UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN"

Transkript

1 UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

2 Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären alldeles i onödan. Så mycket skulle man nämligen kunna spara genom att byta ut föråldrade armaturer och lysrör till modern och energisnål belysning. Besparingen motsvarar årligen koldioxidutsläppen från allt inrikesflyg i Sverige under tre år. Eller en femtedel av de klimatmål som regeringen aviserat för år Räknar man besparingspotentialen i kronor blir resultatet lika hisnande. Energimyndighetens kartläggningar visar att Sveriges skolor skulle kunna spara 350 miljoner kronor varje år på bättre belysning. Det motsvarar mer än lärartjänster. För sjukvården motsvarar besparingspotentialen lönekostnaden för 600 sjuksköterskor eller höftledsoperationer. Men varför är då så många gamla energislösande anläggningar fortfarande i drift? Finns det någon hake? Ja, det visar vår färska intervjuundersökning bland energiansvariga på landets kommuner klart och tydligt. Haken är brist på kunskap. Alldeles för få kommuner är idag medvetna om vilka fantastiska vinster som kan uppnås med energieffektiv belysning och automatiska styrsystem för dagsljus och närvaro. Men det finns också lysande undantag. Ribroskolan i Fagersta och Sundsvalls sjukhus är exempel där man genom att utnyttja dagens teknik kunnat sänka förbrukningen med över 70 procent. Vår undersökning visar dessutom att de kommuner som jobbar aktivt med belysningsfrågan också är de som förbrukar minst energi, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Ju högre grad av medvetenhet, desto lägre blir kostnaden för skattebetalarna. Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor och belysningsarmaturer. Vi hoppas med denna rapport att bidra till att placera belysningsfrågan på dagordningen när det gäller att spara såväl pengar som miljö. Kunskapsbehovet är enormt! MAGNUS FRANTZELL Vd Belysningsbranschen 7 UPPLYS SVERIGE 2 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 3

3 En lönsam klimaträddare Investeringar i belysningsteknik är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska koldioxidutsläppen, visar en studie från McKinsey 2007, då kostnaden snabbt uppvägs av minskad energiförbrukning. En investering i ny belysningsteknik återbetalar sig i regel snabbt. Sveriges kommuner, stat och företag konsumerar årligen 10 TWh el till belysning. Med moderna belysningssystem skulle man kunna minska den totala förbrukningen med mer än 40 procent. Det motsvarar nära 2 miljoner ton koldioxid eller flygningar mellan Stockholm och Malmö. Sverige väntar på grönt ljus Ny belysning kan spara två miljoner ton koldioxid Dagens belysningssystem drar bara en femtedel så mycket energi som för bara år sedan. Förklaringen är att det under mitten av 1990-talet skedde ett flertal tekniksprång inom belysningsområdet som innebär stora möjligheter att spara energi. År 1995 introducerades energieffektiva T5-lysrörsarmaturer, vilket i ett slag innebar en 40 procentig energibesparing. Nya reflektormaterial i armaturerna, dimbara system med dagsljusavkänning och närvarostyrning innebär ytterligare 40 procent besparing. Sammantaget kan man ofta spara upp till 80 procent energi jämfört med gamla system! Regeringen har aviserat sin ambition att EU bör minska sina koldioxidutsläpp med minst 30 procent fram till år 2020, räknat från basåret Om Sverige tar sig an samma utmaning skulle det innebära att utsläppen måste minska med 15 miljoner ton. Byte av belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå detta mål. Utbytestakten för belysning är emellertid låg, cirka 3 procent per år. Det innebär att det tar 33 år att byta ut all gammal belysning. Från 1995 har inte ens 40 procent av belysningsanläggningarna bytts ut och det tar ytterligare 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Sju av tio skolor har föråldrad belysning Möjligheterna att minska elanvändningen genom byte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att mer än 46 procent av kontoren och hela 72 procent av landets skolor och sjukhus har föråldrade belysningssystem. När man omvandlar besparingspotentialen i rena kronor blir effekterna hisnande. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor. Det motsvarar förskolelärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år. 4 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 5 Foto: Ulf Celander

4 25% av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Teknikutveckling på ljuskällor 100% -42% DIMBARA SYSTEM DAGSLJUSAVKÄNNING NÄRVAROSTYRNING -71% -82% Gamla armaturer, T8 (med T8 lysrör=diameter 26 mm och konventionella driftdon) Moderna armaturer, T5 (sk T5-teknik med högfrekvensdrift och 16 millimeters-lysrör) Moderna armaturer, T5 med dimfunktion och dagsljusavkänning Moderna armaturer, T5 med dimfunktion, dagsljusavkänning och närvarostyrning Ljuskällor utvecklas hela tiden och ger mer ljus (lumen) per watt. Mest effektiva är de ljuskällor som används för gatu- och vägbelysning, så kallade högtrycksnatriumlampor. För kontor, skolor och sjukhus är T5-lysrören mest effektiva. LED-belysning (lysdioder), utvecklas snabbt och anses inom 5-6 år att kunna utmana lysrören i energieffektivitet. Möjlig besparing med bibehållen eller förbättrad belysningsgrad Foto: Åke E:son Lindman Kontor, skolor & sjukhus Nuvarande förbrukning (TWh) Sparpotential (TWh) Sparpotential (%) Minskning CO 2 (miljoner ton) 5,5 2,5 45 1,1 Industri 3 1,3 43 0,5 Vägbelysning 1,5 0,4 27 0,2 Hushåll 3,6 1,7 47 0,7 Totalt 13,7 5,9 43 2,5 Besparingen motsvarar en femtedel av de aviserade klimatmålen år 2020 nya lärare skulle kunna anställas om Sveriges skolor bytte belysning. Så har vi räknat: För att översätta besparad energi (TWh) till utsläpp av CO 2 har vi utgått från hur mycket CO 2 som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 25 medlemsländer (0,424 Mton CO 2 per TWh). Vi antar därmed att Sverige på marginalen importerar el från våra grannländer. Kontor, skolor & sjukhus: Enligt Energimyndighetens studie är cirka hälften av all belysning föråldrad, här kan man enkelt spara 50 % genom utbyte till moderna armaturer med så kallad T5-teknik. Kontoren har dessutom 12 % glödlampor som kan ersättas av lågenergilampor och spara 80 %. Styrning ger ytterligare 10 %. Totalt innebär det en besparing på 2,5 TWh. Industri: Även här finns hög andel föråldrad belysning som kan ersättas med modern armatur. Besparingspotential 43 %, vilket ger 1,3 TWh. Vägbelysning: 50 % av vägbelysningen har föråldrad teknik, kan ersättas med modern och spara 0,4 TWh. Hushåll: Om vi byter ut 80 % av de 80 miljoner glödlampor med medeleffekt 40W som vi använder varje år till lågenergilampor så sparar vi 80 %, motsvarande 1,7 TWh. 90% av all miljöpåverkan från belysning kommer från energiförbrukningen. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast 10 procent. Foto: Åke E:son Lindman

5 Belysning hamnar långt ner på listan när vi frågar ansvariga kommunchefer om vilka åtgärder de genomför för att minska energiförbrukningen. Bara fyra av tio uppger spontant att man arbetar aktivt med belysningsfrågor. I dessa kommuner är energiförbrukningen också generellt lägre visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Va? Det kan nog ingen svara på... Vi står oss bra när det gäller energiförbrukning för vi har hög medvetenhet i kommunen Miljöchef i högförbrukande kommun Våra energimål är formulerade i energiplanen. Jag kan inte säga att den är så styrande i kommunen som vi skulle vilja. Vi jobbar på att förbättra detta. Miljöstrateg i svensk kommun Teknisk chef i svensk kommun på frågan om hur stor del av elkonsumtionen som går åt till belysning. Alla svenska kommuner har idag en övergripande miljöpolicy eller klimatstrategi med uttalade mål att sänka energiförbrukningen. Sex av tio intervjuade kommunchefer (58 procent) anser även att de står sig lika bra eller bättre när det gäller förbrukningen i jämförelse med andra kommuner. Medvetandet om hur stor den egna energiförbrukningen faktisk är, är dock låg. Tre av fyra (74 procent) svarar att de inte vet hur mycket el-energi som förbrukas i kommunen. 20 procent anser sig veta, men endast två intervjuade uppgav en siffra som stämmer överens med SCB:s siffror. Lägre förbrukning i kommuner med modern belysning De flesta (76 procent) uppger att de genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen den senaste tiden. Av dessa svarar majoriteten att det främst rör sig om fjärrvärme, pellets och byte av oljepannor. Endast fyra av tio (43 procent) inkluderar belysning i detta arbete. En jämförelse med siffror från Statistiska Centralbyrån visar att denna grupp tenderar att använda mindre el-energi. Bland de lågförbrukande kommunerna är det 73 procent som uppger att de aktivt arbetar med belysningsfrågor. Motsvarande siffra bland de högförbrukande kommunerna är 63 procent. Begränsar man frågan till det egna kommunhuset blir skillnaden ännu större. 68 procent av de lågförbrukande kommunerna har gjort något åt belysningen i kommunhuset under de senaste fem åren, mot bara 15 procent av de högförbrukande. Nio av tio i undersökningen har ingen aning om hur stor del av elförbrukningen i kommunen som går åt till belysning. Endast två kommuner angav ett svar som stämmer överens med Energimyndighetens generella beräkningar, dvs cirka 30 procent. En bortglömd fråga i klimatdebatten Trots att ny belysning ensamt skulle kunna uppfylla en femtedel av den minskning av koldioxidutsläppen regeringen aviserat år 2020 svarar bara 26 procent att belysning diskuterats ur ett klimatperpektiv. Sex av tio svarar direkt nej på frågan om belysning diskuterats ur ett klimat- och miljöperspektiv. Fakta om undersökningen: Intervjuerna genomfördes: juni 2008 Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer Intervjuserien genomfördes av United Minds 53 kommuner har intervjuats. Främst har det rört sig om miljöchefer, teknisk chef förvaltningschef. Intervjuerna har genomförts så att vi tagit in ett svar från kommunen men det kan ha inneburit att flera personer har svarat för att kunna ge alla svar. Kommunerna har valts ut så att de ger en spridning över landet och i storlek. Kommunerna har även valts ut för att ge en spridning mellan kommuner som har hög, medel och låg förbrukning av el. Förbrukningen av el är enligt SCB statistik på elförbrukning i Sveriges kommuner. 8 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 9 Foto: Getty Images

6 Energibalans (MWh) efter region, kategori, energibärare och tid Hur stor är elförbrukningen i din kommun? Statistiska Centralbyråns siffror för elanvändningen i offentlig verksamhet baserar sig på undersökningen Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik och används som underlag till kommunal energiplanering, miljömålsuppfyllning och klimatstrategiarbete. Siffrorna pekar på stora skillnader mellan landets kommuner, El-energi Folkmängd el/ind Lerum , Åstorp , Övertorneå , Partille , Strängnäs , Knivsta , Burlöv , Torsås , Salem , Bromölla , Kävlinge , Ale , Nykvarn , Kungsbacka , Mönsterås , Öckerö , Sundbyberg , Vaggeryd , Emmaboda , Haninge , Värmdö , Lomma , Hultsfred , Båstad , Oxelösund , Norberg , Fagersta , Lilla Edet , Olofström , Trelleborg , Svedala , Staffanstorp , Falkenberg , Åtvidaberg , Vellinge , Härryda , Vallentuna , Skurup , vilket delvis kan förklaras med att offentlig verksamhet av SCB är definierad till att omfatta även sjukvård samt forskningsverksamhet. Men siffrorna ger också en indikation på att standarden på belysningen varierar stort mellan landets kommuner. El-energi Folkmängd el/ind Helsingborg , Norrköping , Perstorp , Ljusdal , Malmö , Umeå , Bollebygd , Sollentuna , Hjo , Mellerud , Höör , Ulricehamn , Huddinge , Höganäs , Orust , Mariestad , Nybro , Vårgårda , Älmhult , Essunga , Sjöbo , Grästorp , Markaryd , Bjuv , Heby , Hofors , Växjö , Nora , Laholm , Osby , Ydre , Karlshamn , Kungsör , Alvesta , Smedjebacken , Eskilstuna , Örkelljunga , Söderköping , UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 11

7 El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind Hylte , Gnesta , Södertälje , Kungälv , Landskrona , Borlänge , Ludvika , Aneby , Sandviken , Vimmerby , Ljungby , Tomelilla , Färgelanda , Mörbylånga , Habo , Göteborg , Götene , Tanum , Mark , Gävle , Malå , Uppsala , Tibro , Tranås , Bengtsfors , Svalöv , Tjörn , Valdemarsvik , Sävsjö , Katrineholm , Sölvesborg , Varberg , Stenungsund , Boxholm , Mjölby , Lindesberg , Tidaholm , Hässleholm , Uppvidinge , Finspång , Trollhättan , Hörby , Skellefteå , Borgholm , Falköping , Köping , Ystad , Strömstad , Ängelholm , Linköping , Robertsfors , Kinda , Tierp , Tingsryd , Vänersborg , Tyresö , Surahammar , Upplands Väsby , Borås , Skara , Munkedal , Kalmar , Jönköping , Västervik , Lessebo , Kristianstad , Vetlanda , Simrishamn , Tranemo , Österåker , Askersund , Eslöv , Lidköping , Älvkarleby , Flen , Halmstad , Svenljunga , Nordmaling , Arboga , Örebro , Norrtälje , Åmål , Nässjö , Vingåker , Hedemora , Karlskrona , Piteå , Högsby , Leksand , Avesta , Alingsås , Uddevalla , Lycksele , Hallsberg , Haparanda , Värnamo , Säter , Örnsköldsvik , Västerås , Ronneby , Enköping , Sala , Mullsjö , Vännäs , Kumla , Falun , Hallstahammar , Motala , Lysekil , Vadstena , Bjurholm , Härnösand , Timrå , Östhammar , Trosa , Orsa , Sundsvall , Vindeln , Krokom , Solna , Nyköping , Håbo , Danderyd , Mora , Skövde , Sigtuna , Sotenäs , Pajala , Kalix , Dals-Ed , Gislaved , Nynäshamn , Järfälla , Mölndal , Klippan , Eksjö , Sorsele , Kramfors , Skinnskatteberg , Gnosjö , Ekerö , Rättvik , Norsjö , Älvsbyn , Strömsund , Ödeshög , Vilhelmina , Överkalix , Berg , Åsele , Gällivare , Luleå , Vaxholm , Sollefteå , Upplands-Bro , Arvidsjaur , Lund , Malung , Kiruna , Dorotea , Boden , Arjeplog , Jokkmokk , Storuman , Åre , Samtliga Sveriges kommuner ingår inte i statistiken från SCB. För kommuner med mindre än tre elleverantörer är energiförbrukningen sekretessbelagd. 12 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 13

8 Miljöbov eller lysande undantag? Så undersöker du din belysning Medvetenheten om de ekonomiska och miljömässiga vinster som modern belysning medför skiftar stort bland landets kommuner. Ett enkelt sett att kolla hur det står till med kunskaperna och ambitionerna är att se om belysningen nämns i kommunens miljöpolicy eller klimatstrategi, och om det finns en plan för byte till moderna och energieffektiva alternativ. Här följer en checklista för att undersöka standarden i respektive verksamhets belysningsanläggningar. Belysning saknas i energideklarationerna I de energideklarationer som fastighetsägare åläggs att göra, och som ska fungera fullt ut från och med 2009, ingår ej belysning. Istället räknas belysning till verksamhets-el som hyresgästerna själva betalar för. - Denna uppdelning motverkar syftet med energideklarationerna, att åskådliggöra energiåtgång och visa på besparingsmöjligheterna. Detta är något vi önskar att regering och riksdag försöker göra något åt speciellt mot bakgrund av att belysningen i kontor, skolor och sjukhus och liknande lokaler står för procent av elanvändningen, säger Magnus Frantzell, vd på Belysningsbranschen. Danmark, Holland, Frankrike, Tyskland och England har däremot med belysningen i energideklarationerna. I Danmark har man sedan 2006 nya regler i bygglagstiftningen. Vid nybyggnation har de delat in fastigheterna i två grupper. Boende, hotell, etc. ska hålla en energiförbrukning på max 70 KWh/år/m 2. Där ingår värme och ventilation men inte belysning. Den andra gruppen är kontor, skolor, etc. Där ska energiförbrukningen vara max 90 KWh/år/m 2. I denna grupp räknas belysningen in. Detta är hårda krav som medför att minimering av energibehov är nödvändig för att hålla den givna energiramen. Bedömningen är till exempel att intelligent ljusstyrning är nödvändig för att klara energiramen. Utöver detta har man beslutat att identifierade kostnadseffektiva förbättringsprojekt ska genomföras inom fem år. Samma sak kommer att införas för kommunala byggnader. 25% av den totala elkonsumtionen utgörs vanligen av energi till belysning. 1) Är anläggningen äldre än 10 år? Belysningsanläggningar byggda före 1995 har äldre teknik och drar ofta 80 procent mer energi än dagens teknik. Foto: Åke E:son Lindman 2) Vilken typ av lysrör används? Gamla T8-lysrörsarmaturer (26 mm) drar mer än dubbelt så mycket el som modern T5 teknik (15 mm). En tumregel är därför att kolla tjockleken. Äldre armaturer har också oftast fler än två lysrör. 3) Har armaturerna reflektorer? Nya armaturer reflekterar ljuset så att mer ljus hamnar där man vill ha det och inte stannar i armaturen. 4) Släcks ljuset automatisk när man lämnar rummet? Närvarostyrning kan minska förbrukningen med cirka 25 procent. 5) Sjunker ljusnivån automatisk när dagsljuset ökar? Dagsljusavkänning kan minska förbrukningen med ytterligare cirka 25 procent. Foto: Åke E:son Lindman Stöd till energieffektivisering försvinner vid årsskiftet Under 2008 finns fortfarande möjligheten att få bidrag genom respektive länsstyrelse för energieffektivisering i offentliga lokaler. Stödet, som uppgår till 30 procent av kostnaden upp till 10 miljoner kronor per byggnad, kan bland annat ges till installation av bättre belysningssystem. Boverket har mer information om investeringsstödet där det idag finns 782 miljoner kronor som ännu inte betalats ut. 14 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 15

9 Tuffare krav på energisnål belysning En ny lag om ekodesign av energianvändande produkter infördes den 1 maj Lagen innebär att tillverkare av belysning måste ta hänsyn till energiförbrukning och andra miljöfaktorer redan när produkten formges. Direktivet gäller alla energianvändande produkter utom transportmedel och täcker alla energikällor. Både tillverkare och importörer påverkas av direktivet. Hittills har tre belysningskategorier diskuterats under våren: gatubelysning, kontor och hembelysning. Inga produktkrav har dock ännu fastställts, de nya reglerna för gatubelysning och kontor fattas under hösten och för hembelysning i början av nästa år. Inom belysningsbranschen är man mycket positiv till de nya tuffare kraven. Sverige ligger i framkant och våra tillverkare och importörer lever upp till de flesta av kraven redan idag. Förbuden mot energiineffektiva produkter behövs för att det inte ska komma in sämre produkter på marknaden, säger Magnus Frantzell, vd på Belysningsbranschen. Direktivet handlar inte bara om energiaspekter utan om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av den kasserade produkten. Magnus Frantzell ser dock gärna att lagstiftarna går ett steg längre när det gäller belysning. Fokus har hittills legat på enskilda ljuskällor och förslagen omfattar i första hand att fasa ut glödlampor. Men verklig energibesparing åstadkoms först när man tittar på belysningen som helhet med moderna lysrör, reflekterande armaturer och olika typer av styrsystem. Fakta om EuP Foto: Åke E:son Lindman Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign (eller EuP, Energy Using Products) antogs av EU i juli Direktivet omfattar produkter som är energianvändande på ett eller annat sätt. Arbetet med att ta fram de särskilda kraven som olika produkter måste uppfylla inleddes 2007 och fortsätter i år. Kommissionen går igenom produkt för produkt och skickar ut sina förslag på produktkrav på remiss till alla medlemsländer. Energimyndigheten representerar Sverige i denna process. 72% av landets skolor har föråldrade belysningssystem. 16 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 17 Foto: Ulf Celander

10 Slöseriet i siffror 80% mindre energi drar dagens belysningssystem än de för bara år sedan. Inom Energimyndigheten pågår ett långsiktigt arbete med att kartlägga energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Syftet är att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden, till exempel belysning, ventilation och datorer. Resultatet hittills visar att kontor, skolor och vårdlokaler skulle kunna spara cirka 5,5 TWh per år genom bättre belysningsteknik. Kunskapen om hur mycket el och övrig energi som används i lokaler och till vad den används behövs också för att kunna göra prognoser för framtida elanvändning och för att bedöma potentialen för energieffektivisering. Kunskapen om besparingspotentialen vad gäller belysning är nästintill obefintlig, säger Egil Öfverholm ansvarig för de kartläggningar som Energimyndigheten under den senaste treårsperioden utfört på kontor, skolor och sjukhus. Energimyndighetens kartläggningar baseras på fysiska besiktningar av lokalernas armaturer och lysrör samt intervjuer med personalen och lokalansvariga. Egil Öfverholm menar att många inte kan skilja på gamla T8-armaturer med konventionella don och moderna T5-lysrör med HF-don. Medvetenheten är också liten om vilka vinster som kan göras med närvarostyrning och dagsljusavkänning. Svenska företag kan spara 5,5 TWh per år på ny belysning. Det motsvarar vad villor använder i hushållsel, varmvatten och uppvärmning under ett år. Det är skrämmande hur många lampor som står och brinner dygnet runt. Ett problem som enkelt skulle kunna lösas med närvarostyrning och dagsljusavkänning eller att lamporna i en korridor tänds sektionsvis, förklarar Egil Öfverholm. 18 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 19 Foto: Åke E:son Lindman

11 Skolor En fjärdedel av Sveriges skolors energiförbrukning går till belysning. 72 procent av skolorna har gammal belysning och om den skulle bytas ut skulle totalt 346,8 miljoner kronor kunna sparas. Det motsvarar förskolelärare, 929 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år. av kostanden för belysning utgörs av elkostnaden. 25 procent av elen i landets skolor används för belysning så här fördelas den på olika typer av belysningssystem Risbroskolan i Fagersta sänkte förbrukningen med 73 procent Risbroskolan är ett utmärkt exempel på hur energieffektiv modern belysning är. När skolbyggnaden från 70-talet renoverades 2006 bytte man ut delar av den ursprungliga, och nu ålderdomliga, belysningen i klassrummen. Den nya moderna belysningen tillsammans med ett styrsystem som styr belysningen efter närvaro och dagsljus sparar hela 73 procent energi. Den nya belysningen innebär dessutom mer och bättre ljus i rummet, en rymligare känsla och mindre blänk på bänkarna. 59% Ålderdomliga belysningssystem Studien visar tydligt hur man genom enkla åtgärder kan spara pengar och lägga dem på skolans verksamhet samtidigt som man gör miljön en tjänst. Vi har också sett i studier att det lugnare ljus som moderna lysrör avger gör det lättare för eleverna att koncentrera sig, säger Egil Öfverholm på Energimyndigheten. 14% Armaturer med T8-lysrör och HF-don 11% Glödlampor 7% Moderna T5-armaturer 5% Lågenergilampa 3% Annat 1% Halogenlampor 929 grundskolelärartjänster kan man få genom att byta belysning. Foto: Kenneth Sundh Sundsvalls sjukhus minskade elförbrukningen med två tredjedelar Vid sjukhuset i Sundsvall har man genomfört investeringar på 30 miljoner kronor till ny effektiv belysning. Statliga bidrag står för 30 procent av kostnaden. Hittills har man bytt ut äldre armaturer mot el-effektiva modeller, samt installerat närvarooch behovsstyrning. Där man gått över till energisparande teknik har elförbrukningen minskat med två tredjedelar, från 7,5 GWh/år till 2,5 GWh/år Genom energieffektivisering har vi fått miljöfördelar med lägre koldioxidbelastning. Ljuskvaliteten är dessutom bättre än tidigare. Vi har idag en bättre anläggning som upplevs trevligare att jobba och vistas i, säger Jan Lindberg, Energicontroller Landstinget Västernorrland. Vårdlokaler Hela 80 procent av befintlig belysning kan bytas ut mot modern och effektiv belysningsteknik, vilket skulle minska energiförbrukningen av kostanden belysning med 55 procent, eller 12 kwh/m 2 utgörs av elkostnaden. och år. Ett sådant teknikskifte innebär en årlig besparing på 252 miljoner kronor. 21 procent av elen i landets vårdlokaler används för belysning så här fördelas den på olika typer av ljuskällor 56% Ålderdomliga belysningssystem 3% Andra Ljuskällor 26% Glödlampor 1% Halogenlampor 7% Moderna T5-armaturer 600 sjuksköterskor skulle man kunna få genom att byta till bättre belysning. Detta belopp motsvarar grovt räknat årslönekostnaden för 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller höftledsoperationer. 2% Armaturer med T8-lysrör och HF-don 5% Lågenergilampor Foto: Rolf Bergman 20 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 21

12 Naturtroget senaste ljustrenden Vitt ljus som efterliknar dagsljuset är den senaste trenden inom belysning, enligt inredningsarkitekten och ljusdesignern Lotta Löfgren, som också ser ett ökat intresse för belysning bland såväl fastighetsägare som hyresgäster. - Energieffektivitet är idag en självklarhet för alla beställare när det gäller belysning. Allt fler får också upp ögonen för vilka arbetsmiljömässiga vinster man kan åstadkomma och kunderna ställer helt andra krav än för bara några år sedan, berättar Lotta Löfgren, som under det senaste året bland annat förvandlat Nerikes Allehandas trånga och mörka lokaler till en modern tidningsredaktion. Vilka är de vanligaste misstagen när det gäller belysning på kontor? - En sak många fastighetsägare missar är att inte ta med hyresgästen i processen. En tidningsredaktion har till exempel helt andra behov än en advokatbyrå. Många snålar också in på system som reglerar belysningen efter dagsljus och närvaro, men då går man miste om en stor besparing. Hur viktig är belysningen när det gäller arbetsmiljö? - Jätteviktig! Både känslomässigt och synergonomiskt. Valet av belysning är lika viktigt som valet av kontorsstolar eller färgen på gardinerna. Rätt belysning framhäver storleken i rummet och underlättar det dagliga arbetet. Det motverkar i sin tur stress och sjukdomar. Vilka är de senaste trenderna när det gäller belysning? - Glödlampor är på väg bort. Just nu vill många ha ett lite kallare neutralvitt ljus som efterliknar dagsljuset. Sen är det också många som väljer olika ljus i olika rum, på samma sätt som man har olika färger på väggarna. Går det att spara energi samtidigt som man förbättrar belysningen? - Ja, men det gäller att sätta in belysningen där den behövs och välja rätt ljuskälla och armatur för rätt ändamål. Idag finns det många olika alternativ. LED-belysning är väldigt energisnålt, men ställer höga krav på armaturerna och lämpar sig ännu bäst för punktbelysning. Om jag ska inreda ett kontor, vilka är dina bästa råd du kan ge när det gäller belysning? - Tänk på att behoven ser olika ut från person till person. Ge därför medarbetarna möjlighet att själva kunna reglera ljuset vid sina arbetsplaster utöver allmänbelysningen. Titta heller inte bara på pris och utseende när du väljer belysning, låna en provarmatur och kolla hur det funkar i verkligheten. Dåligt ljus kostar pengar! 7 UPPLYS SVERIGE 22 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 23 >> Foto: Ulf Celander

13 Valet av belysning är lika viktigt som valet av kontorsstolar eller färgen på gardinerna Lotta Löfgren, inredningsarkitekt och ljusdesigner 24 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 25 Foto detta uppslag: Porträtt Mathias Johansson, övriga Ulf Celander

14 Stockholm i ett nytt skimmer Stockholm har blivit kallt, sjöng en folkkär artist i början av nittiotalet. Nu finns det anledning att ifrågasätta det påståendet. Under de senaste åtta åren har man successivt bytt ut stadens lampor mot nya energieffektiva alternativ med ett varmare ljus som framhäver huvudstadens alla färger i all sin prakt. År 2000 lanserades en ny förbättrad ljuskälla som krävde mindre energi och gav en bättre belysning. Därefter startade Trafikkontoret Stockholm ett projekt för att byta ut alla 400-watts lampor i enheter. Den nya gatubelysningen skapar en tryggare miljö samtidigt som vi sparar stora mängder energi Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad I dag består drygt hälften av Stockholms stads alla lampor av en äldre modell och Trafikkontoret fortsätter nu med att byta ut watts lampor. - Vi byter från en kvicksilverlampa till en keramisk metallhalogen. Förutom att den nya lampan innehåller mindre kvicksilver, ger den dessutom en bättre ljuskvalitet till en halverad energiförbrukning, berättar Henrik Gidlund, belysningsexpert på Trafikkontoret. Den nya armaturen är mindre och har en annan utformning. Henrik Gidlund tycker att den är mer estetiskt tilltalande. - Många upplever att ljuset känns varmare och ger stadens färger större rättvisa. När projektet är klart år 2012, kommer Stockholms stad att spara 5,8 miljoner kronor årligen på sin elräkning. 26 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 27

15 Med miljö i räknekalkylen Foto: Åke E:son Lindman Individuellt styrd belysning hos Nordea Målsättningen för den internationella revisions- och konsultbyrån Grant Thornton var tydlig när det gällde belysningen på det nya huvudkontoret i Stockholm: bästa möjliga ljus till lägsta möjliga kostnad vad gäller såväl pengar som miljö. Som Sveriges ledande revisionsbyrå inriktat mot ägarledda företag är Grant Thornton väl medvetna om kostnaderna för el och belysning. När det nya huvudkontoret på Sveavägen i Stockholm planerades fick energifrågorna därför en naturlig och framskjuten plats. Tillsammans med övriga uppsatta miljömål räknar man med att göra en väsentlig klimatbesparing. Samtidigt var kraven höga på de nya lokalernas funktion och utformning. Vi expanderar kraftigt i Sverige och sökte därför en toppmodern, ändamålsenlig och yteffektiv kontorslösning, där vi också har möjlighet att skapa en central och lättillgänglig mötesplats för Stockholms entreprenörer, förklarar Grant Thorntons vd Peter Bodin. I samråd med elkonsulten Belysningslogik Svenska AB valdes ljuskällor med färgtemperatur 827 (2700 Kelvin), vilket ger ett varmt och behagligt ljus att arbeta i. I varje arbetsrum installerades högreflekterande aluminiumarmaturer med en verkningsgrad på upp till 94 procent. Armaturerna monterades direkt i taket och försågs med en två meter halogenfri anslutningskabel med stickpropp för enkelt montage. För att undvika känslan av att kontoret är obemannat släcks belysningen aldrig helt under arbetstiden utan dimras automatiskt ner till 20 procent. Styrsystemet omfattar även närvaro och interaktiv individuell reglering. Med användandet av rörelsedetektering får man en besparing på upp till en fjärdedel. Sammantaget leder det till stora energibesparingar på minst 50 procent och upp till 75 procent jämfört med en vanlig konventionell anläggning. En installation som denna återbetalar sig efter cirka två ett halvt år, lite beroende på kontorets dagsljus-reglering och på antal fönster och ljusinsläpp, säger Bruno Jägerup, ansvarig ljuskonsult på Belysningslogik Svenska AB. När Nordea skulle bygga om och fräscha upp sina lokaler på Regeringsgatan i Stockholm ställde personalen höga krav på belysningen. Lösningen blev en individuellt anpassad arbetsplats där personalen kan styra belysningen efter behov. Nordeas lokaler på Regeringsgatan bestod tidigare av cellkontor. Belysningen hade länge varit föremål för kritik som av många uppfattades som för mörk och diffus. När man stod inför en omfattande renovering och övergång till kontorslandskap ägnades därför belysningen särkskilt stor omsorg. God arbetsbelysning minskar risken för trötthet och besvär med ögon och nacke. För att skapa en bra arbetsmiljö i lokaler där dagsljusförhållandena varierar krävdes det att belysningen anpassades. Varje medarbetare har också olika behov av ljus, till exempel behöver äldre mer ljus än unga. Den nya belysningen skulle därför vara lika smidig och enkel att justera som ett höj- och sänkbart skivbord. Arbetet med att hitta en bra lösning skedde i nära samarbete mellan arkitekten och Bankhälsan. Lösningen blev ett system med reglerbara armaturer vid varje arbetsplats och allmänbelysning som reglerar ljusstyrkan efter dagsljus och närvaro. Frånsett de ergonomiska fördelarna så fick man även en energibesparing på minst 60 procent, jämfört med tidigare anläggning. 28 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 29 Foto: Mathias Johansson

16 På Clas Ohlson behöver ingen släcka lampan Vid projektering av den nya kontorsbyggnaden föll det sig naturligt att välja det senaste av tekniska lösningar speciellt som de medför besparingar av energi och bidrar till en god arbetsmiljö 70% av kostnaden för belysning utgörs av elkostnaden. Roland Isebrink, fastighetstekniker, Clas Ohlson Teknikföretaget Clas Ohlson är ett företag som lever som de lär. Genom att utnyttja den senaste tekniken på det nya huvudkontoret i Insjön beräknar man kunna spara upp till 70 procent energi. Det nya huvudkontoret är m 2 stort och 150 personer vistas dagligen i lokalerna. - Vid projektering av den nya kontorsbyggnaden föll det sig naturligt att välja det senaste av tekniska lösningar speciellt som de medför besparingar av energi och bidrar till en god arbetsmiljö, berättar Roland Isebrink, fastighetstekniker på Clas Ohlson. Energioptimeringen är följden av olika metoder för ljusreglering som kombineras beroende av behovet i respektive utrymme i byggnaden. I allmänna utrymmen som trapphus, korridorer, konferensrum och serviceutrymmen av olika slag är belysningen ansluten till larmsystemet som släcker vid arbetsdagens slut. Gamla ovanor som tända tomma kontorsutrymmen och kopieringsrum bryts därmed automatisk och de som är kvar sist slipper gå på långa släckrundor. Tidigare kunde det hända att rum stod tända dygnet runt, en trist miljöbov som garanterat aldrig sker med det nya systemet. Allmän belysning släcks efter viss tid när larmet kopplats på. Med dagsljusreglering sänks den elektriska belysning då det naturliga dagsljuset faller in i lokalerna. - I serviceutrymmen, som exempelvis kopieringsrum där man normalt inte vistas hela tiden har vi närvarodetektering. Det innebär att belysningen sänks till endast 20 procent av full effekt när rummet är tomt och ökas till 100 procent när en person kommer in i rummet, beskriver Rolf Isebrink vidare. Efter installationen sköter systemet sig självt. Routern kräver en initierande programmering men för finjusteringar finns ett antal användarvänliga manöverpaneler. Utökad service och justeringar kan ske på distans då leverantören när som helst kan få access till systemet via Internet. 30 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 31 Foto: Åke E:son Lindman

17 Jan Lindberg är energicontroller på Landstinget i Västernorrland där man sedan ett par år tillbaka arbetar mycket med frågorna kring energieffektivisering. Nedan är hans tips till andra som vill komma igång med denna typ av projekt. Hur ska man gå tillväga som beställare? 1 Inventera innan start Vid inventering av befintlig belysning engageras personalen genom att ta in synpunkter på hur man jobbar och vilka verksamhetstider som gäller. Förarbetet är viktigt, och ska inte slarvas igenom Anlita proffs I samråd mellan beställare och konsult har energieffektiva lösningar arbetats fram. Att anlita en konsult visade sig vara en bra lösning, de kommer in och vet exakt vad som ska göras, när och hur. Var flexibel När anläggningen driftsatts kommer ofta förslag på förändringar i belysningsstyrning utifrån verksamhetens behov. Fördelen nu är att det är lätt att programmera om styrningen och göra förändringar, både vad gäller tider, hur många armaturer som ska vara tända på natten och annat. Engagera organisationen Nästa steg är att öka medvetenheten i hela organisationen genom att visa upp vad vi uppnått. Det bygger en intern stolthet och lyhördhet. 5 Ny teknik i vardagen lär av goda och mindre lyckade exempel Det är lätt att inte lägga tillräckligt mycket tid på uppföljning i projektplanen, men det är då man verkligen har chans att bygga kunskap till nästa jobb se till att utnyttja detta. 32 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 33 Foto: Åke E:son Lindman

18 Liten ordlista Fakta om Belysningsbranschen Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. T8 Äldre typ av armaturer med tändare och 26 mm lysrör. T5 Moderna armaturer med HF-don och 16 mm lysrör. Lanserades 1995 och möjliggör en effektivare styrning av ljuset. HF-don Högfrekvent förkopplingsdon inuti moderna T5- armaturer som ökar armaturens effektivitet och medför andra positiva effekter såsom flimmerfritt ljus, direkt tändning av lysrören, lägre elektriska och magnetiska fält och längre livslängd för lysrören. LED (Light Emitting Diode) En teknik inom belysning som använts i årtionden som signal- och markeringsljus i elektriska apparater, bilar, trafikljus med mera. Dioderna gör det möjligt att ge mycket starkt ljus på en begränsad yta. Tekniken utvecklas mycket snabbt och användningsområden för belysning ökar stadigt. Styrsystem Möjliggör att belysningen släcks, dimras och tänds utifrån dagsljuset, närvaro i lokalen och så vidare. Wattimme Energienhet som definieras som en effekt på en watt under en timme. En vanlig spisplatta som är påslagen under en timme förbrukar ungefär tusen wattimmar (en kilowattimme, kwh). Källor Stegvis STIL rapport 1 och 2 Energimyndigheten United Minds A cost curve for greenhouse gas reduction, The McKinsey Quarterly SCB Luftfartsstyrelsen Swedish National Inventory Report, submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change Vårdförbundet Sveriges Läkarförbund Läkartidningen 2007 nummer 48 Skolmatens vänner Belysningsföretag anslutna till Belysningsbranschen: LJUSKÄLLOR Auralight AB GE Lighting AB Havells Sylvania AB Osram AB Philips AB Lighting ARMATURER Annell Ljus + Form AB Ateljé Lyktan AB Ecolux AB Elektroskandia AB Erco Lighting AB Fagerhult Retail AB Fagerhults Belysning Sverige AB Fehco AB Fergin Sverige AB Flux AB Fox Design AB Glamox Elektro AB Havells Sylvania AB Kamic Karlstad Automatic AB Ljusgruppen AB Luxo Sverige AB Parabolux AB Philips AB Lighting Proton Lighting AB Selux Ljussystem AB Targetti Poulsen Sweden AB Thorn Lighting AB Waldmann Ljusteknik AB Zero Zobra AB Zumtobel DRIFTDON Helvar AB Osram AB Philips AB Lighting Wennerström Ljuskontroll AB Vossloh-Schwabe Skandinavien NÖDBELYSNING Accenta AB Bergdahls AB CGS Lighting AB Cupola AB Effekta Power Systems AB Elektro Elco AB Fagerhults Belysning Sverige AB Glamox Elektro AB Honeywell Life Safety Kamic Karlstad Automatic AB Ledolight AB Lisol Scandinavia AB Malux Sweden AB Thorn Lighting AB Zumtobel LED Annell Ljus + Form AB Atelje Lyktan AB Ecolux AB Elektro Elco AB Erco Lighting AB Fagerhults Belysning Sverige AB Flux AB Fox Design AB Glamox Elektro AB Ljusgruppen AB Luxo Sverige AB Osram AB Philips AB Lighting Stockholm Lighting Company AB Thorn Lighting AB Wennerström Ljuskontroll AB Zumtobel 34 UPPLYS SVERIGE

19 Omslagsfoto: Sesse Lind, linkimage.com. Form & produktion Prime. Tryck: Wassberg+Skotte, 2008 Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: (vxl) Fax: E-post:

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag!

Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Vi täcker närmare 200 kommuner med vår rådgivning. Leta upp din hemkommun i listan och kontakta ditt närmaste NyföretagarCentrum idag! Kommun Telefonnummer E-postadress Ale 0520-48 84 41 vast@nyforetagarcentrum.se

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal

Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal Ersättning i maj 2011 för stödinsatser till barn, enligt 11 a förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. Kommun Belopp Antal barn ALE KOMMUN 65 449,34 10 ALINGSÅS KOMMUN 51 720,05

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län

Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun uppdelat per län Lärarförbundets Bästa musik- och kulturskolekommun 2016 - uppdelat per län AB Stockholm Sundbyberg 79 303 173 75 55 108 Solna 81 305 46 233 26 80 Vaxholm 103 345 76 254 15 107 Nacka 107 353 113 239 1 116

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer