Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm."

Transkript

1 2007 ÅRSREDOVISNING

2 002 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // å r s s t ä m m a ÅRSSTÄMMA Årsstämma hålls den 30 april 2008 kl i bolagets lokaler på Barnhusgatan 20, Stockholm. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som dels är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken torsdagen den 24 april 2008, dels har anmält sig till årsstämman senast torsdagen den 24 april 2008, kl Anmälan kan göras på något av följande sätt: per fax: per e-post: per tel: per post: till Mediaprovider Scandinavia AB, Box 1054, Stockholm Innehåll 002 Årsstämma 003 viktiga händelser VD-ord 005 Aktien och ägare 006 om mediaprovider 009 medarbetare 010 marknad 012 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 016 balansräkning 018 resultaträkning 020 kassaflödesanalys 022 noter 028 revisionsberättelse 030 styrelse 031 ledning Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuellt antal biträden. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt företes i original vid stämman. Fullmakt, i förekommande fall jämte registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar, bör översändas till bolaget före årsstämman. Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om registrera sitt innehav i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan omregistrering måste ske i god tid före den 24 april Kommande rapporttillfällen april Årsstämma 8 maj Delårsrapport januari-mars augusti Delårsrapport januari-juni oktober Delårsrapport januari-september 2008

3 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // v i k t i g a h ä n d e l s e r 003 VIKTIGA HÄNDELSER 2007 flerårsöversikt Resultaträkning (KSEK) Omsättning Rörelsens kostnader Resultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat (EBITA) Resultat efter finansiella poster Årets resultat Balansräkning (KSEK) Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsintresse Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Nyckeltal Justerat eget kapital, kr Soliditet, % 36,7% 57,2% neg. Avkastning på eget kapital neg. 15,2% neg. Avkastning på totalt kapital neg. 7,2% neg. Förvärv av Ncom Publications A/S Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications A/S. Bolaget driver IT-portalen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ungdomscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN. Ncom Publications har under perioden bytt namn till Mediaprovider A/S. Försäljning av danska printtidningen ComON Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av printtidningen ComON till IDG Danmark A/S. Webbtjänsten ComOn.dk drivs även fortsättningsvis av bolaget vilket inneburit att alla redaktionella insatser fokuserats på internetpublicering och webb-tv. Stark tillväxt för webb-tv Mediaprovider har satsat målmedvetet på webb tv sedan var ett genombrottsår. Vi fick ett antal affärer från etable rade varumärkesannonsörer som identifierat annonsering i webb tv kanalen som en lönsam investering. På ett år har trafiken på vår danska webb tv ökat från knappt visningar per månad till drygt Den genomsnittlige användaren spenderar drygt sju minuter vid varje session och ser drygt två inslag. Licensavtal med norskt bolag Som ett led i bolagets strategi att expandera i Skandinavien ingick Mediaprovider i oktober ett avtal om utgivning av bolagets produkter och tjänster i Norge. I oktober 2007 lanserades tidningen Mobil i norsk version. Mobilgalan För sjunde året i rad arrangerade tidningen Mobil sitt årliga event Mobilgalan. Som medarrangör stod Vasakronan och galan gick av stapeln i Kista Science Tower med närmare 400 deltagare. I samband med Mobilgalan hölls i år konferensen och utställningen Mobile Future tillsammans med Telenor och Veckans Affärer. Utställningen samlade drygt 40 mobilföretag och konferensen hade närmare 150 deltagare. Evenemangen var en stor framgång och är de största av sitt slag i Norden. Förvärv av filmtidningen Ingmar lansering av Allt om Film Den 10 april förvärvade bolaget filmtidningen Ingmar samt sajten Ingmar.se. Därmed stärkte bolaget sin ställning som innehållsproducent på filmmarknaden. Tillsammans med bolagets befintliga filmtjänster dvdforum.nu och alltomfilm.se gör det att bolaget fått en frontposition inom filmsegmentet. Tidningen Ingmar slogs under juni månad samman med tidningen Stardust till den nya tidningen Allt om Film. Antal aktier vid periodens början Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier Nettoresultat per aktie, kr -0,29 0, ,43 Eget kapital per aktie, kr 2,06 9, ,63 Koncernens omsättning uppgick till 68,1 (35,3) MSEK, en tillväxt med 92,8% Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,2 (1,2) MSEK, en tillväxt med 76,4% Koncernens soliditet uppgick till 36,7% (57,2%)

4 004 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // v d - o r d vd-ord VD-ORD Kära aktieägare! Jag är oerhört stolt över Mediaproviders första helår som listat bolag. Under 2007 fortsatte vi att visa en stark tillväxttakt och bevisade vår kunskap om att bygga och växa digitala mediavarumärken. Jag vill tacka våra 80 engagerade medarbetare som tillsammans med läsarna och annonsörerna har visat att vi kan bygga internettrafik och intäkter i ett mycket föränderligt medialandskap. Ni har visat att vi alltid strävar efter att bli ännu bättre genom att vara informativa och underhållande. Tillväxten och storleken på vårt nätverk är ett bevis på denna förmåga. I slutet av 2007 besöktes våra sajter av besökare per vecka, en ökning med 139% jämfört med föregående år. Den största anledningen till detta är förvärvet av Ncom Publications. En annan viktig anledning är det fortlöpande arbetet med att fokusera på internet. Som en del i denna process såldes den danska tryckta tidningen ComON. En annan viktig del i denna process är satsningen på tv via webben. Under året sexdubblades tittandet på Mediaproviders webb-tv och intresset från annonsörerna har gått i samma riktning. När en besökare väl fastnat på en av våra sajter konsumerar de inte bara texter, bilder och webb-tv de deltar i våra läsarforum och utbyter åsikter med andra besökare var ett år då vi ökade omsättningen med 92%. Trots denna kraftiga ökning har vi klarat av att integrera nya verksamheter och organiskt växa med ett förbättrat resultat före avskrivningar. Vi tror att vår position tack vare denna tillväxttakt blivit väsentligt starkare, men trots den goda tillväxten är vi inte nöjda med lönsamheten. För att klara de investeringar som behövs relaterat till den snabba teknikförändringen är storlek en viktig faktor. Under 2008 kommer vi sträva efter att bli bättre på det vi gör. Genom att bli mer effektiva kan vi skapa bättre innehåll till våra besökare, goda resultat för våra annonsörer och avkastning till våra ägare. Med ett fokus på vår kärnverksamhet kan vi också hålla ett fortsatt högt tillväxttempo. Jobbar vi smartare kan vi höja intäkten per besökare i våra digitala medier. Vi skall fortsätta fokusera på tillväxt i omsättning och nätverkstrafik. För att uppnå detta skall vi bland annat utnyttja möjligheterna med våra befintliga varumärken bättre. Vi har i dag dubbelt så många varumärken jämfört med för ett år sedan. Idag har vi varumärken inom områdena It, Mobil, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Vi skall fortsätta skapa nya intäkter från dessa varumärken inom vår egen organisation men även genom licensiering till andra marknader. Vi skall också, precis som tidigare, identifiera nya möjligheter till tillväxt. För att ett ämnesområde skall vara intressant att exploatera måste det finnas besökarintresse, annonspengar och dessutom måste vi kunna bli ledande på området. Genom att växa organiskt i kombination med förvärv kan vi bygga nya enheter som uppfyller dessa krav. På längre sikt kommer Mediaprovider att växa in i allt fler intresseområden. Det är ett faktum att online-annonseringen är det snabbast växande området på mediamarknaden. Under tredje kvartalet 2007 omsatte internet för första gången mer än traditionell tv. Att besökarna på våra hemsidor blir mer aktiva kommer med största sannolikhet öka volymerna framöver. Framförallt i yngre målgrupper minskar konsumtionen av traditionell tv till förmån för olika former av mediakonsumtion över internet. Vi bygger vår modell på att besökarna vill styra sin konsumtion själv. Här står medieformer som bloggar, mobil webb, poddsändningar och högupplöst video för en viktig del av utvecklingen. Enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik kommer utvecklingen fortsätta att ge tvåsiffriga tillväxttal för internetannonseringen även under En annan viktig del framöver blir att utveckla nya modeller för att skapa innehåll och ta betalt för premiuminnehåll på internet. Mediaprovider är ett starkt mediaföretag. Vi visar och skall fortsätta att visa vår kunskap och talang för att skapa och växa nya intressespecifika mediavarumärken på internet. Vi kommer att fortsätta att informera och underhålla våra besökare med ett stort engagemang. Slutligen vill jag tacka våra medarbetare, besökare, kunder och aktieägare för deras stöd. Tillsammans kommer vi att fortsätta ta tillvara alla möjligheter som ligger framför oss. Patrik Mellin Koncernchef Mediaprovider

5 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // a k t i e n o c h ä g a r e 005 AKTIEN OCH ÄGARE Aktien Mediaproviders aktie är ansluten till Stockholmsbörsen handelsplats First North. First North är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxtföretag och är en del av den nordiska börsen OMX. Kortnamn: MEPR Handelspost: aktier Aktiestruktur Mediaprovider hade per årsskiftet aktier. Samtliga A-aktier. Emissioner Under året har totalt aktier emitterats aktier utav dessa emitterades i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S och aktier vid förvärv av resterande 15% av MKF Danmark ApS. Incitamentsprogram Bolaget hade per årsskiftet inga pågående incitamentsprogram eller liknande. Ägarstruktur Per den 28 december 2007 uppgick antalet aktieägare i Mediaprovider till 323 st. Likviditetsgaranti Sedan juli 2007 har Remium verkat som bolagets likviditetsgarant. Åtagandet innebär att Remium garanterar att ställa kursen i Mediaproviders aktie med ett begränsat prisintervall. Aktiens kursutveckling Mediaproviders aktiekurs sjönk under året med 14,4 procent. Kursen på bokslutsdagen var 4,15 kronor, vilket motsvarar ett börsvärde på 37,5 MSEK. Högsta kursnotering var 9,25 kronor den 30 januari 2007 och den 5 februari Den lägsta noteringen var 3,99 kronor den 27 december Genomsnittskursen under året har varit 6,66 kronor. Utdelningspolicy Mediaprovider avser att konsolidera vinstmedlen under uppbyggnadsfasen vilken beräknas pågå under de närmaste två åren. Därefter är målsättningen att årligen dela ut ca 30% av vinsten efter skatt till aktieägarna. Detta under förutsättning att utdelning är möjlig att göra enligt aktiebolagslagens bestämmelser om värdeöverföring och vinstutdelning. AKTIEN OCH ÄGARE De största aktieägarna per den 28 december Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) OMX AB Ägare Antal aktier Andel av kapitalet Andel av röster Bank & Berg ,2% 22,2% Pontus Brohult ,8% 19,8% Patrik Mellin ,3% 19,3% Westcap Förvaltning AB ,1% 8,1% Daniel Westman ,2% 4,2% Konferensgruppen i Skandinavien ,1% 4,1% Provobis Holding AB ,0% 4,0% Övriga aktieägare ,4% 18,4% Totalt ,0% 100,0% Aktiekapitalets utveckling År Händelse Ökning antal aktier Totalt antal aktier Ökning aktiekapital Totalt aktiekapital 2003 Bolagets grundas Nyemission Split 1000: Nyemission Nyemission Nyemission

6 006 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // o m m e d i a p r o v i d e r OM MEDIAPROVIDER OM MEDIAPROVIDER AFFÄRSMODELL / TRAFIKFÖRÄDLING Affärsidé Mediaproviders affärsidé är att erbjuda nischade digitala medievarumärken till konsumenter och proffs. Mål Mediaproviders primära mål är att ha en tillväxt i såväl omsättning som i internettrafik i Danmark och Sverige. På de områden Mediaprovider etablerar sig skall bolaget i första hand vara marknadsledare och i andra hand en av de tre största aktörerna på området. Strategi Högre marginaler genom att bygga trafik på befintliga varumärken. Vi har i dag dubbelt så många varumärken jämfört med för ett år sedan. Idag har vi varumärken inom områdena IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Vi skall fortsätta skapa nya intäkter från våra befintliga affärsområden men även genom licensiering på andra marknader. Växande trafik ger nya intäkter genom förvärv Tillväxt är ett prioriterat område. Tillväxt skall ske genom organiskt tillväxt i kombination med förvärv. För att Mediaprovider skall etablera sig inom ett intresseområde krävs besökarintresse, annonspengar och möjlighet att bli marknadsledare. Högre effektivitet genom stordriftsfördelar Genom stordriftsfördelar avseende teknik, försäljning och redaktionell produktion kan Mediaprovider uppnå högre marginaler. Genom att bli mer effektiva kan vi skapa bättre innehåll till våra besökare. Besökaren lockas av kvalité När våra kunder besöker Mediaproviders webbplatser är det för att konsumera information och underhållning. Mediaprovider har två kundgrupper; besökare och annonsörer. Genom att producera ett attraktivt innehåll får vi in besökstrafik till en så låg kostnad som möjligt. Denna trafik säljs sedan vidare till våra annonskunder för ett premium. Ju mer renodlad målgrupp desto högre potentiellt premium. Vår ambition är att alltid vara ledande inom de områden vi agerar. Genom att locka de bästa skribenterna för respektive område kan Mediaprovider producera den kvalitet på materialet som behövs för att attrahera en stor målgrupp. Rekrytering är en nyckel i denna process där vi är mycket noggranna för att säkerställa en hög kompetensnivå på våra skribenter. Vi erbjuder vår personal möjligheter att växa med sin uppgift specifikt och med sin webbplats i det stora perspektivet. Hög kvalité och bred distribution ger intäkter Grunden för att säkerställa trafik till respektive webbplats sker genom ett högkvalitativt innehåll. Detta räcker dock inte. En utförlig distribution säkerställs genom trafikpartners på olika nivåer. Distributionen sker via allt från så kallade affiliateprogram till samarbeten med andra mediahus som till exempel aftonbladet. se och distribution via sökmotorer. Beroende på respektive webbplats historia, mängd av innehåll och tänkta målgrupp sätts specifika distributionsplaner. En mycket viktig del är möjligheten att driva trafik i vårt eget nätverk, från webbplats till webbplats och från användargenererade sektioner till redaktionella sektioner. Distributionen säkerställs av marknadsansvariga i respektive land. Vision Mediaproviders vision är att på den skandinaviska marknaden skapa fler digitala varumärken och att bredda sig mot närliggande områden så som sport, livsstilsinnehåll och fritidsintressen. Affärsmodell Mediaprovider är ett expansivt företag, med fokus på Internet publishing, som har en stark plattform att stå på med etablerade webbtjänster och mobila tjänster samt tidskrifter inom olika ämnesområden. Mediaprovider producerar ett flertal webbtjänster, mobila tjänster och tidskrifter i Sverige och Danmark. Koncernens omsatte 2007 knappt 70 Mkr. Pri s m o d e l l Prisstrategin för nischade medier är en högprismodell. Genom att kunderna når sin målgrupp med lägre spill än via ett bredare media kan vi erbjuda en lägre kostnad per kontakt i den målgrupp de vill nå. På så sätt uppnås ett premium trots de lägre volymerna. Internationell annonsförsäljning Internationell annonsförsäljning blir en allt viktigare del av annonsmarknaden. Ett flertal större aktörer agerar med endast en annonsköparorganisation i Europa. Detta gör att representation i framför allt London blir allt viktigare. Bolaget har därför, tillsammans med norska Mediahuset Digital, skaffat en egen säljrepresentant i London.

7 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // Verksamhetsbeskrivning Mediaprovider är idag verksamma på tre marknader (Sverige, Danmark och Norge). Vi har produkter inom sex specialintresseområden, vilka alla är tydligt nischade och ger en hög avkastning per unik besökare; IT, Mobilt, Foto, Film, Hemelektronik och Communities. Indelningen är gjord utifrån våra kunders behov och inom varje segment ingår både digitala produkter och papperstidningar. Inom varje område skall bolaget vara marknadsledande eller topp tre. mediaproviders nätverk Comon-Tv är Danmarks största webb-tv kanal för IT-relaterade nyheter. Papperstidningen CRN (Computer Reseller News) är den ledande IT-tidningen för de som arbetar inom grossist och återförsäljarledet. I verksamhetsområdet ingår också rekryteringswebbplatsen jobeasy.dk och mac-sajten mediamac.dk. Fo t o Webbplatserna kameraochbild.se samt zoom-online.dk är stommen i affärsområdet. Vi tillhandahåller dagliga nyheter, webb-tv samt nyheter i den mobila kanalen. Papperstidningarna Zoom och Kamera & Bild är ihop med webbplatserna auktoriteter i sina respektive länder. I Sverige startades under 2007 även fotoguiden.se. VERKSAMHETSBESKRIVNING Hem e l e k t r o n i k Mediaprovider är ledande i både Sverige och Danmark på information om prylar. Prylportalen.se har på kort tid etablerat sig som en populär webbplats inom prylområdet. För att ytterligare stärka positionen inom området förvärvades spelforum.nu och i början av 2008 lanserades prylforum.nu. Idag tillhandahåller webbplatsen även webb-tv. I Danmark är Gear-TV en auktoritet och en av Danmarks mest nedladdade webb-tv kanaler. Papperstidningen Gear och webbplatsen gear-online.dk är störst i sitt slag i Danmark. Bolagets strategi är att bredda produktportföljen till ytterligare intresseområden i framtiden. På sikt kan även egen etablering på nya marknader övervägas. Målsättningen är att samtliga våra produkter och tjänster skall undersöka, underhålla och informera. Mob i lt I området mobilt ingår mobil.se, mobil.nu, mobilforum.se samt papperstidningar och webb-tv. Produkterna finns i Sverige, Danmark och via samarbetspartner i Norge. Varumärket Mobil är det ledande inom information om mobil kommunikation sedan starten IT IT området är endast verksamt i Danmark. Mediaprovider är där den ledande leverantören av information om IT. Portalerna comon. dk, crn.dk är Danmarks mest välbesökta b2b webbplatser inom IT. Fil m Mediaprovider är den ledande producenten av redaktionellt innehåll på filmområdet i Skandinavien. Alltomfilm.se, dvdforum.nu och papperstidningen Allt om Film är en heltäckande produktportfölj. Communities Bolaget driver idag ungdoms-communityn Netstationen, n.dk, och forum inom respektive intresseområde. Nya organiska tillväxtområden Mob i l e n so m pl at t f o r m Allt fler läsare surfar på våra webbplatser via mobilen. Mediaprovider fortsätter utvecklingen av mobila kanaler. För att få ut maximalt av kontakterna i denna kanal utvidgar vi försäljningen och kompletterar med externt säljbolag.

8 008 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // 2007 verksamhetsbeskrivning Nyh e t s b r e v Vi skall ta våra framgångar i Danmark till den svenska marknaden. Ett exempel är nyhetsbrevet för CRN där vi kan erbjuda leverantörer inom IT-branschen den mest förfinade målgruppen och därmed ett mycket högt premium. Plu s tj ä n s t e r Att betala för redaktionellt material på webben är fortfarande i sin linda. Utvecklingen går fort och framförallt Aftonbladet har visat att det går. Vi fortsätter att erbjuda vårt premiummaterial till medlemmar och lösnummerköpare. Denna marknad är i stark tillväxt. Webb-tv är en viktig faktor på detta område. För s ä l j n i n g a v in n e h å l l Vi har under året avtalat om licensiering av tidningen Mobil till Norge. Vi kommer fortsätta licensieringsförsäljningen även till andra mediaföretag. Mediaprovider bland de ledande inom webb-tv Enligt en undersökning från Mediavision ökade webb-tv tittande med 230 procent mellan första och tredje kvartalet 2007 och prognosen är att minst varannan svensk kommer att konsumera webb-tv innan 2008 är slut. Utvecklingen i Danmark och Sverige som internationellt är lika stark och webb-tv kommer fortsatt att vara ett fokusområde såväl utvecklings- som försäljningsmässigt. I åldersgrupper under 30 år är webb-tv ett kraftigt växande media. Mediaprovider har satsat målmedvetet på webb-tv sedan var ett genombrottsår. Vi fick ett antal affärer från etablerade varumärkesannonsörer som identifierat annonsering i webb-tv kanalen som en lönsam investering. På ett år har trafiken på vår danska webb-tv ökat från knappt visningar per månad till drygt Den genomsnittlige användaren spenderar drygt sju minuter vid varje session och ser drygt två inslag. Vi producerar allt innehåll själva på våra kontor i Köpenhamn och Stockholm. Koncernen producerar idag nästan ett webb-tv inslag per arbetsdag. Vid större events som vid lanseringen av Iphone så samproducerar vi inslag mellan Sverige och Danmark. Idag har vi bland annat distributionsavtal med den danska affärstidningen Börsen som distribuerar våra inslag. En viktig del i den framtida trafiktillväxten kommer att vara specialiserade sökmotorer för video (t ex video.google.com) och alternativa distributionssätt som Youtube och tv i mobilen. För annonsören finns en mängd olika alternativ för exponering. Förutom en traditionell reklamfilmsvisning före eller efter varje inslag så kan vi även erbjuda sponsring av enskilda program samt generella tidsperioder. *Brian Dixen, utvecklingschef, medverkar i TV2 Danmark *Patrik Mellin, koncernchef, tillsammans med telekomgurun *webb-tv produktion på Mediaprovider A/S Östen Mäkitalo på Mobilgalan

9 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // m e d a r b e t a r e 009 MEDARBETARE Medarbetare Våra medarbetare är kunniga inom sina specifika områden. Oavsett om det handlar om mobiltelefoner, foto, IT, hemelektronik eller film håller sig våra medarbetare i den absoluta framkanten kunskapsmässigt. Detta gäller både de som gör material för våra läsare och tittare och de som säljer våra produkter till annonsörer. Våra journalisterna får ofta uttala sig som experter i andra medier, vilket visar den trovärdighet som våra medier besitter. Även medlemmarna i våra Communities håller en mycket hög nivå och kan anses vara en bra rekryteringsgrund för våra redaktionella webbplatser. Kunskapen om att göra webbmedier är stor. Den samlade kunskapen om att producera innehåll och att sälja kampanjer för internet utgör många arbetsår. Många har varit med sedan internetmediets födelse och lärt sig mycket om kundernas önskemål. Medarbetarfakta» 74 anställda vid årets utgång» 43 personer var anställda i Danmark och 31 i Sverige.» 77% av de anställda var män och 23% kvinnor MEDARBETARE organisation

10 010 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // m a r k n a d marknad GEOGRAFISK MARKNAD DANMArK SVERIGE MARKNAD Utveckling 2007 Under 2007 ökade medieinvesteringarna med 5,6 procent jämfört med föregående år. Totalt sett omsattes knappt 32 miljarder kronor. Mediemarknaden drogs framförallt framåt av internetannonseringen som ökade med drygt 35 procent. Starkast tillväxt visar mobilannonseringen som ökade med över 200 procent under Största minskningen skedde i kvällspressanonseringen. Populärpress ökade med 4 procent och fackpress med 2 procent, men det är på internet som de stora förändringarna sker. Internetannonseringen har nu nått en andel av medieinvesteringarna på nära 13 procent motsvarande 4 miljarder kronor och närmar sig därmed direktreklam och tv i storlek. Medieinvesteringarna på internet har ökat under hela 2000-talet, undantaget Total sett är nu annonseringen på internet större än till exempel annonsering i storstadspress. Under 2007 ökade Mediaproviders omsättningen relaterad till digitala medier med mer än marknaden. Några av de bakomliggande faktorerna till internets tillväxt som reklammedia är:» Andelen personer som använder snabba anslutningar till Internet har ökat. Under våren 2007 använde 71 procent en bredbandsansluning till Internet, vilket är en markant ökning jämfört med våren 2005 då motsvarande andel var 44 procent (SCB).» Internet används för många olika ändamål. Mest populärt är att söka information om varor eller tjänster. Cirka 70 procent av alla i åldern år hade gjort detta under första kvartalet 2007 (SCB).» Webb tv som distributionskanal för rörlig bild ökar kraftigt. Enligt en undersökning från Mediavision ökade webb-tvtittande med 230 procent mellan första och tredje kvartalet 2007 och prognosen är att minst varannan svensk kommer att konsumera webb-tv innan 2008 är slut.» Reklamkampanjer har oftare internet som huvudfokus. I oktober omskrevs t ex Loka som det första livsmedelsvarumärket som haft en kampanj med mer än 100 miljoner exponeringar under en sexmånadersperiod (Nielsen Netratings).» Antalet personer som handlar på nätet ökar. internetannonsering för att kunna möta konsumenternas förändrade beteende avseende mediekonsumtionen. Nära 40 procent av alla i åldern år har, enligt SCB, använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet Sverige hamnar därmed på sjätte plats bland de länder som för statistik över detta. Norge har den allra högsta andelen, 48 procent. När det gäller företag har utvecklingen gått längre och drygt 70 procent av företagen i Sverige med 9 anställda eller fler beställer varor eller tjänster via internet. De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst. Där använder fler än åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Norge och Nederländerna är andelen cirka 80 procent och i Danmark, Finland och Sverige, som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent. Mediekonsumtionen i Sverige är generellt hög och 2007 använde 80 procent av svenskarna internet, enligt SCB. Mediaproviders geografiska marknader Mediaprovider var vid årsskiftet etablerat i Sverige, Danmark och Norge (via licenstagare till det svenska bolaget). Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 47 procent och Danmark för 53 procent och i fjärde kvartalet står Sverige för 43 procent och Danmark för 57 procent. marknadsstrategi Inom respektive affärsområde skall Mediaprovider vara bäst på att attrahera tittare i relation till kostnad. På så sätt kan ett premium uppnås när kontakt med tittarna erbjuds till annonsörer. Under 2007 har fokus på att nå tittare via sökmotorer ökat. Även strategiska samarbetspartners som danska tidningen Børsen, Aftonbladet, Ny Teknik och Metro Teknik har ökat i betydelse. 53% 47% I USA väntas webbmarknaden växa med 25 procent 2008 och med procent under de tre påföljande åren. Historiskt sett har Sverige följt utvecklingen i USA på detta område (emarketer). Annonsörer lägger alltså en allt större del av sin budget på

11 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g //

12 012 m e d i a p r o v i d e r å r s r e d o v i s n i n g // f ö r v a l t n i n g s b e r ä t t e l s e förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Mediaprovider Scandinavia AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Förvärv av Ncom Publications A/S Den 7 maj tecknades avtal om förvärv av samtliga aktier i danska Ncom Publications A/S. Bolaget driver IT-portalen ComON, IT-jobbportalen jobeasy.dk, Mac-communityn mediamac.dk, ung domscommunityn Netstationen.dk, pryltidningen GEAR och IT-branschtidningen CRN. Köpeskillingen uppgick till 11,5 MDKK kontant samt 2 miljoner nyemitterade aktier i Mediaprovider Scandinavia AB, till en emissionskurs om 6,32 SEK per aktie. Emissionskursen baserades på snittkursen under mätperioden 17 april till 30 april Ncom Publications har under perioden bytt namn till Mediaprovider A/S. Försäljning av danska printtidningen ComON Den 3 juli tecknades avtal om försäljning av printtidningen ComON till IDG Danmark A/S. Det innebär att tidningsprenumeranterna i fortsättningen kommer att få Computerworld. Webbtjänsten ComON.dk kommer att fortsätta drivas av bolaget och fokusera alla sina redaktionella insatser på internetpublicering och webb-tv. Licensavtal med norskt bolag Som ett led i bolagets strategi att expandera i Skandinavien ingick Mediaprovider i oktober ett avtal om utgivning av bolagets produkter och tjänster i Norge. I oktober 2007 lanserades tidningen Mobil i norsk version. Genom avtalet kan Mediaprovider etablera sig i Norge genom en partner med lokal förankring och marknadskunskap. Organisationsförändring Under perioden har bolaget omorganiserat för att ytterligare öka fokus och intensitet avseende förvärv och produktutveckling. Anna Aurell har tillträtt befattningen som Sverigechef. Sedan tidigare är Ulrik Krag chef för den danska verksamheten. Med tydliga och engagerade chefer kommer bolaget att skapa bättre möjligheter till lönsamhet i de befintliga verksamheterna. Patrik Mellin släpper nu ansvaret som Sverigechef för att kunna fokusera på att driva koncernen framåt. I bolagets nya koncernledning ingår verkställande direktör och koncernchef Patrik Mellin, vice koncernchef och utvecklingschef Pontus Brohult, ekonomichef Stefan Mattsson, chef Mediaprovider Sverige Anna Aurell och chef Mediaprovider Danmark Ulrik Krag. FINANSIELL INFORMATION Omsättning och resultat Koncernens omsättning för perioden uppgick till 68,1 (35,3) MSEK, vilket motsvarar en ökning med 92,8% jämfört med motsvarande period föregående år. Förvärvet av Ncom Publications AS som skedde i maj 2007 är den starkast bidragande orsaken till koncernens positiva omsättningstillväxt. Av nettoomsättningen för hela perioden står Sverige för 47% och Danmark för 53%. Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden uppgick till 2,2 (1,2) MSEK, vilket motsvarar en förbättring med 76,4% i jämförelse med motsvarande period förra året. Finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,4 (14,3) MSEK. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 36,7% (57,2%). Koncernen har räntebärande skulder om 10,5 MSEK. Merparten av denna skuld uppkom i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 (2,1) MSEK. Under det fjärde kvartalet var kassaflödet från den löpande verksamheten positivt med 1,9 (1,4) MSEK. Personal Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 74 (31) personer, varav 77% (77%) män, 23% (23%) kvinnor. Investeringar Periodens investeringar uppgick till 29,3 MSEK varav 28,4 MSEK avsåg immateriella tillgångar genom förvärv av Ncom Publications Koncernens huvudsakliga verksamhet är att bedriva mediaverksamhet i Sverige och via dotter bolag i Danmark, med publicering av ett antal webbtjänster och tidskrifter.

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2006 PLANERADE RAPPORTTILLFÄLLEN 2007 Årsstämma 2007 Kvartalsrapport jan-mars Halvårsrapport jan-juni Kvartalsrapport jul-sept 16 april 23 maj 24 augusti 23 november ÅRSSTAMMA Årsstämma

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X

L I O N. Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 MAGASIN THE WIZARD OF WOZ WWW.MEDIAMAC.DK DANMARKS STØRSTE MAC COMMUNITY FINAL CUT PRO X Memorandum Mediaprovider Scandinavia AB (publ) Juni 2011 2011 LÆS DANMARKS ENESTE MAGASIN KUN OM MAC - FØRSTE NUMMER Mobil Business Mobilbranschens magasin och mötesplats #1 2011 www.mobilbusiness.se MAGASINET

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent.

ÅRSREDOVISNING 2014. Omsättningen uppgick till 362,0 (388,5) miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning med 7 procent. VINOVO I KORTHET Vinovo är en industrigrupp som är verksam inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

20 Årsredovisni 0 ng 8

20 Årsredovisni 0 ng 8 2008 Årsredovisning Svedbergs startades 1920 som bleckslageri och övergick 1962 till att tillverka badrumsskåp. Under sjuttiotalet utvecklades fler badrumsmöbler och under åttiotalet började dagens inriktning:

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB

TRICORONA AB TRICORONA CLIMATE PARTNER AB CARBON ASSET MANAGEMENT SWEDEN AB CARBON ASSET SERVICES AB SVENSK KRAFTMÄKLING AB Årsredovisning 2008 TRICORONA ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLL Innehåll Ekonomisk information under 2009 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Ägarstruktur och aktien 8 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer