Antagen av årsmötet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av årsmötet 2010-11-27"

Transkript

1 VISBY GOLFKLUBB Miljöplan Antagen av årsmötet

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Strategiska miljömål... 3 Miljöpolicy... 3 Byggnader... 3 Energi... 4 Maskiner... 5 Vatten... 5 Växtnäring... 6 Bekämpningsmedel... 6 Avfall... 7 Kulturhistoria... 7 Natur och landskapsvård... 7 Transporter... 8 Miljörevision... 8 Kommunikation och IT... 9 Kontor, reception och butik... 9 Restaurangen

3 Inledning Visby Golfklubb ansluter sig till Svenska Golfförbundets miljövision och strategiska mål, nämligen att: Tillhandahålla en golfanläggning av hög standard, garantera ett hållbart utnyttjande av naturresurser, samt att bidra till en hälsosam miljö. Genom denna plan har vi startat ett strukturerat miljöarbete för att dels uppnå ovannämnda strategiska mål och genom detta kunna miljöcertifiera vår anläggning enligt GEO:s kriterier. Vi har redan nu ett pågående miljöarbete inom de flesta av anläggningens områden, men kommer genom denna plan att utveckla, förbättra och dokumentera arbetet. Vi kommer att ha mål på kort sikt, d.v.s. mål som bör kunna uppfyllas inom ett år samt längre där vi ser arbetet i ett femårsperspektiv. Detta förslag till plan och ett förslag till verksamhetsplan i miljöarbetet kommer att föreläggas årsmötet i november Avsikten är också att planen i fortsättningen ska stämmas av en gång per år och att medlemmarna löpande kommer att informeras om åtgärderna på hemsidan. Strategiska miljömål God bebyggd miljö och god hälsa. Rika naturmiljöer och levande kulturlandskap. Behovsanpassad gödning samt giftminimerad miljö. Grundvatten av god kvalité. Begränsad klimatpåverkan och frisk luft. 3 Visby Golfklubb har, baserat på ovanstående, beslutat anta följande: Miljöpolicy Se miljöarbetet som en viktig och naturlig del av klubbens verksamhet. Uppfylla relevanta miljökrav Skydda vattentäkter och grundvatten Att sköta golfbanan på ett miljöanpassat och resursbevarande sätt Att vid inköp väga in miljöpåverkan i valet mellan olika produkter och tjänster Att utbilda personalen och engagera medlemmarna i miljöfrågor Att aktivt arbeta för den biologiska mångfalden på golfbana Byggnader Inom anläggningen har vi följande byggnader: nya klubbhuset, gamla klubbhuset, fyren, fyrhuset,

4 bastun, vagnboden, studion, rangeförrådet, pumphuset, maskinhallen, utedassen, toalett samt rangetaket. Följande har vi gjort/pågår Installerat bergvärme i nya klubbhuset Installerat luftvärmepump i verkstaden Installerat automatiska strömbrytare på många ställen Installerat snålspolande toaletter och duschar i klubbhuset Ansvarig Detta bör vi göra inom kort Plan för framtida användande av byggnader Styrelse Byta alla lampor till energilampor, satsa på LED Banchefen Vid nybyggen, se till att byggnaden är energisnålt byggt, endast miljömärkt färg, tapeter, golvmateriel etc. bör användas vid nybyggnation och renoveringar Klubbchefen Installera elmätare i varje hus Banchefen Detta bör göras på längre sikt Minska energianvändningen Bygga energisnålt, hållbara och återvinningsbara material Om möjligt ersätt impregnerat virke med gotländskt kärnvirke eller lärk Energi Vi för brukar idag kwh/år. Vad kan vi göra för att minska detta? Vilka är de stora energislukarna? 4 Följande har vi gjort Installerat bergvärme, värmepumpar Byggt om banan. Moderna greener behöver mindre vatten= lägre elförbrukning Utomhuslamporna är enerigsnåla Automatiska strömbrytare på många ställen Energibesiktning Bytt elleverantör Följande bör vi göra inom kort Byta alla lampor till energisnåla Banchef Undersöka förutsättningarna och priset för för Miljömärkt el Klubbchef Sammanställa golfklubbens elförbrukning och tillsätta Banchef åtgärdsprogram för att minska denna Detta bör vi göra på längre sikt Fastställa en energiplan som ständigt uppdateras med hänsyn tagen till ny teknik (skall gälla klubbens all verksamhet, även maskiner ) Styrelsen

5 Maskiner Vi har en mycket fin och driftssäker maskinpark. Risk för oljeläckage eller drivmedelsläckage är minimal. Vi har börjat titta mer och mer på eldrivna maskiner. Följande har vi gjort Olja förvaras i säkert utrymme utan risk för läckage Små maskiner körs mest på miljöbensin Spolplattan är godkänd för sluttvättning av bekämpningsmedelsfordon Oljeavskiljare finns i verkstad Följande bör vi göra inom kort Undersöka förutsättningarna för miljöbensin på alla små fordon Banchefen Minska körtiden på maskinerna Banchefen Minimera antalet körningar på banan (utan att försämra kvaliten på banskötseln)banchefen Använda eldrivna transportfordon i den mån det går Banchefen Ersätta vissa maskiner med får Banchefen Fortsätta att undersöka möjligheten att använda fler eldrivna maskiner. Banchefen Följande bör göras på längre sikt Eldrivna maskiner ersätter fossilt bränsledrivna maskiner 5 Vatten Allt vatten till bevattningen tas ur egna dammar. Slutet kretslopp Näringsprov tas i dammar All dränering rinner till dammarna Bevattningen har effektiviserats i och med greenombyggnaden Tvättning av maskiner sker till största del med bevattningsvatten Ca 1500 m3 vatten köps av kommunen varje år Mätare finns i pumphus där vi kan se att vi förbrukar mellan m3 vatten/år Följande kommer göras inom kort Fortsätta förbättra vattnet i dammarna genom syresättning Byta till snålspolande munstycken i duscharna Vattenspridare på fairway ska optimeras Investering i nya pumpbrunnar. Vi vill också i samarbete med länsstyrelsen försöka plantera in grodor, paddor och salamandrar i dammarna (kontakt även med Falsterbo Golfklubb) Följande kommer göras på längre sikt

6 Effektivisera bevattningssystemet Plana ut dammkanter för djurlivet där det behövs Om tillgång till egenproducerad el finns, förbättras möjligheten till att investera i avsaltningsanläggning för att generera förbättrad vattenkvalité. Växtnäring Målet är att använda så lite växtnäring som möjligt utan att skada kvalitén på gräset. Gödslar förhållandevis lite. 1kg N/100m2 per år på greenerna. Vi gödslade ca 2,5 gånger så mycket på gamla greenerna Har ett gräs som kräver liten mängd näring Lägger små givor oftare vilket minskar risk för läckage Lägger en del organsikt gödsel Gräsklipp komposteras och används som ny jord Minimera behovet av näring genom olika skötselåtgärder Minskar mängden konstgödning på fairway Följande kommer göras på längre sikt Minska gödningen än mer. Använda lokalproducerad gödning i största möjliga mån 6 Bekämpningsmedel Bekämpningsmedel används sällan. Endast vi akut behov mot ogräs eller svamp. Vi har godkänd och modern spruta Rengöring av spruta görs i fält Sprutning sker vid rätt väderföhållanden Bekämpningsmedel förvaras i oljeförråd= inget läckage. Brandsäkert. Vi har certifierad personal. Förebygga svampangrepp Öka kaninstammen på banan för att få bort mer ogräs Utvärdera försöket med lamm som betar ogräs Undersöka biologiska alternativ som alternativ till användning av bekämpningsmedel Stimulera mikrolivet

7 Detta kommer att göras på lång sikt Ytterligare minskning av användning av bekämpningsmedel Avfall Vi källsorterar idag nästan allting på banan. Följande kommer att göras inom kort Kompostering ska ses över Ordentlig instruktion till alla anställda och entreprenörer om sortering Sortera allt avfall iinom hela anläggningen Kulturhistoria Kronholmen ligger på mycket värdefull mark om man ser till kulturhistoria. Man har hittat många vikingatida fynd bland annat en kogg som ligger ute på banan, under mark. Nära samarbete med Länsstyrelsen vid grävning i mark och i åtgärder i strandskydd Sättas upp skyltar på banan som informerar gäster och medlemmar om vilka fornlämningar man passerar när man spelar 7 Följande bör göras på längre sikt Utöka samarbetet med länsstyrelsen för att kontinuerligt inhämta information och ta del av deras kunskaper Natur och landskapsvård Landskapet hålls öppet genom klippning och röjning i skogar Vissa skogar rörs ej, med hänsyn till djurlivet och inramningen av banan En inventering av floran är gjord Särskild hänsyn tas till vissa orkidéer vid skötsel av banan Lamm på bete på ett hål Om möjligt bör vissa delar/någon del skötas som ängsmar, d.v.s. med slåtter för att gynna floran Sandmiljöer är värdefulla för en del insekter, t.ex. steklar. Tänk över detta vid bunkrarna

8 Planteringar bör anpassa så att de gynnar djurlivet t.ex. fjärilsbuskar, kryddväxter. Tidigt blommande växter ger viktig nektar för tidiga insekter (lökväxter) som krokus t.ex.) Spara/plantera sälg de är tidigblommande och viktiga för vintersvultna Spara några skräpiga hörn för övervintrande djur. Brännässlor bör sparas någonstans, de är viktiga för många av de vackraste och mest populära dagfjärilarna. Följande bör göras på längre sikt Fler lamm Naturvårdsplan i samarbete med LST? Marknadsföra oss för fågelskådning? Ev vindskydd eller plattform för fågelskådning Information om fågellivet vid banan Naturinformationsskyltar längs banan så att spelare men också andra intresserade kan lära sig uppskatta de unika naturkvaliteterna på Kronholmen Transporter Samåkning banpersonal 8 Undersöka möjligheten att anlägga en busshållsplats precis vid stora vägen i samarbete med kommunen. Följande bör göras på längre sikt Byta våra bilar mot miljöbilar Laddningsstolpar för att kunna erbjuda laddning åt elbilar Miljörevision Golfklubbens miljöarbete/plan ska löpande revideras och följas upp, för Att på ett tidigt stadium och på ett effektivt sätt identifiera avvikelser från uppgjorda planer och tagna beslut, samt visa att myndigheternas krav uppfyllts. Pågående miljöarbete för att erhålla SGF:s miljödiplom Pågående miljöarbete för att bli GEO ceritfierad Verksamhetsplan för 2011 upprättas

9 Golfklubbens miljömål ska årligen revideras. Detta ska göras under lågsäsong Utbildning personal banchef/klubbchef/förman Gå ut i media Detta kommer göras på längre sikt Inför de återkommande revisionerna ska medlemmarna ges tillfälle att lämna förslag till förbättringar I klubbens verksamhets och skötselplan ska framgå på vilka sätt hänsyn tagits till gällande miljöplan vid planering av klubbens verksamhet och skötsel av banan. Kommunikation och IT Förankra miljöarbetet bland personal, medlemmar och gäster Användande av s.k. molntjänster Modern hårdvara Webbaserade programvaror Elektronisk fakturahantering Elektronisk kommunikation i så stor utsträckning som möjligt Anpassning till hyrd hårdvara i större utsträckning Miljöavsnitt på hemsidan Elektroniskt informationssystem i klubbhuset 9 Följande bör göras på längre sikt All personal får grundläggande miljöutbildning för att miljöarbetet skall bli en naturlig del av vardagen på arbetsplatsen. Kontor, reception och butik Kontorsmaskiner ska vara energisnåla och återvinningsbara. Förbrukningsmaterial ska källsorteras. Källsortering av papper Lågenergibelysning i kontorsdelarna Inköp av miljövänligt kontorsmaterial

10 Restaurangen Restaurangens verksamhet skall i viss mån baseras på ekologiska produkter och närproducerade varor. Man bör också ha ett kretsloppstänkande. Följande har vi gjort Påbörjat att byta ett antal kylar och frysar till energisnålare alternativ Bytt till snålare diskmaskin Fortsätta att byta ut kylar och frysar Se över övriga köksmaskiner samt köksfläkt Allt kaffe och te bör vara kravmärkt Erbjuda rätter baserade å lokala råvaror i möjligaste mån 10

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet

GOLFEN & MILJÖN. Svenska Golfförbundet GOLFEN & MILJÖN Svenska Golfförbundet Texten i denna broschyr är framtagen av Ellika Hermansson Török, Fyren Miljökommunikation i samarbete med SGF:s banenhet och är baserad på rapporten Golfsportens miljöpåverkan

Läs mer

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010

Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Miljöplan för Lidingö Golfklubb 2010 Innehåll 1. Kulturhistoria och landskapsvård 2. Kommunikation och utbildning 3. Avfall 4. Utsläpp till luft och vatten 5. Byggnader,

Läs mer

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb

Miljöplan för Örbyhus Golfklubb Miljöplan för Örbyhus Golfklubb 2014-08-11 1 Innehållsförteckning 1 Övergripande målsättning 2 Ansvar 3 Miljöpolicy 4 Historik 5 Delaktighet och samarbete 6 Fastigheter 6:1 Klubbhus, hotell och kontor

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne.

Hösten 2001 tilldelades Kvarnby GK Svenska Golfförbundets miljödiplom som första golfklubb i Skåne. Miljökommittén syftar till att stimulera intresset för områdets djur- och växtvärld att öka kunskapen om arter och hur dessa kan bevaras att markera vårt kulturarv att föreslå miljöförbättrande åtgärder

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre..

Inledning. 1. Vår verksamhet 1. Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2. Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4. Är vi bra idag? Blir vi bättre.. Innehåll Inledning. 1 Vår verksamhet 1 Så här arbetar vi med miljöfrågor.. 2 Miljöpolicy för Uddevalla kommun 4 Är vi bra idag? Blir vi bättre.. 5 Mål och resultat 2013.. 6 Framtiden... 22 Bilaga 1 Redovisning

Läs mer

Miljöredovisning. Got Event 2006

Miljöredovisning. Got Event 2006 Miljöredovisning Got Event 2006 Vi skall kontinuerligt minska negativ miljöpåverkan från alla delar av verksamheten och arbeta för att förebygga föroreningar. Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Avgränsningar...

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG

DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG DET GRÖNA KONTORET MEDVETET MILJÖVAL FÖR DITT FÖRETAG Det gröna kontoret Vi var först med att erbjuda våra kunder gröna hyresavtal. De har blivit en succé och efterfrågas i stor omfattning. Men vi nöjer

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Nej. 2. Hur lyder myndighetens miljöpolicy? Policy för hållbar

Läs mer

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg

MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg MILJÖPROGRAM 2014-2018 i Landstinget Kronoberg Inledning Landstingets miljöprogram är ambitiöst och visar vägen för ett offensivt miljöarbete. Det är en stor utmaning att uppnå nationella miljömål och

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Våga vara klimatsmart!

Våga vara klimatsmart! Våga vara klimatsmart! Tips för dig som vill inspireras eller coacha andra att tänka klimatsmart i stallet Illustration: Lena Furberg för Hästnäringens Nationella Stiftelse. Innehållsförteckning: Klimatsmart

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL

Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL Miljömärkning för logianläggningar Lokala kriterier, Åland HOTELL 2014 Välkommen! Green Key är en miljömärkning som kan tilldelas logianläggningar. Green Key startade i Danmark 1994 och är en del av Foundation

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige

Hållbarhetsredovisning 2013. - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige Hållbarhetsredovisning 2013 - Sparsamhet för kund, företag och natur - Sverige 2. Innehållsförteckning 3 Verksamhetspolicy Cleano Group 4 Ägares ord 5 Resurshushållning - ren vinst 6 Cleano Group 7 Vi

Läs mer

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018

Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 1 (15) Kommunpolitiskt program för Håbo kommun 2015-2018 Miljöpartiet de Grönas kommunpolitiska program är grunden för den politik vi ska föra i Håbo under mandatperioden 2015 2018. Vi vill bygga ett långsiktigt

Läs mer

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor

KlimatSmart Förening. Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor KlimatSmart Förening Ett material med fokus på miljö- och klimatfrågor lägg EnErgi på VErKSamHEtEn, inte på ElräKningEn! Stockholm, februari 2011 Materialet är till för att stödja idrottsföreningar i arbetet

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26

aktiva och engagerade Intrum Justitia om sitt nya huvudkontor SID 26 Ett miljöcertifierat hus är ett effektivt sätt att kommunicera sin miljöprofil, samtidigt som det är mer kostnadseffektivt. SID 03 MILJÖCERTIFIERINGEN FÖR KRÄVANDE KUNDER BREEAM gör oss mer aktiva och

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN

HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN HÅLLBARHETSBOKSLUT 2005 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2005 års Miljöpristagare Till en verksamhet inom kommunens förvaltningar och bolag som under det gångna året bedrivit ett förtjänstfullt och engagerat miljöarbete.

Läs mer