Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm."

Transkript

1 2007 ÅRSREDOVISNING

2 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008, dels har anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 24 april 2008, kl Anmälan kan göras på något av följande sätt: per fax: per e-post: per tel: per post: till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, Stockholm Innehåll 002 Årsstämma 003 viktiga händelser VD-ord 005 Aktien och ägare 006 om mediaprovider 009 medarbetare 010 marknad 012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 016 balansräkning 018 resultaträkning 020 kassaflödesanalys 022 noter 028 revisionsberättelse 030 styrelse 031 ledning Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om registrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 24 april Kommande rapporttillfällen april Årsstämma 8 maj Delårsrapport januari-mars augusti Delårsrapport januari-juni oktober Delårsrapport januari-september 2008

3 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // v i k t i g a h ä n d e l s e r 003 VIKTIGA HÄNDELSER 2007 flerårsöversikt Resultaträkning (KSEK) Omsättning Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBITA) Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balansräkning (KSEK) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Justerat eget kapital, kr Soliditet, % 36,7% 57,2% neg. Avkastning på eget kapital neg. 15,2% neg. Avkastning på totalt kapital neg. 7,2% neg. Förvärv av Ncom Publications A/S Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications A/S. Bolaget driver IT-portalen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN. Ncom Publications har under perioden bytt namn till Mediaprovider A/S. Försäljning av danska printtidningen ComON Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av printtidningen ComON till IDG Danmark A/S. Webbtjänsten ComOn.dk drivs även fortsättningsvis av bolaget vilket inneburit att alla redaktionella insatser fokuserats på internetpublicering och webb-tv. Stark tillväxt för webb-tv Mediaprovider har satsat målmedvetet på webb tv sedan var ett genombrottsår. Vi fick ett antal affärer från etable rade varumärkesannonsörer som identifierat annonsering i webb tv kanalen som en lönsam investering. På ett år har trafiken på vår danska webb tv ökat från knappt visningar per månad till drygt Den genomsnittlige användaren spenderar drygt sju minuter vid varje session och ser drygt två inslag. Licensavtal med norskt bolag Som ett led i bolagets strategi att expandera i Skandinavien ingick Mediaprovider i oktober ett avtal om utgivning av bolagets produkter och tjänster i Norge. I oktober 2007 lanserades tidningen Mobil i norsk version. Mobilgalan För sjunde året i rad arrangerade tidningen Mobil sitt årliga event Mobilgalan. Som medarrangör stod Vasakronan och galan gick av stapeln i Kista Science Tower med närmare 400 deltagare. I samband med Mobilgalan hölls i år konferensen och utställningen Mobile Future tillsammans med Telenor och Veckans Affärer. Utställningen samlade drygt 40 mobilföretag och konferensen hade närmare 150 deltagare. Evenemangen var en stor framgång och är de största av sitt slag i Norden. Förvärv av filmtidningen Ingmar lansering av Allt om Film Den 10 april förvärvade bolaget filmtidningen Ingmar samt sajten Ingmar.se. Därmed stärkte bolaget sin ställning som innehållsproducent på filmmarknaden. Tillsammans med bolagets befintliga filmtjänster dvdforum.nu och alltomfilm.se gör det att bolaget fått en frontposition inom filmsegmentet. Tidningen Ingmar slogs under juni månad samman med tidningen Stardust till den nya tidningen Allt om Film. Antal aktier vid periodens början Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Nettoresultat per aktie, kr -0,29 0, ,43 Eget kapital per aktie, kr 2,06 9, ,63 Koncernens omsättning uppgick till 68,1 (35,3) MSEK, en tillväxt med 92,8% Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,2) MSEK, en tillväxt med 76,4% Koncernens soliditet uppgick till 36,7% (57,2%)

4 004 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // v d - o r d vd-ord VD-ORD Kära aktieägare! Jag är oerhört stolt över Mediaproviders första helår som listat bolag. Under 2007 fortsatte vi att visa en stark tillväxttakt och bevisade vår kunskap om att bygga och växa digitala mediavarumärken. Jag vill tacka våra 80 engagerade medarbetare som tillsammans med läsarna och annonsörerna har visat att vi kan bygga internettrafik och intäkter i ett mycket föränderligt medialandskap. Ni har visat att vi alltid strävar efter att bli ännu bättre genom att vara informativa och underhållande. Tillväxten och storleken på vårt nätverk är ett bevis på denna förmåga. I slutet av 2007 besöktes våra sajter av besökare per vecka, en ökning med 139% jämfört med föregående år. Den största anledningen till detta är förvärvet av Ncom Publications. En annan viktig anledning är det fortlöpande arbetet med att fokusera på internet. Som en del i denna process såldes den danska tryckta tidningen ComON. En annan viktig del i denna process är satsningen på tv via webben. Under året sexdubblades tittandet på Mediaproviders webb-tv och intresset från annonsörerna har gått i samma riktning. När en besökare väl fastnat på en av våra sajter konsumerar de inte bara texter, bilder och webb-tv de deltar i våra läsarforum och utbyter åsikter med andra besökare var ett år då vi ökade omsättningen med 92%. Trots denna kraftiga ökning har vi klarat av att integrera nya verksamheter och organiskt växa med ett förbättrat resultat före avskrivningar. Vi tror att vår position tack vare denna tillväxttakt blivit väsentligt starkare, men trots den goda tillväxten är vi inte nöjda med lönsamheten. För att klara de investeringar som behövs relaterat till den snabba teknikförändringen är storlek en viktig faktor. Under 2008 kommer vi sträva efter att bli bättre på det vi gör. Genom att bli mer effektiva kan vi skapa bättre innehåll till våra besökare, goda resultat för våra annonsörer och avkastning till våra ägare. Med ett fokus på vår kärnverksamhet kan vi också hålla ett fortsatt högt tillväxttempo. Jobbar vi smartare kan vi höja intäkten per besökare i våra digitala medier. Vi skall fortsätta fokusera på tillväxt i omsättning och nätverkstrafik. För att uppnå detta skall vi bland annat utnyttja möjligheterna med våra befintliga varumärken bättre. Vi har i dag dubbelt så många varumärken jämfört med för ett år sedan. Idag har vi varumärken inom områdena It, Mobil, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Vi skall fortsätta skapa nya intäkter från dessa varumärken inom vår egen organisation men även genom licensiering till andra marknader. Vi skall också, precis som tidigare, identifiera nya möjligheter till tillväxt. För att ett ämnesområde skall vara intressant att exploatera måste det finnas besökarintresse, annonspengar och dessutom måste vi kunna bli ledande på området. Genom att växa organiskt i kombination med förvärv kan vi bygga nya enheter som uppfyller dessa krav. På längre sikt kommer Mediaprovider att växa in i allt fler intresseområden. Det är ett faktum att online-annonseringen är det snabbast växande området på mediamarknaden. Under tredje kvartalet 2007 omsatte internet för första gången mer än traditionell tv. Att besökarna på våra hemsidor blir mer aktiva kommer med största sannolikhet öka volymerna framöver. Framförallt i yngre målgrupper minskar konsumtionen av traditionell tv till förmån för olika former av mediakonsumtion över internet. Vi bygger vår modell på att besökarna vill styra sin konsumtion själv. Här står medieformer som bloggar, mobil webb, poddsändningar och högupplöst video för en viktig del av utvecklingen. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik kommer utvecklingen fortsätta att ge tvåsiffriga tillväxttal för internetannonseringen även under En annan viktig del framöver blir att utveckla nya modeller för att skapa innehåll och ta betalt för premiuminnehåll på internet. Mediaprovider är ett starkt mediaföretag. Vi visar och skall fortsätta att visa vår kunskap och talang för att skapa och växa nya intressespecifika mediavarumärken på internet. Vi kommer att fortsätta att informera och underhålla våra besökare med ett stort engagemang. Slutligen vill jag tacka våra medarbetare, besökare, kunder och aktieägare för deras stöd. Tillsammans kommer vi att fortsätta ta tillvara alla möjligheter som ligger framför oss. Patrik Mellin Koncernchef Mediaprovider

5 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // a k t i e n o c h ä g a r e 005 AKTIEN OCH ÄGARE Aktien Mediaproviders aktie är ansluten till Stockholmsbörsen handelsplats First North. First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. Kortnamn: MEPR Handelspost: aktier Aktiestruktur Mediaprovider hade per årsskiftet aktier. Samtliga A-aktier. Emissioner Under året har totalt aktier emitterats aktier utav dessa emitterades i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S och aktier vid förvärv av resterande 15% av MKF Danmark ApS. Incitamentsprogram Bolaget hade per årsskiftet inga pågående incitamentsprogram eller liknande. Ägarstruktur Per den 28 december 2007 uppgick antalet aktieägare i Mediaprovider till 323 st. Likviditetsgaranti Sedan juli 2007 har Remium verkat som bolagets likviditetsgarant. Åtagandet innebär att Remium garanterar att ställa kursen i Mediaproviders aktie med ett begränsat prisintervall. Aktiens kursutveckling Mediaproviders aktiekurs sjönk under året med 14,4 procent. Kursen på bokslutsdagen var 4,15 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 37,5 MSEK. Högsta kursnotering var 9,25 kronor den 30 januari 2007 och den 5 februari Den lägsta noteringen var 3,99 kronor den 27 december Genomsnittskursen under året har varit 6,66 kronor. Utdelningspolicy Mediaprovider avser att konsolidera vinstmedlen under uppbyggnadsfasen vilken beräknas pågå under de närmaste två åren. Därefter är målsättningen att årligen dela ut ca 30% av vinsten efter skatt till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdelning är möjlig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och vinstutdelning. AKTIEN OCH ÄGARE De största aktieägarna per den 28 december Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) OMX AB Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster Bank & Berg ,2% 22,2% Pontus Brohult ,8% 19,8% Patrik Mellin ,3% 19,3% Westcap Förvaltning AB ,1% 8,1% Daniel Westman ,2% 4,2% Konferensgruppen i Skandinavien ,1% 4,1% Provobis Holding AB ,0% 4,0% Övriga aktieägare ,4% 18,4% Totalt ,0% 100,0% Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital 2003 Bolagets grundas Nyemission Split 1000: Nyemission Nyemission Nyemission

6 006 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // o m m e d i a p r o v i d e r OM MEDIAPROVIDER OM MEDIAPROVIDER AFFÄRSMODELL / TRAFIKFÖRÄDLING Affärsidé Mediaproviders affärsidé är att erbjuda nischade digitala medievarumärken till konsumenter och proffs. Mål Mediaproviders primära mål är att ha en tillväxt i såväl omsättning som i internettrafik i Danmark och Sverige. På de områden Mediaprovider etablerar sig skall bolaget i första hand vara marknadsledare och i andra hand en av de tre största aktörerna på området. Strategi Högre marginaler genom att bygga trafik på befintliga varumärken. Vi har i dag dubbelt så många varumärken jämfört med för ett år sedan. Idag har vi varumärken inom områdena IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Vi skall fortsätta skapa nya intäkter från våra befintliga affärsområden men även genom licensiering på andra marknader. Växande trafik ger nya intäkter genom förvärv Tillväxt är ett prioriterat område. Tillväxt skall ske genom organiskt tillväxt i kombination med förvärv. För att Mediaprovider skall etablera sig inom ett intresseområde krävs besökarintresse, annonspengar och möjlighet att bli marknadsledare. Högre effektivitet genom stordriftsfördelar Genom stordriftsfördelar avseende teknik, försäljning och redaktionell produktion kan Mediaprovider uppnå högre marginaler. Genom att bli mer effektiva kan vi skapa bättre innehåll till våra besökare. Besökaren lockas av kvalité När våra kunder besöker Mediaproviders webbplatser är det för att konsumera information och underhållning. Mediaprovider har två kundgrupper; besökare och annonsörer. Genom att producera ett attraktivt innehåll får vi in besökstrafik till en så låg kostnad som möjligt. Denna trafik säljs sedan vidare till våra annonskunder för ett premium. Ju mer renodlad målgrupp desto högre potentiellt premium. Vår ambition är att alltid vara ledande inom de områden vi agerar. Genom att locka de bästa skribenterna för respektive område kan Mediaprovider producera den kvalitet på materialet som behövs för att attrahera en stor målgrupp. Rekrytering är en nyckel i denna process där vi är mycket noggranna för att säkerställa en hög kompetensnivå på våra skribenter. Vi erbjuder vår personal möjligheter att växa med sin uppgift specifikt och med sin webbplats i det stora perspektivet. Hög kvalité och bred distribution ger intäkter Grunden för att säkerställa trafik till respektive webbplats sker genom ett högkvalitativt innehåll. Detta räcker dock inte. En utförlig distribution säkerställs genom trafikpartners på olika nivåer. Distributionen sker via allt från så kallade affiliateprogram till samarbeten med andra mediahus som till exempel aftonbladet. se och distribution via sökmotorer. Beroende på respektive webbplats historia, mängd av innehåll och tänkta målgrupp sätts specifika distributionsplaner. En mycket viktig del är möjligheten att driva trafik i vårt eget nätverk, från webbplats till webbplats och från användargenererade sektioner till redaktionella sektioner. Distributionen säkerställs av marknadsansvariga i respektive land. Vision Mediaproviders vision är att på den skandinaviska marknaden skapa fler digitala varumärken och att bredda sig mot närliggande områden så som sport, livsstilsinnehåll och fritidsintressen. Affärsmodell Mediaprovider är ett expansivt företag, med fokus på Internet publishing, som har en stark plattform att stå på med etablerade webbtjänster och mobila tjänster samt tidskrifter inom olika ämnesområden. Mediaprovider producerar ett flertal webbtjänster, mobila tjänster och tidskrifter i Sverige och Danmark. Koncernens omsatte 2007 knappt 70 Mkr. Pri s m o d e l l Prisstrategin för nischade medier är en högprismodell. Genom att kunderna når sin målgrupp med lägre spill än via ett bredare media kan vi erbjuda en lägre kostnad per kontakt i den målgrupp de vill nå. På så sätt uppnås ett premium trots de lägre volymerna. Internationell annonsförsäljning Internationell annonsförsäljning blir en allt viktigare del av annonsmarknaden. Ett flertal större aktörer agerar med endast en annonsköparorganisation i Europa. Detta gör att representation i framför allt London blir allt viktigare. Bolaget har därför, tillsammans med norska Mediahuset Digital, skaffat en egen säljrepresentant i London.

7 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // Verksamhetsbeskrivning Mediaprovider är idag verksamma på tre marknader (Sverige, Danmark och Norge). Vi har produkter inom sex specialintresseområden, vilka alla är tydligt nischade och ger en hög avkastning per unik besökare; IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Indelningen är gjord utifrån våra kunders behov och inom varje segment ingår både digitala produkter och papperstidningar. Inom varje område skall bolaget vara marknadsledande eller topp tre. mediaproviders nätverk Comon-Tv är Danmarks största webb-tv kanal för IT-relaterade nyheter. Papperstidningen CRN (Computer Reseller News) är den ledande IT-tidningen för de som arbetar inom grossist och återförsäljarledet. I verksamhetsområdet ingår också rekryteringswebbplatsen jobeasy.dk och mac-sajten mediamac.dk. Fo t o Webbplatserna kameraochbild.se samt zoom-online.dk är stommen i affärsområdet. Vi tillhandahåller dagliga nyheter, webb-tv samt nyheter i den mobila kanalen. Papperstidningarna Zoom och Kamera & Bild är ihop med webbplatserna auktoriteter i sina respektive länder. I Sverige startades under 2007 även fotoguiden.se. VERKSAMHETSBESKRIVNING Hem e l e k t r o n i k Mediaprovider är ledande i både Sverige och Danmark på information om prylar. Prylportalen.se har på kort tid etablerat sig som en populär webbplats inom prylområdet. För att ytterligare stärka positionen inom området förvärvades spelforum.nu och i början av 2008 lanserades prylforum.nu. Idag tillhandahåller webbplatsen även webb-tv. I Danmark är Gear-TV en auktoritet och en av Danmarks mest nedladdade webb-tv kanaler. Papperstidningen Gear och webbplatsen gear-online.dk är störst i sitt slag i Danmark. Bolagets strategi är att bredda produktportföljen till ytterligare intresseområden i framtiden. På sikt kan även egen etablering på nya marknader övervägas. Målsättningen är att samtliga våra produkter och tjänster skall undersöka, underhålla och informera. Mob i lt I området mobilt ingår mobil.se, mobil.nu, mobilforum.se samt papperstidningar och webb-tv. Produkterna finns i Sverige, Danmark och via samarbetspartner i Norge. Varumärket Mobil är det ledande inom information om mobil kommunikation sedan starten IT IT området är endast verksamt i Danmark. Mediaprovider är där den ledande leverantören av information om IT. Portalerna comon. dk, crn.dk är Danmarks mest välbesökta b2b webbplatser inom IT. Fil m Mediaprovider är den ledande producenten av redaktionellt innehåll på filmområdet i Skandinavien. Alltomfilm.se, dvdforum.nu och papperstidningen Allt om Film är en heltäckande produktportfölj. Communities Bolaget driver idag ungdoms-communityn Netstationen, n.dk, och forum inom respektive intresseområde. Nya organiska tillväxtområden Mob i l e n so m pl at t f o r m Allt fler läsare surfar på våra webbplatser via mobilen. Mediaprovider fortsätter utvecklingen av mobila kanaler. För att få ut maximalt av kontakterna i denna kanal utvidgar vi försäljningen och kompletterar med externt säljbolag.

8 008 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // 2007 verksamhetsbeskrivning Nyh e t s b r e v Vi skall ta våra framgångar i Danmark till den svenska marknaden. Ett exempel är nyhetsbrevet för CRN där vi kan erbjuda leverantörer inom IT-branschen den mest förfinade målgruppen och därmed ett mycket högt premium. Plu s tj ä n s t e r Att betala för redaktionellt material på webben är fortfarande i sin linda. Utvecklingen går fort och framförallt Aftonbladet har visat att det går. Vi fortsätter att erbjuda vårt premiummaterial till medlemmar och lösnummerköpare. Denna marknad är i stark tillväxt. Webb-tv är en viktig faktor på detta område. För s ä l j n i n g a v in n e h å l l Vi har under året avtalat om licensiering av tidningen Mobil till Norge. Vi kommer fortsätta licensieringsförsäljningen även till andra mediaföretag. Mediaprovider bland de ledande inom webb-tv Enligt en undersökning från Mediavision ökade webb-tv tittande med 230 procent mellan första och tredje kvartalet 2007 och prognosen är att minst varannan svensk kommer att konsumera webb-tv innan 2008 är slut. Utvecklingen i Danmark och Sverige som internationellt är lika stark och webb-tv kommer fortsatt att vara ett fokusområde såväl utvecklings- som försäljningsmässigt. I åldersgrupper under 30 år är webb-tv ett kraftigt växande media. Mediaprovider har satsat målmedvetet på webb-tv sedan var ett genombrottsår. Vi fick ett antal affärer från etablerade varumärkesannonsörer som identifierat annonsering i webb-tv kanalen som en lönsam investering. På ett år har trafiken på vår danska webb-tv ökat från knappt visningar per månad till drygt Den genomsnittlige användaren spenderar drygt sju minuter vid varje session och ser drygt två inslag. Vi producerar allt innehåll själva på våra kontor i Köpenhamn och Stockholm. Koncernen producerar idag nästan ett webb-tv inslag per arbetsdag. Vid större events som vid lanseringen av Iphone så samproducerar vi inslag mellan Sverige och Danmark. Idag har vi bland annat distributionsavtal med den danska affärstidningen Börsen som distribuerar våra inslag. En viktig del i den framtida trafiktillväxten kommer att vara specialiserade sökmotorer för video (t ex video.google.com) och alternativa distributionssätt som Youtube och tv i mobilen. För annonsören finns en mängd olika alternativ för exponering. Förutom en traditionell reklamfilmsvisning före eller efter varje inslag så kan vi även erbjuda sponsring av enskilda program samt generella tidsperioder. *Brian Dixen, utvecklingschef, medverkar i TV2 Danmark *Patrik Mellin, koncernchef, tillsammans med telekomgurun *webb-tv produktion på Mediaprovider A/S Östen Mäkitalo på Mobilgalan

9 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // m e d a r b e t a r e 009 MEDARBETARE Medarbetare Våra medarbetare är kunniga inom sina specifika områden. Oavsett om det handlar om mobiltelefoner, foto, IT, hemelektronik eller film håller sig våra medarbetare i den absoluta framkanten kunskapsmässigt. Detta gäller både de som gör material för våra läsare och tittare och de som säljer våra produkter till annonsörer. Våra journalisterna får ofta uttala sig som experter i andra medier, vilket visar den trovärdighet som våra medier besitter. Även medlemmarna i våra Communities håller en mycket hög nivå och kan anses vara en bra rekryteringsgrund för våra redaktionella webbplatser. Kunskapen om att göra webbmedier är stor. Den samlade kunskapen om att producera innehåll och att sälja kampanjer för internet utgör många arbetsår. Många har varit med sedan internetmediets födelse och lärt sig mycket om kundernas önskemål. Medarbetarfakta» 74 anställda vid årets utgång» 43 personer var anställda i Danmark och 31 i Sverige.» 77% av de anställda var män och 23% kvinnor MEDARBETARE organisation

10 010 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // m a r k n a d marknad GEOGRAFISK MARKNAD DANMArK SVERIGE MARKNAD Utveckling 2007 Under 2007 ökade medieinvesteringarna med 5,6 procent jämfört med föregående år. Totalt sett omsattes knappt 32 miljarder kronor. Mediemarknaden drogs framförallt framåt av internetannonseringen som ökade med drygt 35 procent. Starkast tillväxt visar mobilannonseringen som ökade med över 200 procent under Största minskningen skedde i kvällspressanonseringen. Populärpress ökade med 4 procent och fackpress med 2 procent, men det är på internet som de stora förändringarna sker. Internetannonseringen har nu nått en andel av medieinvesteringarna på nära 13 procent motsvarande 4 miljarder kronor och närmar sig därmed direktreklam och tv i storlek. Medieinvesteringarna på internet har ökat under hela 2000-talet, undantaget Total sett är nu annonseringen på internet större än till exempel annonsering i storstadspress. Under 2007 ökade Mediaproviders omsättningen relaterad till digitala medier med mer än marknaden. Några av de bakomliggande faktorerna till internets tillväxt som reklammedia är:» Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsansluning till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent (SCB).» Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under första kvartalet 2007 (SCB).» Webb tv som distributionskanal för rörlig bild ökar kraftigt. Enligt en undersökning från Mediavision ökade webb-tvtittande med 230 procent mellan första och tredje kvartalet 2007 och prognosen är att minst varannan svensk kommer att konsumera webb-tv innan 2008 är slut.» Reklamkampanjer har oftare internet som huvudfokus. I oktober omskrevs t ex Loka som det första livsmedelsvarumärket som haft en kampanj med mer än 100 miljoner exponeringar under en sexmånadersperiod (Nielsen Netratings).» Antalet personer som handlar på nätet ökar. internetannonsering för att kunna möta konsumenternas förändrade beteende avseende mediekonsumtionen. Nära 40 procent av alla i åldern år har, enligt SCB, använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar därmed på sjätte plats bland de länder som för statistik över detta. Norge har den allra högsta andelen, 48 procent. När det gäller företag har utvecklingen gått längre och drygt 70 procent av företagen i Sverige med 9 anställda eller fler beställer varor eller tjänster via internet. De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder fler än åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Norge och Nederländerna är andelen cirka 80 procent och i Danmark, Finland och Sverige, som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent. Mediekonsumtionen i Sverige är generellt hög och 2007 använde 80 procent av svenskarna internet, enligt SCB. Mediaproviders geografiska marknader Mediaprovider var vid årsskiftet etablerat i Sverige, Danmark och Norge (via licenstagare till det svenska bolaget). Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 47 procent och Danmark för 53 procent och i fjärde kvartalet står Sverige för 43 procent och Danmark för 57 procent. marknadsstrategi Inom respektive affärsområde skall Mediaprovider vara bäst på att attrahera tittare i relation till kostnad. På så sätt kan ett premium uppnås när kontakt med tittarna erbjuds till annonsörer. Under 2007 har fokus på att nå tittare via sökmotorer ökat. Även strategiska samarbetspartners som danska tidningen Børsen, Aftonbladet, Ny Teknik och Metro Teknik har ökat i betydelse. 53% 47% I USA väntas webbmarknaden växa med 25 procent 2008 och med procent under de tre påföljande åren. Historiskt sett har Sverige följt utvecklingen i USA på detta område (emarketer). Annonsörer lägger alltså en allt större del av sin budget på

11 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //

12 012 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider Scandinavia AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Förvärv av Ncom Publications A/S Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications A/S. Bolaget driver IT-portalen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ung domscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN. Köpeskillingen uppgick till 11,5 MDKK kontant samt 2 miljoner nyemitterade aktier i Mediaprovider Scandinavia AB, till en emissionskurs om 6,32 SEK per aktie. Emissionskursen baserades på snittkursen under mätperioden 17 april till 30 april Ncom Publications har under perioden bytt namn till Mediaprovider A/S. Försäljning av danska printtidningen ComON Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av printtidningen ComON till IDG Danmark A/S. Det innebär att tidningsprenumeranterna i fortsättningen kommer att få Computerworld. Webbtjänsten ComON.dk kommer att fortsätta drivas av bolaget och fokusera alla sina redaktionella insatser på internetpublicering och webb-tv. Licensavtal med norskt bolag Som ett led i bolagets strategi att expandera i Skandinavien ingick Mediaprovider i oktober ett avtal om utgivning av bolagets produkter och tjänster i Norge. I oktober 2007 lanserades tidningen Mobil i norsk version. Genom avtalet kan Mediaprovider etablera sig i Norge genom en partner med lokal förankring och marknadskunskap. Organisationsförändring Under perioden har bolaget omorganiserat för att ytterligare öka fokus och intensitet avseende förvärv och produktutveckling. Anna Aurell har tillträtt befattningen som Sverigechef. Sedan tidigare är Ulrik Krag chef för den danska verksamheten. Med tydliga och engagerade chefer kommer bolaget att skapa bättre möjligheter till lönsamhet i de befintliga verksamheterna. Patrik Mellin släpper nu ansvaret som Sverigechef för att kunna fokusera på att driva koncernen framåt. I bolagets nya koncernledning ingår verkställande direktör och koncernchef Patrik Mellin, vice koncernchef och utvecklingschef Pontus Brohult, ekonomichef Stefan Mattsson, chef Mediaprovider Sverige Anna Aurell och chef Mediaprovider Danmark Ulrik Krag. FINANSIELL INFORMATION Omsättning och resultat Koncernens omsättning för perioden uppgick till 68,1 (35,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 92,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvet av Ncom Publications AS som skedde i maj 2007 är den starkast bidragande orsaken till koncernens positiva omsättningstillväxt. Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 47% och Danmark för 53%. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden uppgick till 2,2 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en förbättring med 76,4% i jämförelse med motsvarande period förra året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,4 (14,3) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36,7% (57,2%). Koncernen har räntebärande skulder om 10,5 MSEK. Merparten av denna skuld uppkom i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 (2,1) MSEK. Under det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 1,9 (1,4) MSEK. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 74 (31) personer, varav 77% (77%) män, 23% (23%) kvinnor. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 29,3 MSEK varav 28,4 MSEK avsåg immateriella tillgångar genom förvärv av Ncom Publications Koncernens huvudsakliga verksamhet är att bedriva mediaverksamhet i Sverige och via dotter bolag i Danmark, med publicering av ett antal webbtjänster och tidskrifter.

13 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // Fördelning anställda kvinnor män 77% A/S och resterande 15% i MKF Danmark ApS, förvärv av varumärket ingmar.se samt balanserade utvecklingskostnader. Resterande 0,9 MSEK avsåg materiella tillgångar. Kreditrisk Bolaget har ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Bolaget har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund. Likviditetsrisk Hanteringen av likviditetsrisk sker med försiktighet som utgångspunkt och placeringen av likvida medel baseras på kassaflödesprognoser. Förslag till behandling av årets resultat Koncernen Ingen avsättning till bundna reserver föreslås i koncernen. Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande medel: Från föregående år balanserat resultat Årets resultat Summa Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande: Att balansera i ny räkning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 23% BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER Bolaget har under året förändrat redovisningsprincipen avseende vissa externa utvecklingskostnader. Dessa aktiveras numera över balansräkningen och skrivs av på 5 år. Totalt har under året kostnader om 124 KSEK aktiverats. Styrelsens mandat att emittera aktier Årsstämman den 16 april 2007 beslöt att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägare, besluta om nyemission av sammanlagt högst aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Mandatet har inte utnyttjats under verksamhetsåret Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall ges. Styrelsens arbete Styrelsen i Mediaprovider Scandinavia AB består av fem ledamöter och har under räkenskapsåret haft 7 protokollförda styrelsemöten. Styrelsens arbetsordning, som fastställs i samband med årsstämman, innehåller bland annat uppgifter om ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Ärenden som har behandlats av styrelsen under året har bland annat omfattat bokslutskommuniké, delårsrapporter, resultat, budget, förvärv och organisation.

14 014 M e d i a p r o v i d e r År s r e d o v i s n i n g // 2007 våra medarbetare är kunniga inom sina specifika områden. oavsett om det handlar om mobiltelefoner, foto, it, hemelektronik eller film håller sig våra medarbetare i den absoluta framkanten kunskapsmässigt. detta gäller både de som gör material för våra läsare och tittare och de som säljer våra produkter till våra annonsörer

15 M e d i a p r o v i d e r År s r e d o v i s n i n g //

16 016 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // b a l a n s r ä k n i n g KONCERN BALANSRÄKNING KONCERN Koncern Ti l l g å n g a r No t 12/31/ /31/ /31/2005 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i övriga företag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Omräkningsdifferens Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder 8 Lån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser

17 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // b a l a n s r ä k n i n g 017 BALANSRÄKNING MODERBOLAG MODERBOLAG Ti l l g å n g a r No t 12/31/ /31/ /31/2005 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i övriga företag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordran koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar MODERBOLAG SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Fria reserver Överkursfond Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Lån Skuld till koncernbolag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Skatteskuld Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Företagsinteckningar Inga Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser

18 018 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // r e s u l t a t r ä k n i n g RESULTATRÄKNING KONCERN KONCERN koncern Rörelsens intäkter No t Ja n-dec Ja n-dec Ja n-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 7 Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansnetto Skatt Minoritetens andel RESULTAT

19 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // r e s u l t a t r ä k n i n g 019 RESULTATRÄKNING MODERBOLAG MODERBOLAG No t Rörelsens intäkter Ja n-dec Ja n-dec Ja n-dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter MODERBOLAG Om s ä t t n i n g st i l l g å n g a r Produktionskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar 7 Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansnetto Skatt RESULTAT

20 m e d i a p r o v i d emr åe dr is ar pe rd o vi di se nr i når g s// r ek da os sv ai sf nl iö nd g e s// a n2007 a ly s KASSAFLÖDESANALYS KONCERN KONCERN koncern Ja n-dec Ja n-dec Ja n-dec Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Avyttring av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Inkråmsförvärv Amortering lån/upptagna lån Aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens Likvida medel vid periodens slut

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT KONCERNENS OMSÄTTNING UPP 75%

FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT KONCERNENS OMSÄTTNING UPP 75% DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2007 FORTSATT FOKUS PÅ TILLVÄXT KONCERNENS OMSÄTTNING UPP 75% JANUARI - JUNI Koncernens nettoomsättning uppgick till 23.590 (14.933) KSEK, en ökning med 58% Rörelseresultatet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ MEDIAPROVIDER 2006 FÖRBÄTTRAT RESULTAT OCH ÖKAD TRAFIK FÖR MEDIAPROVIDER SCANDINAVIA AB MEDIAPROVIDER KONCERNEN SAMMANFATTNING Koncernen har under året genomfört en strategiförändring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport

Juli-September Computer Innovation i Växjö AB (publ) Delårsrapport Delårsrapport Juli-September 2016 Computer Innovation i Växjö AB (publ) För perioden 2016-07-01 2016-09-30 Computer Innovation i Växjö AB (publ) www.compinn.se 556245-1269 Juli-September 2016 Ne5oomsä5ning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer

VD kommentar Första kvartalet Tourn Content Discovery Klickkampanjer VD kommentar Första kvartalet Året inleddes med flera investeringar i verksamheten, bolaget tog bland andra in Rosanna Thun som vvd med ansvar för organisation, HR och marknad. Rosanna kommer tidigare

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS)

Delårsrapport Q Mobispine (MOBS) Mobispine (MOBS) 28 april, 2011 Väsentliga händelser under kvartalet Under februari 2011 lanserades SMS4PC Web Messenger vilket är den första helt molnanpassade SMS-lösningen i Google Chrome. Den nya produkten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer