MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM"

Transkript

1 Arbetsplatsens luft MÄTNING AV LUFTFÖRORENINGAR OCH BULLER VID DEBONDING AV ISOLERMATERIAL FRÅN ALUMINIUM Bengt Christensson Toni Reftman Arbetslivsinstitutet Solna

2 2 FÖRORD Mätningarna är utförda inom ramen för NUTEK-projektet VAMP 18 - Riktlinjer för återvinning av fiberkompositer. Mätningarna är finansierade av Arbetslivsinstitutet, Linlan Composite AB och Nutek. De aktuella mätningarna avser inte fiberkomposit, men Linlans teknik för separation av olika material är en ny och intressant teknik, som kan får stor användning vid kretsloppsanpassning av plastmaterial som innehåller metaller. Solna den 22 mars 2001 Bengt Christensson

3 3 SAMMANFATTNING Arbetsmiljömätningar har genomförts under en dag för att fastställa exponeringen och utsläppen av luftföroreningar och buller vid debonding av isolermaterial från metall. Mätningarna omfattade huvudsakligen exponering för totaldamm, gasformiga kolväten, isocyanater och buller samt halterna av totaldamm och gasformiga kolväten i frånluften. Mätningar utfördes vid dragskåpet och i frånluftskanalen nära utsläppet till utomhusluften. Totaldammhalten bestämdes även i lokalluften. Samtliga halter av luftföroreningar vid dragskåpet är mycket låga, som högst ca 10% av gällande nivågränsvärden. Detta gällde isocyanathalten under förmiddagen. Enligt RAM-1 ser man att halterna varierar kraftigt över tiden. Vid en högre produktion kan det inte uteslutas att man i motsvarande grad erhåller högre halter. Nu avstannade ofta produktionen för att kyla eller låta verktyget svalna. I frånluften var de uppmätta halterna något högre än vid dragskåpet. Halterna är dock fortfarande mycket låga. Enligt Royco Portable är partiklarna i frånluften färre men större än de som uppmättes i luften vid dragskåpet. Sannolikt sker en agglomerering av små partiklar till större under lufttransporten mellan dragskåp och mätpunkten i frånluftskanalen. Bullermätningarna visar på värden kring nivågränsvärdet (85 dba). Av oktavbandsanalysen kan det konstatera att högsta ljudnivån uppmättes för Hz, vilket var den högsta frekvensen som analyserades. Arbetstagarna bör använda hörselskydd till dess man har hittat metoder att reducera bullret.

4 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 5 2. Mätmetoder 7 3. Gränsvärden 9 4. Mätningarnas omfattning Resultat Damm- och partikelhalter Gasformiga kolvätehalter Isocyanathalter Buller Diskussion med slutsatser Litteratur 17

5 5 1. BAKGRUND Linlan Composite AB är ett relativt nystartat företag som för några år sedan flyttade ut från Ideon till en 1000 m 2 stor fabriksbyggnad i Staffanstorp utanför Lund. Antalet anställda är ca 5 st. Företaget separerar plast och gummi från metall åt företag i Skandinavien och Tyskland. Verksamheten är baserad på en egenutvecklad process metall plast/gummi separeras från metall genom snabb induktiv upphettning av metallen. Endast metallen blir uppvärmd och därigenom upphettas gränsskiktet mot plasten. Huvuddelen av plasten/gummit förblir kall. Från gränsskiktet kommer kortvarigt en viss rökutveckling (bild 3). Mätningarnas syfte är att undersöka om denna rökutveckling kan innebära en hälsorisk. Under mätningarna separerades produktionsspill från Scanbox AB (bild 2). Produktionsspillet bestod av panelbitar som varierade i längd mellan 0,5 och 1 m, i bredd mellan 0,05 och 0,3 m. I genomskärning bestod panelerna av aluminiumplåt 2 mm tjock med två plastskikt, ett ca 30mm och ett 2 mm tjockt. Scanbox vill se om tekniken är snabbare för att frilägga plåten från plasten än den teknik som för närvarande används. Arbetet utfördes på en försöksuppställning där verktyget var en ej tidigare testad prototyp (bild 1). Efter testen utvecklar man ett nytt verktyg baserad på erfarenheterna från de nu avrapporterade provkörningarna. Verktygets effekt är 2,4 kw. Ett mindre problem är att produktionsspillet varierar i bredd. Det gör att det slutgiltigt utformade verktyget bör kunna varieras i antagligen tre olika bredder. Bild 1. Verktyget ses i förgrunden. Bakom verktyget ses en aluminiumplåt som separerats. På ytan ses limskiktet som i stort sett är intakt. Bakom plåten ses resterande plastbelagd isolering, den rosa är extruderad och den vita expanderad. Spillbitarna fördes förbi verktygets ovansida. Brädbiten användes som anhåll.

6 6 Bild 2. Längst ned i bilden ses spill som ännu ej separerats. I centrum ses två plastbitar efter separation. Till vänster om dem ses två aluminiumplåtar med limskikt. I bakgrunden till vänster ses ytterligare plastspill efter separation från plåten. Bild 3. Rökutvecklingen i samband med debondingen.

7 7 2. MÄTMETODER Den personburna provtagningen av det luftburna dammet har skett genom att luft sugs genom ett membranfilter (bild 5) med hjälp av en stationär pump med kapaciteten av ca 0,5-1 m 3 /h (bild 4) [1]. Luften filtreras genom ett filter av cellulosaester. Bild 4 och 5. Nedan ses pumparna till filterprovtagningen. Till vänster ses ett filter för provtagning av totaldamm och en impingerflaska för provtagning av isocyanater. Totaldammhalten är ett mått på hur mycket allmänt damm som finns i luften och kan användas för jämförelse med andra anläggningar. Totaldammhalten uttrycks i mg/m 3 och erhölls genom vägning av filtren före och efter provtagningen. Partiklarnas storleksfördelning bestämdes med två direktvisande instrument från HIAC/Royco med beteckningen Royco Portable. Instrumenten räknade partiklarna i följande fyra fraktioner 0,5-5, 5-10, och > 25 µm. Instrumenten kan räkna partiklar i halter upp till ca partiklar/m 3. För att se dammvariationerna i tiden användes även två direktvisande dammhaltsmätande instrument RAM-1 (respirable aerosol monitor) från MIE (bild 6). Två direktvisande instrument användes för mätning av totalhalten gasformiga kolväten från Moberg med beteckningen CH S1-12 (bild 6). Instrumenten användas för att ge grov uppfattning av luftens halt gasformiga kolväten.

8 8 Bild 6. Exempel på direktvisande instrument. RAM-1 CHS1-12 Isocyanater mättes genom uppsamling med impinger fylld med toluen och reagens (2). På grund av toluenets ångtryck är kan maximalt 120 l luft sugas genom lösningen. Provlösningen sänds till laboratorium för analys (2). Bullermätningarna utfördes med en bullermätare av fabrikatet Quest Technologies (modell 2700) försedd med oktavbandsanalysator (bild 7). Frånluftflödena på arbetsplatsens utsug skattades med hjälp en luftflödesmätare av fabrikatet TSI och temperaturen på verktyg och plåt skattades med ett IR-mätande instrument med lasersikte från Hietronics (bild 8). Bild 7 och 8. Till vänster ses en buller mätare och till höger IRtemperaturmätaren

9 9 3. GRÄNSVÄRDEN För totaldammhalten finns flera olika gränsvärden [3] beroende på dammets sammansättning. För organiskt damm är gränsvärdet 5 mg/m 3 och härdplastdamm är gränsvärdet 3 mg/m 3. Gränsvärdena avser en hel dags medelexponering. De hygieniska gränsvärdena för damm avser även rök. Det hygieniska gränsvärdet för isocyanater är 0,005 ppm. För isocyanater finns även ett gränsvärde 0,01 ppm som avser maximal exponering under 5 minuter. Något femminutersprov har ej tagits. Inget av de direktvisande instrumenten kan användas för jämförelse med gränsvärdeslistan, RAM-1 mäter en storleksfraktion som avviker från de som är angivna i gränsvärdeslistan. Instrumentet mäter ljusspridningen. Det innebär att de angivna massvärdena bland annat inte har kompenserats för dammets densitet. Royco Portable kan inte utvärderas mot gränsvärdeslistan eftersom gränsvärdena för damm är baserade på massan och inte antalet. Kolvätemätaren har normalt för dålig precision för att kunna användas för utvärdering mot gränsvärdeslistan. Bullergränsvärdet för en arbetsdag är 85 db(a) [4]. För oktavbandsanalysen anger Arbetarskyddsstyrelsen inga gränsvärden. För impulsljud d v s ljud under mycket kort tid är gränsvärdet 140 db(c).

10 10 4. MÄTNINGARNAS OMFATTNING Arbetsplatsen är belägen i en hörna i en större lokal (bild 9). En arbetstagare utförde arbetet vid ett dragskåp (bild 10). På grund av överhettning hos prototypverktyget fick arbetet avbrytas först efter ca minuters körning och sedan allt oftare. För att påskynda avsvalningen blåste man tryckluft på verktyget med en tryckluftspistol. Efter varje spillbit stängdes verktyget medan den upphettade aluminiumplåten lossades manuellt från plastisoleringen. På plåten satt då endast limskiktet kvar. Eftersom limskiktet till synes endast blev obetydligt påverkat är förhoppningen den att det frigörs mycket små isocyanatmängder. Efter inledande försök kördes endast provbitar där aluminiumets yta var ca 400x80 mm. Dessa bitars storlek passade verktygets dimensioner. Eftersom man i snitt hann med 2 3 spillbitar i minuten blev produktionen ca 0,1 m 2 /minut. Observera att en stor del av tiden åtgick till att kyla verktyget. Vid rätt dimensionering av verktyg och arbetsplats erhålls en betydligt högre hastighet. En grov skattning av hastigheten över verktyget är ca 50 mm/s. Verktygets effekt ändrades under provkörningarna, men var mitt i försöken ca 2,5 kw. Försöken utfördes på förmiddagen den 20 mars kl då de fick avbrytas på grund av överhettning i verktyget. Efter avsvalning startade försöken igen och avslutades Vid stoppet kl var temperaturen på verktygets ovansida ca 180 och 120 o C på spolens sida. Kl var temperaturen 160 respektive 120 o C. Temperaturen mättes på några av aluminiumprofilernas blanka och limbelagda sida direkt efter separering. Temperaturen var ca 140 o C. Luften i dragskåpet sögs genom två kanaler i skåpets topp. Kanalerna var anslutna till en centralt placerad frånluftsfläkt. Luften släpptes ut över tak. Endast kanalerna från dragskåpet var öppna. Flödet skattades till 700 m 3 /h genom mätning i kanalanslutningarna i dragskåpets topp. Under mätningarna var portar och dörrar stängda. Mätningarna utfördes i tre punkter, Vid dragskåpet (bild 10), i frånluftskanalen (bild 11) och i lokalen nära frånluftskanalen (bild 11). Vid dragskåpet utfördes mätning med samtliga metoder. I frånluftskanalen utfördes mätningen med metoder med undantag för att isocyanater inte provtogs. I lokalen vid frånluftskanalen togs endast prov för bestämning av totaldammhalten. Vid dragskåpet mättes även temperaturen i verktyget mm och buller ca 1 m från verktyget. Under mätningarna var väderleken växlande med någon plusgrad och vinden från nord. Inomhus var temperaturen ca 20 o.

11 11 Bild 9. Arbetslokalen. Den vita pilen pekar på frånluftskanalen där en mätpunkt var placerad. Den svarta pilen pekar på dragskåpet där arbetet utfördes. Arbetsplatsen är belägen på andra siden dragskåpet och ses därför inte på bilden. Bild 10. Arbetsplatsen vid dragskåpet. I dragskåpets kant ses alla provtagningssonderna. Observera att arbetstagaren (Dan Ohlsson) bär skyddsutrustning. Visiret var även försett med friskluftstillförsel. De uppmätta värdena avser inte arbetstagarens exponering. Bild 11. Mätpunkten i kanalen och i lokalluften. Mätpunkten i lokalen är inringad på bilden. Under den varma årstiden brukar personalen arbeta med portarna öppna.

12 12 5. RESULTAT 5.1. Dammhalter Totaldammhalterna redovisas i tabell 1. Dammhaltens variation över tiden enligt RAM-1 ses i diagram 1. I tabell 2 ses medelvärdena från mätningarna med RAM-1. I diagram 1 ses variationen i dammhalten över tiden. Partikelhalter och storleksfördelning enligt Royco portableinstrumenten ses i tabell 3. Mätpunkt Vid dragskåp Lokalen Frånluften Hygieniskt gränsvärde för organiskt damm Mättid Medelvärde för en hel dags exponering Totaldammhalt 0,2 <0,1 0,4 3,0 mg/m 3 Tabell 1. Totaldammhalter. Mätpunkt Vid dragskåp Frånluften Mättid Dammhalt 0,12 0,14 mg/m 3 Tabell 2. Dammhalter uppmätta med RAM-1. Mätplats Vid dragskåp Frånluftskanal Mättid ,5-5 µm µm µm >25 µm Tabell 3. Antal partiklar/m 3 i storleksfraktionerna 0,5-5, 5-10, och >25 µm enligt Royco-Portable. De redovisade värdena är medelvärden över mätperioden.

13 13 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 mg/m 3 Max värde 2,5 mg/m 3 Frånluftskanal Vid dragskåp 0 09:16:34 09:24:36 09:32:35 09:40:34 09:48:35 09:56:35 10:04:36 10:12:35 10:20:36 10:28:35 10:36:36 10:44:35 10:52:36 11:00:35 11:08:36 11:16:35 11:24:36 11:32:35 11:40:34 Klockan Diagram 1. Dammhalternas variation över tiden enligt D-RAM. 5.2 Gasformiga kolvätehalter Kolvätehalterna redovisas i tabell 4 och diagram 2. Mätpunkt Vid dragskåp Frånluften Mättid Kolvätehalt 0,5 1,5 ppm Tabell 4. Kolvätehalter.

14 14 25 ppm Frånluftskanal Vid dragskåp :16:34 09:24:36 09:32:35 09:40:34 09:48:35 09:56:35 10:04:36 10:12:35 10:20:36 10:28:35 10:36:36 10:44:35 10:52:36 11:00:35 11:08:36 11:16:35 11:24:36 11:32:35 11:40:34 Klockan Diagram 2. Halten flyktiga kolvätens variation över tiden enligt CH S Isocyanathalter Isocyanathalterna redovisas i tabell 5. Isocyanat Mättid Mättid ICA, ppb 0,3 Ej detekterbart MIC, ppb 0,1 Ej detekterbart FI, ppb Ej detekterbart Ej detekterbart 2,4 TDI, ppb Ej detekterbart Ej detekterbart 2,6 TDI, ppb Ej detekterbart Ej detekterbart HDI, ppb Ej detekterbart Ej detekterbart MDI, ppb 0,1 Ej detekterbart IPDI, ppb Ej detekterbart Ej detekterbart Summa isocyanater, ppb 0,5 <0,1 Tabell 5. Isocyanathalten uppmätt vid dragskåpet. 5.4 Buller Bullernivån varierade under körningarna mellan 80 och 90 dba (82-92 dblin). En oktavbandsanalys redovisas som diagram 3. Höga impulsljud förekom inte.

15 db Oktavband Diagram 3. Oktavbandsanalys.

16 16 6. DISKUSSION MED SLUTSATSER Samtliga halter av luftföroreningar vid dragskåpet är mycket låga, som högst ca 10% av gällande nivågränsvärden. Detta gällde isocyanathalten under förmiddagen. Enligt RAM-1 ser man att halterna varierar kraftigt över tiden. Vid en högre produktion kan det inte uteslutas att man i motsvarande grad erhåller högre halter. Nu avstannade ofta produktionen för att kyla eller låta verktyget svalna. I frånluften var de uppmätta halterna något högre än vid dragskåpet. Halterna är dock fortfarande mycket låga. Enligt Royco Portable är partiklarna i frånluften färre men större än de som uppmättes i luften vid dragskåpet. Sannolikt sker en agglomerering av små partiklar till större under lufttransporten mellan dragskåp och mätpunkten i frånluftskanalen. Bullermätningarna visar på värden kring nivågränsvärdet (85 dba). Av oktavbandsanalysen kan det konstatera att högsta ljudnivån uppmättes för Hz, vilket var den högsta frekvensen som analyserades. Arbetstagarna bör använda hörselskydd till dess man har hittat metoder att reducera bullret.

17 17 7. LITTERATUR 1. Provtagning av totaldamm och respirabelt damm. Arbetarskyddsstyrelsens metodrapport nr Solna Spanne M, Tinnerberg H. determination of complex mixtures of airborne isocyannates and amines. Part 1 Analyst 1996;121: Part 2 Analyst 1996;121: Part 3 Analyst 1997;122: Yrkeshygienska gränsvärden, AFS 2000:3. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Arbetarskyddsstyrelsen, Solna Buller, AFS 1992:10. Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Arbetarskyddsstyrelsen, Solna 1992.

DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV. Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson

DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV. Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson 20011031 Dnr 1998-1169 - 4 Arbetsplatsens luft DAMMBILDNING VID AVRIVNING AV FOLIE FRÅN KOLFIBERVÄV Bengt Christensson Jüri Vaher Göran Svensson En rapport inom Vinnova-projektet VAMP-18 Arbetslivsinstitutet

Läs mer

ARBETSMILJÖ VID GRANULERING AV NÅGRA HÄRD- OCH TERMOPLASTER

ARBETSMILJÖ VID GRANULERING AV NÅGRA HÄRD- OCH TERMOPLASTER 20010306 D:nr XXXX Programmet arbetsplatsens luft ARBETSMILJÖ VID GRANULERING AV NÅGRA HÄRD- OCH TERMOPLASTER Bengt Christensson Toni Reftman FÖRORD Mätningar vid granulering har utförts som ett led i

Läs mer

ARBETSMILJÖ OCH STRÖMFÖRBRUKNING VID GRANULERING AV NÅGRA FIBERFÖRSTÄRKTA PLASTPRODUKTER OCH ETT DISTANSMATERIAL

ARBETSMILJÖ OCH STRÖMFÖRBRUKNING VID GRANULERING AV NÅGRA FIBERFÖRSTÄRKTA PLASTPRODUKTER OCH ETT DISTANSMATERIAL 2000-02-06, LTH, MASKIN AB RAPID Programmet för arbetsplatsens luft ARBETSMILJÖ OCH STRÖMFÖRBRUKNING VID GRANULERING AV NÅGRA FIBERFÖRSTÄRKTA PLASTPRODUKTER OCH ETT DISTANSMATERIAL Toni Pisanikovski Bengt

Läs mer

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig!

MÅLNING/ LACKERING eller. DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med MÅLNING/ LACKERING eller målade/lackerade DETALJER och PRODUKTER? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du färger eller lacker som innehåller polyuretan

Läs mer

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SVETSNING? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med? Läs vidare viktig information för dig! 1 Händer det att du svetsar i i sådant som är målat eller lackerat? är limmat? innehåller plast eller isolerskum? 2 Nya risker! Under senare tid har

Läs mer

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med SKUMPLAST eller ISOLERSKUM? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Tillverkar du mjuk eller styv skumplast? Isolerar du med isolerskum? Händer det att du värmebehandlar

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund AMM Rapport 2009 Arbets- och miljömedicin Lund Exponeringsmätning, med fokus på oorganiskt damm och respirabelt kvartsdamm, på ett byggföretag som arbetar med sprutputsning Maria Hedmer Yrkeshygienisk

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du med ISOCYANATER eller POLYURETAN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Vet du om det finns isocyanater eller polyuretan i de kemiska produkter du arbetar med (t ex i färger, lack, ytbehandling,

Läs mer

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig!

Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! Arbetar du i en BIL- eller FORDONS- VERKSTAD? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar eller spacklar du bilar eller andra fordon? Händer det att du svetsar, slipar eller skär

Läs mer

TEOM IVL s filtermetod

TEOM IVL s filtermetod SLB 1:2003 TEOM IVL s filtermetod EN METODJÄMFÖRELSE MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, JANUARI 2003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...3 TEOM...4 IVL...5 Jämförelse TEOM - IVL...6 2 Förord

Läs mer

Rapport om undersökning av byggdamm

Rapport om undersökning av byggdamm Rapport om undersökning av byggdamm Olle Nygren Dator Miljö Natur Jongården Berguddsvägen 14 918 03 Holmön Tel: 070-6636706 e-post: olle@damina.se Förord Denna mätning med Daminas diarienummer 1006/13

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING 2007-08-20 Introduktion Nedsmutsning av smörjolja Smörjoljor används i många applikationer i industrin. Gemensamt för dessa processer är att

Läs mer

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN?

Arbetar du inom ELEKTRONIK- INDUSTRIN? Arbetar du inom - INDUSTRIN? Läs vidare viktig information för dig! 1 Är detta ditt jobb? Lackerar du kretskort? Härdar eller värmebehandlar lackerade kretskort? Löder i kretskort? Renoverar eller reparerar

Läs mer

Isocyanater i arbetet

Isocyanater i arbetet Isocyanater i arbetet Centrum för arbets- och miljömedicin Solnavägen 4, 113 65 Stockholm 08-123 400 00, camm@sll.se http://camm.sll.se Isocyanater är mycket reaktionsbenägna kemikalier som har ett brett

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter

Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779. Vägledning till dig som köper in luftfilter Råd vid val av filterklass - standard EN13779 och EN779 Vägledning till dig som köper in luftfilter ? Klimatanläggningens komponenter? VI vill här uppmärksamma några av de faktorer som bör påverka ditt

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 3/2014 Arbets- och miljömedicin Lund Svetsares exponering för mangan i tillverkningsindustrin i Södra Sjukvårdsregionen Maria Hedmer Yrkeshygieniker Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets-

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Keramikpasta, Art. nr. 0893 116 000

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Keramikpasta, Art. nr. 0893 116 000 1.NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Handelsnamn : Produktkod : 0893116000 MSDS-Identcode : 10000481 Företag : Würth Svenska AB Hjälmarberget, Grusgropsvägen 2 70236 Örebro

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 LOCTITE 3463 Sidan 1 / 5 SDB-nr : 153766 V001.7 Reviderat den: 24.06.2010 Utskriftsdatum: 14.08.2010 Handelsnamn: LOCTITE 3463 Avsedd användning:

Läs mer

4. Första hjälpen. 5. Åtgärder för brandbekämpning. 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp. 7. Hantering och lagring

4. Första hjälpen. 5. Åtgärder för brandbekämpning. 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp. 7. Hantering och lagring Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 3463 Sidan 1 / 1 SDB-nr : 153766 V001.3 Reviderat den: 05.12.2007 Utskriftsdatum: 17.12.2007 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

Akustik. Läran om ljudet

Akustik. Läran om ljudet Akustik Läran om ljudet Vad är ljud? Ljud är förtätningar och förtunningar som uppstår i omgivningen när ett föremål vibrerar. Ljud kräver materia för att kunna spridas, t.ex. luft. Ett föremål som vibrerar

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna.

Säkerhetsdatablad. Ytterligare information När två komponenter skall blandas, se säkerhetsdatabladen för båda komponenterna. Säkerhetsdatablad 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Utarbetad den: 20-02-2007/ ABB Reviderad 281010/GK Produktanvändning: Härdare för PUR-system Leverantör: Esbjerg Farve- & Lakfabrik

Läs mer

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO

Måttuppgifter. Frånluftskåpa TORNADO Tovenco TORNADO Frånluftskåpa TORNADO Tornado-kåpan BHO som utnyttjar virvelströmsteknik, används för platsutsugning av rökgaser, ångor m.m från arbetsplatser och arbetsprocesser i t ex industrier, laboratorier

Läs mer

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan

Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan RAPPORTER FRÅN SLB-ANALYS NR 5: Mätning av partiklar och kolväten på Hornsgatan APRIL - JUNI 1999 MILJÖFÖRVALTNINGEN I STOCKHOLM, AUGUSTI 2 Innehållsförteckning MÄTNING AV PM 1, PM 2.5, VOC OCH PAH VID

Läs mer

Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar

Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar Luft som inandas innehåller regelmässigt föroreningar av olika slag. Dessa kan vara - gasformiga föroreningar och - partikulära föroreningar. Innehåll och fördelning är faktorer som påverkar luftkvaliteten.

Läs mer

Förläng livet på dina skärvätskor. Rening av skärvätskor med Alfie 400

Förläng livet på dina skärvätskor. Rening av skärvätskor med Alfie 400 Förläng livet på dina skärvätskor Rening av skärvätskor med Alfie 400 Fördelar med Alfie Smutsiga skärvätskor ställer till problem på många sätt Skärvätskor representerar en stor kostnad för verkstadsindustrin.

Läs mer

Kartläggning av arbetsmiljörisker vid heta övningar-övningsfälten Sandö och Revinge

Kartläggning av arbetsmiljörisker vid heta övningar-övningsfälten Sandö och Revinge Kartläggning av arbetsmiljörisker vid heta övningar-övningsfälten Sandö och Revinge På uppdrag från MSB utfört av FOI-CBRN Skydd och Säkerhet, Air Control Norr Disposition Bakgrund: kemiska hälsorisker

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 5 Loctite 5205 SDB-Nr : 173046 V001.1 Reviderat den: 08.02.2007 Utskriftsdatum: 13.06.2007 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING

GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING LEGAL#12790049v1 Bilaga 1 GÄLLANDE VILLKOR FÖR STORSKOGENS AVFALLSANLÄGGNING Denna sammanställning avser de villkor och bemyndiganden som gäller för verksamheten vid Storskogens avfallsanläggning. I parentes

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI. 1 Version09/06

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI. 1 Version09/06 ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES Walk the Talk ANVÄNDARE AV MDI 1 Version09/06 2 Walk the Talk Användare av MDI Innehåll Viktiga data Bra rutiner När något går fel... Dialog 3 Klassificering av MDI

Läs mer

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005

Härdplaster. Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Härdplaster Presentation vid Utbildningsdag FTF region 8 20 oktober 2005 Jan Olof Norén Enheten för kemi och mikrobiologi Arbetsmiljöverket 171 84 Solna 1 2 MIG-svetsning 3 Truckverkstad 2,6-TDI 6 ppb

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se

Upplev kvalitén! Utbytesguide. Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3. www.luftmiljo.se Utbytesguide Upplev kvalitén! Utbytesguide REGO-200VE Version 1:3 www.luftmiljo.se Ubytesguide REGO-200VE REGO-200VE-B-C4 Blås bort det gamla, in med nya friska vindar... Effektiv värmeåtervinning, tystare

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 6/2012 Arbets- och miljömedicin Lund Mätning av lösningsmedelsexponering för skomakare vid lagning av skor Håkan Tinnerberg Yrkeshygieniker Arbets- och miljömedicin Maj 2012 Inledning Via ett

Läs mer

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet

Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Hög prestanda, hög kvalitet Breathe Blueair Blueair Classic 200, 400, 500 & 600 serien Upplev känslan av renare inomhusluft Studier visar att bra luftkvalitet

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer

Oskarshamns kommun. 2010:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Per Björinger 2010-12-15

Oskarshamns kommun. 2010:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Per Björinger 2010-12-15 Oskarshamns kommun 21:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik Per Björinger 21-12-15 NIRAS Johan Helldén AB Teknikringen 1E 583 3 Linköping Tel: 13 21 2 94 www.niras.se

Läs mer

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual

DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling DOMEKT ReGO 200VE(W)-B(K) Aggregatmanual Observera! Värdehandling SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...3 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...6 Underhåll...10

Läs mer

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se

Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard. www.acss.se Varia Dekorpaneler med miljoner möjligheter som standard 3form Varia Dekorpaneler med ansvar för hållbar miljö och samhällsutveckling. Du väljer design Mönster/Material + Färg + Struktur + Yta = flera

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006

Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Säkerhetsdatablad enligt rådets förordning (EG) nr 1907/2006 Sidan 1 / 6 LOCTITE PC 7204 HP FILLER known as Fixmaster High Perf Filler SDB-nr : 167749 V001.3 Reviderat den: 26.05.2015 Utskriftsdatum: 29.10.2015

Läs mer

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT

EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT EN SUNDARE ARBETSMILJÖ MED BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT LÖSNINGAR FÖR BÄTTRE INOMHUSLUFT Inomhusluften anses ha en direkt koppling till vår hälsa och vårt välbefinnande. Kvaliteten

Läs mer

Säkerhetsdatablad L-Ag20

Säkerhetsdatablad L-Ag20 Sida 1 av 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktnamn: Produkttyp: Artikelnummer: Leverantör: Silverlod. LA20 Metall Svetsmaterial KB Vargmötesvägen 10 186 30 Vallentuna Tel 08-7686140

Läs mer

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar

Om Dustcontrol. Kunder. Mobila stoftavskiljare. Våtsugar. Luftrenare. Föravskiljare. Sugkåpor. Sugslangar. Städtillbehör. Filter och plastsäckar Om Dustcontrol 1 Kunder 2 Mobila stoftavskiljare 3 Våtsugar 4 Luftrenare Föravskiljare Sugkåpor 7 Sugslangar 8 Städtillbehör 9 Filter och plastsäckar 10 Prislista 11 Innehåll Om Dustcontrol... 4 Dustcontrol

Läs mer

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum.

LUFTFLÖDE. Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. LUFTFLÖDE Värmeeffekttillskottet från personer och belysning är ca 3 kw i ett klassrum. Med en inblåsningstemperatur på 15 C behövs 14-15 l/s och elev för att hålla den temperatur som var vid lektions

Läs mer

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius

B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius 1 B 2 Processteknik 2011-02-23 Berndt Björlenius Gasmätningar inför emissionsdeklarationen för år 2010 vid Himmerfjärdsverket Bakgrund Inför redovisningen av gasformiga emissioner från Himmerfjärdsverket

Läs mer

Aktuellt från Socialstyrelsen. Greta Smedje

Aktuellt från Socialstyrelsen. Greta Smedje Aktuellt från Socialstyrelsen Greta Smedje Folkhälsomyndigheten Proposition, ej tagen ännu Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, vissa verksamheter från Socialstyrelsen Hälsoskydd, miljömålsarbete,

Läs mer

Hörselskadlig bullerexponering

Hörselskadlig bullerexponering SLUTRAPPORT SLO-920 Hörselskadlig bullerexponering medvetenhet, attityd och riskbeteende hos lantbrukare Qiuqing Geng Box 7033, 750 07 Uppsala 2 Bakgrund Under de senaste åren har jordbrukare varit den

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 5188 50ml Acc. Se/Fi Sidan 1 / 1 SDB-nr : 275741 V001.1 Reviderat den: 11.08.2009 Utskriftsdatum: 25.08.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) W&H Service Oil F1 MD 500

SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) W&H Service Oil F1 MD 500 SÄKERHETSDATABLAD Sid 1(7) 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Handelsnamn / beteckning: Avsedd / rekommenderat användningsområde: Leverantör: Smörjolja W&H Nordic AB Box 7037 Tillverkarvägen

Läs mer

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000

Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 Assistent: Cecilia Askman Laborationen utfördes: 7 februari 2000 21 februari 2000 Inledning Denna laboration innefattade fyra delmoment. Bestämning av ultraljudvågors hastighet i aluminium Undersökning

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8

Säkerhetsdatablad. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Einecs-nr. Ämnen Klassificering w/w% 205-500-4 205-563-8 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utarbetad den: 29-09-2008/ GPS Produktanvändning: Klar akryl-baserad primer. 2. Farliga egenskaper Säkerhetsdatablad Distributör: LKF Vejmarkering A/S

Läs mer

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT.

AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. AL-KO PURE LUFTSTERILISATOR PLATS ATT ANDAS DJUPT. PLATS ATT ANDAS DJUPT AL-KO PURE STERILISERAR INNELUFTEN Som du säkert vet finns det många ämnen i luften inomhus som kan påverka vår hälsa. Virus, bakterier

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick

Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Bättre hemmamiljö med klimatsmarta trick Mår du som bäst när din lägenhet är rätt tempererad och frisk luft hela tiden cirkulerar i dina rum? I den här foldern har vi samlat tips och information som skapar

Läs mer

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att

KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att KOMIN Kompetenscentrum för Inomhusmiljö och Hälsa som samlar ett nätverk av praktisk och forskningsmässig kompetens under ett tak med uppgift att bistå näringslivet och allmänheten med information, råd

Läs mer

Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1

Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1 Varuinformationsblad enligt 91/155/EG - ISO 11014-1 Sidan 1 / 5 Neutrasel 5269 SE SDB-Nr : 279682 V001.0 Reviderat den: 22.05.2007 Utskriftsdatum: 28.05.2007 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Läs mer

från Paroc AB Byggisolering

från Paroc AB Byggisolering från Byggisolering Sida: 1(4) 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn: Stenullsprodukter från, i form av lösull. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör:

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EF, Artikel 31

SÄKERHETSDATABLAD Enligt 1907/2006/EF, Artikel 31 Produktnavn: ivarpanel Classic och Smooth Side: 1 af 5 1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: ivarpanel Användningsområde: Fasadskiva i fibercement med acrylat coating på framsidan.

Läs mer

HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL

HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL HÖRSELBESVÄR OCH TINNITUS HOS FÖRSKOLEPERSONAL Kerstin Mattsson AB Previa Box 119 39 404 39 Göteborg tel: 031-61 57 00 (vx) fax: 031-80 66 88 kerstin.mattsson@previa.se Handledare: Prof. Mats Hagberg Avd

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 17.10.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn BLANKET D-24B 1.2 Relevanta

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik

GYRO. Den perfekta lösningen för avgradning och slipning. För stål, rostfritt och metaller. Oscillerande slipteknik R GYRO Den perfekta lösningen för avgradning och slipning Oscillerande slipteknik För stål, rostfritt och metaller - ett starkt och effektivt maskinkoncept..! Ett karakteristiskt kännetecken för varje

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull

Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull Säkerhetsdatablad för ISOVER Glasull 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning ISOVER Glasull. Produkten är en vara, alltså varken ämne eller blandning. EC-nummer 926-099-9.

Läs mer

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning

1. Kemisk rengöring med rengöringslösning Reviderade rengöringsanvisningar till EG-3870UTK De här reviderade rengöringsanvisningarna gäller endast för EG-3870UTK. Följande procedurer skall utföras efter den borstningsprocedur som beskrivs i bruksanvisningen.

Läs mer

Risker och skyddsåtgärder vid arbete med kompositer. Brandbefälsmötet Helsingborg 10 11 februari 2016

Risker och skyddsåtgärder vid arbete med kompositer. Brandbefälsmötet Helsingborg 10 11 februari 2016 Risker och skyddsåtgärder vid arbete med kompositer Brandbefälsmötet Helsingborg 10 11 februari 2016 Bo Edström MSB Rakelsamordnare/Brandmästare Ledningsplatser www.msb.se Avdelningen för utveckling av

Läs mer

HÄLSA-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKT OCH FÖRETAG. Sundolitt XPS

HÄLSA-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKT OCH FÖRETAG. Sundolitt XPS SUNDOLITT AB HÄLSA-, MILJÖ- OCH SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMN PÅ PRODUKT OCH FÖRETAG HANDELSNAMN: KEMISKT NAMN: SYNONYMER: FORMEL: PRODUKTTYP: Sundolitt XPS Extruderad polystyren (XPS) Polystyren skumplast

Läs mer

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget

Säkerhetsdatablad. 1. Namnet på preparatet och företaget 1. Namnet på preparatet och företaget Produktnamn ProduktKod Bekämpningsmedel klass Reg. nr. Användningsområde Se Tekniskt Data Blad. Appliceringsmetod Se Tekniskt Data Blad. Företagsnamn International

Läs mer

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn: Svavelsyra 96% Kemiskt namn eller beskrivning: Oorganisk syra Kemiskt formel: H 2 SO 4 CAS-nr./EG-nr.: 7664-93-9/231-639-5 Användningsområde:

Läs mer

Voltimums Expertpanel Tele och Data

Voltimums Expertpanel Tele och Data Voltimums Expertpanel Tele och Data Mats Stahl ELKO Hans Engberg Nexans Thomas Andersson Schneider Agenda SS EN 50174-2 Installation inomhus Separationsavstånd Kraft / Data Översikt SS-EN50174-2:2009 Fastighetsnät

Läs mer

EU - Säkerhetsdatablad

EU - Säkerhetsdatablad EU Säkerhetsdatablad 1 Namnet på produkten och företaget 1.1 Ämnets/blandningens beteckning Handelsnamn: EL A33 ELFE 01 1.2 Ämnets/blandningens användning: Industriell. Råmaterial för: elastomerprodukter.

Läs mer

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen

Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Kartläggning av exponering för diisocyanater på hud i olika arbetsmiljöer inom motorbranschen Roger Lindahl Kemiska institutionen 901 87 Umeå Telefon 090-786 50 00 www.umu.se Bakgrund Isocyanat är en beståndsdel

Läs mer

Sida 1 av 5. Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹

Sida 1 av 5. Farliga ämnen CAS-Nummer / EG-nummer Ämnen Halt % Farosymbol; R-fraser 64742-82-1 265-185-4 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung¹ Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn ISOGUARD PANSAR ALUMINIUM Täckfärg Tillverkare/Leverantör Tillverkare Leverantör Företagsnamn Bigner & Co AB Introteknik AB

Läs mer

Levande filter. Produktpresentation. Sidan 1 av 5

Levande filter. Produktpresentation. Sidan 1 av 5 Levande filter Produktpresentation Sidan 1 av 5 Ren luft är livsviktigt Frisk eller hälsosam luft? Luftrelaterade sjukdomar ökar i en allt snabbare takt. Nästan hälften av alla 14-åringar har, eller har

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LUGTFJERNER

SÄKERHETSDATABLAD LUGTFJERNER 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET: Produktnamn: Leverantör: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarar för säkerhetsdatabladet E-mail:

Läs mer

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17

Driftsinstruktion. Solarus AB Driftsinstruktion 2008-09-17 Driftsinstruktion I nedanstående beskrivning hänvisas till bilden som heter Drivkrets solfångare. Där framgår de olika beteckningarna på pumpar, ventiler, mm. Driftsättning 1. Kontrollera att eventuella

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN: TWOSTROKE RACE OIL/ TWO CYCLE UTFÄRDAD: 20100823 KART OIL OMARBETAD: 20101124 ARTIKELNUMMER: 40021, 40031, 40032, 40040,

Läs mer

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1

TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 TMT Maskinvaruhus AB Södra Skeppsbron 21 802 84 GÄVLE 222 : 1 norclean-sugarna är utvecklade för industri, shipping, offshore, offentliga företag och institutioner med behov av speciellt kraftiga, robusta

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet

I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige. Kemisk produkt för bygg och industriell verksamhet Säkerhetsdatablad I enlighet med föreskrift (EC) nr 1907/2006 (REACH), Annex II - Sverige 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen Produktnamn eller Handelsnamn

Läs mer

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL

Säkerhetsdatablad PAROC STENULL 1. NAMN PÅ PRODUKTERNA OCH FÖRETAGET Produktnamn Paroc Stenull i form av lösull för värme-, brand- och ljudisolering. Stenullsprodukter i bunden form redovisas på särskilt blad. Tillverkare och leverantör

Läs mer

Lars Sunnebo, Nordkalk AB Köping Anders Lindahl, MinFo

Lars Sunnebo, Nordkalk AB Köping Anders Lindahl, MinFo MinFo rapport nr P2000-13:2 STEM projekt nr P2000-13 Åtgärder mot damning Delprojekt 4.2.2 Test av Ion Blast som dammbekämpning i krossanläggning för foderkalktillverkning Delrapport även för MinBaS projekt

Läs mer

Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2

Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2 Mätrapport Utvärdering av lösningsmedelsexponering i Processlab 1, MC2 Beställt av: Svante Pålsson Mikroteknologi och Nanovetenskap, MC2 Chalmers Tekniska Högskola 412 94 Göteborg Utfört av: Lars Ekberg

Läs mer

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Säkerhetsdatablad enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 Rearview Mirror Adhesive ADH Sidan 1 / 1 SDB-nr : 153501 V001.3 Reviderat den: 03.07.2008 Utskriftsdatum: 25.03.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ref.: 1542/3.0/S/SWE Prestop WP Reviderad datum: 28.02.2003 Tidigare datum: Tryckdatum: 28.02.2003 Sida: 1 / 5

SÄKERHETSDATABLAD. Ref.: 1542/3.0/S/SWE Prestop WP Reviderad datum: 28.02.2003 Tidigare datum: Tryckdatum: 28.02.2003 Sida: 1 / 5 Sida: 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller preparatet Handelsnamn Prestop WP Användning av Substansen/Beredningen Uttryckt i skrift Biofugicid för bekämpning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 HYDROFAN INTENSE WHITE Revisionsdatum 17.12.2009 Version 1

SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 HYDROFAN INTENSE WHITE Revisionsdatum 17.12.2009 Version 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Produktinformation Produktnamn : Produktkod : L0HF0000 Användning av ämnet eller beredningen : Enkomponents lackfärg Företag : Lechler SpA Via Cecilio

Läs mer

Ekofekt Varuinformationsblad

Ekofekt Varuinformationsblad 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Desinfektionnsrent Referens nr: 6811, 6815 Användningsområde: För desinfektion och rengöring av hårda ytor. Leverantör: Ekofekt AB Kontaktperson: Gerry

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer