RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt i Blekinge-Posten Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Christian Björkqvist, kanslichef Elis Holgersson, t f kommundirektör Utses att justera JanAnders Palmqvist och Anna-Maria Tingmalm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: 9-23 Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Anna-Maria Tingmalm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 9 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att inga frågor inkommit till allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 10 Dnr Information om revisorernas arbete och ny lagstiftning Kjell G G Johansson, ordförande för revisorerna, informerar om revisorernas arbete och ny lagstiftning inom revisionsområdet. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att all verksamhet skall granskas årligen. Vidare ges revisorerna rätt att väcka ärenden som gäller granskningen. Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har uppdaterats i förhållande till den nya lagstiftningen. Företrädare för KPMG, som fr o m i år biträder revisorerna som sakkunniga, redovisar bolagets verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Informationen noteras till protokollet.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 11 Dnr Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden Mats Svensson, mp, samt nyval Mats Svensson, mp, har i skrivelse daterad anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Nils-Erik Mattsson, mp, utses till ny ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut - Mats Svensson beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. - Till ny ledamot i tekniska nämnden utses Nils-Erik Mattsson, mp. Exp. Tekniska nämnden Mats Svensson Nils-Erik Mattsson Löneenheten Kanslienheten

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 12 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden Hans Ingelgård, m, samt nyval Hans Ingelgård har i skrivelse anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Ulrika Johansson, m, utses till ny ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Kommunfullmäktiges enhälliga beslut - Hans Ingelgård beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden. - Ulrika Johansson, m, utses till ny ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Exp. Förskole- och grundskolenämnden Hans Ingelgård Ulrika Johansson Löneenheten Kanslienheten

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 13 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden Lisbeth Jönsson, s, samt nyval Lisbeth Jönsson, s, anhåller i skrivelse om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Mona Pettersson, s, utses till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktiges enhälliga beslut - Lisbeth Jönsson beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. - Mona Pettersson, s, utses till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Exp. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lisbeth Jönsson Mona Pettersson Löneenheten Kanslienheten

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 14 Dnr Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge Val av direktion, revisor m m Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge skall Ronneby kommun utse 3 ledamöter och 3 ersättare till förbundets direktion. Vidare skall Ronneby kommun utse 1 revisor och 1 ersättare att revidera kommunalförbundets verksamhet. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Komunfullmäktige utser följande att utgöra interimsstyrelse samt att efter kommunalförbundets bildande ingå i dess direktion: Ledamöter Kjell Olsson, m Monia Svensson, c Nils-Olov Olofsson, s Ersättare Kjell G G Johansson, m Kerstin Johansson, fp Monica Ingvarsson, s Kommunfullmäktige utser Bo Larsson, s, till revisor med Birger Trellman, c, som ersättare för att revidera kommunalförbundets verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Komunfullmäktige utser följande att utgöra interimsstyrelse samt att efter kommunalförbundets bildande ingå i dess direktion: Ledamöter Kjell Olsson, m Monia Svensson, c Nils-Olov Olofsson, s Ersättare Kjell GG Johansson, m Kerstin Johansson, fp Monica Ingvarsson, s

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 14 - Kommunfullmäktige utser Bo Larsson, s, till revisor med Birger Trellman, c, som ersättare för att revidera kommunalförbundets verksamhet. Exp. Kommunstyrelsen, Karlskrona kommun T f räddningschef Jörgen Persson Tekniska nämnden De valda Bertil Freij Löneenheten Kanslienheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 15 Dnr Besvarande av interpellation till ordförande i förskole- och grundskolenämnden, Anders Petersson, s, och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros, s, från Kjell G G Johansson, m, angående vilka prioriteringar som ska gälla inom kommunens skolor Kjell G G Johansson, m, tillåts ställa följande interpellation till ordförande i förskoleoch grundskolenämnden, Anders Petersson, s, och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros, s. Vilka prioriteringar skall gälla inom kommunens skolor? Jag är av den bestämda uppfattningen att det i Ronneby kommun satsas alltför stora resurser på skollokaler i tron att denna satsning skulle lösa de uppenbara problem som finns i dagens skola, även ur ett lokalt perspektiv. Jag vill därför att ni som ordförande i resp nämnd redovisar vilka konkreta planer det finns för kompetensutveckling av det stora antalet skolledare i kommunen och det lärarkollektiv som också torde vara betjänt av ytterligare resurser. Har kompetensutvecklingsresurserna varit tillräckliga och har ni för övrigt några förslag till hur man bättre skall kunna ta tillvara humankapitalet inom skolans värld? Anser ni att skolledare bör utnämnas på sådana funktioner för evighet, d v s så länge de själva tycker att de är lämpliga för uppgiften? Ordförande i förskole- och grundskolenämnden, Anders Petersson, samt ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros lämnade följande svar på interpellationen. Interpellationssvar Skolan är idag en arbetsplats för ca 850 lärare, förskolelärare, barnskötare, vaktmästare etc. Det är också en arbetsplats för ca barn, ungdomar och vuxenstuderande. Vi tycker att de ska ha rätt till att vistas i lokaler som är fräscha, uppfyller miljökraven samt faktiskt ger möjligheter till att arbeta enligt alla de nya intentionerna som finns i LPO-94. De, som Du påstår; för stora resurser som satsas på skollokaler kan också ha att göra med problem som uppstått i byggnaderna. Exempel på det är Slättagårdsskolan, Skogsgårdsskolan, Backarydsskolan etc.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 15 Vi hoppas också att det ligger i Ditt intresse att bygga till och om Knut Hahnsskolan. Det kommer snart en preliminär beräkning vad detta kommer att kosta. Ett annat bygge som har varit uppe i debatten är ridhuset i Bräkne-Hoby, som snart står färdigt. Detta bygge menar vi är nödvändigt om vi ska ha ett naturbruksprogram med en inriktning mot häst. Kompetensutbildning av rektorer Du ställer också frågan om det satsas tillräckligt på kompetensutveckling av det stora antalet skolledare, eller om lokalkostnaderna tar alla resurserna. Först och främst håller vi inte med om att Ronneby kommun har ett stort antal skolledare, tvärtom jämfört med de flesta orter i Sverige. Därför är det viktigt att se till att de skolledare som finns får möjlighet till fortlöpande utbildning. Exempel på detta var i samband med sammanslagningen av skola och barnomsorg så fick samtliga skolledare en mycket omfattande ledarutbildning under åren 1993 och I skolutvecklingsavtalet betonade parterna vikten av skolledarnas (liksom lärarnas) kompetensutveckling och beslöt erbjuda skolledarna möjlighet till stöd för utvecklingsarbete genom kvalificerad handledning i grupp. Det sker genom ett projekt för nätverksbildning och gruppstöd". I denna omfattande handledning har samtliga skolledare deltagit. Parterna beslöt också att ta upp diskussioner med staten om att ge särskilda medel till skolledarnas framtida kompetensförsörjning och under 1999 fick kommunerna en del riktade skolledarkompetensutvecklingsmedel. Staten har gjort och gör en storsatsning för att skolledarna skall få möjlighet att gå igenom den statliga rektorsutbildningen. Det är en flerårig högskoleutbildning som flertalet av Ronnebys skolledare genomgått eller håller på att genomgå. Vidare så har ledningsgruppen inom FOG ett samarbete med Malmö högskolas rektorsutbildning med t ex temadagar för rektorerna. Skolledarna deltar årligen, enskilt eller i grupp, i ett flertal studiedagar, seminarier och fortbildningsdagar arrangerade av Kommunförbundet (ofta i samverkan med lärarorg), skolverket, Universitet och Högskolor, skolledarförbundet, andra intressenter och utbildningsanordnare. Skolverkets lokalorganisation i Växjö arbetar mycket som en stödorganisation till kommunens skolor och i hög grad för skolledarna. De inbjuder till diskussioner och informationsmöten samt handleder konkret ute i kommunen. Därutöver tar samtliga

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 skolledare ett stor ansvar för sin egen kompetensutveckling genom omfattande studier av lagar, förordningar, facklitteratur etc. KF 15 För att ytterligare stärka skolledarnas möjligheter att hinna med att vara ute på de olika skolorna har FOG-nämnden fattat ett beslut om ett riktat resursbidrag för ledningsorganisation ute på enheterna. Vidare så har eller kommer varje enhet att ha en rektor och minst en biträdande rektor i ledningen för att på så sätt ge möjlighet till att dagligen bolla idéer med varandra eller med övrig personal/elever. Detta genomfördes i samband med att verksamheten inom FOG gick från 11 till (Resurscenter) enheter. Kompetensutbildning för lärare Under rubriken tid för lärande i skriften En satsning till två tusen så skriver parterna. Parterna avvecklar det nuvarande regelsystemet för studiedagar och feriefortbildning och reserverar i stället i Avtal 2000 arbetstid för kompetensutveckling. Lärare ges därigenom rätt och skyldighet att utnyttja tid till kontinuerligt lärande anpassat till skolans och lärarnas individuella behov utifrån det konkreta arbetet med eleverna. Av lärarnas årsarbetstid på totalt timmar avsätts 104 timmar till kompetensutveckling. Detta innebär ungefär 6 % av arbetstiden och motsvarar en kostnad på drygt 2, 5 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utöver tiden så tillkommer kostnader för resor, övernattning, föreläsare, litteratur, kursavgifter m m. Totalt satsas alltså ungefär 3 miljoner årligen. Förskole- och grundskolenämndens kostnader är ca 3,2 miljoner i tid exkl eventuella vikariekostnader och 1,3 miljoner i övriga kostnader. Utöver denna fortbildning tar lärarna ett stort eget ansvar genom studier av måldokument, förordningar, regelverk, facklitteratur, tidskrifter m m på sin förtroendearbetstid. Lärarna äger i mycket hög grad sin egen kompetensutveckling. Efter förankring i arbetslaget och i dialog med rektor så avgör varje lärare själv både kompetensutvecklingens innehåll och när i tiden den skall förläggas. Lärarens enskilda behov, arbetslagets behov samt skolans behov avgör. Nästan undantagslöst har det varit möjligt att fullt ut tillgodose alla behov som kommit fram. Arbetsgivaren, i den lärande organisation som skolan utgör, är mycket medveten om vikten av personalens kontinuerliga kompetensutveckling och högprioritera denna. Den personliga kompetensutvecklingen är en av hörnstenarna i rektors utvecklingssamtal med lärarna. Varje enhet/rektorsområde genomför årligen i regel två studiedagar inom något ämnesområde som berör all personal inom enheten.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 15 Inom Ronneby kommun har det också byggts upp olika verksamheter som kan serva personal och ledning med kompetensutveckling. Exempel på sådana är Learning Lab, och KPC. Vidare så är personalen mycket alerta och vetgiriga när det gäller nya rön inom pedagogik och barn med särskilda behov. Inom dessa områden är Ronneby mycket framstående och kommer framöver att bli än mer framstående. Anställningsvillkor för skolledare Nu till Din sista fråga i interpellationen, om kommunen ska ha tidsbegränsade förordningar vad gäller skolledare. För det första tycker vi inte man kan skilja ut en grupp chefer och diskutera deras anställningsformer. Vi anser att skolledarna ska ha samma anställningstrygghet som alla anställda har inom kommunen. Vi tycker också att skolutveckling är ett långtsträvande arbete, att då som chef inte veta om han/hon får möjlighet att slutföra arbetet är ingen bra lösning. Självklart så måste vi folkvalda genom utvärderingar och klara mål se till att skolledarna sköter sitt jobb. Vi tror inte heller på att man slutar att nyutveckla sig bara för att man är tillsvidareanställd. Vidare finns det en risk med visstidsanställningar, som vi vet att Du förordar, exempelvis vid nyanställningar, förmodligen driver det också upp lönerna och det kommer att krävas någon form av fallskärmsavtal. Slutligen vill vi peka på de verksamhetsberättelser som de olika enheterna kommer att lämna ifrån sig. De kommer att visa på att i Ronnebys skolvärld händer det otroligt mycket mer bra saker än nybyggnationer. Besök gärna våra enheter det kan begrava många fördomar. Kjell G G Johansson, m, tackar för svaret. I debatten deltar också Kjell Olsson, m, Nils-Ingmar Thorell, fp, Sune Håkansson, rp, och Astrid Adholm, m. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 16 Dnr Interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist från kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, c, om projektet Ronneby Handelsstad Kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, c, tillåts ställa följande interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist om projektet Ronneby Handelsstad. Det andas framtidstro och optimism när man läser mittuppslaget i Sydöstran idag (16 feb). Projektledare Inger Svensson i projektet Ronneby Handelsstad berättar i artikeln om sitt och arbetsgruppens framgångsrika arbete med att återupprätta Ronneby som en attraktiv och välbesökt handelsstad. Lite längre fram i artikeln står att läsa om torget och tankarna om att kunna använda torget som parkeringsplats. Detta är för mej ett kärt ämne som jag tidigare, tillsammans med partikollegan Willy Persson, har motionerat om. Därför vill jag gärna citera projektledare Inger Svensson: Det finns idag inte en köpman som inte ställer upp på kravet att minst halva torget ska göras till P-plats Jag vill inte blanda mig i men jag måste framföra det jag och projektgruppen tror på och då handlar det om att upplåta en del av torget till korttidsparkeringar. Min fråga blir således: Har kommunalrådet för avsikt att gå projektgruppen och köpmännen i Ronneby tillmötes, ompröva tidigare beslut och medverka till att under en försöksperiod tillåta korttidsparkeringar på Ronneby torg? Kommunfullmäktiges beslut - Interpellationen skall besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Exp. JanAnders Palmqvist

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 17 Dnr Fråga till tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson, s, från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, angående torgscenen Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, tillåts ställa följande fråga till tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson. Alltsedan torgscenen anlades i samband med kommunens 600 års jubileum har den varit föremål för diskussion angående utformning och funktionsduglighet. Centern har vid olika tillfälle fört fram krav om att torgscenen skall byggas så att den smälter in i övrig byggnation runt torget, som vi alltid ställer stora krav på. Vid senaste ombyggnaden av torget anlades en Speakers Corner som inte har fungerat tillfredsställande. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en ny scenanläggning till torget. När avser tekniska nämnden att en ny scenanläggning är på plats? Tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofssons svar på kommunfullmäktigeledamoten Willy Perssons fråga angående torgscenen. Svar på fråga från Willy Persson angående torgscenen. Willy skriver: Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en ny scenanläggning till torget. När avser tekniska nämnden att en ny scenanläggning är på plats? Något sådant uppdrag känner jag inte till! Däremot behandlades en motion i kommunfullmäktige från Willy Persson, c, angående speakers corner ersätts med torgscen.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 17 Kommunfullmäktiges beslut blev: Att nuvarande grundidé med torgscen och segeltakskonstruktion bibehålls. Att tekniska nämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten till en bättre konstruktion av segelduksskyddet. Att motionen därmed anses besvarad. Om frågan handlar om den bättre konstruktionen av segelduksskyddet. Då är svaret: Under våren 2000 är en sådan på plats. Willy Persson tackar för svaret. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 18 Dnr Förslag till Brottsförebyggande handlingsprogram för Ronneby kommun Kommunstyrelsen beslutade under 169/1999 att sända ut förslaget till Brottsförebyggande program på remiss till politiska och ideella organisationer samt kommunens olika verksamheter. Efter inkomna remisser har viss bearbetning skett av programmet. Av programmets inledning framgår följande: Brott berör alla i samhället på ett eller annat sätt. Antingen att man själv, anhörig, bekant eller ens arbetsplats blivit utsatt för brott och dess verkningar. Det stora flertalet brott som drabbar enskilda människor begås i deras lokala miljö och brotten har också ofta sina rötter i denna miljö. Det är där som orsakerna till brottsligheten finns och det är där som gärningsmännen bor eller vistas. Effektiva åtgärder mot denna kriminalitet måste alltså först och främst grunda sig på lokala brottsförebyggande insatser. Samtidigt har andelen uppklarade brott minskat. Staten, som ytterst ansvarig för kampen mot kriminaliteten, har genom regeringen antagit ett nationellt brottsförebyggande program Allas vårt ansvar, vilket skall utgöra grunden för ett lokalt brottsförebyggande program där alla samhällssektorer medverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det lokala brottsförebyggande handlingsprogrammet skall ses som början på ett brett upplagt arbete för att skapa förutsättningar och förståelse för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Det är självklart att polisen har en central roll i detta arbete men ensam står sig polisen slätt och därför måste alla i samhället samverka för att nedbringa brottsligheten. det gäller enskilda, myndigheter, organisationer, företagare, föreningsrörelsen etc. Det lokala handlingsprogrammet avses att utgöra en vägledning och strategi om hur man på bästa sätt skall nå brottsförebyggande effekter till gagn för alla i samhället. Programmet upptar punkterna: Organisationsplan för brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande målsättningar m m

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 18 Till programmet har också fogats följande bilagor Brott Problemorienterat polisarbete Brottsförebyggande teorier Situationell brottsprevention Social brottsprevention Det går att motverka brott Att tänka på vid olika brottstyper Adress- och telefonlista Yttrande-beredning Arbetsutskottets förslag , 13. Kommunstyrelsens förslag , 11. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige antar förslaget till Brottsförebyggande program som ett inriktningsdokument för kommunens verksamhet. - Kommunledningsgruppen får i uppdrag att se till att en handlingsplan upprättas för genomförande av programmets intentioner. - Kommunstyrelsen skall årligen utse vem som skall vara kommunstyrelsens representant i ledningsgruppen. Ledningsgruppen utser ordförande inom sig. - Brott mot kvinnofriden skall utvecklas ytterligare i handlingsplanen. Exp. Elis Holgersson

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 19 Dnr AB Ronnebyhus anhållan om kommunal borgen AB Ronnebyhus har vid styrelsesammanträde , 68, anhållit om kommunal borgen enligt nedan. AB Ronnebyhus har i finanspolicy beslutat om att lån skall fortlöpande inlösas och samlas för placering till gemensamma lån, vilket innebär färre antal lån. Under år 2000 skall lån konverteras med tillsammans :- enligt följande: Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Kalleberga 13:8 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Hoby 6:84 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Hopslagna lån Kommunal borgen : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Pantbrev : :- Kalleberga 13:27 Pantbrev : :- Kalleberga 18:4 Pantbrev : :- Tallen 2,Borgen 6 Pantbrev : :- Ernst 2 3 Pantförskrivning : :- Rby 24:24-16:179 Inteckning : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Åke 11 Inteckning : :- Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kallmar 1:46 m fl Pantbrev : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Backaryd 1:82 Pantbrev : :-

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 19 Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kalleberga 8:204 Pantförskrivning : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Kv Elsa Kommunal borgen : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kalleberga 9:90 Kommunal borgen : :- Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Hoby 1:38 Kommunal borgen : :- Summa kr : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld :- reduceras med ett antal mindre lån som ej kommer att konventeras. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. För nyupptagning av lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt under år 1999 och 2000 avseende fastigheterna Hjorten 1, Älgen 1och 4, Kalleberga 5:49 samt Kalleberga 8:204 m fl med sammanlagt :-. AB Ronnebyhus anhåller att tidigare kommunal borgen och pantbrev utgår med :- att hos Ronneby kommun hemställa om kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 19 AB Ronnebyhus ordförande Karl-Erik Karlsson redovisar de projekt som ingår i beloppet ny borgen på kronor. Yttrande-beredning Arbetsutskottets förslag , 6. Kommunstyrelsens förslag , 14: - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas. Yrkande JanAnders Palmqvist, s: Kommunstyrelsens förslag bifalles. Kjell Olsson, m, med instämmande av Nils-Ingmar Thorell, fp: AB Ronnebyhus framställan om utökning av den kommunala borgen avslås. Sune Håkansson, rp: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning av frågan om överlämnande av de pantbrev som inte längre utgör säkerhet för lån. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer först proposition på Sune Håkanssons återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. Omröstningsresultat

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 27 jaröster och 13 nej-röster medan 8 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige avslår således återremissyrkandet. KF 19 Propositionsordning 2 Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Olssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas. Reservation Ledamöterna från moderaterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet. Exp. AB Ronnebyhus Ekonomienheten

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 20 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, med förslag om översyn av skolskjutsregler Kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, har lämnat in följande motion: MOTION ANGÅENDE SKOLSKJUTSREGLER Någon översyn av skolskjutsreglerna har i Ronneby kommun inte gjorts sedan början på 1980-talet. Jag tycker därför att det är hög tid att kommunfullmäktige nu ser över och eventuellt kompletterar nuvarande regler. Vad KF speciellt bör se över är följande: Elevmiljö 1. Vilka gångavstånd till framförallt Hållplats skall gälla för respektive åldersgrupp? 2. Vilket är den längsta totala väntetiden för elever som kan tolereras? 3. Vilket är den längsta sammanhängande åktid för respektive åldersgrupp som kan tolereras? 4. Inga mer skolpoäng, utan en sittplats per elev oavsett ålder. På- och avstigningsplatser 1. Varje skola i kommunen bör ha en säker och med räcke försedd på- och avstigningsplats. 2. Varje hållplats längs linjen skall vara så placerad att den är 100 % trafiksäker, d v s ingen HPL i kurva, på backkrön, i vägkorsning med stark trafik etc. 3. Om ett större antal elever skall stiga på eller av skolbuss, skall det finnas skyddsräcke ut mot körbanan. 4. Trafikfarlig väg skall bedömas i förhållande till elevs trafikmognad. Trafikmätning skall göras när så bedöms erforderligt. Buss/Taximiljö 1. Bilbälten skall användas där sådana finns.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bussar med bälten skall gå före obältade vid upphandling. 3. En handlingsplan i händelse av olycka bör medfölja varje skolskjutsfordon. 4. Varje fordon i skolskjutstrafik skall vara utrustad med modern kommunikationsteknik. KF 20 Yttrande-beredning Förskole- och grundskolenämnden , 113: Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att en översyn av skolskjutsreglerna görs under år Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Arbetsutskottets förslag , 10. Kommunstyrelsens förslag , 17. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige bifaller motionen. - Kommunfullmäktige uppdrar åt förskole- och grundskolenämnden att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Exp. Förskole- och grundskolenämnden

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 21 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, med förslag om inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, har lämnat in följande motion: MOTION till Ronneby kommunfullmäktige angående inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst I Blekinge finns ingen samordnande skolhälsovårdsöverläkare analogt med barnhälsovårdsöverläkaren och mödrahälsovårdsöverläkaren. Samarbetet mellan skolsköterskorna och landstingets barnhälsovård är viktigt, och det är en stor brist att en sådan samordnande funktion saknas. Behovet har påpekats av förre barnhälsovårdsöverläkaren i länet och landstinget har uppmärksammat bristen. En debatt har kring barnhälsovården också förts i media. En skolhälsovårdsöverläkare skulle utgöra en stark resurs för att kvalitetshöja skolhälsovården. Att skolan och barnhälsovården har olika huvudmän får inte utgöra ett hinder för samarbete. Många sexåringar vistas numera i skolan, vilket gör samarbetet mellan huvudmännen än mer viktigt. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa alltid vara vägledande när beslut fattas som berör barn. Kompetensmässigt krävs att vederbörande läkare är specialist i barn- och ungdomsmedicin och är beredd att profilera sig mot tonårsmedicin, liksom att han/hon har fördjupad kunskap inom barnneurologi såsom neuropsykiatriska tillstånd av typ DAMP. Ett tänkbart sätt att lösa frågan kunde vara att skolhälsovårdsöverläkaren tjänstgjorde % på barnkliniken för att därigenom uppehålla sin barnläkarkompetens och övrig tid ansvarade för rutiner vid länets skolor, personalutbildning, kontakt med skolverket m m. Samarbete på beskrivet sätt kan också höja kvalitén på folkhälsoarbetet. Tjänsten föreslås samfinansieras mellan landstinget och länets fem kommuner. Frågan kan lämpligen lösas i samarbete mellan Kommunförbundets länsavdelning och landstinget.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-24

Kommunfullmäktige 2011-02-24 Sammanträdesprotokoll 1(89) 2011-02-24 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-22.45 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-02-04 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (43) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, s Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m Ronny Pettersson,

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nyhetsbrev från Region Skåne

Nyhetsbrev från Region Skåne Nyhetsbrev från Region Skåne Regionfullmäktige Regionfullmäktige den 25-26 020225-26 februari 2002 För mer information kontakta Lars Petersson, informationsdirektör, Region Skåne, 044-13 31 09, lars.petersson@skane.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 2 februari 2012 1-26 Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Jan Åge Mikalsen (S), ersättare Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F

Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Att leda och styra med individuell lön S T Ö D T I L L D I G S O M Ä R L Ö N E S Ä T T A N D E C H E F Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket Tryck: Tabergs Media

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (47)

Sammanträdesprotokoll 1 (47) 1 (47) Plats och tid Peterson-Bergerhallen, Folkets Hus, Östersund den 16 februari kl 9.00-17 februari kl 18.35 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Danuta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer