Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirsi Heino Utdragsbestyrkande"

Transkript

1 ommunfullmäktige Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl Måndag 29 okt dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) Roger Karlsson (M) Marlene Haara (S) Anders Rönngeist (M) Jouni Slagner (S) Bertil Segerlund (C) Ulf Ellasson (S) Agneta Franzen (S) Nina Härkönen (S) Gun-Britt Liljergren (C) Uuno Piippo (KD) Monica Grönberg (V) Roger Sandlund (S) Sirkka-Liisa Vuolo (S) Gunnel Simu (S) Ida Karkiainen (S) Sven Tornberg (C) Pekka Hyötylä (V) Tommy Innala (S) Lars Pesula(S) Inga-Lisa Johannessen (S) Monica Perdahl Täikkö (V) Perarne Kerttu (C) Hilkka Härkönen (S) Hjördis Preiman (S) Taina Kenttä (S) Hans Öhman (S) klo Rauni Paldanius (S) Helen Lindgren (M) Kurt Rosendahl (S) 2 v ordf Raija Karlander (M) 1:e v ordf Stig Guldhagen (S) ersättare för Åke Bolmgren (S) Ann-Charlotte Bucht ersättare för Birgit Niva (M) Kurt Lindfos ersättare för Ingrid Löfgren Kitti (M) Patrik Oja, Kommunchef Agneta Franzen och Helen Lindgren Kommunledningskontoret... Paragrafer Ordförande 8 ANSLAG/BEVIS Oran S mmanträdesdalum A slagsdatum Förvaringsplats för protokollet Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Kommunstyrelsen ihaparanda Stad Anslaget tas ned Kommunledningskontoret Underskrift JusMrare Kirsi Heino $- COvfl'IxI1l KOMMLNIUS BLANKEPIER 0671

2 i HAPARANDA STAD Kpmmunfullmäktige Ärenden 60 Fastställande av dagordning 61 Information om På Gränsen, Gunnel Simu 62 Information om E-förvaltning, EGO-projektet, Patrik Oja 63 Interpellation från Anders Rönnqvist angående den politiska organisationen 64 Interpellation från Anders Rönnqvist angående rutiner I samband med incidenter på vårdavdelningarna Snäckan- Längtan 65 Avsägelse av politiska uppdrag från Birgit Niva (m) 66 Valärenden, fyllnadsval efter Lena Keisu Gard (s) 67 Valärenden, fyllnadsval efter Birgit Niva (s) 68 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten 69 Förslag till bildande av nytt högskoleförbund 70 Norrbottens Läns Landstings ansökan hos regeringen om Bildande av regionkommun 71 Svar på motion angående kollektivavtal för rätt till heltid 72 Svar på motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet 73 Svar på motion angående renovering av simhallen 74 Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om Miljötillstånd för Torneåverken 75 Köp av fastigheten Patan 1 76 Delårsbokslutet tertial 2 per den 31 augusti V ^X^ Cop^right KOMMIiNI'U$[iLANK1?I'rnR Ob-I1

3 Kpmmunfullmäktige Kf 60 Fastställande av dagordning Till den utskickade dagordningen föreslår ordföranden att två informationspunkterläggs till, den första med kommunalrådet Gunnel Simu angående På Gränsen-projektet och den andra med kommunchef Patrik Oja angående E- förvaltning vid Haparanda -Stad. Dessa blir ärende nummer 1 och 2. Fyllnadsval skall förrättas efter avgående. förtroendevalda Lena Keisu Gard och avgående förtroendevalda Birgit Niva, dessa ärenden behandlas som ärende nr 3boch3c. Dessutom skall kommunfullmäktigesammanträdet ajourneras för årsmöte gällande Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar. a $-X - COiJfYlglll KOMMEMUS BLANKETTER 06-11

4 K mmunfullmäktige SAMMANiRÄDESPROiOKOLL Kf 61 Information om På Gränsen av kommunalrådet Gunnel Simu Kommunalrådet informerar om framtida satsningar och planer för området På Gränsen. Kommunfullmäktige tar del av informationen. j e UI %^ Ca11^YIgIIf KOMMLNTUS BLANKLTfLR 06-11

5 Kommunfullmäktige Kf 62 Kommunchefen Patrik Oja informerar om E-förvaltning vid Haparanda Stad Kommunchefen informerar om viktiga strategiska förändringar för att bana väg för den pappersfria kommunen. Just nu införs även elektroniskt arkiv och digital handläggning av ärenden fullt ut. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 8 J %- CO1JfYlgllf KOMMENTUS BLANKETTER 0641

6 Kommunfullmäktige SammanträdesdaNm K# 63 Interpellation från Anders Rönngeist angående den politiska organisationen Följande interpellation ställs till kommunalrådet Gunnel Simu; "I den antagna Budget- och Strategiplanen för antog fullmäktige den borgerliga oppositionens förslag om att förutsättningslöst ' Utreda den politiska organisationen ' i Håparanda Stad. Avsikten med förslaget är att se över hur nämnderna är dimensionerade öch organiserade och om den översynen kan leda till en förändrad politisk organisation? Frågan aktualiseras då Socialförvaltningen och Skolförvaltningen den senaste perioden haft en gemensam förvaltningschef. Den utvärdering som gjorts inom kommunen visar att den arbetsformen varit positiv. I våra diskussioner om förestående nyrekryteringar av en socialchef och skolchef talas starkt fören gemensam chefsfunktion för dessa nämnda förvaltningsområden. Med anledning av den ambitionen, uppstår osökt frågan om en gemensam politisk nämnd för dessa förvaltningsområden? Med vår interpellation emotser vi den socialdemokratiska politiska ledningens uppfattning om frågan, deras intentiön och plan på när denna översyn- och hur en sådan process kan komma att utformas?" Kommunalrådet Gunnel Simu besvarar interpellationen enligt följande; "Vid Kommunfullmäktige beslutades om budget Vi socialdemokratervoterade för förslaget om att förutsättningslöst "Utreda den politiska organisatiorien " ihaparanda Stad. Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen tydligt deklarerat att denna översyn ska genomföras av den nya politiska majoriteten som tillträder 2014 och vi vidhåller denna uppfattning. Därför kan och ska vi inte i dagsläget redogöra för några intentioner eller en färdig plan fören kommande översyn. Hur den processen ska läggas upp och vilka intentionerna blir i utredningsuppdraget får den nya majoriteten utforma." Förutom interpellanten och dess besvarare deltar ledamöterna Karkiainen, Kerttu, Hyötylä, Innala, Piippo, Rosendahl och Tornberg i den efterföljande diskussionen. Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående anse interpellationen besvarad. s JusMrare ^^ Uldragsbesyrkande ^^ ^ OI4 HI S-X- Cop^rigid KOMMfiN fus BLANKGCItiR 06-71

7 Kpmmunfullmäktige Kf 64 Interpellation från Anders Rönngeist angående rutiner i samband med incidenter på vårdavdelningarna Snäckan- Längtan Ledamoten Anders Rönnqvist har inlämnat följande interpellation för besvarande: "Haparanda stad ansvarar för vårdtagare på vårdavdelningarna Snäckan/Längtan. I händelse av incident som vårdtagare drabbats av förutsätter vi att vissa rutiner antagits och som ska tillämpas av personalen. Vår fråga blir därför vilka rutiner som finns antagna i händelse av incidenter uppkomna på vårdavdelningarna, typ fysiska skador som vårdtagare drabbats av i vårdarbetet. 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef. 2. Rutiner för upprättandet av dokumentation av händelsen. 3. Rutiner för information till de anhöriga 4: Rutiner för att undvika skador" Socialnämndens ordförande Marlene Haara besvarar interpellationen enligt följande: 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef finns. I det vardagliga arbetet sker överrapportering såväl löpande som systematisk vid övergång mellan personalgrupper. 2. Rutiner för upprättandet av dokumentation av händelsen finns. För medicinska avvikelser Lex Maria och rapport av mindre fel och brister Lex Sarah. 3. Rutiner för information till de anhöriga finns. Information till anhöriga regleras genom sekretesslagstiftningen. 4. Rutiner för att undvika skador finns. På enheterna finns en pärm med rutiner när det gäller Hälso- och sjukvård samt en pärm som gäller rutiner gällande hjälpmedel. Förutom interpellanten och besvararen deltar ledamöterna Lindfors och Hyötylä i diskussionen. Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse interpellationen besvarad. e O1å31 $-X- Ce^Jfl 'Iglt{ KomnneNru$ BLANKETTER 0647

8 Kommunfullmäktige SAMMANiRÄDESPROiOKQL L g Kf 65 Avsägelse av politiska uppdrag från Birgit Niva (M) Ledamoten Bir`c^it Niva har skriftligen avsagt sig samtliga sina politiska uppdrag på grund av personliga skäl. Kommunfullmäktige beslutar bevilja ledamoten Nivas avsägelse. 8 ^) 1. Y ^X^ COvfYIRIIf KOMMENTUS BLANKiTIER 0611

9 Sommanirädesdalum K immunfullmäktige Kf 66 Fyllnadsval efter ledamoten Lena Keisu Gard (S) Kommunfullmäktige väljer som fyllnadsval efter Lena Keisu Gard enligt följande: Till ordinarie ledamot ibarn- och ungdomsnämnden väljes Nina Pörhölä (S) Till ersättare i Kommunstyrelsen väljes Sirkka-Liisa Vuolo (S) X- Cn^1^Yigirf KOMMENTU$BLANKETTER 06-11

10 Kommunfullmäktige Kf 67 Fyllnadsval efter ledamoten Birgit Niva (M) Till ersättare i Kommunstyrelsen väljes Niklas Olsson (M) Till ledamot i Barn och ungdomsnämnden väljes Niklas Olsson (M) Till Fastighetsbildning -Jord och skogsbruk -väljes Helen Lindgren (M) Till Bäckströmska Stiftelsen som styrelseledamot väljes Raija Karlander (M) Till ledamot i Tornedalsrådet väljes Raija Karlander (M) Till ersättare för styrelseledamot Anders Rönnqvist i Haparandabostäder väljes Raija Karlander a %^ CetlflYglli KOMMENTOS BLANKLTILR 06-Ii

11 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kpmmunfullmäktige Sido Kf 68 Ks 93 Ks Au.260 Dnr KS 2011/ Bun 107 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten.Förslag finns. att aweckling och likvidation, underförutsättning att medlemmarna är överens och utan att det sker i strid med förbundsordningen ska kunna ske på följande sätt: 1. Förbundets verksamhet upphör med anledning av medlemmarnas beslut på balansdagen 31 december Eventuellt övergår förbundets nuvarande verksamhet till ett nytt bildat kommunalförbund, vilket i så fall bör beslutas i samband med avvecklingsbeslutet. 2. Direktionen upprättar och beslutar om årsredovisning förår Revisorerna granskar verksamhet och redovisning avseende år 2012 samt tillstyrker/avstyrker ansvarsfrihet i en revisionsberättelse. 4. Respektive medlemsfullmäktige, beviljar/vägrar ansvarsfrihet för direktionen som därefter i egenskap av likvidator verkställer likvidationen enligt upprättad plan. 5. Kostnader för förbundsorganens aktiviteter under 2013 skuldfärs och belastar redovisningsåret Likvidatorerna skiftar efter avräkning för egna kostnader ut tillgångar och skulder till medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser samt upprättaren förvaltningsberättelse som beskriver hur uppdraget fullgjorts. 7. Revision av likvidatorernas verksamhet och förvaltningsberättelse utförs av nuvarande revisorer. Revisionen sammanfattas i berättelse där ansvarsfrihet tillstyrks/avstyrks. Revisionsberättelsen överlämnas till medlemmarna. Avvecklingsplan 8 I detalj hur aweckling bör ske är i hög grad beroende på om förbundets verksamhet efter avvecklingen ska upphöra, övergå till medlemmarna eller överföras till ett nybildat kommunalförbund. Exempel på sådant som bör ingå i en avvecklingsplan är följande: ^ / Olå g15-x^ COv^i'iglli KammeNru$JJI,ANK6TTGR 06-71

12 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Information om avveckling - hemsida och skriftlig information till leverantörer och andra motparter Sammanställning och avveckling av alla avtalsförpliktelser, så som hyresavtal, försäkringar, anställningsavtal och telefonabonnemang etc. Postadress och e-postadressers upphörande. Arkiv (även datalagra information ) överförs på annan. Ekönomiadministration efter 31 / 12: In- och utbetalningar efter årsredovisningens upprättande, kontrölluppgifter, deklaration, skattekontot, utskiftning av tillgångarna till medlemmarna. Avregistrering av förbundet. Redovisning och revision av förbundets likvidation. För den händelse att några av medlemmarna har för avsikt att överföra verksamheten till ett nytt kommunalförbund, bör avvecklingen ske på ett sådant sätt att avtalsförpliktelser mm överförs till det nya förbundet vars bildande bör ske under Det ärmed andra ord viktigt att tidigt i avvecklingsprocessen göra klartom verksamheten helt ska avvecklas eller om den ska överföras på annan. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del av förslag till likvidationsplan och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget, Kommunstyrelsen tar del av likvidationsförslaget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. s X- Cop^Yig^lt KOMM^NTU513LANK5TT^R 06-11

13 Kpmmunfullmäktige Kf 69 KS 67 Au 223 Au 208 Förslag till bildande av nytt Högskoleförbund from Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är idag ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner: Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förbundet ska enligt stadgarna avvecklas om en av medlemskommunerna avsäger sig sitt medlemskap. I och med årets slut upphör nuvarande högskoleförbund då Kalix kommun beslutat säga upp sitt medlemskap. De tre övriga kommunerna har vid högskoleförbundets ägarsamråd samt vid andra samverkansmöten på ledningsnivå diskuterat möjligheter fören fortsatt samverkan vad gäller eftergymnasial utbildning. Eftersom andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning i dessa kommuner är den lägsta i landet och det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och tillväxt/ utveckling av näringsliv och offentlig sektor är kommunledningarnas viljeyttring en fortsatt satsning på att tillgängliggöra och främja. möjligheterna för kommunens invånare till högre utbildning. Andelen högskoleutbildade medborgare behöver öka för att underlätta och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling i östra Norrbotten. Förslaget är nu att Haparanda Stad, Överkalix och Övertorneå kommun bildar ett nytt högskoleförbund; gärna med samma namn som tidigare, och går in med motsvarande dagens resurser. Medlemsavgifterna under 2013 blir då för Haparanda ca 441 tkr, för Överkalix 156 tkr och för Övertorneå 211 tkr, vilket baseras på invånarantalet. Till detta tillkommer kommunanställd utbildningsledare på deltid vid läscentrum samt kostnader i samband med direktionsmöten eller motsvarande. För högskoleförbundets kansli innebär det i det närmsta en halvering av resurserna. De personella resurserna minskas och beräknas uppgå till en 60%tjänst för förbundschef/ samverkanskoordinator. Vidare täcks kostnader för drift (lokal, telefon, dator, web, administration, resor, kampanjer och övrigt synliggörande för förbundets verksamhet och syfte). Denna fortsatta strategiska satsning på kommunsamverkan för främjandet av högskoleutbildning förväntas bidra positivt till kommunernas utveckling. Förslag till beslut; a Arbetsutskottet föreslår; Kommunstyrelsen beslutar; ^ 9^ I ^/., X- Cupfright KOMMENr'US BLANKI!I"IfR att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 nya förbunylet är i samma st ^i^^y3' under 201. a nm arr mpntpmcavgtnen ror ^u_t s t ae ^i^a"fiyi4^sam kommunens avgift varit för HÖN

14 Sammantriidesdatum Kommunfullmäktige att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förutom medlemsavgift också, som tidigare, avsätta/ budgetera/ allokera medel fören utbildnings-ledare, på deltid, vid kommunens Lärcentrum att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att återuppta det vid nästa arbetsutskott den 10 september. Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet ånyo. Ledamoten Kerttu föreslår att arbetsutskottet skall besluta i enlighet med första och andra attsatsen, samt att den sista att-satsen utgår. Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning som kommunens avgift varit för HÖN under att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att isamräd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten Efter inlägg av ledamoten Kerttu beslutar kommunfullmäktige lenlighet med kommunstyrelsens förslag. a Utdragsbesryrkande ^X^ COY1jY13tlf Kor merintu$blank6itâr 06-01

15 Sidu Kommunfullmäktige ^ i s Kf 70 KS 65 Au 194 Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun. Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region kommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av region kommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker ansökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande i form av ett beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda regionkommunen Region Norrbotten. Departementet ser gärna att kommunernas yttrande sänds in samlat, varför kommunen ombeds sända ett utdrag urfullmäktiges protokoll i frågan till landstinget, varefter landstinget tillställer departementet samtliga yttranden. Med regionstart 2015 och i samband med utredningen om den statliga regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av hösten 2012, helst under oktober månad. Med anhållan om yttrande bifogas landstingets ansökan och det diskussionsunderlag som har använts i samband med vårens informationsmöten med de norrbottniska kommunerna. Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskotts. ordförande Simu. (s) föreslår att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen; Att Kommunstyrelsen beslutar bifalla landstingets förslag om bildande av regionkommun. Arbetsutskottets ledamot Anders Rönnqvist (m) föreslår att arbetsutskottets förslag skall bli: Att förslaget om regionkommun avvisas av kommunstyrelsen. 0 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra samt finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen; Att landstingets förslag om bildande av regionkommun med start 2015 bifalles av Haparanda kommun. r/ Utdmgsbestyrkonde (- COvlfPfg/Il KOMMLNTU$BLANKLTfLIt 06-17

16 Kommunfullmäktige Reservation: Ledamoten Rönnqvist reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: "Vi i Moderata Samlingspartiet ställer oss avvisande till bilagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätt en regionbildning bidrar till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser att landstinget har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att lägga tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och får stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt vår uppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i länet att ansöka om regionbildning." Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutar kommunstyrelsen ienlighet med arbetsutskottets förslag. Ledamoten Rönnqvist vidhåller sin reservation. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet vidhåller ledåmoten Rönnqvist sin reservation mot beslut om regionkommun samt yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Övriga ledamöter som deltar i diskussionen är ledamöterna Karkiainen, Segerlund, Piippo, Hyötylä, Kerttu och Tornberg. Ledamoten Karkiainen, Kerttu och Tornberg yrkar bifall till förslaget om bildande av regionkommun i norrbotten. a Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rönnqvists avslagsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs genom acklamation. Ordförande läser upp följande voteringsproposition ; den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå kommunstyrelsens förslag rastar-n i %- COvfY^g/Il KOMMENTO$ BLANKETTER O6-0I

17 SammanträdesdaNm Kpmmunfullmäktige Voteringen utfaller i 27 ja-röster och 8nej-röster. De som lagt sin röst för japropositionen är ledamöterna Simu, Innala, Karkiainen, Tornberg, Haara, Hyötylä, Innala, Slagner, Pesula, Johannessen,Guldhagen, Ellasson, Kerttu, Franzän, Hilkka Härkönen, Nina Härkönen, Preiman, Liljergren, Taina Kenttä, bhman, Grönberg, Paldanius, Sandlund, Vuolo, Tryggve Kenttä och Rosendahl. De som röstar färja-propositionen är ledamöterna Karlsson, Rönngvist,Segerlund, Bucht, Lindfors, Piippo, Lindgren och Karlander. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ledamoten Anders Rönnqvist reserverar sig mot beslutet i enlighet med sin reservation i kommuhstyrelsen. a luslerare UMmgsbestyrkande X- Cup^Yig/If KOMMENTUS BLANKETTER 0641

18 Kommunfullmäktige Kf 71 KS 88 Au 206 Dnr 2008/ Motion angående Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänsterpartiet, har inlämnat följande motion: "De flesta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvsarbetande kvinnor arbetar däremot en stor andel deltid. En stor del av det kvinnliga deltidsarbetet är ofrivilligt. Det kvinnliga deltidsarbetet finns framförallt inom handels- och servicenäringar samt inom kommuner och landsting. Ett påtvingat deltidsarbete innebären stor svårighet att försörja sig på den egna lönen. I förlängningen drabbas också de deltidsarbetande ekonomiskt genom att deltidsarbetande får mindre del av fortbildning och annan personlig (och därmed lönemässig) utveckling på sin arbetsplats. De ekonomiska problemen för den enskilde förvärras genom att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen försämrats förde deltidsarbetslösa. Kommunen som arbetsgivare bör vara en föregångare på jämställdhetens område. Därför bör arbetet inom kommunen organiseras på så sätt att det ofrivilliga deltidsarbetet avvecklas på kommunens arbetsplatser. Detta bör ske i samarbete med de anställdas fackliga organisationer: Ett sätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi föreslår därför; Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organisationerna föra in principen "heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige beslutade , 58, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens beredning har remitterat motionen till ledningsgruppen för beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anförföljande: a "De allra flesta inom våra boenden arbetar numera minst 90 % i och med 3/3 schemats införande på särskilda boenden. I samband med införandet av den alternativa schemametoden avtalades med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänst. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta mer, utan tycker att det räcker med nuvarande sysselsättningsgrad. Det är ovanligt att man arbetar heltid som nattpersonal och de flesta vill inte ha högre sysselsättningssgrad än %. Detta beror på att det skulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidstjänst nattetid. Det händer dock att de som vill arbeta mer gör något extra dagpass eller en extra natt för att få ihop fler timmar. Uldragsbestyrkande 072 J15$- COp^Yiglll KOMMEMOS BLANKETTER 06-11

19 SAMMANiRAD ESPROiOKOLL Kommunfullmäktige '^6d 1% Fortfarande har vi problem att ge heltid till personliga assistenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har sällan behov av heltid. De flesta av dessa är s k PAN anställda och har ingen formell kompetens som gör att de kan arbeta som undersköterskor iden kommunala organisationen. De nya LAS reglerna som innebär att alla som arbetat vid kommunen som vikarie 750 dagar de senaste 5 åren blir tills vidare anställda automatiskt, har inneburit att många fått 75 procentaga tjänster närde blivit tills vidare anställda p g a reglerna i LAS. Detta är överenskommet med Kommunal som allmän sysselsättningsgrad för dem som blivit tills vidare anställda på ovanstående sätt. Vi har gjort så, att istället för att sluta anlita personer som närmar sig 750 dagar (som faktiskt många kommuner gör), så behåller vi alla och de som inte har ett vikariat eller någon tjänst får tjänstgöra vid personalpoolen. Systemet är bra, ingen behöver sluta, tills vidare anställning är inget hot för arbetsgivaren och hittills har vi haft sysselsättning åt alla som blivit tills vidare anställda p g a Lagen om anställningsskydd. Nyttjandegraden av vår personalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något resursslöseri utan att alla i vår pool behövs. Vi har också minskat antalet timvikarier till förmån för tills vidare anställda. Nackdelen är dock att det här systemet ökar antalet deltidsanställda. Genom att uppmana dem som vill arbeta mer att anmäla sig i vårt poolsystem Bemanna, kan många själv styra sin arbetstid genom att ta på sig extra pass. Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler anställda på vissa tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, samt fler vid middagstid, så anser jag inte att socialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anslag för detta. Att införa heltidstjänster skulle också innebära att det skulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de anställda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. FSrslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att besvara följande frågor; 8 Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och omsorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledigheter för dem som ej vill arbeta heltid (s k önskearbetstid) msteram Hur planer r man arbetstiden skall bli ma^cimalt? (Skall vi h u"^tpfr^t^ger för att resursnyttjandet s k flytande tid,som kan läggas $- Cny^YigXf KOMMENTOS BLANKLTI' LR 06-11

20 SammanträdesdaNm Kpmmunfullmäktige ^9- ^^ ut av var och en själv, men som kräver att man är villig att arbeta även vid andra verksamheter än den egna?) Hur många timanställdå har vi idag (antalet timmar per år?) Vad kostar de? Vad blir kostnaden för att införa heltid åt alla (eller alla som vill)?" Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet då man vill ha svar på ovanstående frågor innan man vidaresänder motionen till fullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet efter att den beretts av socialnämnden ytterligare. Merja Pikkuaho från Socialförvaltningen föredrar ärendet vid kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har utrett de frågor som motionssvaret innehöll och presenterarsvaren som följer: 1. Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och om sorg i Haparanda socialförvaltningen? Klippan ca 90 Solbacken 90 Södergården ca 90 Hemtjänst norra 90 Södra 80 Gruppboende LSS ca 90 Daglig verksamhet LSS ca 90% Socialpsykiatrin 100 Integrationsenhet 100 Personliga assistenter 85 % (en del mycket lägre) 2. Hur många vill arbeta heltid? Enligt tidigare enkät är det en övervägande del av de anställda som vill arbeta heltid. Men vi har också många äldre som föredrar att arbeta deltid. Många personliga assistenter väljer att arbeta deltid och har ett annat arbete vid sidan om. 8 Vi bedömer att majöriteten av de anställda vill arbeta heltid. 3. Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledighet för dem som ej vill-arbeta heltid (önskearbetstid)? Många kommuner bl.a. Piteå har löst det så att personalen har kunnat söka tjänstledigt från sin tjänst om de inte velat arbeta heltid. Dessutom har detta kunnat variera från tid till annan. Man har kunnat arbeta heltid delar av e oc ar e a min re un ra'^i8 rar^ae^io er %- COI1fYlglli KOMMIfNTUS BLANKETTER 06-11

21 Sammaniriidesdalum Kpmmunfullmäktige z'^-2 J j 4. Hur planerar man arbetstiden - schemalägger för att resursnyttjandet ska bli maximalt? (Flytande tid) Flytande tid/resurstids- modellen tillämpas av många kommuner i Sverige. pet är ett fungerade sätt att nyttja de % som inte behövs på den egna arbetsplatsen. Med dessa % kan man klara kortidsfrånvaro, semestrar mm Men resurstidssystemet ärinte alltid så omtyckt av personalen ; eftersom det innebär att man måste vara beredd på att tjänstgöra på många olika enheter och verksamheter för att kunna komma upp till heltidstjänst och heltidslön. Principiellt är det inga problem med detta förutsatt att personalen accepterar att ibland bli tvungen att samla på sig skuldtid då behov av deras resurstid inte finns inom verksamheten. En del anställda inom en kommun där detta tillämpas berättade att de tidvis har stor skuld gentemot arbetsgivaren eftersom de inte kunnat arbeta in resurstiden. Då görs det avdrag på lönen. Detta tyckte personalen var ett stort problem och leder till osäkerhet och stress. 5. Hur många timanställda har vi? (ant. timmar/år) och vad kostar de? För närvarande har vi under 10 personer som är timanställda och placerade på långtidsvikariat inom olika verksamheter. Dessutom har vi ca 70 personer/timvikarier som arbetar tillfälligt vid ordinarie persgnals frånvaro. Personalpoolen bedömer att ca timvikarier arbetar hos oss dagligen. Många av våra deltidsanställda arbetar ofta fyllnadstid när arbetskamraterna är sjuka eller på semester. Personalen som vill/kan arbeta fyllnadstid registrerar sig i programmet Bemanna och vikariepool-administratören placerar dem där behovet uppstått. 6. Vad blir kostnaden för att införa heltid för alla som vill? Kostnaden för att höja alla inom Stöd och omsorg exkl. personlig assistans är 13,32 årsarbetare som motsvarar en kostnad av ca 4,7 miljoner kr/år, exkl. Ob-tillägg. Beräkningen bygger på en medellön på kr/månad. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och föreslår kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar, 8 Då redovisningen visar att en reform innebärande heltid åt alla i dagsläget skulle bli alltför kostsam, en kostnad som kommunen i dagsläget har svårt att bära, beslutar kommunfullmäktige istället att som tidigare år med olika metoder och åtgärder på sikt öka tjänstgöringsgraden för all personal inom vård och omsorg. JusMrare Kommunfullmäktige anser med ovanstående redovisning och beslut motionen besvarad. O1å375-%- CnvfYl^ll/ xommentusiilankgtter 0611

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M)

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset. Avsägelse av politiska uppdrag Birgit Niva (M) HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2012-10-22 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarna för kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Plats: Måndag 2012-10-29,

Läs mer

Förvaltningshuset sal Hamnskär

Förvaltningshuset sal Hamnskär HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2012-10-15 Ledamöter i kommunstyrelsen Ersättarna för kännedom Tid: 2012-10-15, kl. 13.00 Plats: Förvaltningshuset sal Hamnskär Ärende Bilaga 1 1 E-förslag

Läs mer

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Haparanda Stad. Kommunledningskontoret sida 2012-06-04 1 Tid och plats Beslutande Haparanda Teknik & Fastighets AB Måndag 2012-06-04 kl. _10.00-1.2.30 Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov tnnala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders Rönngvist (M)

Läs mer

Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27. Bengt-Olov Innala

Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27. Bengt-Olov Innala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-08-27 Plats oeh tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-27 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande kl. 09.00-12.00 Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl (S) Anders

Läs mer

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14

42j/ Iii t Kristilna Kvist. SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm ANSLAG/BEVIS HÖGSKOLE FÖRBUNDET. Direktionsmöte 2012 03 14 KOMMENTUS HÖGSKOLE FÖRBUNDET SAMMANTRADESPROTOKOLL ÖSTRA NORRBOTTEN SommanIrädesdatm Direktionsmöte 2012 03 14 Platsochtid Haparanda, Gula huset 2012 03 14 Beslutande kl 13.00 15.00 Gunnel Simu Kristiina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

. ",i>.^!x..9..\ Kirsi Heino

. ,i>.^!x..9..\ Kirsi Heino SAMIVIAtJTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-09-24 1 Plats-och tid Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-09-24 Beslutande Gunnel Simu (S) ordförande Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendah!(S) Anders Rönnqvist (M)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: HAPARANDA Plats: Stadshotellet Dnr: 201-10759-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (7) 2011-03-09 1 (7) Plats och tid Onsdag den 9 mars kl. 08.50 09.00 Plats ande Ledamöter Glasriket, Videum Science Park, P G Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée (m) ordförande Carina Bengtsson (c) Suzanne

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl.

Socialnämnden (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 1 (13) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-08-18 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 11:10-11:40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 13.00-13.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunsekreterare Pamela Lindqvist Socialchef Madeleine Moberg Utses att justera Tommy Falk (SD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 3.7

Laholms kommuns författningssamling 3.7 Laholms kommuns författningssamling 3.7 Reglemente för revisorerna i Laholms kommun; antaget av kommunfullmäktige den 26 oktober 2006, 135 1, med ändring den 16 december 2014, 201 2. Revisionens roll 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SammanhädesdaNm 1 Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) till 32, kl 16 Peter Juntti (M) Marlene Haara (S) Pekka Hyötylä

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 58 Dnr KL 2006/273.003 Antaget av KF 2006-11-16, 6 REVISIONSREGLEMENTE Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Eva Engström Sekreterare. Sven-Åke Eriksson. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 oktober 2006 kl. 13:00-15:15. Stig Eng (c) ordf Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Gunnel Andersson (M), ordförande Marianne Åkerblad (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27. Måndagen 2014-10-27 kl. 08.00 Byskär Sida 1 Tid och plats Måndagen kl. 08.00 Byskär ande Gunnel Simu (S), Ordförande Kurt Rosendahl (S) Marlene Haara (S) ers för Bengt-Olov lnnala Perarne Kerttu (C) Anders Rönnkvist (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.15 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski (S) Stig Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP

Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson, 5 Per-Anders Westhed, C Torsten Larsson, KD Wahan Harutun, KP Vansbro Tid och plats Vansbrorummet, måndagen den 9juni 2014 kl. 17.00-18.00 Beslutande Karl Björklund, M Lars-Olov Liss, C Anders Edlund, 5 Nall Lasse Andersson, S Nils-Erik Edlund, S Camilla Andersson,

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Förvaltningshuset ihaparanda,

Förvaltningshuset ihaparanda, SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-04-10 1 Tid och plats Förvaltningshuset ihaparanda, Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) Roger Karlsson (M) Marlene Haara (S ) Anders Rönnqvist (M ) Jouni Slagner (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 9 juni 2008 kl. 08:15-12:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson (c)

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer