UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN"

Transkript

1 UPPLYS SVERIGE! Rapport om landets övergång till energisnål belysning B E LYSNINGSBRANSCHEN

2 Detta är en larmrapport! Varje år bidrar Sveriges företag och offentliga verksamheter till att nära två miljoner ton koldioxid släpps ut i atmosfären alldeles i onödan. Så mycket skulle man nämligen kunna spara genom att byta ut föråldrade armaturer och lysrör till modern och energisnål belysning. Besparingen motsvarar årligen koldioxidutsläppen från allt inrikesflyg i Sverige under tre år. Eller en femtedel av de klimatmål som regeringen aviserat för år Räknar man besparingspotentialen i kronor blir resultatet lika hisnande. Energimyndighetens kartläggningar visar att Sveriges skolor skulle kunna spara 350 miljoner kronor varje år på bättre belysning. Det motsvarar mer än lärartjänster. För sjukvården motsvarar besparingspotentialen lönekostnaden för 600 sjuksköterskor eller höftledsoperationer. Men varför är då så många gamla energislösande anläggningar fortfarande i drift? Finns det någon hake? Ja, det visar vår färska intervjuundersökning bland energiansvariga på landets kommuner klart och tydligt. Haken är brist på kunskap. Alldeles för få kommuner är idag medvetna om vilka fantastiska vinster som kan uppnås med energieffektiv belysning och automatiska styrsystem för dagsljus och närvaro. Men det finns också lysande undantag. Ribroskolan i Fagersta och Sundsvalls sjukhus är exempel där man genom att utnyttja dagens teknik kunnat sänka förbrukningen med över 70 procent. Vår undersökning visar dessutom att de kommuner som jobbar aktivt med belysningsfrågan också är de som förbrukar minst energi, enligt statistik från Statistiska Centralbyrån. Ju högre grad av medvetenhet, desto lägre blir kostnaden för skattebetalarna. Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importörer av ljuskällor och belysningsarmaturer. Vi hoppas med denna rapport att bidra till att placera belysningsfrågan på dagordningen när det gäller att spara såväl pengar som miljö. Kunskapsbehovet är enormt! MAGNUS FRANTZELL Vd Belysningsbranschen 7 UPPLYS SVERIGE 2 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 3

3 En lönsam klimaträddare Investeringar i belysningsteknik är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska koldioxidutsläppen, visar en studie från McKinsey 2007, då kostnaden snabbt uppvägs av minskad energiförbrukning. En investering i ny belysningsteknik återbetalar sig i regel snabbt. Sveriges kommuner, stat och företag konsumerar årligen 10 TWh el till belysning. Med moderna belysningssystem skulle man kunna minska den totala förbrukningen med mer än 40 procent. Det motsvarar nära 2 miljoner ton koldioxid eller flygningar mellan Stockholm och Malmö. Sverige väntar på grönt ljus Ny belysning kan spara två miljoner ton koldioxid Dagens belysningssystem drar bara en femtedel så mycket energi som för bara år sedan. Förklaringen är att det under mitten av 1990-talet skedde ett flertal tekniksprång inom belysningsområdet som innebär stora möjligheter att spara energi. År 1995 introducerades energieffektiva T5-lysrörsarmaturer, vilket i ett slag innebar en 40 procentig energibesparing. Nya reflektormaterial i armaturerna, dimbara system med dagsljusavkänning och närvarostyrning innebär ytterligare 40 procent besparing. Sammantaget kan man ofta spara upp till 80 procent energi jämfört med gamla system! Regeringen har aviserat sin ambition att EU bör minska sina koldioxidutsläpp med minst 30 procent fram till år 2020, räknat från basåret Om Sverige tar sig an samma utmaning skulle det innebära att utsläppen måste minska med 15 miljoner ton. Byte av belysningssystem skulle motsvara en femtedel av den minskning Sverige bör göra för att nå detta mål. Utbytestakten för belysning är emellertid låg, cirka 3 procent per år. Det innebär att det tar 33 år att byta ut all gammal belysning. Från 1995 har inte ens 40 procent av belysningsanläggningarna bytts ut och det tar ytterligare 20 år innan hela besparingspotentialen har utnyttjats. Sju av tio skolor har föråldrad belysning Möjligheterna att minska elanvändningen genom byte av belysningssystem är mycket stora. I en riksomfattande studie som gjorts av Energimyndigheten framgår att mer än 46 procent av kontoren och hela 72 procent av landets skolor och sjukhus har föråldrade belysningssystem. När man omvandlar besparingspotentialen i rena kronor blir effekterna hisnande. Om Sveriges skolor skulle byta ut all gammal belysning skulle man spara totalt nära 350 miljoner kronor. Det motsvarar förskolelärare eller 38 miljoner skolluncher under ett år. 4 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 5 Foto: Ulf Celander

4 25% av den totala elkonsumtionen i företag och offentlig verksamhet går åt till belysning. Teknikutveckling på ljuskällor 100% -42% DIMBARA SYSTEM DAGSLJUSAVKÄNNING NÄRVAROSTYRNING -71% -82% Gamla armaturer, T8 (med T8 lysrör=diameter 26 mm och konventionella driftdon) Moderna armaturer, T5 (sk T5-teknik med högfrekvensdrift och 16 millimeters-lysrör) Moderna armaturer, T5 med dimfunktion och dagsljusavkänning Moderna armaturer, T5 med dimfunktion, dagsljusavkänning och närvarostyrning Ljuskällor utvecklas hela tiden och ger mer ljus (lumen) per watt. Mest effektiva är de ljuskällor som används för gatu- och vägbelysning, så kallade högtrycksnatriumlampor. För kontor, skolor och sjukhus är T5-lysrören mest effektiva. LED-belysning (lysdioder), utvecklas snabbt och anses inom 5-6 år att kunna utmana lysrören i energieffektivitet. Möjlig besparing med bibehållen eller förbättrad belysningsgrad Foto: Åke E:son Lindman Kontor, skolor & sjukhus Nuvarande förbrukning (TWh) Sparpotential (TWh) Sparpotential (%) Minskning CO 2 (miljoner ton) 5,5 2,5 45 1,1 Industri 3 1,3 43 0,5 Vägbelysning 1,5 0,4 27 0,2 Hushåll 3,6 1,7 47 0,7 Totalt 13,7 5,9 43 2,5 Besparingen motsvarar en femtedel av de aviserade klimatmålen år 2020 nya lärare skulle kunna anställas om Sveriges skolor bytte belysning. Så har vi räknat: För att översätta besparad energi (TWh) till utsläpp av CO 2 har vi utgått från hur mycket CO 2 som genereras av elkraftproduktionen i EU:s 25 medlemsländer (0,424 Mton CO 2 per TWh). Vi antar därmed att Sverige på marginalen importerar el från våra grannländer. Kontor, skolor & sjukhus: Enligt Energimyndighetens studie är cirka hälften av all belysning föråldrad, här kan man enkelt spara 50 % genom utbyte till moderna armaturer med så kallad T5-teknik. Kontoren har dessutom 12 % glödlampor som kan ersättas av lågenergilampor och spara 80 %. Styrning ger ytterligare 10 %. Totalt innebär det en besparing på 2,5 TWh. Industri: Även här finns hög andel föråldrad belysning som kan ersättas med modern armatur. Besparingspotential 43 %, vilket ger 1,3 TWh. Vägbelysning: 50 % av vägbelysningen har föråldrad teknik, kan ersättas med modern och spara 0,4 TWh. Hushåll: Om vi byter ut 80 % av de 80 miljoner glödlampor med medeleffekt 40W som vi använder varje år till lågenergilampor så sparar vi 80 %, motsvarande 1,7 TWh. 90% av all miljöpåverkan från belysning kommer från energiförbrukningen. Tillverkning, transporter och återvinning utgör endast 10 procent. Foto: Åke E:son Lindman

5 Belysning hamnar långt ner på listan när vi frågar ansvariga kommunchefer om vilka åtgärder de genomför för att minska energiförbrukningen. Bara fyra av tio uppger spontant att man arbetar aktivt med belysningsfrågor. I dessa kommuner är energiförbrukningen också generellt lägre visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB. Va? Det kan nog ingen svara på... Vi står oss bra när det gäller energiförbrukning för vi har hög medvetenhet i kommunen Miljöchef i högförbrukande kommun Våra energimål är formulerade i energiplanen. Jag kan inte säga att den är så styrande i kommunen som vi skulle vilja. Vi jobbar på att förbättra detta. Miljöstrateg i svensk kommun Teknisk chef i svensk kommun på frågan om hur stor del av elkonsumtionen som går åt till belysning. Alla svenska kommuner har idag en övergripande miljöpolicy eller klimatstrategi med uttalade mål att sänka energiförbrukningen. Sex av tio intervjuade kommunchefer (58 procent) anser även att de står sig lika bra eller bättre när det gäller förbrukningen i jämförelse med andra kommuner. Medvetandet om hur stor den egna energiförbrukningen faktisk är, är dock låg. Tre av fyra (74 procent) svarar att de inte vet hur mycket el-energi som förbrukas i kommunen. 20 procent anser sig veta, men endast två intervjuade uppgav en siffra som stämmer överens med SCB:s siffror. Lägre förbrukning i kommuner med modern belysning De flesta (76 procent) uppger att de genomfört åtgärder för att minska energiförbrukningen den senaste tiden. Av dessa svarar majoriteten att det främst rör sig om fjärrvärme, pellets och byte av oljepannor. Endast fyra av tio (43 procent) inkluderar belysning i detta arbete. En jämförelse med siffror från Statistiska Centralbyrån visar att denna grupp tenderar att använda mindre el-energi. Bland de lågförbrukande kommunerna är det 73 procent som uppger att de aktivt arbetar med belysningsfrågor. Motsvarande siffra bland de högförbrukande kommunerna är 63 procent. Begränsar man frågan till det egna kommunhuset blir skillnaden ännu större. 68 procent av de lågförbrukande kommunerna har gjort något åt belysningen i kommunhuset under de senaste fem åren, mot bara 15 procent av de högförbrukande. Nio av tio i undersökningen har ingen aning om hur stor del av elförbrukningen i kommunen som går åt till belysning. Endast två kommuner angav ett svar som stämmer överens med Energimyndighetens generella beräkningar, dvs cirka 30 procent. En bortglömd fråga i klimatdebatten Trots att ny belysning ensamt skulle kunna uppfylla en femtedel av den minskning av koldioxidutsläppen regeringen aviserat år 2020 svarar bara 26 procent att belysning diskuterats ur ett klimatperpektiv. Sex av tio svarar direkt nej på frågan om belysning diskuterats ur ett klimat- och miljöperspektiv. Fakta om undersökningen: Intervjuerna genomfördes: juni 2008 Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer Intervjuserien genomfördes av United Minds 53 kommuner har intervjuats. Främst har det rört sig om miljöchefer, teknisk chef förvaltningschef. Intervjuerna har genomförts så att vi tagit in ett svar från kommunen men det kan ha inneburit att flera personer har svarat för att kunna ge alla svar. Kommunerna har valts ut så att de ger en spridning över landet och i storlek. Kommunerna har även valts ut för att ge en spridning mellan kommuner som har hög, medel och låg förbrukning av el. Förbrukningen av el är enligt SCB statistik på elförbrukning i Sveriges kommuner. 8 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 9 Foto: Getty Images

6 Energibalans (MWh) efter region, kategori, energibärare och tid Hur stor är elförbrukningen i din kommun? Statistiska Centralbyråns siffror för elanvändningen i offentlig verksamhet baserar sig på undersökningen Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik och används som underlag till kommunal energiplanering, miljömålsuppfyllning och klimatstrategiarbete. Siffrorna pekar på stora skillnader mellan landets kommuner, El-energi Folkmängd el/ind Lerum , Åstorp , Övertorneå , Partille , Strängnäs , Knivsta , Burlöv , Torsås , Salem , Bromölla , Kävlinge , Ale , Nykvarn , Kungsbacka , Mönsterås , Öckerö , Sundbyberg , Vaggeryd , Emmaboda , Haninge , Värmdö , Lomma , Hultsfred , Båstad , Oxelösund , Norberg , Fagersta , Lilla Edet , Olofström , Trelleborg , Svedala , Staffanstorp , Falkenberg , Åtvidaberg , Vellinge , Härryda , Vallentuna , Skurup , vilket delvis kan förklaras med att offentlig verksamhet av SCB är definierad till att omfatta även sjukvård samt forskningsverksamhet. Men siffrorna ger också en indikation på att standarden på belysningen varierar stort mellan landets kommuner. El-energi Folkmängd el/ind Helsingborg , Norrköping , Perstorp , Ljusdal , Malmö , Umeå , Bollebygd , Sollentuna , Hjo , Mellerud , Höör , Ulricehamn , Huddinge , Höganäs , Orust , Mariestad , Nybro , Vårgårda , Älmhult , Essunga , Sjöbo , Grästorp , Markaryd , Bjuv , Heby , Hofors , Växjö , Nora , Laholm , Osby , Ydre , Karlshamn , Kungsör , Alvesta , Smedjebacken , Eskilstuna , Örkelljunga , Söderköping , UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 11

7 El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind El-energi Folkmängd el/ind Hylte , Gnesta , Södertälje , Kungälv , Landskrona , Borlänge , Ludvika , Aneby , Sandviken , Vimmerby , Ljungby , Tomelilla , Färgelanda , Mörbylånga , Habo , Göteborg , Götene , Tanum , Mark , Gävle , Malå , Uppsala , Tibro , Tranås , Bengtsfors , Svalöv , Tjörn , Valdemarsvik , Sävsjö , Katrineholm , Sölvesborg , Varberg , Stenungsund , Boxholm , Mjölby , Lindesberg , Tidaholm , Hässleholm , Uppvidinge , Finspång , Trollhättan , Hörby , Skellefteå , Borgholm , Falköping , Köping , Ystad , Strömstad , Ängelholm , Linköping , Robertsfors , Kinda , Tierp , Tingsryd , Vänersborg , Tyresö , Surahammar , Upplands Väsby , Borås , Skara , Munkedal , Kalmar , Jönköping , Västervik , Lessebo , Kristianstad , Vetlanda , Simrishamn , Tranemo , Österåker , Askersund , Eslöv , Lidköping , Älvkarleby , Flen , Halmstad , Svenljunga , Nordmaling , Arboga , Örebro , Norrtälje , Åmål , Nässjö , Vingåker , Hedemora , Karlskrona , Piteå , Högsby , Leksand , Avesta , Alingsås , Uddevalla , Lycksele , Hallsberg , Haparanda , Värnamo , Säter , Örnsköldsvik , Västerås , Ronneby , Enköping , Sala , Mullsjö , Vännäs , Kumla , Falun , Hallstahammar , Motala , Lysekil , Vadstena , Bjurholm , Härnösand , Timrå , Östhammar , Trosa , Orsa , Sundsvall , Vindeln , Krokom , Solna , Nyköping , Håbo , Danderyd , Mora , Skövde , Sigtuna , Sotenäs , Pajala , Kalix , Dals-Ed , Gislaved , Nynäshamn , Järfälla , Mölndal , Klippan , Eksjö , Sorsele , Kramfors , Skinnskatteberg , Gnosjö , Ekerö , Rättvik , Norsjö , Älvsbyn , Strömsund , Ödeshög , Vilhelmina , Överkalix , Berg , Åsele , Gällivare , Luleå , Vaxholm , Sollefteå , Upplands-Bro , Arvidsjaur , Lund , Malung , Kiruna , Dorotea , Boden , Arjeplog , Jokkmokk , Storuman , Åre , Samtliga Sveriges kommuner ingår inte i statistiken från SCB. För kommuner med mindre än tre elleverantörer är energiförbrukningen sekretessbelagd. 12 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 13

8 Miljöbov eller lysande undantag? Så undersöker du din belysning Medvetenheten om de ekonomiska och miljömässiga vinster som modern belysning medför skiftar stort bland landets kommuner. Ett enkelt sett att kolla hur det står till med kunskaperna och ambitionerna är att se om belysningen nämns i kommunens miljöpolicy eller klimatstrategi, och om det finns en plan för byte till moderna och energieffektiva alternativ. Här följer en checklista för att undersöka standarden i respektive verksamhets belysningsanläggningar. Belysning saknas i energideklarationerna I de energideklarationer som fastighetsägare åläggs att göra, och som ska fungera fullt ut från och med 2009, ingår ej belysning. Istället räknas belysning till verksamhets-el som hyresgästerna själva betalar för. - Denna uppdelning motverkar syftet med energideklarationerna, att åskådliggöra energiåtgång och visa på besparingsmöjligheterna. Detta är något vi önskar att regering och riksdag försöker göra något åt speciellt mot bakgrund av att belysningen i kontor, skolor och sjukhus och liknande lokaler står för procent av elanvändningen, säger Magnus Frantzell, vd på Belysningsbranschen. Danmark, Holland, Frankrike, Tyskland och England har däremot med belysningen i energideklarationerna. I Danmark har man sedan 2006 nya regler i bygglagstiftningen. Vid nybyggnation har de delat in fastigheterna i två grupper. Boende, hotell, etc. ska hålla en energiförbrukning på max 70 KWh/år/m 2. Där ingår värme och ventilation men inte belysning. Den andra gruppen är kontor, skolor, etc. Där ska energiförbrukningen vara max 90 KWh/år/m 2. I denna grupp räknas belysningen in. Detta är hårda krav som medför att minimering av energibehov är nödvändig för att hålla den givna energiramen. Bedömningen är till exempel att intelligent ljusstyrning är nödvändig för att klara energiramen. Utöver detta har man beslutat att identifierade kostnadseffektiva förbättringsprojekt ska genomföras inom fem år. Samma sak kommer att införas för kommunala byggnader. 25% av den totala elkonsumtionen utgörs vanligen av energi till belysning. 1) Är anläggningen äldre än 10 år? Belysningsanläggningar byggda före 1995 har äldre teknik och drar ofta 80 procent mer energi än dagens teknik. Foto: Åke E:son Lindman 2) Vilken typ av lysrör används? Gamla T8-lysrörsarmaturer (26 mm) drar mer än dubbelt så mycket el som modern T5 teknik (15 mm). En tumregel är därför att kolla tjockleken. Äldre armaturer har också oftast fler än två lysrör. 3) Har armaturerna reflektorer? Nya armaturer reflekterar ljuset så att mer ljus hamnar där man vill ha det och inte stannar i armaturen. 4) Släcks ljuset automatisk när man lämnar rummet? Närvarostyrning kan minska förbrukningen med cirka 25 procent. 5) Sjunker ljusnivån automatisk när dagsljuset ökar? Dagsljusavkänning kan minska förbrukningen med ytterligare cirka 25 procent. Foto: Åke E:son Lindman Stöd till energieffektivisering försvinner vid årsskiftet Under 2008 finns fortfarande möjligheten att få bidrag genom respektive länsstyrelse för energieffektivisering i offentliga lokaler. Stödet, som uppgår till 30 procent av kostnaden upp till 10 miljoner kronor per byggnad, kan bland annat ges till installation av bättre belysningssystem. Boverket har mer information om investeringsstödet där det idag finns 782 miljoner kronor som ännu inte betalats ut. 14 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 15

9 Tuffare krav på energisnål belysning En ny lag om ekodesign av energianvändande produkter infördes den 1 maj Lagen innebär att tillverkare av belysning måste ta hänsyn till energiförbrukning och andra miljöfaktorer redan när produkten formges. Direktivet gäller alla energianvändande produkter utom transportmedel och täcker alla energikällor. Både tillverkare och importörer påverkas av direktivet. Hittills har tre belysningskategorier diskuterats under våren: gatubelysning, kontor och hembelysning. Inga produktkrav har dock ännu fastställts, de nya reglerna för gatubelysning och kontor fattas under hösten och för hembelysning i början av nästa år. Inom belysningsbranschen är man mycket positiv till de nya tuffare kraven. Sverige ligger i framkant och våra tillverkare och importörer lever upp till de flesta av kraven redan idag. Förbuden mot energiineffektiva produkter behövs för att det inte ska komma in sämre produkter på marknaden, säger Magnus Frantzell, vd på Belysningsbranschen. Direktivet handlar inte bara om energiaspekter utan om produktens hela livscykel från utvinning av råvaror, produktion och distribution av den färdiga produkten till användning, återvinning eller skrotning av den kasserade produkten. Magnus Frantzell ser dock gärna att lagstiftarna går ett steg längre när det gäller belysning. Fokus har hittills legat på enskilda ljuskällor och förslagen omfattar i första hand att fasa ut glödlampor. Men verklig energibesparing åstadkoms först när man tittar på belysningen som helhet med moderna lysrör, reflekterande armaturer och olika typer av styrsystem. Fakta om EuP Foto: Åke E:son Lindman Direktivet (2005/32/EC) om ekodesign (eller EuP, Energy Using Products) antogs av EU i juli Direktivet omfattar produkter som är energianvändande på ett eller annat sätt. Arbetet med att ta fram de särskilda kraven som olika produkter måste uppfylla inleddes 2007 och fortsätter i år. Kommissionen går igenom produkt för produkt och skickar ut sina förslag på produktkrav på remiss till alla medlemsländer. Energimyndigheten representerar Sverige i denna process. 72% av landets skolor har föråldrade belysningssystem. 16 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 17 Foto: Ulf Celander

10 Slöseriet i siffror 80% mindre energi drar dagens belysningssystem än de för bara år sedan. Inom Energimyndigheten pågår ett långsiktigt arbete med att kartlägga energianvändningen i olika typer av lokaler med fokus på elanvändningen. Syftet är att ta reda på hur energianvändningen fördelas på olika användningsområden, till exempel belysning, ventilation och datorer. Resultatet hittills visar att kontor, skolor och vårdlokaler skulle kunna spara cirka 5,5 TWh per år genom bättre belysningsteknik. Kunskapen om hur mycket el och övrig energi som används i lokaler och till vad den används behövs också för att kunna göra prognoser för framtida elanvändning och för att bedöma potentialen för energieffektivisering. Kunskapen om besparingspotentialen vad gäller belysning är nästintill obefintlig, säger Egil Öfverholm ansvarig för de kartläggningar som Energimyndigheten under den senaste treårsperioden utfört på kontor, skolor och sjukhus. Energimyndighetens kartläggningar baseras på fysiska besiktningar av lokalernas armaturer och lysrör samt intervjuer med personalen och lokalansvariga. Egil Öfverholm menar att många inte kan skilja på gamla T8-armaturer med konventionella don och moderna T5-lysrör med HF-don. Medvetenheten är också liten om vilka vinster som kan göras med närvarostyrning och dagsljusavkänning. Svenska företag kan spara 5,5 TWh per år på ny belysning. Det motsvarar vad villor använder i hushållsel, varmvatten och uppvärmning under ett år. Det är skrämmande hur många lampor som står och brinner dygnet runt. Ett problem som enkelt skulle kunna lösas med närvarostyrning och dagsljusavkänning eller att lamporna i en korridor tänds sektionsvis, förklarar Egil Öfverholm. 18 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 19 Foto: Åke E:son Lindman

11 Skolor En fjärdedel av Sveriges skolors energiförbrukning går till belysning. 72 procent av skolorna har gammal belysning och om den skulle bytas ut skulle totalt 346,8 miljoner kronor kunna sparas. Det motsvarar förskolelärare, 929 grundskolelärare eller 38 miljoner portioner skolluncher per år. av kostanden för belysning utgörs av elkostnaden. 25 procent av elen i landets skolor används för belysning så här fördelas den på olika typer av belysningssystem Risbroskolan i Fagersta sänkte förbrukningen med 73 procent Risbroskolan är ett utmärkt exempel på hur energieffektiv modern belysning är. När skolbyggnaden från 70-talet renoverades 2006 bytte man ut delar av den ursprungliga, och nu ålderdomliga, belysningen i klassrummen. Den nya moderna belysningen tillsammans med ett styrsystem som styr belysningen efter närvaro och dagsljus sparar hela 73 procent energi. Den nya belysningen innebär dessutom mer och bättre ljus i rummet, en rymligare känsla och mindre blänk på bänkarna. 59% Ålderdomliga belysningssystem Studien visar tydligt hur man genom enkla åtgärder kan spara pengar och lägga dem på skolans verksamhet samtidigt som man gör miljön en tjänst. Vi har också sett i studier att det lugnare ljus som moderna lysrör avger gör det lättare för eleverna att koncentrera sig, säger Egil Öfverholm på Energimyndigheten. 14% Armaturer med T8-lysrör och HF-don 11% Glödlampor 7% Moderna T5-armaturer 5% Lågenergilampa 3% Annat 1% Halogenlampor 929 grundskolelärartjänster kan man få genom att byta belysning. Foto: Kenneth Sundh Sundsvalls sjukhus minskade elförbrukningen med två tredjedelar Vid sjukhuset i Sundsvall har man genomfört investeringar på 30 miljoner kronor till ny effektiv belysning. Statliga bidrag står för 30 procent av kostnaden. Hittills har man bytt ut äldre armaturer mot el-effektiva modeller, samt installerat närvarooch behovsstyrning. Där man gått över till energisparande teknik har elförbrukningen minskat med två tredjedelar, från 7,5 GWh/år till 2,5 GWh/år Genom energieffektivisering har vi fått miljöfördelar med lägre koldioxidbelastning. Ljuskvaliteten är dessutom bättre än tidigare. Vi har idag en bättre anläggning som upplevs trevligare att jobba och vistas i, säger Jan Lindberg, Energicontroller Landstinget Västernorrland. Vårdlokaler Hela 80 procent av befintlig belysning kan bytas ut mot modern och effektiv belysningsteknik, vilket skulle minska energiförbrukningen av kostanden belysning med 55 procent, eller 12 kwh/m 2 utgörs av elkostnaden. och år. Ett sådant teknikskifte innebär en årlig besparing på 252 miljoner kronor. 21 procent av elen i landets vårdlokaler används för belysning så här fördelas den på olika typer av ljuskällor 56% Ålderdomliga belysningssystem 3% Andra Ljuskällor 26% Glödlampor 1% Halogenlampor 7% Moderna T5-armaturer 600 sjuksköterskor skulle man kunna få genom att byta till bättre belysning. Detta belopp motsvarar grovt räknat årslönekostnaden för 600 sjuksköterskor, 250 distriktsläkare eller höftledsoperationer. 2% Armaturer med T8-lysrör och HF-don 5% Lågenergilampor Foto: Rolf Bergman 20 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 21

12 Naturtroget senaste ljustrenden Vitt ljus som efterliknar dagsljuset är den senaste trenden inom belysning, enligt inredningsarkitekten och ljusdesignern Lotta Löfgren, som också ser ett ökat intresse för belysning bland såväl fastighetsägare som hyresgäster. - Energieffektivitet är idag en självklarhet för alla beställare när det gäller belysning. Allt fler får också upp ögonen för vilka arbetsmiljömässiga vinster man kan åstadkomma och kunderna ställer helt andra krav än för bara några år sedan, berättar Lotta Löfgren, som under det senaste året bland annat förvandlat Nerikes Allehandas trånga och mörka lokaler till en modern tidningsredaktion. Vilka är de vanligaste misstagen när det gäller belysning på kontor? - En sak många fastighetsägare missar är att inte ta med hyresgästen i processen. En tidningsredaktion har till exempel helt andra behov än en advokatbyrå. Många snålar också in på system som reglerar belysningen efter dagsljus och närvaro, men då går man miste om en stor besparing. Hur viktig är belysningen när det gäller arbetsmiljö? - Jätteviktig! Både känslomässigt och synergonomiskt. Valet av belysning är lika viktigt som valet av kontorsstolar eller färgen på gardinerna. Rätt belysning framhäver storleken i rummet och underlättar det dagliga arbetet. Det motverkar i sin tur stress och sjukdomar. Vilka är de senaste trenderna när det gäller belysning? - Glödlampor är på väg bort. Just nu vill många ha ett lite kallare neutralvitt ljus som efterliknar dagsljuset. Sen är det också många som väljer olika ljus i olika rum, på samma sätt som man har olika färger på väggarna. Går det att spara energi samtidigt som man förbättrar belysningen? - Ja, men det gäller att sätta in belysningen där den behövs och välja rätt ljuskälla och armatur för rätt ändamål. Idag finns det många olika alternativ. LED-belysning är väldigt energisnålt, men ställer höga krav på armaturerna och lämpar sig ännu bäst för punktbelysning. Om jag ska inreda ett kontor, vilka är dina bästa råd du kan ge när det gäller belysning? - Tänk på att behoven ser olika ut från person till person. Ge därför medarbetarna möjlighet att själva kunna reglera ljuset vid sina arbetsplaster utöver allmänbelysningen. Titta heller inte bara på pris och utseende när du väljer belysning, låna en provarmatur och kolla hur det funkar i verkligheten. Dåligt ljus kostar pengar! 7 UPPLYS SVERIGE 22 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 23 >> Foto: Ulf Celander

13 Valet av belysning är lika viktigt som valet av kontorsstolar eller färgen på gardinerna Lotta Löfgren, inredningsarkitekt och ljusdesigner 24 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 25 Foto detta uppslag: Porträtt Mathias Johansson, övriga Ulf Celander

14 Stockholm i ett nytt skimmer Stockholm har blivit kallt, sjöng en folkkär artist i början av nittiotalet. Nu finns det anledning att ifrågasätta det påståendet. Under de senaste åtta åren har man successivt bytt ut stadens lampor mot nya energieffektiva alternativ med ett varmare ljus som framhäver huvudstadens alla färger i all sin prakt. År 2000 lanserades en ny förbättrad ljuskälla som krävde mindre energi och gav en bättre belysning. Därefter startade Trafikkontoret Stockholm ett projekt för att byta ut alla 400-watts lampor i enheter. Den nya gatubelysningen skapar en tryggare miljö samtidigt som vi sparar stora mängder energi Henrik Gidlund, Trafikkontoret, Stockholms stad I dag består drygt hälften av Stockholms stads alla lampor av en äldre modell och Trafikkontoret fortsätter nu med att byta ut watts lampor. - Vi byter från en kvicksilverlampa till en keramisk metallhalogen. Förutom att den nya lampan innehåller mindre kvicksilver, ger den dessutom en bättre ljuskvalitet till en halverad energiförbrukning, berättar Henrik Gidlund, belysningsexpert på Trafikkontoret. Den nya armaturen är mindre och har en annan utformning. Henrik Gidlund tycker att den är mer estetiskt tilltalande. - Många upplever att ljuset känns varmare och ger stadens färger större rättvisa. När projektet är klart år 2012, kommer Stockholms stad att spara 5,8 miljoner kronor årligen på sin elräkning. 26 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 27

15 Med miljö i räknekalkylen Foto: Åke E:son Lindman Individuellt styrd belysning hos Nordea Målsättningen för den internationella revisions- och konsultbyrån Grant Thornton var tydlig när det gällde belysningen på det nya huvudkontoret i Stockholm: bästa möjliga ljus till lägsta möjliga kostnad vad gäller såväl pengar som miljö. Som Sveriges ledande revisionsbyrå inriktat mot ägarledda företag är Grant Thornton väl medvetna om kostnaderna för el och belysning. När det nya huvudkontoret på Sveavägen i Stockholm planerades fick energifrågorna därför en naturlig och framskjuten plats. Tillsammans med övriga uppsatta miljömål räknar man med att göra en väsentlig klimatbesparing. Samtidigt var kraven höga på de nya lokalernas funktion och utformning. Vi expanderar kraftigt i Sverige och sökte därför en toppmodern, ändamålsenlig och yteffektiv kontorslösning, där vi också har möjlighet att skapa en central och lättillgänglig mötesplats för Stockholms entreprenörer, förklarar Grant Thorntons vd Peter Bodin. I samråd med elkonsulten Belysningslogik Svenska AB valdes ljuskällor med färgtemperatur 827 (2700 Kelvin), vilket ger ett varmt och behagligt ljus att arbeta i. I varje arbetsrum installerades högreflekterande aluminiumarmaturer med en verkningsgrad på upp till 94 procent. Armaturerna monterades direkt i taket och försågs med en två meter halogenfri anslutningskabel med stickpropp för enkelt montage. För att undvika känslan av att kontoret är obemannat släcks belysningen aldrig helt under arbetstiden utan dimras automatiskt ner till 20 procent. Styrsystemet omfattar även närvaro och interaktiv individuell reglering. Med användandet av rörelsedetektering får man en besparing på upp till en fjärdedel. Sammantaget leder det till stora energibesparingar på minst 50 procent och upp till 75 procent jämfört med en vanlig konventionell anläggning. En installation som denna återbetalar sig efter cirka två ett halvt år, lite beroende på kontorets dagsljus-reglering och på antal fönster och ljusinsläpp, säger Bruno Jägerup, ansvarig ljuskonsult på Belysningslogik Svenska AB. När Nordea skulle bygga om och fräscha upp sina lokaler på Regeringsgatan i Stockholm ställde personalen höga krav på belysningen. Lösningen blev en individuellt anpassad arbetsplats där personalen kan styra belysningen efter behov. Nordeas lokaler på Regeringsgatan bestod tidigare av cellkontor. Belysningen hade länge varit föremål för kritik som av många uppfattades som för mörk och diffus. När man stod inför en omfattande renovering och övergång till kontorslandskap ägnades därför belysningen särkskilt stor omsorg. God arbetsbelysning minskar risken för trötthet och besvär med ögon och nacke. För att skapa en bra arbetsmiljö i lokaler där dagsljusförhållandena varierar krävdes det att belysningen anpassades. Varje medarbetare har också olika behov av ljus, till exempel behöver äldre mer ljus än unga. Den nya belysningen skulle därför vara lika smidig och enkel att justera som ett höj- och sänkbart skivbord. Arbetet med att hitta en bra lösning skedde i nära samarbete mellan arkitekten och Bankhälsan. Lösningen blev ett system med reglerbara armaturer vid varje arbetsplats och allmänbelysning som reglerar ljusstyrkan efter dagsljus och närvaro. Frånsett de ergonomiska fördelarna så fick man även en energibesparing på minst 60 procent, jämfört med tidigare anläggning. 28 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 29 Foto: Mathias Johansson

16 På Clas Ohlson behöver ingen släcka lampan Vid projektering av den nya kontorsbyggnaden föll det sig naturligt att välja det senaste av tekniska lösningar speciellt som de medför besparingar av energi och bidrar till en god arbetsmiljö 70% av kostnaden för belysning utgörs av elkostnaden. Roland Isebrink, fastighetstekniker, Clas Ohlson Teknikföretaget Clas Ohlson är ett företag som lever som de lär. Genom att utnyttja den senaste tekniken på det nya huvudkontoret i Insjön beräknar man kunna spara upp till 70 procent energi. Det nya huvudkontoret är m 2 stort och 150 personer vistas dagligen i lokalerna. - Vid projektering av den nya kontorsbyggnaden föll det sig naturligt att välja det senaste av tekniska lösningar speciellt som de medför besparingar av energi och bidrar till en god arbetsmiljö, berättar Roland Isebrink, fastighetstekniker på Clas Ohlson. Energioptimeringen är följden av olika metoder för ljusreglering som kombineras beroende av behovet i respektive utrymme i byggnaden. I allmänna utrymmen som trapphus, korridorer, konferensrum och serviceutrymmen av olika slag är belysningen ansluten till larmsystemet som släcker vid arbetsdagens slut. Gamla ovanor som tända tomma kontorsutrymmen och kopieringsrum bryts därmed automatisk och de som är kvar sist slipper gå på långa släckrundor. Tidigare kunde det hända att rum stod tända dygnet runt, en trist miljöbov som garanterat aldrig sker med det nya systemet. Allmän belysning släcks efter viss tid när larmet kopplats på. Med dagsljusreglering sänks den elektriska belysning då det naturliga dagsljuset faller in i lokalerna. - I serviceutrymmen, som exempelvis kopieringsrum där man normalt inte vistas hela tiden har vi närvarodetektering. Det innebär att belysningen sänks till endast 20 procent av full effekt när rummet är tomt och ökas till 100 procent när en person kommer in i rummet, beskriver Rolf Isebrink vidare. Efter installationen sköter systemet sig självt. Routern kräver en initierande programmering men för finjusteringar finns ett antal användarvänliga manöverpaneler. Utökad service och justeringar kan ske på distans då leverantören när som helst kan få access till systemet via Internet. 30 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 31 Foto: Åke E:son Lindman

17 Jan Lindberg är energicontroller på Landstinget i Västernorrland där man sedan ett par år tillbaka arbetar mycket med frågorna kring energieffektivisering. Nedan är hans tips till andra som vill komma igång med denna typ av projekt. Hur ska man gå tillväga som beställare? 1 Inventera innan start Vid inventering av befintlig belysning engageras personalen genom att ta in synpunkter på hur man jobbar och vilka verksamhetstider som gäller. Förarbetet är viktigt, och ska inte slarvas igenom Anlita proffs I samråd mellan beställare och konsult har energieffektiva lösningar arbetats fram. Att anlita en konsult visade sig vara en bra lösning, de kommer in och vet exakt vad som ska göras, när och hur. Var flexibel När anläggningen driftsatts kommer ofta förslag på förändringar i belysningsstyrning utifrån verksamhetens behov. Fördelen nu är att det är lätt att programmera om styrningen och göra förändringar, både vad gäller tider, hur många armaturer som ska vara tända på natten och annat. Engagera organisationen Nästa steg är att öka medvetenheten i hela organisationen genom att visa upp vad vi uppnått. Det bygger en intern stolthet och lyhördhet. 5 Ny teknik i vardagen lär av goda och mindre lyckade exempel Det är lätt att inte lägga tillräckligt mycket tid på uppföljning i projektplanen, men det är då man verkligen har chans att bygga kunskap till nästa jobb se till att utnyttja detta. 32 UPPLYS SVERIGE UPPLYS SVERIGE 33 Foto: Åke E:son Lindman

18 Liten ordlista Fakta om Belysningsbranschen Belysningsbranschen är huvudorganisation för Sveriges tillverkare och importör av ljuskällor, belysningsarmaturer och komponenter. Vi har som verksamhetsmål att skapa intresse, sprida kunskap och verka för ökad kvalitet på belysning i den offentliga miljön. T8 Äldre typ av armaturer med tändare och 26 mm lysrör. T5 Moderna armaturer med HF-don och 16 mm lysrör. Lanserades 1995 och möjliggör en effektivare styrning av ljuset. HF-don Högfrekvent förkopplingsdon inuti moderna T5- armaturer som ökar armaturens effektivitet och medför andra positiva effekter såsom flimmerfritt ljus, direkt tändning av lysrören, lägre elektriska och magnetiska fält och längre livslängd för lysrören. LED (Light Emitting Diode) En teknik inom belysning som använts i årtionden som signal- och markeringsljus i elektriska apparater, bilar, trafikljus med mera. Dioderna gör det möjligt att ge mycket starkt ljus på en begränsad yta. Tekniken utvecklas mycket snabbt och användningsområden för belysning ökar stadigt. Styrsystem Möjliggör att belysningen släcks, dimras och tänds utifrån dagsljuset, närvaro i lokalen och så vidare. Wattimme Energienhet som definieras som en effekt på en watt under en timme. En vanlig spisplatta som är påslagen under en timme förbrukar ungefär tusen wattimmar (en kilowattimme, kwh). Källor Stegvis STIL rapport 1 och 2 Energimyndigheten United Minds A cost curve for greenhouse gas reduction, The McKinsey Quarterly SCB Luftfartsstyrelsen Swedish National Inventory Report, submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change Vårdförbundet Sveriges Läkarförbund Läkartidningen 2007 nummer 48 Skolmatens vänner Belysningsföretag anslutna till Belysningsbranschen: LJUSKÄLLOR Auralight AB GE Lighting AB Havells Sylvania AB Osram AB Philips AB Lighting ARMATURER Annell Ljus + Form AB Ateljé Lyktan AB Ecolux AB Elektroskandia AB Erco Lighting AB Fagerhult Retail AB Fagerhults Belysning Sverige AB Fehco AB Fergin Sverige AB Flux AB Fox Design AB Glamox Elektro AB Havells Sylvania AB Kamic Karlstad Automatic AB Ljusgruppen AB Luxo Sverige AB Parabolux AB Philips AB Lighting Proton Lighting AB Selux Ljussystem AB Targetti Poulsen Sweden AB Thorn Lighting AB Waldmann Ljusteknik AB Zero Zobra AB Zumtobel DRIFTDON Helvar AB Osram AB Philips AB Lighting Wennerström Ljuskontroll AB Vossloh-Schwabe Skandinavien NÖDBELYSNING Accenta AB Bergdahls AB CGS Lighting AB Cupola AB Effekta Power Systems AB Elektro Elco AB Fagerhults Belysning Sverige AB Glamox Elektro AB Honeywell Life Safety Kamic Karlstad Automatic AB Ledolight AB Lisol Scandinavia AB Malux Sweden AB Thorn Lighting AB Zumtobel LED Annell Ljus + Form AB Atelje Lyktan AB Ecolux AB Elektro Elco AB Erco Lighting AB Fagerhults Belysning Sverige AB Flux AB Fox Design AB Glamox Elektro AB Ljusgruppen AB Luxo Sverige AB Osram AB Philips AB Lighting Stockholm Lighting Company AB Thorn Lighting AB Wennerström Ljuskontroll AB Zumtobel 34 UPPLYS SVERIGE

19 Omslagsfoto: Sesse Lind, linkimage.com. Form & produktion Prime. Tryck: Wassberg+Skotte, 2008 Box Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31 Telefon: (vxl) Fax: E-post:

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Elpris, skatter och avgifter i småhus per kommun 2011 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst

Företagsklimat. Solna kommun är lyhörda och snabba. 2013 En tidning från. Långsiktighet tar Laholm framåt. Växjö bäst Företagsklimat 2013 En tidning från Svenskt Näringsliv Långsiktighet tar Laholm framåt Timrå tar täten Tio års målinriktat arbete gör kommunen bäst i Norrland 10 topptips från Vellinge och Trosa Lär av

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING

Kommungruppsindelning REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING Kommungruppsindelning 2011 REVIDERING AV SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTINGS KOMMUNGRUPPSINDELNING 1 2 Förord Denna rapport är den första som beskriver de kommungruppsindelningar, som Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Malmö 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östhammar 2012. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Hur väl lyckas integration i din kommun?

Hur väl lyckas integration i din kommun? Hur väl lyckas integration i din kommun? - En rating efter hänsyn till kommuners olika förutsättningar Kontakt: Stefan Fölster Chef för Reforminstitutet stefan.folster@reforminstitutet.se www.reforminstitutet.se

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Sveriges Nya Geografi

Sveriges Nya Geografi Sveriges Nya Geografi 2012 2012 års tillväxtkommun I år ges Sveriges Nya Geografi ut för femtonde året i rad. Bakom publikationen står ARENA för Tillväxt och konsultföretaget Sweco Eurofutures. ARENA för

Läs mer

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«

»Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.« Årsrapport 2010 »Jag har hellre mat på bordet än lägger 100 kronor i en klasskassa.«fredrik, 15 år, i boken Dåligt ställt Barns röster om ekonomisk utsatthet, Rädda Barnen 2004. »Jo, men om man redan

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma?

Krister Mossberg. Sveriges bästa. nya företagarregler. Sök nya. Tema: Sverige att växa. nyföretagarkommuner. Småföretagare får. enskild firma? NyföretagarCentrum slår rekord 11 nya företagarregler Så vårdar du ditt varumärke Tema: Småföretagare får Sverige att växa AB eller enskild firma? Nyföretagarbarometern: Sveriges bästa nyföretagarkommuner

Läs mer

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret

Johanna Elgholm. Guide. Starta e-handel. NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande. gör livsstilen till yrke. Tema Papperslösa kontoret Experten tipsar om hästföretagande Guide Starta e-handel Affärsplanen Gör den på nätet Tema Papperslösa kontoret NyföretagarCentrum lanserar e-kurser i företagande Johanna Elgholm gör livsstilen till yrke

Läs mer

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN

kommuninvest DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN kommuninvest 214 DEN KOMMUNALA LÅNESKULDEN Innehållsförteckning Förord... 3 Inledning... 5 Avsnitt 1 Kommunsektorns investeringar... 6 De totala investeringarna ökade 213... 6 Stadigt ökande investeringsvolymer

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö

Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Ingen regel utan undantag Enprocent regeln för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö Konstnärsnämnden ISBN 978-91-978001-5-0 Konstnärsnämnden, Maria skolgata 83, 118 53 Stockholm Tel: 08-50 65 50

Läs mer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer

Caroline af Ugglas. sjunger ut. Ta med ditt företag ut i världen. tips för alla nyföretagare. Turism. en bransch som växer Barometern: Sveriges bästa företagarkommuner NyföretagarCentrums vinnande nätverk Så anställer du Ta med ditt företag ut i världen 39 tips för alla nyföretagare Turism en bransch som växer Caroline af

Läs mer

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen

Anne. Abraham Marbrandt. Rekordår för. Satsar i Malmö. Iskall Irakier. Tema: nyföretagandet. Marknadsföring. Bästa starthjälpen Tema: Marknadsföring Bästa starthjälpen Iskall Irakier Satsar i Malmö Nyföretagarbarometern: Rekordår för nyföretagandet Anne Abraham Marbrandt Entreprenör och verksamhetschef NR 2 2012 Pris 49 kr Eget

Läs mer

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson

De högsta chefernas löner drar ifrån. Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Rapport av Anton Andersson De högsta chefernas löner drar ifrån Löner för arbetare, tjänstemän samt deras högsta chefer i kommuner, landsting och privata vårdkoncerner

Läs mer