Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren."

Transkript

1 Brf Berghållen ' Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och dårför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsåttningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen avföreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde.. lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten Föreningens lån är för närvarande amorteringsfria. För mer information, se lånenoten..,ärsavgifterna planeras vara oförändrade nårmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att låsa om i förvaltningsberåttelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrelsen Anna Sofie Eidensten Rikard Elon Landh Lars Andreas Kvarnö Asa Marie Bergström Michael Brian Treacher Robert Mikael Westerbom Kim Johannes Lennart Björk Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Styrelsen har under året avhållit 16 protokollförda sammanträden Revisor Leif Skarle Valberedning Andreas Backfolk Kia Björk Ordinarie Extern Sonora Revision AB Sida I av t5

2 Brf Berghällen Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: etsbeteckni Berq 1 Förvärv 22 Kommun Sundbvberq Fastigheten är fullvårdesförsäkrad via Bostadsrätternas medlemsförsäkring. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme. Byggnadsår och or Fastigheten bebyggdes 1947 och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet m2, varav m2 utgör lägenhetsyta och 278 m2 ulgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 22 lägenheter med bostadsrätt samt 2 lokaler med hyresrätt. Lägenhetsfördelning: rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Yta LöDt d Restaurang 241 m Hudvård 37 m Föreningen år frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler Gemensamhetsutrymmen Bastu Gemensamhetslokal Övrigt Kommentar Bastu, omklädningsrum samt dubbeldusch Styrelse- & Samlin gslokal I fastigheten finns även tvättstuga, torkrum, manoelrum och cvkelrum Sida 2 av 15

3 Brf Berghållen Byggnadens tekniska status Nedanstående underhåll har utförts eller planeras tfört underhåll År Kommentar Spolning av stammar Renovering av Balkonger 213 tbyte av alla fönster och balkongdörrar Sotning Torkaggregat Ventilations renovering Renovering av rökkanaler Omålning av tvättstuga Målning av trapphusen Nytt dagvattensavlopp 3 st nya entrépartier Omläggning av tak Ommålning av yttertak Omputsning av fasad Rörstambyte Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Helt nya samt 2 cm förlängda balkonger Bytt ut alla gamla fönster bågar mot helt nya, del av fastigheten har extra ljudisolerade fönster Nytt till torkrum i tvåttstugan Egna kanaler till köken För öppna spisar, förlängning av skorstenar Klinkers, köp in nya maskiner Baksidan av fastigheten Samt alla andra dörrar till våra lokaler och källare. Omläggning av butikslokal tak 24 Samt tilläggsisolerat Delvis Avtal I nternetleverantör Êkonomisk förvaltning Lägen hetsförteckn i n g Teknisk förvaltning Leverantör ComHem 5BC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB T & T Förvaltning/SBC Sida 3 av 15

4 Brf Berghållen I Föreningens ekonomi KASSAFLÖDE -.I JANARI - 31 DECEMBER KAS5A D ÅRETS BÖRJAN PENGAR IN Rörelsens intäkter Finansiella intäkter Minskning korta fordringar Ökning av föreningens lån Ökning av korta skulder PENGAR T Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Finansiella kostnader I nvesteringar i fastigheten Ökning av korta fordringar KASSA D ÄRETs SIT Ån rs rönä DRtNG Av KAssAN I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Hyror 31% 7Vo Övrig drift 28o/o Reparationer 29% Årsavgifter 69% Avskrivningar Kapitalkostnader Fastighetsavgift 4lo kostnader 21o/o Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 4 av l5

5 Brf Berghällen Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året BRF Berghällen har haft slutbesiktning av fönsterinstallationer/balkongutbyggnader samt justeringsarbeten som påbörjades 213 och slutfördes i början av 214. Vi har haft 2 st vattenskador som har uppstått efter den stamspolning vi genomförde hösten 214, detta har medfört extra arbete och ökade kostnader. De har infört nya avskrivningsregler för BRF-föreningar. Detta innebår att för att få till rätt avskrivningar på investeringar så måste det vara en "förbättringsåtgärd", tex. en vattenskada kan bli klassad som direkt kostnad även om vi investerar i nya avlopp m.m. Detta slår hårt i resultaträkningen och blir missvisande då det normalt sett är en investering med en avskrivningstid på 4 år. Vi har däremot valt att aktivera fönster- och balkongb el pâ kr då vi anser att dessa kostnader definitivt är av värdehöjande karaktär. De tidigare fönstren installerades 1947 och vad gäller balkongerna utgör dessa inte ersättningar utan helt nya delar. Händelser efter året Arbete pågår med att uträtta en underhållsplan Med lemsinformation Medlemslägenheter: 22 st Överlåtelser under året: 5 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare Antal medlemmar : 3 st Förändring från föregående år: -1 st Flerårsöversikt Nyckeltal ÅrsavgifVm2 bostadsrättsyta 618 6' Hyror/m2 hyresrättsyta Lån/m2 bostadsrättsyta Elkostnad/m'ztotalyta Värmekostnad/m2 totalyta Vattenkostnad/m2 totalyta Kapitalkostnader/m2 totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsåttninq (tkr) Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, m2 bostäder och 278 m2 lokaler Sida5avf5

6 Brf Berghällen 'l Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel årets resultat ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summe ansamlad förlust Styrelsen föreslår följande disposition: att i ny räkning övcrförs t 56 t /t46 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter Sida 6 av 15

7 Brf Berghällen Resu ltaträ kn ing 1 JANARI - 31 DECEMBER RöRrtsgurÄrr R Årsavgifter och hyror Övriqa rörelseintäkter Not'1 Not A RöR I-S TOSTNADER Fastighetskostnader Driftkostnader Övriga externa kostnader Personal kostnader Avskrivninqar Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not t f RÖREtSERESITAT F NANSIELI.A POSTER Ränteintäkter Räntekostnader f39 RESLTAT EFTER FINANSIETTA POSTER EXTRAORDINÄRN POSTEN Extraordinära kostnader Not I An rs R sulret f2 96 Sida 7 av 15

8 Brf Berghällen Balansräkning nu-eåruenn nruläe e rulrue snllcårrlc R IMMATERIELLA nruläeeurruesnucåruear HVresrätter Not MATERTELLA erumccrurrueslu-cå eer Byggnader och mark Not 1 Pågående byggnation Not 1 1 Maskiner och inventarier Not 12 FINANSIELLA ANLAGGNIN6STITLGÅNGAR Fordrinqar hos intresseföretaq Not SM MA ANTAGGNINGSTILTGANGAR OM5ÄTTNINCsTILLGÂNGAR KORTFRIST GA FORDRINGAR SBC Klientmedel i SHB övriga fordringar Förutb kostnader och uppl intäkter Not KASSA OCH BANK Kassa och bank SBC klientmedel i SHB ' SMMA OMSÄTTNINGSTITLGÅNGAR ß7 SMMA TILLGÄNGAR al7 7 Sida I av 15

9 Brf Berghällen Ba la nsrä kn ing EGET KAPITAL OCH SKLDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för Wtre underhåll Not 15 Not M5 Fritt eget kapital Ansamlad förlust Ârets resultat SMMA EGET KAPITAL M6 16 8t LÅNGFRISTIGA SKLDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKLDER Leverantörssku lder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder ppl kostnader och förutb intäkter Not 18 SMMA EGET KAPITAL OCH SKLDER Ställda säkerheter ttagna fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Ansvarsförbindelser Not ' inga 7 36 inga Sida 9 av 15

10 Brf Berghállen Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnåmndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 29:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan råkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivninqar Byggnader Fastighetsförbåttringar, Lås och VA-rör Standardförbättri n gar Tvättstuga Elanläggn ing Ventilation Soprum/sophus PorVsåkerhetsdörr Våtrum Fasad Tak Maskiner 2 àr 1-4år 1-2 åtr 2 är 3 år 4 är 1 år 3 år 2-4är 4O êr 4 âr Fullt avskrivet 2 år 1-2år 1-2âr 2 år 3 år 4 är 1 år 3 år 2-4êr 4O åtr 4 är Fullt avskrivet Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas infl a. Likvida placeringar värderas i enlighet med Ärsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvårdet och det verkliga vårdet. Not 1 ÅRs vclnrn och HYRoR Årsavgifter Hyror lokaler momspliktiga Hyror lokaler Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTAKTER Öresutjämning Övriqa intäkter 8 Sida 1 av l5

11 Brf Berghällen Not 3 FASTIGHETSKoSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad Fastighetsskötsel beställnin g Snöröjn ing/sandning Städning entreprenad Stådning enligt beställning Sotning Gemensamma utrymmen Gård Förbrukn ingsmateriel Brandskydd Fordon Reparationer Brf Lägenheter Lokaler Tvättstuga Entré/trapphus Lås WS Elinstallationer Fönster Balkonger/a ltaner S kador/k I otter/skad egö re lse Vattenskada n Q n n TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER Not 4 DRIFIKoSTNADER Taxebundna kostnader EI Vårme Vatten Sophämtn in g/renhållning övriga driftkostnader Försäkring Kabel-TV f Fastighetsskatt/Kommunal avgift TOTATT DRIFTKOSTNADER Sida 1l av 15

12 Brf Berghällen Not 5 ÖVRIGA EXIERNA KoSTNADER Juridiska åtgårder I nkasserin g avgifvhyra Hyresförl uster Befarade förluster Revisionsarvode extern revisor Fören ingskostnader Fritids och Trivsel kostnader Förvaltningsarvode Förvaltn ingsarvoden övriga Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Sverige Ek För Not 6 PERSoNALKoSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader Not 7 AVSKRIVNINGAR Egna lägenheter och lokaler Byggnad Förbättrinqar Not 8 EnRAoRDINÄRA PoSTER 214 2't3 EXTRAORDINARA POSTER Extraord inära kostnader o Not9 TMMATERTELLAANLAGGNTNGSILLGANGAR Egna låqenheter lokaler Årets avskrivning lnqående avskrivninq på eqna läqenheter l4 989 Sida 12 av 15

13 Brf Berghällen Not 1 BYGGNADER och MARK Ackumulerade anskaff ningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar t, tgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan tgående avskrivning enligt plan -l Planenligt restvärde vid årets slut I restvãrdet vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxerinqsvärde mark ppdelnin g av taxeringsvärde Bostäder Lokaler '11 8',t /J Not 1f PAGÄENDE BYGGNATToN Påqående om- och tillbyggnad Not 12 MASKINER och INVENTARIER Ackumulerade anskaff ningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar tra ni Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början,arets avskrivningar enligt plan trangering/försäljning tgående ack, avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut tt Not 13 FoRDRINGAR HoS INTREsSEFÖRETAG 214 2f3 lnsats Bostadsrätterna Sverige Sida 13 av l5

14 Brf Berghållen Not 14 FÖRTBETALDA KOSTNADER OCH PPLPNA INTÄKTER Försäkring Kabel-TV Fastig hetsskötsel n I Not f 5 EGET KAPITAL Bundet eget kapital lnbetalda insatser pplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Belopp vid årets utgång Förändring under året n D sposit on av föregående års resultat enl stämmans beslut n Belopp vid årets ingång :a bundet eget kapital M5 Ansamlad förlust Ansamlad förlust Årets resultat S:a ansamlad förlust S:a eget kapital NOt 16 FOND FÖR YTTRE NDERHÄLL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering en ligt stämmobeslut lanspråktagande enligt stadgar lanspråktaqande enliqt ståmmobeslut Vid årets slut lof Not 17 SKLDER TILL KREDITINSTITT Räntesats Swedbank 1,37 /o 5umma skulder till kreditinstitut Kortfristig del av skulder till kreditinstitut Belopp Belopp Villkorsändringsdag Rörliqt Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 3 5 kr Sidaf4avl5

15 Brf Berghållen Not 18 PPLPNA KOSTNADER OCH FÖRTBETALDA INTÄKTER s1? Stådning entreprenad EI Vårme Extern revisor Rånta Förutbetalda och f9 683 Styre lsens u nderskrifter sundbybergden //,{rors ç/- Anna Sofie Eidensten Ordförande Rikard Elon Landh ú:ce ordförande Lars Katsõr Kvarnö Marie Ledamot Michael Brian ledañot Mikael \1 Min revisionsberåttelse har lämnats den t f 2o1s Leif fevtsoî Sida l5 av 15

16 Sonora Revisionsberättelse I. (: ( ', r.t,lt.,,,t t.l, r l1 'ì{ \/i,,; i[].lr l, Till föreningsstämman i Brf Berghällen 1 Org.nr Rapport om årsredovisningen Jag lrar reviderat årsredovisningen för Brf Berghällen 1 för r'äkenskapsår'et 214 Sfyrelsens ansvar för årsredovisningen Det är sfyrelsen soln har ausvaret för att upprätta en ål'sredovisning soln ger en rättvisande bild enligt årsrbdovisningslagen och fol den interna kontloll som styrelserr bedötner är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vat'e sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig orn årsredovisningen på grundval av min revisiott, Jag har utflort revisionen enligl International Standards on Auditing oclr god revisionssed i Sverige. Dessa standat'der kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for att uppnå rimlig säkelhet att årsredovisn in gen inte innehåller väsetttl i ga felaktigheter. En rcvision innefattar att genom olika åtgalder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsrcclovisningen. Revisorn våiljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningeu, vare sig dessa betor på oegentlighetel eller på fel. Vicl denna riskbedörnning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta ftil hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder soln är ändanrålsenliga med hätsyn till omständigheterna, lnett inte i syfte att göra ett uftalande om effektiviteten i föreningens intelna kontloll. En revision irulefattar också en utvärdering av ändarnålseuligheten i de ledovisningsprincipel'som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag hal inhälntat är'tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uftalanden. ttalanden Enligt rnin uppfattning har årsredovisningen uppr'ättats i enlighet ned årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisancle bild av föt'eningens finansiella ställning per den 214'12'31 och av dess finansiella resultat lor året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är'förenlig med årsredovisuingens övriga clelar. Jag tillstyrker därför att ftireningsstärnrnan fastställel lesultaträkningett och balattsräkningen för' fiireningen.

17 r ^ìr Sonora r'l\/ll;li{ li'1 )l;'lì Rapport om andra hrav enligt lagar och andra författningar töver min revision av årsredovisniugen har jag även reviderat ftirslaget till behandling av füreningens förlust samt styrelsens ftirvaltning för Brf Berghällen 1 för räkenskapsåret 214 Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till behandling av forettingens fürlust, och det är' styrelsen sorn har ansvaret ftir för'valtningen enligt lagett om ekonomiska föreningar, ; Revisorns nsvar Mitt ansvar är att med rirnlíg säkerhet uttala mig orn förslaget till behandlirrg av föreningens förlust och om florvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag lor rniff uttalande om styrelsens förslag till behandlirtg av för'eningens förlust har jag granskat om ftirslaget är förenligt med lagen orn ekonomiska forettittgar. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovislringen granskat väsentliga beslut, åtgärder och Ítjrhållanden i föreningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledarnot är ersättningsskyldig mot ft)reningett. Jag har även gt'anskat om någon sfyrclseledamot på annat sätt har handlat i strid rnecl lagen om ekonomiska foreningar, bostadsräftslagen, årsredovisnirrgslagen eller foreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändarnålsenliga sotn grund för mina uttalanden. ttalanden Jag tillstyrker att ftireniugsstämman behandlar florlusten enligt förslaget i ftirvaltningsberäftelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm 215- u i--\'l rle Auktoriserad revisor

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Lunsen nr 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viktor Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viktor Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2013 Wärnhemspalatset ÅRSREDOVISNING 2013 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRNHEM 1 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Värnhem 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Kvannen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvannen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Näsbyallé Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok

Årsredovisning. Förvaltn i n gsberättelse. Sirius. Bosta dsrättsfören i n g e n. I rok 2 rok 3 rok brt )rnus 788-1 479 Årsredovisning Bosta dsrättsfören i n g e n Sirius Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 213 Förvaltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Information från styrelsen:

Information från styrelsen: Information från styrelsen: Föreningen, brf Postiljonen 9, består av 25 bostadsrätter Huset uppfördes 1929 och är kulturskyddat. Föreningen köpte fastigheten 2005 och vårt mål är att förädla boendet baserat

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsred ovisn i n g 2007

Årsred ovisn i n g 2007 Årsred ovisn i n g 2007 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen AKTERSPEGELN 18 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer