för Klinte rektorsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Klinte rektorsområde"

Transkript

1 Eskelhem skolas föräldraförening Brittis Benzler samt övriga ledamöter Barn- & utbildningsnämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen 62182VISBY i Eskelhem Angående förvaltningens för Klinte rektorsområde förslag till ändringar av skolorganisation Möte Föräldrar i Eskelhem och Tofta samt rektor med personal hade den 14 december 2011 ett möte i Eskelhem skola för att diskutera förvaltningens förslag om ny skolorganisation. Till mötet hade även ett eget förslag tagits fram som vi föräldrar anser skulle kunna fungera bättre. Föräldraföreningen kallade till mötet och trots kort varsel blev det god uppslutning. De förslag som lämnas i denna skrivelse har diskuterats och godkänts aven majoritet av föräldrarna till barnen i Eskelhem skola, se även bifogat protokoll. Om Eskelhems skola Vi tycker att verksamheten i skolan fungerar utomordentligt bra tillsammans med ett väl fungerande lärarlag som både uppvisar stort engagemang och bred kompetens, som de för övrigt även fått utmärkelser för. Ledningen för skolan fungerar mycket bra och det är goda kontakter mellan skola och föräldrar. Barnen trivs, det förekommer ingen mobbing och de känner stor trygghet att gå till både skola och fritids. Ett starkt bidragande skäl till detta, tror vi, är det integrerade arbetet mellan åldrarna. Det bidrar till trygghet och förebygger eventuell mobbing. Skolan har arbetat på detta sätt i 10 år. vår syn på förvaltningens förslag Samtliga föräldrar har gjort ett val att ha sina barn i Eskelhem skola - ett val vi är mycket nöjda med. På mötet ställdes frågan "hur många kommer att välja Klinte som förstahandsval om det blir en skola för låg- och mellanstadiet, enligt förvaltningens förslag?" Handuppräckningen visade med all tydlighet att ingen, utav de föräldrar som var på mötet, var intresserad aven sådan lösning. Vi vet att många har ställt sig i kö hos olika friskolor i Visby. Det främsta skälet till detta är de betydligt längre bussresorna detta medför. Det blir också ohanterligt att lämna och hämta på fritids när merparten av oss som bor i Tofta och Eskelhem pendlar till våra arbeten i Visby. Till detta skall läggas att Eskelhem skola har varit utsatt för hot om nedläggning vid flera tillfållen tidigare, senast

2 Eskelhem skolas föräldraförening våren 2011.Vi föräldrar börjar tappa förtroendet för den långsiktiga planeringen av de gotländska skolorna. Vårt förslag Vi, föräldrar i Eskelhem och Tofta, vill istället med denna skrivelse lämna ett eget förslag som vi vet kan fungera för oss. Detta är vårt förslag: Vi vill att Eskelhems och Sandas skolor samarbetar om lärarresurser och lokaler under en och samma rektor. Skolorna kan verka som en skola men med två filialer, totalt ca 180 elever. Vi kan ha ambulerande behöriga lärare i de ämnen där det idag saknas. En del av lärarna kan vara terminsvis på den ena eller andra skolan om man schemalägger ämnena så. Modellen finns i Herrljunga. Vi kan även samsas om lokaler vid behov ex. gymnastiksal. Eleverna kan då bussas mellan skolorna vid dessa rillfällen. Rektor, Andreas Larsson, deltog på mötet där presenterade han läget gällande lärarresurser och legitimationer rör Eskelhem skola. Andreas Larsson tror att detta kan vara en lösning som är möjlig att genomföra, Elevunderlaget skulle då bli tillräckligt stort rör att få de resurser vi behöver och skolorna ligger nära varandra geografiskt. Om föräldrarna i Hogrän skola är intresserade så ryms också Hogräns elever i Eskelhem skola. På mötet diskuterade vi också högstadieskolan i Klinte. I första hand tycker vi att man borde arbeta för att göra skolan mer attraktiv så att elever och föräldrar själva vill söka sig dit. Förslaget med högstadieskolan i Hemse är ingen av oss intresserade av. Vi ser då hellre ett samarbete med skolorna i Visby, som ligger betydligt närmare. Vi har också inlett en diskussion med representanter för föräldrarna i Sanda skola. Sändlista: Brittis Benzler Lisbeth Boklund För Eskelhem skolas föräldraförening Mats Lundin Ordförande i Eskelhem skolas föräldraförening Ann-Chatrin Mats Hanell Norrevi Telefon: Mail: Wah ~~I-=:-, 2-

3 Anteckningar från möte angående ny skolorganisation Datum: 14 december 2011 Plats: Eskelhems skola Närvarande: föräldrar och personal från Eskelhem, se bifogade närvarolistor. 1 Bakgrund till mötet Pär Malmros, sekreterare i Eskelhems föräldraföreningen, gick igenom bakgrunden till mötet. Föräldraföreningen har kallat samtliga föräldrar och hela personalen till mötet för att diskutera alternativa förslag och gemensamt komma fram till en lösning som skulle passa oss bättre. Våra gemensamma förslag är sedan tänkta att lämnas till förvaltningen och till berörda politiker. 2 Förvaltningens förslag Eftersom alla är införstådda med förslagets innebörd gjordes ingen djupare presentation. Rektor Andreas Larsson redovisade bakgrunden till förslaget och hur man tänkt med Eskelhem och Hogrän skolor. I ett första förslag var det tänkt att Hogrän skulle flyttas till antingen Gråbo, Roma el Klinte. Eftersom Gråbo på längre sikt inte kommer att ha tillräckligt med plats togs förslaget om Gråbo bort för Hogräns del. Eskelhem är tänkt att flyttas till Klinte och det har egentligen inte diskuterats några andra alternativ. Till föräldrarna på mötet ställdes frågan om hur många av oss som kommer välja Klinteskolan som förstahandsalternativ om förslaget blir verklighet. Med handuppräkning framgick det med all tydlighet att ingen av de närvarande föräldrarna kommer att välja det alternativet i första hand. Om vi gör egna val ryms inte hela Eskelhem skola på samma ställe i Västerhejde eller Visbyområdet, vare sig det är en kommunal skola eller en friskola. Det finns en risk att barnen i vårat område kommer att splittras på flera olika skolor. På sikt hotar det att slå sönder de sociala strukturerna på hemorten så att barnen inte längre känner varandra, fastän de bor grannar. Mötet var överens om att det var en utveckling som ingen ville ha. Det fria valet fungerar inte i praktiken pga platsbrist. Rektor informerade om att det ev. kommer ett nytt förslag från förvaltningen. Det innebär en F-3 skola i Sanda och 4-9 skola i Klinte, vilket innefattar barnen i Eskelhem, Sanda och Hogrän. Hogrän finns med i flera förslag medan för Eskelhems del har det bara varit tal om en flytt till Klinte. 3 Rektor Andreas Larssons syn på verksamheten i vår skola i nuläget och i framtiden samt mötets diskussioner om alternativa förslag Andreas tycker att fokus i debatten hamnat fel. Han tycker att vi borde diskutera den pedagogiska verksamheten. Han som rektor har ett statligt uppdrag att följa skollagen. Andreas redovisade vilka krav han som rektor och skolan har att uppfylla. Lärarnas behörigheter är en stor knäckfråga. Den nya skollagen som trädde i kraft från 1 juli i år säger att alla elever har rätt till likvärdig utbildning, dvs att de bara skall möta behöriga och legitimerade lärare. Förändringen skall vara genomförd senast till Lagen medger inga dispenser utan den måste uppfyllas. Redan från 2012 skall det sättas betyg från åk 6 och då av ämnesbehöriga lärare. Akut saknar vi idag behöriga lärare för att kunna sätta

4 betyg i alla ämnen i årskurs 6. Det går att lösa om en ämnesbehörig lärare eller rektorn sätter betyg i samråd med den lärare som undervisar barnen idag. Andreas tycker inte att det är en bra lösning att han som rektor skall vara med och sätta betyg fastän han inte undervisat eleven i det ämne som han skall vara behjälplig att sätta betyg i. Han ser en risk att det leder till att det inte blir riktigt rättvisande. Från 1 juli får man inte heller nyanställa lärare som inte är legitimerade till en fast tjänst. Det finns möjlighet att under kortare perioder visstidsanställa även obehörig personal. I vår skola har vi inte lärare med full behörighet i alla ämnen: idrott, slöjd och svenska som andra språk saknas. Även om vi har behörigheter i ett ämne kan det vara svårt att få ihop ett schema så att alla barn kan undervisas av behörig personal. Det beror på att i vissa ämnen har vi bara en lärare med den kompetensen och det blir omöjligt att bara en person skall kunna undervisa alla barn i skolan. Den lärare som har flest behörigheter har dessutom valt att bara jobba 35%. I Klinte finns behörighet för idrott, träslöjd och språk utom tyska. Ej textilslöjd. Klinteskolan har svårt att rekrytera behöriga lärare i dessa ämnen eftersom man inte kan erbjuda heltidstjänster. Ju högre upp i åldrarna man undervisar desto fler ämnen måste skolan ha behörig personal till. Av lärarna som har barnen från vårt område på torsdagarna är bara hälften behöriga. Från förvaltningen resonerar man så att en liten skola har svårare att lösa problemen med lärarbehörigheter än en större skola med fler anställda. Det är också ett av skälen till varför man vill slå samman skolorna till större enheter. Den nya lagen om behörigheter gäller även fritids- och dagispersonal. För barnomsorgen (dagmammor, förskola) finns inget förslag. Kopplingen förskola, fritids, skola har man inte tagit hänsyn till. Genom regeringens satsning på lärarlyftet skall fast anställd personal kunna läsa in behörigheten i fler ämnen. Hitintills har det endast erbjudits som en fördjupning till den ämneskompetens man redan har. Regeringen har minskat ersättningen till kommunen för detta. Kommunen har i sin tur valt att inte ersätta lärarna med egna medel för studier och förlorad inkomst. Det gör att det inte är så lockande för många lärare att fortbilda sig och läsa in behörigheter. Gotland har i år 13 platser att erbjuda i lärarlyftet, även om behovet är långt mycket större. Det är ett skevt sätt att lösa problemen på. Man vädjar mest till lärarnas egen goda vilja och man tar inget ansvar för sin egen personal. En diskussion fördes om hur många poäng det kan krävas för att få behörighet i ytterligare ett ämne. Vi diskuterade också skolpeng och regionalt stöd. Eskelhem har i år ett extra stöd på cirka kr och Hogrän kr. Främst går det regionala stödet till skolor med mindre än 55 elever och det tar pengar från större skolor. Vi

5 diskuterade att man inte borde blanda ihop skolpengen och det regionala stödet utan det borde finnas en pott till landsbygdsstöd utanför skolans budget. Då skulle ingen skola ta från någon annan. Enligt Andreas var det sådana frågeställningar som rektorernas brev handlade om. I media har brevet tolkats annorlunda som inte stämmer överens med hur Andreas uppfattat det. Rektorn trycker starkt på att om vi får behålla vår skola så måste kommunen satsa också. Man måste ta hand om lärarbehörigheterna och renoveringsbehoven. Är det ett alternativ att flytta lärare i stället för elever? Behörig idrottslärare bör inte vara något problem. Andreas har erfarenhet från det sedan tidigare på norr. Det hade inte fungerat tillfredsställande eftersom lärarna inte trivdes med en sådan tjänst. Det är en ekonomisk fråga också eftersom det kostar mer och man måste kanske dra ner på personalen som är på skolan hela tiden. Det kan leda till en större otrygghet för eleverna då det blir mindre personal på större barngrupper. Det är svårt att lösa praktiskt om man t.ex. har 1-ämneslärare som ju då får resa runt mycket. Kan Donnergymnasiet och Klinteskolan samverka? En gymnasielärare är inte automatiskt behörig högstadielärare. Det ekonomiska idealet skulle vara en skola med 2 paralleller i varje årskurs (F- 6) och ca 200 elever. Tänker man överhuvudtaget på personaltäthet? Det lyfts tyvärr bara i frågan att det är för få barn per lärare och sällan som något positivt. Den psykosociala frågan har kommit upp när Skolverket diskuterat de nya reglerna men man tog inte hänsyn till det. När man ser till hur en fråga fungerar tar man bara upp det som kan mätas i siffror. Skolinspektionen tittar bara på det som på pappret kallas kvalitet. Kommer rektorerna i tex Sanda och Eskelhem lämna egna förslag till förvaltningen, vilket de uppmanas under mötet att göra? Kanske Eskelhem skola fick cirka kr i regionalt stöd medan Hogrän fick kr Kommunen fördelar skolpengen som de vill. Friskolor och kommunala skolor skall ha lika villkor gällande tex regionalt stöd. Detta tas från andra skolor av skolpengen. Detta är skälet till rektorernas brev till förvaltningen där man uppmanar till förändringar. Området Eskelhem, Sanda och Hogrän har tillsammans ca 200 elever. Får vi plats i Eskelhem om man slår ihop Hogrän och Eskelhem? Svar: Ja. Dock kan det vara så att föräldrar hellre väljer en annan skola i stan eller ev Roma.

6 Ekonomiskt skulle det vara ett bra förslag. Förslag: Förslag: Förslag: Förslag: Förslag: Kan vi få mer behörighet från annan högstadieskola? Kanske kan man samarbeta med Södervärnsskolan som hemskola istället för Klinte. Helt enkelt byta rektorsområde. Enligt vår rektor skulle det vara lättare att lösa flera av de problemen med en sådan lösning. Västerhejde skola har tex en slöjdsal. Samma som nu men med ett annat upplägg gällande resorna till Klinte. Man kan tex ha en heldag i Klinte. Lägg ihop Hogrän och Eskelhem och behåll eventuellt dagis och fritids i Hogrän under en övergångsperiod. Mer samarbete med Sanda skola när det gäller personalresurser och lokaler. Avståndet mellan Sanda och Eskelhem är små för ambulerande lärare och man borde kunna se dem som två filialer till samma skola. Bygg en ny gemensam skola för Sanda, Eskelhem och Hogrän placerad där det passar bäst för flertalet föräldrar. Väg in hur pendlarströmmarna går, vilka möjligheter det finns med busspendling för föräldrar. Dessvärre finns nog inte ekonomin till det idag. Det skulle kunna vara en långsiktig lösning för vårat område. Troligen finns pengar men de är inte avsatta för skolan. Förbättra Klinteskolan så att fler väljer den som högstadieskola. Rektor kommenterar detta med att Klinteskolan har djupa problem på grund av litet elevantal och kanske är det så att man vill rädda skolan i Klinte genom att flytta Sanda, Eskelhem dit. Det kan vara klokt att hålla Klinte utanför i förslaget till förvaltningen. Kommentarer från mötesdeltagarna: - Vi vill inte ha en stor skola. Därför valde vi Eskelhem. - Vi flyttade från fastlandet till Gotland och valde Eskelhem för att skolan här är liten. Vi har erfarenheter av att ha våra barn i stora skolor och det är inget vi vill ha. - Man borde samarbeta mer i organisationen. - Kanske kan lärare vara en termin på varje ställe? Det innebär fler vuxna runt barnen och skapar mer trygghet. - Personalen ser både för- och nackdelar med att åka runt på flera skolor. Det blir splittrat och det är inte så de vill jobba. De har valt att jobba på EN liten skola. - Politiker vågar nog inte fatta fel beslut. Kanske förstår de att de måste skjuta till pengar. - En skola måste vara bästa lösningen. - En del vågar inte välja Eskelhem skola pga nedläggningshoten. Flera föräldrar har redan valt att flytta sina barn.

7 - Önskemål finns om friskola, vilket troligen tar för lång tid och det är ingen lösning till nästa höst. Det är också tveksamt om det går att få de tillstånd som krävs. Sophie Malmros har ringt runt till de olika friskolorna på ön och hört sig för om de skulle vara intresserade att starta en friskola i vårat område. Athene och Guteskolan har inte tid och möjlighet att engagera sig i en ny skola i nuläget. Huvudmannen för Donnersgymnasiet i Klinte har sökt tillstånd att starta friskolor på grundskolenivå men de har ännu så länge inte fått något tillstånd, så att de kan gå vidare i en sådan process. Montessoriskolan i Visby har redan nu svårt att hitta lärare med montessorikompetens. Waldorf tror inte att intresset i vår bygd är tillräckligt stort för att kunna gå vidare och starta en skola. - En del tror inte på småskolor på sikt. Barnen kommer kanske försvinna till andra skolor pga oroligheterna. - Hur rimmar det att skolorna på landet skall vara större än de i Visby? Avstånden blir orimliga och det blir svårt för oss föräldrar att få ihop vardagspusslet med hämtning och lämning på fritids mm. Ökade avstånd ger också betydligt högre kostnader för resor för den enskilde. Förslagen borde anpassas mycket mer efter hur pendlarströmmarna ser ut och inte efter vilka lokaler som råkar bli lediga. Man borde göra en analys om hur människor pendlar i vårt område och ha med det i beräkningen när man lämnar förslag på omorganisation. Det fria skolvalet styrs i stor utsträckning av hur det fungerar för de enskilda familjerna i den vardagliga situationen. Frågorna om skolorna går inte att betrakta separat utan hänsyn till andra saker som är viktiga för landsbygden. - Enda chansen att bevara landsbygden är skolorna. - Bör inte föräldrar och elever bli betraktade som kunder istället för problem i den kommunala skolan? Där har friskolorna en helt annan inställning. - Skapa en pendlareparkering i anslutning till skolan så att föräldrar kan nyttja kollektivtrafiken. Mark finns som ägs av bygdegårdsföreningen. - Finns det behov av ytterligare lokaler så äger bygdegårdsföreningen fattighuset som idag är dåligt nyttjat. Huset ligger intill bussens vändzon och i anslutning till skolans mark och byggnaden har en yta på ca 100 m2. - Har vi ett samarbete med skolorna i Visby om vissa resurser som slöjd mm kan barnen åka på den vanliga bussen med bussiga kortet. - Vi bor inte i en avfolkningsbygd det flyttar hit folk. Det är inte brist på barn och det minskar inte. - Angående dagbarnvårdarna i vårt område. Om kommunen inte är intresserade att driva den verksamheten kan vi själva sköta sin förskolepeng. -En fördel med dagbarnvårdarna är att de bor utspritt och det underlättar för föräldrarna när man skall hämta och lämna sina barn. Närhet till där du bor. Tycker man inte att det alternativet är bra så finns också föräldrakooperativet i Tofta, Tofflans dagis. Med andra ord det bästa av två världar. Det kallar vi valmöjlighet. - En otrygg elev lär sig ändå ingenting.

8 - Den psykosociala miljön är minst lika viktig som de kvaliteter som man idag mäter i skolan. Det är så endimensionellt hur man bara mäter kunskapen. - Varför samarbetar inte regionens olika delar. Den ena talar om utveckling av Tofta och Fårö medan den andra lägger ned skolorna. - Varför finns inget förslag att lägga ihop mindre skolor i Visby? Vi hade en mycket bra dialog och det sades många bra saker på mötet och det var svårt att få med allt i protokollet. 4 Beslut om hur vi går vidare Mötet beslutade att föräldraföreningen får i uppdrag att gå vidare med detta. Föräldraföreningen tar kontakt med föräldrarna i Sanda. Mötet enades om att öppna för en diskussion om samarbete med Sanda skola. Vårt förslag är att båda skolorna behålls som idag men att vi samarbetar om lärarresurser och lokaler. Rektorn tror att det är en lösning som skulle kunna vara möjlig. Om Sandas föräldrar tycker att förslaget är bra tas även kontakt med Hogrän. Ang. valet av högstadieskola skulle det vara intressant att rita upp en karta och undersöka hur föräldrarna i vår bygd tänker. Åt vilket håll vill vi? I kontakterna med Sanda skolas föräldrar undersöker vi också hur de ser på valet av högstadieskola. Föräldraföreningen tackar föräldrar, rektor och personal för att ni kom och diskuterade lösningar för vår skola. Sekreterare för mötet Ulrika Hammarlund Lerdamot i Eskelhems skolas föräldraföreningen Ordförande för mötet Pär Malmros Sekreterare i Eskelhems skolas föräldraföreningen

9

10

VÄNGE HAR VI VALT...

VÄNGE HAR VI VALT... VÄNGE HAR VI VALT... Vi möter kraven i nya lärar-reformen med de resurser som finns idag! Vi kan möta besparingskraven med effektiviseringar/förändringar inom nuvarande organisation! Föräldrar och barn

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde

Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö-Bräcke skolområde Utredning: Framtida skolorganisation i Gällö- skolområde 1.1. Bakgrund Under 01 föddes 45 barn i hela kommun. Fram till 1 maj 013 har det fötts 15 barn i hela kommunen. 1 Till detta kommer givetvis en

Läs mer

"Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta".

Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta. "Kostnaden för en tom skola i Stånga? Nej, den får en annan förvaltning ta". "Vi kan erbjuda en attraktiv mötesplats som präglas av det goda ö-livet med trygghet och livslust, kultur, natur och ett levande

Läs mer

Svartlå mer än bara en by

Svartlå mer än bara en by Svartlå mer än bara en by Inflyttning Just nu pågår en generationsväxling i Svartlå. Äldre personer flyttar härifrån och barnfamiljer flyttar hit i deras ställe. Detta visar sig tydligt i statistiken för

Läs mer

Minnesanteckningar Skolsamråd

Minnesanteckningar Skolsamråd SID 1/6 Minnesanteckningar Skolsamråd 2012-10-22 Rektor hälsar välkommen och tackar för att så många har kommit, extra välkomnande till två elevrepresentanter från Elevrådet. Elevråd Ordförande Måns och

Läs mer

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011

Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 1 (6) Handläggare: Pernilla Gustafsson Tfn: 0522-69 70 02 e-post: pernilla.gustafsson@uddevalla.se Anteckningar från Dialogforum 22 mars 2011 Nämndsordförande i Barn och utbildningsnämnden Magnus Jacobsson

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Digerbergets skola (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att lärarna samverkar med varandra i arbetet

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen?

Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Anteckningar från medborgardialog Sjulnäs, 25 april 2013 Frågor kring konkreta förslag Barnen från Långträsk som går i Öjebyn, var är de medräknade i underlagen? Vilken kvadratmeteryra har man beräknat

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd. Våga Värna. Om Haraker Skola!

Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd. Våga Värna. Om Haraker Skola! Till samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna Kommundelsnämnd Våga Värna Om Haraker Skola! Till: Från: Samtliga ledamöter och ersättare i Skultuna kommundelsnämnd Engagerade föräldrar och boende i Haraker

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2

Innehåll. Protokoll 2015-08-24 2 av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 53 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 54 Projektplan avseende ökad tillgänglighet av digitala verktyg 4 55 Ekonomiskt utfall juni 2015 5 56 Resultat

Läs mer

Kvartalsrapport 2-2010. Mätdata: Vårdnadshavarkonton i Rexnet. Utbildningsförvaltningen. Nya mätdata presenteras i kvartal 4

Kvartalsrapport 2-2010. Mätdata: Vårdnadshavarkonton i Rexnet. Utbildningsförvaltningen. Nya mätdata presenteras i kvartal 4 Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 2-2010 Mätdata: Vårdnadshavarkonton i Renet presenteras i kvartal 4 Andel elever med vårdnadshavarkonton i Renet mars 2010 30% 20% 10% 0% Skogs/Björkv Åkerbo Slotts

Läs mer

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015

Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Plan för elevhälsoarbetet på Emanuelskolan 2015 Vision På Emanuelskolan har eleverna en fysiskt bra arbetsmiljö, är trygga och trivs i skolan. Man kan komma till skolan som man är och man utvecklas som

Läs mer

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola

Vår lokala likabehandlingsplan 2015. Järnforsens skola p Reviderad 2015-08-09 Vår lokala likabehandlingsplan 2015 Järnforsens skola På Järnforsen skola arbetar vi tillsammans för att alla ska kunna gå till förskoleklass, skola och fritidshem med glädje och

Läs mer

Läs mer på www.storyline.se

Läs mer på www.storyline.se Bilgren hela Storyline.doc Sidan 1 av 7 Till pedagogerna Vad är Storyline? Storyline är ett arbetssätt där vi jobbar med målen i form av en berättelse. Vi använder berättelsens form för att skapa sammanhang

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

När det gäller allmänheten så har dialogen varit ännu knappare, då politiker inte insett att beslutet även drabbar alla invånare.

När det gäller allmänheten så har dialogen varit ännu knappare, då politiker inte insett att beslutet även drabbar alla invånare. Bilaga till KF skrivelse 2016-06-16 1(5) 1. Allmänt Vi har tagit del av de fyra underlag, som beskriver det pågående skedet, nämligen BoU framskrivning [BoU], Sweco rapport Utvärdering och utredning av

Läs mer

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING!

UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! UTVECKLA SÅ UTVECKLAR NI ER FÖRENING! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen Handlingsplan vid fall av kränkning Reviderad sept. 2014 Drakbergsskolans mål Varje elev och all personal på Drakbergsskolan skall kunna gå till skolan utan att vara orolig för att

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2011-2013

Personalplan. avseende perioden 2011-2013 Dnr: Personalplan avseende perioden 2011-2013 ^äáåöë ëâçããìå qéäéñçåwmpoojsnsmmm c~ñwmpoojsnspqm bjéçëíwä~êåkìåöççã]~äáåöë~ëkëé téääéä~íëwïïïk~äáåöë~ëkëé Personalplan 2011-2013 Förutsättningar Barn- och

Läs mer

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Den fria tidens pedagogik Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Presentationens upplägg Historik Fritidshem lite fakta Fritidshemmets uppdrag Olika förståelser av begreppet

Läs mer

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07

Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Mötesprotokoll Skolrådet Tottarps Skola 2014-05-07 Närvarande: Cecilia Jensen, Pia Jönsson, Malin Nilsson, Andreas Wellin, Malin Ritzing, Mikael Wilke, Peter Addin, Anna Närås Rektor Alma Salcinovic var

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

SDF Hyllie Lindeborgsområdet Malmö 2010-03-18

SDF Hyllie Lindeborgsområdet Malmö 2010-03-18 SDF Hyllie Lindeborgsområdet Malmö 2010-03-18 Föräldrarådet 3/3-2010 Närvarande: Ulrica Segerbjer E-laget, Eva Ljungkvist A-laget, Jenny Rassmus H-laget, Lena Lagerlund B- laget, Åsa Rantzow G-laget, Sofia

Läs mer

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad

HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad HANDLING - Information gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning Den beslutade avtalade samverkan kring regional vuxenutbildning i Sjuhärad (Regvux-avtalet)

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 1(8) Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 2 Definition Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

Pedagogiskt nätverk skolkultur

Pedagogiskt nätverk skolkultur Pedagogiskt nätverk skolkultur Kundvalskontoret Upplands Väsby kommun 2013 Rapport Nätverksledare Linda Ireblad Harris 21013-12-07 08-594 213 60 Dnr: linda.irebladharris@vittra.se UBN/2014:15 Utbildningsnämnden

Läs mer

Statistik om lärare oktober 2015

Statistik om lärare oktober 2015 2016-04-04 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2015/138-630 Utbildningsnämnden Statistik om lärare oktober 2015 Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet. 2. Utbildningsnämnden

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skoiinspektionen Beslut 2014-06-25 Lunds kommun Rektorn vid Ekelundsskolan, Fåglasångs skola, Önneslövs skola, Varpingeskolan och Nya Almelund i Lunds kommun Beslut för grundskola efter tillsyn i Ekelundsskolan,

Läs mer

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015

Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Barn och elever i behov av särskilt stöd 2014/2015 Sofia Franzén Kvalitetscontroller Augusti 2015 Utbildningsförvaltningen 0911-69 60 00 www.pitea.se www.facebook.com/pitea.se Innehåll Rapportens huvudsakliga

Läs mer

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen

Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Till: Gislaveds kommun Barn- och Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Vi vill med detta brev sammanfatta de som vi ser som

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Minnesanteckningar Skolrådsmöte Bjärehov

Minnesanteckningar Skolrådsmöte Bjärehov Minnesanteckningar Skolrådsmöte Bjärehov Närvarande - Ann-Louise Raquette-Berlin (A-L), rektor - Peter Nilsson, biträdande rektor - Yvonne Andreasson från barn - och utbildningsnämnden - Personalrepresentanter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/2016 Vision På vår skola ska det inte förekomma någon form av kränkande behandling. Ingen elev ska bli diskriminerad, trakasserad eller

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte 2 Bosjökloster 18 september 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson hälsar välkomna och lämnar över till mötesledare

Läs mer

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort.

Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Barn- och ungdomsförvaltningen Datum: 2015-10-12 Barn- och ungdomsnämnden Handläggare: Margareta Arvidsson Direktnr: Beteckning: Dnr 2012.335 BUN Utredning för antal högstadier i Alingsås centralort. Bakgrund

Läs mer

Catharina Eliasson ordf Sune Ryden v ordf Rolf Gustavsson 2:e vice ordf. Jerker Persson, Miljö- och byggförvaltningen

Catharina Eliasson ordf Sune Ryden v ordf Rolf Gustavsson 2:e vice ordf. Jerker Persson, Miljö- och byggförvaltningen Tid, kl 19.00 21.50 1 (5) Plats Närvarande Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Starrkärrs skola Catharina Eliasson ordf Sune Ryden v ordf Rolf Gustavsson 2:e vice ordf Jerker Persson, Miljö- och byggförvaltningen

Läs mer

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52)

Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) 2008-10-23 Yttrande 1(6) Dnr 2008:184 Regeringen Utbildningsdepartementet 102 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler (SOU 2008:52) U2008/3815/S Sammanfattning

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Veckobrev (v. 39) Hej!

Veckobrev (v. 39) Hej! Veckobrev (v. 39) Hej! Åter är det fredag igen och dagarna rinner förbi lika snabbt som regndropparna på fönsterrutan. Likt förra veckbrevet ber vi även i detta att se till att era barn har med sig rätt

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10

Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Protokoll Storbrukarråd 2015-03-10 Närvarande: Bo-Kenneth Knutsson Anneli Sjöberg Tord du Rietz Peter Lindholm Ulla Hägg Sven-Olov Lindahl Ingegerd Axell Hanna Pansell Magnus Alm Louise Angelika Helen

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 3 juni 2009 Ärenden: Au 40 Finansiering av överföring av resultat Au 41 Strategisk plan och budget 2010-2012 Au 42 Au 43 Skolorganisationen

Läs mer

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga?

Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? Hur gör vi Luleå till en bättre stad för unga? En rapport utifrån de öppna frågorna i LUPP-enkäten (Lokal Uppföljning Av Ungdomspolitiken), som besvarades av unga i Luleå i åk 8 och år 2 på gymnasiet ht

Läs mer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Loggbok under vasabesök

Loggbok under vasabesök Loggbok under vasabesök Förberedelser... Jag tror det hade varit bra om vi hade läst om/diskuterat de finlandssvenskas situation mer inför resan, för att inte framstå som helt okunniga (och ointresserade)

Läs mer

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan

Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Resultatredovisning LUPP 2012 åk 8 grundskolan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Nybro kommun www.nybro.se Enkät som fylldes i av åk 8 och åk 2 på gymnasiet vecka 42 och 43, 2012 Inflytande och delaktighet,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 8. Vinterväghållning. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 8 Vinterväghållning April 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 89 personer 60 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av

Läs mer

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Örebro 2008-04-26 SWOT-analys för Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Styrkor: Bra informationskanaler FM med ombud från kårnivå Blandade åldrar i styrelser Utbildar goda ledare i samhället Ekonomin Engagerade

Läs mer

SVENSKA LÄTTLÄST. Välkommen till förskolan och grundskolan

SVENSKA LÄTTLÄST. Välkommen till förskolan och grundskolan SVENSKA LÄTTLÄST Välkommen till förskolan och grundskolan Skellefteå kommun Skellefteå kommun ligger i norra delen av Sverige längs Norrlandskusten. Kommunen har ungefär 72 000 invånare. I kommunen finns

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Belysningsutredning Våren 2014

Belysningsutredning Våren 2014 Belysningsutredning Våren 2014 1 Bakgrund Framtidsgruppen har under 2012-2014 arbetat med frågan om gatubelysning inom området på styrelsens uppdrag Uppdraget har varit att undersöka kostnadsnivåer, medlemmars

Läs mer

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning

Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten, nöjd elevundersökning Kvalitéts- och utvecklingsavdelningen Elionor Briling Ärendenr BUN 2014/306 Handlingstyp Tjänsteskrivelse Datum 12 maj 2014 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag. Elevers upplevelse om skolskjutsverksamheten,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan 7-9 period 1 läsåret 2014/15. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun

Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun SKOLVERKET RAPPORT 1(11) Göteborg Tomas Erlandsson Tillsyn över utbildningen vid Muslimska El-Zahra Skolan i Jönköpings kommun 1 Inledning 1.1 Rättslig reglering Utbildningen i fristående förskoleklasser

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2011. NKI föräldrar och elever. A. Uppföljning av nationella mål. Utbildningsförvaltningen

Kvartalsrapport 2, 2011. NKI föräldrar och elever. A. Uppföljning av nationella mål. Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen Kvartalsrapport 2, 2011 A. av nationella mål NKI föräldrar och elever För andra gången har vi í våra elev- och föräldraenkäter haft med tre s k NKI-frågor. NKI står för Nöjd kund-index

Läs mer

Västerås Idrottsgymnasium

Västerås Idrottsgymnasium Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Västerås 2012-01-03 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Västerås Idrottsgymnasium Likabehandlingsplan varför det? I april 2006

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-03-06 1. del av tid personal

Barn- och utbildningsförvaltningen Sammanträdesdatum Sida Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-03-06 1. del av tid personal ESKILSTUNA KOMMUN Lokala styrelsen Hammargärdet 2013-03-06 1 Plats och tid Hammargärdet kl. 17.00-19.00 Närvarande Helena Hall Blixt förälder Helena Ekman förälder Pernilla Olebring förälder Daniel Bohlin

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde

Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Verksamhetsråd Stora Hammars rektorsområde Ärende: Verksamhetsråd Stora Hammars platschefsområde Höllviken Datum: 20 mars 2012 Plats: Stora Hammars skola Närvarande: Tove Svensson, tillförordnad rektor

Läs mer

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik

Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Verksamhetsplan för Dingtuna skola i Äventyrspedagogik Innehållsförteckning En kort presentation av mig som gjort denna verksamhetsplan.. 3 Varför arbeta med äventyrspedagogik?... 3 Koppling till styrdokument

Läs mer

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index

Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Fritidsenkäten 2014 Sammanställning av svar och index Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [11] Kvalitetsstöd

Läs mer

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan

Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan UTBILDNINGSNÄMNDEN Datum 2016-05-18 Frågor och svar - Förslag om modersmålstöd i förskolan Kommer mitt barn att få samma modersmålsstöd som idag? Kommer det finnas barn som inte får något modersmålsstöd

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (13) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem

Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun. Hästhagens fritidshem Mål- och verksamhetsplan för fritidshem i Finspångs kommun Hästhagens fritidshem VT 2015 Våra ledstjärnor Ansvar Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattande beslut. Vi är medskapande och tar

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Likabehandlingsplan Långekärrs skola Handläggare: Hans Persson Datum: 2015-09-01 Verksamhet: Förskoleklass, årskurs 1-5, och fritidshem Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 20 mars 2014, kl 19.30 Klädsel: Gi för dem som vill träna efteråt, vanliga kläder för föräldrar Alla

Läs mer

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN En undersökning bland lärare till ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Jag får inte den hjälp jag behöver för att kunna ge barnen en bra utbildning. Har absolut ingenting emot barnen i sig utan det är själva situationen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun

Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun Detaljplan för Väghyveln 9 m.fl. UTÖKAD ANVÄNDNING FÖR PALMCRANTZSKOLAN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1813/2011 Dnr planmodul: P 11/0028 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplanen har hållits tillgänglig för granskning

Läs mer

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan

Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Likabehandlingsplan vid Tjelvarskolan Inledning. Den här planen omfattar alla verksamheter, skola såväl som förskoleklass och fritidshem, på Tjelvarskolan. Eftersom våra verksamheter samarbetar tätt kring

Läs mer

Kartläggning av elever som valt annan skola än den anvisade inför och under höstterminen 2014 UN-2015/27

Kartläggning av elever som valt annan skola än den anvisade inför och under höstterminen 2014 UN-2015/27 Ordförandeförslag Diarienummer 2015-02-02 UN-2015/27 Utbildningsnämnden Kartläggning av elever som valt annan skola än den anvisade inför och under höstterminen 2014 UN-2015/27 Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten

Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9. Förvaltningen föreslår nämnden besluta godkänna rapporten Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2015/91 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (4) Datum 5 oktober 2015 Barn- och utbildningsnämnden Måttbandet 2015 Nr 246 Resultatredovisning årskurs 3, 6, 7, 8 och 9 Förslag

Läs mer

Strukturförändring Kungsängsskolan

Strukturförändring Kungsängsskolan TJÄNSTESKRIVELSE 1(9) 2012-04-01 BUN-387/2012 610 Handläggare, titel, telefon Peter Tellman, programsekreterare 011-15 77 73 Barbro Vallhagen, programsekreterare 011-15 18 12 Barn- och ungdomsnämnden Strukturförändring

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004

Remissvar Bygg Gotland förslag till översiktsplan för Gotlands kommun 2010 2025 Dnr 82004 Gotlands Ornitologiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn 0498-24 42 63 gof@blacku.se Stadsarkitektkontoret Gotlands Kommun 621 81 Visby Remissvar Bygg Gotland förslag till

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström

Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström Rapport från; Sammanställt av Marcus Häggström 1 Idé - verkstad Unga i Söderhamns Kommun Den 3 april hölls en idéverkstad i Aktivitetshuset Söderhamn. Ledare för idéverkstaden var Sven Persson, Samhällsmedicin

Läs mer

Protokoll fört vid Skolrådsmöte Enhet Alfredshäll 2007-10-01

Protokoll fört vid Skolrådsmöte Enhet Alfredshäll 2007-10-01 Protokoll fört vid Skolrådsmöte Enhet Alfredshäll 2007-10-01 Närvarande: Margareta Strand-Karlsson Ordförande, Rektor Personal: Christel Carlgren Förskollärare F-klass Karin Mårtensson Klasslärare åk 3

Läs mer