Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. En analys av förutsättningar, problem och möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. En analys av förutsättningar, problem och möjligheter"

Transkript

1 Möjlighet att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd En analys av förutsättningar, problem och möjligheter

2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang. Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha upphovsmannens tillstånd för att använda dem. Artikelnr Publicerad februari

3 Förord I den här rapporten presenterar Socialstyrelsen möjligheter att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Utredningen har genomförts på uppdrag regeringen med utgångspunkt från ett myndighetsövergripande samverkansuppdrag som leds av Ekonomistyrningsverket. Detta samverkansuppdrag är en fortsättning på det arbete som delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUT-delegationen, genomförde och sammanfattade i en slutrapport Rapporten har sammanställts av Anders Järleborg med hjälp av Anette Agenmark och Lennart Ringström och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. Ansvarig enhetschef är Anna Sellin. Lars-Erik Holm Generaldirektör 3

4 4

5 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 7 Inledning 8 Bakgrund 9 FUT-delegationen 9 Samverkansuppdrag 9 Syfte och avgränsningar 11 Lagrum 12 Rätten till bistånd 12 Felaktiga utbetalningar 12 Återkrav enligt socialtjänstlagen 12 Bidragsbrottslagen 12 Lagen om underrättelseskyldighet 13 Uppgiftsskyldighet enligt socialtjänstlagen 13 Handläggning 14 Ärendehandläggning 14 Utredningarnas innehåll 14 Orsaker till felaktiga utbetalningar 15 Handläggning vid felaktiga utbetalningar 15 Återkrav 15 Bidragsbrottsanmälan 16 Definitioner och statistiska mått 17 Mått 17 Upptäckt felaktig utbetalning. 17 Orsak till felaktig utbetalning 18 Återkrav och kvittning 19 Fordringsstocken 19 Misstänkt brott 19 Utredningsimpulser till anmält brott 19 Indikatorer 19 Måttens relevans för ekonomiskt bistånd 20 Att mäta felaktiga utbetalningar 21 Totalundersökning 21 Urvalsundersökning 22 Kohortundersökning 22 Mätningsförutsättningar 23 Enhetliga definitioner 23 5

6 Informationsförsörjning 25 Kunskap om mörkertal 26 Kunskap om sned fördelning av utbetalningar 26 Tillgänglighet 27 Kostnads- och antalsnivåer 28 Slutsats 31 I dagsläget 31 Den fortsatta processen 31 Total- eller urvalsundersökning 32 Kostnader 32 Referenser 33 Bilaga 1 Datamaterial 34 Registermaterial 34 Enkät som SKL administrerat 34 Enkät som Socialstyrelsen administrerat 34 Resultat av fråga 4 i Socialstyrelsens enkät 37 Bilaga 2 Centrala lagtexter 38 Socialtjänstlagen (2001:453) 38 Bidragsbrottslag (2007:612) 38 6

7 Sammanfattning I denna rapport redogörs för möjligheter och svårigheter att samla in uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. En kartläggning av tillgången på dessa uppgifter i kommunerna har genomförts och redovisas, samt exemplifieras med belopps- och antalsnivåer. Mått och mätningsansatser diskuteras. Bilden som kartläggningen ger är att totalt antal och belopp av felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd tillsammans med att ange dess orsak är svårast att sammanställa från kommunerna. Antal återkravsbeslut tycks vara lättast att inhämta. Analysen tyder på att kommunernas olikheter avseende dokumentation och hantering av felaktiga utbetalningar är stora. Inför en mätning måste därför en omfattande och genomgripande harmoniseringsprocess genomföras avseende kommunernas hantering och definiering av de mått som ska insamlas. I de datorsystem som används måste gemensamma kodsystem upprättas. En mätning bör göras genom en totalundersökning i samtliga kommuner. Risken med detta förfaringssätt är dels att det kan bli svårt att få kvalitet i materialet p.g.a. stora olikheter i kommunerna, dels att det kan bli svårt att göra jämförelser över tid p.g.a. fortlöpande förändringar i kommunernas rutiner. 7

8 Inledning Socialstyrelsen har fått i uppdrag att analysera möjligheterna att inhämta uppgifter från kommunerna om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd. I uppdraget ingår att kartlägga om och i så fall vilka kommuner som redan i dag har sammanställningar av sådana uppgifter. Detta är ett led i det pågående samverkansprojekt som leds av Ekonomistyrningsverket (ESV) och som bl.a. ska ta fram områdesövergripande statistik och indikatorer rörande felaktiga utbetalningar. Ekonomiskt bistånd, som är kommunernas ansvar, är välfärdssystemens yttersta skyddsnät. Det ska vara ett komplement till övriga välfärdssystem och ge hjälp när andra stödformer är otillräckliga eller inte kan lämnas. Biståndets uppgift är att träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem och upphöra när försörjning uppnåtts på annat sätt. Annat sätt kan exempelvis vara genom löneinkomster, tillgångar, socialförsäkringsförmåner, studiestödsformer, andra ersättningar eller genom försörjningsskyldiga. Ekonomiskt bistånd är behovsprövat och en individuell prövning ska alltid göras. I den individuella prövningen vägs hela personens livssituation, förmåga och möjligheter in i behovsbedömningen. Varje ansökan om bistånd kräver således inte bara en ekonomisk utredning utan även en social dito. För att ge kommunerna möjlighet att uppfylla biståndets främsta syfte, att hjälpa personer med försörjningsproblem att bli självförsörjande, är bidragssystemets regler och allmänna råd utformat med en viss grad av flexibilitet med hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. Majoriteten av landets kommuner har därför kompletterat det nationella regelverket med lokalt beslutade riktlinjer för handläggningen av ekonomiskt bistånd. Detta innebär att prioriteringen av arbetet med att upptäcka och åtgärda felaktiga utbetalningar kan variera liksom rutinerna för handläggningen av dessa ärenden. Inom ekonomiskt bistånd finns idag statistik på riksnivå om antal biståndsmottagare och hushåll, utbetalt belopp, uppgifter om försörjningshinder samt biståndets ändamål. För området felaktiga utbetalningar finns dock ingen riksövergripande statistik. Det är kommunerna som har ansvar för ekonomiskt bistånd och att rätt person får rätt belopp vid rätt tidpunkt. Därutöver är det kommunernas sak att ta ställning till hur kontroller i samband med ansökan och efterkontroller av utbetalningar ska hanteras, administreras och dokumenteras. Det finns inga nationella riktlinjer, föreskrifter eller allmänna råd för kommunerna att följa i detta sammanhang. 8

9 Bakgrund FUT-delegationen Hösten 2005 inrättades Delegationen mot felaktiga utbetalningar, FUTdelegationen, med uppdrag att utgöra ett samverkansorgan för åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I uppdraget ingick även att mäta omfattningen av felaktiga utbetalningar och föreslå åtgärder för att minska dessa. I FUT-delegationen fanns företrädare från 17 myndigheter och organisationer representerade. Alla som på något sätt betalar ut ersättningar eller ingår i rättskedjan var med, t.ex. Försäkringskassan, A- kassornas samorganisation, Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Skatteverket, Migrationsverket, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, polis och åklagare. FUT-delegationen levererade under arbetets gång ett antal rapporter fram till sin slutrapport Rapporten Orsaker till felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd från kommunerna gavs ut under perioden och ger exempel på risker där felaktiga utbetalningar kan förekomma. Rapporten klargör också kommunernas informationsbehov från andra myndigheter och organisationer i samband med biståndsutredningar[1]. I en annan rapport Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen försökte FUT-delegationen uppskatta omfattningen av felaktiga utbetalningar. För att göra en enhetlig bedömning av alla trygghetssystem valde FUT-delegationen att tillämpa en enhetlig metod som utgick från bedömningar av myndigheternas egna experter på området. Som underlag använde experterna befintliga undersökningar och rapporter samt ett antal genomförda studier och seminarier på området[2]. I rapporten angavs andelen felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd till 18,2 procent eller miljoner kronor. Felmarginalen var dock stor och låg mellan 6 och 34 procent och i kronor mellan 484 miljoner kronor och miljoner kronor. Av dessa felaktiga utbetalningar antogs att 45 procent var avsiktliga fel från den bidragssökande[3]. Den stora felmarginalen visade en omfattande osäkerhet i skattningen. Men utan någon statistisk analys i botten blev denna skattningsansats svag och osäker[4]. Det var första gången som det gavs en bild av dessa kostnader. Således är rapportens uppskattning den enda siffra som finns i dag. Mot den bakgrunden slog man i rapporten fast att det är angeläget att de utbetalande myndigheterna och organisationerna intensifierar arbetet med att ta fram undersökningar beträffande felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen och nämner då bl.a. ekonomiskt bistånd som särskilt angeläget [5]. Samverkansuppdrag Efter att FUT-delegationen lagt fram slutrapporten har arbetet mot felaktiga utbetalningar fortsatt genom ett samverkansuppdrag bestående av ett antal 9

10 deluppdrag under ledning av Ekonomistyrningsverket (ESV). Ett av dessa deluppdrag benämns statistik och indikatorer. Detta deluppdrag har som uppgift att tillse att statistiken avseende felaktiga utbetalningar blir enhetlig och jämförbar mellan olika välfärdssystem. Statistik och indikatorer ska löpande sammanställas, analyseras och utgöra underlag för bedömning av utvecklingen av felaktiga utbetalningar över tid. Analyserna av de olika välfärdssystemen ska samordnas så att det bl.a. framgår om utvecklingen inom ett välfärdssystem kan förklara utvecklingen inom ett annat system osv. Detta deluppdrag har pågått sedan år 2009 och avslutas den 22 februari Gruppen som arbetar med statistik och indikatorer för detta deluppdrag, som fortsättningsvis kommer att benämnas SI-gruppen, består av representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassornas samorganisation, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Inspektionen för socialförsäkringen, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting. SI-gruppen har tagit fram enhetliga definitioner för de mått och indikatorer som ska användas för samtliga välfärdssystem. Dessa mått är: upptäckt felaktig utbetalning, orsak till felaktig utbetalning, återkrav och kvittning, fordringsstock, misstänkt brott och utredningsimpulser. Ytterligare tre indikatorer har definierats vilka dock inte fått något namn. En av dessa behandlar mörkertalet dvs. förhållandet mellan upptäckta och oupptäckta felaktiga utbetalningar. Denna indikator kommer att diskuteras mer ingående medan de övriga två endast kommer att definieras. SI-gruppen har under processens gång sett betydande problem med de definitioner som anges i FUT-delegationens slutbetänkande. Under de tre år som gruppen arbetat har definitionerna omarbetats allt eftersom svagheter och oklarheter uppstått. Orsaken är att välfärdssystemen har betydande skillnader avseende regelverk, IT-lösningar, insamlingsmetoder och i vissa fall begreppsapparat. SI-gruppen har gemensamt kommit fram till en definition på användbara mått som presenteras i senare i rapporten. Gruppen ser dock behov av vidare utredning och analys för att förbättra samstämmigheten även när uppdraget har slutrapporterarts. 10

11 Syfte och avgränsningar Socialstyrelsen har inom ramen för arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fått i uppdrag att undersöka möjligheten att inhämta uppgifter om felaktiga utbetalningar av ekonomiskt bistånd samt kartlägga om uppgifterna finns tillgängliga i systemen eller lättåtkomliga på annat sätt. I uppdraget ingår dessutom att ta ställning till om insamlingen ska vara heltäckande eller om den ska baseras på ett urval av kommuner. I uppdraget lägger Socialstyrelsen tonvikten vid att få fram en bild av kommunernas situation och hantering av felaktiga utbetalningar och diskuterar olika statistiska ansatser och alternativ utifrån SI-gruppens mål samt går in på vilka utgångspunkter de statistiska alternativen har att väga in. Inom ramen för uppdraget presenteras en kartläggning av hur många kommuner som i dag har tillgängliga antals- och kostnadsuppgifter om felaktiga utbetalningar. Kommuner har även lämnat antals- och beloppsuppgifter som ytligt presenteras och kommenteras. I insamlingen har inga definitioner preciserats närmare eftersom det skulle kräva mer kvalificerade förstudier. Begrepp som dokumenterad utredning, beslut och belopp mm. kan ha olika betydelser som kan få konsekvenser för statistiken. Således har inte projektet kunnat värdera definitionsvariationen i kommunerna eller kvaliteten i de inkomna uppgifterna. I uppdraget ingår även att bedöma kostnader relaterade till insamling, bearbetning och presentation. Endast en grov uppskattning av den totala kostnaden för att möjliggöra en nationell insamling presenteras. 11

12 Lagrum Rätten till bistånd Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1 socialtjänstlagen (2001:453) och utgångspunkten för biståndet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. De lagar som främst reglerar verksamheten är socialtjänstlagen, förvaltningslagen (1986:223), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och kommunallagen (1991:900). Verksamheten regleras även genom Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), SOSFS 2006:5 och Socialstyrelsens Allmänna Råd, Ekonomiskt bistånd, SOSFS 2003:5 är vägledande för tillämpningen. Beslut om ekonomiskt bistånd enligt SoL är myndighetsutövning och socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin kontakt med enskilda. Journalanteckningar ska göra det möjligt att följa ett ärendes gång. Uppgifter av betydelse för bedömning och beslut ska dokumenteras liksom vilken information som lämnats till den sökande och vilka överenskommelser som gjorts. Den sökande har rätt att ta del av dokumentationen. Beslut ska alltid vara skriftligt där motiveringen till beslutet ska framgå. Om biståndsbeslutet helt eller delvis går den sökande emot ska besvärshänvisning lämnas tillsammans med beslutet. Felaktiga utbetalningar Återkrav enligt socialtjänstlagen Enligt 9 kap 1 SoL får socialtjänsten återkräva felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd från den enskilde. Socialtjänsten kan återkräva ett för högt utbetalt bistånd oavsett om den enskilde inte haft för avsikt att orsaka felutbetalningen eller om socialtjänsten själv av misstag gjort den felaktiga utbetalningen. Bidragsbrottslagen I de fall den felaktiga utbetalningen förorsakats av den enskildes oaktsamhet eller uppsåt att få ut mer pengar än denne har rätt till ska kommunen enligt bidragsbrottslagen göra en brottsanmälan. I samband med en brottsanmälan har kommunen även möjlighet att yrka på skadestånd motsvarande det felaktigt utbetalda beloppet. 12

13 Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti Lagen innebär att den som medvetet försöker få ut mer ersättning eller bidrag från trygghetssystemen än vad man har rätt till kan dömas för bidragsbrott. Även den som av grov oaktsamhet eller slarv lämnar felaktiga uppgifter eller låter bli att anmäla ändrade förhållanden kan dömas för bidragsbrott. Det räcker med att ange felaktiga uppgifter och att det finns risk för att en utbetalning ska betalas ut fel för att det ska betraktas som ett brott. Med bidragsbrottlagen åläggs kommunerna en skyldighet att anmäla misstanke om bidragsbrott till polis eller åklagare. Lagen om underrättelseskyldighet Från den 1 juni 2008 gäller lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagen innebär att om det finns anledning att anta att en annan myndighet riskerar att betala ut en ekonomisk förmån felaktigt eller med ett för högt belopp, ska den myndighet som upptäckt felet underrätta den utbetalande myndigheten eller organisationen. Kommunernas socialtjänst är undantagen från underrättelseskyldigheten men ska ta emot underrättelser. Uppgiftsskyldighet enligt socialtjänstlagen Den 1 januari 2009 förtydligades andra myndigheters uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten ytterligare i 11 kap 11 SoL. Socialtjänsten har rätt att ta del av uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd som gäller den enskilde hos Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna. Socialtjänsten har även rätt att ta del av uppgifter från Arbetsförmedlingen och Skatteverket. Om det finns anledning ska myndigheterna och arbetslöshetskassorna även på eget initiativ lämna dylika uppgifter till socialtjänsten. Vilka uppgifter som ska lämnas preciseras i förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall enligt socialtjänstlagen (2001:453). 13

14 Handläggning Ärendehandläggning När någon ansöker om ekonomiskt bistånd ska en individuell behovsprövning göras. Hur denna prövning ska gå till är inte reglerat i SoL eller i socialtjänstförordningen. Socialnämnderna har viss frihet att utforma rutinerna för handläggningen av ärenden om ekonomiskt bistånd och många kommuner har beslutat om egna riktlinjer för handläggningen. Det innebär att det finns skillnader i handläggningsrutiner mellan olika kommuner. För att fastställa om den sökande har rätt till ekonomiskt bistånd, och i så fall dess storlek, behöver den sökande vid varje ansökningstillfälle redogöra för sina ekonomiska och övriga förhållanden. Utöver att de ekonomiska förutsättningarna ska vara uppfyllda för rätt till bistånd finns även andra krav. Exempelvis finns villkor kring vistelse och boende, familjesammansättning, sysselsättning och uppehållstillstånd samt att arbetsföra personer ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Vanligtvis sker redogörelsen på en ansökningsblankett som sökanden och eventuell medsökande undertecknar. I och med att ansökningsblanketten undertecknas lämnas en försäkran om att de uppgifter som lämnats är sanningsenliga och fullständiga. En viktig del i utredningen innan beslutet fattas är att så långt det är möjligt kontrollera de uppgifter den sökande lämnat i sin ansökan. Detta sker i princip oftast genom manuella kontroller. Vissa utbetalningar kan dock socialtjänsten ta del av elektroniskt från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Kontrollen av uppgifterna görs därför antingen genom att den sökande visar upp handlingar som kan styrka uppgifterna eller genom att handläggaren tar direktkontakt med de instanser där kontroll bedöms vara nödvändig och möjlig att göra. Alla kontroller som görs och kontakter som tas i samband med en biståndsansökan måste ske med den sökandes samtycke. Utredningarnas innehåll I samband med en biståndsansökan behöver följande utredas och kontrolleras[7]: Identitet, medborgarskap och uppehållstillstånd respektive uppehållsrätt. Uppgifter om boende och vistelse, folkbokföring, hushållssammansättning och vårdnadshavare för barn boende i hushållet. Tidigare aktualitet vid socialtjänst, och var inom socialtjänsten Inkomster av lön eller andra bidrag. Tillgångar i form av exempelvis bankmedel, bilinnehav eller fritidshus. 14

15 Utgifter den sökande åberopar behöver styrkas såsom exempelvis hyra eller tandvårdkostnad. Om den sökande står till arbetsmarknadens förfogande eller har styrkta skäl att inte göra det för närvarande. Orsaker till felaktiga utbetalningar Fel i samband med utbetalning av ekonomiskt bistånd kan uppkomma av olika orsaker. De kan uppstå genom att den sökande medvetet eller omedvetet lämnar oriktiga uppgifter, genom att den sökande saknar kunskap om regelsystemet eller genom brister i ärendehanteringen. Trots noggrann handläggning kan fel uppstå på grund av svårigheter att göra önskvärda kontroller, bland annat på grund av begränsningar i lagstiftningen. Det finns en rad omständigheter som kan påverka rätten till ekonomiskt bistånd, där socialtjänstens möjlighet att kontrollera uppgifterna är begränsad. Det gäller främst att den sökande kan ta emot ekonomiskt bistånd i en eller flera andra kommuner samtidigt eller har oredovisade tillgångar eller inkomst av arbete. Enligt statistik för 2010 från Stockholms stad [6] är den dominerande anledningen till förekomsten av felaktiga utbetalningar att den sökande undanhåller inkomster som påverkar rätten till bistånd. Oredovisade inkomster utgjorde 45 procent av de upptäckta felen följt av felaktigt uppgivet boende (16 %), felaktigt uppgiven hushållssammansättning (11 %), oredovisade tillgångar (8 %), falska handlingar (4 %), interna felaktigheter (4 %) och annat (12 %). Handläggning vid felaktiga utbetalningar Socialtjänsten kan få kännedom om misstänkta felaktigheter antingen genom att det upptäcks internt eller via uppgifter från andra myndigheter, privatpersoner eller från den sökande själv. När en felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd upptäcks har socialtjänsten enligt 9 kap 1 SoL möjlighet att återkräva det felaktigt utbetalda biståndet. Återkrav Socialnämnden har rätt att återkräva ekonomiskt bistånd som betalats ut för mycket om någon har lämnat oriktiga uppgifter har låtit bli att lämna uppgifter på annat sätt har förorsakat att ekonomiskt bistånd beviljats felaktigt eller med för högt belopp tagit emot ekonomiskt bistånd som socialtjänsten utbetalat felaktigt eller med för högt belopp och skäligen borde ha förstått detta Det innebär att socialtjänsten kan återkräva för högt utbetalt bistånd även om den enskilde inte haft för avsikt att orsaka felutbetalningen eller om socialtjänsten själv av misstag gjort den felaktiga utbetalningen. Det krävs då 15

16 att den enskilde skäligen borde ha insett felet. Det kan exempelvis röra sig om en dubbel utbetalning. En utredning ska utgöra grunden för beslutet om återkrav[8]. Den ska kommuniceras med den det gäller. Vederbörande ska få möjlighet att yttra sig och eventuella synpunkter ska vägas in i utredningen. Beslutet går inte att överklaga. I de fall den enskilde inte återbetalar ett beslutat återkrav kan kommunen med stöd av 9 kap. 3 SoL väcka ersättningstalan hos förvaltningsrätten. Denna talan kan väckas så snart det står klart att den enskilde inte betalar, men senast inom 3 år från det biståndet utbetalades. En ersättningstalan får dock inte godkännas av förvaltningsrätten om den ersättningsskyldige kan antas bli ur stånd att klara sin försörjning eller livsföring i övrigt. Den enskilde får inte hamna under försörjningsstödsnivån. Innan talan väcks ska därför den enskildes aktuella ekonomiska situation utredas så långt det är möjligt. Detta innebär att socialtjänstens möjlighet att få tillbaka felaktigt utbetalda pengar genom återkrav är begränsad. Det är inte heller tillåtet för socialtjänsten att återta pengar genom kvittning mot framtida ekonomiskt bistånd. Socialnämnden har enligt 9 kap 4 SoL rätt att besluta om att helt eller delvis efterge ett återkrav. Denna rätt gäller oavsett om återkravsbeslutet är korrekt eller inte. Socialtjänsten bör efterge sitt återkrav om den det gäller får förändrade förhållanden eller om det är uppenbart att den enskilde inte får betalningsförmåga inom 3 år från det biståndet utbetalades. Bidragsbrottsanmälan Kommunerna är enligt 6 bidragsbrottslagen skyldiga att polisanmäla fall där kommunen har anledning att anta att ett bidragsbrott har begåtts. Inför denna anmälan görs en bedömning av uppsåtet, dvs. den enskildes medvetenhet och avsikt med sitt handlande. Innan anmälan görs ska en utredning av vad som hänt och hur detta påverkat rätten till bistånd göras på motsvarande sätt som vid ett återkravsbeslut. Om bedömningen görs att den enskilde medvetet förorsakat att felaktig utbetalning skett, eller att risk för felaktig utbetalning förelegat, för att få ut mer pengar än denne hade rätt till, finns anledning anta att ett brott har begåtts och en brottsanmälan ska göras. I samband med brottsanmälan kan kommunen yrka på skadestånd motsvarande det felaktigt utbetalda biståndet. Möjligheten för kommunen återfå pengar genom skadestånd förutsätter att den det gäller döms för bidragsbrott. 16

17 Definitioner och statistiska mått Som tidigare nämnts har SI-gruppen fått i uppdrag att tillse att statistiken avseende felaktiga utbetalningar blir enhetlig och jämförbar mellan olika välfärdssystem. Denna statistik ska löpande sammanställas, analyseras och utgöra underlag för bedömning av utvecklingen av felaktiga utbetalningar över tid. För att åstadkomma detta har SI-gruppen utarbetat statistiska mått och definitioner. SI-gruppens definition av felaktig utbetalning har preciserats som: Med felaktiga utbetalningar avses alla utbetalningar där för mycket eller för lite utbetalats. Felen kan vara orsakade av handläggare eller mottagare och vara avsiktliga eller oavsiktliga. Vidare avses utbetalningar som var rätt när beslutet togs men inte vid kontroll, till exempel kan utbetalningen vara rätt vid beslutet, utifrån givna förutsättningar, men vid kontroll i efterhand visar det sig att förutsättningarna har ändrats. En felaktig utbetalning uppstår även om förskottsutbetalningar görs för att stämma av mot verkligt utfall i efterhand och utfallet visar på annat belopp att utbetala. Definitionen har ambitionen att täcka samtliga felaktiga utbetalningar oavsett socialförsäkringssystem samt utgå ifrån att en utbetalning kan vara fel även om den var korrekt vid beslutstillfället men vars förutsättningar har förändrats vid kontroll. En precisering görs även för förskottsutbetalningar. Mått I SI-gruppens kommande rapport ges förslag på följande mått: upptäckta felaktiga utbetalningar, orsak till felaktiga utbetalningar, fordringsstock, misstänkt brott samt utredningsimpulser till anmält brott. Därutöver har tre indikatorer utarbetats varav en mäter det mörkertal som uppstår mellan faktiskt felaktigt utbetalt belopp och upptäckt dito. Gruppen anser sig dock inte ha blivit helt färdig med dessa mått eftersom det fortfarande finns alltför stora olikheter mellan välfärdssystemen för att kunna presentera konsistenta mått. Upptäckt felaktig utbetalning. SI-gruppen har valt att definiera upptäckta felaktiga utbetalningar enligt följande: Med upptäckt felaktig utbetalning avses alla utbetalningar där för mycket har utbetalats. Även utbetalningar som konstaterats vara fel, men som myndigheterna avstår från att driva in med stöd av regler om eftergift eller motsvarande (till exempel regler om god tro, skadestånd) ingår. Felet kan vara 17

18 orsakat av handläggare, mottagare, eller av tredje part och vara avsiktliga eller oavsiktliga. Vidare avses utbetalningar som vid beslutstillfället var rätt, utifrån givna förutsättningar, men vid kontroll i efterhand visar sig vara felaktiga. En felaktig utbetalning uppstår även om förskottsutbetalning görs för att stämmas av mot verkligt utfall i efterhand. Upptäckt felaktig utbetalning består av ett myndighetsgemensamt återkrav som kan regleras med eftergift eller kvittning. Således innebär felaktig utbetalning ett beslut om återkrav, sedan kan regleringen av återkravet ske på olika sätt, antingen genom inbetalning eller genom kvittning mot kommande utbetalningar. I definitionen av felaktigt utbetalt belopp ska felets värde ingå. Om exempelvis 100 kronor är utbetalda då det egentligen skulle ha betalats ut 70 kronor, redovisas 30 kronor som felaktigt utbetalt belopp. Eventuella räntor och avgifter ingår normalt inte i det redovisade beloppet, eventuella avsteg noteras i en fotnot i materialet. I förekommande fall redovisas även det antal personer eller organisationer som de felaktiga utbetalningarna gått till. När det gäller ett för litet utbetalt belopp har SI-gruppen inte utarbetat någon strategi för redovisning av detta även om felaktiga utbetalningar även skett i dessa fall. För att förtydliga processen återges nedan en schematisk bild av de funktionella rörelserna avseende felaktig utbetalning. Impuls om felaktig utbetalning Utredning som resulterar i Korrekt utbetalning eller Felaktig utbetalning Ingen åtgärd Beslut om återkrav Eftergift (E) Reglering av skuld - faktura/inbetalningskort (Å) - kvittning mot kommande Utbetalningar (K) Orsak till felaktig utbetalning Av FUT-delegationens betänkande framgår att SI-gruppen ska arbeta fram gemensamma orsaksdefinitioner. SI-gruppen har därför prövat att dela upp orsakerna till felaktiga utbetalningar i tre olika delar: Fel som orsakats av den som fått utbetalningen, fel som uppstått vid handläggningen eller fel som uppstått genom att tredje part lämnat felaktiga uppgifter. I dag finns inte någon statistik i någon större utsträckning vid sidan av den förstnämnda orsaken. SI-gruppen strävar efter att myndigheterna i framtiden ska kunna redovisa de tre orsakerna. 18

19 Återkrav och kvittning Måtten återkrav och kvittning har varit föremål för debatt inom SI-gruppen eftersom vissa myndigheter inte kan särskilja återkrav och kvittning. I sin slutliga form definieras måtten enligt följande: Återkrav = återkrav i from av fakturering/inbetalningskort. Kvittning = återkrav i form av kvittning mot kommande utbetalningar. Fordringsstocken Fordringsstocken är det belopp som kvarstår att återbetalas vid årets slut för återkrav som härrör sig ett eller flera år tillbaka i tiden. SI-gruppen har valt att här även ta med räntor och avgifter för att visa hur stor statens, kommunens eller A-kassans samorganisations fordran är och kontinuerligt följa stockens utveckling. De redovisade beloppen omfattar endast de välfärdssystem som redovisas i måttet för upptäckta felaktiga utbetalningar. Misstänkt brott Brottsanmälningar Med antal misstänkta brott avses brottsanmälningar dvs. polisanmälningar om misstänkt bidragsbrott eller bedrägeri. Brott avseende interna oegentligheter omfattas inte av statistiken. Lagföringar En lagföring definieras som en polisanmälan som resulterar i antingen ett strafföreläggande eller i att anmälan går vidare till domstol. Det ska betonas att statistiken i detta fall omfattar den definition som åklagarmyndigheterna använder, till skillnad från den som används av Brottsförebyggande rådet, där endast de som faktiskt döms, godkänt ett strafföreläggande eller fått åtalsunderlåtelse ingår. Det ska också noteras att lagföringarna för ett visst år inte nödvändigtvis är en delmängd av de brottsanmälningar som redovisas för samma år. Detta då lagföringarna statistikförs vid det datum de inträffar inte för den tidpunkt som brottsanmälan skedde. Utredningsimpulser till anmält brott Utredningsimpulser till anmält brott svarar på frågan varifrån impulsen kommer till en utredning i det fall där utredningen också leder till att ett brott polisanmäls. I likhet med FUT-delegationen använder SI-gruppen källorna extern impuls, intern impuls eller impuls från annan myndighet. Indikatorer I SI-gruppens uppdrag ingår att redovisa och analysera tre generella indikatorer som sammanfattar omfattningen av felaktiga utbetalningar. Dessa är: felaktig utbetalning, upptäckta fel i förhållande till bedömd omfattning (volym i kronor) 19

20 återkrav i förhållande till totalt utbetalt belopp (volym i kronor) brottsanmälningar i förhållande till totalt utbetalt belopp (volym i kronor) Den första av dessa indikatorer är i praktiken ett mått på mörkertalet, dvs. den andel som inte upptäcks, och är av stor vikt i detta sammanhang. Måttens relevans för ekonomiskt bistånd De av SI-gruppen föreslagna mått som definierats ovan är i stort sett möjliga att använda för ekonomiskt bistånd. Måttet upptäckt felaktig utbetalning har dock inskränkningen att det generellt sett inte är möjligt att justera en felaktig utbetalning genom kvittning. Orsaken är att den bidragssökande alltid måste ha försörjning som uppnår skälig levnadsnivå. Ett generellt problem med de föreslagna måtten är däremot huruvida de registreras på ett likartat sätt av samtliga kommuner. De gemensamma definitionerna måste vara enkla att hantera och förstå annars blir kvaliteten i insamlingen lidande. Om det anses nödvändigt måste dessa definierade mått klarare och entydigare definieras för att måtten ska kunna anpassas till ekonomiskt bistånd. För att kunna samla in uppgifter om felaktiga utbetalningar krävs att kommunernas handläggning och dokumentation görs på ett likartat sätt oavsett handläggare, kommun eller tidpunkt. På så sätt möjliggörs en enhetlig mätning. Idag finns inga enhetliga rutiner på området. Utredningarnas omfattning och djup kan därför påverkas av en rad faktorer så som t.ex. felets storlek och omfattning, brottsmisstanke, kommunens policy, övrig arbetsbörda och prioritering mm. Huruvida en utredning avser en eller flera felaktiga utbetalningar varierar också. Om dokumentationen görs direkt i ett datorsystem, i den ordinarie akten, som en särskild utredning eller på annat sätt är i praktiken ovidkommande. Det viktiga är att kommunen kan leverera de önskade uppgifterna. 20

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014

Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (10) Försäkringskassans kontrollutredningar - Andra tertialen 2014 Inledning En av Försäkringskassans grundläggande uppgifter är att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs

Läs mer

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan

Bidragsbrott. Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bakgrund Bidragsbrott Kriterier som uppställs i lagstiftningen samt förutsättningar och former för polisanmälan Bidragsbrottslagen (2007:612) trädde i kraft den 1 augusti 2007. Syftet med lagen är att

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (9) Försäkringskassans kontrollutredningar uppföljning av första kvartalet 2011 Inledning Välfärdssystemen finansieras solidariskt med skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten

Läs mer

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd

Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från Arbetsförmedlingen i ett ärende om ekonomiskt bistånd Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL, Förvaltningschefer Nr 8/2013 Juni 2013 Förutsättningar för samtycke från enskilda när socialnämnden behöver uppgifter från

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Du är välkommen Till Datum.Kl Om du får förhinder ring återbud, tfn 0144-350 03 eller skicka e-post till ifo@odeshog.se Postadress Besöksadress Ödeshögs kommun Storgatan

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Sammanfattning Delegationen mot felaktiga utbetalningar inrättades hösten 2005. Syftet med delegationen har varit att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. I arbetet har deltagit

Läs mer

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Social omsorg Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-05-31 Handläggare Hillevi Andersson Telefon: 08-508 22 329 Till Hägerstens-Liljeholmens stadsdelsnämnd 2017-06-15

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun

Ekonomiskt bistånd. Information från Tranås kommun Ekonomiskt bistånd Information från Tranås kommun Vem har rätt till ekonomiskt bistånd? Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31

Kommittédirektiv. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Dir. 2013:31 Kommittédirektiv Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten Dir. 2013:31 Beslut vid regeringssammanträde den 14 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska

Läs mer

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3)

Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) REMISSYTTRANDE 1(5) Datum Diarienummer 20110-09-28 2011-113 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3) (diarienummer S2011/942/SF) Sammanfattning ISF konstaterar

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning

Läs mer

Kommittédirektiv. Bidragsspärr. Dir. 2007:176. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007.

Kommittédirektiv. Bidragsspärr. Dir. 2007:176. Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007. Kommittédirektiv Bidragsspärr Dir. 2007:176 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2007. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska överväga om det är lämpligt att införa en ny konsekvens

Läs mer

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier

Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier SEFI-rådets anmälningspolicy Februari 2011 Datum Sida 2011-02-17 1 (3) Ert datum Dnr Anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd Information om försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd www.norrtalje.se SOCIALKONTORET 2 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt kan ha rätt till bistånd av

Läs mer

Försörjningsstöd Socialbidrag

Försörjningsstöd Socialbidrag Försörjningsstöd Socialbidrag Vem har rätt till försörjningsstöd? Alla som vistas i kommunen har rätt till försörjningsstöd, om de själva inte kan försörja sig eller tillgodose sina behov på annat sätt.

Läs mer

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning

Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning 2 (6) Resultat av genomförda kontroller inom tillfällig föräldrapenning I regleringsbrevet till

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd

Arbetslöshetskassorna som administratör av aktivitetsstöd 2012-02-21 registrator@finance.ministry.se registrator@employment.ministry.se Skrivelse med anledning av slutrapport Samverkansuppdrag om utveckling av metoder för redovisning av resultat av arbetet mot

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen. Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Vad kostar felen? Omfattning av felaktiga utbetalningar från trygghetssystemen Rapport 7 Delegationen mot felaktiga utbetalningar November 2007 En helhetsbedömning har eftersträvats Delegationen mot felaktiga

Läs mer

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK

Bilaga 2. Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Bilaga 2 Erbjudande om fortsatt användning av nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd - SSBTEK Syftet med nationell digital tjänst för ekonomiskt bistånd Effektivisera handläggarnas arbete med

Läs mer

Utökat elektroniskt informationsutbyte

Utökat elektroniskt informationsutbyte 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Utökat elektroniskt informationsutbyte Uppdraget Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det

Läs mer

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm

Övrigt försörjningsstöd som kan ansökas om och som inte ingår i riksnorm Rätt till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Beslutet innebär alltid en bedömning. Försörjningsstödet omfattar det mest grundläggande behoven som mat, boende kostnader, kläder, sjukvårds- och läkemedelskostnader,

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD

INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD INFORMATION OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp

Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Rätt utbetalning till Rätt person vid Rätt tillfälle med Rätt belopp Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00. Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Information om försörjningsstöd

Information om försörjningsstöd Information om försörjningsstöd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för

Läs mer

2006:4. Kontroll av skenseparationer ISSN

2006:4. Kontroll av skenseparationer ISSN 2006:4 Kontroll av skenseparationer ISSN 1653-3259 Redovisar 2006:4 Bakgrund och syfte För tilltron till socialförsäkringen är det viktigt att skydda försäkringar och bidrag mot fusk. Riksdagen och regeringen

Läs mer

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m.

Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. Riktlinjer för Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB) familjehem m.m. 1(8) Innehåll 1 Definitioner... 3 1.1 Hem för vård eller boende (HVB)... 3 1.2 Familjehem... 3 1.3

Läs mer

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2008:74) Remiss från Finansdepartementet

Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2008:74) Remiss från Finansdepartementet PM 2008: RI (Dnr 001-1995/2008) Rätt och riktigt. Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2008:74) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28)

f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) f9i9l LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (28) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2015-11-12 Bos 208 Dnr KS 264/2015 Digital tjänst för ekonomiskt bistånd, Sammansatt

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013

Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar 2013 Inledning I rapporten beskrivs vårt arbete för att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och för att motverka bidragsbrott.

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 2013-02-13 1(9) Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd BILD Ekonomiskt bistånd Socialnämnden Laholms kommun Besöksadress: Lantmannagatan 3 Öppettider reception: måndag-onsdag 10-16, torsdag 10-17 och fredag 10-15. Lunchstängt

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar

Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen. Vägledning från FUT-delegationen. Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen Vägledning från FUT-delegationen Rapport 4 mars 2007 Delegationen mot felaktiga utbetalningar Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen vägledning

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning

Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning REMISSYTTRANDE 1 (7) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet (SOU 2009:6) Återkrav inom välfärdssystemen förslag till lagstiftning Finansdepartementets diarienummer Fi2009/1049.

Läs mer

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN

RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN RAPPORT FRÅN KONSULTUPPDRAG VID ARBETE OCH FÖRSÖRJNING VÄRMDÖ KOMMUN 2014-11-10 Anne-Maj Tilling UPPDRAGET - Gå igenom samtliga beslut om ekonomiskt bistånd. - Återkoppla till respektive handläggare. -

Läs mer

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113

Samordningsnummer till asylsökande, Skatteverkets promemoria , Dnr /113 YTTRANDE Vårt ärendenr: 2016-07-01 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsmarknadssektionen Mia Hemmestad Finansdepartementet, Skatte- och tullavdelningen 10333 STOCKHOLM Samordningsnummer till asylsökande,

Läs mer

Pernilla Krusberg. Avdelningen för juridik. Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande Ny bidragsbrottslag

Pernilla Krusberg. Avdelningen för juridik. Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande Ny bidragsbrottslag Cirkulärnr: 07:28 Diarienr: 07/1891 Handläggare: Avdelning: Pernilla Krusberg Datum: Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Stadsdels- eller kommundelsnämnden Socialnämnden eller motsvarande

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-23 1(9) Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande?

Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? PM 2017-08-30 Vårt dnr: 1 (6) Avdelningen för juridik Mia Hemmestad Vem ansvarar för att ge bistånd i form av hemtjänst till asylsökande? Allmänt om ansvaret för sociala insatser Migrationsverket ansvarar

Läs mer

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken. Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Ränta och dröjsmålsränta vid återbetalning av sjukersättning enligt 37 kap. socialförsäkringsbalken Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Ulf Kristersson

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2013-02-14 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Överenskommelse om myndighetssamverkan

Överenskommelse om myndighetssamverkan Överenskommelse om myndighetssamverkan för effektiv informationsförsörjning inom området för ekonomiskt bistånd 2 1. PARTER Denna överenskommelse om myndighetssamverkan har ingåtts mellan de uppgiftslämnande

Läs mer

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng

Remisspromemoria om förslag till ändring i socialtjänstlagen (2001:453) avseende avskaffande av bestämmelserna om fritidspeng Promemoria 2015-05-13 Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Kansliråd Karin Stillerud Telefon 08 405 34 17 Mobil 072 530 59 04 Telefax 08 10 36 33 E-post karin.stillerud@regeringskansliet.se

Läs mer

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta?

70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? 70 miljoner i särskild avgift (böter) till vilken nytta? Reflektioner över ej verkställda beslut inom socialtjänsten. Johan Brisfjord, Inspektionen för vård och omsorg Problemet med ej verkställda beslut

Läs mer

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten

Kostnadsmått Öppna jämförelser av socialtjänsten Kostnadsmått 2012 Öppna jämförelser av socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan

Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Juridisk vägledning Reviderad november 2012 Mer om Förvaltningslagens regler om handläggning i skolan Förvaltningslagens bestämmelser gäller för skolor med offentlig huvudman. Förvaltningslagens bestämmelser

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013

Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Öppna jämförelser Ekonomiskt bistånd 2013 resultat för Tjörns kommun inrapporterat 2012-2013 Om öppna jämförelser ekonomiskt bistånd Öppna jämförelser kring ekonomiskt bistånd har gjorts sedan 2011, detta

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt.

De som gör så gôtt de kan, å ändå inte har en skälig levnadsnivå har rätt till bistånd om det inte går att ordna på nå t annat sätt. Ärende ur verkligheten berättade att hon helt plötsligt fick veta att hon inte längre skulle få ersättning från Fk, att hon fått låna pengar av sin pappa för att klara sig och att hon nu sökte ekonomiskt

Läs mer

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd

Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Vägledning för registrering av försörjningshinder och ändamål med utbetalat ekonomiskt bistånd Syftet med utökningen av statistiken är att fortlöpande och systematiskt kunna följa hur problem och behov

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun

Information om ekonomiskt bistånd. - i Hofors kommun Information om ekonomiskt bistånd - i Hofors kommun Hofors kommun 2009 Rätten till bistånd I 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (SoL) regleras den enskildes rätt till bistånd. Ekonomiskt bistånd är inkomst- och

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2015-01-18 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

1 4 *03-04 0 00 1 3 *

1 4 *03-04 0 00 1 3 * Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1312-1605 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4 *03-04 0 00 1 3 * Yttrande över delbetänkandet Pensionärers och förtroendevaldas

Läs mer

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

HFD 2013 ref 64. Lagrum: 23 förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd HFD 2013 ref 64 Fråga om särskilda skäl för eftergift vid s.k. strikt återbetalningsskyldighet då den felaktiga utbetalningen har orsakats av myndighet och mottagaren varit i god tro. Lagrum: 23 förordningen

Läs mer

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010

AKTUELL LAGSTIFTNING. Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 AKTUELL LAGSTIFTNING Baskurs Missbruks- och beroendefrågor den 26 november 2010 Berörda lagar en översikt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) HSL Socialtjänstlagen (2001:453), SoL Lagen (1988:870) om

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 08:51 Diarienr: 08/2104 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2008-06-19 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommunstyrelsen Nämnd med ansvar för barnomsorg Pactamedlemmar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av

Ansökan om Försörjningsstöd/ Övrigt Ekonomiskt Bistånd. Legitimationskontroll Utförd av Behov av tolk Språk Försörjningsstöd enligt riksnorm och skäliga kostnader Tidsperiod Övrigt ekonomiskt bistånd Ange vad Uppgifter som styrker inkomster och utgifter Tag med: Inkomstspecification, senaste

Läs mer

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 2015-01-20 1(8) Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring

HFD 2015 ref 10. Lagrum: 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring HFD 2015 ref 10 Sjukersättning som betalats ut innan Försäkringskassan beslutat att de särskilda reglerna om steglös avräkning ska tillämpas ska inte behandlas som preliminär sjukersättning och kan därmed

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 maj 2017 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 24 maj 2016 i mål nr

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Barnbidrag 2012 SO0213

Barnbidrag 2012 SO0213 2013-03-18 1(8) Barnbidrag 2012 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet.

HFD 2013 ref 63. Arbetslöshetskassan bestred bifall till överklagandet. HFD 2013 ref 63 Synnerliga skäl har ansetts föreligga för att godta kassakort som lämnats in efter utgången av niomånadersfristen i 47 a lagen om arbetslöshetsersättning. Lagrum: 47 a lagen (1997:238)

Läs mer

Lag (2001:99) om den officiella statistiken

Lag (2001:99) om den officiella statistiken SFS nr: 2001:99 Departement/myndighet: Finansdepartementet MSS Utfärdad: 2001-03-15 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:945 Tillämpningsområde m.m. 1 Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik. Regeringen

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18. Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-06-18 Närvarande: F.d. justitierådet Dag Victor samt justitieråden Lennart Hamberg och Per Virdesten. Förtydliganden av bestämmelser för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2015-01-26 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Assistansersättning 2012 SF0209

Assistansersättning 2012 SF0209 Försäkringsutveckling/Enheten för statistisk analys 2013-03-13 1(9) Assistansersättning 2012 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C

Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning, lista C SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-11 SN-2015/2815.111 1 (2) HANDLÄGGARE Lina Albrektsson Lina.Albrektsson@huddinge.se Socialnämnden Ändringar och tillägg i socialnämndens delegationsordning,

Läs mer

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning

Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Datum Diarienr 2014-03-18 195-2014 Centrala studiestödsnämnden - CSN 851 82 Sundsvall Samrådsyttrande om fördelning av personuppgiftsansvar E-delegationsprojektet Effektiv informationsförsörjning Bakgrund

Läs mer

Föräldraförsäkring 2012 SF0101

Föräldraförsäkring 2012 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2013-01-24 1(8) Föräldraförsäkring 2012 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 Avd. för analys och prognos/vo Statistisk analys 2014-01-16 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer