Granskning av införandet av lönesystemet Heroma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av införandet av lönesystemet Heroma"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Amanda Elg Joakim Rydberg Februari 2016

2 Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Introduktion Bakgrund Revisionsfråga Revisionskriterier Kontrollmål Metod, kontrollmål och avgränsning Iakttagelser och bedömningar Övergripande information om lönekontorets organisation Projektstyrning Budget Delprojekt HR Transformation Delprojekt HR IT Migrering av data Systemkrav Rutiner och riktlinjer för lönehanteringen Bedömning Behörighetsstruktur Genomgång av befintliga behörigheter Tilldelning av behörigheter Bedömning Kontroller i löneprocessen Ändring av fast data Tillägg och ändringar Lönekörning Utbetalning Överföring av data till ekonomisystemet Bedömning Revisionell bedömning Appendix Iakttagelser och rekommendationer Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 2016

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag att genomföra en granskning av införandet av lönesystemet Heroma för att bedöma om kommunen (Kommunstyrelsen) har hanterat implementationsprojektet på ett korrekt sätt och för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen. Revisionsfrågan för denna granskning är: Har implementationsprojektet hanterats på ett korrekt sätt för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen? Sammantaget gör vi bedömningen att implementationsprojektet hanterats på ett korrekt sätt för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen. Implementationen har skett på ett tillfredsställande sätt för att säkerställa fullständighet och riktighet i migrering (överföring) av data. Dessutom har formaliserade kontrollaktiviteter i löneprocessen utformats med avseende på hantering av fast data, behörighetsadministration, lönekörningen och överföringen av data till ekonomisystemet. Vår utgångspunkt är att det är i Halmstads kommuns intresse att ha en tydlighet i projektstyrningen för att implementeringsprojektet och processen för lönehantering ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i denna genomgång identifierat ett fåtal områden där projektstyrningen men främst processen för lönehanteringen kan förbättras. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 1 av 13

4 2. Introduktion 2.1. Bakgrund Halmstads kommun har ca 8000 anställda och för räkenskapsåret 2013 uppgick kostnaden för löner inom kommunen till ca 2,5 miljarder kr. Detta är den största enskilda kostnadsposten för kommunen vilket ställer stora krav på goda underliggande processer, kontroller och systemstöd. Under 2015 implementeras ett nytt HR-system Heroma för alla anställda inom Halmstad kommun. Då systemet är mycket kritiskt ställs det höga krav på att det införs på ett sätt som säkerställer fullständighet och riktighet i redovisningen och att löneprocessen hanteras effektivt. De förtroendevalda revisorerna har mot denna bakgrund tillsammans med genomförd risk- och väsentlighetsanalys för 2015, beslutat att genomföra en granskning av systemimplementationen. Syftet med granskningen är att säkerställa att implementationsprojektet har hanterats på ett korrekt sätt och för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen Revisionsfråga Revisionsfrågan för denna granskning är: Har implementationsprojektet hanterats på ett korrekt sätt för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen? 2.3. Revisionskriterier Bedömning sker utifrån good practice inom IT och projektstyrning samt intern kontroll i löneprocessen Kontrollmål I granskningen ingår följande kontrollmål: (vilka besvaras i anslutning till respektive avsnitts inledning i denna rapport) Tydlig projektstyrning igenom hela projektet inklusive kravställning och organisation. Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för lönehanteringen och är dessa ändamålsenliga? Följs dessa regler? Uppfyller kommunens egna kontrollaktiviteter kraven för god intern kontroll? Har migrering av data har gjorts på ett korrekt sätt? Är krav på loggning formulerade och aktiverade i systemet för att säkerställa spårbarhet? Har testning av systemet gjorts för att säkerställa att systemet lever upp till definierade krav? Finns automatiska kontroller i systemet och manuella kontroller i löneprocessen för att säkerställa att den finansiella redovisningen uppdateras fullständigt och riktigt? Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 2 av 13

5 Säkerställs en god intern kontroll genom en god arbetsfördelning och behörighetsstruktur i berörda system? 2.5. Metod, kontrollmål och avgränsning Granskningen har skett genom intervjuer med berörd personal i verksamheten samt genomgång av tillgänglig system- och processdokumentation. Följande personer har blivit intervjuade i granskningen: Chef HR Service, projektledare för införandet av Heroma, HR Service/Lönekontoret Systemförvaltare, HR Service/Lönekontoret Lönechef, HR Service/Lönekontoret Avgränsningar i arbete har gjorts enligt följande: Granskningen avgränsas till löneprocessen/lönesystemet. Analys av erhållet material och information från intervjuer utgör underlag för en samlad bedömning av kontrollmiljö och befintliga kontroller. Identifierade kontroller i löneprocessen testas ej utan tonvikt ligger på bedömning av kontrollmiljön och kontrollers design. Rapporten är faktaavstämd med kommunens lönekontor. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 3 av 13

6 3. Iakttagelser och bedömningar 3.1. Övergripande information om lönekontorets organisation HR Service/lönekontoret i Halmstads kommun ingår i HR-avdelningen som hör till Stadskontoret. Lönekontoret består under massutrullningen av Heroma självservice (projektet) av ca 30 medarbetare i olika roller, ex. löneadministratörer, HRkonsulter, lönekonsulter, löne- och pensionshandläggare och systemförvaltare. HR-avdelningen har som uppdrag att styra, samordna och stödja förvaltningarnas arbete inom olika områden vilket bl.a. innefattar lön och arbetsvillkor. Samverkan mellan de olika verksamheterna inom HR-avdelningen sker främst genom definierade HR-processer Projektstyrning Heroma är ett personal- och lönesystem som levereras av CGI. Införandeprojektet av Heroma i Halmstads kommun kallas för Utvecklingsprojekt HR och ansvarig projektledare är även chef för HR Service. Projektet genomförs i nära samarbete med leverantören CGI. I samband med att Heroma implementeras införs även ett nytt ärendehanteringssystem samt ett nytt telefonkösystem. De kommunalägda bolagen Halmstad Energi & Miljö, HFAB och Hallands Hamnar kommer inte att gå in i Heroma utan använder istället Agda som lönesystem, vilket har godkänts av kommunen. Projektmålen i samband med införandet av Heroma är att effektivisera personaloch löneadministrationen genom ökad automatisering med Självservice. Det bidrar till ett ökat eget ansvar för medarbetarna och främjar kvaliteten genom att säkra att lagar och avtal följs, samt att beräkningar i systemet blir riktiga och rättvisa. Heroma ska även öka förutsättningarna för en god planering och styrning av verksamheten då det ger en bättre överblick över personalstyrkan och därmed bättre uppföljningsmöjligheter. Projektledaren har sedan augusti rapporterat månadsvis till styrgruppen för projektet. Styrgruppen består av personalchef, ekonomichef, utvalda förvaltningschefer samt projektcontroller och systemförvaltare för Heroma. Rapporten innehåller en dokumenterad sammanställning över projektstatus, ekonomisk situation samt en riskanalys. I Utvecklingsprojekt HR ingår även fem stycken delprojekt: HR Transformation HR IT Massutrullning Kompetens Rehab/incidentrapportering Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 4 av 13

7 Budget Det finns en dokumenterad budget för projektet som innefattar: Projektledning Arbete IT Service Applikations- och teknikkonsulter Utbildning Konvertering inkl. integrationer Projektkostnad driftsleverantör Utvecklingskostnad Offentliga jobb Licenskostnad nytt HR IT Stöd Budgeten följs löpande upp gentemot det faktiska utfallet. Det finns även en prognos för de kostnader som kan tänkas tillkomma under implementationsfasen. Enligt den beräknade prognosen per december kommer budgeten att överskridas med ca kr. Det beror bl.a. på avsaknad av projektledare under viss tid som har lett till extra kostnader för att ta in extern resurs samt att det har krävts mer stöd än beräknat från leverantören CGI p.g.a. förseningar i projektet. Utbildningen har också blivit dyrare än planerat. Vidare bedöms att ytterligare stöd krävs från CGI under 2016 vilket ytterligare kommer att på. I det avtal som finns med CGI ska projektet levereras till ett fastpris, vilket sträcker sig till september Allt arbete som utförs av CGI efter det debiteras löpande, vilket också bidrar till högre kostnader än beräknat. Det bedöms att ytterligare stöd krävs från CGI under 2016, vilket kommer att påverka kostnaderna för implementationen. Bland annat framkom under projektets gång att Halmstads kommun har en struktur som är mer komplicerad än vad initial analys visade, något som enligt kommunen genererat merkostnader Delprojekt HR Transformation Ett delprojekt inom Utvecklingsprojekt HR är införa en ny förvaltningsmodell som heter PM3. Arbetet med detta har omarbetats under projektets gång och fokus har främst varit på att införa en samverkansmodell för att skapa en tydlig, enkel och användbar modell för HR och IT-frågor kopplat till HR. Samverkansmodellen ska bidra till att skapa ett tydligt forum med ett systematiskt arbetssätt där förvaltningschefer och HR samverkar för att utarbeta en strategisk riktning och samordnade beslut i frågor som rör HR. Det ska även bidra till att förvaltningscheferna ska ha möjlighet att kunna påverka de IT-frågor som drivs inom HR. Samverkansmodellen har blivit behandlad och beslutad i förvaltnings- och bolagschefsgruppen. För att kunna implementera modellen och börja använda den i verksamheten krävs det att personer med rätt kompetens tillsätts på de olika rollerna. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 5 av 13

8 Delprojekt HR IT I delprojektet HR IT ingår flertalet olika aktiviteter, bl.a. det integrationsarbete som ska göras mellan Heroma och övriga system samt utredning om vilka system som kan släckas i samband med införandet av Heroma. Det arbete som rör hanteringen av LAS- dagar inkluderas även i detta delprojekt, dvs. automatisk funktionalitet kopplat till beräkning av LAS- dagar. Det kommer att ske en maskinell konvertering av LAS från Agresso till Heroma och deadline för konverteringen är i början av maj Fram till dess kommer en interimslösning för beräkningen av LAS att användas, vilket görs i Excel. I Heroma finns en funktionalitet för LAS och där finns ett startdatum (data fr.o.m ). En rapport tas ut från Heroma och motsvarande rapport tas ut från Agresso (data t.o.m ). Efter att listorna extraherats slås de samman i Excel för att matcha personerna på listorna. Sammanslagningen i Excel sker med en förprogrammerad programkod för att det ska bli effektivt och generera samma resultat varje gång. Anledningen till att LAS-funktionaliteten inte implementeras förrän i maj 2016 är att man önskade att undvika denna stora konvertering samtidigt som det övriga arbetet med systemet gjordes Migrering av data Som en del i systembytet har all historisk data migrerats (överförts) från Agresso till Heroma. Kommunen var även tvungen att konvertera data från Agresso för att denna skulle anpassas till Heroma. Som ett led i att säkerställa fullständighet och riktighet har kommunen genomfört flertalet tester av olika karaktär. Den initiala planen var att genomföra tre typer av testning avseende konvertering av data, dock ansåg kommunen sig att behöva ytterligare en testkonvertering (Testkonvertering 2) för att känna sig helt komfortabla med resultatet från denna testning. Följande tester har genomförts kopplat till migrering/konvertering av data: Testkonvertering 1 Testkonvertering 2 Test av parallellkonvertering Produktionskonvertering Systemkrav I början av projektet sattes flera olika systemkrav och funktonalitetskrav upp från kommunens sida. Dessa krav har under projektets gång testats framförallt genom den testning som gjordes i pilotprojektet. Pilotprojektet gick ut på att pilotdeltagarna (7-8 enheter, ca 200 personer involverade) först fick utbildning i det nya systemet och sedan fick arbeta i Heroma under 3 månader. Vidare har även integrationstestning gjorts för säkerställande att samtliga integrationer mellan Heroma och kommunens övriga applikationer fungerar tillförlitligt, fullständigt och riktigt. Leveranskontroll av systemkraven skedde i två steg av kommunen, dels genom ovan nämnda tester samt genom en leveranskontroll där projektets kravspecifikation stämts av mot funktionaliteten som levereras med Heroma. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 6 av 13

9 Rutiner och riktlinjer för lönehanteringen Manualer för Heroma etableras löpande i takt med att projektet skrider fram. De manualer som är riktade till externa användare, alltså de anställda som inte arbetar på lönekontoret utan inom andra verksamheter inom kommunen, finns samlade på intranätet. I dagsläget finns det flertalet manualer, bl.a. följande; Heroma Självservice medarbetare Heroma Självservice chefens meny Beredskap Anställning Årsarbetstid Skapa schema Skapa schema med partiell frånvaro Hur chefer lägger in långtidsfrånvaro via klienten Utöver dessa finns det även flertalet manualer som är anpassade för internt bruk med fokus på lönehanteringsprocessen samt anställning, LAS och intyg. Alla manualer är skrivna av användare på lönekontoret och har utformats med print screens från systemet för att de ska vara enkla att förstå. Manualerna används i det dagliga arbetet och uppdateras löpande. Däremot inkluderar manualerna inte felhantering, utan i de fall då fel uppstår får användaren ringa in till lönekontoret för support. Planen framöver är att det ska finnas manualer även för den mest vanligt förekommande felhanteringen. På intranätet finns det dessutom en e-learning med guide för användning av Heroma. Denna är främst är riktad till de användare som ännu inte har börjat använda Heroma Självservice. Vidare finns en sida med vanliga frågor som har dykt upp i samband med införandet av Heroma samt svar på dessa. För att säkerställa att lönehanteringen blir så korrekt som möjligt används en dokumenterad månadsrutinlista med de kontrollaktiviteter som ska göras av systemförvaltningen. Det är endast systemförvaltarna som har tillgång till månadsrutinlistan och det är även de som är ansvariga för att följa upp denna. Det pågår ett löpande arbete med att uppdatera och förfina månadsrutinlistan med de kontrollaktiviteter som krävs för att redovisningsfilen som skickas till ekonomiavdelningen ska innehålla så få fel som möjligt. Enligt kommunen skall denna lista spegla de kontroller som utförs, se avsnitt 6 nedan Bedömning Utifrån genomförd granskning bedömer vi att det i huvudsak finns en tydlig projektstyrning igenom hela projektet inklusive kravställning och organisation. Rollerna i Samverkansmodellen har inte blivit tillsatta och modellen har därmed inte kunnat implementeras i verksamheten. Vi rekommenderar att roller/platser i Samverkansmodellen tillsätts för att säkerställa att de frågor som rör IT hanteras i ett tydligt forum och på det sättet förebygger ineffektivitet i verksamheten. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 7 av 13

10 Vid granskning av kommunens kontroller på plats och underliggande dokumentation bedömer vi att det finns en god kontroll på plats för säkerställande av fullständighet och riktighet i migrering av data. Vi anser att rutiner och väsentliga kontroller upparbetats och att testning av systemet gjorts för att säkerställa att systemet lever upp till definierade krav. Vi rekommenderar att kompenserande kontroller implementeras för att minska risken för felaktigheter kopplat till manuell hantering i samband med beräkning av LAS- dagar. Exempelvis kan detta ske genom stickprovskontroller och/eller avstämningar/ rimlighetsbedömning av totalsummor jämfört med grunddata i systemet. Vi bedömer att det finns en risk för att ekonomiska mål ej uppfylls då projektets budget beräknas bli dyrare än beräknat. Vi rekommenderar att projektbudgeten revideras för att ta höjd för de utmaningar som kan komma att uppstå under den kvarstående implementationsfasen. Dessutom rekommenderar vi kommunstyrelsen att säkerställa att både projektbudget och vidare driftsbudget är rimlig i relation till projektets omfattning Behörighetsstruktur Behörighetsstrukturen i Heroma är väldigt komplex med ett stort antal behörighetsgrupper, vilket medför att det finns en risk för att felaktigheter vad gäller roller kan uppstå vid uppsättningen av behörigheter. I samband med att behörighetsstrukturen upprättats, har ansvarsfördelningsaspekten löpande beaktats för att säkerställa att behörigheter som ges är rollbaserade och styrda på de arbetsuppgifter som en specifik person utför. All personal på HR Service har (per default) mer än läsbehörighet medan personer ute i verksamheten enbart har läsbehörighet initialt. Bedömning av behörighetsnivå görs för varje specifik individ och behörighetsstrukturen är helt baserat på roll/arbetsuppgifter. Behörigheterna är fördelade på icke-behörighet, läsbehörighet och skrivbehörighet. Systemförvaltaren är ansvarig för att sätta upp befintliga roller i Heroma och strukturen ska finnas dokumenterad även utanför systemet. Exceldokumentet har tagits fram baserat på CGI:s grundläggande rollbehörigheter och därefter har HR IT Objekt & Förvaltnings-ansvarig samt annan systemförvaltare ansvarat för vidareutveckling av detta. Den främsta utmaningen har enligt kommunen varit att sätta upp roller som är så väldefinierade som möjligt. Målet är att alla användare ska ha roller som är väl anpassade efter deras arbetsuppgifter samtidigt som de inte får för mycket behörighet, vilket främst syftar till att användare inte ska ha åtkomst till känslig information om andra anställda inom organisationen Genomgång av befintliga behörigheter I arbetet med behörighetsstrukturen håller man även på att ta fram funktioner för att enkelt kunna kontrollera vilka som har en viss behörighet för att därmed kunna göra regelbundna granskningar av behörigheter. Arbetet med Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 8 av 13

11 behörighetsstrukturen i systemet bedöms vara till 90 % färdigt i dagsläget och beräknas vara helt implementerat i verksamheten under våren I samband med uppsättningen av strukturen ingår även att se över ansvar och funktion i systemet för de ca medarbetare som finns i kommunen, samt för medarbetare inom HR och ekonomi. Arbetet med ansvar och funktion upplevs utmanande av kommunen. Strukturen avseende behörigheter ska inte enbart ändras i BERIT (behörighetsmodulen), utan måste också uppdateras i modulerna Regelverk, Ansvar/Funktion samt i relevant process för att arbetsflödet skall fungera som önskat Tilldelning av behörigheter Under implementationsfasen av projektet läggs behörigheter upp i Heroma utifrån den information som finns i Agresso i takt med att projektet fortlöper. Det är HR Service som säkerställer att användarna blir rätt upplagda och ansvarig chef ska kontrollera behörigheterna i samband med implementationen. Under implementationsfasen har det även godtagits att chefen till en användare i akuta fall kan kontakta systemförvaltare eller projektledaren för implementeringsprojektet via mail för att bli upplagda i systemet. Mailen sparas för att säkerställa spårbarhet i processen. Administration av behörighet kommer framöver att hanteras via ärendehanteringssystem. Beställning av behörighet eller ändring måste då beställas av ansvarig chef eller lokalt av HR-avdelningen och det krävs därmed ett godkännande av dessa för att en person ska få behörighet alternativt utökad behörighet. Det är, som tidigare beskrivits, endast systemförvaltare som har behörighet att lägga upp behörigheter i Heroma Bedömning Vi bedömer att det finns en tillräckligt god intern kontroll genom att en god arbetsfördelning och behörighetsstruktur i berörda system är utförd Kontroller i löneprocessen Ändring av fast data Det finns en spärr i systemet som förhindrar att användare, inklusive systemförvaltare, kan göra ändringar i sin egen behörighet eller av sin egen lön. Det är endast systemförvaltarna som är behöriga att lägga upp objekt och ansvar i systemet, vilket görs i de olika modulerna; BERIT, Ansvar/Funktion, Styret och Regelverk. Dock kan samtliga på HR Service lägga en anställning till vilket objekt som helst. Undantaget är om en chef läggs till då man måste gå in och populera denna i riktiga organisationsenheter i Ansvar/Funktion. Utformning av matchning av chefers behörigheter i BERIT jämfört med faktiskt ansvar utformas under Alla förändringar som görs i systemet loggas. Dessa loggar följs inte upp på regelbunden basis utan endast vid identifierade incidenter för att få information om vem som gjorde ändringen och när det skedde. Varken användarna på lönekontoret Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 9 av 13

12 eller systemförvaltarna har tillgång till att göra uppdateringar i databaserna för Heroma och därmed går det inte att kringgå loggningsfunktionen. Det är endast systemleverantören CGI som har tillgång till att göra uppdateringar i databasen Tillägg och ändringar Vid registrering av en nyanställd person hämtas namn och adressuppgifter in från folkbokföringsregistret. Det går inte att komma runt denna koppling, vilket innebär att det inte går att lägga in fiktiva personer. Däremot kan en person registreras dubbelt p.g.a. att den har flera anställningar inom kommunen, men varje registrering ska då läggas upp med olika ID-nummer.. I samband med att en ny person registreras gör systemet en automatisk kontroll för att se om personen redan finns upplagd i organisationen. En användare ska alltid vara kopplad till ett objekt och ett ekonomiskt ansvarsområde. Den ansvariga chefen för respektive objekt kan i systemet se en lista över de anställda som hör till objektet och kommer därmed reagera om det finns någon person på listan som inte hör dit. Det är uttalat inom organisationen att cheferna veckovis ska hantera sina ärenden i systemet, och därigenom också kontrollera de anställda som hör till deras objekt och som de godkänner lön för Lönekörning Efter varje lönekörning följer två kontroll- och rättningsdagar då signallistor tas ut från systemet som kan innefatta exempelvis ej gjorda avdrag eller orimlig bruttolön. Personalen på lönekontoret går igenom signallistan manuellt för att rätta eventuella fel innan den definitiva lönekörningen görs. För att rättningen ska utföras så effektivt som möjligt har det definierats vad som ska granskas i samband med identifierade fel. Detta bidrar även till att skapa en enhetlig hantering av hur felen åtgärdas. Vid övergången till Självservice i Heroma kommer den data som läggs in i systemet direkt från den anställde, vilket kommer att minska risken för manuella fel som har kunnat uppstå i den tidigare processen då fler personer var involverade. Chefen skall sedan godkänna de inmatningar som sker av den anställde Utbetalning Lönefilen som skickas till banken går inte att manipulera. Den skapas per automatik av driftsfunktionen hos CGI och skickas därefter automatiskt direkt till banken. I samband med detta skickas ett mail med information om totalsumman i lönefilen till systemförvaltarna. En av systemförvaltarna bemyndigar utbetalningen hos banken, och det görs en maskinell kontroll av att bemyndigat belopp stämmer med filen banken har fått. Fördelningen av totalbeloppet per förvaltning skickas så till ekonomiavdelningen, som checkar att beloppen från bank stämmer med beloppen i redovisningsfilen Överföring av data till ekonomisystemet Överföringen av data från lönesystemet till ekonomisystemet görs via en redovisningsfil som genereras i lönesystemet. Filen skapas automatiskt fyra arbetsdagar innan löneutbetalning, vilket finns beskrivet i ett dokument som avser Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 10 av 13

13 tidplan för lönebearbetningar. För att filen ska kunna överföras korrekt till ekonomisystemet krävs det att det finns ett objekt, ett ansvar och ett konto för varje rad och att dessa kan matchas i Agresso. Den risk som finns i samband med överföringen är att en rad kan gå in på fel konto i huvudboken, men detta upptäcks i samband med månadsavstämningar. Det har under september och oktober endast varit små felaktigheter i överföringen - totalt 2400 kr i september och totalt 8000 kr i oktober. Den totala nettolönesumman var i båda dessa fall ca 160 mkr. För att undvika felaktigheter i överföringen har lönekontoret tillsammans med systemförvaltare utarbetat en arbetshypotes om hur felaktigheter i körningen ska elimineras. Tanken är att innan överföringen till ekonomisystemet görs ska en rapport tas fram som inkluderar alla rader som saknar mottagspunkter i Agresso. Dessa fel kan då åtgärdas innan överföringen görs Bedömning Vi bedömer att nuvarande kontrollaktiviteter i huvudsak uppfyller kraven för god intern kontroll. Det finns krav på att loggning är formulerade och aktiverade i systemet för att säkerställa spårbarhet. Vidare bedömer vi att det finns automatiska kontroller i systemet och manuella kontroller i löneprocessen för att säkerställa att den finansiella redovisningen uppdateras fullständigt och riktigt. Det förekommer ingen rutin för uppföljning av känsliga användaraktiviteter exempelvis via logglistor. Vi anser att det finns en risk för felaktigheter och obehörig ändringar inte upptäcks i tid, alternativt inte upptäcks alls. Vi rekommenderar att överväga att definiera vad som är känsliga användaraktiviteter samt att införa en regelbunden rutin för uppföljning av känsliga användaraktiviteter. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 11 av 13

14 4. Revisionell bedömning Revisionsfrågan för denna granskning är: Har implementationsprojektet hanterats på ett korrekt sätt för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen? Sammantaget gör vi bedömningen att implementationsprojektet hanterats på ett korrekt sätt för att ge ett ändamålsenligt och effektivt verksamhetsstöd till kommunen i löneprocessen. Implementationen har skett på ett tillfredsställande sätt för att säkerställa fullständighet och riktighet i migrering av data. Formaliserade kontrollaktiviteter i löneprocessen har utformats med avseende på hantering av fast data, behörighetsadministration, lönekörningen och överföringen av data till ekonomisystemet. Vår utgångspunkt är att det är i Halmstads kommuns intresse att ha en tydlighet i projektstyrningen för att implementeringsprojektet och processen för lönehantering ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt. Vi har i denna genomgång identifierat ett fåtal områden där projektstyrningen men främst processen för lönehanteringen kan förbättras. Noteringarna berör främst projektekonomin, hur projektstyrningen avseende IT-frågor har fungerat samt kontroller för att säkerställa riktigheten i den manuella hanteringen av data. Givna rekommendationer handlar om hur den fortsatta implementeringen ska hanteras på ett effektivt och ekonomiskt hållbart sätt samt förslag på kontroller som inte utförs idag. Vidare berör även våra rekommendationer att se över vilka användaraktiviteter som anses vara känsliga och införa en rutin för uppföljning av dessa. Kontroller som inte har validerats inom ramen för granskningen är eventuella kontroller som utförs ute hos respektive förvaltning avseende fullständighet, riktighet och validitet av underlag till försystemen. Identifierade brister redovisas under avsnitt 5 Appendix iakttagelser och rekommendationer. Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel och H för hög. Definitionen av denna klassificering visas nedan: Hög Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade kontroller och som kan utsätta enheten för större förluster, ineffektivitet och/eller kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna. Medel Syftar på en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad anser vara god intern kontroll och som vi bedömer har en negativ inverkan på den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen. Låg Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den interna kontrollen. Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 12 av 13

15 Joakim Rydberg Projektledare Carl-Magnus Stenehav Uppdragsledare Granskning av införandet av lönesystemet Heroma Halmstads kommun 13 av 13

16 5. Appendix Iakttagelser och rekommendationer Ref # Avsnitt Iakttagelse Risk :s rekommendation Prioritet Budget Övertrasserad budget Risk för att ekonomiska mål ej uppfylls. rekommenderar att kommunen reviderar projektbudgeten för att ta höjd för de utmaningar som kan komma att uppstå under den kvarstående implementationsfasen. Dessutom rekommenderar vi att kommunen säkerställer att både projektbudget och vidare driftsbudget är rimlig i relation till projektets omfattning. Hög Delprojekt HR Transformation Platserna i Samverkansmodellen har inte blivit tillsatta Risk för ineffektivitet i verksamheten. rekommenderar att kommunen tillsätter roller/platser i Samverkansmodellen för att säkerställa att de frågor som rör IT hanteras i ett tydligt forum och på det sättet förebygger ineffektivitet i verksamheten. Medel Delprojekt HR IT Manuell handpåläggning i samband med beräkning av LAS- dagar Risk för felaktighet avseende riktighet i data. rekommenderar att kommunen implementerar kompenserande kontroller för att minska risken för felaktigheter kopplat till manuell handpåläggning i samband med beräkning av LAS- dagar. Exempelvis kan detta ske genom stickprovskontroller och/eller avstämningar/ rimlighetsbedömning av totalsummor jämfört med grunddata i systemet. Medel Ändring av fast data Ingen uppföljning sker i nuläget av känsliga användaraktiviteter Risk för felaktigheter och obehörig ändringar inte upptäcks i tid, alternativt inte upptäcks alls. rekommenderar att kommunen överväger att definiera vad som är känsliga användaraktiviteter samt att införa en regelbunden rutin för uppföljning av känsliga användaraktiviteter. Medel Februari 2016 Halmstads kommun

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer.

Botkyrka Kommun. Revisionsrapport. Generella IT kontroller Aditro och HRM. Detaljerade observationer och rekommendationer. Botkyrka Kommun Revisionsrapport Generella IT kontroller Aditro och HRM Detaljerade observationer och rekommendationer Oktober 2015 Anders Hägg Fredrik Dreimanis Anna Lång Thomas Bauer Innehållsförteckning

Läs mer

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132

Nr Iakttagelse Risk Risknivå Pensionsmyndighetens svar till Riksrevisionen 2014-05-03, dnr VER 2014-132 Riksrevisionen årlig revision 1 (12) 4.2 Systemgenererade listor över applikationsförändringar kan för närvarande inte produceras. Avsaknad av fullständiga listor över applikationsförändringar som har

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315

11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 11 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i regionens huvudboksprocess RS150315 Ärendet Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska den interna kontrollen i huvudboksprocessen.

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Rättvisande resultat- och balansräkning

Rättvisande resultat- och balansräkning Revisionsrapport Rättvisande resultat- och balansräkning Internrevisionen 2011-02-23 TRV 2010/100526A Revisorer Distribution IR, Gunnar Sjölund ce, Caroline Ottosson *) IR, Anders Rainer ct, Björn Östlund

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Semesteromställning Personec P

Semesteromställning Personec P 2016-04-20 1 (6) Semesteromställning Semesterår enligt semesterlagen 1 april - 31 mars 2016-04-20 2 (6) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Att tänka på inför sista löneberäkningen för april-lönen...

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun

Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun 1 (10) Informationssäkerhetspolicy för Vetlanda kommun Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 202) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-12-16 Dokumentansvarig:

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster

Ledningen i fokus - starkare styrning krävs för att utveckla statlig verksamhet med bra och säkra IT-/e-tjänster Bengt E W Andersson 2008-11-19 Föredrag vid Dokumentinfos Strategiseminarium, IT i offentlig sektor offentliga e-tjänster, den 19 november 2008, World Trade Center, Stockholm. Ledningen i fokus - starkare

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån

Bilaga 3 Dnr 2013-5103-4985. 2.1 Huvudprocesser för hantering av hemutrustningslån Översikt Hemutrustningslån HUT 1 Inledning Hemutrustningslån infördes 1 januari 1991. Lånet ger en möjlighet för flyktingar att låna till inköp av grundutrustning som behövs i ett hem. Det går att få låna

Läs mer

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti)

Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen 2012 (per augusti) HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Ekonomiavdelningen Linda Sörensen, Ekonomichef UPPFÖLJNING 2012-09-12 GEA 69 1 (8) Enhetschef för gemensamma förvaltningen Uppföljning verksamhetsplan för ekonomiavdelningen

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.

Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna. Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun

December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke. Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun December 2014 Pernilla Lihnell, Emelie Bjerke Granskning av styrelsens arbete inom de kommunala bolagen Uddevalla kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 4 2. Enkät styrelsens arbete 6 3. Uddevalla

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8

Västerviks kommuns revisorer. Granskning av projektverksamheten. Granskningsrapport. Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Granskning av projektverksamheten Granskningsrapport Audit KPMG AB 15 februari 2013 Göran Lindberg Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Uppdraget 1 4. Metod och avgränsning 2 5.

Läs mer

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd

Revisionsrapport. Sydnärkes miljönämnd Revisionsrapport Tillgänglighet och service samt hantering av handlingar Ove Axelsson Oktober 2011 Sydnärkes miljönämnd Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB

Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Ersättningspolicy för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 15 juni 2015. Policyn ska prövas

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod...

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3

AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 AB Stockholmshem Lägesrapportering, intern kontroll, delårsbokslut och K3 September 2014 214-09-26 AB Stockholmshem Revisionen är utformad för att vi ska kunna avge revisionsberättelse avseende årsredovisningen

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad

Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad 1 Uppföljning av tidigare granskningar av öppenvårdsinsatserna inom IFO-Barn och familj i Borås stad Rapport: Ledarskaparna Management, Ionie Oskarson, 2012-02-10 Uppföljning av granskningar av öppenvårdsinsatserna

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice

Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Avtalsförvaltning avseende Gemensam ITservice Nr 1, 2015 Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-177/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet

Läs mer

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015

Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Återrapport av verksamhetsstöds utförda interna kontroller 2015 Stödprocesser Sammanfattning Förslag till åtgärder Ekonomi Statlig ersättning Inköpsprocessen Kontrollen har gällt återsökning från Migrationsverket

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck

Version 1.0. 2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck Version 1.0-2013-02-13 Testteam 4 Testledare: Patrik Bäck 0 Sammanfattning Testplanen är utarbetad som ett svar på Konsumentverkets förfrågningsunderlag avseende upphandling av ett nytt budget- och skuldsaneringssystem,

Läs mer

Granskning av landstingets leverantörsregister

Granskning av landstingets leverantörsregister Granskning av landstingets leverantörsregister Rapport nr 07/2012 Oktober 2012 Eva M. R. Moe, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 4 3. Revisionsfrågor... 4 4. Avgränsningar...

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2)

Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Omställningsarbetet inom Division Primärvård (PM2) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Emil Ring Oktober 2012 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09

pwc förutsättningar för pedagogiskt Revisionsrapport Gnesta kommun Magnus Höijer Tilda Lindell September 2015 www.pwc.se Ink: 2015-09- 09 www.pwc.se Gnesta kommun Ink: 2015-09- 09 Dnr. För handläggning. Revisionsrapport Magnus Höijer Tilda Lindell förutsättningar för pedagogiskt pwc Innehållsförteckning 1. Inledning 2 1.1. Granskningsbakgrund

Läs mer

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem

Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Karin Norrman Elgh Översiktlig revisionsrapport Granskning av anställningar och avslut i lönesystemet och tilldelning av behörigheter till dokumentationssystem Vara kommun Anställningar och avslut i lönesystemet

Läs mer

Beslutsstöd för Lärosäten

Beslutsstöd för Lärosäten Innehållsförteckning Ett sammanhållet beslutsstöd för verksamhetsstyrning... 3 Applikationer som stödjer lärosätets hela verksamhet... 4 Hypergene Verksamhetsplan... 6 Hypergene Budget & Prognos... 7 Hypergene

Läs mer

Journalsystem och informationssäkerhet

Journalsystem och informationssäkerhet Landstingets revisorer Revisionsrapport Januari 2012 Bilaga nr 3c till överläggningar med landstingets revisorer den 19 januari 2012. mer text Journalsystem och informationssäkerhet Delrapport 3 Patientens

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson

Granskning av bisysslor. Region Halland. Revisionsrapport. April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Granskning av bisysslor Region Halland Revisionsrapport April 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte, avgränsning

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9

Arvika kommun. Granskning av kontroll och hantering av konstföremål. KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Granskning av kontroll och hantering av konstföremål KPMG AB 16 februari 2010 Antal sidor:9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Syfte 2 4. Metod och avgränsning 2 5. Ansvar inom kommunen 3 6.

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015

Läkemedelsprojektet. Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende. Delrapport. Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1 1 (13) Optimerad Läkemedelshantering i Ordinärt och Särskilt Boende Rapport över perioden april-augusti 2015 Sara Wulff, projektledare 036-324596 150929 1

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist

Revisionsrapport. Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt. Revisorerna i Region Gävleborg. Lena Blomstedt, Skattejurist Revisionsrapport Lena Blomstedt, Skattejurist Göran Persson Lingman, Certifierad kommunal revisor Intern kontroll i system och rutiner Redovisning av mervärdesskatt Revisorerna i Region Gävleborg Mars

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet

Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet F Ö R S V A R E T S M A T E R I E LV E R K (F M V ) 115 88 S T O C K HO LM Försvarets materielverk (FMV) Granskning av generella IT-kontroller för PLSsystemet vid Försvarets materielverk (FMV) Som ett

Läs mer

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport 2012 för Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Tommy Sandegran TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 6 1 (5) HSN 1304-0474 Yttrande över Landstingsrevisorernas årsrapport

Läs mer