STRATEGISK INRIKTNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK INRIKTNING"

Transkript

1 STRATEGISK INRIKTNING 2003

2

3 STRATEGISK INRIKTNING Detta dokument beskriver innehållet i den långsiktiga styrningen av vår förvaltning vår strategiska inriktning. Vår interna styrning utgår från uppdraget från statsmakterna. Utifrån uppdraget har en vision och ett syfte för verksamheten formulerats....en röd tråd från statsmakternas uppdrag, genom vision och syfte... Med utgångspunkt från statsmakternas uppdrag, vår vision och syfte, våra kunskaper om intressenternas (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetares) krav och förväntningar samt våra omvärldsoch framtidsanalyser har en målbild tagits fram för vår verksamhet och dess utveckling de närmaste åren. Målbilden tar sikte på 2009 och anger de stora utmaningar vi har framför oss när det gäller medborgarnas förtroende, en effektiv och modern verksamhet, samt en attraktiv arbetsplats. För att tydligt beskriva vad vi till 2009 behöver uppnå för att utvecklas mot de övergripande målen i vårt uppdrag och vår målbild har långsiktiga mål eller inriktningsmål tagits fram inom respektive verksamhetsområde. För att veta hur vi ska nå målen tar vi hjälp av våra policyer och strategier. De anger vilket förhållningssätt vi ska ha och hur vi långsiktigt ska agera för att nå våra mål. I linje med strategierna genomförs ett stort antal utvecklingsinsatser som syftar till att förbättra våra förutsättningar att nå målen. Lyckas vi väl så löper en röd tråd från statsmakternas uppdrag, genom vision och syfte, målbild, mål på lång sikt, policyer, strategier och ned till enskilda utvecklingsinsatser. För att göra rätt saker är det viktigt att alla känner till hur det hela hänger ihop, vart vi är på väg, vilka vägval som görs och vilken utveckling som pågår. MATS SJÖSTRAND STRATEGISK INRIKTNING 3

4 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 STATSMAKTERNAS UPPDRAG STATSMAKTERNAS UPPDRAG Skattesystemets grundläggande uppgift Den helt grundläggande uppgiften för skattesystemet är att finansiera offentliga utgifter. Skatteförvaltningens uppgift är att administrera stora delar av skattesystemet så att det fungerar på avsett sätt. I regleringsbrevet slås årligen fast vilka mål som ska gälla för skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. Dessa mål är oftast formulerade som effektmål. Exekutionsväsendets grundläggande uppgift För att samhället ska fungera krävs att medborgare, företag och organisationer betalar de skatter, avgifter som beslutats och uppfyller de anspråk som samhället eller andra kräver av dem. Exekutionsväsendets huvuduppgift är att bidra till att upprätthålla rättstrygghet och rättssäkerhet vid fullgörelse av betalningsförpliktelser och andra slag av förpliktelser. Regleringsbrevets mål, uppdrag och återrapporteringskrav Regleringsbrevets effektmål för politikområdet skatt, tull och exekution är att: Eftersträvade skatte, tull- och avgiftsintäkter skall säkerställas på ett rättssäkert och ekonomiskt effektivt sätt, samtidigt som enkelhet skall eftersträvas och brottslighet motarbetas. På nästa hierarkiska nivå, verksamhetsområdena skatt och exekution finns ytterligare effektmål angivna: Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar. Taxeringsvärden för fastigheter skall beslutas och information om dessa tillhandahållas i enlighet med gällande författningar. Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas fullständig och korrekt basinformation med god tillgänglighet. Rättstrygghet och rättssäkerhet skall upprätthållas vad gäller betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som verkställs av kronofogdemyndigheterna. Utifrån effektmålen på politik- och verksamhetsområdesnivå finns i regleringsbrevet angivet ett eller flera mål per verksamhetsgren. RSV har sedan utifrån målen i regleringsbrevet att internt för vår förvaltning bestämma uppföljningsbara mål för varje verksamhetsgren. Finansdepartementet rekommenderar för RSV:s del att de interna mål som formuleras bör vara både kort- och långsiktiga. Vid sidan av de rent verksamhetsgrensanknutna målen innehåller regleringsbrevet ett tiotal mål som i princip gäller horisontellt, d.v.s. spänner över hela verksamheten (utvecklingsarbete, elektronisk hantering av dokument, riskhantering, internationellt samarbete, enkla och tidsenliga regler, 4

5 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG enhetlig hantering, service och information, kvalitet och kvalitetsuppföljning). Regeringen formulerar i regleringsbrevet även ett varierande antal uppdrag, vanligen fem till tio stycken, för myndigheten i frågor som är av särskilt intresse för regeringen att följa upp. Uppdragen redovisas under året var för sig till regeringen. I såväl regleringsbrevet som i särskilda författningar, exempelvis förordning om årsredovisning och budgetunderlag, anges närmare hur återrapporteringen till regeringen ska ske. I korthet kan man säga att det ställs krav på uppföljningsbara och mätbara mål, obrutna tidsserier, analyser och kommentarer utifrån målen samt slutsatser om resultatutvecklingen. De krav som demokratin ställer innebär att förvaltningen ska fullgöra sina uppgifter i enlighet med de beslut som fattats av riksdag och regering. En av huvudpunkterna i regeringens förvaltningspolitik är också att den statliga verksamheten måste ha tydligt medborgarfokus. Regeringen framhåller att staten ska vara en föredömlig arbetsgivare och ställer krav på att varje myndighet ska ha tydliga mål för sin kompetensförsörjning. Utgiftstak och ekonomiska ramar I Regleringsbrevet anger regeringen de ekonomiska ramar inom vilka verksamheten ska bedrivas. Regeringens bedömningar av det statsfinansiella läget kan utläsas av vårrespektive budgetpropositionerna. STATSMAKTERNAS UPPDRAG Förvaltningspolitiska krav Utöver regleringsbrevets ramar för hur verksamheten ska bedrivas tillhandhåller den statliga förvaltningspolitiken organisations-, styr- och ledningsformer som ger förutsättningar för att de tre grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och effektivitet får genomslag i hela den statliga förvaltningen. 5

6 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 Hur vi tolkar uppdraget: VISION OCH SYFTE VISION OCH SYFTE Vår vision Vår förvaltning (skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och Riksskatteverket) har en vision om Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig och där vårt bidrag är enkla och tidsenliga regler och att vi ska bli den bästa förvaltningen i medborgarnas tjänst. Med Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig uttrycker vi samhällsnyttan av vårt arbete. Meningen är ju att medborgare och företag ska anmäla flyttningar, lämna deklarationer, betala sina skatter, inte dra på sig skulder eller andra förpliktelser som man inte kan eller vill fullgöra. För att stödja och upprätthålla viljan att göra rätt för sig utnyttjar vi de olika medel som vi har till vårt förfogande. För att vi ska gå mot visionens tillstånd, är vi helt övertygade om att regler författningsregler av olika slag, blanketter o.s.v. måste bli så enkla att var och en förstår dem. Den som har ett litet företag måste själv kunna ha hand om sin deklaration. Reglerna ska också vara tidsenliga. Medborgarna måste tycka att reglerna speglar dagens verklighet och att de hänger ihop, annars kan man inte begära att alla ska vara lojala mot dem. Vi förfogar inte över lagar men vi kan vara offensiva och lyfta fram, beskriva problem och brister och föreslå förbättringar. Vårt syfte Vi ska för medborgarnas räkning svara för folkbokföring, beskattning, uppbörd och indrivning för att finansiera gemensamma åtaganden beslutade i demokratisk ordning. Vi ska också bidra till att alla fullgör sina förpliktelser. Vi skapar härigenom förutsättningar för ett fungerande samhälle. 6

7 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG MÅLBILD 2009 Med utgångspunkt från statsmakternas uppdrag, vår vision och syfte, våra kunskaper om intressenternas (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetare) krav och förväntningar samt våra omvärlds- och framtidsanalyser har en målbild tagits fram för vår verksamhet och dess utveckling de närmaste åren. Vi utgår från statsmakternas uppdrag och medborgarnas behov Det innebär att vi har medborgarnas förtroende och de vill göra rätt för sig Av avgörande betydelse för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag är att medborgare och företag har stort förtroende för myndigheten. Av stor vikt för förtroendet är att vi agerar snabbt och effektivt mot den som inte vill göra rätt för sig. För att uppnå största möjliga effekt riktar vi in rätt åtgärder mot rätt områden bl.a. genom att arbeta med systematisk riskhantering. Förtroende och frivillig medverkan ökar också genom att vi genom förebyggande arbete, information och ett systematiskt regelförenklingsarbete underlättar för medborgarna att göra rätt för sig. Vi arbetar även med att påverka attityder och normer. medborgaren står i centrum Vår förvaltning sätter medborgare och företag i centrum. Det innebär att informationen och servicen är målgruppsanpassad och händelseorienterad. Genom gemensamma MÅLBILD

8 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅLBILD 2009 portaler och serviceställen kan medborgarna söka information från hela den offentliga sektorn och initiera ärenden hos flera myndigheter samtidigt. I den utsträckning integritets- och säkerhetsbestämmelser tillåter det behöver varje uppgift bara lämnas till en myndighet. Vår förvaltning ansvarar för att med hög säkerhet tillhandahålla information av god kvalitet ur ett antal system som klassats som samhällskritiska. vi har omfattande självbetjäningssystem All kommunikation mellan medborgarna/ företagen och våra förvaltningar kan ske elektroniskt via Internet. Bland annat är det möjligt att lämna deklarationer, ansökningar och andra uppgifter elektroniskt samt att ta del av vissa uppgifter ur våra register. Interaktiva ifyllnadsstöd underlättar uppgiftslämnandet och säkerställer kvaliteten på de lämnade uppgifterna. Medborgare och företag kan följa ett ärende genom handläggningsprocessen och tidigare inlämnade uppgifter kan kontrolleras, kompletteras eller ändras. För vissa rutinmässiga ärenden meddelas beslut online direkt vid inlämnandet. vi erbjuder personlig service med god tillgänglighet Oavsett hur bra självbetjäningssystem vi bygger upp kommer det alltid att finnas behov av personlig service. Genom en rikstäckande telefonservice kan alla, under en stor del av dygnet, få svar på frågor och vägledning genom sina ärenden. Tillgängligheten är inte längre begränsad till ett antal lokalkontor, utan förvaltningen finns närvarande på flera platser genom olika flexibla lösningar, både i mobil form och integrerat med andra delar av den offentliga sektorn. Lösningarna för den personliga servicen varierar i tiden och mellan olika orter, beroende på vilka behov som för tillfället finns. 8

9 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG MÅLBILD 2009 Verksamheten är effektiv och rättssäker Det innebär att masshanteringen är automatiserad Indatahanteringen sker till övervägande del elektroniskt och med minimal manuell hantering inom myndigheten. En ökande andel av deklarationer, ansökningar, kontrolluppgifter m.m. kommer in till skatteförvaltningen och exekutionsväsendet elektroniskt, framför allt via Internet. Tack vare automatiska avstämningar och kvalitetskontroller undviks en stor del av den manuella grundhanteringen. Manuellt inkomna ärenden skannas och läggs in i den elektroniska akten. Uppgifter från andra myndigheter hämtas elektroniskt från deras register. Huvuddelen av ärendena följer ett automatiskt ärendeflöde utan behov av någon manuell hantering. delar av verksamheten är koncentrerad och specialiserad Resurserna utnyttjas optimalt genom att datorerna gör det datorer är bäst på och medarbetarna det som medarbetarna är bäst på. Ärenden fördelas efter kompetens, resurser eller annat lämpligt kriterium. Fördelningen kan ske oavsett geografiska eller organisatoriska gränser. Verksamheten kan koncentreras utifrån olika kundgruppers specifika behov och utifrån behovet av kompetens. Specialisering säkerställer en djupare kompetensuppbyggnad och en enhetlig bedömning i materiella frågor vilket leder till en högre kvalitet och en högre rättssäkerhet. Detta innebär att ökade resurser läggs på kvalificerade arbetsuppgifter. 9

10 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅLBILD 2009 nationellt och internationellt samarbete är intensifierat De internationella frågorna och administration, kontroll och indrivning avseende internationella verksamheter och transaktioner genomsyrar stora delar av vår verksamhet. Det innebär bland annat ett kraftigt utbyggt informationsutbyte med andra länder och ett samarbete kring regelverk, administration och kontroll. Genom motsvarande nationellt och internationellt samarbete inom ekobrottsområdet bekämpas den ekonomiska brottsligheten effektivt. Vår förvaltning är en attraktiv arbetsplats Det innebär att medarbetarna får ägna sig åt kvalificerade arbetsuppgifter Eftersom flertalet massärenden är automatiserade ligger tyngdpunkten i arbetet på att handlägga komplicerade ärenden, att kontrollera och att ge service. Utvecklingen har gått mot en fördjupning och i viss mån en specialisering av kompetensen. Medarbetarna har en allsidig och bred kunskap så att helheten inte går förlorad. Samverkan i team, projekt eller nätverk gör att arbetet blir effektivt. Den ökande internationaliseringen sätter alltmer sin prägel på arbetet. Arbetsuppgifterna fördelas efter var kompetensen finns. IT-systemen ger medarbetarna 10

11 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG överblick, kontroll och stöd och medarbetarna kan påverka arbetets inriktning och utformning. vi arbetar flexibelt Förvaltningen har utvecklats mot en flexibel organisation där olika kompetenser samverkar i team, nätverk eller tillfälliga projekt för att lösa sina uppgifter. Flexibilitet och geografisk obundenhet i organisationen underlättar anpassningen till förändringar i omvärlden. Detta ställer krav på en kompetent ledning som kan säkerställa kompetensen hos medarbetarna. vi satsar på en bra arbetsmiljö Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet och respekt. Vi har god balans mellan arbete och fritid. Genom allas delaktighet skapar vi engagemang och förutsättningar för den goda arbetsplatsen. Vi har tilltro till varandras vilja och förmåga att utvecklas och ta eget ansvar. Arbetsmiljöfrågorna är integrerade i allt utvecklingsarbete både i nya arbetssätt och nya tekniska system. Självinstruerande program och enhetliga användargränssnitt underlättar hanteringen för användarna. Verksamhetens målbild för 2009 kan sammanfattas enligt följande: MÅLBILD

12 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 MÅL PÅ LÅNG SIKT MÅL PÅ LÅNG SIKT För att tydligare beskriva vad vi till 2009 behöver uppnå för att utvecklas mot de övergripande målen i vårt uppdrag och vår målbild har långsiktiga mål eller inriktningsmål tagits fram inom respektive verksamhetsområde. Verksamhetsområde skatt Gemensamt inom verksamhetsområde skatt Effektiviteten i verksamhetens processer förbättras ständigt. Medborgare och företag har förtroende för skatteförvaltningen. Medborgare och företag anser att vårt bemötande är bra. Medborgare och företag anser att det är lätt att göra rätt för sig. Vi uppfyller de krav och förväntningar på kvalitet som finns hos medborgare och företag. Kvaliteten är hög och håller en jämn nivå över landet. Beskatta och ta in betalning Den upplevda risken för upptäckt genom kontroll är hög. Medborgare och företag accepterar inte skattefusk. Skillnaden mellan preliminär och slutlig skatt är låg. Skillnaden mellan fastställd och betald skatt är fortsatt låg. Minst 90 procent av skattedeklarationerna lämnas elektroniskt. Minst 70 procent av inkomstdeklarationerna lämnas elektroniskt. Folkbokföra Medborgarna har kunskap om betydelsen av en korrekt folkbokföring. Mottagarna av folkbokföringsinformation är nöjda med kvalitet och tillgänglighet. Fastställa taxeringsvärde Värderingsmodellerna vid fastighetstaxering är förenklade och accepterade. Avvikelsen från taxeringsvärdenivån är låg för respektive kategori. Utreda skattebrott Åklagare som arbetar med skattebrott är nöjda med våra brottsutredningar. Registrera bouppteckningar Bouppteckningar handläggs skyndsamt, korrekt och enhetligt. 12

13 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG Verksamhetsområde exekution Gemensamt inom verksamhetsområde exekution Medborgare och uppdragsgivare har förtroende för KFM. Vi uppnår ständigt mätbara effektivitetsförbättringar i verksamhetens alla processer. Alla medarbetare uppfattar den förebyggande kommunikationen som en naturlig del av sitt arbete. Arbetet med att bekämpa den ekonomiska och den konkursrelaterade brottsligheten ger mätbara effekter. Vi uppfyller våra åtaganden och utnyttjar våra möjligheter enligt internationella överenskommelser. Driva in och verkställa Vi behandlar alla uppdrag utan dröjsmål. Vi har inga omotiverade lokala skillnader i handläggningen. Vi arbetar för att borgenären ska få betalt för sin fodran samt att gäldenären inte återkommer med nya skulder. Kvaliteten motsvarar de krav och förväntningar som finns hos våra intressenter. Utöva tillsyn i konkurs Tillsynen bedrivs med god effekt på konkursförvaltningen. Tillsynen har högt förtroende hos domstolar, borgenärer, gäldenärer, konkursförvaltare och allmänheten. Vi har tillsyn även i företagsrekonstruktion. MÅL PÅ LÅNG SIKT Förebyggande kommunikation Vi uppnår tydliga effekter av den förebyggande kommunikationen. Fastställa otvistiga anspråk Vi prövar och fastställer otvistiga rättsanspråk rättssäkert samtidigt som vi uppfyller uppdragsgivarens och intressenternas krav på snabbhet och enkelhet. Sökandena, svarandena och medarbetare upplever att KFM:s metoder och system är effektiva och ger tidig information om skuldsättning. Besluta om skuldsanering Skuldsaneringsärenden handläggs snabbt. Vi bidrar till att skuldsanerade inte återkommer till KFM med nya skulder. 13

14 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 Gemensamma områden Kompetensförsörjning Vi är den mest attraktiva arbetsplatsen i statsförvaltningen. Ekonomi Vi har en ekonomi i balans år 2006 (vilket innebär en anslagskredit på +/- 1 %) Vi har den kompetens som verksamheten kräver. MÅL PÅ LÅNG SIKT Sjukfrånvaron är halverad till år Genom en ökad mångfald har medborgarnas förtroende för förvaltningen ökat. Stöd och utveckling Stöd- och utvecklingsarbetet bidrar till hög effektivitet och kvalitet i verksamheten. Processen för utveckling av IT-stöd är effektiv och tillhandahåller produkter med hög kvalitet. Utvecklingen av IT-stödet sker med utgångspunkt från Att samverkan i stor utsträckning sker med andra myndigheter Att de flesta ärenden tas in, hanteras och kommuniceras elektroniskt Ett flexibelt arbetssätt. 14

15 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG HUR VI NÅR MÅLEN Vi ska agera i enlighet med våra grundläggande värderingar som är utgångspunkten för våra policyer och strategier. Utifrån dessa genomför vi utvecklingsinsatser som förbättrar våra möjligheter att nå målen. Policyer Med policy menar vi grundprinciper för vår organisations handlande. Syftet med våra policyer är att lägga grunden för ett enhetligt förhållningssätt så att medborgarna känner förtroende för verksamheten. En översyn av våra policyer gjordes under Ovanstående definition av policybegreppet togs fram och två målgrupper, medborgare/företag och medarbetare, identifierades som en lämplig indelningsgrund för våra policyer. Successivt ska befintliga policyer förändras utefter denna indelning, vilket innebär att antalet policyer reduceras avsevärt. I det fall att förhållningssätt och tillvägagångssätt inom en viss verksamhet behöver förtydligas utöver vad som är lämpligt att ange i policyerna för medborgare och medarbetare ska undernivåerna Riktlinjer och Anvisningar fortsättningsvis användas. Ett arbete kommer att påbörjas för att etablera attityder inom vår förvaltning som gör att medborgare och företag känner förtroende för oss. Arbetet ska genomföras med delaktighet från medborgare, företag och medarbetare samt ledare på alla nivåer. Medarbetarpolicy Medarbetarpolicyn tydliggör krav och förväntningar på ledare och medarbetare. Den används i lönesättningssammanhang, vid utvecklingssamtal, vid rekrytering och urval av ledare och medarbetare samt som underlag till innehållet i klimatundersökningen. HUR VI NÅR MÅLEN Medborgarpolicy* En medborgarpolicy är under framtagande. Den kommer att handla om våra attityder till medborgare och företag. Vår inställning till medborgarna och företagen och vårt sätt att bemöta dem är viktiga för att dessa grupper ska känna förtroende för oss och vårt sätt att arbeta. Förtroendet i sin tur är viktigt för viljan att göra rätt för sig. *Namnet på policyn är inte fastställt 15

16 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG S TRATEGISK INRIKTNING 2003 HUR VI NÅR MÅLEN Strategier Med strategier menar vi hur vi långsiktigt ska agera för att nå våra mål. Strategierna anger vilka medel och resurser eller mix av dessa som vi ska använda oss av. De kan indelas i mer övergripande strategier och mer detaljerade strategier inom de olika verksamhetsområdena. Övergripande strategier Vi ska nå våra mål genom att: ständigt följa och analysera omvärldsutvecklingen agera tidigt för att försöka påverka omvärlden och våra förutsättningar ständigt förbättra verksamheten genom systematiskt kvalitetsarbete som baseras på ett kund- och processorienterat synsätt ständigt arbeta med vardagsrationaliseringar erbjuda attraktiva och enkla servicetjänster som utgår från medborgarnas krav och behov som gör att resurser frigörs (se figur nedan) hitta goda exempel, samarbeta och lära av andra förenkla och förbättra regelverken så att det blir lättare att göra rätt se till att vi har den kompetens som verksamheten kräver öka den etniska mångfalden använda teknikens möjligheter offensivt organisera oss så att vi kan lösa vårt uppdrag på bästa sätt ha en öppen dialog och målgruppsanpassad kommunikation. Figuren nedan visar våra olika möten med medborgare och företag och den utveckling vi eftersträvar. Attraktiva och enkla servicetjänster kommer framöver att göra att allt fler möten sker via Internet. Det ger oss utrymme att rikta den personliga servicen till dem som bäst behöver den. Detta är med andra ord våra viktigaste medel och strategier för att nå de långsiktiga målen. I följande avsnitt beskrivs våra mer detaljerade strategier inom de olika verksamhetsområdena. Våra ambitioner Skriftliga möten Personliga möten Telefonmöten Tekniska möten Medborgarnas önskemål 16

17 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG Strategier inom verksamhetsområdena Personliga mötet Program medborgarmötet har tagit fram strategier för olika möten med allmänheten. Strategin för det personliga mötet är fastställd. Den anger hur skatteförvaltningen ska anpassa former och platser för det framtida medborgarmötet. Utvecklingen ska bygga på målgruppernas behov och vårt eget behov av synlighet och närvaro. Verksamhetsområde skatt Verksamhetsområdet skatt har fem verksamhetsgrenar beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, brottsbekämpning och registrering av bouppteckningar. Skatteförvaltningen strävar efter att minska mängden av både oavsiktliga och avsiktliga fel samtidigt som fullgörandekostnaderna ska minimeras. Riskhanteringstänkandet används i detta arbete vilket innebär att vi utifrån fakta kan besluta om rätt åtgärder inom rätt områden. Medel som används är bl.a. service, information och kontroll. Strategin för att minska felen går ut på att: öka förtroendet för skattemyndigheterna öka den upplevda risken för upptäckt påverka attityder och normer underlätta att göra rätt från början. Riksplanen skapar förutsättningar för ett väl fungerande samarbete, en bättre samordning och styrning. Kontroll- och servicepolicyn används i detta arbete. Riskerna och riskhanteringsarbetet beskrivs i den årliga rapporten Övergripande underlag för riskbedömning av skatte- och folkbokföringsfelet. I tillämpliga delar gäller dokumenten även för uppbördsfelet, fastighetstaxeringen, den brottsutredande verksamheten och för bouppteckningsverksamheten. Gemensamma övergripande riktlinjer finns utarbetade för borgenärsarbetet. Verksamhetsområde exekution Förebyggande kommunikation En strategi som går ut på att medborgarna får tillgång till sådan kunskap och information att de undviker att bli överskuldsatta. Dessutom ska vi föreslå lagändringar och sätt att debitera fordringar så att vi underlättar för medborgarna och samtidigt minskar målinflödet till KFM. (RSV rapport 2002:8). Indrivning En strategi som går ut på att indrivningsinsatserna inriktas dels mot nya gäldenärer för att förhindra fortsatt skuldsättning, dels mot dem som försöker dra sig undan betalning eller där misstanke om ekonomisk brottslighet finns. (RSV 115 utgåva 1). Borgenärsarbetet ska bedrivas enligt riktlinjerna. Dessa anger att förutom att få betalt för statens fordringar ska KFM agera så att gäldenärerna undviker att restföras på nytt och att betalningsmoralen i samhället upprätthålls. (RSV 950 utgåva 1). Skuldsanering En strategi som anger korrekta och enhetliga rutiner för att utreda skuldsaneringsärenden. (RSV rapport 2000:11). Tillsyn En strategi som innebär att tillsynsmyndigheten ska höras innan en förvaltare utses i varje enskild konkurs. Konkursförvaltaren ska ge tidig information om den enskilda konkursen och tillsynen ska ske aktivt, systematiskt och fokusera på väsentligheter. (RSV EX 1999:2). HUR VI NÅR MÅLEN 17

18 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG HUR VI NÅR MÅLEN Gemensamma områden Kompetensförsörjning För att nå målbilden 2009 krävs att vi klarar kompetensväxlingen såväl genom nyrekrytering som vidareutveckling klarar generationsväxlingen genom att bygga in lärande och flexibilitet i arbetssätt och arbetsformer bedriver ett offensivt arbetsmiljöarbete ökar mångfalden uppfyller kraven i medarbetarpolicyn har en tydlig lönepolitik har nöjda medarbetare. Stöd och utveckling Verksamhets- och IT-strategin styrs av den långsiktiga målbilden och ska stödja utvecklingen och förvaltningen av ITområdet samt stödja verksamheten. Dokumentet innehåller en långsiktig handlingsplan för utveckling av IT-stödet och infrastrukturen. Strategin har framställts för att vi bättre ska kunna styra och stödja verksamhets- och IT-utvecklingen och för att tydliggöra inriktningen för alla som är involverade i utvecklingen av IT-stödet. Målbilden har bearbetats ur tre olika intressenters perspektiv (medborgare/företag, uppdragsgivare och medarbetare). Varje intressentgrupp ställer olika krav på IT-stödet. Deras olika krav har vägts ihop vid konkretisering av IT-stödet och resulterat i ett valt alternativ. IT-stödet är anpassat till olika användares behov och förutsättningar. Särskilda satsningar inom IT-stödet ska göras inom Internettjänster euro enmyndigheten förnyelse av taxeringssystemet. Följande inriktning finns för systemutvecklingsprocessen: Utvecklingsprocessen är klart definierad. Stadsplanen* används för planering. Utvecklingsprocessen kännetecknas av hög automatiseringsgrad. Ekonomi Den ekonomiska långtidsutredningen innehåller underlag för strategiska överväganden som har betydelse för agerandet inom det ekonomiska området på såväl kort som lång sikt. Vid behandling av 2003 års ekonomiska långtidsutredning gjordes följande ställningstaganden, ekonomin ska vara i balans år 2006 en stegvis utveckling ska ske mot målbilden 2009 successivt ökade IT-satsningar som betalas av verksamhetsrationaliseringar inriktning mot en genomsnittlig begränsad återrekrytering till åtta av tio. *Stadsplanen beskriver systemen på ett övergripande sätt och hur de placeras in i det totala IT-systemet sett ur ett verksamhetsperspektiv. Stadsplanen är ett hjälpmedel för att kunna hantera verksamhetens krav på IT-systemen. 18

19 > STATSMAKTERNAS UPPDRAG En ny skattemyndighet Regeringen har under våren 2003 överlämnat en proposition till riksdagen som innehåller förslag till bildande av Det nya Skatteverket. Reformen föreslås träda i kraft fr.o.m Syftet med reformen är att öppna möjligheter att ta tillvara befintliga resurser på ett bättre sätt än idag och att undanröja organisatoriska hinder som hämmar verksamhetsutvecklingen. Målet är att skapa nya och bättre förutsättningar för en enhetlig och likformig rättstillämpning samt ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. I linje med strategierna bedrivs en omfattande utveckling för att nå målen. I följande avsnitt beskrivs våra stora utvecklingsinsatser och hur de bidrar till att vi närmar oss målen och målbilden. HUR VI NÅR MÅLEN 19

20 UTVECKLINGSINSATSER Skatteområdet Större utvecklingsinsatser Syfte och innehåll Införs under 2003 UTVECKLINGSINSATSER Elektronisk inkomstdeklaration Skatte- och avgiftsanmälan Elektronisk handel Nytt IT-stöd för A-skatt Intressentforum Införs under 2004 eller senare Handlingsplan för medborgarmötet En ny skattemyndighet Kvalitetsuppföljning Grundläggande uppföljningsinformation Medborgarna kan godkänna sin inkomstdeklaration via telefon och de som har elektronisk ID-handling kan även göra ändringar via Internet. Nystartade företag kan få vägledning och lämna skatte- och avgiftsanmälan via Internet. Ett samarbetsprojekt med PRV. IT-stöd för hantering av den särskilda beskattningsordningen avseende elektronisk handel med vissa tjänster från tredje land till icke skattskyldiga inom EU. Förnyat IT-stöd för ändrad beräkning och särskild beräkningsgrund av preliminär A-skatt. Skapa ett forum för dialog med företrädare för våra intressenter om den administrativa hanteringen. Handlingsplanens aktiviteter syftar till att förbättra de olika mötena med medborgarna. Den innehåller bl.a. serviceåtaganden och systematisk synpunktshantering. Ansvaret för innehållet i handlingsplanen är fördelat inom RSV. Förslag till strategier för det tekniska mötet och telefoni samt det skriftliga mötet finns framtagna. Vid beslut om inrättande av en ny skattemyndighet genomförs successivt förberedelsearbetets inriktning och aktiviteter. Översyn av uppföljning av rättslig kvalitet inom fastighetstaxering, folkbokföring och bouppteckning. Förbättrad uppföljningsmetod för effekter bl.a. förändringar av skatte- och uppbördsfelet. Elektronisk inkomstdeklaration Medborgarna ska även kunna lämna vissa deklarationsbilagor forts. via Internet. Riskhantering Öka effektiviteten genom att utveckla strategier och metoder för att bekämpa skattefelet samt utveckla metoder för riskvärdering. Ta fram krav på IT-stöd för riskanalys och riskvärdering. 20

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010

Innehåll årsredovisning Skatteverket 2010 Årsredovisning för Skatteverket 2010 Bollnäs NÄSSJÖ Helsingborg Landskrona TIERP SVEG Lund Sandviken Ulricehamn Stockholm Alingsås västerås Kristianstad Ludvika SOLLEFTEÅ VISBY Kristinehamn FALUN Mariestad

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna

Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna Konsekvenser av de nya förmånsrättsreglerna En rapport från förmånsrättsprojektet SKV Rapport 2004:2 2 1. FÖRORD 8 2. SAMMANFATTNING 9 3. PROJEKTETS DIREKTIV OCH ARBETE 11 3.1. Uppdraget 11 3.2. Hur arbetet

Läs mer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer

Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Vägledning Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer ESV 2015:43 ESV:s vägledningar

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

2 ÅRSREDOVISNING 2012

2 ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet... 5 Om Tullverket... 7 Ekonomiskt resultat... 11 Viktiga händelser under året... 15 Utgiftsområde

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar

2008:12. Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar 2008:12 Slutrapport om säkert elektroniskt informationsutbyte och säker hantering av elektroniska handlingar MISSIV DATUM 2008-06-19 Slutrapport: Uppdrag till Verva att leda och samordna statsförvaltningens

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt

2008:08. Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering. Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt 2008:08 Regeringsuppdrag avseende automatisering av viss ärendehantering Automatiserad ärendehantering rapport och analys av fem delprojekt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2008-05-15 2007/101 ERT DATUM ER

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer