TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1. 2011-05-26 Dnr 725-2011"

Transkript

1 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Bert-Olof Åkerström Christina Westman Kommunstyrelsen Budgetuppföljning och prognos för Östersunds kommun 2011 Kommunens styrelser/nämnder, bolag och kommunalförbund har redovisat hur verksamhet och ekonomi bedöms utvecklas under Kommunens budgeterade resultat i årsbudget 2011 uppgår till 30 miljoner kronor. Per sista april redovisar kommunen ett resultat på 43 miljoner kronor. Det beräknade resultatet per sista december är 83 miljoner kronor dvs ett överskott jämfört med budget om ca 53 miljoner kronor. Kommunens verksamheter prognostiserar per sista december ett resultat med ca 2 miljoner kronor och finansförvaltningens resultat förväntas också bli ett plusresultat med 81 miljoner kronor. Det högre resultatet beror framförallt på ökade skatteintäkter med 40 miljoner kronor och ökade intäkter för fastighetsavgifter med 2 miljoner kronor. Uppjusteringen av skatteintäkterna är en följd av högre utfall i 2010 års taxering och en viss uppjustering av skatteunderlagsprognoserna för 2010 och Utdelning under detta år från Vestibulum AB med 40 miljoner kronor påverkar också resultatet positivt. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag Nämndernas, Utförarstyrelsens, Förbundens och bolagens rapporter, Finansutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Miljö- och samhällsnämndens begäran om tilläggsanslag med kronor för ökade kostnader i samband med utbrottet av Cryptosporidium godkänns och anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 2. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning får tilläggsanslag för finansiering av åtgärder på Storsjöbadet upp till 5 miljoner kronor. 3. Överförmyndaren beviljas kronor i tilläggsanslag och anslaget finansieras ur kommunens rörelsekapital. 4. Kultur- och Fritidsnämndens begäran om tilläggsanslag som ramkompensation för elprisökningar med kronor avslås. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

2 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr miljoner kronor av det förbättrade resultatet skuldförs för eventuella åtaganden för åtgärder i den fastighet som ägs av Stiftelsen Jämtlands läns bibliotek. 6. Vård- och omsorgsnämnden uppmanas vidta kraftfulla åtgärder för att klara budget 2011 och vid årets slut redovisa en ekonomi i balans. 7. De nämnder och styrelser som i sina prognoser redovisat risk för budgetunderskott uppmanas vidta åtgärder för att vid årets slut redovisa en ekonomi i balans års budgetramar justeras med anledning av nya beräkningar för faktiska kostnader för kapitaltjänst. Ökad budgetram beslutas för miljöoch samhällsnämnden med kronor och minskad ram för kultur- och fritidsnämnden med kronor. Det totala beloppet på kronor finansieras genom ökade intäkter internränta verksamhet med kronor och budgeterade avskrivningar verksamhet med kronor. 9. Budgeterad investeringsram på 125 miljoner kronor för Arenan överförs från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. 10. Det av kommunfullmäktige antagna personalmålet för 2011 gällande medelvärdet av genomförd medarbetarundersökning stryks då något medelvärde inte finns utan är samma mått som nöjdmedarbetarindex. 11. Kommunfullmäktiges antagna mål om flyktingars sysselsättning för % av flyktingarna i åldern år med uppehållstillstånd arbetar, praktiserar eller studerar efter avslutad introduktionstid ska gälla även Kommunstyrelsens redovisning av frågan om etablering av tankställe för fordonsgas godkänns 13. Rapporterna Östersunds kvalitet i korthet och Samlat resultat godkänns och nämnder/styrelser får i uppdrag att fortsätta utveckla de kvalitativa aspekterna i styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten. 14. Upprättad budgetuppföljning och prognos per 30 april godkänns och läggs till handlingarna. Bakgrund Enligt kommunens uppföljningsrutiner har samtliga nämnder och styrelser, kommunägda bolag samt de kommunalförbund som kommunen är medlem i att göra en uppföljning av sin budget per april och augusti. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

3 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Budgetuppföljning och prognos Den kommunala verksamheten beräknas redovisa ett positivt resultat med 1,7 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner lägre än budgeterat. Barn- och utbildningsnämnden, valnämnden, kommunrevision, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett nollresultat det vill säga förväntar sig ha en ekonomi i balans. Miljö- och samhällsnämnden prognostiserar ett underskott på 2,0 miljoner kronor. Underskottet hänför sig till extrakostnader i samband med utbrottet av parasiten Cryptosporidium med kronor, ökade kostnader för kapitaltjänst med 1,3 miljoner kronor samt ökade hyreskostnader med kronor. Dessutom har kostnaderna för väghållningen ökat med kronor på grund av ökningar av bränslepriset. Miljö- och samhällsnämnden bedömer att de kommer att ha ett nollresultat om de får kompensation 2011 för ovanstående uppräknade poster. Kommunledningsförvaltningen anser att nämnden bör få kompensation för de kostnader nämnden haft för provtagning mm vid hantering av Cryptosporidium i kommunens vatten. Vidare gör kommunledningsförvaltningen en i samband med budgetuppföljningen reviderad beräkning av kostnader för kapitaltjänst där nämnden bör få täckning för sina kostnader. Nämnden förväntas för övrigt vidta de åtgärder som krävs för att nämndens ekonomi ska vara i balans vid årets slut. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning har erhållit resultatkrav på 2,4 miljoner kronor. Utförarstyrelsen teknisk förvaltning prognostiserar ett resultat på 1,9 miljoner kronor det vill säga 0,5 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet. Utförarstyrelsen redovisar att det finns osäkerheter om omfattning av skador på Storsjöbadet. Den utredning som blev klar i början av maj visar på skador både på befintlig byggnad och på den nya påbyggnaden. I nuläget finns ingen exakt bedömning framtagen av vad åtgärderna kostar men att de uppskattas bli mellan 3-5 miljoner kronor. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det finns osäkerheter om kostnadsutveckling för åtgärder på Storsjöbadet och föreslår kommunfullmäktige att utförarstyrelsen teknisk förvaltning erhåller utökad ram för finansiering av åtgärder upp till 5 miljoner kronor. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett prognostiserat underskott med 6 miljoner kronor. Underskottet hänförs till ökade kostnader för äldreomsorgen med 5 miljoner kr där antalet personer med hemtjänst har ökat kraftigt, för LSS med 3 miljoner kr där kostnadsökningen avser start av nya boenden, för viten med 3 miljoner kr från socialstyrelsen medan den egna verksamheten uppvisar ett överskott på 5 miljoner kr. Nämnden beslöt den 15 mars 2011 om en åtgärdsplan för att säkerställa att nämnden uppnår en ekonomi i balans. Planen innehåller ett antal aktiviteter som följs upp och redovisas till nämnden. Kommunledningsförvaltningen föreslår till kommunfullmäktige att nämnden ska vidta kraftiga åtgärder för att verksamheten ska komma ner i den budgetram man tilldelats från fullmäktige. Överförmyndaren har redovisat överskridande av kostnader under de senaste åren och har flera år fått tilläggsanslag för detta. Motsvarande ramökning Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

4 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr har dock ej budgeterats varför prognosen för 2011 ånyo pekar på ett överskridande om ca 0,6 miljoner kronor. Avvikelsen beror på ökad ärendemängd med ökad komplexitet och arvodenas storlek. Överförmyndaren föreslås få tilläggsanslag med kronor. I budgetdirektiven 2012 så ligger en utökning av överförmyndarens budget med 1 miljon kronor. Kultur- och Fritidsnämnden begär i samband med budgetuppföljningen i april tilläggsanslag som ramkompensation med kronor för ökade elpriser. Nämnden föreslås vänta till budgetberedningen då frågan prövas i samband med 2012 års budgetarbete. Kommunledningsförvaltningen föreslår att ingen nämnd/styrelse får justering av anslag för elpris vid denna uppföljning. Kommunstyrelsen har budgeterat en lönebuffert på 12 miljoner kronor (motsvarande 0,7 %) för eventuella löneökningsbehov utöver ramuppräkningar på 2 %. Utifrån tecknade centrala avtal och lokala lönepolitiska ställningstaganden beräknas löneökningsnivån 2010 uppgå till cirka 2,35 %. I de direkta förhandlingarna kan emellertid smärre justeringar komma att ske, vilket innebär att viss osäkerhet fortfarande råder om utfallet. Om resultatet av löneöversynshandlingarna skulle bli ett utfall på 2,35 % uppkommer ett överskott/resultat på 3,5 miljoner kronor. Budgetuppföljning finansförvaltningen Den största avvikelsen i budgetuppföljningen finns inom finansförvaltningen. Skatteintäkterna beräknas bli 40 miljoner kronor högre än budgeterat. Budgeterade skatteintäkter för 2011 baseras på den skatteunderlagsprognos som Sveriges Kommuner och Landsting upprättade i oktober Utfallet för skatteintäkterna 2011 påverkas på olika sätt av tre års skatteinkomster genom taxeringsutfall, prognoser och slutavräkningar. I december 2010 var 2010 års taxering, som avser 2009 års skatteinkomster, klar. Taxeringen innebar för vår kommun högre skatteintäkter med 8,5 miljoner kronor för Dessutom påverkar det 2011 års taxering positivt med 41 miljoner kronor, samt kommer troligen även att påverka 2011 års inkomster som taxeras år Allt detta regleras i en s k slutavräkning till kommunen. Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKL iden 3 maj 2011 görs därför en uppjustering av skatteunderlagsprognosen för 2011, avseende taxeringarna 2010 och Orsaken till denna revidering/slutavräkning är den återhämtning som gjorts efter den s k finanskrisen. Förutom förändringen i rena skatteintäkter erhålls även den uppräkning som erhålls i det s k skatteutjämningssystemet genom den s k avräkningen. I utjämningssystemet beräknas beloppen av hela landets skattekraften, inte bara i Östersunds kommun. Det förbättrade skatteunderlaget är till en del redan känt och beaktat i gällande baskalkyl. Utdelning från Vestibulum AB sker med 40 miljoner kronor och påverkar finansförvaltningens resultat. Utdelningen avser tidigare fastighetsförsäljning och är en engångspost. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

5 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kostnader för kapitaltjänst I samband med prognosarbetet har kommunledningsförvaltningen gjort reviderade beräkningar för slutliga kapitaltjänstkostnader med hänsyn till verklig investeringsnivå. Den ändrade beräkningen innebär ett behov av en teknisk justering av berörda nämnders budgetramar som finansieras inom kommunens rörelsekapital. Investeringar De budgeterade investeringarna för 2011 uppgår till 504 miljoner vilket är ca 314 miljoner kronor högre än föregående års utfall. Prognosen pekar på lägre investeringsnivå med 170 miljoner kronor än budgeterat. I kommunens investeringsbudget har 125 miljoner kronor funnits avsatta till arenainvesteringar I slutet av april godkände kommunfullmäktige arenautredningen och har avsatt totalt 250 miljoner kronor i investeringsbudgeten till den nya arenan. Investeringsramen på 125 miljoner kronor för arenan föreslås föras från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Detta med anledning av att det är kommunstyrelsens finansutskott förstärkt med presidiet för kultur- och fritidsnämnden som utgör ledningsgrupp för projektet. Uppförandet av arenan är försenat så per sista december förväntas projektets kostnader uppgå till ca 11 miljoner kronor. Kommunens bolag De kommunägda bolagen prognostiserar ett resultat på 281 miljoner kronor. Med det förväntade resultatet uppnår alla bolagen utom Östersundsbostäder AB det avkastningskrav som Östersunds kommun har i sina ägardirektiv. Revidering av kommunfullmäktiges antagna personalmål för 2011 Personalmålet - Det totala medelvärdet av genomförd medarbetarundersökning ska förbättras jämfört med 2010 föreslås utgå eftersom något medelvärde inte finns utan det är samma mått som nöjdmedarbetarindex. Kommunfullmäktiges beslut om mål om flyktingars sysselsättning för 2010 Integrationsservice hade 2010 ett mål att 50 % av flyktingarna i åldern år med uppehållstillstånd arbetar, praktiserar eller studerar efter avslutad introduktionstid. Då förändringar i ansvar förelåg beslutades aldrig detta mål gälla för Så i samband med budgetuppföljningen föreslås nu målet gälla även för Uppföljning av förskolans beläggning Kommunstyrelsen har beslutat att det ska lämnas redovisning av placerade barn, tillgängliga platser och efterfrågenivån i förskolan enligt kommunledningsförvaltningens månatliga uppföljning. Redovisningen ska lämnas i samband med budgetuppföljningar och bokslut. Antalet barn i förskoleverksamhet är på några barn när detsamma som föregående år. Andelen inskrivna barn har legat konstant på 91 % av samtliga som har fyllt 1 år och därigenom kan ge föräldrarna rätt att erhålla barnomsorg. Antalet tillgängliga platser har varit fler 2011 jämfört med I april fanns 80 platser av totalt platser på 172 avdelningar, att placera barn på resterande del Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

6 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr av terminen I april 2010 fanns 65 platser. Redovisning med kommentarer finns i bilaga 4. Etablering av tankställe för fordonsgas Ett av kommunstyrelsens inriktningsmål är att kommunen ska ha en god försörjning av biogas för fordon med ett preciserat effektmål att det ska finnas två tankställen i kommunen. Nya konkurrenslagstiftningen begränsar kommunernas möjligheter att agera på marknaden i frågor som ankommer på näringslivet. Kommunstyrelsen beslutade den 3 november 2009 att utreda marknadens intresse och förutsättningar för att etablera ett tankställe för gas i Östersund. Den 8 juni 2010 godkände kommunstyrelsen en överenskommelse med Länstrafiken om att kommunen ska garantera tillgång till biogas i tillräcklig omfattning för fem gasbussar inklusive reservgas i form av naturgas. Kommunen ska också enligt avtalet se till att Stadsbussarna kan tanka bussarna i direkt anslutning till depån i Odenskog. Dialog pågår nu med ett företag att etablera ett tankställe i anslutning till nuvarande bussgarage. En förutsättning för bolagets intresse var att kommunen snabbt redovisade en långsiktig viljeförklaring kring satsning på biogas för fordonsgas. Kommunstyrelsen beslutade därför den 23 mars 2011 att avge en viljeyttring att biogas för drift av stadsbussar är ett strategiskt drivmedel vid kommande upphandling av stadstrafik och krav på biogas ska ingå i kommande upphandling. Man beslutade också att kommunen är beredd att genomföra investering i grundläggande infrastruktur för tankställe i Odenskog för ett belopp upp till 2 miljoner kronor att finansieras via arrendeavgift. Utförarstyrelsens investeringsram bör justeras med dessa två miljoner. Kommunledningsförvaltningen föreslår också att fullmäktige godkänner kommunstyrelsens hantering av biogasfrågan. Ramavtalstrohet Kommunens ramavtalstrohet har mätts i samband med budgetuppföljningen. Målet på troheten är, som tidigare år, satt till 95 % för kommunen som helhet och uppmätt värde blev 97 %. En förvaltning låg strax under målvärdet. Förvaltningen hamnade på 94 % och har till kommunledningsförvaltningen kommenterat avvikelsen och lämnat åtgärdsförslag. Slutsummering Sammanfattningsvis redovisar verksamheterna i stort sett ett resultat enligt budget. Det ekonomiska resultatet vid årets slut beräknas bli ca 80 miljoner vilket är ca 50 miljoner högre än den budget som fullmäktige beslutade om i december Förklaring till resultatförbättringen är dels att kommunens skatteintäkter 2011 förväntas bli ca 40 miljoner högre än budget och dels utdelning från Vestibulum AB med 40 miljoner. Den utdelningen avser tidigare fastighetsförsäljning och är en engångspost. Av det förbättrade resultatet har fullmäktige redan använt 13 miljoner genom att i mars bevilja tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden och att 18 miljoner nu föreslås användas för bland annat ökat fastighetsunderhåll vid Storsjöbadet och Länsbiblioteket. Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

7 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Dnr Kommunens investeringsnivå beräknas bli ca 170 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av försening av byggnation av nya arenan. Genom den lägre investeringsnivån och det förbättrade resultatet behöver inte kommunen låna lika mycket pengar som det är budgeterat. Detta medför att framtida räntekostnader sjunker med ca 2 miljoner per år, jämfört med de beräkningar som gjorts i flerårsbudgeten för Förbättringen inom svensk ekonomi ger ökade skatteintäkter även kommande år med ca 30 miljoner, 2013 med ca 35 miljoner och 2014 med ca 40 miljoner. Utifrån detta når kommunen ett nollresultat för 2012, vilket betyder att intäkterna beräknas täcka verksamheternas kostnader, dvs att kommunen klarar det lagstadgade balanskravet. Målet god ekonomisk hushållning innebär att det, förutom att täcka verksamheternas driftkostnader, ska finnas pengar för att även finansiera en normal årlig investeringsvolym med skattemedel. För att nå målet saknas i nuläget 60 miljoner kronor 2012, och ytterligare 30 miljoner 2013 och Under treårsperioden således 90 miljoner kronor, utifrån de prognoser som finns i dag. I bilaga till detta ärende redovisas sammandrag av Östersunds kommuns prognostiserade resultat, budgetavvikelser, investeringar, utfall för personalekonomiska mål, kommunens synpunktshantering, beläggningen i förskolan och rapporterna Östersunds kvalitet i korthet och Samlat resultat KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bengt Marsh Bert Olof Åkerström Utdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen, teknisk förvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen, överförmyndarens kansli, kultur- och fritidsnämndens kansli och redovisningschef Tjänstemannaförslaget ska skickas med beslutet Östersunds kommun, ÖSTERSUND telefonnummer växel

8 ÖSTERSUNDS KOMMUN - Delårsbokslut/prognos Bilaga 1 Driftredovisning Budget 2011 Delårsbokslut Prognos 2011 Utförarstyrelsen/Serviceförvaltningen - 0,2-0,2 Utförarstyrelsen/Teknisk förvaltning - 3,3 1,9 Barn- och utbildningsnämnd - 9,9 - Miljö- och samhällsnämnd - - 0,0-2,0 Vård- och omsorgsnämnd - - 0,5-6,0 Kommunstyrelse/Kommunledningsförvaltning - 11,1 8,6 Revision - 0,5 - Kultur- och fritidsnämnd - 0,8 - Socialnämnd - 0,5 - Valnämnd - 0,1 Överförmyndare - - 1,6-0,6 Summa verksamhet - 24,3 1,7 Finansiering 18,1 19,1 81,3 Totalt 18,1 43,3 83,0 Investeringsredovisning Budget 2011 Delårsbokslut Prognos 2011 US/Serviceförvaltningen 4,0 0,2 4,0 US/Teknisk förvaltning 277,2 54,2 240,6 Barn- och utbildningsnämnd 10,1 1,3 10,1 Miljö- och samhällsnämnd 49,8 1,9 40,7 Vård- och omsorgsnämnd 5,3 1,1 5,3 KS/Kommunledningsförvaltning 142,4 0,8 18,4 Kultur- och fritidsnämnd 14,0 0,1 14,0 Socialnämnd 1,2 0,1 1,2 504,0 59,9 334,3 Exploateringsredovisning Budget 2011 Delårsbokslut Prognos 2011 Utgifter - 24,5-3,4-16,4 Inkomster 20,5 1,4 8,3 Resultat 2,9-2,9

9 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Budget 2011 Delårsbokslut Prognos 2011 Verksamhetens intäkter 743,8 237,9 743,8 Verksamhetens kostnader , , ,0 Avskrivningar - 136,3-42,1-132,0 Verksamhetens nettokostnader ,6-935, ,2 Skatteintäkter 2 303,7 781, ,6 Generella statsbidrag och utjämning 585,9 196,1 588,2 Finansiella intäkter 8,5 2,9 46,1 Finansiella kostnader - 13,4-1,2-7,7 Resultat för extraordinära poster 18,1 43,3 83,0 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 18,1 43,3 83,0 Kommunens ursprungliga budget var 30,3 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden har beviljats tilläggsanslag med 12,2 mnkr. KASSAFLÖDESANALYS Budget 2011 Prognos 2011 Löpande verksamhet Årets resultat 18,1 83,0 Justering av ej rörelsekapitalpåverkande poster 144,1 142,4 Kassaflöde från löpande verksamhet 162,2 225,4 Förändring i rörelsekapitalbindning Förändring kortfristiga skulder - - Förändring kortfristiga fordringar ,0 Förändring förråd - - Förändring i exploateringstillgångar - 0,9 Kassaflöde från förändring i rörelsekapitalbindning ,1 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar - 504,0-334,3 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3,8 3,8 Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - 24,5-16,4 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 20,5 8,3 Kassaflöde från investeringsverksamhet - 504,2-338,6 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 333,8 150,0 Amortering på lån - - Ökning av långfristiga fordringar - - Minskning av långfristiga fordringar 4,5 4,5 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 338,3 154,5 Förändring i kassaflöde - 3,7-28,8 Likvida medel vid årets början 207,9 46,0 Likvida medel vid periodens slut 204,1 17,2

10 1 Uppföljning av Östersunds kommuns personalpolitiska mål Bilaga 2 Budgetuppföljningen per 30 april 2011 innehåller uppföljning av personalpolitiska mål. Uppgifterna gällande sjukfrånvaro avser perioden 1 januari mars 2011 och övrig personalstatistik per 31 mars. 1.1 Kommunövergripande personalpolitiska mål Sjukfrånvaron minskar och överstiger inte 6 %. Under perioden 1 januari mars 2011 var sjukfrånvaron 6,7 procent. Det är en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med motsvarande period i fjol. Om sjukfrånvaron under resterande del av året ligger på samma nivå som under 2010, antas utfallet bli 6,3 procent. Arbetet med att förebygga arbetsrelaterad sjukfrånvaro pågår ute i förvaltningarna inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den tydliga rehabiliteringsprocessen och rutinen tidig återgång förväntas bidra till fortsatt sänkt sjukfrånvaro och bedömningen är att målet kommer att uppnås på årsbasis. Sjukfrånvaro i procent per förvaltning 1 januari - 31 mars Barn- och utbildningsförv Kommunledningsförv Samhällsbyggnad Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Teknisk förvaltning Vård- och omsorgsförv Östersunds kommun totalt 3,2% 3,4% 3,5% 3,5% 3,0% 7,4% 7,3% 6,7% 5,6% 6,6% 7,5% 6,3% 7,2% 8,6% 6,7% 7,2% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% Vid samtliga rekryteringar lyckas Östersunds kommun anställa medarbetare med rätt kompetens. De nämnder som följt upp målet att rekrytera rätt kompetens har redovisat att de uppnått målet per april alternativt att de beräknar uppnå målet på årsbasis. Målet bedöms kunna uppnås. I yrkes- och verksamhetsområden med ojämn könsfördelning ska andelen män respektive kvinnor öka. Andelen tillsvidareanställda kvinnor är per 31 mars 76 % och andelen män 24 %. Samhällsbyggnad är den enda förvaltningen som har en jämn könsfördelning, 53 % kvinnor och 47 % män. Målen att öka andelen män bedöms inte kunna uppnås för, utförarstyrelsen/serviceförvaltningen och socialnämnden. Däremot är bedömningen från barn- och utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden att man kommer att uppnå målet att öka andelen män i förvaltningen.

11 Bilaga 3 Synpunktshantering per 30 april 2011 Den hantering av synpunkter som finns i kommunen har använts sedan januari 2006 av kommunens samtliga förvaltningar i varierad omfattning. Medborgare/brukare kan lämna synpunkter via kommunens hemsida, på särskild blankett för synpunkter, genom telefonsamtal eller muntligt vid besök. Hanteringen av synpunkterna är systematiserade utifrån kommunens kvalitetsdimensioner för att det ska ge en tydlig bild av vilken typ av synpunkter som kommer in och i vilken omfattning. För perioden 1 januari tom den 30 april 2011 har kommunens verksamheter totalt fått in 81 synpunkter som registrerats i systemet. Det är fler i antal än för samma period 2010 då det kom in 63 synpunkter. Antalet synpunkter som registrerats speglar på inget vis den omfattning som är den verkliga. Förvaltningar väljer av olika orsaker att inte nyttja de möjligheter som datastödet erbjuder, att tydliggöra omfattning och typ av synpunkter som kommer in till kommunen. I stort sett alla förvaltningar behöver arbeta mer aktivt för att få in och ta tillvara de synpunkter som finns på kommunal verksamhet. För att bedriva ett aktivt och framgångsrikt kvalitetsutvecklingsarbete krävs också att man systematiskt och strukturerat tar hand om den information som synpunkter från brukare/kunder/medborgare ger. Kommunens nämnder/ styrelse har totalt 19 servicedeklarationer samt 5 för intern verksamhet. Servicedeklarationerna har en naturlig koppling till synpunktshanteringen som i sin utformning och rätt hanterat, kan ge en ökning av antalet synpunkter. Resultat av inkomna synpunkter på kommuntotal nivå redovisas i tabellen nedan. Resultat av uppföljningen per förvaltning redovisas på webben under Tala om vad du tycker och servicedeklarationer. Klagomål Beröm Förslag Summa Tillgång& tillgänglighet Kom petens Bem ötande Inflytan de Verksamhetsspecifika Su mma

12 Bilaga 4 Utvecklingen över året av placeringar och efterfrågan inom förskoleverksamheten. Det första diagrammet visar antalet barn totalt som placerats i förskolan, även uttryckt som andelen av det vid varje månad (den 15:e) befintliga 1-6 åringar. Varje månad under 2011 har det tillkommit i genomsnitt 45 barn, som fyllt ett år och tackat ja till erbjuden plats i förskolan. Den 15:e april 2011 var 12 barn fler inskrivna jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. Antalet nyinskrivningar varierar över året Totalt antal placerade barn och efterfrågenivå i egen regi & enskilt driven verksamhet 90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 95% Antal placerade barn % 85% 80% 75% 70% 65% Andel barn i fsk av samtliga barn 3050 januari februari mars april Den 15:e i varje månad 60% Antal placerade barn Totalt Efterfråge-nivå Antalet inskrivna barn varierar över året. Nedanstående diagram visar hur det genomsnittliga antalet inskrivna barn per grupp ökat under år 2011 från 16,6 till 17,3 samt hur antalet möjliga platser att placera barn på, i de 172 förskoleavdelningarna, minskat från 209 platser till 80 platser. Grupperna är allra störst under slutet på våren. År 2010 var det flest barn inskrivna under maj månad och lägsta antalet möjliga platser att placera nytillkommande barn på (3273 inskrivna barn, respektive 50 lediga platser ). Skillnaden mellan beställda platser i egen regin och placerade barn samt genomsnittligt antal inskrivna barn per grupp i egna regin Antal lediga platser , , , ,3 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Antal barn per avdelning 40 januari februari mars april Den 15 varje månad Tillgängliga platser Barn per grupp 10,0

13 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner SKL:s redovisning av jämförelsetal avser i flera mått tidigare år. I denna redovisning har en korrigering gjorts så värdena avser rätt år. Resultat för 2010 avser oftast 2010 men alla kostnader avser Nationell statistik publiceras först under juli nästkommande år. Gröna fält är lika, högre/bättre värden än genomsnittet i jämförande kommuner för respektive år, gula fält är områden som kan förbättras /U Nordin Din kommuns tillgänglighet Svara e-post 1. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel e-post-fråga får svar inom två arbetsdagar? Svara telefon 2. Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? 3. Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Länsbibliotekets öppettider 4. Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden på vardagar? Storsjöbadets öppettider 5. Hur många timmar/vecka har kommunens simhall öppet utöver tiden på vardagar? Plats i förskolan 6. Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? 7. Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Väntetid Äldreboende 8. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudan om plats? Väntetid socialbidrag 9. Hur lång är handläggningstiden i snitt för att få ekonomiskt bistånd? Kontakt till beslut/ kontakt till utbetalning Resultat 2006 Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat % 73 % 96 % 93 % 40 % 46 % 50 % 46 % 100 % 73 % 50 % 77 % 17 tim 17 tim 17 tim 17 tim 34 tim 42 tim 42 tim 42 tim Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd Medel och högstalägsta värdet % % 56 % % 83 % % 12 tim 24-2 tim 25 tim 54-3 tim Ingen mätning i Ösd 78 % % Ingen mätning i Ösd 20 dag dag 49 dag 45 dagar 45 dagar 83 dagar 52 dag dag 6 dag 9 dag Ingen mätning i Ösd 14 dag 41-1 dag 1

14 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Trygghetsaspekter i Din kommun Resultat Hur trygga känner sig medborgare i kommunen? (SCB 1 indexvärde ) 11. Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? 12. Hur många barn per personal är det i snitt i kommunens förskolor? Resultat 2007 Mätning i Ösd gick ej att jmf Resultat Ingen mätning i Ösd Resultat 2009 Ingen mätning i Ösd Ingen mätning i Ösd 5,3 barn 5,2 barn 5,2 barn3 5,0 barn Resultat 2010 Ingen mätning i Ösd 24 pers Medel och högstalägsta värdet pers 24-4 pers 5,4 barn 6,4-4,2 barn Din delaktighet och kommunens information 13. Hur stor andel av kommunens röstberättigade röstade i senaste kommunvalet? Information på webben 14a. Hur god är kommunens information på hemsidan till medborgarna? (Informationsindex, andel av max poäng) 14b. Information på webben till företag, andel av maxpoäng % Delaktighet 15. Hur väl möjliggör kommunen för medborgare att delta i kommunens utveckling? (Medborgarindex, andel av max poäng) Inflytande 16. Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? (SCB Inflytandeindex, antal poäng av max 100) Resultat 2006 Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat ,2 % 81,2 % 65 % 75 % 77 % 83 % 70 % 70 % 70 % 72 % 43 poäng Ingen mätning i Ösd Medel och högstalägsta värdet ,5 % 90,5-61 % 69 % % 91 % 4 64 % % Ingen mätning i Ösd 44 % % 42 poäng poäng 1 Östersund har endast genomfört SCB:s Medborgarundersökning hösten Nästa mätning blir Index = svaren på ett antal frågor ger olika poäng (ex 0,1,3 p). Genomsnittet ger ett värde/jämförelsetal som sedan jämförs med andra kommuner. 3 Beslut i BoUN om 6 barn/personal i snitt (18 barn/3 personal per avdelning i snitt). Ur föräldra-/trygghetsaspekt ett sämre värde än snitt i 67 kommuner 4 Undersökning genomförd av SKL 2010 Informationsindex webb ur ett företagarperspektiv. Halmstad (92%), Upplands Väsby och Östersund (91%) och Kungsbacka (90%) har de högsta värdena. Övriga 124 kommuner ligger under 80 %. 2

15 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Din kommuns Resultat Resultat Resultat Resultat kostnadseffektivitet Resultat 2010 Förskolan 17. Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan 5? Kr/barn kr/barn Kr/barn Grundskolan 18a. Genomsnittligt meritvärde åk 9? b. Andel utan betyg i ett eller flera 23,6 % ämnen? (%) 17 % 19 % 20 % 20,1 % 23,8 % 43,2-3,7 19. Vilket resultat uppnår kommunens grundskolor? Andel behöriga till gymnasiet 20. Hur effektiva är kommunens grundskolor? - kostnad per betygspoäng, kr Gymnasieskolan 21. Vilket resultat når elever studerande i gymnasieskolan boende i kommunen? Andel elever som fullföljer studierna inom 4 år, inkl. IVprogram 22. Vad är kostnaden för gymnasieskolan i förhållande till den andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kr/elev 7 Äldreomsorg 23. Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende finansierat av kommunen? 24. Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? kr/brukare 25. Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? (SCB 1-100) 26. Vilken omsorgs- och serviceutbud har hemtjänst finansierad av kommunen? (andel av max poäng ) 27. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kr/brukare 92,5 % 89,7 % 89,9 % 89,4 % 86,4 % 308 kr 327 kr 339 kr 337 kr 346 kr kr kr 77 % 80 % 78 % 83 % kr kr kr kr/elev 10svar bra värde 1 svar dåligt värde 1 fråga ej svar % 100 % kr kr kr 5 svar bättre värden 12 svar lika bra 28. Hur nöjda är brukarna med den hemtjänst de erhåller? (SCB NKI-index 1-100) 8 Medel och högstalägsta värdet kr/barn kr 87,8 % ,4 % 332 kr kr 77 % % kr/elev kr/elev 12 frågor ställda till 129 kommuner kr kr frågor ställda till 87 kommuner kr kr Enbart kommunala förskolor ej enskild regi 6 Måttet ej med i KKiK Nytt mått för Undersökning av SCB på uppdrag av Socialstyrelsen

16 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Din kommun som samhällsutvecklare Resultat 2006 Resultat 2007 Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Medel och högstalägsta värdet Hur hög är kommunens sysselsättningsgrad? 76,2 84,6-60,0 30. Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? 31. Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/ försvunnit i kommunen? 32. Hur stor andel av befolkningen får försörjningsstöd? 33. Vad ger företagarna för sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen? (Ranking kommuner, Enkätsvar) 34. Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? 35. Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material 36a. Hur stor är andelen miljöbilar av kommunens totala antal bilar? (inkl. kommunala bolag) 36b. Andel miljöbilar i den geografiska kommunen? 37. Hur stor är andelen inköpta ekologiskt livsmedel? 38. Upplever medborgarna att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i? (SCB Index 1-100) 6,3 6,1 5,1 6, ,7 % 3 % 4 % 4 % 5,3 11,7-0,9-24 (-52,8) - (-2,2) 4 % 11-1 % Kristinehamn bästa placering 47,1 dag 45,7 dag 38,8 dag 34,4 dag dag 55,5-14,3 dag Kommunen 48 % 44 % 43 % 35 % Kommunen 50 % 37 % Kommunen 52 % 2,5 % 3 % 13 % 10 % % Kommunen 50 % Ingen mätning i Ösd 37 % % 38 % % 2,9 % 10,9 %- 0,8 % 8 % 34-1 % SCB, avser geografisk kommun, andel av totalt antal invånare mellan 20 och 64 år 10 November

17 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Definitioner av indikatorer/mått Sammandrag av SKL:s verktygslåda 2010 Totalt har 130 kommuner deltagit i Kommunens kvalitet i korthet och redovisat värden för Östersund har inte lämnat värden för 6 indikatorer eftersom vårt sätt att registrera inte överensstämmer med SKL:s definition avs. förskolan och Östersund har inte deltagit i SCB Medborgarundersökningar under 2009 och Under 2011 kommer SCB, på uppdrag av bl.a. Östersund, genomföra en ny Medborgarundersökning. SKL tar fram värden från nationell statistik och kostnader avser tidigare år eftersom den nationella statistiken redovisas på webben först under juli månad nästkommande år. Redovisning av indikatorer sker på flera olika sätt: absoluta tal, poäng, indexvärde, andel, ranking m.m. Gröna fält betyder att Östersunds värde är lika eller högre/bättre än genomsnittet i jämförande kommuner respektive år. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET Mått 1 E-post 2010 Källa - extern mätning - hur stor andel av de frågor vi har fått via e-post som besvarats inom 2 arbetsdagar. SKL har beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Frågor ställs inom områdena bygglov, förskola, grundskola, IFO, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg och kultur och fritid. Mått 2 Telefon 2010 Källa - extern mätning av hur stor andel av medborgarna som fick kontakt med en handläggare när man ringer till kommunen för att få svar på enkla frågor. SKL beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Samma områden som ovan. Mått 3 Bemötande telefon 2010 Källa - extern mätning av hur stor andel av medborgarna som fick ett gott bemötande när de kontaktar kommunen. SKL beställt av företag (JSM Telefront) på uppdrag av kommunerna. Samma områden som ovan. Mått 4 Öppettider Länsbiblioteket 2010 Källa - intern mätning av totala antal antalet öppettimmar på huvudbiblioteket utöver tiden 8-17 vardagar under en normalvecka. Redovisas i timmar per vecka. Information från Länsbibliotekets hemsida. Mått 5 Öppettider Storsjöbadet 2010 Källa - intern mätning av totala antal antalet öppettimmar i simhallen utöver tiden 8-17 vardagar under en normalvecka. Kommunen väljer ut den simhall som har längst öppethållande. Redovisas i timmar per vecka. Information från Storsjöbadets hemsida. Mått 6 och 7 ej mätt i Östersund Registrering i Östersund - av när föräldrar vill ha plats i förskolan och när de erbjuds plats - följer inte den definition som SKL har och Östersund kan därför i dagsläget inte jämföra sig med övriga kommuner. Mått 8 Väntetid Äldreboende 2010 Källa - intern mätning av genomsnittlig väntetid i dagar från det att ansökan inkommit till erbjudande om plats på äldreboende. Samtliga placeringar under sex månader Mätning genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen och rapporterad till kommundatabasen. Redovisad i RKA:s undersökning. Mått 9 Väntetid Socialbidrag 2010 ej mätt i Östersund Källa intern mätning av genomsnittligt antal dagar från första kontakt till beslut och första kontakt till utbetalning (inkl. utredningstid). Mätning genomförd av socialförvaltningen. Mätning ej genomförd i Östersund 2010 eftersom byte av verksamhetssystem pågår och dessa uppgifter var inte möjliga att ta fram. 5

18 TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Mått 10 Medborgarnas upplevelse av trygghet 2009 eller 2010 Källa - SCB:s medborgarundersökning (endast genomförd 2008 i Östersund) del Trygghet. Innefattar följande frågor: Hur nöjd är du med din kommun vad gäller hur trygg och säker du och dina närmaste kan känna er? hur tryggt du kan vistas utomhus på kvällar och nätter? hur trygg och säker kan du känna dig mot stöld och inbrott? Föreställ dig en kommun med ideal trygghet. Hur nära är ett sådant ideal kommer tryggheten i din kommun? Redovisas i antal poäng av 100 möjliga. Länk Östersund avser att genomföra en ny SCB undersökning under Mått 11 Hemtjänst antal personal som besöker brukare 2010 Källa - intern mätning av antalet personal i snitt som besöker hemtjänsttagare. Omfattar den service som ingår i hemtjänsttaxan. Äldre personer med hemtjänst med mer än en beviljad hemtjänstinsats 7 dagar per vecka under 14 dagar. Genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen under hösten 2010 och rapporterad till kommundatabasen. Mått 12 Förskolan 2009 Källa - Skolverkets statistik. Redovisas som antalet inskrivna barn per årsarbetare i snitt. Måttet utgår från planerad personaltäthet inte den faktiska. Länk Förskola/personal/tabell 1. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION Mått 13 Kommunval 2010 Källa - Valmyndigheten. Antalet avgivna röster (giltiga och ogiltiga) i förhållande till antal röstberättigade. Länk Mått 14 Kommunens webb 2010 Källa - extern undersökning av SKL där kommunernas hemsidor har granskats utifrån 12 områden. Informationsindex redovisar ett genomsnittligt resultat i % för alla områdena. Svaren på frågorna ska kunna hittas inom 2 minuters sökning på kommunens webb. Mått 15 Kommunmedborgarnas deltagande i kommunens utveckling 2010 Källa - intern mätning genomförd av kommunledningsförvaltningen. Redovisas i SKL:s medborgarindex i procent av 60 möjliga poäng. Mått 16 Medborgarnas inflytande över kommunens verksamhet 2009 och 2010 Källa - Inflytandeindex SCB (endast genomförd 2008 i Östersund) Resultatet hämtas från Medborgarundersökningens del som kallas inflytandeindex och redovisas i antal poäng i förhållande till 100 möjliga. Länk Hela undersökningen finns också på kommunens hemsida under Om kommunen/ekonomi och Kvalitet/Kvalitet och Resultat. Östersund avser att genomföra en ny SCB undersökning DIN KOMMUNS KOSTNADSEFFEKTIVITET Mått 17 Kostnad förskolan 2009 Källa - Skolverkets statistik total kostnad för förskola i kommunal regi (ej enskild regi) dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i kommunala förskolor. Mått 18 Grundskolan 2010 Källa Skolverkets statistik över andel elever i årskurs 5 som genomfört de nationella proven i svenska/svenska 2, engelska och matematik och som nått kravnivån. Proven genomförda våren Skolverket har ännu inte levererat stati- 6

19 Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner stik till SKL så några kompletterande mått redovisas istället- genomsnittligt meritvärde (betyg) och andel utan betyg i ett eller flera ämnen. Mått 19 Grundskolan 2010 Källa - Skolverkets statistik. Grundskolan andel som är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Redovisning av 2010 års resultat. Mått 20 Grundskolan kostnad 2009/resultat 2010 Källa - Skolverkets statistik och Dagens Samhälle. Grundskolan måtten visar på hur effektivt kommunen använder resurserna i skolarbetet dvs. uppnått resultat utifrån satsade resurser. Kostnaderna (pedagogisk personal, ej lokaler, skolskjutsar m.m.) i förhållande till resultaten meritvärdet. Mått 21 Gymnasieskolan 2010 Källa Skolverket. Gymnasieskolan måtten utgår ifrån folkbokförda elever i kommunen och anger andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år inkl. IV-program. Mått 22 Gymnasieskolan kostnad 2009/resultat 2010 Källa Skolverket och SKL:s VKV. Gymnasieskolan folkbokförda elever i kommunen. Kommunens kostnad per elev i förhållande till andel som inte fullföljer ett gymnasieprogram. Mått 23 Särskilt boende/äldreboende 2010 (se bilaga) Källa - intern mätning i kommunen utifrån SKL:s Äldreboendeindex. Mätning genomförd av vård- och omsorgsförvaltningen och redovisad till RKA:s kommundatabas. Mätningen genomförd hösten Se separat bilaga. Mått 24 Särskilt boende/äldreboende 2009 Källa SKL:s VKV tabell 8 (Vad kostar verksamheten/skl). Kostnad i snitt per boende i särskilt boende och avser i stort sett personalkostnader. Mått 25 Särskilt boende/äldreboende 2010 Källa SCB:s undersökning NKI (NöjdKundIndex, endast genomförd 2008 i Östersund) så har brukarna på en skala 1-10 kunnat ange hur nöjd man är med olika delar av sitt särskilda boende. Frågor om trygghet, inflytande och hur nöjd man är med de olika tjänster som erbjuds på boendet. Redovisas som indextal av max 100. Ny Medborgarundersökning genomförs i Östersund Socialstyrelsen gav SCB i uppdrag att genomföra en undersökning inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen har skickat in svar till Kolada (kommundatabasen). Mått 26 Hemtjänst 2010 (se bilaga) Källa intern mätning hösten frågor som besvarats av vård- och omsorgsförvaltningen och rapporterats till RKA:s kommundatabas. Se separat bilaga. Mått 27 Hemtjänst 2009 Källa SKL VKV. Redovisas i kronor i snitt per vårdtagare. Mått 28 Hemtjänst 2010 Källa SCB NKI (NöjdKundIndex, endast genomförd 2008 i Östersund). Brukarna har på en skala 1-10 kunnat ange hur nöjd man är med olika delar av hemtjänsten. Redovisas som indextal av max 100. Ny Medborgarundersökning genomförs i Östersund Socialstyrelsen gav SCB i uppdrag att genomföra en undersökning inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen har skickat in svar till Kolada (kommundatabasen). 7

20 DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE Östersunds kvalitet i korthet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning Jämförelse 2010 med 130 kommuner Mått 29 Sysselsättningsgrad 2009 Källa - SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Redovisas som kommunens sysselsättningsgrad i % av totalt antal invånare mellan 20 och 64 år. Mått 30 Nya företag första halvåret 2010 Källa - Nyföretagarcentrums Företagsbarometer. Nyföretagarcentrum hämtar uppgifter från Bolagsverket. Redovisas som antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare under en bestämd period. Länk htpp://www.nyforetagarcentrum.se/files/kommun2007a-bilagarankxls_microsoft Mått 31 Antal förvärvsarbetande 2009 Källa - SCB:s Företagsregister. Redovisas som antal nya förvärvsarbetande under ett år. Mått 32 Försörjningsstöd/Socialbidrag 2009 Källa - Socialstyrelsens statistik för försörjningsstöd. Redovisning av totala antalet biståndstagare inkl. barn som vid minst ett tillfälle under kalenderåret erhållit ekonomiskt bistånd, i förhållande till befolkningsantalet i %. Mått 33 Företagarnas omdöme 2010 Källa - Svenskt Näringslivs kommunranking utifrån enkätfråga till företagare Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen? Redovisas utifrån enkätsvar och som kommunens ranking i förhållande till rikets kommuner från Mått 34 Ohälsa kommunmedborgare nov 2010 Källa - Försäkringskassan. Redovisas som summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen år. Alla dagar är omräknade till heldagar. Mått 35 Hantering/återvinning hushållsavfall 2009 Källa intern mätning redovisning av teknisk förvaltning/renhållningen. Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall i %. Mått 36 Miljöbilar 2010 Källa intern mätning av Grön Trafik. Redovisas som andel miljöbilar inkl. de kommunala bolagen i förhållande till kommunens totala antal bilar. Redovisning görs också av andelen miljöbilar inom enbart kommunförvaltningen. Mått 37 Ekologiska livsmedel 2009 Källa intern undersökning av serviceförvaltningen/matproduktion. Redovisas som andel inköpta (kr) miljömärkta livsmedel i förhållande till totalt inköpt livsmedel, redovisad i %. Inköpta ekologiska livsmedel enligt KRAV-märkning, EU:s miljösymbol för ekologiska livsmedel eller andra likvärdiga symboler. Mått 38 Attraktiv kommun att bo i 2009 och 2010 Källa SCB:s Medborgarindex. Delfrågor ur Medborgarundersökningen. Redovisas som indextal av 100 möjliga. Östersund gjorde undersökningen hösten 2008 och ny undersökning genomförs i Östersund

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010. Årsredovisning 2010. Del 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2010 Del 1 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter kommunen Sammanställd redovisning koncernen Personalekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015

Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Strategisk och ekonomisk plan 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-06-14 ORGANISATIONSÖVERSIKT Arboga kommun 2012 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589-870 00 Organisationsnummer: 212000-2122 Besöksadress:

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2014-03-12 09:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2014-03-12 kl 09.00 i Locknerummet -2, KS 2014-03-12 09:00 LEDAMÖTER Från/ Närv OMRÖSTNINGAR AnnSofie Andersson, s, ordförande JA NEJ

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer