Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2007-12-04 1"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Rådhuset i Säter, kl :10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran Johansson (v) Tommy Andersson (mp) Karl-Erik Finnäs (c) Emil Nilzon (c) Tommy Andersson (m) Marie Richaud (m) Lars-Evert Dahlberg (kd) Övriga deltagare Patrik Hjalmarsson, kanslichef Peter Alfredsson Christer Malmstedt, kommunchef Anna Nygren Bert Stabforsmo, ekonomichef Linda Nilsson Elisabet Rooth-Eriksson, Kreditgarantiföreningen Bengt Östblom Klas Jansson Utses att justera Tommy Andersson (m) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Christer Malmstedt Ordförande Justerande Abbe Ronsten Tommy Andersson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkansliet Margareta Jakobsson

2 Kommunstyrelsen Ks 215 Dnr KA07/331 Svar på medborgarförslag om utveckling av Biografmuseet Dan Ericson inlämnade till kommunfullmäktiges sammanträde medborgarförslag om utveckling av Biografmuseet. Medborgarens förslag: Att kommunstyrelsen och dess personal snarast sätter sig ner med styrelsen för Folkets Hus och tar gemensamma tag för att utveckla Biografmuseet, bl.a måste museet få en större del av yxfabriken, sätta någon-några som får i uppdrag att ta reda på var man kan söka bidrag och om så är möjligt söka bidrag Beredning: Under oktober/november har kommunens ledning haft utvecklingsdiskussioner med Folkets Hus föreningens ledning om utveckling av Biografmuseet. Resultaten av samtalen är att museet får disponera en större lokalyta och i kommunens budgetförslag för 2008 har i investeringsbudgeten anslagits kr för iordningställande av den. I och med anser det kommunkansliet att medborgarförslaget är bifallet. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen. - föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är bifallen.

3 Kommunstyrelsen Ks 216 Dnr KA07/220 Förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd Borlänge kommun och Säters kommun. Sedan har Borlänge kommun och Säters kommun haft en överenskommelse om en gemensam gymnasienämnd för kommunernas gymnasieverksamhet i Borlänge och Säter i enlighet med kommunallagen 3 kap 3a. Nuvarande överenskommelse upphör Den nya avtalsperioden föreslås till , med ett kalenderårs uppsägning. Beredning: Förslaget diskuterades vid arbetsutskottets sammanträde och har därefter beretts ytterligare mellan kommunerna. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde , 185 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för utredning av uppsägningsreglerna i avtalet och avtalstidens längd. Slutligt förslag till överenskommelse har framtagits. Yrkanden Tommy Andersson och Karl-Erik Finnäs yrkar att avtalet ska kompletteras med att elever från Säter alltid ska ha möjlighet till fritt gymnasieval. Abbe Ronsten yrkar avslag till Anderssons yrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandes yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd - Borlänge kommun och Säters kommun. Bilaga 1 Au 347/07. Yrkanden Tommy Andersson (m) och Karl-Erik Finnäs yrkar att avtalet ska kompletteras med att elever från Säter alltid ska ha möjlighet till fritt gymnasieval. Jan-Erik Steen yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. forts

4 Kommunstyrelsen Ks 216 forts - föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd - Borlänge kommun och Säters kommun. Bilaga 1 Ks 216/07.

5 Kommunstyrelsen Ks 217 Dnr KA07/327 Förlängning av reglemente för den gemensamma gymnasienämnden. Gällande reglemente gäller till Parallellt med att överenskommelsen om gemensam gymnasienämnd förlängs bör även reglementet för gymnasienämndens arbetsformer förlängas. Beredning: Förslaget till överenskommelse påverkar reglementet inte på annat sätt än tidsaspekten och därför föreslås reglementets tidsmässigt följa överenskommelsen. Kommunstyrelsen beslutade , 186 att återremittera ärendet till arbetsutskottet för utredning av reglementets mål och riktlinjer, frågor omkring utskick av kallelsen mm. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna förlängning av reglemente för den gemensamma gymnasienämnden. Bilaga 1 Au 348/07. Yrkande: Tommy Andersson (mp) yrkar att i reglementets paragraf 10 skall följande ändring vidtas: kallelse..senast 7 dagar före sammanträdesdagen och nästa stycke kallelsen skall åtföljas av föredragningslistan. - föreslå kommunfullmäktige godkänna förlängning av reglemente för den gemensamma gymnasienämnden med Tommy Anderssons (mp) ändring. Bilaga 1 Ks 217/07.

6 Kommunstyrelsen Ks 218 Dnr KA07/161 Hyresavtal av lokaler för Dahlandergymnasiet och Resurscentrum med Vuxenutbildningen och SFI Dagon erbjuder Säters kommun nya hyresvillkor för hyra av lokaler för Dahlandergymnasiet och Resurscentrum med Vuxenutbildning och SFI fr o m med möjlighet till 2 års förlängning. Separata avtal har träffats för del olika verksamheterna. För gymnasiet och delar av vuxenutbildningen uppgår bashyran till kr. Den totala årshyran för kontrakt beträffande Resurscentrum och delar av Vuxenutbildningen uppgår bashyran till kr per år. Beredning: Förslaget diskuterades vid arbetsutskottets sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 301, att remittera ärendet till kommunchefen för ytterligare beredning och till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Slutligt förslag har framtagits som innebär 3 plus 2 år. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna hyresavtal av lokaler för Dahlandergymnasiet och Resurscentrum med vuxenutbildningen och SFI. Bilaga 1 och 2 Au 349/07. - föreslå kommunfullmäktige godkänna hyresavtal av lokaler för Dahlandergymnasiet och Resurscentrum med vuxenutbildningen och SFI. Bilaga 1 och 2 Ks 218/07.

7 Kommunstyrelsen Ks 219 Dnr KA07/126 Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt Förslag till ny förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt att antas av medlemskommunerna, Borlänge, Säter och Falun. Den nya förbundsordningen har anpassats till den nya Lagen om skydd mot olyckor. I nu gällande förbundsordning fastställer medlemskommun årligen sin egen räddningstjänstplan och årligen tecknas ett räddningstjänstavtal mellan förbundet och resp medlemskommun. Konstruktionen innebär bl a, att de olika medlemskommunerna kan teckna avtal om olika ambition för räddningstjänsten i den egna kommunen. Det nya förslaget är anpassat till Lagen om skydd mot olyckor som innebär att handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet ska i ett kommunalförbund antas av den beslutande församlingen, dvs förbundsdirektionen. Beredning Ett första förslag till förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt framtogs av räddningstjänstens förbundschef, Leif Andersson och godkändes av förbundsdirektionen. Därefter har förslaget vidareberetts gemensamt av Dala Mitts kommunalråd och kommunchefer till nu liggande förslag. Vid arbetsutskottets sammanträde , 298, upptas förslaget för diskussion och synpunkter till ordförande för att tas med till sammanträdet med direktion för Räddningstjänsten, för slutligt antagande av förslag till kommunerna för antagande. Slutligt förslag är framtaget. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dalamitt. Bilaga 1 Au 350/07 - föreslå kommunfullmäktige anta förslag till förbundsordning för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dalamitt. Bilaga 1 Ks 219/07.

8 Kommunstyrelsen Ks 220 Dnr KA07/369 Prolongering av skolplan för gymnasieskolan Borlänge/Säter. Gymnasienämnden Borlänge/Säter har vid sammanträde beslutat föreslå kommunfullmäktige i Säter och Borlänge att prolongera den nuvarande skolplanen för gymnasieskolan ett år, till och med Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige förlänga skolplanen för gymnasieskolan Borlänge/Säter till och med föreslå kommunfullmäktige förlänga skolplanen för gymnasieskolan Borlänge/Säter till och med

9 Kommunstyrelsen Ks 221 Dnr KA 07/040 Utvecklingsplan för näringslivsenheten Utvecklingsplanen ligger till grund för årliga verksamhetsplaner för näringslivs- och turismarbetet i Säters kommun. Beredning: Näringslivsenheten har arbetat fram förslag till utvecklingsplan för Näringslivs- och turismutskottets beslut , 39 som föreslår kommunfullmäktige anta utvecklingsplanen för perioden anta utvecklingsplanen för perioden Bilaga 1 Ks 221/07

10 Kommunstyrelsen Ks 222 Dnr KA 06/519 Serviceplan Serviceplanen ersätter varuförsörjningsplanen och som underlag för utbetalande av stöd till kommersiell service är det viktigt för kommunen att ha en aktuell serviceplan för att vid behov kunna erhålla stöd från länsstyrelsen till lanthandlarna. Tanken med serviceplanen är att den skall vara mer omfattande och innehålla alla tillgänglig service, både kommersiell och offentlig. Bakgrunden är ett initiativ från länsstyrelsen och Säters kommun är tillsammans med Ludvika och Gagnef kommuner pilotkommuner i serviceplanarbetet. För nedlagt arbete kommer kommunen att erhålla ett bidrag om kronor. Beredning: För att skapa en förankring i arbetet har innevånarna i de olika kommundelarna deltagit vid sammankomster under våren De synpunkter som framkommit vid dessa möten har beaktats i planarbetet. Planen kommer att ses över inför varje ny mandatperiod efter att uppföljning gjorts av gällande plan. Näringslivsenheten har efter vårens sammankomster upprättat förslag till serviceplan för Säters kommun Näringslivs- och turismutskottet beslutade vid sammanträde , 40 föreslå kommunfullmäktige anta serviceplanen för innevarande mandatperiod. - föreslå kommunfullmäktige anta serviceplanen för innevarande mandatperiod. Bilaga 1 Ks 222/07.

11 Kommunstyrelsen Ks 223 Dnr KA07/346 Granskning av delårsrapport januari-augusti 2007 Kommunens revisorer har genom Komrev granskat kommunens delårsrapport. Revisorernas granskningsrapport har översänts till kommunstyrelsen och önskar svar på rapporten senast 21 december. Beredning: Ekonomikontoret har utarbetat förslag till yttrande över granskningen: Vad gäller avsteget från god sed så har kommunen gjort ett val att inte redovisa en fullständig sammanställd redovisning i delårsrapporten. Med sammanställd redovisning avses en total redovisning för hela kommunkoncernen med koncerninterna poster eliminerade. Detta görs till årsredovisningen och är en tidskrävande arbetsuppgift. Kommunkoncernen i Säters kommun utgörs av kommunen själv, kommunens bostadsbolag och ett dotterbolag till bostadsbolaget. Det är en relativt liten koncern. För bolagen redovisas resultaträkningar för perioden med prognos för helåret, samt en kortfattad redogörelse för verksamhetsutvecklingen i bolagen. Till detta har de senaste åren lagts en förteckning över större koncerninterna poster. Med denna redovisning gör ekonomikontoret bedömningen att en tillräckligt god bild ges av utvecklingen i kommunkoncernen. En fullständig sammanställd redovisning skulle inte öka informationsvärdet i en sådan utsträckning att det kan motivera den arbetsinsats en sådan redovisning kräver. Utöver synpunkten om sammanställd redovisning innehåller revisorernas granskningsrapport endast en del smärre synpunkter om periodisering av vissa kostnader, och om redovisning av verksamhetsmål. Ekonomikontoret tar till sig dessa synpunkter och kommer att beakta dem i kommande delårsrapporter. Arbetsutskottets beslut föreslå kommunstyrelsen som yttrande till kommunrevisionen anta ekonomichefens förslag som yttrande till kommunrevisionen anta ekonomichefens förslag

12 Kommunstyrelsen Ks 224 Dnr KA07/392 Kalendarium 2008 Förslag till kalendarium för sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen Arbetsutskottets beslut föreslå kommunstyrelsen anta kalendarium för Bilaga 1 Au 353/07 anta kalendarium för Bilaga 1 Ks 224/07

13 Kommunstyrelsen Ks 225 Dnr KA07/027 Skötselavtal mellan Säters kommun och Dalsällskapet Ärendet Nuvarande skötselavtal om Säterdalen mellan Säters kommun och Dalsällskapet upphör Beredning Nytt skötselavtal har framtagits gemensamt av kommunkansliet och Dalsällskapet. Avtalet är 5-årigt med möjlighet till uppsägning under avtalstiden. Bidraget är kr per år och från 2009 sker en indexuppräkning. Arbetsutskottet beslutar: - hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. godkänna upprättat avtal mellan Dalsällskapet och Säters kommun för skötsel av Säterdalen. Bilaga 1 Ks 225/07.

14 Kommunstyrelsen Ks 226 Dnr KA07/361 Rapport om projekt Leverantörsfaktura, e-faktura Kommunstyrelsen beslutade i april 2005 att fastställa direktiv för elektronisk handel. Projektgrupp Leverantörsfaktura har jobbat med att ta fram ett underlag för ekonomiska konsekvenser och en plan för genomförande att införa elektroniska fakturor. Beredning Projektet har lett fram till en rapport med förslag Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Säters kommun inför elektronisk fakturahantering som ett första led i processen mot e-handel; vi ska jobba vidare mot svefaktura, orderlösa fakturor samt elektroniska beställningar. Säters kommun upphandlar tjänsten inskanning av faktura genomförandefasen görs via ett nytt projekt med delvis nya personer i gruppen + en person som på 0, tjänst driver arbetet vidare under och efter införandet av elektronisk fakturahantering. Mycket resurser krävs precis vid igångkörning, men sedan ser vi ett dalande behov. Arbetet med genomförandet måste löpa parallellt med uppgraderingen av ekonomisystemet. Uppgradering är redan beställd inom ekonomikontorets ram och beräknas köras skarpt innan maj månads utgång till styrgrupp utse kommunchef, IT-inköpschef, ekonomichef, samt förvaltningscheferna för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ekonomichefen utser deltagare i projektgruppen utbildnings- och införandekostnaderna finansieras inom förvaltningarnas ramar, övergripande kostnader är avsatta i ekonomikontorets samt IT- och inköpsenhetens budget för Det blir mest intern utbildning, vilket innebär avsatt tid mer än pengar. en översyn och effektivisering av kommunens inköps- och fakturahantering påbörjas som nästa fas i införandet av e-handel. utvärdering av förväntade effekter av införande av e-faktura sker efter ett år i full drift. enligt arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen Ks 227 Dnr KA07/307 Information om verksamheten inom Kreditgarantiföreningen Dalarna Elisabeth Rooth Eriksson informerar om verksamheten inom Kreditgarantiföreningen Dalarna.

16 Kommunstyrelsen Ks 228 Dnr KA07/323 Rutiner för digitala utskick av kallelser till kommunstyrelsen. Ärendet Som en del i att minska kommunens papperskonsumtion och förenkla hanteringen av sammanträdeskallelser och handlingar föreslås nya rutiner från årsskiftet 2007/08. Beredning Kommunkansliet och kommunens IT-enhet har tagit fram förslag på rutiner och organisation för utskick av digitala kallelser och sammanträdeshandlingar till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Det innebär att alla förtroendevalda införskaffar egna bärbara datorer. För detta får den förtroendevalde en årlig ersättning om kr. Inför varje sammanträde kommer ett kallels att skickas till alla. Föredragningslistan och handlingar kan därefter hämtas från kommunens e-postsystem (First Class) i en särskild konferens. Materialet laddas ner i den egna datorn som sen tas med till sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar: anta förslag till rutiner för utskick av digitala kallelser till kommunstyrelsen och dess utskott.

17 Kommunstyrelsen Ks 229 Dnr KA 07/355 Ungdomsledarstipendium Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är befogad. Stipendiet om kr skall kunna utgöra en grundplåt till någon form av vidareutbildning. Kommunstyrelsen beslutar: hänskjuta ärendet till arbetsutskottets sammanträde den 11 december.

18 Kommunstyrelsen Ks 230 Dnr KA 07/382 Fyllnadsval efter Marie-Louise Boström som ordförande i Brottsförebyggande rådet Ärendet Fyllnadsval efter Marie-Louise Boström som ordförande i Brottsförebyggande rådet fr o m 1 januari Kommunstyrelsen beslutar: välja Åke Öhrnberg som ny ordförande i Brottsförebyggande rådet efter Marie-Louise Boström fr o m 1 januari 2008.

19 Kommunstyrelsen Ks 231 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunstyrelsens förvaltningschefer, Klas Jansson, Bengt Östblom, Anna Nygren, Peter Alfredsson och Bert Stabforsmo.

20 Kommunstyrelsen Ks 232 Dnr KA07/425 Kommunal medfinansiering och avsiktsförklaring för Leader Nedre Daläven Skrivelse har inkommit från Ledaer Nedre Dalälven. Inför formandet av det nya Leader Nedre Dalälven har under hösten 2007 en interimistisk LAG (lokal aktionsgrupp/styrelse för leaderarbetet) bildats. Denna är identisk med LAG för Leder+ Nedre Dalälven, kompletterad med representanter från de kommuner som för närvarande inte har representation i LAG för Leader+ Nedre Dalälven. Det nya Leader Nedre Dalälven beräknas komma igång under första kvartalet För närvarande pågår utformandet av utvecklingsstrategin, vilken i enlighet med direktiv från den interimistiska LAG i huvudsak ska följa strategin för nuvarande Leader+ Nedre Dalälven. Den kommunala medfinansieringen sträcker sig under perioden För 2008 har kr budgeterats i näringslivsenhetens driftsbudget. Kommunstyrelsen beslutar meddela att kommunen vill stödja LAG:s verksamhet inom Leader Nedre Dalälven inom Landsbygdsprogrammet under en sjuårig programperiod Denna avsiktsförklaring motsvarar kommunens andel av kommunernas medfinansiering.

21 Kommunstyrelsen Ks 233 Dnr KA07/426 Överenskommelse om fastighetsreglering Lövåsen 1:1 och 1:7 Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering för fastigheterna Lövåsen 1:1 och 1:7 har upprättats. Byggnadsvård i Dalarna AB, Amshyttevägen 19, Stora Skedvi, genom Stefan Östberg, erhåller del av kommunens fastighet Säter Lövåsen 1:1 att regleras till bolagets fastighet Säter Lövåsen 1:7. Köpeskillingen för det överförda området uppgår till kr att erläggas när förrättningen har vunnit laga kraft. Kommunstyrelsen beslutar: föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering mellan Säters kommun och Byggnadsvård i Dalarna AB gällande fastigheterna Säter Lövåsen 1:1 och 1:7

22 Kommunstyrelsen Ks 234 Delgivningar 1. Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott, Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson

Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson. Tommy Andersson (mp) Margareta Jakobsson Kommunstyrelsen 2009-04-07 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 15.00. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Abbe Ronsten, ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1

Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Kommunstyrelsen 2009-05-12 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 11.00. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Iris Carlsson-Rustas (s) Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Kommunfullmäktige 2002-06-17 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(92) Plats och tid Hotell Kittelfjäll, Måndagen den 17 juni 2002, kl. 18.00-23.00 Beslutande K G Abramsson, ordf. Birgitta Olsson P O Nilsson Lena Larsson Gunnar Hörnlund Lars

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer