1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015"

Transkript

1 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad av: Ingela Pirttilä, Lennart Moberg och Malin Isaksson i samråd med företrädare för berörda medicinska specialistområden samt det Lokala cancerrådet. Handlingsplanen är därefter fastställd av t.f. landstingsdirektör Inger Bergström

2 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november Nuläge för införda vårdförlopp a) Beskriv läget för de fem SVF som infördes utgå från det som skett efter att 2015-års rapport lämnades in senast den 1 november Utifrån granskning av inregistrering av aktuella handlagda patienter i den nationella databasen jämte vår egen produktionsstatistik kan konstateras att handläggning av patienter jämlikt de fem första fastställda SVF:en startat upp i Landstinget Västernorrland, se avsnitt 1.3. Med hänsyn taget till faktiska antalet insjuknade patienter jämte koppling till aktuell demografi i Västernorrland kan konstateras att en relativt stor variation föreligger vad avser antalet handlagda patienter för respektive fastställt SVF. Som framgår av den under senhösten 2015 upprättade - respektive insända uppföljningsrapporten genomfördes företrädesvis under hösten 2015, systematiska informationsinsatser visavi primärvården respektive den - specialiserade vården. Aktuella informationsinsatser omfattade såväl offentligt- som privat drivna vårdverksamheter. Noteras att i föreliggande dokument används förkortningen NUS fortsättningsvis som avser Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. Följande diagnos-/svf-specifik redovisning kan avges: AML: Vi handlägger AML jämlikt fastställt SVF. Patologin sköts via NUS och som enligt vår mening sker klanderfritt med snabba svar. Konstateras av handläggning av AML även tidigare handlagts enligt de rutiner som SVF nu beskriver. Huvud- och halscancer: Remisserna skall komma till oss samma dag som de skrivs enligt SVF. I nuläget skickas remisserna med post vilket tar minst 1 dag, ofta flera. Remisserna borde bedömas dagligen vilket vi i nuläget dock inte alltid hinner med. Undanträngning kan eventuellt ske p.g.a. de förbokade tiderna. Vi har nu haft sådana schemalagda tider vid Öron- Näsa och Halsmottagningen sedan sommaren 2015, men tillsett att dessa inte blivit obokade, d v s outnyttjade. Det som ytterligare framkommit är att bedömningar av inkomna remisser dagligen inte alltid ske. Därför erfordras schemalagd tid för en läkare att för att denna remissbedömning skall kunna ske. Ekonomiska medel för kontaktsjuksköterska återfinns. Rekrytering pågår. Matstrupe och magsäckscancer: Vi handlägger patienter jämlikt fastställd SVF, vid samtliga tre sjukhus i länet. Två patienter har startat välgrundad misstanke om cancer vilka är remitterade till NUS.

3 Prostatacancer: Vi har startat upp handläggningen av patienter vad avser prostata enligt fastställt SVF i Sundsvall sedan december Motsvarande uppstart har skett i Sollefteå respektive Örnsköldsvik inklusive fortlöpande uppföljning. Rörande prostatacancer kan eventuellt behandling bli aktuell utomläns och detta sköts då genom ordinarie remissförfarande. Undanträngningseffekter kan bli aktuella rörande prostatacancer då främst på grund av att kötiden för benigna åkommor till mottagningen eventuellt kan komma att öka. Detta följs emellertid via bevakning av planeringslista till mottagningen. Någon ytterligare åtgärd utifrån detta är dock inte planerad i nuläget. Urinblåsa- och urinvägscancer: Vi har startat upp handläggning av patienter vad avser urinblåse- och urinvägscancer enligt fastställt SVF i Sundsvall sedan december Motsvarande uppstart har skett i Sollefteå respektive Örnsköldsvik inklusive fortlöpande uppföljning. Överföring av behandling kan vara aktuellt i enstaka fall rörande urinblåsecancer, vilket sker via veckovis MDK med NUS. Undanträngningseffekter kan eventuellt bli aktuella. Detta följs emellertid via bevakning av planeringslista till mottagningen. Någon ytterligare åtgärd utifrån detta är dock inte planerad i nuläget. b) Om uppföljning i de patientadministrativa systemen och rapportering till SKL:s nationella databas, koordinatorfunktion eller obokade tider inte är på plats för samtliga SVF, vilka åtgärder kommer landstinget att vidta för att färdigställa detta? Följande åtgärder är genomförda: Arbetet med automatiserad överföring av data till SKL:s nationella databas är påbörjad och beräknas vara i skarp drift från och med maj Särskild anteckning i vårt journalsystem är skapad för de KVÅ-koder som återfinns för just SVF. Den allmänna konsultationsremissen är numera försedd med ett sökord och en kryssruta för SVF. Motsvarande gäller för histopatologiremissen. I röntgenremissen kan prioritet SVF - väljas. Initialt gjordes bedömningen att befintligt antal inrättade kontaktsjuksköterskebefattningar förstärkt med den utökning som genomförts under hösten 2015 skulle vara tillfyllest. Efterhand har emellertid behovet av den specifika kompetens som koordinatorfunktionen kan tillföra bedömts så strategisk att tillskapande av koordinatorfunktion inom Bild- och Funktionsmedicin, Onkologi och Patologi kommer att ske. Därtill övervägs tillskapande av koordinatorfunktion inom ett antal medicinska specialiteter. Noteras bör att 5,5 årsarbetare kontaktsjukskötersketjänster inrättats under hösten Obokade tider inom Bild- och funktionsmedicin är säkerställt.

4 1.2 Erfarenheter av 2015 års arbete Har landstingets erfarenheter av implementeringen 2015 lett till förändringar i upplägget inför 2016 och i så fall på vilket sätt? Följande svar kan avges: Utifrån uppföljning av 2015 års implementeringsarbete som genomförts av det Lokala cancerrådet, vilket tillika utgör styrgrupp för SVF-införandet framkommer med stor tydlighet att 2016 års införande måste ske före sommaren Vid rådets första sammanträde, januari 2016, beslutades därför mot bakgrund av den på nationell nivå dels, gjorda överenskommelsen 2016 och dels, den fastställda handlingsplanen 2016 att införandet av de vid denna tidpunkt 12 fastställda SVF:en i huvudsak skall vara påbörjad Uppstart av SVF gällande Allvarliga diffusa symtom respektive CUP kommer att ske fr.o.m Vad avser uppstart av handläggning av patienter jämlikt det fastställda SVF Hudmelanom kommer detta att ske fr.o.m Ytterligare en viktig lärdom utgör kommunikationsprocessen med primärvården. Således har erbjudande om arbetsplatsvisa informationstillfällen vid länets samtliga hälso- och vårdcentraler gått ut. Då detta erbjudande mottagits mycket positivt pågår för närvarande en intensiv informations- och dialogprocess med fokus på primärvården. I nuläget har drygt 45 % av länets hälso- och vårdcentraler besökts. Vidare föreligger behov av riktad information och dialog med fokus på SVF vid länets tre Akutmottagningar, vilket förestår. Detta är särskilt angeläget vad avser patientinflödet kopplat till SVF hjärntumör och äggstockscancer. Därtill framstår behovet av fortlöpande och riktad information kring SVF- processarbetet visavi specialiserade vårdens läkare. Avslutningsvis har samråd skett med företrädare för bild- och funktionsmedicin, patologi samt primärvården. Dialog med länets brukar- och patientorganisationer har även inletts med mycket positiv respons som följd. Se för övrigt fastställd kommunikationsplan, bilaga 1. Det metodikval som gjordes inför upprättandet av Handlingsplan 2015 har vidareutvecklats på så sätt att samtliga genomförandebeskrivningar i föreliggande handlingsplan, se bilaga 4-16, har upprättats i samråd med företrädare för respektive medicinsk specialitet. Behovet av en systematiserad instruktion för kodning har medfört att utarbetande av en landstingsspecifik instruktion prioriterats som beräknas vara klar för bruk under senare delen av mars månad. Har landstinget erfarenheter som ni vill föra vidare gällande den nationella definitionen av välgrundad misstanke i något av SVF?

5 AML: Se avsnitt 1.1.a Huvud- och halscancer: Definitionen av symtom som föranleder Misstanke för SVF- Huvudhalscancer blev omarbetad i december 2015 och finns inlagd i SVF på RCCs hemsida. Nationellt återfinns olika åsikter om denna och inte en samstämmighet i alla punkter. Det vore därför av värde att kunna gå igenom listan med primärvården. I nuläget erhålls remisser enligt SVF som inte helt överensstämmer med fastställda kriterier. Notera att välgrundad misstanke enbart kan ställas av specialistläkare vid klinisk undersökning, till skillnad från andra SVF. Matstrupe och magsäckscancer: Se avsnitt 1.1.a Prostatacancer: Se avsnitt 1.1.a Cancer i urinblåsa- och urinvägar: Se avsnitt 1.1.a 1.3 Antal avslutade patienter Hur många patienter har genomgått och avslutat (påbörjat behandling eller avslutat av annan anledning) de SVF som implementerades 2015 fram till och med den 31 januari 2016? Redovisa antal uppdelat på kön. Patienter anses ha genomgått och avslutat ett SVF när de är registrerade för både välgrundad misstanke och avslut av SVF, t.ex. genom start av behandling. Utifrån en dels landstingsinternt genomförd analys och dels förankrande dialog med SKL, föreligger följande inrapporterade data. Antalet start av behandling under tidsperioden : Vårdförlopp i antal Män Kvinnor AML 2 1 Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna 5 3 Huvud- och halscancer patient skickad till NUS Matstrups- och magsäckscancer patienter skickade till NUS 1 patient skickad till NUS Prostatacancer 8 Summa patienter start behandling: 21 8

6 Förutom ovan redovisade antal påbörjade och avslutade patienter återfinns ytterligare ett antal patienter som ännu inte avslutats. 1.4 Överföring av information Hur har landstinget löst frågor gällande överföring av information om uppföljningsdata när flera landsting har ansvar för olika delar i ett enskilt SVF? a) Hur har landstinget arbetat med frågan hittills? Sedan tidigare har landstinget ett fungerande samarbete i de diagnoser där behandling startar i annat landsting/region. Detta vidimeras genom att betalningsförbindelse med kompletterande upplysningar i form av allmän remiss, brev eller liknande översänds. Ansvar för kodning etc. följer i övrigt upprättad redovisning jämlikt bilaga 3. b) Vilka vidare åtgärder tänker ni vidta för att informationsöverföringen ska fungera under 2016? Mottagande landsting/region behöver information för att rapportera patienten till den nationella väntetidsdatabasen om vart patienten startat sitt SVF primärvård eller specialistvård och också vilket SVF med tillhörande kod för start av SVF XXX10. Därför tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram en regiongemensam rutin för detta. Arbetsgruppen har färdigställt denna rutin, vilken därefter fastställts av RCC Norr, se bilaga 3. Hur har landstinget arbetat med frågan hittills? Som komplement till vad som tidigare redovisats i avsnitt 1.1a jämte verifierats i avsnitt 1.3 kan följande SVF diagnosspecifika rapporter avges: AML: Sedan senhösten 2015 handläggs AML jämlikt fastställt SVF vid medicinsektionerna på tre sjukhusen. AML ger inga undanträngningseffekter. Detta är i huvudsak kopplat till den begränsade volymen denna diagnos utgör samt att handläggning av aktuella patienter redan tidigare handlagts enligt de rutiner som SVF beskriver. Det viktiga är dock att primärvården tänker tanken snabbare. I nuvarande form ska SVF AML handläggas helt inom vårt landsting. Tillkommer uppföljning (vid Allogen transplantation) erfordras tillskapande av rutiner härför. Tät kommunikation sker redan idag mellan NUS och oss i Landstinget Västernorrland beträffande dessa patienter. Patologin sköts via NUS med snabba svar. Huvud-hals cancer: Vi har sedan flera år en väl utarbetad rutin hur patienter utreds och behandlas på ett gemensamt sätt inom norra regionen. Beroende på cancermisstanke sker detta enligt Snabbflöde eller Förenklat flöde. Dessa flöden har kunnat integreras i SVF. Uppföljningen efter behandlingen vid NUS sker också enligt gemensam rutin i hela norra regionen, där första kontrollen efter 3 månader sker i Umeå och sedan flyttas kontrollerna till hemorten. Matstrupe och magsäckscancer: Arbetet har startat upp.

7 Prostatacancer och Urinblåse- och urinvägscancer: Vi är igång med SVF gällande prostata respektive urinblåse- och urinvägscancer i Sundsvall sedan december Motsvarande uppstart har skett i Sollefteå respektive Örnsköldsvik inklusive fortlöpande uppföljning. Överföring av behandling kan vara aktuellt i enstaka fall rörande urinblåsecancer och sköts via veckovis återkommande MDK med NUS. Rörande prostatacancer kan eventuellt behandling bli aktuell utomläns och detta sköts då med ordinarie remissförfarande. Undanträngningseffekter kan bli aktuella rörande prostatacancer då främst i form av att kötiden för benigna åkommor till mottagningsfunktionen kan eventuellt komma att öka. Detta följs emellertid via bevakning av planeringslista förköerna till aktuell mottagning. Någon åtgärd av detta är dock inte planerad i nuläget. a) Vilka vidare åtgärder tänker ni vidta för att informationsöverföringen ska fungera under 2016? Av beslut i Landstinget Västernorrlands cancerråd i januari 2016 framgår att handläggning av patienter jämlikt de i december fastställda SVF:en i huvudsak ska vara uppstartade senast Uppstart av handläggning av patienter vad avser SVF Allvarliga diffusa symtom respektive CUP kommer att ske fr.o.m SVF Hudmelanom som fastställdes den kommer att ske fr.o.m För att realisera dessa för oss djärva tidsatta mål/tidsmässiga inriktning föreligger behov av strukturerad dialog/information/utbildning. Mot denna bakgrund har en kommunikationsplan utarbetats, se bilaga 1. Jämte denna har en specifik hemsida på intranätet utarbetats, se bilaga 2. Strategiska verktyg inför/under implementeringsprocessen utgörs av exempelvis: - Fortlöpande informations-/dialogträffar med/vid länets hälso-/vårdcentraler. - Fortlöpande informations-/dialogträffar vid länets tre sjukhus. I detta sammanhang särskilt viktigt att nå ledning och medarbetare vid länets akutmottagningar. - Systematiserad information utbildning av medicinska sekreterare med fokus på KVÅ-kodning. - Nätverksträffar för/med länets kontaktsjuksköterskor/koordinatorer. 2. Plan för införande av de 13 nya vårdförloppen under Tidplan för införande Hur ser tidplanen för året ut? Ange följande: a) När planerar landstinget att koordinatorfunktion för de nya SVF ska vara i drift? Successivt under I Landstinget Västernorrland har hittills prioritet lagts vid tillskapandet av kontaktsjuksköterskor som kopplats till aktuella SVF. b) När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? Succesivt

8 fr.o.m c) När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? Fr.o.m förutom Allvarliga diffusa symtom, CUP samt malignt melanom. Några SVF kommer sannolikt att starta tidigare. Vad gäller SVF levercancer kommer diskussion vad gäller förloppet att ske inom RCC Norr under vecka 11, Handläggning av patienter utifrån SVF galla/lever/pancreas utgör en del av ett regionalt gemensamt handläggningsförfarande där välgrundad misstankefastställs i vårt landsting emedan behandling sker vid NUS och utgör spindel i nätet. Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Bröstcancer Cancer i bukspottkörteln och periampullärt Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång Cancer utan känd primärtumör, CUP Lungcancer När planerar landstinget att koordinatorfunktionen för nya SVF ska vara i drift? När planerar landstinget att obokade tider för de nya SVF ska vara i drift? När planerar landstinget att börja inkludera patienter i respektive SVF? Maj/Juni 2016 Maj 2016 Maj 2016 Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. April 2016 April 2016 Sköts av kontaktsjuksköterska, April 2016 April 2016 eta- blerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Sköts av kontaktsjuksköterska, April 2016 April 2016 eta- blerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Maj/Juni 2016 Maj 2016 Maj 2016 Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. April 2016 April 2016 Maligna lymfom Sköts av kontakt- April 2016 April 2016

9 Malignt melanom Myelom Primär levercancer Primära maligna hjärntumörer Tjock- och ändtarmscancer Äggstockscancer sjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Övervägande om inrättande av befattning som koordinator pågår. Sköts av kontaktsjuksköterska, etablerad sedan tidigare. Kompletteras med ytterligare kontaktsjuksköterska. September 2016 September 2016 April 2016 April 2016 April 2016 April 2016 Ej applicerbart April 2016 April 2016 April 2016 April 2016 April Stöd till utvecklingsarbete Hur avser landstinget att stödja verksamheternas utvecklingsarbete med a) införandet av välgrundad misstanke i primärvården? Som framgår av tidigare redovisning har en kommunikationsplan respektive en hemsida på intranätet utarbetats/publicerats, se bilaga 1 och 2.

10 Därtill kan följande kompletterande information om genomförda respektive förstående åtgärder redovisas: - Information om SVF och begreppet Välgrundad misstanke sprids via riktade hälso- /vårdcentralsbesök, informationsfilm, informationsmaterial och större fortbildningstillfällen, t ex Norrländska läkemedelsdagarna i Umeå som genomfördes I remisser till den specialiserade vården återfinns idag specifika rutor för SVF för att underlätta prioriteringar. Bara att se dessa rutor ökar, enligt vår mening, nyfikenheten kring vad detta innebär! - Hemsida med länkar till primärvårdsversionerna av SVF. - I Landstinget Västernorrland återfinns en etablerad informationskanal, för att säkerställa vem som gör vad. Arbete pågår med att utarbeta förslag till nya behandlingslinjer där länkar vidare till respektive SVF kan återfinnas. Dessa kommer utgå från symtom och bedöms utgöra 3-4 stycken och inte en per SVF. - Tanken är att primärvården påbörjar handläggningen av patienter utifrån respektive SVF så fort som möjligt och att ingen prioritering skall ske mellan dem. - Som exempel kan omnämnas att redan nu har en remiss vad avser patient handlagts jämlikt SVF Lymfom inkommit till den specialiserade vården. b) införandet av välgrundad misstanke i den specialiserade vården? Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer se bilaga 4 Bröstcancer se bilaga 5 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt se bilaga 6 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång se bilaga 7 Cancer utan känd primärtumör, CUP se bilaga 8 Lungcancer se bilaga 9 Maligna lymfom se bilaga 10 Malignt melanom se bilaga 11 a och b Myelom se bilaga 12 Primär levercancer se bilaga 13 Primära maligna hjärntumörer se bilaga 14 Tjock- och ändtarmscancer se bilaga 15 Äggstockscancer se bilaga 16 c) införande av koordinatorfunktion? Som framgår av avsnittet 1.1 b respektive 2.1a samt tabell under avsnitt 2.1 kommer inrättandet av befattningar som koordinatorer att övervägas under Anledningen till denna i sig mycket medvetna strategi baseras på ambitionen i Landstinget Västernorrland att först säkra funktionen som kontaktsjuksköterska samt därtill, i

11 vissa fall, se en kombination av uppdragen som kontaktsjuksköterska och koordinator. Dock avses anställningar som koordinatorer att ske under 2016 vad avse följande verksamhetsområden: - Bild och Funktionsmedicin - Onkologi - Patologi - Vidare inom ett antal medicinska specialiteter, se tabell under avsnitt 2.1 d) obokade tider? Obokade tider är säkrade utifrån avstämningsmöten med Bild- och Funktionsmedicin. Viss kompetensförstärkning inom Bild- och Funktionsmedicin har även skett under Utmaningar och konsekvenser Vilka utmaningar ser landstingen med införandet av de nya SVF och hur avser man att lösa dessa? Bedömer landstinget att eventuella undanträngningseffekter kan komma att uppstå under 2016 som en följd av införandet av SVF? Beskriv i så fall vilka och hur de kommer att följas och åtgärdas. Fortlöpande under verksamhetsåret sker väntetidsuppföljning som ger indikationer om de i aktuella SVF:en stipulerade förkortade väntetiderna medför längre tid för andra patientgrupper. Dock gör aktuella kliniker bedömningen att undanträngningseffekter inte uppkommer i nuläget. Genom den fr.o.m. september 2015 successivt införda länsverksamhetsorganisationen möjliggörs därtill att flera diagnosgrupper handläggs/vårdas inom samma verksamhet (oavsett sjukhusort), vilket möjliggör en i allt väsentligt snabbare identifiering respektive åtgärdande för att hantera eventuella undanträngningseffekter. Vad avser införandet av obokade tider inom Bild- och Funktionsmedicin som redan skett och kommer att ske för att säkra måluppfyllelsen vad avser fastlagda tider föreligger viss risk att aktuella tider emellanåt inte disponeras fullt ut. Eventuellt outnyttjade obokade tider kommer att nyttjas av patienter i slutenvård. Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer se bilaga 4 Bröstcancer se bilaga 5 Cancer i bukspottkörteln och periampullärt se bilaga 6 Cancer i gallblåsa och perihilär gallgång se bilaga 7 Cancer utan känd primärtumör, CUP se bilaga 8 Lungcancer se bilaga 9 Maligna lymfom se bilaga 10 Malignt melanom se bilaga 11 a och b Myelom se bilaga 12 Primär levercancer se bilaga 13

12 Primära maligna hjärntumörer se bilaga 14 Tjock- och ändtarmscancer se bilaga 15 Äggstockscancer se bilaga Information och förankring 3.1 Patienter Hur har landstinget involverat patientföreträdare i arbetet med handlingsplanen? Hur avser landstinget involvera patientrepresentanter i arbetet med SVF? Förutom den fortlöpande dialog som sker i det regionala patientrådet, se patientrådets årsrapport, narstaende/norr/patientradet/minnesanteckningar-fran-patientradets-mote pdf, har dels dialog/information om införandet av SVF skett i landstingets brukar- respektive pensionärsråd, dels har brev med erbjudande om medverkan vad avser SVF-införandet gått ut till länets samtliga brukar-/patientorganisationer. Därtill har företrädare för ett antal diagnosrelaterat sett, större brukarorganisationer, inbjudits till dialog rörande genomförandet av SVF i vårt landsting. Övervägande kommer därtill att ske under 2016 vad avser bildandet av ett specifikt patientråd kopplat till cancersjukvården alternativt övervägande om patientmedverkan i det lokala cancerrådet. 3.2 Privata vårdgivare Hur avser landstinget involvera representanter från de privata vårdgivarna i arbetet med SVF? Var god se avsnitten 1.2, 1.4 a samt 2.2 a. 3.3 Primärvård Hur säkerställer landstinget att primärvårdens medarbetare har kännedom om SVF? Var god se avsnitten 1.2, 1.4 a samt 2.2 a. 4. Uppföljning Hur avser landstinget att följa upp och använda resultaten av de nuvarande nationella mätpunkterna i det fortsatta arbetet med de införda SVF? Inom ramen för vårt systematiska förbättringsarbete som sker på samtliga nivåer i vårt landsting kommer aktuell utdata att tillvaratas och processas.

13 Inte minst kommer detta tillvaratagande att få ha än större betydelse då vi har goda skäl att anta att det systematiserade arbetssätt som SVF inom cancervården nu påbjuder även kommer att implementeras från den nationella nivån inom andra medicinska specialiteter. Tänkbara arenor inom den egna linjeorganisationen för tillvaratagandet av aktuellt utdata kan exempelvis utgöras av: - Arbetsplatsträffar - Ledningsgrupper inom primärvård och specialiserad vård - Regionvisa möten av yrkesvis karaktär Övergripande processanalyser kan därtill komma att genomföras genom tillvaratagande av processledarnas diagnos-/svf-specifika processarbete. 5. Arbete med PREM-enkäten För att få ta del av medlen ska den PREM-enkät som har tagits fram av SKL och RCC och som bygger på arbetet med nationell patientenkät (NPE) användas under Kravet gäller för de fem SVF som har implementerats 2015 men önskvärt är att även de som införs 2016 utvärderas med enkäten. Resultaten ska kunna användas såväl nationellt som regionalt och lokalt. Enkäten planeras vara klar för utskick den 1 mars Då kommer också rekommendationer om täthet av utskick, antal patienter/svf (alla respektive andel av SVF- utredda) mm. 5.1 Användande av PREM-enkät Hur avser landstinget arbeta med den PREM-enkät som tagits fram och ska införas under 2016? Landstinget Västernorrland kommer att följa de nationellt fastlagda riktlinjerna, se för övrigt avsnittet 5.2 enligt nedan. 5.2 Användning av resultat Hur kommer resultaten från PREM-enkäten att användas? I nuläget är det svårt att sia om tillvaratagandet av PREM-enkätens utdata då antalet vårdgivare vårdnivåer kan bli stort. T o m vårdgivare i olika landsting/regioner kan komma att stå i fokus för en och samma patients sakliga bedömning utifrån enkätens frågeställningar. Oaktat detta kommer enkätens utfall att utgöra en värdefull källa att ösa ur som ett angeläget underlag i vårt, Landstinget Västernorrlands, systematiska förbättringsarbete. Se för övrigt avsnitt 4.

14 6. Övrigt av särskild betydelse Förutom enligt ovan upprättad redovisning kan följande landstings- respektive regionspecifik regionrelaterad information/redovisning avges: - Landstinget Västernorrland Som ett strategiskt nav för SVF-arbetet i Landstinget Västernorrland utgörs, det från och med hösten 2015, inrättade Lokala Cancerrådet som tillika utgör styrgrupp för SVF-införandet i vårt landsting. Därtill fungerande hängrännemöten en tillfällig uppgiftsspecifik mötesplats/arena - som nyttjas för att lösa nyuppkomna verksamhetsfrågor som berör mer än ett länsverksamhetsområde. Vidare utgörs fortlöpande dialog-/informations-/utbildningsinsatser med den politiska ledningen inklusive landstingets revisorer strategiska investeringar inför framtiden. Avslutningsvis utgör den från och med länskliniksorganisationen en klar tillgång för SVF-införandet. - Norra Regionen Gemensamt i norra regionen utgör samverkan inom RCC Norr och dess olika funktionsgrupper inklusive de regionala processledarna en klar tillgång för SVF-införandeprocessen. Vidare kan uppstarten av ett regionalt utbildningsprogram för kontaktsjuksköterskor respektive motsvarande program med fokus på cancerrehabilitering omnämnas som strategiska tillgångar för vår genomförandeprocess.

15 Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Anneli Jernberg (15) Kommunikationsavdelningen Bilaga 1 KOMMUNIKATIONSPLAN 2016 Varje dag räknas en satsning för kortare väntetider i cancervården Bakgrund Regeringen har beslutat om en särskild satsning under för att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. En överenskommelse för 2015 träffades med Sveriges Kommuner och Landsting om det första steget i satsningen. Därtill har en ny överenskommelse träffats för Satsningen finansieras med 500 miljoner kronor per år under fyra år. Målet med satsningen är att förbättra tillgängligheten inom cancervården genom att: Korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter. Fortsätta arbetet med nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum och knyta linjeorganisationen och RCC närmare varandra års pengar (406 miljoner) fördelas i form av stimulansmedel till landsting och regioner för att de under året ska genomföra olika insatser som syftar till att korta väntetiderna i cancervården och göra den mera jämlik. Det görs bland annat genom att införa ytterligare 12 standardiserade vårdförlopp inom cancervården införa av ett nationellt enhetligt system med standardiserade vårdförlopp inom cancervården. För att få ta del av stimulansmedlen krävs att landstingen/regionerna uppfyller vissa uppställda kriterier. För LVN:s del handlar det om stimulansmedel i storleksordningen xx miljoner kronor för Socialstyrelsen kommer under perioden att följa och utvärdera landstingens och regionernas arbete med att införa och implementera standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervården. Uppföljningen avser perioden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. Syftet med kommunikationsplanen Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

16 Datum Dnr Sida (15) Införandet av standardiserade vårdförlopp kräver förändringar i stora delar inom vården, både då det gäller arbetssätt och vårdens organisation. Samtliga verksamheter som behandlar cancer men också verksamheter som hanterar remisser eller kan komma i kontakt med patienter under utredningsförloppet ska omfattas av kommunikationen runt standardiserade vårdförlopp. Också patienter och deras närstående samt brukarorganisationer ska involveras och informeras. Eftersom många individer och verksamheter berörs av de standardiserade vårdförloppen, är det mycket viktigt att utforma en strategi för kommunikationen under arbetets gång. Syftet med denna kommunikationsplan är att beskriva målgrupper, kommunikationsmål, budskap, kanaler, kommunikationsaktiviteter med mera för att göra kommunikationen så smidig och effektiv som möjligt. Norrlandstingen och Region Jämtland Härjedalen benämns kollektivt landstingen i denna plan, även om Jämtland Härjedalen organisatoriskt är en region. Vad är ett standardiserat vårdförlopp? Ett standardiserat vårdförlopp är ett förutbestämt och innehållsmässigt definierat utredningsförlopp för en viss cancerdiagnos, med för varje del definierad värdeskapande ledtid. Det standardiserade vårdförloppet kan starta då en läkare har en välgrundad misstanke om cancer. Ett standardiserat vårdförlopp för en viss cancerdiagnos omfattar: vad som ligger till grund för en välgrundad misstanke om cancer, vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling, vilka maximala ledtider som gäller, dels för hela utredningsförloppet, dels för de olika utredningsåtgärder som ingår i förloppet. Beskrivningarna av de standardiserade vårdförloppen har tagits fram på nationell nivå, utan hänsyn till de begränsningar eller resurser som kan finnas i dagens organisation. Ledtiderna i förloppen är framtagna med ett patientperspektiv och beskriver hur ideala utredningsförlopp ser ut. De bygger på ett multidisciplinärt arbetssätt och förutsätter väl fungerande kommunikation mellan olika professioner och vårdgivare och med patienter och närstående. Standardiserade vårdförlopp för fem pilotdiagnoser togs fram under 2014 och vårdförlopp för minst ytterligare tio cancerdiagnoser har utarbetats under 2015 inför Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

17 Datum Dnr Sida (15) Den ledtid som inledningsvis ska följas upp är tiden från då välgrundad misstanke om cancer uppstår till dess att den första behandlingen startar (se bild nedan). Målet är att den som har en misstänkt cancer ska utredas och få behandling betydligt snabbare än idag. Andra centrala begrepp Vad är välgrundad misstanke om cancer? Den välgrundade misstanken varierar mellan olika cancerformer. Kriterierna finns beskriva i varje vårdförlopp och inkluderar både kliniska fynd och resultat från olika undersökningar, till exempel röntgen och laboratorieprover. Välgrundad misstanke om cancer kan både uppstå i primärvården och i sjukhusvården. Vad innebär start av behandling? Start av behandling i vårdförloppet är när patienten startar sin första cancerbehandling. Denna behandling kan vara operation, strålbehandling, medicinsk behandling eller ett beslut om så kallad aktiv expektans (regelbunden uppföljning av patienten utan att sätta in tumörbehandling). För patienter som inte har cancer slutar vårdförloppet då utredningar visar att cancer kan uteslutas. Vad menas med reserverade tider? I standardiserade vårdförlopp ingår att man reserverar tider för undersökningar för personer med välgrundad misstanke om cancer, till exempel röntgen eller endoskopi. Hur många platser som ska reserveras bestäms för respektive cancerform. När en välgrundad misstanke om cancer uppstår bokar en koordinatorfunktion, eller motsvarande, in samtliga undersökningar som ingår i olika förutbestämda block, från tiderna som redan är reserverade. En del av dem som undersöks kommer visa sig ha cancer, en del kommer att vara friska och en del kommer att ha andra sjukdomar. Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

18 Datum Dnr Sida (15) Vad är en koordinatorfunktion? Koordinatorfunktionen bokar in undersökningarna som ska göras i de olika undersökningsblocken (se text ovan). Det behöver inte vara en specifik profession, utan kan till exempel vara en undersköterska, vårdadministratör eller en sekreterare. Hur detta görs bestäms lokalt. I Landstinget Västernorrland kan funktionen utgöras av en kontaktsjuksköterska. Vad är en vårdprocess? En vårdprocess/patientprocess är en beskrivning av en viss patientgrupps väg genom vården från det att en person söker hjälp, till att personen utreds, behandlas och rehabiliteras eller får palliativ vård. Regionalt cancercentrum Norr arbetar med att tillsammans med landstingen i norra regionen utveckla vårdprocesserna inom cancervården. Detta utvecklingsarbete drivs av regionala och lokala processledare. Det är viktigt att införandet av de standardiserade vårdförloppen knyter an till det arbete som pågår. Vad är en PREM-enkät? PREM-enkäten (Patient Report Experience Measures) mäter patientens upplevelser för att utveckla och förbättra cancervården ur ett patientperspektiv. Den bygger på arbetet med nationell patientenkät och kommer att börja användas under Frågor & svar Mer information om satsningen, informationsmaterial, frågor och svar samt möjlighet att ställa egna frågor finns på den nationella informationssidan: Gemensamma utmaningar Landstinget Västernorrlands arbetsgrupp för SVF har identifierat utmaningar som är gemensamma för de flesta av de fem utvalda diagnoserna och som kräver en särskild kommunikationsinsats. Utbildning och information utbildning och information är nyckeln till implementeringen. (I första hand är det alla som möter eller arbetar kring patienten vid vårdkontakt. Efter införandet ska informationen även spridas till patienter och finnas tillgänglig på mottagningar och i väntrum.) Rådgivningsstöd ett kommunikativt rådgivningsstöd utformad för respektive verksamhet Brukarmedverkan patientdelaktigheten behöver säkras Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

19 Datum Dnr Sida (15) Absolut följsamhet till SVF överenskommelserna ska säkras, alla ska göra lika. Diagnosspecifika utmaningar Eftersom varje diagnos har ett eget förlopp som ser olika ut, finns det även diagnosspecifika utmaningar. Det är dock inget som påverkar kommunikationen i någon högre utsträckning. Övergripande kommunikationsmål Kommunikationsinsatserna ska bidra till att: politisk ledning, tjänstemannaledning inom specialistvård, primärvård, tandvård, verksamhetsansvariga hos privata vårdgivare samt all berörd personal, förstår vad standardiserade vårdförlopp innebär, kan sprida kunskap vidare och arbeta för att införa dem inom cancervården, motivera medarbetarna i förändringsarbetet och skapa den dialog som krävs för införandet, skapa nya rutiner och arbetssätt i berörda verksamheter samt sprida goda exempel. Mål i olika faser I förankringsfasen är målet att förankra införandet av SVF i olika förvaltning- och ledningsgrupper samt i linjen och bland medarbetarna. Chefer i linjen måste få verktyg med vilka de kan skapa förståelse för varför förändringen behövs och skapa delaktighet bland medarbetarna. Här kan positiva exempel inspirera. I startfasen är målet att skapa en realistisk bild av förändringen och att var och en vet vad som förväntas. För att uppnå detta är det viktigt att chefer i linjen får verktyg för att bryta ner övergripande budskap och mål till en avdelnings- enhets- och medarbetarnivå. Vi bör även sätta upp tidiga delmål, så att vi tidigt kan visa på positiva exempel. Under genomförandefasen är målet att skapa förändring, att upprätthålla engagemanget hos medarbetarna och att behålla en tydlig rollfördelning. Spridning av positiva exempel och tidiga delmål som har uppnåtts är viktigt, exempelvis via lärandeseminarier. Det är även centralt att återkoppling från verksamheterna uppåt i organisationen fungerar. Mätbara mål Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

20 Datum Dnr Sida (15) Målen för satsningen på SVF anges i respektive vårdförlopp. Till exempel ska patienter med akut myeloisk leukemi behandlas inom sex dagar, från det att en välgrundad misstanke om cancer uppkommer. Några målnivåer har inte satts nationellt, men kan komma längre fram. Det är viktigt att varje verksamhet sätter upp egna delmål för hur de kan bidra till de nya måltiderna i varje vårdförlopp. Även målen för kommunikation bör brytas ner lokalt. att alla medarbetare som berörs inom respektive förvaltning har fått information på ett APT senast september 2015, att alla chefer i linjen får ett baspaket med information, att alla lokala lärandeseminarier är fullbokade, att alla förvaltningar ska ha informationssidor eller länkar vidare till cancercentrum.se senast september 2015, Att det finns minst tio positiva exempel på genomförandet av SVF, senast i december Budskapsplattform: Varje dag räknas De standardiserade vårdförloppen kommer att göra vägen genom vården snabbare och tydligare för patienten men den kommer också att medföra att många medarbetare i vården måste lära sig att tänka och arbeta på ett annat sätt. Att ändra människors attityder, kunskaper och beteenden är svårt. Det kräver personliga möten, dialog, enskildas kreativitet, initiativ och uthållighet samt tid och utrymme för frågor, eftertanke och kritik. Det måste vara tydligt varför och för vems skull förändringen ska genomföras. Satsningens budskap kan sammanfattas med följande text: Omkring personer i Sverige kommer att få cancer nästa år. Runt omkring sig har de många nära och kära som också kommer att bli berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer men kanske ovisshet om när man ska få behandling är för många en näst intill outhärdlig dag av oro, dödsångest och kanske smärta. Därför startar nu en omfattande och nödvändig utveckling av hälso- och sjukvården i vårt land. Nu börjar vi införa standardiserade vårdförlopp i den svenska cancervården. Målet är att Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

21 Datum Dnr Sida (15) inte en enda cancerpatient ska behöva vänta en dag, en timme, längre än nödvändigt. På utredningsinsatser, på diagnosbesked, på behandling. Tiden från misstanke, remiss och diagnos till start av behandling ska bli så kort den överhuvudtaget kan bli. Men det får inte bli snabbhet som går ut över kvaliteten. I vissa fall krävs det mer tid för att ge en säker diagnos och den bästa behandlingen. Det är tid och kvalitet som gäller. Och att den som är sjuk är involverad och införstådd med vad som väntar härnäst och när det ska ske. Det är omotiverad och oviss väntan som måste bort. Cancervården i Sverige ska bli mer jämlik och likvärdig över hela landet. Du eller jag eller någon i vår nära omgivning kan komma att vara en av de Ingen av oss vill vänta längre än vi måste. Varje dag räknas! Huvudbudskap: Satsningen på standardiserade vårdförlopp ska: korta väntetiderna inom cancervården all väntetid ska vara medicinskt motiverad, skapa en mer jämlik cancervård med ökad kvalitet, göra cancerpatienterna och närstående mer nöjda med vården och bemötandet. Det ska göras genom att: ledtiderna i cancervårdsprocesserna optimeras, förbättra kommunikationen med patienten och ge tydlig information om det standardiserade vårdförloppet. kontinuerligt följa upp och kommunicera i vilken mån standardiserade vårdförlopp tillämpas och ledtiderna hålls, mäta patienternas grad av nöjdhet med cancervården. Viktigt att tänka på! Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

22 Datum Dnr Sida (15) Utforma budskapen så att de har en positiv klang. Fokusera på att det är en satsning, inte en effektivisering/besparing. Beskriv bakgrunden, så att det blir tydligt varför satsningen görs. Lyft fram positiva exempel som visar att förändringen är möjlig. Anpassa budskapen så att medarbetare på olika nivåer och i olika funktioner i vården förstår hur de påverkas och vad som förväntas av dem. Varför standardiserade vårdförlopp? Svensk cancervård är bra och den nationella cancerstrategin har bidragit till att göra den ännu bättre. Men fortfarande finns regionala skillnader och många patienter får vänta orimligt länge på att få utredning och behandling. Det är stora skillnader mellan olika diagnoser och beroende på var i landet man bor. Den nationella satsningen och stimulansmedlen från regeringen ska öka takten på förbättringsarbetet. Med standardiserade vårdförlopp ska nya arbetssätt och rutiner utvecklas, som gör vägen genom vården snabbare, tydligare och tryggare för patienten. All omotiverad och oviss väntan i cancervården måste bort. Ingen ska behöva vänta en dag längre än nödvändigt. Varje dag räknas! Målgrupper och mål per målgrupp Målgrupper Politiker/landstingsledning Ska vara informerade om arbetet med vårdförlopp och fatta beslut om införande. Landstingsstyrelsen Nämnd med ansvar för cancervården Vårdvalsutskottet Tjänstemannaledning Postadress Besöksadress Telefon E-post Primärvården Ska ha generell kunskap om vårdförloppen och implementera och agera efter dessa enligt beslut. Cheferna ska även sprida kunskapen vidare. Primärvårdsledning i landstinget Verksamhetschefer i landstingets primärvård Verksamhetschefer hos privata vårdgivare ,

23 Datum Dnr Sida (15) Medarbetare, t ex läkare, sjuksköterska och medicinska sekreterare 1177 sjukvårdsrådgivningen Specialistvården Ska ha generell kunskap om vårdförloppen och implementera och agera efter dessa enligt beslut. Cheferna ska även sprida kunskapen vidare. Länsverksamhetschefer specialistvård berörda av aktuella diagnoser: onkologi, urologi, patologi, radiologi, ÖNH, hematologi, övre gastrokirurgi, operation, akutmottagning Läkare inom respektive enhet enligt ovan Kontaktsjuksköterskor Medarbetare, t ex omvårdnadspersonal och medicinska sekreterare Sekundära (ska vara informerade): Verksamhetschefer inom rehabilitering och palliativ vård och inom andra områden som berörs av kommande SVF. SSIH Patienter Ska ha generell kunskap om vårdförloppen och bidra till att sprida kunskapen vidare. Patientrådet Brukar-/ Patientorganisationer inom cancer Tandvården (inte hög prioritet 2016) Ska ha generell kunskap om de vårdförlopp man berörs av och implementera och agera efter dessa enligt beslut. Cheferna ska även sprida kunskapen vidare. Tandvårdsledning i landstinget Verksamhetschefer inom folktandvården Verksamhetschefer hos privata vårdgivare Medarbetare, t ex tandläkare, tandhygienist, tandsköterska och sekreterare Övrigt Ska ha generell kunskap om vårdförloppen och beslut om dessa samt bidra till att sprida kunskapen. Övrig sjukvård som inte direkt berörs av vårdförloppen Chefläkare Fackliga organisationer Privatläkarförening? Förening för privattandläkare? Invånare Ska kunna hitta information om vårdförloppen om de är intresserade. Sprida kunskap om alarmsymtom, ex. synligt blod i urin? Invånare i Västernorrland Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

24 Datum Dnr Sida (15) Kanaler Möten Specialistvårdens ledningsgrupp Primärvårdens ledningsgrupp LOV-/Dialogmöten med primärvården APT-möten med medarbetare Informationsmöten Enhetschefsträffar Temadagar (Länsverksamheter) Digitala kanaler Intranätet Chefskanalen Externwebben lvn.se E-post Nationell informationssida Specialistvårdens nyhetsbrev Regional samlingssida RCC Norrs nyhetsbrev 1177-Vårdguiden LVNs facebook-sida RCC app för smarta telefoner Tryckt material Hushållstidningen Liv & Hälsa Speciellt anpassade produktioner för information och implementering, se nedan. Talespersoner för väntetidssatsningen Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

25 Datum Dnr Sida (15) Rollfördelning Regionalt cancercentrum Norr RCC Norr har regionansvar för information till tjänstemannaledning och politisk ledning i landstingen. RCC Norr involverar patientråd och patientrepresentanter. RCC Norr samordnar kommunikationen inom norra regionen och är sammankallande i norra regionens kommunikatörsnätverk. Kommunikationskonceptet Varje dag räknas att tagits fram av Cancercentrum i samverkan tillsammans med en extern kommunikationsbyrå. Konceptet har delgetts till landstingens kommunikationsstaber via och är fritt att användas i kommunikationen runt väntetidssatsningen. All övergripande information finns samlad på cancercentrum.se. RCC Norr har utformat ett gemensamt ramverk för denna kommunikationsplan. Landstingen i norra regionen Landstingen ansvarar, med stöd från RCC Norr, för kommunikationsplanering och för att informationen når målgrupperna. Varje landsting ska ha tillgång till samma information, t ex bildspel, folder, informationstext, pressmeddelande, FAQ. Varje landsting ska genom informationsinsatser, kommunikation och dialog i linjeorganisationen säkerställa att berörda verksamheter har god kännedom om satsningen och om vad som krävs för att ta del av stimulansmedlen. Lokalt cancerråd För att möta upp behovet av en samverkande funktion inom Landstinget Västernorrland har ett Lokalt cancercentrum (LCC) bildats. LCC och dess nav cancerrådet, ska fungera som en länk mellan RCC Norr och berörda verksamheter inom LVN. I LCC:s cancerråd ingår länsverksamhetscheferna inom onkologi, kvinnosjukvård, medicin, infektion/hud, kirurgi, urologi och ÖNH samt primärvård. Koordinator är projektledaren för SVF. Vid behov adjungeras ytterligare länsverksamhetsföreträdare. Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

26 Datum Dnr Sida (15) Uppföljning Uppföljning av kommunikationsinsatserna görs under projektets gång. En första uppföljning för de fem första processerna gjordes i december Där konstaterade arbetsgruppen att informationen till specialistvården fungerat bra, medan till primärvården kan vi göra ytterligare insatser för att implementera SVF. Nästa uppföljning sker i december Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

27 Datum Dnr Sida (15) Kommunikationsaktiviteter Datum Aktivitet Kommentar Målgrupp Ansvar OK jan 25 feb Utbildningsdag för FPTN och HSN Information på primärvården ledningsgrupp Information om: - RCC Norr - Nivåstrukturering - SVF Information om handlingsplan 2016 och införandet av SVF Samtliga politiska förtroendevalda Verksamhetschefer inom primärvård Lena Karlsson/Lennart Moberg Lennart Moberg Feb Feb 4 feb Specialistvårdens nyhetsbrev Brevförfrågan om informationstillfälle Informationstillfälle Information om nya SVF 2016 Information och diskussioner kring SVF Information och diskussioner kring SVF Anställda inom specialistvården Patientföreningar i länet. MÅL: besöka/nå alla patientföreningar Tre inbjudna patientföreningar Anneli Jernberg Lennart Moberg Lennart Moberg 15 feb 22 feb 25 feb Information vid specialistvårdens ledningsgrupp SVF - infosida på intranätet Information till landstingets revisorer Information om: - RCC Norr - Nivåstrukturering - SVF Samverkansmöten för hela länet inom utvalda specialiteter Febmars Verksamhetsdialoger/hängrännemöten Information om handlingsplan och införandet av SVF Länsverksamhetschefer inom specialistvården Alla anställda Revisonskolleget Speciellt inbjuden personal exempelvis specialistläkare från berörda specialiteter Lennart Moberg Anneli Jernberg Innehållsansvarig: Lennart Moberg Lennart Moberg Malin Isaksson Lena Karlsson Lennart Moberg Ingela Pirttilä Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

28 Datum Dnr Sida (15) 7 mars Mars Mars April April April 30 april* maj Juni-juli Juni-juli 5 okt Nyhet på intranätet Specialistvårdens nyhetsbrev Reportage på intranätet 1177.se Informationsträffar Dialogträffar Chefer/medarbetare vid länets tre akutmottagningar Informationsmöten Liv & Hälsa Lvn.se Facebook Patientsäkerhetsdagen Information om SVFsida på intranätet Information om SVFsida på intranätet Från studieresan till Kristianstad och Södertälje (18 feb) Regionala tillägg på 1177.se på respektive diagnos Implementering och diskussioner kring skarpt läge för SVF. Tryckt info: - Kodstruktur - Exempel på patientinfo Vad betyder SVF för oss på akutmottagningen? Mål: Nå/möta alla hälso-/vårdcentraler Patient som genomgått SVF Artikel: Patient som genomgått SVF Varje dag räknas länk till lvn.se Bemannad informationspunkt samt tryckt material Alla anställda Alla anställda inom SPV Medarbetare Allmänheten Berörda verksamheter inom Specialistvården Samtliga hälso-/vårdcentraler Allmänheten Allmänheten Allmänheten Deltagare vid patientsäkerhetsdagen 2016 Anneli Jernberg Anneli Jernberg Anneli Jernberg 1177-redaktör Malin Isaksson Lennart Moberg Ingela Pirttilä Malin Isaksson Lena Karlsson Lennart Moberg Ingela Pirttilä Lennart Moberg Anneli Jernberg Anneli Jernberg Anneli Jernberg Lennart Moberg *Genomförs under tidsperioden januari-april 2016 Material Ett tydligt och relevant material ska tas fram för att underlätta implementeringen av SVF i Landstinget Västernorrland. Materialet utgår från det material som producerats centralt och som sedan anpassas för LVN. Postadress Besöksadress Telefon E-post ,

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Redovisning av Landstinget Västernorrlands handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN

MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN MALL FÖR FRAMTAGANDE AV HANDLINGSPLAN för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanerna ska vara

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp

Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Koordinators roll inom standardiserade vårdförlopp Introduktionsutbildning 6 oktober 2016 Anna-Lena Sunesson Utbildningens innehåll Regiongemensam del 6 oktober Introduktion om SVF samt uppföljning av

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland

Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Standardardiserade vårdförlopp Region Östergötland Lägesrapport 2015-10-26 Handläggare: Per-Anders Heedman, Marie Lagerfelt Verksamhet: Region Östergötland Datum: 2015-10-26 Diarienummer: RS 2015-167 www.regionostergotland.se

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp Standardiserade vårdförlopp Nationella ehälsodagen 2015 Harald Grönqvist, SKL harald.gronqvist@skl.se 2015-10-06 En fyraårig nationell satsning under 2015-2018 ska göra cancervården mer tillgänglig och

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg

Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 2016-03-08 Region Kronoberg Handlingsplan för kortare väntetider i cancervården 2016 för Region Kronoberg 1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 1.1 Nuläge för införda vårdförlopp

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Johan Cosmo Regional samordnare av cancersjukvård 044/3091812 Johan.cosmo@skane.se Datum 160129 Version 2 1 (5) Frågor och svar om Kortare väntetider

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund Elisabet Wiklund

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp m.m. Förbundsdirektionen 2016-05-31 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Nationell nivåstrukturering Arbetsmodell Nya sakkunniggrupper Äggstockscancer Njurcancer

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Vad är ett standariserat vårdförlopp?

Vad är ett standariserat vårdförlopp? Vad är ett standariserat vårdförlopp? Ledtid som mäts nationellt 1. Misstanke 3. Välgrundad misstanke: Remiss 5. MDK 7. Start av första behandling Ingång Utredning Behandling Uppföljning 2. Ev. filterfunktion

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna Selberg Jonasson Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund

Läs mer

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson

Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget. Förbundsdirektionen Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson Kolorektalcancerscreening, PET-CT, palliativ vård av barn, SVF-läget Förbundsdirektionen 2017-09-26 Beatrice Melin, Anna-Lena Sunesson 2017-10-04 Screening för kolorektal cancer Nu är det dags! 2017-10-04

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för framtagande av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen

Årsrapport Köpt vård 2015. Version: 1.0. Beslutsinstans: Regionstyrelsen Årsrapport Köpt vård 2015 Version: 1.0 Beslutsinstans: Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 UTVECKLING AV KÖPT VÅRD TOTALT... 3 1.1 Primärvård utanför Jämtland Härjedalen... 3 1.2 Länssjukhusvård utanför

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Standardiserat vårdförlopp Huvud-halscancer ur ett processägarperspektiv Jan Nyman, onkolog, SU SVF utbildning 160302, Hotell 11, Eriksberg, Göteborg Vad är en regional processägare? RCC bildades för ca

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping

HANDLINGSPLAN-Region Jönköping HANDLINGSPLAN-Region Jönköping för arbetet med standardiserade vårdförlopp enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar

Läs mer

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN, 2015 SLUTRAPPORT OM ÖVERENSKOMMELSEN 2015 Regeringens diarienummer S2015/470/FS SKLs diarienummer 14/6942 Upplysningar om innehållet Gunilla Gunnarsson, gunilla.gunnarsson@skl.se

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp Cancer

Standardiserade vårdförlopp Cancer Standardiserade vårdförlopp Cancer 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden Patienternas förväntningar Cancervård med hög kvalitet Lika över Sverige Diagnos och behandling

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Folkhälsoenheten Eva Pettersson Lindberg Sara Maripuu 2012-01-02 Implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Sammanfattning Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017

Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Obligatoriska SVF-koder inom VLL, februari 2017 Enligt Socialstyrelsens generella modell finns alla koder tillgängliga för alla vårdförlopp och därmed även i NCS Cross. Det är dock kodningsvägledningarna

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården

STYRDOKUMENT. för. Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården STYRDOKUMENT för Kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Styrdokument för kvalitetsregistret Nya läkemedel inom cancervården Ett kvalitetsregister för uppföljning av nya läkemedel som används

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Västerbottens Läns Landsting 2015

Västerbottens Läns Landsting 2015 1 (14) Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Västerbottens Läns Landsting 2015 Fastställt av: Anders Sylvan Landstingsdirektör 2 (14) Nationell

Läs mer

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2

BAKGRUND 2 REMISSBESLUT VID MISSTANKE OM CANCER 2 BESLUT OM VÄLGRUNDAD MISSTANKE = START AV SVF 2 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSF Cancervård Rutin Förvaltningsövergripande dokument Standardiserat vårdförlopp (SVF) remittering och registrering av KVÅ-koder i primärvård, akutvård och övriga enheter

Läs mer

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna

Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna Per aspera ad astra från svårigheter mot stjärnorna SVF en bra förkortning? Sveriges veteranförbund Fredsbaskerna Sveriges Veterinärförbund Södra Vätterbygdens Folkhögskola Sundsvalls Vindtunnelförening

Läs mer

Utvecklingsarbete PVF 160210

Utvecklingsarbete PVF 160210 Utvecklingsarbete PVF 160210 Flippen i primärvården Piloter: Borgholms Hälsocentral Vimmerby Hälsocentral Planeras ytterligare en pilot 2016 Syfte: Nationellt innovationsprojekt för Primärvården Mål: Testa

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp -koordinatorsutbildning 25 aug 2015 Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! Processarbete har lett till

Läs mer

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Omvärldsspaning Den demografiska utvecklingen pekar på att vi blir allt fler äldre och tack vare medicinska

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Uppföljning av den nationella vårdgarantin

Uppföljning av den nationella vårdgarantin Uppföljning av den nationella vårdgarantin Viktigaste slutsatser Vårdgarantin har haft en begränsad effekt på väntetidsutvecklingen. Det finns stora skillnader mellan landstingen när det gäller väntetidsutvecklingen.

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Riskbedömning i Landstinget Dalarna

Riskbedömning i Landstinget Dalarna Riskbedömning i Landstinget Dalarna Verksamhetsrevision Granskningsrapport 2012-10-05 BDO Consulting Group AB SAMMANFATTNING BDO Consulting Group AB har av Revisorerna i Landstinget Dalarna fått i uppdrag

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 044-309 18 12 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-04-14 Dnr 1500340 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund

Kodningsvägledning KVÅ-koder SVF Standardiserat vårdförlopp cancer, lathund Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Kersti Strandell 2016-05-23 Verksamhet Avdelning Vårdsystem,Region Örebro län Slutgranskare Ann-Kersti Strandell Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson

Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp. Gunilla Gunnarsson Den nationella cancerstrategin och Standardiserade vårdförlopp Gunilla Gunnarsson 160420 2009 Betänkandet SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden 2016-04-20 REGIONALA CANCERCENTRUM BILDAS

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN Faktaägare Reviderad: 2016-08-15 Anna Unné Tidigare version: 2016-01-25 RCC Syd 2016-07-11 anna.unne@skane.se TELEFONLISTA FUNKTION KOORDINATORER STANDARDISERADE VÅRDFÖRLOPP (SVF) SÖDRA SJUKVÅRDSREGIONEN

Läs mer

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård

Minnesanteckningar 2015-03-25. Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Minnesanteckningar 2015-03-25 Centrumråd Kirurgi, Ortopedi och Cancersjukvård Datum: 2015-03-25 Tid: 10.00-16.00 Plats: Vimmerby, Fredensborgs Herrgård Närvarande Centrumråd Christina Edward ordf. Leni

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Johan Cosmo Samordnare cancersjukvård 046-77 08 61 Johan.Cosmo@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-29 Dnr 1502566 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämnden Fördelning av nationella

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder I överenskommelsen för 2014 ingår, inom prestationsmål B2, att landstingen ska identifiera de patienter som varit föremål för flest tvångsvårdstillfällen

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning

Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården Regiongemensam inledning Redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården, 2016. Regiongemensam inledning till

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus

Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Informationsenheten Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus 2010-01-26 Dnr 102-88-10 Sid 1 (11) Kommunikationsstrategi för Konstnärligt campus Inledning... 3 Övergripande mål... 3 Benämningen Konstnärligt

Läs mer

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016

Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Registrering i ELVIS och uppföljning av SVF Förberedande utbildning om standardiserade vårdförlopp 3 mars 2016 Innehåll Inledning Genomgång av ett registreringsflöde i ELVIS Uppföljning av indikatorer

Läs mer