RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige 2000-02-24"

Transkript

1 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits på kommunens anslagstavla och utsänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare varjämte tillkännagivande om sammanträdet med föredragningslista varit infört i Blekinge Läns Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad samt i Blekinge-Posten Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Övriga deltagare Christian Björkqvist, kanslichef Elis Holgersson, t f kommundirektör Utses att justera JanAnders Palmqvist och Anna-Maria Tingmalm Justeringens plats/tid Stadshuset, Ronneby Sekreterare: Christian Björkqvist Paragrafer: 9-23 Ordförande: Nils-Olov Olofsson Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Anna-Maria Tingmalm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: Datum för anslag uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats. Kommunledningskontoret, Ronneby Underskrift: Ulla Kullman

2 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 KF 9 Dnr Allmänhetens frågestund Ordföranden konstaterar att inga frågor inkommit till allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

3 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 KF 10 Dnr Information om revisorernas arbete och ny lagstiftning Kjell G G Johansson, ordförande för revisorerna, informerar om revisorernas arbete och ny lagstiftning inom revisionsområdet. Den nya lagstiftningen innebär bland annat att all verksamhet skall granskas årligen. Vidare ges revisorerna rätt att väcka ärenden som gäller granskningen. Skriften God revisionssed i kommunal verksamhet har uppdaterats i förhållande till den nya lagstiftningen. Företrädare för KPMG, som fr o m i år biträder revisorerna som sakkunniga, redovisar bolagets verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Informationen noteras till protokollet.

4 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 KF 11 Dnr Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden Mats Svensson, mp, samt nyval Mats Svensson, mp, har i skrivelse daterad anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Nils-Erik Mattsson, mp, utses till ny ledamot i tekniska nämnden. Kommunfullmäktiges beslut - Mats Svensson beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i tekniska nämnden. - Till ny ledamot i tekniska nämnden utses Nils-Erik Mattsson, mp. Exp. Tekniska nämnden Mats Svensson Nils-Erik Mattsson Löneenheten Kanslienheten

5 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 KF 12 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden Hans Ingelgård, m, samt nyval Hans Ingelgård har i skrivelse anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Ulrika Johansson, m, utses till ny ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Kommunfullmäktiges enhälliga beslut - Hans Ingelgård beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i förskole- och grundskolenämnden. - Ulrika Johansson, m, utses till ny ersättare i förskole- och grundskolenämnden. Exp. Förskole- och grundskolenämnden Hans Ingelgård Ulrika Johansson Löneenheten Kanslienheten

6 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 KF 13 Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden Lisbeth Jönsson, s, samt nyval Lisbeth Jönsson, s, anhåller i skrivelse om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Mona Pettersson, s, utses till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Kommunfullmäktiges enhälliga beslut - Lisbeth Jönsson beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. - Mona Pettersson, s, utses till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden. Exp. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Lisbeth Jönsson Mona Pettersson Löneenheten Kanslienheten

7 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 KF 14 Dnr Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge Val av direktion, revisor m m Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten i Östra Blekinge skall Ronneby kommun utse 3 ledamöter och 3 ersättare till förbundets direktion. Vidare skall Ronneby kommun utse 1 revisor och 1 ersättare att revidera kommunalförbundets verksamhet. Yttrande-beredning Valberedningens förslag: Komunfullmäktige utser följande att utgöra interimsstyrelse samt att efter kommunalförbundets bildande ingå i dess direktion: Ledamöter Kjell Olsson, m Monia Svensson, c Nils-Olov Olofsson, s Ersättare Kjell G G Johansson, m Kerstin Johansson, fp Monica Ingvarsson, s Kommunfullmäktige utser Bo Larsson, s, till revisor med Birger Trellman, c, som ersättare för att revidera kommunalförbundets verksamhet. Kommunfullmäktiges beslut - Komunfullmäktige utser följande att utgöra interimsstyrelse samt att efter kommunalförbundets bildande ingå i dess direktion: Ledamöter Kjell Olsson, m Monia Svensson, c Nils-Olov Olofsson, s Ersättare Kjell GG Johansson, m Kerstin Johansson, fp Monica Ingvarsson, s

8 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 KF 14 - Kommunfullmäktige utser Bo Larsson, s, till revisor med Birger Trellman, c, som ersättare för att revidera kommunalförbundets verksamhet. Exp. Kommunstyrelsen, Karlskrona kommun T f räddningschef Jörgen Persson Tekniska nämnden De valda Bertil Freij Löneenheten Kanslienheten

9 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 KF 15 Dnr Besvarande av interpellation till ordförande i förskole- och grundskolenämnden, Anders Petersson, s, och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros, s, från Kjell G G Johansson, m, angående vilka prioriteringar som ska gälla inom kommunens skolor Kjell G G Johansson, m, tillåts ställa följande interpellation till ordförande i förskoleoch grundskolenämnden, Anders Petersson, s, och ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros, s. Vilka prioriteringar skall gälla inom kommunens skolor? Jag är av den bestämda uppfattningen att det i Ronneby kommun satsas alltför stora resurser på skollokaler i tron att denna satsning skulle lösa de uppenbara problem som finns i dagens skola, även ur ett lokalt perspektiv. Jag vill därför att ni som ordförande i resp nämnd redovisar vilka konkreta planer det finns för kompetensutveckling av det stora antalet skolledare i kommunen och det lärarkollektiv som också torde vara betjänt av ytterligare resurser. Har kompetensutvecklingsresurserna varit tillräckliga och har ni för övrigt några förslag till hur man bättre skall kunna ta tillvara humankapitalet inom skolans värld? Anser ni att skolledare bör utnämnas på sådana funktioner för evighet, d v s så länge de själva tycker att de är lämpliga för uppgiften? Ordförande i förskole- och grundskolenämnden, Anders Petersson, samt ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Jan-Eric Wildros lämnade följande svar på interpellationen. Interpellationssvar Skolan är idag en arbetsplats för ca 850 lärare, förskolelärare, barnskötare, vaktmästare etc. Det är också en arbetsplats för ca barn, ungdomar och vuxenstuderande. Vi tycker att de ska ha rätt till att vistas i lokaler som är fräscha, uppfyller miljökraven samt faktiskt ger möjligheter till att arbeta enligt alla de nya intentionerna som finns i LPO-94. De, som Du påstår; för stora resurser som satsas på skollokaler kan också ha att göra med problem som uppstått i byggnaderna. Exempel på det är Slättagårdsskolan, Skogsgårdsskolan, Backarydsskolan etc.

10 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 KF 15 Vi hoppas också att det ligger i Ditt intresse att bygga till och om Knut Hahnsskolan. Det kommer snart en preliminär beräkning vad detta kommer att kosta. Ett annat bygge som har varit uppe i debatten är ridhuset i Bräkne-Hoby, som snart står färdigt. Detta bygge menar vi är nödvändigt om vi ska ha ett naturbruksprogram med en inriktning mot häst. Kompetensutbildning av rektorer Du ställer också frågan om det satsas tillräckligt på kompetensutveckling av det stora antalet skolledare, eller om lokalkostnaderna tar alla resurserna. Först och främst håller vi inte med om att Ronneby kommun har ett stort antal skolledare, tvärtom jämfört med de flesta orter i Sverige. Därför är det viktigt att se till att de skolledare som finns får möjlighet till fortlöpande utbildning. Exempel på detta var i samband med sammanslagningen av skola och barnomsorg så fick samtliga skolledare en mycket omfattande ledarutbildning under åren 1993 och I skolutvecklingsavtalet betonade parterna vikten av skolledarnas (liksom lärarnas) kompetensutveckling och beslöt erbjuda skolledarna möjlighet till stöd för utvecklingsarbete genom kvalificerad handledning i grupp. Det sker genom ett projekt för nätverksbildning och gruppstöd". I denna omfattande handledning har samtliga skolledare deltagit. Parterna beslöt också att ta upp diskussioner med staten om att ge särskilda medel till skolledarnas framtida kompetensförsörjning och under 1999 fick kommunerna en del riktade skolledarkompetensutvecklingsmedel. Staten har gjort och gör en storsatsning för att skolledarna skall få möjlighet att gå igenom den statliga rektorsutbildningen. Det är en flerårig högskoleutbildning som flertalet av Ronnebys skolledare genomgått eller håller på att genomgå. Vidare så har ledningsgruppen inom FOG ett samarbete med Malmö högskolas rektorsutbildning med t ex temadagar för rektorerna. Skolledarna deltar årligen, enskilt eller i grupp, i ett flertal studiedagar, seminarier och fortbildningsdagar arrangerade av Kommunförbundet (ofta i samverkan med lärarorg), skolverket, Universitet och Högskolor, skolledarförbundet, andra intressenter och utbildningsanordnare. Skolverkets lokalorganisation i Växjö arbetar mycket som en stödorganisation till kommunens skolor och i hög grad för skolledarna. De inbjuder till diskussioner och informationsmöten samt handleder konkret ute i kommunen. Därutöver tar samtliga

11 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 skolledare ett stor ansvar för sin egen kompetensutveckling genom omfattande studier av lagar, förordningar, facklitteratur etc. KF 15 För att ytterligare stärka skolledarnas möjligheter att hinna med att vara ute på de olika skolorna har FOG-nämnden fattat ett beslut om ett riktat resursbidrag för ledningsorganisation ute på enheterna. Vidare så har eller kommer varje enhet att ha en rektor och minst en biträdande rektor i ledningen för att på så sätt ge möjlighet till att dagligen bolla idéer med varandra eller med övrig personal/elever. Detta genomfördes i samband med att verksamheten inom FOG gick från 11 till (Resurscenter) enheter. Kompetensutbildning för lärare Under rubriken tid för lärande i skriften En satsning till två tusen så skriver parterna. Parterna avvecklar det nuvarande regelsystemet för studiedagar och feriefortbildning och reserverar i stället i Avtal 2000 arbetstid för kompetensutveckling. Lärare ges därigenom rätt och skyldighet att utnyttja tid till kontinuerligt lärande anpassat till skolans och lärarnas individuella behov utifrån det konkreta arbetet med eleverna. Av lärarnas årsarbetstid på totalt timmar avsätts 104 timmar till kompetensutveckling. Detta innebär ungefär 6 % av arbetstiden och motsvarar en kostnad på drygt 2, 5 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, utöver tiden så tillkommer kostnader för resor, övernattning, föreläsare, litteratur, kursavgifter m m. Totalt satsas alltså ungefär 3 miljoner årligen. Förskole- och grundskolenämndens kostnader är ca 3,2 miljoner i tid exkl eventuella vikariekostnader och 1,3 miljoner i övriga kostnader. Utöver denna fortbildning tar lärarna ett stort eget ansvar genom studier av måldokument, förordningar, regelverk, facklitteratur, tidskrifter m m på sin förtroendearbetstid. Lärarna äger i mycket hög grad sin egen kompetensutveckling. Efter förankring i arbetslaget och i dialog med rektor så avgör varje lärare själv både kompetensutvecklingens innehåll och när i tiden den skall förläggas. Lärarens enskilda behov, arbetslagets behov samt skolans behov avgör. Nästan undantagslöst har det varit möjligt att fullt ut tillgodose alla behov som kommit fram. Arbetsgivaren, i den lärande organisation som skolan utgör, är mycket medveten om vikten av personalens kontinuerliga kompetensutveckling och högprioritera denna. Den personliga kompetensutvecklingen är en av hörnstenarna i rektors utvecklingssamtal med lärarna. Varje enhet/rektorsområde genomför årligen i regel två studiedagar inom något ämnesområde som berör all personal inom enheten.

12 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 KF 15 Inom Ronneby kommun har det också byggts upp olika verksamheter som kan serva personal och ledning med kompetensutveckling. Exempel på sådana är Learning Lab, och KPC. Vidare så är personalen mycket alerta och vetgiriga när det gäller nya rön inom pedagogik och barn med särskilda behov. Inom dessa områden är Ronneby mycket framstående och kommer framöver att bli än mer framstående. Anställningsvillkor för skolledare Nu till Din sista fråga i interpellationen, om kommunen ska ha tidsbegränsade förordningar vad gäller skolledare. För det första tycker vi inte man kan skilja ut en grupp chefer och diskutera deras anställningsformer. Vi anser att skolledarna ska ha samma anställningstrygghet som alla anställda har inom kommunen. Vi tycker också att skolutveckling är ett långtsträvande arbete, att då som chef inte veta om han/hon får möjlighet att slutföra arbetet är ingen bra lösning. Självklart så måste vi folkvalda genom utvärderingar och klara mål se till att skolledarna sköter sitt jobb. Vi tror inte heller på att man slutar att nyutveckla sig bara för att man är tillsvidareanställd. Vidare finns det en risk med visstidsanställningar, som vi vet att Du förordar, exempelvis vid nyanställningar, förmodligen driver det också upp lönerna och det kommer att krävas någon form av fallskärmsavtal. Slutligen vill vi peka på de verksamhetsberättelser som de olika enheterna kommer att lämna ifrån sig. De kommer att visa på att i Ronnebys skolvärld händer det otroligt mycket mer bra saker än nybyggnationer. Besök gärna våra enheter det kan begrava många fördomar. Kjell G G Johansson, m, tackar för svaret. I debatten deltar också Kjell Olsson, m, Nils-Ingmar Thorell, fp, Sune Håkansson, rp, och Astrid Adholm, m. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

13 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 KF 16 Dnr Interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist från kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, c, om projektet Ronneby Handelsstad Kommunfullmäktigeledamoten Monia Svensson, c, tillåts ställa följande interpellation till kommunalrådet JanAnders Palmqvist om projektet Ronneby Handelsstad. Det andas framtidstro och optimism när man läser mittuppslaget i Sydöstran idag (16 feb). Projektledare Inger Svensson i projektet Ronneby Handelsstad berättar i artikeln om sitt och arbetsgruppens framgångsrika arbete med att återupprätta Ronneby som en attraktiv och välbesökt handelsstad. Lite längre fram i artikeln står att läsa om torget och tankarna om att kunna använda torget som parkeringsplats. Detta är för mej ett kärt ämne som jag tidigare, tillsammans med partikollegan Willy Persson, har motionerat om. Därför vill jag gärna citera projektledare Inger Svensson: Det finns idag inte en köpman som inte ställer upp på kravet att minst halva torget ska göras till P-plats Jag vill inte blanda mig i men jag måste framföra det jag och projektgruppen tror på och då handlar det om att upplåta en del av torget till korttidsparkeringar. Min fråga blir således: Har kommunalrådet för avsikt att gå projektgruppen och köpmännen i Ronneby tillmötes, ompröva tidigare beslut och medverka till att under en försöksperiod tillåta korttidsparkeringar på Ronneby torg? Kommunfullmäktiges beslut - Interpellationen skall besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. Exp. JanAnders Palmqvist

14 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 KF 17 Dnr Fråga till tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson, s, från kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, angående torgscenen Kommunfullmäktigeledamoten Willy Persson, c, tillåts ställa följande fråga till tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofsson. Alltsedan torgscenen anlades i samband med kommunens 600 års jubileum har den varit föremål för diskussion angående utformning och funktionsduglighet. Centern har vid olika tillfälle fört fram krav om att torgscenen skall byggas så att den smälter in i övrig byggnation runt torget, som vi alltid ställer stora krav på. Vid senaste ombyggnaden av torget anlades en Speakers Corner som inte har fungerat tillfredsställande. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en ny scenanläggning till torget. När avser tekniska nämnden att en ny scenanläggning är på plats? Tekniska nämndens ordförande Nils-Olov Olofssons svar på kommunfullmäktigeledamoten Willy Perssons fråga angående torgscenen. Svar på fråga från Willy Persson angående torgscenen. Willy skriver: Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att skapa en ny scenanläggning till torget. När avser tekniska nämnden att en ny scenanläggning är på plats? Något sådant uppdrag känner jag inte till! Däremot behandlades en motion i kommunfullmäktige från Willy Persson, c, angående speakers corner ersätts med torgscen.

15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 KF 17 Kommunfullmäktiges beslut blev: Att nuvarande grundidé med torgscen och segeltakskonstruktion bibehålls. Att tekniska nämnden får i uppdrag att undersöka möjligheten till en bättre konstruktion av segelduksskyddet. Att motionen därmed anses besvarad. Om frågan handlar om den bättre konstruktionen av segelduksskyddet. Då är svaret: Under våren 2000 är en sådan på plats. Willy Persson tackar för svaret. Kommunfullmäktiges beslut - Ärendet noteras till protokollet.

16 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 KF 18 Dnr Förslag till Brottsförebyggande handlingsprogram för Ronneby kommun Kommunstyrelsen beslutade under 169/1999 att sända ut förslaget till Brottsförebyggande program på remiss till politiska och ideella organisationer samt kommunens olika verksamheter. Efter inkomna remisser har viss bearbetning skett av programmet. Av programmets inledning framgår följande: Brott berör alla i samhället på ett eller annat sätt. Antingen att man själv, anhörig, bekant eller ens arbetsplats blivit utsatt för brott och dess verkningar. Det stora flertalet brott som drabbar enskilda människor begås i deras lokala miljö och brotten har också ofta sina rötter i denna miljö. Det är där som orsakerna till brottsligheten finns och det är där som gärningsmännen bor eller vistas. Effektiva åtgärder mot denna kriminalitet måste alltså först och främst grunda sig på lokala brottsförebyggande insatser. Samtidigt har andelen uppklarade brott minskat. Staten, som ytterst ansvarig för kampen mot kriminaliteten, har genom regeringen antagit ett nationellt brottsförebyggande program Allas vårt ansvar, vilket skall utgöra grunden för ett lokalt brottsförebyggande program där alla samhällssektorer medverkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det lokala brottsförebyggande handlingsprogrammet skall ses som början på ett brett upplagt arbete för att skapa förutsättningar och förståelse för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Det är självklart att polisen har en central roll i detta arbete men ensam står sig polisen slätt och därför måste alla i samhället samverka för att nedbringa brottsligheten. det gäller enskilda, myndigheter, organisationer, företagare, föreningsrörelsen etc. Det lokala handlingsprogrammet avses att utgöra en vägledning och strategi om hur man på bästa sätt skall nå brottsförebyggande effekter till gagn för alla i samhället. Programmet upptar punkterna: Organisationsplan för brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande målsättningar m m

17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 KF 18 Till programmet har också fogats följande bilagor Brott Problemorienterat polisarbete Brottsförebyggande teorier Situationell brottsprevention Social brottsprevention Det går att motverka brott Att tänka på vid olika brottstyper Adress- och telefonlista Yttrande-beredning Arbetsutskottets förslag , 13. Kommunstyrelsens förslag , 11. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige antar förslaget till Brottsförebyggande program som ett inriktningsdokument för kommunens verksamhet. - Kommunledningsgruppen får i uppdrag att se till att en handlingsplan upprättas för genomförande av programmets intentioner. - Kommunstyrelsen skall årligen utse vem som skall vara kommunstyrelsens representant i ledningsgruppen. Ledningsgruppen utser ordförande inom sig. - Brott mot kvinnofriden skall utvecklas ytterligare i handlingsplanen. Exp. Elis Holgersson

18 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 KF 19 Dnr AB Ronnebyhus anhållan om kommunal borgen AB Ronnebyhus har vid styrelsesammanträde , 68, anhållit om kommunal borgen enligt nedan. AB Ronnebyhus har i finanspolicy beslutat om att lån skall fortlöpande inlösas och samlas för placering till gemensamma lån, vilket innebär färre antal lån. Under år 2000 skall lån konverteras med tillsammans :- enligt följande: Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Kalleberga 13:8 Kommunal borgen : :- Kalleberga 5:41 Kommunal borgen : :- Hoby 6:84 Kommunal borgen : :- Hoby 6:20 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Hopslagna lån Kommunal borgen : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Pantbrev : :- Kalleberga 13:27 Pantbrev : :- Kalleberga 18:4 Pantbrev : :- Tallen 2,Borgen 6 Pantbrev : :- Ernst 2 3 Pantförskrivning : :- Rby 24:24-16:179 Inteckning : :- Ågården 1 Pantbrev : :- Åke 11 Inteckning : :- Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kv Hjorten 1 Inteckning : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kallmar 1:46 m fl Pantbrev : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Backaryd 1:82 Pantbrev : :-

19 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 KF 19 Fastighet Säkerhet Belopp Aktuell skuld Odalmannen 2 Pantbrev : :- Kalleberga 8:204 Pantförskrivning : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- Kv Elsa Kommunal borgen : :- Ernst 2 3 Pantbrev : :- Kalleberga 9:90 Kommunal borgen : :- Hjortsberga 4:184 Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- UER-lån 20 år Kommunal borgen : :- UER-lån 10 år Kommunal borgen : :- Hoby 1:38 Kommunal borgen : :- Summa kr : :- Av ovanstående förteckning utgör lån med kommunal borgen :- samt lån med pantbrev och inteckningar :- eller tillsammans :-. Aktuell skuld :- reduceras med ett antal mindre lån som ej kommer att konventeras. För omplacering av lån föreslås kommunal borgen med :-. För nyupptagning av lån föreslås kommunal borgen för ombyggnadsprojekt under år 1999 och 2000 avseende fastigheterna Hjorten 1, Älgen 1och 4, Kalleberga 5:49 samt Kalleberga 8:204 m fl med sammanlagt :-. AB Ronnebyhus anhåller att tidigare kommunal borgen och pantbrev utgår med :- att hos Ronneby kommun hemställa om kommunal borgen för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-.

20 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 KF 19 AB Ronnebyhus ordförande Karl-Erik Karlsson redovisar de projekt som ingår i beloppet ny borgen på kronor. Yttrande-beredning Arbetsutskottets förslag , 6. Kommunstyrelsens förslag , 14: - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas. Yrkande JanAnders Palmqvist, s: Kommunstyrelsens förslag bifalles. Kjell Olsson, m, med instämmande av Nils-Ingmar Thorell, fp: AB Ronnebyhus framställan om utökning av den kommunala borgen avslås. Sune Håkansson, rp: Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning av frågan om överlämnande av de pantbrev som inte längre utgör säkerhet för lån. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer först proposition på Sune Håkanssons återremissyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma. Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: Den som vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat återremittera ärendet. Omröstningsresultat

21 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 Vid härefter verkställd omröstning avges enligt till detta protokoll fogad bilaga 27 jaröster och 13 nej-röster medan 8 ledamöter avstår från att rösta. Kommunfullmäktige avslår således återremissyrkandet. KF 19 Propositionsordning 2 Härefter ställer ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Kjell Olssons avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Ronneby kommun tecknar ny borgen till förmån för AB Ronnebyhus för omplacering av lån med :- samt för nyupptagning av lån med :- eller sammanlagt :-. Tidigare beviljad borgen på kronor återkallas. Reservation Ledamöterna från moderaterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet. Exp. AB Ronnebyhus Ekonomienheten

22 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 KF 20 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, med förslag om översyn av skolskjutsregler Kommunfullmäktigeledamoten Jan Espenkrona, rp, har lämnat in följande motion: MOTION ANGÅENDE SKOLSKJUTSREGLER Någon översyn av skolskjutsreglerna har i Ronneby kommun inte gjorts sedan början på 1980-talet. Jag tycker därför att det är hög tid att kommunfullmäktige nu ser över och eventuellt kompletterar nuvarande regler. Vad KF speciellt bör se över är följande: Elevmiljö 1. Vilka gångavstånd till framförallt Hållplats skall gälla för respektive åldersgrupp? 2. Vilket är den längsta totala väntetiden för elever som kan tolereras? 3. Vilket är den längsta sammanhängande åktid för respektive åldersgrupp som kan tolereras? 4. Inga mer skolpoäng, utan en sittplats per elev oavsett ålder. På- och avstigningsplatser 1. Varje skola i kommunen bör ha en säker och med räcke försedd på- och avstigningsplats. 2. Varje hållplats längs linjen skall vara så placerad att den är 100 % trafiksäker, d v s ingen HPL i kurva, på backkrön, i vägkorsning med stark trafik etc. 3. Om ett större antal elever skall stiga på eller av skolbuss, skall det finnas skyddsräcke ut mot körbanan. 4. Trafikfarlig väg skall bedömas i förhållande till elevs trafikmognad. Trafikmätning skall göras när så bedöms erforderligt. Buss/Taximiljö 1. Bilbälten skall användas där sådana finns.

23 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bussar med bälten skall gå före obältade vid upphandling. 3. En handlingsplan i händelse av olycka bör medfölja varje skolskjutsfordon. 4. Varje fordon i skolskjutstrafik skall vara utrustad med modern kommunikationsteknik. KF 20 Yttrande-beredning Förskole- och grundskolenämnden , 113: Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att en översyn av skolskjutsreglerna görs under år Kanslienhetens förslag: - Motionen bifalles. - Förskole- och grundskolenämnden får i uppdrag att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Arbetsutskottets förslag , 10. Kommunstyrelsens förslag , 17. Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige bifaller motionen. - Kommunfullmäktige uppdrar åt förskole- och grundskolenämnden att under år 2000 göra en översyn av kommunens skolskjutsregler. Exp. Förskole- och grundskolenämnden

24 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 KF 21 Dnr Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, med förslag om inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Olsson, kd, har lämnat in följande motion: MOTION till Ronneby kommunfullmäktige angående inrättande av skolhälsovårdsöverläkartjänst I Blekinge finns ingen samordnande skolhälsovårdsöverläkare analogt med barnhälsovårdsöverläkaren och mödrahälsovårdsöverläkaren. Samarbetet mellan skolsköterskorna och landstingets barnhälsovård är viktigt, och det är en stor brist att en sådan samordnande funktion saknas. Behovet har påpekats av förre barnhälsovårdsöverläkaren i länet och landstinget har uppmärksammat bristen. En debatt har kring barnhälsovården också förts i media. En skolhälsovårdsöverläkare skulle utgöra en stark resurs för att kvalitetshöja skolhälsovården. Att skolan och barnhälsovården har olika huvudmän får inte utgöra ett hinder för samarbete. Många sexåringar vistas numera i skolan, vilket gör samarbetet mellan huvudmännen än mer viktigt. Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa alltid vara vägledande när beslut fattas som berör barn. Kompetensmässigt krävs att vederbörande läkare är specialist i barn- och ungdomsmedicin och är beredd att profilera sig mot tonårsmedicin, liksom att han/hon har fördjupad kunskap inom barnneurologi såsom neuropsykiatriska tillstånd av typ DAMP. Ett tänkbart sätt att lösa frågan kunde vara att skolhälsovårdsöverläkaren tjänstgjorde % på barnkliniken för att därigenom uppehålla sin barnläkarkompetens och övrig tid ansvarade för rutiner vid länets skolor, personalutbildning, kontakt med skolverket m m. Samarbete på beskrivet sätt kan också höja kvalitén på folkhälsoarbetet. Tjänsten föreslås samfinansieras mellan landstinget och länets fem kommuner. Frågan kan lämpligen lösas i samarbete mellan Kommunförbundets länsavdelning och landstinget.

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2000-01-17 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, s, ordförande, 1-12 Margareta Yngveson, s Astrid Adholm, m, ordförande,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är omedelbart justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(10) 2014-03-27 Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 19.15 19.30 Beslutande: Enligt sammanträdeslista Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Kommunstyrelsen RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 18.00 18.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordf., S Margareta Yngveson, S Thomas Gylling, S Jan-Eric Wildros,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (57) Kommunfullmäktige 2006-12-14 2006-12-15 Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby den 14 december 2006 kl. 09.00 16.00 Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-05-29 1 (9) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 14:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.

1 ( 8 ) Sammanträdesprotokoll 2011-01-24. Kommunstyrelsens personalutskott. Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15. Sammanträdesprotokoll 1 ( 8 ) 2011-01-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 15.30 ande Roger Fredriksson Kenneth Michaelsson Roger Gardell JanAnders

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:20 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl

FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet. Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl FÖREDRAGNINGSLISTA Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdagen den 16 november 2004 kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 3

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson (S) 1 arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl. 08.30 11.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Siv Bildtsén (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson

Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp) Annika Otfors (s) Jusuf Nepola (s) Åke Tärntoft (c) Per Johansson Sammanträdesprotokoll 1(11) 2009-04-23 Biblioteks- och kulturnämnden Plats och tid: Kulturcentrum, Ronneby kl 18.00-20.45 ande Laila Andersson (fp), ordförande Håkan Robertsson (s) Anna Carlbrant (rp)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-11-19. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-11-19 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.20 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Roger Fredriksson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg

Personal- och organisationsutskottet (8) Stiven Wiklund (s), ordförande. Berith Bergman Ingabritt Söderberg ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2003-08-25 1 (8) Plats och tid Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 augusti, 2003, kl 13.00-16.30.

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16)

Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Förskole- och Grundskolenämnden 1999-11-17 1(16) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 16.55 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl

1 (13) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsens Personalutskott Personal & arbetsmiljö, , kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2011-06-13 1 (13) Tid och plats Personal & arbetsmiljö, 2011-06-13, kl 09.30-11.00 ande Ewa Wemby (M) Dan Berger (S) Sten Hermansson (Fp) Kalle Heise

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunfullmäktige

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Kommunfullmäktige RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (29) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 19.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-03-20 1 (10) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 11:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag

Göran Strömqvist och Lilian Stenqvist. Kommunsekreterarens rum torsdag Kommunstyrelsen 2009-02-24 1 (6) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 12.30 12.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) TEKNISKA NÄMNDEN RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Hoby-salen, Stadshuset, kl 08 30 10 30. Beslutande Nils-Olov Olofsson S Ordförande Tommy Arvidsson S Lars-Peter Karlsson S Bengt Backe S Kjell Hedlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 16.15 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-03-21. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.15 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Elin Jonsson, bevarandestrateg SIDAN 1 (11) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 1 april 2016 kl. 10.00 11.30 Beslutande och närvarande ersättare Närvarande ej beslutande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s)

Anna Carlbrant (rp) Roger Gardell (fp) Tommy Andersson (s) Sammanträdesprotokoll 1(15) 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-10.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(11) Tid och plats 2016-01-21 - i Kommunhuset klockan 13.00-16.35 Beslutande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Stadshuset, kl 13.15 16.10 ande Ersättare Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Lola Frödeberg (VF) Marie Johansson (KD) Nils-Erik Johansson (S) Magnus

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2008-01-28 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-12.20 ande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson Roger

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa policy för lön ... Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 modell policy policy för lön plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-10-12 152 Ansvarig: Personalchef Revideras:

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Kommunledningsutskottet 2012-01-19 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.50 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Sammanträdesprotokoll 2012-10-09. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2012-10-09 Kommunfullmäktige Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 18.30-20:55 ande: Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7)

Kommunstyrelsens Personalutskott 2007-06-20 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Kerstin Johansson, Fp Roger Fredriksson, M Thomas

Läs mer

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Sven-Erik Svensson, revisor

Mats Porsklev, sekreterare Magdalena Nordin, tillsynsarkivarie Sven-Erik Svensson, revisor SIDAN 1 (14) Plats och tid Sydarkivera sammanträdesrum Växjö fredagen den 31 mars 2017 kl. 10.00 11.20 Beslutande och närvarande ersättare Börje Dovstad (L), Karlskrona, ordf. Annika Stacke (L), Växjö,

Läs mer

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c)

Bengt-Christer Nilsson. Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson (s) Lindis Ohlsson (s) Lars Peter Karlsson (s) Mats Paulsson (c) Sammanträdesprotokoll 1(14) 2009-06-16 Tekniska nämnden Plats och tid: Tjärö konferensanläggning, 13 00-15 30. ande Bengt-Christer Nilsson (s) Lars-Erik Hjort (fp) Monia Svensson (c) Christer Svantesson

Läs mer

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2007-09-24. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(8) 2007-09-24 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.45 Beslutande JanAnders Palmqvist Margareta Yngvesson Kerstin Johansson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar

Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-10-20 KS 2013/0458 Motion från Anna Thore (MP): Försök med nolltaxa i lokal busstrafik på lördagar Förslag till beslut avslår motionen från Anna

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-11-24 klockan 13:15-17:15 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) 84-90 Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson

2008-06-12. Justerande: JanAnders Palmqvist Justerande: Roger Fredriksson Sammanträdesprotokoll 1(6) 2008-06-12 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30-10.30 ande JanAnders Palmqvist Roger Fredriksson Kerstin Johansson Thomas

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson,

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Kommunstyrelsens Personalutskott 2005-01-24. JanAnders Palmqvist. Margareta Yngveson, RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 11.20 Beslutande JanAnders Palmqvist, Margareta Yngveson, Boo-Walter Eriksson, Thomas Håkansson, Ronny Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Kommunstyrelsens Personalutskott RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 12:05 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson M Thomas Håkansson,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-02-26 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl. 8.30 14.55 Beslutande JanAnders Palmqvist, s Margaretha Yngveson, s Ronny Pettersson, v Astrid Adholm, m

Läs mer

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V)

Istvan Barborg (S) Therese Granlund (M) Per-Magnus Espgård (C) Josefin Esbjörnsson (FP) Håkan Svensson-Sixbo (V) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Marieskolan klockan 18.00 21.00 Beslutande Övriga närvarande Lena Emilsson (S) Jonas Falk (M) Daniel Rhodin (FP) Istvan Barborg (S) Lars Lindkvist (S) Therese

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-04-03 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.15 16.05 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Johnny Adolfsson (S) Sune Johansson (M) Anders

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2001-05-16 1 Plats och tid Persborgsskolan, Ronneby kl 13.15 15.45 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Johnny Adolfsson (S) Oskar Revoledo (S) Lillemor Parling (KD) Boo-Walter Eriksson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Personal- och löneenheten

Personal- och löneenheten RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens Personalutskott 2006-04-24 1 (8) Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 08.30 16:00 Beslutande JanAnders Palmqvist, S, ordf. Margareta Yngveson,

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17)

Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Förskole- och Grundskolenämnden 2000-01-19 1(17) Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby kl 13.30 17.00 Beslutande Anders P Petersson, ordförande (S) Annika Berglund (S) Rune Kronkvist (S) Thomas

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer