sön. 8 mars 16 på Scandic Star Sollentuna. Två generationer jazzmusiker i samverkan. Arr: Sollentuna Jazzklubb Sonora Big Band Sön. 22 mars kl. 16 på Scandic Star Sollentuna. Arr: Lions klubb Elevkonsert Mån. 23 mars kl. 19 i Amorinasalen. Kulturskolans elever framträder. Arr: Sollentuna kulturskola Pianoorkester Lör. 28 mars kl. 15 på Galaxen, Edsbergs Torg. Unik konsert med nyskriven musik för pianon och keyboards av Christian Bennedsen. Arr: Sollentuna kulturskola Välgörenhetskonsert med opera, operett och musikal Lör. 28 mars kl. 15 i Rotebrokyrkan. Medverkande: Anette Stridh, Johanna Bäckström, Elisabet Brander, Mikael Fagerholm, Erik Friberg och Torbjörn Pettersson. Till förmån för barnen i Malawi. Matprojektet i Malawi presenteras av Torbjörn Pettersson. Arr: FAS och ABF Kammarmusikafton Sön. 29 mars kl 19:30 i Amorinasalen, bibliotekshuset, Sollentuna C. Fri entré. Arr: Collegium Musicum Edsvik konsthall Stallbacken vid Edsbergs slott, Landsnorav. 42. Café. Paradiso Norte, grafik, objekt, installation, måleri och fotografi. T.o.m.10 mars. Svenerik Jakobsson, Från Vietnam till Arktis. Vernissage 14 mars. T.o.m. 5 april. Öppet: tis.-sön Överby gård Café / galleri / butik Ulla West, måleri olja. T.o.m.15 mars. Gunilla Nillan Holmgren, gobelänger, måleri och Agneta Sahlander, glaskonst, smycken. Vernissage 21 mars. T.o.m. 5 april. Öppet: lör.-sön , öppna ateljéer Read me. Textilutställning på galleri Aniara. DANS Sollentuna kulturskola Musik dans drama bild Danskvällar Rotebro dansträff, Rotebro C. Foxtrot, bugg och gammaldans. Fre. 6 mars kl Dans till Samzons, 1m, 1g Lör. 21 mars kl Dans till Westlings, helgammalt Fre. 27 mars kl Dans till Gideons, 1m, 1g SOLLENTUNA BIBLIOTEK Motionsdans Torsdagar kl feb. Bro Låtgille 12 feb. Russindalens Spelmän 19 mars. Keps Persons 2 april. Märsta Dragspelsgille Arr: Sollentuna gammaldansföreningen Öppet hus 16 och 19 mars kl Malla Silfverstolpes väg 3, i Rudbecksskolans östra del. MuSik: Prova olika instrument. Körsång: måndag kl 17 (skolår 1-3) och (skolår 4-6). DanS: Prova showdans kl 17 och 19, street och 19.30, break kl DraMa/teater: Prova på kl 18. BilD: Prova på kl Mer information och anmälan Tis. 3 mars kl.19. Lär dig väva trekantssjal. Tis. 10 mars kl.19. Göran Hägg: 1001 böcker du måste läsa innan du dör Ons. 11 mars kl Maratonläsning av Så länge vi båda andas av Stephenie Meyer. Vi läser dygnet runt med start vid midnatt. Lör. 21 mars kl Släktforskningens dag. Litteratur och hjälpmedel för släktforskning. Arr: Sollentuna släktforskare Tisdag 24 mars kl.19. Birgitta Holm berättar om Selma Lagerlöf. Arr: föreningen Bibliotekets vänner Tisdag 31 mars kl.19 Bibblans öppna bokklubb. Kvällens tema: Böcker om kända personer. Lördag 4 april kl Litteratur och hjälpmedel för släktforskning. Arr: Sollentuna släktforskare

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. FN betyder Förenta Nationerna.

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt. Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar ESLÖVS KOMMUN Camilla Munther 0413-621 53 Utlåtande 2011-08-30 Vård- och omsorgsnämnden INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående motion om barns rätt till en trygg uppväxt Förslag till beslut Förvaltningen

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8

Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Sommarkurser 2010 för elever i skolår 8 Gävle Sjukhus Primärvården Det är din framtid det handlar om Sommaren 2010 anordnas fyra sommarkurser. Syftet med kurserna är bland annat att du ska få möjlighet

Läs mer

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Vikens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt

Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt UTDRAG 1 (4) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Kommunstyrelsens personaldelegation 33 Motion från Miljöpartiet (MP) om bättre villkor för småbarnsföräldrar att engagera sig politiskt Dnr KS 2013/0543 Handlingar

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning I III Lättläst version Ill II REGERINGSKANSLIET Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunala ungdomsrådet (9)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunala ungdomsrådet (9) Nr 1 Kommunala ungdomsrådet 2013-01-16 1(9) Tid och plats Beslutande Ledamöter Onsdagen den 16 januari 2013, klockan 18.00 19.00, i Ungdomshuset Stinsen Anton Ek Elvira Olsson Julia Nordling Övriga närvarande

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2007-04-24 1(4) Tid 19.00 21.30 Plats Närvarande Presidium: Skepplanda Bibliotek Anette Sernlo, (s) ordförande Kent Carlsson, (s) 2:e vice ordförande Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare:

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga

Jag kände mig lite osäker skulle jag våga Procent i vardagen Idén till detta arbete växte fram när författaren, Ulrika Gustafsson, själv bytte bank och funderade på omläggning av lån och nytt sparande. Varför inte göra detta till ett arbetsområde

Läs mer

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna

Conny Fogelström Oppositionsråd för Socialdemokraterna möjligheternas Täby På jakt efter möjligheternas Täby I höstens kommunval den 19 september kandiderar jag till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande. Jag vill se ett Täby som är landets bästa plats

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Tjänstegarantier Norsjö kommun

Tjänstegarantier Norsjö kommun Tjänstegarantier Norsjö kommun Vad innebär tjänstegarantier? För att stärka kvalitén på de tjänster vi erbjuder våra invånare har Norsjö kommun tagit fram tjänstegarantier inom en rad olika områden. En

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård

Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård 2017-05-02 Dnr: Sammanfattning av remissvar gällande Morgondagens hemvård Morgondagens hemvård finns med som ett av delområdena i en av de fyra kommunövergripande strategierna gällande Välfärdstjänster

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Protokoll från Rådets möte 16/5-08

Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Protokoll från Rådets möte 16/5-08 Plats: Skepparegatan 5b, Anhörigcenters konferenslokal Närvarande: Torgny Lööv, Astor Jonsson, Elisabeth Westin, Birgitta Ring, Pernilla Unander, Lena Österlund, Annelie

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där

Att bo i en LSS-bostad. Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Att bo i en LSS-bostad Här får du veta mer om vad en LSS-bostad är och hur det fungerar att bo där Vad är en LSS-Bostad? Här får du information om vad en LSS-bostad är och hur det kan fungera att bo där.

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut för grundskola efter tillsyn av den fristående skolan Futuraskolan Bergtorp (f d Bergtorpsskolan) i Täby kommun Futuraskolan AB marie.burman@futuraskolan.se Rektorn vid Futuraskolan Bergtorp monica.akerberg@bergtorpsskolan.se

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014

UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola Läsåret 2013/2014 sida 1 UTVÄRDERING Läsåret 2013/2014 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen

Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter - remiss från kommunstyrelsen KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-01-26 Matilda Ekström Sundberg Telefon: 508 08 079 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde 2010-02-17 Riktlinjer för

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13

SALA KOMMUN. Ink.. 2013-10- 2 8. Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 SALA KOMMUN Kommunstvrelsens förvaltning Ink.. 2013-10- 2 8 Medborgarförslag Vård & Omsorg Sala Kommun 26/10-13 Oiarienh ) ~ IAktTbilaga ;::D t.:> 1 J.+D0:7 l l Per Tjämström, relativt nyinflyttad i Sala

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Ljusdals kommun lena.tonners@ljusdal.se för fritidshem i Ljusdals kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder

En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder En rapport om Kvinnojouren Ninas arbetssätt och hinder Kvinnojouren Nina är en verksamhet av Irakiska Kommittén för Kvinnors Rättigheter (IKKR). I sitt arbete mot våld och hedersrelaterad våld tar kvinnojouren

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hagaströmsgårdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Kristina Hjertberg, Birgitta Brandt och

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen

Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn. Lyssna på barnen Barns medverkan i den sociala barnavården hur lyssnar vi till och informerar barn Lyssna på barnen 1 En tanke att utgå ifrån För att förstå hur varje unikt barn uppfattar sin specifika situation är det

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND BLAD 18 15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté Beslut Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget Ärendet Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag, vilket omfattar

Läs mer

Vecka 4 201201/28-29

Vecka 4 201201/28-29 Vecka 4 201201/28-29 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio http://www.facebook.com/radio.riu.uppsala

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014

Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Uppföljning av somaliska ensamkommande flickor i Sverige Konferens Ny i Sverige 14 november 2014 Magdalena Bjerneld, Vårdlärare, Excellent lärare, MSc, PhD Nima Ismail, Distriktsläkare, Msc Institutionen

Läs mer

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014)

Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr /2014) Utlåtande 2015:14 RVI (Dnr 333-878/2014) Revidering av de länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid socialtjänsten kring ensamkommande barn Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2013-10-09 1(8) Sida Plats och tid Kommunhuset i Åsele, 2013-10-09, kl 10 00-11 30 Beslutande Thord Dahlberg ordförande Anna-Stina Uddeby Evert Vestberg Birgitta

Läs mer

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10)

Nattugglans. förskola och fritidshem. Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling (10) Nattugglans förskola och fritidshem Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 1 (10) Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn ska varje verksamhet

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt. Birgitta Schmidt

Socialchef May Hansson Kanslisekreterare Birgitta Schmidt. Birgitta Schmidt Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng den 31 maj 2011 kl 17.00-18.00 Beslutande Lars Jonehög, (SN) ordf Lennart Andersson (BoM) Ulla-Britt Svensson (BUN) Katarina

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Tallbacksgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år Ansvariga för planen Förskolechef

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens utskott för integration och arbetsmarknad Kommunstyrelsens utskott för integration och 2016-09-08 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Dragonvägen 86, lokal: Blå rummet Torsdag den 8 september 2016, klockan 09:00-11.00 Ledamöter: Ibrahim Abdallah

Läs mer