ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA"

Transkript

1 ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom uppdragsutbildning för barn- och ungdomsbibliotekarier. MAJ 2011

2 Innehållsförteckning 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat 3 2. Förutsättningar Styrdokument Kort utvecklingshistoria över Varbergs biblioteks barn- och ungdomsverksamhet Frågeställning 6 3. Arbetsprocessen Aktionen: Småbarnsstund Verktyg 8 4. Resultat Avslutande reflektion Litteraturlista Bilagor 15 2

3 1. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat Under hösten 2010 och våren 2011 har jag deltagit i en kurs i aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete för bibliotekarier. Kursen var inriktad mot barn- och ungdomsverksamhet. De idéer som ligger till grund för kursen är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och det arbete som pågår där utvecklingsarbetet bör leda till ny professionell kunskap utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete med ledning samt andra i verksamheten involverade parter den egna arbetsplatsen utgör en potential för utveckling och professionellt lärande. Enligt Rönnerman är aktionsforskning frekvent förekommande både inom näringslivet och offentlig förvaltning när det gäller att utveckla verksamheten. Hon beskriver det som en ansats som har sin tyngdpunkt i praktiken och som främjar ett samarbete mellan forskare och praktiker. Centralt inom aktionsforskningen är att praktikern ställer frågor till praktiken, startar en aktion, följer processen och reflekterar över vad som sker. Det handlar alltså både om att utveckla och förändra verksamheten, men också om att förstå hur förändringen går till under arbetets gång (Rönnerman, 2004, s. 13). Aktionsforskning har ett s.k. "bottom-up"-perspektiv, vilket betyder att det är praktikerna själva som ställer frågor och arbetar för en förändring. Motsatsen är "top-down"-perspektiv som betyder att någon annan bestämmer vad som ska ske i verksamheten. Bottom-up innebär att praktikerna formulerar sina egna frågeställningar och provar olika lösningar på problemen. Det handlar om att formulera frågor kring det dagliga arbetet rörande områden man vill veta mer om (Rönnerman, s. 14). Aktionsforskningen kan därför ses som ett alternativ eller komplement till den traditionella akademiska forskningen. Forskning kan, enligt Rönnerman, "ses som en process som genom systematiskt arbete och relation till teorier ger ny kunskap"(s. 15). Aktionsforskning handlar om att sätta igång en process som griper in i praktiken och kopplas till aktuell forskning. De frågor som praktikern ställer leder fram till en handling (en aktion) som sedan följs systematiskt och reflekteras över. Inom aktionsforskning brukar man hänvisa till en cirkel eller spiral som stöd i utvecklingsprocessen. Den blir således: Planera agera observera reflektera planera - agera observera o.s.v. (Rönnerman, s , 20). Aktionsforskningen är problemorienterad, praktikorienterad och förbättringsinriktad. Den syftar till att utveckla den egna praktiken, förståelsen av den samma och dess sammanhang. Ett minimikrav för att kallas aktionsforskning är, enligt Rönnerman, att det är en systematiskt planerad process (s ). Ett sätt att strukturera och systematisera är att använda olika verktyg. Inom aktionsforskning talas det om tre olika verktyg, eget skrivande, observationer och handledning. Dessa skapar distans till forskningsaktionen, ger nya perspektiv och ny kunskap (Rönnerman, s ). 3

4 2. Förutsättningar I Varbergs kommun finns, förutom stadsbiblioteket, sex filialer, en bokbuss och ett högskolebibliotek Jag arbetar som barn- och ungdomsbibliotekarie på Varbergs bibliotek och det är hit som mitt utvecklingsarbete är förlagt. Under våren 2010 genomförde jag en användarundersökning på Varbergs bibliotek. 100 enkäter delades ut på biblioteket under både för- och eftermiddagarna. 93 svar kom in, 54 från kvinnor och 39 från män. En av de företeelser som jag uppmärksammade var att få föräldralediga mammor och pappor var på biblioteket. Det var endast fyra stycken respondenter som angav i enkäten att de var föräldralediga. Detta fann jag anmärkningsvärt och något som definitivt kunde vara intressant att undersöka vidare. 2.1 Styrdokument En grundläggande förutsättning för olika typer av biblioteksverksamhet är styrdokument och det finns åtskilliga att ta hänsyn till när det handlar om verksamhet som riktar sig mot barn och ungdom. På internationellnivå finns Unescos folkbiblioteksmanifest, där det bl.a. står att: folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning och kultur bland annat genom att/ /skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder/ /stimulera barn och ungdomars fantasi och kreativitet. FN:s konvention om barnsrättigheter är också intressant och viktigt att titta på i bibliotekssammanhang. Här kan man läsa att barn har rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, tillgång till information och rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör dem. På nationellnivå är det framförallt bibliotekslagen som styr verksamheten för barn och ungdomar. I paragraf nio står det att särskild uppmärksamhet ska ges åt barn och ungdomar. Det ska finnas 4

5 böcker, informationsteknik och annat som är anpassade till dem, vilket ska understödja språkutveckling och stimulera till läsning. Även Svensk biblioteksförening har utarbetat rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet baserade på FN:s konvention. Det innebär exempelvis att barns och ungdomars egna behov ska vara vägledande för verksamheten. De ska kunna påverka denna och de ska erbjudas möjligheter att uttrycka sig i biblioteket. Det finns även kulturpolitiska mål, lpo94 och skollagen som också bör vara ledstjärnor för biblioteksverksamhet riktad till barn och unga. På Regionalnivå finns Biblioteksstrategi för Halland utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i Halland. Biblioteksstrategin visar bibliotekens roll i att förverkliga den regionala utvecklingsstrategins vision, Halland- Bästa livsplatsen. För att uppnå detta har biblioteket angett några olika utvecklingsområden. Dessa är: 1. Biblioteksservice för alla, 2. Profilerade mötesplatser, 3. Livslångtlärande, 4. Delaktighet och skapande, 5. Digitala bibliotek och 6. Allas kompetenser som resurs för utveckling. Tyvärr nämns inte barn som en speciell grupp, utan alla är inkluderade och de ska mötas på bästa sätt efter behov. I nuläget finns ingen lokal biblioteksplan för Varbergs kommun, men det kommer att utarbetas under Kort utvecklingshistoria över Varbergs biblioteks barn- och ungdomsverksamhet. Jag har pratat med Ingrid Kannemann som har varit anställd på biblioteket sedan 1970-talet och mestadels arbetat på barn- och ungdomsavdelningen. Hon minns dessutom hur det var att gå till Varbergs bibliotek som barn på 1950-talet. Då fick barnen bara låna 2 böcker och inga vuxenböcker. Lokalerna var små och barnavdelningen liten. På 1960-talet låg biblioteket i ganska trånga och mörka lokaler på Östra långgatan. Det var två bibliotekarier och en kanslist anställda. Det fanns ingen barnbibliotekarie och barnavdelningen var väldigt liten. Det fanns mer eller mindre ingen barnverksamhet. Men under 1970-talet anställdes det en barnbibliotekarie. Då blev det sagostund varje torsdagsförmiddag, men av utrymmesskäl fanns det inga andra aktiviteter för barn på biblioteket. Mycket av arbetet gjordes på fältet som besök på BVC, förskolor, skolor och föräldramöten. I slutet av 1970-talet anställdes en bibliotekarie på halvtid för att arbeta med bokprat i skolorna. Den tjänsten betalades av skolorna, men senare tog biblioteket över detta flyttade biblioteket till nya moderna lokaler. Fortfarande fanns det bara en barnbibliotekarie. Verksamheten för barn var fortsatt mycket inriktad på uppsökande verksamhet. Men nu fanns det möjlighet till att ha barnteater, utställningar och författarbesök på biblioteket. Under 1990-talet inleddes ett samarbete mellan skolan och biblioteket för att förbättra de befintliga skolbiblioteken som sköttes av lärare. I början av 2000-talet hade de flesta skolorna (12st) fått en fackutbildad skolbibliotekarie. Tjänsterna är på 20 timmar och då är 12 timmar förlagda på skolan och 8 timmar på filial eller stadsbiblioteket. Det gör att barn- och ungdomsverksamheten på 5

6 stadsbiblioteket får hjälp av skolbibliotekarierna också, speciellt vid lovverksamhet. Biblioteket fortsatte att satsas på barnteater och en kanslist anställdes på barnavdelningen. En satsning på ungdomsverksamheten gjordes via ett skrivarläger för ungdomar som var i bibliotekets regi Även unga poeters sällskap var livskraftigt under mitten av 1990-talet. Under 2000-talet har biblioteket börjat med mer lovverksamhet för skolbarn, exempelvis bokfika, teatrar, pyssel och berättarstunder. På lördagar är det sagostund (för barn från 3 år) eller barnteater. Fortfarande är uppsökande verksamhet till förskolor, BVC och öppna förskolan en viktig del av verksamheten. Idag arbetar tre bibliotekarier och en biblioteksassistent på bibliotekets barnavdelning. Eftersom Varbergs bibliotek håller på att byggas om och till så befinner sig biblioteket i tillfälliga lokaler. Visserligen har de anpassats för att möta bibliotekets och dess användares behov, men det har påverkat mitt val av aktionsforskningsområde. 2.3 Frågeställning Hur vill jag då fortsätta med att utveckla arbetet mot barn- och ungdomar? Vi har två grupper som behöver uppmärksammas, dels ungdomar, men särskilt barn i åldrarna 0-3 år. Historiskt verkar det som om de riktigt små barnen fallit mellan stolarna, medan ungdomarna då och då (mestadels under loven) erbjuds aktiviteter på biblioteket. Dessutom pekade användarundersökningen, som jag utförde, på att få föräldralediga och deras barn hittar till biblioteket. Anette Eliasson skriver att risken med att vara till för alla och att kommunicera med alla samtidig är att man inte kommunicerar med någon alls. Vidare menar Eliasson att man bör rikta sin verksamhet mot olika målgrupper utifrån kända och identifierade mål (Eliasson, 2010, s. 7). Därför beslutade jag att mitt förbättringsarbete ska fokusera på barn 0-3 år och deras föräldrar. Jag vill underlätta för föräldralediga att hitta till biblioteket och få kännedom om det utbud som finns här. Min frågeställning blir således: Hur kan biblioteket synliggöras för föräldralediga och därmed deras barn? 3. Arbetsprocessen I förordet till Lena Molins bok, Baby på bibblan, kan man läsa att det råder babyboom i Europa och att det färgar kulturutbudet. Nu finns det barnvagnsbio, babyteater, babykonserter, babysamba m.m. I biblioteksvärlden ser vi fenomen som babybokprat, babysång, babyrim och pyttepoesi (Molin, 2010, s. 5). Jag blev inspirerad av Molin och kunde konstatera att även Varberg uppvisar samma tendenser. Bara på anslagstavlan på Ica hittade jag fem aktiviteter som riktade sig till min tänkta 6

7 målgrupp, babymassage, dans och lek för barn 0-5 år, kyrkans barntimma, träna ihop med din bäbis (föräldra- med bäbisgympa) och babyrytmik. Därför bestämde jag att det var dags för Varbergs bibliotek att utveckla någon aktivitet för de minsta och därmed locka dit föräldralediga. I det halländska projektet kring att synliggöra biblioteket visade det sig att det som bäst marknadsför biblioteket är den verksamhet som bedrivs där, en relevant verksamhet som samspelar med lokalsamhällets behov används mer av fler (Eliasson, s. 3). Att skapa en aktion som är viktig och relevant för målgruppen är avgörande för att nå ut till de föräldralediga och deras barn. Målet med aktionen är att föräldralediga ska få upp ögonen för biblioteket och det utbud som finns här. I likhet med det Tord Höivik skriver i undersökningen Hvem er de og hvor går de? så tycker även jag att det är dags att lyfta blicken från utlåningssiffrorna. Höivik menar att det hittills har varit utlåningssiffrorna som varit måttet för om en biblioteksverksamhet är lyckad eller ej. Men, menar han, dessa siffror är missvisande eftersom ett bibliotek är så mycket mer än bara ett ställe där man kan låna böcker. Undersökningen i Norge visade att lån fortfarande är en väldigt stor del av bibliotekets verksamhet, men att det faktiskt är färre som inte lånar än de som gör det i samband med sitt biblioteksbesök. En viktig aspekt av biblioteket som blivit uppmärksammad på senare tid är dess roll som mötesplats. I den norska undersökningen såg man att de flesta använder biblioteket enskilt, men att hela 26 % använder det tillsammans med någon annan (Hvem er de og hvor går de? 2008, s , 33, 58). Detta var något jag tänkte mycket på när jag började formulera tankarna kring vad min aktion skulle röra sig om. Jag ville fokusera på bibliotekets möjligheter som ett rum för möten, möten för min specifika målgrupp. Eftersom Varbergs bibliotek håller på att byggas om och till så befinner sig biblioteket i tillfälliga lokaler. Visserligen har de anpassats för att möta bibliotekets och dess användares behov, men det har också påverkat mitt val av utvecklingsområde. Jag insåg att det var fruktlöst att undersöka förändringar som gjorts i biblioteksrummet, då vi kommer att flytta snart igen. Det krävdes en aktion som var flyttbar och som kunde följa med biblioteket när det blev dags att packa ihop igen. Inspirerad av bland annat Molin och med givna förutsättningar så började jag tillsammans med en kollega att utveckla en småbarnstund. 3.1 Aktionen: Småbarnsstund I Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling står det att utveckling inom bibliotek ofta handlar om att med små medel få till en förändring som gör skillnad (2009, s. 5). Så är även fallet gällande mitt utvecklingsarbete, som enligt de grundläggande idéerna ska ta sin utgångspunkt i det arbete som pågår inom den befintliga verksamheten. Annette Kohkoinen är litteraturpedagog och aktiv på länsbiblioteket i Västerbotten. Hon ville arbeta med läsning för riktigt småbarn och kom på Pyttepoesi -poesibad för spädbarn (0-3 månader). Hon menar att grunden för läsning läggs så fort barnet får höra människor prata, sjunga. De lär sig genom rytmer, rim och upprepningar (Kohkoinen, 2007, s. 9-11). Till de som menar att målgruppen för ex. pyttepoesi egentligen är föräldrarna och inte barnen, så hänvisar hon till Karin Helander. Hon är professor i teatervetenskap och anser att barn har samma rätt till kultur som vuxna. Vidare menar hon att vuxnas skepticism ofta grundar sig i vår fixering vid begriplighet och förståelse. Helander anser att små barn inte har några problem med förståelse, de väljer och skapar föreställningar utifrån de bitar de finner intressanta (Kohkoinen, s ). 7

8 Jag och min kollega arbetade fram vad vi kom att kalla småbarnsstunder. Vi valde att fokusera på barn i åldern 0-3 år eftersom målgruppen var föräldralediga. Dessutom har vi sagostund var lördag (om det inte är barnteater) som riktar sig till barn från 3 år. Vi valde medvetet ett brett åldersspann eftersom många föräldrar är hemma med barn i flera åldrar. I de babyaktiviteter som presenteras i Baby på bibblan så såg åldersindelning väldigt olika ut beroende på upplägg och förutsättningar på respektive bibliotek. Vi begränsas av våra tillfälliga lokaler som enbart består av själva biblioteket, inga sagorum eller andra lokaler som kan användas till sådant. Det gjorde att vi var tvungna att ha stunden då biblioteket inte var öppet. Småbarnsstunden blev därmed förlagd till fredagar klockan 9:30 (biblioteket öppnar 10) och vi bestämde oss för att hålla på minuter. Vi valde fredagen eftersom vi vet att öppna förskolan är stängd då. Föräldrarna har inte behövt anmäla sig till stunden i förväg. Det är dock något vi diskuterade inför vårterminen då det kom så många föräldrar och barn på stunderna. Men vi valde ändå att inte ha begränsade grupper denna gång. Vi ville ha ett enkelt upplägg på stunden då vi inte hade så mycket tid till förberedelser. Vi ville dessutom att den skulle vara roligt, locka till lek och ha anknytning till böcker och lässtimulans. Därför lade vi tyngdpunkten på sång, rim och ramsor och tog med en saga vid varje tillfälle. Till varje sång eller ramsa gjorde vi en bild i A4 format som symboliserade just den sången. När barnen varit med ett par gånger så visste de vilken sång som var på gång bara genom att vi visade bilden. Bilderböckerna förstorade vi upp i A3 format så det skulle vara lätt för alla att se. Småbarnsstunden startades och avslutades alltid med samma sång. Vi sjöng alla sånger två gånger och även ramsorna upprepades. Enligt Molin så lär sig och förstår små barn ord lättare då de upprepas. Dessutom skapar repetitioner igenkänning, trygghet och glädje (Molin, s ). Till vårterminen köpte vi äggmaracas så barnen kunde vara med och spela. Vi brukade ta fram äggen de sista fem sångerna och maracasstunden inleddes alltid med samma sång. Barnen älskar att vara med och skapa ljud och rytmer. Under själva stunden satt föräldrar och barn på sagotäcket och kuddar som vi lade fram. Men alla fick inte plats, utan en del fick sitta på stolar lite längre bak. Vi var alltid noga med att påpeka att de barnen som kunde och ville skulle sitta på sagotäcket. Det gjorde att barnen lättare fokuserade på stunden och inte distraherades så lätt av vad som kanske skedde samtidigt i lokalen. Jag och min kollega satt på låga stolar för att alla skulle se oss och våra kort med sånger. I samband med småbarnsstunderna plockade vi fram sångböcker, rim- och ramsböcker och annat material som även kunde stimulera till sång och lek hemma. Dessutom tog vi fram programblad för kommande evenemang. Med start den 29 oktober höll jag och min kollega småbarnsstunder vid sex tillfällen under höstterminen Vi fortsatte med tio stunder under vårterminen och alla var välbesökta. Under våren var det i snitt 24 barn per tillfälle och rekordet var en stund då 35 barn deltog. 3.2 Verktyg En viktig del i aktionsforskning är att de iakttagelser som praktikern gör systematiseras. Det handlar om att iaktta och reflektera på ett systematiskt sätt. Annars är det lätt att drabbas av praktikerforskningens stora dilemma och det är att hänvisa till kontextbunden erfarenhet som det 8

9 som är det sanna. Ett systematiskt tillvägagångssätt är ett kriterium för forskning och inom aktionsforskningen talas det om tre olika sorters verktyg som kan skapa ordning i det man undersöker. Dessa är inte helt separerade utan går in i varandra (Rönnerman, s , ). Nedan kommer jag dock att presentera dem separat och även hur jag använt mig av dem. Observation: Inom pedagogiken brukar ordet observation betyda uppmärksam iakttagelse. Det finns två grundläggande sorters observationer. Den första är "observationer av första ordningen", vilket innebär att någon har som sin huvuduppgift att observera. Observatören behöver inte dela sin uppmärksamhet mellan olika uppgifter. Detta medför en högre kvalitet i observationerna. Den andra typen av observationer är "av andra ordningen". Observatören är själv en del i verksamheten som studeras. Observationen blir då inte det primära utan en del av aktiviteten (Björndal, 2005, s ). Observation är inget enkelt verktyg att använda. Vi har fem sinnen som förser oss med en enorm mängd information när vi observerar. Resultatet blir att en hel del av det vi faktiskt upplever filtreras bort. Forskare har räknat ut att vi tar emot elva miljoner bits under en sekund, men att vi bara registrerar fyrtio bits. Björndal menar att det är viktigt att vi är medvetna om denna informationsflod som våra sinnen bearbetar (Björndal, s. 27). Innan observationen äger rum finns det en mängd saker som man bör ta i beaktande, bl.a. Vem ska observeras? När ska observationen registreras? Hur ska man kunna registrera så mycket information som möjligt? Hur pass avgränsad ska fokusen för observationen vara? och i vilken utsträckning ska registreringen struktureras? (Björndal, s ). Jag har valt att göra en observation av andra ordningen. Jag är med och leder stunden samtidigt som jag försöker observera vad som sker före, under och efter stunden. Eftersom jag inledningsvis var väldigt osäker på vad jag skulle observera så valde jag att ha ett brett fokus. Om man väljer att ha ett mer öppet och utforskande syfte utesluter det detaljerade observationsscheman. Men all observation är mer eller mindre strukturerad eftersom man alltid bör ha ett något avgränsat fokus. Björndal menar att i vissa situationer kan en ostrukturerad observation vara en omöjlig uppgift. Både själva registreringen och kategoriseringen av anteckningarna kan bli mycket arbetsam. Därför bör man använda strukturerade anteckningar eller scheman med teman eller öppna kategorier (Björndal, s ). Samtalsintervju: I samband med observationerna har jag även använt mig av samtalsintervjuer. Det är ett informellt samtal där båda samtalsparter kan välja inriktning på dess innehåll. Fördelen med dessa intervjuer är att vi har dessa samtal kontinuerligt i vår vardag. De kan ge en mängd information utan att vi behöver ordna situationen så att de går att genomföra. Intervjuer är troligtvis bland de bästa sätten att få veta vad någon tycker. Dessutom får man chansen att kontrollera om man förstått något på rätt sätt och klara ut frågetecknen. Nackdelen är att det kan vara svårt att jämföra och strukturera det insamlade materialet även om man som intervjuare försöker styra samtalet mot önskade områden (Björndal, s ). Då jag var med och ledde stunden så kunde jag inte registrera mina observationer direkt. Jag antecknade istället mina iakttagelser i min dagbok omedelbart efter stunden. Björndal anser att det är viktigt att göra det så fort som möjligt efter själva observationen. Om det dröjer en längre tid är det stor risk att det man antecknar blir onyanserat och felaktig (Björndal, s ). Eget skrivande: När det gäller skrivande så använde jag mig av en dagbok eller loggbok som 9

10 Björndal kallar det. Det är, enligt Björndal, det enklaste och minst tidskrävande sättet att skriva ned sina observationer. Att föra loggbok innebär att skriva ned sina tankar, helst i någon form av anteckningsbok, i slutet av en arbetsvecka eller efter avslutad aktivitet. I samhällsvetenskapliga sammanhang ligger dagboksskrivande i linje med det antropologer kallar thick descriptions. Det innebär en omfattande redogörelse av vad som skett i en social situation. Syftet med att föra dagbok är att genom skriftlig reflektion nå en större förståelse för något (Björndal, s.61-62). Jag har valt en ostrukturerad version av dagboks skrivande. Jag har använt mig av ett vanligt kollegieblock där jag har delat sidorna på mitten. På den övre delen av sidan har jag skrivit ned observationer, tankar, samtalsintervjuer och ibland citat från böcker och artiklar som jag läst. På nedre delen av sidan har jag reflekterat över det jag skrivit ned. Ibland har jag skrivit frågor till mig själv och nya tankar som exempelvis observationerna lett till. Handledning: Det innebär att någon utifrån, exempelvis någon från det akademiska fältet, är handledare. Handledning kan ge inblick i teorier, utmana gamla tankemönster, ge möjlighet till reflektion över den egna verksamheten och ge ökad förståelse inför forskningens möjligheter. Regelbundna träffar hjälper deltagarna att fokusera och arbetet kan fördjupas via diskussioner om händelser i vardagsarbetet (Rönnerman, s. 23). Kursen, aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete för bibliotekarier, lade stor vikt vid grupphandledning. Utöver en kursintroduktion med en föreläsning om aktionsforskning så träffades vi tre gånger på hösten och tre gånger under våren. Vid de träffarna utbytte vi erfarenheter och reflekterade gemensamt kring våra respektive utvecklingsarbeten. Vår handledare, hjälpte oss att resonera kring arbetena och att hitta den röda tråden som ibland var svårt att hålla fast vid. Vidare gav gruppdiskussionerna oss tillfälle att tipsa varandra och dra lärdom av de olika utvecklingsarbetena som vi höll på med. 4. Resultat Nedan ska jag redovisa resultatet kring vad som skedde med synliggörandet av biblioteket för målgruppen i samband med småbarnsstunderna. Jag kommer att belysa vad som blev synligt genom observationerna och vad samtalsintervjuerna visade. Detta kommer jag att relatera till de tankar som uppkom under arbetets gång genom min dagbok och genom handledningsträffarna. Inledningsvis var jag väldigt upptagen av att få själva småbarnstunden att fungera. Det var den som felaktigt hamnade i mitt blickfång. Den första observationen jag gjorde fokuserade på tre huvudfrågor, vilka är det som kommer? Hur många kommer? och slutligen vilka barn når vi under stunden? Det jag tittade på var antal mammor, pappor och barn som närvarade och var barnen befann sig i rummet. Jag kom fram till att de barn som vi når bäst sitter på filten framför oss och inte i mammas eller pappas knä längre bort. Med samma fokus som ovan gjorde jag även två intervjuer. Jag samtalade med två mammor med barn i åldern 6 och 4 månader. Det jag var intresserad av att få veta något om var dels om de tyckte att deras barn tog del av stunden, dels hur den skulle kunna bli bättre för de minsta barnen. Mammorna svarade att de tyckte att barnen deltog och att de uppskattade stunden eftersom barnen tycker om sång och rörelse. En av mammorna berättar att de har lånat hem sångböcker och börjat sjunga hemma. När det gällde frågan om hur stunden kunde bli bättre så svarade båda att mindre grupper vore en god idé. De önskade även fler kroppssånger med beröring. Men båda var noga med 10

11 att påpeka att stunden i dess nuvarande form var jättebra. I dagboken, som jag skrev i efter varje stund, behandlar jag problem som hur man kan möta varje barn och förälder när det kommer många deltagare? Jag tänkte på hur sångerna och ramsorna fungerade. Vidare funderar jag på hur vi kunde möblera på barnavdelningen så att det skulle passa vår aktivitet. Jag tänkte också på om det vore vettigt att införa begränsade grupper för att få en bättre stund. Under hela hösten var själva stunden föremål för mitt intresse. Men under det första handledningstillfället på våren så frågar vår handledare mig, vad är det som händer med synliggörandet vid småbarnsstunden? Då insåg jag att jag måste lyfta blicken och istället se vad stunden genererar. Under våren har jag främst fokuserat på vad som sker efter stunden. De frågor jag har burit med mig handlar om vad föräldrarna gör efteråt, vad de frågar efter, vad de gör och vart de går i biblioteket. När stunden avslutats har jag stannat kvar cirka minuter för att observera och ibland samtala med föräldrarna. Därefter har jag skrivit ned mina observationer i min dagbok. Detta har gett mycket ny kunskap om vad vår aktivitet har lett till. I bilaga 1 redovisar jag några av de frågor jag antecknat i dagboken under våren. Jag har inte tagit med alla utan försökt göra ett representativt urval som kan belysa de tendenser som blev synliga. Frågorna kan ge en fingervisning om vad föräldrarna uppmärksammar vid stunden. Efter stunden fick jag naturligtvis många frågor om medier för barn. Framförallt frågade de om fack- och bilderböcker, ex. vem har skrivit Mamma mu? eller var står böcker om krokodiler? Föräldrarna och barnen visste vad de vill ha, men inte var det fanns. Mot slutet av vårterminen upplever jag att frågorna ändrade karaktär. Fler föräldrar vill ha tips på bra böcker om specifika ämnen. Ett exempel är en mamma som berättar att hennes treåring ska opereras och de vill ha böcker som handlar om sjukhus och gärna om att bli sövd. En annan mamma berättar att de ska åka på solsemester och vill ha böcker om att flyga. Föräldrarna frågar på ett nytt sätt eftersom vår relation har förändrats. Jag är inte längre en anonym biblioteksperson eftersom vi har sjungit ihop under hela hösten och våren. Föräldrarna berättar och förklarar mer varför de vill ha något, vilket jag ser som ett tecken på förtroende och familjaritet. Även frågor om sång- och rimböcker var vanligt förekommande. Många av deltagarna blev inspirerade och ville sjunga hemma också, därför behövde de tips på bra böcker i genren. Dessutom var det många som frågade om enskilda sånger som de ville ha tag i, antingen på cd eller i bok. Frågor rörande vuxenmedier var inte lika frekvent förekommande. Men i likhet med frågorna rörande barnmedier så handlade det ofta om att hitta var något fanns, ex. står Stephen King bland deckarna? och var finns böcker om att beskära träd och buskar? De vet att vi har böckerna men behöver hjälp att finna dem. En annan slags fråga handlar om vårt utbud, ex. finns det filmer för vuxna? och har ni böcker på finska? Dessa frågor brukade ofta komma i förbifarten när jag dröjde mig kvar bland föräldrarna. Vi samtalade om något annat och då passade de på att fråga sådant de undrar över. Detta anser jag också har att göra med att vår relation förändrades. Vi lärde känna varandra och de fick förtroende för mig och kan då fråga lite lättare. 11

12 Om jag summerar de områden som jag fick frågor om så rör det sig om stora delar av bibliotekets utbud. Men de föräldralediga uppmärksammade mycket på egenhand genom affischer, utställningar och tips från varandra (se bilaga 2). På väg in till vår barnavdelning har vi en vägg med en anslagstavla och en med boklister, där vi visar nya böcker och veckolån (extra populära böcker). Här stannade många av småbarnsstundens besökare, antingen på väg in eller ut, för att läsa på anslagstavlan. De hittade information om bibliotekets kommande aktiviteter för barn och vuxna, något jag hörde dem diskutera sinsemellan, ex. ska ni på teater nästa lördag? Därtill var det flera som lånade böcker från nyhetsväggen och från pockettråget som också står på väg in till barnavdelningen. På barnavdelningen har vi något som vi kallar föräldrahyllan. Här har vi ställt böcker om graviditet, barnpsykologi, barnmat och annat som rör föräldrar och barn. Detta var något som vi berättat om när vi startade vårterminen men som sen föräldrarna tipsade varandra om. En annan, för mig, önskad effekt av stunden var att föräldrarna och barnen fick nya bekantskaper. Jag ville att aktionen skulle anknyta till biblioteket som mötesplats och så blev fallet. Efter småbarnsstunden var slut var det många som satt kvar på filten och fikade. Då blev det naturligt för dem att börja samtala, något de gjorde mer och mer allteftersom de lärde känna varandra. Filten fick ofta ligga kvar både en och två timmar efter det att stunden var avslutad. Den blev en samlingspunkt för de föräldrar och barn som ville dröja sig kvar. Min målgrupp för aktionen var föräldralediga, men en oväntad bieffekt var att många mor- och farföräldrar också hittade hit. I flera fall var det så att föräldrarna fått förhinder och då skickade de exempelvis mormor istället. Det var intressant att upptäcka att verksamhet riktad till småbarn kan påverka åtminstone tre generationer. Sammanfattningsvis finner jag att stunden har varit lyckad vad gäller att synliggöra biblioteket för föräldralediga. Föräldrarna och barnen har fått en positiv upplevelse av biblioteket, vilket underlättar ett fortsatt användande av vårt utbud. Många av föräldrarna har kommit vecka efter vecka, det jag ser som ett gott betyg för oss. De tycker det är värt att komma hit. En mamma som jag talade med tyckte att det var bra med en rolig anledning att komma till biblioteket varje vecka. Hon ansåg att det var svårt att komma iväg regelbundet. Nu behövde hon aldrig oroa sig för försenade filmer och böcker eftersom de lånar nya varje vecka. Under vårens tio småbarnsstunder så har vi gjort sju nya lånekort och under hösten gjorde vi minst fem, det bör innebära att vi lockat hit nya låntagare. Det var inte ett mål i sig, men en väldigt trevlig bieffekt. En annan önskvärd effekt var att många pappor deltog. Av erfarenhet vet vi att män i 30- årsåldern inte är de mest flitiga biblioteksbesökarna. Därför var det väldigt positivt att de utgjorde ca 30 % av föräldrarna vid våra stunder. Att föräldrar kommer till biblioteket med sina barn är en grundläggande förutsättning för att vi ska ha möjlighet att visa vad som faktiskt finns här. I det avseendet är vi väldigt nöjda, många har deltagit och det har lett till interaktion på olika nivåer mellan besökarna och biblioteket. 12

13 5. Avslutande reflektion Jag är positivt överraskad över utvecklingsarbetet och dess resultat. När jag och min kollega startade förra hösten hade vi ingen aning om att det skulle bli så populärt. Vi stod vid ingången till biblioteket och sa till varandra, hoppas att det kommer någon. I vår sa vi istället, hoppas det inte kommer för många. Vi lyckades med det viktigaste, vilket var att skapa en relevant verksamhet som mötte ett behov i vårt lokalsamhälle. Det gjorde att vi fick många besökare till våra stunder och goda möjligheter att nå målet med aktionen vilket var att biblioteket skulle synliggöras för föräldralediga och deras barn. Via min dagbok, observationer och samtalsintervjuer kan jag fastslå att aktionen fick önskad effekt. Småbarnsstunden har gett mig ett utmärkt tillfälle att arbeta aktionsforskningsinriktat. Det har gjort att jag löpande har funderat över det arbete som vi har gjort. Dagboken var mitt viktigaste verktyg, eftersom det är där jag har skrivit ned mina observationer, intervjuer, tankar och idéer. I dagboken har jag reflekterat kring aktionen och jag upplever att den har fungerat som ett filter. Jag anser att det är lättare att reflektera över något när det finns nedskrivet. Dessutom kan man gå tillbaka och se varför tänkte jag si eller så? Något som jag finner oerhört lärorikt och som underlättade att utveckla tankar vidare. Det jag uppfattar som mest tidskrävande och svårt har varit observationerna. Jag valde att göra ostrukturerade observationer där jag hade ett brett fokus på vad som synliggjordes för de föräldralediga. Dessutom skrev jag ned allt efter själva observationstillfället. Det gäller även de samtalsintervjuer som jag gjorde. Intervjuerna var både spännande och lärorika men det var svårt att hålla den röda tråden. Mitt insamlade material är med andra ord något spretigt och det har varit svårt att jämföra. Men det betyder inte att jag inte fått ut något av det, tvärt om. Det innebär dock att det tagit längre tid att gå igenom materialet för att hitta det som är signifikativt. Den lärdom som jag kan dra av detta är att vid nästa observation använda mig av strukturerade observationsscheman och skriva ned observationerna direkt. En annan viktig insikt jag har fått är att det tar tid och krävs övning för att lära sig att hantera observationer som verktyg. Att arbeta aktionsforskningsinspirerat har definitivt gett mersmak. Eftersom det tar sin utgångspunkt i den verksamhet man befinner sig i så krävs inga stordåd för att sätta igång en process och se att den faktiskt ger resultat. Om aktionen knyter an till aktuell forskning så kan dessutom djupare kunskap som ligger utanför den egna verksamheten nås. Jag anser att det ger ett professionellt lärande som styrker yrkesrollen och ökar kompetensen, både den egna och verksamhetens. Småbarnsstunden kommer att fortsätta i någon form även när kursen i aktionsforskning är avslutad. Flera av föräldrarna var noga med att försäkra sig om detta. En viktig lärdom jag kan dra av aktionen är att biblioteket har en viktig funktion att fylla för målgruppen och att det är avgörande att försöka se till biblioteksanvändarnas behov. 13

14 6. Litteraturlista Biblioteksstrategi för Halland utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i Halland. ( ) Bibliotekslagen. ( ) Björndahl, Cato R.P. (2005). Det värderande ögat. Observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (140 s) Eliasson, Anette (2010). Det Halländska projektet: Synliggör biblioteket Identitet, image, profil. (Paper till Mötesplatskonferensen i Borås 2010). Ett steg till! En metodbok för biblioteksutveckling (2009). (Tvinningprojektets slutrapport, Regionbibliotek Stockholms skriftserie 3) FN:s konvention om barnsrättigheter. ( ) Hvem er de og hvor går de? Brukeradferd i norske storbybibliotek (2008).(ABM skrift nr. 46) Kohkoinen, Annette (2007). Bebis + bok = glädje. Det underbara i att läsa högt för de allra minsta. Stockholm: En bok för alla. (68). Molin, Lena (2010). Baby på bibblan. Inspirationsbok för bibliotek och öppen förskola. Lund: BTJ förlag. (130 s) Rönnerman, Karin (red) (2004). Aktionsforskning i praktiken erfarehneter och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. (222 s) Svensk biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. ( ) Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (2006). ( ) 14

15 7. Bilagor Bilaga 1. Vad frågar föräldrarna om efter småbarnsstunden? Frågor rörande: Vuxenmedier: Barnmedier: Skönlitteratur 1. Står Stephen King bland deckarna? 2. Har ni romaner på Finska? 3. Vem har skrivit Harens år? 1. Vi letar efter A. Lindgren, var finns hennes böcker? 2. I vilken bok är det en liten ensam farbror och en hund? 3. Vem har skrivit Mamma Mu? 4. Hur många sångböcker av Kruusval finns det? 5. Min son ska opereras, har ni böcker om sjukhus och hur det fungerar att bli sövd? 6. Vi ska resa till Kreta och vill ha böcker där någon Facklitteratur 1. Var kan jag hitta böcker om trädgårdsskötsel, att beskära träd och buskar? 2. Finns Annas Medelhavs- mat här? DVD, CD och Dataspel 1. Finns det filmer för vuxna? Vad kostar det att låna dem? Arrangemang och programverksamhet Övrigt 1. Vilka författarbesök har ni i vår? 2. Kan man få hjälp att släktforska? 3. Vad är Var och varannan onsdag? 1. Vad kostar det att reservera böcker från andra bibliotek? 2. Har ni Fiskejournalen? 3. Kan man låna Internet här? flyger. Finns det? 1.I vilken sångbok hittar jag Vi leker träd? 2. Finns Bom-bom med i någon bok med skiva? 3. Var finns det böcker om Hajar, krokodiler och myror? 4. Min son älskar traktorer, var finns sådana böcker? 1. Har ni Madickenfilmer? 2. Hur många spel får man låna? 1. Vilka teatrar arrangerar ni i vår? 2. Hur gammal ska man vara på sagostunderna? 3. När har ni sagostunder? 4. Har ni foldrar över era aktiviteter? 1. Får alla barn spela på Äppeldatorn? 2. Kan barnen spela bolibompadraken på barndatorn? 15

16 Bilaga 2. Vad synliggjordes för småbarnsstundens deltagare och hur blev det synligt? Vad synliggjordes: Bibliotekets arrangemang och programverksamhet Skön- och facklitteratur Pocketböcker Nya böcker och veckolån Föräldrahyllan Internet och det trådlösa nätverket DVD, CD och dataspel Biblioteket som mötesplats Tidskrifter och dagstidningar Släktforskning Bibliotekets personal Hur blev det synligt: Synliggjordes genom anslagstavlan som deltagarna passerade när de gick till barnavdelningen. Vi tipsade även om kommande teatrar och sagostunder. Synliggjordes både på barn- och vuxenavdelningen. Dels genom att deltagarna viste vad de sökte, men även via frågor. Dessutom ställde vi fram sång- och rimböcker och annat som kunde stimulera till sång och lek. Synliggjordes då deltagarna passerade dem på väg in till stunden. Synliggjordes då deltagarna passerade dem på väg in till stunden. Synliggjordes av oss men även genom att deltagarna tipsade varandra. Synliggjordes då barndatorerna med spel föranledde frågor kring ämnet. Synliggjordes då barnfilm och spel finns på barnavdelningen och filmer för vuxna strax utanför. Synliggjordes då stunden ledde till socialinteraktion mellan de olika föräldrarna och barnen. Synliggjordes när föräldrar och barn fick vänta i tidskriftsrummet som öppnar kl. 9, medan vi släpper in till småbarnsstunden 9:15. Synliggjordes eftersom deltagarna måste gå förbi släktforskningsrummet på väg till barnavdelningen. Många barn sprang in dit och lekte efter stunden. Synliggjordes eftersom vi sjöng ihop under hösten och våren. Personalen blev mer synliga som individer, vilket gav förtroende för oss. 16

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Pedagogers tal om sin roll i leken

Pedagogers tal om sin roll i leken Lärarutbildningen Examensarbete Hösten 2004 Pedagogers tal om sin roll i leken Handledare: Charlotte Tullgren Författare: Emma Svensson Linda Holmberg Pedagogers tal om sin roll i leken Abstract Det här

Läs mer