Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2002

2 2003 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm

3 Innehåll Verksamhetsåret Uppdrag 1 Bra och rättvisa löner...5 Förhandlingar om löner och anställningsvillkor...5 Utbildning för lokala löneförhandlare...5 Uppdrag 2 Öka individens möjligheter till utveckling och trygghet i arbetsliv och samhälle...7 Kompetensutveckling...7 Arbetsmiljö...7 Utvärdering av valrörelsen...8 Uppdrag 3 Prioritera arbetstidsfrågan inom hela förbundet...9 En stark och effektiv organisation...10 Rättshjälp...10 Arbetsrätt...10 Försäkringsrätt-Försäkringar...10 Uppdrag 4 Internationellt arbete och biståndsverksamhet...10 SEGEL-projektet...11 Medlemsutveckling...11 Medlemsrekrytering...12 Koncern och företagsfack...13 Klubbar...14 Ungdomsverksamhet...14 Integration och mångfald...15 Jämställdhet...15 Kultur...16 Könsfördelning kvinnor och män SEKO centralt...16 Fackliga studier...17 IT-skolan...17 Information...18 Press och media...18 SEKO-magasinet...18 Uppföljning och utvärdering 2002 års resultatdialog...19 Förteckning över under året avlämnade remissyttranden...19 SEKOs styrelse och organisation...20 Förbundskontoret...20 SEKO regionalt och lokalt...20 Personal...20 Data...20 SEKOs övriga verksamheter...21 Fritid och semester...21 SEKO Kurs och Konferens AB...21 Gunnar Erlandsson Minnesstiftelse...21 Ekonomi...22 SEKOs årsredovisning Bilagor...36

4 Verksamhetsåret 2002 Verksamhetsberättelsen är en beskrivning av hur uppdragen har förvaltats och hur medlemmarnas avgifter har använts. Utifrån verksamhetsberättelsen ska medlemmarna bland annat kunna se hur facket använt resurserna. Dessutom ska förbundsmötet kunna bedöma huruvida förbundsstyrelsen fullgjort sitt uppdrag eller inte. På förbundsmötet år 2000 antogs en treårig verksamhetsplan med fyra uppdrag. Det är också utifrån dessa uppdrag som verksamhetsberättelsen är uppbyggd: Bra och rättvisa löner. Öka individens möjligheter till utveckling och trygghet i arbetsliv och samhälle. Prioritera arbetstidsfrågan inom hela förbundet. En stark och effektiv organisation. Den treåriga verksamhetsplanen omfattar hela förbundets verksamhet. För att få en komplett bild av vad som genomförts och vilka resultat som uppnåtts, hänvisar jag också till avdelningarnas och klubbarnas verksamhetsberättelser. En treårsplan innebär också att vi kan lägga större resurser på vissa uppdrag och/eller delmål ett visst år, för att sedan kunna satsa på något annat nästa år. Som exempel kan jag nämna uppdraget om bra och rättvisa löner, där vi satsat stora resurser på att utbilda lokala löneförhandlare. Vår förhoppning är att det inte bara bidrar till att höja kompetensen just vid löneförhandlingarna utan också bidrar till de övriga delmålen i uppdraget. Verksamhetsåret 2002 var ett händelserikt år. När det gällde avtalsförhandlingar var de största problemområdena spårtrafik samt tele- och IT. På spårtrafikområdet var det bara några timmar ifrån en storkonflikt mitt under pingsthelgen. Det rörde framförallt våra krav på rimliga arbetstider och en reglering av arbetstiderna för medlemmarna. Efter att arbetsgivarna till slut gått med på våra krav kunde konflikten avvärjas. På tele- och IT området var utgångsläget ett så kallat nollbud från arbetsgivarna. Man menade att det inte fanns några pengar i branschen efter att ITbubblan spruckit. Samtidigt hävdade man att lönerna ändå redan var så höga. Detta var självfallet ett oacceptabelt bud och resonemang. Majoriteten av våra medlemmar tillhör inte de grupper som arbetsgivarna kallade för högavlönade. Många av våra medlemmar i telebranschen är i själva verket låginkomsttagare. Efter tröga förhandlingar gav arbetsgivarna med sig och våra medlemmar fick ett avtal som innehöll löneökningar. Under våren avbröts SEGEL-projektet. Anledningen var att det rådde delade uppfattningar kring remissmaterialets ställningstagande bland annat vad gäller lokal organisation. SEKOs årsmöte beslutade sedan att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att söka återuppta förhandlingarna med Grafikerna och Elektrikerna i syfte att bilda ett gemensamt förbund. Förhandlingarna återupptogs under hösten. Arbetsplatsbesöken fortsatte under våren och i den omgången var det branscherna spårtrafik, tele och civil som besöken var inriktade på. Ett stort antal arbetsplatser besöktes och många medlemmar fick möjlighet att lämna synpunkter direkt till sina fackliga representanter. Under 2003 kommer arbetsplatsbesöken att fortsätta i syfte att stärka och utveckla dialogen och öka medlemmarnas möjligheter att påverka. Verksamhetsåret 2002 gick också i det facklig-politiska arbetets tecken. Det var valår och skiljelinjerna mellan blocken blev ovanligt tydliga när det gällde de fackliga rättigheterna. Moderaterna var tydliga med att arbetsmarknaden skulle avregleras och att kollektivavtalen skulle få en svagare ställning, a-kassan skulle sänkas och arbetsskadeförsäkringen försämras, för att ta några exempel. För att motverka en borgerlig regering och förstärka den fackliga politiska samverkan organisatoriskt bildade LO och förbunden tillsammans med socialdemokraterna ett fackligt valcentrum, där även SEKO fanns representerat. Det utvecklade samarbetet fungerade väl. Riksdagsvalet 2002 blev en framgång för arbetarrörelsen. Du är välkommen att lämna dina synpunkter på verksamheten. Kontakta mig gärna via brev eller mail: Janne Rudén SEKOs förbundsordförande 4

5 Uppdrag 1 Bra och rättvisa löner SEKO ska vara ett förbund som svarar upp mot medlemmarnas krav på löneutveckling Förhandlingar om löner och anställningsvillkor SEKO ska ha avtal som omfattar alla som arbetar på samma arbetsplats, så kallade medarbetaravtal På de avtalsområden där vi haft kravet på medarbetaravtal så är detta genomfört. Av tradition och historia vill våra medlemmar på vissa områden inte ha medarbetaravtal, exempelvis på sjöfartens område. Branscher med nya företag som inte vill ansluta sig till arbetsgivarorganisationer, till exempel tele-it, tecknar vi direktavtal med. De avtalen är konstruerade som medarbetaravtal. Avtalsrörelsen Sju av förbundets centrala löneavtal löpte ut under Inom avtalsområde Spårtrafik kunde nytt löneavtal tecknas först efter varsel och medling. I övrigt genomfördes förhandlingsarbetet inom respektive avtalsområden utan större störningar. Löneavtalens giltighetstid varierar mellan 1 år och 2 år. De centralt överenskomna löneökningarna ligger i nivå med övriga gällande avtal på arbetsmarknaden. Centrala branschavtal Den 31 december 2002 var det totala antalet centrala branschavtal 28. Under verksamhetsåret tecknades sju centrala branschavtal. Avtalen redovisas i bilaga 1. Hängavtal Den 31 december 2002 var det totala antalet hängavtal Det största antalet hängavtal finns inom bransch Väg & ban. Antalet hängavtal har sammantaget minskat med sju i förhållande till föregående verksamhetsår. Under verksamhetsåret nytecknades 117 hängavtal. Dessa redovisas i bilaga 2. Direktavtal Inom förbundets område finns ett stort antal direktavtal mellan förbundet och enskilda företag. Antalet direktavtal har sammantaget minskat med fem i förhållande till föregående verksamhetsår. Under verksamhetsåret tecknades 30 nya direktavtal. Direktavtalen i december 2002 var sammanlagt 157. Avtalen redovisas i bilaga 3. Nytt pensionsavtal Den 1 februari 2002 tecknade SEKO ett nytt pensionsavtal, PA 03, inom det statliga avtalsområdet. Det nya pensionsavtalet innehåller både en så kallad avgiftsbaserad och en förmånsbaserad pension och började gälla den 1 januari De som är födda 1942 eller tidigare omfattas inte av det nya pensionsavtalet, utan kvarstår i nu gällande pensionsavtal PA-91. Samma gäller för dem som vid årsskiftet hade sjukbidrag eller tillfällig sjukpension. Avgiften till den individuella ålderspensionen är 2,3 procent av den utbetalda lönen upp till högst 30 inkomstbasbelopp. Tillgodoräkningen sker från och med den månad arbetstagaren fyller 23 år. Den enskilde väljer hur avsättningen ska förvaltas. Det nya avtalet innehåller också regler som innebär en mjuk övergång från PA-91, den så kallade trappan. Trappan syftar till att säkra målet att för den individuella ålderspensionen nå minst 10 procent i pension av den pensionsgrundande lönen. För pensionsgrundande lönedelar mellan 7,5 20 inkomstbasbelopp utges 60 procent i förmånspension och mellan inkomstbasbelopp utges 30 procent i förmånspension. Även här finns en trappa som syftar till att uppnå dagens förmånsnivåer (65 respektive 32,5 procent). Utöver den individuella ålderspensionen finns också en kompletterande ålderspension (KÅPAN). Avgiften till den kompletterande ålderspensionen har ökats till 1,9 procent i det nya avtalet och höjs ytterligare till 2 procent 1 januari, Det innebär att den sammantagna avsättningen för pensionssparande blir 4,3 procent. De övergångsbestämmelser i PA-91 som ger rätt för vissa grupper av arbetstagare att gå i pension före 65 år finns också med i det nya avtalet. Uppgörelsen innehåller också ett särkilt avtal om delpension. Delpension kan utges från och med den månad arbetstagaren fyller 61 år. Arbetstiden kan minskas upp till högst hälften av heltidsarbete. Delpensionen utgör 60 procent av delpensionsunderlaget. Den som tar ut delpension kommer inte att förlora pension vid 65 års ålder enligt pensionsavtalet. SEKO ska ha kunniga och lyhörda förhandlare I SEKO ska var och en vara med och påverka sin lön I SEKO gäller likvärdig lön för likvärdigt arbete SEKOs avtal ska ge högre lön vid utveckling i arbetet Utbildning för lokala löneförhandlare Under verksamhetsåret har förhandlingsavdelningen genomfört åtta tredagarskurser för 196 lokala löneförhandlare. Av dessa var 59 stycken (30 procent) kvinnor. Kursinnehållet har bland annat varit avtalsrörelsens process, hur löneutrymme uppstår, arbetsplatsutveckling, 5

6 lokal lönebildning, regelverk samt tips och råd för lokala förhandlare. Deltagarna på löneförhandlarkurserna har kallats från tele-, spårtrafik-, post-, energi-, vård-, försvar- och civilområdena. Satsningen fortsätter under stycken GFU 2 har genomförts. Innehållet har bestått av djupare kunskaper om kollektivavtalets värde, MBL/ samverkan, LAS och fackligt/politiskt arbete. Även ett antal utbildningsinsatser för att stärka förhandlingsarbetet lokalt har genomförts inom olika avtalsområden. 6

7 Uppdrag 2 Öka individens möjligheter till utveckling och trygghet i arbetsliv och samhälle Öka individens möjligheter till utveckling och trygghet i arbetsliv och samhälle Kompetensutveckling Alla medlemmar ska ha inflytande och möjlighet till kompetensutveckling, såväl i det nuvarande arbetet som till nya arbeten Sett över hela arbetsmarknaden används 3 procent av den totala arbetstiden till kompetensutveckling. Den statliga verksamheten ligger högst med 7 procent. Större företag satsar mer än mindre företag. SACOs medlemmar får mer kompetensutveckling än LOs medlemmar. Så har det sett ut ganska länge. Kompetensfrågorna är viktiga frågor, det handlar om medarbetarnas förmåga att lösa de uppgifter de ställs inför i den dagliga verksamheten. Kompetensutveckling bör därför vara en ständigt pågående process och naturlig del av verksamheten. Det handlar inte bara om utbildning i traditionell mening, utan också om lärande i alla former. Det är svårt att rent konkret bevisa påståendet om ett tydligt samband mellan satsningar på kompetensutveckling och företagets resultat. Detta otydliga samband är en grundläggande orsak till varför det är så svårt att föra in kompetensfrågorna i avtalsförhandlingarna. I våra centrala avtal finns gemensamma uttalanden om vikten av kompetensutveckling. Hur detta sedan ska materialiseras överlämnas till den lokala nivån. Och det finns en hel del bra exempel på genomförda insatser på arbetsplatsnivå. Mest vanligt är utbildningar inom yrket, IT-kunskap av olika slag och språkutbildning. Inom LO har ett gemensamt projekt, Kompetensutveckling och lärande, bedrivits. Projektet är på väg att avslutas och förhoppningsvis övergå i ett permanent arbete kring kompetensutveckling och lärande mellan förbunden. Bland annat föreslås att ett arbete startas kring tankarna om lärcentra. Det har sedan länge pågått en diskussion kring kompetenskonto eller individuellt kompetenssparande som förslaget hette. Tyvärr har frågan hamnat i långbänk och ingenting har hänt. Det finns avsatta pengar men inget förslag till hur de ska användas. Arbetsmiljö SEKO ska verka för en bra arbetsmiljö för alla medlemmar Arbetsmiljöfrågorna har på grund av ohälsoutvecklingen på arbetsmarknaden haft hög prioritet både politiskt och i det fackliga arbetet. I flera avseenden har vårt långsiktiga arbete visat sig vara väl i takt med tiden, och de två huvudspår det centrala arbetet nu följer kommer att vara nyckeln till ett framgångsrikt förebyggande arbete i framtiden. De två spåren är statistikprojektet respektive RAM programmet. Under året igångsattes en jämförelse mellan vårt medlemsregister och Arbetsmiljöverkets så kallade ISA-statistik, det vill säga den statistik som visar samtliga anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Denna jämförelse möjliggör en omfattande kartläggning av problemen i våra medlemmars arbetsmiljö och ger oss ett helt nytt underlag för överväganden av betydelse för utvecklingen inom detta område. Vi kan i denna kartläggning få uppgifter om vad som hänt med vem, var, när, hur och i viss utsträckning också varför. Vi kan också identifiera vilka arbetsgivare som har de största problemen och till och med vilka arbetsplatser hos dessa arbetsgivare som är värst drabbade. Projektet kommer att slutredovisas första kvartalet 2003, men avsikten är att göra årliga uppföljningar för att kunna följa utvecklingen över tid. Inom RAM-programmet har utbildningar med samtliga geografiska avdelningar genomförts under året. Temat har varit användandet av verktyget RAM. Med sitt nya namn, ska det vara ett stöd och komplement i främst skyddsombudens verksamhet. Inom RAM-programmet finns i dagsläget nio olika ämnesområden med lika många ämnessamordnare. Ämnet försäkringar och pensioner har kopplats till programmet, och under året har ett omfattande utvecklingsarbete som ska förenkla och öka användbarheten genomförts. Vi ser ett ökande antal brukare och frågor och svarsfunktionen börjar också att finna sin rätta form. SEKO som förbund har ju genom sin breda branschanknytning en stor kompetens inom arbetsmiljöområdet, och målsättningen är att engagera alla delar i förbundet och därigenom kanalisera in specialkompetens från olika områden. Under året har programmets styrgrupp delvis förnyats samt utvecklat sina arbetsformer. SEKO hade registrerade skyddsombud och 335 huvudskyddsombud under Den manliga dominansen inom uppdragen är stor, 84 respektive 92 procent. Förbundet har medverkat i ett stort antal funktionsutbildningar för skyddsombud och huvudskyddsombud i samarbete med LO-skolan Runö. Det samma gäller ett antal utbildningar inom vissa 7

8 specialområden som till exempel psykosocial arbetsmiljö, hot och våld och konflikthantering. Inom ramen för LO-samarbetet har förbundet varit representerat i LOKEgruppen. Förbundet deltar även i MOA (Miljö- och Arbetslivsutskottet) som är huvudkommittén till LOKE (LOs Kemigrupp) och ASTA-grupperna. ASTA står för Arbetsgruppen för Standardiseringsarbete det vill säga LOs expertgrupp kring kemiska hälsorisker, samt i SAMgruppen, arbetsgruppen för utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet. På den statliga sidan har vi representerats inom Utvecklingsrådet inom tre projekt som helt eller delvis hanterat arbetsmiljöfrågor, nämligen projekten Arbeta utan stress, Ålder och arbetsliv samt Lokalt utvecklingsarbete. På väg- och anläggningssidan fortsätter arbetet inom kampanjen Säkrare vägarbetsplatser. SEKO ska vara en facklig-politisk kraft som påverkar samhällsutvecklingen Den facklig-politiska verksamheten Det facklig-politiska arbetet fortsätter enligt de mål och den plan som gäller fram till De geografiska avdelningarna har genomfört 15 facklig-politiska kurser. I samarbete med LO- och SAP distrikt har det genomförts 10 seminarier. Totalt har omkring 700 personer deltagit. Antalet SEKO (s)-föreningar har ökat från 38 till 43 stycken. Medlemsantalet har ökat från till En annan del av den facklig-politiska verksamheten är att upprätthålla kontakter med politiker och tjänstemän, för att kunna påverka och bistå med information i olika frågor. Under året har ett antal träffar genomförts med statsråd, statssekreterare och handläggare på olika departement. Dessutom har träffar genomförts med enskilda riksdagsledamöter, utskottsgrupper och politiska tjänstemän. Utvärdering av valrörelsen Under höstens tre sista månader besöktes och intervjuades 15 av SEKOs 17 geografiska avdelningar av representanter från SEKOs facklig-politiska enhet på förbudet. Diskussionerna handlade om aktiviteterna inför 2002 års allmänna val. Det konstaterades att de flesta avdelningarna hade upprättat speciella valplaner men att en del lät den facklig-politiska planen ingå i den allmänna verksamhetsplanen. Valplanerna har underlättat avdelningarnas arbete och samordningen med de facklig-politiska aktörerna inom regionen. De flesta upplevde att samordningen mellan avdelningar, förbund, LO och SAP fungerat mycket bra, medan andra ansåg det motsatta och uttryckte en besvikelse över den så kallade lyssnaraktiviteten Valet är Ditt som gjordes i årsskiftet Ett flertal avdelningar upplevde det centrala valcentret 68:an som mycket positivt. Man fick ett mycket bra bemötande och snabba och kompetenta svar på frågeställningarna. Till bristerna i valrörelsen räknade man att samordningen mellan facken kom igång väldigt sent. Många avdelningar klagade på otillräckligheten på personella resurser och klubbarnas engagemang var i många fall bristfällig. Sammantaget gav avdelningarna en positiv bild av det gjorda valarbetet och de flesta hade följt uppsatta planer. Stämningen i förhållandet till socialdemokratin var också mycket bättre än vid 1998 års val. 8

9 Uppdrag 3 Prioritera arbetstidsfrågan inom hela förbundet SEKOs medlemmar ska ha möjlighet till både ett tillfredställande arbetsliv och ett berikande socialt liv vid sidan om arbetet Arbetstiden ska anpassas till medlemmarnas individuella önskemål Stärkt skydd för medlemmarna mot övertidsarbete Garantera rätten till heltid Stärkt inflytande över arbetstidens förläggning Arbetstidsförkortningar genomförs genom kollektivavtal och lagstiftning Inom avtalsområde Telecom har förbundet genomdrivit ytterligare arbetstidsförkortning. För den nya avtalsperioden ska 0,4 % av utrymmet avsättas för förkortning av arbetstiden från och med 1 januari 2003, genom påbyggnad på den modell som tillämpats tidigare. Lokalt avtal kan träffas om lokal avvikelse. Inom avtalsområde Spårtrafik lyckades förbundet, efter varsel om konfliktåtgärder, genomdriva avgörande förbättringar när det gäller arbetstidsregleringar. Förbättringar som har införts i det centrala avtalet handlar bland annat om veckoarbetstid, arbetsperiod, oregelbunden arbetstid, skiftarbete, nattarbete och viloperiod. Sedan 1998 har arbetstidsförkortningsfrågan reglerats i 20 centrala löneavtal. Arbetstidsförkortning har, på olika sätt, direkt reglerats i 12 av dessa centrala avtal. Inom avtalsområdet Kommunikation genomfördes arbetstidsförkortning i lokala postförhandlingar parallellt med de centrala förhandlingarna. Exempel på avtalsreglerade arbetstidsförkortningar är; förkortning av veckoarbetstiden, förkortning av årsarbetstiden, förkortning av livsarbetstiden genom pensionssparande, arbetstidsbanker och avsättning av särskilt utrymme för vidare lokala förhandlingar. De återstående 7 centrala avtalen har texter som innebär att lokala parter har att hantera arbetstidsförkortning i lokala förhandlingar. 9

10 Uppdrag 4 En stark och effektiv organisation SEKO ska vara det bästa alternativet för alla som arbetar inom service och kommunikation Förbättra service och rådgivning till våra medlemmar Rättshjälp Under året har medlemmarna erhållit sammanlagt omkring 19 miljoner kronor. Motsvarande kostnad för förbundet har varit cirka 3,6 miljoner kronor. Det har inkommit 182 ansökningar om rättshjälp under året. Av dessa hänför sig största delen till det försäkringsrättsliga området. 94 ärenden har fått rättshjälp. I likhet med tidigare år har medlemmarna tillförts åtskilliga miljoner kronor via förhandlingar av olika slag. Den sammanlagda summan eller sammanlagda förhandlingsresultaten är tyvärr inte möjliga att precisera då det inte förs någon statistik över dessa uppgifter inom SEKO. Arbetsrätt Den övervägande delen av våra arbetsrättsliga ärenden vid tingsrätterna och Arbetsdomstolen (AD) har förlikts under resans gång. Rättshjälpen kan också omfatta hjälp i brottmål, det vill säga om det påstådda brottet har med anställningen att göra. SEKO har, genom LO-TCO Rättsskydd AB, biträtt ett antal medlemmar vid brottmål och kunnat göra en insats för ett frikännande eller nedlagt åtal. Försäkringsrätt-Försäkringar Under 2002 har vi arbetat vidare med utbildningsinsatser för försäkrings- och pensionsansvariga inom branschavdelningarna. De har totalt genomgått två veckors utbildning varav tyngdpunkten legat inom området arbetsskador. Totalt har vi under en tvåårsperiod utbildat omkring 75 försäkrings- och pensionsansvariga inom de geografiska avdelningarna och branschavdelningarna. Deras ansvar är främst att i nästa steg jobba gentemot klubbarna som tidigt ska komma in och hjälpa medlemmar som skadat sig i arbetet. Som en uppföljning av utbildningen gentemot de ansvariga inom de geografiska avdelningarna genomförde vi under 2002 klubbkonferenser på ett antal orter i landet. Syftet var att stämma av vilka effekter och förändringar som skett inom klubborganisationerna vad gäller att arbeta aktivt med försäkringsfrågorna gentemot medlemmarna. De ansvariga inom branschavdelningarna har bildat ett nätverk där de ges möjlighet att kommunicera och delge varandra information och kunskap. Nätverket kan även användas som ett bollplank. Inom våra medlemsförsäkringar har det under 2002 genomförts premiehöjningar. Bakgrunden till höjningarna är det markant ökade antalet långa sjukskrivningar och förtidspensioner, vilket gör att premierna inte täcker kostnaderna för försäkringarna. Därför har också ett arbete bedrivits vad gäller översyn av villkoren inom medlemsförsäkringarna som från 2003 resulterar i premiehöjningar och villkorsförändringar. Fortsatt pågår ett arbete med att lägga ut information om försäkringar och pensioner via förbundets RAM-sida på Internet. Idag finns en hel del information utlagd och målsättningen är att medlemmarna på sikt utifrån var de arbetar (avtalsområdet) ska få fram vilka försäkringar och pensionsavtal som gäller. Söka samarbete och allianser med andra fackliga organisationer, både inom och utom Sverige Internationellt arbete och biståndsverksamhet Förbundet är medlem i fem internationaler, UNI, ITF, ISKA, IBTU och ICEM, och deras respektive Europafederationer samt i nio nordiska organisationer. Verksamheten 2002 bestod i hög grad av deltagande i olika aktiviteter och kampanjer arrangerade av dessa organisationer. Aktiviteterna har syftat till att påverka den globala och europeiska utvecklingen i förmånlig riktning för våra medlemsgrupper. Det europeiska arbetet har till största delen bedrivits inom ramen för den sociala dialogen på EU-nivå och inom de olika sektorskommittéer där SEKO finns representerat. Främst har detta skett inom områdena post, tele, järnväg, energi och sjöfart, där vi också har framskjutna positioner. Högt på agendan har legat frågor kring den kommande EU-utvidgningen, och även frågor om behovet av kompetensutveckling för att klara sysselsättningen inom EU. Förbundet har även varit aktivt i det internationella solidaritetsarbetet till stöd för fackliga kamrater och organisationer i andra länder. SEKO bedrev i egen regi under året sex bilaterala fackliga biståndsprojekt, fyra i Filippinerna, ett i Estland och ett i Ryssland. Under augusti månad deltog SEKO i ITF:s världskongress i Vancouver, och i september i ISKA:s världskongress i Ottawa, två kongresser som krävde omfattande förberedelser på hemmaplan. På ITF:s kongress antogs 47 resolutioner, inbegripande sex resolutioner som var utformade för att presentera ITF: s strategi under samlingsbegreppet Vi globaliserar solidariteten. Globaliseringen och dess konsekvenser var även ett angeläget diskussionsämne på ISKA-kongressen. En resolution om offentliga tjänster av god kvalité antogs enhälligt. SEKO framförde svenska erfarenheter av avregleringar av offentliga tjänster och upphandlingssystem, som ofta har visat sig vara ofören- 10

11 liga med kvalitet och säkerhet, och som har medfört negativa konsekvenser för de anställda. SEGEL-projektet I början av året var aktiviteten stor i SE- GEL-projektet inte minst lokalt, där många avdelningar från de tre förbunden hade både informella och formella kontakter. Ett remissunderlag arbetades fram och en preliminär tidplan för samgående började ta form. Det rådde delade uppfattningar kring remissmaterialets ställningstagande bland annat vad gäller klubbarnas roll och ställning dels avgiftssystemet. De övriga förbunden var inte beredda att göra ändringar i remissunderlaget och SEKOs förbundsstyrelse beslutade att avbryta SEKOs medverkan i SEGEL-projektet. VU-ledamöterna i projektets styrgrupp reserverade sig mot förbundsstyrelsens beslut. Beslutet fick också till följd att Ulla Olovsson beslutade sig för att avgå som förbundets vice ordförande. För att få igång arbetet med SEGEL-projektet igen föreslog förbundsstyrelsen förbundsmötet att besluta att återuppta förhandlingarna med Grafikerna och Elektrikerna i syfte att bilda ett förbund. Förbundsmötet gav också förbundsstyrelsen mandat att söka förhandla med de bägge andra facken i syfte att komma till en gemensam uppfattning i de för SEKO bärande principerna. Förhandlingarna återupptogs under hösten och en arbetsgrupp bildades där Janne Rudén och Yvonne Hansson företrädde förbundet. Gruppens inriktning var att under vintern dra upp riktlinjer för ett återupptagande av SEGEL-projektet. Bibehållen hög organisationsgrad Medlemsutveckling Aktiva Aktiva Totalt Totalt Totalt män kvinnor aktiva antal pensionärer 31/ Förbundet / Förbundet Förbundet Bransch Totalt Aktiva Aktiva Totalt Alla Kvinnor Män antal kvinnor män aktiva < 30 år < 30 år < 30 år Branschlösa Trafik Väg & ban Försvar Civil Vård Post Tele Energi Sjö

12 Avdelning Aktiva Aktiva Totalt män kvinnor aktiva 1 SEKO Stockholm SEKO Mälardalen SEKO Östra SEKO Halland-Jönköpings län SEKO Sydöstra SEKO Gotland SEKO Skåne SEKO Västra SEKO Göteborg SEKO Värmland SEKO Örebro SEKO Dalarna SEKO Gävleborg SEKO Västernorrland SEKO Jämtland SEKO Västerbotten SEKO Norrbotten SEKO Övriga SEKO Ombudsmän SEKO Energi Norrland SEKO Väg & ban Östersund SEKO Civil Västernorrland SEKO Vård Västernorrland SEKO Vård Gävle SEKO Energi Mellansverige SEKO Väg & ban Gävle/Dala SEKO Tele Stockholm SEKO Vård Östra SEKO Väg & ban Väst SEKO Energi Syd SEKO Sjöfolk SEKO Väg & ban Sydost SEKO Försvar Sydöstra SEKO Väg & ban Skåne SEKO Vård Syd Medlemsrekrytering Under 2002 har ett antal medlemsrekryteringsprojekt startats. Citymail-projektet startade under 2002 och avslutas under Syftet är att öka antalet medlemmar, höja organisationsgraden samt att öka antalet förtroendevalda. Inom Tele2 startade ett medlemsrekryteringsprojekt under våren. Avdelningarna Dalarna, Örebro, Skåne, Väster Norrland och Stockholm gjorde under en vecka arbetsplatsbesök på Tele2. Kontakter med ledningen för Tele2 har fortsatt under året och framförallt i Stockholm har man fortsatt med arbetsplatsbesöken. Målet är att värva fler medlemmar och att teckna kollektivavtal. Medlemsvärvargerillan är ett medlemsrekryteringsprojekt i samarbete mellan avdelningarna i Värmland, Örebro och Dalarna som startade under Det projektet kommer att avslutas under I samarbete med Grafikerna driver SEKO projektet Hubben i Stockholm. Målet med Hubben när det gäller medlemsvärvning är att vara första steget in i facket Under året har ett stort antal företagsbesök gjorts. Kraften har dock koncentrerats på de stora operatörerna Song Net Works, Tele 2 samt Telenor. Av dessa har vi främst haft framgång på Telenor och Song Networks. Flera kollektivavtal har tecknats i nära samarbete med SEKO Stockholm och SEKO tele Stockholm. 12

13 Totalt Totalt Aktiva Aktiva Totalt antal pensionärer män kvinnor pensionärer % % % av medlemsantalet ,11 32,86 23, ,95 34,96 30, ,96 33,61 33, ,84 44,60 22, ,93 37,39 33, ,84 43,46 31, ,77 39,18 39, ,71 39,55 26, ,53 41,59 37, ,70 27,18 34, ,02 35,13 36, ,20 37,69 40, ,72 45,15 43, ,62 33,34 37, ,85 36,05 42, ,06 31,10 31, ,82 29,03 35, ,67 33,33 0, ,86 25,88 42, ,57 9,86 28, ,95 2,02 24, ,73 63,58 37, ,89 29,79 26, ,15 44,23 15, ,77 6,97 22, ,98 3,55 20, ,63 27,45 32, ,11 35,44 22, ,87 3,51 24, ,63 6,01 22, ,09 36,70 11, ,21 1,63 35, ,58 25,05 40, ,25 5,23 18, ,35 31,70 14, ,50 31,43 30,73 Även under 2002 deltog Hubben i Stockholms stads satsning TIME-veckan, där TIME står för Telekom, IT, Media och Entertainment. TIME-veckan är medialt uppmärksammad och vi nådde ut till en delvis ny målgrupp i och med den stora annonskampanj som Stockholms stads näringslivskontor marknadsförde veckan med. På bjuds bland annat på nyheter med fackligt intresse, ledare, information om medlemskap och kollektivavtal, information om vår verksamhet samt en möjlighet att ställa frågor och svar. Utveckla det företagsfackliga arbetet Koncern och företagsfack Förbundsmötet och förbundsstyrelsen beslutade 2001 om en uppföljning av koncern- och företagsorganisationerna inom SEKO. Syftet med uppföljningen och analysen är få fram en samlad bild av förekomsten av koncern- och företagsorganisationer. Avsikten är även att få en bild av ansvarsområden och status för organisationerna samt att genomlysa de demokratiska processerna. Arbetet är indelat i sex etapper varav de två inledande etapperna är genomförda. Etapp 1 innebar att en kartläggning gjordes medan etapp 2 innebar att de administrativa rutinerna belystes. Som ett resultat av arbetet med de två inledande etapperna fattade förbundsstyrelsen be- 13

14 Uppdragstagare bransch Kön Antal % Trafik Kvinnor ,46 Män ,54 Totalt Väg & Ban Kvinnor 52 2,95 Män ,05 Totalt Försvar Kvinnor ,48 Män ,52 Totalt Civil Kvinnor ,39 Män ,61 Totalt 660 Vård Kvinnor ,27 Män ,73 Totalt 550 Post Kvinnor ,73 Män ,27 Totalt Tele Kvinnor ,80 Män ,20 Totalt 759 Energi Kvinnor 37 3,60 Män ,40 Totalt Sjö Kvinnor 18 24,66 Män 55 75,34 Totalt 73 < 30 år uppdragstagare bransch Kön Antal % Trafik Kvinnor 46 51,69 Män 43 48,31 Totalt 89 Väg & ban Kvinnor 5 6,76 Män 69 93,24 Totalt 74 Försvar Kvinnor 9 21,95 Män 32 78,05 Totalt 41 Civil Kvinnor 18 58,06 Män 13 41,94 Totalt 31 Vård Kvinnor 12 44,44 Män 15 55,56 Totalt 27 Post Kvinnor 78 39,39 Män ,61 Totalt 198 Tele Kvinnor 13 46,43 Män 15 53,57 Totalt 28 Energi Kvinnor 3 9,09 Män 30 90,91 Totalt 33 Sjö Kvinnor 1 50,00 Män 1 50,00 Totalt 2 slut den 5 mars om Riktlinjer vid inrättande av koncern och företagsorganisationer inom SEKO. Riktlinjerna innehåller ett förtydligande av stadgarna och exempel på vad regelverken för koncern och företagsorganisationerna bör innehålla samt rekommendationer rörande administrativ hantering av handlingar och korrespondens. Arbetet med de övriga etapperna kommer att fortsätta under Klubbar Mot bakgrund av den stora spännvidden i vår klubbverksamhet, alltifrån små arbetsplatsanknutna klubbar till stora företagsklubbar, landsomfattande och regionala klubbar fann förbundsstyrelsen behov av att genomföra en kartläggning av samtliga klubbar inom förbundet. I november 2002 tillsatte förbundsstyrelsen en utredningsgrupp som inledde arbetet med att samtliga avdelningar fick i uppgift att beskriva klubbarna inom respektive avdelning med avseende på följande: Respektive klubbs organisationsområde med avseende på företag, arbetsplats, geografi, förhandlingsmotpart/ er samt om klubb ingår i företags- eller koncernorganisation och i så fall vilken eller vilka. Resultatet av utredningen och de slutsatser utredningsgruppen kommit fram till kommer att föreläggas förbundsstyrelsen som beslutar om den fortsatta hanteringen. Ta tillvara de kreativa olikheterna som män, kvinnor, ungdomar från skilda nationaliteter erbjuder Ett arbetssätt som attraherar nya förtroendevalda Ett arbetssätt som gör det möjligt att såväl bibehålla nuvarande medlemskollektiv, som att attrahera nya medlemsgrupper Ungdomsverksamhet Under året har sex ungdomsansvarigutbildningar genomförts totalt har 62 personer deltagit (36 män och 26 kvinnor). Ungdomsforumet genomfördes på Lastberget med 50 ungdomsansvariga från hela landet Under de tre dagarna i maj månad diskuterades bland annat ungdomsverksamhet, facklig/politisk samverkan och rasism. Både vårt intranät och extranät har ungdomssidor. Sidorna har fyllts med information, nyhetsbrev, kontaktpersoner med mera. 14 geografiska avdelningar, 11 branschavdelningar och 114 klubbar har ungdomsansvariga. 14

15 Aktiva kvinnor Aktiva män Aktiva Kvinnor % Män % ,04 50,96 Trafik ,08 72,92 Väg & ban ,44 96,56 Försvar ,36 69,64 Civil ,34 38,66 Vård ,64 63,36 Post ,61 55,39 Tele ,68 68,32 Energi ,36 92,64 Sjö ,70 63, < 30 år Aktiva kvinnor Aktiva män Aktiva Kvinnor % Män % ,86 56,14 Trafik ,71 55,29 Väg & ban ,43 95,57 Försvar ,64 77,36 Civil ,59 30,41 Vård ,21 61,79 Post ,53 57,47 Tele ,11 62,89 Energi ,85 88,15 Sjö ,01 58, Under året har ungdomsrådet jobbat intensivt av med att få igång lokala ungdomskommittéer 2002 hade sex avdelningar ungdomskommittéer (2 ungdomskommittéer fanns 2000). Antal förtroendevalda under 30 år var i december 547 personer, en ökning under året med 95 personer. Integration och mångfald SEKO har fortsatt ett stort engagemang i LOs förbundsgemensamma projekt Lika värde och lika rätt. Den centrala arbetsgruppen fortsätter sitt arbete med att informera och utbilda. Arbetsgruppen har deltagit i de handledarutbildningar som LO anordnat under Utbildningen av integrationsansvariga på klubb- och avdelningsnivå genomfördes i maj månad. I september genomfördes den första nätverksträffen för SEKOs integrationsnätverk. 30 personer deltog och Alexandra Pascalido medverkade med en mycket intressant föreläsning utifrån sin bok Bortom mammas gata. Arbetsgruppen har under 2002 utökats för att fokusera än mer på storstadsområdena. Jämställdhet Under året har en grupp arbetat för att ta fram ett förslag på jämställdhetsprogram. Vi har genomfört en jämställdhetskonferens för jämställdhetsansvariga på avdelningsnivå. Under året färdigställdes en handbok över ämnet Mainstreaming, vilken också presenterats vid ett antal seminarier. I förbundet har vi nu totalt 264 jämställdhetsansvariga. Av dessa är 47 procent män. Internationellt har förbundet fortsatt det påbörjade arbetet med tre ryska fackförbund och gemensamt genomfört flera seminarier. Vidare har det i den ordinarie förhandlarutbildningen tagits in ett avsnitt med särskilt fokus på kartläggning i ett förberedande skede ur jämställdhetsperspektiv. Vid urvalet av deltagare till förhandlarutbildningen har särskild uppmärksamhet riktats mot att öka antalet kvinnliga förhandlare. Förhandlingsavdelningen har vidare i sin verksamhet varit rådgivare i ett antal jämställdhetsärenden av individuell natur. Dessa har avsett bland annat lönesättning, tjänstetillsättning och sexuella trakasserier. 15

16 Avtalsområde A nr Män Avtal Kvinnor Totalt Avtalsområde Inget avtal RALS RALB Äffärsverksbolag Städentreprenadföretag Bemanningsföretag Nordiska institutioner Multiservice Spårtrafik RAIL COMBI Väg & banavtalet Maskinföraravtalet AB Götakanalbolag Dalslands kanal Avtal för utlädska företag Bygg och Anläggning KFS Blåa avtalet karlskronavarvet Gröna avtalet LERNIA-Utbildningsföretag Fastigheter Värdepapper Kommunikation ememte distr Postföretag Telecom Data Teleteknik ID-Data ITA Energiavtal- EFA Energiavtalet-KFS Entrepenadavtal-EFA Storsjöavtalet Färjeavtalet Bogseravtalet Skärgårdsavtal Tot.: Tot.: Kultur Under året har vi genomfört en demokrati- och kulturutbildning. Kursen genomfördes på Lastberget med skådespelaren Roland Jansson, trubaduren Björn Heden och regissören och producenten Marketta Franssila som medverkande. Med hjälp av sång och teater fick de 54 deltagarna synliggöra de orättvisor som finns på våra arbetsplatser och i samhället i stort. Flera av teaterstyckena som arbetades fram spelades dessutom upp på flera håll i landet framför allt i samband med valrörelsen. Spontankören bildades också under nämnda kurs vilket senare resulterat i att Könsfördelning kvinnor och män SEKO centralt Funk Funk Adm Adm Journ Journ kvinnor män kvinnor män kvinnor män Procent Procent Procent Procent Procent Procent 20 % 80 % 62 % 38 % 33 % 67 % flera körer startat ute i avdelningarna. Idag har vi avdelningskörer i Gävle, Örebro, Stockholm och Göteborg. Vi har dessutom genomfört familjekursen kul, kult, kultur utbildning på Brunnsviks folkhögskola tillsammans med Byggnads och Kommunal. Vi har gett kulturstöd till SEKO Dalarnas Kabarégäng och SEKO Gävleborgs projekt Plattino, ett kultur- och demokratiprojekt i samarbete med Arbetarekommunen och Internationella kulturföreningen i Gävle. SEKO har också deltagit i LOs projekt Läs för mig Pappa. Under året har också flera arbetsplatsbibliotek startats. 16

17 Skyddsombud % H-skyddsombud Kön antal antal Totalt Kvinnor , ,06 Män , ,94 Totalt Trafik Kvinnor 49 16,78 1 2,50 Män , ,50 Totalt Väg & ban Kvinnor 10 1,40 0 0,00 Män , ,00 Totalt Försvar Kvinnor 53 21,03 1 3,45 Män , ,55 Totalt Civil Kvinnor 43 42,16 0 0,00 Män 59 57, ,00 Totalt Vård Kvinnor 32 25, ,33 Män 94 74, ,67 Totalt Post Kvinnor , ,44 Män , ,56 Totalt Tele Kvinnor 25 15,43 0 0,00 Män , ,00 Totalt Energi Kvinnor 7 2,14 0 0,00 Män , ,00 Totalt Sjö Kvinnor 0 0,00 Män 1 100,00 Totalt 1 Fackliga studier Förbundets studiesatsningar genomsyrar alla målområden. Vi har under året erbjudit ett flertal utbildningar inom LOs utbildningssystem. Det har varit ett stort behov av arbetsmiljöutbildningar där vi bland annat har erbjudit utbildningar om hot och våld i arbetslivet, arbetsskador och rehabilitering, stress och utbrändhet och skyddsombudsutbildning. Under året har arbetet påbörjats med att ta fram en ny arbetsrättsutbildning grund (ARG). Utbildningen kommer att vara klar våren En fortsatt satsning på medlemsutbildning har skett. Vi har dock inte uppnått de mål vi haft. Under året har 202 medlemmar (registrerade i SEKOs studiemodul) gått utbildningen. Av utvärderingarna kan man utläsa att deltagarna varit väldigt positiva och på flera håll har detta resulterat i att man gjort medlemsutbildningar om till exempel det egna avtalet. Genom ABF har vi utbildat ett antal cirkelledare. Satsningen fortsätter under Under året har förbundsstyrelsen och avdelningsombudsmännen medverkat på den grundläggande förtroendevaldautbildningen (GFU). IT-skolan IT-skolan har varit öppen för alla medlemmar och alla anställda i organisationen. Utbildningar som erbjudits är ECDL (datakörkortet), Svenska repetition, Matematik repetition, Engelska repetition, Konsten att lära samt 40 olika kortkurser. Totalt har deltagare anmält sig till IT-skolan (4 966 totalt sedan starten 1 november 2001) utbildningar har påbörjats under året. I december togs beslut om att gå in i LOs förbundsgemensamma IT-skola. Beräknad nystart är 3 mars

18 Kurs Antal deltagare Kvinnor % kvinnor Antal/kurs GFU ,7 Insikter ,2 Skyddsombud ,5 HSO ,0 Lokal löneförhandlar ,0 Fackets grunder Facket o politiken Stress o utbrändhet ,7 Jämställdhetsutb ,0 Ha en levande och förtroendefull kommunikation i hela förbundet Att använda modern teknik men också kunna kommunicera och agitera på klassiskt fackligt sätt Information Informationsenheten har lämnat löpande information om SEKOs verksamhet dels i Fackligt Perspektiv, dels på informationssidor i SEKO-magasinet och dels på intra-, extranät och hemsidan. Fackligt Perspektiv, som vänder sig till SEKOs omkring förtroendevalda, har kommit ut med elva ordinarie nummer. Därutöver har två specialnummer getts ut om utvecklingen inom postbranschen, ett om ungdomsverksamheten, ett om studier och ett valextra i samband med valet. I likhet med tidigare år har informationsenheten redigerat två informationssidor i SEKO-magasinet. Målen i verksamhetsplanen, aktuell information om aktiviteter, försäkringsfrågor, löner med mera har behandlats. Ett särskilt avsnitt har tagit upp frågor och svar som har ett bredare intresse för medlemmarna. Under året har SEKO varit representerat på olika mässor och aktiviteter. Det har bland annat gällt SSU:s sommarläger i Halmstad och Hultfredsfestivalen men också Telekommässan i Sollentuna. Syftet har varit att presentera förbundets verksamhet och aktiviteter samt skapa kontakter och dialog med för SEKO viktiga målgrupper. Under våren genomfördes omkring 200 arbetsplatsbesök inom branscherna civil, spår och tele. Besöken var det andra steget i den treåriga planen för arbetsplatsbesök inom samtliga förbundsbranscher. De angelägnaste frågorna från medlemmarna rörde lönepolitiken, trygghetsfrågor, arbetsmiljön och avregleringarna inom den statliga verksamheten och infrastrukturen. Den särskilda informationsgruppen som Elektriker, Grafiker och SEKO organiserade inom ramen för SEGEL-projektet fortsatte sitt informationsarbete fram till april Därefter har verksamheten legat nere i avvaktan på de vidare ställningstagandena kring SEGEL-projektet i sin helhet. Under hösten genomfördes en tredagars planeringskonferens för de informationsansvariga i avdelningarna och större företagsfack. Diskussionerna gällde SE- KOs profilering inför bland annat förbundsmötet samt samarbetsprojekt och samarbetsformer kring informations- och opinionsbildningsfrågor. Press och media Avtalsrörelsen inom spårtrafikområdet fick stor medial uppmärksamhet. En storkonflikt var nära och skulle om den brutit ut lamslå stora delar av pingsttrafiken. Bara ett dygn innan konflikten skulle blivit ett faktum, skrevs ett avtal mellan SEKO och Almega som innebar viktiga förbättringar för SEKOs medlemmar. Under hösten beslutade SEKOs förbundsstyrelse om en profileringsplattform som i huvudsak berörde avregleringarna inom SEKOs organisationsområde. Budskapet var dels att avregleringarna måste utvärderas och att detta måste leda till att avregleringarna måste regleras. I slutet av året var SEKO aktivt i dessa frågor, främst när det gällde SJ och elmarknaden. SJ drabbades av svåra ekonomiska problem och tvingades upprätta en kontrollbalansräkning. I samband med detta framförde SEKO bland annat kraven från plattformen. Elmarknaden debatterades också i slutet av året och i samband med det var SEKO en av många kritiker. Under hösten avslöjades att Postens dåvarande VD hade planer på att lägga ut brevbäringen på entreprenad. Detta föranledde ett omfattande opinionsbildningsarbete från SEKOs sida. I ett effektivt samarbete mellan förbundet och koncernfacket i kombination med politiska uppvaktningar och ett aktivt medialt arbete stoppades Postens VDs planer och det hela slutade med att han fick avgå. Vidare kan konstateras att säkerheten i arbetet och hot och våld i arbetet även detta år varit en viktig profilfråga för SEKO, främst inom områdena väg & ban, kriminalvård och spårtrafik. SEKO-magasinet Årets sista nummer av SEKO-magasinet innehöll ett reportage om att Sverige hotas av elbrist om det blir en kall vinter. Det är svårt att hitta något positivt med avregleringen, sade Janne Rudén, SE- KOs nya ordförande i en intervju i samma nummer. Och just att spegla avregleringen och dess konsekvenser var ett tema som återkom under året i tidningen, både på reportage-, nyhets- och insändarplats. Framför allt Postens framtid och järnvägstrafikens utveckling var ämne för många insändarskribenter. SEKO-magasinet utkom under året som månadsmagasin, med ett uppehåll under sommaren. Sammanlagt bestod tidningen under året av 11 nummer och 696 tidningssidor. Av dessa var 32 interna annonssidor eller informationssidor. 19 synskadade fick sin tidning på 18

19 diskett och den totala TS-kontrollerade upplagan uppgick till exemplar. Enligt Orvesto så hade tidningen lika många läsare. Redaktionen producerade dessutom en webbsida med daglig nyhetsuppdatering. Uppföljning och utvärdering 2002 års resultatdialog För andra året i rad genomfördes så kallade resultatdialoger, det vill säga dialoger mellan avdelningarna och verkställande utskottet om verksamheten. Sedan föregående år hade innehållet och upplägget av dialogerna justerats. Dialogerna ägde rum under tre dagar i september. 26 avdelningar deltog. Avdelningarna berättade om aktiviteterna inom ramen för de fyra uppdragen. Djupdykningar gjordes inom områdena arbetsmiljö och jämställdhet. Förteckning över under året avlämnade remissyttranden Flertalet av förbundets yttranden lämnas som underremisser till LO, och går sedan vidare tillsammans med eventuellt LOyttrande till berört departement. Vissa tillställs dock förbundet som direktremisser. Grupperingen av yttrandena görs efter departementsområde. Justitiedepartementet Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3) Sekretess för fotografier i offentliga register mm (Ds 2002:48) Polisverksamhet i förändring (SOU 2002:70) Försvarsdepartementet Huvudmannaskapet för Räddningsverkets skolor och skydd mot olyckor Muskövarvet utveckling eller avveckling (SOU 2002:34) Socialdepartementet En handläggningslag förfarandet hos försäkringskassorna (SOU 2001:47) Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5) Koncentrerad arbetsskadehandläggning för likformighet och rättvisa (SOU 2002:80) Miljödepartementet Kontroll av skadliga antifoulingsystem för fartyg Näringsdepartementet EU-kommissionens vitbok om den gemensamma transportpolitiken fram till 2010 Mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen (Ds 2001:75) Konkurrensen på elmarknaden (SOU 2002:7) Direktiv om säkerhetsnormer för passagerarfartyg Vägtrafikinspektionsutredningen (SOU 2002:65) Järnvägsutredningens delbetänkande Rätt på spåret (SOU 2002:48) Genomförande av EG-direktiv på sjöfartsområdet ILO-rapport om sjömäns identitetshandlingar Effektförsörjning på den öppna elmarknaden rapport från Svenska Kraftnät 19

20 SEKOs styrelse och organisation Förbundsmötet är SEKOs högsta beslutande församling. SEKOs förbundsstyrelse och verkställande utskottet väljs av förbundsmötet. Mellan förbundsmötena är årsmötet den högst beslutande församlingen. Verkställande utskottet och förbundskontoret är förbundsstyrelsens beredande organ. Förbundskontoret Förbundskontoret är indelat i fyra avdelningar: Ordförandens kansli, som består av staben, utredningsenheten, internationella enheten, informationsenheten och SEKO-magasinet. Förhandlingsavdelningen Ekonomiavdelningen Organisationsavdelningen, som besår av personalenheten, facklig-politiska enheten, dataenheten och administration. SEKO regionalt och lokalt Den 31 december 2002 hade SEKO 33 avdelningar. Antalet klubbar minskade under året från 479 till 471 och antalet sektioner ökade från 357 till 361. Personal Den 31 december 2002 var antalet anställda i förbundet 174, varav 87 arbetade på de geografiska avdelningarna. Personalomsättningen var 15 procent och Förbundsstyrelsen hade den 31 december 2002 följande sammansättning: Ordinarie Janne Rudén (vu), förbundsordförande Tomas Abrahamsson (vu), vice förbundsordförande Yvonne Hansson (vu), förbundssekreterare Ersättare för vu-ledamöter Sören Hellström Göran Olsson Ordinarie ledamöter Lena Aldenmark Bo Ericson Bjarne Isacson Karl-Erik Jansson Åke Kihlberg Hans Lindqvist Peter Lundmark Britt Salomonsson Arianne Sundman Tom Tillman Ersättare Annica Sundh Peter Howe Ulf Johansson Jörgen Palmberg Anneli Jonsson Gunnar Larsson Verkställande utskottet hade den 31 december 2002 följande sammansättning: ordförande Janne Rudén vice ordförande Tomas Abrahamsson förbundssekreterare Yvonne Hansson förhandlingschef Sören Hellström förbundskassör Göran Olsson sjukfrånvaron omkring 7 procent. Fyra personer var långtidssjukskrivna på heltid och fyra på halvtid. Löneförhandlingar genomfördes mellan parterna för både Handels och avdelning 50 avtalsområden. Skydds- och personalkommittén, som har till uppgift att ta fram förslag till rutiner och riktlinjer inom områdena systematisk arbetsmiljö- samt personalfrågor, har sammanträtt fyra gånger. Kommittén har arbetat med de etiska reglerna, arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy, vilka godkänts av förbundsstyrelsen. Vidare har en arbetsmiljöenkät genomförts och följts upp bland samtliga på förbundskontoret. Vid höstens personalkonferens om två dagar för den administrativa personalen på förbundskontoret diskuterades resultatet av arbetsmiljöenkäten. Förslag till åtgärder togs då fram. Administrativ personal inom de geografiska avdelningarna och branschavdelningarna har fått kompetensutveckling inom området registervård i Fasun vid två tillfällen på tre respektive två dagar. Vidare har individuell utveckling för all personal skett utifrån diskussioner i medarbetarsamtalen. Fyra gånger har facklig information av karaktären MBL 19 lämnats till ordförandena i Handels, journalisterna och avdelning 50. Data Under året har switcherbyte genomförts i Stockholm och alla avdelningar. Ett större projekt omfattande uppgradering av dataplattformar för servrar och arbetsstationer är inlett. Anpassning av FAKS (fackligt administrativt kontorsstöd) till den lokala organisationen har påbörjats. Utbyte av PC och servrar har skett enligt planerna. 20

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att Partsgemensam avsiktsförklaring för det statliga avtalsområdet De centrala parterna inom det statliga avtalsområdet, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko ser det som angeläget att bidra till att

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2016 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2016 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 2 Verksamhetsplan för år 2014. Inledning Seko-SiS är en nationell klubb. Klubben är administrativt och organisatoriskt placerad inom den geografiska avdelningen Seko Stockholm avdelning

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10

Facket för Service och Kommunikation. SEKO org 2007-10-10 Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2007-10-10 Organisationsschema Förbundskontor Förbundsgemensamma avdelningar 17 st Avdelningssektioner Klubb Sektion Koncern-, Företags- Myndighetsorganisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2017 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING OCH ÖVERGRIPANDE MÅL Vår verksamhetsplan för 2017 grundar sig i rapporten Vi är Vision och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2016 beslutade om. Vi har

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 2004 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2004 04.07 1 300 Innehåll

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala

Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Förhandlingsordning Vårdförbundet Avdelning Uppsala Antagen av styrelsen 2017-01-19 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vårdförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR VISION GÖTEBORG INLEDNING Vår verksamhetsplan för 2015 grundar sig i rapporten Vi bygger Vision nu tar vi nästa steg! och de hjärtefrågor som förbundsmötet 2014 beslutade om. Vi

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Av Industriavtalet framgår att industrins parter samarbetar för att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier.

Förbundsstyrelsen föreslår. att arbeta offensivt för att utveckla tillämpningen av det individuella lönesystemet för dessa yrkeskategorier. Förbundsmötet 2014 Utskott nummer 9 Sekreterare: Karl Lundberg Sida 1 Motion med förslag Motion nr 81. Bättre ingångslön och löneökning för tandsköterskor och administrativ personal inom vården Motionär:

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012

Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 AVTAL Arbetsmiljöavtal Infranord 2012 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar de enheter inom Infranord som utgör Infranord Sverige. 2 Inledning Arbetsmiljöarbetet ska utgå från en helhetssyn där fysiska,

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen

Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Verksamhetsberättelse 2015 Alingsåsavdelningen Vision 2015 Avdelning 094 Avdelningens förtroendevalda arbetade under året med att förnya och förbättra det lokala fackliga arbetet. Styrelsen har tagit fram

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Medlemsutvecklingsstrategi

Medlemsutvecklingsstrategi Stockholm 2013-11-19 Åsa Olsson Folkrörelse & kampanj Medlemsutvecklingsstrategi Medlemsutvecklingsstrategi 2014-2024 Under valåret 2014 kommer vi att sätta fokus på värvningsfrågan eftersom det är ett

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006

Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet. FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet FACKLIG FEMINISM Klass och kön 2006 Klass och kön 2006 Handbok 1 Jämställdhet i det fackliga arbetet Landsorganisationen i Sverige 2006 Omslagsfoto: Petr Svarc/Lucky

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi

Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi juni 2014 Förbundsmöte 2014 Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsens förslag till ekonomi Förbundsstyrelsen lämnar här förslag till förbundsmötet avseende: Medlemsavgifter Modell för

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner

Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013. Motioner. Styrelsens propositioner Glasbranschföreningens föreningsmöte 24 april 2013 Motioner Styrelsens propositioner Inkommen motion till GBFs Föreningsmöte 2013 med styrelsens yttrande Motion 1. Samgående av 1:a och 2:a distriktet Motion

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17

VERKSAMHETSPLAN. Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 VERKSAMHETSPLAN 2014 Sv. Transportarbetareförbundet avdelning 17 Verksamhetsplan 2014 för Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 17 Skövde Borås I alla delar av sina liv påverkas Transports medlemmar

Läs mer