Kirsi Heino Utdragsbestyrkande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kirsi Heino Utdragsbestyrkande"

Transkript

1 ommunfullmäktige Pyts ocn tia Förvaltningshuset ihaparanda, kl Måndag 29 okt dslutande Ö riga deltagare Ut es att justera Ju teringens plats och tid U derskrifter Sekreterare Tryggve Kenttä (S) ordf Bengt-Olov Innala (S) Roger Karlsson (M) Marlene Haara (S) Anders Rönngeist (M) Jouni Slagner (S) Bertil Segerlund (C) Ulf Ellasson (S) Agneta Franzen (S) Nina Härkönen (S) Gun-Britt Liljergren (C) Uuno Piippo (KD) Monica Grönberg (V) Roger Sandlund (S) Sirkka-Liisa Vuolo (S) Gunnel Simu (S) Ida Karkiainen (S) Sven Tornberg (C) Pekka Hyötylä (V) Tommy Innala (S) Lars Pesula(S) Inga-Lisa Johannessen (S) Monica Perdahl Täikkö (V) Perarne Kerttu (C) Hilkka Härkönen (S) Hjördis Preiman (S) Taina Kenttä (S) Hans Öhman (S) klo Rauni Paldanius (S) Helen Lindgren (M) Kurt Rosendahl (S) 2 v ordf Raija Karlander (M) 1:e v ordf Stig Guldhagen (S) ersättare för Åke Bolmgren (S) Ann-Charlotte Bucht ersättare för Birgit Niva (M) Kurt Lindfos ersättare för Ingrid Löfgren Kitti (M) Patrik Oja, Kommunchef Agneta Franzen och Helen Lindgren Kommunledningskontoret... Paragrafer Ordförande 8 ANSLAG/BEVIS Oran S mmanträdesdalum A slagsdatum Förvaringsplats för protokollet Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Kommunstyrelsen ihaparanda Stad Anslaget tas ned Kommunledningskontoret Underskrift JusMrare Kirsi Heino $- COvfl'IxI1l KOMMLNIUS BLANKEPIER 0671

2 i HAPARANDA STAD Kpmmunfullmäktige Ärenden 60 Fastställande av dagordning 61 Information om På Gränsen, Gunnel Simu 62 Information om E-förvaltning, EGO-projektet, Patrik Oja 63 Interpellation från Anders Rönnqvist angående den politiska organisationen 64 Interpellation från Anders Rönnqvist angående rutiner I samband med incidenter på vårdavdelningarna Snäckan- Längtan 65 Avsägelse av politiska uppdrag från Birgit Niva (m) 66 Valärenden, fyllnadsval efter Lena Keisu Gard (s) 67 Valärenden, fyllnadsval efter Birgit Niva (s) 68 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten 69 Förslag till bildande av nytt högskoleförbund 70 Norrbottens Läns Landstings ansökan hos regeringen om Bildande av regionkommun 71 Svar på motion angående kollektivavtal för rätt till heltid 72 Svar på motion att avveckla Haparandabostäder och Haparanda Teknik och Fastighet 73 Svar på motion angående renovering av simhallen 74 Yttrande till Havs- och vattenmyndigheten angående beslut om Miljötillstånd för Torneåverken 75 Köp av fastigheten Patan 1 76 Delårsbokslutet tertial 2 per den 31 augusti V ^X^ Cop^right KOMMIiNI'U$[iLANK1?I'rnR Ob-I1

3 Kpmmunfullmäktige Kf 60 Fastställande av dagordning Till den utskickade dagordningen föreslår ordföranden att två informationspunkterläggs till, den första med kommunalrådet Gunnel Simu angående På Gränsen-projektet och den andra med kommunchef Patrik Oja angående E- förvaltning vid Haparanda -Stad. Dessa blir ärende nummer 1 och 2. Fyllnadsval skall förrättas efter avgående. förtroendevalda Lena Keisu Gard och avgående förtroendevalda Birgit Niva, dessa ärenden behandlas som ärende nr 3boch3c. Dessutom skall kommunfullmäktigesammanträdet ajourneras för årsmöte gällande Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovanstående förändringar. a $-X - COiJfYlglll KOMMEMUS BLANKETTER 06-11

4 K mmunfullmäktige SAMMANiRÄDESPROiOKOLL Kf 61 Information om På Gränsen av kommunalrådet Gunnel Simu Kommunalrådet informerar om framtida satsningar och planer för området På Gränsen. Kommunfullmäktige tar del av informationen. j e UI %^ Ca11^YIgIIf KOMMLNTUS BLANKLTfLR 06-11

5 Kommunfullmäktige Kf 62 Kommunchefen Patrik Oja informerar om E-förvaltning vid Haparanda Stad Kommunchefen informerar om viktiga strategiska förändringar för att bana väg för den pappersfria kommunen. Just nu införs även elektroniskt arkiv och digital handläggning av ärenden fullt ut. Kommunfullmäktige tar del av informationen. 8 J %- CO1JfYlgllf KOMMENTUS BLANKETTER 0641

6 Kommunfullmäktige SammanträdesdaNm K# 63 Interpellation från Anders Rönngeist angående den politiska organisationen Följande interpellation ställs till kommunalrådet Gunnel Simu; "I den antagna Budget- och Strategiplanen för antog fullmäktige den borgerliga oppositionens förslag om att förutsättningslöst ' Utreda den politiska organisationen ' i Håparanda Stad. Avsikten med förslaget är att se över hur nämnderna är dimensionerade öch organiserade och om den översynen kan leda till en förändrad politisk organisation? Frågan aktualiseras då Socialförvaltningen och Skolförvaltningen den senaste perioden haft en gemensam förvaltningschef. Den utvärdering som gjorts inom kommunen visar att den arbetsformen varit positiv. I våra diskussioner om förestående nyrekryteringar av en socialchef och skolchef talas starkt fören gemensam chefsfunktion för dessa nämnda förvaltningsområden. Med anledning av den ambitionen, uppstår osökt frågan om en gemensam politisk nämnd för dessa förvaltningsområden? Med vår interpellation emotser vi den socialdemokratiska politiska ledningens uppfattning om frågan, deras intentiön och plan på när denna översyn- och hur en sådan process kan komma att utformas?" Kommunalrådet Gunnel Simu besvarar interpellationen enligt följande; "Vid Kommunfullmäktige beslutades om budget Vi socialdemokratervoterade för förslaget om att förutsättningslöst "Utreda den politiska organisatiorien " ihaparanda Stad. Vi socialdemokrater har vid ett flertal tillfällen tydligt deklarerat att denna översyn ska genomföras av den nya politiska majoriteten som tillträder 2014 och vi vidhåller denna uppfattning. Därför kan och ska vi inte i dagsläget redogöra för några intentioner eller en färdig plan fören kommande översyn. Hur den processen ska läggas upp och vilka intentionerna blir i utredningsuppdraget får den nya majoriteten utforma." Förutom interpellanten och dess besvarare deltar ledamöterna Karkiainen, Kerttu, Hyötylä, Innala, Piippo, Rosendahl och Tornberg i den efterföljande diskussionen. Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående anse interpellationen besvarad. s JusMrare ^^ Uldragsbesyrkande ^^ ^ OI4 HI S-X- Cop^rigid KOMMfiN fus BLANKGCItiR 06-71

7 Kpmmunfullmäktige Kf 64 Interpellation från Anders Rönngeist angående rutiner i samband med incidenter på vårdavdelningarna Snäckan- Längtan Ledamoten Anders Rönnqvist har inlämnat följande interpellation för besvarande: "Haparanda stad ansvarar för vårdtagare på vårdavdelningarna Snäckan/Längtan. I händelse av incident som vårdtagare drabbats av förutsätter vi att vissa rutiner antagits och som ska tillämpas av personalen. Vår fråga blir därför vilka rutiner som finns antagna i händelse av incidenter uppkomna på vårdavdelningarna, typ fysiska skador som vårdtagare drabbats av i vårdarbetet. 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef. 2. Rutiner för upprättandet av dokumentation av händelsen. 3. Rutiner för information till de anhöriga 4: Rutiner för att undvika skador" Socialnämndens ordförande Marlene Haara besvarar interpellationen enligt följande: 1. Rutiner för information inom avdelningen med rapportering till närmaste ansvarig chef finns. I det vardagliga arbetet sker överrapportering såväl löpande som systematisk vid övergång mellan personalgrupper. 2. Rutiner för upprättandet av dokumentation av händelsen finns. För medicinska avvikelser Lex Maria och rapport av mindre fel och brister Lex Sarah. 3. Rutiner för information till de anhöriga finns. Information till anhöriga regleras genom sekretesslagstiftningen. 4. Rutiner för att undvika skador finns. På enheterna finns en pärm med rutiner när det gäller Hälso- och sjukvård samt en pärm som gäller rutiner gällande hjälpmedel. Förutom interpellanten och besvararen deltar ledamöterna Lindfors och Hyötylä i diskussionen. Kommunfullmäktige beslutar att därmed anse interpellationen besvarad. e O1å31 $-X- Ce^Jfl 'Iglt{ KomnneNru$ BLANKETTER 0647

8 Kommunfullmäktige SAMMANiRÄDESPROiOKQL L g Kf 65 Avsägelse av politiska uppdrag från Birgit Niva (M) Ledamoten Bir`c^it Niva har skriftligen avsagt sig samtliga sina politiska uppdrag på grund av personliga skäl. Kommunfullmäktige beslutar bevilja ledamoten Nivas avsägelse. 8 ^) 1. Y ^X^ COvfYIRIIf KOMMENTUS BLANKiTIER 0611

9 Sommanirädesdalum K immunfullmäktige Kf 66 Fyllnadsval efter ledamoten Lena Keisu Gard (S) Kommunfullmäktige väljer som fyllnadsval efter Lena Keisu Gard enligt följande: Till ordinarie ledamot ibarn- och ungdomsnämnden väljes Nina Pörhölä (S) Till ersättare i Kommunstyrelsen väljes Sirkka-Liisa Vuolo (S) X- Cn^1^Yigirf KOMMENTU$BLANKETTER 06-11

10 Kommunfullmäktige Kf 67 Fyllnadsval efter ledamoten Birgit Niva (M) Till ersättare i Kommunstyrelsen väljes Niklas Olsson (M) Till ledamot i Barn och ungdomsnämnden väljes Niklas Olsson (M) Till Fastighetsbildning -Jord och skogsbruk -väljes Helen Lindgren (M) Till Bäckströmska Stiftelsen som styrelseledamot väljes Raija Karlander (M) Till ledamot i Tornedalsrådet väljes Raija Karlander (M) Till ersättare för styrelseledamot Anders Rönnqvist i Haparandabostäder väljes Raija Karlander a %^ CetlflYglli KOMMENTOS BLANKLTILR 06-Ii

11 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kpmmunfullmäktige Sido Kf 68 Ks 93 Ks Au.260 Dnr KS 2011/ Bun 107 Likvidation av Högskoleförbundet Östra Norrbotten.Förslag finns. att aweckling och likvidation, underförutsättning att medlemmarna är överens och utan att det sker i strid med förbundsordningen ska kunna ske på följande sätt: 1. Förbundets verksamhet upphör med anledning av medlemmarnas beslut på balansdagen 31 december Eventuellt övergår förbundets nuvarande verksamhet till ett nytt bildat kommunalförbund, vilket i så fall bör beslutas i samband med avvecklingsbeslutet. 2. Direktionen upprättar och beslutar om årsredovisning förår Revisorerna granskar verksamhet och redovisning avseende år 2012 samt tillstyrker/avstyrker ansvarsfrihet i en revisionsberättelse. 4. Respektive medlemsfullmäktige, beviljar/vägrar ansvarsfrihet för direktionen som därefter i egenskap av likvidator verkställer likvidationen enligt upprättad plan. 5. Kostnader för förbundsorganens aktiviteter under 2013 skuldfärs och belastar redovisningsåret Likvidatorerna skiftar efter avräkning för egna kostnader ut tillgångar och skulder till medlemmarna i enlighet med stadgarnas bestämmelser samt upprättaren förvaltningsberättelse som beskriver hur uppdraget fullgjorts. 7. Revision av likvidatorernas verksamhet och förvaltningsberättelse utförs av nuvarande revisorer. Revisionen sammanfattas i berättelse där ansvarsfrihet tillstyrks/avstyrks. Revisionsberättelsen överlämnas till medlemmarna. Avvecklingsplan 8 I detalj hur aweckling bör ske är i hög grad beroende på om förbundets verksamhet efter avvecklingen ska upphöra, övergå till medlemmarna eller överföras till ett nybildat kommunalförbund. Exempel på sådant som bör ingå i en avvecklingsplan är följande: ^ / Olå g15-x^ COv^i'iglli KammeNru$JJI,ANK6TTGR 06-71

12 SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Information om avveckling - hemsida och skriftlig information till leverantörer och andra motparter Sammanställning och avveckling av alla avtalsförpliktelser, så som hyresavtal, försäkringar, anställningsavtal och telefonabonnemang etc. Postadress och e-postadressers upphörande. Arkiv (även datalagra information ) överförs på annan. Ekönomiadministration efter 31 / 12: In- och utbetalningar efter årsredovisningens upprättande, kontrölluppgifter, deklaration, skattekontot, utskiftning av tillgångarna till medlemmarna. Avregistrering av förbundet. Redovisning och revision av förbundets likvidation. För den händelse att några av medlemmarna har för avsikt att överföra verksamheten till ett nytt kommunalförbund, bör avvecklingen ske på ett sådant sätt att avtalsförpliktelser mm överförs till det nya förbundet vars bildande bör ske under Det ärmed andra ord viktigt att tidigt i avvecklingsprocessen göra klartom verksamheten helt ska avvecklas eller om den ska överföras på annan. Kommunstyrelsen arbetsutskott tar del av förslag till likvidationsplan och föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget, Kommunstyrelsen tar del av likvidationsförslaget och föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. s X- Cop^Yig^lt KOMM^NTU513LANK5TT^R 06-11

13 Kpmmunfullmäktige Kf 69 KS 67 Au 223 Au 208 Förslag till bildande av nytt Högskoleförbund from Högskoleförbundet Östra Norrbotten, HÖN, är idag ett kommunalförbund med fyra medlemskommuner: Haparanda Stad, Kalix, Överkalix och Övertorneå kommuner. Förbundet ska enligt stadgarna avvecklas om en av medlemskommunerna avsäger sig sitt medlemskap. I och med årets slut upphör nuvarande högskoleförbund då Kalix kommun beslutat säga upp sitt medlemskap. De tre övriga kommunerna har vid högskoleförbundets ägarsamråd samt vid andra samverkansmöten på ledningsnivå diskuterat möjligheter fören fortsatt samverkan vad gäller eftergymnasial utbildning. Eftersom andelen kommuninvånare med eftergymnasial utbildning i dessa kommuner är den lägsta i landet och det finns en tydlig koppling mellan utbildningsnivå och tillväxt/ utveckling av näringsliv och offentlig sektor är kommunledningarnas viljeyttring en fortsatt satsning på att tillgängliggöra och främja. möjligheterna för kommunens invånare till högre utbildning. Andelen högskoleutbildade medborgare behöver öka för att underlätta och möjliggöra en fortsatt positiv utveckling i östra Norrbotten. Förslaget är nu att Haparanda Stad, Överkalix och Övertorneå kommun bildar ett nytt högskoleförbund; gärna med samma namn som tidigare, och går in med motsvarande dagens resurser. Medlemsavgifterna under 2013 blir då för Haparanda ca 441 tkr, för Överkalix 156 tkr och för Övertorneå 211 tkr, vilket baseras på invånarantalet. Till detta tillkommer kommunanställd utbildningsledare på deltid vid läscentrum samt kostnader i samband med direktionsmöten eller motsvarande. För högskoleförbundets kansli innebär det i det närmsta en halvering av resurserna. De personella resurserna minskas och beräknas uppgå till en 60%tjänst för förbundschef/ samverkanskoordinator. Vidare täcks kostnader för drift (lokal, telefon, dator, web, administration, resor, kampanjer och övrigt synliggörande för förbundets verksamhet och syfte). Denna fortsatta strategiska satsning på kommunsamverkan för främjandet av högskoleutbildning förväntas bidra positivt till kommunernas utveckling. Förslag till beslut; a Arbetsutskottet föreslår; Kommunstyrelsen beslutar; ^ 9^ I ^/., X- Cupfright KOMMENr'US BLANKI!I"IfR att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 nya förbunylet är i samma st ^i^^y3' under 201. a nm arr mpntpmcavgtnen ror ^u_t s t ae ^i^a"fiyi4^sam kommunens avgift varit för HÖN

14 Sammantriidesdatum Kommunfullmäktige att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att förutom medlemsavgift också, som tidigare, avsätta/ budgetera/ allokera medel fören utbildnings-ledare, på deltid, vid kommunens Lärcentrum att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att i samråd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att återuppta det vid nästa arbetsutskott den 10 september. Vid dagens sammanträde diskuteras ärendet ånyo. Ledamoten Kerttu föreslår att arbetsutskottet skall besluta i enlighet med första och andra attsatsen, samt att den sista att-satsen utgår. Kommunstyrelsen beslutar; att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att kommunen ingår som medlem i ett nytt Högskoleförbund Östra Norrbotten from 2013 att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att medlemsavgiften för 2013 i det nya förbundet är i samma storleksordning som kommunens avgift varit för HÖN under att föreslå kommunfullmäktige att uppdra till förbundschefen för HÖN att isamräd med Per-Åke Brunström, PWC, i samband med planen för avvecklingen av nuvarande HÖN, utforma ett förslag till nyorganisation, stadgar och styrning av det nya högskoleförbundet, före , för fullmäktige att ta ställning till under hösten Efter inlägg av ledamoten Kerttu beslutar kommunfullmäktige lenlighet med kommunstyrelsens förslag. a Utdragsbesryrkande ^X^ COY1jY13tlf Kor merintu$blank6itâr 06-01

15 Sidu Kommunfullmäktige ^ i s Kf 70 KS 65 Au 194 Norrbottens läns landstings ansökan hos regeringen om regionkommun. Norrbottens läns landsting har hos regeringen ansökt om att bli en region kommun, Region Norrbotten. En förutsättning för bildande av region kommun är att en betydande majoritet av länets kommuner tillstyrker ansökan. Landstinget anhåller därför om kommunens ställningstagande i form av ett beslut där kommunfullmäktige tillstyrker eller avstyrker Norrbottens läns landstings ansökan om att bilda regionkommunen Region Norrbotten. Departementet ser gärna att kommunernas yttrande sänds in samlat, varför kommunen ombeds sända ett utdrag urfullmäktiges protokoll i frågan till landstinget, varefter landstinget tillställer departementet samtliga yttranden. Med regionstart 2015 och i samband med utredningen om den statliga regionala förvaltningen bör yttranden från kommunerna inges i början av hösten 2012, helst under oktober månad. Med anhållan om yttrande bifogas landstingets ansökan och det diskussionsunderlag som har använts i samband med vårens informationsmöten med de norrbottniska kommunerna. Förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens arbetsutskotts. ordförande Simu. (s) föreslår att arbetsutskottet skall föreslå kommunstyrelsen; Att Kommunstyrelsen beslutar bifalla landstingets förslag om bildande av regionkommun. Arbetsutskottets ledamot Anders Rönnqvist (m) föreslår att arbetsutskottets förslag skall bli: Att förslaget om regionkommun avvisas av kommunstyrelsen. 0 Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra samt finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen; Att landstingets förslag om bildande av regionkommun med start 2015 bifalles av Haparanda kommun. r/ Utdmgsbestyrkonde (- COvlfPfg/Il KOMMLNTU$BLANKLTfLIt 06-17

16 Kommunfullmäktige Reservation: Ledamoten Rönnqvist reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: "Vi i Moderata Samlingspartiet ställer oss avvisande till bilagt förslag angående regionbildning i Norrbotten. Vi bedömer att den planerade regionbildningen leder till en oönskad maktförskjutning som då tillkommer den nya landstingsorganisationen, detta på bekostnad av länets kommuner. Vi anser dessutom att det inte tydligt framkommer på vilket sätt en regionbildning bidrar till att utvecklingen i länet förstärks. Vi moderater anser att landstinget har alltför många och omfattande utmaningar inom hälso- och sjukvården och bör fokusera på dessa istället för att lägga tid och resurser på att bilda region. Om landstingspolitikerna får ytterligare områden att besluta om så är det naturligt att hälso- och sjukvården får mindre uppmärksamhet och får stå tillbaka för andra frågor. Vi anser att frågan om en regionbildning ska ske underifrån och bäras fram utifrån en stark folklig förankring. Denna folkliga förankring saknas dockidet förslag till regionbildning som landstinget i Norrbotten nu ansöker hos regeringen om att få bilda. Vi menar också att frågan är för stor för att kastas fram utan ett mellanliggande allmänt val där medborgarna i länet och kommunerna får säga sin mening. Enligt vår uppfattning har landstingen i nuläget inget mandat från befolkningen i länet att ansöka om regionbildning." Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutar kommunstyrelsen ienlighet med arbetsutskottets förslag. Ledamoten Rönnqvist vidhåller sin reservation. Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet vidhåller ledåmoten Rönnqvist sin reservation mot beslut om regionkommun samt yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Övriga ledamöter som deltar i diskussionen är ledamöterna Karkiainen, Segerlund, Piippo, Hyötylä, Kerttu och Tornberg. Ledamoten Karkiainen, Kerttu och Tornberg yrkar bifall till förslaget om bildande av regionkommun i norrbotten. a Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Rönnqvists avslagsyrkande samt finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs genom acklamation. Ordförande läser upp följande voteringsproposition ; den som vill besluta enligt kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som vill avslå kommunstyrelsens förslag rastar-n i %- COvfY^g/Il KOMMENTO$ BLANKETTER O6-0I

17 SammanträdesdaNm Kpmmunfullmäktige Voteringen utfaller i 27 ja-röster och 8nej-röster. De som lagt sin röst för japropositionen är ledamöterna Simu, Innala, Karkiainen, Tornberg, Haara, Hyötylä, Innala, Slagner, Pesula, Johannessen,Guldhagen, Ellasson, Kerttu, Franzän, Hilkka Härkönen, Nina Härkönen, Preiman, Liljergren, Taina Kenttä, bhman, Grönberg, Paldanius, Sandlund, Vuolo, Tryggve Kenttä och Rosendahl. De som röstar färja-propositionen är ledamöterna Karlsson, Rönngvist,Segerlund, Bucht, Lindfors, Piippo, Lindgren och Karlander. Kommunfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Ledamoten Anders Rönnqvist reserverar sig mot beslutet i enlighet med sin reservation i kommuhstyrelsen. a luslerare UMmgsbestyrkande X- Cup^Yig/If KOMMENTUS BLANKETTER 0641

18 Kommunfullmäktige Kf 71 KS 88 Au 206 Dnr 2008/ Motion angående Kollektivavtal för rätt till heltid Pekka Hyötylä, vänsterpartiet, har inlämnat följande motion: "De flesta män i Sverige arbetar heltid. Bland förvärvsarbetande kvinnor arbetar däremot en stor andel deltid. En stor del av det kvinnliga deltidsarbetet är ofrivilligt. Det kvinnliga deltidsarbetet finns framförallt inom handels- och servicenäringar samt inom kommuner och landsting. Ett påtvingat deltidsarbete innebären stor svårighet att försörja sig på den egna lönen. I förlängningen drabbas också de deltidsarbetande ekonomiskt genom att deltidsarbetande får mindre del av fortbildning och annan personlig (och därmed lönemässig) utveckling på sin arbetsplats. De ekonomiska problemen för den enskilde förvärras genom att ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen försämrats förde deltidsarbetslösa. Kommunen som arbetsgivare bör vara en föregångare på jämställdhetens område. Därför bör arbetet inom kommunen organiseras på så sätt att det ofrivilliga deltidsarbetet avvecklas på kommunens arbetsplatser. Detta bör ske i samarbete med de anställdas fackliga organisationer: Ett sätt att reglera detta är via kollektivavtal. Vi föreslår därför; Att Haparanda kommun tar initiativ till att i kollektivavtal med de fackliga organisationerna föra in principen "heltid en rättighet -deltid en möjlighet". Kommunfullmäktige beslutade , 58, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens beredning har remitterat motionen till ledningsgruppen för beredning. Socialchef Eini Kemi har berett ärendet och anförföljande: a "De allra flesta inom våra boenden arbetar numera minst 90 % i och med 3/3 schemats införande på särskilda boenden. I samband med införandet av den alternativa schemametoden avtalades med Kommunal att alla har rätt till 90 % tjänst. Några har dock avböjt p g a att de ej vill arbeta mer, utan tycker att det räcker med nuvarande sysselsättningsgrad. Det är ovanligt att man arbetar heltid som nattpersonal och de flesta vill inte ha högre sysselsättningssgrad än %. Detta beror på att det skulle bli alltför många nätter per månad om man hade en heltidstjänst nattetid. Det händer dock att de som vill arbeta mer gör något extra dagpass eller en extra natt för att få ihop fler timmar. Uldragsbestyrkande 072 J15$- COp^Yiglll KOMMEMOS BLANKETTER 06-11

19 SAMMANiRAD ESPROiOKOLL Kommunfullmäktige '^6d 1% Fortfarande har vi problem att ge heltid till personliga assistenter, då de är handplockade av brukarna och en brukare har sällan behov av heltid. De flesta av dessa är s k PAN anställda och har ingen formell kompetens som gör att de kan arbeta som undersköterskor iden kommunala organisationen. De nya LAS reglerna som innebär att alla som arbetat vid kommunen som vikarie 750 dagar de senaste 5 åren blir tills vidare anställda automatiskt, har inneburit att många fått 75 procentaga tjänster närde blivit tills vidare anställda p g a reglerna i LAS. Detta är överenskommet med Kommunal som allmän sysselsättningsgrad för dem som blivit tills vidare anställda på ovanstående sätt. Vi har gjort så, att istället för att sluta anlita personer som närmar sig 750 dagar (som faktiskt många kommuner gör), så behåller vi alla och de som inte har ett vikariat eller någon tjänst får tjänstgöra vid personalpoolen. Systemet är bra, ingen behöver sluta, tills vidare anställning är inget hot för arbetsgivaren och hittills har vi haft sysselsättning åt alla som blivit tills vidare anställda p g a Lagen om anställningsskydd. Nyttjandegraden av vår personalpool har varit hög hela tiden, vilket talar för att detta inte är något resursslöseri utan att alla i vår pool behövs. Vi har också minskat antalet timvikarier till förmån för tills vidare anställda. Nackdelen är dock att det här systemet ökar antalet deltidsanställda. Genom att uppmana dem som vill arbeta mer att anmäla sig i vårt poolsystem Bemanna, kan många själv styra sin arbetstid genom att ta på sig extra pass. Med rådande ekonomi och på grund av det faktum att vi behöver fler anställda på vissa tider än på andra, många på morgnarna och färre på eftermiddagen, samt fler vid middagstid, så anser jag inte att socialförvaltningen kan genomföra heltid till alla utan att få extra anslag för detta. Att införa heltidstjänster skulle också innebära att det skulle bli fler delade turer, vilket inte har varit populärt bland de anställda. En delad tur innebär att man kan vara ledig några timmar mitt på dagen. FSrslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till socialförvaltningen; att utreda möjligheten att införa heltid till alla genom att besvara följande frågor; 8 Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och omsorg i Haparanda Socialförvaltning? Hur många vill arbeta heltid? Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledigheter för dem som ej vill arbeta heltid (s k önskearbetstid) msteram Hur planer r man arbetstiden skall bli ma^cimalt? (Skall vi h u"^tpfr^t^ger för att resursnyttjandet s k flytande tid,som kan läggas $- Cny^YigXf KOMMENTOS BLANKLTI' LR 06-11

20 SammanträdesdaNm Kpmmunfullmäktige ^9- ^^ ut av var och en själv, men som kräver att man är villig att arbeta även vid andra verksamheter än den egna?) Hur många timanställdå har vi idag (antalet timmar per år?) Vad kostar de? Vad blir kostnaden för att införa heltid åt alla (eller alla som vill)?" Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet då man vill ha svar på ovanstående frågor innan man vidaresänder motionen till fullmäktige. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet efter att den beretts av socialnämnden ytterligare. Merja Pikkuaho från Socialförvaltningen föredrar ärendet vid kommunstyrelsen. Socialförvaltningen har utrett de frågor som motionssvaret innehöll och presenterarsvaren som följer: 1. Vad är den genomsnittliga sysselsättningsgraden inom vård och om sorg i Haparanda socialförvaltningen? Klippan ca 90 Solbacken 90 Södergården ca 90 Hemtjänst norra 90 Södra 80 Gruppboende LSS ca 90 Daglig verksamhet LSS ca 90% Socialpsykiatrin 100 Integrationsenhet 100 Personliga assistenter 85 % (en del mycket lägre) 2. Hur många vill arbeta heltid? Enligt tidigare enkät är det en övervägande del av de anställda som vill arbeta heltid. Men vi har också många äldre som föredrar att arbeta deltid. Många personliga assistenter väljer att arbeta deltid och har ett annat arbete vid sidan om. 8 Vi bedömer att majöriteten av de anställda vill arbeta heltid. 3. Skall man ge alla heltidstjänst i botten och acceptera tjänstledighet för dem som ej vill-arbeta heltid (önskearbetstid)? Många kommuner bl.a. Piteå har löst det så att personalen har kunnat söka tjänstledigt från sin tjänst om de inte velat arbeta heltid. Dessutom har detta kunnat variera från tid till annan. Man har kunnat arbeta heltid delar av e oc ar e a min re un ra'^i8 rar^ae^io er %- COI1fYlglli KOMMIfNTUS BLANKETTER 06-11

21 Sammaniriidesdalum Kpmmunfullmäktige z'^-2 J j 4. Hur planerar man arbetstiden - schemalägger för att resursnyttjandet ska bli maximalt? (Flytande tid) Flytande tid/resurstids- modellen tillämpas av många kommuner i Sverige. pet är ett fungerade sätt att nyttja de % som inte behövs på den egna arbetsplatsen. Med dessa % kan man klara kortidsfrånvaro, semestrar mm Men resurstidssystemet ärinte alltid så omtyckt av personalen ; eftersom det innebär att man måste vara beredd på att tjänstgöra på många olika enheter och verksamheter för att kunna komma upp till heltidstjänst och heltidslön. Principiellt är det inga problem med detta förutsatt att personalen accepterar att ibland bli tvungen att samla på sig skuldtid då behov av deras resurstid inte finns inom verksamheten. En del anställda inom en kommun där detta tillämpas berättade att de tidvis har stor skuld gentemot arbetsgivaren eftersom de inte kunnat arbeta in resurstiden. Då görs det avdrag på lönen. Detta tyckte personalen var ett stort problem och leder till osäkerhet och stress. 5. Hur många timanställda har vi? (ant. timmar/år) och vad kostar de? För närvarande har vi under 10 personer som är timanställda och placerade på långtidsvikariat inom olika verksamheter. Dessutom har vi ca 70 personer/timvikarier som arbetar tillfälligt vid ordinarie persgnals frånvaro. Personalpoolen bedömer att ca timvikarier arbetar hos oss dagligen. Många av våra deltidsanställda arbetar ofta fyllnadstid när arbetskamraterna är sjuka eller på semester. Personalen som vill/kan arbeta fyllnadstid registrerar sig i programmet Bemanna och vikariepool-administratören placerar dem där behovet uppstått. 6. Vad blir kostnaden för att införa heltid för alla som vill? Kostnaden för att höja alla inom Stöd och omsorg exkl. personlig assistans är 13,32 årsarbetare som motsvarar en kostnad av ca 4,7 miljoner kr/år, exkl. Ob-tillägg. Beräkningen bygger på en medellön på kr/månad. Kommunstyrelsen tar del av redovisningen och föreslår kommunfullmäktige; Kommunfullmäktige beslutar, 8 Då redovisningen visar att en reform innebärande heltid åt alla i dagsläget skulle bli alltför kostsam, en kostnad som kommunen i dagsläget har svårt att bära, beslutar kommunfullmäktige istället att som tidigare år med olika metoder och åtgärder på sikt öka tjänstgöringsgraden för all personal inom vård och omsorg. JusMrare Kommunfullmäktige anser med ovanstående redovisning och beslut motionen besvarad. O1å375-%- CnvfYl^ll/ xommentusiilankgtter 0611

Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande

Klrsi^^Häittö... Utdragsbestyrkande SAMMANTRADESPROTOKOLL 2i3^h1^0'g=då0nl stan 1 Tid och plats Beslutande Förvaltningshuset ihaparanda Måndag 2012-08-13 kl. 09.00-12.00 Gunnel Simu (S) ordförande 192-202 Bengt-Olov Innala (S) Kurt Rosendahl

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset

Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde. Sessionssalen Sandskär, Stadshuset HAPARANDA STAD KUNGÖRELSE Kommunledningskontoret 2011-10-27 Kommunfullmäktiges ledamöter Ersättarnaför kännedom Kommunfullmäktige ihaparanda kommun kallas till sammanträde Tid: Måndag 2011-11-07, kl 13

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer