Beslut. På Skolinspektionens vägnar. Lotta Kårlind Enhetschef. MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare. Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut. På Skolinspektionens vägnar. Lotta Kårlind Enhetschef. MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare. Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen"

Transkript

1 Beslut (8) Dnr :4611 På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun

2 Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga Dnr :4611 Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten. Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

3 Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun Bilaga Dnr :4611 Växjö kommun ligger i Kronobergs län. Kommunen har år 2015 ca invånare. Växjö kommun gränsar i öster till Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, i söder till Tingsryds kommun och i väster till Alvesta kommun i Kronobergs län samt i norr till Sävsjö kommun och Vetlanda kommun i Jönköpings län. Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksarnhet och skolbibliotek. Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Grundsärskolan i Växjö bedrivs på Lillestadskolan årskurs 1-6, Ljungfälleskolan årskurs 1-9 samt Teleborg centrum årskurs 1-9. Totalt är 84 elever inskrivna vid grundsärskolan i Växjö kommun.

4 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning Sökande Huvudman för utbildningen: Sökande huvudmans namn: Huvudmannen är fristående: VÄXJÖ FRIA GYMNASIUM AB Ja Sökande huvudmans organisationsnummer: Sökande huvudmans e-post: Utdelningsadress: BOX 466 Postnummer: Postort: VÄXJÖ Skolan/Skolor Skolans namn: Växjö Fria Gymnasium Skolid: Utdelningsadress: Västra Esplanaden 9 A Postnummer: Postort: E-post: Kommun: VÄXJÖ Växjö Kontaktperson Namn: E-post: Niclas Bjälkenborn Telefon (dagtid): Ansökan Planerad start för utbildningen Nationellt program Ekonomiprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Specialidrottsförbund Svenska Fotbollförbundet Beräknat antal elever År Åk 1 Åk 2 Åk

5 Idrott Fotboll Elitidrottskaraktär Skolan kommer från och med Januari 2018 bedrivas i lokaler på Arenastaden (Växjö) vilket gör att transporten mellan skolan och idrott blir obefintlig och skapar ett schema utan onödiga luckor. Samarbetande förening bedriver också sin verksamhet på Arenastaden vilket skapar en miljö med flera olika elitverksamheter och skola inom samma område detta ger eleverna en helhet från morgon till kväll som är unik. Vår ambition är att erbjuda en fullskalig satsning för den ungdom som önskar satsa på sin idrott samtidigt som vi hjälper den att få en solid grund att stå på med en gymnasieexamen. För att detta skall uppnås arbetar vi med en flexibel individanpassad utbildning. Skolan ska präglas av en relation mellan lärare och elever där det finns möjligheter att skapa individuella lösningar utifrån elevernas olika situationer med hänsyn till både skola och idrott. Skolan och förening finns representerade på samtliga pass (dagtid) vilket skapar. förutsättningar till en passande belastning (både fysiskt och mentalt) från båda sidor. Vi kommer att bedriva verksamheten för specialidrottsundervisningen i fotboll på Arenastaden med konstgräsytor både inomhus (tipshall) och utomhus (gräsplaner som tex Myresjöhus arena och Värendsvallen). Vi kommer att bedriva fysträning och testverksamhet på High Performance Center. I övrigt på Arenastaden finns Friidrottsarena, innebandyarena och gymnastikens hus att tillgå vid behov. Vi har också tillgång till teorisalar och alla tänkbara tekniska hjälpmedel. Bifogade dokument NIU sök till skolinspektion, underskrift för friskolor.pdf

6

7 Från: Kommunstyrelsen Skickat: den 22 februari :44 Till: Utbildningsnämnden Ämne: VB: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Bifogade filer: NIU sök till skolinspektion, underskrift för friskolor.pdf; application-pdf Från: Växjö kommuns kontaktcenter Skickat: den 22 februari :37 Till: Kommunstyrelsen Ämne: VB: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Hej, Nedanstående remiss har inkommit till Är det inte du som hanterar denna fråga återkoppla till oss på kontaktcenter. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Per-Oskar Nilsson kommunvägledare KONTAKTCENTER Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, Växjö Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel Från: Camilla Rönnberg Skickat: den 22 februari :04 Till: Växjö kommuns kontaktcenter Kommunstyrelsen TK mail Kommun Kopia: Ämne: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Remiss

8 Till Berörda kommuner (1) Dnr :642 Remiss från Skolinspektionen Växjö Fria Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta utbildningen, i detta fall nationellt godkänd idrottsutbildning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra. Om kommunen bedriver en nationellt godkänd idrottsutbildning som liknar den som ansökan avser bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder en utbildning liknande den sökta nationellt godkända idrottsutbildningen och ange vilka idrotter kommunen har tillstånd för. 3. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per nationellt godkänd idrottsutbildning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.

9 E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange Dnr :642 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. Med vänliga hälsningar, Camilla Rönnberg Utredare, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post:

10 1 (10) STADGAR för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap Verksamhetsområde Ändamål Medlemskap Medlemsavgift Förverkat medlemskap Belöning... 2 Beslutanderätt och stämma Beslutanderätt Årsstämma Kallelse Beslutsförhet Förslagsrätt Yttranderätt Omröstning Protokoll Föredragningslista årsstämma Ledamöter Uppgifter Beslutsförhet... 5 Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m m Ersättning Räkenskapsår Revision... 6 Hushållningsgille Indelning Ändamål Beslutanderätt och möten vid hushållningsgille Årsmöte Röstning... 8 Styrelse vid hushållningsgille Gillesstyrelse Gillesstyrelsens uppgifter Gillets räkenskaper och revision... 9 Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet Fullmäktige val Antal fullmäktige Rösträtt Besvär Förslag till stadgeändring m m Stadgeändring Övergångsbestämmelser... 10

11 2 (10) Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap 1 Verksamhetsområde Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en korporativ offentlig institution som skall verka inom ett geografiskt område omfattande Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 2 Ändamål Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har till ändamål att främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskap till nytta för dess näringar. Hushållningssällskapet ska i sin verksamhet främst inrikta sig på utvecklingsarbeten, kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, kompetensutveckling, utbildning, kvalificerad service och vad som därtill hör för en ökad allmän förkovran. I verksamheten ingår gymnasieutbildning och andra vidareutbildningar, upplysning och annan rådgivning samt kvalificerad service inom näringar med anknytning till djur, jord, skog, energi, vatten, mat och hälsa. 3 Medlemskap Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift. Hushållningssällskapet kan genom val på årsstämma med enkel majoritet utse hedersmedlemmar. 4 Medlemsavgift Medlem i Hushållningssällskapet ska årligen betala den avgift som årsstämma bestämmer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. För Hushållningssällskapet skall finnas en fullständig och tillförlitlig medlemsförteckning. I denna förteckning skall finnas angivet vilket hushållningsgille medlemmarna tillhör. Även medlemmar som inte är bosatta i området kan knytas till ett hushållningsgille. Av de till Hushållningssällskapet årligen influtna medlemsavgifterna från medlemmar inom gillets område erhåller gillet ett årligt anslag, vars storlek bestäms av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott. 5 Förverkat medlemskap Medlemskap är förverkat, om medlem underlåter att vid anfordran betala medlemsavgift. 6 Belöning Hushållningssällskapet har möjlighet att dela ut medaljer till personer som har gjort framstående insatser inom Hushållningssällskapets verksamhetsområde. Medaljen under kunglig krona bärs i band med mottagarens hemläns färger. Beslut om utdelning av medalj fattas av förvaltningsutskottet efter förslag från hushållningsgille eller förvaltningsutskott.

12 3 (10) Beslutanderätt och stämma 7 Beslutanderätt Hushållningssällskapets fullmäktige är högsta beslutande instans. För att verkställa fullmäktiges beslut och leda sällskapets verksamhet skall därutöver ett förvaltningsutskott finnas. Hushållningssällskapets beslutanderätt skall, i den mån den inte tillkommer Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, utövas på Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma. Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma äger varje fullmäktigeledamot en röst. Fullmäktige väljs enligt Årsstämma Hushållningssällskapet skall årligen senast 30 juni hålla årsstämma. Extra stämma hålls, då förvaltningsutskottet finner sådant erforderligt eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktigeledamöter för uppgivet ändamål skriftligt begär det hos förvaltningsutskottet. 9 Kallelse Kallelse till Hushållningssällskapets stämma skall utfärdas av ordföranden och införas i Hushållningssällskapets publikation och/eller i en eller flera av områdets mest spridda tidningar minst tre veckor före stämman och på Hushållningssällskapets hemsida. Det åligger ordföranden att tidigast fyra och senast två veckor före stämman tillställa fullmäktige personlig kallelse och minst en vecka före stämman låta tillsända varje fullmäktige och ledamot av förvaltningsutskottet föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande handlingar. Dessa handlingar skall även, senast en vecka före stämma, publiceras på Hushållningssällskapets hemsida. 10 Beslutsförhet Hushållningssällskapet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av de enligt 7 första stycket röstberättigade är närvarande. Dag och plats för nytt möte skall dock fastställas. 11 Förslagsrätt Medlem som vill väcka förslag skall lämna detta till sitt hushållningsgille som senast den 15 mars till förvaltningsutskottet skall inlämna motion avsett att upptas vid Hushållningssällskapets stämma. Hushållningssällskapet äger dock rätt att efter tillstyrkan av förvaltningsutskottet till behandling uppta även senare eller annan inkommen skrivelse. 12 Yttranderätt Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma vars förhandlingar är offentliga äger envar medlem i Hushållningssällskapet rätt att yttra sig. Landshövding i området äger även om vederbörande inte är medlem, rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Är landshövding inte närvarande äger den tjänsteman i länsstyrelse som därtill utsetts samma rätt.

13 4 (10) 13 Omröstning Vid stämma skall omröstning ske öppet, dock skall personval, eller om minst 1/10 del av röstberättigade så begär, val ske med slutna sedlar. Val avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal, i sakfrågor har ordförande utslagsröst, i personval avgör lotten. 14 Protokoll Vid årsstämma skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda justeringspersoner. 15 Föredragningslista årsstämma Vid Hushållningssällskapets ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av stämmans ordförande 2. Anmälan om protokollförare 3. Fastställande av röstlängden 4. Val av två personer att justera protokollet 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 6. Fastställande av föredragningslista 7. Förvaltningsutskottets redovisningshandlingar samt revisionshandlingar 8. Beslut om fastställande av a) balans- och resultaträkningar b) Koncernresultat och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar 10. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottet och verkställande direktören 11. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i förvaltningsutskottet, revisorer och andra som valts till uppdrag inom sällskapet 12. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsutskottet 13. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet 14. Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och med nästkommande ordinarie årsstämma. 15. Val av ordförande bland ledamöterna i förvaltningsutskottet för tiden till och med nästkommande ordinarie årsstämma. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Av förvaltningsutskottet framlagda ärenden. 18. Av medlem väckta ärenden. 19. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år. 20. Beslut om hedersmedlem. 21. Utdelning av belöningar. 22. Övriga frågor.

14 5 (10) Förvaltningsutskottet 16 Ledamöter Förvaltningsutskottet som är Hushållningssällskapets huvudstyrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Mandattiden är två år. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år. Ordförande i såväl Hushållningssällskapet som förvaltningsutskottet utses för en tid av ett år. Ordförandeskapet i Hushållningssällskapet och förvaltningsutskottet kan vara delat. Om ordförandeskapet är delat är förvaltningsutskottets ordförande vice ordförande i Hushållningssällskapet. Förvaltningsutskottet utser inom sig vice ordförande för en tid av ett år. Förvaltningsutskottet äger rätt att till sig adjungera personer för viss tid. 17 Uppgifter Förvaltningsutskottet åligger: att handlägga ärenden som ej tål uppskov, att inteckna och pantsätta av Hushållningssällskapet ägd fast och lös egendom, att uppta krediter, att för Hushållningssällskapets räkning inköpa och sälja fast och lös egendom; att besluta om rätt att teckna firma; att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom Hushållningssällskapets verksamhetsfält; att verka för främjande av Hushållningssällskapets ändamål; att handha Hushållningssällskapets ekonomiska angelägenheter och upprätta budget och verksamhetsplan för kommande år; att tillsätta VD hos Hushållningssällskapet, att bereda alla ärenden som ska överlämnas till Hushållningssällskapet för avgörande; att ombesörja verkställandet av Hushållningssällskapets beslut. 18 Beslutsförhet Förvaltningsutskottet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förvaltningsutskottets sammanträden skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och därtill utsedd justeringsperson.

15 6 (10) Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m m 19 Ersättning Förtroendevalda, närvarande vid Hushållningssällskapets möten, får ersättning enligt beslut på Hushållningssällskapets årsstämma. 20 Räkenskapsår Hushållningssällskapets räkenskapsår är kalenderår. För varje år skall räkenskaperna, sammanställda i bokslut, samt av förvaltningsutskottet upprättad förvaltningsberättelse lämnas till revisorerna senast den 20 mars. 21 Revision Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning skall granskas av tre revisorer. Revisorer av vilka minst en skall vara godkänd revisor utses för ett år i sänder. Länsstyrelsen utser en revisor och Hushållningssällskapet två revisorer. I samma ordning utses en personlig suppleant för envar av revisorerna. Till Hushållningssällskapet ställd revisionsberättelse av revisorerna skall för varje år överlämnas till förvaltningsutskottet senast den 10 april. Avskrift av revisionsberättelse och förvaltningsutskottets förvaltningsberättelse skall av förvaltningsutskottet omedelbart efter revisionsberättelsens överlämnande tillställas länsstyrelse inom området.

16 7 (10) Hushållningsgille 22 Indelning Hushållningssällskapet skall vara uppdelat i hushållningsgillen. Uppdelningen fastställs av Hushållningssällskapet. Vid uppdelningen skall beaktas, att denna får en med hänsyn till fullmäktigevalet ändamålsenlig utformning. 23 Ändamål Hushållningsgillenas ändamål är att inom sina områden främja Hushållningssällskapet och dess verksamheter i enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser som blivit fastställda av Hushållningssällskapet varvid gillet har till uppgift; att främja utvecklingen av lantbruket och angränsande näringar i samverkan med lantbrukets övriga organisationer; att främja kontakten mellan lantbruket och invånarna i bygden; att verka för aktiv resurshushållning inom lantbrukets område; att eftersträva ett nära samarbete med kommunerna och lokala organisationer; att medverka i rekrytering av nya medlemmar. 24 Beslutanderätt och möten vid hushållningsgille Medlem i hushållningsgille är varje fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift till Hushållningssällskapet. Hushållningsgillets beslutanderätt skall, i den mån den ej tillkommer dess styrelse, utövas på gillets möten av dess medlemmar. Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot i styrelsen får inte delta i val av revisorer för granskning av förvaltning, för vilken han är ansvarig, eller i beslut om ansvarsfrihet för sådan förvaltning. Enskilda personer får inte utöva rösträtt genom ombud. Juridiska personers rösträtt får utövas av den som är behörig att teckna firma eller av ombud som har fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. 25 Årsmöte Hushållningsgillet skall årligen hålla årsmöte senast den 15 mars. Kallelse till gillets årsmöte skall, minst en vecka före sammankomsten, ha utkommit till gillets medlemmar genom personlig kallelse och/eller annons i sällskapets tidskrift eller annan väl spridd tidning. Vid sammanträde med hushållningsgille, vari ledamot av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott och VD inte är medlemmar, äger dessa rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

17 8 (10) 1 mom. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2) Val av en medlem att jämte ordföranden justera protokollet 3) Godkännande av kallelsen 4) Godkännande av dagordning 5) Styrelsens berättelse över gillets verksamhet under föregående år 6) Revisorernas berättelse över granskningen av gillets räkenskaper och förvaltning föregående år 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Fastställande av resultat- och balansräkning 9) Beslut om antal ledamöter i styrelsen 10) Val av ledamöter i styrelsen 11) Val av ordförande och vice ordförande i gillet 12) Val av två revisorer jämte minst en suppleant 13) Val av valberedning 14) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 15) Behandling av inkomna motioner och skrivelser 16) Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet och suppleanter för dessa (se 30) 17) Övriga frågor. 2 mom. Vid extra möte får endast avgöras sådana frågor som angivits i kallelsen. 26 Röstning Vid möte med hushållningsgille skall omröstning ske öppet. I fråga om personval skall, om någon röstberättigad så begär, omröstning förrättas med slutna sedlar. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men vid personval skiljer lotten. Vid val av fullmäktige gäller vad som särskilt stadgas i 28. Vid möte med hushållningsgille liksom också vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden jämte en därtill utsedd justeringsperson.

18 9 (10) Styrelse vid hushållningsgille 27 Gillesstyrelse För hushållningsgille skall finnas en styrelse om minst tre ledamöter, mandattid 2 år. Av dessa utser hushållningsgillet, för en tid av ett år, en ordförande och en vice ordförande. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år. Val sker för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. 28 Gillesstyrelsens uppgifter Gillesstyrelsen åligger: att i enlighet med dessa stadgar och i enlighet med sådana riktlinjer eller beslut, som kan vara utfärdade av Hushållningssällskapet eller dess förvaltningsutskott leda gillets verksamhet och handha dess ekonomiska angelägenheter; att genom sin ordförande mottaga och behandla alla till gillet ställda skrivelser och bereda alla ärenden, som skall föredragas inför gillet; att ombesörja verkställandet av gillets beslut; att genom sin ordförande kalla gillet till möten och härvid i god tid underrätta Hushållningssällskapet om tid och plats för sådana möten; att till Hushållningssällskapet och dess förvaltningsutskott göra framställningar, som rör gillets angelägenheter och lantbruket med angränsande näringar inom bygden; att tillvarata gillets och Hushållningssällskapets intressen i bygden och medverka i rekrytering av nya medlemmar; att biträda Hushållningssällskapet samt dess förvaltningsutskott och befattningshavare med sådana råd, sakuppgifter och initiativ, som kan vara till nytta för lantbruk och angränsande näringar; att biträda Hushållningssällskapet med erforderliga kontakter mellan näringsutövarna och andra aktörer på lantbrukets och angränsande näringars område; att senast den 31 mars till Hushållningssällskapet insända upprättad årsberättelse och uppgifter om genomförda personval samt andra för Hushållningssällskapets kännedom viktiga beslut; att handlägga och avgöra löpande ärenden samt; att förvara och vårda gillets handlingar och inventarier. 29 Gillets räkenskaper och revision Hushållningsgilles räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka årligen jämte minst en suppleant väljs på årsmötet. Hushållningsgillets räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall vara tillgängliga för revision senast den 20 januari och revisorerna skall före den 1 februari ha verkställt sin granskning och avlämnat revisionsberättelse till hushållningsgillet.

19 10 (10) Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet 30 Fullmäktige val Val av fullmäktige till Hushållningssällskapet sker vid hushållningsgillenas årsmöten. För varje fullmäktige skall väljas en suppleant, dock ej personlig. Fullmäktige och suppleanter väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte med hushållningsgillet. Ledamot av förvaltningsutskott är inte valbar som fullmäktigeledamot. 31 Antal fullmäktige Antalet fullmäktigeledamöter skall utgöras av en ledamot per påbörjat 100-tal medlemmar i respektive hushållningsgille vid föregående verksamhetsårs avslut. 32 Rösträtt Angående rösträtt vid val av fullmäktig gäller samma bestämmelser som vid hushållningsgillets årsmöte. Valbar till fullmäktige eller suppleant för fullmäktige är var och en av hushållningsgillets medlemmar. Val av fullmäktig skall ske öppet. 33 Besvär Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut av det hushållningsgille som medlemmen tillhör, fattats i strid med Hushållningssällskapets stadgar eller att val av fullmäktige, i vilken medlemmen varit berättigad att delta inte skett i föreskriven ordning kan häröver hos förvaltningsutskottet anföra besvär inom tre veckor, räknat från den dag då beslutet fattades. Förvaltningsutskottets beslut kan ej överklagas. Förslag till stadgeändring m m 34 Stadgeändring Förslag till nya stadgar för Hushållningssällskapet eller till ändring i dessa stadgar eller Hushållningssällskapets upplösning skall för att anses antaget av Hushållningssällskapet ha godkänts vid två på varandra följande stämmor varav minst en årsstämma. Kallelse till extra stämma skall ske enligt vad som stadgas i 9. Förslag till nya stadgar eller stadgeändring skall för fastställelse översändas till regeringen eller den regeringen föreskriver. Övergångsbestämmelser Dessa stadgar träder i kraft efter extra årsstämma Stadgarna är fastställda av regeringen

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ! !! Om undersökningen Resultatredovisning intresseundersökning Ingelstadgymnasiet Virvel Kommunikation har anlitats av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge för att genomföra en intresseundersökning avseende inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och Anläggningsprogrammet på! Ingelstadgymnasiet, som man planerar söka tillstånd för hos Skolverket. Till ansökan krävs en intresseundersökning för att göra en elevprognos. Virvel Kommunikation har tagit del av de krav som ställs på undersökningen från Skolverket och följt dessa. Dvs - att valet av deltagare ska ske slumpmässigt - att deltagarna är representativa för skolans målgrupp - att antalet deltagare är tillräckligt många för att man ska kunna dra generella slutsatser av undersökningen! I enkäten har syftet med undersökningen framgått samt att det är en friskola undersökningen gäller.! Metod! Informationsinsamlingen har skett via en skriftlig enkät som distribueras till SYV på skolor i de aktuella kommunerna. SYV:arna har informerats om enkäten via telefon ett par dagar innan. De fick instruktioner om hur informationsinsamlingen skulle ske för att säkerställa ett slumpmässigt urval. Instruktionerna fick de även! Målgrupp och urval! Målgrupp för undersökningen är elever i årskurs 8, då ansökan gäller för utbildningar med start ht-17. För att skriftligen i samband med mottagande av enkäterna. Enkäterna har returneras av SYV i ett förfrankerat kuvert. säkerställa att deltagarna är representativa för skolans målgrupp har undersökningen genomförts i de närliggande kommuner där majoriteten av skolans elever kommer ifrån. Dessa är: Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ronneby, Värnamo, Älmhult, Ljungby, Markaryd, Nybro, Nässjö, Emmaboda.! Undersökningen är genomförd via ett tvåstegs klusterurval - dvs av den totala populationen valdes ett antal skolor ut. Från dessa skolor valdes sedan slumpmässigt ett par klasser ut. Dessa klasser totalundersöktes dvs alla närvarande elever vid undersökningstillfället ombads fylla i enkäten. Totalt rekryterades 17 skolor till undersökningen. 898 enkäter distribuerades ut till skolorna. 409 ifyllda enkäter returnerades vilket ger en svarsfrekvens om 46%.!! Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 1

29 !! TId! Informationsinsamlingen skedde v ! Frågeställningar och information i enkäten Se enkäten, sid 3! Resultat Av undersökningen utläser vi följande om målgruppen: 27% uppger att de kan tänka sig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. 18% uppger att de kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet! 13% svarar att de kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasiet. 23% av killarna (199 st i undersökningen) kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon på Ingelstadgymnasiet. 46% av dem som kan tänka sig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet (109 st i undersökningen) kan! tänka sig läsa inriktningen Anläggningsfordon på Ingelstadygymnasiet.! Frågor Vänligen kontakta Anna Carin Pålsson på , eller vid frågor om undersökningen! Anna Carin Pålsson Virvel Kommunikation AB! Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 2

30 ! Intresseundersökning Bygg- och anläggningsprogrammet Ingelstadgymnasiet vill starta en ny utbildning. Och behöver veta hur många som kan tänka sig att söka inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen ska ske i samarbete med ME. ME är en medlemsorganisation för maskinentreprenörer företag som arbetar med grävmaskiner, hjullastare, dumprar och andra stora maskiner. Syftet är att starta en maskinförarutbildning som håller hög kvalitet. För att eleverna ska få jobb direkt efter utbildningen ingår det praktisk körning med olika maskiner. Det blir också många praktikveckor på olika maskinföretag. Ingelstadgymnasiet, en friskola som ligger två mil söder om Växjö, är en internatskola med riksintag vilket betyder att elever från hela landet kan söka till skolan. Förstås kan även de som bor i närområdet och som vill bo kvar hemma gå på skolan. Till ansökan till Skolverket behöver vi din hjälp att besvara några frågor. Det är viktigt att du som får enkäten fyller i den även om du inte är intresserad av Bygg- och anläggningsprogrammet.! Exempel: Ja Nej Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i ja eller nej-rutan! X! Ja Nej 1 Jag skulle kunna tänka mig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. 2 Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet.! 3 Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasiet Tjej Kille Jag är: Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 3

31 ! Tack för din medverkan,! Mats Halling Vd, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 4

32 Col percents 26 Jan 2016 Ingelstadgymnasiet Kan tänka sig läsa Bygg #NAMN? anläggningsprog ramme t på gymnasiet Ki TOTAL Tjej lle Ja Nej Bas: Samtliga Kön: Tjej Kille Ej svar Bas: Samtliga Till ansökan till Skolverket behöver vi din hjälp att besvara några frågor. 1. Jag skulle kunna tänka mig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet Ja Nej Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Ja Nej Ej svar Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasiet Ja Nej Ej svar 0 1 1

33 Kartläggning av APL-plats Inriktning: Kartläggningen görs i samband med överenskommelse mellan APL-företag och skola. APL-plats Datum för kartläggning Kartläggningen genomförd av APL-platsens kontaktperson/ handledare Adress Postnummer, postadress Telefonnummer, mobilnummer E-post Webbadress Beskrivning av verksamheten Vilka moment kan eleven få utföra på din arbetsplats? Se bilaga Arbetsuppgifter som du förväntar dig att eleven kommer kunna utföra under handledning redan från första dagen. Arbetsuppgifter som eleven inte får utföra självständigt under sin APL hos dig Personlig skyddsutrustning som krävs (skolan tillhandahåller arbetskläder och skyddsskor vid behov, APL-platsen tillhandahåller lokaler, verktyg, skyddsutrustning och övrig utrustning) Säkerhetsföreskrifter Ordningsregler Säkerhetsföreskrifter/ordningsregler ska APL-platsen informera eleven om de första dagarna på APL-perioden. Skriftliga föreskrifter finns! Hur/var hittar eleven dem? Vänd!

34 Tillgång till brandskyddsutrustning Tillgång till telefon Tillgång till sjukvårdsutrustning Övrigt Arbetsmiljöarbete? Arbetsplatsen tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete. Speciella konsekvenser för eleven? Arbetsplatsens erfarenhet av att handleda (nyanställd personal/eller elever) Handledarutbildning Ja, Hushållningssällskapets Ja, hos Ja, Skolverkets webbaserade: aplhandledare.skolverket.se Nej Hur kan man ta sig till APL-platsen? Avstånd till elevens skola? Busslinje Annat sätt att ta sig till APL-platsen? Tips om boende, kost och logi, resor från och till APL-platsen, osv (ingår inte i APL-värdens åtagande men om möjlighet finns får ni gärna ange detta här) Övrigt som skolan behöver veta Underskrift APL-handledare på arbetsplatsen: Ort/Datum Namnförtydligande APL-ansvarig på skolan: Ort/Datum Namnförtydligande Rektor: Ort/Datum Namnförtydligande Vänd!

35 Vänd!

36 Lantbruksdjur (kor, grisar, får och/eller höns) (Lantbruksdjur 1 och 2) Bilaga till kartläggningen Eleven är ute på APL för att lära sig, varje dag är ett steg mot en yrkeskunskap och APL-perioderna är en del i den utvecklingen. Eleven lär och tar in och utvecklar sina kunskaper. Vilka kompetenser har eleven möjlighet att utveckla/träna sig i på APL i ditt företag. För att vi ska få en bild av vad eleven ges möjlighet att träna på och lära sig hos er; Sätt ett kryss eller skriv kort i rutan till vänster om du kan hjälpa oss med de olika målen eleven ska utveckla under sin utbildning. Sätt kryss/skriv kort kommentar där du anser att eleven har möjlighet att utveckla/fördjupa sin förmåga att sköta lantbruksdjur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin APL träna och utveckla sin förmåga att sköta djur Dagliga rutiner Arbeta med dagliga rutiner i djurstallar med hantering av lantbruksdjur Vara med vid förlossning om möjlighet ges Brunstkontroll Journalföring Vilken teknisk utrustning får eleven möjlighet att hantera? I de dagliga rutinerna använda teknisk utrustning Utfodring Fodervagnar Mjölkning Mjölkanläggningar Skötsel av unga och växande djur Kalvamma Rengöring/strö Sköta/daglig tillsyn/serva/laga/underhålla teknisk utrustning Skötsel av beten och rasthagar Stängsling, betesputs, vatten I det dagliga arbetet arbeta ergonomiskt. Diskutera och belysa vikten av att

37 arbeta ergonomiskt och användningen av skyddskläder. Arbetsplanering Tillsammans med handledare planera och utföra arbetsuppgifter. Självständigt planera och utföra arbetsuppgifter och arbeta utifrån sin planering. Hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras och organiseras. Lagar och regler Djurskyddslagen, Livsmedelslagen, arbetsmiljölagen och Miljöbalken I arbetet belysa vad man som lantbrukare måste förhålla sig till med gällande lagar och regler i sitt arbete med lantbruksdjur. Livsmedelshantering hygien, produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet, marknad, ekonomi och försäljning. Utföra arbetet förekommande lagar och regler. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur. Hälsa och sjukdom Göra eleven delaktig när det uppstår sjukdomar hos lantbruksdjuren. Utveckla förmågan att identifiera sjukdomen samt diskutera hur ohälsa och produktionsstörningar kan förebyggas genom en god djurmiljö. I det dagliga arbetet tillsammans iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende.

38 APL-BEDÖMNING I KURSERNA GRÄVMASKIN OCH HJULLASTARE TREPARTSSAMTAL Öppna frågor som kursansvarig ställer till handledare och elev Mål nr 1. Vilken förmåga har eleven att planera och organisera? 3. Vilken förmåga har eleven att använda utrustning, verktyg och maskiner efter givna instruktioner? 4. Vilken kännedom har eleven om kvalitetskrav på utfört arbete? 5. Vilken riskmedvetenhet har eleven? 6. Vilken förmåga har eleven att lösa problem? 10. Vilken förmåga att samarbeta, kommunicera och använda fackspråk har eleven? Matris för kursansvarigs tolkning av svar på ovanstående frågor Mäl 1 Eleven verkar ganska säker på att planera och organisera enklare grävuppgifter. Eleven verkar säker på att planera och organisera enklare grävuppgifter. Eleven verkar säker på att planera och organisera enklare och även mer avancerade grävuppgifter. 3 Eleven verkar ganska säker på hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. 4 Eleven förstår vilka kvalitetskrav som ställs på jobbet 5 Eleven har godtagbar riskmedvetenhet och kan med stöd planera efter denna. Eleven verkar säker på hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. Eleven utför arbetet enligt fastställda kvalitetskrav. Eleven har god riskmedvetenhet och kan själv planera efter denna. Eleven har mycket goda kunskaper om hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. Eleven utför arbetet enligt fastställda kvalitetskrav. Eleven har mycket god riskmedvetenhet vad gäller hela arbetssituationen och kan själv planera efter denna. 6 Eleven upptäcker med stöd problem och löser dem med hjälp av andra. 10 Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och känner till en del fackuttryck Eleven upptäcker själv problem och löser dem själv efter diskussion med andra. Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och känner till många fackuttryck Eleven upptäcker själv problem och löser dem själv efter diskussion med andra. Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och behärskar fackspråket

39

40 BILAGA 7.1 Bilaga till ansökan om start av bygg-och anläggningsprogram med inriktning anläggningsförare på Ingelstadgymnasiet Inledning ME-skolan och Ingelstadgymnasiet har under 2015 tecknat avtal om ett långsiktigt samarbete för att bedriva och utveckla utbildning till maskinförare inom regionen. Ett av målen med samarbetet är att tillsammans verka för att etablera och bedriva ett Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Anläggningsförare på Ingelstadgymnasiet. Vi vill med denna bilaga ge en bakgrund och beskrivning av samarbetets form och hur vi avser att genomföra utbildningen. Om Maskinentreprenörerna Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarförbund för företag med mobila arbetsmaskiner och moderorganisation för en koncern som omsätter cirka 80 MSEK och har drygt 40 medarbetare. ME har ett nätverk med ca medlemsföretag som tillsammans omfattar ca anställda inklusive ägare. ME har lokal närvaro över hela landet via 6 regioner med personal som dagligen arbetar nära branschens företag. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt samhällspåverkan. En av de centrala uppgifterna i förbundet är att driva och utveckla kollektivavtalen för branschen. Som en del av detta är utbildning och kompetensutveckling absolut viktigast, vilket är ett av skälen bakom att medlemmarna beslutat att inrätta en speciell utbildningsfond som årligen sätter av pengar för att kunna göra nödvändiga satsningar inom utbildningsområdet. Förutom ME:s egen personal finns också en regionstyrelse på varje region med representation från lokala medlemsföretag. Högsta beslutande organ är förbundsstyrelsen som även den består av representanter från medlemsföretagen. Detta gör att ME har en unik kunskap om branschens villkor och de utvecklings- och kompetensbehov som finns både idag och i framtiden. ME har också kanaler med direkt tillgång till de medlemsföretagen när det gäller exempelvis anskaffning av praktikplatser, genomförande av behovsanalyser och identifiering av de kompetenskrav som krävs för att en maskinförare ska kunna erbjudas jobb direkt efter avslutad utbildning. Branschens viktigaste framtidsfråga ME arbetar fortlöpande med att undersöka branschens behov av kompetens och arbetskraft genom bl.a. breda medlemsundersökningar, riktade undersökningar, direkt input från medlemsföretag, regionpersonal och andra branschaktörer. Genom vår medverkan i olika sammanhang med övriga branschparter och stora beställare, exempelvis Trafikverket, får vi i ett tidigt skede tillgång till information om nya krav och de kompetensbehov som finns i branschen. ME har också ett tydligt uppdrag från förbundsstyrelsen att aktivt driva frågan om branschens kompetensbehov vilket gör att frågan är högt prioriterad i organisationen. I ME:s senaste medlemsundersökningar har företagen angett att tillgången på kompetenta maskinförare är den viktigaste framtidsfrågan för företagens utveckling.

41 BILAGA 7.1 ME har i sin roll som arbetsgivarorganisation sedan lång tid upparbetade, goda och väl dokumenterade relationer med arbetsmarknadens parter. Detta bl.a. genom kollektivavtal och yrkesutbildningsavtal med parterna där ME utgör arbetsgivarpart. ME har både formella och informella ingångar direkt till arbetsmarknadens parter. ME är representerade i Byggnadsindustrins Yrkesnämnd där bl.a. utbildningsfrågor och yrkesbevis för maskinförare hanteras och ME är även representerade i det Nationella programrådet för Bygg-och anläggningsprogrammet. Inom ME finns en stor vana sedan många år när det gäller utveckling av utbildningsinnehåll för maskinföraryrket. Det finns också ett historiskt och långsiktigt intresse att som branschorganisation verka för en maskinförarutbildning med hög kvalitet och därigenom förse branschen med fler kompetenta maskinförare. ME-skolan en branschskola ME-skolan AB är ett helägt dotterbolag till Maskinentreprenörerna med uppdrag att driva och utveckla branschanpassade utbildningar med fokus på hög kvalitet. En stor del av MEskolans verksamhet är inriktad på att erbjuda maskinförarutbildning inom gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen i samarbete med olika skolhuvudmän. Detta sker på våra ME Utbildningscenter som för närvarande finns i Bålsta, Ingelstad och Svalöv där MEskolan tar hand om den yrkesinriktade delen av utbildningen. Under 2016 fortsätter etableringen med flera nya kompetenscenter för att inom några år omfatta hela landet. Bakgrunden till denna satsning på regionala kompetenscenter är att behovet av kvalificerade maskinförare redan nu är stort och förväntas öka i takt med pensionsavgångar samtidigt som stora infrastruktursatsningar ska genomföras. Då vi dessutom kan notera att flera kommuner redan har lagt ner utbildningar, framförallt av kostnadsskäl, och att flera andra kommuner är inne på samma linje finns en överhängande risk att kompetensförsörjningen till en bransch i stark utveckling utarmas. Genom våra ME Utbildningscenter tar vi ett långsiktigt och konkret ansvar och skapar tillgång till platser över hela landet med en bred och samlad kompetens för utbildning av blivande maskinförare och kompetensutveckling inom branschföretagen. De övergripande målen med dessa kompetenscenter avseende maskinförarutbildningen är att: - Öka intresset för utbildningarna och höja yrkets attraktivitet - Höja kvalitén och likvärdigheten i maskinförarutbildningarna - Trygga tillgången på utbildningsplatser över hela landet - Få fler kvalificerade maskinförare till våra företag och hela branschen. - Skapa nätverk och resurser för utveckling av maskinförarutbildningen Etableringen av ME Utbildningscenter ligger väl i linje med Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande, Välja yrke (SOU 2015:97), där branschernas engagemang och etablering av branschskolor lyfts fram som en förutsättning för att kunna bedriva denna typ av utbildningar med god kvalitet och kostnadseffektivitet. ME-skolans modell för samarbete med Upplands-Brogymnasiet, vilken vi beskriver nedan, nämns i utredningen som exempel

42 BILAGA 7.1 på ett aktuellt och fungerande branschinitiativ. Vi avser även att ansöka om att få delta i den försöksverksamhet med branschskolor som utredningen föreslår när så är möjligt. ME-skolans samarbetsmodell exempel Upplands-Brogymnasiet Med start höstterminen 2014 inleddes ett samarbete mellan ME-skolan och Upplands-Bro gymnasiet (UBG), Upplands-Bro kommun, om maskinförarutbildning på entreprenad enligt skollagens bestämmelser. ME-skolan ger maskinförarutbildning till gymnasieelever inom inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet vid ME Utbildningscenter i Bålsta. UBG står som skolhuvudman och ansvarar för de gymnasiegemensamma ämnena och MEskolan ansvarar för undervisningen i alla yrkesämnen mot en fast ersättning per elev. Modellen innebär att ME-skolan står för personal, maskiner, drift, läromedel, lokaler mm. Lärarna på ME-skolan fungerar som mentorer och deltar tillsammans med UBG:s personal i klasskonferenser, kompetensutvecklingsdagar, ämnesövergripande projekt och andra aktiviteter i det pedagogiska utvecklingsarbetet. ME-skolans lärare gör bedömningar av elevernas resultat och lämnar betygsunderlag till UBG som formellt utfärdar betygen. De gemensamma målen med samarbetet är att: - Öka intresset för yrket och antalet sökande till utbildningen - Elevernas kompetens ska bli mer attraktiv efter utbildningen - Fler elever ska få jobb direkt efter utbildningen - Alla elever ska ha nått sina mål med utbildningen - Skapa förutsättningar för att lärare på programmet har behörighet Nyckelpunkter i det samarbetsavtal som ME-skolan upprättat med Upplands-Bro kommun och som också står som modell för samarbetet med Ingelstadgymnasiet och andra skolhuvudmän är: - En gemensam målbild som innebär att båda parter verkar för att utveckla utbildningens kvalitet, attraktivitet och ökat elevintag - En avtalstid som ger kontinuitet och långsiktighet för att utveckla volym och kvalitet, minst 5 år med option på 2-3 års förlängning (UBG 6+3 år) - Icke vinstdrivande verksamhet med öppen redovisning, allt överskott går till att utveckla utbildningen och driva kvalitet - Att genomföra hela den treåriga gymnasieutbildningen för varje klass/elevgrupp som påbörjar utbildningen - En nära koppling till näringsliv/bransch där eleverna redan under utbildningen kan etablera kontakter och nätverk för sitt kommande yrkesliv. Kvalitetsutveckling av maskinförarutbildningen ME har under 2015 erhållit bidrag från Skolverket och har därigenom kunnat påbörja ett arbete med kvalitetssäkring av APL inom inriktningen anläggningsförare vad gäller innehåll, omfattning och genomförande. En systematisering av innehållet i de specifika kurser som ingår i inriktningen anläggningsförare har genomförts med syfte att fastställa vilka delar och moment som är lämpliga att genomföra på skolan och vilka som är lämpliga att genomföra under APL. Detta arbete har skett i samverkan med APL-handledare inom branschföretag

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS)

Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) Stadgar för den ideella föreningen SWEDEN BALBOA SOCIETY (SBS) med hemort i Stockholms, Uppsalas, Göteborgs och Lunds kommuner. Bildad den 13 november 2008. Stadgarna fastställdes av årsmötet den 20 maj

Läs mer

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18)

(Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgar Stadgar för Djursholms Ridklubb (Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18) Stadgarna fastställda av årsmöte 20140216. Godkända av Svenska Ridsportförbundet

Läs mer

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening

Stadgar för. Tygelsjö fiberförening Stadgar för Tygelsjö fiberförening 1 Stadgar för den ideella föreningen Tygelsjö fiberförening med hemort Malmö stad. Bildad den 4 juni 2015. Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013.

STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. 1 STADGAR för den ideella föreningen RÅÅ s FRAMTID med hemort på Råå. Bildad den 24/11-2011 Stadgarna antagna vid årsmöte den 24 april 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22

STADGAR. för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 1 STADGAR för den ideella föreningen Södertälje Katthem med hemort i Södertälje. Stadgarna fastställda vid Årsmöte 2014-03-22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningens främsta syfte är att stävja antalet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN KATTAKUTEN I NORRBOTTEN Bildad 2006-10-26 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1. ÄNDAMÅL Syftet med Föreningen Kattakuten i Norrbotten är höja kattens status i samhället för att stävja

Läs mer

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974

STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 ST ADG AR sid 1(5) STADGAR FÖR NÄSKE BÅTSÄLLSKAP Stiftat den 28 januari 1974 Ändamål: Näske Båtsällskap, stiftat den 28 januari 1974, har till syfte att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade

Läs mer

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben.

Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Stadgar för Lokalklubb inom Svenska Terrierklubben. Fastställda av Svenska Terrierklubbens styrelse 2009-12-16 att gälla fr.o.m. 2010-01-01 Redaktionellt justerat 2012-03-31 i 7 avseende numrering av moment

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

REIJMYRE IDROTTSFÖRENING Grundad 1905 STADGAR Antagna av årsmötet 2011-02-21 Stadgar för den ideella föreningen Reijmyre Idrottsförening med hemort i Rejmyre i Finspångs kommun. Organisationsnummer: 825000-4010

Läs mer

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun

Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun Stadgar för Hotings Skoterklubb i Strömsunds kommun 1 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sida 1 Ändamål... 3 2 Sammansättning... 3 3 Anslutning... 3 4 Verksamhetsområde... 3

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Stadgar för den ideella korpföreningen

Stadgar för den ideella korpföreningen Inledning Till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet anslutna lokala föreningar har mycket varierande storlek och omfattning beträffande organisation och verksamhetsform. Lokala anpassningar kan därför

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949

Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb Stiftad år 1949 Stadgar för Billingens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad 1949 och med hemort i Lerdala i Skövde kommun Stadgarna antagna den 11 april 1996,

Läs mer

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning.

1 ÄNDAMÅL Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva golfspel i enlighet med idrottens mål och inriktning. STADGAR FÖR UDDEHOLMS GOLFKLUBB som är en ideell förening, stiftad 1965-05-24 och med hemort i Hagfors kommun. Stadgarna fastställda 1965-10-29. Stadgarna ändrade genom årsmötesbeslut 1975-11- 27, 1998-12-03,

Läs mer

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet Stadgarna senast ändrade av representantskapet 2014. Innehåller även normalstadgar för korpföreningar, korpförbund och specialdistriktsförbund. Innehåll

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963.

STADGAR. För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. STADGAR För den ideella föreningen Göteborgs Vattenskidklubb med hemort i Göteborgs kommun. Bildad den 15 september 1963. Stadgarna senast ändrade av årsmötet den 25 maj 2008. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÈ

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka.

För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgar för Botkyrka Golfklubb För Botkyrka Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 3 mars 1980 och med hemort i Botkyrka. Stadgarna fastställda 12 mars, 1981 Stadgarna ändrade 1987 1990 1995

Läs mer

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014.

Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Stadgar för FAMNA Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg Reviderade och antagna vid årsmötet 2007, 2010, 2013 och 2014. 1 Organisationsform och firma Famna är en ideell förening för organisationer

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut ra\ 2015-10-23 Dnr 44-2015:6446 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Dnr 44-2015:6446

Läs mer

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF).

STADGAR. 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). STADGAR 1 Förbundets namn Förbundets namn är Motorhistoriska Riksförbundet, (nedan kallat MHRF). 2 Förbundets ändamål och verksamhet Motorhistoriska Riksförbundet är en politiskt obunden ideell sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH

Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH Stadgar för Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen, ASVH 1 Ändamål och organisation Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH) är en riksorganisation med ändamål att främja kvalitativ

Läs mer

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18

Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 Stadgar för Enskede Idrottsklubb Fastställda av årsmötet 1994-02-22 Reviderad av årsmötet 2008-02-18 1 Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera,

Läs mer

Stadgar för GF Nissaflickorna

Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för GF Nissaflickorna Stadgar för den ideella föreningen GF Nissaflickorna med hemort i Halmstads kommun. Föreningen bildades den 11 april 1953. Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 6 mars

Läs mer

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010

STADGAR. Saga Motion. Hälsa runt hörnet. Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 STADGAR Saga Motion Reviderade i enlighet med beslut på årsmötet 2010 Hälsa runt hörnet Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sidan 1 Ändamål 2 2 Sammansättning 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ

Läs mer

Arbetsgivaralliansens. stadgar

Arbetsgivaralliansens. stadgar Arbetsgivaralliansens stadgar Stadgar för Arbetsgivaralliansen Innehåll 1 Organisationsform och firma 4 2 Föreningens uppgift 4 3 Medlemskap 4 4 Utträde och uteslutning 5 5 Avgifter 5 6 Organisation 5

Läs mer

Stadgar för Lokalförening

Stadgar för Lokalförening 1 (8) Stadgar för Lokalförening 1. Namn, ändamål, organisation... 1 2. Medlemskap... 2 3. Årsmöte... 3 4. Konstituerande årsmöte... 5 5. Extra årsmöte... 5 6. Lokalföreningens styrelse... 6 7. Valberedning...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB

STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Förslag till STADGAR FÖR ARLANDASTAD GOLFKLUBB Ideell förening, stiftad 1991-06-28. Stadgarna fastställda av årsmöte 1991-06-28. Stadgarna ändrade av årsmöte 2013- IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING Idrott är

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015)

STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM. (antagna på årsmöte mars 2015) STADGAR FÖR IFK HÄSSLEHOLM (antagna på årsmöte mars 2015) INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1. Ändamål... 5 2. Sammansättning... 5 3. Tillhörighet m.m....

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Täby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland ÅF Stadgar Slutgiltigt förslag 2012-04-03 ORG.docx Stadgar för Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland 1. Föreningens firma och ändamål 1.1 Föreningens firma är Föreningen Sveriges Åkeriföretag Värmland

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb.

Det senare gäller där SKK inte delegerat rasansvaret till befintlig specialklubb. STADGAR Svenska Kennelklubben (SKK), Hundägarnas Riksorganisation, är det centrala organet för de ideella föreningar som ingår i SKK. Dessa föreningar, benämnda medlemsorganisationer, är länsklubbar, specialklubbar

Läs mer

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012...

Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna ändrade 21 februari 1998... Stadgarna ändrade 2 mars 2005... Stadgarna ändrade 25 april 2012... SGF:s NORMALSTADGAR FÖR GOLFKLUBB 1. STADGAR för Sölvesborgs Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 20 januari 1988 och med hemort i Sölvesborg Stadgarna fastställda 20 januari 1988 Stadgarna

Läs mer

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987.

Stadgar för IFK Malmö FK. Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö FK Fastställda av ombildningsmöte den 9 juni 1987. Stadgar för IFK Malmö Fotbollklubb Stiftad den 23 april 1899, ombildning den 9 juni 1987 Idrottens mål och inriktning Definition

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola SkolinspelrtliÄ Beslut Västerås Idrottsgymnasium AB jan.walther@jwam.se Rektorn vid Västerås Idrottsgymnasium oskar.walther@vigy.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Västerås Idrottsgymnasium i

Läs mer

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté

Ärende 15, bilaga A. Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Ärende 15, bilaga A Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté Förslag till beslut vid årsmötet 2016 Stadgar för Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) Fastställda av årsmötet 2016 Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Gotlands Armborst Förening STADGAR

Gotlands Armborst Förening STADGAR Gotlands Armborst Förening STADGAR för den ideella föreningen Gotlands Armborstförening (GAF) med hemort i Gotlands kommun. Bildad den 2007-11-26 Stadgarna Antagna i och med bildandet den 26 nov 2007.

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING

STADGAR KFUM LINKÖPING STADGAR KFUM LINKÖPING ANSLUTNING 1 KFUM Linköping tillhör KFUK-KFUM Sverige riksförbund och är genom detta ansluten till KFUKs Världsförbund och KFUMs Världsförbund. 2 För föreningen gäller förutom dessa

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

STADGAR för Jaktvårdskrets

STADGAR för Jaktvårdskrets STADGAR för Jaktvårdskrets Antagna av Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 2 Stadgar för jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF

STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF STADGAR FÖR RAPATAC JUDO & KSF Rapatac Judo & KSF är en specialförening till Rapatac Alliansförening med hemort i Gävle kommun. Bildad den 2009-08-12 Stadgarna senast fastställda av årsmötet den 2012-10-10

Läs mer

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets

Stadgar för Jägareförbundet Råneå jaktvårdskrets Stadgar för Jägareförbundet Råneå - jaktvårdskrets Antagna av Svenska Jägareförbundets kongress 1991 Ändringar gjorda vid Jägareförbundets årsstämma 2000, 2004 och 2012 Antagna av jaktvårdskretsens årsmöte

Läs mer

Förslag till reviderade KSS STADGAR

Förslag till reviderade KSS STADGAR Förslag till reviderade KSS STADGAR (planerat ikraftträdande fr.o.m. verksamhetsåret 09/10) Förslaget presenterades första gången vid vårmötet 2008. Efter önskemål om ytterligare granskning genom juridisk

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE KALLELSE TILL EXTRA ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 18 JUNI 2011 KL 15.00 Föregås av miniseminarium 12.00: Myter, missförstånd och sanningar kring Aspergers syndrom med företrädare för OA och psykiatern Andreas Fries,

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18).

STADGAR. Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). STADGAR Stadgar för AIK Fotbollsförening, nedan kallad AIK Fotboll (beslutade vid möte 2002-12-18). ÄNDAMÅL AIK Fotboll skall bedriva fotbollsverksamhet för män och kvinnor i alla åldrar. Idrott är fysisk

Läs mer

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992.

STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. STADGAR FÖR HELSINGBORG YACHT CLUB, NORRA HAMNEN, BILDAD DEN 15 OKTOBER 1992. 1 (6) Reviderade mars 1996, november 1998, november 2000, november 2001. HYC syfte. HYC är en ideell förening vars syfte är

Läs mer

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016

STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 STADGAR FÖR JÖNKÖPINGS SÖDRA IF IDROTTSFÖRENING Fastställda den 16 mars 2016 FÖRENINGENS VERKSAMHET 1. INRIKTNING OCH MÅLSÄTTNING Jönköpings Södra Idrottsförening är en ideell förening, stiftad 9 december

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för. organisationen FÖRETAGARNA 1 (14) STADGAR för organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (14) INNEHÅLL Stadgar för den nationella föreningen Företagarna 1 Organisationen Företagarnas uppbyggnad 3 2 Ändamål 3 3 Antagande

Läs mer

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund

STADGAR för Sveriges Skateboardförbund STADGAR för Sveriges Skateboardförbund Antagna 2012-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 2 2 Organisation 2 3 Tillhörighet 2 4 Beslutande organ 2 5 Firmateckning 2 6 Verksamhets-

Läs mer

Stadgar för avdelning - förslag

Stadgar för avdelning - förslag DHR - Stadgar för avdelning 1(8) Stadgar för avdelning - förslag Bearbetade inför förbundsmötet, oktober 2013 1. NAMN, ÄNDAMÅL OCH ORGANISATION 1.1 Namn DHR-avdelnings namn är DHR, följt av ortsnamnet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Huvudstadens Golfklubb Stadgar

Huvudstadens Golfklubb Stadgar För Huvudstadens Golfklubb, som är en ideell förening, stiftad den 12 september 1997 och med hemort i Vallentuna kommun. na fastställdes den 13 oktober 1997. Reviderad på årsmöte den 20 februari 2000 Reviderad

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9)

STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) STADGAR FÖR SVENSKA BANDYFÖRBUNDET (Årsmötesbeslut 2014-06-14) (Kap. 1-9) Kap. 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Svenska Bandyförbundet (förbundet) är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4035 Täby Friskola Aktiebolag Org.nr. 556599-8860 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr belägen i Täby kommun 2(7) Tillsyn i Täby Friskola-Småskolan/Ljungmyr

Läs mer

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. STADGAR för den ideella föreningen Jönköping Curling Club (JCC) med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 28 december 1961 Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2011.05.16 Idrottsrörelsens

Läs mer

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -"Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag

Pi\ Beslut för gymnasieskola. Skolir -Oektionen. efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag. Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Pi\ Skolir -"Oektionen Beslut Framtidsgymnasiet Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag BeskA 2

Läs mer

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens

Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens Normalstadgar för idrottsförening Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01 2 RF - Juridik jan 2000 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Idrottsrörelsens verksamhetsidé... 4 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 6 1 Ändamål... 6

Läs mer

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt.

Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. Stadgar för Sjöbo Fitnesscenter Förslag inför årsmöte 2015 och stadgarna fastställda vid samma tidpunkt. 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att bedriva fysisk aktivitet som

Läs mer

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF)

Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Stadgar för Specialklubb för Kontinentala Fågelhundar. (SKF) Antagna vid ordinarie årsmöte 2006-04-23. Fastställda av SKK 2006-01-28. Inledning Svenska Kennelklubben (SKK) Hund ägarnas Riksorganisation

Läs mer

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet

Stadgar för Svenska Aikidoförbundet Stadgar för Svenska Aikidoförbundet SVENSKA AIKIDOFÖRBUNDET Antagna vid konstituerande förbundsstämma 2009-10-11, ändrade vid ordinarie förbundsstämmor 2010-03-20, 2011-03-26, samt 2014-03-22. 1 kap Idrottsrörelsens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK

STADGAR för. Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK STADGAR för Föreningen Dag- och Fritidshemmet BONK 1. Firma Föreningens firma är Dag- och Fritidshemmet Bonk, ideell förening. 2. Ändamål Föreningens ändamål är att med personella insatser av (om än inte

Läs mer

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

STADGAR. för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ Sida 1 STADGAR för den ideella klubben Ersboda Sportklubb med hemort i Umeå kommun. Ersboda Sportklubb är bildad 1986. Stadgarna är senast ändrade av årsmötet den 30 mars 2014. IDROTTSRÖRELSENS VERKSAMHETSIDÉ

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK alliansförening. STADGAR för den ideella föreningen Mälarhöjdens IK Tennis med hemort i Stockholms kommun. Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 2014-10-20 vid ombildande från sektion till förening inom Mälarhöjdens IK

Läs mer

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå

Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Normalstadgar för lokalområde inom rasklubb med en nivå Fastställda av Baserade på grundstadgar för Svenska Brukshundklubben vilka är fastställda av kongressen och godkända av Svenska Kennelklubben. 1

Läs mer

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR

Idrottsklubben Hakarpspojkarna STADGAR Idrottsklubben Hakarpspojkarna Reviderade vid möte 2010-02-28 STADGAR för den ideella föreningen IK Hakarpspojkarna med hemort i Jönköpings kommun. Bildad den 1 februari 1929 Stadgarna senast fastställda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014-

Stadgar för Rättviks. Rättvik 2014- Rättvik 2014- Rättviks gymnastikklubb är en ideell förening med verksamhet i Rättviks kommun. Föreningen har som mål att bedriva motions- och hälsofrämjande aktiviteter i olika former - för alla åldrar.

Läs mer

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933.

RONNEBY BOLLKLUBB. STADGAR För den ideella föreningen. med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. RONNEBY BOLLKLUBB STADGAR För den ideella föreningen RONNEBY BOLLKLUBB med hemort i Ronneby kommun.(initialer RBK) Bildad i november 1933. Antagna & fastställda den 27:e november 1999. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola _ Skoiinspektionen Beslut 2014-06-30 JENSEN Education College AB asa.blom@jenseneducation.se Rektorn vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium Jönköping Louise.hultman@jenseneducation.se Beslut

Läs mer

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND Stadgar för föreningen Björndammens Masugn. Antagna på stämma den 18.5 2013. Ansluter till STADGAR FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR ANSLUTNA TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde

Läs mer