STRATEGISK INRIKTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK INRIKTNING"

Transkript

1 STRATEGISK INRIKTNING 2003

2

3 STRATEGISK INRIKTNING Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av vår förvaltning vår strategiska inriktning. Vår interna styrning utgår från uppdraget från statsmakterna. Utifrån uppdraget har en vision och ett syfte för verksamheten formulerats....en röd tråd från statsmakternas uppdrag, genom vision och syfte... Med utgångspunkt från statsmakternas uppdrag, vår vision och syfte, våra kunskaper om intressenternas (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetares) krav och förväntningar samt våra omvärldsoch framtidsanalyser har en målbild tagits fram för vår verksamhet och dess utveckling de närmaste åren. Målbilden tar sikte på 2009 och anger de stora utmaningar vi har framför oss när det gäller medborgarnas förtroende, en effektiv och modern verksamhet, samt en attraktiv arbetsplats. För att tydligt beskriva vad vi till 2009 behöver uppnå för att utvecklas mot de övergripande målen i vårt uppdrag och vår målbild har långsiktiga mål eller inriktningsmål tagits fram inom respektive verksamhetsområde. För att veta hur vi ska nå målen tar vi hjälp av våra policyer och strategier. De anger vilket förhållningssätt vi ska ha och hur vi långsiktigt ska agera för att nå våra mål. I linje med strategierna genomförs ett stort antal utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra våra förutsättningar att nå målen. Lyckas vi väl så löper en röd tråd från statsmakternas uppdrag, genom vision och syfte, målbild, mål på lång sikt, policyer, strategier och ned till enskilda utvecklingsinsatser. För att göra rätt saker är det viktigt att alla känner till hur det hela hänger ihop, vart vi är på väg, vilka vägval som görs och vilken utveckling som pågår. MATS SJÖSTRAND STRATEGISK INRIKTNING 3

4 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 STATSMAKTERNAS UPPDRAG STATSMAKTERNAS UPPDRAG Skattesystemets grundläggande uppgift Den helt grundläggande uppgiften för skattesystemet är att finansiera offentliga utgifter. Skatteförvaltningens uppgift är att administrera stora delar av skattesystemet så att det fungerar på avsett sätt. I regleringsbrevet slås årligen fast vilka mål som ska gälla för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. Dessa mål är oftast formulerade som effektmål. Exekutionsväsendets grundläggande uppgift För att samhället ska fungera krävs att medborgare, företag och organisationer betalar de skatter, avgifter som beslutats och uppfyller de anspråk som samhället eller andra kräver av dem. Exekutionsväsendets huvuduppgift är att bidra till att upprätthålla rättstrygghet och rättssäkerhet vid fullgörelse av betalningsförpliktelser och andra slag av förpliktelser. Regleringsbrevets mål, uppdrag och återrapporteringskrav Regleringsbrevets effektmål för politikområdet skatt, tull och exekution är att: Eftersträvade skatte, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. På nästa hierarkiska nivå, verksamhetsområdena skatt och exekution finns ytterligare effektmål angivna: Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar. Taxeringsvärden för fastigheter skall beslutas och information om dessa tillhandahållas i enlighet med gällande författningar. Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas fullständig och korrekt basinformation med god tillgänglighet. Rättstrygghet och rättssäkerhet skall upprätthållas vad gäller betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som verkställs av kronofogdemyndigheterna. Utifrån effektmålen på politik- och verksamhetsområdesnivå finns i regleringsbrevet angivet ett eller flera mål per verksamhetsgren. RSV har sedan utifrån målen i regleringsbrevet att internt för vår förvaltning bestämma uppföljningsbara mål för varje verksamhetsgren. Finansdepartementet rekommenderar för RSV:s del att de interna mål som formuleras bör vara både kort- och långsiktiga. Vid sidan av de rent verksamhetsgrensanknutna målen innehåller regleringsbrevet ett tiotal mål som i princip gäller horisontellt, d.v.s. spänner över hela verksamheten (utvecklingsarbete, elektronisk hantering av dokument, riskhantering, internationellt samarbete, enkla och tidsenliga regler, 4

5 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG enhetlig hantering, service och information, kvalitet och kvalitetsuppföljning). Regeringen formulerar i regleringsbrevet även ett varierande antal uppdrag, vanligen fem till tio stycken, för myndigheten i frågor som är av särskilt intresse för regeringen att följa upp. Uppdragen redovisas under året var för sig till regeringen. I såväl regleringsbrevet som i särskilda författningar, exempelvis förordning om årsredovisning och budgetunderlag, anges närmare hur återrapporteringen till regeringen ska ske. I korthet kan man säga att det ställs krav på uppföljningsbara och mätbara mål, obrutna tidsserier, analyser och kommentarer utifrån målen samt slutsatser om resultatutvecklingen. De krav som demokratin ställer innebär att förvaltningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med de beslut som fattats av riksdag och regering. En av huvudpunkterna i regeringens förvaltningspolitik är också att den statliga verksamheten måste ha tydligt medborgarfokus. Regeringen framhåller att staten ska vara en föredömlig arbetsgivare och ställer krav på att varje myndighet ska ha tydliga mål för sin kompetensförsörjning. Utgiftstak och ekonomiska ramar I Regleringsbrevet anger regeringen de ekonomiska ramar inom vilka verksamheten ska bedrivas. Regeringens bedömningar av det statsfinansiella läget kan utläsas av vårrespektive budgetpropositionerna. STATSMAKTERNAS UPPDRAG Förvaltningspolitiska krav Utöver regleringsbrevets ramar för hur verksamheten ska bedrivas tillhandhåller den statliga förvaltningspolitiken organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag i hela den statliga förvaltningen. 5

6 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 Hur vi tolkar uppdraget: VISION OCH SYFTE VISION OCH SYFTE Vår vision Vår förvaltning (skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och Riksskatteverket) har en vision om Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig och där vårt bidrag är enkla och tidsenliga regler och att vi ska bli den bästa förvaltningen i medborgarnas tjänst. Med Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig uttrycker vi samhällsnyttan av vårt arbete. Meningen är ju att medborgare och företag ska anmäla flyttningar, lämna deklarationer, betala sina skatter, inte dra på sig skulder eller andra förpliktelser som man inte kan eller vill fullgöra. För att stödja och upprätthålla viljan att göra rätt för sig utnyttjar vi de olika medel som vi har till vårt förfogande. För att vi ska gå mot visionens tillstånd, är vi helt övertygade om att regler författningsregler av olika slag, blanketter o.s.v. måste bli så enkla att var och en förstår dem. Den som har ett litet företag måste själv kunna ha hand om sin deklaration. Reglerna ska också vara tidsenliga. Medborgarna måste tycka att reglerna speglar dagens verklighet och att de hänger ihop, annars kan man inte begära att alla ska vara lojala mot dem. Vi förfogar inte över lagar men vi kan vara offensiva och lyfta fram, beskriva problem och brister och föreslå förbättringar. Vårt syfte Vi ska för medborgarnas räkning svara för folkbokföring, beskattning, uppbörd och indrivning för att finansiera gemensamma åtaganden beslutade i demokratisk ordning. Vi ska också bidra till att alla fullgör sina förpliktelser. Vi skapar härigenom förutsättningar för ett fungerande samhälle. 6

7 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG MÅLBILD 2009 Med utgångspunkt från statsmakternas uppdrag, vår vision och syfte, våra kunskaper om intressenternas (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetare) krav och förväntningar samt våra omvärlds- och framtidsanalyser har en målbild tagits fram för vår verksamhet och dess utveckling de närmaste åren. Vi utgår från statsmakternas uppdrag och medborgarnas behov Det innebär att vi har medborgarnas förtroende och de vill göra rätt för sig Av avgörande betydelse för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag är att medborgare och företag har stort förtroende för myndigheten. Av stor vikt för förtroendet är att vi agerar snabbt och effektivt mot den som inte vill göra rätt för sig. För att uppnå största möjliga effekt riktar vi in rätt åtgärder mot rätt områden bl.a. genom att arbeta med systematisk riskhantering. Förtroende och frivillig medverkan ökar också genom att vi genom förebyggande arbete, information och ett systematiskt regelförenklingsarbete underlättar för medborgarna att göra rätt för sig. Vi arbetar även med att påverka attityder och normer. medborgaren står i centrum Vår förvaltning sätter medborgare och företag i centrum. Det innebär att informationen och servicen är målgruppsanpassad och händelseorienterad. Genom gemensamma MÅLBILD

8 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅLBILD 2009 portaler och serviceställen kan medborgarna söka information från hela den offentliga sektorn och initiera ärenden hos flera myndigheter samtidigt. I den utsträckning integritets- och säkerhetsbestämmelser tillåter det behöver varje uppgift bara lämnas till en myndighet. Vår förvaltning ansvarar för att med hög säkerhet tillhandahålla information av god kvalitet ur ett antal system som klassats som samhällskritiska. vi har omfattande självbetjäningssystem All kommunikation mellan medborgarna/ företagen och våra förvaltningar kan ske elektroniskt via Internet. Bland annat är det möjligt att lämna deklarationer, ansökningar och andra uppgifter elektroniskt samt att ta del av vissa uppgifter ur våra register. Interaktiva ifyllnadsstöd underlättar uppgiftslämnandet och säkerställer kvaliteten på de lämnade uppgifterna. Medborgare och företag kan följa ett ärende genom handläggningsprocessen och tidigare inlämnade uppgifter kan kontrolleras, kompletteras eller ändras. För vissa rutinmässiga ärenden meddelas beslut online direkt vid inlämnandet. vi erbjuder personlig service med god tillgänglighet Oavsett hur bra självbetjäningssystem vi bygger upp kommer det alltid att finnas behov av personlig service. Genom en rikstäckande telefonservice kan alla, under en stor del av dygnet, få svar på frågor och vägledning genom sina ärenden. Tillgängligheten är inte längre begränsad till ett antal lokalkontor, utan förvaltningen finns närvarande på flera platser genom olika flexibla lösningar, både i mobil form och integrerat med andra delar av den offentliga sektorn. Lösningarna för den personliga servicen varierar i tiden och mellan olika orter, beroende på vilka behov som för tillfället finns. 8

9 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG MÅLBILD 2009 Verksamheten är effektiv och rättssäker Det innebär att masshanteringen är automatiserad Indatahanteringen sker till övervägande del elektroniskt och med minimal manuell hantering inom myndigheten. En ökande andel av deklarationer, ansökningar, kontrolluppgifter m.m. kommer in till skatteförvaltningen och exekutionsväsendet elektroniskt, framför allt via Internet. Tack vare automatiska avstämningar och kvalitetskontroller undviks en stor del av den manuella grundhanteringen. Manuellt inkomna ärenden skannas och läggs in i den elektroniska akten. Uppgifter från andra myndigheter hämtas elektroniskt från deras register. Huvuddelen av ärendena följer ett automatiskt ärendeflöde utan behov av någon manuell hantering. delar av verksamheten är koncentrerad och specialiserad Resurserna utnyttjas optimalt genom att datorerna gör det datorer är bäst på och medarbetarna det som medarbetarna är bäst på. Ärenden fördelas efter kompetens, resurser eller annat lämpligt kriterium. Fördelningen kan ske oavsett geografiska eller organisatoriska gränser. Verksamheten kan koncentreras utifrån olika kundgruppers specifika behov och utifrån behovet av kompetens. Specialisering säkerställer en djupare kompetensuppbyggnad och en enhetlig bedömning i materiella frågor vilket leder till en högre kvalitet och en högre rättssäkerhet. Detta innebär att ökade resurser läggs på kvalificerade arbetsuppgifter. 9

10 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅLBILD 2009 nationellt och internationellt samarbete är intensifierat De internationella frågorna och administration, kontroll och indrivning avseende internationella verksamheter och transaktioner genomsyrar stora delar av vår verksamhet. Det innebär bland annat ett kraftigt utbyggt informationsutbyte med andra länder och ett samarbete kring regelverk, administration och kontroll. Genom motsvarande nationellt och internationellt samarbete inom ekobrottsområdet bekämpas den ekonomiska brottsligheten effektivt. Vår förvaltning är en attraktiv arbetsplats Det innebär att medarbetarna får ägna sig åt kvalificerade arbetsuppgifter Eftersom flertalet massärenden är automatiserade ligger tyngdpunkten i arbetet på att handlägga komplicerade ärenden, att kontrollera och att ge service. Utvecklingen har gått mot en fördjupning och i viss mån en specialisering av kompetensen. Medarbetarna har en allsidig och bred kunskap så att helheten inte går förlorad. Samverkan i team, projekt eller nätverk gör att arbetet blir effektivt. Den ökande internationaliseringen sätter alltmer sin prägel på arbetet. Arbetsuppgifterna fördelas efter var kompetensen finns. IT-systemen ger medarbetarna 10

11 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG överblick, kontroll och stöd och medarbetarna kan påverka arbetets inriktning och utformning. vi arbetar flexibelt Förvaltningen har utvecklats mot en flexibel organisation där olika kompetenser samverkar i team, nätverk eller tillfälliga projekt för att lösa sina uppgifter. Flexibilitet och geografisk obundenhet i organisationen underlättar anpassningen till förändringar i omvärlden. Detta ställer krav på en kompetent ledning som kan säkerställa kompetensen hos medarbetarna. vi satsar på en bra arbetsmiljö Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och respekt. Vi har god balans mellan arbete och fritid. Genom allas delaktighet skapar vi engagemang och förutsättningar för den goda arbetsplatsen. Vi har tilltro till varandras vilja och förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Arbetsmiljöfrågorna är integrerade i allt utvecklingsarbete både i nya arbetssätt och nya tekniska system. Självinstruerande program och enhetliga användargränssnitt underlättar hanteringen för användarna. Verksamhetens målbild för 2009 kan sammanfattas enligt följande: MÅLBILD

12 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅL PÅ LÅNG SIKT MÅL PÅ LÅNG SIKT För att tydligare beskriva vad vi till 2009 behöver uppnå för att utvecklas mot de övergripande målen i vårt uppdrag och vår målbild har långsiktiga mål eller inriktningsmål tagits fram inom respektive verksamhetsområde. Verksamhetsområde skatt Gemensamt inom verksamhetsområde skatt Effektiviteten i verksamhetens processer förbättras ständigt. Medborgare och företag har förtroende för skatteförvaltningen. Medborgare och företag anser att vårt bemötande är bra. Medborgare och företag anser att det är lätt att göra rätt för sig. Vi uppfyller de krav och förväntningar på kvalitet som finns hos medborgare och företag. Kvaliteten är hög och håller en jämn nivå över landet. Beskatta och ta in betalning Den upplevda risken för upptäckt genom kontroll är hög. Medborgare och företag accepterar inte skattefusk. Skillnaden mellan preliminär och slutlig skatt är låg. Skillnaden mellan fastställd och betald skatt är fortsatt låg. Minst 90 procent av skattedeklarationerna lämnas elektroniskt. Minst 70 procent av inkomstdeklarationerna lämnas elektroniskt. Folkbokföra Medborgarna har kunskap om betydelsen av en korrekt folkbokföring. Mottagarna av folkbokföringsinformation är nöjda med kvalitet och tillgänglighet. Fastställa taxeringsvärde Värderingsmodellerna vid fastighetstaxering är förenklade och accepterade. Avvikelsen från taxeringsvärdenivån är låg för respektive kategori. Utreda skattebrott Åklagare som arbetar med skattebrott är nöjda med våra brottsutredningar. Registrera bouppteckningar Bouppteckningar handläggs skyndsamt, korrekt och enhetligt. 12

13 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG Verksamhetsområde exekution Gemensamt inom verksamhetsområde exekution Medborgare och uppdragsgivare har förtroende för KFM. Vi uppnår ständigt mätbara effektivitetsförbättringar i verksamhetens alla processer. Alla medarbetare uppfattar den förebyggande kommunikationen som en naturlig del av sitt arbete. Arbetet med att bekämpa den ekonomiska och den konkursrelaterade brottsligheten ger mätbara effekter. Vi uppfyller våra åtaganden och utnyttjar våra möjligheter enligt internationella överenskommelser. Driva in och verkställa Vi behandlar alla uppdrag utan dröjsmål. Vi har inga omotiverade lokala skillnader i handläggningen. Vi arbetar för att borgenären ska få betalt för sin fodran samt att gäldenären inte återkommer med nya skulder. Kvaliteten motsvarar de krav och förväntningar som finns hos våra intressenter. Utöva tillsyn i konkurs Tillsynen bedrivs med god effekt på konkursförvaltningen. Tillsynen har högt förtroende hos domstolar, borgenärer, gäldenärer, konkursförvaltare och allmänheten. Vi har tillsyn även i företagsrekonstruktion. MÅL PÅ LÅNG SIKT Förebyggande kommunikation Vi uppnår tydliga effekter av den förebyggande kommunikationen. Fastställa otvistiga anspråk Vi prövar och fastställer otvistiga rättsanspråk rättssäkert samtidigt som vi uppfyller uppdragsgivarens och intressenternas krav på snabbhet och enkelhet. Sökandena, svarandena och medarbetare upplever att KFM:s metoder och system är effektiva och ger tidig information om skuldsättning. Besluta om skuldsanering Skuldsaneringsärenden handläggs snabbt. Vi bidrar till att skuldsanerade inte återkommer till KFM med nya skulder. 13

14 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 Gemensamma områden Kompetensförsörjning Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen i statsförvaltningen. Ekonomi Vi har en ekonomi i balans år 2006 (vilket innebär en anslagskredit på +/- 1 %) Vi har den kompetens som verksamheten kräver. MÅL PÅ LÅNG SIKT Sjukfrånvaron är halverad till år Genom en ökad mångfald har medborgarnas förtroende för förvaltningen ökat. Stöd och utveckling Stöd- och utvecklingsarbetet bidrar till hög effektivitet och kvalitet i verksamheten. Processen för utveckling av IT-stöd är effektiv och tillhandahåller produkter med hög kvalitet. Utvecklingen av IT-stödet sker med utgångspunkt från Att samverkan i stor utsträckning sker med andra myndigheter Att de flesta ärenden tas in, hanteras och kommuniceras elektroniskt Ett flexibelt arbetssätt. 14

15 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG HUR VI NÅR MÅLEN Vi ska agera i enlighet med våra grundläggande värderingar som är utgångspunkten för våra policyer och strategier. Utifrån dessa genomför vi utvecklingsinsatser som förbättrar våra möjligheter att nå målen. Policyer Med policy menar vi grundprinciper för vår organisations handlande. Syftet med våra policyer är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt så att medborgarna känner förtroende för verksamheten. En översyn av våra policyer gjordes under Ovanstående definition av policybegreppet togs fram och två målgrupper, medborgare/företag och medarbetare, identifierades som en lämplig indelningsgrund för våra policyer. Successivt ska befintliga policyer förändras utefter denna indelning, vilket innebär att antalet policyer reduceras avsevärt. I det fall att förhållningssätt och tillvägagångssätt inom en viss verksamhet behöver förtydligas utöver vad som är lämpligt att ange i policyerna för medborgare och medarbetare ska undernivåerna Riktlinjer och Anvisningar fortsättningsvis användas. Ett arbete kommer att påbörjas för att etablera attityder inom vår förvaltning som gör att medborgare och företag känner förtroende för oss. Arbetet ska genomföras med delaktighet från medborgare, företag och medarbetare samt ledare på alla nivåer. Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn tydliggör krav och förväntningar på ledare och medarbetare. Den används i lönesättningssammanhang, vid utvecklingssamtal, vid rekrytering och urval av ledare och medarbetare samt som underlag till innehållet i klimatundersökningen. HUR VI NÅR MÅLEN Medborgarpolicy* En medborgarpolicy är under framtagande. Den kommer att handla om våra attityder till medborgare och företag. Vår inställning till medborgarna och företagen och vårt sätt att bemöta dem är viktiga för att dessa grupper ska känna förtroende för oss och vårt sätt att arbeta. Förtroendet i sin tur är viktigt för viljan att göra rätt för sig. *Namnet på policyn är inte fastställt 15

16 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 HUR VI NÅR MÅLEN Strategier Med strategier menar vi hur vi långsiktigt ska agera för att nå våra mål. Strategierna anger vilka medel och resurser eller mix av dessa som vi ska använda oss av. De kan indelas i mer övergripande strategier och mer detaljerade strategier inom de olika verksamhetsområdena. Övergripande strategier Vi ska nå våra mål genom att: ständigt följa och analysera omvärldsutvecklingen agera tidigt för att försöka påverka omvärlden och våra förutsättningar ständigt förbättra verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete som baseras på ett kund- och processorienterat synsätt ständigt arbeta med vardagsrationaliseringar erbjuda attraktiva och enkla servicetjänster som utgår från medborgarnas krav och behov som gör att resurser frigörs (se figur nedan) hitta goda exempel, samarbeta och lära av andra förenkla och förbättra regelverken så att det blir lättare att göra rätt se till att vi har den kompetens som verksamheten kräver öka den etniska mångfalden använda teknikens möjligheter offensivt organisera oss så att vi kan lösa vårt uppdrag på bästa sätt ha en öppen dialog och målgruppsanpassad kommunikation. Figuren nedan visar våra olika möten med medborgare och företag och den utveckling vi eftersträvar. Attraktiva och enkla servicetjänster kommer framöver att göra att allt fler möten sker via Internet. Det ger oss utrymme att rikta den personliga servicen till dem som bäst behöver den. Detta är med andra ord våra viktigaste medel och strategier för att nå de långsiktiga målen. I följande avsnitt beskrivs våra mer detaljerade strategier inom de olika verksamhetsområdena. Våra ambitioner Skriftliga möten Personliga möten Telefonmöten Tekniska möten Medborgarnas önskemål 16

17 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG Strategier inom verksamhetsområdena Personliga mötet Program medborgarmötet har tagit fram strategier för olika möten med allmänheten. Strategin för det personliga mötet är fastställd. Den anger hur skatteförvaltningen ska anpassa former och platser för det framtida medborgarmötet. Utvecklingen ska bygga på målgruppernas behov och vårt eget behov av synlighet och närvaro. Verksamhetsområde skatt Verksamhetsområdet skatt har fem verksamhetsgrenar beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, brottsbekämpning och registrering av bouppteckningar. Skatteförvaltningen strävar efter att minska mängden av både oavsiktliga och avsiktliga fel samtidigt som fullgörandekostnaderna ska minimeras. Riskhanteringstänkandet används i detta arbete vilket innebär att vi utifrån fakta kan besluta om rätt åtgärder inom rätt områden. Medel som används är bl.a. service, information och kontroll. Strategin för att minska felen går ut på att: öka förtroendet för skattemyndigheterna öka den upplevda risken för upptäckt påverka attityder och normer underlätta att göra rätt från början. Riksplanen skapar förutsättningar för ett väl fungerande samarbete, en bättre samordning och styrning. Kontroll- och servicepolicyn används i detta arbete. Riskerna och riskhanteringsarbetet beskrivs i den årliga rapporten Övergripande underlag för riskbedömning av skatte- och folkbokföringsfelet. I tillämpliga delar gäller dokumenten även för uppbördsfelet, fastighetstaxeringen, den brottsutredande verksamheten och för bouppteckningsverksamheten. Gemensamma övergripande riktlinjer finns utarbetade för borgenärsarbetet. Verksamhetsområde exekution Förebyggande kommunikation En strategi som går ut på att medborgarna får tillgång till sådan kunskap och information att de undviker att bli överskuldsatta. Dessutom ska vi föreslå lagändringar och sätt att debitera fordringar så att vi underlättar för medborgarna och samtidigt minskar målinflödet till KFM. (RSV rapport 2002:8). Indrivning En strategi som går ut på att indrivningsinsatserna inriktas dels mot nya gäldenärer för att förhindra fortsatt skuldsättning, dels mot dem som försöker dra sig undan betalning eller där misstanke om ekonomisk brottslighet finns. (RSV 115 utgåva 1). Borgenärsarbetet ska bedrivas enligt riktlinjerna. Dessa anger att förutom att få betalt för statens fordringar ska KFM agera så att gäldenärerna undviker att restföras på nytt och att betalningsmoralen i samhället upprätthålls. (RSV 950 utgåva 1). Skuldsanering En strategi som anger korrekta och enhetliga rutiner för att utreda skuldsaneringsärenden. (RSV rapport 2000:11). Tillsyn En strategi som innebär att tillsynsmyndigheten ska höras innan en förvaltare utses i varje enskild konkurs. Konkursförvaltaren ska ge tidig information om den enskilda konkursen och tillsynen ska ske aktivt, systematiskt och fokusera på väsentligheter. (RSV EX 1999:2). HUR VI NÅR MÅLEN 17

18 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG HUR VI NÅR MÅLEN Gemensamma områden Kompetensförsörjning För att nå målbilden 2009 krävs att vi klarar kompetensväxlingen såväl genom nyrekrytering som vidareutveckling klarar generationsväxlingen genom att bygga in lärande och flexibilitet i arbetssätt och arbetsformer bedriver ett offensivt arbetsmiljöarbete ökar mångfalden uppfyller kraven i medarbetarpolicyn har en tydlig lönepolitik har nöjda medarbetare. Stöd och utveckling Verksamhets- och IT-strategin styrs av den långsiktiga målbilden och ska stödja utvecklingen och förvaltningen av ITområdet samt stödja verksamheten. Dokumentet innehåller en långsiktig handlingsplan för utveckling av IT-stödet och infrastrukturen. Strategin har framställts för att vi bättre ska kunna styra och stödja verksamhets- och IT-utvecklingen och för att tydliggöra inriktningen för alla som är involverade i utvecklingen av IT-stödet. Målbilden har bearbetats ur tre olika intressenters perspektiv (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetare). Varje intressentgrupp ställer olika krav på IT-stödet. Deras olika krav har vägts ihop vid konkretisering av IT-stödet och resulterat i ett valt alternativ. IT-stödet är anpassat till olika användares behov och förutsättningar. Särskilda satsningar inom IT-stödet ska göras inom Internettjänster euro enmyndigheten förnyelse av taxeringssystemet. Följande inriktning finns för systemutvecklingsprocessen: Utvecklingsprocessen är klart definierad. Stadsplanen* används för planering. Utvecklingsprocessen kännetecknas av hög automatiseringsgrad. Ekonomi Den ekonomiska långtidsutredningen innehåller underlag för strategiska överväganden som har betydelse för agerandet inom det ekonomiska området på såväl kort som lång sikt. Vid behandling av 2003 års ekonomiska långtidsutredning gjordes följande ställningstaganden, ekonomin ska vara i balans år 2006 en stegvis utveckling ska ske mot målbilden 2009 successivt ökade IT-satsningar som betalas av verksamhetsrationaliseringar inriktning mot en genomsnittlig begränsad återrekrytering till åtta av tio. *Stadsplanen beskriver systemen på ett övergripande sätt och hur de placeras in i det totala IT-systemet sett ur ett verksamhetsperspektiv. Stadsplanen är ett hjälpmedel för att kunna hantera verksamhetens krav på IT-systemen. 18

19 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG En ny skattemyndighet Regeringen har under våren 2003 överlämnat en proposition till riksdagen som innehåller förslag till bildande av Det nya Skatteverket. Reformen föreslås träda i kraft fr.o.m Syftet med reformen är att öppna möjligheter att ta tillvara befintliga resurser på ett bättre sätt än idag och att undanröja organisatoriska hinder som hämmar verksamhetsutvecklingen. Målet är att skapa nya och bättre förutsättningar för en enhetlig och likformig rättstillämpning samt ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. I linje med strategierna bedrivs en omfattande utveckling för att nå målen. I följande avsnitt beskrivs våra stora utvecklingsinsatser och hur de bidrar till att vi närmar oss målen och målbilden. HUR VI NÅR MÅLEN 19

20 UTVECKLINGSINSATSER Skatteområdet Större utvecklingsinsatser Syfte och innehåll Införs under 2003 UTVECKLINGSINSATSER Elektronisk inkomstdeklaration Skatte- och avgiftsanmälan Elektronisk handel Nytt IT-stöd för A-skatt Intressentforum Införs under 2004 eller senare Handlingsplan för medborgarmötet En ny skattemyndighet Kvalitetsuppföljning Grundläggande uppföljningsinformation Medborgarna kan godkänna sin inkomstdeklaration via telefon och de som har elektronisk ID-handling kan även göra ändringar via Internet. Nystartade företag kan få vägledning och lämna skatte- och avgiftsanmälan via Internet. Ett samarbetsprojekt med PRV. IT-stöd för hantering av den särskilda beskattningsordningen avseende elektronisk handel med vissa tjänster från tredje land till icke skattskyldiga inom EU. Förnyat IT-stöd för ändrad beräkning och särskild beräkningsgrund av preliminär A-skatt. Skapa ett forum för dialog med företrädare för våra intressenter om den administrativa hanteringen. Handlingsplanens aktiviteter syftar till att förbättra de olika mötena med medborgarna. Den innehåller bl.a. serviceåtaganden och systematisk synpunktshantering. Ansvaret för innehållet i handlingsplanen är fördelat inom RSV. Förslag till strategier för det tekniska mötet och telefoni samt det skriftliga mötet finns framtagna. Vid beslut om inrättande av en ny skattemyndighet genomförs successivt förberedelsearbetets inriktning och aktiviteter. Översyn av uppföljning av rättslig kvalitet inom fastighetstaxering, folkbokföring och bouppteckning. Förbättrad uppföljningsmetod för effekter bl.a. förändringar av skatte- och uppbördsfelet. Elektronisk inkomstdeklaration Medborgarna ska även kunna lämna vissa deklarationsbilagor forts. via Internet. Riskhantering Öka effektiviteten genom att utveckla strategier och metoder för att bekämpa skattefelet samt utveckla metoder för riskvärdering. Ta fram krav på IT-stöd för riskanalys och riskvärdering. 20

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

*Riksskatteverket 1(7)

*Riksskatteverket 1(7) *Riksskatteverket 1(7) YTTRANDE Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Promemorian (Ds 2002:15) Det nya Riksskatteverket. Fi 2002/2108. (1 bilaga) 1 Sammanfattning RSV instämmer i stort i utredningens förslag.

Läs mer

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär

Riktlinjer för Skatteverket som borgenär Bilaga 1 1 Riktlinjer för Skatteverket som borgenär 1. Syfte Syftet med riktlinjerna är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt hos Skatteverkets medarbetare så att medborgarna känner förtroende

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi

* Skatteverket. Skatteverkets Kanalstrategi * Skatteverket Skatteverkets Kanalstrategi Framtagen av Charlotte Rylander 2010 * Skatteverket 2(8) Kanalstrategi 1 INLEDNING Skatteverkets långsiktiga mål är att medborgare och företag har förtroende

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regeringskansliets. medarbetarpolicy

Regeringskansliets. medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Regeringskansliets medarbetarpolicy Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen i dess uppgift att styra

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda baserad på lagar och förordningar som styr verksamheten Demokrati: all offentlig makt utgår från folket. Legalitet: den offentliga makten utövas under lagarna. Objektivitet, saklighet och likabehandling: alla är lika inför lag. Myndigheter och domstolar ska

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regeringsbeslut I 15 Finansdepartementet 2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1 Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regleringsbrev för budgetåret avseende Skatteverket

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts

Vårt ledningssystem. Där människor och möjligheter möts Vårt ledningssystem Så styr, driver och utvecklar vi verksamheten i Motala kommun för att skapa största möjliga nytta för medborgare och kunder. Där människor och möjligheter möts Introduktion I din hand

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR

DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR FÖRSKOLA OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET INFORMATION TILL DIG SOM NYBLIVEN FÖRÄLDER I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ KOMMUN STRATEGI FÖR DIGITALISERING I ÖCKERÖ

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering

Introduktion till regeringsuppdraget. automatiserad ärendehantering Introduktion till regeringsuppdraget automatiserad ärendehantering Innehåll 1. Inledning 1 Bakgrund 2 Syfte 3 2. Förberedelser 4 Intervjuer 5 Planera för processanalyser 6 Anlita seminarieledare 6 Rapportera

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

P E R S O N A L P O L I C Y

P E R S O N A L P O L I C Y P E R S O N A L P O L I C Y Delaktighet, rätt kompe - tens och öppet ledarskap är nyckelbegrepp Åtgärder som rör anställda i Landstinget Sörmland ska ske utifrån gemensamma grundvärderingar, förankrade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017

Förvaltningsstrategi NyA 2015-2017 Avdelningen för systemförvaltning och systemdrift Föredragande Per Zettervall Avdelningschef 010-470 03 00 per.zettervall@uhr.se DNR 4.2.2-1048-2014 Datum 2014-06-02 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda

Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Diarienummer: Ks2013/0256.103 Verksamhetsplan -etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda Gäller från: 2013-07-01 Gäller för: Medarbetare och förtroendevalda i Ljungby kommun samt Kommunala bolag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1

Vision och styrkort 2015. Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Vision och styrkort 2015 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa - 1 Länsstyrelsen för Norrbottens bästa Länsstyrelsen och länet står inför stora utmaningar. Vi måste vara

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

IT-policy inom Stockholms läns landsting

IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224 IT-policy inom Stockholms läns landsting 2011-10-18 Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 2 (8) Innehållsförteckning Innehåll Syfte...3 Omfattning...3 Intressenter...3 Medborgarna...

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten. RSV Rapport 2003:3

Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten. RSV Rapport 2003:3 Gäldenärers, ingivares och allmänhetens inställning till kronofogdemyndigheten RSV Rapport 2003:3 2 Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare och företag.

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1

Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Om Försäkringskassan Juni 2010 Sida 1 Välkommen till Försäkringskassan Försäkringskassan informerar om och hanterar Sveriges viktigaste trygghetspaket socialförsäkringen. Den innehåller totalt närmare

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden

överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om ett enklare företagande med digital förvaltning för perioden e Regeringskansliet Bilaga till protokoll I 6, vid regeringssammanträdet den 15 juni 2017, dnr N2017/04297/FF 2017-06-15 Näringsdepartementet överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och

Läs mer